Tillæg nr. 3 til. Spildevandsplan Spildevandskloakering af 105 ejendomme i det åbne land

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg nr. 3 til. Spildevandsplan Spildevandskloakering af 105 ejendomme i det åbne land"

Transkript

1 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Spildevandskloakering af 105 ejendomme i det åbne land

2 Kommune Tillæg nr.3 til Spildevandsplan Spildevandskloakering af 105 ejendomme i det åbne land November 2013 (Revision 2) Udarbejdet af: Miljø og Natur Assens Kommune Rådhus Allé Assens Sagsnr. 12/2566 Projektnavn: Tillæg nr.3 til Spildevandsplan Forsidefoto: Parti ved Vistorpvej/Bogyden (Gunilla D. Ørbech, september 2013)

3 Rev. 2 November 2013 Side 2 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING Formålet med tillægget Offentliggørelse og vedtagelse SPILDEVANDSFORHOLD Status PLANLÆGNINGSGRUNDLAG Lovgrundlag Naturbeskyttelse og Museumsloven Grundvandsbeskyttelse Miljøvurdering Recipientforhold GRUNDEJERE, DER BERØRES AF PROJEKTET ØKONOMI TIDSPLAN BEHANDLING OG VEDTAGELSE AF TILLÆGGET... 9 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1 Berørte ejendomme og matrikler Bilag 2 Matrikler, der evt. kan påvirkes af tillæg nr. 3 Bilag 3 Tegn. nr. 1: Skalbjerg m.fl., berørte ejendomme og matrikler Tegn. nr. 2: Ørsted og Vedtofte m.fl., berørte ejendomme og matrikler Tegn. nr. 3: Søllested og Gamtofte m.fl., berørte ejendomme og matrikler Tegn. nr. 4: Dærup m.fl., berørte ejendomme og matrikler Tegn. nr. 5: Flemløse Nord m.fl., berørte ejendomme og matrikler Tegn. nr. 6: Gummerup m.fl., berørt ejendom og matrikler Tegn. nr. 7: Højrup m.fl., Middelfartvej, berørt ejendom og matrikler Tegn. nr. 8: Voldtofte Øst m.fl., berørt ejendom og matrikler Tegn. nr. 9: Voldtofte Vest m.fl., berørt ejendom og matrikler Tegn. nr. 10: Kirke Søby m.fl., berørt ejendom og matrikler Tegn. nr. 11: Grønnemose m.fl., berørt ejendom og matrikler Bilag 4 Oplandsskemaer Bilag 5 Screening for miljøvurdering

4 Rev. 2 November 2013 Side 3 af 9 1. INDLEDNING Dette tillæg nr. 3 til den gældende Spildevandsplan for Assens Kommune omhandler kloakering af 105 nye ejendomme i det åbne land planlagt etableret i perioden Hovedparten af ejendommene ligger i oplandet til Helnæs Bugt og Aborg Minde Nor. Den gældende spildevandsplan inkl. Tillæg nr. 1 indeholder en plan for gennemførelse af spildevandskloakering i det åbne land, hvilket omfatter ca. 400 ejendomme. Dette tillæg til Assens Kommunes spildevandsplan omfatter kloakering af yderlige 105 ejendomme i det åbne land, samt arealerhvervelse til nye spildevandsanlæg. Hovedparten af ejendommene er beliggende i tidligere Glamsbjerg Kommune og er vist på tegning nr. 1 til 11. På baggrund af en nærmere undersøgelse af de enkelte delområder har Assens Kommune vurderet, at de berørte ejendomme ud fra driftsmæssige og økonomiske vurderinger med fordel kan tilsluttes det eksisterende ledningsnet ved tryksat kloakering af enkelte ejendomme. Ejendommene kloakeres således kun for spildevand, mens tag- og overfladevand fortsat skal bortskaffes ved ejerens egen foranstaltning. 1.1 Formålet med tillægget Formålet med tillægget til spildevandsplanen er at give de berørte grundejere, kommunens borgere og andre interessenter indsigt i kommunens planer for kloakering af 105 nye ejendomme i Assens Kommune. Desuden er formålet med tillægget, at revidere den gældende spildevandsplan for Assens Kommune således, at Assens Forsyning A/S i forbindelse med udførslen af kloakanlægget kan etablere nye kloakledninger, nye pumpestationer mv. 1.2 Offentliggørelse og vedtagelse Byrådets forslag til Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan vil blive offentliggjort i den lokale avis og på kommunens hjemmeside med oplysning om, at der inden for en frist på 8 uger efter offentliggørelsen er mulighed for at komme med indsigelser og kommentarer til planen. Byrådet i Assens Kommune vedtager herefter tillægget til gældende spildevandsplan for Assens Kommune med eventuelle ændringer som følge af offentlighedsfasen. Vedtagelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 2. SPILDEVANDSFORHOLD 2.1 Status De berørte 105 ejendomme har i dag private spildevandsløsninger ejendomme spildevandskloakeres. De berørte ejendomme fremgår af vedlagte Bilag 1, og de matrikler, der evt. kan påvirkes af dette tillæg fremgår af Bilag 2. Alle hovedledninger inkl. pumpestationer ejes og drives af Assens Forsyning A/S. Der vil blive anlagt et stik evt. med en minipumpestation på den enkelte ejendom. Derefter vil der ifølge Miljøbeskyttelsesloven være tilslutningspligt for den enkelte grundejer.

5 Rev. 2 November 2013 Side 4 af 9 Der må kun tilsluttes spildevand fra de 105 ejendomme, som kloakeres. Regnvand skal nedsives på egen grund eller bortledes efter gældende lovgivning og evt. tilladelse fra kommunen. I henhold til Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. er grundejeren forpligtiget til selv at udføre og betale de nødvendige ændringer på egen grund samt tilslutte spildevandet til det offentlige spildevandssystem. Spildevandet ledes fra de 105 ejendomme til rensning på Å Strand Renseanlæg, Holmehave Renseanlæg, Gummerup Renseanlæg, Ørsted Renseanlæg, Vissenbjerg Renseanlæg (kun én ejendomme) og Gelsted Renseanlæg (kun én ejendom). 3. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 3.1 Lovgrundlag Spildevandsforhold administreres med udgangspunkt i følgende: Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni Lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni Lov om afgift af spildevand, jf. lovbekendtgørelse nr. 636 af 21. august Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Bekendtgørelse nr af august 2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet. Vejledning fra Miljøstyrelsen 5/1999. Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Vejledning fra Miljøstyrelsen 3/2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg. Vejledning fra Skov- og Naturstyrelsen juni 2006 om miljøvurdering af planer og programmer. De enkelte tekster kan findes på eller Naturbeskyttelse og Museumsloven Tillægget er screenet i forhold til bindinger vedr. naturbeskyttelse. Placeringen af de kommende kloakledninger skal udpeges med respekt for naturbeskyttelses, herunder beskyttede naturtyper, gældende fredninger mm. Der er ikke registret arkæologiske fund indenfor de berørte arealer. Dog anbefales det, at der forud for projekterne laves prøvegravninger. 3.3 Grundvandsbeskyttelse De berørte områder er primært placeret i områder med særlige drikkevandsinteresser og i mindre omfang i områder med drikkevandsinteresser. 3.4 Miljøvurdering Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer i medfør af lovgivningen, hvis (jf. 3):

6 Rev. 2 November 2013 Side 5 af 9 planen fastlægger rammerne for anlægstilladelser for projekter omfattet af bekendtgørelsens bilag 3 og 4, planen påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, planen i øvrigt fastlægger rammer for anlægstilladelser, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Assens Kommune har udført en screening af Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Den påtænkte kloakering i det åbne land vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet. Der forventes snarere at være en samlet miljømæssig gevinst forbundet med kloakeringen, idet flere af ejendommene i dag udleder dårligt renset spildevand til vandløb og søer eller nedsiver direkte til grundvandet. Ressourceforbruget til pumper og kloakledninger ved håndtering af spildevand fra disse ejendomme vurderes således at være ubetydeligt i forhold den miljømæssige gevinst, som kloakeringen samlet set vil medføre. Spildevandsmængden der skal renses på renseanlæg i Assens Kommune fra de 105 ejendomme svarer til ca m 3 spildevand årligt. Denne spildevandsmængde, herunder ressourceforbruget til rensningen heraf og den yderligere udledning af renset spildevand til recipienterne vurderes at være en forbedring af den eksisterende håndtering af spildevandet. På baggrund af screeningen vurderes det derfor, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan for Assens Kommune. Screeningen kan ses i Bilag Recipientforhold Spildevandet fra de 105 ejendomme samles på renseanlæg i Assens Kommune. I forbindelse med udarbejdelse af den gældende Spildevandsplan blev de planlagte udvidelser, inklusiv uforudsete tilslutninger, miljøvurderet. Miljøvurderingen konkluderede at: Det forventes, at øget separatkloakering, kloakering af ejendomme i det åbne land, sanering og etablering af regnvandsbassiner, vil forbedre miljøstatus for de recipienter, hvortil der er direkte udledning af spildevand. Det bevirker, at Assens Kommune bedre vil kunne leve op til kravene i Regionplan 2005 samt Forslag til statslige vandplaner Dette gælder især i områder, hvor der ikke længere vil ske udledning af spildevand fra ukloakerede ejendomme eller fra overløb med spildevand i forbindelse momentane regnvandshændelser og fra ejendomme i det åbne land, hvor der er etableret forbedret rensning.. De berørte renseanlæg i dette tillæg udleder til følgende recipienter: Lillebælt (Å Strand Renseanlæg) Holmehave Bæk (Holmehave Renseanlæg) Haarby Å (Gummerup Renseanlæg) Puge Mølle Å (Ørsted Renseanlæg) Brænde Å (Vissenbjerg Renseanlæg) Hygind Bæk (Gelsted Renseanlæg)

7 Rev. 2 November 2013 Side 6 af 9 4. GRUNDEJERE, DER BERØRES AF PROJEKTET De ejendomme og matrikler, der berøres af projektet i forbindelse med etablering af kloakanlæg er oplistet i Bilag 1 og Bilag 2. Ved den viste oplistning af matrikelnumre i Bilag 2 er der taget udgangspunkt i, at disse kan blive berørt af enten de planlagte ledningsforløb eller alternative ledningsforløb. Når de endelige kloakprojekter foreligger kontaktes de berørte lodsejere med henblik på udarbejdelse af servitutbeskrivelser. I forhold til de berørte adresser, der planlægges kloakeret henvises desuden til Afsnit 6. For at kunne realisere de beskrevne anlæg skal Assens Forsyning A/S erhverve arealer til pumpestationer, el-skabe, kloakledninger mm. samt eventuelt midlertidige arbejdsarealer. Assens Forsyning A/S vil i den forbindelse søge at indgå frivillige aftaler med grundejerne, men Assens Kommune kan, jf. Miljøbeskyttelseslovens 58, i nødvendigt omfang ekspropriere til fordel for spildevandsanlæg. Deklarationer begæres tinglyst på de berørte matrikler med Assens Forsyning A/S som påtaleberettigede. Assens Kommunes Byråd erklærer, at man med henblik på at gennemføre nærværende plan, er indstillet på at fortage fornødne arealerhvervelser, samt erhvervelser af rådigheder ved ekspropriation i overensstemmelse med reglerne i lov om miljøbeskyttelse. 5. ØKONOMI Assens Spildevand A/S finansierer etablering, drift og vedligeholdelse af den offentlige kloak (dvs. hovedledninger). For de berørte grundejere, vil der være udgifter til separering af regnvand og spildevand på egen grund samt tilslutning til kloakforsyningens pumpestation eller stik. Størrelsen af disse udgifter afhænger af de lokale forhold. Herudover vil der for grundejeren være udgifter til tilslutningsbidrag og årlig vandafledningsafgift til Assens Forsyning A/S, jf. selskabets gældende betalingsvedtægt, som kan ses på Endelig skal grundejer bekoste sløjfning af egne bundfældnings- eller samletanke.

8 Rev. 2 November 2013 Side 7 af 9 6. TIDSPLAN Kloakeringen af de 105 ejendomme i det åbne land udføres efter nedenstående tidsplan. Adresse Årstal Adresse Årstal Assensvej 112 (5620)? Dyrhøjvej Assensvej 115 (5620) 2017 Dyrhøjvej Assensvej 120 (5620) 2017 Dyrhøjvej Assensvej 122 (5620) 2017 Dyrhøjvej Assensvej 123 (5620) 2017 Dærup Grave Assensvej 124 (5620) 2017 Dærup Grave Assensvej 126 (5620) 2017 Dærup Grave Bellisvej 23 (5492) 2015 Dærup Grave Bodebjergvej Dærup Grave Bodebjergvej Dærup Grave Bodebjergvej Dærup Grave Bodebjergvej Dærup Grave Bodebjergvej Ebberupvej 27 (5620) 2016 Bodebjergvej Ebberupvej 36 (5620) 2016 Bodebjergvej Ebberupvej 37 (5620) 2016 Bodebjergvej Ebberupvej 40 (5620) 2016 Bodebjergvej Ebberupvej 41 (5620) 2016 Dolevej Ebberupvej 42 (5620) 2016 Dolevej Ebberupvej 44 (5620) 2016 Dyrhøjvej Fåborgvej 117 (5620) 2014 Dyrhøjvej Fåborgvej 119 (5620) 2014 Dyrhøjvej Fåborgvej 123 (5620) 2014 Dyrhøjvej Fåborgvej 126 (5620) 2014 Dyrhøjvej Gl. Hovedvej 71 (5560) 2014 Dyrhøjvej Høedvej Dyrhøjvej Høedvej Dyrhøjvej Høedvej Dyrhøjvej Høedvej

9 Rev. 2 November 2013 Side 8 af 9 Adresse Årstal Adresse Årstal Høedvej Turupvej 135 (5620) 2015 Høedvej Turupvej 137 (5620) 2015 Høedvej Turupvej 139 (5620) 2015 Høedvej Turupvej 141 (5620) 2015 Høedvej Turupvej 145 (5620) 2015 Høedvej Turupvej 147 (5620) 2015 Højbjergvej Voldtoftevej Højbjergvej Voldtoftevej Højrupvej Vistorpvej Højrupvej Vistorpvej Højrupvej Vistorpvej Højrupvej Vistorpvej Højrupvej Vistorpvej Langgade Vistorpvej Langgade Vistorpvej Langgade Vistorpvej Langstedvej 3 (5620) 2016 Vistorpvej Langstedvej 6 (5620) 2016 Vistorpvej Trollesøvej Vistorpvej Turupvej 112 (5620) 2015 Vistorpvej Turupvej 115 (5620) 2015 Vistorpvej Turupvej 122 (5620) 2015 Vistorpvej Turupvej 124 (5620) 2015 Vistorpvej Turupvej 126 (5620) 2015 Vistorpvej Turupvej 128 (5620) 2015 Når den offentlige kloak er etableret, udsender Assens Forsyning A/S et tilslutningsbrev med en frist på 6 måneder for at tilslutte sig den offentlige kloak. Denne tilslutningsfrist vil Assens Kommune i mellemliggende periode følge op på med et juridisk bindende påbud om tilslutning til offentlig kloak.

10 Rev. 2 November 2013 Side 9 af 9 7. BEHANDLING OG VEDTAGELSE AF TILLÆGGET Forslag til tillæg offentliggøres i den lokale avis og på Assens Kommunes hjemmeside. Ejere af ejendomme der skal tilsluttes offentlig kloak, vil modtage direkte besked via brev. Efter Byrådets godkendelse af Forslag til Tillæg nr. 3 offentliggøres tillægget i en periode på 8 uger, hvor der er mulighed for at komme med kommentarer til tillægget. Samtidig sendes forslaget til Naturstyrelsen til orientering. Efter behandling af indkomne kommentarer til tillægget, kan Byrådet vedtage tillægget endeligt. Vedtagelsen offentliggøres og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. en kan indbringes for domstolen efter de generelle regler om domsprøvelse jf. Miljøbeskyttelseslovens 101, stk. 1. Når tillægget er endelig vedtaget af Byrådet i Assens Kommune offentliggøres dette på Kommunes hjemmeside. Kopi af det endelige tillæg sendes til Naturstyrelsen. Byrådet har godkendt Forslag til Tillæg nr. 3 til spildevandsplanen på møde den 25. september Offentliggørelse har fundet sted i perioden 1. oktober november Der er ikke kommet kommentarer til forslaget i høringsperioden. Tillægget er endelig vedtaget og offentliggjort, jf. Byrådets beslutning den 18. december Tillæggets bestemmelser indarbejdes i Assens Kommunes samlede spildevandsplan i forbindelse med den førstkommende revision.

11 Bilag 1 Matrikler, der kloakeres jf. tillæg nr. 3. Matr. nr. Ejerlaug Adresse 4a Dærup By, Flemløse Assensvej 112 (5620) 4k Dærup By, Flemløse Assensvej 115 (5620) 1p Dærup By, Flemløse Assensvej 120 (5620) 1k Dærup By, Flemløse Assensvej 122 (5620) 5d Dærup By, Flemløse Assensvej 123 (5620) 1m Dærup By, Flemløse Assensvej 124 (5620) 1g Dærup By, Flemløse Assensvej 126 (5620) 5aa Skalbjerg By, Vissenbjerg Bellisvej 23 (5492) 25i Køng By, Køng Bodebjergvej 24 28h Køng By, Køng Bodebjergvej 25 25b Køng By, Køng Bodebjergvej 26 65b Køng By, Køng Bodebjergvej 27 78c Køng By, Køng Bodebjergvej 28 65c Køng By, Køng Bodebjergvej 29 64b Køng By, Køng Bodebjergvej 34 64a Køng By, Køng Bodebjergvej 36 23i Køng By, Køng Bodebjergvej 37 28ac Køng By, Køng Dolevej 27 28r Køng By, Køng Dolevej 29 13a Vedtofte By, Vedtofte Dyrhøjvej 3 32g Vedtofte By, Vedtofte Dyrhøjvej 4 94a Ørsted By, Ørsted Dyrhøjvej 7 89 Ørsted By, Ørsted Dyrhøjvej 8 95a Ørsted By, Ørsted Dyrhøjvej 9 90 Ørsted By, Ørsted Dyrhøjvej Ørsted By, Ørsted Dyrhøjvej 13 84a Ørsted By, Ørsted Dyrhøjvej Ørsted By, Ørsted Dyrhøjvej 15 81a Ørsted By, Ørsted Dyrhøjvej 17 75a Ørsted By, Ørsted Dyrhøjvej 18 1/4

12 Matr. nr. Ejerlaug Adresse 79 Ørsted By, Ørsted Dyrhøjvej Ørsted By, Ørsted Dyrhøjvej 22 16l Dærup By, Flemløse Dærup Grave 6 10g Dærup By, Flemløse Dærup Grave 7 16f Dærup By, Flemløse Dærup Grave 8 10r Dærup By, Flemløse Dærup Grave 9 7n Dærup By, Flemløse Dærup Grave 13 16s Dærup By, Flemløse Dærup Grave 14 16n Dærup By, Flemløse Dærup Grave 20 16g Dærup By, Flemløse Dærup Grave 24 1a Høed By, Flemløse Ebberupvej 27 (5620) 78 Voldtofte By, Flemløse Ebberupvej 36 (5620) 3c Høed By, Flemløse Ebberupvej 37 (5620) 4f Voldtofte By, Flemløse Ebberupvej 40 (5620) 4b Høed By, Flemløse Ebberupvej 41 (5620) 4f Voldtofte By, Flemløse Ebberupvej 42 (5620) 12b Voldtofte By, Flemløse Ebberupvej 44 (5620) 13d Gummerup By, Køng Fåborgvej 117 (5620) 13c Gummerup By, Køng Fåborgvej 119 (5620) 20d Gummerup By, Køng Fåborgvej 123 (5620) 16b Køng By, Køng Fåborgvej 126 (5620) 5d Etterup By, Rørup Gl. Hovedvej 71 (5560) 12a Høed By, Flemløse Høedvej 5 11 Høed By, Flemløse Høedvej 11 3g Høed By, Flemløse Høedvej Høed By, Flemløse Høedvej 13 7a Høed By, Flemløse Høedvej Høed By, Flemløse Høedvej 17 6a Høed By, Flemløse Høedvej 19 3a Høed By, Flemløse Høedvej 23 1i Høed By, Flemløse Høedvej 24 5i Høed By, Flemløse Høedvej 27 6i Gummerup By, Køng Højbjergvej 4 6k Gummerup By, Køng Højbjergvej 6 2/4

13 Matr. nr. Ejerlaug Adresse 15a Gummerup By, Køng Højrupvej 10 12b Gummerup By, Køng Højrupvej 14 7q Gummerup By, Køng Højrupvej 20 19a Højrup By, Køng Højrupvej 61 8l Højrup By, Køng Højrupvej 80 15d Flemløse By, Flemløse Langgade 81 15f Flemløse By, Flemløse Langgade 83 15h Flemløse By, Flemløse Langgade 85 11a Højrup By, Køng Langstedvej 3 (5620) 3g Højrup By, Køng Langstedvej 6 (5620) 1o Skovgårde, Søby Trollesøvej 9 (5610) 8a Vedtofte By, Vedtofte Turupvej 112 (5620) 10f Vedtofte By, Vedtofte Turupvej 115 (5620) 10b Vedtofte By, Vedtofte Turupvej 122 (5620) 10m Vedtofte By, Vedtofte Turupvej 124 (5620) 11f Vedtofte By, Vedtofte Turupvej 126 (5620) 11g Vedtofte By, Vedtofte Turupvej 128 (5620) 10r Vedtofte By, Vedtofte Turupvej 135 (5620) 10i Vedtofte By, Vedtofte Turupvej 137 (5620) 10k Vedtofte By, Vedtofte Turupvej 139 (5620) 10t Vedtofte By, Vedtofte Turupvej 141 (5620) 10d Vedtofte By, Vedtofte Turupvej 145 (5620) 10o Vedtofte By, Vedtofte Turupvej 147 (5620) 6b Voldtofte By, Flemløse Voldtoftevej 58 42d Voldtofte By, Flemløse Voldtoftevej 75 12b Søllested By, Søllested Vistorpvej 17 7a Søllested By, Søllested Vistorpvej 20 6p Søllested By, Søllested Vistorpvej 24 1a Ll. Vistorp, Søllested Vistorpvej 27 21b Ll. Vistorp, Søllested Vistorpvej 29 11b Ll. Vistorp, Søllested Vistorpvej 31 17a Ll. Vistorp, Søllested Vistorpvej 34 4 Ll. Vistorp, Søllested Vistorpvej Ll. Vistorp, Søllested Vistorpvej 38 3/4

14 Matr. nr. Ejerlaug Adresse 19 Ll. Vistorp, Søllested Vistorpvej Ll. Vistorp, Søllested Vistorpvej 48 9a Ll. Vistorp, Søllested Vistorpvej 52 10a Ll. Vistorp, Søllested Vistorpvej 56 8 Ll. Vistorp, Søllested Vistorpvej 58 6a Ll. Vistorp, Søllested Vistorpvej 62 5a Ll. Vistorp, Søllested Vistorpvej 66 4/4

15 Bilag 2 Matrikler, der evt. kan påvirkes af tillæg nr. 3. Matr. nr. Ejerlaug Matr. nr. Ejerlaug 1l Brahesholm Hgd., Vedtofte 4l Dærup By, Flemløse 1p Brahesholm Hgd., Vedtofte 4m Dærup By, Flemløse 4d Dreslette By, Dreslette 4n Dærup By, Flemløse 4m Dreslette By, Dreslette 4o Dærup By, Flemløse 10g Dærup By, Flemløse 5a Dærup By, Flemløse 10q Dærup By, Flemløse 5b Dærup By, Flemløse 10r Dærup By, Flemløse 5c Dærup By, Flemløse 10u Dærup By, Flemløse 5d Dærup By, Flemløse 16a Dærup By, Flemløse 5g Dærup By, Flemløse 16b Dærup By, Flemløse 5i Dærup By, Flemløse 16c Dærup By, Flemløse 5k Dærup By, Flemløse 16d Dærup By, Flemløse 6f Dærup By, Flemløse 16e Dærup By, Flemløse 6g Dærup By, Flemløse 16f Dærup By, Flemløse 7n Dærup By, Flemløse 16g Dærup By, Flemløse 8g Dærup By, Flemløse 16h Dærup By, Flemløse 8h Dærup By, Flemløse 16i Dærup By, Flemløse 9g Dærup By, Flemløse 16k Dærup By, Flemløse 14a Flemløse By, Flemløse 16l Dærup By, Flemløse 14k Flemløse By, Flemløse 16n Dærup By, Flemløse 14r Flemløse By, Flemløse 16p Dærup By, Flemløse 15a Flemløse By, Flemløse 16q Dærup By, Flemløse 15c Flemløse By, Flemløse 16s Dærup By, Flemløse 15d Flemløse By, Flemløse 16t Dærup By, Flemløse 15f Flemløse By, Flemløse 16u Dærup By, Flemløse 15h Flemløse By, Flemløse 16v Dærup By, Flemløse 15r Flemløse By, Flemløse 16x Dærup By, Flemløse 2 Flemløse By, Flemløse 16y Dærup By, Flemløse 29a Flemløse By, Flemløse 16z Dærup By, Flemløse 9ad Flemløse By, Flemløse 16æ Dærup By, Flemløse 10a Gummerup By, Køng 1b Dærup By, Flemløse 10c Gummerup By, Køng 1c Dærup By, Flemløse 10e Gummerup By, Køng 1g Dærup By, Flemløse 10s Gummerup By, Køng 1k Dærup By, Flemløse 11n Gummerup By, Køng 1m Dærup By, Flemløse 12a Gummerup By, Køng 1o Dærup By, Flemløse 12b Gummerup By, Køng 1p Dærup By, Flemløse 12d Gummerup By, Køng 2c Dærup By, Flemløse 12e Gummerup By, Køng 3a Dærup By, Flemløse 12g Gummerup By, Køng 3n Dærup By, Flemløse 12h Gummerup By, Køng 3o Dærup By, Flemløse 13c Gummerup By, Køng 3v Dærup By, Flemløse 13d Gummerup By, Køng 3x Dærup By, Flemløse 13e Gummerup By, Køng 3z Dærup By, Flemløse 13i Gummerup By, Køng 4a Dærup By, Flemløse 13k Gummerup By, Køng 4g Dærup By, Flemløse 13l Gummerup By, Køng 4i Dærup By, Flemløse 15a Gummerup By, Køng 4k Dærup By, Flemløse 15d Gummerup By, Køng 1/4

16 Bilag 2 Matrikler, der evt. kan påvirkes af tillæg nr. 3. Matr. nr. Ejerlaug Matr. nr. Ejerlaug 15e Gummerup By, Køng 16a Høed By, Flemløse 16d Gummerup By, Køng 16b Høed By, Flemløse 16h Gummerup By, Køng 1a Høed By, Flemløse 18e Gummerup By, Køng 1i Høed By, Flemløse 20d Gummerup By, Køng 1q Høed By, Flemløse 21b Gummerup By, Køng 1t Høed By, Flemløse 22 Gummerup By, Køng 22a Høed By, Flemløse 23 Gummerup By, Køng 22b Høed By, Flemløse 24 Gummerup By, Køng 24 Høed By, Flemløse 28a Gummerup By, Køng 25a Høed By, Flemløse 28c Gummerup By, Køng 26 Høed By, Flemløse 28d Gummerup By, Køng 27 Høed By, Flemløse 29b Gummerup By, Køng 29a Høed By, Flemløse 29d Gummerup By, Køng 30 Høed By, Flemløse 30a Gummerup By, Køng 31 Høed By, Flemløse 31b Gummerup By, Køng 3a Høed By, Flemløse 32c Gummerup By, Køng 3c Høed By, Flemløse 3i Gummerup By, Køng 3g Høed By, Flemløse 4a Gummerup By, Køng 3k Høed By, Flemløse 4f Gummerup By, Køng 42b Høed By, Flemløse 4h Gummerup By, Køng 4b Høed By, Flemløse 4i Gummerup By, Køng 5a Høed By, Flemløse 4o Gummerup By, Køng 5i Høed By, Flemløse 55 Gummerup By, Køng 5k Høed By, Flemløse 5i Gummerup By, Køng 5m Høed By, Flemløse 5l Gummerup By, Køng 5o Høed By, Flemløse 6b Gummerup By, Køng 6a Høed By, Flemløse 6i Gummerup By, Køng 7a Høed By, Flemløse 6k Gummerup By, Køng 7b Høed By, Flemløse 6t Gummerup By, Køng 11a Højrup By, Køng 6u Gummerup By, Køng 11d Højrup By, Køng 7d Gummerup By, Køng 11f Højrup By, Køng 7q Gummerup By, Køng 11k Højrup By, Køng 7x Gummerup By, Køng 16a Højrup By, Køng 7y Gummerup By, Køng 16c Højrup By, Køng 8ad Gummerup By, Køng 16d Højrup By, Køng 8ae Gummerup By, Køng 16e Højrup By, Køng 8k Gummerup By, Køng 19a Højrup By, Køng 8y Gummerup By, Køng 19b Højrup By, Køng 3b Haarby By, Haarby 19c Højrup By, Køng 1a Hestholm, Gamtofte 2g Højrup By, Køng 1b Hestholm, Gamtofte 3g Højrup By, Køng 1d Hestholm, Gamtofte 54 Højrup By, Køng 1e Hestholm, Gamtofte 8l Højrup By, Køng 2c Hestholm, Gamtofte 3m Kaslunde By, Barløse 11 Høed By, Flemløse 7c Kaslunde By, Barløse 12a Høed By, Flemløse 14 Køng By, Køng 2/4

17 Bilag 2 Matrikler, der evt. kan påvirkes af tillæg nr. 3. Matr. nr. Ejerlaug Matr. nr. Ejerlaug 16b Køng By, Køng 6a Ll. Vistorp, Søllested 19a Køng By, Køng 7a Ll. Vistorp, Søllested 19m Køng By, Køng 8 Ll. Vistorp, Søllested 19o Køng By, Køng 9a Ll. Vistorp, Søllested 21i Køng By, Køng 13ac Skalbjerg By, Vissenbjerg 23i Køng By, Køng 13ad Skalbjerg By, Vissenbjerg 25b Køng By, Køng 13ae Skalbjerg By, Vissenbjerg 25i Køng By, Køng 13af Skalbjerg By, Vissenbjerg 25l Køng By, Køng 13ah Skalbjerg By, Vissenbjerg 28ac Køng By, Køng 13ai Skalbjerg By, Vissenbjerg 28ad Køng By, Køng 13ak Skalbjerg By, Vissenbjerg 28ai Køng By, Køng 16b Skalbjerg By, Vissenbjerg 28an Køng By, Køng 16c Skalbjerg By, Vissenbjerg 28e Køng By, Køng 17a Skalbjerg By, Vissenbjerg 28h Køng By, Køng 17e Skalbjerg By, Vissenbjerg 28l Køng By, Køng 1aa Skalbjerg By, Vissenbjerg 28o Køng By, Køng 1ab Skalbjerg By, Vissenbjerg 28r Køng By, Køng 1ac Skalbjerg By, Vissenbjerg 28v Køng By, Køng 1ad Skalbjerg By, Vissenbjerg 28x Køng By, Køng 1af Skalbjerg By, Vissenbjerg 37m Køng By, Køng 1ah Skalbjerg By, Vissenbjerg 64a Køng By, Køng 1d Skalbjerg By, Vissenbjerg 64b Køng By, Køng 1ø Skalbjerg By, Vissenbjerg 65a Køng By, Køng 41 Skalbjerg By, Vissenbjerg 65b Køng By, Køng 42b Skalbjerg By, Vissenbjerg 65c Køng By, Køng 5aa Skalbjerg By, Vissenbjerg 78c Køng By, Køng 8ae Skalbjerg By, Vissenbjerg 10a Ll. Vistorp, Søllested 10b Søllested By, Søllested 11a Ll. Vistorp, Søllested 12b Søllested By, Søllested 11b Ll. Vistorp, Søllested 26 Søllested By, Søllested 15a Ll. Vistorp, Søllested 4a Søllested By, Søllested 15b Ll. Vistorp, Søllested 4ø Søllested By, Søllested 16 Ll. Vistorp, Søllested 6g Søllested By, Søllested 17a Ll. Vistorp, Søllested 6p Søllested By, Søllested 17b Ll. Vistorp, Søllested 6u Søllested By, Søllested 18 Ll. Vistorp, Søllested 6v Søllested By, Søllested 19 Ll. Vistorp, Søllested 7a Søllested By, Søllested 1a Ll. Vistorp, Søllested 7c Søllested By, Søllested 1c Ll. Vistorp, Søllested 7d Søllested By, Søllested 20 Ll. Vistorp, Søllested 7h Søllested By, Søllested 21a Ll. Vistorp, Søllested 7i Søllested By, Søllested 21b Ll. Vistorp, Søllested 7k Søllested By, Søllested 22 Ll. Vistorp, Søllested 7m Søllested By, Søllested 2a Ll. Vistorp, Søllested 44b Turup By, Turup 2e Ll. Vistorp, Søllested 57a Turup By, Turup 4 Ll. Vistorp, Søllested 57ac Turup By, Turup 5a Ll. Vistorp, Søllested 57af Turup By, Turup 3/4

18 Bilag 2 Matrikler, der evt. kan påvirkes af tillæg nr. 3. Matr. nr. Ejerlaug Matr. nr. Ejerlaug 57ag Turup By, Turup 1c Vistorp By, Gamtofte 57q Turup By, Turup 12a Voldtofte By, Flemløse 57v Turup By, Turup 12b Voldtofte By, Flemløse 6b Turup By, Turup 18g Voldtofte By, Flemløse 10b Vedtofte By, Vedtofte 20ah Voldtofte By, Flemløse 10d Vedtofte By, Vedtofte 26m Voldtofte By, Flemløse 10e Vedtofte By, Vedtofte 28b Voldtofte By, Flemløse 10f Vedtofte By, Vedtofte 41a Voldtofte By, Flemløse 10i Vedtofte By, Vedtofte 41f Voldtofte By, Flemløse 10k Vedtofte By, Vedtofte 42d Voldtofte By, Flemløse 10m Vedtofte By, Vedtofte 42e Voldtofte By, Flemløse 10n Vedtofte By, Vedtofte 4f Voldtofte By, Flemløse 10o Vedtofte By, Vedtofte 5x Voldtofte By, Flemløse 10r Vedtofte By, Vedtofte 6b Voldtofte By, Flemløse 10t Vedtofte By, Vedtofte 6h Voldtofte By, Flemløse 11a Vedtofte By, Vedtofte 78 Voldtofte By, Flemløse 11b Vedtofte By, Vedtofte 82a Voldtofte By, Flemløse 11f Vedtofte By, Vedtofte 82c Voldtofte By, Flemløse 11g Vedtofte By, Vedtofte 8ak Voldtofte By, Flemløse 12a Vedtofte By, Vedtofte 8bk Voldtofte By, Flemløse 12d Vedtofte By, Vedtofte 32 Ørsted By, Ørsted 13a Vedtofte By, Vedtofte 74 Ørsted By, Ørsted 13f Vedtofte By, Vedtofte 75a Ørsted By, Ørsted 13g Vedtofte By, Vedtofte 76 Ørsted By, Ørsted 13i Vedtofte By, Vedtofte 77 Ørsted By, Ørsted 13k Vedtofte By, Vedtofte 78 Ørsted By, Ørsted 13m Vedtofte By, Vedtofte 79 Ørsted By, Ørsted 14a Vedtofte By, Vedtofte 81a Ørsted By, Ørsted 14e Vedtofte By, Vedtofte 81b Ørsted By, Ørsted 14o Vedtofte By, Vedtofte 82 Ørsted By, Ørsted 14r Vedtofte By, Vedtofte 84a Ørsted By, Ørsted 15a Vedtofte By, Vedtofte 86 Ørsted By, Ørsted 15c Vedtofte By, Vedtofte 89 Ørsted By, Ørsted 15e Vedtofte By, Vedtofte 8t Ørsted By, Ørsted 15f Vedtofte By, Vedtofte 8u Ørsted By, Ørsted 16c Vedtofte By, Vedtofte 8x Ørsted By, Ørsted 16d Vedtofte By, Vedtofte 93 Ørsted By, Ørsted 16g Vedtofte By, Vedtofte 94a Ørsted By, Ørsted 16i Vedtofte By, Vedtofte 95a Ørsted By, Ørsted 17c Vedtofte By, Vedtofte 95b Ørsted By, Ørsted 32g Vedtofte By, Vedtofte 9l Ørsted By, Ørsted 33d Vedtofte By, Vedtofte 9t Ørsted By, Ørsted 41e Vedtofte By, Vedtofte 8a Vedtofte By, Vedtofte 8g Vedtofte By, Vedtofte 8i Vedtofte By, Vedtofte 8k Vedtofte By, Vedtofte 4/4

19 7e 7m SIGNATURFORKLARING Status / Bygværker Status / 7c Fælleskloak Pumpestation Separatkloak Udligningsbassin Spildevandskloak Sparebassin 8ac Privat kloak Overløbsbygværk 8ae 7i 7h Industri Bygværk nedlægges 7s AS01 Ledningsanlæg Oplandsnummer Offentlig renseanlæg Privat renseanlæg 35a 18l 18a 18k18i 18f 13al 13x 13ø 3o 13aa 3l 13ak 13y13r 13m 13n 13an 10h 41 75b a 42b 13ad 13ac 75c 10c 10l 13ai 13ah 17e 1ac 1af 1ah 75d 1ai 10t 10s 10v 10q 17a 16b 1aø 1ad 1bb 1aa 1d 1ae 1al 1bk 16c 1bg 1bh 1bl 1bm 1bn 1an 1h 1f 4ae 4n 72 4am 4an 10o 10y 10m 4d 4i 8r 8v 8u 1ag 1l 8k 8l 8i 1n 1r 1v 1y 1z 1u 8t 13f 34c 1g 8f 8e 8z 13k 13i 13b 34b 34e 34g 13o 8x 13g 13u 13t 13q 3i 13ab 13a 8æ 7000v 3h 75a 16a Gravitation Tryk Diverse signaturer Bygherre: Spildevand Regnvand Fællesvand Spildevand Regnvand Fællesvand Offentlig ledningsanlæg Ejendomme der planlægges kloakeret under tillæg 3 til Spildevandsplanen Assens Kommune Status / UAS01R/ (UAS01R) UAS01S/ (UAS01S) Vandløb Kommunegrænse Regnvand Fællesvand (overløb) fra renseanlæg Vandløb (rørlagt/åben) Søer/vandhuller Kommunegrænse Ing.: Rev.: MAS 0 Dato: ø 4af 7000f 34h 7000y 34k 34m 34n 34p Sag: 4cb Emne: Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Kloakering af det åbne land, Skalbjerg Mål: Filnavn: Projektnr.: 1:5.000 Tillæg_3.wor a 34a 3p Tegn. nr.: 1

20 10u 5m 7a 3o 100 1e 10a 10t 8a 1c 9n 11v 11x 58a 11s 11k 5ø 5o 5ac 7o 7r 7s 4t 4i 4q 5æ 5i 5a 5al 74 10s 17aa 15f 8f 3f 3p 17v 17x 5ad 5p 5ag 7ac 7k 7z 7æ 7ø 7ab 77 7c 79 81a 75a r 15b 7000m 78 81b 82 84a 93 8u 15y 15i 15u 15z 13m 15s 95b 86 94a 32 13f 8t 9m 11æ 95a c 33d 32g 13g 9l 8x 12e 13a 13e 7000h 13i 7000i 13h 14b 9c 9x 14f SIGNATURFORKLARING Bygværker 13b 1i Status / Status / Fælleskloak Pumpestation 12b Separatkloak Udligningsbassin 12a 1f 7000a 1l Spildevandskloak Privat kloak Industri Sparebassin Overløbsbygværk Bygværk nedlægges 10d 11b 11g AS01 Ledningsanlæg Oplandsnummer Offentlig renseanlæg Privat renseanlæg 10l 8f 10a 7000a 10f 10r 10i 8i 10k 10t 10e 10b 10n 10o 10m 8k 11f Gravitation Tryk Spildevand Regnvand Fællesvand Spildevand Regnvand Fællesvand Offentlig ledningsanlæg Status / UAS01R/ (UAS01R) UAS01S/ (UAS01S) Vandløb Kommunegrænse Regnvand Fællesvand (overløb) fra renseanlæg Vandløb (rørlagt/åben) Søer/vandhuller 7000b Diverse signaturer Kommunegrænse 17a 8a 1p Ejendomme der planlægges kloakeret under tillæg 3 til Spildevandsplanen Bygherre: Assens Kommune Ing.: Rev.: MAS 0 Dato: a 15c 11a Sag: Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Mål: Filnavn: 1:5.000 Tillæg_3.wor 14i 16d Emne: Kloakering af det åbne land, Ørsted og Vedtofte Projektnr.: d 16k 15e Tegn. nr.: 2 14q

21 21b 36a 38b 6d 4l 39a 7000d 25a 7000f 6g 31q 39 38a 25d 3g 7f 19e 19b 7000g 20a 6c 29a 11n 4e 4g 3d 6h 21a 10e 1b 9n 15b 4f 3a 1y 1n 1a 6e 12k 38a 9g 15f 4n 3 5c 5m 7l 1v 1x 1p 2 1u 5b 3u 3d 18 15b 19 1c 2e 7m 6u 7000c 6k 6l 6m 30 6n 6t 1a 1ai 6v 6g 7a 6q 6o 6s 3c 17a 1c 8 9a 15a 17b 12b 6p 7000f 7k 7i 7h 7d 10b 7c 26 6a 20 7g 1b 1c 1æ 1z 1ac 1ae 5a 29 1ad 5f 5g 5h 27 17a 2b 6a 7a 16 1b 4ø 7000e 1ag 4o 1c 1n 7000a 20 4a 4q 4p 4m 4l 8b 1m 28 1l 57f 3i 43b 43a 6b 57a 57y 57v 57q 1a 26a 44b 57ac 57ag 27a 26b 27b 2c 27c 1d 2b 1b 7000b 7000a 1e 5a 2d 12d a 4 10a 22 11m 11b 21b 2m 21a 2e 2d 1a 2b 3b 3a 2a 4z 11b 7000d 19a 3q 3c 2c 3k 2d 3b 4y 11a 3i 4r 4f 4aa 4x 4æ 9a 8a 13d 4c 9c 4b 4g 4i 7000h 1ø 6d 7000b 1e 4d 1h 1i 6b 6x 15 1g 1k 5d 6e SIGNATURFORKLARING Status / Fælleskloak Separatkloak Spildevandskloak Privat kloak Industri AS01 Oplandsnummer Ledningsanlæg Gravitation Spildevand Regnvand Fællesvand Tryk Spildevand Regnvand Fællesvand Offentlig ledningsanlæg Bygværker Status / Status / UAS01R/ (UAS01R) UAS01S/ (UAS01S) Vandløb Kommunegrænse Pumpestation Udligningsbassin Sparebassin Overløbsbygværk Bygværk nedlægges Offentlig renseanlæg Privat renseanlæg Regnvand Fællesvand (overløb) fra renseanlæg Vandløb (rørlagt/åben) Søer/vandhuller 11o 7000c 17c 18a 1c 23c 23b 26d 26c 2i 4h 7000g 1d 1af 7f Diverse signaturer Ejendomme der planlægges kloakeret under tillæg 3 til Spildevandsplanen Kommunegrænse 2a 7f 37b 11a 11n 11d a 1e 1a 2h 5c 5q 7l Bygherre: Sag: Emne: Assens Kommune Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Søllested og Gamtofte Ing.: Rev.: Dato: MAS Mål: 1:5.000 Filnavn: Projektnr.: Tillæg_3.wor d 12a 11c 2f 1d 2k 7000b 5d Tegn. nr.: 3

22 13 1g 1e 26n 26a 26an 26ap 14 4f 6b 7b 1b 10b 4h 1c 1d 2g 10g 8g 5k 10q 10r 6g 7n 16n 16c 1o16b 16o 16g 16a 16h 16q 16e 16æ 16t 16u 16s16v 16x 16d 16z 16f 16l 3v 24a 5b 9g 3x 7a 1a 1h 14i 2io 2c 3a 23b 11b 11g 2ar 13b 13d 1n 1i 4o 1f 8f 4n 4l SIGNATURFORKLARING 5a 14a 7g Status / Bygværker Status / Fælleskloak Pumpestation 1p 10y 3y 6a 7000c 8a Separatkloak Spildevandskloak Privat kloak Udligningsbassin Sparebassin Overløbsbygværk 10a Industri Bygværk nedlægges 1g 5b 1k 1m 5d 5i 4a 12 13a 11c 17 10l 10n 11a 10ad 10s 9a 8e AS01 Ledningsanlæg Gravitation Oplandsnummer Spildevand Regnvand Fællesvand Status / UAS01R/ (UAS01R) Offentlig renseanlæg Privat renseanlæg Regnvand 5c 5g 4k 7000e 4m 4i 4g 3n 3o 3z 8h 3f 3t 7000b 10t 10ø 10æ 3i 3p 3q 3m 10v 10aa 21 10z 3s 7000a 22 10ae 3g 10x 10k 10o 10i 19 10p 10h 3d 3e 4c 9f 4p 9e 7f Tryk Spildevand Regnvand Fællesvand Offentlig ledningsanlæg UAS01S/ (UAS01S) Vandløb Kommunegrænse Fællesvand (overløb) fra renseanlæg Vandløb (rørlagt/åben) Søer/vandhuller 5f 3æ 8d Diverse signaturer Kommunegrænse 3u 1f 1bz 3k 3h Ejendomme der planlægges kloakeret under tillæg 3 til Spildevandsplanen bf 5d 8ag 1dr 3l 9c Bygherre: Assens Kommune Ing.: Rev.: MAS 0 Dato: a 1b 1br 1bs 1i 1d 1c 38b 7000d Sag: Emne: Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Kloakering af det åbne land, Dærup Mål: Filnavn: Projektnr.: Tegn. nr.: 1:5.000 Tillæg_3.wor

23 12a 1b 1br 1bs 1i 1d SIGNATURFORKLARING 1h 1n Bygværker 27a 27b 27d 27c Status / Status / Fælleskloak Pumpestation 37e 37f 8e 33b 51 14y 7q 1am 10k 3g 11m 8f 14x 5b 7o 9l 1az 3h 10d 4aa 11p 4ab 8g 7m 8aa 5c 1ay 8o 12f 7l 9af 8n 6n 1dz 4ad 7r 4af 14u 4ae 47 1dy 9ad 2 15c 15r 28a 21b 7000l 29a 14k 15d 14r 61 28d 28c 21d 21e 29b 14q 14s 28b 25b AS01 Ledningsanlæg Gravitation Tryk Separatkloak Spildevandskloak Privat kloak Industri Oplandsnummer Spildevand Regnvand Fællesvand Spildevand Regnvand Fællesvand Offentlig ledningsanlæg Status / UAS01R/ (UAS01R) UAS01S/ (UAS01S) Vandløb Kommunegrænse Udligningsbassin Sparebassin Overløbsbygværk Bygværk nedlægges Offentlig renseanlæg Privat renseanlæg Regnvand Fællesvand (overløb) fra renseanlæg Vandløb (rørlagt/åben) Søer/vandhuller 14a 7000f 8u 8x 7000h Diverse signaturer Ejendomme der planlægges kloakeret under tillæg 3 til Spildevandsplanen Kommunegrænse 15a 9aa 15s 9ac 9ø 9q 7000s 9æ 9v 9u 8p 9y 9z 9x 8l 25a 43 26a 9h 9c 9r 7f 8a Bygherre: Sag: Emne: Assens Kommune Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Kloakering af det åbne land, Flemløse Nord Ing.: Rev.: Dato: MAS Mål: 1:5.000 Filnavn: Projektnr.: Tillæg_3.wor a 42 14g 14h 13d 14i 3e 12b 7k 4a Tegn. nr.: 5

24 Offentlig renseanlæg Privat renseanlæg Regnvand Fællesvand (overløb) fra renseanlæg Vandløb (rørlagt/åben) Søer/vandhuller Udligningsbassin Sparebassin Overløbsbygværk Bygværk nedlægges Kommunegrænse Pumpestation Bygværker Status / Kommunegrænse UAS01S/ (UAS01S) UAS01R/ (UAS01R) Status / Vandløb Fælleskloak Fællesvand Regnvand Offentlig ledningsanlæg Ejendomme der planlægges kloakeret under tillæg 3 til Spildevandsplanen Separatkloak Spildevandskloak Oplandsnummer Privat kloak Industri Spildevand Fællesvand Regnvand Spildevand SIGNATURFORKLARING Diverse signaturer Ledningsanlæg Tryk Gravitation Status / AS01 Bygherre: Sag: Emne: Tillæg_3.wor Projektnr.: Tegn. nr.: Dato: Assens Kommune Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan MAS 0 1:5.000 Mål: Ing.: Rev.: Filnavn: a 1b 1c 1d 1f 1h 1i 1m 2a 2f 3a 3e 3f 3h 3i 3l 4a 4d 4e 4f 4g 4i 4l 4n 4o 4p 5a 5g 5l 5m 6a 6b 6c 6g 6h 6i 6k 6r 6t 6u 7a 7b 7d 7g 7h 7l 7n 7o 7q 7r 7v 7x 7y 8a 8ab 8ac 8ad 8ae 8e 8k 8l 8n 8p 8q 8s 8t 8u 8v 8x 8y 8z 8æ 8ø 10a 10c 10l 10q 10r 11a 11d 11g 11l 11m 11n 12a 12b 12d 12e 12f 12g 12k 13a 13c 13e 13f 13h 13k 13l 13o 13q 13r 14a 15a 15d 15e 16a 16b 16d 16f 16g 16h 16k 17a 17b 17d 17f 17g 17h 17l 17n 17p 18a 18b 18e 19a 20a 20b 20d 21a 21b a 25b 26a 26b 26d 27a 27b 28a 28c 28d 29b 29d 30b 31b 32a 32b 32c 33b 35 37a 37c 37d 37e 37g 37h 40a 40b 40c 40d 44a 46b 47a 48a 50a a 57b 57c 7000a 7000b 7000c 7000d 7000e 7000f 7000h 7000i 38d 4i 4l 4m 6f 7a 18a 18d 22b 27a 27b 7000a 1a 1c 2a 2b b 17a 17b 17c 17f 17g 17k 17n 17o 19a 19c 19e 19f 19i 19k 19m 19n 19o 20a 21f 21i 22c 22g 23a 23c 23i 23l 23n 23v 23z 23æ 23ø 24h 24n 24o 25h 25i 25l 26b 26p 26v 26x 26z 27d 27g 27f 27i 27l 27m 27n 28a 28aa 28ab 28ac 28ad 28ae 28ah 28ai 28an 28ao 28aq 28ay 28az 28bg 28bi 28bm 28bo 28br 28bs 28c 28e 28h 28k 28l 28m 28n 28o 28r 28s 28u 28v 28y 29a 29d 29e 30a 30b 30c 30e 30f 30h 30i 30n 30u 30v 30y 31a 31e 31f 35c 36a 36b 36c 37a 37b 37h 37i 37l 37m 37p 38c 38e 39a 40a 40c 41d 42b 42c 43c 43d 44a 46b 46c 57a 57b 64a 64b 65a 65b 65c 71b 78c 79b 92b a 103a 107a 111a a c 7000d 7000f 7000g 7000p 7000x 7000æ Kloakering af det åbne land, Gummerup 6

25 21a SIGNATURFORKLARING 23 Status / Bygværker Status / Fælleskloak Pumpestation Separatkloak Udligningsbassin Spildevandskloak Sparebassin Privat kloak Overløbsbygværk Industri Bygværk nedlægges AS01 Oplandsnummer Offentlig renseanlæg 11a 3g 28a Ledningsanlæg Privat renseanlæg 2g Gravitation Spildevand Regnvand Status / 54 Fællesvand UAS01R/ (UAS01R) Regnvand Tryk UAS01S/ (UAS01S) Fællesvand (overløb) 5b 2a 13b 6g 8i 12a 18b 8k 6e 12c 33 8a 53b 1a 11k 11d 11h 11f 16e 16d 19c 16a 16c 8l Spildevand Regnvand Fællesvand Offentlig ledningsanlæg fra renseanlæg Vandløb Vandløb (rørlagt/åben) Søer/vandhuller Kommunegrænse 15 Diverse signaturer Kommunegrænse 55 3a 25a 35 9c 9g 10a Ejendomme der planlægges kloakeret under tillæg 3 til Spildevandsplanen c 9i 8e 7000b Bygherre: Assens Kommune Ing.: Rev.: MAS 0 Dato: l 3k 9k 24a 7d 7f Sag: Emne: Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Kloakering af det åbne land, Højrup Mål: Filnavn: Projektnr.: 1:5.000 Tillæg_3.wor l 25b Tegn. nr.: 7 29b 9e

26 10e SIGNATURFORKLARING Bygværker 7000q 11s Status / Status / 19n Fælleskloak Pumpestation 42f 7000u 11b Separatkloak Spildevandskloak Udligningsbassin Sparebassin 42e 41f 10i AS01 Privat kloak Industri Oplandsnummer Overløbsbygværk Bygværk nedlægges Offentlig renseanlæg Ledningsanlæg Privat renseanlæg Gravitation 42d 41a 18g Spildevand Regnvand Fællesvand Status / UAS01R/ (UAS01R) Regnvand 6b Tryk UAS01S/ (UAS01S) Fællesvand (overløb) 23d 23e Spildevand Regnvand fra renseanlæg Fællesvand Vandløb Vandløb (rørlagt/åben) 23g Offentlig ledningsanlæg Søer/vandhuller Kommunegrænse 26m 24h 23i Diverse signaturer Kommunegrænse 24f 12l Ejendomme der planlægges kloakeret under tillæg 3 til Spildevandsplanen i 2d 12s 20y 11o 23l 16h Bygherre: Assens Kommune Ing.: Rev.: MAS 0 Dato: m 27h Sag: Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Mål: Filnavn: 1:5.000 Tillæg_3.wor 26k 5b 22f 10k Emne: Kloakering af det åbne land, Voldtofte Øst Projektnr.: q 21ba Tegn. nr.: 8 22b

27 21av 22l 5s 7000s ac 18e 2b 8r 1m 7000af 7000v 13a 7000x 5x 2k 20ah 5m 7000d 42a 5a 12b 4b 7000g 12g 3c 7000ae 28b 82c 5o 4c 3g 4g 7000f 22b 7a 30 6a 7b a 16b e 12a 16a 6h 7000a 7000o 1a 1q 13d 49b 45 5z 41c 15d 5y 15c 2e 15b 16d 16p 11a 11k 11i 7000æ 2a 11g 9b 16n 16e 27g e 57d 57a 57f 20aa 16l a 27a 20x 20a 17f 17p 9c 9a 8bf 8ba 9f 8ac 8bb 27f 66a 56b 27c 75 27d 27b 20s 20l 20z 7000l 8a 3g 3k 8aø 3a 8al 8b 6a 3i 4e 23f 7a 70a 4n 4c 4a 85 1a 5t 4p 1d 23c 86 5n 5o 5q 28d a 43a 62a 3f 28c 7000ab SIGNATURFORKLARING Status / Ledningsanlæg Gravitation Tryk AS01 Fælleskloak Separatkloak Spildevandskloak Privat kloak Industri Oplandsnummer Spildevand Regnvand Fællesvand Spildevand Regnvand Fællesvand Offentlig ledningsanlæg Bygværker Status / Status / UAS01R/ (UAS01R) UAS01S/ (UAS01S) Vandløb Kommunegrænse Pumpestation Udligningsbassin Sparebassin Overløbsbygværk Bygværk nedlægges Offentlig renseanlæg Privat renseanlæg Regnvand Fællesvand (overløb) fra renseanlæg Vandløb (rørlagt/åben) Søer/vandhuller 3k 8ak 1i 8bk 7000h 1t 29a a 7000b 5i 3a 5k 40 2a 2f 20ab 7n 20t 7000q 20u 12e 12c 20v 7000aa 5r 56a 3n Diverse signaturer Bygherre: Ejendomme der planlægges kloakeret under tillæg 3 til Spildevandsplanen Assens Kommune Kommunegrænse Ing.: Rev.: MAS 0 Dato: b 18a 25b Sag: Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Mål: Filnavn: 1:5.000 Tillæg_3.wor 4m 4d 3s 5b Emne: Kloakering af det åbne land, Voldtofte vest Projektnr.: a 3r 7s Tegn. nr.: 9

28 7000k 10a 7000b 9c 1m SIGNATURFORKLARING 4m Status / Bygværker Status / Fælleskloak Pumpestation 2d 7h 2a 7d 7f 46c 2e 7a Separatkloak Spildevandskloak Privat kloak Industri Udligningsbassin Sparebassin Overløbsbygværk Bygværk nedlægges 4k 4c 5o 4g 4l 7000l 47 6n 46b 3 2a 6m 21a 18a 6i 6o 6p 7000f 6a 5i 5p 5c 5n 1p 7000a 1t 4a 4i 1q 7k 7c 2c 1a 3l 1r 23b 24a 46a 25b 2b 29 46d 1v 3a 3m 3e 15b 15c 17b 3g 1d AS01 Ledningsanlæg Gravitation Tryk Diverse signaturer Oplandsnummer Spildevand Regnvand Fællesvand Spildevand Regnvand Fællesvand Offentlig ledningsanlæg Ejendomme der planlægges kloakeret under tillæg 3 til Spildevandsplanen Status / UAS01R/ (UAS01R) UAS01S/ (UAS01S) Vandløb Offentlig renseanlæg Privat renseanlæg Regnvand Fællesvand (overløb) fra renseanlæg Vandløb (rørlagt/åben) Søer/vandhuller Kommunegrænse Kommunegrænse 6f 4b 1f Bygherre: Assens Kommune Ing.: Rev.: MAS 0 Dato: t Sag: Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Mål: Filnavn: 1:5.000 Tillæg_3.wor 1c Emne: Kloakering af det åbne land, Kirke Søby Projektnr.: n Tegn. nr.: 10

29 8b 8u 8v SIGNATURFORKLARING 8s Bygværker Status / Status / Fælleskloak Pumpestation Separatkloak Udligningsbassin 7000a 8b 7b 7e 8m 8l 8q 23b 1c 1m 5d 5e 1l 3h 3n 7000m 8k 8n 23n 23a 5b 3t 17c 17a 23e 17b 8r 7000h 23f 23o 15c 8o 8p 8t 7000l 23l 4bd 23p 4do 4dq 4be 4bg 4bf 23c 4bi 4dk 4ap 4di 4dh 4dg 4an 4d 4al 4cø 4ai 4bs 4da 4dc4dd 4df 4bn 23h 4ah 4cæ 4bl 4bm 4bt 4bu 23g 4v 4cz 4cy 4cs 4cr 4t 4cx 4cv 4cu 4k 4ag 4ct 16c 4ae 4i 4ab 4dt 4af 4o 4e 13m 13l13n 7000n 13c 13s 16a 15a 14b 13k 7000a 14c14d 13o 1c 6d 6r 23q i 6h 6k 6l 6m 6g 4dl 4dm 4dn 6n 6e 6p 4dp 6o 14e 14g 6f 4by 4bz4bæ 4dr 4co 4cn 3b 13q 13d 4ca 4cb 4cl 4cm 3h 3i 4dv AS01 Ledningsanlæg Gravitation Tryk Diverse signaturer Spildevandskloak Privat kloak Industri Oplandsnummer Spildevand Regnvand Fællesvand Spildevand Regnvand Fællesvand Offentlig ledningsanlæg Ejendomme der planlægges kloakeret under tillæg 3 til Spildevandsplanen Status / UAS01R/ (UAS01R) UAS01S/ (UAS01S) Vandløb Sparebassin Overløbsbygværk Bygværk nedlægges Offentlig renseanlæg Privat renseanlæg Regnvand Fællesvand (overløb) fra renseanlæg Vandløb (rørlagt/åben) Søer/vandhuller Kommunegrænse Kommunegrænse 7000g 8d 3p 3u 3s 19 20a 20b 7000f 3ap 3ar 3bm 3ax 3aq 3av 3ay 3d 3x 3ab Bygherre: 3ad 3aæ 3be Sag: Assens Kommune Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Ing.: Rev.: Dato: MAS Mål: 1:5.000 Filnavn: Tillæg_3.wor 3bb 3bg 3bf Emne: Kloakering af det åbne land, Grønnemose Projektnr.: Tegn. nr.: 11

30 Kloakerede områder til renseanlæg : Assens Renseanlæg Aborg, Aborg Strand og Tvingsbjerg AT08 Aborg, Aborg Strand o 0,6 0,00 Spv P AT10 Aborg, Aborg Strand o 0,2 0,00 Spv P AT11 Aborg, Aborg Strand o 0,7 0,00 Spv P AT12 Aborg, Aborg Strand o 0,1 0,00 Spv P AT01 Aborg, Aborg Strand og 17,3 0,23 Separat UAT01R S+P AT02 Aborg, Aborg Strand og 5,2 0,00 Spv S+P AT03 Aborg, Aborg Strand og 4,3 0,00 Spv S+P AT04 Aborg, Aborg Strand og 0,3 0,00 Spv S+P AT05 Aborg, Aborg Strand og 9,2 0,00 Spv S+P AT06 Aborg, Aborg Strand og 1,8 0,00 Spv S+P AT07 Aborg, Aborg Strand og 0,2 0,00 Spv S+P AT09 Aborg, Aborg Strand og 1,4 0,00 Spv S+P LU04 Aborg, Aborg Strand og 3,8 0,00 Spv S+P Sum område: 45, Assens AS27 Assens 5,6 0,30 Separat UAS03R P AS38 Assens 35,0 0,60 Separat UAS22R P AS39 Assens 9,9 0,00 Spv P AS40 Assens 6,6 0,60 Separat UAS36R P AS41 Assens 21,8 0,60 Separat UAS36R P AS42 Assens 25,4 0,60 Separat UAS37R P AS43 Assens 17,3 0,30 Separat UAS03R P AS45 Assens 50,4 0,30 Separat UAS03R P AS52 Assens 6,8 0,60 Separat UAS32R P AS53 Assens 4,4 0,00 Spv P AS54 Assens 0,5 0,00 Spv P AS57 Assens 1,9 0,00 Spv P AS58 Assens 1,4 0,60 Separat UAS05S P Status/ Side 1 af 50 for kloakoplande, plan 20. november 2013

31 Kloakerede områder til renseanlæg : Assens Renseanlæg Assens AS60 Assens 4,3 0,40 Separat UAS03R P AS65 Assens 18,6 0,30 Separat 0 P AS01 Assens 8,8 0,25 Separat UAS02R, UAS01R S+P AS02 Assens 27,4 0,36 Separat UAS03R S+P AS03 Assens 2,3 0,27 Separat UAS06R S+P AS04 Assens 4,1 0,27 Separat UAS06R S+P AS05 Assens 11,6 0,34 Separat UAS06R S+P AS06 Assens 1,2 0,54 Separat UAS07R S+P AS07 Assens 1,5 0,24 Separat UAS06R S+P AS08 Assens 4,2 0,69 Separat UAS07R S+P AS09 Assens 0,2 1,00 Fælles UAS09S S+P AS10 Assens 7,2 0,64 Separat UAS07R S+P AS11 Assens 47,2 0,30 Fælles UAS38S S+P AS12 Assens 1,9 0,29 Separat UAS06R S+P AS13 Assens 0,2 0,00 Spv S+P AS14 Assens 53,0 0,30 Separat UAS35R S+P AS15 Assens 22,9 0,25 Separat UAS15R, UAS14R S+P AS16 Assens 5,9 0,00 Spv S+P AS17 Assens 1,1 0,14 Separat UAS08R, UAS11R S+P AS18 Assens 2,2 0,51 Fælles UAS10S S+P AS19 Assens 3,9 0,40 Separat UAS24R S+P AS20 Assens 4,0 0,29 Separat UAS20R S+P AS21 Assens 6,3 0,27 Separat UAS29R S+P AS22 Assens 9,7 0,10 Separat UAS35R S+P AS23 Assens 2,9 0,31 Separat UAS12R S+P AS24 Assens 2,9 0,37 Separat UAS18R, UAS19R S+P AS25 Assens 18,5 0,00 Industri UAS23R S+P AS26 Assens 23,4 0,15 Separat UAS22R S+P AS28 Assens 7,3 0,36 Fælles UAS09S S+P AS30 Assens 2,9 0,29 Separat UAS28R S+P Status/ Side 2 af 50 for kloakoplande, plan 20. november 2013

32 Kloakerede områder til renseanlæg : Assens Renseanlæg Assens AS31 Assens 2,6 0,25 Separat UAS31R S+P AS32 Assens 2,2 0,33 Separat UAS30R S+P AS33 Assens 27,8 0,29 Separat UAS22R S+P AS34 Assens 18,5 0,19 Separat UAS31R S+P AS35 Assens 2,5 0,09 Separat UAS36R S+P AS36 Assens 1,4 0,09 Separat UAS22R S+P AS37 Assens 3,5 0,00 Spv S+P AS44 Assens 0,1 0,00 Spv S+P AS46 Assens 13,4 0,00 Spv S+P AS47 Assens 0,8 0,00 Spv S+P AS48 Assens 2,6 0,13 Separat UAS33R S+P AS49 Assens 0,2 0,00 Spv S+P AS50 Assens 0,2 0,00 Spv S+P AS51 Assens 7,8 0,20 Separat UAS39R S+P AS55 Assens 6,5 0,18 Separat UAS21R S+P AS56 Assens 2,1 0,39 Separat UAS03R S+P AS59 Assens 3,4 0,36 Separat UAS05S, UAS09S S+P AS61 Assens 9,5 0,36 Separat UAS06R S+P AS62 Assens 7,4 0,30 Separat UAS06R S+P AS63 Assens 1,6 0,60 Separat UAS07R S+P AS64 Assens 1,7 0,36 Separat UAS07R S+P AS68 Assens 2,6 Spv 570 S+P Sum område: 613, Barløse BA06 Barløse 1,2 0,00 Spv P BA01 Barløse 22,9 0,24 Separat UBA02R S+P BA02 Barløse 4,3 0,21 Separat UBA01R S+P BA03 Barløse 1,7 0,19 Separat UBA01R S+P Status/ Side 3 af 50 for kloakoplande, plan 20. november 2013

33 Kloakerede områder til renseanlæg : Assens Renseanlæg Barløse BA04 Barløse 0,6 0,72 Separat UBA01R S+P BA05 Barløse 2,5 0,00 Spv S+P Sum område: 33, Blangstrup BS01 Blangstrup 9,6 0,00 Spv S+P BS02 Blangstrup 3,1 0,00 Spv S+P BS03 Blangstrup 8,2 0,00 Spv S+P Sum område: 20, Kaslund KA04 Kaslund 1,1 0,00 Spv P KA06 Kaslund 2,6 0,00 Spv P KA01 Kaslund 12,0 0,21 Separat UKA01R S+P KA02 Kaslund 0,7 0,00 Spv S+P KA03 Kaslund 0,3 0,00 Spv S+P KA05 Kaslund 4,7 0,00 Spv S+P KA07 Kaslund 0,2 0,00 Spv S+P Sum område: 21, Kærum KR04 Kærum 1,2 0,00 Spv P KR01 Kærum 3,2 0,00 Spv S+P KR02 Kærum 2,4 0,00 Spv S+P KR03 Kærum 5,2 0,00 Spv S+P Sum område: 12, Status/ Side 4 af 50 for kloakoplande, plan 20. november 2013

34 Kloakerede områder til renseanlæg : Assens Renseanlæg L undager LU01 Lundager 3,8 0,23 Separat ULU03R S+P LU02 Lundager 3,1 0,27 Separat ULU02R S+P LU03 Lundager 3,7 0,23 Separat ULU01R S+P Sum område: 10, Melby MB02 Melby 0,4 0,00 Spv P MB01 Melby 10,1 0,00 Spv S+P Sum område: 10, N yhuse NY01 Nyhuse 2,0 0,30 Separat UNY01R S+P Sum område: 2, Saltofte ST01 Saltofte 8,3 0,30 Separat UAS31R S+P ST02 Saltofte 4,8 0,28 Separat UAS31R S+P ST03 Saltofte 1,5 0,25 Separat UAS31R S+P ST04 Saltofte 0,5 0,29 Separat UAS31R S+P ST05 Saltofte 0,9 0,00 Spv S+P Sum område: 16, Sandager N æs SN 02 Sandager N æs 0,2 0,00 Spv P SN 03 Sandager N æs 1,0 0,00 Spv P SN01 Sandager Næs 16,5 0,00 Spv S+P SN04 Sandager Næs 0,2 0,00 Spv S+P SN05 Sandager Næs 8,3 0,00 Spv S+P Status/ Side 5 af 50 for kloakoplande, plan 20. november 2013

35 Kloakerede områder til renseanlæg : Assens Renseanlæg Sandager N æs SN06 Sandager Næs 3,2 0,00 Spv S+P Sum område: 29, Sandager og Salbrovad SA07 Sandager og Salbrovad 0,2 0,18 Separat USA04R P SA08 Sandager og Salbrovad 0,2 0,18 Separat USA03R P SA09 Sandager og Salbrovad 0,2 0,18 Separat USA03R P SA10 Sandager og Salbrovad 4,0 0,30 Separat USA02R P SA11 Sandager og Salbrovad 1,6 0,18 Separat USA01R P SA16 Sandager og Salbrovad 1,8 0,60 Separat USA08R P SA01 Sandager og Salbrovad 9,5 0,21 Separat USA06R S+P SA02 Sandager og Salbrovad 6,2 0,23 Separat USA04R S+P SA03 Sandager og Salbrovad 0,3 0,12 Separat USA03R S+P SA04 Sandager og Salbrovad 3,0 0,19 Separat USA02R S+P SA05 Sandager og Salbrovad 5,6 0,29 Separat USA01R S+P SA06 Sandager og Salbrovad 3,3 0,14 Separat USA02R S+P SA12 Sandager og Salbrovad 2,2 0,00 Spv S+P SA13 Sandager og Salbrovad 3,3 0,00 Spv S+P SA14 Sandager og Salbrovad 5,0 0,00 Spv S+P SA15 Sandager og Salbrovad 12,1 0,00 Spv S+P SA17 Sandager og Salbrovad 1,1 0,00 Spv S+P SA18 Sandager og Salbrovad 3,5 0,00 Spv S+P Sum område: 62, Smej rup SM02 Smej rup 2,9 0,18 Separat USM01R P SM03 Smej rup 0,1 0,18 Separat USM01R P SM04 Smej rup 0,4 0,18 Separat USM01R P Status/ Side 6 af 50 for kloakoplande, plan 20. november 2013

36 Kloakerede områder til renseanlæg : Assens Renseanlæg Smej rup SM01 Smejrup 5,5 0,00 Spv S+P SM05 Smejrup 13,2 0,00 Spv S+P SM06 Smejrup 4,6 0,00 Spv S+P Sum område: 26, Torø H use TH01 Torø Huse 5,6 0,44 Separat UTH01R S+P TH02 Torø Huse 4,7 0,38 Separat UTH03R S+P Sum område: 10, Turup TU10 Turup 0,6 0,18 Separat UTU07R P TU11 Turup 2,4 0,30 Separat UTU06R P TU12 Turup 5,3 0,18 Separat UTU06R P TU01 Turup 23,6 0,26 Fælles UTU01S S+P TU02 Turup 0,4 0,76 Fælles UTU05R S+P TU03 Turup 3,8 0,00 Spv S+P TU04 Turup 0,4 0,30 Separat UTU04R S+P TU05 Turup 0,4 0,30 Separat UTU03R S+P TU06 Turup 0,2 0,05 Separat UTU01S S+P TU07 Turup 2,9 0,00 Spv S+P TU08 Turup 0,8 0,00 Spv S+P TU09 Turup 1,8 0,00 Spv S+P TU13 Turup 0,1 0,18 Separat UTU05R S+P TU14 Turup 1,5 0,00 Spv S+P TU15 Turup 8,5 Spv 895 S+P TU16 Turup 1,2 0,00 Spv S+P Sum område: 54, Status/ Side 7 af 50 for kloakoplande, plan 20. november 2013

37 Kloakerede områder til renseanlæg : Assens Renseanlæg Sum renseanlæg: 968, Status/ Side 8 af 50 for kloakoplande, plan 20. november 2013

38 Kloakerede områder til renseanlæg : Bryggeri V estfyen Renseanlæg V estfyen AS2 9 estfyen, 0, 39 Separat UAS2 7 R, UAS3 0 R P Kun proc esvand Sum område: 5, Sum renseanlæg: 5, Status/ Side 9 af 50 for kloakoplande, plan 20. november 2013

39 Kloakerede områder til renseanlæg : Bå gø N edsivningsanlæg Bå gø BO0 4 Bå gø, 0, 0 0 Spv P BO01 Bågø 10,5 0,26 Fælles UBO01S S+P BO02 Bågø 0,6 0,00 Spv S+P Sum område: 12, Sum renseanlæg: 12, Status/ Side 10 af 50 for kloakoplande, plan 20. november 2013

40 Kloakerede områder til renseanlæg : F aaborg Midtfyn Renseanlæg L andevej en LA01 Landevejen 1,2 0,00 Spv S+P LA02 Landevejen 0,1 0,00 Spv S+P Sum område: 1, Sum renseanlæg: 1, Status/ Side 11 af 50 for kloakoplande, plan 20. november 2013

41 G G Assens Kloakerede områder til renseanlæg : G elsted Renseanlæg ( Middelfart) Etterup ET01 Etterup 12,9 0,25 Separat UET01R S+P Sum område: 12, ribsvad GR01 Gribsvad 0,5 0,13 Separat UGR01R S+P GR02 Gribsvad 8,2 0,25 Separat UGR01R S+P Sum område: 8, rønnemose M0 7 rønnemose, 9, 0 0 Spv P M0 9 rønnemose 6, 7, 6 0 Separat UET0 1 R P M1 0 rønnemose 0, 7, 6 0 Separat UET0 1 R P M1 1 rønnemose, 2, 0 0 Spv P M1 2 rønnemose, 6 Spv P GM01 Grønnemose 2,1 0,14 Separat UGM03R S+P GM02 Grønnemose 3,0 0,00 Spv S+P GM03 Grønnemose 17,9 0,18 Separat UGM01R S+P GM04 Grønnemose 9,8 0,25 Separat UGM02R S+P GM05 Grønnemose 16,4 0,32 Fælles UGM04S S+P GM06 Grønnemose 15,6 0,00 Spv S+P Sum område: 136, Rørup RO01 Rørup 0,5 0,00 Spv S+P RO02 Rørup 3,1 0,00 Spv S+P Sum område: 3, Status/ Side 12 af 50 for kloakoplande, plan 20. november 2013

42 Kloakerede områder til renseanlæg : Gelsted Renseanlæg (Middelfart) Ålsbo AL02 Ålsbo 0,8 0,18 Separat UAL01R P AL03 Ålsbo 0,2 0,00 Spv P AL01 Ålsbo 12,7 0,26 Separat UAL01R S+P Sum område: 13, Sum renseanlæg: 175, Status/ Side 13 af 50 for kloakoplande, plan 20. november 2013

43 Kloakerede områder til renseanlæg : Gummerup Renseanlæg Bukkerup BU01 Bukkerup 10,7 0,00 spv S+P BU02 Bukkerup 0,3 0,00 spv S+P BU03 Bukkerup 0,7 0,00 spv S+P Sum område: 11, Dærup DA09 Dærup 1,8 Spv 0 P DA10 Dærup 3,9 Spv 0 P DA01 Dærup 3,4 0,00 spv S+P DA02 Dærup 4,4 0,26 Fælles UDA01S S+P DA03 Dærup 4,6 0,25 Fælles UDA01S S+P DA04 Dærup 0,0 0,00 Spv S+P DA05 Dærup 0,2 0,00 Spv S+P DA06 Dærup 0,3 0,00 Spv S+P DA07 Dærup 0,3 0,00 Spv S+P DA08 Dærup 3,0 0,27 Fælles UDA01S S+P Sum område: 22, F lemløse og V oldtofte L08 lemløse og V oldtofte 0,3 Spv 0 P L12 lemløse og V oldtofte 2,3 0,6 0 Separat UF L08S P L13 lemløse og V oldtofte,1 0,30 Separat UF L05 R P L14 lemløse og V oldtofte 2,9 0,00 Spv P L18 lemløse og V oldtofte 0,9 0,4 0 Separat UF L08S P L19 lemløse og V oldtofte 0,9 0,00 Spv P L20 lemløse og V oldtofte 0,6 0,4 0 Separat UF L03R P L21 lemløse og V oldtofte 0,8 0,00 Spv P L22 lemløse og V oldtofte 0,5 0,00 Spv P Status/ Side 14 af 50 for kloakoplande, plan 20. november 2013

44 Kloakerede områder til renseanlæg : Gummerup Renseanlæg F lemløse og V oldtofte L23 lemløse og V oldtofte,0 0,00 Spv P L24 lemløse og V oldtofte 0,3 Spv 0 P L25 lemløse og V oldtofte 8,6 Spv 0 P FL01 Flemløse og Voldtofte 5,9 0,21 Separat UFL03R S+P FL02 Flemløse og Voldtofte 0,0 0,22 Separat UFL03R S+P 5 FL03 Flemløse og Voldtofte 12,8 0,20 Fælles UFL08S, UFL09S, UFL07S 5 FL04 Flemløse og Voldtofte 12,0 0,29 Fælles UFL07S, UFL08S, UFL09S 9 5 FL05 Flemløse og Voldtofte 5,1 0,31 Fælles UFL07S, UFL08S, UFL09S 7 FL06 Flemløse og Voldtofte 3,3 0,29 Fælles UFL07S, UFL08S, UFL09S FL07 Flemløse og Voldtofte 6,5 0,15 Separat UFL06R S+P FL09 Flemløse og Voldtofte 0,8 0,00 Spv S+P FL10 Flemløse og Voldtofte 20,6 0,27 Fælles UFL08S, UFL09S S+P 5 FL11 Flemløse og Voldtofte 0,8 0,08 Fælles UFL07S, UFL08S, UFL09S FL15 Flemløse og Voldtofte 1,5 0,00 Spv S+P FL16 Flemløse og Voldtofte 4,1 0,00 Spv S+P FL17 Flemløse og Voldtofte 0,5 0,00 Spv S+P Sum område: 103, S+P S+P S+P S+P S+P Glamsbj erg GL4 7 Glamsbj erg 0,2 0,00 Spv P GL4 9 Glamsbj erg 34,2 0,30 Separat UGL16 R P GL5 0 Glamsbj erg 2,6 0,00 Spv P GL5 1 Glamsbj erg,8 0,4 0 Separat UGL16 R P GL5 2 Glamsbj erg,6 0,00 Spv P GL5 3 Glamsbj erg 1,8 0,4 0 Separat UGL02R P Status/ Side 15 af 50 for kloakoplande, plan 20. november 2013

45 Kloakerede områder til renseanlæg : Gummerup Renseanlæg Glamsbj erg GL5 4 Glamsbj erg 2,7 0,4 0 Separat UGL10R P GL5 5 Glamsbj erg 1,3 0,4 0 Separat UGL12R P GU03 Glamsbj erg 2,8 0,00 Spv P GU19 Glamsbj erg 2,3 0,00 Spv P GU20 Glamsbj erg 1,2 0,00 Spv P GU25 Glamsbj erg 3,6 0,30 Separat UGU05 R P GU26 Glamsbj erg 0,7 0,6 0 Separat UGU04 R P GU27 Glamsbj erg 0,3 0,4 0 Separat UGU12S P GU29 Glamsbj erg 1,1 Spv 0 P GU30 Glamsbj erg 0,2 Spv 0 P GU31 Glamsbj erg 0,4 Spv 0 P GU32 Glamsbj erg 1,0 Spv 0 P GU33 Glamsbj erg 2,5 Spv 0 P O07 Glamsbj erg 3,8 Spv 0 P SO04 Glamsbj erg 1,3 Spv 0 P GL01 Glamsbjerg 12,1 0,28 Separat UGL02R S+P GL02 Glamsbjerg 3,8 0,29 Separat UGL02R S+P GL03 Glamsbjerg 6,3 0,29 Separat UGL15S S+P GL04 Glamsbjerg 7,3 0,25 Separat UGL15S S+P GL05 Glamsbjerg 11,7 0,24 Separat UGL15S S+P GL06 Glamsbjerg 5,0 0,27 Separat UGL15S S+P GL07 Glamsbjerg 5,4 0,31 Separat UGL15S S+P GL08 Glamsbjerg 1,7 0,19 Separat UGL15S S+P GL09 Glamsbjerg 0,9 0,48 Separat UGL02R S+P GL10 Glamsbjerg 11,6 0,27 Separat UGL02R S+P GL11 Glamsbjerg 6,2 0,26 Separat UGL03R S+P GL12 Glamsbjerg 8,1 0,24 Separat UGL04R S+P GL13 Glamsbjerg 2,2 0,22 Separat UGL03R S+P GL14 Glamsbjerg 5,9 0,49 Separat UGL03R, UGL11S, UGL15S, UGL15S S+P Status/ Side 16 af 50 for kloakoplande, plan 20. november 2013

46 Kloakerede områder til renseanlæg : Gummerup Renseanlæg Glamsbj erg GL15 Glamsbjerg 1,0 0,34 Separat UGL15S S+P GL16 Glamsbjerg 2,0 0,27 Separat UGL15S S+P GL17 Glamsbjerg 1,2 0,34 Separat UGL15S S+P GL18 Glamsbjerg 2,6 0,21 Separat UGL15S S+P GL19 Glamsbjerg 2,0 0,30 Separat UGL15S S+P GL20 Glamsbjerg 5,9 0,29 Separat UGL15S S+P GL21 Glamsbjerg 1,6 0,35 Separat UGL15S S+P GL22 Glamsbjerg 1,4 0,34 Separat UGL15S S+P GL23 Glamsbjerg 0,2 0,26 Separat UGL11S S+P GL24 Glamsbjerg 6,0 0,32 Separat UGL15S S+P GL25 Glamsbjerg 1,8 0,02 Separat UGL16R S+P GL26 Glamsbjerg 1,3 0,22 Separat UGL15S S+P GL27 Glamsbjerg 2,7 0,24 Separat UGL13R S+P GL28 Glamsbjerg 2,9 0,39 Separat UGL04R S+P GL29 Glamsbjerg 5,5 0,17 Separat UGL04R S+P GL30 Glamsbjerg 5,3 0,04 Separat UGL14R S+P GL31 Glamsbjerg 5,0 0,25 Separat UGL13R S+P GL32 Glamsbjerg 13,8 0,27 Separat UGL04R S+P GL33 Glamsbjerg 20,3 0,29 Separat UGL08R S+P GL34 Glamsbjerg 5,9 0,32 Separat UGL08R S+P GL35 Glamsbjerg 2,0 0,40 Separat UGL08R S+P GL36 Glamsbjerg 11,3 0,21 Separat UGL12R S+P GL37 Glamsbjerg 3,4 0,19 Separat UGL11S S+P GL38 Glamsbjerg 2,2 0,24 Separat UGL11S S+P GL39 Glamsbjerg 3,0 0,24 Separat UGL09S S+P GL40 Glamsbjerg 1,5 0,35 Separat UGL09S S+P GL41 Glamsbjerg 0,7 0,07 Separat UGL17S S+P GL42 Glamsbjerg 1,4 0,30 Separat UGL07R S+P GL43 Glamsbjerg 3,6 0,26 Separat UGL06R S+P GL44 Glamsbjerg 4,2 0,28 Separat UGL05S S+P Status/ Side 17 af 50 for kloakoplande, plan 20. november 2013

47 Kloakerede områder til renseanlæg : Gummerup Renseanlæg Glamsbjerg GL45 Glamsbjerg 1,5 0,26 Separat UGU02S S+P GL46 Glamsbjerg 2,2 0,18 Separat UGL02R S+P GL56 Glamsbjerg 3,9 0,08 Separat UGL16R S+P GU01 Glamsbjerg 6,9 0,01 Separat UGU01R S+P GU02 Glamsbjerg 4,7 0,31 Separat UGU01R S+P GU04 Glamsbjerg 2,6 0,42 Separat UGU03S S+P GU05 Glamsbjerg 0,2 0,00 Spv S+P GU06 Glamsbjerg 2,8 0,24 Separat UGU02S S+P GU07 Glamsbjerg 1,4 0,00 Spv S+P GU08 Glamsbjerg 4,9 0,28 Separat UGU08S S+P GU09 Glamsbjerg 10,1 0,25 Separat UGU09S S+P GU10 Glamsbjerg 0,3 0,29 Separat UGU06S S+P GU11 Glamsbjerg 2,6 0,30 Separat UGU05R S+P GU12 Glamsbjerg 1,1 0,36 Separat UGU04R S+P GU13 Glamsbjerg 2,4 0,39 Separat UGU07S S+P GU14 Glamsbjerg 3,2 0,28 Separat UGU10S, UGU11R S+P GU15 Glamsbjerg 16,3 0,28 Separat UGU12S S+P GU16 Glamsbjerg 1,2 0,32 Separat UGU12S S+P GU18 Glamsbjerg 5,7 0,00 spv S+P GU191 Glamsbjerg 2,6 Spv S+P SO01 Glamsbjerg 10,1 0,00 spv S+P Sum område: 371, Gummerup GU28 Gummerup 3,3 0,32 Separat UGU01R P GU17 Gummerup 1,9 0,00 Spv S+P GU21 Gummerup 0,2 0,00 Spv S+P GU22 Gummerup 1,2 0,00 Spv S+P GU23 Gummerup 3,5 0,00 Spv S+P Status/ Side 18 af 50 for kloakoplande, plan 20. november 2013

48 Kloakerede områder til renseanlæg : Gummerup Renseanlæg Gummerup GU24 Gummerup 1,2 0,00 Spv S+P Sum område: 11, H øjrup O03 øjrup 1,0 0,00 Spv P O04 øjrup 0,3 0,00 Spv P O05 øjrup 0,1 0,00 Spv P O06 øjrup 0,2 0,00 Spv P HO01 Højrup 9,0 0,00 spv S+P HO02 Højrup 5,2 0,00 spv S+P Sum område: 15, Søllested SO02 Søllested 1,6 0,00 Spv S+P SO03 Søllested 0,9 0,00 Spv S+P Sum område: 2, Sum renseanlæg: 537, Status/ Side 19 af 50 for kloakoplande, plan 20. november 2013

49 Kloakerede områder til renseanlæg : H elnæs Renseanlæg H elnæs E12 elnæs 5,3 0,00 Spv P E13 elnæs 0,2 0,00 Spv P E14 elnæs 0,6 0,00 Spv P HE01 Helnæs 12,4 0,00 Spv S+P HE02 Helnæs 3,5 0,00 Spv S+P HE03 Helnæs 2,8 0,00 Spv S+P HE04 Helnæs 8,7 0,00 Spv S+P HE05 Helnæs 0,4 0,00 Spv S+P HE06 Helnæs 1,5 0,00 Spv S+P HE07 Helnæs 35,0 0,00 Spv S+P HE08 Helnæs 6,9 0,00 Spv S+P HE10 Helnæs 0,3 0,00 Spv S+P HE11 Helnæs 0,2 0,00 Spv S+P Sum område: 77, Sum renseanlæg: 77, Status/ Side 20 af 50 for kloakoplande, plan 20. november 2013

50 Kloakerede områder til renseanlæg : H olmehave Renseanlæg Bregnemose BM01 Bregnemose 7,3 0,00 spv S+P BM02 Bregnemose 0,9 0,00 spv S+P BM03 Bregnemose 1,2 0,00 spv S+P BM04 Bregnemose 2,3 0,00 spv S+P BM05 Bregnemose 0,5 0,00 spv S+P BM06 Bregnemose 1,0 0,00 spv S+P BM07 Bregnemose 2,2 0,00 Spv S+P Sum område: 15, Brylle BL 15 Brylle 0,6 0,18 Separat UBL 01R P BL 16 Brylle 0,4 0,18 Separat UBL 04R P BL 17 Brylle 1,2 0,00 spv P BL 18 Brylle 0,8 0,00 spv P BL 19 Brylle 5,0 0,18 Separat UBL 04R P BL 20 Brylle 1,6 0,40 Separat UBL 04R P BL 21 Brylle 0,8 0,00 spv P BL 22 Brylle 0,3 0,18 Separat UBL 02R P BL 26 Brylle 1,3 0,00 Spv P BL 27 Brylle 4,3 0,30 Separat UBL 02R P BL 28 Brylle 0,6 0,18 Separat UBL 01R P BL 29 Brylle 1,9 0,00 Spv P BL01 Brylle 18,8 0,18 Separat UBL01R S+P BL02 Brylle 16,7 0,27 Fælles UBL05S S+P BL03 Brylle 5,3 0,40 Fælles UBL05S S+P BL04 Brylle 1,4 0,41 Fælles UBL05S S+P BL05 Brylle 2,8 0,40 Fælles UBL05S S+P BL06 Brylle 5,2 0,35 Separat UBL02R S+P BL07 Brylle 1,7 0,33 Separat UBL02R S+P Status/ Side 21 af 50 for kloakoplande, plan 20. november 2013

51 Kloakerede områder til renseanlæg : H olmehave Renseanlæg Brylle BL08 Brylle 7,6 0,35 Separat UBL02R S+P BL09 Brylle 5,9 0,35 Separat UBL03R S+P BL10 Brylle 4,8 0,35 Separat UBL02R S+P BL11 Brylle 3,0 0,29 Separat UBL04R S+P BL12 Brylle 3,3 0,35 Separat UBL04R S+P BL13 Brylle 1,1 0,31 Separat UBL01R S+P BL14 Brylle 8,4 0,30 Separat UBL01R S+P BL23 Brylle 2,2 0,00 spv S+P BL24 Brylle 2,1 0,00 spv S+P BL25 Brylle 13,2 0,00 spv S+P BM08 Brylle 0,5 0,00 Spv S+P Sum område: 122, F rankfri F 04 rankfri 16,3 0,00 Spv P F 05 rankfri 2,3 0,00 Spv P F 06 rankfri,8 0,00 Spv P FF01 Frankfri 27,2 0,00 spv S+P FF02 Frankfri 0,3 0,00 spv S+P FF03 Frankfri 0,1 0,00 spv S+P Sum område: 53, H jemerup HJ01 Hjemerup 11,1 0,00 spv S+P HJ02 Hjemerup 1,8 0,00 spv S+P HJ03 Hjemerup 0,1 0,00 Spv S+P Sum område: 13, Status/ Side 22 af 50 for kloakoplande, plan 20. november 2013

52 Kloakerede områder til renseanlæg : Holmehave Renseanlæg Langsted LS03 Langsted 2,8 0,00 Spv P LS01 Langsted 17,4 0,00 spv S+P LS02 Langsted 2,2 0,00 spv S+P Sum område: 22, Nårup NA01 Nårup 6,3 0,00 spv S+P NA02 Nårup 18,8 0,28 Separat UNA01R S+P NA03 Nårup 0,2 0,00 spv S+P NA04 Nårup 0,9 0,00 Spv S+P NA05 Nårup 4,5 0,00 spv S+P NA06 Nårup 0,6 0,00 spv S+P NA07 Nårup 7,1 0,00 spv S+P NA08 Nårup 1,3 0,00 Spv S+P NA09 Nårup 1,2 0,00 spv S+P NA10 Nårup 1,5 0,00 spv S+P NA11 Nårup 0,3 0,00 spv S+P NA12 Nårup 2,0 0,00 Spv S+P NA13 Nårup 0,8 0,00 spv S+P Sum område: 45, Nårupbjerge NB01 Nårupbjerge 6,5 0,00 spv S+P NB02 Nårupbjerge 8,6 0,00 spv S+P NB03 Nårupbjerge 6,2 0,00 spv S+P Sum område: 21, Render RE01 Render 13,7 0,00 spv P Status/ Side 23 af 50 for kloakoplande, plan 20. november 2013

53 Kloakerede områder til renseanlæg : Holmehave Renseanlæg Render Sum område: 13, Tommerup TO20 Tommerup 5,2 0,00 Spv P TO21 Tommerup 1,3 0,00 Spv P TO22 Tommerup 1,7 0,00 Spv P TO23 Tommerup 0,9 0,00 Spv P TO25 Tommerup 0,9 0,18 Separat UTO01S P TO27 Tommerup 1,5 0,18 Separat P TO28 Tommerup 2,7 0,18 Separat UTO05R P TO30 Tommerup 3,8 0,60 Separat UTO06R P TO31 Tommerup 0,8 0,00 spv P TO32 Tommerup 0,3 0,00 Spv P TO33 Tommerup 0,9 0,00 spv P TO34 Tommerup 12,8 0,00 Spv P TO35 Tommerup 20,0 0,00 Spv P TO37 Tommerup 0,3 0,80 Separat UTO01S P TO39 Tommerup 1,6 0,00 Spv P TO40 Tommerup 1,5 0,30 Separat UTO07R P TO41 Tommerup 2,9 0,40 Separat UTO01S P TO42 Tommerup 10,6 0,00 Spv P TO43 Tommerup 4,2 0,00 Spv P TO44 Tommerup 9,5 0,00 Spv P TO01 Tommerup 26,4 0,31 Separat UTO01S S+P TO02 Tommerup 6,3 0,31 Separat UTO07R S+P TO03 Tommerup 14,8 0,32 Separat UTO07R S+P TO04 Tommerup 17,0 0,31 separat UTO04R S+P TO05 Tommerup 6,3 0,37 Separat UTO07R S+P TO06 Tommerup 1,1 0,14 Separat S+P Status/ Side 24 af 50 for kloakoplande, plan 20. november 2013

54 Kloakerede områder til renseanlæg : Holmehave Renseanlæg Tommerup TO07 Tommerup 1,2 0,42 Separat UTO07R S+P TO08 Tommerup 4,0 0,31 Separat UTO05R S+P TO09 Tommerup 18,4 0,18 Separat UTO06R S+P TO10 Tommerup 1,0 0,14 Separat UTO07R S+P TO11 Tommerup 0,6 0,14 Separat UTO07R S+P TO12 Tommerup 1,3 0,21 Separat UTO07R S+P TO13 Tommerup 1,4 0,28 Separat UTO04R S+P TO14 Tommerup 9,5 0,36 Separat UTO01S S+P TO15 Tommerup 2,0 0,31 Separat UTO07R S+P TO16 Tommerup 5,2 0,31 Fælles UTO01S S+P TO17 Tommerup 1,7 0,24 Fælles UTO02S S+P TO18 Tommerup 1,7 0,36 Fælles UTO03S S+P TO19 Tommerup 0,8 0,00 Spv S+P TO24 Tommerup 4,6 0,03 Separat UTO01S S+P TO26 Tommerup 0,3 0,00 spv S+P TO29 Tommerup 0,8 0,47 Separat UTO07R S+P Sum område: 209, V erninge E13 erninge 0,8 0,18 Separat UV E05R P E14 erninge 1,8 0,18 Separat UV E03R P E15 erninge 1,2 0,00 Spv P E16 erninge 1,1 0,18 Separat UV E03R P E17 erninge 1,0 0,18 Separat UV E03R P E18 erninge 1,2 0,18 Separat UV E03R P V E23 V erninge 0,6 0,60 Separat UV E02R P V E25 V erninge 0,8 0,40 Separat UV E04R P V E26 V erninge 12,1 0,00 Spv P V E27 V erninge 0,9 0,40 Separat UV E05R P Status/ Side 25 af 50 for kloakoplande, plan 20. november 2013

55 Kloakerede områder til renseanlæg : Holmehave Renseanlæg V erninge E28 erninge 5,1 0,00 Spv P VE01 Verninge 4,2 0,33 Separat UVE02R S+P VE02 Verninge 3,2 0,22 Separat UVE01R S+P VE03 Verninge 0,5 0,15 Separat UVE01R S+P VE04 Verninge 0,3 0,11 Separat S+P VE05 Verninge 11,5 0,33 Separat UVE03R S+P VE06 Verninge 9,1 0,26 Separat UVE03R S+P VE07 Verninge 5,3 0,29 Separat UVE04R S+P VE08 Verninge 15,6 0,24 Separat UVE04R S+P VE09 Verninge 3,0 0,14 Separat UVE05R S+P VE10 Verninge 9,5 0,20 Separat UVE05R S+P VE11 Verninge 20,7 0,33 Separat UVE05R S+P VE12 Verninge 0,8 0,15 Fælles UVE06S S+P VE19 Verninge 1,2 0,00 spv S+P VE20 Verninge 0,4 0,00 spv S+P VE21 Verninge 0,2 0,00 spv S+P VE22 Verninge 2,6 0,03 Separat UVE02R S+P VE24 Verninge 1,0 0,00 Spv S+P Sum område: 115, Sum renseanlæg: 632, Status/ Side 26 af 50 for kloakoplande, plan 20. november 2013

56 Kloakerede områder til renseanlæg : Haarby Renseanlæg Akkerup AK03 Akkerup 1,9 spv 0 P AK01 Akkerup 9,7 0,24 Separat UAK01R S+P Sum område: 11, Haarby HA16 Haarby 1,6 0,60 Separat UHA03R P HA23 Haarby 8,3 0,60 Separat UHA03R P HA29 Haarby 26,6 0,30 Separat UHA15S P HA45 Haarby 0,4 0,00 Spv P HA46 Haarby 0,8 0,00 Spv P HA48 Haarby 1,2 0,30 Separat UHA12R P HA49 Haarby 1,3 0,00 Spv P HA50 Haarby 9,3 0,00 Spv P HA52 Haarby 8,0 0,30 Separat UHA23R P HA54 Haarby 25,8 0,30 Separat 0 UHA22R P HA55 Haarby 8,9 Spv 0 P O07 Haarby 8,4 0,00 Spv P HA01 Haarby 6,3 0,31 Fælles UHA14S S+P HA02 Haarby 1,8 0,32 Fælles UHA14S S+P HA03 Haarby 5,4 0,41 Fælles UHA10S, UHA10S S+P HA04 Haarby 0,4 0,99 Separat UHA11R S+P HA05 Haarby 6,0 0,00 Spv S+P HA06 Haarby 1,0 0,24 Separat UHA09R S+P HA07 Haarby 0,9 0,00 Spv S+P HA08 Haarby 2,3 0,32 Fælles UHA07S S+P HA09 Haarby 3,2 0,31 Separat UHA06R S+P HA10 Haarby 9,2 0,29 Fælles UHA07S S+P HA11 Haarby 2,2 0,23 Separat UHA08R, UHA02R S+P HA12 Haarby 1,1 0,31 Separat UHA01R S+P Status/ Side 27 af 50 for kloakoplande, plan 20. november 2013

57 Kloakerede områder til renseanlæg : Haarby Renseanlæg Haarby HA13 Haarby 1,2 0,29 Separat UHA04R S+P HA14 Haarby 2,6 0,25 Separat UHA03R S+P HA15 Haarby 0,8 0,00 Spv S+P HA17 Haarby 1,8 0,00 Spv S+P HA18 Haarby 13,0 0,25 Separat UHA05R S+P HA19 Haarby 0,6 0,44 Fælles UHA14S S+P HA20 Haarby 0,1 0,33 Fælles UHA14S S+P HA21 Haarby 0,7 0,22 Fælles UHA14S S+P HA22 Haarby 0,2 0,23 Fælles UHA14S S+P HA24 Haarby 12,8 0,35 Fælles UHA15S S+P HA25 Haarby 12,1 0,27 Fælles UHA14S S+P HA26 Haarby 2,7 0,34 Separat UHA14S S+P HA27 Haarby 16,5 0,12 Separat UHA23R S+P HA28 Haarby 15,5 0,22 Separat UHA25R S+P HA30 Haarby 4,0 0,25 Fælles UHA14S S+P HA31 Haarby 4,6 0,35 Separat UHA14S S+P HA32 Haarby 5,9 0,22 Fælles UHA14S S+P HA33 Haarby 4,8 0,02 Fælles UHA14S S+P HA34 Haarby 5,7 0,05 Separat UHA13R S+P HA35 Haarby 1,7 0,33 Separat UHA13R S+P HA36 Haarby 3,1 0,32 Fælles UHA14S S+P HA37 Haarby 1,2 0,17 Fælles UHA26S S+P HA38 Haarby 6,5 0,30 Separat UHA24R S+P HA39 Haarby 11,8 0,31 Separat UHA17R, UHA18R S+P HA40 Haarby 0,4 0,18 Separat UHA16R S+P HA41 Haarby 6,8 0,35 Separat UHA15S S+P HA42 Haarby 10,9 0,32 Separat UHA19R S+P HA43 Haarby 12,7 0,23 Separat UHA20R S+P HA44 Haarby 9,0 0,34 Separat UHA21R S+P HA47 Haarby 1,2 0,26 Separat UHA06R S+P Status/ Side 28 af 50 for kloakoplande, plan 20. november 2013

58 Kloakerede områder til renseanlæg : Haarby Renseanlæg Haarby HA51 Haarby 2,5 0,20 Separat UHA15S S+P HA53 Haarby 2,1 0,00 Spv S+P Sum område: 316, J ordløse O04 ordløse 2, 3 0, 00 Spv P O05 ordløse 6, 8 0, 00 Spv UJ O03R P O06 ordløse 7, 5 0, 00 Spv P O08 ordløse 1, 6 0, 00 Spv P O 01 ordløse 16,5 0,24 Separat UJ O 01R S+P O 02 ordløse 19,7 0,22 Separat UJ O 02R S+P O 03 ordløse 13,4 0,33 Separat UJ O 03R S+P O 09 ordlø se 0,7 0,00 Spv S+P O 10 ordlø se 0,1 0,00 Spv S+P Sum område: 68, N ellemose E03 ellemose 2, 4 Spv 0 P E04 ellemose 3, 7 0, 00 Spv P E06 ellemose 5, 5 0, 00 Spv P NE01 Nellemose 11,9 0,00 Spv S+P NE02 Nellemose 2,7 0,00 Spv S+P NE05 Nellemose 8,3 0,00 Spv S+P Sum område: 34, Skovkrogen SG 03 Skovkrogen 5, 0 Spv 0 P SG 01 Skovkrogen 3,8 0,00 Spv S+P Status/ Side 29 af 50 for kloakoplande, plan 20. november 2013

59 Kloakerede områder til renseanlæg : Haarby Renseanlæg Skovkrogen SG 02 Skovkrogen 0,3 0,00 Privat S+P Sum område: 9, Skå rup Strærup og Sarup SP01 Skårup Strærup og Saru 11,2 0,00 Spv S+P SP02 Skårup Strærup og Saru 5,8 0,00 Spv S+P SP03 Skårup Strærup og Saru 16,1 0,00 Spv S+P Sum område: 33, Strandby SB05 Strandby 1, 6 Spv 0 P SB06 Strandby 1, 7 Spv 0 P SB07 Strandby 0, 4 0, 00 Spv P SB08 Strandby 1, 5 0, 00 Spv P SB09 Strandby 3, 9 Spv 0 P SB 01 Strandby 0,6 0,00 Spv S+P SB 02 Strandby 10,2 0,30 Separat USB 01R S+P SB 03 Strandby 4,5 0,27 Separat USB 02R S+P SB 04 Strandby 4,3 0,00 Spv S+P Sum område: 28, Trunderup TR01 Trunderup 9,4 0,00 Spv S+P Sum område: 9, Sum renseanlæg: 511, Status/ Side 30 af 50 for kloakoplande, plan 20. november 2013

60 Kloakerede områder til renseanlæg : Tommerup St. Renseanlæg Tommerup St. TS25 Tommerup St. 0, 3 0, 00 spv P TS27 Tommerup St. 1, 0 0, 00 spv P TS30 Tommerup St. 1, 1 0, 18 Separat UTS05R P TS31 Tommerup St. 1, 7 0, 18 Separat UTS07R P TS32 Tommerup St. 1, 2 0, 40 Separat UTS01R P TS33 Tommerup St. 0, 2 0, 60 Separat UTS05R P TS34 Tommerup St. 0, 4 0, 00 spv P TS36 Tommerup St. 1, 7 0, 60 Separat UTS01R P TS37 Tommerup St. 1, 6 0, 30 Separat UTS08R P TS38 Tommerup St. 0, 6 0, 40 Separat UTS10R P TS41 Tommerup St. 4, 7 0, 30 Separat UTS05R P TS01 Tommerup St. 2,7 0,41 Separat UTS10R S+P TS02 Tommerup St. 10,2 0,32 Separat UTS05R S+P TS03 Tommerup St. 5,7 0,33 Separat UTS06R S+P TS04 Tommerup St. 1,1 0,28 Separat UTS05R S+P TS05 Tommerup St. 16,4 0,30 Separat UTS05R S+P TS06 Tommerup St. 2,3 0,41 Separat UTS05R S+P TS07 Tommerup St. 1,9 0,33 Separat UTS05R S+P TS08 Tommerup St. 7,0 0,29 Fælles UTS02S S+P TS09 Tommerup St. 5,9 0,30 Separat UTS05R S+P TS10 Tommerup St. 14,9 0,23 Separat UTS07R S+P TS11 Tommerup St. 3,5 0,38 Separat UTS05R S+P TS12 Tommerup St. 1,2 0,30 Separat UTS07R S+P TS13 Tommerup St. 3,4 0,39 Separat UTS13R S+P TS14 Tommerup St. 3,2 0,31 Separat UTS13R S+P TS15 Tommerup St. 12,0 0,38 Separat UTS04R S+P TS16 Tommerup St. 7,3 0,30 Separat UTS08R S+P TS17 Tommerup St. 1,3 0,33 Fælles UTS14S S+P TS18 Tommerup St. 3,3 0,25 Separat UTS03R S+P TS19 Tommerup St. 3,3 0,38 Separat UTS02S S+P Status/ Side 31 af 50 for kloakoplande, plan 20. november 2013

61 Kloakerede områder til renseanlæg : Tommerup St. Renseanlæg Tommerup St. TS20 Tommerup St. 9,7 0,26 Separat UTS01R S+P TS21 Tommerup St. 1,8 0,31 Separat UTS01R S+P TS22 Tommerup St. 0,6 0,48 Separat UTS12R S+P TS23 Tommerup St. 1,5 0,29 Separat UTS11R S+P TS24 Tommerup St. 0,4 0,00 Spv S+P TS26 Tommerup St. 4,2 0,00 Spv S+P TS28 Tommerup St. 3,2 0,27 Separat UTS05R S+P TS29 Tommerup St. 6,9 0,09 Separat UTS05R S+P TS35 Tommerup St. 1,1 0,00 spv S+P TS42 Tommerup St. 2,6 0,30 Separat UTS08R S+P Sum område: 153, Sum renseanlæg: 153, Status/ Side 32 af 50 for kloakoplande, plan 20. november 2013

62 Kloakerede områder til renseanlæg : Vissenbjerg Centralrenseanlæg Andebølle AN03 Andebølle 2,1 0,18 Separat UAN01R P AN06 Andebølle 5,5 0,00 Spv P AN07 Andebølle 0,5 0,00 Spv P AN01 Andebølle 29,0 0,24 Separat UAN02R S+P AN02 Andebølle 9,6 0,14 Separat UAN01R S+P AN04 Andebølle 0,2 0,00 Spv S+P AN05 Andebølle 2,4 0,00 Spv S+P AN08 Andebølle 0,3 Spv 84 S+P Sum område: 49, Assenbølle AB03 Assenbølle 0,5 0,00 Spv P AB01 Assenbølle 2,2 0,00 Spv S+P AB02 Assenbølle 4,7 0,00 Spv S+P AB04 Assenbølle 6,4 0,00 Spv S+P AB05 Assenbølle 1,0 0,00 Spv S+P AB06 Assenbølle 0,2 0,00 Spv S+P AB07 Assenbølle 0,8 0,00 Spv S+P AB08 Assenbølle 0,3 0,00 Spv S+P AB09 Assenbølle 7,2 0,00 Spv S+P AB10 Assenbølle 0,3 0,00 Spv S+P AB11 Assenbølle 1,6 0,00 Spv S+P AB12 Assenbølle 0,8 0,00 Spv S+P AB13 Assenbølle 0,3 0,00 Spv S+P AB14 Assenbølle 0,7 0,00 Spv S+P AB15 Assenbølle 0,1 0,00 Spv S+P AB16 Assenbølle 0,5 0,00 Spv S+P AB17 Assenbølle 0,6 0,00 Spv S+P AB18 Assenbølle 0,5 0,00 Spv S+P Status/ Side 33 af 50 for kloakoplande, plan 20. november 2013

63 G Assens Kloakerede områder til renseanlæg : Vissenbjerg Centralrenseanlæg Assenbølle AB19 Assenbølle 2,6 0,00 Spv S+P AS67 Assenbølle 0,7 m udtræden m S+P Sum område: 32, Bred BR02 Bred 6,0 0,18 Separat UBR01S P BR03 Bred 0,6 0,18 Separat UBR02R P BR11 Bred 0,4 Spv 0 P BR111 Bred 0,3 Spv 0 P BR01 Bred 20,0 0,29 Fælles UBR01S S+P BR04 Bred 0,2 0,00 Spv S+P BR05 Bred 0,1 0,00 Spv S+P BR06 Bred 0,2 0,00 Spv S+P BR07 Bred 0,2 0,00 Spv S+P BR08 Bred 1,5 0,00 Spv S+P BR09 Bred 2,2 0,00 Spv S+P BR10 Bred 1,5 0,00 Spv S+P Sum område: 33, adsbølle A07 adsbølle 0,4 0,00 Spv P A08 adsbølle 0,6 0,00 Spv P A09 adsbølle 0,7 0,00 Spv P A01 adsbølle 5,1 0,00 Spv S+P A02 adsbølle 1,3 0,00 Spv S+P A03 adsbølle 2,6 0,00 Spv S+P A04 adsbølle 0,3 0,00 Spv S+P A05 adsbølle 0,2 0,00 Spv S+P Status/ Side 34 af 50 for kloakoplande, plan 20. november 2013

64 G Assens Kloakerede områder til renseanlæg : Vissenbjerg Centralrenseanlæg adsbølle A06 adsbølle 0,6 0,00 Spv S+P Sum område: 11, Kelstrupskov KS06 Kelstrupskov 6,5 0,00 Spv P KS01 Kelstrupskov 6,6 0,00 Spv S+P KS02 Kelstrupskov 7,3 0,00 Spv S+P KS03 Kelstrupskov 0,5 0,00 Spv S+P KS04 Kelstrupskov 0,4 0,00 Spv S+P KS05 Kelstrupskov 0,3 0,00 Spv S+P Sum område: 21, Koelbjerg KB01 Koelbj erg 5,6 0,00 Spv S+P Sum område: 5, Magtenbølle MA01 Magtenbølle 3,5 0,00 Spv S+P MA02 Magtenbølle 5,5 0,00 Spv S+P MA03 Magtenbølle 0,2 0,00 Spv S+P Sum område: 9, Skalbjerg SJ 06 Skalbjerg 2,1 0,00 Spv P SJ 07 Skalbjerg 0,3 0,18 Separat USJ 02S P SJ 08 Skalbjerg 1,9 0,00 Spv P SJ 21 Skalbjerg 0,1 Spv 0 P Status/ Side 35 af 50 for kloakoplande, plan 20. november 2013

65 Kloakerede områder til renseanlæg : Vissenbjerg Centralrenseanlæg Skalbjerg SJ 01 Skalbj erg 21,5 0,24 Fælles USJ 02S S+P SJ 02 Skalbj erg 15,9 0,33 Fælles USJ 02S S+P SJ 03 Skalbj erg 3,7 0,25 Separat USJ 03R S+P SJ 04 Skalbj erg 0,8 0,22 Fælles USJ 02S S+P SJ 05 Skalbj erg 1,9 0,28 Separat S+P SJ 09 Skalbj erg 1,1 0,26 Separat USJ 01R S+P SJ 10 Skalbj erg 2,2 0,00 Spv S+P SJ 11 Skalbj erg 2,0 0,00 Spv S+P SJ 12 Skalbj erg 0,4 0,00 Spv S+P SJ 13 Skalbj erg 0,3 0,00 Spv S+P SJ 14 Skalbj erg 0,1 0,00 Spv S+P SJ 15 Skalbj erg 0,5 0,00 Spv S+P SJ 16 Skalbj erg 0,3 0,00 Spv S+P SJ 17 Skalbj erg 2,3 0,00 Spv S+P SJ 18 Skalbj erg 0,1 0,00 Spv S+P SJ 19 Skalbj erg 1,5 0,00 Spv S+P SJ 20 Skalbj erg 1,3 Spv 719 S+P Sum område: 60, Skallebølle SL 06 Skallebølle 6,4 0,18 Separat USL 01R P SL 07 Skallebølle 1,9 0,18 Separat USL 03R P SL 08 Skallebølle 0,5 0,00 Spv P SL 18 Skallebølle 0,8 0,60 Separat USL 01R P SL 19 Skallebølle 2,0 0,40 Separat USL 01R P SL 20 Skallebølle 1,3 0,30 Separat USL 03R P SL 21 Skallebølle 0,9 0,60 Separat USL 03R P SL 22 Skallebølle 0,1 0,00 Spv P SL 23 Skallebølle 5,7 0,00 Spv P Status/ Side 36 af 50 for kloakoplande, plan 20. november 2013

66 Kloakerede områder til renseanlæg : Vissenbjerg Centralrenseanlæg Skallebølle SL 24 Skallebølle 2,2 0,00 Spv P SL 01 Skallebølle 43,2 0,31 Separat USL 01R S+P SL 02 Skallebølle 2,0 0,20 Separat USL 02S S+P SL 03 Skallebølle 0,6 0,00 Spv S+P SL 04 Skallebølle 0,3 0,00 Spv S+P SL 05 Skallebølle 3,1 0,00 Spv S+P SL 09 Skallebølle 0,8 0,00 Spv S+P SL 10 Skallebølle 1,3 0,00 Spv S+P SL 11 Skallebølle 2,0 0,00 Spv S+P SL 12 Skallebølle 0,4 0,00 Spv S+P SL 13 Skallebølle 0,4 0,00 Spv S+P SL 14 Skallebølle 1,9 0,00 Spv S+P SL 15 Skallebølle 5,6 0,20 Fælles USL 02S S+P SL 16 Skallebølle 3,1 0,00 Spv S+P SL 17 Skallebølle 9,7 0,03 Separat USL 01R S+P SL 25 Skallebølle 1,9 0,20 Separat USL 01R S+P Sum område: 98, Vissenbjerg VI21 Vissenbjerg 5,8 0,30 Separat UVI07R P VI23 Vissenbjerg 1,4 0,60 Separat UVI08R P VI25 Vissenbjerg 1,4 0,40 Separat P VI26 Vissenbjerg 0,2 40,00 Separat UVI12R P VI27 Vissenbjerg 0,6 0, P VI28 Vissenbjerg 1,1 0,40 Separat UVI12R P VI29 Vissenbjerg 0,6 0, P VI30 Vissenbjerg 38,9 0,60 Separat UVI10R P VI32 Vissenbjerg 6,3 0,00 Spv P VI34 Vissenbjerg 1,0 0,00 Spv P Status/ Side 37 af 50 for kloakoplande, plan 20. november 2013

67 Kloakerede områder til renseanlæg : Vissenbjerg Centralrenseanlæg Vissenbjerg VI36 Vissenbjerg 0,5 0,80 Separat UVI01R P VI37 Vissenbjerg 1,5 0,00 Spv P VI38 Vissenbjerg 2,5 0,00 Spv P VI39 Vissenbjerg 0,4 0,00 Spv P VI40 Vissenbjerg 1,5 0,00 Spv P VI41 Vissenbjerg 4,2 0,00 Spv P VI42 Vissenbjerg 3,6 0,30 Separat UVI08R P VI43 Vissenbjerg 3,4 0,30 Separat UVI08R P VI45 Vissenbjerg 1,5 0,00 Spv P VI46 Vissenbjerg 0,9 0,00 Spv P VI48 Vissenbjerg 0,1 Spv 0 P VI01 Vissenbjerg 39,9 0,31 Separat S+P VI02 Vissenbjerg 65,6 0,31 Fælles UVI05S S+P VI03 Vissenbjerg 12,5 0,33 Separat UVI03R S+P VI04 Vissenbjerg 94,5 0,19 Separat UVI12R, UVI04R S+P VI05 Vissenbjerg 5,1 0,29 Separat UVI02R S+P VI05.1 Vissenbjerg 0,1 Spv 93 S+P VI06 Vissenbjerg 1,8 0,04 Separat S+P VI07 Vissenbjerg 7,6 0,00 Spv S+P VI08 Vissenbjerg 0,4 0,11 Separat UVI04R S+P VI09 Vissenbjerg 0,2 0,21 Separat UVI04R S+P VI10 Vissenbjerg 3,8 0,00 Spv S+P VI11 Vissenbjerg 3,2 0,25 Separat UVI06R S+P VI12 Vissenbjerg 0,6 0,00 Spv S+P VI13 Vissenbjerg 0,2 0,00 Spv S+P VI14 Vissenbjerg 0,1 0,00 Spv S+P VI15 Vissenbjerg 0,3 0,00 Spv S+P VI16 Vissenbjerg 1,0 0,00 Spv S+P VI17 Vissenbjerg 0,7 0,00 Spv S+P VI18 Vissenbjerg 1,2 0,00 Spv S+P Status/ Side 38 af 50 for kloakoplande, plan 20. november 2013

68 Kloakerede områder til renseanlæg : Vissenbjerg Centralrenseanlæg Vissenbjerg VI19 Vissenbjerg 0,9 0,24 Separat S+P VI20 Vissenbjerg 8,7 0,03 Separat UVI11R S+P VI22 Vissenbjerg 1,1 0,54 Separat UVI01R S+P VI24 Vissenbjerg 19,3 0,01 Separat UVI12R S+P VI35 Vissenbjerg 4,6 0,00 Spv S+P VI44 Vissenbjerg 0,5 0,00 Spv S+P VI47 Vissenbjerg 4,6 0,00 Spv S+P Sum område: 355, Sum renseanlæg: 677, Status/ Side 39 af 50 for kloakoplande, plan 20. november 2013

69 Kloakerede områder til renseanlæg : Ørsted Renseanlæg Vedtofte VT06 Vedtofte 0,2 Spv 0 P VT01 Vedtofte 8,4 0,19 Separat UVT01R S+P VT02 Vedtofte 7,5 0,25 Separat UVT01R S+P VT03 Vedtofte 5,2 0,16 Separat UVT01R S+P VT04 Vedtofte 7,7 0,23 Separat UVT01R S+P VT05 Vedtofte 0,2 0,00 Spv S+P Sum område: 29, Ørsted OS14 Ørsted 1,9 0,60 Separat UOS03R P OS15 Ørsted 2,3 0,00 Spv P OS17 Ørsted 0,5 0,40 Separat UOS01S P OS18 Ørsted 0,4 0,40 Separat UOS01S P OS19 Ørsted 0,3 0,40 Separat UOS02S P OS20 Ørsted 5,9 Spv 0 P OS21 Ørsted 6,2 Spv 0 P OS22 Ørsted 6,0 0,50 Spv P VT07 Ørsted 4,6 Spv 0 P OS01 Ørsted 5,5 0,26 Fæl. m.tilbud UOS04S S+P OS02 Ørsted 2,3 0,12 Fæl. m.tilbud UOS04S S+P OS03 Ørsted 8,5 0,25 Separat UOS04S S+P OS04 Ørsted 6,6 0,32 Separat UOS01S S+P OS05 Ørsted 0,5 0,30 Separat UOS01S S+P OS06 Ørsted 4,0 0,28 Separat UOS04S S+P OS07 Ørsted 1,4 0,38 Separat UOS02S S+P OS08 Ørsted 2,6 0,36 Separat UOS03R S+P OS09 Ørsted 3,8 0,34 Fæl. m.tilbud UOS04S S+P OS10 Ørsted 0,9 0,01 Fæl. m.tilbud UOS04S S+P OS11 Ørsted 1,2 0,39 Fæl. m.tilbud UOS04S S+P Status/ Side 40 af 50 for kloakoplande, plan 20. november 2013

70 Kloakerede områder til renseanlæg : Ørsted Renseanlæg Ørsted OS12 Ørsted 0,3 0,16 Fæl. m.tilbud UOS04S S+P OS13 Ørsted 1,3 0,16 Fæl. m.tilbud UOS04S S+P OS16 Ørsted 0,2 0,09 Separat UOS01S S+P Sum område: 67, Sum renseanlæg: 96, Status/ Side 41 af 50 for kloakoplande, plan 20. november 2013

71 Kloakerede områder til renseanlæg : Å Strand Renseanlæg Brydegård/Brunshuse BG04 Brydegård/Brunshuse 2,4 0,00 Spv P BG18 Brydegård/Brunshuse 3,4 0,00 Spv P BG19 Brydegård/Brunshuse 0,2 0,00 Spv P BG20 Brydegård/Brunshuse 1,4 0,00 Spv P BG01 Brydegård/Brunshuse 7,1 0,17 Separat UBG01R S+P BG02 Brydegård/Brunshuse 0,7 0,13 Separat UBG01R S+P BG03 Brydegård/Brunshuse 0,3 0,00 Spv S+P BG05 Brydegård/Brunshuse 11,0 0,00 Spv S+P BG06 Brydegård/Brunshuse 6,1 0,00 Spv S+P BG07 Brydegård/Brunshuse 0,1 0,00 Spv S+P BG08 Brydegård/Brunshuse 0,1 0,00 Spv S+P BG09 Brydegård/Brunshuse 0,2 0,00 Spv S+P BG10 Brydegård/Brunshuse 0,6 0,00 Spv S+P BG11 Brydegård/Brunshuse 1,5 0,00 Spv S+P BG12 Brydegård/Brunshuse 4,1 0,00 Spv S+P BG13 Brydegård/Brunshuse 0,9 0,00 Spv S+P BG14 Brydegård/Brunshuse 1,1 0,00 Spv S+P BG15 Brydegård/Brunshuse 0,9 0,00 Spv S+P Sum område: 41, Dreslette DR06 Dreslette 4,5 Spv 0 P DR07 Dreslette 7,1 0,00 Spv P DR01 Dreslette 1,4 0,26 Separat UDR01R S+P DR02 Dreslette 6,8 0,19 Separat UDR02R S+P DR03 Dreslette 12,7 0,25 Separat UDR03R, UDR04R S+P DR04 Dreslette 1,4 0,00 Spv S+P Sum område: 33, Status/ Side 42 af 50 for kloakoplande, plan 20. november 2013

72 Kloakerede områder til renseanlæg : Å Strand Renseanlæg Gamtofte GT09 Gamtofte 0,5 Spv 0 P GT10 Gamtofte 8,4 Spv 0 P GT01 Gamtofte 3,5 0,00 Spv S+P GT02 Gamtofte 1,6 0,00 Spv S+P GT03 Gamtofte 0,5 0,00 Spv S+P GT04 Gamtofte 0,3 0,00 Spv S+P GT05 Gamtofte 2,1 0,00 Spv S+P GT06 Gamtofte 2,1 0,00 Spv S+P GT07 Gamtofte 1,5 0,00 Spv S+P GT08 Gamtofte 6,7 0,00 Spv S+P Sum område: 27, Kirke Søby KI06 Kirke Søby 4,2 Spv 0 P KI07 Kirke Søby 2,7 0,00 Spv P KI09 Kirke Søby 0,5 Spv 0 P KI01 Kirke Søby 10,0 0,23 Separat UKI03R S+P KI02 Kirke Søby 3,1 0,00 Spv S+P KI03 Kirke Søby 4,4 0,00 Spv S+P KI04 Kirke Søby 0,4 0,00 Spv S+P KI05 Kirke Søby 0,7 0,00 Spv S+P Sum område: 26, Nordby og Egerup NO01 Nordby og Egerup 5,5 0,00 Spv S+P NO02 Nordby og Egerup 4,8 0,00 Spv S+P NO03 Nordby og Egerup 1,0 0,00 Spv S+P NO04 Nordby og Egerup 0,1 0,00 Spv S+P NO05 Nordby og Egerup 0,7 0,00 Spv S+P Status/ Side 43 af 50 for kloakoplande, plan 20. november 2013

73 Kloakerede områder til renseanlæg : Å Strand Renseanlæg Nordby og Egerup NO06 Nordby og Egerup 1,0 0,00 Spv S+P NO07 Nordby og Egerup 0,1 0,00 Spv S+P NO08 Nordby og Egerup 2,5 0,00 Spv S+P Sum område: 15, Snave SV 06 Snave 2,8 0,00 Spv P SV 07 Snave 0,6 0,18 Separat USV 06R P SV 08 Snave 1,7 0,18 Separat USV 07R P SV 11 Snave 1,2 0,60 Separat USV 07R P SV 12 Snave 3,7 0,00 Spv P SV01 Snave 9,7 0,24 Separat USV01R S+P SV02 Snave 3,0 0,14 Separat USV02R S+P SV03 Snave 10,8 0,27 Separat USV03R S+P SV04 Snave 1,5 0,29 Separat USV04R S+P SV05 Snave 1,6 0,00 Spv S+P SV09 Snave 12,8 0,00 Spv S+P SV10 Snave 0,3 0,00 Spv S+P Sum område: 49, Sø Søby SS01 Sø Søby 5,6 0,26 Separat USS01R S+P SS02 Sø Søby 0,7 0,24 Separat USS01R S+P SS03 Sø Søby 0,2 0,16 Separat USS01R S+P SS04 Sø Søby 2,3 0,27 Separat USS01R S+P SS05 Sø Søby 1,3 0,00 Spv S+P SS06 Sø Søby 4,0 0,00 Spv S+P SS07 Sø Søby 1,6 0,00 Spv S+P Status/ Side 44 af 50 for kloakoplande, plan 20. november 2013

74 Kloakerede områder til renseanlæg : Å Strand Renseanlæg Sø Søby Sum område: 15, Sønderby og Ebberup SE14 Sønderby og Ebberup 2,5 0,30 Separat USE04R P SE15 Sønderby og Ebberup 0,3 0,18 Separat USE01R P SE18 Sønderby og Ebberup 2,5 0,00 Spv P SE01 Sønderby og Ebberup 1,0 0,42 Separat USE01R S+P SE02 Sønderby og Ebberup 1,6 0,23 Separat USE02R S+P SE03 Sønderby og Ebberup 12,5 0,22 Separat USE02R S+P SE04 Sønderby og Ebberup 4,0 0,22 Separat USE06R S+P SE05 Sønderby og Ebberup 2,6 0,19 Separat USE06R S+P SE06 Sønderby og Ebberup 14,9 0,18 Separat USE01R S+P SE08 Sønderby og Ebberup 1,1 0,28 Separat S+P SE09 Sønderby og Ebberup 3,9 0,37 Separat USE04R S+P SE10 Sønderby og Ebberup 1,3 0,35 Separat USE04R S+P SE11 Sønderby og Ebberup 2,1 0,24 Separat USE04R S+P SE12 Sønderby og Ebberup 0,2 0,39 Separat USE04R S+P SE13 Sønderby og Ebberup 84,2 0,23 Separat USE03R S+P SE16 Sønderby og Ebberup 1,5 0,00 Spv S+P SE17 Sønderby og Ebberup 2,4 0,00 Spv S+P SE19 Sønderby og Ebberup 0,7 0,00 Spv S+P Sum område: 139, V oldbro VB01 Voldbro 0,8 0,00 Spv S+P VB02 Voldbro 9,0 0,00 Spv S+P VB03 Voldbro 2,1 0,00 Spv S+P VB04 Voldbro 1,4 0,00 Spv S+P Status/ Side 45 af 50 for kloakoplande, plan 20. november 2013

75 Kloakerede områder til renseanlæg : Å Strand Renseanlæg V oldbro VB05 Voldbro 2,7 0,00 Spv S+P VB06 Voldbro 0,7 0,00 Spv S+P Sum område: 16, Å AA01 Å 7,8 0,00 Spv S+P AA02 Å 3,6 0,00 Spv S+P Sum område: 11, Sum renseanlæg: 377, Status/ Side 46 af 50 for kloakoplande, plan 20. november 2013

76 Kloakerede områder til renseanlæg : Aarup Renseanlæg F røbj erg R06 røbj erg 0,6 0,00 Spv P FR01 Frøbjerg 16,7 0,00 Spv S+P FR02 Frøbjerg 0,2 0,00 Spv S+P FR03 Frøbjerg 0,1 0,00 Spv S+P FR04 Frøbjerg 0,1 0,00 Spv S+P FR05 Frøbjerg 4,1 0,00 Spv S+P Sum område: 21, Kerte KE02 Kerte 1,8 0,18 Separat UKE01R P KE03 Kerte 2,8 0,60 Separat UKE01R P KE01 Kerte 12,2 0,24 Separat UKE01R S+P Sum område: 16, L adegå rd LG01 Ladegård 1,2 0,32 Separat ULG02R S+P LG02 Ladegård 0,6 0,00 Spv S+P LG03 Ladegård 0,5 0,00 Spv S+P LG04 Ladegård 0,5 0,43 Separat ULG01R S+P Sum område: 2, Orte OR04 Orte 0,1 0,18 Separat UOR02R P OR01 Orte 14,7 0,25 Separat UOR02R S+P OR02 Orte 0,4 0,23 Separat UOR01R S+P OR03 Orte 0,1 0,12 Separat UOR02R S+P Sum område: 15, Status/ Side 47 af 50 for kloakoplande, plan 20. november 2013

77 Kloakerede områder til renseanlæg : Aarup Renseanlæg Skydebjerg SY01 Skydebjerg 29,6 0,23 Separat USY01R S+P SY02 Skydebjerg 0,5 0,15 Separat USY01R S+P Sum område: 30, Vejsmark VM02 Vejsmark 1,9 0,18 Separat UOR02R P VM03 Vejsmark 2,0 0,18 Separat UOR02R P VM04 Vejsmark 2,0 0,40 Separat UOR02R P VM05 Vejsmark 0,3 0,00 Spv P VM06 Vejsmark 0,5 0,00 Spv P VM01 Vejsmark 7,0 0,26 Separat UOR02R S+P Sum område: 13, Ørsbjerg OB01 Ørsbjerg 1,7 0,45 Separat UOB01R S+P OB02 Ørsbjerg 12,6 0,26 Separat UOB02R S+P OB03 Ørsbjerg 5,8 0,23 Separat UOB03R S+P OB04 Ørsbjerg 0,6 0,24 Separat UOB02R S+P OB05 Ørsbjerg 0,7 0,00 Spv S+P Sum område: 21, Aarup AR17 Aarup 0,5 0,18 Separat UAR03R P AR18 Aarup 2,0 0,60 Separat UAR03R P AR26 Aarup 8,5 0,40 Separat UAR22R P AR27 Aarup 4,9 0,00 Spv P AR28 Aarup 9,3 0,18 Separat UAR09R P AR31 Aarup 0,5 0,60 Separat UAR22R P AR32 Aarup 5,2 0,30 Separat UAR22R P Status/ Side 48 af 50 for kloakoplande, plan 20. november 2013

78 Kloakerede områder til renseanlæg : Aarup Renseanlæg Aarup AR33 Aarup 1,7 0,00 Spv P AR34 Aarup 0,3 0,60 Separat UAR02R P AR35 Aarup 1,9 0,00 Spv P AR37 Aarup 16,2 0,00 Spv P AR38 Aarup 10,6 0,60 Separat UAR19R P AR39 Aarup 0,4 0,30 Separat UAR21R P AR01 Aarup 38,9 0,30 Fælles UAR08S S+P AR02 Aarup 28,6 0,38 Fælles UAR05S, UAR07S S+P AR04 Aarup 2,1 0,32 Fælles UAR06S, UAR07S S+P AR05 Aarup 2,6 0,32 Separat UAR04R, UAR04R S+P AR06 Aarup 5,1 0,26 Separat UAR03R, UAR07S S+P AR07 Aarup 3,9 0,35 Separat UAR02R S+P AR08 Aarup 21,9 0,38 Separat UAR13R S+P AR09 Aarup 2,9 0,34 Separat UAR10R S+P AR10 Aarup 0,8 0,43 Separat UAR17R S+P AR11 Aarup 5,4 0,29 Separat UAR16R S+P AR12 Aarup 4,9 0,33 Separat UAR12R S+P AR13 Aarup 17,2 0,31 Separat UAR09R S+P AR14 Aarup 1,6 0,42 Separat UAR08S S+P AR15 Aarup 2,1 0,33 Fælles UAR08S S+P AR16 Aarup 14,4 0,35 Separat UAR11R S+P AR19 Aarup 1,0 0,00 Spv S+P AR20 Aarup 4,6 0,26 Separat UAR01R S+P AR21 Aarup 9,4 0,07 Separat UAR19R S+P AR22 Aarup 5,7 0,19 Separat UAR18R S+P AR23 Aarup 5,7 0,28 Separat UAR18R S+P AR24 Aarup 2,8 0,28 Separat UAR20R S+P AR25 Aarup 4,7 0,27 Separat UAR10R S+P AR29 Aarup 0,2 0,00 Spv S+P AR30 Aarup 3,5 0,00 Spv S+P Status/ Side 49 af 50 for kloakoplande, plan 20. november 2013

79 Kloakerede områder til renseanlæg : Aarup Renseanlæg Aarup AR36 Aarup 13,2 0,12 Separat UAR21R S+P AR40 Aarup 6,7 0,30 Separat UAR12R S+P Sum område: 272, Sum renseanlæg: 394, Sum kommune: 4.620, Status/ Side 50 af 50 for kloakoplande, plan 20. november 2013

Spildevandsplan Tillæg nr. 14 Separering af kloak i Viuf. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur og vand. Maj 2011

Spildevandsplan Tillæg nr. 14 Separering af kloak i Viuf. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur og vand. Maj 2011 Spildevandsplan 2007 2013 Tillæg nr. 14 Separering af kloak i Viuf By- og Udviklingsforvaltningen Natur og vand Maj 2011 Indledning Dette tillæg er udarbejdet til Spildevandsplan 2007-2013 for at ændre

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 17/2015 Placering af kloakledninger, pumpestationer og regnvandsbassiner samt udtræden for overfladevand ved separering af kloakken

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 4 Til Spildevandsplan 2010-2015

Forslag til Tillæg nr. 4 Til Spildevandsplan 2010-2015 Forslag til Tillæg nr. 4 Til Spildevandsplan 2010-2015 Transportledning Nymindegab - Nr. Nebel 1 Tillæg nr. 4 til Varde Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 Udgiver: Varde Kommune Udgivelsesår: 2014 Titel:

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i del af Rask Mølle 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Rask

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 2/2010 Randers Regnskovs udvidelse på Snepladsen Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund side 2 Afløbsforhold side 2

Læs mere

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken 2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Sommerhusområder i Boderne og Sømarken Teknik & Miljø, juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

Tønder Kommune. Udkast til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af Bredebro Øst. September 2015 (revision 1) Kongevej Tønder

Tønder Kommune. Udkast til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af Bredebro Øst. September 2015 (revision 1) Kongevej Tønder Tønder Kommune Udkast til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af Bredebro Øst September 2015 (revision 1) Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej 57 6720 Tønder Udarbejdet af: Orbicon A/S

Læs mere

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 37/2016 Separatkloakering af nyt boligområde ved Over Hornbæk - Lokalplan 620 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande

Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande Udarbejdet den 24. april 2013 T i l l æ g n r. 5 t i l s p i l d e v a n d s p l

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde)

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Sagsbehandler: Stine Bruun Bundesen

Læs mere

Varde Kommune - Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan

Varde Kommune - Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 1 Tillæg nr. 8 til Varde Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 Udgiver: Varde Kommune Udgivelsesår: 2016 Titel: Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2010-2015 Tekst og layout: Varde Kommune Kort og grafik: Tryk:

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2011-2021 Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo Marts 2016 1 Lolland Kommune Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2011-2021 Dette tillæg

Læs mere

Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8. Forslag

Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8. Forslag Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8 Forslag 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget 3 1.2 Lovgrundlag 3 1.3 Plangrundlag 4 Kommunal planlægning 4 Anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 38/2017 Spildevandskloakering af nyt boligområde ved Assentoft - Lokalplan 638 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Indledning I høringsudkast til Spildevandsplan 2011-2021 afsnit 4 angives det, at Halsnæs Kommune ad frivillighedens vej tilstræber at etablere lokal

Læs mere

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 11 Spildevandsplan 2008-2011 LAR på kommunens materielgård og genbrugsplads i Brørup Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

TILLÆG NR. 5 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 5 TIL SPILDEVANDSPLAN Tønder Kommune Februar 2016 TILLÆG NR. 5 TIL SPILDEVANDSPLAN Placering af bassin i Arrild PROJEKT Placering af bassin i Arrild Tønder Kommune Projekt nr. 221591 Dokument nr. 1217208853 Version 5 Projekt

Læs mere

Forslag til Tillæg nr Frivillig kloakering af 11 ejendomme i det åbne land

Forslag til Tillæg nr Frivillig kloakering af 11 ejendomme i det åbne land SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Solrød Kommunes Spildevandsplan 2014-2026 Forslag til Tillæg nr. 1-2016 Frivillig kloakering af 11 ejendomme i det åbne land Forslag til tillæg har været i høring fra XX

Læs mere

Tillæg nr. 4 Separering af kloak i Jordrup og Fynslund Spildevandsplan

Tillæg nr. 4 Separering af kloak i Jordrup og Fynslund Spildevandsplan Tillæg nr. 4 Separering af kloak i Jordrup og Fynslund Spildevandsplan 2012 2019 By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteamet Sag nr. 13/1433 Dato 30. september 2013 Signaturforklaring: Gul: eksisterende

Læs mere

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Ødsted Jerlev Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Gravens Smidstrup TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN For et boligområde

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012 Hadsten Nord Hadbjerg Nord Futting Grundfør Søften Sydøst Dokumentnr. 710-2012-85982 Version 1 Udgivelsesdato 5. december 2011 Udarbejdet Anette

Læs mere

Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016

Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016 Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 xx.xxxx 2014 Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016

Læs mere

Tillæg nr Frivillig kloakering af 11 ejendomme i det åbne land

Tillæg nr Frivillig kloakering af 11 ejendomme i det åbne land SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Solrød Kommunes Spildevandsplan 2014-2026 Tillæg nr. 1-2016 Frivillig kloakering af 11 ejendomme i det åbne land Godkendt den 19. december 2016 Forslag til tillæg har været

Læs mere

Forslag om: Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Forslag om: Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Forslag om: Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 33 Separatkloakering af Helstrup Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund side 2 Afløbsforhold side 3 Status

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2010-2020 Det justerede betalingsprincip ESØ 90 I/S

Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2010-2020 Det justerede betalingsprincip ESØ 90 I/S Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2010-2020 Det justerede betalingsprincip ESØ 90 I/S Revideret den 3. december 2014 Tillæg nr. 10 til spildevandsplan Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 32 Separatkloakering af 3 byer Separatkloakering af Ammelhede, Virring og Floes. Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund

Læs mere

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om dette tillæg 3 1.1 Politisk behandling og offentlig høring 3 2 Planlægningsgrundlaget 5 2.1 Miljøvurdering 5 3 Omfang af tillæg 6 3.1

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 1/2010 Tilslutning af spildevand fra boligområde ved Drastrupgårdsvej i Drastrup Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund

Læs mere

TILLÆG NR. 203 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 203 TIL SPILDEVANDSPLAN VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Jerlev Ødsted Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Smidstrup Gravens TILLÆG NR. 203 TIL SPILDEVANDSPLAN Boligområde

Læs mere

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Transportledning fra Maltbæk til Vejen Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - VEDTAGET Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg - Vedtaget nr.

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Spildevandskloakering af Juelsminde sommerhusområde 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Lovgrundlag...1 3. Spildevandsplanens angivelser...1

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Miljø og Teknik 21. november 2011 sag nr UDKAST. Tillæg 6 til Spildevandsplan Svendborg Kommune

Miljø og Teknik 21. november 2011 sag nr UDKAST. Tillæg 6 til Spildevandsplan Svendborg Kommune Miljø og Teknik 21. november 2011 sag nr. 11-35811 UDKAST Tillæg 6 til Spildevandsplan 2008 2012 Svendborg Kommune For oplandet til, delområder nord og syd, samt 15 ejendomme ved Gravvængevej og 28 ejendomme

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2008-2011 Regnvandsbassiner mv. i Sdr. Hygum Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2008-2011 Side

Læs mere

Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Vejen Kommune

Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Vejen Kommune Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Transportledning samt det justerede betalingsprincip ved Bobøl Deponi Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

Læs mere

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME 2012 UDGIFTS FORDELING GRÆNSEFLADER MELLEM

Læs mere

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Forslag til: Favrskov Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012 Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse...3

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan ØDUM RØVED. Ødum øst. Ødum syd. Røved øst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan ØDUM RØVED. Ødum øst. Ødum syd. Røved øst Favrskov Kommune Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2009-2012 ØDUM RØVED Ødum øst Røved øst Ødum syd Dokumentnr. 710-2012-7454 Version 1 Udgivelsesdato 12. januar 2012 Udarbejdet Anette Paulin Hansen Kontrolleret

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan Etablering af regnvandsbassiner i Vesløs By

Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan Etablering af regnvandsbassiner i Vesløs By Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan 2009-2015 Etablering af regnvandsbassiner i Vesløs By Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Lovgrundlag 3 3. Forslag til tillæg nr. 14 4 3.1. Området 3.2. Plan 3.3. Arealbehov

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Forslag 15. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 1.1 Grundlag for tillægget... 4 1.2 Indhold i tillægget...

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2014 FORSLAG: Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2012-2015. Separatkloakering af Nansensvej, Horsens TEKNIK OG MILJØ 1 INDLEDNING... 3 2 PLANLÆGNINGSGRUNDLAG... 3 2.1 LOVGRUNDLAG...

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakering af Haveforeningen Islegaard

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakering af Haveforeningen Islegaard Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2019 Kloakering af Haveforeningen Islegaard 1. august 2016 Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. KLOAKERING AF H/F ISLEGAARD 5 4. TIDSPLAN 6 5. ØKONOMI

Læs mere

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 05 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Nyt kloakopland ved Skodborghuskrydset Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune Tillæg

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2016 2019 Ændring i omfang og tidsplan for ejendomme i planperioden, samt korrigering af status for enkelte ejendomme. Vedtaget af Sorø Kommunes Byråd d. 15. november 2017.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til gl. Hvidebæk Kommune Spildevandsplan 2003-2014

Tillæg nr. 1 til gl. Hvidebæk Kommune Spildevandsplan 2003-2014 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 1 til gl. Hvidebæk Kommune Spildevandsplan 2003-2014 For separatkloakering af Rørby og Kærby Forslaget er fremlagt fra den 9. december 2009 til den 3. februar

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015 For nyt sommerhusområde ved Bjerge Nordstrand Forslag til Tillæg til Spildevandsplan For nyt sommerhusområde

Læs mere

TILLÆG NR. 122 TIL SPILDEVANDSPLAN For et boligområde ved Rugbakken, Havrebakken, Holtumvej, Tofteager og Birkemosen i Grejs

TILLÆG NR. 122 TIL SPILDEVANDSPLAN For et boligområde ved Rugbakken, Havrebakken, Holtumvej, Tofteager og Birkemosen i Grejs VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Ødsted Jerlev Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Gravens Smidstrup TILLÆG N. 122 TIL SILDEVANDSLAN For et boligområde

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan Endelig version

Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan Endelig version Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Endelig version Natur- og Miljøafdelingen Maj 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Forhold til øvrig planlægning...

Læs mere

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Favrskov Kommune Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Dokumentnr. 710-2015-128138 Udgivelsesdato 13. maj 2015 Udarbejdet Shakawan Amin og Erik Pedersen Kontrolleret

Læs mere

TILLÆG NR. 101 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 101 TIL SPILDEVANDSPLAN VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Ødsted Jerlev Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Gravens Smidstrup TILLÆG NR. 101 TIL SPILDEVANDSPLAN For et ferie-

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2012-2016 Østervang - Gørslev November 2016 Resumé 1 Ændret belastning af recipienter og renseanlæg 1 Indledning 2 Plangrundlag 3 Lovgivning 3 Lokalplan 3 Miljøvurdering

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. REGNVANDSAFLEDNING FRA GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 4 4. FREMRYKNING AF KLOAKERING AF TIBBEVANGEN

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen Forslag august 2015 Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Varde Kommune - Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan

Varde Kommune - Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 1 Tillæg nr. 7 til Varde Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 Udgiver: Varde Kommune Udgivelsesår: 2016 Titel: Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2010-2015 Tekst og layout: Varde Kommune Kort og grafik: Tryk:

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 13 Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

Sorø Kommune. Sorø Kommune. Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Vedtaget 9. oktober Kloakering i det åbne land

Sorø Kommune. Sorø Kommune. Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Vedtaget 9. oktober Kloakering i det åbne land Sorø Kommune Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010 2015 Vedtaget 9. oktober 2013 Sorø Kommune Kloakering i det åbne land Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Nørhald Kommune

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Nørhald Kommune Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Nørhald Kommune 2006 2007 Tillæg nr. 3/2009 Separering af kloakken ved Raisløkke, Delopland N40.4 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund side

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 200 2012 Tillæg nr. 15 Kloaering af boligområde ved Holvej/Amtsvejen i Mellerup (delopland N40.11) Miljø og Teni Indholdsfortegnelse Forord og baggrund

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Planlægningsgrundlag 3 3. Kloakering af 3 ejendomme på Gammelgårdsvej og Valnæsvej 4 4. Tidsplan 5 5. Økonomi

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen for Odsherred Kommune. Ændret tidsplan for sommerhuskloakeringen, samt områder i det åben land

Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen for Odsherred Kommune. Ændret tidsplan for sommerhuskloakeringen, samt områder i det åben land Forslag til Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen 2014-2018 for Odsherred Kommune Ændret tidsplan for sommerhuskloakeringen, samt områder i det åben land 1. december 2016 Offentliggørelse og vedtagelse Forslag

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere Sindal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune

Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere Sindal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune Hjørring Kommune Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere ndal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune Tillæg 2 af 2016 Optagelse af vandløb

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 8 By- og Udviklingsforvaltningen Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Sagsnr. 14/2022 April 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spildevandsplantillæg nr. 4 vedr. optagelse af en række ejendomme ved Sølager i spildevandsplanen for Forslag

Spildevandsplantillæg nr. 4 vedr. optagelse af en række ejendomme ved Sølager i spildevandsplanen for Forslag Spildevandsplantillæg nr. 4 vedr. optagelse af en række ejendomme ved Sølager i spildevandsplanen for 2011-2021 Forslag Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget 3 1.2 Omfang af tillægget

Læs mere

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Lokalplan 1.C.1.C-2 regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021

Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 05.11.2012 udkast Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Foreløbig version Natur- og Miljøafdelingen februar 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Forhold

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan

Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan PLAN, BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015 For boligområde i Kalundborg By Tillæg til Spildevandsplanen For boligområde i Kalundborg Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommunes

Læs mere

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Tagvand fra AB Opnæsgård og tag- og overfladevand fra 40 omkringliggende 2 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Tillæg nr. 4 til " Ikast-Brande Spildevandsplan. Regnvandsbassiner i Klovborg og transportledning mellem Klovborg og Krondal

Tillæg nr. 4 til  Ikast-Brande Spildevandsplan. Regnvandsbassiner i Klovborg og transportledning mellem Klovborg og Krondal Tillæg nr. 4 til " Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021" Regnvandsbassiner i Klovborg og transportledning mellem Klovborg og Krondal Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Sagsbehandlers

Læs mere