Bilag 1 AFTALETILLÆG NR. 3 TIL AFTALE AF 10. JUNI 2014 OM FÆLLES UDNYTTELSE AF KAPACITETEN I HARRESTRUP Å-SYSTEMET MELLEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 AFTALETILLÆG NR. 3 TIL AFTALE AF 10. JUNI 2014 OM FÆLLES UDNYTTELSE AF KAPACITETEN I HARRESTRUP Å-SYSTEMET MELLEM"

Transkript

1 Bilag 1 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax J.nr AFTALETILLÆG NR. 3 TIL AFTALE AF 10. JUNI 2014 OM FÆLLES UDNYTTELSE AF KAPACITETEN I HARRESTRUP Å-SYSTEMET MELLEM OG Albertslund Kommune, Ballerup Kommune, Brøndby Kommune, Frederiksberg Kommune, Gladsaxe Kommune, Glostrup Kommune, Herlev Kommune, Hvidovre Kommune, Københavns Kommune, Rødovre Kommune Afløb Ballerup A/S, Frederiksberg Kloak A/S, Gladsaxe Spildevand A/S, Glostrup Spildevand A/S, HOFOR Spildevand Albertslund A/S, HOFOR Spildevand Brøndby A/S, HOFOR Spildevand Herlev A/S, HOFOR Spildevand Hvidovre A/S, HOFOR Spildevand København A/S, HOFOR Spildevand Rødovre A/S BILAG: Bilag 1: Kapacitetsplan 2016 Bilag 2: Skabelon for Anlægsaftaler Bilag 3: Skabelon for Driftsaftaler Harrestrup Å samarbejdet Aftaletillæg 3

2 1. INDLEDNING OG FORMÅL Side Dette Aftaletillæg 3 bygger videre på Aftalen om fælles udnyttelse af kapacitet i Harrestrup Å-systemet samt efterfølgende Aftaletillæg 1 og 2. Aftalen danner rammen for Parternes samarbejde og fastlægger organisationen for samarbejdet om udnyttelse af kapaciteten i Harrestrup Å- systemet, formålet, samt de overordnede retningslinjer. Aftaletillæg 1 fastlægger principperne for den indbyrdes økonomifordeling mellem Parterne og et fælles administrationsgrundlag for Harrestrup Å- systemet. Aftaletillæg 2 fastlægger en foreløbig økonomifordeling for vandløbsvedligeholdelse af Harrestrup Å-systemet. 1.2 Formålet med Aftaletillæg 3 er, at Parterne tiltræder Kapacitetsplan 2016 og fastlægger rammerne for at gennemføre Delprojekter i Kapacitetsplan 2016 og senere Kapacitetsplanen. Kapacitetsplanen fastlægger en kombination af Delløsninger, som samlet skal skabe tilstrækkelig kapacitet i Harrestrup Å-systemet og oplandet til at håndtere op til en 100-års hændelse i Harrestrup Å-systemet nu og om 100 år. Parterne bekræfter med indgåelse af Aftaletillæg 3, at Parterne arbejder videre med at optimere den samlede løsning i to år efter indgåelsen af Aftaletillæg 3 med henblik på at vedtage den endelige Kapacitetsplan med Rækkefølgeplan inden 1. juli Bestemmelserne i Aftaletillæg 3 om Kapacitetsplanen gælder ligeledes for Kapacitetsplan 2016, medmindre andet fremgår af sammenhængen. 1.4 Med Aftaletillæg 3 tiltræder Parterne også skabeloner for Anlægsaftaler og Driftsaftaler, som skal ligge til grund for Parternes gennemførelse og opretholdelse af Delløsningerne. Anlægsaftaler og Driftsaftaler skal indgås inden for rammerne af Aftalen og Aftaletillæg DEFINITIONER 2.1 Definitionerne, som er anvendt i Aftalen og Aftaletillæg 1-2, finder tilsvarende anvendelse i Aftaletillæg Derudover skal, bortset fra hvor andet konkret er anført eller åbenbart fremgår af sammenhængen, nedenstående udtryk i Aftaletillæg 3 have den her anførte betydning:

3 Aftaletillæg 3 Anlægsaftale Delanlæg Delløsning Delprojektejer Delprojekter Delprojektgruppe Delprojektleder Designgrundlag Det accepterede Niveau Detailprojekt Driftsaftale Kapacitetsplan 2016 Medfinansieringsprojekt Dette tillæg nr. 3 til Aftalen med bilag. Aftale, der indgås mellem Parterne til realisering af en Delløsning. De enkelte anlæg, der etableres til at realisere Kapacitetsplanen. Ethvert anlæg, der kan fungere selvstændigt, anses for ét Delanlæg. En Delløsning kan omfatte flere Delanlæg. De enkelte foranstaltninger, som er beskrevet i Kapacitetsplanen, og som indgår i den samlede plan for opnåelse af den ønskede målsætning. Projektejer af det enkelte Delprojekt. De enkelte projekter, som på baggrund af en Delløsning, danner grundlag for etablering af Delanlæg til realisering af Kapacitetsplanen. En Delløsning kan realiseres gennem flere Delprojekter. Gruppe, som sammen med Delprojektlederen arbejder på et Delprojekt efter de rammer, som er fastsat i anlægsaftalen for Delløsningen. Ansvarlig for gennemførelse af et Delprojekt. En designregn, som anvendes i de hydrauliske modeller til at simulere en 100 års hændelse i Harrestrup Å- systemet om 100 år. Den nødvendige kapacitet til at håndtere en 100-års hændelse i Harrestrup Å-systemet på et givet tidspunkt. En fuldstændig beskrivelse af et Delprojekt, som skal danne grundlag for gennemførelsen af Delprojektet. Aftale, der indgås mellem Parterne om drift og vedligehold af et eller flere Delanlæg. Det oplæg til Kapacitetsplan, som Parterne tiltræder ved indgåelse af Aftaletillæg 3, og som danner grundlag for Parternes optimeringsarbejde frem mod vedtagelse af den endelige plan, Kapacitetsplanen. Et Delprojekt, der etableres i henhold til de gældende regler om spildevandsforsyningsselskabers medfinan- Side 3

4 Rækkefølgeplan Skitseprojekt siering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand (ved indgåelsen af Aftaletillæg 3 bekendtgørelse nr. 159 af 26. februar 2016). Parternes plan for i hvilken rækkefølge, Delløsningerne skal realiseres. Rækkefølgeplanen indgår i Kapacitetsplanen. Principbeskrivelse af et Delprojekt, som helt eller delvist skal realisere en Delløsning. Side 4 3. KAPACITETSPLANEN 3.1 Kapacitetsplan 2016 beskriver på overordnet niveau en række Delløsninger, som på baggrund af Parternes nuværende viden tilsammen udgør den teknisk/økonomisk mest optimale håndtering af op til en 100-års hændelse i Harrestrup Å-systemet nu og om 100 år i henhold til Designgrundlaget, som er en præcisering af Aftaletillæg 1, pkt Kapacitetsplan 2016 fastlægger en kombination af Delløsninger, som ud fra Parternes aktuelle viden samlet er den bedste måde at skabe tilstrækkelig kapacitet i Harrestrup Å-systemet og oplandet til at håndtere op til en 100-års hændelse i Harrestrup Å-systemet nu og om 100 år. 3.2 Derudover indeholder Kapacitetsplan 2016 Rækkefølgeplanen og et overslag over Parternes økonomiske forpligtigelser baseret på en overordnet beskrivelse af Delløsningerne. Parterne har ved indgåelsen af Aftaletillæg 3 foretaget en overordnet vurdering af de samlede omkostninger til realiseringen af Kapacitetsplan 2016, der anslås til kr. 2,2 mia. (2016-niveau). 3.3 Parterne er i medfør af Aftaletillæg 1, pkt. 3.2, forpligtet til aktivt at medvirke til opfyldelse af Kapacitetsplanen, når den er vedtaget af Parterne, jf. pkt Dette indebærer bl.a., at Kommunerne, gennem Kommunernes planlægning og i øvrigt, aktivt skal arbejde for at sikre, at de arealer, der er nødvendige for Kapacitetsplanens gennemførelse, friholdes for andre anlæg, som kan være til hinder for at anvende arealerne til Kapacitetsplanens gennemførelse. Kommunerne modtager ikke betaling for anvendelse af kommunale arealer til Kapacitetsplanens gennemførelse. 3.4 Etablering af skybrudsveje m.v. og forøgelse af tilledning til Harrestrup Å- systemet i forbindelse hermed skal koordineres mellem Parterne og i forhold til Rækkefølgeplanen, så øget tilledning fra én Part ikke øger risikoen for skadevoldende oversvømmelser ved en 100-års hændelse i Harrestrup Å-systemet på det givne tidspunkt. Den kapacitet over Det accepterede Niveau, som løbende tilvejebringes i forbindelse med gennemførelse af Kapacitetsplanen, skal fordeles mellem Parterne ved forhandling. 3.5 Kapacitetsplan 2016 er Parternes grundlag for det videre samarbejde. Parterne forpligter sig med indgåelse af Aftaletillæg 3 til i Fase 4 at arbejde konstruktivt for at optimere Kapacitetsplan 2016 med henblik på at kunne vedtage Kapacitetsplanen senest 1. juli 2018.

5 I arbejdet med at optimere Kapacitetsplanen skal Parterne undersøge og udvikle de økonomiske beregninger yderligere, herunder undersøge, om nogle Delløsninger kan erstattes med andre, så den samlede Kapacitetsplan bliver billigere, og vurdere om balancen mellem lokal magasinering i forhold til afledning til åen og de ånære løsninger med fordel kan justeres. Side Når Kapacitetsplanen er vedtaget, evaluerer Parterne Kapacitetsplanen hvert 3. år med udgangspunkt i de eventuelle ændringer, der er sket i oplandet, og øvrige forudsætninger for Projektet, herunder særligt de befæstede arealer, der afleder vand til Harrestrup Å-systemet samt etablering af anlæg til klimatilpasning. De første 3 år efter indgåelse af Aftaletillæg 3 evalueres Kapacitetsplanen dog årligt. På baggrund af evalueringen træffer Styregruppen beslutning om, hvorvidt Kapacitetsplanen skal tilpasses. 3.7 Ændringer i Kapacitetsplanen Ændringer i Kapacitetsplanen kræver som udgangspunkt alle Parters tiltrædelse, jf. også Aftaletillæg 1, pkt Hvis ændringerne hverken midlertidigt eller permanent forøger risikoen for oversvømmelse over Det accepterede Niveau hos nogen af Parterne, kan Styregruppen dog a) beslutte at ændre eller erstatte en Delløsning med en alternativ Delløsning, under forudsætning af at Kapacitetsplanens målsætninger fortsat opfyldes, b) på anmodning fra en Part godkende at erstatte en Delløsning med en dyrere løsning, hvis Parten selv afholder merudgifterne hertil, c) på anmodning fra en Part beslutte at opdele gennemførelse af en Delløsning i flere Delprojekter, selvom dette ikke er i overensstemmelse med Kapacitetsplanens forudsætninger (økonomisk eller tidsmæssigt), hvis Parten selv afholder merudgifterne, som måtte være forbundet hermed. 4. GENNEMFØRELSE AF DELLØSNINGER 4.1 Generelt Med mindre Parterne aftaler andet, gælder bestemmelserne i dette afsnit 4 for gennemførelse af Delløsninger, uanset om der indgår et eller flere Delprojekter i en Delløsning, og uanset om et Delprojekt samtidig indgår i en anden organisering hos en eller flere Parter Hver Part sikrer, at den eller de personer hos Parten, som underskriver Anlægsaftaler og Driftsaftaler, jf. afsnit 4.2.1, er bemyndiget hertil. 4.2 Aftalegrundlag Parterne indgår Anlægsaftale og Driftsaftale om gennemførelse og opretholdelse af de enkelte Delløsninger, herunder bl.a. beskrivelsen af Delløsning og budgetoverslag i Løsningskataloget. Skabelon for Anlægsaftale ud-

6 gør Bilag 2 til Aftaletillæg 3. Skabelon for Driftsaftale udgør Bilag 3 til Aftaletillæg 3. Side Enhver ændring i en Anlægsaftale eller en Driftsaftale skal være skriftlig og tiltrædes af samtlige Parter Selskaberne ejer, med mindre andet aftales, de etablerede Delanlæg i fællesskab. Parternes andele opgøres i samme forhold, som etableringsomkostningerne fordeles Hvis Delprojekter gennemføres som Medfinansieringsprojekter, ejes Delprojektet dog i overensstemmelse med medfinansieringsbekendtgørelsens regler herom. 4.3 Organisering Styregruppen træffer i henhold til Rækkefølgeplanen beslutning om at iværksætte et Delprojekt, som skal realisere en Delløsning Styregruppen er Delprojektejer for gennemførelse af de enkelte Delprojekter og udpeger blandt Parterne for hvert Delprojekt en Delprojektleder og evt. en Delprojektgruppe med henblik på at sikre den fornødne fremdrift i Delprojektet Såfremt et Delprojekt gennemføres som et Medfinansieringsprojekt, er Delprojektlederen for det pågældende Delprojekt den kommune, hvor Delprojektet gennemføres. Det er således Delprojektlederen, der er Projektejer i medfinansieringsbekendtgørelsens forstand Hvis en eller flere Parter selvstændigt ønsker at gennemføre et Delprojekt eller andre foranstaltninger, der har væsentlige økonomiske eller hydrauliske konsekvenser for Projektet, aftaler Parterne rammerne for koordinering og samarbejde med Projektet. Styregruppen afgør, hvilke Delprojekter og andre foranstaltninger, der har en sådan væsentlig økonomisk eller hydraulisk konsekvens for Projektet Projektleder, jf. Aftalens pkt. 4.5, følger op på gennemførelse af Kapacitetsplanen i overensstemmelse med Parternes beslutninger, herunder overholdelse af Rækkefølgeplanen og koordinering mellem Delprojekter mv. 4.4 De forelæggelser af Delprojekter, der efter Aftaletillæg 3 skal ske for Projektgruppen, jf. pkt , kan, hvis Projektgruppen vedtager det, ske ved, at det nødvendige materiale gøres digitalt tilgængeligt for Projektgruppen, der herefter sender bemærkninger til Delprojektlederen. Medlemmerne af Projektgruppen skal inden for en fastsat frist meddele Delprojektlederen eventuelle bemærkninger, og/eller bekræfte at de godkender forelæggelsen. 4.5 Etablering af Delprojekter Delprojektleder er ansvarlig for i samarbejde med en eventuel Delprojektgruppe at realisere Delprojektet. Gennemførelse af et Delprojekt må ikke øge risikoen for oversvømmelse andre steder i Harrestrup Å-systemet.

7 Delprojektet skal udføres i overensstemmelse med Anlægsaftalen og Projektgruppens og evt. Styregruppens beslutninger om budget, tidsplan og kvalitet. Delprojektlederen skal også sikre, at de nødvendige tilladelser, dispensationer mv. fra relevante myndigheder indhentes. Side Delprojektet skal forelægges Projektgruppen ved følgende milepæle: 1) Delprojektet iværksættes jf. Rækkefølgeplanen. Delprojektlederen og evt. Delprojektgruppen udpeges. 2) Anlægs- og Driftsaftaler indgås efter modning af Delprojektet. 3) Oplæg til beslutning om udbud af opgaven med skitseprojektering af Delprojektets udførelse foreligger sammen med et overblik over de nødvendige myndighedsgodkendelser og -tilladelser. 4) Skitseprojekt foreligger. Delprojektets grundlæggende forudsætninger i forhold til økonomi, kvalitet, tid og risici er defineret. Oplæg til beslutning om udbud af opgaven med detailprojektering foreligger. 5) Detailprojekt foreligger, herunder detaljeret budget. Oplæg til beslutning om tildeling af entrepriseopgaven med gennemførelse af Delprojekterne foreligger. 6) Godkendelse af Delanlægget, herunder aflægges der et anlægsregnskab. Driftsaftalen evalueres. Ved hver milepæl redegør Delprojektleder for efterlevelsen af Kapacitetsplanens forudsætninger og efterfølgende beslutninger, herunder tidsplan, budget og kvalitet samt eventuelle særlige risici i Delprojektet. Delprojektleder skal påse, at Selskaberne alene betaler omkostninger, som de lovligt kan afholde i henhold til gældende regler Projektgruppen kan godkende mindre ændringer i et Delprojekt. Er der uenighed i Projektgruppen om, hvorvidt en ændring kan karakteriseres som mindre, forelægges ændringen for Styregruppen Delprojektet forelægges Styregruppen, hvis Delprojektet afviger væsentligt fra Kapacitetsplanens forudsætninger, herunder tidsplan, budget og kvalitet, eller hvis der er særlige risici forbundet med Delprojektet. Ved uenighed om, hvorvidt en afvigelse er væsentlig, forelægges afvigelsen for Styregruppen. Det kan herudover fremgå af hver enkel Anlægsaftale, hvilke forhold der anses for væsentlige Det er en betingelse for at videreføre et Delprojekt, at Projektgruppen eller Styregruppen godkender Delprojektlederens forelæggelse af Delprojektet ved de enkelte milepæle, jf. pkt Delprojektleder er forpligtet til at præsentere Styregruppen for eventuelle væsentlige ændringer i Delprojektets forudsætninger eller risici, så snart Delprojektleder bliver opmærksom på disse Parterne kan på ethvert tidspunkt kræve et Delprojekt eller en gruppe af Delprojekter forelagt for Projektgruppen.

8 4.6 Drift af Delprojekter Side Samtidig med indgåelse af en Anlægsaftale indgår Parterne en Driftsaftale for det eller de Delanlæg, der er omfattet af Anlægsaftalen. Som ansvarlig for driften af Delanlægget udpeger Styregruppen, Kommunen, i hvilken det enkelte Delanlæg er etableret, eller Selskabet i hvis opland Delanlægget er etableret I Driftsaftalen fastsættes Parternes løbende forpligtigelser til drift og vedligeholdelse af det eller de Delanlæg, som er omfattet af Driftsaftalen på baggrund af et driftsbudget og en vedligeholdelsesplan. Forfaldstidspunkter og løbende afrapportering til Parterne fastlægges for det enkelte Delanlæg i Driftsaftalen I forbindelse med forelæggelse af Anlægsregnskabet for et Delprojekt, jf. pkt , nr. 6, skal Delprojektleder foretage en vurdering af Driftsaftalen for Delanlægget og redegøre for, om der er behov for justering af Driftsaftalen, herunder om driften af et eller flere Delanlæg med fordel kan varetages sammen med driften af andre Delanlæg eller en af Parternes egne anlæg. 5. OMKOSTNINGSFORDELING 5.1 Omkostninger til forberedelse, etablering, drift og vedligeholdelse af Delanlæg afholdes i overensstemmelse med Aftaletillæg 1, pkt. 9.2, med mindre andet aftales. 5.2 Ved indgåelse af Anlægsaftaler skal det overordnet fremgå, hvilke omkostninger Parterne hver især forpligter sig til at afholde inden for den pågældende Anlægsaftale. 5.3 Delprojekter kan kun finansieres som Medfinansieringsprojekter, hvis Delprojektet kan gennemføres med 100 % finansiering fra Selskaberne, eller hvis den kommune, hvor Delprojektet er beliggende, accepterer at medfinansiere Delprojektet. Tilsvarende gælder, hvis en kommune skal afholde omkostninger til gennemførelse af en Anlægsaftale. 6. FREMTIDIG FORPLIGTELSE 6.1 Udtræder en Part, jf. Aftalens pkt. 10, efter indgåelse af Aftaletillæg 3, er den pågældende Part forpligtet til at afholde Partens andel af omkostningerne til Delprojekter, som er igangsat på det tidspunkt, hvor Parten meddeler, at Parten ønsker at udtræde. 6.2 Hvis en Part udtræder, efter godkendelse af Kapacitetsplanen, jf. pkt. 3.5, er Parten forpligtet til at betale et beløb til de andre Parter, som svarer til Partens andel af udgifterne til gennemførelse af Kapacitetsplanen, med eventuelle justeringer foretaget ved beslutning i Projektgruppen eller Styregruppen. Justeringer kan også omfatte reduktion i Partens andel af omkostningerne, fordi Parten begrænser sin tilledning til Harrestrup Å- systemet, jf. Aftaletillæg 1, pkt

9 6.3 For de Delløsninger i Kapacitetsplanen, der ikke er iværksat som Delprojekt, vil opgørelsen af omkostningerne, jf. pkt. 6.2, ske med udgangspunkt i Kapacitetsplanens overordnede vurdering reguleret med det generelle pris- og lønindeks frem til året for udtrædelsestidspunktet. Side Pkt. 6.2 og 6.3 gælder ikke for Kapacitetsplan 2016, hvor det alene er godkendte omkostninger, jf. pkt. 6.1, som Parten vil være forpligtet til at afholde.

10 7. UNDERSKRIFTER Side Aftaletillæg 3 er underskrevet af Parterne, og hver Part har fået en kopi af Aftaletillæg 3, der hver for sig er at opfatte som det originale Aftaletillæg 3. Sted: Albertslund For: Albertslund Kommune Sted: Ballerup For: Ballerup Kommune Sted: Brøndby For: Brøndby Kommune Sted: Frederiksberg For: Frederiksberg Kommune Sted: Gladsaxe For: Gladsaxe Kommune Sted: Glostrup For: Glostrup Kommune Sted: Herlev For: Herlev Kommune Sted: Hvidovre For: Hvidovre Kommune

11 Side 11 Sted: København For: Københavns Kommune Sted: Rødovre For: Rødovre Kommune Sted: Ballerup For: Afløb Ballerup A/S Sted: Frederiksberg For: Frederiksberg Kloak A/S Sted: Gladsaxe For: Gladsaxe Spildevand A/S Sted: Glostrup For: Glostrup Spildevand A/S Sted: Albertslund For: HOFOR Spildevand Albertslund A/S Sted: Brøndby For: HOFOR Spildevand Brøndby A/S

12 Side 12 Sted: Herlev For: HOFOR Spildevand Herlev A/S Sted: Hvidovre For: HOFOR Spildevand Hvidovre A/S Sted: København For: HOFOR Spildevand København A/S Sted: Rødovre For: HOFOR Spildevand Rødovre A/S

13 BILAG 2 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax J.nr ANLÆGSAFTALE FOR DELPROJEKTER TIL UDNYTTELSE AF KAPACITETEN I HARRE- STRUP Å-SYSTEMET MELLEM OG Albertslund Kommune, Ballerup Kommune, Brøndby Kommune, Frederiksberg Kommune, Gladsaxe Kommune, Glostrup Kommune, Herlev Kommune, Hvidovre Kommune, Københavns Kommune, Rødovre Kommune Afløb Ballerup A/S, Frederiksberg Kloak A/S, Gladsaxe Spildevand A/S, Glostrup Spildevand A/S, HOFOR Spildevand Albertslund A/S, HOFOR Spildevand Brøndby A/S, HOFOR Spildevand Herlev A/S, HOFOR Spildevand Hvidovre A/S, HOFOR Spildevand København A/S, HOFOR Spildevand Rødovre A/S [BILAG: Bilag XX: evt. bilag til beskrivelse af Delprojektet] Delanlægsaftale for Delprojekt X Horten Advokatpartnerselskab CVR

14 1. FORMÅL OG BAGGRUND Side Den 10. juni 2014 indgik Parterne en samarbejdsaftale (Aftalen), som har til formål at optimere Parternes fælles udnyttelse af kapaciteten i Harrestrup Å-systemet. Parterne har efterfølgende indgået en række tillæg til Aftalen. Aftalen og Aftaletillæggene danner rammen for Parternes samarbejde og økonomiske forpligtelser i forbindelse med gennemførelse af de projekter, som skal realisere Parternes målsætning om at skabe tilstrækkelig kapacitet i Harrestrup Å-systemet og oplandet til at håndtere en 100 års hændelse i Harrestrup Å-systemet om 100 år (2016). 1.2 Denne Anlægsaftale har til formål at fastlægge Parternes forpligtelser i forbindelse med gennemførelsen af Delprojektet [NAVN] som beskrevet i Anlægsaftalens pkt Delprojektet indgår i Kapacitetsplanen, som har til formål at illustrere en række delløsninger, som tilsammen skaber tilstrækkelig kapacitet i Harrestrup Å-systemet og oplandet til at håndtere en 100 års hændelse i Harrestrup Å-systemet om 100 år. 1.4 Aftalen og Aftaletillæg 1-3 samt eventuelle senere Aftaletillæg er overordnede i forhold til Anlægsaftalen, medmindre det klart fremgår, at det har været hensigten at fravige bestemmelser i Aftalen og Aftaletillæggene. Eventuelle tvivls- eller fortolkningsspørgsmål skal derfor søges afklaret i overensstemmelse med Aftalen. 1.5 Definitionerne, der er anvendt i Aftalen og Aftaletillæg 1-3, finder tilsvarende anvendelse i denne Anlægsaftale. 2. DELPROJEKTET 2.1 Delprojekt [NAVN] [Udførlig beskrivelse af delprojektet, evt. med henvisning til kortbilag]. 2.2 Væsentlighed Følgende enkeltdele anses for væsentlige i henhold til Anlægsaftalen: 1) [Konkrete væsentlige elementer, f.eks.: Effekt/Kapacitet Pris Tid for færdiggørelse Afledte driftsudgifter Miljømæssige forhold Andre elementer]

15 2.3 Delprojektleder Side 3 [PART] er Delprojektleder for Delprojektet. 2.4 Delprojektgruppe Delprojektgruppen består af: [PARTER] Delprojektgruppens opgaver er at [defineres for hvert enkelt Delprojekt] 3. TIDSPLAN 3.1 Nærværende Anlægsaftale er indgået ved milepæl 2 jf. Aftaletillæg 3, pkt Delprojektleder forelægger Delprojektet for Projektgruppen ved følgende milepæle: 3) Oplæg til beslutning om udbud af opgaven med skitseprojektering af Delprojektets udførelse foreligger sammen med et overblik over de nødvendige myndighedsgodkendelser og -tilladelser. 4) Skitseprojekt foreligger. Delprojektets grundlæggende forudsætninger i forhold til økonomi, kvalitet, tid og risici er defineret. Oplæg til beslutning om udbud af opgaven med detailprojektering foreligger. 5) Detailprojekt foreligger, herunder detaljeret budget. Oplæg til beslutning om tildeling af entrepriseopgaven med gennemførelse af Delprojekterne foreligger. 6) Godkendelse af Delanlægget, herunder aflægges der et anlægsregnskab. Driftsaftalen evalueres. 3.2 Ved hver forelæggelse, fastsætter Projektgruppen en frist for næste milepæl på baggrund af Delprojektlederens oplæg. 4. ØKONOMI 4.1 Delprojektet har et fastsat budget på kr. xx, jf. Kapacitetsplanen. Delprojektlederen definerer de grundlæggende økonomiske forudsætninger i forbindelse med forelæggelse af Skitseprojektet. Til forelæggelse af Detailprojektet, jf. pkt. 3.1, nr. 5), udarbejder Delprojektlederen et detaljeret budget. 4.2 Parterne bidrager økonomisk forholdsmæssigt efter bestemmelserne herom i Aftaletillæg 2 og 3. Fordelingen af Parternes forpligtigelser fremgår af Bilag 1 til Anlægsaftalen. 4.3 Såfremt Delprojektet viser sig dyrere end fastsat i budgettet, meddeler Delprojektejer straks dette til Styregruppen, som herefter træffer afgørelse om videreførelse og evt. justering af projektet som følge heraf. 5. EJERSKAB 5.1 Delanlægget ejes af [Hvis spildevandsteknisk anlæg: Selskaberne i andele, der fordeles efter samme nøgle som omkostningerne jf. Aftaletillæg 1, pkt.

16 Hvis Medfinansieringsprojekt: Kommunen, hvori Delanlægget er beliggende.] Side 4 Delprojektleder er ansvarlig for at erhverve og sikre nødvendige rettigheder til anlæg og arealer, der indgår i eller er nødvendige for gennemførelse af Delprojektet og bevarelse af det etablere Delanlæg. Parterne skal deltage heri i nødvendigt omfang. 6. ÆNDRINGER OG OPSIGELSE 6.1 Anlægsaftalen er uopsigelig i Delprojektets beregnede levetid, xx år, dvs. indtil den dd.mm.åååå. 6.2 [Delprojektejer/Kommunen, hvori Delanlægget er beliggende] er forpligtet til at bevare Delanlægget og vedligeholde det i overensstemmelse med Driftsaftalen. 6.3 Senere ændringer af Delanlægget, som har væsentlig betydning for Projektet, skal tiltrædes af Parterne, før de kan gennemføres. 7. UNDERSKRIFTER [udfyldes ved den enkelte anlægsaftales indgåelse].

17 BILAG 3 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax J.nr DRIFTSAFTALE FOR DELPROJEKTER TIL UDNYTTELSE AF KAPACITETEN I HARRE- STRUP Å MELLEM OG Albertslund Kommune, Ballerup Kommune, Brøndby Kommune, Frederiksberg Kommune, Gladsaxe Kommune, Glostrup Kommune, Herlev Kommune, Hvidovre Kommune, Københavns Kommune, Rødovre Kommune Afløb Ballerup A/S, Frederiksberg Kloak A/S, Gladsaxe Spildevand A/S, Glostrup Spildevand A/S, HOFOR Spildevand Albertslund A/S, HOFOR Spildevand Brøndby A/S, HOFOR Spildevand Herlev A/S, HOFOR Spildevand Hvidovre A/S, HOFOR Spildevand København A/S, HOFOR Spildevand Rødovre A/S [BILAG: Bilag XX: Bilag XX: Vedligeholdelsesplan for delanlægget Driftbudget for [ÅR]] Delanlægsaftale for Delanlæg X Horten Advokatpartnerselskab CVR

18 1. FORMÅL OG BAGGRUND Side Parterne har indgået en samarbejdsaftale (Aftalen) og en række tillæg hertil, som har til formål at optimere Parternes fælles udnyttelse af kapaciteten i Harrestrup Å-systemet. Aftalen og Aftaletillæggene danner rammen for Parternes samarbejde og økonomiske forpligtelser i forbindelse med gennemførelse af de projekter, som skal realisere Parternes målsætning om at skabe tilstrækkelig kapacitet i Harrestrup Å-systemet og oplandet til at håndtere en 100 års hændelse i Harrestrup Å-systemet om 100 år (2016). 1.2 Denne Driftsaftale har til formål at fastlægge vedligeholdelsen af Delanlæg X, som etableres på grundlag af Anlægsaftale for Delprojekt X. Ejerskabet til Delanlægget er fastlagt i Anlægsaftalen. 1.3 Aftalen og Aftaletillæg 1-3 og eventuelle senere Aftaletillæg er overordnede i forhold til denne Driftsaftale, medmindre det klart fremgår, at det har været hensigten at fravige bestemmelser i Aftalen og Aftaletillæggene. Eventuelle tvivls- eller fortolkningsspørgsmål skal derfor søges afklaret i overensstemmelse med Aftalen og Aftaletillæggene. 1.4 Definitionerne, der er anvendt i Aftalen og Aftaletillæg 1-3, finder tilsvarende anvendelse i Driftsaftalen. 2. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE 2.1 Driftsansvarlig for Delanlægget er [PART]. 2.2 Den driftsansvarlige driver og vedligeholder Delanlægget. Delanlægget skal til enhver tid bevare den kapacitet og/eller funktion, der er beskrevet i Anlægsaftalen. Delanlægget skal ligeledes bevare sin forventede levetid som defineret i Anlægsaftalen. 2.3 Den driftsansvarlige udarbejder en vedligeholdelsesplan, der skal tiltrædes af Styregruppen. Vedligeholdelsesplanen evalueres efter behov, dog mindst hvert 3. år, og tiltrædes af Styregruppen. 2.4 Vedligeholdelsesplanen beskriver den nødvendige vedligeholdelse, der skal foretages på Delanlægget, herunder hvilke tidsintervaller arbejdet skal udføres med. 2.5 Ændringer i vedligeholdelsesplanen eller nødvendige, uplanlagte arbejder på Delanlægget skal forelægges Styregruppen, inden arbejderne igangsættes, så Parterne har mulighed for på forhånd at godkende eventuelle ekstraomkostninger som følge heraf. 2.6 Uplanlagte arbejder kan gennemføres uden forudgående godkendelse, hvis der er risiko for væsentlig skade på personer, Delanlægget eller tredjemands ejendom, hvis arbejderne udsættes. Styregruppen skal i de tilfælde underrettes hurtigst muligt. 2.7 Før den driftsansvarlige overtager driften af Delanlægget, gennemfører Delprojektleder og den driftansvarlige en overleveringsforretning, hvor

19 Delanlægget gennemgås af de relevante medarbejdere fra begge Parter. Der gives nødvendige tekniske instruktioner og andre oplysninger og forhold af betydning for drift og vedligeholdelse af Delanlægget. Side 3 3. OMKOSTNINGER Den driftsansvarlige udarbejder årligt et driftsbudget for drift og vedligeholdelse af Delanlægget med udgangspunkt i vedligeholdelsesplanen. Driftbudgettet tiltrædes af Styregruppen. Efter årets afslutning udarbejder den driftsansvarlige et regnskab for de faktisk afholdte omkostninger og fordelingen heraf. Parterne fordeler omkostninger til drift og vedligeholdelse af Delanlægget efter principperne i Aftaletillæg 1, pkt ÆNDRINGER OG OPSIGELSE 4.1 Driftaftalen er uopsigelig i Delprojektets beregnede levetid, xx år, dvs. indtil dd.mm.åååå. 4.2 Ændringer af Driftsaftalen eller Delanlægget skal tiltrædes af Styregruppen. Dette gælder også beslutning om fælles drift af flere anlæg, der er etableret på grundlag af forskellige Delprojekter. 5. UNDERSKRIFTER [Hver af Parterne sikrer, at Driftsaftalen underskrives af en person, der er berettigede til at indgå Driftsaftalen på Partens vegne.]

SAMARBEJDSAFTALE FÆLLES UDNYTTELSE AF KAPACITETEN I HARRESTRUP Å MELLEM

SAMARBEJDSAFTALE FÆLLES UDNYTTELSE AF KAPACITETEN I HARRESTRUP Å MELLEM Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 160371 SAMARBEJDSAFTALE FÆLLES UDNYTTELSE AF KAPACITETEN I HARRESTRUP Å MELLEM OG Albertslund Kommune,

Læs mere

UDKAST AFTALETILLÆG NR. 1 TIL SAMARBEJDSAFTALE AF 10. JUNI 2014 OM FÆLLES UDNYTTELSE AF KAPACITETEN I HARRESTRUP Å. 29.

UDKAST AFTALETILLÆG NR. 1 TIL SAMARBEJDSAFTALE AF 10. JUNI 2014 OM FÆLLES UDNYTTELSE AF KAPACITETEN I HARRESTRUP Å. 29. UDKAST 29. januar 2015 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 162781 AFTALETILLÆG NR. 1 TIL SAMARBEJDSAFTALE AF 10. JUNI 2014 OM FÆLLES

Læs mere

Anlægsøkonomi og taksteffekt af Kapacitetsplan 2016

Anlægsøkonomi og taksteffekt af Kapacitetsplan 2016 Harrestrup Å Kapacitet, Fase 3 Anlægsøkonomi og taksteffekt af Kapacitetsplan 2016 Rekvirent Rådgiver Harrestrup Å - Kapacitetsprojektet v/ HOFOR A/S CVR-NR. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 21. januar 2015 Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 Flere store regnhændelser i de senere år har gjort det klart, at der må gøres noget for at reducere risikoen for, at der sker skader

Læs mere

Bilag 3 HARRESTRUP Å. Overblik over teknik økonomi aftaler. i det tværkommunale samarbejde

Bilag 3 HARRESTRUP Å. Overblik over teknik økonomi aftaler. i det tværkommunale samarbejde Bilag 3 HARRESTRUP Å Overblik over teknik økonomi aftaler i det tværkommunale samarbejde SAMMENFATNING Dette dokument skaber et overblik over Harrestrup Å projektet. Figurer er indsat for at supplere tekstens

Læs mere

AFTALE. Cvr.nr ( Projektejer ) HOFOR Spildevand Rødovre A/S c/o Rødovre Kommune, Rådhuset Rødovre. CVR-nr ( HOFOR )

AFTALE. Cvr.nr ( Projektejer ) HOFOR Spildevand Rødovre A/S c/o Rødovre Kommune, Rådhuset Rødovre. CVR-nr ( HOFOR ) AFTALE Mellem Rødovre Kommune Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre Cvr.nr. 65307316 ( Projektejer ) og HOFOR Spildevand Rødovre A/S c/o Rødovre Kommune, Rådhuset Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre CVR-nr. 32

Læs mere

2-PARTSAFTALE. mellem. Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kloak A/S

2-PARTSAFTALE. mellem. Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kloak A/S 2-PARTSAFTALE mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kloak A/S om koordinering af klimatilpasnings- og skybrudsprojekter i Frederiksberg Kommune. 1. AFTALEN Aftalen består udover nærværende 2-partsaftale

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] ( Projektejer ) [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR )

AFTALE [indsæt udkastdato] ( Projektejer ) [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem Lejerbo Københan Akacieparken 2500 Valby [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR

Læs mere

Aftale om Realisering af handleplan for klimatilpasning i Jyllinge Nordmark. Delaftale om regnvandsafledning. mellem

Aftale om Realisering af handleplan for klimatilpasning i Jyllinge Nordmark. Delaftale om regnvandsafledning. mellem 15. maj 2014 Aftale om Realisering af handleplan for klimatilpasning i Jyllinge Nordmark Delaftale om regnvandsafledning mellem Roskilde Kommune og Roskilde Spildevand A/S INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1.

Læs mere

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON- CERN

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON- CERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 151286 [Gul markering] udfyldes af den enkelte kommune INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON-

Læs mere

7 PARTS AFTALE. mellem

7 PARTS AFTALE. mellem 7 PARTS AFTALE mellem KØBENHAVNS KOMMUNE, FREDERIKSBERG KOMMUNE, GLADSAXE KOMMUNE, GENTOFTE KOMMUNE, HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S, FREDERIKSBERG KLOAK A/S, & NORDVAND A/S om koordinering af Fælles klimatilpasningsprojekter

Læs mere

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår 7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 17. august 2016 forslag til budget 2017 og overslagsår med forbehold for efterfølgende regulering blandt andet

Læs mere

Kontrakt. Mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej Ringsted CVR-nr.:

Kontrakt. Mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej Ringsted CVR-nr.: H:\Miljø\Jord og Vand\Klimatilpasning\Sjællandsgade\Kontrakt medfinansiering Ringsted EZR 29 09 15.docx Kontrakt Mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29777373 Og Ringsted Kommune

Læs mere

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING Bilag 2: Notat om kompetencefordeling og bestyrelsessammensætning 27. marts 2015 version 1.0 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 165947

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( X )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( X ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( X ) og [HOFOR Spildevand København A/S] c/o Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om gennemførelse

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN NOTAT OM EJERAFTALE, FORANKRING AF EJERSKAB

Læs mere

SAMEJEAFTALE. Mellem. Vesthimmerlands Kommune. Himmerlandsgade Aars. Region Nordjylland. Specialsektoren. Niels Bohrs Vej 30.

SAMEJEAFTALE. Mellem. Vesthimmerlands Kommune. Himmerlandsgade Aars. Region Nordjylland. Specialsektoren. Niels Bohrs Vej 30. SAMEJEAFTALE Mellem Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Og Region Nordjylland Specialsektoren Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Vedrørende ejendommen matr.nr. XX, XX, beliggende [adresse]

Læs mere

AFTALE OM FÆLLES UDBUD AF INDSAMLNG AF RENOVATION

AFTALE OM FÆLLES UDBUD AF INDSAMLNG AF RENOVATION Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 162945 AFTALE OM FÆLLES UDBUD AF INDSAMLNG AF RENOVATION MELLEM OG SOLRØD KOMMUNE GREVE

Læs mere

KLIMATILPASNING I OFFENTLIG PRIVAT SAMARBEJDE

KLIMATILPASNING I OFFENTLIG PRIVAT SAMARBEJDE KLIMATILPASNING I OFFENTLIG PRIVAT SAMARBEJDE DE JURIDISKE RAMMER FOR KLIMATILPASNINGSPROJEKTER Advokat, Line Markert Den 5. marts 2014 PROGRAM side 2 15.00: Velkomst 15.10: Den juridiske ramme Line Markert,

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] ( X ) ( HOFOR )

AFTALE [indsæt udkastdato] ( X ) ( HOFOR ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( X ) og [HOFOR Spildevand København A/S] c/o HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR )

Læs mere

Samarbejdsaftale om Bygningsservicefællesskabet ERFA-BYG. mellem HANSENBERG (værtsinstitutionen) Skovvangen Kolding

Samarbejdsaftale om Bygningsservicefællesskabet ERFA-BYG. mellem HANSENBERG (værtsinstitutionen) Skovvangen Kolding Samarbejdsaftale om Bygningsservicefællesskabet ERFA-BYG mellem HANSENBERG (værtsinstitutionen) Skovvangen 28 6000 Kolding og INDHOLDFORTEGNELSE Pkt. 1. DEFINITIONER Pkt. 2. BAGGRUND OG FORMÅL Pkt. 3.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 2

1. Tidsplan og deadlines... 2 Oktober 2016 Vejledning Processen fra invitation til aftaleforhandling til aftaleindgåelse Projekter som medio oktober 2016 har fået invitation til aftaleforhandlinger om en investering fra Innovationsfonden,

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

ETABLERING AF NYT CENTRALRENSEANLÆG

ETABLERING AF NYT CENTRALRENSEANLÆG Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 147408 ETABLERING AF NYT CENTRALRENSEANLÆG 1. BAGGRUND Gribskov Kommune har på en generalforsamling

Læs mere

Aftale om: Etablering af spildevandsanlæg (mellemlager og kloakering) og vandforsyning på Milen

Aftale om: Etablering af spildevandsanlæg (mellemlager og kloakering) og vandforsyning på Milen 19. maj 2017 Aftale om: Etablering af spildevandsanlæg (mellemlager og kloakering) og vandforsyning på Milen mellem Fors A/S og Roskilde Kommune. INDHOLDSFORTEGNELSE RAMME FOR ETABLERING AF SPILDEVANDSANLÆG

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 C:\Users\gbs\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary

Læs mere

15/ Rødovre Kommune. Oktober 2015 FORSLAG TIL TILLÆG 1 TIL SPILDEVANDSPLAN

15/ Rødovre Kommune. Oktober 2015 FORSLAG TIL TILLÆG 1 TIL SPILDEVANDSPLAN Rødovre Kommune Oktober 2015 FORSLAG TIL TILLÆG 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013-2020 Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-2020, Rødovre Kommune 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Miljøvurdering... 3 4 Serviceniveau

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 30. april 2014

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 30. april 2014 Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne 30. april 2014 1. Navn og organisation 1.1. Regionernes fælles udbud organiseres under navnet Regionernes Fælles Indkøb (RFI) og består af de 5 regioner;

Læs mere

Investeringsaftale og Samarbejdsaftale

Investeringsaftale og Samarbejdsaftale Bilag 7 til Investeringsaftale Tiltrædelsesaftale Investeringsaftale og Samarbejdsaftale (Store projekter) Projektnavn Side 1 af 5 Mellem [navn] Adresse Postnr. og by CVR-nr.: (herefter benævnt [navn]

Læs mere

Kontrakt vedrørende konsulentydelser på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

Kontrakt vedrørende konsulentydelser på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Udkast Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr. 038144-0071 TBR/HAI 25. juni 2012 Kontrakt vedrørende konsulentydelser på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Holst, Advokater Hans Broges

Læs mere

Albertslund Kommune. Rens Holding A/S LYN. Renseservice SCA. HOFOR Spildevand Holding A/S. HOFOR Vand Holding A/S. Albertslund Kommune

Albertslund Kommune. Rens Holding A/S LYN. Renseservice SCA. HOFOR Spildevand Holding A/S. HOFOR Vand Holding A/S. Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune 3,19% * (ca. 3,36%) HOFOR Vand HOFOR Spildevand eller Indirekte ejerskab 8 vandselskaber, Vand Albertslund A/S 6 spildevandsselskaber, Spildevand Albertslund A/S

Læs mere

1.2 Interessentskabet er et kommunalt fællesskab omfattet af 60 i lov om kommunernes styrelse.

1.2 Interessentskabet er et kommunalt fællesskab omfattet af 60 i lov om kommunernes styrelse. Hovedstadens Beredskab I/S Etableringsgrundlag Bilag 1 Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 166986 VEDTÆGTER FOR HOVEDSTADENS

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

DE JURIDISKE RAMMER FOR 60- FÆLLESSKABET NORDSJÆLLANDS PARK OG VEJ

DE JURIDISKE RAMMER FOR 60- FÆLLESSKABET NORDSJÆLLANDS PARK OG VEJ Horten Advokat Klavs V. Gravesen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 163149 DE JURIDISKE RAMMER FOR 60- FÆLLESSKABET NORDSJÆLLANDS PARK OG VEJ 1. INDLEDNING I

Læs mere

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN 1. INDSTILLING Klima og Miljøudvalget

Læs mere

Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og. udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister.

Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og. udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister. Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister Udarbejdet af: Torben Gregersen Dato: 25-08-2010 Sagsnummer.: 85.00.00-A00-1-10 Version

Læs mere

Købsoptionsaftale [indsæt matrikel nr.] [indsæt byggefelt nr.]

Købsoptionsaftale [indsæt matrikel nr.] [indsæt byggefelt nr.] København September 2014 Sagsnr. 028156-0064 aa/cru/ssk UDKAST 21. september 2014 Købsoptionsaftale [indsæt matrikel nr.] [indsæt byggefelt nr.] Mellem Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 Rådhusbuen 1

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

Bilag til soc. udv. møde den 7 / pkt. 07_04. KB , pkt 27

Bilag til soc. udv. møde den 7 / pkt. 07_04. KB , pkt 27 Aftale om kommunalt fællesskab på tandreguleringsområdet mellem Albertslund kommune, Brøndby kommune, Glostrup kommune, Hvidovre kommune, Ishøj kommune, Tårnby kommune og Vallensbæk kommune kaldet Tandreguleringsklinikken

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Udkast SAMARBEJDSAFTALE MELLEM ROSKILDE KOMMUNE ROSKILDE FORSYNING A/S. Advokataktieselskabet Horten CVR

Udkast SAMARBEJDSAFTALE MELLEM ROSKILDE KOMMUNE ROSKILDE FORSYNING A/S. Advokataktieselskabet Horten CVR Udkast SAMARBEJDSAFTALE MELLEM ROSKILDE KOMMUNE OG ROSKILDE FORSYNING A/S Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 BILAGSFORTEGNELSE Side 2 Bilag 3.2 Retningslinjer for Serviceselskabets varetagelse af

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Energistyrelsen udtaler sig ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål.

Energistyrelsen udtaler sig ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål. Vejledende udtalelse Kontor/afdeling Center for Forsyning/Vand Dato 15. december 2016 J nr. 2016-10286 /TJA/MLS/CVMA Vejledende udtalelse vedrørende reglerne for medfinansieringsprojekter Forsyningssekretariatet

Læs mere

Interessentskabskontrakt

Interessentskabskontrakt Interessentskabskontrakt Navn og hjemsted 1. Interessentskabets navn er Fælleskøkkenet I/S. Stk. 2. Interessentskabets hjemsted er Granitvej 1, 4990 Sakskøbing. Cvr. Nr. 34371970. Interessenter 2. Interessenterne

Læs mere

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 7. marts 2017

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 7. marts 2017 Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne 7. marts 2017 1. Navn og organisation 1.1 Regionernes fælles udbud organiseres under navnet Regionernes Fælles Indkøb (RFI) og består af de 5 regioner

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

NOTAT MARIAGER FJORD KOMMUNE

NOTAT MARIAGER FJORD KOMMUNE Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156681 NOTAT MARIAGER FJORD KOMMUNE PROJEKTFORSLAG FOR VARMEFORSYNINGSANLÆG NÆRMERE BEGRUNDELSE

Læs mere

Samarbejdsaftale. Om drift af fælles hjælpemiddeldepot. mellem. Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner. Nordsjællands Brandvæsen

Samarbejdsaftale. Om drift af fælles hjælpemiddeldepot. mellem. Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner. Nordsjællands Brandvæsen Samarbejdsaftale Om drift af fælles hjælpemiddeldepot mellem Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner og Nordsjællands Brandvæsen 1. Aftalens deltagere Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Læs mere

Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB)

Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB) Matr.nr. 3 ex Bagsværd Skovdiget 1 Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB) Formålet er at revidere overenskomsten af 6. og 12.07.1962, med tillæg af 19.01.1963, 24.07.1963, 04.04.1964,

Læs mere

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 / pkt. 6 / bilag 1 Sagsnummer Sagsbehandler JF Direkte +45 36 13 16 70 Fax - jf@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 06.1 Forslag til administrationsgrundlag

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

Kravspecifikation. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk EAN: 5798000793989

Kravspecifikation. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk EAN: 5798000793989 Kravspecifikation (Kravspecifikation vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende økonomiske og mediefaglige konsulentvurderinger til brug for behandling af ansøgninger i innovationspuljen,

Læs mere

Ændrede betalingsregler spildevandsselskabernes medfinansiering af kommunale og private projekter. Anne Christine Matzon

Ændrede betalingsregler spildevandsselskabernes medfinansiering af kommunale og private projekter. Anne Christine Matzon Ændrede betalingsregler spildevandsselskabernes medfinansiering af kommunale og private projekter Anne Christine Matzon Baggrunden for loven Kommuneaftalen for 2013 Aftalen er en kæmpe sejr for vores klimatilpasning.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem DSB, Metroselskabet I/S, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune

Samarbejdsaftale mellem DSB, Metroselskabet I/S, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune Dato: 11. April 2011 Samarbejdsaftale mellem DSB, Metroselskabet I/S, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål: Baggrund og formål 2. Projektbeskrivelse 3. Projektets organisering

Læs mere

Klage over sagsforløb klimatilpasning Bregnerødvej 140 i Birkerød

Klage over sagsforløb klimatilpasning Bregnerødvej 140 i Birkerød Statsforvaltningen Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen Øverødvej 2 2840 Holte Redegørelsen er sendt digitalt til Tilsynet Klage over sagsforløb klimatilpasning Bregnerødvej

Læs mere

OVERSIGT OVER ÆNDRINGER SOM FØLGE AF NYE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VAND

OVERSIGT OVER ÆNDRINGER SOM FØLGE AF NYE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VAND Horten Advokat Klavs V. Gravesen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 161382 OVERSIGT OVER ÆNDRINGER SOM FØLGE AF NYE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VAND DRAGØR 1. BAGGRUND

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 3. marts 2015 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

1 of 7. Den ny Maltfabrik. Samarbejdsaftale mellem Den erhvervsdrivende fond Den ny Maltfabrik og Syddjurs Kommune

1 of 7. Den ny Maltfabrik. Samarbejdsaftale mellem Den erhvervsdrivende fond Den ny Maltfabrik og Syddjurs Kommune 1 of 7 Den ny Maltfabrik Samarbejdsaftale mellem Den erhvervsdrivende fond Den ny Maltfabrik og Syddjurs Kommune 2 of 7 Den ny Maltfabrik Samarbejdsaftale - Fase 1 Mellem Den erhvervsdrivende fond Den

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155426 UDKAST VEDTÆGTER FOR FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S CVR-nr. 34 08 61 92 1. SELSKABETS NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Vedtægter for Foreningen, DC grundens private spildevandslaug (Herefter benævnt spildevandslauget)

Vedtægter for Foreningen, DC grundens private spildevandslaug (Herefter benævnt spildevandslauget) H. P. Hanssens Gade 42 Postboks 239 6200 Aabenraa Tlf: (+45) 74 31 31 31 Fax: (+45) 74 31 31 47 www.dahlguldager.dk #SkjulVedPrint J.nr. 26094/PDA/dvp 27. marts 2012 Vedtægter for Foreningen, DC grundens

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

Et eksempel på den gode klimaansøgning

Et eksempel på den gode klimaansøgning Et eksempel på den gode klimaansøgning En god og gennemarbejdet klimaansøgning vil gøre processen bedre og kortere for både spildevandsselskabet og Forsyningssekretariatet. I det følgende gives et eksempel

Læs mere

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE NOTAT 24. MARTS 2014 DIF UDVIKLING VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en standardaftale der kan fungere som vejledning til hvordan man kan formulere en samarbejdsaftale

Læs mere

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale om

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE SVENDBORG KOMMUNE, TRAFIK OG INFRASTRUKTUR PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE Udbud September 2016 1. Aftalens baggrund og overordnede formål Partneringaftalens formål er at skabe de bedst

Læs mere

RAMME FOR PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I ET FÆLLES VANDSELSKAB

RAMME FOR PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I ET FÆLLES VANDSELSKAB Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152631 12. september 2011 RAMME FOR PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I ET FÆLLES VANDSELSKAB Baggrund: Vandsektorloven,

Læs mere

6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S

6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S 6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S 24 05 2016 Bestyrelsen forelægges foreløbigt forslag til budget 2017 og overslagsår til godkendelse, herunder de kommunale bidragssatser.

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

som er ejer af ejendommen matr.nr. 226a Frederiksberg, vejareal beliggende Sylows Allé, 2000 Frederiksberg.

som er ejer af ejendommen matr.nr. 226a Frederiksberg, vejareal beliggende Sylows Allé, 2000 Frederiksberg. AFTALE OM BYRUM OG TRAFIKLØSNING VED FALKONER CENTRET ( Aftalen ) MELLEM Frederiksberg Kommune, Rådhuset By- og Miljøområdet CVR-nr. 11259979 Smallegade 1 2000 Frederiksberg (Herefter benævnt FK") som

Læs mere

AFTALE. 1. Baggrund og formål

AFTALE. 1. Baggrund og formål Mellem Københavns Kommune Hvidovre Kommune Ballerup Kommune Brøndby Kommune Gladsaxe Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Rødovre Kommune Herlev Kommune Glostrup Kommune og Roskilde Kommune og Boligselskabernes

Læs mere

REKVISITION AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND

REKVISITION AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Bilag 4 REKVISITION AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND SAP OPGAVENR. Tilføj

Læs mere

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7 Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11456 Udtrædelsesaftale Vejle Kommunes udtræden af Østdeponi Version

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

ANNONCERINGSTEKST TIL IGANGSÆTNING AF UDBUDSPROCES FOR VINGE CENTRUM

ANNONCERINGSTEKST TIL IGANGSÆTNING AF UDBUDSPROCES FOR VINGE CENTRUM Horten Advokat Kristoffer Westberg Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 160706 10. juni 2015 ANNONCERINGSTEKST TIL IGANGSÆTNING AF UDBUDSPROCES FOR VINGE CENTRUM

Læs mere

Kontrakt om leje af dele af Egeparken

Kontrakt om leje af dele af Egeparken Kultur Kontrakt om leje af dele af Egeparken Til opførelse og drift af klatrepark i dele af Egeparken 16. febuar 2016 15/34553 1 af 9 Partnere Glostrup Kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup Kommune CVR:

Læs mere

side 1 Åbent tillægsreferat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 06.09.2011 kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent tillægsreferat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 06.09.2011 kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent tillægsreferat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 06.09.2011 kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 339. Fremtidens Børnehjem...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere