Ansøgning. Navn og adresse på tilskudsansvarlig. Organisationens navn og CVR-nummer. Projektets/aktivitetens titel. Kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning. Navn og adresse på tilskudsansvarlig. Organisationens navn og CVR-nummer. Projektets/aktivitetens titel. Kommune."

Transkript

1 Ansøgning Navn og adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn og adresse for den tilskudsansvarlige i projektet. Steen Bo Pedersen, OBS: Efter aftale med Puljestyring d. 20. februar indsender medarbejder fra kommunen på vegne af den tilskudsansvarlige Organisationens navn og CVR-nummer Her anføres den ansøgende organisations navn og CVR-nummer. (Findes evt. på Hvis I ikke har CVR-nummer anføres cpr-nummer på den tilskudsansvarlige. Hjemløseenheden, Socialforvaltningen, Københavns Kommune, CVR: Projektets/aktivitetens titel Her skrives: Løft af ældreområdet samt kommunens navn Undersøgelse og udbredelse af erfaringerne med Housing First i Københavns Kommune Kommune Vælg fra listen København Ansøger type Vælg fra listen Kommune Øvrige aktuelle tilskud til projektet Hvis der er søgt tilskud fra andre puljer eller tilskudsgivere til projektet, angives år, ansøgt og evt. opnået beløb samt tilskudsgiver her. Der er ikke søgt tilskud fra andre puljer eller tilskudsgivere til projektet Projektets formål Beskriv kort projektets formål. Se afsnit 7.1. punkt 1 i vejledningsmaterialet. Hjemløsestrategien og principperne bag Housing First har udvidet definitionen af, hvad service er overfor hjemløse borgere i Københavns Kommune, så servicen i endnu højere grad reflekterer målgruppens faktiske behov. Hjemløsestrategien fra har medført ny viden, anderledes sprogbrug samt nye organisationskulturer og fremgangsmåder i forhold til indsatserne overfor hjemløse i kommunen. Tilsammen er der tale om et paradigmeskift i tilgangen til hjemløshed i Københavns Kommune. De foreløbige resultater viser, at 9 ud af 10 borgere kan fastholdes i egen bolig med den rette støtte. Derfor er flere af indsatserne også overgået til drift efter strategiens udløb. Det gælder blandt andet de to bostøttemetoder Assertive Community Treatment (ACT) og Critical Time Intervantion (CTI), der er forankret i henholdsvis Socialforvaltningens Hjemløseenhed og Center for Udsatte Voksne og Familier (CUVF). De praktiske erfaringer, som borgere, bostøttemedarbejder og sagsbehandlere har gjort sig, skal nu komme mange flere til gavn. Socialforvaltningen i Københavns Kommune søger derfor projektmidler til et projekt, som har til formål at udbrede de praktiske erfaringer med Housing First i Københavns Kommune. Projektetet der baseres på inddragelse af borgernes og medarbejderes erfaringer, har særligt fokus på

2 virkningerne af ACT og CTI, herunder hvilke fremmende faktorer og barrierer, der er forbundet med indsatserne i forhold til tidligere hjemløses evne til fastholdelse af egen bolig. Her tænkes blandt andet på udfordringer omkring samspillet på tværs af aktører både eksternt og internt i kommunen, omstillingen til at møde borgeren mere recovery-orienteret og det generelle skift fra den såkaldte trappetrinstilgang til Housing First. Den viden, projektet tilvejebringer om anvendelsen af ACT og CTI efter overgangen til drift, vil bidrage til den fortsatte forankring og udbredelse af Housing First principperne i København Kommune, såvel som resten af landet. Bedre viden om virkningerne af ACT og CTI og de faktorer, der påvirker fastholdelsen af egen bolig, vil kunne medvirke til at skærpe fokus for indsatsen fremadrettet, så den rette støtte gives til rette person. Derudover vil en bedre viden om bostøttemetoderne kunne bruges i forbindelse med den fortsatte kompetenceudvikling af medarbejderne på området. En bedre viden om effekterne af metoderne i Københavns Kommune vil endvidere gøre det lettere at synliggøre retningen og bane vejen for Housing First. En helt central del af projektet er derfor formidling og udbredelse af undersøgelsens konklusioner og anbefalinger. Dette vil både blive gjort i form af intern formidling på relevante personalemøder, workshops baseret på undersøgelsens resultater samt en mindre rapport til eksternt brug, hvis formål er at medvirke til udbredelse og forankring af Housing Firstprincipperne i København og øvrige kommuner. Den aktuelle indsats overfor målgruppen, og hvordan denne kan integreres i eller omstilles til projektet: I Københavns Kommune blev der blandt andet arbejdet efter metoderne ACT og CTI i forbindelse med den netop afsluttede nationale hjemløsestrategi, der løb i perioden ACT-metoden er forankret i Hjemløseenheden under Socialcenter København. CTI-metoden er i dag forankret under Center for Udsatte Voksne og Familier. Visitation til CTI-støtte varetages ligesom visitationen til ACT af Hjemløseenhedens visitationsenhed. Projektets undersøgelse af erfaringerne med de to bostøttemetoder vil blive forankret hos Hjemløseenheden. Ligeledes vil udbredelsen af undersøgelsens resultater foregå herfra, med et særligt fokus på inddragelse af Center for Udsatte Voksne og Familier, hvor udførelsen af CTI-metoden er forankret. Hvilket problem skal løses for målgruppen? Viden om dynamikkerne i ACT- og CTI-forløbene vil fremadrettet gøre det lettere at matche den rette støtte til rette borger. Et overblik over de praktiske erfaringer med de fremmende faktorer og barrierer i forhold til fastholdelsen af egen bolig, gør det muligt for Socialforvaltningen at adressere de relevante problemstillinger, når indsatsen målrettet hjemløse borgere planlægges i fremtiden. Hvilken forandring skal projektet medføre for målgruppen? Undersøgelsen og udbredelsen af erfaringerne med ACT og CTI vil bidrage til yderligere forankring af Housing First i Københavns Kommune til gavn for målgruppen. Nyt budget Udfyld budgetskemaet. Angiv udgifternes fordeling på året så realistisk som muligt. Der kan tidligst budgetteres med udgifter fra april Se Nyt budget bilag Projektets målgruppe Beskriv kort og præcist projektets målgruppe. Se afsnit 7.1., punkt 2 i vejledningsmaterialet. Se i øvrigt afsnit 2 i vejledningsmaterialet. Målgruppen for forankringen af ACT-indsatsen er udsatte borgere uden fast bolig med komplekse sociale, misbrugsmæssige og psykiske problematikker. Målgruppen er borgere, som ikke er i stand til at profitere af eksisterende støtte- og behandlingstilbud, der har brug for støtte fra flere instanser, og som er motiveret for at flytte i bolig med støtte. ACT-indsatsen tilbyder en langvarig, tværfaglig og fleksibel støtte, som finder sted, der hvor borgeren opholder sig. Den tværfaglige indsats består af bostøttemedarbejder, sagsbehandler fra BIF og SOF, sygeplejerske, misbrugsbehandlere samt psykiater og misbrugslæge. Visitation til ACT-indsatsen foregår via Hjemløseenheden. Målgruppen for forankringen af CTI-indsatsen er hjemløseenhedens borgere på herberg. Borgere, som det vurderes, kan gøre brug af eksisterende tilbud efter en kort intensiv

3 bostøtteperiode. CTI er en faseopdelt og tidsbegrænset bostøtte på 9 mdr., der starter når borgeren får lejlighedstilbud. Støtten starter således op, mens borger stadig bor på herberg. Faserne er: 1) overgang til egen bolig, 2) afprøvning i egen bolig og 3) overdragelse af støtte til eksisterende tilbud. Visitation til CTI-indsatsen foregår via Hjemløseenheden. Det er forventningen, at der opstartes omkring 8-10 nye ACT-forløb i 2014, så der i alt vil være 90 forløb. Med hensyn til CTI, så er det forventningen, at der vil blive opstartet omkring 40 nye forløb i 2014, så der i alt vil være omkring forløb i løbet af et året. Antal forskellige brugere Hvor mange forskellige brugere er omfattet af projektet? Antallet angives for hvert projektår og fordeles på køn. En bruger defineres her som en person, som projektet har til formål at hjælpe, og som deltager i projektet. Det er forventningen, at samtlige borgere i henholdsvis ACT- og CTI-forløb indgår i den kvantitative undersøgelse i projektet, hvor der følges op på fastholdelse af bolig efter et, to og tre år. I 2014 forventes det, at der opstartes henholdsvis 10 ACT-forløb og 40 CTI-forløb, der sammen med de videreførte forløb fra de foregående år vil indgå i den centrale dokumentation. Det svarer til ca. 90 ACT-forløb og CTI-forløb. Fordelingen mellem mænd og kvinder henholdsvis 75 % og 25 %. I den kvalitative del af undersøgelsen indgår maksimalt 10 borgere, der enten modtager eller har modtaget bostøtte efter metoderne ACT og CTI. Udvælgelses af borgere til denne del af undersøgelsen vil afspejle kønsfordelingen blandt de borgere, der er visiteret til et ACT- eller CTI-forløb. Hvordan opgøres antallet af brugere? Beskriv på hvilken måde antal brugere vil blive opgjort. Beskriv systematikken i registrering af brugere. Antallet af borgere vil blive opgjort/dokumenteret i Hjemløseenheden, der også forestår den samlede analyse. Dog vil data fra CTI-forløb blive leveret af Center for Udsatte Voksne og Familier efter nærmere aftale. Ved indskrivning i et forløb dokumenteres det, hvilken situation (herberg, gade, fængsel, osv.) borgeren kommer fra. Ved udskrivning af et forløb registreres, hvad der afsluttes til (eksempelvis anden type af foranstaltning) samt borgerens boligsituation ved forløbets afslutning. Beskriv hidtidige erfaringer med Housing First og bostøttemetoderne ACT,CTI og ICM. Se vejledningsmaterialet afsnit 7.1, punkt 3. Københavns Kommune deltog i perioden i den nationale hjemløsestrategi. Rambøll Management har op mod Hjemløsestrategiens udløb den 31. august 2013 udarbejdet en evaluering af strategiens indsatser for Social- og Integrationsministeriet. I denne kan læses om bl.a. Københavns Kommunes erfaringer med Housing First, herunder strategiens resultater i København, oplevede barrierer for metodearbejdet samt strategiernes effekt i et samfundsøkonomisk perspektiv. For Københavns Kommune gælder det, at der i strategiperioden har været en stigning i antallet af hjemløse borgere hjemhørende i København fra til 1.581, som befinder sig i en hjemløshedssituation. Det svare til omkring en fjerdedel af det samlede antal hjemløse i landet. Stigningen i København er blandt andet påvirket af den demografiske udvikling, konjunkturmæssige tendenser på boligmarkedet og beskæftigelsesområdet og yderligere af den relativt høje tilflytning til hovedstadsområdet. De aktuelle erfaringer fra strategien i København viser, ligesom på landsplan, at en betydelig andel borgere formår at fastholde boligen, når de tildeles bolig med bostøtte. I alt 21 hjemløse borgere har fået anvist en bolig i 2012 med CTI-støtte og 20 af dem fastholdte deres bolig efter et år. Det svarer til en fastholdelsesprocent på 95 % efter 1 år. I alt 27 borgere har fået anvist bolig i 2012

4 med ACT-støtte. Af disse er tre tilbage i hjemløshed efter et år, hvilket giver en fastholdelsesprocent på 88 %. Af de tre borgere, som ikke har fastholdt deres bolig har de to dog fortsat tilknyttet ACT-støtte. Erfaringsmæssigt vil der være nogle borgere i ACT-målgruppen, som af forskellige årsager har brug for at skifte bolig undervejs og som har en kortere periode med hjemløshed/ophold på herberg indtil de igen flytter i egen bolig. Det er således kun én borger, som ikke umiddelbart kunne fastholdes i en permanent bolig. Københavns Kommune har altså positive erfaringer med de to bosøttemetoder, ACT og CTI. Det bærende princip i kommunens indsats overfor hjemløse er på den baggrund fortsat Housing First, hvilket indebærer at hjemløse borgere tidligst muligt tilbydes en permanent bolig kombineret med bostøtte. Mål på brugerniveau Konkretiser projektets formål og forventede resultater på brugerniveau. Se vejledningsmaterialet afsnit 47.1, punkt 4. Projektet handler om at tilvejebringe mere og bedre viden om virkningerne af CTI og ACT samt de fremmende faktorer og barrierer vedrørende fastholdelse af egen bolig. Projektet vil således bidrage til den fortsatte forankring af ACT og CTI til gavn for borgerne. Derudover vil undersøgelsens resultater være relevant viden i forbindelse med visiteringen af rette borger til rette støtte. Mål på organisatorisk niveau Beskriv målene. Se vejledningsmaterialet afsnit 7.1, punkt 5. Den viden projektet tilvejebringer om anvendelsen af ACT og CTI efter overgangen til drift vil bidrage til den fortsatte forankring og udbredelse af Housing First-principperne i København Kommune. Derudover vil indblik i de praktiske erfaringer med barrierer og fremmende faktorer for fastholdelse af egen bolig, bidrage til at skærpe det fremadrettede fokus på principperne bag Housing First i organisationen samt medvirke til, at andre kommuner i ind- og udland kan få viden om erfaringerne. Eksempelvis vil undersøgelsens resultater kunne bruges i dialogen med de almene boligselskaber og i forbindelse med overvejelser om udbredelse af metoderne til andre målgrupper. Aktiviteter Beskriv aktiviteter i projektet. Se afsnit 7.1, punkt 6 i vejledningsmaterialet. Projektet er bygget op omkring fire dele: 1) Kvantitativ dokumentation af alle borgere i CTI og ACT forløb i perioden ) Indsamling af (kvalitativ) viden om udvalgte bostøtteforløb. 3) Analyse af indsamlet materiale og udarbejdelse af mindre rapport. 4) Udbredelse og formidling af undersøgelsens konklusioner og anbefalinger. Uddybende beskrivelse af projektets aktiviteter 1) Nytilkommende borgere i ACT- og CTI-forløb vil blive registeret systematisk undervejs i projektet. Følgende vil blive dokumenteret for hvert forløb: tidspunkt for opstart af forløb, årsag til opstart af forløb. For alle forløb, inklusiv opstartede forløb i 2013, vil tidspunkt for afslutning, om borgeren efterfølgende får anden form for foranstaltning hjælp, samt hvorfor der afsluttes blive registreret. Derudover ønsker Socialforvaltningen at følge op på borgere indskrevet i 2011 samt 2012 og deres fastholdelse af egen bolig efter 2 år. Socialforvaltningen ønsker med dokumentationen fortsat at følge effekterne af Housing First tilgangen i kommunen. Dermed bliver det muligt at undersøge langtidseffekterne af målgruppens deltagelse i et bostøtteforløb. Ved at samkøre oplysninger om borgere i bostøtteforløb med oplysninger om eksempelvis misbrugsbehandling vil det blive muligt at dokumentere, hvilke mønstre der viser sig hos de indskrevne borgere over tid. Det kan eksempelvis være typiske sundhedsfaglige problemer, typiske misbrugsmønstre etc. 2) I forlængelse af den kvantitative indsamling af data, er det endvidere ønsket at foretage en kvalitativ undersøgelse af udvalgte ACT- og CTI-forløb. Socialforvaltningen vil her undersøge de faktorer som borgernes lægger vægt i forbindelse med fastholdelse af egen

5 bolig. Borgerne og deres bostøttemedarbejdere og sagsbehandlere interviewes med henblik på at kunne beskrive et mere detaljeret billede af de (livs)strategier, borgerne benytter sig af før, under og efter et bostøtteforløb. Denne del af undersøgelsen har til formål at få et bedre indblik i de faktorer, der fremmer og fungere som en barriere for fastholdelsen af egen bolig. Der vil blive udvalgt maksimalt 10 borgere, som deltager/har deltaget i et bostøtteforløb. De udvalgte borgere vil afspejle den kønsmæssige fordeling af målgruppen. 3) På baggrund af det indsamlede materiale foretages en analyse, der både afdækker de forhold, der fremmer og hindrer fastholdelse af egen bolig. Det er forventningen, at der i forlængelsen af analysen kan præsenteres en række anbefalinger vedrørende brugen af ACT og CTI til målgruppen. Analysens resultater gøres tilgængelige i rapportform, men der vil især blive lagt vægt på formidle konklusionerne og anbefalingerne via oplæg på personalemøder hos de relevante enheder og tilbud (se næste punkt). 4) En helt central del af projektet handler om formidling og udbredelse af undersøgelsens konklusioner og anbefalinger til de relevante enheder og tilbud i kommunen. Bedre viden om virkningerne af ACT og CTI og de faktorer, der påvirker fastholdelsen af egen bolig vil skærpe fokus for indsatsen, så den rette støtte gives til rette person. Derudover vil bedre viden om bostøttemetoderne blive brugt i forbindelse med den fortsatte kompetenceudvikling af medarbejderne. En bedre viden om effekterne af metoderne i Københavns Kommune vil derudover gøre det lettere for ledelsen at synliggøre retningen og bane vejen for Housing First i resten af organisationen. Dette vil både blive gjort i form af intern formidling på relevante personalemøder, workshops baseret på undersøgelsens resultater samt en mindre rapport til eksternt brug, hvis formål er at medvirke til udbredelse og forankring af Housing First-principperne i København og øvrige kommuner. Tidsplan Projektkommunerne arbejder efter tids- og aktivitetsplanen for puljen. Beskriv centrale aktiviteter og tidsplan for aktiviteter. Beskriv sammenhæng mellem aktiviteter og opnåelse af mål/resultater. Se afsnit 7.1, punkt 7 i vejledningen. Undersøgelse af ACT og CTI: Maj - august 2014: Indsamling og analyse af kvantitative data. Udvælgelse af borgere til kvalitativ analyse. September - oktober 2014: Interview af borgere, bostøtte-medarbejdere og sagsbehandlere. November - december 2014: Sparring omkring de foreløbige resultater. Første udkast til analyse færdiggøres og præsenteres for styregruppe. Januar - februar 2015: Færdiggørelse af rapporten. Marts - december: Udbredelse af undersøgelsens resultater Projektkommunen forpligter sig til at deltage aktivt i dokumentations-, analyse- og evalueringsaktiviteter. Vælg fra listen Ja Indsendelse af årlig projekterklæring Projektkommunen indsender årligt en udfyldt projekterklæring, jf. afsnit 7.2 i vejledningen. Vælg fra listen. Ja Organisation og ledelse Beskriv kort projektets organisationsstruktur og opgavefordeling. Se afsnit 7, punkt 8 i vejledningsmaterialet. Undersøgelsen og ansvaret for udbredelsen af resultaterne er forankret i Københavns Kommunes Hjemløseenhed under Socialcenter København. Derudover vil centrale kontorer i

6 Socialforvaltningen bidrage med input undervejs i projektperioden. Hjemløseenheden vil endvidere deltage i central initierede aktiviteter og vil desuden stå for indberetningen til den centrale dokumentation hos Socialstyrelsen på ACT området, mens Center for Udsatte Voksne og familier vil indberette direkte på CTI området. Projektet har én ansat projektkoordinator, der er tilknyttet Hjemløseenhedens ACT- og CTI-visitation. Det vil være samme person, som bidrager i forbindelse med ambassadøropgaverne. Den tilskudsansvarlige for projektet er områdechef Steen Bo Pedersen i Hjemløseenheden. I forbindelse med gennemførelsen af projektet samarbejder Hjemløseenheden med: - Socialforvaltningens Center for Udsatte Voksne og Familie, der bidrager med input til dokumentationen vedrørende CTI-forløb. Derudover bidrager CTI-medarbejderne på centeret med information i forbindelse med den kvalitative undersøgelse. Derudover vil CTImedarbejdere selv bidrage i forbindelse med den centrale dokumentation af forankringen af CTImetoden. - Socialforvaltningens Mål- og Rammekontor for Voksne, der vil bidrage med fagli g sparring i forbindelse med undersøgelsen. Forankring af projektets aktiviteter efter tilskudsperiodens udløb. Beskriv kort hvordan I vil forankre projektets aktiviteter efter tilskudsperiodens udløb. Se afsnit 7.1, punkt 9 i vejledningen. Aktiviteterne vedrørende undersøgelsen og udbredelsen af erfaringerne med Housing First i Københavns Kommune vil blive afsluttet i løbet af projektperioden. Det er forventningen, at der også arbejdes videre efter principperne i Housing First efter tilskudsperiodens udløb. Forankringen forventes at fortsætte på samme måde som beskrevet i afsnittet om den aktuelle indsats overfor målgruppen. Vedhæft politisk godkendelse af projektet Upload et dokument med godkendelse af projektet. Politisk godkendelse vil efter aftale med Socialstyrelsen blive eftersendt efter Socialudvalgsmødet d.docx

7 Nyt budget bilag Udfyld budgetskemaet. Angiv udgifternes fordeling på året så realistisk som muligt. Der kan tidligst budgetteres med udgifter fra april Budget total: ,00 kr. Nyt budget: 2014 Kommentar jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sept. okt. nov. dec. Total Total Lønninger Løn til projektleder 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Løn til medarbejder 1 Dokumentation 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Løn til medarbejder 2 4 medarbejderes 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr. deltagelse i centralt initierede projekter (5 dage per medarbejder ) Løn til medarbejder 3 9 medarbejderes 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr. deltagelse i central kompetenceudvikling (1 uge per medarbejder) Løn til medarbejder 4 Deltagelse i 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr. ambassadøropgaver Løn til medarbejder 5 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Aktiviteter Aktivitet 1, skal specificeres Etablering af 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr. 300,00 kr. 300,00 kr. 300,00 kr. 300,00 kr. 300,00 kr. 300,00 kr. 300,00 kr ,00 kr. arbejdsplads (PC, Ipad og diktafon) Øvrige Øvrige 1, skal specificeres Transport ifm. deltagelse i centralt initierede aktiviteter, kompetenceudvikling og ambassadøropgaven 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr. Lovpligtige forsikringer Ansvar 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr. Revison Revisor 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr ,00 kr. Total: 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Nyt budget: 2015 Kommentar jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sept. okt. nov. dec. Total Total Lønninger Løn til projektleder ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Løn til medarbejder 1 Dokumentation 9.000,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Løn til medarbejder 2 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Løn til medarbejder 3 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Løn til medarbejder 4 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Løn til medarbejder 5 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr.

8 Aktiviteter Aktivitet 1, skal specificeres telefon 300,00 kr. 300,00 kr. 300,00 kr. 300,00 kr. 300,00 kr. 300,00 kr. 300,00 kr. 300,00 kr. 300,00 kr. 300,00 kr. 300,00 kr. 300,00 kr ,00 kr. Øvrige Øvrige 1, skal specificeres Formidling og udbredelse af undersøgelsens resultater gennem workshops og informationsmøder 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr. Lovpligtige forsikringer Ansvar 5.000,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr. Revison Revisor 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr ,00 kr. Total: ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr.

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Kommune Vælg venligst fra listen. Herning Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Ejnar Tang

Læs mere

forpligtige sig til nøje at følge metoden, dvs. de faglige forskrifter, manualer, standarder mv. fra Stepping Stones.

forpligtige sig til nøje at følge metoden, dvs. de faglige forskrifter, manualer, standarder mv. fra Stepping Stones. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ansøger type Vælg fra listen. Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn

Læs mere

Hvis der er indgået en partnerskabsaftale for projektet, kan den vedhæftes her.

Hvis der er indgået en partnerskabsaftale for projektet, kan den vedhæftes her. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Kommune Vælg venligst fra listen. Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer Her anføres den ansøgende organisations

Læs mere

U 18: Fælles inddragelse af unge og deres forældre for et aktiv liv uden misbrug.

U 18: Fælles inddragelse af unge og deres forældre for et aktiv liv uden misbrug. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel U 18: Fælles inddragelse af unge og deres forældre for et aktiv liv uden misbrug. Kommune Vælg venligst fra listen. Hjørring Ansøger type Kommune Navn og e-mail

Læs mere

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Fællesskab og forældreskab på tværs i Hundige Nord Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn og e-mail adresse for den tilskudsansvarlige i projektet

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Ansøgning til puljen Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien

Ansøgning til puljen Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien Ansøgning til puljen Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Forankring og udvikling af bostøtteindsatsen på Lærkehøj og Lindevangen i Frederiksberg

Læs mere

Skriv navn og adresse for den tilskudsansvarlige i projektet Sekretariatsleder, Morten Skjoldsøge

Skriv navn og  adresse for den tilskudsansvarlige i projektet Sekretariatsleder, Morten Skjoldsøge Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Aktive ældre i Egedal Kommune Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Egedal Ansøger type Vælg fra listen Kommune Navn og

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet FL konto: 15.75.21.10 Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen. https://tilskudsportal.sm.dk/sider/forside.aspx For yderligere information

Læs mere

Ansøgning. Projektets/aktivitetens titel Kommune. Ansøger type. Navn og adresse på tilskudsansvarlig. Organisationens navn og CVR-nummer

Ansøgning. Projektets/aktivitetens titel Kommune. Ansøger type. Navn og  adresse på tilskudsansvarlig. Organisationens navn og CVR-nummer Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Kommune Vælg venligst fra listen. Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer Her anføres den ansøgende organisations

Læs mere

Karin Holland, Direktør Velfærd og Sundhed. Mail: sskhol@horsens.dk

Karin Holland, Direktør Velfærd og Sundhed. Mail: sskhol@horsens.dk Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Overgangsboliger for unge hjemløse i Horsens Kommune Kommune Vælg venligst fra listen. Horsens Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Karin Holland, Direktør

Læs mere

Fællesspisning og rejseklub i Fri-tid (borgere med erhvervet hjerneskade)

Fællesspisning og rejseklub i Fri-tid (borgere med erhvervet hjerneskade) Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Fællesspisning og rejseklub i Fri-tid (borgere med erhvervet hjerneskade) Kommune Vælg venligst fra listen. Aalborg Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Fagcenter

Læs mere

Housing First og bostøttemetoderne

Housing First og bostøttemetoderne Housing First og bostøttemetoderne Opstartsseminar 13. november 2014 Lars Benjaminsen 21-11-2014 1 Disposition Erfaringer fra hjemløsestrategien Hjemløshed i Danmark udvikling, profil og støttebehov Housing

Læs mere

Dokumentation af 1. kriterium: netværk mellem foreninger

Dokumentation af 1. kriterium: netværk mellem foreninger Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv projektets titel her Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ansøger type Vælg en ansøgergruppe fra boksen Navn og mail på tilskudsansvarlig Organisationens

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Ansøgningsfrist 12. november 2014. Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere

Læs mere

Har højst 10 pct. af personalet på botilbuddet har en KRAPuddannelse?

Har højst 10 pct. af personalet på botilbuddet har en KRAPuddannelse? Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Kommune Vælg venligst fra listen. Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer Her anføres den ansøgende organisations

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø)

Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø) Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø) Ansøgning sendes til: Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk.

Læs mere

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Kommune Vælg venligst fra listen. Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer Her anføres den ansøgende organisations

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien.

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Ansøgning sendes til: Indenrigs- og Socialministeriet, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119

Læs mere

Housing First og unge hjemløse i en aarhusiansk sammenhæng

Housing First og unge hjemløse i en aarhusiansk sammenhæng Housing First og unge hjemløse i en aarhusiansk sammenhæng Opstartsseminar Århus, 14. april, 2015 Lars Benjaminsen 15-04-2015 1 Disposition Udvikling i hjemløshed og i hjemløshed blandt unge i Danmark

Læs mere

Ansøgning. Projektets/aktivitetens titel Kommune. Ansøger type. Navn og adresse på tilskudsansvarlig. Organisationens navn og CVR-nummer

Ansøgning. Projektets/aktivitetens titel Kommune. Ansøger type. Navn og  adresse på tilskudsansvarlig. Organisationens navn og CVR-nummer Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Kommune Vælg venligst fra listen. Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer Her anføres den ansøgende organisations

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN

HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN HJEMLØSESTRATEGIEN Iværksat i 2008 af partierne bag satspuljen Afsat ca. 500 mio. kr. til programmet i perioden 2009-2013 Formålet var at reducere hjemløsheden

Læs mere

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien Housing First - en del af Hjemløsestrategien Den nationale hjemløsestrategi Satspulje på 500 millioner kr. for perioden 2009-2012 8 kommuner særligt udvalgt (400 millioner) Københavns Kommune (210 millioner)

Læs mere

Critical Time Intervention (CTI) Konference om udbredelse af Hjemløsestrategien Mandag d. 16. december 2013

Critical Time Intervention (CTI) Konference om udbredelse af Hjemløsestrategien Mandag d. 16. december 2013 Critical Time Intervention (CTI) Konference om udbredelse af Hjemløsestrategien Mandag d. 16. december 2013 CTI helt overordnet En case management-metode som anvendes for at sikre en vellykket overgang

Læs mere

Projektansøgning: Udbredelse af erfaringer fra Hjemløsestrategien

Projektansøgning: Udbredelse af erfaringer fra Hjemløsestrategien Projektansøgning: Udbredelse af erfaringer fra Hjemløsestrategien Indhold Ansøgt beløb... 1 Projektets formål... 1 Projektets målgruppe... 1 Antal forskellige brugere... 2 Hvordan opgøres antallet af brugere?...

Læs mere

Gitte Bylov Larsen, Kontorchef i Mål- og Rammekontoret for Voksne, Socialforvaltningen i Københavns Kommune.

Gitte Bylov Larsen, Kontorchef i Mål- og Rammekontoret for Voksne, Socialforvaltningen i Københavns Kommune. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet Etablering af socialt akuttilbud på Griffenfeldsgade, indre Nørrebro. Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? København Navn

Læs mere

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 Dagsorden Hjemløsestrategien 2009-2013 v. Johnny Friis Hjemløseprojekterne v. Julie Krarup Ungekortlægningens resultater og anbefalinger v. Johnny Friis og Helle Christoffersen

Læs mere

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

Critical Time intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM) som efterværn

Critical Time intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM) som efterværn Critical Time intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM) som efterværn Blå Kors medarbejderkonference 12. november 2015 Christina Kaldahl og Karin Egholm Antal hjemløse i Danmark 2009-2015 Udvikling

Læs mere

Som det fremgår af vejledningens punkt 7.2, skal frivilligcentrets vedtægter vedhæftes ansøgningen.

Som det fremgår af vejledningens punkt 7.2, skal frivilligcentrets vedtægter vedhæftes ansøgningen. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv projektets titel her Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ansøger type Vælg en ansøgergruppe fra boksen Navn og mail på tilskudsansvarlig Organisationens

Læs mere

Øvrige aktuelle tilskud til projektet fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Øvrige aktuelle tilskud til projektet fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Psykiatri metodeudviklingsprojekt på Blå Kors Varmestue, Herning Kommune Vælg fra listen Herning Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig

Læs mere

Til Socialministeriet. Sagsnr Ansøgning om brug af strategimidler i 2013

Til Socialministeriet. Sagsnr Ansøgning om brug af strategimidler i 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Til Socialministeriet Ansøgning om brug af strategimidler i 2013 Københavns Kommune og Socialministeriet drøftede på et møde d. 11. april

Læs mere

Individual. I alt Community. Case Ma- kontaktska- Løsla- Treatment. nagement. delse (ACT) (ICM)

Individual. I alt Community. Case Ma- kontaktska- Løsla- Treatment. nagement. delse (ACT) (ICM) Bilag 2 Emne Til Kopi til Bilag til byrådsindstilling Aarhus Kommune Den 17. august 2012 I de 8 deltagerkommuner har i alt 1.681 borgere indtil nu været indskrevet i et metodeforløb under Hjemløsestrategien.

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser.

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Social- og Integrationsministeriet 15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk

Læs mere

Ansøgning Projektets/aktivitetens titel:

Ansøgning Projektets/aktivitetens titel: Ansøgning Projektets/aktivitetens titel: Kommune Vælg venligst fra listen. Ta med på Cafétur. Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer Her anføres den

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet 15.75.10.72 Sommerferiehjælp med opfølgende aktiviteter til udsatte børn og deres familier

Social- og Integrationsministeriet 15.75.10.72 Sommerferiehjælp med opfølgende aktiviteter til udsatte børn og deres familier Social- og Integrationsministeriet 15.75.10.72 Sommerferiehjælp med opfølgende aktiviteter til udsatte børn og deres familier Ansøgning indsendes via Social- og Integrationsministeriets puljeportal A Projektets/aktivitetens

Læs mere

Introduktion til kurset CTI på hjemløseområdet

Introduktion til kurset CTI på hjemløseområdet Introduktion til kurset CTI på hjemløseområdet Odense, den 16. og 17. april 2015 Formål med kurset og Kort om udbredelse af hjemløsestrategien 1 Program for CTI - kompetenceudvikling Torsdag den 16.april

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Fremme af udsattes valgdeltagelse Ansøgningsfrist d. 16. september 2013

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Fremme af udsattes valgdeltagelse Ansøgningsfrist d. 16. september 2013 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Fremme af udsattes valgdeltagelse 15.13.11.10 Ansøgningsfrist d. 16. september 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Projekt Åben Dialog Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ballerup Navn på tilskudsansvarlig Skriv navnet på

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

PROCES OG FORLØB HJEMLØSESTRATEGIEN 16. NOVEMBER 2010 STATUS FOR HJEMLØSESTRATEGIEN

PROCES OG FORLØB HJEMLØSESTRATEGIEN 16. NOVEMBER 2010 STATUS FOR HJEMLØSESTRATEGIEN PROCES OG FORLØB HJEMLØSESTRATEGIEN 16. NOVEMBER 2010 HJEMMESIDE FOR HJEMLØSESTRATEGIEN WWW.HJEMLOSESTRATEGIEN.RAMBOLL.DK Hjemløsestrategien Overordnet ambition: At reducere hjemløsheden Hjemløsestrategien

Læs mere

Målsætninger Der blev ved strategiens start sat fire overordnede målsætninger, hvortil de enkelte kommuner opsatte konkrete mål:

Målsætninger Der blev ved strategiens start sat fire overordnede målsætninger, hvortil de enkelte kommuner opsatte konkrete mål: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 06-06-2013 Sagsnr. 2013-91062 Bilag 1 - Resumé af evalueringen af Hjemløsestrategien I forbindelse med offentliggørelsen af

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. januar 2009, kl. 12.00. GENERELLE OPLYSNINGER

Ansøgningsfrist 26. januar 2009, kl. 12.00. GENERELLE OPLYSNINGER Velfærdsministeriet 15.75.22.10 Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder (RØG) Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist 26. januar 2009,

Læs mere

Hvordan kan resultaterne fra Hjemløsestrategien, være med til at føre os frem til regeringens sociale 2020-mål. Karin Egholm, konsulent Maj 2015

Hvordan kan resultaterne fra Hjemløsestrategien, være med til at føre os frem til regeringens sociale 2020-mål. Karin Egholm, konsulent Maj 2015 Hvordan kan resultaterne fra Hjemløsestrategien, være med til at føre os frem til regeringens sociale 2020-mål Karin Egholm, konsulent Maj 2015 Opdrag til oplæg De politiske 2020 mål på hjemløseområdet

Læs mere

SBH ledermøde den 1. november 2014

SBH ledermøde den 1. november 2014 SBH ledermøde den 1. november 2014 2020 mål Udbredelse af Hjemløsestrategien 110 kerneopgaver i implementeringen af Housing First princippet? 2020 mål hjemløse To mål for hjemløseområdet 1) antallet af

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune

Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune 1 Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune I forbindelse med hjemløsestrategien er der blevet lavet en kortlægning af hjemløse i Randers Kommune. Opsummering og konklusion Overordnet set danner der sig

Læs mere

Afprøvning af En vej ind. Informationsmøde for kommuner. 10. august 2016

Afprøvning af En vej ind. Informationsmøde for kommuner. 10. august 2016 Afprøvning af En vej ind Informationsmøde for kommuner 10. august 2016 Oplæg v. Faglig leder Birgit Mortensen og specialkonsulent Stine Trøjborg Thomsen Center for Børn, Unge og Familier, Socialstyrelsen

Læs mere

Angiv det samlede årlige beløb, du ønsker at søge. Brug ikke komma eller punktum i feltet

Angiv det samlede årlige beløb, du ønsker at søge. Brug ikke komma eller punktum i feltet Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet Syddjurs kommunes akut tilbud Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Syddjurs Navn på tilskudsansvarlig Jan Saaby Nielsen

Læs mere

Projektets målgruppe er unge hjemløse mellem 18 og 24 år, som vurderes til at være den mest udsatte gruppe af hjemløse.

Projektets målgruppe er unge hjemløse mellem 18 og 24 år, som vurderes til at være den mest udsatte gruppe af hjemløse. Projektoplysninger Projektets titel: Midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse mellem 18-24 år. Projektets formål og mål Formålet med projektet er at medvirke til at etablere et bedre grundlag for

Læs mere

Ansøgning om støtte til projekt Avancementsmentor Opfølgning på undersøgelsen "Små skridt - store forandringer" (Socialministeriets j.nr.

Ansøgning om støtte til projekt Avancementsmentor Opfølgning på undersøgelsen Små skridt - store forandringer (Socialministeriets j.nr. Dato: 10-10-2006 Sagsnr.: 313706 Dok.nr.: 1885253 Ansøgning om støtte til projekt Avancementsmentor Opfølgning på undersøgelsen "Små skridt - store forandringer" (Socialministeriets j.nr. 8411-0018) 1.

Læs mere

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer Enhed Center for Økonomiog Tilskudsforvaltning Sagsnr. 2017-5187 Dato 09-06-2017 Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer I det følgende beskrives den indsats, som skal

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Sociale Forhold og Beskæftigelse. Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Sociale Forhold og Beskæftigelse. Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013 Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013 4 målsætninger som skal følges Ingen borgere skal leve et liv på gaden Unge bør ikke opholde sig på forsorgshjem Ophold på forsorgshjem bør ikke vare mere end 3-4

Læs mere

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse Annonce Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse 1. Opgaven Skæve boliger er boliger målrettet til hjemløse, der ikke er i stand til at indpasse sig eller ikke magter at bo i en almindelig udlejningsbolig

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune

Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune 1 Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune I forbindelse med hjemløsestrategien er der blevet lavet en kortlægning af hjemløse i Randers Kommune. Opsummering og konklusion Overordnet set danner der sig

Læs mere

Critical Time Intervention

Critical Time Intervention Critical Time Intervention CTI Hvor stammer det fra? CTI har til formål at styrke støtten i overgangsperioden CTI Målgrupper Hjemløse borgere med komplekse sociale problemstillinger, der flytter ud i egen

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Standardrapport GENERELLE OPLYSNINGER. Implementering af samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse et pilotprojekt

Standardrapport GENERELLE OPLYSNINGER. Implementering af samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse et pilotprojekt Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Standardrapport Formål med rapporten: Rapporten skal give viden om resultater af de projekter, der støttes via tilskud fra Social-, Børne

Læs mere

Her anføres den ansøgende kommunes navn og CVR-nummer. (Findes evt. på www.cvr.dk ). Langeland Kommune CVR 29 18 89 55

Her anføres den ansøgende kommunes navn og CVR-nummer. (Findes evt. på www.cvr.dk ). Langeland Kommune CVR 29 18 89 55 Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap Kommune Vælg venligst fra listen. Langeland Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Klaus Stormgaard

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2016/2017) (FL 15.75.21.20.) Ansøgningsfristen er den 10. august 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbredelse af Hjemløsestrategien

Udbredelse af Hjemløsestrategien Udbredelse af Hjemløsestrategien Opstartsseminar den 13. november 2014 Randers Kommune Hjemløsestrategien 2014-2017 i Randers Består af to projekter: Projektet; Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien.

Læs mere

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12.

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12. N O T A T Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til satspuljen Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema (skema 1),

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13.

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Ansøgningsfrist d. 9. maj 2016 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Projektaftale. I Ballerup Kommune har vi for nuværende ikke en sammenhængende og struktureret Indsats på hjemløseområdet.

Projektaftale. I Ballerup Kommune har vi for nuværende ikke en sammenhængende og struktureret Indsats på hjemløseområdet. BALLERUP KOMMUNE Dato: 8. januar 2015 Tlf. dir.: 2069 1278 E-mail: eve@balk.dk Kontakt: Erik Vestergaard Sagsnr.: 27.00.00-P20-1-15 Projektaftale 1. Projektaftale for: En helhedsorienteret hjemløseindsats.

Læs mere

Ansøger Forening/Organisation Kirkens Korshær

Ansøger Forening/Organisation Kirkens Korshær Sagsnr.: 21068 Ansøger Forening/Organisation Kirkens Korshær Stilling i forhold til ansøgningen Forstander Fornavn Jette Efternavn Sølvhøj CVR nummer 48047750 Fødselsdato 05.11.1956 Køn Kvinde Adresse

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsfrist: 20. juni 2014. Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00.

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Socialforvaltningens svar Da der både findes en kommunal og en statslig exitindsats i relation til prostitution, dækker svaret begge tiltag.

Socialforvaltningens svar Da der både findes en kommunal og en statslig exitindsats i relation til prostitution, dækker svaret begge tiltag. Iben Wiene Rathje, MB 7. marts 2013 Sagsnr. 2013-41118 Dokumentnr. 2013-200933 Kære Iben Wiene Rathje Tak for din henvendelse af 23. februar 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Læs mere

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholds redegørelse

Læs mere

Projektansøgning Forankring af hjemløsestrategien Ansøgning til Social-, Børne- og Integrationsministeriet med deadline d. 20.

Projektansøgning Forankring af hjemløsestrategien Ansøgning til Social-, Børne- og Integrationsministeriet med deadline d. 20. SOCIAL OG SUNDHED Dato: 18. februar 2014 Tlf. dir.: 4477 2748 E-mail: mwp@balk.dk Kontakt: Maria Winther Sagsnr: 2014-2992 Dok.nr: 2014-22645 Projektansøgning Forankring af hjemløsestrategien Ansøgning

Læs mere

Indstilling. Den 28. juni 2012. Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden. 1. Resume

Indstilling. Den 28. juni 2012. Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 28. juni 2012 Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden 1. Resume Regeringen afsatte som led i satspuljeaftalen for

Læs mere

HJEMLØSHED I DANMARK 2013

HJEMLØSHED I DANMARK 2013 HJEMLØSHED I DANMARK 2013 NATIONAL KORTLÆGNING Oplæg v/ Heidi Hesselberg Lauritzen Konference om udbredelse af Hjemløsestrategien, d. 16.12.2013 Kontaktoplysninger: hhl@sfi.dk eller 3348 0882 Disposition

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af en mentor- og støtteordning for kvinder og unge, som fastholdes i religiøse vielser

Læs mere

Samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse SFI konference 8. december 2015

Samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse SFI konference 8. december 2015 Samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse SFI konference 8. december 2015 Samarbejdsmodellen: Hvad, hvem, hvorfor og hvordan Hvad: Formål, omdrejningspunkter og modellens to spor Hvem: Målgruppe(r)

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35 Ansøgningsfrist d. 6.

Læs mere

Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp

Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Side 1 Ansøgningsskema til puljen til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg Projektets/indsatsernes titel Skriv titel på projektet/indsatserne.

Læs mere

ANSØGNING. Projektets/aktivitetens titel. Kommune. Ansøger type. Navn og adresse på tilskudsansvarlig. Organisationens navn og CVR-nummer

ANSØGNING. Projektets/aktivitetens titel. Kommune. Ansøger type. Navn og  adresse på tilskudsansvarlig. Organisationens navn og CVR-nummer ANSØGNING Projektets/aktivitetens titel Afprøvning af metoder til forebyggelse af rocker- og banderekruttering Kommune Aalborg Kommune Ansøger type Kommune Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens

Læs mere

Her er en papirversionen af de spørgsmål, som skal besvares for borgere, der får én af de tre bostøttemetoder: CTI, ICM eller ACT.

Her er en papirversionen af de spørgsmål, som skal besvares for borgere, der får én af de tre bostøttemetoder: CTI, ICM eller ACT. Bostøttemetoder (CTI, ICM og ACT) Her er en papirversionen af de spørgsmål, som skal besvares for borgere, der får én af de tre bostøttemetoder: CTI, ICM eller ACT. Husk at alle spørgsmål skal indtastes

Læs mere

Tabel 1: Oversigt over nuværende og allerede implementerede indsatser i projektperioden 2009-2013

Tabel 1: Oversigt over nuværende og allerede implementerede indsatser i projektperioden 2009-2013 Notat Emne Bilag 1. Oversigt over Hjemløseplanens samlede indsatser 2009-2013 Til Kopi til Den 8. maj 2013 Aarhus Kommune Tabel 1 nedenfor viser, hvilke indsatser, der har været etableret i projektperioden.

Læs mere

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt:

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Frist for indsendelse af ansøgning 2. februar 2009 Skemaet sendes til cff@sst.dk og Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Hvis der er søgt tilskud fra andre puljer eller tilskudsgivere til projektet, angives år, ansøgt og evt. opnået beløb samt tilskudsgiver her.

Hvis der er søgt tilskud fra andre puljer eller tilskudsgivere til projektet, angives år, ansøgt og evt. opnået beløb samt tilskudsgiver her. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Herningmodel Skole Kommune Vælg venligst fra listen. Herning Ansøger type Kommune Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Preben Sigaard, cblps@herning.dk Organisationens

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Beskrivelse af CTI-metoden

Beskrivelse af CTI-metoden Beskrivelse af CTI-metoden CTI er en forkortelse for Critical Time Intervention. 1. CTI-metodens målgruppe Socialstyrelsen vurderer, at CTI-metoden er relevant for borgere, der har behov for en intensiv

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014 Styrket og inkluderende indsats mod hjemløshed 1. Resume I perioden fra 2009

Læs mere

Ansøgningsfrist 1. december 2008 GENERELLE OPLYSNINGER

Ansøgningsfrist 1. december 2008 GENERELLE OPLYSNINGER Velfærdsministeriet 15.75.26.50 Puljen til en socialfaglig indsats for alkoholmisbrugere (ALKOHOL) Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik Statistik Denne statistik viser hovedtal fra den grønlandske varmestue Naapiffik Statistikken er udarbejdet ud fra anonyme besøgslister, der føres hver dag af de medarbejdere der er på arbejde Statistikken

Læs mere

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( )

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( ) KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet (2012-2013) Socialudvalget

Læs mere

Tak for din henvendelse af 5. august 2010, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 5. august 2010, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Henrik Appel Esbensen, MB Rådhuset, 1599 Kbh. V Dato: 12.8.2010 Sagsnr.: 2010-115927 Dok.nr.: 2010-526715 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 5. august 2010, hvor du stiller følgende

Læs mere