UDKAST til. Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Fornyelse af Forebyggelsesfonden)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST til. Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Fornyelse af Forebyggelsesfonden)"

Transkript

1 Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del Bilag 69 Offentligt j.nr Arbejdstilsynet, den UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Fornyelse af Forebyggelsesfonden) 1 I lov om Forebyggelsesfonden, jf. lov nr. 87 af 30. januar 2007, som ændret ved lov nr. 345 af 5. maj 2009, foretages følgende ændringer: 1. 3, stk. 1, nr. 5, affattes således: 5) Projekter, der styrker bevidstheden om risiko forbundet med rygning, alkohol, fedme og fysisk inaktivitet. Støtte ydes primært til projekter, der integrerer sundhedsfremmeindsatsen og arbejdsmiljøindsatsen. 2. I 3, stk. 1, indsættes som nr. 6: 6) Projekter, der forebygger stress og psykisk nedslidning. 3. I 3, stk. 2, ændres støtte efter stk. 1, nr. 1 og 2, til: støtte efter stk. 1, nr. 1, 2 og 6,. 4. Efter 5 indsættes: 5 a. Fonden kan afholde udgifter til særlige aktiviteter inden for lovens formål, der understøtter virksomhedernes muligheder for at få støtte efter loven eller supplerer de projekter, som fonden kan yde støtte til. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft 1. juli 2010, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter bemyndigelse tidspunktet for ikrafttrædelse af 1, nr Stk. 3. Støtte efter 1, nr. 1 og 2, kan tidligst ydes med virkning fra 1. januar

2 Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hovedpunkterne i lovforslaget 2.1. Nyt hovedformål Ændring af hovedformål Finansiering af særlige aktiviteter inden for lovens formål 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 9. Sammenfattende skema 1. Indledning Lovforslaget udmønter en del af aftalen mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre af 4. november 2009 om Forebyggelsesfonden. Fondens formål udvides, så der kan ydes støtte til projekter, der forebygger stress og psykisk nedslidning i jobgrupper, hvor der er tendens til stigende psykisk belastning med risiko for nedslidning, men som ikke allerede kan få støtte inden for fondens nuværende formål. Kriterierne for at få tildelt midler under det gældende formål om aktiviteter vedrørende sundhedsfremme præciseres, så det fra 2011 primært er projekter, der integrerer sundhedsfremmeindsatsen og arbejdsmiljøindsatsen, som kan få støtte fra fonden. Det foreslås via fondens midler at videreføre Arbejdstilsynets særlige tilsynsindsatser, som blev indført i forbindelse med velfærdsaftalen i Endvidere foreslås det, at der afsættes midler til, at Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) i samarbejde med relevante organisationer kan udvikle og videreudvikle forebyggelsespakker, som betyder, at virksomhederne kan søge om støtte til projekter, hvor indholdet på forhånd er fastlagt. 2. Lovforslagets indhold 2.1. Nyt hovedformål Gældende ret Forebyggelsesfonden blev oprettet ved lov nr. 87 af 30. januar Loven udmøntede den del af aftalen af 20. juni 2006 om initiativer til sikring af fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden (velfærdsaftalen), der vedrørte oprettelse af en forebyggelsesfond. Fonden er etableret med en bestyrelse, et antal faglige rådgivende udvalg og et sekretariat. Fonden er oprettet med en kapital på 3 mia. kr. Partierne bag velfærdsaftalen fastlægger de overordnede rammer for udbetaling af midler fra Forebyggelsesfonden sideløbende med de årlige finanslovsforhandlinger. De overordnede rammer kan fastlægges dels ved en fordeling af midler inden for de formål, som fonden kan yde midler til, dels ved en overordnet prioritering af indsatsområder og eventuelle temaer. Inden for disse overordnede politiske rammer træffer fonden beslutning om uddeling af midler. 2

3 Fonden kan i dag yde støtte til følgende formål: Hovedformål 1 Projekter, der forebygger nedslidende rutiner og arbejdsgange Projekter, der bidrager til at fastholde medarbejdere med dårligt helbred eller bidrager til hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet af sygemeldte. Projekter, der udvikler ny teknologi inden for de to førstnævnte typer af projekter. Hovedformål 2 Projekter til bedre genoptræning og rehabilitering af syge og handicappede Hovedformål 3 Projekter, der styrker bevidstheden om risiko forbundet med rygning, alkohol, fedme og fysisk inaktivitet. Støtte til de to førstnævnte typer af projekter under hovedformål 1 er betinget af, at der er indgået skriftlig aftale på branche- eller virksomhedsniveau om de konkrete mål for initiativerne Overvejelser For at en virksomhed kan få støtte til projekter under Forebyggelsesfondens hovedformål 1, skal den tilhøre en særligt nedslidningstruet branche, eller projektet skal vedrøre ansatte i en særligt nedslidningstruet jobgruppe. De særligt nedslidningstruede brancher og jobgrupper udpeges årligt på baggrund af oplysninger om overhyppighed af førtidspension, langvarigt sygefravær, efterløn, stress, revalidering samt skåne- og fleksjob. Denne metode kan udpege de brancher og jobgrupper, der i dag har særlig øget risiko for nedslidning. Metoden opfanger dog ikke nødvendigvis de jobgrupper, der i fremtiden har risiko for at blive ramt af nedslidning. Her er det særlig vigtigt at have fokus på det psykiske arbejdsmiljø, der fremover forventes at få stadig større betydning for nedslidning Den foreslåede ordning Med forslaget indføres et nyt hovedformål med fokus på stress og psykisk nedslidning, som gør det muligt, at der fremover kan gives midler til projekter om jobgrupper, som ikke omfattes af hovedformål 1. Formålet er at forebygge stress og psykisk nedslidning i jobgrupper, hvor der er en stigende tendens til psykisk belastning med risiko for nedslidning. Midlerne kan søges af virksomheder, som har ansatte inden for de pågældende jobgrupper, til nyskabende projekter, der forebygger stress og psykisk nedslidning for de pågældende jobgrupper. Det foreslås, at støtte til projekter under dette nye hovedformål gøres betinget af, at der er indgået skriftlig aftale om de konkrete mål for initiativerne på branche- eller virksomhedsniveau, ligesom det er tilfældet for de fleste projekter omfattet af hovedformål Ændring af hovedformål Gældende ret Et af de hovedformål, der i dag kan ydes støtte til, er projekter, der styrker bevidstheden om risiko forbundet med rygning, alkohol, fedme og fysisk inaktivitet, jf. 3, stk. 1, nr. 5, i den gældende lov. 3

4 Overvejelser Arbejdspladsen har en vigtig rolle i forhold til at fremme et sundt liv. Derfor er Forebyggelsesfondens hovedformål om projekter, der styrker bevidstheden om risiko forbundet med rygning, alkohol, fedme og fysisk inaktivitet, målrettet projekter om sundhedsfremme på arbejdspladsen. I Forebyggelseskommissionens rapport og i regeringens nationale handlingsplan for forebyggelse blev det slået fast, at indsatser, der kombinerer fremme af sund livsstil blandt medarbejderne med arbejdets organisering og arbejdsmiljøet, har bedre effekt end programmer, der alene fokuserer på individuel sundhedsadfærd. Det er derfor vigtigt, at sundhedsfremme også tænkes sammen med den bredere arbejdsmiljøindsats i virksomhederne. Erfaringen viser imidlertid, at mange af de projekter, der får støtte under hovedformål 3, ikke tænkes sammen med den bredere arbejdsmiljøindsats på virksomhederne Den foreslåede ordning Det foreslås, at kriterierne for tildeling af midler under hovedformål 3 præciseres således, at støtte fremover primært ydes til projekter, der integrerer sundhedsfremmeindsatsen og arbejdsmiljøindsatsen Finansiering af særlige aktiviteter inden for lovens formål Gældende ret Det fremgår af 2 i lov om Forebyggelsesfonden, at fonden har til formål at yde støtte til at forebygge og forhindre fysisk og psykisk nedslidning. Efter den gældende 4 kan offentlige og private virksomheder m.v. få støtte fra fonden til projekter, der falder ind under fondens formål, som beskrevet i lovens Overvejelser Det er centralt, at Forebyggelsesfondens midler målrettes de initiativer, der har den største effekt, og som tager fat om de mest relevante problemer. I mange af de projekter, som fonden modtager, er der ikke tilstrækkelig fokus på de vigtigste nedslidningsproblemer eller den fornødne kvalitet i de konkrete forebyggelsesaktiviteter. Samtidig har Arbejdstilsynets særlige tilsynsindsatser vist, at det ikke er alle virksomheder inden for de særligt nedslidningstruede brancher, der har tilstrækkelig indsigt i at håndtere nedslidningsproblemer. Det er samtidig vigtigt, at fondens midler også kommer mindre virksomheder til gode. Der er i dag relativt færre mindre virksomheder, der søger om og modtager støtte fra Forebyggelsesfonden. Det er derfor en særlig udfordring at få stillet den eksisterende viden om relevante forebyggelsestiltag til rådighed for de mindre virksomheder. Derfor er aftalepartierne enige om, at Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) i samarbejde med relevante organisationer skal udvikle og videreudvikle forebyggelsespakker. Forebyggelsespakker er foruddefinerede projekter, som virksomhederne kan søge om under hovedformål 1, 3 og 4. På den måde skal virksomhederne ikke selv udvikle hele projektet, men kan søge om støtte til et projekt, hvor indholdet på forhånd er fastlagt. Det er endvidere aftalt at forlænge Arbejdstilsynets særlige tilsynsindsatser fra 2011 til udgangen af Målgruppen for de særlige indsatser kan være såvel brancher og jobgrupper, der kan søge om midler inden for hovedformål 1, som jobgrupper, der kan søge om midler inden for hovedformål 4. Videreførelsen af Arbejdstilsynets indsatser skal medvirke til at øge fokus på de vigtigste nedslidningsproblemer og sikre, at der bredt tages hånd om disse problemer. 4

5 Tilsynsindsatserne omlægges således, at fokus i højere grad bliver på dialogbaseret vejledning og på hjælp til virksomhederne. De omhandlede aktiviteter skal understøtte og supplere de virksomhedsrettede aktiviteter, som fonden allerede i dag kan yde støtte til. De særlige tilsynsindsatser har vist sig at være velegnede til at identificere de arbejdsmiljøproblemer, der har størst betydning for nedslidning og tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Arbejdstilsynets og NFA s udvikling af særlige forebyggelsespakker skal medvirke til at øge antallet af ansøgninger til fonden Den foreslåede ordning Det foreslås præciseret i loven, at fonden kan afholde udgifter til særlige aktiviteter inden for lovens formål, der understøtter virksomhedernes muligheder for at få støtte efter loven eller supplerer de projekter, som fonden kan yde støtte til. Det forudsættes, at eventuelle fremtidige aktiviteter, der gennemføres inden for rammerne af den foreslåede bestemmelse, skal aftales med de partier, der står bag aftalerne om etablering og fornyelse af Forebyggelsesfonden. Konkret udmøntes bestemmelsen ved, at Arbejdstilsynet i perioden fra vil få tilført midler fra fonden til videreførelse af de særlige tilsynsindsatser og udvikling af forebyggelsespakker. Endvidere vil NFA i perioden få tilført midler til udvikling af forebyggelsespakker. 3. De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Forebyggelsesfonden blev oprettet i 2007 med en kapital på 3 mia. kr. Forslagene finansieres inden for rammen af de midler, som aftalepartierne årligt fastlægger. De foreslåede ændringer vil derfor ikke resultere i yderligere udgifter for staten. Arbejdstilsynet vil som følge af forslaget og den indgåede aftale få tilført 50 mio. kr. i hvert af årene til fortsættelse af de særlige tilsynsindsatser i nedslidningstruede brancher og jobgrupper samt til udvikling af forebyggelsespakker. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) vil få tilført 5 mio. kr. i 2010, 3 mio. kr. i 2011 og 2 mio. kr. i hvert af årene til udvikling af forebyggelsespakker. Da det er frivilligt for virksomheder at søge støtte fra Forebyggelsesfonden, vurderes forslaget ikke i øvrigt at medføre administrative konsekvenser for offentlige virksomheder. Med forslaget om at udvide de områder, hvor fonden kan yde støtte til projekter, der har til formål at forebygge stress og psykisk nedslidning, samt forslaget om at udvikle forebyggelsespakker, forbedres mulighederne for, at Forebyggelsesfonden kan yde støtte til offentlige virksomheder. 4. De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Da det er frivilligt for virksomhederne at søge støtte fra Forebyggelsesfonden, vurderes forslaget ikke at medføre administrative konsekvenser for virksomhederne. Med forslaget om at udvide de områder, hvor fonden kan yde støtte til projekter, der har til formål at forebygge stress og psykisk nedslidning, samt forslaget om at udvikle forebyggelsespakker, forbedres mulighederne for, at Forebyggelsesfonden kan yde støtte til private virksomheder. 5. De administrative konsekvenser for borgerne Forslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 6. De miljømæssige konsekvenser Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser 5

6 7. Forholdet til EU-retten Forslaget berører EU s regler om statsstøtte og EU s regler om udbud. I det omfang fondens midler udbetales som økonomisk støtte til offentlige og private virksomheder, sker udbetalingerne fra fonden som hidtil i overensstemmelse med EU s regler for statsstøtte. Udbetalingerne vil fortsat ske i overensstemmelse med disse regler. Forslaget skal derfor notificeres i Europa- Kommissionen. I det omfang fondens midler udbetales på baggrund af udbud skal EU s udbudsregler iagttages. 8. Hørte organisationer m.v. Lovforslaget har været sendt i høring hos: Forebyggelsesfonden, Det Nationale Forebyggelsesråd, Danske Handicaporganisationer, Ældresagen, Ældremobiliseringen, OSI Organisationen af Selvejende Institutioner, Foreningen af Socialchefer i Danmark, KA Pleje, Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark, Lederforum, Arbejdsmiljørådet, Landsorganisationen i Danmark, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, Akademikernes Centralorganisation, Dansk Arbejdsgiverforening, Sammenslutningen af Landbrugets arbejdsgivere (SALA) og Landbrugsrådet, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Ledernes Hovedorganisation, KL (Kommunernes Landsforening), Danske Regioner, Den Kooperative Arbejdsgiver og Interesseorganisation i Danmark, Kristelig Arbejdsgiverforening, Kristelig Fagbevægelse, Frie Funktionærer, Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere (LAP), Producentforeningen og Business Danmark. 9. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for Positive konsekvenser/mindre udgifter Positive konsekvenser, idet offentlige virksomheder i øget omfang kan få støtte fra fonden. Positive konsekvenser idet private virksomheder i øget omfang kan få støtte fra fonden. Negative Konsekvenser/merudgifter 6

7 borgerne Forholdet til EU-retten Udbetaling af støtte vil ske i overensstemmelse med EU s statsstøtteregler Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Da arbejdspladsen har en vigtig rolle i forhold til at fremme et sundt liv, og da de hidtidige erfaringer viser, at mange af de projekter, der får støtte under hovedformål 3, ikke tænkes sammen med den bredere arbejdsmiljøindsats på virksomhederne, foreslås kriterierne for tildeling af midlerne under hovedformål 3 præciseret, så støtte primært ydes til projekter, der integrerer sundhedsfremmeindsatsen og arbejdsmiljøindsatsen. Det er dog ikke udelukket at give støtte til projekter, som alene indebærer sundhedsfremmeinitiativer. Der henvises i øvrigt til afsnit 2.2. i de almindelige bemærkninger. Til nr. 2 Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har på baggrund af data fra arbejdsmiljøovervågningen om depressionssymptomer, psykisk velbefindende samt udviklingen i psykiske belastninger identificeret jobgrupper, der har tendens til stigende psykisk belastning med risiko for nedslidning. På baggrund af disse parametre kan der identificeres jobgrupper, der har tendens til stigende psykisk belastning med risiko for nedslidning. Disse nye jobgrupper vil være omfattet af det nye hovedformål 4. Det kan fx dreje sig om sygeplejersker, lærere, socialrådgivere og medie- og reklameansatte. Der kan fremkomme ny viden om stigende psykisk belastning i andre grupper, ligesom de psykiske belastninger kan ændre sig over tid. Det kan derfor med tiden være relevant, at andre grupper bliver omfattet af hovedformål 4 om forebyggelse af stress og psykisk nedslidning. I forbindelse med den årlige fastlæggelse af de overordnede politiske rammer for tildeling af støtte er det derfor muligt for aftalepartierne at foretage en prioritering af grupper under hovedformål 4. Der henvises i øvrigt til afsnit 2.1. i de almindelige bemærkninger. Til nr. 3 Det foreslås, at arbejdstager- og arbejdsgiversiden inden for de pågældende brancher eller på den enkelte virksomhed skal have indgået aftale med konkrete mål for indsatsen for at kunne modtage støtte fra fonden inden for det nye hovedformål, som vedrører arbejdsmiljø på arbejdspladserne. Det samme krav gælder i dag de dele af hovedformål 1, der handler om projekter, der forebygger nedslidende rutiner og arbejdsgange, og projekter, der bidrager til at fastholde medarbejdere med dårligt helbred eller bidrager til hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet af sygemeldte. Der henvises i øvrigt til afsnit 2.1. i de almindelige bemærkninger. Til nr. 4 Med bestemmelsen præciseres, at fonden kan afholde udgifter til særlige aktiviteter, der understøtter virksomhedernes muligheder for at få støtte efter loven eller supplerer de projekter, 7

8 som fonden kan yde støtte til. Der kan ikke med hjemmel i denne bestemmelse ydes støtte til virksomheder. På baggrund af erfaringerne fra Arbejdstilsynets særlige tilsynsindsatser i de særligt nedslidningstruede brancher samt den viden, der findes hos Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), vil der blive udviklet forebyggelsespakker, der er foruddefinerede projekter, som virksomhederne kan søge om under hovedformål 1, 3 og 4. Arbejdstilsynet og NFA vil inddrage relevante organisationer i arbejdet hermed. På den måde skal virksomhederne ikke selv udvikle hele projektet, men kan søge om støtte til et projekt, hvor indholdet på forhånd er fastlagt. Forebyggelsespakkerne skal gøre det lettere for virksomhederne at planlægge og gennemføre projektet. Virksomhederne vil dermed skulle bruge færre ressourcer på ansøgningsprocessen og gennemførelsen af projektet. Fx er det tanken, at projektbeskrivelsen og evalueringsplanen allerede er beskrevet på forhånd. Forebyggelsespakkerne tilpasses behovene i de nedslidningstruede brancher og jobgrupper. Dermed sikres det, at projekterne har en stor effekt og fokuserer på relevant forebyggelse på kort og lang sigt. I overensstemmelse med den indgåede aftale om fornyelse af Forebyggelsesfonden videreføres de særlige tilsynsindsatser efter De særlige tilsynsindsatser blev indført i forbindelse med velfærdsaftalen med virkning fra Tilsynsindsatserne omlægges dog således, at fokus i højere grad bliver på dialogbaseret vejledning og på hjælp til virksomhederne frem for på kontrol med virksomhederne. Som en del af indsatsen vil Arbejdstilsynet vejlede virksomhederne om mulighederne i Forebyggelsesfonden. Formålet er, at virksomhederne i højere grad bliver klar over behovet og muligheden for, at iværksætte en forebyggende indsats mod nedslidning. Kombinationen af ovenstående tiltag vil skabe en større synergi mellem på de ene side Arbejdstilsynets forebyggende aktiviteter og NFA s forskningsbaserede viden i forhold til de nedslidningstruede brancher samt jobgrupper, og på den anden side de projekter, der får støtte fra Forebyggelsesfonden. Støtte til virksomhedernes projekter om udmøntningen af forebyggelsespakkerne finansieres over midlerne til hovedformål 1, 3 og 4. På baggrund af den foreslåede bestemmelse og i overensstemmelse med den indgåede aftale om fornyelse af Forebyggelsesfonden fra 2011 vil Arbejdstilsynet fra fonden få tilført 50 mio. kr. i hvert af årene til fortsættelse af særlige indsatser i nedslidningstruede brancher og jobgrupper og udvikling af forebyggelsespakker. Endvidere vil Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) få tilført 5 mio. kr. i 2010, 3 mio. kr. i 2011 og 2 mio. kr. i hvert af årene til udvikling af forebyggelsespakker i samarbejde med Arbejdstilsynet og relevante organisationer. Der henvises i øvrigt til afsnit 2.3. i de almindelige bemærkninger. Til 2 Til stk. 1. Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli Da dele af lovforslaget først kan sættes i kraft, når der foreligger en godkendelse fra Kommissionen, jf. 2, stk. 2, er det i realiteten kun 1, nr. 4, der træder i kraft 1. juli De 5 mio. kr., som NFA vil få tilført fra fonden i 2010 med hjemmel i den foreslåede 5 a, jf. lovforslagets 1, nr. 4, vil således blive udmøntet i 2. halvår Til stk. 2. 8

9 I forbindelse med oprettelsen af Forebyggelsesfonden ved lov nr. 87 af 30. januar 2007, blev ordningen anmeldt til Europa-Kommissionen, da ordningen kan indebære statsstøtte til virksomheder. De foreslåede ændringer af de formål og projekter, som fonden kan yde støtte til, skal derfor ligeledes anmeldes til Europa-Kommissionen, før ændringerne kan iværksættes. Det foreslås derfor, at beskæftigelsesministeren fastsætter ikrafttrædelsen af de bestemmelser, der vedrører støtte til virksomheder, og som derfor skal godkendes af Europa-Kommissionen. Kommissionens godkendelse forventes at foreligge inden udgangen af Til stk. 3. I overensstemmelse med den indgåede aftale om fornyelse af Forebyggelsesfonden foreslås det, at støtte efter det ændrede hovedformål 3 og det nye hovedformål 4 tidligst kan ydes med virkning fra 1. januar 2011 og under forudsætning af, at 1, nr. 1 og 2 er trådt i kraft, jf. 2, stk. 2. 9

10 Lovforslaget sammenholdt med gældende ret Gældende formulering 3. Der kan ydes støtte til følgende formål: 1) Projekter, der forebygger nedslidende rutiner og arbejdsgange. 2) Projekter, der bidrager til at fastholde medarbejdere med dårligt helbred eller bidrager til hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet af sygemeldte. 3) Projekter, der udvikler ny teknologi inden for de i nr. 1 og 2 nævnte formål. 4) Projekter til bedre genoptræning og rehabilitering af syge og handicappede. 5) Projekter, der styrker bevidstheden om risiko forbundet med rygning, alkohol, fedme og fysisk inaktivitet. Stk. 2. Det er en betingelse for støtte efter stk. 1, nr. 1 og 2, at repræsentanter for arbejdstager- og arbejdsgiversiden enten inden for den pågældende branche eller på den offentlige eller private virksomhed indgår skriftlig aftale med konkrete mål for initiativerne. Lovforslaget 3. Der kan ydes støtte til følgende formål: 1) Projekter, der forebygger nedslidende rutiner og arbejdsgange. 2) Projekter, der bidrager til at fastholde medarbejdere med dårligt helbred eller bidrager til hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet af sygemeldte. 3) Projekter, der udvikler ny teknologi inden for de i nr. 1 og 2 nævnte formål. 4) Projekter til bedre genoptræning og rehabilitering af syge og handicappede. 5) Projekter, der styrker bevidstheden om risiko forbundet med rygning, alkohol, fedme og fysisk inaktivitet, herunder primært projekter der integrerer sundhedsfremmeindsatsen og arbejdsmiljøindsatsen. 6) Projekter, der forebygger stress og psykisk nedslidning. Stk. 2. Det er en betingelse for støtte efter stk. 1, nr. 1, 2 og 6 at repræsentanter for arbejdstagerog arbejdsgiversiden enten inden for den pågældende branche eller på den offentlige eller private virksomhed indgår skriftlig aftale med konkrete mål for initiativerne. 5 a. Fonden kan afholde udgifter til særlige aktiviteter inden for lovens formål, der understøtter virksomhedernes muligheder for at få støtte efter loven eller supplerer de projekter, som fonden kan yde støtte til. 10

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

Fordeling og prioritering af Forebyggelsesfondens midler for 2011

Fordeling og prioritering af Forebyggelsesfondens midler for 2011 N O T A T Fordeling og prioritering af Forebyggelsesfondens midler for 2011 1. Fordeling af midler mellem de 4 hovedformål Der er i alt 350 mio.kr. til rådighed i Forebyggelsesfonden i 2011. Der foreslås

Læs mere

Aftale om Forebyggelsesfonden

Aftale om Forebyggelsesfonden Aftale om Forebyggelsesfonden 421 millioner kroner til at forebygge nedslidning i 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er enige

Læs mere

FTF s vurdering af fornyelsen af Forebyggelsesfonden

FTF s vurdering af fornyelsen af Forebyggelsesfonden 09-0959 - SIKO - 04.11.2009 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 FTF s vurdering af fornyelsen af Forebyggelsesfonden Arbejdsmiljøforligskredsen har den 4. november fordelt pengene i Forebyggelsesfonden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Ændring og udvidelse af fondens formål m.v.) I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) 1 I lov nr. 442 af 7. juni 2001 om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden 2009/1 LSF 142 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20090088656 Fremsat den 25. februar 2010 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

UDKAST. 1. I 5 a, stk. 4, ændres 65 år til 70 år. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2007.

UDKAST. 1. I 5 a, stk. 4, ændres 65 år til 70 år. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2007. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (forhøjelse af aldersgrænsen for aftaler om fratræden) 1 I lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 19. august 2010 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Omprioritering af partsindsatsen) I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx, foretages følgende ændringer: 1 1.

Læs mere

Eksterne høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om Forebyggelsesfonden

Eksterne høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om Forebyggelsesfonden Arbejdsmarkedsudvalget L 89 - Bilag 1 Offentligt #271B&f170y3X Notat lc Eksterne høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om Forebyggelsesfonden Arbejdstilsynet har modtaget en række høringssvar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme i dagligdagen. Direktør Charlotte Fuglsang

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme i dagligdagen. Direktør Charlotte Fuglsang Arbejdsmiljø og sundhedsfremme i dagligdagen Direktør Charlotte Fuglsang Sundhedsfremme (hovedformål 3) Fremover er det primært projekter, der integrerer sundhedsfremme- og arbejdsmiljøindsatsen, som kan

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (Omlægning af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse).

Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (Omlægning af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse). Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 54 Bilag 1 Offentligt N O T A T Notat om høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (Omlægning af Fonden for Forebyggelse

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om Forebyggelsesfonden

UDKAST. Forslag. til. Lov om Forebyggelsesfonden 24. oktober UDKAST Forslag til Lov om Forebyggelsesfonden Kapitel 1 Formål mv. 1. Beskæftigelsesministeren opretter efter forhandling med socialministeren og indenrigs- og sundhedsministeren Forebyggelsesfonden.

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 20. december 2010 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 1 I lov nr. 563 af 9.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 69 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Forebyggelsesfonden - for et godt arbejdsliv og bedre sundhed. Ved specialkonsulent Peter Andersen

Forebyggelsesfonden - for et godt arbejdsliv og bedre sundhed. Ved specialkonsulent Peter Andersen Forebyggelsesfonden - for et godt arbejdsliv og bedre sundhed Ved specialkonsulent Peter Andersen Fondens baggrund Forebyggelsesfonden en del af velfærdsaftalen fra juni 2006 Kapital på 3 mia. kr. Årlig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.)

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) UDKAST 26. januar 2011 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) 1

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år)

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 22 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) I lov om forbud mod

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

Aftale om opfølgning på velfærdsaftalen fra juni 2006 om 70 mio. kr. til arbejdsmiljø samt aftale om justering af arbejdsmiljøreformen

Aftale om opfølgning på velfærdsaftalen fra juni 2006 om 70 mio. kr. til arbejdsmiljø samt aftale om justering af arbejdsmiljøreformen 4. oktober 2006 Aftale om opfølgning på velfærdsaftalen fra juni 2006 om 70 mio. kr. til arbejdsmiljø samt aftale om justering af arbejdsmiljøreformen Opfølgning på velfærdsaftalen 70 mio. kr. til arbejdsmiljø

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse LBK nr 1022 af 23/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-9547

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Fremsat den xx. xx 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Oplæg til Dansk Jernbaneforbunds arbejdsmiljøkonference Lennart Damsbo-Andersen Arbejdsmarkedsordfører Konkrete arbejdsmiljøresultater under denne regering Fysisk arbejdsmiljø

Læs mere

Høringssvar om ændring af arbejdsmiljøloven (omprioritering

Høringssvar om ændring af arbejdsmiljøloven (omprioritering Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 (Omtryk) L 7 Bilag 1 Offentligt N O T A T 14. september 2010 Høringssvar om ændring af arbejdsmiljøloven (omprioritering af partsindsatsen) J.nr. 20100041055 VG/AMF Arbejdstilsynet

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 180.44C.021 Fremsat den 25. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til 2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. 1207154 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Sagsnr. 2016-2816 Doknr. 341275 Dato 07-04-2016 (Nedlæggelse

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte (Tilskud til nyhedsmedier i grænselandet) 1 I lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte foretages følgende ændringer: 1. I 2 indsættes efter el.lign.":

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2010-11 Fremsat den 2. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 192 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 139 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Lovforslag nr. L 54 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Lovforslag nr. L 54 Folketinget Lovforslag nr. L 54 Folketinget 2015-16 Fremsat den 11. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (Ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Støtte til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse)

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) Udkast 07.10 09 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om film

Forslag. Lov om ændring af lov om film Forslag til Lov om ændring af lov om film (Kommunalt tilskud til biografvirksomhed) 1 I lov nr. 186 af 12. marts 1997 om film, som ændret ved 11, stk. 3, i lov nr. 423 af 10. juni 1997, 4 i lov nr. 1156

Læs mere

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr. 2008-4311-1 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tobaksafgifter1

Forslag. Lov om ændring af lov om tobaksafgifter1 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 157 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0044 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om tobaksafgifter1 (Forkortning af kredittider) 1 I lov om tobaksafgifter

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Fremsat den 11. oktober 2012 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Martin Lidegaard, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV)

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV) Udvalget for Forretningsordenen UFO alm. del - Bilag 39 Offentligt Lovforslag nr. L 300 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 260 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område) Fremsat den 2007 af beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 105 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. januar 2016 af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Værdighedspolitikker for ældreplejen)

Læs mere

Forebyggelsesfonden modtager normalt ansøgninger to gange årligt inden for et afgrænset tidsrum.

Forebyggelsesfonden modtager normalt ansøgninger to gange årligt inden for et afgrænset tidsrum. Beskæftigelsesministeriet - Forebyggelsesfonden Forebyggelsesfonden blev oprettet som et led i udmøntningen af aftalen om Fremtidens velstand og velfærd med en kapital på 3 mia. kr. afsat på finansloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Arbejdstilsynet i nye politiske rammer. ArbejdsmiljøNET s årskonference 2012

Arbejdstilsynet i nye politiske rammer. ArbejdsmiljøNET s årskonference 2012 Arbejdstilsynet i nye politiske rammer ArbejdsmiljøNET s årskonference 2012 Følgende præsenteres i dag Arbejdsmiljøets tilstand de seneste 5 år Ny strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 Initiativer

Læs mere

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-24647-22. Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 252 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om medarbejderinvesteringsselskaber

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0053 Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven (Regulering af pakkerstørrelser på cigaretter) 1 I lov tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 2015-2018

Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 2015-2018 Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 2015-2018 Regeringen, EL og SF har den 27. februar 2015 indgået en aftale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere