: Dansk Taxi Forbund mod Konkurrencerådet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ": Dansk Taxi Forbund mod Konkurrencerådet"

Transkript

1 : Dansk Taxi Forbund mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 30. april 2001 i sag j.nr Dansk Taxi Forbund mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Mette Breslau) 1. Ved skrivelse af 30. marts 2000 har Dansk Taxi Forbund indbragt en af Konkurrencestyrelsen den 2. marts 2000 truffet afgørelse, hvorved styrelsen påbød Hillerød Taxa, Birkerød Taxa og Roskilde Taxa at ophøre med at opkræve gebyr ved valutaindlændinges betaling med betalingskort, jf. betalingskortlovens 20a, stk. 2, og 34. Forbundet har påstået ophævelse af afgørelsen. Konkurrencestyrelsen har principalt påstået afvisning af klagen for så vidt angår afgørelsens pkt. 1 samt stadfæstelse for så vidt angår afgørelsens pkt. 2. Subsidiært har styrelsen påstået stadfæstelse af begge afgørelser. 2. Det hedder i Konkurrencestyrelsens afgørelse af 2. marts 2000 bl.a.: " Konkurrencestyrelsen har behandlet Forbrugerrådets klage over Birkerød Taxa, Hillerød Taxa og Roskilde Taxa. Styrelsen har truffet følgende afgørelse i sagen: 1. Det meddeles Dansk Taxi Forbund, at opkrævningen af gebyret er i strid med betalingskortlovens 20, stk. 3. Forbundet anmodes om at orientere sine medlemmer herom. 2. Styrelsen meddeler Hillerød Taxa, Birkerød Taxa og Roskilde Taxa påbud om at ophøre med at opkræve gebyr ved valutaindlændinges betaling med betalingskort, jf. betalingskortlovens 20 a, stk. 2, og Endelig orienteres Færdselsstyrelsen om styrelsens afgørelse med henblik på, at 31 i bekendtgørelse nr. 420 af 4. juni 1999 om taxikørsel m.v. ændres således, at den bringes i overensstemmelse med betalingskortloven. Der henvises til vedlagte notat om Konkurrencestyrelsens afgørelse. Afgørelsen kan i henhold til betalingskortlovens 27, stk. 2, jf. lov nr. 217 af 13. april 1999, indbringes for Konkurrenceankenævnet,.." Af nævnte notat fremgår: 1/8

2 " 3.3. Bestillingskontorernes vedtagelser Erhvervet som taxivognmand er reguleret i Lov om taxikørsel, lbk. nr. 517 af 24. jun Bevilling som taxivognmand udstedes af kommunalbestyrelsen for en 10-årig periode. På baggrund af bekendtgørelse om taxikørsel m.v., bkg. nr. 420 af 4. juni 1999, fastsætter kommunalbestyrelsen maksimaltakster samt særlige tillæg for taxikørsel. Det fremgår af bekendtgørelsens 31, at der foruden kørsel og ventetid kun må forlanges betaling for transport af bagage, som ikke kan anbringes inden i vognen, samt ved benyttelse af betalingskort. Dansk Taxi Forbund har oplyst, at opkrævning af gebyr er en praksis, der er vedtaget for bestillingskontoret Roskilde Taxa. Ledelsen har taget en overordnet beslutning om, at der for modtagelse af betalingskort skal opkræves et gebyr på kr. 5,00. Man har siden den 1. september 1997 opkrævet gebyr for modtagelse af Dankort. Roskilde Kommune har senest godkendt gebyrets størrelse i 1999, og det står anført i kommunens gældende takstreglement. Bestyrelsen i Fællescentralen Taxa Nordsjælland har truffet beslutning om opkrævning af gebyr for modtagelse af betalingskort. Gebyret er indført i løbet af Ifølge det oplyste har gebyrerne til formål at dække investeringerne i elektroniske taxametre, hvori betalingskortlæseren indgår, software til overførsel af informationer og transaktioner til bestillingskontorets computer. Hertil kommer udgifter til bogholderi og administration i forbindelse med modtagelse af betalingskort. For Roskilde Taxa har omkostningerne til investering i elektroniske taxametre samt efterfølgende opgradering andraget En terminal til betalingskort indgår som en integreret del i dette system. Vognmanden medbringer dog altid en fluesmækker for det tilfælde, at terminalen er nede. Det er oplyst, at administration af betalingskort beløber sig til, og at en vogn gennemsnitligt har. betalinger pr. dag. På baggrund af en samlet betragtning af omkostningerne ved modtagelse og håndtering af betalingskort har man fastsat gebyret til 5,00 kr. For Fællescentralen er omkostningerne til taxameter med betalingskortlæser og software til overførsel af transaktionerne til Fællescentralens administrative computer opgjort til.. mens omkostningerne til administration m.v. andrager.. Opgørelsen af de samlede omkostninger ved systemet sammenholdt med modtagelse af. betalingskort pr. dag pr. vogn ligger til grund for gebyrets størrelse. For ingen af de tre bestillingskontorer er der således tale om, at gebyret er en viderefakturering af et gebyr, som taxivognmændene selv skal betale til danske kortudstedere eller kortindløsere, idet sådanne gebyrer ikke opkræves. Konkurrencestyrelsens beregninger har vist, at modtagelse af Dankort ved brug af fluesmækker beløber sig til ca. 1,50-2,00 kr. Heri indgår udgifter til køb af notaer, sumbilag, porto, administrativ håndtering m.v. Udgifterne ved elektronisk modtagelse af betalingskort er væsentlig lavere, og andrager 0,75-1,00 kr. pr. betaling, når der ses bort fra udgifter til kortlæser, som er en integreret del af 2/8

3 systemet Afgrænsning af markedet Det relevante marked er markedet for betaling i forbindelse med taxikørsel.... Vurdering 4.1. Betalingskortloven 20 og 20 a Med vedtagelsen af lov nr. 217 af 13. april 1999 om ændring af betalingskortloven blev 20 ændret væsentligt. Ændringen af 20 stk. 1, medførte, at der fremover skal sondres mellem fysisk og ikke-fysisk handel. Kortudsteder har nu mulighed for at opkræve gebyr for driften af systemet, når der er tale om ikke-fysisk handel, mens dette fortsat ikke er tilladt for fysisk handel (herunder for sædvanlige Dankort-transaktioner). Ved lovændringen blev 20, stk. 3 indføjet som nyt stykke. "Betalingsmodtager kan opkræve gebyr for betalingstransaktionen hos kortindehaver, når kortindehaveren betaler med et betalingskort. Gebyrets størrelse må ikke overstige betalingsmodtagers gebyr for betalingstransaktionen til kortudsteder". De internationale betalingskort har dispensation fra 20 i betalingskortloven for så vidt angår valutaudlændinges brug af kort i Danmark, jf. 34. Det følger af bemærkningerne til loven, at bestemmelsen i lovens 20, stk. 3, 1. pkt., har til formål at sikre, at betalingsmodtager kan opkræve gebyr hos kortindehaver, når kortindehaver betaler med et betalingskort, og bestemmelsen gælder, uanset hvad der aftales mellem kortudsteder og betalingsmodtager, jf. betalingskortloven 33, stk. 1. Det fremgår af lovbemærkningerne, at man samtidig har ønsket at sikre, at betalingsmodtager ikke opkræver for høje gebyrer hos kortindehaver. Derfor fastslår stk. 3, 2. pkt., at det gebyr som betalingsmodtager opkræver hos kortindehaveren, ikke må overstige betalingsmodtagerens gebyr pr. betalingstransaktion til kortudstederen. Betalingsmodtageren kan derfor ikke overvælte andre omkostninger ved betalingssystemet på kortindehaveren, fx en andel af en årlig tilslutningsafgift til kortudstederen. Det følger af betalingskortloven 20 a, stk. 1, at der ved fastsættelse af gebyrer ikke må anvendes urimelige priser og avancer. Et gebyr er ifølge bestemmelsens 2. punktum urimeligt, når det er højere, end hvad der ville være tilfældet under virksom konkurrence. Konkurrencestyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af 20 og 20 a, jf. betalingskortlovens 11, stk Tidligere praksis Med ændringen af betalingskortloven blev spørgsmålet om gebyrer mellem 3/8

4 betalingsmodtager og kortindehaver - i modsætning til tidligere - nu direkte reguleret af 20, stk. 3. Afgørelser og praksis vedrørende betalingsmodtagers opkrævning af gebyrer hos kortindehaver er sparsom. Forbrugerstyrelsen, som administrerede den tidligere 20 i betalingskortloven har udtalt sig telefonisk om spørgsmålet. Det er Forbrugerstyrelsens opfattelse, at betalingsmodtagers opkrævning af gebyrer hos kortholder ikke var omfattet af den tidligere 20, stk. 1, i betalingskortloven, idet loven generelt ikke indeholdt bestemmelser, der forbød opkrævning af gebyrer hos kortholderne. Forbrugerombudsmanden har ikke taget stilling til, om betalingsmodtager kan opkræve gebyrer hos kortholder og i givet fald, hvor store de må være. Domstolene har i 3 sager truffet afgørelse, der vedrørte den tidligere 20 i betalingskortloven, men ingen af sagerne vedrører nærværende problemstilling Forbrugerrådets argumenter Det er Forbrugerrådets opfattelse, at der ved taxivognmændenes opkrævning af gebyr på 5 kr. ved betaling med betalingskort, er tale om en overtrædelse af betalingskortlovens 20, stk. 3. Forbrugerrådet anfører i klagen, at det følger af bestemmelsens 2. punktum samt bemærkningerne hertil, at taxier og andre fysiske forretninger ikke kan opkræve et gebyr hos forbrugeren, da PBS alene opkræver gebyrer ved betalinger foretaget over Internettet Dansk Taxi Forbunds argumenter Dansk Taxi Forbund har i modsætning hertil anført, at ændringen af betalingskortlovens 20 udelukkende havde til formål at ændre retstilstanden for den ikke-fysiske handel. Ifølge Dansk Taxi Forbunds opfattelse gælder 20, stk. 3, og begrænsningen i gebyrernes størrelse udelukkende den ikke-fysiske handel. Ligeledes anfører Dansk Taxi Forbund, at regulering af taxivognmandens adfærd som betalingsmodtager findes i andre regelsæt. Da taxibranchen er et offentlig reguleret erhverv, må bestemmelserne i taxibekendtgørelsens kapitel 6 om takster m.v. have forrang for betalingskortloven. Dansk Taxiforbund finder derfor, at spørgsmålet om, hvorvidt der kan opkræves et gebyr ved betaling med betalingskort skal afgøres af kommunalbestyrelsen Konkurrencestyrelsens vurdering Bestemmelsen i 20, stk. 1, opstiller en sondring mellem fysisk og ikke-fysisk handel. Det fremgår direkte af ordlyden, at bestemmelsen forbyder opkrævning af gebyrer hos betalingsmodtager, når der er tale om fysisk handel. Denne sondring genfindes ikke i stk. 3 og 4. Der kan derfor ud fra almindelige fortolkningsprincipper ikke være tvivl om, at 20, stk. 3 og 4, regulerer både fysisk og ikke fysisk handel, idet betalingskortloven som helhed regulerer begge typer af transaktioner. Hverken de specielle bemærkninger til bestemmelsen eller lovens generelle bemærkninger giver anledning til tvivl om, hvorvidt de nye stykker 3 og 4 skulle gælde for både den fysiske og den ikke-fysiske handel. Tilsvarende gælder med hensyn til folketingsbehandlingen, idet spørgsmålet om et indskrænket 4/8

5 anvendelsesområde for 20, stk. 3, ikke har været rejst i forbindelse med lovændringen På denne baggrund må det derfor konkluderes, at der hverken i bestemmelsens ordlyd eller i dens forarbejder er grundlag for at antage, at der skal foretages en indskrænkende fortolkning af bestemmelsens anvendelsesområde. Dansk Taxi Forbunds argument om, at 20, stk. 3 og 4, ikke finder anvendelse for den fysiske handel, må derfor afvises. Ligeledes må det afvises, at bestemmelserne i taxibekendtgørelsens kapitel 6 kan føre til noget andet resultat, idet lov har forrang for bekendtgørelse i den retslige trinfølge. Dertil kommer, at opkrævning af gebyr for benyttelse af betalingskort i forbindelse med taxikørsel må anses for urimelig, jf. betalingskortloven 20 a, stk. 1. Hvis taxivognmændene lovligt kunne opkræve et særskilt gebyr for anvendelse af kort ved betaling i taxaer, ville det på et marked med virksom konkurrence kun kunne praktiseres, hvis det var forbundet med særlige omkostninger at tilbyde kortbetaling. Konkurrencen ved betaling i taxaer er ikke fri. Der er særlig regulering af taxahonorarerne og forbrugerne har i betalingssituationen begrænsede valgmuligheder. Investeringerne i elektroniske taxametre kan ikke begrunde et særskilt gebyr. Disse taxametre der kan sammenholdes med butikkernes elektroniske kasseterminaler præsterer en række andre ydelser samtidig. Den ekstra funktion, der knytter sig til elektronisk kortbetaling, kan ikke tillægges væsentlig betydning, når man samtidig tager i betragtning, at vognmanden altid kan vælge alternativt at anvende en fluesmækker. Styrelsens undersøgelser viser, at omkostningerne ved en betaling med fluesmækker ikke overstiger 2,00 kr., og de er faldende med et øget antal betalinger. Omkostningen ved elektronisk modtagelse af et betalingskort udgør 0,75-1,00 kr. Heri indgår håndteringsomkostninger og administration. Omkostningerne ved kontantbetaling og ved betaling med taxachecks er indregnet i de generelle priser. Der foreligger ikke nærmere beregninger over omkostningerne til håndtering og administration ved disse to betalingsmetoder. Til sammenligning kan imidlertid oplyses, at det svenske Handels Utredningsinstitut har gennemført en undersøgelse af håndterings- og administrationsomkostninger ved forskellige betalingsmetoder i detailhandelen. Undersøgelsen viser, at modtagelse af betalingskort koster 0,90 kr., kontantbetaling koster 1,15 kr. og betaling med check koster 4,08 kr. pr. transaktion at håndtere og administrere. På et marked med virksom konkurrence ville gebyret for kortbetaling kun kunne dække meromkostningerne for betalingsmodtagere i forhold til andre betalingsformer, idet generelle betalings- om administrationsomkostninger vil blive indregnet i det generelle prisniveau. De beregninger der er anført ovenfor, gør det uklart, om der overhovedet foreligger ekstraomkostninger ved betaling med betalingskort i forhold til andre betalingsformer. På den baggrund ville der ikke kunne opkræves et særskilt gebyr på 5 kr. for 5/8

6 kortbetaling på et marked med virksom konkurrence, hvis gebyropkrævningen ellers var lovlig Konklusion På baggrund af en fortolkning af ordlyden i betalingskortlovens 20, samt bestemmelsernes forarbejder må det konkluderes, at 20, stk. 3 og 4, finder anvendelse, uanset om der er tale om fysisk eller ikke-fysisk andel. Dermed er det for begge typer transaktioners vedkommende nøje reguleret, hvornår en betalingsmodtager kan opkræve gebyrer hos en kortindehaver og hvilke gebyrer, der må opkræves. Betalingsmodtager kan kun opkræve det gebyr, som denne selv skal betale til kortudsteder. Andre omkostninger ved betalingsmodtagers modtagelse af betalingskort, kan derfor ikke søges dækket gennem opkrævning af et gebyr hos kortindehaver. Gebyret må med andre ord ikke overstige det beløb, som betalingsmodtager betaler til kortudsteder. Idet taxivognmændene ikke betaler gebyr til kortudsteder/kortindløser ved modtagelse af betalingskort fra valutaindlændinge, vil der således ikke være grundlag for at pålægge kortindehaver et gebyr på 5 kr. til dækning af blandt andet bogholderi og administration ved modtagelse af betalingskort. Hvis taxivognmændene lovligt kunne opkræve et gebyr ved modtagelse af betalingskort, ville et gebyr på 5 kr. være urimeligt. Konkurrencestyrelsen beregninger viser, at omkostningerne ved modtagelse af et betalingskort er væsentlige lavere end 5 kr. Hertil kommer at det også er uklart, om der overhovedet foreligger ekstraomkostninger ved betaling med betalingskort i forhold til andre betalingsformer." 3. Klagers argumentation Dansk Taxi Forbund har også for Ankenævnet gjort gældende, at betalingskortlovens 20, stk. 3, alene har til formål at regulere gebyrer ved ikke-fysisk handel og har bl.a. anført, at formålet med vedtagelsen af lov nr. 217 af 13. april 1999 alene var at ændre reglerne for så vidt angår ikke-fysisk handel for derved at sikre den elektroniske handel. Udgangspunktet er derfor en formodning om, at reglerne om fysisk handel er uændrede. Denne formodning støttes ikke alene på baggrunden for lovændringen, men også af, at betalingskortloven ikke tidligere hindrede, at betalingsmodtager pålagde kortindehaver et gebyr. Forbrugerombudsmanden har da heller ikke fundet anledning til at gribe ind over for sådan et gebyr. Denne fortolkning kan også udledes af lovteksten, idet beløbsgrænsen i 20, stk. 3, alene er relevant ved ikke-fysisk handel. Formålet med 20, stk. 3, taler for en indskrænket anvendelse af bestemmelsen til alene at omfatte ikke-fysisk handel. Med hensyn til Konkurrencestyrelsens afgørelse i henhold til 20a har forbundet anført, at styrelsen har undladt at medregne en ikke uvæsentlig omkostning i form af elektronisk betalingslæser samt software hertil. Elektronisk betalingslæser er nødvendig bl.a. for at sikre, at det oplyses, om et betalingskort er spærret. 4. Konkurrencestyrelsens argumentation 6/8

7 Til støtte for afvisningspåstanden har styrelsen gjort gældende, at fortolkningen af betalingskortlovens 20 ikke kan indbringes for Konkurrenceankenævnet, idet betalingskortlovens 27, stk. 2, ikke indeholder hjemmel hertil. Styrelsen er ikke hjemlet nogen indgrebsbeføjelser i medfør af 20, men kan som tilsynsmyndighed, jf. lovens 11, udtale sig om fortolkningen heraf. Den endelige fortolkning af 20 henhører under domstolene. Til støtte for påstanden om stadfæstelse af afgørelsen i henhold til betalingskortlovens 20a, stk. 1, har styrelsen anført, at udgangspunktet for bedømmelsen af, om der er fastsat urimelige gebyrer og avancer, er disses niveau på et marked med virksom konkurrence. Det følger af bemærkningerne til bestemmelsen, at afgørelse af, om priser og avancer er urimelige, må ske gennem en hypotetisk præget bedømmelse af forholdene, som de ville være i et konkurrencepræget marked. Hvis taxivognmændene lovligt kunne opkræve et særskilt gebyr ved modtagelse af fx Dankort, ville en sådan praksis på et marked med virksom konkurrence kun kunne finde sted, hvis det var forbundet med særlige omkostninger at modtage betalingskort. Styrelsen har ved tidligere undersøgelse af de tre taxiselskaber opgjort omkostningerne ved elektronisk modtagelse af betalingskort til mellem 0,76 og 0,95 kr. Disse beløb kan imidlertid ikke lægges til grund ved beregningen af gebyr, da generelle omkostninger til bl.a. håndtering og administration er indregnet heri. Styrelsens beregninger har vist, at en taxivognmands omkostninger ved modtagelse af Dankort ved anvendelse af fluesmækker beløber sig til ca. 1,50-2,00 kr. Omkostningerne er faldende ved øget antal betalinger. Styrelsen har derfor i tilstrækkelig grad påvist, at hvis det var lovligt at opkræve et særskilt gebyr for betaling med betalingskort, ville 5 kr. være urimeligt på et marked med virksom konkurrence. 5. Konkurrenceankenævnets bemærkninger Ved Konkurrencestyrelsens afgørelse af 2. marts 2000 fandt styrelsen, at opkrævning af gebyret er i strid med 20, stk. 3, i daværende lov om betalingskort m.v. Styrelsens afgørelse er truffet som led i tilsynet efter lovens 11. Efter lovens 27, stk. 2, kan styrelsens afgørelser efter 20a indbringes for Konkurrenceankenævnet. Der er ikke anført tilsvarende klageadgang med hensyn til afgørelser efter 20. Ordlyden af bestemmelsen fører således til, at afgørelser efter 20 ikke kan indbringes for Ankenævnet. Det fremgår af bemærkningerne til 27, stk. 2, "at det er fundet hensigtsmæssigt, at Konkurrencestyrelsens afgørelser på dette specielle område" kan indbringes for Ankenævnet, jf. FT 1998/99 tillæg A, sp Det er således heller ikke i bemærkningerne holdepunkter for, at afgørelser efter 20 kan indbringes for Ankenævnet. Ankenævnet tager derfor styrelsens afvisningspåstand til følge. Spørgsmålet om, hvorvidt opkrævningen af gebyret er i strid med 20, stk. 3, henhører under domstolene. For det tilfælde at opkrævning af gebyret er i overensstemmelse med 20, stk. 3, har styrelsen i medfør af 20a anset et gebyr på 5 kr. for urimeligt og udstedt påbud om ophør med opkrævning. Dette påbud kan påklages til Ankenævnet. Ved bedømmelse af om et gebyr på 5 kr. pr. betaling er urimeligt, lægger Ankenævnet til grund, at der for ingen af de 3 bestillingskontorers vedkommende er tale om viderefakturering 7/8

8 af gebyrer opkrævet af kortudsteder. Der er endvidere ikke grundlag for at tilsidesætte styrelsens beregninger, hvorefter taxavognmændenes omkostninger ved at modtage betaling ved betalingskort er væsentligt under 5 kr. pr. betaling. Ankenævnet finder ikke grundlag for at kritisere, at styrelsen ikke har tillagt det betydning, at vognmanden har udgifter til elektronisk betalingslæser samt software hertil, idet disse udgifter samtidig er betaling for en række andre nødvendige ydelser. Ankenævnet tager derfor styrelsens stadfæstelsespåstand til følge. Herefter bestemmes: Klagen over pkt. 1 i Konkurrencestyrelsens afgørelse af 2. marts 2000 afvises. Pkt. 2 i Konkurrencestyrelsens afgørelse stadfæstes. Ole Jess Olsen Jens Fejø Torben Melchior« 8/8

Klage over gebyrer for brug af betalingskort i taxier

Klage over gebyrer for brug af betalingskort i taxier Klage over gebyrer for brug af betalingskort i taxier 2:351-29 02. marts 2000 1. Resumé Forbrugerrådet indsendte den 13. januar 2000 en klage over Hillerød Taxa, Birkerød Taxa og Roskilde Taxas opkrævning

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

2001-01-16: Dansk Taxi Forbund for Sønderborg Taxa ctr. Konkurrencerådet

2001-01-16: Dansk Taxi Forbund for Sønderborg Taxa ctr. Konkurrencerådet 2001-01-16: Dansk Taxi Forbund for Sønderborg Taxa ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. januar 2001 i sag j.nr. 00-110.529 Dansk Taxi Forbund for Sønderborg Taxa

Læs mere

: Konkurrencestyrelsens afvisning af at genforhandle Elsams fusionsvilkår kan ikke indbringes for Konkurrnceankenævnet

: Konkurrencestyrelsens afvisning af at genforhandle Elsams fusionsvilkår kan ikke indbringes for Konkurrnceankenævnet 2006-11-01: Konkurrencestyrelsens afvisning af at genforhandle Elsams fusionsvilkår kan ikke indbringes for Konkurrnceankenævnet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 1. november 2006 i sag

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

K E N D E L S E. om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. KL mod

K E N D E L S E. om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. KL mod K E N D E L S E om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/7 2013 i sag nr. KL-2-2013 Nets Holding A/S (Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

K E N D E L S E. angående opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 23. januar 2013 i sag nr. KL

K E N D E L S E. angående opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 23. januar 2013 i sag nr. KL K E N D E L S E angående opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 23. januar 2013 i sag nr. KL-8-2012 Nets Holding A/S (Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg og Anders Kjærsgaard Dybro)

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod l KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Majken Bang Ditlevsen) Biintervenient

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse.

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse. Statsforvaltningen tilsynet@statsforvaltningen.dk Sagsnr. 2014-6189 Doknr. 217161 Dato 27-04-2015 Orientering til Statsforvaltningen om Økonomi- og Indenrigsministeriets retsopfattelse vedrørende det kommunale

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

: Danske Energiselskabers Forening på vegne af Andelsselskabet Nordthy Strømforsyning ctr. Konkurrencerådet

: Danske Energiselskabers Forening på vegne af Andelsselskabet Nordthy Strømforsyning ctr. Konkurrencerådet 2000-05-16: Danske Energiselskabers Forening på vegne af Andelsselskabet Nordthy Strømforsyning ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-112.113 Danske

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [Klager] over Energitilsynet af 17. september 2008 manglende klageberettigelse til Energitilsynet i sag om tilbagebetaling af overdækning

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Jeres bemærkninger behandles i kapitlet Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 2017.

Jeres bemærkninger behandles i kapitlet Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 2017. GLADSAXE SPILDEVAND A/S Blokken 9 1 3460 Birkerød Den 11. oktober 2018 Sag nr. 18/07108 Statusmeddelelse I modtog i 2017 økonomiske rammer for 2018-2019. Derfor skal I ikke have nye økonomiske rammer i

Læs mere

<ll?.> Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til Coop Danmark A/S

<ll?.> Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til Coop Danmark A/S ------- i ----- KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN COOP DANMARK A/S Dato: 24. januar 2019 Sag: SIF-18/08129-34 Sagsbehandler: /KSPE Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til Coop Danmark A/S

Læs mere

Jeres bemærkninger behandles i kapitlet Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 2017.

Jeres bemærkninger behandles i kapitlet Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 2017. ALLERØD SPILDEVAND A/S Blokken 9 1 3460 Birkerød Den 11. oktober 2018 Sag nr. 18/07021 Statusmeddelelse I modtog i 2017 økonomiske rammer for 2018-2019. Derfor skal I ikke have nye økonomiske rammer i

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023097 EDC-Gruppen A/S (advokat Christian Buch-Jepsen) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Gry Høirup) Resume af afgørelsen

Læs mere

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Spørgsmål 1: Vi vil gerne spørge om vi ikke kan garantere overfor udbyder at følgende er i orden:

Læs mere

Klagen af 16. september 2003 fra [...] har været forelagt Energitilsynet og Sønderborg

Klagen af 16. september 2003 fra [...] har været forelagt Energitilsynet og Sønderborg (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 16. september 2003 flyttegebyr Formand, professor cand. jur. Christen Boye Jacobsen Fhv. Overingeniør, cand.

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet 2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. maj 2001 i sag 00-167.891 Skov Larsen A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Særlig adgang til domstolsprøvelse af afgørelse om stempelrefusion

Særlig adgang til domstolsprøvelse af afgørelse om stempelrefusion Særlig adgang til domstolsprøvelse af afgørelse om stempelrefusion efter stempellovens 29 Udtalt, at den af skattedepartementet anlagte fortolkning af stempelafgiftslovens 30, 2. pkt., hvorefter afgørelser

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 13. november 2008 afvisning af klage på grund af manglende klageberettigelse til Energitilsynet

[...] over Energitilsynet af 13. november 2008 afvisning af klage på grund af manglende klageberettigelse til Energitilsynet (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 13. november 2008 afvisning af klage på grund af manglende klageberettigelse til Energitilsynet Nævnsformand,

Læs mere

Afgørelse Forsyningssekretariatet afviser, at der er grundlag for at forhøje Vesthimmerland Vand A/S (spildevand) prisloft for 2011 og senere.

Afgørelse Forsyningssekretariatet afviser, at der er grundlag for at forhøje Vesthimmerland Vand A/S (spildevand) prisloft for 2011 og senere. Vesthimmerlands Vand A/S (spildevand) Th. Eriksensvej 28 9640 Farsø 17. juli 2014 Sag 13/07117 /cga (herefter selskabet ) Afgørelse om forhøjelse af indtægtsrammen i prisloft Vesthimmerland Vand A/S (spildevand)

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Vand A/S Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 12. oktober 2018 Sag nr. 18/07095 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor

Læs mere

(!'(}:, KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN. I er omfattet af vandsektorloven, og derfor skal I have fastsat en økonomisk

(!'(}:, KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN. I er omfattet af vandsektorloven, og derfor skal I have fastsat en økonomisk i (!'(}:, ------- ----- KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ARWOS VAND A/S Forsyningsvejen 2 Den 10. oktober 2018 6200 Aabenraa Sag nr. 18/07038 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 KONKURRENCE-

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for FREDERIKSSUND VAND A/S Blokken 9 1 3460 Birkerød Den 11. oktober 2018 Sag nr. 18/07100 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have

Læs mere

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Journal nr. 2:801-319/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Det Kooperative Fællesforbund har på Dantaxi s vegne indgivet klage over,

Læs mere

...[klager] over Energitilsynet af 7. februar 2006 SEAS/NVE s beregning af net- og transmissionsabonnement

...[klager] over Energitilsynet af 7. februar 2006 SEAS/NVE s beregning af net- og transmissionsabonnement (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energitilsynet af 7. februar 2006 SEAS/NVE s beregning af net- og transmissionsabonnement Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor,

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HILLERØD VAND A/S Ægirsvej 4 3400 Hillerød Den 10. oktober 2018 Sag nr. 18/07133 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have fastsat

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HORSENS VAND A/S Alrøvej 11 8700 Horsens Den 27. september 2018 Sag nr. 18/07014 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have fastsat

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2014 i henhold til 8, stk. 2, nr. 1, i bekendtgørelse om prisloftregulering

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2014 i henhold til 8, stk. 2, nr. 1, i bekendtgørelse om prisloftregulering Frederikssund Spildevand A/S Att.: Jørgen Skaarup Marbækvej 2 3600 Frederikssund 31. marts 2014 Sag 13/05036 CF / VAND Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2014 i henhold til 8, stk. 2, nr. 1, i bekendtgørelse

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 25/6 2013 i sag nr. KL-8-2012. Nets Holding A/S (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg) mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 25/6 2013 i sag nr. KL-8-2012. Nets Holding A/S (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg) mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 25/6 2013 i sag nr. KL-8-2012 Nets Holding A/S (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (Kammeradvokaten v/ advokat

Læs mere

Vejledning. Forretningers opkrævning af gebyrer

Vejledning. Forretningers opkrævning af gebyrer Vejledning Forretningers opkrævning af gebyrer December 2017 Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledning om forretningers

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Energistyrelsen udtaler sig ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål.

Energistyrelsen udtaler sig ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål. Vejledende udtalelse Kontor/afdeling Center for Forsyning/Vand Dato 15. december 2016 J nr. 2016-10286 /TJA/MLS/CVMA Vejledende udtalelse vedrørende reglerne for medfinansieringsprojekter Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for efter fusion

Afgørelse om økonomiske rammer for efter fusion Brønderslev Vand A/S Virksomhedsvej 20 9700 Brønderslev Den 19. november 2018 Sag nr. 18/14295 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 efter fusion Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere

Tilkendegivelse og forlig af 24. november 2017 i faglig voldgiftssag FV : Dansk Magisterforening som mandatar for A (advokat Frederik Brocks)

Tilkendegivelse og forlig af 24. november 2017 i faglig voldgiftssag FV : Dansk Magisterforening som mandatar for A (advokat Frederik Brocks) Tilkendegivelse og forlig af 24. november 2017 i faglig voldgiftssag FV2017.0088: Dansk Magisterforening som mandatar for A (advokat Frederik Brocks) mod Moderniseringsstyrelsen for Institution B (Kammeradvokaten

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for RUDERSDAL FORSYNING A/S Blokken 9 1 3460 Birkerød Den 11. oktober 2018 Sag nr. 18/07242 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have

Læs mere

KENDELSE. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse.

KENDELSE. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26. september 2018 i sag nr. KL-1-2018 Falck A/S (advokat Morten Kofmann) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (chefkonsulent Gunvor Harbo Valerius) Biintervenient

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for SK Vand A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Den 2. oktober 2018 Sag nr. 18/07253 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have fastsat en økonomisk

Læs mere

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 4 ------ ----- KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Brønderslev Vand A/S Virksomhedsvej 20 Den 2. oktober 2018 9700 Brønderslev Sag nr. 18/07065 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I

Læs mere

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr.98-178.943, Restaurationsog Bryggeriarbejder Forbundet

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11/ i sag nr. KL mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11/ i sag nr. KL mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11/12 2013 i sag nr. KL-2-2013 Nets Holding A/S (advokat Michael Honoré) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (Kammeradvokaten v/ advokat Jakob Pinborg)

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Tønder Vand A/S Håndværkervej 4 6261 Bredebro Den 2. oktober 2018 Sag nr. 18/07289 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have fastsat

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for efter fusion

Afgørelse om økonomiske rammer for efter fusion Thisted Drikkevand A/S Silstrupvej 12 7700 Thisted Den 20. december 2018 Sag nr. 18/19599 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 efter fusion KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. april 2016 (2016-2441). K ikke anset som part og anmodning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Bekendtgørelse af lov om forbrugerklager (forbrugerklageloven) LBK nr 1095 af 08/09/2010 Udskriftsdato: 7. maj 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr.08/07485 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Det indsendte årsregnskab for 1997/1998 har ikke givet styrelsen anledning til at tage sagen op til ny vurdering.

Det indsendte årsregnskab for 1997/1998 har ikke givet styrelsen anledning til at tage sagen op til ny vurdering. Kendelse af 30. august 1999. 99-77.221 Spørgsmål vedrørende en erhvervsdrivende virksomheds registreringspligt og hæftelsesforhold afvist. Bekendtgørelse om erhvervsankenævnet 8. (Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for FORS Vand Holbæk A/S Tåstrup Møllevej 5 4300 Holbæk Den 27. september 2018 Sag nr. 18/07154 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse ophæves og erstattes af principafgørelse 26-18

Ankestyrelsens principafgørelse ophæves og erstattes af principafgørelse 26-18 Ankestyrelsens principafgørelse 93 16 ophæves og erstattes af principafgørelse 26-18 Ankestyrelsens overvejelser i forbindelse med den nye principafgørelse om modregning i børne- og ungeydelsen for manglende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

KENDELSE. Avlscenter Møllevang A/S (advokat Jørgen Holst) mod

KENDELSE. Avlscenter Møllevang A/S (advokat Jørgen Holst) mod KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 18. september 2018 i sag nr. KL-9-2017 Avlscenter Møllevang A/S (advokat Jørgen Holst) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (fuldmægtig Cathrine Koch Olsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for Ishøj Vand A/S Baldersbækvej 6 2635 Ishøj Den 10. august 2018 Sag nr. 18/13969 Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber, der

Læs mere

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed.

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Kendelse af 22. februar 1996. 95-93.584. Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt Til: [XXX] Energitilsynet, (j.nr. [XXX]) TRE-FOR A/S, TRE-FOR Varme A/S og TRE-FOR El-net A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMrnOG

ØSTRE LANDSRETS DOMrnOG B073S003-MGP-PS-DW-MLE UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMrnOG DOM Afsagt den 14. maj 2003 af østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Ulla Rubinstein og Dorthe Wiisbye). 13. afd. nr. B-73S-01:

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for RINGSTED VAND A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted Den 27. september 2018 Sag nr. 18/07238 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have fastsat

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 28. august 2009 (J.nr. 2009-0018589) Ikke part og anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Niels Bolt Jørgensen, Suzanne

Læs mere

Coop Danmark Roskildevej Albertslund. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til Coop Danmark A/S

Coop Danmark Roskildevej Albertslund. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til Coop Danmark A/S Coop Danmark Roskildevej 65 2620 Albertslund Dato: 5. april 2018 Sag: SIF-18/08129-5 Sagsbehandler: /KSPE Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til Coop Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v.

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Den Kristlige Fagbevægelse Engboulevarden 30 8900 Randers Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Ved brev af 24. september 2002 har Den Kristelige Fagbevægelse til

Læs mere

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet.

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage på grund af manglende

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Ånumvej 28 6900 Skjern Den 13. august 2018 Sag nr. 18/13935 Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning

K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 31. august 2010 i sag J. nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod (fuldmægtig

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark

Læs mere

Høring over forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester

Høring over forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester Konkurrencestyrelsen Att.: Bente Jepsen Sølvsten og Samuel Eddie Mogensen Email: bjs@ks.dk og sem@ks.dk 18. december 2009 Høring over forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i

Læs mere

- 2. Forsyningssekretariatet har påstået stadfæstelse.

- 2. Forsyningssekretariatet har påstået stadfæstelse. K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023439 Slagelse Kommune mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 27. oktober 2010

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Roskilde Spildevand A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Att. Charlotte Vincents 20. juli 2012 Sag 12/06536 / CGA Deres ref. Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Silkeborg Spildevand A/S Att.: Anders Mosegaard Jensen Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00299 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2021 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde.

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27/6 2013 i sag nr. 2010-0023426 Ringkøbing-Skjern Vand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Ringkøbing-Skjern Vand A/S har ved brev af 26.

Læs mere

Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen

Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 22. oktober 2002 klaget til Energiklagenævnet over Sakskøbing

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Udtalt over for miljøstyrelsen, at der i mangel af udtrykkelige regler om adgangen til at kræve lovliggørelse af spildevandsforhold alene kunne stilles krav

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse)

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) 2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) J.nr. 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Annette Wedel Fræmohs) I denne sag har

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen. Fhv. overingeniør, cand. polyt. Jørgen Klitgaard Direktør, cand. polyt. H.C.

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen. Fhv. overingeniør, cand. polyt. Jørgen Klitgaard Direktør, cand. polyt. H.C. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Nykøbing Falster Kommune over Energitilsynet af 24. juli 2003 Betaling for varmeforbrug Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye

Læs mere

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18 C 3230 Græsted Den 14. september 2018 Sag nr. 18/13889 Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

(!'(}:, KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

(!'(}:, KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN i (!'(}:, ------- ----- KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN HELSINGE VANDVÆRK S M B A Ridebanevej 10 Den 4. oktober 2018 3200 Helsinge Sag nr. 18/07128 Statusmeddelelse I modtog i 2016 økonomiske rammer

Læs mere