KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT"

Transkript

1 Termer KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 1. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL HJEMMEOPGAVE NR. 2, FORÅR 2005 THOMAS RENÉ SIDOR, SÅ ST SB Statistisk bog 2004, Danmarks Statistik Statistisk Tiårsoversigt 2004, Danmarks Statistik Statistikbanken, Danmarks Statistik Opgave 1 (A) Forsyningsbalancen De enkelte komponenter af er næste alle mere eller mindre påvirket af de generelle konjunktursvingninger. Som det ses af Figur 1 så er der over perioden en klar stigning i de viste komponenter. Der ses en stigning på 52 % i BNP, og reelt også i Indenlandsk endelig anvendelse i alt, altså gennemsnitligt 2,2 % p.a. uden væsentlige konjunkturpåvirkninger. Det samme billede tegner sig for offentligt såvel som privat forbrug, med stigninger over perioden på henholdsvis 43 % og 39 %. For bruttoinvesteringernes vedkommende ses det dog her klart at der er væsentlige konjunkturpåvirkninger, men igen er der over perioden en klar stigning på næsten 100 % Index, 1980 = BNP Endelig anvendelse i alt, Indenlandsk Bruttoinvesteringer Offentlig forbrug Privat forbrug Figur 1 Komponenter i forsyningsbalancen, Kilde: SB, NAT02-1 -

2 Af Figur 2 ses det tydeligt bruttoinvesteringernes konjunktursvingninger, og i hvor høj grad denne post påvirkes. For BNP s og Indenlandsk endelig anvendelse i alt er påvirkninger ikke nær så markante. I perioden 1982 til 1993 er der en gennemsnitlig stigning i BNP på 3,3 %, som afløses af nær ingen ændring, med 0,3 %, i perioden frem til 1994 som igen afløses af en højvækstperiode frem til 2001 hvorefter der igen ses en stagnation afløst af vækst i periodens afslutning i % 10% 5% Ændring 0% -5% -10% -15% BNP Endelig anvendelse i alt, Indenlandsk Bruttoinvesteringer Figur 2 Ændringer i komponenter af forsyningsbalancen, Kilde: SB, NAT02 Endvidere ses det af Figur 3 at det offentlige forbrug umiddelbart ikke er konjunkturfølsomt, eller i alle tilfælde kun i en relativ lille grad, hvorimod det private forbrug derimod pænere tegner de generelle konjunktursvingninger. 7% 6% 5% 4% 3% Ændring 2% 1% 0% -1% -2% -3% Privat forbrug Offentlig forbrug Figur 3 Ændringer i komponenter af forsyningsbalancen, Kilde: SB, NAT02-2 -

3 Eftersom posten lagerændringer er en relativ lille post er der reelt intet interessant at sige om denne, men det ses dog umiddelbart at der ingen klar tendens er gennem perioden. Af væsentlige træk i udviklingen i forsyningsbalancen kan nævnes , med en reduktion i BNP på 2 % til en stigning på 2,8 %. I 1981 ses et klart fald i bruttoinvesteringerne på godt 20 %, som med bidrager med hele -3,9 pct. point til den samlede ændring, men opvejes lidt at en stigende nettoeksport med bidrag på godt 2 pct. point. Dette efterfølges da med et 1982 med en stigning på 7,1 % i bruttoinvesteringer, 2,8 % for offentligt forbrug og 1,9 % for privat forbrug disse bidrager med henholdsvis 1,1 pct. point, 1,0 pct. point og 0,8 pct. point af den samlede stigning på 2,8 %. Billedet fra 1982, med stadig stigende privatforbrug og bruttoinvesteringer, holder frem til 1987, hvor nettoeksporten dog lægger en dæmper på stigningen med hele -2,3 pct. point byder herefter på et fald i importen på 2,8 % og en stigning i eksporten på 4,5 %, altså et bidrag fra nettoeksporten på 2 pct. point til den samlede vækst eller mangel på samme på 0,3 %. Bidraget fra nettoeksporten dæmpes af et faldende privatforbrug, med -1,2 pct. point, samt et fald i lagerændringerne som bidrager med -1,5 pct. point. Perioden fra 1987 til 1994 byder på stagnation, på nær bruttoinvesteringerne som har en stødt tilbagegang. I 1994 vender stagnationen da til en vækst i BNP på 5,5 %, heraf bidrager især det offentlige og private forbrug med henholdsvis 3,3 pct. point og 1,3 pct. point, altså stigninger på omkring 7 % på begge poster. Perioden herefter males en reduktion i stigningen i BNP. (B) Prisudviklingen i udvalgte komponenter Dataene i denne delopgave er beregnet på følgende grundlag. Prisudviklingen forklares vha. den procentuelle ændring i prisindekset for det enkelte komponent. Prisindekset findes ved komponentens absolutte værdi i årets priser i forhold til faste priser, i dette tilfælde priser. Herved fås data som i ST 1. Til at starte med betragtes udviklingen for BNP som en helhed, offentlig forbrugsudgift samt privat forbrugsudgift. Som det ses i Figur 4 følges disse stort set ad over perioden. Fra et, i perioden, maksimum på ca. 12 % til ca. 1,5 % ved periodens afslutning. Fra 1980 til 1986 er der et fald på hele 9 pct. point hvilket er markant i forhold til hele perioden. Fra 1986 til 1987 er der en stigning på ca. 3 pct. point, efterfulgt af et fald på godt 4 pct. point i Pe- 1 ST, Side 116, Tabel: Prisindeks - 3 -

4 rioden herefter er umiddelbart kendetegnet ved en relativ stabil udvikling, med en gennemsnitlig stigning på ca. 1,8 % pr. år. 14% 12% 10% lig stigning i procent 8% 6% 4% 2% 0% '81 '82 '83 '84 '85 '86 BNP Privat forbrug Offentlig forbrug Figur 4 lig stigning i pct. i implicit deflator, Kilde: SB, NAT01, NAT02 Som det ses af Figur 5 så følger importen og eksporten af varer og tjenester umiddelbart samme udvikling som BNP, og derved også de offentlige og private forbrugsudgifter, dog blot med kraftigere reaktioner på ændringer. F.eks. kan observeres 1986 hvor der er tale om et fald på 11 % for import og godt 6 % for eksport. 20% 15% 10% Ærlig ændring 5% 0% -5% -10% -15% '81 '82 '83 '84 '85 '86 BNP Import af varer og tjenester Eksport af varer og tjenester Trend (BNP) Trend (Import af varer og tjenester) Figur 5 Prisudvikling, Kilde: SB, NAT01, NAT02 Det kan dog imidlertid nævnes at der over perioden er tale om stort set samme trend for de forskellige konponenter, som det også ses af Figur

5 Overordnet set kan periodens udvikling deles op i tre delperioder med væsentlige ensartede træk. Første delperiode, strækkende sig over 1980 til 1986, viser et markant fald i signingstakten næsten lige så markant som den udvikling der sås i miden af 1970 erne. Perioden derefter, anden delperiode, fra 1986 frem til 1992 / 1993, er kendetegnet ved en svag bakketop. De tre første år med en svag stigning efter fulgt af tre år med tilbagegang for at ende på omtrent samme niveau som i 1986 (på nær for eksporten og importens vedkommende, som i perioden aldrig kommer så langt ned som i 1986). Tredje delperiode, fra 1993 og frem til i dag er kendetegnet ved en stabil udvikling på omtrent 2 % - med enkelte udsving, men intet af åbenlys betydning. Altså delperiode et med klar faldende signingstakst, delperiode to med efterdønninger efter delperiode et, og derefter delperiode tre med stabil vækst frem til i dag. (C) Resultatkommentarer og forklaringer Den generelle udvikling i forsyningsbalancens komponenter, fra delopgave a, er kendetegnet ved mere eller mindre konjunkturfølsome udviklinger. Umiddelbart er den eneste afstikker herfra den offentlige forbrugsudgift som er politisk bestemt (selvfølgelig med påvirkninger fra befolkningens holdninger og den demografiske sammensætning) og derved ikke reagerer så voldsomt på de generelle kojunktursvingninger. Udviklingen i delperiode ét for prisudviklingens vedkommende kan umiddelbart forklares ved en stabiliseringstendens efter blandt andet devaluering af den danske krone i slutningen af 1970 erne samt stigende oliepriser i denne periode. Endvide Opgave 2 Samlede præsterede arbejdstimer samt antal beskæftigede ekskl. orlov Over perioden, fra 1980 til 2004, er der i de tre emner klare udviklinger, som ses af Figur 6. For landbrug, gartneri og skovbrugs (Herefter LGS) samt industriens vedkommende er der tale om en reduktion i både antal præsterede timer og samlet antal beskæftigede. I 2004 ligger antallet af beskæftigede i industrien på 78 % af 1980-niveaut, og for LGS er niveauet i 2004 kun halvdelen af hvad det var i For samlet antal timer præsteret er der sket en reduktion - 5 -

6 på 25 % og 57 % for henholdsvis industrien og LGS. Et andet billede tegner sig dog for offentlige og personlige tjenester (herefter blot tjenester). Over perioden er der en forøgelse på 25 % og 20 % for henholdsvis antal beskæftigede og præsterede timer Indeks, 1980 = Landbrug, gartneri og skovbrug (Beskæftigede) Offentlige og personlige tjeneste (Beskæftigede) Industri (Timer) Industri (Beskæftigede) Landbrug, gartneri og skovbrug (Timer) Offentlige og personlige tjeneste (Timer) Figur 6 Samlede præsterede arbejdstimer og antal beskæftigede ekskl. orlov, Kilde: SB, NAT18 Som det ses af Tabel 1 så er der tale om væsentlige reduktioner for LGS, relativt mindre væsentlige reduktioner for industrien samt en meget lille stigning for tjenesternes vedkommende. Præsterede timer Beskæftigede Landbrug, gartneri og skovbrug -3,5 % -2,9 % Industri -1,2 % -1,0 % Offentlige og private tjenester 0,7 % 0,9 % Tabel 1 Gennemsnitlige vækstrater, Kilde: SB, NAT18 Den eneste væsentlige afvigelse fra disse vækstrater må siges at være for industriens vedkommende. I perioden fra 1984 til 1987 ses stigninger i antal præsterede timer samt antal beskæftigede på henholdsvis 3,6 % og 3,2 %. Dette kan muligvis ses som svage antydelser af konjunkturpåvirkninger hvilket ligeledes understøttes af forøgelsen omkring 1993 og Altså stagnation eller forøgelse ved højkonjunktur og omvendt, som det også kan antydes i Figur

7 8% 6% 4% Ændring, Negativ 2% 0% -2% -4% -6% Timer Beskæftigede Timer (Gns.) Beskæftigede (Gns.) Figur 7 Ændringer i præsterede timer samt beskæftigede for industrien, omvendt fortegn, Kilde: SB, NAT18 Dog viser Figur 7 inden åbenlyse konjunkturpåvirkninger eller anden systematisk udvikling, hvilket gør sig gældende for såvel LGS som tjenester. Det kan dog umiddelbart konkluderes at den gennemsnitlige vækstrate for præsterede timer og antal beskæftigede ligger relativt tæt inden for de enkelte emner. Bruttoværditilvæksten i faste priser Der ses i bruttoværditilvæksten reelt ingen interessante udsving i forhold til de generelle trends for udviklingen. Gennemsnitlig tilvækst Landbrug, gartneri og skovbrug 4,0 % Industri 1,0 % Offentlige og private tjenester 1,4 % Tabel 2 Gennemsnitlig tilvækst I bruttoværditilvækst, Kilde: SB, NAT07 Som det ses af Tabel 2 så er der i alle komponenterne tale om en forøgelse af bruttoværditilvæksten, med LGS værende den mest markante stigning på 147,5 % fra kr til kr Industrien og tjenester stiger over perioden henholdsvis 24,3 % og 39 %. Dette værende sig fra kr til kr og fra kr til

8 Produktivitet I det følgende vil produktiviteten blive beregnet som bruttoværditilvæksten i forhold til antal præsterede arbejdstimer (grå kurver) og antal beskæftigede (sorte kurver). Landbrug, gartneri og skovbrug Ligesom, det følgende vil vise, gælder det at der for LGS, såvel som industrien og tjenester, er en forøgelse af produktiviteten over perioden både i henhold til produktivitet i forhold til præsterede arbejdstimer 2 og i henhold til produktivitet i forhold til antal beskæftigede Index, 1980 = Landbrug, gartneri og skovbrug (Beskæftigede) Trend (Timer) Landbrug, gartneri og skovbrug (Timer) Trend (Beskæftigede) Figur 8 Produktivitet, Landbrug, gartneri og skovbrug, Kilde: SB, NAT18, NAT07 Som det ses af Figur 8 ligger produktiviteten for LGS for såvel PROD A som PROD B mange gange højere end niveauet for Der er tale om en forøgelse på 5,7 gange for PROD A og 5 gange for PROD B. Endvidere ses det at trenden viser at PROD A vokser en anelse hurtigere end PROD B, altså at der er en højere forøgelse i produktiviteten pr. præsterede time i forhold til forøgelsen produktiviteten pr. antal beskæftigede. Det bør imidlertid også nævnes at udviklingen over perioden antyder en fordobling i produktiviteten for begge måleforhold, over en periode på 9 år, altså fra indeks 100 til 200 fra 1980 til 1989 og fra indeks 200 til 400 fra 1989 til 1998 denne udvikling lader dog ikke til at holde stik mod slutningen af perioden. 2 Herefter PROD A 3 Herefter PROD B - 8 -

9 Industri Der er, ligesom for LGS vedkommende, tale om en stigning i produktiviteten for industrien over perioden, om end ikke så markant. Der er her tale om en stigning på 64,7 % og 58,5 % for henholdsvis PROD A og PROD B. Trenden viser en gennemsnitlig årlig stigning på 1,8 % for PROD B og 1,9 % for PROD A med den største afvigelse herfra i 1994 hvor der var stigninger på over 10 % for begge mål. Offentlige og private tjenester Mht. produktiviteten for de offentlige og private tjenester er der over perioden tale om en gennemsnitlig årlig vækstrate på 0,4 % og 0,6 % for henholdsvis PRODB og PRODA dette er altså en stigning på i alt 11 % for PRODB og godt 16 % for PRODA Index, 1980 = Offentlige og personlige tjeneste (Beskæftigede) Trend (Timer) Offentlige og personlige tjeneste (Timer) Trend (Beskæftigede) Figur 9 Produktivitet, Private og offentlige tjenester, Kilde: SB, NAT18, NAT07 Som det ses af Figur 9 så er der i perioden tale om en væsentligt højre vækstrate end over hele perioden. I denne delperiode er der en gennemsnitlig vækstrate på 2,7 % for PRODA og 2,8 % for PRODB. Sammenhænge og væsentlige træk Den mest åbenlyse sammenhæng i de brugte begreber må være sammenhængen mellem antal præsterede arbejdstimer og antal beskæftigede. Som det tydeligt ses af Figur 6 og Figur 7 så følges disse to begreber ad altså flere beskæftigede i det givne erhverv medfører alt andet lige et forøget antal præsterede timer. Bruttonationalproduktet (BVT), som betegner produkti

10 onen i basispriser minus forbrug i produktionen i købspriser, udtrykker, når det benyttes som deflator for antal præsterede arbejdstimer og antal beskæftigede, hvorledes produktiviteten inden for det enkelte erhverv udvikler sig. Altså kun i fald at der er forskel mellem væksten i BVT og den måleenhed den sættes i forhold til, da vil man se en forskel i produktiviteten. Dette er lige netop hvad der kan observeres for de tre beskrevne erhverv. Mest markant må siges at være for LGS vedkommende. Der er her tale om mere end en femdobling af PRODA og næsten en femdobling af PRODB. Som det ses i Figur 6 er der over perioden godt en halvering i både antal beskæftigede og mere end en halvering i antal præsterede arbejdstimer dette sat i forhold til en halvandendobling af BVT over perioden giver os netop det billede som Figur 8 viser. Altså der er halvt så mange beskæftigede, de arbejder mindre end halvt så meget, men alligevel er bruttoværditilvæksten mangedoblet. At vi for alle erhvervenes vedkommende har en øget produktivitet i forhold til antal præsterede arbejdstimer i forhold til antal beskæftigede er et udtryk for at de beskæftigede i sektoren kan yde mere pr. mand end ved f.eks. niveauet i

11 Bilag Opgave 1 (A) Forsyningsbalancen Forsyningsbalancen, 1995-priser, Milliarder kroner BNP 794,7 778,6 800,4 815,8 845,8 879,2 915,4 Import af varer og tjenester 181,4 181,1 189,6 191,5 202,3 222,0 243,5 Endelig anvendelse i alt 976,2 959,7 990,0 1007,4 1048,1 1101,2 1158,9 Eksport af varer og tjenester 197,6 213,6 218,7 229,6 238,2 250,5 251,8 Endelig anvendelse i alt, Indenlandsk 778,5 746,1 771,3 777,8 809,9 850,7 907,1 Lagerændringer -1,2-1,9 1,0 0,9 10,0 8,0 8,3 Offentlig forbrug 215,0 219,2 225,3 225,4 225,1 230,0 232,0 Privat forbrug 417,4 410,0 417,8 422,0 431,0 448,3 475,0 Bruttoinvesteringer 147,4 118,8 127,2 129,4 143,8 164,4 191,8 BNP 912,5 905,8 907,2 915,9 926,1 931,8 931,8 Import af varer og tjenester 236,8 249,3 259,4 262,6 270,5 269,4 262,2 Endelig anvendelse i alt 1149,3 1155,1 1166,6 1178,5 1196,6 1201,2 1194,0 Eksport af varer og tjenester 263,2 283,2 295,2 313,4 332,6 329,6 324,8 Endelig anvendelse i alt, Indenlandsk 886,1 871,9 871,4 865,1 864,0 871,6 869,2 Lagerændringer -5,4 2,3 5,6 3,3-0,8-0,5-8,5 Offentlig forbrug 237,1 236,8 234,9 234,4 235,8 237,7 247,6 Privat forbrug 464,3 454,5 454,0 454,3 461,6 470,4 472,7 Bruttoinvesteringer 190,1 178,2 176,8 173,1 167,4 164,0 157,5 BNP 982,7 1009,8 1035,2 1065,9 1092,2 1121,0 1152,8 Import af varer og tjenester 294,5 316,1 327,4 360,1 392,0 413,6 469,5 Endelig anvendelse i alt 1277,2 1325,9 1362,5 1426,0 1484,3 1534,6 1622,2 Eksport af varer og tjenester 347,4 357,5 372,9 388,3 404,9 454,5 515,7 Endelig anvendelse i alt, Indenlandsk 929,8 968,4 989,6 1037,7 1079,4 1080,1 1106,5 Lagerændringer 2,1 9,3 1,6 10,9 10,0-2,1 8,9 Offentlig forbrug 254,9 260,3 269,1 271,3 279,8 285,3 287,9 Privat forbrug 503,4 509,6 522,2 537,2 549,3 553,0 549,0 Bruttoinvesteringer 169,5 189,3 196,8 218,2 240,3 243,9 260,7 BNP 1167,8 1173,7 1181,9 1210,2 Import af varer og tjenester 485,7 521,0 513,6 551,7 Endelig anvendelse i alt 1653,5 1694,7 1695,5 1761,9 Eksport af varer og tjenester 538,3 563,9 554,9 577,0 Endelig anvendelse i alt, Indenlandsk 1115,2 1130,8 1140,7 1184,9 Lagerændringer 1,2 0,9-1,1 3,6 Offentlig forbrug 295,6 301,9 305,1 307,3 Privat forbrug 548,0 551,4 556,1 580,1 Bruttoinvesteringer 270,4 276,6 280,6 293,9-11 -

12 Forsyningsbalancen, 1995-priser, Indeks, 1980 = 100 '87 '88 '89 BNP Import af varer og tjenester Endelig anvendelse i alt Eksport af varer og tjenester Endelig anv. i alt, Indenlandsk Lagerændringer Offentlig forbrug Privat forbrug Bruttoinvesteringer '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 BNP Import af varer og tjenester Endelig anvendelse i alt Eksport af varer og tjenester Endelig anv. i alt, Indenlandsk Lagerændringer Offentlig forbrug Privat forbrug Bruttoinvesteringer '00 BNP Import af varer og tjenester Endelig anvendelse i alt Eksport af varer og tjenester Endelig anv. i alt, Indenlandsk Lagerændringer Offentlig forbrug Privat forbrug Bruttoinvesteringer Forsyningsbalancen, 1995-priser, til år ændringer BNP 0,0% -2,0% 2,8% 1,9% 3,7% 3,9% 4,1% Import af varer og tjenester 0,0% -0,1% 4,7% 1,0% 5,6% 9,7% 9,7% Endelig anvendelse i alt 0,0% -1,7% 3,2% 1,7% 4,0% 5,1% 5,2% Eksport af varer og tjenester 0,0% 8,1% 2,4% 5,0% 3,7% 5,2% 0,5% Endelig anv. i alt, Indenlandsk 0,0% -4,2% 3,4% 0,8% 4,1% 5,0% 6,6% Lagerændringer 0,0% 58,5% -152,7% -7,1% 954,5% -19,9% 3,7% Offentlig forbrug 0,0% 2,0% 2,8% 0,1% -0,1% 2,1% 0,9% Privat forbrug 0,0% -1,8% 1,9% 1,0% 2,1% 4,0% 5,9% Bruttoinvesteringer 0,0% -19,4% 7,1% 1,7% 11,2% 14,3% 16,7% BNP -0,3% -0,7% 0,2% 1,0% 1,1% 0,6% 0,0% Import af varer og tjenester -2,8% 5,3% 4,1% 1,2% 3,0% -0,4% -2,7% Endelig anvendelse i alt -0,8% 0,5% 1,0% 1,0% 1,5% 0,4% -0,6% Eksport af varer og tjenester 4,5% 7,6% 4,2% 6,2% 6,1% -0,9% -1,5% Endelig anv. i alt, Indenlandsk -2,3% -1,6% -0,1% -0,7% -0,1% 0,9% -0,3%

13 Lagerændringer -165,0% -142,1% 148,0% -42,2% -124,5% -36,3% 1573,5% Offentlig forbrug 2,2% -0,1% -0,8% -0,2% 0,6% 0,8% 4,1% Privat forbrug -2,2% -2,1% -0,1% 0,1% 1,6% 1,9% 0,5% Bruttoinvesteringer -0,9% -6,2% -0,8% -2,1% -3,3% -2,0% -4,0% BNP 5,5% 2,8% 2,5% 3,0% 2,5% 2,6% 2,8% Import af varer og tjenester 12,3% 7,3% 3,5% 10,0% 8,9% 5,5% 13,5% Endelig anvendelse i alt 7,0% 3,8% 2,8% 4,7% 4,1% 3,4% 5,7% Eksport af varer og tjenester 7,0% 2,9% 4,3% 4,1% 4,3% 12,3% 13,5% Endelig anv. i alt, Indenlandsk 7,0% 4,2% 2,2% 4,9% 4,0% 0,1% 2,4% Lagerændringer -124,3% 347,9% -82,8% 583,2% -8,7% -121,1% -524,5% Offentlig forbrug 3,0% 2,1% 3,4% 0,8% 3,1% 2,0% 0,9% Privat forbrug 6,5% 1,2% 2,5% 2,9% 2,3% 0,7% -0,7% Bruttoinvesteringer 7,6% 11,6% 4,0% 10,9% 10,1% 1,5% 6,9% BNP 1,3% 0,5% 0,7% 2,4% Import af varer og tjenester 3,5% 7,3% -1,4% 7,4% Endelig anvendelse i alt 1,9% 2,5% 0,1% 3,9% Eksport af varer og tjenester 4,4% 4,8% -1,6% 4,0% Endelig anv. i alt, Indenlandsk 0,8% 1,4% 0,9% 3,9% Lagerændringer -87,0% -25,3% -228,5% - 423,6% Offentlig forbrug 2,7% 2,1% 1,0% 0,7% Privat forbrug -0,2% 0,6% 0,9% 4,3% Bruttoinvesteringer 3,8% 2,3% 1,5% 4,7% Forsyningsbalancen, 1995-priser, Vækstbidrag '81 '82 '83 '84 '85 '86 '87 '88 '89 Nettoexport 0,020-0,004 0,011-0,003-0,009-0,023 0,020 0,008 0,002 Lagerændringer -0,001 0,004 0,000 0,011-0,002 0,000-0,015 0,008 0,004 Offentlig forbrug 0,005 0,008 0,000 0,000 0,006 0,002 0,006 0,000-0,002 Privat forbrug -0,009 0,010 0,005 0,011 0,021 0,030-0,012-0,011-0,001 Bruttoinvesteringer -0,036 0,011 0,003 0,018 0,024 0,031-0,002-0,013-0,002 '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 Nettoexport 0,017 0,012-0,002 0,003-0,010-0,012 0,004-0,017-0,014 Lagerændringer -0,003-0,004 0,000-0,009 0,011 0,007-0,008 0,009-0,001 Offentlig forbrug -0,001 0,002 0,002 0,011 0,008 0,006 0,009 0,002 0,008 Privat forbrug 0,000 0,008 0,009 0,002 0,033 0,006 0,012 0,015 0,011 Bruttoinvesteringer -0,004-0,006-0,004-0,007 0,013 0,020 0,007 0,021 0,021 '99 '00 Nettoexport 0,026 0,005 0,006-0,008-0,001-0,014 Lagerændringer -0,011 0,010-0,007 0,000-0,002 0,004 Offentlig forbrug 0,005 0,002 0,007 0,005 0,003 0,002 Privat forbrug 0,003-0,004-0,001 0,003 0,004 0,020 Bruttoinvesteringer 0,003 0,015 0,008 0,005 0,003 0,011 Opgave 2 Samlet antal beskæftigede, tusinde personer

14 Landbrug, gartneri og skovbrug 188,8 182,7 180,9 178,3 174,3 168,8 163,0 Industri 515,8 492,7 487,3 483,2 503,3 526,2 540,3 Offentlige og personlige tjenester 776,8 804,7 827,2 832,9 827,2 836,6 846,3 Landbrug, gartneri og skovbrug 156,8 152,5 145,0 137,0 133,7 130,9 123,6 Industri 528,1 508,9 503,0 503,1 493,3 480,4 465,2 Offentlige og personlige tjenester 850,6 871,5 871,5 875,7 880,0 881,9 887,0 Landbrug, gartneri og skovbrug 114,6 112,2 107,1 104,6 99,8 99,8 98,1 Industri 460,0 473,8 455,7 446,2 453,8 461,3 454,0 Offentlige og personlige tjenester 885,5 886,3 898,0 919,1 933,4 947,1 948,3 Landbrug, gartneri og skovbrug 96,3 95,8 93,6 93,6 Industri 448,2 433,2 419,9 404,4 Offentlige og personlige tjenester 955,4 966,6 969,2 971,7 Samlet antal præsterede arbejdstimer, hundredetusinde timer Landbrug, gartneri og skovbrug 440,7 420,4 407,2 393,2 381,3 365,0 353,7 Industri 868,2 816,1 815,7 814,3 845,1 863,8 897,5 Offentlige og personlige tjenester 1.147, , , , , , ,4 Landbrug, gartneri og skovbrug 339,7 328,1 317,5 302,8 295,9 288,2 274,9 Industri 855,3 820,1 797,8 791,5 769,6 765,9 741,0 Offentlige og personlige tjenester 1.204, , , , , , ,2 Landbrug, gartneri og skovbrug 251,4 241,9 228,3 210,5 210,3 210,0 203,8 Industri 729,4 766,5 751,2 752,3 761,3 733,5 737,5 Offentlige og personlige tjenester 1.207, , , , , , ,3 Landbrug, gartneri og skovbrug 196,9 194,6 190,1 189,0 Industri 732,0 704,6 679,3 655,0 Offentlige og personlige tjenester 1.374, , , ,2 Samlet antal beskæftigede, indeks, 1980 = 100 Landbrug, gartneri og skovbrug Industri Offentlige og personlige tjenester Landbrug, gartneri og skovbrug Industri Offentlige og personlige tjenester

15 Landbrug, gartneri og skovbrug Industri Offentlige og personlige tjenester Landbrug, gartneri og skovbrug Industri Offentlige og personlige tjenester Samlet antal præsterede arbejdstimer, indeks, 1980 = 100 Landbrug, gartneri og skovbrug Industri Offentlige og personlige tjenester Landbrug, gartneri og skovbrug Industri Offentlige og personlige tjenester Landbrug, gartneri og skovbrug Industri Offentlige og personlige tjenester Landbrug, gartneri og skovbrug Industri Offentlige og personlige tjenester Bruttoværditilvækst (BVT), 1995-priser Landbrug, gartneri og skovbrug Industri Offentlige og personlige tjenester Landbrug, gartneri og skovbrug Industri Offentlige og personlige tjenester Landbrug, gartneri og skovbrug Industri Offentlige og personlige tjenester Landbrug, gartneri og skovbrug Industri Offentlige og personlige tjenester

16 Produktivitet (PROD B ), samlet antal beskæftigede / BVT Landbrug, gartneri og skovbrug 115,1 128,8 145,1 141,5 161,4 164,0 185,7 Industri 252,8 253,4 260,9 280,1 282,6 278,4 273,1 Offentlige og personlige tjenester 243,2 242,2 245,0 245,9 248,4 250,6 249,9 Landbrug, gartneri og skovbrug 183,8 198,5 235,7 245,7 256,0 267,4 305,5 Industri 266,1 273,9 288,2 282,1 284,2 287,4 283,6 Offentlige og personlige tjenester 248,6 245,9 242,5 248,7 248,0 248,4 258,8 Landbrug, gartneri og skovbrug 339,4 358,1 396,9 428,1 461,2 478,7 527,0 Industri 317,0 325,2 323,4 356,6 352,0 352,4 369,7 Offentlige og personlige tjenester 266,9 270,9 272,5 270,1 271,0 267,9 266,9 Landbrug, gartneri og skovbrug 526,8 518,9 547,6 574,6 Industri 377,4 385,6 399,9 400,7 Offentlige og personlige tjenester 268,4 269,7 270,6 270,2 Produktivitet (PROD A ), samlet antal præsterede timer / BVT Landbrug, gartneri og skovbrug 49,3 56,0 64,5 64,2 73,8 75,9 85,6 Industri 150,2 153,0 155,8 166,2 168,3 169,6 164,4 Offentlige og personlige tjenester 164,6 166,6 167,8 168,6 170,9 173,3 173,0 Landbrug, gartneri og skovbrug 84,9 92,3 107,6 111,2 115,7 121,4 137,4 Industri 164,3 170,0 181,7 179,3 182,2 180,3 178,1 Offentlige og personlige tjenester 175,5 176,3 175,2 182,0 183,9 182,1 189,5 Landbrug, gartneri og skovbrug 154,7 166,1 186,2 212,7 218,8 227,4 253,6 Industri 199,9 201,0 196,2 211,5 209,8 221,6 227,6 Offentlige og personlige tjenester 195,7 197,5 191,9 187,9 188,4 190,1 186,2 Landbrug, gartneri og skovbrug 257,8 255,5 269,6 284,4 Industri 231,1 237,1 247,2 247,4 Offentlige og personlige tjenester 186,6 189,1 190,7 190,2 PROD B, Indeks, 1980 = 100 Landbrug, gartneri og skovbrug Industri Offentlige og personlige tjenester

17 Landbrug, gartneri og skovbrug Industri Offentlige og personlige tjenester Landbrug, gartneri og skovbrug Industri Offentlige og personlige tjenester Landbrug, gartneri og skovbrug Industri Offentlige og personlige tjenester PROD A, Indeks, 1980 = 100 Landbrug, gartneri og skovbrug Industri Offentlige og personlige tjenester Landbrug, gartneri og skovbrug Industri Offentlige og personlige tjenester Landbrug, gartneri og skovbrug Industri Offentlige og personlige tjenester Landbrug, gartneri og skovbrug Industri Offentlige og personlige tjenester

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 1. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL HJEMMEOPGAVE NR. 1, FORÅR 2005 Termer THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK SÅ SB Statistisk Årbog

Læs mere

Nationalregnskabet. Peter Jayaswal. Undervisningsnoter på Polit-studiet Efterårssemesteret 2009

Nationalregnskabet. Peter Jayaswal. Undervisningsnoter på Polit-studiet Efterårssemesteret 2009 Nationalregnskabet Peter Jayaswal Undervisningsnoter på Polit-studiet Efterårssemesteret 2009 Bogens opbygning Kap. 1: Motivation. Hvad er NR? Kap. 2: Hovedposterne Kap. 3: Afgrænsning Kap. 4: Begreber

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Nationalregnskab 4. kvartal 2012

Nationalregnskab 4. kvartal 2012 Nationalregnskab 4. kvartal 2012 Tilbagegang i BNP i 4. kvartal 2012 28. februar 2013 BNP faldt med 0,9 pct. fra 3. kvartal 2012 til 4. kvartal 2012, når der korrigeres for sæsonudsving og prisudvikling.

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 2. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL TAG-HJEM OPGAVE, LYNPRØVE, EFTERÅR 2005

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 2. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL TAG-HJEM OPGAVE, LYNPRØVE, EFTERÅR 2005 SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 2. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL TAG-HJEM OPGAVE, LYNPRØVE, EFTERÅR 2005 THOMAS RENÉ SIDOR, 100183-1247 ME@MCBYTE.DK Termer SÅ Statistisk Årbog 2004, Danmarks Statistik

Læs mere

Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i 2015

Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i 2015 Nationalregnskabet i 4. kvartal Den 29. februar 2016 Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i BNP steg med 0,2 pct. fra 3. kvartal til 4. kvartal, når der korrigeres for sæsonudsving og prisudvikling.

Læs mere

Nationalregnskab, 3. kvartal 2016: Figurer og tabeller

Nationalregnskab, 3. kvartal 2016: Figurer og tabeller Dansk Økonomi Den 30. november Nationalregnskab, 3. kvartal : Figurer og tabeller Årlige vækstrater, faktiske tal, pct. BNP 1,5 0,5 0,3 0,9 1,1 1,6 0,8 1,1 Privat forbrug 2,0 1,9 2,1 2,7 1,6 1,9 2,1 1,6

Læs mere

Nationalregnskab, 4. kvartal 2016: Figurer og tabeller

Nationalregnskab, 4. kvartal 2016: Figurer og tabeller Dansk Økonomi Den 1. marts 2017 Nationalregnskab, 4. kvartal : Figurer og tabeller Årlige vækstrater, faktiske tal, pct. BNP 0,5 0,3 0,9 1,4 1,9 1,1 1,1 1,9 Privat forbrug 1,9 2,1 2,5 1,2 2,4 2,1 2,1 2,4

Læs mere

Nationalregnskab, 2. kvartal 2016: Figurer og tabeller

Nationalregnskab, 2. kvartal 2016: Figurer og tabeller Dansk Økonomi Den 31. august Nationalregnskab, 2. kvartal : Figurer og tabeller Årlige vækstrater, faktiske tal, pct. BNP 2,2 0,6 0,0-0,3 1,0 1,0 0,4 1,0 Privat forbrug 2,0 2,4 2,2 1,6 2,4 2,3 2,0 2,4

Læs mere

Nationalregnskab, 2. kvartal 2017: Figurer og tabeller

Nationalregnskab, 2. kvartal 2017: Figurer og tabeller Dansk Økonomi Den 31. august Nationalregnskab, 2. kvartal : Figurer og tabeller Årlige vækstrater, faktiske tal, pct. BNP 1,4 1,9 2,9 3,5 1,9 1,7 2,7 1,9 Privat forbrug 2,8 1,1 2,4 2,7 1,9 2,1 2,3 1,9

Læs mere

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT i:\maj-2001\oek-b-05-01.doc Af Lise Nielsen 14.maj 2001 ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT Erhvervenes produktivitet afhænger af, hvordan de bruger kapital og arbejdskraft i produktionen. Danmarks

Læs mere

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Nyt kapitel Produktionen (BVT) i en række private erhverv er vokset væsentligt mere end bruttonationalproduktet (BNP) de seneste

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT Termer KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 2. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL HJEMMEOPGAVE NR. 3, EFTERÅR 2005 THOMAS RENÉ SIDOR, 100183-1247 ME@MCBYTE.DK SÅ Statistisk

Læs mere

7. Nationalregnskab på baggrund af output baserede prisindeks

7. Nationalregnskab på baggrund af output baserede prisindeks 37 7. Nationalregnskab på baggrund af output baserede prisindeks I dette kapitel foretages en beregning af nationalregnskabet i faste priser. De eksisterende nationalregnskabstal genberegnes således med

Læs mere

ST Statistisk Tiårsoversigt 2004, Danmarks Statistik 1 SB Statistikbanken, www.statistikbanken.dk, Danmarks Statistik

ST Statistisk Tiårsoversigt 2004, Danmarks Statistik 1 SB Statistikbanken, www.statistikbanken.dk, Danmarks Statistik Termer ST Statistisk Tiårsoversigt, Danmarks Statistik 1 SB Statistikbanken, www.statistikbanken.dk, Danmarks Statistik Prisindeks Et økonomisk-politisk mål som gennem tiden har påvirket den førte økonomiske

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal juni 2014

Status på udvalgte nøgletal juni 2014 Status på udvalgte nøgletal juni 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling I første kvartal af 214 voksede det danske bruttonationalprodukt med,9 procent i

Læs mere

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Af Jonas Dan Petersen, JDPE@kl.dk Formålet med dette analysenotat er belyse den økonomiske vækst og produktivitet på tværs af landet i perioden 1995-2015 med

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015 Status på udvalgte nøgletal oktober 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille og

Læs mere

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv Kasper Hahn-Pedersen, økonomisk konsulent khpe@di.dk, 3377 3432 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit JULI 2017 Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv 20 var et godt år for de private byerhverv

Læs mere

Færøerne og Grønland

Færøerne og Grønland og og 1. Det danske riges befolkning Hvis du vil vide mere s Statistik har offentliggjort tal for og helt tilbage til den første Statistiske Årbog i 1896. Både og har i dag deres eget statistikbureau,

Læs mere

Nationalregnskab og betalingsbalance

Nationalregnskab og betalingsbalance Nationalregnskab og betalingsbalance 1. Dansk økonomi 1990 til 2002 Nationalregnskab og betalingsbalance Figur 1 Årlig realvækst i BNP 1990-2002 6 5 4 3 2 1 Procent Magre og fede år Dansk økonomi har siden

Læs mere

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober Notat Oktober Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Martin Junge Oktober 21 Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser

Læs mere

12. juni Samlet peger de foreløbige tal på en lidt lavere BNP-vækst end ventet i vores prognose fra februar 2007.

12. juni Samlet peger de foreløbige tal på en lidt lavere BNP-vækst end ventet i vores prognose fra februar 2007. 12. juni 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 3355 7712 Resumé: SVAG BNP-VÆKST TRODS GIGANTISK BESKÆFTIGELSESFREMGANG Væksten i dansk økonomi har været svag de seneste tre kvartaler, selvom beskæftigelsen

Læs mere

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser juli 2013 Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser Omsætningen i b2b handelssektoren har i årets første måneder vist en faldende tendens. Alligevel har mange handelsvirksomheder

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Thomas Q. Christensen, seniorchefkonsulent TQCH@DI.DK, 3377 3316 OKTOBER 217 Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Vismændene har peget på, at flere ældre på arbejdsmarkedet

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2015

Status på udvalgte nøgletal november 2015 Status på udvalgte nøgletal november 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men ser dog indtil videre

Læs mere

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID 12. april 2007 af Signe Hansen dir. tlf. 33557714 og Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 Resumé: STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID Den samlede præsterede arbejdstid steg med hele 2,6 pct.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2014

Status på udvalgte nøgletal maj 2014 Status på udvalgte nøgletal maj 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der har været stor fokus på produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv de seneste

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september 20 nov. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2015

Status på udvalgte nøgletal april 2015 Status på udvalgte nøgletal april 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De indkomne økonomiske nøgletal i 215 peger i retning af, at dansk økonomi forsat

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2015

Status på udvalgte nøgletal marts 2015 Status på udvalgte nøgletal marts 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Det danske BNP steg med 1, % i 214. Det er godt nyt for dansk økonomi efter den

Læs mere

DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET. Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet

DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET. Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet Agenda Produktivitetsudviklingen: Hvor står vi? Produktivitetsmysteriet:

Læs mere

Væksten lader vente på sig i de private byerhverv

Væksten lader vente på sig i de private byerhverv ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE maj 2016 Væksten lader vente på sig i de private byerhverv År 2015 har for de private byerhverv generelt været en pose blandede bolsjer. Produktionen har samlet set stået stille,

Læs mere

Opsamling på nationalregnskabets hovedrevision, november 2016

Opsamling på nationalregnskabets hovedrevision, november 2016 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 14. marts 2017 Opsamling på nationalregnskabets hovedrevision, november 2016 Resumé: Der samles op på ændringerne i nationalregnskabet

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning Konjunktur 25:2 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 25 Sammenfatning Fremgangen i den grønlandske økonomi fortsætter. Centrale økonomiske indikatorer for 1. halvår 25 peger alle i samme

Læs mere

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 26. september 2013 1. Indledning Følgende notat beskriver resultaterne af marginaleksperimenter til DREAM-modellen,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2015

Status på udvalgte nøgletal februar 2015 Status på udvalgte nøgletal februar 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Endnu en måned med blandet udvikling i de forskellige nøgletal fortæller,

Læs mere

Fremgang i væksthus tilbagegang på friland

Fremgang i væksthus tilbagegang på friland Driftsresultatet pr. potteplantegartneri steg fra 231.000 kroner i 2013 til 368.000 kroner i 2014. Foto: Annemarie Bisgaard. Fremgang i væksthus tilbagegang på friland Driftsresultatet for heltidsgartnerierne

Læs mere

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Marts 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien November 20 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv

Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv Kopi: KONJ 23.5.2013 Dorte Grinderslev Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv Dokumentationsnotat til Dansk Økonomi, forår 2013 kapitel I Til konjunkturvurderingen i Dansk Økonomi, forår 2013

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. Januar 2017

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. Januar 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Januar 2017 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Økonomisk Analyse. Produktivitet over et konjunkturforløb

Økonomisk Analyse. Produktivitet over et konjunkturforløb Økonomisk Analyse Produktivitet over et konjunkturforløb NR. 5 3. juni 11 Produktivitetsudviklingen over et konjunkturforløb Der har været en kraftig konjunkturmæssig stigning i produktivitetsvæksten i

Læs mere

EU-note E 19 Offentligt

EU-note E 19 Offentligt 2011-12 EU-note E 19 Offentligt Europaudvalget Den økonomiske konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 20. januar 2012 Den økonomiske udvikling i EU kort fortalt Resume I notatet

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2015

Status på udvalgte nøgletal december 2015 Status på udvalgte nøgletal december 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men det ser dog indtil

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

Produktivitetsudviklingen

Produktivitetsudviklingen Den 22. juli 2014 KR Produktivitetsudviklingen Af Cheføkonom Klaus Rasmussen (kr@di.dk) Væksten i den danske produktivitet har siden 1995 været utilfredsstillende. Det har den også været i de senere år

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

3.2 Generelle konjunkturskøn

3.2 Generelle konjunkturskøn 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 Budgetforslag 2015-18 3.2 Generelle konjunkturskøn Den generelle samfundsøkonomi har betydning for Egedal Kommunes

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2014

Status på udvalgte nøgletal december 2014 Status på udvalgte nøgletal december 214 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi voksede ifølge foreløbige nationalregnskabstal med,5 pct. fra

Læs mere

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nationalregnskabstallene for 2. kvartal 2009 viste et historisk fald i den økonomiske aktivitet. Vejen tilbage til normalsituationen i dansk økonomi tegner derfor

Læs mere

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003 Nationalregnskab 2005:1 Nationalregnskab 2003 Sammenfatning Svag tilbagegang i 2003 Grønlands økonomi er inde i en afmatningsperiode. Realvæksten i Bruttonationalproduktet (BNP) er opgjort til et fald

Læs mere

Fyns udvikling. - hvor skal vi hen?

Fyns udvikling. - hvor skal vi hen? Fyns udvikling - hvor skal vi hen? INTRODUKTION I kølvandet på den økonomiske krise der har ramt Danmark og andre dele af verden, er regioner, landsdele og kommuner såvel som nationer optaget af spørgsmålet

Læs mere

Økonomisk overblik. Ny oversigt

Økonomisk overblik. Ny oversigt Ny oversigt Som noget nyt indeholder Konjunkturstatistik nu hver måned en oversigt over udviklingen i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

DRIFTSØKONOMI Stor fremgang i gartnerier med grønsager

DRIFTSØKONOMI Stor fremgang i gartnerier med grønsager Driftsresultatet i væksthusgrønsager steg fra 1.120.000 kroner i 2014 til 1.431.000 kroner i 2015 pr. gartneri. Det fremgår af gartneridelen af Regnskabsstatistik for Jordbrug. Foto: Colourbox. DRIFTSØKONOMI

Læs mere

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017.

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017. d. 15.2.217 Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 217. 1 Indledning Notatet beskriver ændringerne af strukturelle niveauer

Læs mere

Masser af eksport i service

Masser af eksport i service Masser af eksport i service AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Eksport er godt, og eksport skal der til, for at samfundsøkonomien på sigt kan hænge sammen. Eksport forbindes oftest

Læs mere

kraghinvest.dk Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat set nærmere på udviklingen i beskæftigelsen i den private- og offentlige sektor, og fandt i den forbindelse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Titel: Udviklingen i de standardiserede importkvoter i faste og løbende priser 1

Titel: Udviklingen i de standardiserede importkvoter i faste og løbende priser 1 Arbejdspapir nr. 6/2002 Titel: Udviklingen i de standardiserede importkvoter i faste og løbende priser 1 Forfatter: Joakim Søndergaard Hansen (jsh@fm.dk) Resumé: I arbejdspapiret beskrives beregninger

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 3 31. august. september 1 Danmark Svag fremgang i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i juli Højeste lønstigninger i kommuner og regioner i. kvartal Huspriserne faldt i juni let

Læs mere

Økonomiske nøgletal for Bulgarien og Rumænien

Økonomiske nøgletal for Bulgarien og Rumænien Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 50 Offentligt Folketingets Europaudvalg 15. december 2006 Økonomigruppen i Folketinget Økonomiske nøgletal for Bulgarien og Rumænien Til orientering:

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2015

Status på udvalgte nøgletal januar 2015 Status på udvalgte nøgletal januar 215 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Reviderede tal for væksten i 3. kvartal viser en BNP-stigning på,4 pct. ift.

Læs mere

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex. persontransport)

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2012

Status på udvalgte nøgletal oktober 2012 Status på udvalgte nøgletal oktober Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på dansk økonomi Dansk økonomi er fortsat under hårdt pres og seneste(reviderede) nationalregnskabstal viste BNP-fald

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014 Status på udvalgte nøgletal oktober 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Forventningerne til dansk økonomi synes desværre at være drejet i mere negativ

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 7. 7. februar 7 KonjunkturNyt Uge 7 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Konjunkturnyt februar 013 Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Omsætningen når nyt toppunkt 1. Omsætning af energiteknologi Figur 1 viser de danske virksomheders samlede omsætning af

Læs mere

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Samfundsøkonomiske konsekvenser af øget arbejdstid for offentligt ansatte med fuld lønkompensation 1

Samfundsøkonomiske konsekvenser af øget arbejdstid for offentligt ansatte med fuld lønkompensation 1 Samfundsøkonomiske konsekvenser af øget arbejdstid for offentligt ansatte med fuld lønkompensation 1 2. november 2017 Indledning Dette notat beskriver de samfundsøkonomiske konsekvenser af øget arbejdstid

Læs mere

Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen. Axcelfuture 13/5/2015

Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen. Axcelfuture 13/5/2015 Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen Axcelfuture 13/5/2015 Introduktion Danmark er på vej ud af krisen men hvor hurtigt? Axcelfuture s tidligere analyser har vist et billede af en økonomi

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT POL., MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

Fortsat svag vækst i de private erhverv

Fortsat svag vækst i de private erhverv Prognosen er udarbejdet af DI s afdeling for økonomisk politik og analyse NOVEMBER 216 Fortsat svag vækst i de private erhverv I 215 og 216 har det private forbrug stort set været alene om at give fremgang

Læs mere

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL VækstRegnskab 2015 1. kvartal NØGLETAL PR. 2. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 2 215 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken

Læs mere

Øjebliksbillede December 2016

Øjebliksbillede December 2016 Øjebliksbillede December 2016 1 Introduktion Øjebliksbillede fra Danske Byggecentre giver et kort og koncentreret overblik over den aktuelle tilstand i dansk økonomi. Det henvender sig til alle interesserede,

Læs mere

KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 2007: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE

KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 2007: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE 23. februar 7 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 og Annett Melgaard Jensen direkte tlf. 33557715 KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 7: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE Det går godt i

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal september 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Det danske bruttonationalprodukt (BNP) steg med,5 procent i 2. kvartal 213. Sammenligner

Læs mere

LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT

LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT November 2002 Af Jakob Legård Jakobsen Resumé: LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT Ledigheden har været svagt stigende siden årsskiftet. I september måned steg ledigheden dog markant. Stigningen udgjorde næsten

Læs mere

EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN

EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN 9. januar 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN Der har været kraftige merstigninger i hovedstadens boligpriser igennem de sidste fem år. Hvor (f.eks.) kvadratmeterprisen

Læs mere

STIGENDE IMPORT FRA KINA

STIGENDE IMPORT FRA KINA 15. september 5/TP Af Thomas V. Pedersen Resumé: STIGENDE IMPORT FRA KINA Den relativ store og voksende import fra Kina samt et handelsbalanceunderskud over for Kina på ca. 1 mia.kr. fører ofte til, at

Læs mere

Øvelse 1 - Samfundsøkonomi

Øvelse 1 - Samfundsøkonomi Øvelse 1 - Samfundsøkonomi Nationalregnskab I Pratisk information e-mail: Tobias.Markeprand@econ.ku.dk Økonomisk Institut, Københavns Universitet Adjunkt i Økonomi 2 første øvelser: Nationalregnskab Derefter:

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

Arbejdspapir: Hvad driver den økonomiske vækst?

Arbejdspapir: Hvad driver den økonomiske vækst? Arbejdspapir: Hvad driver den økonomiske vækst? af Peter Rørmose Jensen Januar 2017 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø ARBEJDSPAPIR: HVAD DRIVER DEN ØKONOMISKE VÆKST? Danmarks Statistik Januar

Læs mere

Krisens vindere og tabere erhvervslivets brancher 2005-2015

Krisens vindere og tabere erhvervslivets brancher 2005-2015 Notat 06. april 2016 /BSA Krisens vindere og tabere erhvervslivets brancher 2005-2015 Dansk økonomi er ganske vist ude af finanskrisen, men den økonomiske vækst er så anæmisk, at det er svært at tale om

Læs mere

den danske befolkningsudvikling siden 1953

den danske befolkningsudvikling siden 1953 Redegørelse den danske befolkningsudvikling siden 1953 c. Af: Otto Andersen, cand. polit. Uddrag fra: Demokrati for fremtiden Valgretskommissionens betænkning om unges demokratiske engagement Valgretskommissionen

Læs mere