København, den 31. oktober 2014 Sagsnr /LSK K E N D E L S E Forhold 1: ved Forhold 2: ved Forhold 3: ved Forhold 4: ved

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "København, den 31. oktober 2014 Sagsnr /LSK K E N D E L S E Forhold 1: ved Forhold 2: ved Forhold 3: ved Forhold 4: ved"

Transkript

1 København, den 31. oktober 2014 Sagsnr /LSK K E N D E L S E Ved anklageskrift af 14. januar 2011, 27. maj 2011 samt tillægsanklageskrift af 16. december 2011 har Advokatrådet indklaget tidligere advokat Annet Malmqvist, Hellerup, for at have tilsidesat advokatpligterne, jf. retsplejelovens 143, stk. 2, jf. klientkontovedtægtens 18 samt retsplejelovens 147 b, jf. 143, stk. 5. Forhold 1: ved i strid med klientkontovedtægtens 1, stk. 1, ikke til enhver tid at kunne vise klienttilsvaret, herunder vise de enkelte mellemværender samt størrelsen af det samlede tilsvar af betroede penge i perioden fra den 1. januar 2009 til den 5. august Forhold 2: ved i strid med klientkontovedtægtens 1, stk. 3, at have undladt dagligt at føre klientbogholderiet i perioden fra den 1. januar 2009 til den 5. august Forhold 3: ved i strid med klientkontovedtægtens 2, stk. 4, ikke at kunne dokumentere, at der var foretaget daglig regulering mellem klienttilsvaret og det samlede indestående på klientbankkontiene i perioden fra den 1. januar 2009 til den 5. august Forhold 4: ved i strid med klientkontovedtægtens 6 ikke at kunne dokumentere, at der var foretaget månedlig afstemning af, om summen af tilsvaret på de enkelte klienters konti stemte med det samlede klienttilsvar i perioden fra den 1. januar 2009 til den 5. august 2010.

2 Forhold 5: ved i strid med 61 og 62, i vedtægten for Advokatsamfundet ikke at have foretaget det fornødne til opretholdelse af en gyldig ansvarsforsikring og garanti i perioden fra den 1. oktober 2010 til den 1. juni Forhold 6: ved strid med klientkontovedtægtens 10 - trods Advokatrådets rykkerskrivelser af 18. maj 2011 og 24. juni ikke at have indsendt klientkontoerklæring pr. 31. december 2010, der skulle have været rådet i hænde inden den 31. marts Advokatrådet har nedlagt påstand om, at Annet Malmqvist pålægges en bøde, og at hun pålægges at sikre en genetablering af ansvarsforsikring og garanti. Historik: Ved Advokatnævnets kendelse af 7. november 2013 (bilag 1) blev Annet Malmqvist pålagt en bøde på kr. Følgende fremgår af Advokatnævnets afgørelse og begrundelse: Skyldspørgsmålet Forhold 1-4: Efter klientkontovedtægtens 1, stk. 1, er en advokat forpligtet til at føre fælleskonto med angivelse af størrelsen af det samlede tilsvar af betroede midler. Annet Malmqvist har i perioden fra den 1. januar 2009 til den 5. august 2010 undladt at føre fælleskontoen således, at størrelsen af det samlede tilsvar fremgik, ligesom hun ikke førte bogholderi med daglig regulering i overensstemmelse med klientkontovedtægtens 1, stk. 3, og 2, stk. 4. En advokat skal mindst én gang om måneden foretage afstemning af, om summen af tilsvaret på de enkelte klienters konti stemmer med klienttilsvarskontoen ifølge bogholderiet, jf. klientkontovedtægtens 6. Annet Malmqvist har ved ikke at føre månedlige afstemninger og ved ikke at have foretaget daglige reguleringer og afstemninger handlet i strid med god advokatskik. Forhold 5: Alle advokater har pligt til at tegne en ansvarsforsikring og at stille garanti. Dette fremgår af 61 og 62 i vedtægt for Det Danske Advokatsamfund. Når en advokat tegner en ansvarsforsikring og garanti, underretter det pågældende forsikringsselskab Advokatsamfundet herom. Advokatsamfundet 2

3 fører tilsyn med, at alle advokater har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti. Advokatsamfundet har ikke modtaget underretning fra et forsikringsselskab om, at Annet Malmqvist på ny har tegnet ansvarsforsikring og garanti. Annet Malmqvist har på trods af flere opfordringer hertil heller ikke fremlagt dokumentation for, at en sådan garanti og ansvarsforsikring er tegnet på ny. Advokatnævnet lægger på denne baggrund til grund, at Annet Malmqvist i strid med Advokatsamfundets vedtægt ikke har foretaget det fornødne til opretholdelse af en gyldig ansvarsforsikring og garanti, idet hun har undladt at give forsikringsselskabet de oplysninger, som var en forudsætning for at videreføre forsikringen fra 1. oktober Advokatnævnet finder på denne baggrund, at Annet Malmqvist har tilsidesat god advokatskik. Forhold 6: Advokatnævnet finder, at Annet Malmqvist ved ikke at have indsendt klientkontoerklæring i overensstemmelse med klientkontovedtægtens bestemmelser har overtrådt klientkontovedtægtens 18 og derved tilsidesat god advokatskik, jf. retsplejelovens 126, stk. 1. Sanktionen: Gennemførelsen af de foranstaltninger, som er fastsat i klientkontovedtægten til kontrol af, om advokater overholder klientkontoreglerne, er af afgørende betydning for, at advokater kan bevare deres særlige rettigheder med hensyn til opbevaring af klientmidler. Advokatnævnet finder, at Annet Malmqvist har handlet groft i strid med god advokatskik ved at have undladt at føre fælleskontoen således, at størrelsen af det samlede tilsvar fremgik, ved ikke at have ført bogholderi med daglig regulering, ved at have undladt at foretage månedlige afstemninger, og ved ikke at have indleveret klientkontoerklæring pr. 31. december Overholdelsen af reglerne om ansvarsforsikring og garanti er en grundlæggende forudsætning for at drive advokatvirksomhed på forsvarlig vis og er af afgørende betydning for en advokats klients muligheder for at undgå økonomiske tab ved advokatens eventuelle fejl og forsømmelser. Advokatnævnet finder, at Annet Malmqvist ved manglende opretholdelse af ansvarsforsikring og garanti har handlet groft i strid med god advokatskik. Annet Malmqvist er ved nævnets kendelser af 11. februar 2010 pålagt en bøde på kr. for manglende indlevering af klientkontoerklæring for Da forholdene i nærværende sag til dels er begået forud for nævnets kendelse af 11. februar 2010, og da en samtidig påkendelse skønnes at ville have medført en forhøjelse af sanktionen, gives sanktionen til dels som en tillægssanktion jf. princippet i straffelovens 89. 3

4 Som følge af det anførte pålægger Advokatnævnet Annet Malmqvist i medfør af retsplejelovens 147 c, stk. 1, en bøde på kr. Da Annet Malmqvist har deponeret sin beskikkelse pr. 1. juni 2011, tages Advokatrådets påstand om, at genetablere ansvarsforsikring og garanti ikke til følge. [Advokat A] har på vegne Annet Malmqvist ved brev af 21. november 2013 anmodet om, at sagen blev genoptaget, og har til støtte for anmodningen anført, at sagen ikke var oplyst tilstrækkeligt. [Advokat A] har anført, at Annet Malmqvist på grund af sin sygdom der i øvrigt ikke var tilstrækkeligt belyst ved nævnets behandling af sagen reelt ikke har drevet advokatvirksomhed siden januar 2009, hvorfor der ikke er ført bogholderi i overensstemmelse med klientkontovedtægtens bestemmelser, og at advokatansvarsforsikringen har været i kraft frem til den 1. oktober I den forbindelse har [advokat A] henvist til af 20. november 2013 fra [forsikringsselskab A]. På den baggrund har Advokatnævnet besluttet at genoptage sagen. Sagsfremstilling: Annet Malmqvist, født den 26. december 1950, har opnået beskikkelse den 8. august 2002 og deponerede beskikkelsen den 1. juni Vedrøre nde forhold 1-4 Advokatrådet anmodede den 21. maj 2010 [X], [revisionsselskab], om at foretage en undersøgelse i medfør af klientkontovedtægtens vedrørende overholdelse af reglerne om betroede midler. Undersøgelsen resulterede i, at [X] i rapport af 7. oktober 2010 konkluderede, at Annet Malmqvist havde overtrådt klientkontovedtægtens 1, 2 og 6. Det fremgår således af rapporten: 1. Indledning 4

5 På foranledning af Advokatrådet, jf. skrivelse af 21. maj 2010, har vi afholdt møde med Annet Malmqvist, hendes bogholder og hendes revisor den 5. august 2010 og foretaget undersøgelse i medfør af klientkontovedtægtens vedrørende advokatens overholdelse af regler om betroede midler. Indledningsvist på mødet modtog vi kopi af Annet Malmqvists og [Y]s skrivelse af den 4. august 2010 til Advokatrådet indeholdende meddelelse om deponering af deres advokatbestalling. [ ] Undersøgelsen af advokatvirksomheden har omfattet perioden fra 1. januar 2009 og frem til undersøgelsesdagen. Undersøgelsen er begrænset ved, at der ikke foreligger et bogholderi for hele perioden, jf. afsnit 2. I forbindelse med undersøgelsen har advokaten besvaret de stillede spørgsmål og udleveret og eftersendt efterspurgt materiale. Udkast til nærværende rapport blev den 21. september 2010 fremsendt til Annet Malmqvist til udtalelse med anmodning om fremsendelse af kommentarer senest den 27. september Vi har den 26. september 2010 modtaget kommentarer fra Annet Malmqvist (jf. bilag 3), der ikke har givet anledning til ændringer i rapportudkastets konklusion. [ ] Advokatvirksomheden: Virksomheden er drevet i personligt regi. Advokatvirksomheden har som følge af Annet Malmqvists og [Y]s sygdom haft et begrænset omfang i 2009 og Efter det oplyste har der slet ikke været nogen sagsekspedition i 2010 bortset fra en vundet retssag, der af modparten er anket. Sagen er overdraget til en advokatkollega. [ ] Bogholderiet er siden 2006/07 ført af en ekstern freelancebogholder. Bogholderiet føres i Concorde C5, der imidlertid ikke indeholder de nødvendige faciliteter til opgørelse af tilsvar og daglig regulering. Det er oplyst, at der sideløbende er opgjort manuelt tilsvar og reguleringsbeløb. Det er endvidere oplyst, at der for 2010 ikke er bogført, samt at der i 2010 ikke har været bevægelser på klientbankkontoen og tilsvarskontoen. Endelig er det oplyst, at der i 2008 og 2009 ikke er bogført dagligt og ikke foretaget daglig regulering. Det må således konkluderes, at klientkontovedtægten ikke er overholdt, idet der ikke tidstro, jf. 1, stk. 1, føres et samlet tilsvar af betroede penge i 5

6 finansbogholderiet, herunder føres klientbogholderiet i strid med klientkontovedtægtens 1, stk. 3 ikke hver arbejdsdag, og det kan, jf. 2, stk. 4, ikke dokumenteres, at der foretages daglig regulering, ligesom månedlig afstemning af, om summen af tilsvaret på de enkelte klienters konti stemmer med det samlede klienttilsvar i strid med 6 ikke kan foretages. Det er oplyst, at der er meget få daglige transaktioner. I 2009 var der 13 posteringer på klientbankkontoen, jf. kontoudskrift fra banken. Indestående på klientbankkonto pr. 5. august 2010 udgjorde kr ,17, og ifølge det oplyste udgør tilsvaret på denne dato kr Undersøgelsen 3.1. Afstemninger [ ] Eftersom der ikke foreligger et bogholderi for 2010, kan der ikke foretages afstemninger pr. undersøgelsesdagen. [ ] 4. Konklusion På basis af den foretagne undersøgelse kan det konstateres, at Annet Malmqvist har overtrådt følgende regler vedrørende advokaters behandling af betroede midler: 1, stk. 1 1, stk. 3, 2, stk. 4, og 6 ved ikke dagligt at føre finansbogholderi samt tilsvar og klienter konti i perioden 1. januar august ved ikke inden for den fastsatte tidsfrist at indsende klientkontoerklæring for 2008 og [ ]. Vedrøre nde forhold 5 Annet Malmqvist var forud for den 1. oktober 2010 forsikret i [forsikringsselskab B], hvor hun også havde tegnet garanti. Ved telefax af 4. august 2010 skrev Annet Malmqvist bl.a. følgende til Advokatrådet: 6

7 Jeg skal hermed meddele følgende : [ ] 2. Adv. Annet Malmqvist deponerer sin advokatbestalling pr. 1. oktober, Deponeringen sker på baggrund af alvorlig og langvarig sygdom hos begge parter : [ ] Den 6. august 2010 fremsendte forsikringsselskabet en anmodning til Annet Malmqvist om at udfylde et spørgeskema, som var vedlagt henvendelsen, med bemærkninger om, at forsikringen skulle fornys pr. 1. oktober Fristen for fremsendelse af spørgeskemaet var fastsat til 1. september Trods flere rykkere fra forsikringsselskabet reagerede Annet Malmqvist ikke, og forsikringen blev derfor opsagt pr. 1. oktober Advokatrådet har oplyst, at rådet ved brev af 21. januar 2011 rettede henvendelse til Annet Malmqvist og anmodede om dokumentation for, at hun var i besiddelse af fornøden advokatansvarsforsikring og garanti. Det blev i brevet anført, at Annet Malmqvist måtte forvente at blive indbragt for Advokatnævnet, hvis hun ikke fremsendte den pågældende dokumentation. Annet Malmqvist besvarede ikke Advokatrådets henvendelse. I slutningen af maj 2011 gennemførte Advokatrådet en kollegial samtale med Annet Malmqvist. Advokatrådet har oplyst, at rådet efter aftale med forsikringsselskabet holdt forsikringen i kraft på Annet Malmqvists vegne og således betalte præmien frem til Annet Malmqvists deponering af sin advokatbeskikkelse. Ved brev af 23. maj 2011 anmodede Advokatsamfundet om, at beløbet blev refunderet. Da dette ikke skete, blev kravet sendt til ekstern inkasso, hvorefter Annet Malmqvist betalte Advokatsamfundets tilgodehavende. 7

8 Vedrøre nde forhold 6 Advokatrådet meddelte ved brev i februar 2011 Annet Malmqvist, at fristen for indlevering af klientkontoerklæring pr. 31. december 2010 var senest den 31. marts Da klientkontoerklæringen ikke blev modtaget, sendte Advokatrådet breve af 18. maj 2011 og 24. juni Advokatrådet har fortsat ikke modtaget klientkontoerklæringen pr. 31. december Parternes påstande og anbringender: Annet Malmqvist har ikke besvaret Advokatnævnets henvendelser i sagen. [Advokat A] har i forbindelse med sagens genoptagelse på vegne Annet Malmqvist gjort gældende, at det er vanskeligt at foretage daglige reguleringer og månedlig afstemning, når der intet er at regulere og intet at afstemme. [Advokat A] har til støtte herfor anført, at der alene har været meget begrænset aktivitet i advokatfirmaet i 2009 og Det fremgår således af rapporten fra revisor, at der i 2009 alene var 13 posteringer på klientkontoen, hvoraf kun den ene postering vedrørte salær. De resterende posteringer var fejlposter, rentetilskrivninger samt primo og ultimo saldi. Endvidere har [advokat A] gjort gældende, at Annet Malmqvists undladelse af at besvare spørgeskemaet fra forsikringsselskabet skyldtes, at hun var af den opfattelse, at hun ved telefax af 4. august 2010 til Advokatrådet havde deponeret sin beskikkelse. En vildfarelse som Advokatrådet ikke havde fundet anledning til at bringe Annet Malmqvist ud af. Hertil kommer, at forsikringen reelt blev holdt i kraft af Advokatrådet, således at Annet Malmqvist var forsikret i pågældende periode. Endelig har [advokat A] gjort gældende, at der på grund af Annet Malmqvists sygdom ikke er udvist en sådan uagtsomhed eller forsæt, at der er sket en overtrædelse af de regler, der medfører, at der er sket en tilsidesættelse af advokatpligterne i henhold til retsplejelovens 143, stk. 2. 8

9 Advokatrådet har i forbindelse med sagens genoptagelse fastholdt de oprindelige anklageskrifter og har således nedlagt påstand om, at Annet Malmqvist pålægges en bøde, og at hun pålægges at sikre en genetablering af ansvarsforsikring og garanti. Advokatrådet har gjort gældende, at midler, der henstår på en klientkonto, skal behandles i overensstemmelse med klientkontovedtægtens regler, uanset om advokaten har salærtilgodehavender hos klienten, som overstiger indeståendet. Dette gælder i hvert fald, når salæret ikke er faktureret, og beløbet dermed kan sidestilles med et depositum, der ikke kan hæves på klientkontoen. Endvidere har Advokatrådet gjort gældende, at Annet Malmqvist ikke havde sikret sig ansvarsforsikring og garanti, der dækkede perioden fra den 1. oktober 2010 og til deponering den 1. juni 2011, idet det var Advokatrådet, der i denne periode havde holdt forsikringen i kraft. Manglende opretholdelse af ansvarsforsikring og garanti er en meget alvorlig overtrædelse af advokatreglerne, og en advokat uden ansvarsforsikring og garanti bør ikke have mulighed for at drive advokatvirksomhed, hvorfor en sådan overtrædelse som udgangspunkt bør medføre frakendelse af retten til at udøve advokatvirksomhed. Henset til omstændighederne i nærværende sag har Advokatrådet imidlertid gennemført en kollegial samtale med Annet Malmqvist, hvorfor der kun er nedlagt påstand om en betragtelig bøde. Advokatnævnets behandling: Sagen har været behandlet på et møde i Advokatnævnet med deltagelse af 5 medlemmer. Nævnets afgørelse og begrundelse: Det følger af retsplejelovens 126, stk. 1, at en advokat skal udvise en adfærd, der stemmer med god advokatskik. 9

10 Skyldspørgs målet Forhold 1-4: Efter klientkontovedtægtens 1, stk. 1, er en advokat forpligtet til at føre fælleskonto med angivelse af størrelsen af det samlede tilsvar af betroede midler. Annet Malmqvist har i perioden fra den 1. januar 2009 til den 5. august 2010 undladt at føre fælleskontoen således, at størrelsen af det samlede tilsvar fremgik, ligesom hun ikke førte bogholderi med daglig regulering i overensstemmelse med klientkontovedtægtens 1, stk. 3, og 2, stk. 4. En advokat skal mindst én gang om måneden foretage afstemning af, om summen af tilsvaret på de enkelte klienters konti stemmer med klienttilsvarskontoen ifølge bogholderiet, jf. klientkontovedtægtens 6. Annet Malmqvist har ved ikke at føre månedlige afstemninger og ved ikke at have foretaget daglige reguleringer og afstemninger handlet i strid med god advokatskik. Forhold 5: Alle advokater har pligt til at tegne en ansvarsforsikring og at stille garanti. Dette fremgår af 61 og 62 i vedtægt for Det Danske Advokatsamfund. Når en advokat tegner en ansvarsforsikring og garanti, underretter det pågældende forsikringsselskab Advokatsamfundet herom. Advokatsamfundet fører tilsyn med, at alle advokater har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti. Annet Malmqvist besvarede ikke forsikringsselskabets henvendelse af 6. august 2010 om, at forsikringen skulle fornys pr. 1. oktober Trods flere rykkere fra forsikringsselskabet reagerede Annet Malmqvist ikke, og forsikringen blev derfor opsagt pr. 1. oktober Ved brev af 21. januar 2011 rettede Advokatrådet henvendelse til Annet Malmqvist og anmodede om dokumentation for, at hun var i besiddelse af fornøden advokatansvarsforsikring og garanti. Det blev i brevet anført, at Annet Malmqvist måtte forvente at blive indklaget for Advokatnævnet, hvis hun ikke fremsendte den pågældende dokumentation. Annet Malmqvist besvarede ikke Advokatrådets henvendelse hun gjorde 10

11 således heller ikke Advokatrådet opmærksom på, at hun var af den opfattelse, at hun ved telefax af 4. august 2010 til Advokatrådet havde deponeret sin advokatbeskikkelse. Advokatrådet holdt herefter efter aftale med forsikringsselskabet ansvarsforsikringen i kraft på Annet Malmqvists vegne og betalte således præmien frem til Annet Malmqvists deponering hos Justitsministeriet. Advokatnævnet lægger på denne baggrund til grund, at Annet Malmqvist i strid med Advokatsamfundets vedtægt ikke har foretaget det fornødne til opretholdelse af en gyldig ansvarsforsikring og garanti. Advokatnævnet finder på denne baggrund, at Annet Malmqvist groft har tilsidesat god advokatskik. Forhold 6: Advokatnævnet finder, at Annet Malmqvist ved ikke at have indsendt klientkontoerklæring i overensstemmelse med klientkontovedtægtens bestemmelser har overtrådt klientkontovedtægtens 18 og derved tilsidesat god advokatskik, jf. retsplejelovens 126, stk. 1. Sanktionen: Gennemførelsen af de foranstaltninger, som er fastsat i klientkontovedtægten til kontrol af, om advokater overholder klientkontoreglerne, er af afgørende betydning for, at advokater kan bevare deres særlige rettigheder med hensyn til opbevaring af klientmidler. Advokatnævnet finder, at Annet Malmqvist har handlet groft i strid med god advokatskik ved at have undladt at føre fælleskontoen således, at størrelsen af det samlede tilsvar fremgik, ved ikke at have ført bogholderi med daglig regulering, ved at have undladt at foretage månedlige afstemninger, og ved ikke at have indleveret klientkontoerklæring pr. 31. december Overholdelsen af reglerne om ansvarsforsikring og garanti er en grundlæggende forudsætning for at drive advokatvirksomhed på forsvarlig vis og er af afgørende betydning 11

12 for en advokats klients muligheder for at undgå økonomiske tab ved advokatens eventuelle fejl og forsømmelser. Advokatnævnet finder, at Annet Malmqvist ved manglende opretholdelse af ansvarsforsikring og garanti har handlet groft i strid med god advokatskik. Annet Malmqvist er ved nævnets kendelser af 11. februar 2010 pålagt en bøde på kr. for manglende indlevering af klientkontoerklæring for Da forholdene i nærværende sag til dels er begået forud for nævnets kendelse af 11. februar 2010, og da en samtidig påkendelse skønnes at ville have medført en forhøjelse af sanktionen, gives sanktionen til dels som en tillæ gssanktion jf. princippet i straffelovens 89. Som følge af det anførte pålægger Advokatnævnet Annet Malmqvist i medfør af retsplejelovens 147 c, stk. 1, en bøde på kr. Da Annet Malmqvist har deponeret sin beskikkelse pr. 1. juni 2011, tages Advokatrådets påstand om, at genetablere ansvarsforsikring og garanti ikke til følge. Annet Malmqvist kan indbringe nævnets afgørelse af adfærdsklagen for retten inden 4 uger efter modtagelsen af kendelsen, jf. retsplejelovens 147 d. Herefter bestemmes: Kendelsen af 7. november 2013 ophæves. Annet Malmqvist pålægges en bøde på kr. På nævnets vegne Jon Stokholm 12

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1466006-CNI UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 24. maj 2016 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Kristian Korfits Nielsen, Anne Birgitte Fisker og Klaus Boye (kst.)). 3. afd.

Læs mere

K E N D E L S E. [advokat A]

K E N D E L S E. [advokat A] København, den 4. april 2014* Sagsnr. 2013 2030/MLA 3. advokatkreds K E N D E L S E Advokatrådet har ved anklageskrift af 21. juni 2013 (forhold 1 og 2), modtaget i Advokatnævnet den 24. juni 2013, ved

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Advokatrådet har ved anklageskrift af 12. juli 2010 rejst sag ved Advokatnævnet mod. tidligere advokat Carsten Lund

1. advokatkreds K E N D E L S E. Advokatrådet har ved anklageskrift af 12. juli 2010 rejst sag ved Advokatnævnet mod. tidligere advokat Carsten Lund København, den 2. april 2013 Sagsnr. 2010-775/MLA/SPE 1. advokatkreds K E N D E L S E Advokatrådet har ved anklageskrift af 12. juli 2010 rejst sag ved Advokatnævnet mod tidligere advokat Carsten Lund

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E

3. advokatkreds K E N D E L S E København, den 18. marts 2016 Sagsnr. 2015-4283/AKC 3. advokatkreds K E N D E L S E Ved anklageskrift af 12. november 2015, modtaget i Advokatnævnet den 13. november 2015, har Advokatrådet indklaget [indklagede],

Læs mere

K E N D E L S E. Jeg er lige kommet hjem og fandt et brev fra min tidligere advokat.

K E N D E L S E. Jeg er lige kommet hjem og fandt et brev fra min tidligere advokat. København, den 30. januar 2015 Sagsnr. 2014-2778/LSK K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over tidligere advokat indklagede. Sagens tema: Klager, der var sigtet for dokumentfalsk,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 8. juni 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 8. juni 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 8. juni 2010 15. maj 2010. Nr. 604. Bekendtgørelse om godkendelse af vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler I medfør af 79 i retsplejelov

Læs mere

Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 1. juli 2013 Sagsnr. 2011-4711/SAF/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager, der havde en betydelig skattegæld

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af ændring af vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler

Bekendtgørelse om godkendelse af ændring af vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler BEK nr 725 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2015-4000-0188 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. København, den 10. december 2012 Sagsnr. 2012-2470/HCH/JML 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X, der ved dom af 16. september 2011 afsagt

Læs mere

Vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandling af betroede midler. A. Betroede penge

Vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandling af betroede midler. A. Betroede penge Vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandling af betroede midler GÆLDENDE REGLER FORSLAG A. Betroede penge 1. Stk. 1. Enhver advokat jf. dog 20, som oppebærer penge for tredjemands regning, skal

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Til: Strukturudvalget Fra: Sekretariatet Emne: Tilsynsindsatsen på klientkontoområdet KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 16. oktober 2013 SAGSNR.: 2013-1007 ID

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A. København, den 28. februar 2013 Sagsnr. 2011-4063/HCH/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A. Sagens tema: X har som revisor for Y klaget

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af ændringer af vedtægt om advokaters pligter med h... Page 1 of 8

Bekendtgørelse om godkendelse af ændringer af vedtægt om advokaters pligter med h... Page 1 of 8 Bekendtgørelse om godkendelse af ændringer af vedtægt om advokaters pligter med h... Page 1 of 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 908 af Gældende Offentliggørelsesdato: 30-09-2009 Justitsministeriet

Læs mere

K E N D E L S E. X har endvidere klaget over advokat B s salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. X har endvidere klaget over advokat B s salær på kr. inkl. moms. København, den 13. december 2012 Sagsnr. 2011-2636/SAF/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over A Advokatanpartsselskab, Vojens. Sagens tema: X, der var involveret

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede og advokatfirma K, [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede og advokatfirma K, [bynavn]. København, den 9. februar 2015 Sagsnr. 2014-3363/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede og advokatfirma K, [bynavn]. Sagens

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-1590/CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. Klagens tema: [Klager] har

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. Klagens tema: [Klager]

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 19. september 2016 Sagsnr. 2016-1076/MKJ 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

Klientkontovedtægten

Klientkontovedtægten Klientkontovedtægten Justitsministeriet bek. nr. 720 af 26. august 2002 Bekendtgørelse om godkendelse af ændringer af vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler Justitsministeriet

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over Indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over Indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 2. juni 2014 Sagsnr. 2013-545/3KR/AKC 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over Indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at Indklagede har

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 9. januar 2015 Sagsnr. 2014-2819/HCH 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: [X] har

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms i sagen.

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms i sagen. København, den 19. februar 2013 Sagsnr. 2011 2893/HCH/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede

Læs mere

K E N D E L S E. X har endvidere klaget over advokat A s salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. X har endvidere klaget over advokat A s salær på kr. inkl. moms. København, den 15. november 2012 Sagsnr. 2011-0332/SAF/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X, der havde solgt en fast ejendom gennem

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 12. maj 2015 Sagsnr. 2014 3536/CBW 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Klagens tema: Klager har klaget over, at indklagede, der

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. København, den 16. december 2015 Sagsnr. 2015 1915 og 2015-1917/LIH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. Klagens

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-569/HCH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede, der bistod

Læs mere

K E N D E L S E. [Klager] har endvidere klaget over advokat [advokat A s] salær på inkl. moms.

K E N D E L S E. [Klager] har endvidere klaget over advokat [advokat A s] salær på inkl. moms. København, den 11. september 2014 Sagsnr. 2013-3282/VTA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [advokat A]. Sagens tema: [Klager], der sammen med sin

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-373/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. Sagens tema: Advokat A, der repræsenterede

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 23. september 2011.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 23. september 2011. København, den 24. april 2012 Sagsnr. 2011 3838/MKJ/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X har klaget over, at advokat A har tilsidesat

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over tidligere indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over tidligere indklagede. København, den 18. september 2013 Sagsnr. 2012-252/SAF/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over tidligere indklagede. Sagens tema: Klager, der var sagsøger

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede. København, den 11. november 2013 J.nr. 2012-869/SAF/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede. Sagens tema: Virksomhed

Læs mere

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W.

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W. København, den 12. september 2012 Sagsnr. 2011-0287/SAF/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne klager klaget over advokat B. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Mette Klingsten, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Mette Klingsten, København K. København, den 27. februar 2017 Sagsnr. 2016-2633/TRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Mette Klingsten, København K. Klagens tema: [Klager] har

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Gry Henriette Rambusch, København V.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Gry Henriette Rambusch, København V. København, den 26. august 2016 Sagsnr. 2016-923/TRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Gry Henriette Rambusch, København V. Klagens tema: [Klager]

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over advokat Morten Riise-Knudsen, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over advokat Morten Riise-Knudsen, København K. København, den 20. december 2017 Sagsnr. 2017-2383/VTA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over advokat Morten Riise-Knudsen, København K. Klagens tema: Advokat

Læs mere

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A klaget over advokat B.

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A klaget over advokat B. København, den 29. maj 2013 Sagsnr. 2011-0166/CHNJML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A klaget over advokat B. Sagens tema: Advokat A, der er advokat for Klager, som

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-2369/GGR K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A]

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

K E N D E L S E. Opdraget blev bekræftet ved af 25. juli 2012 til X, hvor indklagede bl.a. anførte:

K E N D E L S E. Opdraget blev bekræftet ved  af 25. juli 2012 til X, hvor indklagede bl.a. anførte: København, den 7. maj 2015 Sagsnr. 2015-186/LIH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Klagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1.

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1. København, den 26. juni 2015 Sagsnr. 2015-215/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Advokatrådet klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagsfremstilling: Ved anklageskrift af

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 25. april 2016 Sagsnr. 2015 957 og 2015-1031/8KR/CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema:

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer.

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer. København, den 26. august 2015 Sagsnr. 2015-1428/MKJ 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Klagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A klaget over indklagede. København, den 16. december 2013 Sagsnr. 2012-1088/SAF/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A klaget over indklagede. Sagens tema: Advokat A, der repræsenterede moderen

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A. København, den 6. maj 2014 Sagsnr. 2013 1581/8KR/CBW 6. og 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. København, den 28. marts 2012 Sagsnr. 2010 634/VTA/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: Klagen vedrører advokat As adfærd og salær på

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [virksomhed X] v/[klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [virksomhed X] v/[klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 31. marts 2016 Sagsnr. 2015-4795/GGR 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [virksomhed X] v/[klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Virksomhed

Læs mere

Datoen for klagen: Klagen blev indgivet ved brev af 27/ og modklagen den 27/

Datoen for klagen: Klagen blev indgivet ved brev af 27/ og modklagen den 27/ København, den 23. juni 2005 J.nr. 02-0401-04-1693 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, på egne vegne og på vegne B klaget over advokat indklagede v/ advokatfuldmægtig F,

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms. København, den 20. december 2013 J.nr. 2012-1154/SAF/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager, der var part i en forældremyndighedssag,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: I 1999 fik advokatfirmaet A til opgave at bistå V og Y med erhvervelse af aktiverne fra Selskab X v/z.

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: I 1999 fik advokatfirmaet A til opgave at bistå V og Y med erhvervelse af aktiverne fra Selskab X v/z. København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2011-2966/MLA/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. København, den 30. november 2016 Sagsnr. 2016 1561 og 2016-1562/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. Klagens

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

K E N D E L S E. Tage Gøttsche har den 10. marts 2017 deponeret sin beskikkelse.

K E N D E L S E. Tage Gøttsche har den 10. marts 2017 deponeret sin beskikkelse. København, den 27. april 2017 Sagsnr. 2016-3019/VAT 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [advokatfirma 1] under konkurs v/kurator advokat [A] og daværende

Læs mere

København, den 7. november 2011 J. nr K E N D E L S E

København, den 7. november 2011 J. nr K E N D E L S E København, den 7. november 2011 J. nr. 2010-03-1039 VPE/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har bl.a. klaget over, at indklagede

Læs mere

Sagens tema: Ved kendelse af 23. oktober 2007 udtalte kredsbestyrelsen for 1. advokatkreds:

Sagens tema: Ved kendelse af 23. oktober 2007 udtalte kredsbestyrelsen for 1. advokatkreds: 6 København, den 10. januar 2008 J.nr. 02-0301-07-0445 mry/ahe K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Ved kendelse af 23. oktober 2007 udtalte kredsbestyrelsen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 247 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Børge Storm Hansen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. november 2013 har AA indbragt ejendomsmægler Børge

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

København, den 14. maj 2008 J.nr

København, den 14. maj 2008 J.nr København, den 14. maj 2008 J.nr. 02-0408-07-0690 K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A, på vegne af klager, klaget over indklagede og indklagede modklaget over advokat A. Sagens tema:

Læs mere

K E N D E L S E. [Klager] har endvidere klaget over [indklagedes] salær på kr. ekskl. moms.

K E N D E L S E. [Klager] har endvidere klaget over [indklagedes] salær på kr. ekskl. moms. København, den 16. november Sagsnr. 2015-1267/MKJ 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

K E N D E L S E. Ankesagen blev efter det oplyste hovedforhandlet den 7. maj 2014.

K E N D E L S E. Ankesagen blev efter det oplyste hovedforhandlet den 7. maj 2014. København, den 30. marts 2015 Sagsnr. 2014-3497/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne X ApS og Y klaget over advokat B. Klagens tema: Advokat A har på vegne

Læs mere

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn].

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 27. juni 2016 Sagsnr. 2016-977/CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Firma A] har klaget over, at

Læs mere

København, den 6. juni 2012 Sagsnr /JS/JML 3. advokatkreds K E N D E L S E

København, den 6. juni 2012 Sagsnr /JS/JML 3. advokatkreds K E N D E L S E København, den 6. juni 2012 Sagsnr. 2010-02- 1322/JS/JML 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS ved advokat A klaget over advokat B, Roskilde. Sagens tema: X ApS ved advokat

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat.

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat. København, den 30. november 2010 J.nr. 2010-02-0138 MRY/MRY 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat B på vegne Advokatrådet (herefter kaldet klager) klaget over advokat C,

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 16. marts 2015 og modklagen den 13. april 2015.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 16. marts 2015 og modklagen den 13. april 2015. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-884/LIH 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over [indklagede], [bynavn], og [indklagede]

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. København, den 25. april 2017 Sagsnr. 2016-2165/CSI 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A, Forening X, på vegne af Selskab Y klaget over advokat B.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A, Forening X, på vegne af Selskab Y klaget over advokat B. København, den 25. september 2014 Sagsnr. 2014-820/MKJ 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A, Forening X, på vegne af Selskab Y klaget over advokat B. Sagens tema: Advokat

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-2497/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

Forretningsbetingelser for Advokatfirmaet Hindkjær

Forretningsbetingelser for Advokatfirmaet Hindkjær Grønnegade 2, 1. sal 8000 Aarhus C Tlf: 75 75 25 25 Mail: post@hindkjaerlaw.com CVR DK 36 13 25 07 Bank: 2316 6278837856 www.hindkjaerlaw.com Forretningsbetingelser for Advokatfirmaet Hindkjær Disse forretningsbetingelser

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 28. juni 2017 Sagsnr. 2016-2846/JSC/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede],

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma. København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2012-2886/3KR/AKC/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma. Sagens tema: Klager

Læs mere

K E N D E L S E. Klager 1 og Klager 2 har endvidere klaget over indklagedes salær på 28.435 kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager 1 og Klager 2 har endvidere klaget over indklagedes salær på 28.435 kr. inkl. moms. København, den 9. december 2013 Sagsnr. 2012-463/MKJ/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager 1 og Klager 2 klaget over indklagede. Sagens tema: Klager 1 og Klager 2 har

Læs mere

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Etik Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Advokatrådet har samlet reglerne om advokatens oplysningspligter i forhold til klienterne i et nyt afsnit i de advokatetiske regler. Artiklen

Læs mere

Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 8. juni 2011.

Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 8. juni 2011. København, den 21. februar 2012 Sagsnr. 2011 2299/CSI/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat A, Aalborg. Sagens tema: klager har klaget over, at advokat

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-2557/8KR/GGR 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0188 Klager: Det Danske Advokatsamfund Kronprinsessegade 28 1306 København K Indklagede: Ole Torben Larsen Køgevejen 189 4621 Gadstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

Partnerprøven den 30. juni 2016

Partnerprøven den 30. juni 2016 OPGAVE 1 (vægtning 10 %) Sæt kryds ved de korrekte svar/udsagn. Der kan være et eller flere korrekte svar/udsagn for hvert spørgsmål. Besvarelsen af spørgsmålet skal være helt korrekt, for at tælle med

Læs mere

Afgørelsesdato:

Afgørelsesdato: Advokatsamfundet's Videndatabase Registreret af: Pia Birkegård Afgørelsesdato: 08-10-2008 København, den 8. oktober 2008 J.nr.02-0401-07-2588 K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget

Læs mere

København, den 22. november 2011 Sagsnr advokatkreds K E N D E L S E

København, den 22. november 2011 Sagsnr advokatkreds K E N D E L S E København, den 22. november 2011 Sagsnr. 2010 983 /JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A klaget over advokat B. Sagens tema: Advokat A har klaget over, at advokat

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 Sagsnr. 2012-1390/3KR/AKC 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. Sagens tema: Ejendomshandler X

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede].

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-3592/HCH 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede],

Læs mere

Partnerprøven den 8. oktober OPGAVE 1 (vægtning 12 %)

Partnerprøven den 8. oktober OPGAVE 1 (vægtning 12 %) OPGAVE 1 (vægtning 12 %) Sæt kryds ved de korrekte svar/udsagn. Der kan være et eller flere korrekte svar/udsagn for hvert spørgsmål. Besvarelsen af spørgsmålet skal være helt korrekt, for at tælle med

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. september 2012 fra Retten i (bynavn).

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. september 2012 fra Retten i (bynavn). København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2012-2998/3KR/AKC/LOV 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X firma v/y klaget over indklagede advokatfirma. Sagens tema: X firma v/y har

Læs mere

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: Klager erhvervede ved skøde af 23. oktober 2007 ejendommen (adresse), fra sin mor X, som sad i uskiftet bo.

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: Klager erhvervede ved skøde af 23. oktober 2007 ejendommen (adresse), fra sin mor X, som sad i uskiftet bo. København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2012-3303/3KR/AKC/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over indklagedes

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede advokatfirma], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede advokatfirma], [bynavn]. København, den 30. januar 2015 Sagsnr. 2014-515/8KR/CBW 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede advokatfirma], [bynavn]. Klagens

Læs mere

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Page 1 of 5 BEK nr 1474 af 12/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0033 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød

Klagerne. J.nr. 2011-0033 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 16. februar 2011. 2 Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere