Forslag - Tillæg nr. 9 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Separering af 5 oplande i Sæby Syd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag - Tillæg nr. 9 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Separering af 5 oplande i Sæby Syd"

Transkript

1 Forslag - Tillæg nr. 9 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Separering af 5 oplande i Sæby Syd

2 Tillæg nr. 9 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Udgiver: Frederikshavn Kommune Teknisk Forvaltning Udgivelsesår: 2016 Titel: Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Separering af 5 oplande i Sæby Syd Tekst og layout: Frederikshavn Kommune, Frederikshavn Forsyning A/S Kort og grafik: Tryk: Oplag: Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Teknisk Forvaltning 1 eksemplar Vedtaget:??.??

3 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 BEHANDLING OG VEDTAGELSE BAGGRUND LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG Lovgivning TILSLUTNINGSRET OG -PLIGT FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING Strandbeskyttelse, naturbeskyttelse og fredning Kommuneplan Lokalplan Vandplan Klimatilpasningsplan NUVÆRENDE OG PLANLAGT AFLEDNINGSSTRUKTUR Spildevandsplan Ændringer som følge af nærværende tillæg Udledninger fra regnbetingede udløb Planlagte spildevandstekniske anlæg AREALBEHOV OG RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER ØKONOMI OG TIDSPLAN BILAGFORTEGNELSE Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Oplandsskemaer for kloakoplande Udløbsskemaer for regnbetingede udløb Miljøscreening TEGNINGSFORTEGNELSE T.01 Spildevandsplankort for tillæg nr. 9 vedr. separering af 5 deloplande i Sæby Syd, 1:

4 FORORD Nærværende spildevandsplantillæg nr. 9 til Frederikhavn Kommunes Spildevandsplan vedrører separering af 5 oplande i Sæby Syd. Med nærværende tillæg ændres kloakeringsprincippet for 5 afgrænsede områder i Sæby Syd fra fælleskloak (hvor regn- og spildevand afledes i samme ledningssystem) til separatkloak (hvor regn- og spildevand afledes i hvert sit ledningssystem). Regnvandet fra de nye separatkloakerede områder udledes til eksisterende regnvandsudløb i Kattegat. Spildevandet fra de nyseparerede områder ledes til Sæby Renseanlæg. Separeringsprojekterne forventes afsluttet i Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer. Miljøscreeningen er vedlagt som bilag 3. BEHANDLING OG VEDTAGELSE I henhold til Spildevandsbekendtgørelsen skal Byrådets forslag til tillæg til Spildevandsplan offentliggøres og fremlægges i mindst 8 uger i offentlig høring. Spildevandsplantillæg nr. 9 kan læses på Frederikshavn Kommunes hjemmeside ( I offentlighedsfasen er der mulighed for at kommentere det fremlagte forslag. Forslag til tillæg sendes samtidig med offentliggørelsen til det relevante statslige miljøcenter under Miljøministeriet til orientering. Efter offentlighedsfasen behandles eventuelle indkomne indsigelser i Byrådet, der tager stilling til, om indsigelser giver anledning til ændringer i tillægget. Efterfølgende kan tillægget vedtages som et gældende tillæg til Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune. Byrådet foretager en offentlig annoncering af tillæggets vedtagelse, samt sender det vedtagne tillæg til det relevante miljøcenter. Vedtagelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed i henhold til miljøbeskyttelseslovens 32 stk. 4. Frederikshavn Kommune Center for Teknik og Miljø Rådhus Allé Frederikshavn 4

5 1 BAGGRUND I den sydlige del af Sæby ønsker Frederikshavn Forsyning og Frederikshavn Kommune at gennemføre en fornyelse af kloaksystemerne. Fornyelsen af kloaksystemerne er planlagt som en separering, hvor det eksisterende fællessystem ændres til et nyt separatsystem. Baggrunden herfor er bl.a.: I området findes enkelte oplande, der endnu ikke er separeret. Separering af kloaksystemet i disse områder giver væsentlige forbedringer af vandmiljøet, idet man erstatter aflastninger af opspædt spildevand fra overløbsbygværker med en separat regnvandsudledning. Herved reduceres de forurenende stofmængder betragteligt, herunder næringsstoffer, organisk stof, bakterier og virus. Risikoen for kælderoversvømmelser minimeres, idet man afleder regn- og spildevand i separate systemer. Et nyt separatsystem medvirker til klimasikring, idet regnvandssystemet opdimensioneres i forhold til en forøget regnintensitet. Den nye regnvands- og spildevandskloak vil opfylde kravene til dimensionering beskrevet i den gældende spildevandsplan. Regnvandsbelastningen på renseanlægget reduceres, hvilket medfører en forbedret spildevandsrensning, forøget kapacitet under regn, mindre el- og kemikalieforbrug samt mere stabil anlægsstyring. Af hensyn til de mange natur-, miljø-, badevands- og kulturhistoriske interesser i områderne, er der valgt et udledningspunkt i eksisterende udløbsledning. Med baggrund i de konkrete problemstillinger har Frederikshavn Forsyning og Frederikshavn Kommune skitseret projekter for separering og udledning af regnvand se tegningsbilag T.01. Projektet omfatter: Separering af flg. oplande: SB05, Rosengyden SB19, Jernbane Allé SB07, Vinkelvej SE02, Søvangsvej SB14, Rosenvænget Områderne SB05, SB19 og SB14 (en del af SB14 overgår til SE02), der skal separeres og afledes til SB21RU01, omfatter samlet set et ca. 4,2 ha stort eksisterende fælleskloakeret område som vist på tegning T.01. Området SB07, der skal separeres og afledes til SB25RU01, omfatter samlet set et ca. 0,7 ha stort eksisterende fælleskloakeret område som vist på tegning T.01. Område SE02 (en del af SE02 bliver overført til SE03), der skal separeres og afledes til SE04RU01, omfatter samlet set et ca. 4,1 ha stort eksisterende fælleskloakeret område som vist på tegning T.01. Områderne anvendes primært til boligområde, og der er ingen større eller forurenende industrier. 5

6 2 LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 2.1 LOVGIVNING Nærværende tillæg til Spildevandsplan er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 32, samt Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Ifølge Bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, skal der ved ændringer eller tilkomsten af nye kloakoplande ske en revision af den gældende spildevandsplan i form af et tillæg til spildevandsplanen. Administrationen af kommunens spildevandsforhold sker med udgangspunkt i følgende love, bekendtgørelser, vejledninger og planer: Love: o Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr af 19.november 2015 (Miljøbeskyttelsesloven). o Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., LBK nr. 633 af 7. juni 2010 (Betalingsloven). o Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder, LBK nr af 8. december 2015 (Miljømålsloven). o Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr af 10. december o Bekendtgørelse af lov om afgift af spildevand, LBK nr. 938 af 27. juni 2013 (Spildevandsafgiftsloven). o Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet (LBK nr af ) og bekendtgørelse af lov om vandløb (LBK nr af ). Bekendtgørelser: o Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, BEK nr. 153 af 25. februar 2016 (Spildevandsbekendtgørelsen). Vejledninger: o Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, Vejledning nr. 5 af 1. januar 1999 (Spildevandsvejledningen). o Vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg, Miljøstyrelsens vejl. nr. 3 af 1. januar o Vejledning om VVM i planloven, vejl. nr af 12. marts o Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer, vejl. af om miljøvurdering af planer og programmer Planer: o Vandplan for Nordlige Kattegat og Skagerrak. Hovedvandopland 1.1 vanddistrikt Jylland og Fyn o Frederikshavn Kommunes Vandhandleplan 2015, april 2015 Nærværende tillæg er endvidere udarbejdet i henhold til den gældende Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune. 6

7 3 TILSLUTNINGSRET OG -PLIGT Iht. Miljøbeskyttelsesloven, Spildevandsbekendtgørelsen og Spildevandsplan gælder følgende: o o o o o o Kommunalbestyrelsen giver tilladelse til tilslutning af spildevand til anlæg, der tilhører spildevandsforsyningsselskaber samt dertil hørende udløbsledninger, jf. Miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 3. Der er tilslutningspligt for ejendomme, når stikledning er ført frem til grundgrænsen. Kommunalbestyrelsen afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført. Kommunalbestyrelses afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. Miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 4. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, når afgørelsen omfatter udledning fra anlæg med en kapacitet på 30 PE eller derunder, jf. Miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 5. Indenfor et i spildevandsplanen fastlagt kloakopland for det offentlige spildevandsanlæg er grundejerne forpligtede til for egen regning at tilslutte spildevand til kloakkerne gennem lukkede ledninger, når der er ført stikledning frem til grundgrænsen, jf. spildevandsbekendtgørelsens 12. Inden for et offentligt kloakeret opland er det den matrikulære grundgrænse til en ejendom, der er snitflade mellem den offentlige kloakstikledning og det private kloakanlæg. Forsyningsselskabet skal således føre stik frem til skellet for den matrikulære grundgrænse for at opfylde sin forsyningspligt, og grundejeren skal herefter lade en autoriseret kloakmester udføre et kloakanlæg på egen grund, således at ejendommen kan tilsluttes korrekt. Indenfor et i spildevandsplanen fastlagt separatkloakeret opland skal regn- og spildevand afledes i hver sin ledning til det offentlige kloaksystem. Vand fra omfangsdræn omkring bygninger (også ejendomme med kælder) må afledes til regnvandssystemet, mens øvrigt drænvand ikke må afledes til det offentlige kloaksystem. Ændringer af spildevandstilslutninger er ligeledes reguleret i Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen. Af Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 fremgår følgende: Miljøbeskyttelseslovens 30 giver hjemmel for kommunalbestyrelsen til at påbyde forbedring og fornyelse af vilkår, der må anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige, eller påbyde ændringer ved tilsluttede anlæg. Et påbud efter lovens 30 skal altid varsles efter lovens 75. Modtageren af påbuddet bør opfordres til inden for en givet frist at bidrage med oplysninger, der kan belyse omkostninger, fordele og ulemper ved kommunalbestyrelsens beslutning. Når et kommunalt fællessystem ændres til et separatsystem, f.eks. ved renovering af afløbssystemet, kan kommunalbestyrelsen efter lovens 30 påbyde de nødvendige ændringer ved tilsluttede anlæg eller i øvrigt ændre vilkår for tilslutning til spildevandsanlægget. Herudover kan kommunalbestyrelsen påbyde ejere at udføre de anlægsarbejder, der er forbundet med en fysisk flytning af stikledningen for tilslutning til den kommunale kloak, hvis dette er hensigtsmæssigt for afledning af spildevandet i området. 7

8 4 FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING Ifølge Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 skal tillægget til spildevandsplanen være i overensstemmelse med øvrig lokal og regional planlægning på området. 4.1 STRANDBESKYTTELSE, NATURBESKYTTELSE OG FREDNING De planlagte områder er ikke omfattet af strandbeskyttelse, naturbeskyttelse eller fredning. 4.2 KOMMUNEPLAN 2015 Områderne, hvor kloakeringsprincippet ændres, er omfattet af den gældende kommuneplan Det vurderes, at tillægget er i overensstemmelse med kommuneplanen. 4.3 LOKALPLAN Områderne, hvor kloakeringsprincippet ændres, er omfattet af gældende lokalplaner. Det vurderes, at tillægget er i overensstemmelse med disse. 4.4 VANDPLAN Vandplanerne er en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Det overordnede miljømål i Vandplanerne er således at skabe en god tilstand i vandområder med udgangen af Frederikshavn Kommune er omfattet af Vandplan for Nordlige Kattegat og Skagerrak. Når der gives tilladelse til nye/udvidede udledninger til vandområder er der beskrevet nogle retningslinjer i Vandplanen for Nordlige Kattegat og Skagerrak (afsnit 1.4), som myndigheden tager udgangspunkt i. Disse retningslinjer vil være udgangspunktet for miljømyndighedens vurdering af den nye regnvandsudledning via eksisterende udløb. 4.5 KLIMATILPASNINGSPLAN 2014 I Frederikshavn Kommunes klimatilpasningsplan 2014 er det beskrevet, at Danmark i fremtiden får et varmere og generelt vådere vejr med øget hyppighed, intensitet og varighed af ekstreme vejrhændelser. Temperaturen vil stige. Vintrene vil blive mildere, og somrene vil blive varmere. Der kan forventes mere nedbør, især om vinteren. Havvandsstanden vil stige langs en del af Danmarks kyster, og i mange områder må der forventes ændringer i grundvandsstanden. 5 NUVÆRENDE OG PLANLAGT AFLEDNINGSSTRUKTUR I følgende afsnit beskrives den nuværende og den planlagte afledningsstruktur for spildevand og regnvand i området. 8

9 5.1 SPILDEVANDSPLAN Nedenfor ses oplandsplan fra spildevandsplan for det berørte område. For alle oplande gælder, at afledning af regn- og spildevand sker i fællesledning til Sæby Renseanlæg med overløb i SE02FU01 til Kattegat. SB07 SB25RU SB19 SB05 SB21RU SB14 SE02FU01 SE02 SE04RU Figur 1: Kortbilag fra Spildevandsplan for udsnit af Sæby I bilag 1 og bilag 2 ses opdaterede oplands- og udløbsskemaer. I skemaerne er nye og ændrede data i forhold til Spildevandsplan ÆNDRINGER SOM FØLGE AF NÆRVÆRENDE TILLÆG Med nærværende tillæg ændres det planlagte kloakeringsprincip for de ovenstående kloakoplande fra fælleskloak til separatkloak. Samtidigt ændres oplandsgrænserne og nummereringen af oplandene, således de afspejler den fremtidige afledningsstruktur. AFLEDNING AF REGNVAND Regnvand fra kloakoplandene SB05 Rosengyden, SB19 Jernbane Allé og SB14 Rosenvænget vil blive afledt til eksisterende separat regnvandsudløb SB21RU01. Regnvandet fra kloakopland SB07 Vinkelvej vil blive afledt til eksisterende separat regnvandsudløb SB25RU01. Regnvand fra SE02 Søvangsvej vil blive afledt til eksisterende separat regnvandsudløb SE04RU01. 9

10 SB07 SB25RU SB19 SB05 SB21RU SB14 SE02 SE03 SE02FU01 SE04RU Figur 2 : Oplande der berøres af dette tillæg til Spildevandsplan (gule med stiplet grøn) AFLEDNING AF SPILDEVAND Spildevandet fra samtlige kloakoplande vil fremadrettet blive afledt til Sæby Renseanlæg via det eksisterende spildevandssystem. 5.3 UDLEDNINGER FRA REGNBETINGEDE UDLØB SPILDEVANDSPLAN Jf. spildevandsplan afledes regn- og spildevand fra kloakoplandene til fælleskloak med aflastning til udløb SE02FU01. ÆNDRINGER SOM FØLGE AF NÆRVÆRENDE TILLÆG Som følge af nærværende tillæg ændres de udledningsmæssige forhold i området. Fællesvand, der i dag løber til Sæby Renseanlæg og aflaster til SE02FU01, vil blive separeret, og spildevand vil løbe til Sæbe Renseanlæg via eksisterende spildevandskloak. Regnvand, der også løber til Sæby Renseanlæg i normalsituationen, vil i fremtiden ledes direkte til udledning i SB21RU01, SE04RU01 og SB25RU01. Hermed sker der ikke nødoverløb af opspædet spildevand fra området fremadrettet. I områderne, hvor kloakeringsprincippet ændres fra fælles til separatkloak, tilsluttes følgende til det nye regnvandssystem: tagvand fra bygninger, overfladevand fra belægninger på de enkelte grunde, evt. drænvand fra omfangsdræn omkring de enkelte bygninger samt vejvand fra vejene i området. 10

11 For at sikre optimal drift reduceres sandmængderne til regnvandssystemet ved at der etablereres sandfangsbrønde på regnvandsstikkene til alle ejendomme. Ligeledes etableres alle rendestensbrønde i vejarealer med sandfang. Alt regnvand, der tilsluttes det nye separate regnvandssystem, passerer således et sandfang før tilslutning. Herved reduceres indholdet af de bundfældelige stoffer. De udledte stofmængder fra de berørte kloakoplande i den sydlige del af Sæby i hhv. Spildevandsplan og efter vedtagelse af nærværende tillæg er vist i nedenstående tabeller. For udløbene SE04RU01 og SE02FU01 er det kun inputtet fra de berørte oplande der er angivet. Recipient Udløb Sted Nødoverløb Vandmængde Stofmængder (stk/år) (m 3 /år) BOD5 Total-N Total-P Kattegat SB21RU01 Ved minibyen ,8 Kattegat SB25RU01 Sæby havn ,4 Kattegat SE04RU01 Syd for 0 Søvangsbæk Kattegat SE02FU01 Havledning ,7 Sum i alt ,9 Data er beregnet i forbindelse med dette spildevandsplantillæg. Nærværende tillæg: Recipient Udløb Sted Nødoverløb Vandmængde Stofmængder (stk/år) (m 3 /år) BOD5 Total-N Total-P Kattegat SB21RU01 Ved minibyen Kattegat SB25RU01 Sæby havn ,8 Kattegat SE04RU01 Syd for ,0 Søvangsbæk Kattegat SE02FU01 Havledning Sum i alt ,8 Forskelle i udledte mængder mellem status (spildevandsplan) og plan (nærværende tillæg) Parameter Før Efter Ændring Procentvis ændring BOD % Total-N ,5% Total-P 50,9 50,8-0,1-0,2% Af tabellen ses, at der sker en minimal reduktion i belastningen med Total-N og Total-P og en lille forøgelse i belastningen af BOD5. I ovenstående er ikke medtaget, at der sker en reduktion i udledningen fra renseanlægget. I bilag 2 ses de opdaterede data for de regnbetingede udløb, som berøres af dette tillæg. 11

12 5.4 PLANLAGTE SPILDEVANDSTEKNISKE ANLÆG I forbindelse med udførelsen af dette tillæg, skal der ikke etableres spildevandstekniske anlæg. 6 AREALBEHOV OG RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER Nye kloakanlæg (ledninger og brønde) placeres i vejarealer. Ingen ejendomme, forventes at skulle afgive areal eller få pålagt servitut ved gennemførelse af projekter i overensstemmelse med spildevandsplan tillægget. 12

13 7 ØKONOMI OG TIDSPLAN Projektet forventes udført efter følgende overordnede tidsplan. Alle de nævnte er planlagt til udførelse i 2016 Frederikshavn Forsyning afholder udgifterne til etablering af det offentlige kloakanlæg. De private lodsejere afholder udgifterne til separering af de private kloaksystemer. Vedtagelsespåtegning Spildevandsplantillægget er endeligt vedtaget den xx. xx Frederikshavn Byråd, den xx. xx Birgit S. Hansen Borgmester Mikael Jentsch Kommunaldirektør 13

14 BILAG 1: Oplandsskemaer Spildevandsplan I tabel 1 fremgår oplandsdata for de kloakoplande, hvor der sker ændringer i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg/ ansøgning om udledningstilladelser. Data i tabel 1 stammer fra den gældende Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune. Sæby (status): Delopland Areal Befæst. Kloaksys Spildevandsbelastning Total Udløb Bemærkning grad Bolig Erhverv Indsivning (ha) (PE) (m3/år) (PE) (m3/år) (%) (m3/år) (PE) (m3/år) SB05 1,1 0,4 Fælles SE02FU01 SB19 1,1 0,35 Fælles SE02FU01 SB07 0,7 0,3 Fælles SE02FU01 SE02 8,7 0,25 Fælles SE02FU01 SB14 2,9 0,3 Fælles SE02FU01 Tabel 1: Kloakoplande fra den gældende spildevandsplan, hvor der sker ændringer i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg/ ansøgning om udledningstilladelse.

15 Nærværende spildevandsplantillæg I tabel 2 fremgår oplandsdata for de kloakoplande, der indarbejdes i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg/ansøgning om udledningstilladelse. Sæby (plan): Delopland Areal Befæst. Kloaksys Spildevandsbelastning Total Udløb Bemærkning grad Bolig Erhverv Indsivning (ha) (PE) (m3/år) (PE) (m3/år) (%) (m3/år) (PE) (m3/år) SB05 1,1 0,4 Separat SB21RU01 SB19 1,1 0,35 Separat SB21RU01 SB07 0,7 0,3 Separat SB25RU01 SE02 8,7 0,25 Separat SE04RU01 SB14 2,9 0,3 Separat SB21RU01 Tabel 2: Nye kloakoplande som følge af nærværende spildevandsplantillæg/ansøgning om udledningstilladelse.

16 BILAG 2: Udløbsskemaer Spildevandsplan I tabel 1 fremgår udløbsdata for de regnbetingede udløb, hvor der sker ændringer i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg. Data i tabel 1 stammer fra den gældende Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune. Der er rettet på BOD koncentrationen fra 6 mg/l til 5 mg/l i forhold til den gældende spildevandsplan. Denne ændring blev generelt foretaget i forbindelse med indberetning til PULS. Kattegat (status-situation): Udløbsdata Oplandsdata Afløbsdata Udløb Type Rensning Bassin Status Deloplande Areal Red. Qa Qt+i Overlømængde Vand- BOD Total-N Total-P areal (m3) (ha) (ha) (l/s) (l/s) antal/ år (m3/år) SE02FU01 OV B+R SB04, SB05, SB07, SB08, SB03, SE02, SB16, SB19, ØR01, SB14, SB15, SB26, SB27, SB12, 37,6 10, , ,3 SB21RU0 1 SB25RU0 1 SR SB10, SB28 SB09, SB17, SB18, SB06, SB13, SB21 33,6 13, ,8 SR SB25 9,2 2, ,4 Tabel 1: Regnbetingede udløb fra den gældende spildevandsplan, hvor der sker ændringer i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg.

17 Nærværende spildevandsplantillæg/ansøgning om udledningstilladelse Kattegat (plan): Udløbsdata Oplandsdata Afløbsdata Udløb Type Rensning Bassin Status Deloplande Areal Red. Qa Qt+i Overlømængde Vand- BOD Total-N Total-P areal (m3) (ha) (ha) (l/s) (l/s) antal/ år (m3/år) SE02FU01 OV B+R S+P SB04, SB08, SB03, SB16, ØR01, SB15, SB26, SB12, 15,6 3, , ,6 SB21RU01 SR S+P SB03, SB19, SB06, SB14, SB17, SB18, SB27, SB05, SB09, SB13, SB21, SB10 48,6 17, ,0 SB25RU01 SR S+P SB25, SB07 9,8 2, ,8 SE04RU01 SR P SE04, SE02 49,9 10, ,5 Tabel 2: Regnbetingede udløb der ændres som følge af nærværende spildevandsplantillæg/ansøgning om udledningtilladelse.

Tillæg nr. 12 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 12 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 12 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune - Separering af Strandby Syd Forslag 1. november 2016 Tillæg nr. 12 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 11 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 11 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune - Separering af område ved Mette Billes Vej - Forslag 6. december 2016 Tillæg nr. 11 til Frederikshavn Kommunes

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen Forslag august 2015 Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Version af Tillæg nr. 1 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan

Version af Tillæg nr. 1 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Version af 22.05.2015 Tillæg nr. 1 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Separering af Skagens nordøstlige del Forslag juni 2015 Tillæg nr. 1 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016

Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016 Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 xx.xxxx 2014 Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 11 Spildevandsplan 2008-2011 LAR på kommunens materielgård og genbrugsplads i Brørup Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Forslag til: Favrskov Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012 Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse...3

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - VEDTAGET Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg - Vedtaget nr.

Læs mere

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 05 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Nyt kloakopland ved Skodborghuskrydset Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune Tillæg

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02) Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B-14.01 og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2008-2011 Regnvandsbassiner mv. i Sdr. Hygum Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2008-2011 Side

Læs mere

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Favrskov Kommune Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Dokumentnr. 710-2015-128138 Udgivelsesdato 13. maj 2015 Udarbejdet Shakawan Amin og Erik Pedersen Kontrolleret

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande

Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande Udarbejdet den 24. april 2013 T i l l æ g n r. 5 t i l s p i l d e v a n d s p l

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Separering af del af Chr. Rhuus Vej i Sæby

Tillæg nr. 10 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Separering af del af Chr. Rhuus Vej i Sæby Tillæg nr. 10 til Frederikshavn Kmmunes Spildevandsplan 2012-2016 Separering af del af Chr. Rhuus Vej i Sæby 31. august 2016 Tillæg nr. 10 til Frederikshavn Kmmunes Spildevandsplan 2012-2016 Udgiver: Frederikshavn

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Sagsfremstilling...3 2.1 Status...3 2.2

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen - Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. SAGSFREMSTILLING... 3 2.1 STATUS... 3 2.2 PLAN... 3

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Tillæg 11 til Spildevandsplan

Tillæg 11 til Spildevandsplan Tillæg 11 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Udvidelse af eksisterende regnvandsbassin, samt opdeling af kloakopland HS32 i to kloakoplande 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Lovgrundlag...1

Læs mere

Tillæg nr. 2012/3 til spildevandsplanen

Tillæg nr. 2012/3 til spildevandsplanen Tillæg nr. 2012/3 til spildevandsplanen Separatkloakering af et område ved Violstræde og Assensvej i Faldsled Februar 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 Sagsfremstilling...3 Status...3 Plan...4

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere Sindal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune

Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere Sindal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune Hjørring Kommune Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere ndal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune Tillæg 2 af 2016 Optagelse af vandløb

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2011-2021 Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo Marts 2016 1 Lolland Kommune Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2011-2021 Dette tillæg

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Separatkloakering i Holsted: Jørgen Hansens Vej og Højmarksvej Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

Læs mere

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Tagvand fra AB Opnæsgård og tag- og overfladevand fra 40 omkringliggende 2 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Brønderslev Kommune Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Januar 2009 Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 Side i I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Dato: 28-02-2014 Sags nr. 820-2013-64206 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Vejen Kommune

Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Vejen Kommune Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Transportledning samt det justerede betalingsprincip ved Bobøl Deponi Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2012-2016 Campus Køge Februar 2015 Resumé Ændret belastning af recipienter og renseanlæg Indledning Plangrundlag Lovgivning Lokalplan Miljøvurdering Spildevandsplanen Status

Læs mere

Tillæg nr. 3 til SPILDEVANDSPLAN Separatkloakering og spildevandskloakering i Fuglse Bøsserup

Tillæg nr. 3 til SPILDEVANDSPLAN Separatkloakering og spildevandskloakering i Fuglse Bøsserup Tillæg nr. 3 til SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 Separatkloakering og spildevandskloakering i Fuglse Bøsserup Marts 2016 1 Lolland Kommune Tillæg nr. 3 til spildevandsplan 2011-2021 Dette tillæg til spildevandsplanen

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN NYT BOLIGOMRÅDE NIVERØD BAKKE, NORD FOR NIVERØD ERHVERVSPARK

TILLÆG NR. 1 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN NYT BOLIGOMRÅDE NIVERØD BAKKE, NORD FOR NIVERØD ERHVERVSPARK TILLÆG NR. 1 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2011-2020 NYT BOLIGOMRÅDE NIVERØD BAKKE, NORD FOR NIVERØD ERHVERVSPARK (LOKALPLANOMRÅDE 69 TEGLBAKKEN) MARTS 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012 Hadsten Nord Hadbjerg Nord Futting Grundfør Søften Sydøst Dokumentnr. 710-2012-85982 Version 1 Udgivelsesdato 5. december 2011 Udarbejdet Anette

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 13 Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2008-2015 Regnvandsbassin på Løsningvej Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold... 3 5. Arealbehov og rådighedsindskrænkninger...

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan Etablering af regnvandsbassiner i Vesløs By

Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan Etablering af regnvandsbassiner i Vesløs By Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan 2009-2015 Etablering af regnvandsbassiner i Vesløs By Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Lovgrundlag 3 3. Forslag til tillæg nr. 14 4 3.1. Området 3.2. Plan 3.3. Arealbehov

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2012-2016 Østervang - Gørslev November 2016 Resumé 1 Ændret belastning af recipienter og renseanlæg 1 Indledning 2 Plangrundlag 3 Lovgivning 3 Lokalplan 3 Miljøvurdering

Læs mere

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Nørhald Kommune

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Nørhald Kommune Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Nørhald Kommune 2006 2007 Tillæg nr. 3/2009 Separering af kloakken ved Raisløkke, Delopland N40.4 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund side

Læs mere

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Aabenraa Kommune Separering af fælleskloak i Hovslund St. By Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan juni 2013 Udgivelsesdato : juni 2013 Projekt : 14.9500.96 Udarbejdet : Knud Sibbesen Kontrolleret

Læs mere

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:...

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:... 1. Indledning...2 2. Eksisterende forhold...2 2.1 Lednings- og renseanlæg...2 2.2 Recipienter...2 2.3 Gældende spildevandsplan....2 3. Fremtidige forhold...2 3.1 Ejendomme i det åbne land...2 3.2 Ledningsanlæg...2

Læs mere

Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8. Forslag

Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8. Forslag Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8 Forslag 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget 3 1.2 Lovgrundlag 3 1.3 Plangrundlag 4 Kommunal planlægning 4 Anden planlægning

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 2 2.SAGSFREMSTILLING... 2 2.1 INDDRAGELSE AF BOLIGOMRÅDET SAUGSTEDVANG

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012. Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012. Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde Favrskov Kommune Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012 Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde 324 Nyt kloakopland for nyt boligområde ved Nørregade i Hinnerup, Lokalplanområde

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Indholdsfortegnelse Baggrund ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

TILLÆG NR. 5 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 5 TIL SPILDEVANDSPLAN Tønder Kommune Februar 2016 TILLÆG NR. 5 TIL SPILDEVANDSPLAN Placering af bassin i Arrild PROJEKT Placering af bassin i Arrild Tønder Kommune Projekt nr. 221591 Dokument nr. 1217208853 Version 5 Projekt

Læs mere

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Ødsted Jerlev Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Gravens Smidstrup TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN For et boligområde

Læs mere

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Forslag 15. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 1.1 Grundlag for tillægget... 4 1.2 Indhold i tillægget...

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 15. april 2016 Sagsid 16/4286 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Omhandlende: - Hermelintoften - et kommende boligområde på matrikel 7af og 90f V. Vedsted By, V.

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan

Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan PLAN, BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015 For boligområde i Kalundborg By Tillæg til Spildevandsplanen For boligområde i Kalundborg Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommunes

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering af boligområdet Asminderødhave i Fredensborg Februar 2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundlaget for tillægget... 4 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan ØDUM RØVED. Ødum øst. Ødum syd. Røved øst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan ØDUM RØVED. Ødum øst. Ødum syd. Røved øst Favrskov Kommune Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2009-2012 ØDUM RØVED Ødum øst Røved øst Ødum syd Dokumentnr. 710-2012-7454 Version 1 Udgivelsesdato 12. januar 2012 Udarbejdet Anette Paulin Hansen Kontrolleret

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2014 FORSLAG: Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2012-2015. Separatkloakering af Nansensvej, Horsens TEKNIK OG MILJØ 1 INDLEDNING... 3 2 PLANLÆGNINGSGRUNDLAG... 3 2.1 LOVGRUNDLAG...

Læs mere

Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus

Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus Dagsorden Frederikshavn Byråd Ordinært møde Mødetidspunkt: 23112016 19:00 Mødeafholdelse: Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Tilstede: Fraværende: Lars Møller (V) Anders Broholm (V) Mogens Brag (V)

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2004 2016 for tidligere Egvad Kommune

Tillæg til Spildevandsplan 2004 2016 for tidligere Egvad Kommune Tillæg til Spildevandsplan 2004 2016 for tidligere Egvad Kommune Ændring af eksisterende spildevandskloakerede delområder til separatkloakerede områder i Bork Falen Ringkøbing - Skjern Kommune Teknik og

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 38/2017 Spildevandskloakering af nyt boligområde ved Assentoft - Lokalplan 638 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund

Læs mere

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om dette tillæg 3 1.1 Politisk behandling og offentlig høring 3 2 Planlægningsgrundlaget 5 2.1 Miljøvurdering 5 3 Omfang af tillæg 6 3.1

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan Endelig version

Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan Endelig version Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Endelig version Natur- og Miljøafdelingen Maj 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Forhold til øvrig planlægning...

Læs mere

Ændring af status for den øverste del af Slagterigrøften i Brønderslev.

Ændring af status for den øverste del af Slagterigrøften i Brønderslev. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Ændring af status for den øverste del af Slagterigrøften i Brønderslev. Dato: Journal nr.: 13/4785 Sagsbehandler: Jes Rose

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - FORSLAG FORSLAG: Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole Horsens Kommune Rådhustorvet 4 8700 Horsens

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering ved Kongevejen og Højsagervej November 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Grundlag... 1 3 Planforhold... 1 4 Dimensioneringsforudsætninger

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 2/2010 Randers Regnskovs udvidelse på Snepladsen Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund side 2 Afløbsforhold side 2

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Forslag til Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Indholdsfortegnelse Baggrund ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 1 2. BESKRIVELSE... 1 2.1 FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING...

Læs mere

Baggrund

Baggrund Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2017 Indholdsfortegnelse Baggrund ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015 For nyt sommerhusområde ved Bjerge Nordstrand Forslag til Tillæg til Spildevandsplan For nyt sommerhusområde

Læs mere

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre.

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 4 3 Lovgrundlag 5 Plangrundlag 6 Fordebat 8 Spildevandsanlæg 9 Miljømæssige konsekvenser 11 Økonomi 13 Tidsplan 14 Berørte ejendomme 15 Miljøvurdering 17 Bilag 18 Kort -

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

Tønder Kommune. Udkast til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af Bredebro Øst. September 2015 (revision 1) Kongevej Tønder

Tønder Kommune. Udkast til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af Bredebro Øst. September 2015 (revision 1) Kongevej Tønder Tønder Kommune Udkast til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af Bredebro Øst September 2015 (revision 1) Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej 57 6720 Tønder Udarbejdet af: Orbicon A/S

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: 06.00.05-P16-2-14

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021. Tillæg nr. 5. Endelig version

Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021. Tillæg nr. 5. Endelig version Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Tillæg nr. 5 Endelig version Tillægget omfatter: Reduktion af overløb i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

Varde Kommune - Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan

Varde Kommune - Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 1 Tillæg nr. 7 til Varde Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 Udgiver: Varde Kommune Udgivelsesår: 2016 Titel: Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2010-2015 Tekst og layout: Varde Kommune Kort og grafik: Tryk:

Læs mere

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for K-område , Lindholm.

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for K-område , Lindholm. Mødet den 06.03.20 Punkt 9. Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for K-område 0.0.18,. 2012-50065. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at forslag om ændring

Læs mere

Tillæg nr. 7 til spildevandsplan for Odder Kommune Ondrup. Indholdsfortegnelse

Tillæg nr. 7 til spildevandsplan for Odder Kommune Ondrup. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 7 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Ondrup Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Areal og ejerforhold 4. Ændring af spildevandsafledning - status og plan

Læs mere

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005 Spildevandsplan 2005 Forslaget er offentliggjort den 23. maj 2012 Forslaget er i høring i perioden fra d. 23. maj 18. juli 2012. Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside samt udleveres ved henvendelse

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 4 Til Spildevandsplan 2010-2015

Forslag til Tillæg nr. 4 Til Spildevandsplan 2010-2015 Forslag til Tillæg nr. 4 Til Spildevandsplan 2010-2015 Transportledning Nymindegab - Nr. Nebel 1 Tillæg nr. 4 til Varde Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 Udgiver: Varde Kommune Udgivelsesår: 2014 Titel:

Læs mere

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Titel: Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken

Læs mere

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942.

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942. Punkt 8. Godkendelse: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af Midtby-ejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. inden

Læs mere

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til:

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til: Tillæg til s spildevandsplan Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til s spildevandsplan 2004 (gældende spildevandsplan for gl. ) for havekolonierne Skovbrynet, Ålund og Storåen. Procedure for vedtagelse,

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2010-2020 Det justerede betalingsprincip ESØ 90 I/S

Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2010-2020 Det justerede betalingsprincip ESØ 90 I/S Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2010-2020 Det justerede betalingsprincip ESØ 90 I/S Revideret den 3. december 2014 Tillæg nr. 10 til spildevandsplan Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 17/2015 Placering af kloakledninger, pumpestationer og regnvandsbassiner samt udtræden for overfladevand ved separering af kloakken

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere