MATERIAL WITNESS. Det Fynske Kunstakademi Afgang Introduktion/ Introduction 4-5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MATERIAL WITNESS. Det Fynske Kunstakademi Afgang 2015. Introduktion/ Introduction 4-5"

Transkript

1 IBEN LILLERIIS ANDERSEN, JONA BORRUT, CURRENTLY FICTIONAL, SIF HEDEGÅRD, JOHANNE HELGA HEIBERG JOHANSEN, JONNA LJÓSÁ, JACOB MORELL, SARA PLINIUS, KATTI PÄRKSON-KULL MATERIAL WITNESS

2 Introduktion/ Introduction Katarina Stenbeck Iben Lilleriis Andersen Jona Borrut Currently Fictional Sif Hedegård Johanne Helga Heiberg Johansen Jonna Ljósá Jacob Morell Sara Plinius Katti Pärkson-Kull MATERIAL WITNESS Det Fynske Kunstakademi Afgang 2015 At signere himlen og kalde den sin Signing the Sky and Calling it Your Own Torsten Bøgh Thomsen Vidnet fra gudsbeviser til vidnefortællinger The Witness From Ordeals to Testimonies Ole Hammerslev Kontakt/ Contact 86

3 Introduktion Katarina Stenbeck Ti billedkunstnere færdiggør i år deres uddannelse fra Det Fynske Kunstakademi. Det femårige forløb de har været igennem, kulminerer med en afgangsudstilling på Brandts 13, hvor de præsenterer nye værker som markerer afslutningen af deres uddannelse. En sådan type udstilling rummer altid et element af vilkårlighed, idet der ikke er tale om en gruppe værker sammensat ud fra et særligt kunstfagligt kriterium. I stedet er det en række til fældigheder, der gør at netop disse ti studerende ender med at tage afgang det samme år. Dette tilfældighedsprincip resulterer i en udstilling med stor diversitet i værkernes tematikker og de materiale- og formmæssige valg. Værkerne kommer vidt omkring fra en fiktiv brevudveksling med Frida Kahlo over en monumental trækonstruktion med kig ind i evig heden til undersøgende registreringer af materialer, sproglige systemer og den måde, hvorpå vi omgås hverdagsobjekter. Men på trods af den tematiske og formelle mangfoldighed er der en form for fællesnævner, idet værkerne udspringer af en særlig måde at tænke kunstens forhold til sine omgivelser på. De studerende har derfor valgt at give udstillingen titlen Material Witness, for at pege på en fælles forståelse for det billedkunstneriske arbejde. I amerikansk jura henviser termen material witness til et vidne, som har væsentlige informationer, der kan afgøre udfaldet af en retssag. Men material witness kan også forstås i en mere kon kret forstand, som et materielt form for vidne, som et materiale, der bærer vidnesbyrd om vigtige hændelser. Titlens dobbelt betydning peger både på en forestilling om kunstneren som vidne og på kunstværket som vidne, på værket som et materiale, hvori der er indlejret et vidnesbyrd om verdens begivenheder. Udstillingens værker tager på forskellig vis afsæt i disse forestillinger om kunstværket og kunstnerens forhold til sine omgivelser. Titlen Material Witness skal således ikke forstås som et tema for udstillingen, men snarere som den tilgang til kunstnerisk praksis og værkforståelse, der forbinder årets dimittender. På hver sin måde udgør værkerne eftertænksomme betragtninger over de store perspektiver, som vores nære og umiddelbare omgivelser rummer. Introduction Katarina Stenbeck Ten artists graduate from Funen Art Academy this year. The five-year programme culminates with an exhibition at Brandts 13 where they present new works to mark the end of their art school edu cation. This certain trope of exhibition always contains an element of randomness because the works on display have not been gathered from a particular art professional criterion. It is rather, a series of coincidences that have led to these ten specific students graduating the same year. This principle of coincidence thus results in an exhibition of great diversity with regards to the works thematics, and the material and formal choices. The works range from a fictive letter correspondence with Frida Kahlo, a monumental wooden construction with a view to infinity, and on to investigative registrations of materials, linguistic systems and the way we engage with everyday objects. In spite of the thematic and formal diversities there is in fact a kind of common denominator in that the works originate from a certain way of thinking art s relation to its surroundings. As a result, the students have chosen the title Material Witness for the exhibition in order to point to a shared understanding of the artistic work. In American law, the term material witness refers to a witness who has essential information that can determine a trial s outcome. A material witness can however also be understood more literally: as a material kind of witness, a material that witnesses important events. The title thus possesses a double meaning since it can point to an idea of the artist as witness and to the artwork as witness, as the material substance, which bears testimony to world events. The works in the exhibition are in different ways based on this idea of the artwork and the artist s relations to her surroundings. The title Material Witness should therefore not be taken as the exhibition s theme, but rather as the unifying approach of the graduating artists towards their practices and artworks. In their own particular ways, these works constitute thoughtful reflections on the great perspectives, which our close and immediate surroundings possess. 4 5

4 Iben Lilleriis Andersen Touching Objects Iben Lilleriis Andersen er optaget af vores forhold til de hverdagsgenstande, vi omgiver os med. I en serie videoværker ser hun på, hvordan vi interagerer med forskellige objekter i vores hverdag. Disse objekter er alle brugsgenstande med en funktion, men hvordan påvirkes vi af deres udformning og materialer? Vi kender alle den særlige følelse, der knytter sig til berøring af genstande, vi er glade for. Denne status er dog kun få objekter forundt. De fleste ænses end ikke og lever et udsat liv præget af udskiftelighed. I vores materialistiske kultur bruger vi ting som vigtige markører for status, livsstil og identitet, men overser ofte de andre værdier og affektioner, vi knytter til banale hverdagsgenstande. Iben Andersen is invested in our relationship to the everyday objects we surround ourselves with. In a series of video works, she examines how we interact with various everyday objects. These objects are all utility items with a function, but the question is how are we affected by their design and materials? We all know the special fee ling associated with touching an object we are really fond of. Yet there are very few objects, which acquire that status. Most of them are hardly even noticed and live a precarious life characterised by interchangeability. In our materialistic culture, we use things as important indicators of status, lifestyle and identity. But, we often forget the other values and affections we attach to banal everyday objects. 7

5

6

7 Jona Borrut The Mother Project Omdrejningspunktet for The Mother Project er to former for kommunikation henvendt til kunstneren hendes egen søns uforståelige pludren og hendes mors jævnlige s. Borrut har behandlet disse to kommunikationsformer som data og foretaget forskellige analyser af den. I arbejdet med at prøve at forstå sammenfaldet mellem disse to sproglige systemer har Borrut benyttet sig af metoder, der har resulteret i forskellige typer visuelle registreringer og kortlægninger. Borruts oversættelse af de to sprogsystemer til analyserbar data skaber et nyt system, en ny kode, der også må lades med betydning for ikke blot at forblive abstrakte tegn. Dette paradoks peger på, hvordan virkeligheden konstant undslipper vores positivistiske tilgang til at begribe den. The focal point of The Mother Project is two kinds of communication directed at the artist her son s incomprehensible babbling and her mother s frequent correspondence. Borrut has treated these two kinds of communication as data and carried out different analyses of them. Working to try and understand the identities between the two linguistic systems, Borrut has made use of methods which have resulted in different types of visual recordings and mappings. Borrut s translation of these linguistic systems into analysable data creates a new system, a new code that likewise must be charged with meaning in order for it not to remain merely abstract signs. This paradox points to the way reality constantly slips away from our positivistic approach when trying to grasp it. 13

8

9

10 Currently Fictional (Gustav Bisgaard, Sarah Ridao & Oscar Yran) The Threshold The Threshold er en rund trækonstruktion, der minder om en silo placeret på høje ben. Konstruktionen når næsten helt op til loftet, og med sine tre meter i diameter har den en markant tilstedeværelse i rummet. Fra de to trapper der snor sig omkring silo-formationen, er det muligt at gå op og ind i den. Midt i bygningens eneste rum mødes man af en lysende brønd, og en bænk inviterer en til at sidde ned. Hér, i denne besynderlige arkitektoniske struktur, får vi mulighed for at fordybe os i den tilsyneladende endeløse brønd og spekulere over uendelig heden. The Threshold is a round wooden construction which looks like a silo on tall legs. The construction reaches almost to the ceiling and with a diameter of 3 metres, it has a significant presence in the room. From the two staircases winding themselves around the silo formation, it is possible to go up and into it. In the middle of the building s only room a shining well meets you and a bench offers a seat. Here, in this bizarre architectonic structure, we have the opportunity to look deep into the seemingly endless well and meditate on infinity. 19

11

12

13 Sif Hedegård Compassion Fatigue Crusty Past Crispy Future Compassion Fatigue præsenterer beskueren for en person, som fortæller en historie, der viser sig ikke at lede nogen steder hen. Billedsiden udgøres af fundet materiale, som ligeledes ikke synes at pege i nogen retning. Værket akkompagneres af Crusty Past Crispy Future, to tekstilværker med applikationer af kropslige former og beklædningsdele. Værkerne kredser om forholdet mellem narration og betydningsdannelse og undersøger, hvor få komponenter der skal til for at skabe meningsfulde relationer mellem usammenhængende informationer. Compassion Fatigue presents the viewer with a person telling a story that turns out not to lead anywhere. The images consist of found objects, which likewise seem to have no direction. The work is accompanied by Crusty Past Crispy Future, two textile works featuring appliqués of body-like shapes and garments. The works circle around the relationship between narration and the formation of meaning, and explore how few components are needed to create meaningful connections between unrelated information. 25

14

15

16 Johanne Helga Heiberg Johansen Dear Frida Projektet Dear Frida er en fiktiv brevudveksling mellem den mexicanske maler Frida Kahlo og en ung billedkunstner, der lige er blevet mor. Gennem breve og tegninger får vi indsigt i den unge kvindes trivielle hverdag, hvor børnepasning og praktiske gøremål opsluger den energi og kreativitet, hun skulle bruge til at lave kunst. Værket tematiserer de høje krav om succes i både hjemmet og på arbejdsmarkedet, der stilles til moderne kvinder, og peger på fiktionens terapeutiske potentiale. The project, Dear Frida is a fictional exchange of letters between the Mexican painter Frida Kahlo and a young artist who has just become a mother. Through letters and drawings, we gain insight into the young woman s trivial everyday life, where looking after a child and doing chores swallow up the energy and creativity she should be using to make art. This work thematises the tall claims of success facing modern women at home and in the workplace, and points out the therapeutic potential of fiction. 31

17

18

19 Jonna Ljósá Black Contours on Aquarelle Paper Interaction with stone 1, 2, 3 Untitled De tre videoer, Interaction with stone 1, 2, 3, viser en række undersøgelser af, hvordan sten reagerer på forskellige simple handlinger, som kunstneren udfører med dem. I en næsten meditativ repetition af disse handlinger ser vi to sten, der bliver slået mod hinanden, en sten, der laver mærker på en anden sten og to sten, der forsøges stablet oven på hinanden. Med samme gentagende manøvre har Ljósá i værket Black Contours on Aquarelle Paper bearbejdet konturerne af de fjeld, der omgav den færøske by, hun voksede op i. Untitled er den sidste del af værkserien og udgøres af en sten fundet i Danmark, som demonstrerer stenens på mange måder banale karakter, samtidig med at den rummer en fascinerende historie om forbindelser til færøske fjeld og andre geologiske epoker. The three videos, Interaction with stone 1, 2, 3, show a series of studies depicting how stones react to various simple actions that the artist performs with them. In an almost meditative repetition of these actions, we see two stones being hit together, a stone that makes marks on another stone, and two stones being stacked alternately on top of each other. With the same repetitive manoeuvres, Ljósá has drawn the contours of the hills that surround the Faroese town she grew up in Black Contours on Aquarelle Paper. The last work in the series is Untitled and comprises a stone found in Denmark, which demonstrates the, in many ways, banal character of the stone, while it also embodies a fascinating story about connections to Faroese hills and other geological eras. 37

20

21

22 Jacob Morell The Shield of Perseus Udgangspunktet for filmen The Shield of Perseus er det nu nedlagte Regan Vest, en atomsikret bunker, de danske myndigheder opførte i 1960 erne som opholds- og arbejdssted for regeringen og kongehuset i tilfælde af krig. Anlægget er en underjordisk miniby placeret 60 meter under jorden i Rold Skov i Jylland, som ud over beboelsesfaciliteter bl.a. rummer et konferencelokale, en lægevagt og en radio- og politistation. Morell er interesseret i de genstande, dette anlæg er indrettet med, og de forestillinger om national og kulturel identitet, der knytter sig til udvalget af møbler, dekorative objekter, litteratur og film. Lydsiden er uddrag af musik, som DR s nødradiostation skulle sende i tilfælde af krig for at berolige befolkningen mellem nyhedsinformationerne. I arbejdet med værket har Morell været optaget af betydningen af alt dette hvis en atomkrig udraderede alt andet, hvad ville dette eftermæle sige om os? The point of reference for the film The Shield of Perseus is the now closed Regan Vest; a nuclear bunker, which was built by the Danish authorities in the 1960s as a residence and workplace for the government and the royal family in the case of war. The compound is a subterranean miniature town 60 metres below ground level in Rold Skov, Jutland. Apart from residential facilities, it houses a conference room, emergency treatment service, radio station and police station. Morell is interested in the objects that fill the compound, alongside the notions of national and cultural identity, which accompany the selected furniture, decorative objects, literature and films. The musical score comprises excerpts of music, which the national emergency radio station planned to air in case of war to appease the general public between news broadcasts. Working with this project, Morell has been occupied with the meaning of all of this if a nuclear war eradicated everything else, what would these remnants say about us? 43

23

24

25 Sara Plinius Beat I arbejdet med Beat har Sara Plinius været interesseret i traumet som en psykisk skade og de konsekvenser, det har for mentale og fysiske evner. Frem for udelukkende at betragte traumet som en menneskelig emotionel tilstand har Plinius overvejet, om også objekter kan blive traumatiserede, som en reaktion på voldsomme oplevelser og overgreb. Beat udgøres af fem skulpturer i gennemfarvet akryl, der forestiller løbende ben i størrelsesforholdet 1:1. Gennem skulpturernes indbyrdes relation og materialemæssige betingelser undersøger Plinius, hvordan vi kan tænke grænseoverskridelser og tilknytning i forhold til objekter, og spekulerer over, hvordan vi kan forstå effekterne, de menneskelige handlinger har på omgivelserne. Working with Beat, Sara Plinius has focused on trauma as psychological damage and the consequences it has on our mental and physical abilities. More than viewing the trauma entirely as a human, emotional state, Plinius has considered whether objects can become traumatised as a reaction to violent experiences and assaults. Beat consists of five sculptures of painted acrylic, which represent running legs on the scale of 1:1. With the relations between the sculptures and their material conditions, Plinius investigates how we might approach barrier-breakings and affinities towards objects, and she asks how we may understand the effects that human actions have on our surroundings. 49

26

27

28 Katti Pärkson-Kull False Principles Omdrejningspunktet for False Principles er de flamingostukplader, der bruges til at dekorere vægge og lofter i hjemmet og som kan købes i byggemarkeder som et billigt gør-det-selv alternativ til traditionel gipsstuk. Flamingoplader er lavet af ekspanderet polystyren, som bl.a. bruges i byggeindustrien og udgør en stor miljøbelastning på grund af de store mængder olie, der anvendes til produktionen, og materialets lange nedbrydningstid. Katti Pärkson-Kull har farvelagt et antal plader med naturmønsteret Forår i hånden, en tidskrævende og på mange måder absurd proces, hvorved hun tilfører det masseproducerede materiale en kunstnerisk værdi. Det er netop paradokser som dette, Pärkson-Kull er optaget af i forhold til stukpladerne det kunstigt fremstillede materiales belastning af miljøet og pladernes hyldest til naturens ornamentik. The focal point of False Principles is the Styrofoam stucco used for home decoration of walls and ceilings, which can be bought at a DIY centre as a cheap alternative to traditional stucco. The Styrofoam sheets are made from expanded polystyrene plastic, which is also used in the construction industry. It has a serious environmental impact owing to the large quantities of oil involved in its production as well as a long decomposition rate. Katti Pärkson-Kull has hand-coloured a number of sheets in the nature-pattern Spring, a laborious and in many ways absurd process in which she adds artistic value to a mass-produced material. It is precisely paradoxes like this that interest Pärkson-Kull with regards to the stucco sheets the environmental harm of the artificial material, which pays tribute to nature s ornaments. 55

29 After a long day at a conference, a woman climbs on top of her hotel bed to check the material of the cornice moulding.

30 John Ruskin & William Morris figures of the Arts and Crafts Movement The Arts and Crafts Movement (ca ) was a movement born of ideals. It grew out of a concern for the effects of industrialisation: on design, on traditional skills and on the lives of ordinary people. In response, it established a new set of principles for living and working. It advocated the reform of art at every level and across a broad social spectrum, turning the home into a work of art filled with functional handcrafted furniture and textiles and wallpapers using naturalist ornaments. The two most influential figures of the movement were the theorist and critic John Ruskin and the designer, writer and activist William Morris. Ruskin examined the relationship between art, society and labour. Morris put Ruskin's philosophies into practice, placing great value on work, the joy of craftsmanship and the natural beauty of materials. FALSE PRINCIPLES OF DESIGN was an exhibition held in the Museum of Ornamental Art, London, in It displayed a kind of room of horrors of bad designs of wall papers and other ornamental patterns. Addressing a largely female audience, writers stressed the moral dimension of decoration, urging mothers to consider the influence of false ornament on children. Often the mechanisation of industry was seen as the culprit behind the decline of good taste. In a way the exhibition was a reaction to the 1851 Great Exhibition, which was the first international exhibition of manufactured products. Many of the wallpapers exhibited there ended up on display in the False Principles of Design. Polystyrene is a petroleum-based plastic. It is lightweight, offers good insulation properties that keep products cold or hot, and keeps things safe during the shipping process without adding weight. Being lightweight and therefore floating makes polystyrene also the main component of marine debris. When released to nature, it appears to last forever (or at least 500 to 2000 years). Some of the elements used in the manufacturing of polystyrene are human carcinogens as well as contributors to global warming. From July 1, 2015 single-use polystyrene food packaging is banned in New York city, following the examples of Washington DC, Minneapolis, San Francisco, Oakland, Portland, Albany and Seattle. This is mostly due to the fact that environmental benefits of and possibilities for recycling polystyrene are limited. In Denmark polystyrene waste is burned along with other non-recycable household trash.

31 At signere himlen og kalde den sin Torsten Bøgh Thomsen Ph.d.-stipendiat, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet. Du kender den slags feedback-lyde, som elektriske apparater kan lave. F.eks. de første sekunder, når en taler træder frem foran mikrofonen, og den giver skingre mislyde fra sig, indtil der er blevet justeret på teknikken. Eller en radio, der skratter, når man går ind foran signalet en tv-skærm, der viser sne. Det er ubehageligt, måske endda en lille smule uhyggeligt. For hvorfor er apparaterne ikke bare stille, når de ikke fungerer? Hvorfor skal de give den her skratten eller skrigen eller flimmer, som var de elektroniske genfærd, der havde besluttet sig for, at deres måde at hjemsøge på skal se lige præcis sådan her ud og lyde lige præcis sådan? Det er ikke for ingenting, at indgangen til den anden verden eller spøgelsesdimensionen i filmen Poltergeist lige netop viser såkaldt white noise. I mindre grad kender vi det måske fra situationen, når en DVD er færdig, og man ikke lige får slukket for afspilleren, hvilket får titelmusikken til at begynde at loope. Det er rædselsfuldt! Måske ikke for alle, men i hvert fald for mig. Og jeg styrter af sted for at stoppe spektaklet. Det er, som om de ting, jeg altid har opfattet som passive og døde, pludselig viser en selvstændighed og virker tilbage på mig, selvom det kun var meningen, at det var mig, der skulle handle med dem. Objekterne viser en skyggeside, en ukendelighed og irrationalitet, når det, vi har opfundet til bestemte formål, pludselig viser sig at have andre udtryksformer, der tilsyneladende ikke har noget formål, og som vi ikke har tiltænkt. Det er skræmmende, når tingene lader til at have et eget liv og en egen vilje. Det er det, fordi det er trygt at tænke, at det kun er os, der har bevidsthed, eller i hvert fald en kalkulerende bevidsthed, at det er os, der handler med tingene, og ikke dem, der handler med os. Vi er vant til at tænke materialerne som det, der tager imod vores aftryk, det, som vi sætter vores præg på, og som derfor bærer vidne om vores færden. Stjernestøv i kødcomputeren I bund og grund består alt, vi kender, af den samme mængde materiale, skabt ved universets fødsel og rekonfigureret gennem tiderne. Intet er forsvundet og intet tilføjet. Vores kroppe er stjernestøv, der igennem milliarder af år har befundet sig i utallige konstellationer som har antaget og afgivet form i stivnende og opløsende processer, der både foregår på så ufatteligt store og små skalaer, at det er umuligt entydigt at afgøre, hvad der er hvad. Forestillingen om at mennesket skulle repræsentere noget unikt eller adskilt i forhold til verden er, fra et såkaldt deep timeperspektiv, absurd. Det er et perspektiv, hvor man forlader den menneskelige tidshorisont og tager jordens skala i betragtning jorden som astronomisk fænomen. Det er et perspektiv, der ydmyger menneskelige tidsligheder og selvovervurderende forestillinger om unikhed og autonomi. Med et sådant skalaforhold bliver mennesket ikke andet end karbon koaguleret omkring mineraler, en livsform som så mange andre der har eksisteret, og som, ligesom mineralerne, indgår i processer med verdens andre materialer. Der er ikke bevidstheder på den ene side og materialer på den anden, men et fletværk af menneskelige og ikke-menneskelige intentioner, bevægelser og former. Kunst kan på mange måder ses som en praksis, der er særligt bevidst omkring dette kollaborerende forhold mellem menneskelig intention og materialernes iboende egenskaber og bevægelser. I nogle perioder har forestillingen om den vekselvirkning imidlertid ledt til den misforståelse, at men nesket og navnlig kunstneren bemestrede materialet at for holdet var præget af monolog fremfor dialog. Den materielle virkelighed sås som en smidig masse, der tjente til at realisere den kunstneriske vision så nøjagtigt som muligt. Men sådan en forestilling om verden som uendeligt passiv og plastisk ignorerer det faktum, at ingen bevidsthed er fritflydende æter, der fostrer tankekonstruktioner ud af ingenting, hvor meget vi end ville ønske, at den var. Bevidstheden er, ret beset, intet andet end kemiske og elektriske udvekslinger i en kødcomputer, hvis umådelige tankepotentiale har forledt os til at tro, at den er immateriel. Men når alt kommer til alt, er intet andet end møder mellem atomer. Der er ingen adskillelse, som gør en monolog mulig. Der findes ingen steder, hvor du kan tale i enrum. Alle vegne er du altid allerede viklet ind i et kor af stemmer, tidsligheder, modstande, skalaer og systemer, der griber ind i hinanden

32 Fiskeolie og yoga Vi er på mange måder vant til at tænke materialer som vidner til verdens begivenheder, hvilket de også kan ses som på adskillige planer. De ligger som dokumentation for menneskelig handling kulturelle artefakter, der kan skrives historie ud fra. Hvad jeg imidlertid kunne ønske er en udvidelse af begrebet vidne, så det ikke fremstår så statisk, som det har en tendens til. Et vidne er typisk den passive observatør af en hændelse, hvilket bliver en problematisk position at forestille sig i en verden, hvor intet er statisk og alt er hierarkisk jævnbyrdigt en verden, hvor det i stigende grad er svært at opretholde hierarkier som det, der skelner mellem (primære) handlende og (sekundære) vidner. Det virker mere perspektivrigt at tænke begrebet vidne bredere end denne adskillelse mellem aktører og vidner, der fastholder den materielle virkelighed i en passiv tilstand, hvor den som en blank side tager imod de aftryk, vi har tænkt os at sætte. Den forestilling overser nemlig, at materialerne foruden at være den (på ingen måde blanke, men) allerede heftigt overtegnede side, også er stempelpuden, der leverer blæk til fodsporene og fødderne selv. Materialerne er verden. Uden dem intet os og ingen handling. Handling er bare materie, der skifter plads, som tager og mister form. Universet der lægger kabale. Og bare fordi vi er i stand til at tænke en kontur omkring vores egne atomer og se dem som udgangspunkt for en unik formgivning, er det hverken ensbetydende med, at vi er de eneste, der gør noget, eller at resten af verden sidder måbende fikseret og bevidner det. Alene vejrforholdene det sidste årti kunne vidne om, at mennesket ikke er det eneste aktive, handlende, i en ellers passiv og betydningsløs verden. Og situationen lader efterhånden til at være den, at vi i lige så høj grad er vidner til materialerne, som de er vidner til os. Holisme er derfor blevet en meget markant konkurrent til det atomistiske verdensbillede, der adskiller tingene og placerer dem i et strengt hierarki, alt efter hvor selvstændige og unikke de opleves ud fra et menneskeligt synspunkt. De senere års fokus på klimaforandringer har fået os til at interessere os for, hvordan tingene hænger sammen, fremfor hvordan de adskiller sig fra hinanden. Det gælder for det første verden, der ikke består af adskilte genstande, for det andet mennesket, der ikke er adskilt fra verden. Og for det tredje gælder det kroppen og bevidstheden, der efterhånden ses som en integreret helhed. Det kommer f.eks. til udtryk, når vi får at vide, at fiskeolie og chokolade højner humøret, at fravær af d-vitamin sænker det, og at yoga kan stimulere det endokrine nervesystem og afhjælpe stress. Grænser eksisterer ikke, hvis man zoomer tæt nok ind. Alt har forbindelse til alting: Zone-terapi kan påvirke din fordøjelse, og på jobcentrets netværkskursus får man at vide, at der kun er syv håndtryk til Obama. Netværk, holisme, tværfaglighed og krydsbestøvning er tidens buzzwords. Hvis jeg oplever mig selv som adskilt fra de taster, jeg rammer nu, skyldes det at mit sanseapparat ikke er fintfølende nok til at erkende, hvad videnskaben har fortalt mig: at computeren og jeg består af samme materiale bare i forskellige, midlertidige konstellationer. Over og under målet Holistisk tænkning lader imidlertid til at være strandet i den slags sporadiske fornemmelser for sammenhæng. En større mentalitetsændring, der anerkender altings fundamentale hierarkiske jævnbyrdighed, lader stadig vente på sig. Og i det omfang, vi tænker holistisk, er det sjældent ensbetydende med en gennemgående erkendelse af vores egen indfældethed. For vi er jo stadig dem, der har unik indsigt i disse sammenhænge. Vi er stadig de vidende, og som sådan er vi alligevel ikke helt jævnbyrdige med resten af den holistiske helhed. Selvbevidsthed forbliver det, der udmærker os. Den menneskelige selvovervurdering klæber til os, hvor meget vi end vil det eller ej den lader til at være en integreret del af vores måde at tænke på. Den holistiske tankegang, som den kommer til syne i de senmoderne, vestlige samfund, lider ifølge filosoffen Graham Harman af den misforståelse, at mennesket fortsat tror, at det kan regne verden ud. Og det gør det enten ved at skyde over eller under målet. At skyde over målet er at se alting i samme astronomiske perspektiv, som jeg tidligere har opridset. Det er at påstå, at alting hænger sammen, fordi alting har samme udgangspunkt. At skyde under målet er, som jeg også har demonstreret, at splitte verden op i sine mindste bestanddele, atomer, og finde sammenhængen hér. Hvad der er fælles for begge holismer er, at de stiller sig tilfreds med en overfladisk forståelse, der ignorerer et kolossalt mellemlag imellem panoramaet og close-uppet. Og hér er verden hverken gennemskuelig eller ordentlig. Hvis vi tager 62 63

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN

ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN KANT ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN KSZ 100/70-11, 2016, Ball point on paper, 100 x 70 cm. PATTERN RECOGNITION MAGNUS PETTERSEN MIE OLISE KJÆRGAARD CAROLINE KRYZECKI CLAY KETTER 20. AUGUST

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Vi har haft en mailkorrespondance med Lektor fra Roskilde Universitet Karen Sjørup, hvoraf vi har anvendt en række citater. Denne vil fremgå i det følgende afsnit.

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark My Opinion about.. Presenter: What are the young people in Denmark thinking of the military. Here are some opinions: Names of participants are written in translation Camera: Editing: Sound: Duration: 2

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Principles: Couples, Families, Groups, and Mandated Clients Where is the distress? To whom does the feedback refer? Multiple voices in the room Systemic

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72)

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet, Odense Onsdag den 18. januar 2006 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.),

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

BLADE by Tim Bowler. Statements from the book. Statements Who? Context and meaning

BLADE by Tim Bowler. Statements from the book. Statements Who? Context and meaning BLDE by Tim Bowler Statements from the book ns du læser bogen Playing dead af Tim Bowler, skal du - når du finder nedenstående statements i teksten - notere i skemaet med hensyn til hvem der siger det,

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Temadag om spil i formidlingen Lindholm Høje 29. feb. 2016

Temadag om spil i formidlingen Lindholm Høje 29. feb. 2016 Temadag om spil i formidlingen Lindholm Høje 29. feb. 2016 Oplæg om historie-dilemmaspil v/ Marianne Dietz Om oplægsholderen PhD-studerende med fokus på spil i historieundervisningen, adjunkt v/ HistorieLab

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb

Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb MalmöHögskola Kulturochsamhälle(K3) Kultur ochmedieproduktion2008 Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb AfLouiseLidangKrøyer Englishtitle: Kidsunderanewparadigm? Conceptsandpracticesofchildren

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Bilag 5 - Respondentskemaer. Farvekodning: Blå: Neutralt udsagn. Rød: Kritisk udsagn. Grøn: Positivt udsagn

Bilag 5 - Respondentskemaer. Farvekodning: Blå: Neutralt udsagn. Rød: Kritisk udsagn. Grøn: Positivt udsagn Bilag 5 - Respondentskemaer Farvekodning: Blå: Neutralt udsagn Rød: Kritisk udsagn Grøn: Positivt udsagn Fokusgruppe Forståelse Konstruktionsbevidsthed Holdning Handling Handlingsforløb It s about a group

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Voice of the People Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Photographer: Lars Damgaard Nielsen Editing: Jesper Mortensen Places of shooting: Riga,

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

nyt håndmalet univers

nyt håndmalet univers ny kollektion 2017 NY KOLLEKTION 3 nyt håndmalet univers Det er med stor glæde og forventning at vi hermed præsenterer vores nyeste kollektion, som viser en helt ny og mere kunstnerisk og eksperimenterende

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering.

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. ida, katrine og mia. Kommunikation/IT-opgave Hvordan læser man på nettet? Og hvad har det betydet for den måde, i har skrevet jeres artikler på? Når man

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Bilag. Indhold. Resumé

Bilag. Indhold. Resumé Bilag Indhold Resumé... 1 Abstract... 2 Indgang og ventetid... 3 Resumé Dette projekt forklarer, hvilke værdier samfundet er udviklet igennem, og hvordan disse har haft en effekt på individet. For at gøre

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Talk in your work groups: Discuss how FIT can make sense in your work context. Discuss benefits and challenges of using FIT in your work place. Generate questions for Susanne

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Klimaformidling Odense 26.10.2015

Klimaformidling Odense 26.10.2015 Klimaformidling Odense 26.10.2015 En NØRD s oplevelser fra den 3. verden som inspirerer til forandring: Radikale problemer kræver radikale løsninger. Hvis vi vil ændre vores måde at leve på, er vi derfor

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Technology & Modernity

Technology & Modernity Technology & Modernity Samspillet mellem teknologi og samfund Fornuft & frihed - Life, liberty and the pursuit of happiness Rationalitet & Maskiner Fremskridt Æstetik End of history De moderne De umoderne

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

NÅR KØNSNORMERNE LARMER

NÅR KØNSNORMERNE LARMER NÅR KØNSNORMERNE LARMER - En kritisk diskursanalyse af, hvordan konstruktioner af maskulinitet influerer på unge mænds oplevelse af kærestevold Af: Amalie Frederikke Stender og Malene Laustsen Blædel Vejleder:

Læs mere

Workshop in Participatory Video: 11-12 Dec 2008

Workshop in Participatory Video: 11-12 Dec 2008 Workshop in Participatory Video: 11-12 Dec 2008 Casestory Fortæl en historie om det at være fremmed i en ny kultur. Hvad kan du fortælle danskere, så de bedre forstår, hvordan det er at være fremmed i

Læs mere

Handout 1: Eksamensspørgsmål

Handout 1: Eksamensspørgsmål Handout 1: Eksamensspørgsmål Denne vejledning er udfærdiget på grundlag af Peter Bakkers vejledning til jeres eksamensspørgsmål. Hvis der skulle forekomme afvigelser fra Peter Bakkers vejledning, er det

Læs mere

Sweden Norway France United Kingdom Denmark Finland EFG International Professional

Sweden Norway France United Kingdom Denmark Finland EFG International Professional Professional EJ 2 Eyes design: Johannes Foersom & Peter Hiort-Lorenzen EJ 2 EJ 2-R 42,5 cm 83 cm 67 cm 84 cm 45 cm 50,5 cm 59,5 cm 53 cm 58 cm EJ 2 Eyes design: Johannes Foersom & Peter Hiort-Lorenzen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

DANSK TEST, a1/a2. En/et A word en ord et ord both. A year et år en år both. Plural Two words to ord to orde to order. Two years to år to åre to årer

DANSK TEST, a1/a2. En/et A word en ord et ord both. A year et år en år both. Plural Two words to ord to orde to order. Two years to år to åre to årer DANSK TEST, a1/a2 En/et A word en ord et ord both A year et år en år both Plural Two words to ord to orde to order Two years to år to åre to årer Big or small letters Danish dansk Dansk both Dane dansker

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere