OPRET OG IGANGSÆT JOB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPRET OG IGANGSÆT JOB"

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. september 2015 Version 1.2 JobManager supporten OPRET OG IGANGSÆT JOB ENTREPRENØR Guldalderen Hedehusene EAN Telefon vejdirektoratet.dk SE

2 I N D H O L D SF O RTE G N E L SE I N TRODUKTI ON OPRET N YT JOB KLON JOB REDI GER JOB AN N U LLER JOB I GAN GSÆT JOB (KU N TI LSTAN DSJOBS) af 22

3 I N TRODU KTI ON Denne instruktion er udarbejdet med det formål at beskrive de processer, som skal genne m- gås i arbejdet med jobs på tilstandskrav samt ukomplicerede ikke - planlagte arbejder på udf ø- relseskrav. For arbejder på tilstandskrav er rammerne fastlagt i udbuddet. Entreprenøren har derfor init i- ativet. Entreprenøren planlægger selv sit arbejde og bør, i videst muligt omfang, opret te alle årets arbejder i december måned for det kommende år. For u komplicerede ikke - planlagte arbejder gælder, at rammerne er kendt af både Entrepr e- nøren og Vejdirektoratets entreprisestyrer. De overordnede faser, er illustreret i nedenståe n- de figur. Opret nyt job K lon job Rediger job Annuller job Øverst på alle sider, inklusiv denne, er ovenstående figur vist, med det formål at illustrere hvilket emne den pågældende side beskriver (blå baggrundsfarve i modsætning til grå). Hver fase opdeles i underfaser for at give et overblik over de trin, som s kal gennemgås for at fuldf øre den pågældende fase. 3 af 22

4 OPRET N YT JOB De aktiviteter der skal udføres under en driftsentreprise oprettes som job på entreprisen. Job kan oprettes direkte fra en In drapportering eller som Nyt job. Oprettes jobbet på grundlag af en indrapportering kan det kun oprettes på de entrepriser, der indeholder arbejdskategorier som modsvarer indrapporteringens observationskategori ( er ). Oprettelsen af jobbet foregår som beskrevet for Nyt job, bortset fra at visse oplysninger er overført fra indrapporteringen (bl.a. detaljerne i markerede observationskategorier). Proceduren for både at oprette et nyt job via en indrapportering samt et nyt job uden en in d- rapportering er illustreret på figurerne herunder : Opret job (fra indrapportering) Indtast oplysninger Opdater Opret nyt job Indtast oplysninger Opdater Tilknyt dokumenter Skift status Opdater 4 af 22

5 Opret job ( fra Indrapportering) For at oprettet et job via en indrapoprtering, kan man gøre det på 2 måder: 1. Hvis indrapporteringen ikke er kendt, eller fremsøgt 2. Hvis indrapporteringen er åben Ved mulighed nr. 1 skal der først navigeres til den pågældende indrapportering ved hjælp af JobManager Forsiden. Herfra vælges Indrapporteringer Indrapportering sliste. Herefter åbnes skærmbilledet Indrapporteringsliste og udvælgelseskriterier kan angives s å- ledes at søgningen bliver mere effektiv. Det anbefales at benytte følgende kriterier som m i- nimum: Status for indrapportering, pil 2 Modtager, pil 3 Er man bekendt med indrapporterings ID, kan dette noteres øverst, pil 1. Når de ønskede udvælgelseskriterier er tastet ind, klikkes på. En liste der ind e- holder indrapporteringer med den ønskede status, kommer nu frem. I indrapporteringslisten ud vælges den indrapportering man ønsker at oprette et job på. Klik på ud for den indrapportering. Herved åbnes skærmbilledet Opdatér indrapportering. 5 af 22

6 Ved mulighed nr. 2, navigeres der via siden Opdatér indrapportering ned til kanpperne og, pil 1. Forskellen på oprettelse af job ved de to muligheder er: : Benyttes hvis man kender den entreprise indrapporteringen skal opre t- tes på, og indrapporteringen er foretaget af en person der er oprette på den pågæ l- dende entreprise. Denne knap kan altså ikke be nyttes hvis indrapportøren (ekse m- pelvis vejmandstilsynet) og aktøren på jobbet ikke er fra samme organisation. : Benyttes hvor man skal vælge entreprisen ud fra en liste. Herefter åbnes et vindue med alle de entrepriser der er adgang til. Den pågældende entreprise vælges fra listen, pil 2. I samme omgang er det nødvendigt at tage stilling til hvoridt jobbet skal igangsættes af Vejdirektoratet (benævnt VD), eller af Entr e- prenøren (benævnt E), pil 3. Når kriterierne er udvalgt, scoller man ned til, hvorefter man bliver sendt ti l- bage til siden Opdatér indrapportering. Nu vil der fremgå et job, med status Kladde, på indrapporteringen, pil 1. Ved at klikke på Job ID, kan jobbet åbnes, og det skal hermed udfyldes som fremgangsm å- den i efterfølgende kapitel foreskriver. 6 af 22

7 Opret job For at oprette et nyt job navigeres via JobManager Forsiden til Job vist herunder. Job, opret nyt, som Indtast oplysninger Vinduet Opret nyt job er nu åbnet og her indtastes de relevante informationer. De t første der bør indtastes, er stedfæstelsen af jobbet: Herefter indtastes: Jobkategori, pil 1 Jobtype, pil 2 Undertype, pil 3 Entreprise, pil 4 7 af 22

8 Øvrige informationer er ikke nødvendige for at oprette et job, men det anbefales at udfylde alle de informationer, som er til rådighed. Tilknyt oplysninger som beskrivelse, forventet mængde og pris, afmærkningsplaner mm. til jobbet. Jobbet gemmes endeligt ved at klikke på eller. Jobbet er nu oprettet med statustrinnet Kladde. Tilknyt dokumenter Dokum enter tilknyttes jobbet fra siden Opdater job på følgende måde: Vælg for at tilknytte et dokument, se pilen. Bemærk, at der står (0) efter Dok u- menter. Dette betyder, at der indtil videre, ikke er tilknyttet dokumenter på jobbet. Herefter åbnes siden Dokumenter. Menuen Gem dokomenter foldes ud ved at vælge +, pil 1. Når menuen er foldet ud, er, pil 2 og, pil 3 tilgængelige. For at tilføje et dokument vælges. For at tilføje flere dokumenter på én gang, trykkes på til det antal dokumenter, som skal tilføjes. det antal gange, som svarer For at fremsøge et dokument, vælges og derefter navigeres frem til det dok u- ment, som ønskes vedhæftet, se ovenstående pil. Når dokumentet er valgt, vises dokumen t- 8 af 22

9 navnet i den efterfølgende boks. Dette navn kan redigeres direkte på skærmen. Under b e- mærkninger kan tilføjes en beskrivende tekst vedrørende dokumentet. Vælg dernæst og de tilføjede dokumenter/billeder bliver vist. Er der vedhæftet billeder ses disse øverst, hvor dokumenter ses nederst i skærmb illedet. Det er muligt at slette et vedhæftet dokument. For at slette et dokument vælges, pil 1, hvorefter der åbnes et vindue, til bekraftigelse af sletningen. Det er også muligt at redigere i dokumentoplysningerne ved at vælge, pil 2. Der er he r mulighed for at ændre navnet på dokumentet samt redigere eller tilføje bemær k- ninger. Tryk på for at opdatere de eventuelle ændringer eller, hvis ændringerne skal annulleres. Efter opdateringen vises et tal i parantesen på Dokumenter tallet indikere r, hvor mange dokumenter der er tilknyttet. 9 af 22

10 Skift status For at skifte statustrin på jobbet fra Kladde til Oprettet klikkes på skærmbilledet. Vinduet Status åbner herefter. i højre side af I dette vindue vælges statustrin Oprettet, pil 1. Klik på eller, pil 2. Sids t- nævnte har den fordel, at den lukker Status - vinduet og vender tilbage til siden Opdatér job. For at gemme den valgte status, skal jobbet opdateres. Opdater Statusopdateringen gemmes endeligt ved at klikke på eller. Nu er jobbet i statustrin Oprettet. 10 af 22

11 KLON JOB Dette afsnit omhandler kloning af jobs, som kan være en fordel, når der skal oprettes flere af samme type job. Proceduren for dette ses herunder : Søg job Vælg job Klon job Rediger klonet job Søg og vælg job Opdat e r klonet job For at klone et job navigeres via JobManager Forsiden til Job Jobliste, som vist herunder : Herfra åbnes skærmbilledet Jobliste og udvælgelseskriterier kan angives således at søgni n- gen bliver mere effektiv. Det anbefales, at benytte følgende kriterier som minimum: Under Status vælges statustrin Kladde eller Oprettet, pil 1 11 af 22

12 Når de ønskede udvælgelseskriterier er tastet ind, klik kes på, pil 2. En liste der indeholder job med statustrin Kladde og Oprettet kommer nu frem. I joblisten udvælges det job der skal klones. Klik på ud for jobbet. Herved åbnes skærmbi l- ledet Opdatér job. Klon job Det valgte job kan nu klones ved at væ lge. Oplysninger fra det klonede job, er nu tilgængelige på den nye job klon, herunder også pla n- lagte mængder. Bemærk, at når jobbet Opdateres bliver der genereret et nyt Job - ID nu m- mer. Rediger oplysninger på det klonede job, efter behov. Efterjuster evt. planlagte mængder og strænkningen. Opdat e r Jobbet gemmes ved at klikke på eller. S idstnævnte har den fordel, at den også lukker redigerings skærmbilledet. Det klonede job har altid statustrin Kladde når det er blevet opdateret. 12 af 22

13 REDI GER JOB Proceduren for at redigere i et job fremgår af nedenstående figur: Søg job Vælg job Rediger oplysninger Opdater Søg og vælg job Tilknyt dokumenter For at redigere et job, navigeres via JobManager Forsiden til Job Jobliste, som vist he r- under : 13 af 22

14 Herfra åbnes skærmbilledet Jobliste og udvælgelseskriterier kan angives således at søgni n- gen bliver mere effektiv. Det anbefales, at benytte følgende kriterier som minimum: Under Status vælges statustrin Kladde eller Oprettet, pil 1 Når de ønskede udvælgelseskriterier er tastet ind, klik kes på, pil 2. En liste der indeholder job med statustrin Kladde og Oprettet kommer nu frem. I joblisten udvælges det job der skal klones. Klik på ud for jobbet. Herved åbnes skærmbi l- ledet Opdatér job. Rediger oplysninger Indtast de ønskede redigeringer i skærmbilledet Opdater job. Opdater Jobbet gemmes ved at trykke på eller. S idstnævnte har den fordel, at den også lukker redigerings skærmbilledet. Tilknyt dokumenter For at tilkytte dokumenter på et job, refereres der til afsnittet Opret nyt job og underafsnittet Tilknyt dokumenter. 14 af 22

15 AC AN N U LLE R JOB Dette afsnit beskriver, hvordan et job kan annuleres i JobManager. Job med statustrin Kla d- de kan annulleres. Jobbet slettes ikke i JobManager men gemmes med status Annulleret. Det er muligt at oprette et job på grundlag af et annulleret job ved at skifte status til Oprettet. Søg job Vælg job Skift status Opdater job Søg og vælg job For at ændre statustrin til Annulleret på et job, navigeres via JobManager Forsiden til Job Jobliste, som vist herunder. 15 af 22

16 AC Herfra åbnes skærmbilledet Jobliste og udvælgelseskriterier kan angives således at søgni n- gen bliver mere effektiv. Det anbefales, at benytte følgende kriterier som minimum: Under Status vælges statustri n Kladde, pil 1 Under Vælg flere Entrepriser vælges den aktuelle entreprise, pil 2 Når de ønskede udvælgelseskriterier er tastet ind, klikkes på, pil 3. En liste der indeholder job med statustrin Kladde kommer nu frem. I joblisten udvælges det job d er skal annulleres. Klik på ud for jobbet. Herved åbnes skærmbilledet Opdatér job. 16 af 22

17 AC Skift status For at skifte til statustrin Annulleret klikkes på i højre side af skærmbilledet. Vi n- duet Status åbner herefter. I dette vindue vælges statustrin Annulleret, pil 1. Klik på eller, pil 2. Sidstnævnte har den fordel, at den lukker Status - vinduet og vender tilbage til siden Opdatér job. For at gemme den valgte status, skal jobbet opdateres. Opdat e r Statusopdateringen gemmes endeligt ved at klikke på eller. Nu er jobbet i statustrin Annulleret. 17 af 22

18 AC I GAN GSÆT JOB (KU N TI LSTAN DSJOBS) Job med status Oprettet kan igangsættes. Proceduren for dette er vist herunder. Søg job Vælg job Tjek oplysninger Opdat e r job Søg og vælg job For at igangsætte et job, navigeres via JobManager Forsiden til Job herunder. Jobliste, som vist 18 af 22

19 AC Herfra åbnes skærmbilledet Jobliste og udvælgelseskriterier kan angives, således at søgni g- nen bliver mere effektiv. Det anbefales at benytte følgende kriterier som minimum: Under Status vælges Oprettet, pil 1 Under Vælg flere Entrepriser vælges den aktuelle entreprise, pil 2 Når de ønskede udvælgelseskriterier er tastet ind, klikkes på indeholder job med statustrin Oprettet kommer nu frem. I joblisten udvælges det job der skal have statustrin Igangsat. Klik på åbnes skærmbilledet Opdatér job., pil 3. En liste der ud for jobbet. Herved Kontroll e r oplysninger Det er vigtigt, at kontrollere at alle oplysningerne er korrekte inden jobbet igangsættes. Su p- pler evt. med oplysninger som følger. 1. Stedfæst jobbet ved Vej - id via opslag, Fra - km/m, Til - km/m (tal) 2. Vælg Jobtypen og h erefter vælges U ndertypen. 3. Beskriv jobbet med jobtitel, jobbeskrivelse og kommentar til jobbet (tekst) 4. Angiv entreprenørens interne reference/ - nr. Dette er et tekstfelt. 5. Tilknyt afmærkningsplan via knappen 6. Afmærk hvem der skal orienteres om dette job (T IC, VEJMAN.DK, DGP) 7. Tilknyt opgavenr. og art - konto alt efter hvem der betaler 19 af 22

20 AC Planlæg mængder Planlæg mængderne på joblinjeniveau ved en af følgende tre måder. 1. For job der afregnes som et planlagt job med priser fra tilbudslisten: a. Tryk på. Herved anvendes tilbudslistens enhedspriser, og den planlagte mængde på posterne i tilbudslisten nedskrives. Vælg, pil 1. Listen med alle poster bliver herefter tilgængelig. Indtast de mængder, der pla n- lægges anvendt, i hver enkel post i TBL i kolonnen Brugt, pil 2. Vælg herefter, pil 3, og de planlagte mængder bliver tilgængelige på siden Opd a- ter job i sektionen Planlagte mængder. 2. For job der afregnes med priser fra tilbudslisten, men uden at de planlagte mængder noteres : a. Tryk på. Herved anvendes tilbud slistens enhedspriser, men de planlagte mængder noteres ikke. Indtast de mængder, der planlægges a n- vendt, i hver enkel post i TBL som beskrevet ovenover. 3. For job der afregnes med enhedspriser, der ikke fremgår af tilbudslisten : a. Tryk på. Herved åbnes vi nduet Planlagt pris uden for prislisten, hvor man kan oprette en supplerende tilbudsliste. Opret posten med navn, enheds pris og antal, der skal afregnes. Vælg herefter og den oprettede mængde vil være tilgængelig i se k- tionen Planlagte mængder på siden Opdater job. Husk at afslutte ved at opdatere siden Opdater job på for at gemme de planlagte mængder. Joblinjer i Planlagte mængder kan slettes igen indtil job er i status trin Igangsat 20 af 22

21 AC Forpligtelse Job bet skal have et forpligtet beløb for at kunne skifte til status trin Igangsat. TIP: Forpligtelse på job kan kun gennemføres, hvis Udførelsesperioden har en start - og en slut dato. Datoen kan vælges ved at trykke på datoknappen,pil 1, eller ved indtastning direkte i feltet. Tryk på for oprettelse af skema til forpligtelse af beløb, når ovenstående er u d- fyldt. Der oprettes e n linje for hver måned i udførelsesperioden og forpligtelser skal fordeles på fle re delperioder o g beløb skal skrives i minimum nederste linje. Be mærk, at Opgave nr. og Art konto udfyldes efter opdateringen. Hvis ikke forpligtigelsen skal være synlig på jobbet, fjernes markeringen ud for forpligtigelse synlig Hvis forpligtigelsen ikke er synlig, er det kun personer tilknyttet bestillerorganisat ionen som kan se disponeret pris. Tryk på for at gemme de indtastede data. 21 af 22

22 AC Skift status For at skifte til statustrin Igangsat klikkes på i højre side af skærmbilledet. Vi n- duet Status åbner herefter. I dette vindue vælges statustrin Igangsat, pil 1. Klik på eller, pil 2. Sids t- nævnte har den fordel, at den lukker Status - vinduet og vender tilbage til siden Opdatér job. For at gemme den valgte status, skal jobbet opdateres. Opdat e r Statusopdateringen gemmes endeligt ved at klikke på eller. Nu er jobbet i statustrin Igangsat. 22 af 22

OPRET OG IGANGSÆT JOB

OPRET OG IGANGSÆT JOB DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. maj 2016 Version 1.1 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 OPRET OG IGANGSÆT JOB ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. maj 2016 Version 1.2 JobManager supporten

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. maj 2016 Version 1.2 JobManager supporten DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. maj 2016 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 INDRAPPORTERING INDRAPPORTØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

UDFØR, OPGØR OG AFREGN JOB

UDFØR, OPGØR OG AFREGN JOB DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. maj 2016 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 UDFØR, OPGØR OG AFREGN JOB ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

GODKEND OG AFSTEM JOB

GODKEND OG AFSTEM JOB DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. maj 2016 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 GODKEND OG AFSTEM JOB ENTREPRISESTYRER Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING

BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1.februar 2016 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

U D FØR, O P GØR O G AF R E G N J O B

U D FØR, O P GØR O G AF R E G N J O B se af Påbegynd Stop midlertidigt Udfør U D FØR, O P GØR O G AF R E G N J O B EN TREP RENØR se af Påbegynd Stop midlertidigt Udfør I N DH OLD SFORTEGN E LSE I NTRODUKTI ON......... 4 GODKEND I GANGSÆTTELS

Læs mere

GODKEND OG AFSTEM JOB

GODKEND OG AFSTEM JOB DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. september 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 GODKEND OG AFSTEM JOB ENTREPRISESTYRER Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING

BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. maj 2016 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING DEBITORBOGHOLDEREN Dan næste acontobegæring INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 24. august 2015 Version 1.2 JobManager supporten

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 24. august 2015 Version 1.2 JobManager supporten DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 24. august 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 BEHANDLING AF TILBUD ENTREPRISESTYRER Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING

BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12.maj 2016 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING SAP-OPGAVEANSVARLIG Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 26. april 2016 Version 2.1 JobManager supporten

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 26. april 2016 Version 2.1 JobManager supporten DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. april 2016 Version 2.1 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 ACONTOBEGÆRING ENTREPRISESTYRER, ENTREPRENØR, DEBITORBOGHOLDER, SAP OPGAVEANSVARLIG Guldalderen

Læs mere

BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING

BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. februar 2016 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING ENTREPRISESTYRER Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk

Læs mere

JobManager,- Quick Guide

JobManager,- Quick Guide JobManager,- Quick Guide Kom godt i gang og effektivt videre Overblik Vejledning Hjælp Hvad er JobManager? JobManager er Vejdirektoratets entreprisestyringssystem. Det understøtter samarbejdet mellem bestiller/entreprisestyrer

Læs mere

ACXEL INSTALLATIONSGUIDE

ACXEL INSTALLATIONSGUIDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. januar 2016 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 ACXEL INSTALLATIONSGUIDE Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450 Telefon

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 26. april 2016 Version 1.1 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 26. april 2016 Version 1.1 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. april 2016 Version 1.1 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 BEHANDLING AF ACONTO DEBITORBOGHOLDEREN Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. december 2015 Version 1.0 JobManager supporten 7244 7422

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. december 2015 Version 1.0 JobManager supporten 7244 7422 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.0 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7422 STEDFORTRÆDER FOR 2. GODKENDER Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

ACXEL INSTALLATIONSGUIDE

ACXEL INSTALLATIONSGUIDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. oktober 2014 Version 1.1 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 ACXEL INSTALLATIONSGUIDE TIL ANLÆGSPROJEKTER Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Denne vejledning omfatter indtastning af naturdata på eksisterende 3-områder. Har du opdaget et nyt 3-område, skal du derfor oprette

Læs mere

Udfyld feltet eksamensaktivitet med fagkoden for det fag der skal fremsøges opgavetitler for. Det er tvungent at udfylde dette felt.

Udfyld feltet eksamensaktivitet med fagkoden for det fag der skal fremsøges opgavetitler for. Det er tvungent at udfylde dette felt. Fremsøg opgavetitler Vælg menuen eksamen og opgavetitler Skærmbilledet RE107 søg/opret opgavetitel pr. eksamensaktivitet åbner Udfyld feltet eksamensaktivitet med fagkoden for det fag der skal fremsøges

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

VEJLEDNING I WEBTILBUD

VEJLEDNING I WEBTILBUD DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AUGUST 2014 13/00839-24 Tina L. Lauritzen tll@vd.dk 7244 2338 VEJLEDNING I WEBTILBUD Thomas Helsteds Vej 11 Postboks 529 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

QUICK GUIDE. til E-handel

QUICK GUIDE. til E-handel QUICK GUIDE til E-handel QUICK GUIDE Via vores hjemmeside www.ecolab.dk får du adgang til vores E-handel. Her kan du bl.a. finde produktbeskrivelser, sikkerhedsdatablade samt se hvilke produkter, der er

Læs mere

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017 Kvik guide FIONA Online marts 2017 Indholdsfortegnelse Sådan er FIONA Online opbygget... 3 Første side "Indberettere" viser de virksomheder du har adgang til... 4 Indberetningsoversigten... 4 Opret en

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Online.bane.dk. Før du starter på selve afmeldingen, skal der oprettes en serviceregistrering, som du kan afmelde på.

Online.bane.dk. Før du starter på selve afmeldingen, skal der oprettes en serviceregistrering, som du kan afmelde på. afmeld på sordre med Brugervejledning Generelt om aktiviteten: Formål: Udvælg kontrakt, indkøbsordre, position og opret Service registrering og afmeld på tilbudsliste via leverandørportalen. Anvendelse:

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Vejledning til AdPoint

Vejledning til AdPoint Vejledning til AdPoint Login på adressen http://manager.alignint.dk/cpdev/dev.jsp og følgende login billede kommer frem: Log på med dit kundenr., brugernavn og adgangskode og følgende billede kommer frem:

Læs mere

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING Indhold: (tryk på en given overskrift og du springer automatisk dertil) Find valideringsmodulet... 1 Flytning af en eller flere medarbejdere... 3 Hvis en medarbejder

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på.

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på. Betalinger Emne I dette dokument kan du få vejledning til at: 1. Oprette betalinger til danske modtagere (side 1) 2. Oprette betalinger til udenlandske modtagere (side 3) 3. Godkende betalinger (side 5)

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Brug af sagssystem. Vejledning i oprettelse og håndtering af sager. + reservering af statusscanner

Brug af sagssystem. Vejledning i oprettelse og håndtering af sager. + reservering af statusscanner Brug af sagssystem Vejledning i oprettelse og håndtering af sager + reservering af statusscanner Indhold Kommunikation ved oprettelse af sager i sagssystemet... 2 En genstart kan ofte løse problemet...

Læs mere

Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har.

Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har. FaktaNet live! Hjælp Knap menu. Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har. Klik her for at åbne FaktaNet live! Søgemodul.

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til

Læs mere

INTRODUKTION TIL JOBMANAGER

INTRODUKTION TIL JOBMANAGER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 16. januar 2014 Version 1.1 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 INTRODUKTION TIL JOBMANAGER VEJDIREKTORATET Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet. 3. Kommunikation med ansøger

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet. 3. Kommunikation med ansøger For at drage nytte af denne manual, skal du have et grundlæggende kendskab til IT systemet husdyrgodkendelse.dk, og kende til Faneblade og Menu med godkendelsesafsnit. Du kan læse om disse ting i manualerne:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Forfatter: Sara Holm Kristensen

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

1. Huskeseddel Sagsoprettelse

1. Huskeseddel Sagsoprettelse 1. Huskeseddel Sagsoprettelse Oprette en sag Vælg: Opret Sag i menuen Filer, eller brug genvejen Ctrl + N Når du opretter en sag, danner du som det første et sagsnummer. Der skal vælges en kategori, et

Læs mere

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført okt. 2014 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 1. Sikkerhed 2. Mail 3. Cloud Drive 4. Elektronisk reservation 5. Hjemmeside 1. Sikkerhed Sikkerheden for it-systemerne i PD30 hænger tæt sammen med

Læs mere

LinkGRC. Dokumenter. Brugermanual

LinkGRC. Dokumenter. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

Manual til. Niels Bohr Institutets Rekvisitionssystem

Manual til. Niels Bohr Institutets Rekvisitionssystem Manual til Niels Bohr Institutets Rekvisitionssystem Indhold Indledning til manualen... 1 Roller i rekvisitionssystemet... 2 Log In... 3 Forside... 5 Vælge projekter... 6 Oprette rekvisitionen... 7 Dispositions

Læs mere

Betjeningsvejledning vedr. elektronisk indberetning i indberetningssystemet INDB Opdateret d. 20/2 2012

Betjeningsvejledning vedr. elektronisk indberetning i indberetningssystemet INDB Opdateret d. 20/2 2012 Betjeningsvejledning vedr. elektronisk indberetning i indberetningssystemet INDB Opdateret d. 20/2 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Log på systemet 1 1.2 Generel arbejdsgang 3 1.3 Knapper og

Læs mere

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til National sprogscreening af EUD-elever ved anvendelse af skolens egne logins Sprogscreeningen tilgås via et link Indhold

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf Start på Tinglysningens hjemmeside tinglysning.dk. Tinglysningen er en noget lang proces, som forløber over 10 trin med diverse udflugter undervejs. Samtidig bliver man automatisk logget af systemet, hvis

Læs mere

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Undervisningsministeriet Controllerkontoret Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Version 3.0 af 11. marts 2010 side 1 af 8 1. Brugernavn, kodeord og login Institutionen modtager via e-mail

Læs mere

NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2

NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2 NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2 DEN 28. JUNI 2012 INDHOLD Brugernavn og adgangskode til Eksamensdatabasen Opsætning af kørsel Hvornår indberettes der til EXDB Offentliggørelse af karakterer Beskeder

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LÆRERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LÆRERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LÆRERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Adgang... Login... Forside... Dine oplysninger... Dine linjefag... 4 Skift din adgangskode... 4 Dit ugeskema... 5 Dagens vikarskema... 6 Ugens

Læs mere

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner?

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner? Kaj Heydt 18-09- INDHOLDSFORTEGNELSE LOG IND I CONVENTUS... 3 TRÆNEREN ER OPRETTET I CONVENTUS MEN HAR INGEN RETTIGHEDER... 4 TRÆNEREN ER IKKE OPRETTET I CONVENTUS... 10 TRÆNEREN KNYTTES / FJERNES FRA

Læs mere

BEREDSKABS- OG NØDPLAN FOR JOBMANAGER

BEREDSKABS- OG NØDPLAN FOR JOBMANAGER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 13. marts 2017 13/04164-3 Dorte Billskog Hansen dbh@vd.dk 7244 7024 BEREDSKABS- OG NØDPLAN FOR JOBMANAGER Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G Axiell Danmark A/S 2016-10-12 Version 9.11.60 GUI Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Søgning i dokumentationen... 3 4 Åbning af ""...

Læs mere

Kalenderliste. Sitecore Foundry november Version 1.1

Kalenderliste. Sitecore Foundry november Version 1.1 Sitecore Foundry 4.0 Kalenderliste 19. november 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til fonden. Er et ansøgningsskema

Læs mere

Undervisningstilmelding

Undervisningstilmelding Undervisningstilmelding Skærmbilledet Undervisning skal benyttes, når der skal ske en tilmelding for en eller flere studerende. Til en eller flere aktiviteter. Individuel tilmelding: Undervisning Tilmelding

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

Faglige netværk for kliniske diætister

Faglige netværk for kliniske diætister Faglige netværk for kliniske diætister Kost & Ernæringsforbundet ønsker dig velkommen til det faglige netværk for kliniske diætister. Det faglige netværk er en mulighed for dig til, at dele viden og erfaringer

Læs mere

Økonomi- og Planlægning Budgetkontor 08-10-2010

Økonomi- og Planlægning Budgetkontor 08-10-2010 Forskud: Forskud er en betegnelse for de kontante udbetalinger, som tidsmæssigt ligger før hjemkomst fra en tjenesterejse, og som ikke er bogført som direkte omkostninger. Forskud kan kun udbetales til

Læs mere

DOKUMENTATION OG VEJLEDNING

DOKUMENTATION OG VEJLEDNING DOKUMENTATION OG VEJLEDNING VERSION 2 Registrering af oplysninger på personalet Denne vejledning beskriver, hvordan der registreres oplysninger om personalet. Vejledningen er delt op i 2 dele. - Opdatering

Læs mere

Vejledning til rådgiver Marts 2012

Vejledning til rådgiver Marts 2012 Vejledning til rådgiver Marts 2012 Du kan logge ind i aftalesystemet via http://aftaler.bbs.ses.dk Dit kodeord er det samme som du bruger til at logge ind i byggesagssystemet. Din startside ser herefter

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes Betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Brugervejledning Aprove-it. Faktura workflow

Brugervejledning Aprove-it. Faktura workflow Brugervejledning Aprove-it Faktura workflow Arbejdsliste Arbejdslisten har 3 faner, nemlig Fakturaliste - Rapporter - Administration, der gennemgås på de følgende sider. Kolonnen *Til behandling* viser

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

V E J L E D N I N G. Sådan bruger du din Joblog på Jobnet

V E J L E D N I N G. Sådan bruger du din Joblog på Jobnet V E J L E D N I N G Sådan bruger du din Joblog på Jobnet Indhold: Side: Registrering Åbn Joblog 2 Hvilket job? 3 Hvilken arbejdsplads? 3 Hvor langt er du med at søge dette job? 4 Huskeliste 4 Mine egne

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan Indhold: 1. Log på 2. MUS 3. Øvrigt om Medarbejderplan 4. Rekruttering behandling af ansøgere Log på Log på www.medarbejderplan.dk med: Bruger ID: initialer

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Aktivitetsindtastning. Sådan skriver du fx arbejde, sygdom og ferie på dagpengekortet, efterlønskortet etc.

Aktivitetsindtastning. Sådan skriver du fx arbejde, sygdom og ferie på dagpengekortet, efterlønskortet etc. Aktivitetsindtastning Sådan skriver du fx arbejde, sygdom og ferie på dagpengekortet, efterlønskortet etc. Har du svaret ja til nedenstående spørgsmål får du efterfølgende vist siden/trinnet Aktiviteter,

Læs mere

Portal ledige boliger manual omkring indtastning.

Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Den 22. juni 2005 Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Der er lanceret en portal med ledige almene boliger på BL s hjemmeside, hvor boligsøgende let skal kunne finde ledige boliger ud fra

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra  klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere