Salg af fast ejendom - Moms

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salg af fast ejendom - Moms"

Transkript

1 2014 Salg af fast ejendom - Moms Vejledning 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

2 Forord Momsfritagelsen for salg af fast ejendom blev delvist ophævet med virkning fra 1. januar Det betyder, at der skal betales moms ved erhvervsmæssigt salg af byggegrunde og nye bygninger med tilhørende jord. Det samme gælder i et vist omfang ved salg af ombyggede og renoverede ejendomme. Derimod vil gamle bygninger stadig kunne sælges momsfrit. Byggeri for fremmed (købers) regning anses ikke som salg af en ny bygning. Byggevirksomheder, der opfører bygninger på andres (købers) grunde, udfører en byggeentreprise, hvor der skal betales moms af det fulde vederlag for byggeriet efter momslovens almindelige regler. Der er tale om et meget komplekst område, hvor rækkevidden af de nye momsregler medfører en lang række afgrænsningsspørgsmål. Skatterådet har afgivet en lind strøm af bindende svar på området, men der er stadig masser af uafklarede spørgsmål. Derfor forventer vi, at det vil vare en rum tid, inden der foreligger en utvetydig praksis på området. Denne vejledning er generel vedr. moms på fast ejendom. Vejledningen besvarer derfor ikke alle spørgsmål om de komplekse regler på området. Vedrørende den skattemæssige behandling af salg af fast ejendom henvises til særskilt vejledning. Den momsmæssige behandling af fast ejendom skal afklares, inden ejendomsavance og genvundne afskrivninger ved salg af fast ejendom opgøres, idet det er salgssum m.v. efter eventuel afregning/afløftning af moms, der skal lægges til grund. Vi anbefaler altid at søge konkret rådgivning om momsmæssige og skattemæssige problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med salg af bygninger og/eller byggegrunde. Vejledningen er opdateret med den nyeste praksis, der foreligger pr. 1. januar Februar 2014 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Skatteafdelingen 3

3 Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af momspligten? Salget skal ske i egenskab af en momspligtig person Afgrænsning mellem privat salg og momspligtigt salg Salg i forbindelse med økonomisk virksomhed 6 2. Erhvervsmæssigt salg af byggegrunde og bebyggede grunde Byggegrunde Bebyggede grunde Byggegrunde - med gamle bygninger Særligt vedr. salg i 2010, der effektueres i 2011 eller senere Overgangsregel ved salg af byggegrunde, erhvervet før Erhvervsmæssigt salg af nye bygninger Hvad forstås ved en bygning i momslovens forstand? Undtagelse - byggeri påbegyndt i Definition af nye bygninger Erhvervsmæssigt salg af ombyggede ejendomme Hvad forstås ved til/ombygningsarbejde? Udlejningsejendomme Bygninger Grunde Aktier og anparter (ejendomsselskaber) Virksomhedsoverdragelse Momsfradrag Byggeri for egen regning Momsreguleringsforpligtelse Investeringsgoder Momsregulering Overdragelse af reguleringsforpligtelse ved salg af ejendom Byggeri for egen regning - pålægsmoms Momsgrundlaget Hvornår skal der beregnes moms? Købsmoms Byggeri for fremmed regning Momsgrundlaget ved byggeri for fremmed regning Specifikation af vederlag Købsmoms 34 4

4 Hvem er omfattet af momspligten? 1. HVEM ER OMFATTET AF MOMSPLIGTEN? 1.1. Salget skal ske i egenskab af en momspligtig person Der skal betales moms ved erhvervsmæssigt salg af byggegrunde og nye bygninger m.v. 1 Det betyder, at private som udgangspunkt ikke skal betale moms ved salg af byggegrunde eller private boliger. For at være omfattet af momspligten ved salg af byggegrunde og nye bygninger m.v., skal salget foretages af en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab. Det er ikke afgørende for momspligten, om man som sit erhverv overvejende køber og sælger fast ejendom. Også enkeltstående salg af fast ejendom kan være momspligtige, når sælger er en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab Afgrænsning mellem privat salg og momspligtigt salg Som udgangspunkt skal privatpersoner ikke betale moms ved salg af byggegrunde og nye bygninger. Salg af byggegrunde, som en privat eller en virksomhed har købt med henblik på passiv investering, er ikke momspligtig. Der skal ikke betales moms ved salg af private boliger, hvor ejeren har boet. Det samme gælder for salg af sommerhuse, hvor ejeren har benyttet sommerhuset til privat formål. Virksomheder skal heller ikke betale moms ved salg af grunde, hvis salget foregår som led i den pågældendes almindelige udøvelse af sin ejendomsret. Det skyldes, at salg, der foretages som led i udøvelsen af den almindelige ejendomsret, ikke kan udgøre økonomisk virksomhed i momslovens forstand. Sådanne salg er derfor ikke momspligtige. Det gælder, uanset om de foretages af privatpersoner eller afgiftspligtige personer. Private og virksomheder, der ikke handler i egenskab af afgiftspligtige personer, som foretager udstykning og salg af byggegrunde, skal derfor som udgangspunkt ikke betale moms ved salget. Det gælder, uanset hvor mange grunde der sælges. 1 Jf. momslovens 13, stk. 1, nr. 9 5

5 Hvem er omfattet af momspligten? Dette er en ændring af SKATs tidligere praksis, hvor SKAT var af den opfattelse, at der skulle betales moms, hvis private og virksomheder udstykkede og solgte mere end 3 byggegrunde Salg i forbindelse med økonomisk virksomhed Hvis et grundsalg derimod foretages af en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab, vil salget af grunden være momspligtigt, da der herved er tale om økonomisk virksomhed. Den momsretlige definition på en afgiftspligtig person er: Enhver der selvstændigt og uanset stedet udøver økonomisk virksomhed uanset formålet med eller resultatet af den pågældende virksomhed. Den momsretlige definition på økonomisk virksomhed er: Alle former for virksomhed som en producent, handlende eller leverandør af ydelser samt virksomhed inden for liberale erhverv og dermed sidestillede erhverv, uanset formålet med eller resultatet af virksomheden. Ved økonomisk virksomhed forstås navnlig udnyttelse af materielle eller immaterielle goder med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter. Der er 2 betingelser, der skal være opfyldt, før der kan blive tale om momspligt ved salg af fast ejendom: 1. Sælger skal have taget aktive skridt mod en økonomisk udnyttelse af den faste ejendom 2. Sælger skal have indtægter af en vis varig karakter. Virksomheder, der driver næring med køb og salg af fast ejendom, vil som udgangspunkt blive anset som afgiftspligtige personer, der handler i denne egenskab. Disse virksomheder skal derfor som altovervejende hovedregel betale moms ved salg af byggegrunde og nye bygninger Aktive skridt og indtægter af en vis varig karakter Der foreligger økonomisk virksomhed, når en person eller virksomhed aktivt tager skridt mod en økonomisk udnyttelse af den faste ejendom. Aktive skridt kan bestå i gennemførelse af bygge- og anlægsarbejder herunder byggemodning af grunde og nedrivning af gamle ejendomme. 6

6 Hvem er omfattet af momspligten? Der skal som udgangspunkt ikke betales moms af et grundsalg, hvis en privat sælger, forinden salget, foretager byggemodning af grunden. Det gælder i alle tilfælde, hvis der kun er tale om byggemodning og salg af én grund. Hvis sælgeren derimod byggemodner og sælger flere grunde, kan der efter en konkret vurdering blive tale om momspligt. Det skyldes, at sælgeren som en konsekvens af at han/hun foretager byggemodning kan overgå fra at være privat til at agere som en afgiftspligtig person. Det er en konsekvens af, at sælgeren foretager aktive skridt mod økonomisk udnyttelse af grunden (byggemodning). Herudover er det også en forudsætning, at der er tale om indtægter af en vis varig karakter. Det betyder, at den økonomiske udnyttelse af den faste ejendom skal ske over en tilstrækkelig lang periode. Hvis begge forhold således er til stede, kan byggemodning og salg af flere grunde blive momspligtigt. Det gælder, hvad enten der er tale om en privatpersons salg eller en virksomheds salg af flere grunde i byggemodnet stand. Det bemærkes, at salg af en ejendom, herunder en grund, der har været anvendt til momspligtige formål i en virksomhed, altid vil være momspligtig. Blandet benyttede nye ejendomme (privat/erhverv) er også omfattet af momspligten, men kun for den erhvervsmæssige del af ejendommen. Det gælder, hvis det kan godtgøres, at den del af ejendommen, der anvendes privat, er henført til privatformuen. For en virksomheds lokaler, der anvendes som bolig for indehaver eller personale (evt. som fri bolig), og hvor der ikke har været fradragsret for momsen af udgifter til lokalerne, gælder det tilsvarende, at kun salget af den del af ejendommen, som ikke indgår i boligen, er momspligtig. Det er i denne situation ikke et krav, at lokalerne er henført til privatformuen Tvangsauktionssalg Salg på tvangsauktion af nye bygninger og byggegrunde skal behandles på samme måde som et frivilligt salg, og salget er dermed momspligtigt, hvis ejer/pantsætter er en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab. 7

7 Erhvervsmæssigt salg af byggegrunde og bebyggede grunde 2. ERHVERVSMÆSSIGT SALG AF BYGGEGRUNDE OG BEBYGGEDE GRUNDE Der skal betales moms ved erhvervsmæssigt salg af byggegrunde og i visse tilfælde af bebyggede grunde Byggegrunde Ved en byggegrund forstås et ubebygget areal, som efter planloven, eller forskrifter udstedt i medfør heraf, er udlagt til formål, som muliggør opførelse af bygninger. Det er uden betydning for momspligten, om der er sket byggemodning. Arealer med status i kommuneplanen som såkaldt "perspektivareal" eller "rammebelagt areal", der ikke muliggør opførelse af bygninger, er normalt ikke omfattet af begrebet byggegrund 2. Arealer i landzone, hvortil der gives landzonetilladelse med henblik på udstykning, der muliggør opførelse af bygninger, er omfattet af momspligten. Det samme gælder salg af arealer i landzone, betinget af opnåelse af zonetilladelse til byggeri. Ved tilbageskødning af et grundareal som følge af manglende opfyldelse af betingelsen anses handlen for en nullitet, og tilbageskødningen er derfor ikke momspligtig Bebyggede grunde Særskilt salg af bebyggede grunde er som udgangspunkt momspligtig. Der gælder dog enkelte undtagelser hertil. En vigtig undtagelse er de tilfælde, hvor grunden har været lejet ud uden moms inden salget. Salget er kun momsfrit i de tilfælde, hvor grunden udelukkende har været anvendt til momsfri udlejning, der ikke giver ret til momsfradrag for udgifter til anskaffelse og drift af grunden. Udlejningen må derfor heller ikke være omfattet af en frivillig momsregistrering. Det er endvidere vigtigt at være opmærksom på, at der skal være tale om en reel udlejning af grunden. En aftale om leje af fast ejendom består grundlæggende i, at ejeren af en fast ejendom mod betaling af leje, og for en aftalt periode, overlader lejeren brugsretten til sin ejendom og retten til at udelukke andre herfra. 2 SKM SR 8

8 Erhvervsmæssigt salg af byggegrunde og bebyggede grunde Hvis lejeaftalen er udformet på en sådan måde, at den kan sidestilles med salg af grunden, skal der betales moms af salget af grunden. Der skal ikke betales moms ved salg af udlejede sommerhusgrunde til lejeren, hvor lejeren har bygget sommerhus på grunden. Det skyldes, at grunden inden salget har været anvendt til momsfri udlejning Byggegrunde - med gamle bygninger Salg af en grund, hvorpå der ligger en gammel nedrivningsmoden bygning, er som udgangspunkt ikke momspligtig. Salget vil dog være momspligtigt, hvis det er aftalt, at sælger skal nedrive bygningen, eller hvis det af købsaftalen fremgår, at bygningen erhverves med henblik på nedrivning af køber. I andre tilfælde kan købers hensigt ikke blive tillagt afgørende vægt ved vurderingen af, om der foreligger køb af en bygning, eller køb af en byggegrund. Der vil i praksis blive lagt vægt på prisfastsættelsen i købsaftalen sammenholdt med normalværdien af en tilsvarende ejendom, bebyggelsens karakter ( skur ), manglende tilslutning til offentlig/privat forsyning, ejendommens tidligere anvendelse og karakter m.v. Skatterådet har i flere sager 3 bekræftet, at et salg af byggegrunde, der alle var bebygget, skulle anses som salg af gamle bygninger med tilhørende jord, der er momsfritaget. Skatterådet forudsatte i alle sagerne, at sælgerne ikke var involveret i nedrivning eller genopbygning/ombygning af de eksisterende bygninger på ejendommene, samt at det ikke af salgsaftalen fremgik, at bygningerne erhvervedes med henblik på nedrivning af køber. Det er et område, som sælgere af gamle bygninger skal være meget opmærksomme på, idet en afgørelse om momspligt kan blive truffet flere år efter overdragelsen. Det anbefales derfor altid at indføre et afsnit i købsaftalen om den momsmæssige behandling af salget og hvorfor. Hvis der er den mindste tvivl om, hvorvidt der skal betales moms af salget af en gammel ejendom, anbefales det at anmode SKAT om et bindende svar herpå Særligt vedr. salg i 2010, der effektueres i 2011 eller senere Der skal kun betales moms ved erhvervsmæssigt salg af byggegrunde, hvis salget er sket den 1. januar 2011 eller senere. 3 SKM SR, SKM SR, SKM SR og SKM SR 9

9 Erhvervsmæssigt salg af byggegrunde og bebyggede grunde Der skal således ikke betales moms ved salg af byggegrunde, hvis salget er sket inden Salgstidspunktet anses for at være det tidspunkt, hvor der er indgået en bindende aftale. Hvis den bindende aftale om grundsalget er indgået i 2010, skal der derfor ikke betales moms. Ved en bindende aftale forstås en aftale, som begge parter har tiltrådt, uanset om aftalen kaldes kontrakt, slutseddel, købstilbud eller lignende. Et købstilbud skal være accepteret af sælger. En bindende aftale er en aftale, som begge parter har underskrevet, og som binder aftaleparterne, sådan at ingen af parterne vilkårligt kan træde tilbage fra aftalen. Det er derimod ikke afgørende, at aftalen er ubetinget. Betingelser i form af eksempelvis byggetilladelse, udstykning, udmatrikulering, salg af anden ejendom og finansiering er ikke af en sådan karakter, at aftalerne mister karakteren af bindende aftaler i momsmæssig henseende. Selvom selve overdragelsen eller/og betaling først finder sted senere, skal der således ikke betales moms af salget af byggegrunden, hvis der er indgået en bindende aftale i Overgangsregel ved salg af byggegrunde, erhvervet før 2011 I forbindelse med momspligtigt salg af byggegrunde efter 1. januar 2011, er der fastsat en overgangsordning om godtgørelse af ikke tidligere tilbagebetalt moms. Overgangsordningen betyder, at sælgeren af en byggegrund, der skal betale moms af salget, kan få godtgjort momsen af udgifter til byggemodning, advokat, revisor m.v. afholdt inden Adgangen til momsfradrag indtræder i takt med salg af den enkelte grund. For grunde, der ikke er solgt inden 5 år, godtgøres momsen senest ved udgangen af Det betyder, at virksomheder, der ligger inde med en portefølje af grunde, med fordel allerede nu kan opgøre momsen af udgifterne, så de er klar til at blive fratrukket ved udgangen af Der er ingen nedre grænse for, hvor langt man kan gå tilbage i tid, men udgifterne skal kunne dokumenteres. For udgifter herunder byggemodningsudgifter m.v. - der afholdes i 2011 og senere, kan momsen fratrækkes løbende i den periode, hvor udgifterne er afholdt. 10

10 Erhvervsmæssigt salg af nye bygninger 3. ERHVERVSMÆSSIGT SALG AF NYE BYGNINGER Fra 1. januar 2011 skal der betales moms ved salg af nye bygninger, hvor opførelse af bygningen er påbegyndt i 2011 eller senere. Salg af gamle ejendomme vil kun blive omfattet af momspligten, hvis der i 2011 eller senere foretages til/ombygning eller renovering i væsentligt omfang se afsnit 4. Med de nye regler om moms på salg af nye bygninger, er det som udgangspunkt ikke længere særlig relevant at skelne mellem byggeri for egen regning og byggeri for fremmed regning, idet momsen fremover behandles ens i disse tilfælde. Sondringen har dog stadig betydning ved vurderingen af, om der skal beregnes pålægsmoms 4, der omfatter moms af værdien af eget arbejde og egne materialer. Pålægsmomsen skal stadig beregnes ved byggeri for egen regning, idet den skal medregnes ved opgørelsen af en eventuel momsreguleringsforpligtelse. Moms ved byggeri i 2011 og senere kan skematisk illustreres sådan: Moms på byggeri Moms på hele salgssummen også af jorden Fradrag for moms på eget og fremmed arbejde Eget arbejde indgår i salgssummen Salgsaftale Støbning af fundament BYGGEGRUND 3.1. Hvad forstås ved en bygning i momslovens forstand? Ved begrebet bygning forstås enhver grundfast konstruktion. 4 Jf. momslovens 6 og 7 11

11 Erhvervsmæssigt salg af nye bygninger Ved fast ejendom forstås bygninger i traditionel forstand (hele bygninger og enkelte lokaler) og grundarealer med andre grundfaste konstruktioner. Herudover anses også parkeringspladser, transformatorstationer, regnvandsbassiner broer og andre vejanlæg samt havneanlæg som fast ejendom. Til den faste ejendom hører træer og avl på roden, hegn, brønde, anlæg og bygningstilbehør, så længe det er grundfaste konstruktioner. Som eksempler på sædvanligt bygningstilbehør kan nævnes varmeanlæg til opvarmning af rum, olietanke til varmeanlæg, faste ventilatorer til ventilation af rum og sprinkleranlæg. I grænsetilfælde er der fast momspraksis for at anvende reglerne i tinglysningsloven, vurderingsloven og afskrivningsloven. Eksempelvis medgår installationer, som er indlagt til selve anvendelsen af bygningen, til den faste ejendom, hvorimod installationer til brug for en erhvervsmæssig aktivitet, der foregår i bygningen, anses for at være løsøre. Ejerlejligheder, dvs. lejligheder i etagebyggeri og i række- og klyngehuse, anses i relation til momsreglerne for selvstændige faste ejendomme. Ved aktie-/anpartslejligheder tilhører ejendommen aktie-/anpartsselskabet, og aktionærerne m.v. er alene tillagt en eksklusiv brugsret til de respektive lejligheder i kraft af deres status som aktionær. Ved andels-/aktielejligheder gælder det således til forskel fra ejerlejligheder, at det samlede byggeri i momsmæssig forstand som udgangspunkt anses som én fast ejendom. Andelslejligheder adskiller sig fra traditionelle ejerlejligheder ved, at det er andelsforeningen, som ejer alle lejlighederne, og at andelshaverne alene i kraft af deres medlemskab af andelsforeningen, har en eksklusiv brugsret til en lejlighed. Der er således ikke i klassisk forstand tale om, at andelshaveren ejer en fast ejendom, når det gælder andelslejligheder. Brugsrettigheder til andelsboliger anses derimod for udlejning Undtagelse - byggeri påbegyndt i 2010 Hvis et byggeri er påbegyndt i 2010, skal der ikke betales moms efter de nye regler, selvom salget først sker eller senere. En bygning anses for påbegyndt, når støbningen af fundamentet er påbegyndt. Det er den samme afgrænsning, der gælder vedrørende byggeri for egen og fremmed regning. Et fundament kan anses for påbegyndt, når disse betingelser er opfyldt: 12

12 Erhvervsmæssigt salg af nye bygninger Der skal være støbt i jordhøjde til frostfri dybde af stribe/punktfundamenter Fundamentet anses kun for påbegyndt, hvis fundamentet uanset støbearbejdets stadie opfylder kravene til et fundament bestemt til det projekterede byggeri Der skal foreligge en reel hensigt om at ville færdiggøre det konkrete byggeri Bygherren skal kunne understøtte hensigten med objektive momenter, f.eks. ved fremlæggelse af byggetilladelser, andre offentlige attester til brug for byggeriet, projektbeskrivelser, approberede tegninger, økonomiske overslag, underentreprisekontrakter m.v. Herudover har Skatterådet i et bindende svar 5 udtalt, at det som udgangspunkt er et krav, for at et byggeri anses for påbegyndt, at Fundamentet skal gøres færdigt Fundamentet skal gøres færdigt inden for en bestemt tid Byggeriet skal være færdigt inden for en bestemt tid. Piloteringsarbejde sidestilles ikke med støbning af fundament. Påbegyndelse af et standardfundament i 2010 vil ikke være nok til, at byggeriet kan anses for påbegyndt, hvis det efterfølgende ændres til et andet byggeri. Liggeperioder, der er begrundet i udefra kommende omstændigheder, f.eks. vejrlig, svigtende leveringer fra leverandører, underleverandørers konkurs m.v. kan som udgangspunkt anerkendes. Herudover er manglende finansieringsmulighed og svigtende marked også anerkendt som årsager til, at byggeriet først kan færdiggøres på et senere tidspunkt. Opførelse af en bygning på et eksisterende fundament - efter nedrivning af en gammel bygning - anses som en ny bygning. Byggeriet anses i denne situation for påbegyndt på tidspunktet for påbegyndelse af det egentlige byggearbejde Definition af nye bygninger En bygning er ny ved: Førstegangssalg Inden første indflytning det gælder også halvfærdige bygninger uanset hvor mange gange bygningen handles, og hvor gammel bygningen er, hvis den er påbegyndt efter 1. januar 2011 Hvis den sælges inden 5 år efter færdiggørelsen, selvom den er taget i brug ved indflytning. 5 SKM SR 13

13 Erhvervsmæssigt salg af nye bygninger Ved indflytning forstås, at bygningen er taget i brug til det formål, som den er bestemt til, og hvortil der er givet tilladelse i henhold til byggelovgivningen. F.eks. vil anvendelse af bygninger som prøvehuse til fremvisning for potentielle kunder ikke være taget i anvendelse på en sådan måde, at der kan anses for at være sket indflytning. Efterfølgende salg Ved anden og efterfølgende salg er bygningen kun momspligtig, hvis Bygningen har været færdigopført i mindre end 5 år, og Første salg af bygningen er sket til en interesseforbunden part, og Bygningen har været i brug i mindre end to år. Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for salg af udlejningsejendomme, der udelukkende har været anvendt til momsfri udlejning. Disse særlige regler medfører, at der ikke skal betales moms af salget, selvom ejendommen sælges mindre end 5 år fra færdiggørelsen. Det skyldes, at der ikke har været momsfradrag for udgifterne til opførelse og drift af ejendommen. Eksempel Nedenfor er vist et specielt tilfælde med ejendomshandler for at illustrere de momsmæssige konsekvenser i forbindelse med ovenstående 2-års regel: Forudsætninger Virksomhed A er en entreprenør, der opfører ejendomme Virksomhed A opfører en bygning på egen grund efter de nye regler. Byggeriet er færdigt 1. september Virksomhed A sælger herefter bygning og grund til datterselskab B den 15. september Virksomhed B er en momspligtig virksomhed og skal bruge ejendommen som domicilejendom Virksomhed B tager bygningen i brug 1. november 2012 Virksomhed B er hårdt ramt af finanskrisen og er derfor nødt til at indskrænke sine aktiviteter Virksomhed B sælger derfor bygning og grund til virksomhed C den 1. juli 2013 Virksomhed C er en momspligtig virksomhed og skal bruge bygningen som domicilejendom Virksomhed C tager bygningen i brug 1. august 2013, men vælger at sælge bygning og grund 1. februar

14 Erhvervsmæssigt salg af nye bygninger Eksempel - tidslinje: 2/1 12 1/ /9 12 1/ /7 13 1/8 13 1/2 16 Byggeri starter Byggeri Ibrug - Ibrug - 1. salg 2. salg f æ rdigt tagning tagning 3. salg Periode tæller ikke med I forhold til 2-års regel Periode tæller med i forhold til 2-års regel Momsmæssige konsekvenser for virksomhederne Virksomhed A Momspligt ved salg af bygning og grund, da salget sker inden første indflytning Momsfradrag for omkostninger vedrørende byggeri samt evt. pålægsmoms af egne ydelser Momsreguleringsforpligtelsen på ejendom og grund er momsen af salgsprisen. Virksomhed B (datterselskab) Momspligt ved salg af bygning og grund, selvom salget sker efter indflytning, da bygningen ikke har været taget i brug i minimum 2 år Der er momsfradrag for omkostninger vedrørende ejendomssalg Momsreguleringsforpligtelsen på ejendom og grund er momsen af salgsprisen. Virksomhed C Salget af bygning og grund er momsfrit, da ejendommen ikke længere er ny - Ikke førstegangssalg af bygning og grund - Salget sker efter første indflytning - Bygningen har været taget i brug i mere end 2 år Der er ikke fradrag for moms af omkostninger vedrørende ejendomssalget (momsfrit salg) Virksomhed C skal opgøre momsreguleringsforpligtelsen på bygning og grund, svarende til 70% af momsen på fakturaen ved køb af ejendom og grund Momsreguleringsforpligtelse indbetales til SKAT eller overdrages til køber, hvis køber kan og vil overtage reguleringsforpligtelsen. Som det fremgår af ovenstående eksempel, er det vigtigt for køber og sælger at gøre sig klart, hvorledes ejendommen er og bliver anvendt. Det anbefales derfor at anføre oplysning herom i salgsaftalen, således at der ikke er, eller senere opstår, tvivl om det historiske forløb for en ny køber. 15

15 Erhvervsmæssigt salg af ombyggede ejendomme 4. ERHVERVSMÆSSIGT SALG AF OMBYGGEDE EJENDOMME Der er moms på salg af ejendomme, hvorpå der er udført til/ombygningsarbejde eller renovering i væsentligt omfang. En gammel bygning kan således blive ny i momslovens forstand og dermed blive momspligtig ved salg. En bygning, der er ombygget i væsentligt omfang, anses for en ny bygning. Derfor gælder den samme definition, som gælder for nye bygninger, når det skal afgøres, om der skal betales moms ved et efterfølgende salg se under afsnittet definition af nye bygninger. Til/ombygning i væsentligt omfang For gamle bygninger, hvor der foretages til/ombygning i væsentligt omfang, gælder en 25%/50%-regel for, hvornår bygningen ændrer karakter til igen at være en ny bygning i momslovens forstand. Ejendommen bliver ny igen, hvis udgifterne til til/ombygningen overstiger: 50% af ejendomsværdien med tillæg af værdien af ombygningsarbejdet ekskl. moms ved bygning uden grund, eller 25% af ejendomsværdi med tillæg af værdien af ombygningsarbejdet ekskl. moms ved bygning med grund. Ejendomsværdien er værdien iht. SKATs seneste ejendomsvurdering før ombygningen. I praksis vil det som altovervejende hovedregel være 25%-kriteriet, der skal anvendes, medmindre der er tale om ombygning af en bygning på lejet grund. Hvis salgsprisen overstiger ejendomsvurderingen ved seneste ejendomsvurdering med tillæg af det udførte ombygningsarbejde, kan denne anvendes som beregningsgrundlag for 25%/50%-kriteriet. Salgsprisen kan dog aldrig anvendes ved salg til interesseforbundne parter. Værdien af ombygningsarbejdet opgøres efter normalværdi ekskl. moms. Ved salg af en ombygget ejendom skal der beregnes moms af hele salgsprisen for ejendommen. Ejerlejligheder er som udgangspunkt underlagt 25%-kriteriet. 16

16 Erhvervsmæssigt salg af ombyggede ejendomme Eksempel på 25%-reglen Forudsætninger: Køb af parcelhus inkl. grund = DKK Ombygning ekskl. moms = DKK (DKK inkl. moms). Beregningsgrundlag: Ejendomsværdien på dagen for ombygningens færdiggørelse, som er fastsat af SKAT ved den seneste ejendomsvurdering + værdien af det udførte ombygningsarbejde. Seneste offentlige ejendomsvurdering = DKK Salgspris = DKK Da værdien af ombygningsudgifterne overstiger 25% af beregningsgrundlaget, skal der betales moms af salget: ( x 100): = 27,8%. Hvis salgsprisen i stedet blev anvendt som beregningsgrundlag, ville 25%-kriteriet også blive overskredet: ( x 100): = 26,3%. Hvis værdien af ombygningsarbejdet var DKK ekskl. moms (DKK inkl. moms), skulle der ikke betales moms af salget: ( x 100): = 24,9%. Dette skema illustrerer forskellen i fortjeneste under de to forudsætninger: DKK Salgspris Lavere forbedring Salgspris (evt. inkl. moms) Købspris Ombygningsarbejde inkl. moms Netto momsudgift ( ) Fortjeneste Som det fremgår af eksemplet, kan det være afgørende for den endelige fortjeneste, hvorvidt grænserne overskrides. Ofte vil køber i øvrigt have interesse i selv at kunne påvirke visse ombygningsarbejder, For at undgå at ombygningsudgifterne overstiger 25%-kriteriet, kan det derfor være en mulighed at indgå aftale med køber om, at dele af ombygningsarbejdet udfø- 17

17 Erhvervsmæssigt salg af ombyggede ejendomme res efterfølgende som en entrepriseopgave for fremmed regning. Eksempelvis kunne det aftales, at køkken- og badeværelser indrettes efterfølgende Hvad forstås ved til/ombygningsarbejde? Som til/ombygningsarbejde anses arbejder på en bygning, der ikke kan karakteriseres som normal vedligeholdelse, såsom maling, tapetsering og lignende. Til/ombygningsarbejde omfatter opførelse (tilbygning), udvidelse, ændring (ombygning) af en bygning, eller udførelse af enhver teknisk eller anden operation i, på, over eller under de pågældende arealer med henblik på at tilpasse bygningen til en eksisterende anvendelse eller en ændret anvendelse. Som til/ombygningsarbejder anses dermed tillige forbedrings- og renoveringsarbejder, f.eks. etablering af ny facade og tagbelægning, nye vinduer/døre, ombygning af vådrum (bad/toilet), køkken og lignende, og etablering af nyt centralvarmeanlæg, når til/ombygningsarbejdet i øvrigt er af væsentligt omfang. Opførelse, herunder genopførelse (efter nedrivning), af en bygning, eller opførelse af flere bygninger på et eksisterende fundament, anses som opførelse af en ny bygning. Forsikringsskader Hel eller delvis genopførelse af en bygning efter en forsikringsskade anses ikke for opførelse af en ny bygning eller "til/ombygning" i relation til de nye regler om moms på salg af ejendomme. Ejendommen succederer dermed i den oprindelige bygnings status. 18

18 Udlejningsejendomme 5. UDLEJNINGSEJENDOMME 5.1. Bygninger Hvis en ejendom udelukkende har været anvendt til momsfri udlejning, og der derfor ikke har været momsfradrag ved anskaffelse og drift af ejendommen, skal der ikke betales moms ved salg af ejendommen. 6 Det gælder, selvom salget sker mindre end 5 år efter færdiggørelsen af ejendommen. Hvis blot en del af bygningen har været anvendt til momspligtig udlejning eller som domicilejendom for momspligtig virksomhed, vil salget af bygningen være momspligtig i sin helhed. Denne særlige regel betyder, at det kan være interessant at anvende ejendommen til egen momsfri udlejning, eksempelvis boligudlejning, inden salg, for derved at få mulighed for at sælge ejendommen momsfrit. Hvis ejendommen derimod opføres med direkte salg for øje, skal der betales moms af salget. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at hvis der først er taget fradrag for momsen i forbindelse med opførelse/ombygning af en ejendom, og man dermed har indikeret, at ejendommen er opført med henblik på salg, vil man ikke senere kunne tilbageføre momsen og ændre den momsmæssige status. Det er derfor væsentligt, allerede inden byggeriet påbegyndes, at gøre sig klart, om der er tale om et momsfrit eller et momspligtigt salg Grunde Salg af grunde, der tidligere har været anvendt til momsfrie formål herunder udlejet momsfrit - kan sælges momsfrit. Det gælder også, hvis der på den pågældende grund tidligere har ligget en ejendom, der har været anvendt til momsfrie formål. En momsfri udlejning af bygninger har således afsmittende virkning på grunden. Eksempel Skatterådet har afgivet et bindende svar, hvor en ejendom, der har været anvendt til momsfri udlejning, sælges med henblik på, at ejendommen skal rives ned. Køberen skal anvende grunden til opførelse af bygninger til bolig og erhverv. Skatterådet slår fast, at der er tale om salg af en grund, men ejendommen/grunden kan sælges momsfrit, da ejendommen tidligere har været anvendt til momsfri udlejning. 7 6 Jf. momslovens 13, stk. 2 7 SKM SR 19

19 Aktier og anparter (ejendomsselskaber) 6. AKTIER OG ANPARTER (EJENDOMSSELSKABER) Den momsmæssige behandling af salg af aktier/anparter i ejendomsselskaber er fortsat noget uklar, men der er trods alt ved at danne sig et billede af, hvordan praksis bliver på området. Ifølge momsbekendtgørelsen 8 anses overdragelse af andele, anparter og aktier for at være salg af en ny bygning, hvis besiddelsen heraf retligt eller faktisk sikrer rettigheder som ejer eller bruger over bygningen. Det gælder for eksempel overdragelse af andele (aktier) i aktieselskaber (aktielejligheder), hvor der sker en faktisk fordeling af lejlighederne i en ejendom ved indflytning, og retten til ejendommen eller en del heraf (lejligheden) følger med ved overdragelsen af andelen/aktien. Salg af andele i andelsboligforeninger anses ikke som levering af fast ejendom. Der er derimod tale om levering af brugsrettigheder til andelshaverne, som er momsfritaget som udlejning af fast ejendom. Det skyldes, at retsforholdet mellem andelsboligforeninger og andelshavere betragtes som momsfri udlejning. Salg af ideelle andele i selskaber, f.eks. i et K/S, som ejer en fast ejendom, anses som udgangspunkt ikke for salg af fast ejendom og er derfor ikke momspligtigt. Det samme gælder salg af andele i aktie- og anpartsselskaber, hvori indgår aktiver i form af fast ejendom. Det skyldes, at de enkelte ejere ikke opnår en ejendomsret til en rørlig ejendom, forstået som en eksklusiv dispositionsret, hvis flere personer ejer en fast ejendom i ideelle andele (anparter/aktier). I stedet opnår ejerne en fælles dispositionsret, der eventuelt kan være reguleret ved parternes nærmere aftale. Som udgangspunkt anses salg af aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber, hvori indgår aktiver i form af fast ejendom, ikke for salg af fast ejendom. Skatterådet har i flere bindende svar 9 bekræftet, at der ikke skal opkræves moms ved salg af samtlige anparter i et ejendomsselskab efter 1. januar Det gælder, når sælgeren ejer alle anparter i et ejendomsselskab. Skatterådet er af den opfattelse, at der ikke er tale om momspligtigt salg af fast ejendom, når ejeren sælger samtlige anparter i ejendomsselskabet, da en eventuel køber ved besiddelsen af anparterne ikke vil opnå en eksklusiv brugsret til ejendommene. Efter et salg af de pågældende aktier vil den eksklusive brugsret stadig tilkomme selskabet, fordi det stadig er selskabet, der har rettighederne som ejer af ejendommene, og ikke den eventuelle tredjemand der er i besiddelse af aktierne. 8 Momsbekendtgørelsens 39 a, stk. 5 9 SKM SR, SKM SR og SKM SR 20

20 Aktier og anparter (ejendomsselskaber) SKAT har dog i et enkelt tilfælde fundet, at overdragelse af samtlige anparter i et ApS, som er stiftet med det formål at opføre og sælge en fast ejendom, og hvor overdragelsen af anparterne sker til et boligselskab, som skal anvende ejendommen til udlejning som ungdomsboliger, vil være momspligtig. Det gælder, hvis overdragelsen reelt sikrer boligselskabet rettigheder som ejer eller bruger af ejendommen. Overdragelsen af andelene til boligselskabet (A/S'et) skal dermed indebære, at boligselskabet (A/S'et) - uanset anpartsselskabets formelle ejerskab til ejendommen - skal kunne anvende ejendommen til sit eget formål der er udlejning af ungdomsboligerne. Praksis omkring salg af aktier/anparter i selskaber, hvor der er aktiver i form af f.eks. en byggegrund eller nye bygninger, kan i dag sammenfattes derhen, at der som altovervejende hovedregel ikke skal beregnes moms af salgssummen. Det er efter vores opfattelse kun i nogle helt særlige situationer, at der (måske) skal beregnes moms af salgssummen. 21

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning...3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg...4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

Boligejerskabsmodeller

Boligejerskabsmodeller Boligejerskabsmodeller I Danmark findes syv forskellige typer boligfællesskaber, hvor beboerne er medejere af ejendommen de såkaldte boligejerskabsmodeller: Andelsboliger, Boligaktieselskaber, Boliganpartsselskaber,

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Så går vi to skridt frem...

Så går vi to skridt frem... J u n i 2 0 0 1 Så går vi to skridt frem... INDHOLD: Kursusdeltagelse og skat... 2-3 Kantinemoms... 3 Momsfradrag ved salg af virksomhed og fast ejendom... 4 Holdingselskabers fradrag for etableringsomkostninger...

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Markedsanalyser og nyheder fra erhvervsejendomsmarkedet > Nr. 2 > Sommer 2012. København har vokseværk

Markedsanalyser og nyheder fra erhvervsejendomsmarkedet > Nr. 2 > Sommer 2012. København har vokseværk Colliers MarkedsNYT Markedsanalyser og nyheder fra erhvervsejendomsmarkedet > Nr. 2 > Sommer 2012 København har vokseværk Danskerne flytter til storbyerne Københavns Ejendomme sikrer det gode byliv Moms

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers AuditBusinessSolutions Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Notat g Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere