Salg af fast ejendom - Moms

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salg af fast ejendom - Moms"

Transkript

1 2014 Salg af fast ejendom - Moms Vejledning 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

2 Forord Momsfritagelsen for salg af fast ejendom blev delvist ophævet med virkning fra 1. januar Det betyder, at der skal betales moms ved erhvervsmæssigt salg af byggegrunde og nye bygninger med tilhørende jord. Det samme gælder i et vist omfang ved salg af ombyggede og renoverede ejendomme. Derimod vil gamle bygninger stadig kunne sælges momsfrit. Byggeri for fremmed (købers) regning anses ikke som salg af en ny bygning. Byggevirksomheder, der opfører bygninger på andres (købers) grunde, udfører en byggeentreprise, hvor der skal betales moms af det fulde vederlag for byggeriet efter momslovens almindelige regler. Der er tale om et meget komplekst område, hvor rækkevidden af de nye momsregler medfører en lang række afgrænsningsspørgsmål. Skatterådet har afgivet en lind strøm af bindende svar på området, men der er stadig masser af uafklarede spørgsmål. Derfor forventer vi, at det vil vare en rum tid, inden der foreligger en utvetydig praksis på området. Denne vejledning er generel vedr. moms på fast ejendom. Vejledningen besvarer derfor ikke alle spørgsmål om de komplekse regler på området. Vedrørende den skattemæssige behandling af salg af fast ejendom henvises til særskilt vejledning. Den momsmæssige behandling af fast ejendom skal afklares, inden ejendomsavance og genvundne afskrivninger ved salg af fast ejendom opgøres, idet det er salgssum m.v. efter eventuel afregning/afløftning af moms, der skal lægges til grund. Vi anbefaler altid at søge konkret rådgivning om momsmæssige og skattemæssige problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med salg af bygninger og/eller byggegrunde. Vejledningen er opdateret med den nyeste praksis, der foreligger pr. 1. januar Februar 2014 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Skatteafdelingen 3

3 Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af momspligten? Salget skal ske i egenskab af en momspligtig person Afgrænsning mellem privat salg og momspligtigt salg Salg i forbindelse med økonomisk virksomhed 6 2. Erhvervsmæssigt salg af byggegrunde og bebyggede grunde Byggegrunde Bebyggede grunde Byggegrunde - med gamle bygninger Særligt vedr. salg i 2010, der effektueres i 2011 eller senere Overgangsregel ved salg af byggegrunde, erhvervet før Erhvervsmæssigt salg af nye bygninger Hvad forstås ved en bygning i momslovens forstand? Undtagelse - byggeri påbegyndt i Definition af nye bygninger Erhvervsmæssigt salg af ombyggede ejendomme Hvad forstås ved til/ombygningsarbejde? Udlejningsejendomme Bygninger Grunde Aktier og anparter (ejendomsselskaber) Virksomhedsoverdragelse Momsfradrag Byggeri for egen regning Momsreguleringsforpligtelse Investeringsgoder Momsregulering Overdragelse af reguleringsforpligtelse ved salg af ejendom Byggeri for egen regning - pålægsmoms Momsgrundlaget Hvornår skal der beregnes moms? Købsmoms Byggeri for fremmed regning Momsgrundlaget ved byggeri for fremmed regning Specifikation af vederlag Købsmoms 34 4

4 Hvem er omfattet af momspligten? 1. HVEM ER OMFATTET AF MOMSPLIGTEN? 1.1. Salget skal ske i egenskab af en momspligtig person Der skal betales moms ved erhvervsmæssigt salg af byggegrunde og nye bygninger m.v. 1 Det betyder, at private som udgangspunkt ikke skal betale moms ved salg af byggegrunde eller private boliger. For at være omfattet af momspligten ved salg af byggegrunde og nye bygninger m.v., skal salget foretages af en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab. Det er ikke afgørende for momspligten, om man som sit erhverv overvejende køber og sælger fast ejendom. Også enkeltstående salg af fast ejendom kan være momspligtige, når sælger er en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab Afgrænsning mellem privat salg og momspligtigt salg Som udgangspunkt skal privatpersoner ikke betale moms ved salg af byggegrunde og nye bygninger. Salg af byggegrunde, som en privat eller en virksomhed har købt med henblik på passiv investering, er ikke momspligtig. Der skal ikke betales moms ved salg af private boliger, hvor ejeren har boet. Det samme gælder for salg af sommerhuse, hvor ejeren har benyttet sommerhuset til privat formål. Virksomheder skal heller ikke betale moms ved salg af grunde, hvis salget foregår som led i den pågældendes almindelige udøvelse af sin ejendomsret. Det skyldes, at salg, der foretages som led i udøvelsen af den almindelige ejendomsret, ikke kan udgøre økonomisk virksomhed i momslovens forstand. Sådanne salg er derfor ikke momspligtige. Det gælder, uanset om de foretages af privatpersoner eller afgiftspligtige personer. Private og virksomheder, der ikke handler i egenskab af afgiftspligtige personer, som foretager udstykning og salg af byggegrunde, skal derfor som udgangspunkt ikke betale moms ved salget. Det gælder, uanset hvor mange grunde der sælges. 1 Jf. momslovens 13, stk. 1, nr. 9 5

5 Hvem er omfattet af momspligten? Dette er en ændring af SKATs tidligere praksis, hvor SKAT var af den opfattelse, at der skulle betales moms, hvis private og virksomheder udstykkede og solgte mere end 3 byggegrunde Salg i forbindelse med økonomisk virksomhed Hvis et grundsalg derimod foretages af en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab, vil salget af grunden være momspligtigt, da der herved er tale om økonomisk virksomhed. Den momsretlige definition på en afgiftspligtig person er: Enhver der selvstændigt og uanset stedet udøver økonomisk virksomhed uanset formålet med eller resultatet af den pågældende virksomhed. Den momsretlige definition på økonomisk virksomhed er: Alle former for virksomhed som en producent, handlende eller leverandør af ydelser samt virksomhed inden for liberale erhverv og dermed sidestillede erhverv, uanset formålet med eller resultatet af virksomheden. Ved økonomisk virksomhed forstås navnlig udnyttelse af materielle eller immaterielle goder med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter. Der er 2 betingelser, der skal være opfyldt, før der kan blive tale om momspligt ved salg af fast ejendom: 1. Sælger skal have taget aktive skridt mod en økonomisk udnyttelse af den faste ejendom 2. Sælger skal have indtægter af en vis varig karakter. Virksomheder, der driver næring med køb og salg af fast ejendom, vil som udgangspunkt blive anset som afgiftspligtige personer, der handler i denne egenskab. Disse virksomheder skal derfor som altovervejende hovedregel betale moms ved salg af byggegrunde og nye bygninger Aktive skridt og indtægter af en vis varig karakter Der foreligger økonomisk virksomhed, når en person eller virksomhed aktivt tager skridt mod en økonomisk udnyttelse af den faste ejendom. Aktive skridt kan bestå i gennemførelse af bygge- og anlægsarbejder herunder byggemodning af grunde og nedrivning af gamle ejendomme. 6

6 Hvem er omfattet af momspligten? Der skal som udgangspunkt ikke betales moms af et grundsalg, hvis en privat sælger, forinden salget, foretager byggemodning af grunden. Det gælder i alle tilfælde, hvis der kun er tale om byggemodning og salg af én grund. Hvis sælgeren derimod byggemodner og sælger flere grunde, kan der efter en konkret vurdering blive tale om momspligt. Det skyldes, at sælgeren som en konsekvens af at han/hun foretager byggemodning kan overgå fra at være privat til at agere som en afgiftspligtig person. Det er en konsekvens af, at sælgeren foretager aktive skridt mod økonomisk udnyttelse af grunden (byggemodning). Herudover er det også en forudsætning, at der er tale om indtægter af en vis varig karakter. Det betyder, at den økonomiske udnyttelse af den faste ejendom skal ske over en tilstrækkelig lang periode. Hvis begge forhold således er til stede, kan byggemodning og salg af flere grunde blive momspligtigt. Det gælder, hvad enten der er tale om en privatpersons salg eller en virksomheds salg af flere grunde i byggemodnet stand. Det bemærkes, at salg af en ejendom, herunder en grund, der har været anvendt til momspligtige formål i en virksomhed, altid vil være momspligtig. Blandet benyttede nye ejendomme (privat/erhverv) er også omfattet af momspligten, men kun for den erhvervsmæssige del af ejendommen. Det gælder, hvis det kan godtgøres, at den del af ejendommen, der anvendes privat, er henført til privatformuen. For en virksomheds lokaler, der anvendes som bolig for indehaver eller personale (evt. som fri bolig), og hvor der ikke har været fradragsret for momsen af udgifter til lokalerne, gælder det tilsvarende, at kun salget af den del af ejendommen, som ikke indgår i boligen, er momspligtig. Det er i denne situation ikke et krav, at lokalerne er henført til privatformuen Tvangsauktionssalg Salg på tvangsauktion af nye bygninger og byggegrunde skal behandles på samme måde som et frivilligt salg, og salget er dermed momspligtigt, hvis ejer/pantsætter er en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab. 7

7 Erhvervsmæssigt salg af byggegrunde og bebyggede grunde 2. ERHVERVSMÆSSIGT SALG AF BYGGEGRUNDE OG BEBYGGEDE GRUNDE Der skal betales moms ved erhvervsmæssigt salg af byggegrunde og i visse tilfælde af bebyggede grunde Byggegrunde Ved en byggegrund forstås et ubebygget areal, som efter planloven, eller forskrifter udstedt i medfør heraf, er udlagt til formål, som muliggør opførelse af bygninger. Det er uden betydning for momspligten, om der er sket byggemodning. Arealer med status i kommuneplanen som såkaldt "perspektivareal" eller "rammebelagt areal", der ikke muliggør opførelse af bygninger, er normalt ikke omfattet af begrebet byggegrund 2. Arealer i landzone, hvortil der gives landzonetilladelse med henblik på udstykning, der muliggør opførelse af bygninger, er omfattet af momspligten. Det samme gælder salg af arealer i landzone, betinget af opnåelse af zonetilladelse til byggeri. Ved tilbageskødning af et grundareal som følge af manglende opfyldelse af betingelsen anses handlen for en nullitet, og tilbageskødningen er derfor ikke momspligtig Bebyggede grunde Særskilt salg af bebyggede grunde er som udgangspunkt momspligtig. Der gælder dog enkelte undtagelser hertil. En vigtig undtagelse er de tilfælde, hvor grunden har været lejet ud uden moms inden salget. Salget er kun momsfrit i de tilfælde, hvor grunden udelukkende har været anvendt til momsfri udlejning, der ikke giver ret til momsfradrag for udgifter til anskaffelse og drift af grunden. Udlejningen må derfor heller ikke være omfattet af en frivillig momsregistrering. Det er endvidere vigtigt at være opmærksom på, at der skal være tale om en reel udlejning af grunden. En aftale om leje af fast ejendom består grundlæggende i, at ejeren af en fast ejendom mod betaling af leje, og for en aftalt periode, overlader lejeren brugsretten til sin ejendom og retten til at udelukke andre herfra. 2 SKM SR 8

8 Erhvervsmæssigt salg af byggegrunde og bebyggede grunde Hvis lejeaftalen er udformet på en sådan måde, at den kan sidestilles med salg af grunden, skal der betales moms af salget af grunden. Der skal ikke betales moms ved salg af udlejede sommerhusgrunde til lejeren, hvor lejeren har bygget sommerhus på grunden. Det skyldes, at grunden inden salget har været anvendt til momsfri udlejning Byggegrunde - med gamle bygninger Salg af en grund, hvorpå der ligger en gammel nedrivningsmoden bygning, er som udgangspunkt ikke momspligtig. Salget vil dog være momspligtigt, hvis det er aftalt, at sælger skal nedrive bygningen, eller hvis det af købsaftalen fremgår, at bygningen erhverves med henblik på nedrivning af køber. I andre tilfælde kan købers hensigt ikke blive tillagt afgørende vægt ved vurderingen af, om der foreligger køb af en bygning, eller køb af en byggegrund. Der vil i praksis blive lagt vægt på prisfastsættelsen i købsaftalen sammenholdt med normalværdien af en tilsvarende ejendom, bebyggelsens karakter ( skur ), manglende tilslutning til offentlig/privat forsyning, ejendommens tidligere anvendelse og karakter m.v. Skatterådet har i flere sager 3 bekræftet, at et salg af byggegrunde, der alle var bebygget, skulle anses som salg af gamle bygninger med tilhørende jord, der er momsfritaget. Skatterådet forudsatte i alle sagerne, at sælgerne ikke var involveret i nedrivning eller genopbygning/ombygning af de eksisterende bygninger på ejendommene, samt at det ikke af salgsaftalen fremgik, at bygningerne erhvervedes med henblik på nedrivning af køber. Det er et område, som sælgere af gamle bygninger skal være meget opmærksomme på, idet en afgørelse om momspligt kan blive truffet flere år efter overdragelsen. Det anbefales derfor altid at indføre et afsnit i købsaftalen om den momsmæssige behandling af salget og hvorfor. Hvis der er den mindste tvivl om, hvorvidt der skal betales moms af salget af en gammel ejendom, anbefales det at anmode SKAT om et bindende svar herpå Særligt vedr. salg i 2010, der effektueres i 2011 eller senere Der skal kun betales moms ved erhvervsmæssigt salg af byggegrunde, hvis salget er sket den 1. januar 2011 eller senere. 3 SKM SR, SKM SR, SKM SR og SKM SR 9

9 Erhvervsmæssigt salg af byggegrunde og bebyggede grunde Der skal således ikke betales moms ved salg af byggegrunde, hvis salget er sket inden Salgstidspunktet anses for at være det tidspunkt, hvor der er indgået en bindende aftale. Hvis den bindende aftale om grundsalget er indgået i 2010, skal der derfor ikke betales moms. Ved en bindende aftale forstås en aftale, som begge parter har tiltrådt, uanset om aftalen kaldes kontrakt, slutseddel, købstilbud eller lignende. Et købstilbud skal være accepteret af sælger. En bindende aftale er en aftale, som begge parter har underskrevet, og som binder aftaleparterne, sådan at ingen af parterne vilkårligt kan træde tilbage fra aftalen. Det er derimod ikke afgørende, at aftalen er ubetinget. Betingelser i form af eksempelvis byggetilladelse, udstykning, udmatrikulering, salg af anden ejendom og finansiering er ikke af en sådan karakter, at aftalerne mister karakteren af bindende aftaler i momsmæssig henseende. Selvom selve overdragelsen eller/og betaling først finder sted senere, skal der således ikke betales moms af salget af byggegrunden, hvis der er indgået en bindende aftale i Overgangsregel ved salg af byggegrunde, erhvervet før 2011 I forbindelse med momspligtigt salg af byggegrunde efter 1. januar 2011, er der fastsat en overgangsordning om godtgørelse af ikke tidligere tilbagebetalt moms. Overgangsordningen betyder, at sælgeren af en byggegrund, der skal betale moms af salget, kan få godtgjort momsen af udgifter til byggemodning, advokat, revisor m.v. afholdt inden Adgangen til momsfradrag indtræder i takt med salg af den enkelte grund. For grunde, der ikke er solgt inden 5 år, godtgøres momsen senest ved udgangen af Det betyder, at virksomheder, der ligger inde med en portefølje af grunde, med fordel allerede nu kan opgøre momsen af udgifterne, så de er klar til at blive fratrukket ved udgangen af Der er ingen nedre grænse for, hvor langt man kan gå tilbage i tid, men udgifterne skal kunne dokumenteres. For udgifter herunder byggemodningsudgifter m.v. - der afholdes i 2011 og senere, kan momsen fratrækkes løbende i den periode, hvor udgifterne er afholdt. 10

10 Erhvervsmæssigt salg af nye bygninger 3. ERHVERVSMÆSSIGT SALG AF NYE BYGNINGER Fra 1. januar 2011 skal der betales moms ved salg af nye bygninger, hvor opførelse af bygningen er påbegyndt i 2011 eller senere. Salg af gamle ejendomme vil kun blive omfattet af momspligten, hvis der i 2011 eller senere foretages til/ombygning eller renovering i væsentligt omfang se afsnit 4. Med de nye regler om moms på salg af nye bygninger, er det som udgangspunkt ikke længere særlig relevant at skelne mellem byggeri for egen regning og byggeri for fremmed regning, idet momsen fremover behandles ens i disse tilfælde. Sondringen har dog stadig betydning ved vurderingen af, om der skal beregnes pålægsmoms 4, der omfatter moms af værdien af eget arbejde og egne materialer. Pålægsmomsen skal stadig beregnes ved byggeri for egen regning, idet den skal medregnes ved opgørelsen af en eventuel momsreguleringsforpligtelse. Moms ved byggeri i 2011 og senere kan skematisk illustreres sådan: Moms på byggeri Moms på hele salgssummen også af jorden Fradrag for moms på eget og fremmed arbejde Eget arbejde indgår i salgssummen Salgsaftale Støbning af fundament BYGGEGRUND 3.1. Hvad forstås ved en bygning i momslovens forstand? Ved begrebet bygning forstås enhver grundfast konstruktion. 4 Jf. momslovens 6 og 7 11

11 Erhvervsmæssigt salg af nye bygninger Ved fast ejendom forstås bygninger i traditionel forstand (hele bygninger og enkelte lokaler) og grundarealer med andre grundfaste konstruktioner. Herudover anses også parkeringspladser, transformatorstationer, regnvandsbassiner broer og andre vejanlæg samt havneanlæg som fast ejendom. Til den faste ejendom hører træer og avl på roden, hegn, brønde, anlæg og bygningstilbehør, så længe det er grundfaste konstruktioner. Som eksempler på sædvanligt bygningstilbehør kan nævnes varmeanlæg til opvarmning af rum, olietanke til varmeanlæg, faste ventilatorer til ventilation af rum og sprinkleranlæg. I grænsetilfælde er der fast momspraksis for at anvende reglerne i tinglysningsloven, vurderingsloven og afskrivningsloven. Eksempelvis medgår installationer, som er indlagt til selve anvendelsen af bygningen, til den faste ejendom, hvorimod installationer til brug for en erhvervsmæssig aktivitet, der foregår i bygningen, anses for at være løsøre. Ejerlejligheder, dvs. lejligheder i etagebyggeri og i række- og klyngehuse, anses i relation til momsreglerne for selvstændige faste ejendomme. Ved aktie-/anpartslejligheder tilhører ejendommen aktie-/anpartsselskabet, og aktionærerne m.v. er alene tillagt en eksklusiv brugsret til de respektive lejligheder i kraft af deres status som aktionær. Ved andels-/aktielejligheder gælder det således til forskel fra ejerlejligheder, at det samlede byggeri i momsmæssig forstand som udgangspunkt anses som én fast ejendom. Andelslejligheder adskiller sig fra traditionelle ejerlejligheder ved, at det er andelsforeningen, som ejer alle lejlighederne, og at andelshaverne alene i kraft af deres medlemskab af andelsforeningen, har en eksklusiv brugsret til en lejlighed. Der er således ikke i klassisk forstand tale om, at andelshaveren ejer en fast ejendom, når det gælder andelslejligheder. Brugsrettigheder til andelsboliger anses derimod for udlejning Undtagelse - byggeri påbegyndt i 2010 Hvis et byggeri er påbegyndt i 2010, skal der ikke betales moms efter de nye regler, selvom salget først sker eller senere. En bygning anses for påbegyndt, når støbningen af fundamentet er påbegyndt. Det er den samme afgrænsning, der gælder vedrørende byggeri for egen og fremmed regning. Et fundament kan anses for påbegyndt, når disse betingelser er opfyldt: 12

12 Erhvervsmæssigt salg af nye bygninger Der skal være støbt i jordhøjde til frostfri dybde af stribe/punktfundamenter Fundamentet anses kun for påbegyndt, hvis fundamentet uanset støbearbejdets stadie opfylder kravene til et fundament bestemt til det projekterede byggeri Der skal foreligge en reel hensigt om at ville færdiggøre det konkrete byggeri Bygherren skal kunne understøtte hensigten med objektive momenter, f.eks. ved fremlæggelse af byggetilladelser, andre offentlige attester til brug for byggeriet, projektbeskrivelser, approberede tegninger, økonomiske overslag, underentreprisekontrakter m.v. Herudover har Skatterådet i et bindende svar 5 udtalt, at det som udgangspunkt er et krav, for at et byggeri anses for påbegyndt, at Fundamentet skal gøres færdigt Fundamentet skal gøres færdigt inden for en bestemt tid Byggeriet skal være færdigt inden for en bestemt tid. Piloteringsarbejde sidestilles ikke med støbning af fundament. Påbegyndelse af et standardfundament i 2010 vil ikke være nok til, at byggeriet kan anses for påbegyndt, hvis det efterfølgende ændres til et andet byggeri. Liggeperioder, der er begrundet i udefra kommende omstændigheder, f.eks. vejrlig, svigtende leveringer fra leverandører, underleverandørers konkurs m.v. kan som udgangspunkt anerkendes. Herudover er manglende finansieringsmulighed og svigtende marked også anerkendt som årsager til, at byggeriet først kan færdiggøres på et senere tidspunkt. Opførelse af en bygning på et eksisterende fundament - efter nedrivning af en gammel bygning - anses som en ny bygning. Byggeriet anses i denne situation for påbegyndt på tidspunktet for påbegyndelse af det egentlige byggearbejde Definition af nye bygninger En bygning er ny ved: Førstegangssalg Inden første indflytning det gælder også halvfærdige bygninger uanset hvor mange gange bygningen handles, og hvor gammel bygningen er, hvis den er påbegyndt efter 1. januar 2011 Hvis den sælges inden 5 år efter færdiggørelsen, selvom den er taget i brug ved indflytning. 5 SKM SR 13

13 Erhvervsmæssigt salg af nye bygninger Ved indflytning forstås, at bygningen er taget i brug til det formål, som den er bestemt til, og hvortil der er givet tilladelse i henhold til byggelovgivningen. F.eks. vil anvendelse af bygninger som prøvehuse til fremvisning for potentielle kunder ikke være taget i anvendelse på en sådan måde, at der kan anses for at være sket indflytning. Efterfølgende salg Ved anden og efterfølgende salg er bygningen kun momspligtig, hvis Bygningen har været færdigopført i mindre end 5 år, og Første salg af bygningen er sket til en interesseforbunden part, og Bygningen har været i brug i mindre end to år. Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for salg af udlejningsejendomme, der udelukkende har været anvendt til momsfri udlejning. Disse særlige regler medfører, at der ikke skal betales moms af salget, selvom ejendommen sælges mindre end 5 år fra færdiggørelsen. Det skyldes, at der ikke har været momsfradrag for udgifterne til opførelse og drift af ejendommen. Eksempel Nedenfor er vist et specielt tilfælde med ejendomshandler for at illustrere de momsmæssige konsekvenser i forbindelse med ovenstående 2-års regel: Forudsætninger Virksomhed A er en entreprenør, der opfører ejendomme Virksomhed A opfører en bygning på egen grund efter de nye regler. Byggeriet er færdigt 1. september Virksomhed A sælger herefter bygning og grund til datterselskab B den 15. september Virksomhed B er en momspligtig virksomhed og skal bruge ejendommen som domicilejendom Virksomhed B tager bygningen i brug 1. november 2012 Virksomhed B er hårdt ramt af finanskrisen og er derfor nødt til at indskrænke sine aktiviteter Virksomhed B sælger derfor bygning og grund til virksomhed C den 1. juli 2013 Virksomhed C er en momspligtig virksomhed og skal bruge bygningen som domicilejendom Virksomhed C tager bygningen i brug 1. august 2013, men vælger at sælge bygning og grund 1. februar

14 Erhvervsmæssigt salg af nye bygninger Eksempel - tidslinje: 2/1 12 1/ /9 12 1/ /7 13 1/8 13 1/2 16 Byggeri starter Byggeri Ibrug - Ibrug - 1. salg 2. salg f æ rdigt tagning tagning 3. salg Periode tæller ikke med I forhold til 2-års regel Periode tæller med i forhold til 2-års regel Momsmæssige konsekvenser for virksomhederne Virksomhed A Momspligt ved salg af bygning og grund, da salget sker inden første indflytning Momsfradrag for omkostninger vedrørende byggeri samt evt. pålægsmoms af egne ydelser Momsreguleringsforpligtelsen på ejendom og grund er momsen af salgsprisen. Virksomhed B (datterselskab) Momspligt ved salg af bygning og grund, selvom salget sker efter indflytning, da bygningen ikke har været taget i brug i minimum 2 år Der er momsfradrag for omkostninger vedrørende ejendomssalg Momsreguleringsforpligtelsen på ejendom og grund er momsen af salgsprisen. Virksomhed C Salget af bygning og grund er momsfrit, da ejendommen ikke længere er ny - Ikke førstegangssalg af bygning og grund - Salget sker efter første indflytning - Bygningen har været taget i brug i mere end 2 år Der er ikke fradrag for moms af omkostninger vedrørende ejendomssalget (momsfrit salg) Virksomhed C skal opgøre momsreguleringsforpligtelsen på bygning og grund, svarende til 70% af momsen på fakturaen ved køb af ejendom og grund Momsreguleringsforpligtelse indbetales til SKAT eller overdrages til køber, hvis køber kan og vil overtage reguleringsforpligtelsen. Som det fremgår af ovenstående eksempel, er det vigtigt for køber og sælger at gøre sig klart, hvorledes ejendommen er og bliver anvendt. Det anbefales derfor at anføre oplysning herom i salgsaftalen, således at der ikke er, eller senere opstår, tvivl om det historiske forløb for en ny køber. 15

15 Erhvervsmæssigt salg af ombyggede ejendomme 4. ERHVERVSMÆSSIGT SALG AF OMBYGGEDE EJENDOMME Der er moms på salg af ejendomme, hvorpå der er udført til/ombygningsarbejde eller renovering i væsentligt omfang. En gammel bygning kan således blive ny i momslovens forstand og dermed blive momspligtig ved salg. En bygning, der er ombygget i væsentligt omfang, anses for en ny bygning. Derfor gælder den samme definition, som gælder for nye bygninger, når det skal afgøres, om der skal betales moms ved et efterfølgende salg se under afsnittet definition af nye bygninger. Til/ombygning i væsentligt omfang For gamle bygninger, hvor der foretages til/ombygning i væsentligt omfang, gælder en 25%/50%-regel for, hvornår bygningen ændrer karakter til igen at være en ny bygning i momslovens forstand. Ejendommen bliver ny igen, hvis udgifterne til til/ombygningen overstiger: 50% af ejendomsværdien med tillæg af værdien af ombygningsarbejdet ekskl. moms ved bygning uden grund, eller 25% af ejendomsværdi med tillæg af værdien af ombygningsarbejdet ekskl. moms ved bygning med grund. Ejendomsværdien er værdien iht. SKATs seneste ejendomsvurdering før ombygningen. I praksis vil det som altovervejende hovedregel være 25%-kriteriet, der skal anvendes, medmindre der er tale om ombygning af en bygning på lejet grund. Hvis salgsprisen overstiger ejendomsvurderingen ved seneste ejendomsvurdering med tillæg af det udførte ombygningsarbejde, kan denne anvendes som beregningsgrundlag for 25%/50%-kriteriet. Salgsprisen kan dog aldrig anvendes ved salg til interesseforbundne parter. Værdien af ombygningsarbejdet opgøres efter normalværdi ekskl. moms. Ved salg af en ombygget ejendom skal der beregnes moms af hele salgsprisen for ejendommen. Ejerlejligheder er som udgangspunkt underlagt 25%-kriteriet. 16

16 Erhvervsmæssigt salg af ombyggede ejendomme Eksempel på 25%-reglen Forudsætninger: Køb af parcelhus inkl. grund = DKK Ombygning ekskl. moms = DKK (DKK inkl. moms). Beregningsgrundlag: Ejendomsværdien på dagen for ombygningens færdiggørelse, som er fastsat af SKAT ved den seneste ejendomsvurdering + værdien af det udførte ombygningsarbejde. Seneste offentlige ejendomsvurdering = DKK Salgspris = DKK Da værdien af ombygningsudgifterne overstiger 25% af beregningsgrundlaget, skal der betales moms af salget: ( x 100): = 27,8%. Hvis salgsprisen i stedet blev anvendt som beregningsgrundlag, ville 25%-kriteriet også blive overskredet: ( x 100): = 26,3%. Hvis værdien af ombygningsarbejdet var DKK ekskl. moms (DKK inkl. moms), skulle der ikke betales moms af salget: ( x 100): = 24,9%. Dette skema illustrerer forskellen i fortjeneste under de to forudsætninger: DKK Salgspris Lavere forbedring Salgspris (evt. inkl. moms) Købspris Ombygningsarbejde inkl. moms Netto momsudgift ( ) Fortjeneste Som det fremgår af eksemplet, kan det være afgørende for den endelige fortjeneste, hvorvidt grænserne overskrides. Ofte vil køber i øvrigt have interesse i selv at kunne påvirke visse ombygningsarbejder, For at undgå at ombygningsudgifterne overstiger 25%-kriteriet, kan det derfor være en mulighed at indgå aftale med køber om, at dele af ombygningsarbejdet udfø- 17

17 Erhvervsmæssigt salg af ombyggede ejendomme res efterfølgende som en entrepriseopgave for fremmed regning. Eksempelvis kunne det aftales, at køkken- og badeværelser indrettes efterfølgende Hvad forstås ved til/ombygningsarbejde? Som til/ombygningsarbejde anses arbejder på en bygning, der ikke kan karakteriseres som normal vedligeholdelse, såsom maling, tapetsering og lignende. Til/ombygningsarbejde omfatter opførelse (tilbygning), udvidelse, ændring (ombygning) af en bygning, eller udførelse af enhver teknisk eller anden operation i, på, over eller under de pågældende arealer med henblik på at tilpasse bygningen til en eksisterende anvendelse eller en ændret anvendelse. Som til/ombygningsarbejder anses dermed tillige forbedrings- og renoveringsarbejder, f.eks. etablering af ny facade og tagbelægning, nye vinduer/døre, ombygning af vådrum (bad/toilet), køkken og lignende, og etablering af nyt centralvarmeanlæg, når til/ombygningsarbejdet i øvrigt er af væsentligt omfang. Opførelse, herunder genopførelse (efter nedrivning), af en bygning, eller opførelse af flere bygninger på et eksisterende fundament, anses som opførelse af en ny bygning. Forsikringsskader Hel eller delvis genopførelse af en bygning efter en forsikringsskade anses ikke for opførelse af en ny bygning eller "til/ombygning" i relation til de nye regler om moms på salg af ejendomme. Ejendommen succederer dermed i den oprindelige bygnings status. 18

18 Udlejningsejendomme 5. UDLEJNINGSEJENDOMME 5.1. Bygninger Hvis en ejendom udelukkende har været anvendt til momsfri udlejning, og der derfor ikke har været momsfradrag ved anskaffelse og drift af ejendommen, skal der ikke betales moms ved salg af ejendommen. 6 Det gælder, selvom salget sker mindre end 5 år efter færdiggørelsen af ejendommen. Hvis blot en del af bygningen har været anvendt til momspligtig udlejning eller som domicilejendom for momspligtig virksomhed, vil salget af bygningen være momspligtig i sin helhed. Denne særlige regel betyder, at det kan være interessant at anvende ejendommen til egen momsfri udlejning, eksempelvis boligudlejning, inden salg, for derved at få mulighed for at sælge ejendommen momsfrit. Hvis ejendommen derimod opføres med direkte salg for øje, skal der betales moms af salget. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at hvis der først er taget fradrag for momsen i forbindelse med opførelse/ombygning af en ejendom, og man dermed har indikeret, at ejendommen er opført med henblik på salg, vil man ikke senere kunne tilbageføre momsen og ændre den momsmæssige status. Det er derfor væsentligt, allerede inden byggeriet påbegyndes, at gøre sig klart, om der er tale om et momsfrit eller et momspligtigt salg Grunde Salg af grunde, der tidligere har været anvendt til momsfrie formål herunder udlejet momsfrit - kan sælges momsfrit. Det gælder også, hvis der på den pågældende grund tidligere har ligget en ejendom, der har været anvendt til momsfrie formål. En momsfri udlejning af bygninger har således afsmittende virkning på grunden. Eksempel Skatterådet har afgivet et bindende svar, hvor en ejendom, der har været anvendt til momsfri udlejning, sælges med henblik på, at ejendommen skal rives ned. Køberen skal anvende grunden til opførelse af bygninger til bolig og erhverv. Skatterådet slår fast, at der er tale om salg af en grund, men ejendommen/grunden kan sælges momsfrit, da ejendommen tidligere har været anvendt til momsfri udlejning. 7 6 Jf. momslovens 13, stk. 2 7 SKM SR 19

19 Aktier og anparter (ejendomsselskaber) 6. AKTIER OG ANPARTER (EJENDOMSSELSKABER) Den momsmæssige behandling af salg af aktier/anparter i ejendomsselskaber er fortsat noget uklar, men der er trods alt ved at danne sig et billede af, hvordan praksis bliver på området. Ifølge momsbekendtgørelsen 8 anses overdragelse af andele, anparter og aktier for at være salg af en ny bygning, hvis besiddelsen heraf retligt eller faktisk sikrer rettigheder som ejer eller bruger over bygningen. Det gælder for eksempel overdragelse af andele (aktier) i aktieselskaber (aktielejligheder), hvor der sker en faktisk fordeling af lejlighederne i en ejendom ved indflytning, og retten til ejendommen eller en del heraf (lejligheden) følger med ved overdragelsen af andelen/aktien. Salg af andele i andelsboligforeninger anses ikke som levering af fast ejendom. Der er derimod tale om levering af brugsrettigheder til andelshaverne, som er momsfritaget som udlejning af fast ejendom. Det skyldes, at retsforholdet mellem andelsboligforeninger og andelshavere betragtes som momsfri udlejning. Salg af ideelle andele i selskaber, f.eks. i et K/S, som ejer en fast ejendom, anses som udgangspunkt ikke for salg af fast ejendom og er derfor ikke momspligtigt. Det samme gælder salg af andele i aktie- og anpartsselskaber, hvori indgår aktiver i form af fast ejendom. Det skyldes, at de enkelte ejere ikke opnår en ejendomsret til en rørlig ejendom, forstået som en eksklusiv dispositionsret, hvis flere personer ejer en fast ejendom i ideelle andele (anparter/aktier). I stedet opnår ejerne en fælles dispositionsret, der eventuelt kan være reguleret ved parternes nærmere aftale. Som udgangspunkt anses salg af aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber, hvori indgår aktiver i form af fast ejendom, ikke for salg af fast ejendom. Skatterådet har i flere bindende svar 9 bekræftet, at der ikke skal opkræves moms ved salg af samtlige anparter i et ejendomsselskab efter 1. januar Det gælder, når sælgeren ejer alle anparter i et ejendomsselskab. Skatterådet er af den opfattelse, at der ikke er tale om momspligtigt salg af fast ejendom, når ejeren sælger samtlige anparter i ejendomsselskabet, da en eventuel køber ved besiddelsen af anparterne ikke vil opnå en eksklusiv brugsret til ejendommene. Efter et salg af de pågældende aktier vil den eksklusive brugsret stadig tilkomme selskabet, fordi det stadig er selskabet, der har rettighederne som ejer af ejendommene, og ikke den eventuelle tredjemand der er i besiddelse af aktierne. 8 Momsbekendtgørelsens 39 a, stk. 5 9 SKM SR, SKM SR og SKM SR 20

20 Aktier og anparter (ejendomsselskaber) SKAT har dog i et enkelt tilfælde fundet, at overdragelse af samtlige anparter i et ApS, som er stiftet med det formål at opføre og sælge en fast ejendom, og hvor overdragelsen af anparterne sker til et boligselskab, som skal anvende ejendommen til udlejning som ungdomsboliger, vil være momspligtig. Det gælder, hvis overdragelsen reelt sikrer boligselskabet rettigheder som ejer eller bruger af ejendommen. Overdragelsen af andelene til boligselskabet (A/S'et) skal dermed indebære, at boligselskabet (A/S'et) - uanset anpartsselskabets formelle ejerskab til ejendommen - skal kunne anvende ejendommen til sit eget formål der er udlejning af ungdomsboligerne. Praksis omkring salg af aktier/anparter i selskaber, hvor der er aktiver i form af f.eks. en byggegrund eller nye bygninger, kan i dag sammenfattes derhen, at der som altovervejende hovedregel ikke skal beregnes moms af salgssummen. Det er efter vores opfattelse kun i nogle helt særlige situationer, at der (måske) skal beregnes moms af salgssummen. 21

Salg af fast ejendom (moms) 2011

Salg af fast ejendom (moms) 2011 Salg af fast ejendom (moms) 2011 Vejledning Forord Som led i Skattereformen blev den hidtidige momsfritagelse for salg af fast ejendom delvist ophævet med virkning fra 1. januar 2011. Det betyder, at der

Læs mere

Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet

Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet Fra 1. januar 2011 skal der betales moms

Læs mere

Salg af fast ejendom - Moms

Salg af fast ejendom - Moms 2014 Salg af fast ejendom - Moms Vejledning 2016 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar Moms og fast ejendom Danske Skatteadvokaters forårsseminar Salg af fast ejendom v/[ ] Momspligt Momslovens 1 og 4 (MSD art. 1 og 2) Erhvervsmæssig levering af varer og ydelser med leveringssted i Danmark

Læs mere

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Moms på fast ejendom Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Skatter og moms 2 3 Retskilder EF-traktaten art. 99 Momssystemdirektivet (2006/112/EØF) m.fl. Momsloven (Lovbekendtgørelse nr. 106

Læs mere

Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde

Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde DECEMBER 2010 Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø www.skat.dk version 1.1 digital side 1 af 26 Indhold Indledning...........................................................

Læs mere

7.5 Investeringsgoder

7.5 Investeringsgoder Moms Forlaget Andersen 7.5 Investeringsgoder Af Senior VAT Consultant Mette Danielsen, Ernst & Young P/S mette.danielsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende investeringsgoder har følgende indhold:

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning...3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg...4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indholdsfortegnelse Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indledning Registrering Udlejning Bortforpagtning Salg Hvordan du bliver registreret Registrering i mindst 2 år Moms af

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning... 3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg... 4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere

POWERPOINT TEMPLATE TITLE

POWERPOINT TEMPLATE TITLE POWERPOINT TEMPLATE TITLE Få styr på MOMS ved køb og salg af fast ejendom v/advokat Tine Seehausen, den 2.11.2015 Ejendomsforeningen Fyn A focused subheading Date Fast ejendom og moms A. Moms ved køb og

Læs mere

Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen momspligt pr. 1. januar 2011 Overgangsordning

Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen momspligt pr. 1. januar 2011 Overgangsordning Dansk Selskab for Boligret Lyngby, 5. maj 2009 Partner Søren Engers Pedersen soeren.engers@dk.ey.com Fast ejendom Ejendomsadministration Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen

Læs mere

Moms - ejendom og entreprise

Moms - ejendom og entreprise MOMS, TOLD & AFGIFTER Moms - ejendom og entreprise Peter K. Svendsen og Randi Christiansen 3. marts 2008 TAX Program Byggemoms Nyere praksis vedr. aftaleindgåelse / byggeri for egen regning Hvornår er

Læs mere

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser Vejledning om de moms- og afgiftsmæssige konsekvenser i forbindelse med at museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser er blevet momspligtige Fra den 1. april 2007 er museers indtægter

Læs mere

Moms i forbindelse med fast ejendom. Opdatering på udviklingen i praksis

Moms i forbindelse med fast ejendom. Opdatering på udviklingen i praksis Moms i forbindelse med fast ejendom Opdatering på udviklingen i praksis Indhold Salg af udlejningsejendomme Seneste nyt om praksis, muligheder og risici Momsfri virksomhedsoverdragelse Ny praksis nu også

Læs mere

Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse. Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen

Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse. Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen Hvornår er lodsejer afgiftspligtig? Overordnede betingelser for afgiftspligt Der er tale

Læs mere

Moms i ekspropriationsprocesser

Moms i ekspropriationsprocesser Moms i ekspropriationsprocesser Aarhus, den 3. november 2016 2 Problemstilling Der findes mange ekspropriationshjemler i lovgivningen, men alle hjemler skal administreres under hensyntagen til grundlovens

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

14. januar 2011 mbl (X:\Udvalg\MOMSARBG\2010\Moms på fast ejendom- Supplerende henvendelse.doc)

14. januar 2011 mbl (X:\Udvalg\MOMSARBG\2010\Moms på fast ejendom- Supplerende henvendelse.doc) Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: winnie.jensen@skat.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr.

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning... 3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg... 4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Østergade 130, 6900 Skjern Tlf. 88 81 11 88 Edison Park 4, 6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Bredgade 29, 7160 Tørring Tlf. 75 80 19 33 Voldbjergvej 16, 2. sal, 8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Banegårdsgade

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM. Lersø Parkalle København Ø. Telefon

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM. Lersø Parkalle København Ø. Telefon MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Lersø Parkalle 112. 2100 København Ø. Telefon 39 29 08 00 www.buusjensen.dk. buusjensen@buusjensen.dk Indhold Indledning... 3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg... 4 Momspligtige

Læs mere

Moms ved byggearbejder med henblik på salg

Moms ved byggearbejder med henblik på salg Moms ved byggearbejder med henblik på salg af Susanne Pedersen og Kaj Ramsløv 1. Indledning Højesteret afsagde den 6. marts 2003 dom i en sag om byggemoms. Sagen drejede sig om, hvorvidt et byggearbejde

Læs mere

4.2 Registreringspligtig person

4.2 Registreringspligtig person Moms Forlaget Andersen 4.2 Registreringspligtig person Af Senior VAT Consultant Susanne Johnsen, Ernst & Young P/S susanne.johnsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende registreringspligtig person

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

Skatter og afgifter ved fast ejendom. v/ partner Thomas Frøbert Den offentlige uddannelsesdag 2014

Skatter og afgifter ved fast ejendom. v/ partner Thomas Frøbert Den offentlige uddannelsesdag 2014 Skatter og afgifter ved fast ejendom v/ partner Thomas Frøbert Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Moms ved salg af fast ejendom Med fokus på salg af fast ejendom Til udviklere Til andre myndigheder 3

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse og vejledning om moms på fast ejendom H Skatteministeriets j.nr

Udkast til bekendtgørelse og vejledning om moms på fast ejendom H Skatteministeriets j.nr Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09

Læs mere

Høring om styresignal vedrørende moms på fast ejendom ved salg efter udlejning, H

Høring om styresignal vedrørende moms på fast ejendom ved salg efter udlejning, H SKAT Østbanegade 123 København Ø 7. november 2016 Høring om styresignal vedrørende moms på fast ejendom ved salg efter udlejning, H317-16. SKAT har den 14. oktober 2016 fremsendt ovennævnte forslag til

Læs mere

De momsmæssige aspekter ved opførelse og salg af fast ejendom for egen henholdsvis fremmed regning

De momsmæssige aspekter ved opførelse og salg af fast ejendom for egen henholdsvis fremmed regning De momsmæssige aspekter ved opførelse og salg af fast ejendom for egen henholdsvis fremmed regning 1. Indledning & baggrund Når man taler opførelse og salg af fast ejendom i Danmark, bliver man meget hurtigt

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

Moms ved handel med fast ejendom

Moms ved handel med fast ejendom Moms ved handel med fast ejendom Momskursus hos EY 24. november 2014 Agenda Velkomst Salg af fast ejendom Udlejning Overordnet gennemgang af momsreglerne for salg af fast ejendom Definitioner af fast ejendom

Læs mere

Aalborg Universitet Laura Venborg Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 4. 1.1. Problemformulering... 5. 1.2. Projektdesign... 6. 1.3. Metode...

Aalborg Universitet Laura Venborg Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 4. 1.1. Problemformulering... 5. 1.2. Projektdesign... 6. 1.3. Metode... 2008 Byggemoms Vejleder: John Engsig Laura Venborg Aalborg Universitet 17-12-20082008 Aalborg Universitet Laura Venborg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Problemformulering...

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% FRI FOR MOMS

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% FRI FOR MOMS % FRI FOR MOMS - en vejledning om momslovens nye fritagelsesregel Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Redaktion Steen Tinning og Bjarne Nissen, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) Mikael Friis

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1) 2008/1 LSF 203 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-211-0009 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011 Lone Friis Agenda Generel SKAT-momspligt hos skoler, herunder seneste udvikling på momsområdet for skoler Lønsumsafgiftspligtige aktiviteter Styresignalet

Læs mere

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet Dokumentets dato 19 okt 2010 Dato for offentliggørelse SKM-nummer Myndighed 27 okt 2010 11:21 SKM2010.692.SR Skatterådet Sagsnummer 09-169879 Dokumenttype Overordnede emner Emneord Resumé Bindende svar

Læs mere

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering momsnotat.2008.1.4.08.u.ændringer.doc 15-07-08 Side 1 af 9 1. GENERELT: 3 2. SALGSMOMS: 3 2.1 Overordnet 3 2.2 indtægtstyper - momsmæssigt 3 2.3. Momspligtige forskningsindtægter(omsætning)

Læs mere

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen Kontakt os venligst, hvis indholdet af denne publikation giver anledning til spørgsmål. INDHOLDSFORTEGNELSE Momspakken - ændring af reglerne for levering

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af merværdiafgiftsloven 1 og lov om afgift af lønsum m.v. (Ophævelse af visse momsfritagelser og udvidet lønsumsafgift for den

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens SKAT Jura, Afgifter og Lovkoordinering Østbanegade 123 2100 København Ø Pr. mail: juraskat@skat.dk 17. januar 2017 Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens aktiver

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 216 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af merværdiafgiftsloven 1 og lov om afgift af lønsum m.v. (Ophævelse af visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1) Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1) (Ophævelse

Læs mere

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Kapitel 3 Bygninger, installationer og drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter Bygninger og installationer 14. Erhvervsmæssigt

Læs mere

BA ØKONOMI HA (JUR.) I SKAT, 2. DEL

BA ØKONOMI HA (JUR.) I SKAT, 2. DEL BA ØKONOMI HA (JUR.) I SKAT, 2. DEL Sommereksamen / Summer exams 2010 Ordinær eksamen / Ordinary exam Skriftlig prøve / Written exam: 25055 Moms- og afgiftsret Varighed / Duration: 3 hours / timer Hjælpemidler

Læs mere

AU-Orientering 1/2005

AU-Orientering 1/2005 AU-Orientering 1/2005 Orientering fra Attestudvalget Juni 2005 Denne orientering indeholder følgende: 1. Ny Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed 2. Ny dagpengeattest LÆ 255 3. Regning ved alle attester 4.

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre I henhold til 24, stk. 1, nr. 1, i landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat fastsættes:

Læs mere

Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013

Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013 Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013 Ændring af skattelovgivningen Afskrivningsreglerne for selvstændig erhvervsdrivende bliver fra og

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2012 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Momsretlige regler for levering af fast ejendom

Momsretlige regler for levering af fast ejendom Kandidatafhandling 1. august 2014 Momsretlige regler for levering af fast ejendom Forfattere: Thi Thuy Uyen Tran (402685) Andreas Frost Hamann (300590) Vejleder: Henrik Stensgaard Studieretning: Cand.merc.aud

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning November 2012 Rev. december 2012 Efterskolernes Momsvejledning INDHOLD Indhold og forord side 2 Momsregistrering side 3 Momspligtig omsætning side 5 Momsfri omsætning side 6 Omsætning udenfor momsloven

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afskrivnings loven. Sol og vind:

Afskrivnings loven. Sol og vind: Afskrivnings loven Sol og vind: Der er på sol anlæg mulighed for at afskrive hele 25% pr år efter saldo metoden hvis anlægget er under 1 MW, det er op til den enkelte investere om denne vil/kan udnytte

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Forældrekøb - værdiansættelse ved overdragelse fra selskab til aktionær værdiansættelse af lejlighed udlejet til barn SKM

Forældrekøb - værdiansættelse ved overdragelse fra selskab til aktionær værdiansættelse af lejlighed udlejet til barn SKM - 1 Forældrekøb - værdiansættelse ved overdragelse fra selskab til aktionær værdiansættelse af lejlighed udlejet til barn SKM2013.841.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre

Læs mere

Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning

Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning - 1 Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har som SKM2016.633.LSR valgt at offentliggøre

Læs mere

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl.

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. På baggrund af en henvendelse fra Dansk Journalistforbund, har Told- og Skattestyrelsen i samarbejde

Læs mere

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession - 1 Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med skatteministerens forslag om skærpelse af den såkaldte pengetankregel kan et generationsskifte

Læs mere

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 1 Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Helsingør har den 10/11 2010 afsagt dom vedrørende en kommanditists anskaffelsessum for en anpart i en

Læs mere

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen TfS 2008, 76 SR Emne: Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen Resume: Skatterådet bekræftede, at den påtænkte spaltning af A ApS - som er et pengetankselskab - opfylder betingelserne om skattefri

Læs mere

Vedligeholdelse ctr. forbedring af fast ejendom - dokumentation - sagkyndig forklaring - SKM2011.267.VLR, jf. tidligere TfS 2010, 937

Vedligeholdelse ctr. forbedring af fast ejendom - dokumentation - sagkyndig forklaring - SKM2011.267.VLR, jf. tidligere TfS 2010, 937 - 1 Vedligeholdelse ctr. forbedring af fast ejendom - dokumentation - sagkyndig forklaring - SKM2011.267.VLR, jf. tidligere TfS 2010, 937 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret

Læs mere

Moms og holdingselskaber - en statusopdatering

Moms og holdingselskaber - en statusopdatering Moms og holdingselskaber - en statusopdatering Revision. Skat. Rådgivning. Præsentation Asger Hauchrog Engvang Director Email: ahg@pwc.dk Telefon: 4040 2260 2 1 Velkommen Agenda Fradrag for omkostninger

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Hal(v)moms INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Hal(v)moms INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hal(v)moms Agenda Udlejning af fast ejendom >< Tilrådighedsstillelse af sportsfaciliteter Sponsorater Tilskud Momsfritagelse for velgørende arrangementer Momsfradrag Udlejning af fast ejendom >< tilrådighedsstillelse

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter Nyhedsbrev Skatter og afgifter 05.10.2017 SKATTERÅDET BEKRÆFTER: SALG AF BOLIGUDLEJNINGS EJENDOMME KAN SKE UDEN MOMS 5.10.2017 I et nyt bindende svar har Skatterådet bekræftet, at overdragelse af en momsfritaget

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-311-0078 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-311-0078 Den Skatteudvalget L 67 - Bilag 8 O Skatteministeriet J.nr. 2005-311-0078 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 125- Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven, ejendomsvancebeskatningsloven og tonnageskatteloven

Læs mere

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Indholdsfortegnelse Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Delvis fradragsret for moms Delvis fradrag for moms af fællesudgifter Lønsumsafgift af indtægter ved rutekørsel

Læs mere

Brugte anparter praksisændring SKM SKAT.

Brugte anparter praksisændring SKM SKAT. 1 Brugte anparter praksisændring SKM2009.261.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT s styresignal af 14/4 2009, jf. SKM2009.261.SKAT, efterlader uløste spørgsmål i henseende til beskatningen

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007 240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Opgave 1 Opgave 1.1 I henhold til momslovens 4 skal der betales afgift(moms) af varer og ydelser der leveres mod vederlag her i landet. Dette gælder også medarbejdernes

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 1tæ, Nørager Hgd., Durup, beliggende

Læs mere

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR - 1 Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 17/1 2012,

Læs mere

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værelsesudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mangel på studieboliger trækker næsten altid overskrifter ved studiestart. Mange studerende skal i løbet af få uger mobilisere en bolig

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

rækker en hånd ud til busbranchen

rækker en hånd ud til busbranchen skat rækker en hånd ud til busbranchen Af: SKAT/ Foto: SKAT SKAT har i 2012 haft busbranchen under lup og gennemført et pilotprojekt med fokus på delvist fradrag i busvirksomheder. Erfaringsmæssigt kan

Læs mere

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I SALGSPROCEDURE 1. Beboeren indleverer vedlagte skema (ANMODNING OM UDTRÆDEN AF ANDELSBOLIGFORENINGEN) til bestyrelsens salgskoordinator. (Se adresse i beboermappens side 1.1). Hvis man vil gøre brug af

Læs mere

Kantineordninger 2010

Kantineordninger 2010 Kantineordninger 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord FORORD

Læs mere

Købsaftale (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1)

Købsaftale (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1) (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1) Undersevne køber: Navn: Adresse: Postnr./by: Tlf/fax/mail: Ventelistenr.: køber herved af undersevne sælger: Navn: Ny adresse: Postnr./by: Ny Tlf/fax/mail: en

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a. Kendelse af 29. juni 1998. 97-162.893. Ikke dispensation til revisors medejerskab af 3 udlejningsejendomme. Lov om statsautoriserede revisorer 10. (Suzanne Helsteen, Christen Sørensen, Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Side 1 af 6 Indsendelse af regnskabsoplysninger Sprog Dansk Dato for 08 aug 2011 10:25 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne

Læs mere

Aktstykke nr. 90 Folketinget 2014-15. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 28. januar 2015.

Aktstykke nr. 90 Folketinget 2014-15. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 28. januar 2015. Aktstykke nr. 90 Folketinget 2014-15 90 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 28. januar 2015. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere