MATERIAL WITNESS. Det Fynske Kunstakademi Afgang Introduktion/ Introduction 4-5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MATERIAL WITNESS. Det Fynske Kunstakademi Afgang 2015. Introduktion/ Introduction 4-5"

Transkript

1 IBEN LILLERIIS ANDERSEN, JONA BORRUT, CURRENTLY FICTIONAL, SIF HEDEGÅRD, JOHANNE HELGA HEIBERG JOHANSEN, JONNA LJÓSÁ, JACOB MORELL, SARA PLINIUS, KATTI PÄRKSON-KULL MATERIAL WITNESS

2 Introduktion/ Introduction Katarina Stenbeck Iben Lilleriis Andersen Jona Borrut Currently Fictional Sif Hedegård Johanne Helga Heiberg Johansen Jonna Ljósá Jacob Morell Sara Plinius Katti Pärkson-Kull MATERIAL WITNESS Det Fynske Kunstakademi Afgang 2015 At signere himlen og kalde den sin Signing the Sky and Calling it Your Own Torsten Bøgh Thomsen Vidnet fra gudsbeviser til vidnefortællinger The Witness From Ordeals to Testimonies Ole Hammerslev Kontakt/ Contact 86

3 Introduktion Katarina Stenbeck Ti billedkunstnere færdiggør i år deres uddannelse fra Det Fynske Kunstakademi. Det femårige forløb de har været igennem, kulminerer med en afgangsudstilling på Brandts 13, hvor de præsenterer nye værker som markerer afslutningen af deres uddannelse. En sådan type udstilling rummer altid et element af vilkårlighed, idet der ikke er tale om en gruppe værker sammensat ud fra et særligt kunstfagligt kriterium. I stedet er det en række til fældigheder, der gør at netop disse ti studerende ender med at tage afgang det samme år. Dette tilfældighedsprincip resulterer i en udstilling med stor diversitet i værkernes tematikker og de materiale- og formmæssige valg. Værkerne kommer vidt omkring fra en fiktiv brevudveksling med Frida Kahlo over en monumental trækonstruktion med kig ind i evig heden til undersøgende registreringer af materialer, sproglige systemer og den måde, hvorpå vi omgås hverdagsobjekter. Men på trods af den tematiske og formelle mangfoldighed er der en form for fællesnævner, idet værkerne udspringer af en særlig måde at tænke kunstens forhold til sine omgivelser på. De studerende har derfor valgt at give udstillingen titlen Material Witness, for at pege på en fælles forståelse for det billedkunstneriske arbejde. I amerikansk jura henviser termen material witness til et vidne, som har væsentlige informationer, der kan afgøre udfaldet af en retssag. Men material witness kan også forstås i en mere kon kret forstand, som et materielt form for vidne, som et materiale, der bærer vidnesbyrd om vigtige hændelser. Titlens dobbelt betydning peger både på en forestilling om kunstneren som vidne og på kunstværket som vidne, på værket som et materiale, hvori der er indlejret et vidnesbyrd om verdens begivenheder. Udstillingens værker tager på forskellig vis afsæt i disse forestillinger om kunstværket og kunstnerens forhold til sine omgivelser. Titlen Material Witness skal således ikke forstås som et tema for udstillingen, men snarere som den tilgang til kunstnerisk praksis og værkforståelse, der forbinder årets dimittender. På hver sin måde udgør værkerne eftertænksomme betragtninger over de store perspektiver, som vores nære og umiddelbare omgivelser rummer. Introduction Katarina Stenbeck Ten artists graduate from Funen Art Academy this year. The five-year programme culminates with an exhibition at Brandts 13 where they present new works to mark the end of their art school edu cation. This certain trope of exhibition always contains an element of randomness because the works on display have not been gathered from a particular art professional criterion. It is rather, a series of coincidences that have led to these ten specific students graduating the same year. This principle of coincidence thus results in an exhibition of great diversity with regards to the works thematics, and the material and formal choices. The works range from a fictive letter correspondence with Frida Kahlo, a monumental wooden construction with a view to infinity, and on to investigative registrations of materials, linguistic systems and the way we engage with everyday objects. In spite of the thematic and formal diversities there is in fact a kind of common denominator in that the works originate from a certain way of thinking art s relation to its surroundings. As a result, the students have chosen the title Material Witness for the exhibition in order to point to a shared understanding of the artistic work. In American law, the term material witness refers to a witness who has essential information that can determine a trial s outcome. A material witness can however also be understood more literally: as a material kind of witness, a material that witnesses important events. The title thus possesses a double meaning since it can point to an idea of the artist as witness and to the artwork as witness, as the material substance, which bears testimony to world events. The works in the exhibition are in different ways based on this idea of the artwork and the artist s relations to her surroundings. The title Material Witness should therefore not be taken as the exhibition s theme, but rather as the unifying approach of the graduating artists towards their practices and artworks. In their own particular ways, these works constitute thoughtful reflections on the great perspectives, which our close and immediate surroundings possess. 4 5

4 Iben Lilleriis Andersen Touching Objects Iben Lilleriis Andersen er optaget af vores forhold til de hverdagsgenstande, vi omgiver os med. I en serie videoværker ser hun på, hvordan vi interagerer med forskellige objekter i vores hverdag. Disse objekter er alle brugsgenstande med en funktion, men hvordan påvirkes vi af deres udformning og materialer? Vi kender alle den særlige følelse, der knytter sig til berøring af genstande, vi er glade for. Denne status er dog kun få objekter forundt. De fleste ænses end ikke og lever et udsat liv præget af udskiftelighed. I vores materialistiske kultur bruger vi ting som vigtige markører for status, livsstil og identitet, men overser ofte de andre værdier og affektioner, vi knytter til banale hverdagsgenstande. Iben Andersen is invested in our relationship to the everyday objects we surround ourselves with. In a series of video works, she examines how we interact with various everyday objects. These objects are all utility items with a function, but the question is how are we affected by their design and materials? We all know the special fee ling associated with touching an object we are really fond of. Yet there are very few objects, which acquire that status. Most of them are hardly even noticed and live a precarious life characterised by interchangeability. In our materialistic culture, we use things as important indicators of status, lifestyle and identity. But, we often forget the other values and affections we attach to banal everyday objects. 7

5

6

7 Jona Borrut The Mother Project Omdrejningspunktet for The Mother Project er to former for kommunikation henvendt til kunstneren hendes egen søns uforståelige pludren og hendes mors jævnlige s. Borrut har behandlet disse to kommunikationsformer som data og foretaget forskellige analyser af den. I arbejdet med at prøve at forstå sammenfaldet mellem disse to sproglige systemer har Borrut benyttet sig af metoder, der har resulteret i forskellige typer visuelle registreringer og kortlægninger. Borruts oversættelse af de to sprogsystemer til analyserbar data skaber et nyt system, en ny kode, der også må lades med betydning for ikke blot at forblive abstrakte tegn. Dette paradoks peger på, hvordan virkeligheden konstant undslipper vores positivistiske tilgang til at begribe den. The focal point of The Mother Project is two kinds of communication directed at the artist her son s incomprehensible babbling and her mother s frequent correspondence. Borrut has treated these two kinds of communication as data and carried out different analyses of them. Working to try and understand the identities between the two linguistic systems, Borrut has made use of methods which have resulted in different types of visual recordings and mappings. Borrut s translation of these linguistic systems into analysable data creates a new system, a new code that likewise must be charged with meaning in order for it not to remain merely abstract signs. This paradox points to the way reality constantly slips away from our positivistic approach when trying to grasp it. 13

8

9

10 Currently Fictional (Gustav Bisgaard, Sarah Ridao & Oscar Yran) The Threshold The Threshold er en rund trækonstruktion, der minder om en silo placeret på høje ben. Konstruktionen når næsten helt op til loftet, og med sine tre meter i diameter har den en markant tilstedeværelse i rummet. Fra de to trapper der snor sig omkring silo-formationen, er det muligt at gå op og ind i den. Midt i bygningens eneste rum mødes man af en lysende brønd, og en bænk inviterer en til at sidde ned. Hér, i denne besynderlige arkitektoniske struktur, får vi mulighed for at fordybe os i den tilsyneladende endeløse brønd og spekulere over uendelig heden. The Threshold is a round wooden construction which looks like a silo on tall legs. The construction reaches almost to the ceiling and with a diameter of 3 metres, it has a significant presence in the room. From the two staircases winding themselves around the silo formation, it is possible to go up and into it. In the middle of the building s only room a shining well meets you and a bench offers a seat. Here, in this bizarre architectonic structure, we have the opportunity to look deep into the seemingly endless well and meditate on infinity. 19

11

12

13 Sif Hedegård Compassion Fatigue Crusty Past Crispy Future Compassion Fatigue præsenterer beskueren for en person, som fortæller en historie, der viser sig ikke at lede nogen steder hen. Billedsiden udgøres af fundet materiale, som ligeledes ikke synes at pege i nogen retning. Værket akkompagneres af Crusty Past Crispy Future, to tekstilværker med applikationer af kropslige former og beklædningsdele. Værkerne kredser om forholdet mellem narration og betydningsdannelse og undersøger, hvor få komponenter der skal til for at skabe meningsfulde relationer mellem usammenhængende informationer. Compassion Fatigue presents the viewer with a person telling a story that turns out not to lead anywhere. The images consist of found objects, which likewise seem to have no direction. The work is accompanied by Crusty Past Crispy Future, two textile works featuring appliqués of body-like shapes and garments. The works circle around the relationship between narration and the formation of meaning, and explore how few components are needed to create meaningful connections between unrelated information. 25

14

15

16 Johanne Helga Heiberg Johansen Dear Frida Projektet Dear Frida er en fiktiv brevudveksling mellem den mexicanske maler Frida Kahlo og en ung billedkunstner, der lige er blevet mor. Gennem breve og tegninger får vi indsigt i den unge kvindes trivielle hverdag, hvor børnepasning og praktiske gøremål opsluger den energi og kreativitet, hun skulle bruge til at lave kunst. Værket tematiserer de høje krav om succes i både hjemmet og på arbejdsmarkedet, der stilles til moderne kvinder, og peger på fiktionens terapeutiske potentiale. The project, Dear Frida is a fictional exchange of letters between the Mexican painter Frida Kahlo and a young artist who has just become a mother. Through letters and drawings, we gain insight into the young woman s trivial everyday life, where looking after a child and doing chores swallow up the energy and creativity she should be using to make art. This work thematises the tall claims of success facing modern women at home and in the workplace, and points out the therapeutic potential of fiction. 31

17

18

19 Jonna Ljósá Black Contours on Aquarelle Paper Interaction with stone 1, 2, 3 Untitled De tre videoer, Interaction with stone 1, 2, 3, viser en række undersøgelser af, hvordan sten reagerer på forskellige simple handlinger, som kunstneren udfører med dem. I en næsten meditativ repetition af disse handlinger ser vi to sten, der bliver slået mod hinanden, en sten, der laver mærker på en anden sten og to sten, der forsøges stablet oven på hinanden. Med samme gentagende manøvre har Ljósá i værket Black Contours on Aquarelle Paper bearbejdet konturerne af de fjeld, der omgav den færøske by, hun voksede op i. Untitled er den sidste del af værkserien og udgøres af en sten fundet i Danmark, som demonstrerer stenens på mange måder banale karakter, samtidig med at den rummer en fascinerende historie om forbindelser til færøske fjeld og andre geologiske epoker. The three videos, Interaction with stone 1, 2, 3, show a series of studies depicting how stones react to various simple actions that the artist performs with them. In an almost meditative repetition of these actions, we see two stones being hit together, a stone that makes marks on another stone, and two stones being stacked alternately on top of each other. With the same repetitive manoeuvres, Ljósá has drawn the contours of the hills that surround the Faroese town she grew up in Black Contours on Aquarelle Paper. The last work in the series is Untitled and comprises a stone found in Denmark, which demonstrates the, in many ways, banal character of the stone, while it also embodies a fascinating story about connections to Faroese hills and other geological eras. 37

20

21

22 Jacob Morell The Shield of Perseus Udgangspunktet for filmen The Shield of Perseus er det nu nedlagte Regan Vest, en atomsikret bunker, de danske myndigheder opførte i 1960 erne som opholds- og arbejdssted for regeringen og kongehuset i tilfælde af krig. Anlægget er en underjordisk miniby placeret 60 meter under jorden i Rold Skov i Jylland, som ud over beboelsesfaciliteter bl.a. rummer et konferencelokale, en lægevagt og en radio- og politistation. Morell er interesseret i de genstande, dette anlæg er indrettet med, og de forestillinger om national og kulturel identitet, der knytter sig til udvalget af møbler, dekorative objekter, litteratur og film. Lydsiden er uddrag af musik, som DR s nødradiostation skulle sende i tilfælde af krig for at berolige befolkningen mellem nyhedsinformationerne. I arbejdet med værket har Morell været optaget af betydningen af alt dette hvis en atomkrig udraderede alt andet, hvad ville dette eftermæle sige om os? The point of reference for the film The Shield of Perseus is the now closed Regan Vest; a nuclear bunker, which was built by the Danish authorities in the 1960s as a residence and workplace for the government and the royal family in the case of war. The compound is a subterranean miniature town 60 metres below ground level in Rold Skov, Jutland. Apart from residential facilities, it houses a conference room, emergency treatment service, radio station and police station. Morell is interested in the objects that fill the compound, alongside the notions of national and cultural identity, which accompany the selected furniture, decorative objects, literature and films. The musical score comprises excerpts of music, which the national emergency radio station planned to air in case of war to appease the general public between news broadcasts. Working with this project, Morell has been occupied with the meaning of all of this if a nuclear war eradicated everything else, what would these remnants say about us? 43

23

24

25 Sara Plinius Beat I arbejdet med Beat har Sara Plinius været interesseret i traumet som en psykisk skade og de konsekvenser, det har for mentale og fysiske evner. Frem for udelukkende at betragte traumet som en menneskelig emotionel tilstand har Plinius overvejet, om også objekter kan blive traumatiserede, som en reaktion på voldsomme oplevelser og overgreb. Beat udgøres af fem skulpturer i gennemfarvet akryl, der forestiller løbende ben i størrelsesforholdet 1:1. Gennem skulpturernes indbyrdes relation og materialemæssige betingelser undersøger Plinius, hvordan vi kan tænke grænseoverskridelser og tilknytning i forhold til objekter, og spekulerer over, hvordan vi kan forstå effekterne, de menneskelige handlinger har på omgivelserne. Working with Beat, Sara Plinius has focused on trauma as psychological damage and the consequences it has on our mental and physical abilities. More than viewing the trauma entirely as a human, emotional state, Plinius has considered whether objects can become traumatised as a reaction to violent experiences and assaults. Beat consists of five sculptures of painted acrylic, which represent running legs on the scale of 1:1. With the relations between the sculptures and their material conditions, Plinius investigates how we might approach barrier-breakings and affinities towards objects, and she asks how we may understand the effects that human actions have on our surroundings. 49

26

27

28 Katti Pärkson-Kull False Principles Omdrejningspunktet for False Principles er de flamingostukplader, der bruges til at dekorere vægge og lofter i hjemmet og som kan købes i byggemarkeder som et billigt gør-det-selv alternativ til traditionel gipsstuk. Flamingoplader er lavet af ekspanderet polystyren, som bl.a. bruges i byggeindustrien og udgør en stor miljøbelastning på grund af de store mængder olie, der anvendes til produktionen, og materialets lange nedbrydningstid. Katti Pärkson-Kull har farvelagt et antal plader med naturmønsteret Forår i hånden, en tidskrævende og på mange måder absurd proces, hvorved hun tilfører det masseproducerede materiale en kunstnerisk værdi. Det er netop paradokser som dette, Pärkson-Kull er optaget af i forhold til stukpladerne det kunstigt fremstillede materiales belastning af miljøet og pladernes hyldest til naturens ornamentik. The focal point of False Principles is the Styrofoam stucco used for home decoration of walls and ceilings, which can be bought at a DIY centre as a cheap alternative to traditional stucco. The Styrofoam sheets are made from expanded polystyrene plastic, which is also used in the construction industry. It has a serious environmental impact owing to the large quantities of oil involved in its production as well as a long decomposition rate. Katti Pärkson-Kull has hand-coloured a number of sheets in the nature-pattern Spring, a laborious and in many ways absurd process in which she adds artistic value to a mass-produced material. It is precisely paradoxes like this that interest Pärkson-Kull with regards to the stucco sheets the environmental harm of the artificial material, which pays tribute to nature s ornaments. 55

29 After a long day at a conference, a woman climbs on top of her hotel bed to check the material of the cornice moulding.

30 John Ruskin & William Morris figures of the Arts and Crafts Movement The Arts and Crafts Movement (ca ) was a movement born of ideals. It grew out of a concern for the effects of industrialisation: on design, on traditional skills and on the lives of ordinary people. In response, it established a new set of principles for living and working. It advocated the reform of art at every level and across a broad social spectrum, turning the home into a work of art filled with functional handcrafted furniture and textiles and wallpapers using naturalist ornaments. The two most influential figures of the movement were the theorist and critic John Ruskin and the designer, writer and activist William Morris. Ruskin examined the relationship between art, society and labour. Morris put Ruskin's philosophies into practice, placing great value on work, the joy of craftsmanship and the natural beauty of materials. FALSE PRINCIPLES OF DESIGN was an exhibition held in the Museum of Ornamental Art, London, in It displayed a kind of room of horrors of bad designs of wall papers and other ornamental patterns. Addressing a largely female audience, writers stressed the moral dimension of decoration, urging mothers to consider the influence of false ornament on children. Often the mechanisation of industry was seen as the culprit behind the decline of good taste. In a way the exhibition was a reaction to the 1851 Great Exhibition, which was the first international exhibition of manufactured products. Many of the wallpapers exhibited there ended up on display in the False Principles of Design. Polystyrene is a petroleum-based plastic. It is lightweight, offers good insulation properties that keep products cold or hot, and keeps things safe during the shipping process without adding weight. Being lightweight and therefore floating makes polystyrene also the main component of marine debris. When released to nature, it appears to last forever (or at least 500 to 2000 years). Some of the elements used in the manufacturing of polystyrene are human carcinogens as well as contributors to global warming. From July 1, 2015 single-use polystyrene food packaging is banned in New York city, following the examples of Washington DC, Minneapolis, San Francisco, Oakland, Portland, Albany and Seattle. This is mostly due to the fact that environmental benefits of and possibilities for recycling polystyrene are limited. In Denmark polystyrene waste is burned along with other non-recycable household trash.

31 At signere himlen og kalde den sin Torsten Bøgh Thomsen Ph.d.-stipendiat, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet. Du kender den slags feedback-lyde, som elektriske apparater kan lave. F.eks. de første sekunder, når en taler træder frem foran mikrofonen, og den giver skingre mislyde fra sig, indtil der er blevet justeret på teknikken. Eller en radio, der skratter, når man går ind foran signalet en tv-skærm, der viser sne. Det er ubehageligt, måske endda en lille smule uhyggeligt. For hvorfor er apparaterne ikke bare stille, når de ikke fungerer? Hvorfor skal de give den her skratten eller skrigen eller flimmer, som var de elektroniske genfærd, der havde besluttet sig for, at deres måde at hjemsøge på skal se lige præcis sådan her ud og lyde lige præcis sådan? Det er ikke for ingenting, at indgangen til den anden verden eller spøgelsesdimensionen i filmen Poltergeist lige netop viser såkaldt white noise. I mindre grad kender vi det måske fra situationen, når en DVD er færdig, og man ikke lige får slukket for afspilleren, hvilket får titelmusikken til at begynde at loope. Det er rædselsfuldt! Måske ikke for alle, men i hvert fald for mig. Og jeg styrter af sted for at stoppe spektaklet. Det er, som om de ting, jeg altid har opfattet som passive og døde, pludselig viser en selvstændighed og virker tilbage på mig, selvom det kun var meningen, at det var mig, der skulle handle med dem. Objekterne viser en skyggeside, en ukendelighed og irrationalitet, når det, vi har opfundet til bestemte formål, pludselig viser sig at have andre udtryksformer, der tilsyneladende ikke har noget formål, og som vi ikke har tiltænkt. Det er skræmmende, når tingene lader til at have et eget liv og en egen vilje. Det er det, fordi det er trygt at tænke, at det kun er os, der har bevidsthed, eller i hvert fald en kalkulerende bevidsthed, at det er os, der handler med tingene, og ikke dem, der handler med os. Vi er vant til at tænke materialerne som det, der tager imod vores aftryk, det, som vi sætter vores præg på, og som derfor bærer vidne om vores færden. Stjernestøv i kødcomputeren I bund og grund består alt, vi kender, af den samme mængde materiale, skabt ved universets fødsel og rekonfigureret gennem tiderne. Intet er forsvundet og intet tilføjet. Vores kroppe er stjernestøv, der igennem milliarder af år har befundet sig i utallige konstellationer som har antaget og afgivet form i stivnende og opløsende processer, der både foregår på så ufatteligt store og små skalaer, at det er umuligt entydigt at afgøre, hvad der er hvad. Forestillingen om at mennesket skulle repræsentere noget unikt eller adskilt i forhold til verden er, fra et såkaldt deep timeperspektiv, absurd. Det er et perspektiv, hvor man forlader den menneskelige tidshorisont og tager jordens skala i betragtning jorden som astronomisk fænomen. Det er et perspektiv, der ydmyger menneskelige tidsligheder og selvovervurderende forestillinger om unikhed og autonomi. Med et sådant skalaforhold bliver mennesket ikke andet end karbon koaguleret omkring mineraler, en livsform som så mange andre der har eksisteret, og som, ligesom mineralerne, indgår i processer med verdens andre materialer. Der er ikke bevidstheder på den ene side og materialer på den anden, men et fletværk af menneskelige og ikke-menneskelige intentioner, bevægelser og former. Kunst kan på mange måder ses som en praksis, der er særligt bevidst omkring dette kollaborerende forhold mellem menneskelig intention og materialernes iboende egenskaber og bevægelser. I nogle perioder har forestillingen om den vekselvirkning imidlertid ledt til den misforståelse, at men nesket og navnlig kunstneren bemestrede materialet at for holdet var præget af monolog fremfor dialog. Den materielle virkelighed sås som en smidig masse, der tjente til at realisere den kunstneriske vision så nøjagtigt som muligt. Men sådan en forestilling om verden som uendeligt passiv og plastisk ignorerer det faktum, at ingen bevidsthed er fritflydende æter, der fostrer tankekonstruktioner ud af ingenting, hvor meget vi end ville ønske, at den var. Bevidstheden er, ret beset, intet andet end kemiske og elektriske udvekslinger i en kødcomputer, hvis umådelige tankepotentiale har forledt os til at tro, at den er immateriel. Men når alt kommer til alt, er intet andet end møder mellem atomer. Der er ingen adskillelse, som gør en monolog mulig. Der findes ingen steder, hvor du kan tale i enrum. Alle vegne er du altid allerede viklet ind i et kor af stemmer, tidsligheder, modstande, skalaer og systemer, der griber ind i hinanden

32 Fiskeolie og yoga Vi er på mange måder vant til at tænke materialer som vidner til verdens begivenheder, hvilket de også kan ses som på adskillige planer. De ligger som dokumentation for menneskelig handling kulturelle artefakter, der kan skrives historie ud fra. Hvad jeg imidlertid kunne ønske er en udvidelse af begrebet vidne, så det ikke fremstår så statisk, som det har en tendens til. Et vidne er typisk den passive observatør af en hændelse, hvilket bliver en problematisk position at forestille sig i en verden, hvor intet er statisk og alt er hierarkisk jævnbyrdigt en verden, hvor det i stigende grad er svært at opretholde hierarkier som det, der skelner mellem (primære) handlende og (sekundære) vidner. Det virker mere perspektivrigt at tænke begrebet vidne bredere end denne adskillelse mellem aktører og vidner, der fastholder den materielle virkelighed i en passiv tilstand, hvor den som en blank side tager imod de aftryk, vi har tænkt os at sætte. Den forestilling overser nemlig, at materialerne foruden at være den (på ingen måde blanke, men) allerede heftigt overtegnede side, også er stempelpuden, der leverer blæk til fodsporene og fødderne selv. Materialerne er verden. Uden dem intet os og ingen handling. Handling er bare materie, der skifter plads, som tager og mister form. Universet der lægger kabale. Og bare fordi vi er i stand til at tænke en kontur omkring vores egne atomer og se dem som udgangspunkt for en unik formgivning, er det hverken ensbetydende med, at vi er de eneste, der gør noget, eller at resten af verden sidder måbende fikseret og bevidner det. Alene vejrforholdene det sidste årti kunne vidne om, at mennesket ikke er det eneste aktive, handlende, i en ellers passiv og betydningsløs verden. Og situationen lader efterhånden til at være den, at vi i lige så høj grad er vidner til materialerne, som de er vidner til os. Holisme er derfor blevet en meget markant konkurrent til det atomistiske verdensbillede, der adskiller tingene og placerer dem i et strengt hierarki, alt efter hvor selvstændige og unikke de opleves ud fra et menneskeligt synspunkt. De senere års fokus på klimaforandringer har fået os til at interessere os for, hvordan tingene hænger sammen, fremfor hvordan de adskiller sig fra hinanden. Det gælder for det første verden, der ikke består af adskilte genstande, for det andet mennesket, der ikke er adskilt fra verden. Og for det tredje gælder det kroppen og bevidstheden, der efterhånden ses som en integreret helhed. Det kommer f.eks. til udtryk, når vi får at vide, at fiskeolie og chokolade højner humøret, at fravær af d-vitamin sænker det, og at yoga kan stimulere det endokrine nervesystem og afhjælpe stress. Grænser eksisterer ikke, hvis man zoomer tæt nok ind. Alt har forbindelse til alting: Zone-terapi kan påvirke din fordøjelse, og på jobcentrets netværkskursus får man at vide, at der kun er syv håndtryk til Obama. Netværk, holisme, tværfaglighed og krydsbestøvning er tidens buzzwords. Hvis jeg oplever mig selv som adskilt fra de taster, jeg rammer nu, skyldes det at mit sanseapparat ikke er fintfølende nok til at erkende, hvad videnskaben har fortalt mig: at computeren og jeg består af samme materiale bare i forskellige, midlertidige konstellationer. Over og under målet Holistisk tænkning lader imidlertid til at være strandet i den slags sporadiske fornemmelser for sammenhæng. En større mentalitetsændring, der anerkender altings fundamentale hierarkiske jævnbyrdighed, lader stadig vente på sig. Og i det omfang, vi tænker holistisk, er det sjældent ensbetydende med en gennemgående erkendelse af vores egen indfældethed. For vi er jo stadig dem, der har unik indsigt i disse sammenhænge. Vi er stadig de vidende, og som sådan er vi alligevel ikke helt jævnbyrdige med resten af den holistiske helhed. Selvbevidsthed forbliver det, der udmærker os. Den menneskelige selvovervurdering klæber til os, hvor meget vi end vil det eller ej den lader til at være en integreret del af vores måde at tænke på. Den holistiske tankegang, som den kommer til syne i de senmoderne, vestlige samfund, lider ifølge filosoffen Graham Harman af den misforståelse, at mennesket fortsat tror, at det kan regne verden ud. Og det gør det enten ved at skyde over eller under målet. At skyde over målet er at se alting i samme astronomiske perspektiv, som jeg tidligere har opridset. Det er at påstå, at alting hænger sammen, fordi alting har samme udgangspunkt. At skyde under målet er, som jeg også har demonstreret, at splitte verden op i sine mindste bestanddele, atomer, og finde sammenhængen hér. Hvad der er fælles for begge holismer er, at de stiller sig tilfreds med en overfladisk forståelse, der ignorerer et kolossalt mellemlag imellem panoramaet og close-uppet. Og hér er verden hverken gennemskuelig eller ordentlig. Hvis vi tager 62 63

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag)

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) BILAG 2 Studieretningsprojektet i stx Større skriftlig opgave på hf Vejledning til elever/kursister Udarbejdet

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Designguide for Aarhus internationale brand

Designguide for Aarhus internationale brand Designguide for Aarhus internationale brand Indhold Introduktion... 4 Farver... 6 Navnetræk... 9 Typografiske billeder... 15 Skrifter... 18 Kontakt... 19 introduktion Introduktion 4 Vær med til at styrke

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min.

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min. The Devil's Playground - Djævelens legeplads TV2 2002 Tv-udsendelsen handler om Amish-folket og begrebet 'Rumspringer'. Amish-folket er en befolkningsgruppe, som hovedsageligt lever i de nordlige amerikanske

Læs mere

Find de vigtigste opgaver og giv dem til de rette folk

Find de vigtigste opgaver og giv dem til de rette folk Find de vigtigste opgaver og giv dem til de rette folk Agenda 1. Hvorfor overhovedet beskæftige sig med talent? 2. Hvad er talent potentiale og talentleder potentiale? 3. Hvordan kan vi træne talent? 13%

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Markup - Why? How? Espen S. Ore University of Oslo

Markup - Why? How? Espen S. Ore University of Oslo Markup - Why? How? Espen S. Ore University of Oslo What is markup? (My working definition/description) Markup is what is done so that a part of a document (a text, an image, a sound file etc.) can be identified,

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Exhibitions Installations Performances. International art lab across art forms. Hotel Pro Forma. Denmark. mail@hotelproforma.dk

Exhibitions Installations Performances. International art lab across art forms. Hotel Pro Forma. Denmark. mail@hotelproforma.dk Exhibitions Installations Performances Hotel Pro Forma Denmark International art lab across art forms mail@hotelproforma.dk hotelproforma.dk facebook.com/hotelproforma twitter.com/hotelproforma youtube.com/hotelproforma

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Kolding Kommunes Designsekretariat Ulrik Jungersen Designchef Malene Kjær-Jepsen Design- og management konsulent Anne Schødts Design- og innovationskonsulent

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking MISTRAL AiR Danish Design by Hammel Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking H forside. frontpage. snehvid. pure white.: 9*025 lys grå. light grey.: 2*065 orange.: 065 snehvid. pure white.: 3*041+051+031

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

ROSE AND CROWN. Malene Djursaa Charlotte Werther. Ideas and Identities in British Politics and Society. Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG

ROSE AND CROWN. Malene Djursaa Charlotte Werther. Ideas and Identities in British Politics and Society. Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG ROSE AND CROWN Ideas and Identities in British Politics and Society Malene Djursaa Charlotte Werther Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG Malene Djursaa and Charlotte Werther Rose and Crown Ideas and

Læs mere