Forord. om skriftsprog og forståelighed. Denne vejledning er skrevet af sprogfolk, der ved noget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. om skriftsprog og forståelighed. Denne vejledning er skrevet af sprogfolk, der ved noget"

Transkript

1

2 Forord Denne vejledning er skrevet af sprogfolk, der ved noget om skriftsprog og forståelighed. Men forfatterne beder læserne forestille sig, at det er en henvendelse fra den menige dansker - ham og hende, der hver dag er mere el/er mindre forpligtet til at læse og forstå en mængde skriftlig information, uden egentlig at have lyst. Bogen er denne danskers bøn til de offentligt ansatte. Danskeren beder disse mennesker om at skrive mere naturligt, så man kan forstå meningen ved at læse teksten en gang, og uden at man hele tiden får fornemmelsen af, at ens briller dugger. Bogen handler bl.a. om, hvorfor dette forord ikke starter med ordene:»nærværende publikation er udarbejdet af... «3

3 Indhold side 3 Forord 5 FØRST ER DER ORDENE 6 Ord er ikke altid fæl leseje 8 Ord kan have kedelige bitoner 9 Ord kan være lovlig smarte 10 Ord kan være for luftige 11 Ord kan betyde flere ting 11 Ord kan være overflødige 12 Ord kan sættes på skruer OG AF ORDENE BLIVER DER SÆTNINGER 15 Sætningen må ikke være for lang 16 De i de i denne vejledning behandlede emner liggende problemer 16 Sådan bliver en sætning for lang 18 En finere måde at sige»og «på OG AF SÆTNINGERNE BLIVER DER TEKSTER 20 Hvad lavede du i aftes? 20 Enhver tekst er svar på et spørgsmål 22 Se 143, stk. 4 og stk. 5, jvf. stk Efterord

4 Ord er ikke altid fælleseje»det er pudsigt, at der med de relativt faa Ord, som findes i Sproget, kan siges saa meget Sludder,!, siger Storm P. Når så meget af det, der bliver sagt og skrevet, opleves som sludder, skyldes det ofte uhensigtsmæssig brug af ord. Ord er der mange af i vores sprog, men kun forholdsvis få er fælles for alle danskere - og med fælles menes, at alle er enige om, hvad ordene betyder. Ord som han, hun, jeg, dreng, pige, hus, gå, træ, og, fisk g iver sjældent problemer. De farlige ord er dem, der bruges meget af nogle få mennesker, men sjældent eller aldrig af andre. Det drejer sig især om den fagjargon, som naturligt opstår og vinder indpas inden for alle grupper af mennesker med fælles uddannelse eller fagområde. Sådanne ord er farlige for kommunikationen. I visse snævre kredse opnår de hurtigt ligestilling med sprogets almindeligste gloser, og snart er medlemmerne af disse kredse ude af stand til at afgøre, om et ord, de bruger til daglig, nu også hører hjemme i dansk normalsprog. Læs disse sætninger: (1 ) Forsvareren påstod frifindelse subsidiært bødestraf. (2) Set fra et æstetisk synspunkt er det en god løsn ing. (3) Selskaberne blev fusioneret i efteråret. (4) Vi arbejder jo uden feedback! (5) Der var overhovedet ingen respons fra kursisterne. For flertallet af danskere er de fremhævede ord tågesnak. Men for dem, der bruger ordene i det daglige, adskiller de sig ikke fra det almindelige ordforråd - og derved bliver de farlige. Der er ikke noget i vejen med ordene i sig selv - i mange tilfælde er de endda særdeles anvendelige og kan ikke erstattes af andre enkeltord. Et ord som subsidiært i (1) er jo næsten blevet uundværligt i juridisk sprogbrug. Det dækkes ikke af eller, fordi dette ord ikke fortæller, at det ene (frifindelse) foretrækkes fremfor det andet. Men selvfølgelig kan det undværes i sproget, og det hører i hvert fald ikke hjemme i skrivelser til menigmand. Her må man forklare sig nærmere. I en kommunal bekendtgørelse om snerydning hedder det bl.a.: (6) Sneen skal samles på cykelsti nærmest kørebanen eller subsidiært på kørebanen tæt ved rendestenen. Bekendtgørelsen skal læses af alle grundejere, viceværter m.fl. i kom- 6

5 munen, så man kan ikke uden videre gå ud fra, at læserne er. fortrolige med-en-sådansprogbrug. Det burde hedde f.eks.: (7) Sneen skal samles på cykelstien nærmest kørebanen. Hvis det ikke kan lade sig gøre, (fordi... ), må den anbringes på kørebanen tæt ved rendestenen. Ordet subsidiært e~ som sagt godt og praktisk tor jurister og hvem der ellers bruger og forstår ordet - som det ses af eksemplet sparer det en for længere forklaringer. Men når man ikke kender sin modtager, må man ikke bruge det. Ordet æstetisk i (2) er farligt på en anden måde. Det er ikke så udbredt som sin modsætning uæstetisk, der nærmest betyder»usoigneret, uappetitlig, frastødende«. Derfor vil æstetisk af mange blive opfattet som det modsatte af uæstetisk, altså»renlig, appetitlig, tiltrækkende«, hvor det er ment som»kunstnerisk«. Ordet fusioneret i (3) vil i bedste fald ikke b'!jve forstået, i værste fald vil det blive opfattet som»adskilt ~ ' opsplittet «(jævnfør diffus, -konfos), altså det modsatte af,. hvad :der menes. Ordene feed-back (tilbagemelding) og respons (reaktion, svar) i (4) og (5) er modeord. Oprindelig har de tilhørt snævert fagsprog (hhv. kybernetik og pædagogik), men herfra har de bredt sig og anvendes nu i visse kredse som en del af det., daglige ordforråd. Men de har ikke bredt sig overalt, og for mange dansktalende er ordene sort tale. Denne liste af farlige ord kan udvides næsten i det uendelige. Det er ikke ord, der skal forbydes, men de hører ikke hjemme i skriftlig kommunikation med offentligheden eiler den enkelte borger. NB! Det er ikke fordi det er fremmedord, at ordene er farlige. Ord som turist, avis, kiosk, agurk, cigar er også fremmedord. Nej, det er fordi ordene er nye eller sjældne i dansk og man derfor ikke kan forvente, at alle modtagere kender dem. Hvis du er usikker med hensyn til brugen af et ord, så spørg dig selv, om du med sikkerhed kan sige, at du kendte og brugte ordet, inden du begyndte på din endelige uddannelse. Er svaret»nej«eller»måske«, så find et andet udtryk! (Det gælder Kun, hvis du er usikker. Ord som moms, frikort, miljøminister er også nye i sproget, men de er i sagens natur blevet fælleseje). 7

6 Ord kan have ke~elige bitoner Men det er ikke kun fagudtryk, der er farlige. Det er også ord, som i og for sig er gode danske gloser, men som sjældent forekommer uden for forretningsbreve og officielle skrivelser. Ofte drejer det sig om ord, der uden videre kan erstattes af andre o"g mere almindelige ord, uden at meningen ændres. Skriftsproget i den offentlige forvaltning har et stort udvalg af sådanne gloser. Der er ikke tale om egentlige fagudtryk, men om ord, der på grund af en lang tradition menes at høre hjemme i officiel stil. Prøv at se på denne række af synonymer (synonymer er ord, der betyder det samme eller omtrent det samme): (8) Hvis Såfremt Dersom Ifald I tilfælde af, at I det omfang, Under forudsætning af, at Forudsat Posito Om For så vidt Der er næppe nogen tvivl om, hvilket af synonymerne der er det almindeligste. Det er ordet hvis. Det betyder ikke, at det altid kan erstatte eller skal foretrækkes for alle de andre. Men i mange tilfælde kan man vælge frit mellem f.eks. hvis, såfremt og dersom. Og i de tilfælde vil danskere i utvungen stil altid vælge (og forvente) hvis. Optræder ordet mange gange i en tekst, eller ønsker man at betone det særligt ("smage på det«), så kan man med fordel vælge et af de andre synonymer. Men hovedvarianten er og bliver hvis. Her er et lille udvalg af sådanne ord med "oversættelse«til hovedvariant. Igen er der tale om en liste, der kan forlænges i det uendelige, og også her skal det understreges, at brug af ordene i venstre liste ikke skal forbydes - bare begrænses til det rimelige. (9) Skriv ikke - hvor det er lige så godt at skrive hvorledes hvordan ligeledes også nærværende denne, dette indtræffe ske rekvirere få, bestille andragende ansøgning samt og således derfor, altså ; sådan således, at så såvel... som både... og Læg mærke til, at ordene i venstre liste gennemgående er længere (tungere) end dem i højre. Det farlige ved ordene ligger i forskellige ting : de gør sproget fremmedartet de gør stilen tung og let sløret de kan virke (selv)højtidelige. Derved nedsætter de læsehastigheden og irriterer sarte læsere. Den almindelige modvilje mod det offentliges sprogbrug skyldes for en stor del den slags ord. 8

7 Ord kan være lovlig smarte Nye begreber og nye ting fører nye ord med sig - tingene skal jo hedde noget. I Danmark importeres hele tiden nyskabelser fra det store udland, ikke mindst fra USA, og denne kulturimport ledsages ofte af en tilsvarende ordimport. Det gælder på mange områder, især teknologi (edb), virksomhedsledelse (management) og reklame (sales promotion). I de sidste årtier er vores ordforråd blevet forøget ganske betydeligt ad den vej, og mange ord er gået over i dagligsproget - men vel at mærke kun i visse menneskers dagligsprog. Hør her: (10) Mens vi er på jobbet, må vi skippe alle individuelle ambitioner. Her gælder det team work. Inden man kan starte et projekt op, skal resultatet af det indledende researcharbejde gennemgås i en slags workshop, hvor alle medarbejdere deltager. Det giver maksimal udnytte lse af bureauets know-how, og. know-hower en væsentlig del af vores image. På workshoppen bliver alt checket, og allerede her i opstartsfasen planlægger vi follow-upkampagner... Ophobningen af smarte ord giver den talende eller skrivende et skær af dynamik, af at være med på noderne og at have magt over tingene. Men mange oplever det som frimurersprog, andre oplever det som et krampagtigt forsøg på at dupere læseren eller tilhøreren. Men først og fremmest kan overdreven brug af nye, smarte ord skabe kommunikationskløfter, især hvis ordene simpelt hen er engelske uden forsøg på oversætteise. Husk: Der er stadig mange mennesker i Danmark, der aldrig har haft engelsk i skolen, og for hvem know-how lige så godt kunne hedde hownow. Selvom et engelsk-klingende ord er in, behøver dets danske oversættelse ikke at være out. Ikke alle de kursiverede ord i (10) kan uden videre erstattes af bedre. Men mange kan : Disse ord er in - men disse er ikke out på jobbet på arbejde skippe opgive, droppe starte op starte, begynde workshop (her) møde image ansigt udadtil, ry, omdømme, billedet af os checke kontrollere, undersøge opstartsfase første fase, begyndelse follow~up - - opfølgning De nye, smarte ord betyder selvfølgelig tit noget lidt andet end den danske oversættelse. Men det, man skal være på vagt over for, er tilbøjeligheden til at bruge et nyt og smart ord, hvor et mere gængs ord dækker lige så godt - eller bedre. Det, man vinder i beun-. dring, taber man i kommunikation. 9

8 Ord kan være for luftige Ofte foretrækker den officielle stil et mere abstrakt ord, hvor et mere konkret havde været lige så godt. Se f.eks. de første og de sidste ord i forordet til denne vejledning : ordet publikation er mere abstrakt end ordet vejledning (en vejledning er altid en publikation, men en publikation er ikke nødvendigvis en vejledning). Hvis man bruger for abstrakte udtryk, fjerner man læserens opmærksomhed fra det emne, man behandler. En kritik af en brødrister kunne have lydt: (11 ) Man kan ikke udnytte brødristeren effektivt, for der kan kun være to skiver brød i den ad gangen. Men den lød: (12) Jeg vil i øvrigt ikke undlade at henlede opmærksomheden på visse forhold ved apparatets konstruktion, som medfører en ineffektiv udnyttelse af dets potentielle kapacitet. Det abstrakte ordvalg i (12) gør, at det lige så godt kunne have drejet sig om en telefon, et lysbilledapparat, et fotografiapparat eller en varmluftsblæser til håndtørring. Ordet apparat er en abstraktion af brødrister. Man kan opstille en abstraktionsstige for de fleste navneord. Det mest konkrete er nederste trin, det mest abstrakte er øverste trin, f.eks. : (13) Beford ri ngsm iddel Køretøj Motorkøretøj Bil Personbil Opel Opel Kadett Opel Kadett 1978 Min bil Når du skal vælge mellem trin på abstraktionsstigen, så vælg så langt nede som muligt. Skriv ikke»bemeldte motorkøretøj«, hvor det ville dække at skrive»oeres bil«. Når der er mange abstrakte ord i en tekst, bliver den vanskelig at forstå og fastholde, så brug det mest konkrete udtryk, hvor det er muligt at vælge. Hvis der er tale om en spade, så lad være med at skrive arbejdsredskab, og hvis du vil sige noget om en brødrister, så lad være med at kalde den et apparat. Det abstrakte ord motorkøretøj er godt og nyttigt, når man skal skrive sammenfattende om motorcykler, biler, scootere osv. Men når talen kun er om biler, så hedder det biler. Her er et lille udvalg af konkrete ord (til højre) og deres nærmeste abstrakte overbegreb (til venstre): (14) Når du skal til - så prøv først, om at skrive det går an at skrive publikation tilstille skriveredskab skrivelse midler ejendom hæfte, brochure, bog, vejledning, rapport sende, bringe kuglepen, blyant brev penge hus, gård 10

9 Ord kan betyde flere ting Ord kan være overflødige Se eksempel (1) på side 6 igen. Vi har undersøgt ordet subsidiært, men der optræder et farligt ord mere: påstod. Det er farligt, fordi det er tvetydigt, dvs. det betyder noget helt andet i dagligsproget end i sproget i retssalen. Noget lignende gjaldt ordet æstetisk, og der kan nævnes flere af slagsen: (15) Ord: Betydning Betydning på normal- på fagsprog: sprog: påstå hævde, kræve postulere indstille ophøre, regulere anbefale forestil- opførelser, bebrejdelser, linger ideer indsigelser erindre huske, indvende mindes besvære kværulere sig klage rente af rente af rente på 100 kr. 100 kr. 100 kr. Når sådanne flertydige ord anvendes af fagfolk, kan man kun vente, at de bliver misforstået af andre. Man kan ikke sige noget generelt om, hvilke ord der er overflødige. Ofte drejer det sig om klicheer, som man let forfalder til på grund af skadelig indflydelse fra miljøettre eksempler kan illustrere fænomenet: (16a) Indsamlingen af data begynder allerede i år. (17a) Analyser og beregninger afpasses efter opgaverne. (18a) Vi regner derfor med allerede i år at have overvundet vanskelighederne ved sammenlægningen. De tre sætninger er hver for sig korte, klare og tydelige. Der er ingen overflødige ord, og meningen forstås umiddelbart. Men sådan så de heller ikke ud, før en sprogkonsulent havde barberet dem for floskler og fraser. Inden da så de sådan ud, sammenlign selv: (16b) For så vidt angår datai ndsamlingen, vil denne blive påbegyndt allerede i indeværende kalenderår. (17b) Analyser og beregninger vil blive afpasset i overensstemmelse med de opgaver, der skal løses. (18b) Der er således begrundede fqrmodninger om, at de med sammenlægningen forbundne problemer vil have fundet deres løsning allerede ved udgangen af dette år. Når længere tekster er skrevet 'i denne stil, bliver de dræbende kedsommelige. Der er alt for langt mellem informationerne, man vælter rundt i tomme fraser og klicheer, og man får en fornemmelse af at have læ$t det hele før. Og det skærper ikke læserens interesse for teksten. Forfald ikk.e ti.1 fraser og klicheer, selvom alle andre bruger dem. Og lad dig ikke friste til at brodere på en færdig sætning for at få den til at se mere respektindgydende ud. Din opgave er at informere - ikke at imponere! 11

10 Ord kan sættes på skruer En sætning, der udtrykker en ganske banal mening, kan altid sminkes op, så den virker som imponerende nytænkning. Et af virkemidlerne er at undgå almindelige udsagnsord som f.eks. behandle, undersøge, henvende sig, forhøje, meddele, læse igennem. De erstattes af navneord som: behandling, undersøgelse, henvendelse, forhøjelse, meddelelse, forøgelse, gennemlæsning. (19) Når man mener behandler undersøger Skriver man gør til genstand for behandling foretager en undersøgelse henvender sig retter henvendelse gennemfører præ- mieforhøjelser forhøjer præmien meddeler produktionen forøges læser igennem giver meddelelse om der sker en forøgelse af produktionen foretager en gennemlæsning Man synes ikke at blive generet af de nytilkomne udsagnsord gør, foretager, retter, gennemfører, giver, sker, men de betyder jo heller ikke noget. Denne maner tynger stilen, og man bør søge at imødegå den. Det kan kun gøres ved selvkontrol. Når du har skrevet en tekst, så læs dehigennem (du skal ikke foretage en gennemlæsning!), og se, om ikke nogle af de ord, der ender på -else, og -ing og andre af slagsen, med fordel kan skiftes ud med mere naturlige udtryk. Her er flere eksempler: (20) Når man kan - behøver man så at skrive skrive overvejer anvender, bruger begynder er rigtigt forandres kortlægger tage under overvejelse tager i anvendelse tager sin begyndelse har sin rigtighed undergår forandring foretager en kortlægning af hvis De anker såfremt påanke finder sted Men selvfølgelig må man ikke bare automatisk udskifte det ene udtryk med det andet. De afledede navneord har deres berettigelse i visse sammenhænge. Når f.eks. en minister siger: (21 ) Der skal gennemføres besparelser på disse områder så kan man ikke uden videre påstå, at han/hun lige så godt kunne have sagt (22) Der skal spares på disse områder. De to udtryk betyder ikke helt det samme. I det første er der tale om konkrete besparelser, i det andet kan der menes, at der sådan i almindelighed skal sættes tæring efter næring. Intet udtryksmiddel er overflødigt. Men lad ikke de flottere klingende udtryk brede sig på områder, hvor de ikke hører hjemme, og hvor de bare fortrænger det naturlige sprog. 12

11

12 Den gamle kancellistils særkende var - foruden de papirknitrende ord som hvorhos, anholde, andragende, hoslagt osv. - de meget lange, "formfuldendte«sætninger med utallige indskud og halsbrækkende sammenslyngninger: (23) I et med stiftsøvrighedens erklæring af 30. oktober 1963 (j.nr. M.J.256/56) hertil tilbagefulgt andragende har Gunnelev sogns menighedsråd anholdt om godkendelse af, at menighedsrådet modtager det hoslagt tilbagefølgende, af den i anledning af anlægget af en motorvej over Fyn nedsatte ekspropriationskommission den 26. september 1963 afgivne forligstilbud, hvorefter der for afståelse af en del af den Gunnelev kirke tilhørende ejendom, matr. nr. 1 r af Gunnelev by og sogn, hvorpå kirkens parkeringsplads er beliggende, samt for ulemper betales 1000 kr., hvorhos motorvejsanlægget uden udgift for menighedsrådet retablerer parkeringspladsen v.ed under denne at inddrage det overfor kirkegården beliggende areal af den eksisterende vej. Den måde at skrive på havde ubestrideligt sine fordele. Sætningerne var kompakte, udsagnene var utvetydige, præcise og udtømmende. Særlig godt egner stilen sig til definitioner. Se for eksempel, hvordan Ordbog over det Danske Sprog definerer ordet Sport: (24) 1) (... ) en (efter visse gældende regler udøvet, systematisk, men uden erhvervsmæssigt øjemed dreven, især i fri luft udført) virksomhed, der kræver et vist maal af legemlig anspændelse og færdighed, og som udøves med det formaal at skaffe udøveren den tilfredsstillelse eli. lysttøleise, der ligger i at overvinde de med virksomhedens rette udførelse forbundne vanskeligheder, kappes med andre, overgaa dem i konkurrencer, især tillige: udvikle sin legemlige dygtighed, styrke, hurtighed, smidighed, sundhed ; (... ) Når man behersker denne skrivemåde, er den på sin vis meget let - at skrive. Men den er meget lettere at skrive end at læse. Læg mærke til, at man ikke læser en sådan tekst fortløbende - øjnene skal springe frem og tilbage for at søge efter sammenhængen. Det kræver lang tids øvelse, og den øvelse har kun de færreste. I al almindelighed kan en læser med rimelighed stille det krav til en tekst fra det offentlige, at den skal kunne forstås og tilegnes efter en ubesværet gennemlæsning. Hvis man vil imødekomme dette krav, er der en række ting, man skal være opmærksom på, når man formulerer en sætning. 14

13 Sætningen må ikke være for lang En læservenlig sætning har sjældent mere end 26 ord, og i en længere tekst må der ikke være mere end ord pr. sætning i gennemsnit. På den anden side må man variere længden af sætningerne. Det er uudholdeligt at læse en tekst, hvor alle sætningerne er ganske korte. Det giver en monoton og søvndyssende rytme. Føles en sætning for lang, skyldes det ofte, at den indeholder for mange informationer. Se for eksempel disse to tekster: (25) Det er Byrådsforeningens opfattelse, at det af Bystyreisen udarbejdede udkast til klagevejledning ikke giver borgerne tilstrækkelig mulighed for at vurdere, hvilke forhold der kan klages over, og til hvilken myndighed klagen skal indbringes for. 1 ) (26) Byrådsforeningen mener ikke, at Bystyreisens udkast er godt nok. Det fortæller ikke borgeren, hvad der kan klages dver, og hvem man skal klage til. l) Denne tekst, der er autentisk bortset fra navnene, indeholder en sproglig fejl (sidste syv ord). Det viser, at den måde at skrive på også er fremmed for den skrivende - hvorfor så bruge den? Mange klicheer er skåret væk under omskrivningen, adskillige ord er skiftet ud med andre, men først og fremmest er sætningen knækket over i to dele. Der er nemlig to informationer, og de kræver begge så mange ord, at det er rimeligt at tildele dem hver et punktum. Et andet eksempel: (27) Såfremt forhøjelser af de under punkt a nævnte præmier og bidrag skyldes lønstigning på grund af oprykning i højere stilling, opnåelse af højere anciennitet og lignende eller en almindelig ændring af pensionsvilkårene for de i en virksomhed ansatte pensionsberettigede personer, kan den forhøjede præmie dog i sin helhed fradrages i det år, hvori den erlægges. Denne sætning er ikke alene for lang. Den er også bygget op på en måde, så læseren må holde vejret helt ned til ord nr. 49 (»fradrages«). Først der kunne der være sat punktum. De fleste læsere må derefter begynde forfra - nu kan de orientere sig i teksten. Det kan man ikke, før man ved, hvor sætningen kunne have sluttet, her altså ved ordet "fradrages«. En mere læservenlig måde at udtrykke (27) på kunne f.eks. være: (28) Hvis de præmier og bidrag, der er nævnt i punkt a, bliver forhøjet, kan forhøjelsen normalt ikke fradrages. I visse tilfælde kan man dog fradrage hele den forhøjede præmie, nemlig hvis forhøjelsen skyldes lønstigning p.g.a. avancement lønstigning p.g.a. højere anciennitet og lign. almindelig ændring af pensionsvilkårene for de ansatte i en virksomhed. Nu står selve meddelelsen først, og betingelserne bagefter. Derfor kan der sættes punktum langt tidligere, og man behøver kun læse teksten en gang. En læservenlig periode (fra punktum til punktum) har sjældent mere end ord. I gennemsnit må der højst være ord pr. punktum. 15

14 De i de i denne vejledning behandlede emner liggende problemer Sådan bliver en sætning for lang Sætning (27) indeholder to led med en særlig drilagtig konstruktion: de i kommunen bosiddende personer de personer, der bor i kommunen Først og fremmest må man undgå, at en sætning bliver for lang, mens man skriver den. (29)»de under punkt a nævnte præmier«(30)»de i en virksomhed ansatte pensionsberettigede personer«det er en konstruktion, man i det store og hele bør undgå, fordi den bremser læsningen. For folk, der ikke er særlig læsevante, er det nødvendigt at læse sådanne helheder to gange, og det betyder groft sagt en halvering af læsehastigheden. Prøv selv at sammenligne formuleringerne her i venstre liste med dem i højre: (31) Skriv ikke: de under punkt a nævnte præmier et af ministeren nedsat udvalg Skriv hellere: de præmier, der er nævnt under punkt a et udvalg, der er nedsat af ministeren de i loven nævnte betingelser de til rådighed stående midler det Dem i skrivelse om bevilling af boligsikring givne pålæg (!) de betingelser, der er nævnt i loven de midler, der er til rådighed det pålæg, De har fået i skrivelsen om bevilling af boligsikring Når sætninger bliver for lange, skyldes det tit, at de har været for længe undervejs. De fleste kender den situation, at man har skrevet et første-udkast, som så bliver brugt som grundlag for videre bearbejdning. Man kunne forestille sig, at en lovparagraf i første fase har set sådan ud: (32) 19. Hvis en apoteker ikke skønnes at kunne udføre sit arbejde forsvarligt, kan han fratages retten ti I at drive apotek i Danmark. Denne formulering er ikke udtømmende, og det ved juristen godt. Der skal tilføjes nærmere omstændigheder, nøjagtigere udtryk, snævrere betingelser osv., og det er heller ikke kun apotekere, loven gælder for. Andre love og bestemmelser bliver gransket, kolleger bliver spurgt, og lidt efter lidt begynder sætningen at svulme open dansk sætning har jo altid plads til et led mere. 16

15 Til sidst er paragraffen færdig. Nu mangler der intet - alt er med, alle huller er lukket, og parag raffen er vandtæt fra alle sider. Og her er den så i fuld udrustning : (33) 19. Må det antages, at en apotekers, sygehusapotekers, provisors eller apoteksmedhjælpers udøvelse af hans virksomhed er farlig for hans medmennesker enten på grund af legemlige mangler eller varig eller med mellemrum indtrædende mangelfuld sjælstilstand, hvadenten dette skyldes sygdom eller misbrug af alkohol, narkotika og deslige, eller på grund af udvist grov uduelighed, afgiver sundhedsstyrelsen til indenrigsministeren indstilling om, at den pågældende, såfremt han er apoteker eller sygehusapoteker, frakendes retten ti I at d rive apotek eller ti I at tilberede lægemidler eller til at fungere på noget apotek her i landet, og hvis han er provisor eller apoteksmedhjælper, frakendes de to sidstnævnte beføjelser. Hvis man havde haft læserne i tankerne, ville man have stoppet op og tænkt sig om, inden man begyndte at fylde på. Man ville så have indset, at (32) jo er god nok, der mangler bare nogle tilføjelser, og de kan så formuleres for sig selv. (32) kunne f.eks. fortsætte: (34) Samtidig frakendes retten til at tilberede lægemidler og til at virke på noget apotek her i landet' Disse bestemmelser gælder også for sygehusapotekere. En provisor eller en apoteksmedhjælper kan frakendes de to sidstnævnte beføjelser. Det er sundhedsstyrelsen, der indstiller til indenrigsministeren, at vedkommende bliver frakendt de nævnte rettigheder. Frakendelse kan ske, hvis den pågældende må anses for at være farlig for andre ved sin udøvelse af apoteksvirksomhed på grund af legemlige mangler, kronisk eller periodevis sindssygdom eller misbrug af alkohol, narkotika og lignende. Frakendelse kan også ske, hvis den pågældende har udvist grov uduelighed. Hvis man læser (33) først, og derefter (32) og (34), ser man et eksempel på, hvordan en lang og overfyldt sætning kan brydes op: Mens man læser (33), finder man den væsentligste oplysning, som man skriver ned så kortfattet som muligt. Det er gjort i (32). OG SÆT sa PUNKTUM OG LUK FOR TILGANG AF NYE ORD I DEN SÆTNING! LAD DIG IKKE OVERTALE AF NOGEN TIL sa MEGET SOM ET BIORD MERE! Derpå samler man de oplysninger, man ikke har fået med, ordner dem i korte sætninger og skriver dem ' ned i logisk rækkefølge. Læser man (32) og (34) efter hinanden, får man nøjagtig samme besked som i (33). Lidt flere ord måske, men meget nemmere læst. Hvis der skal tilføjes noget i en tekst, så prøv først, om det kan gøres i et selvstændigt punktum. Mulighederne for at tilføje led og bisætninger i en færdig sætning fører let til misbrug. 17

16 En finere måde at sige»og«på Se disse eksempler, og bemærk især de kursiverede ord : (35a) Såfremt en virksomhed låner en medarbejder fra Plantedirektoratet, forbliver den pågældende ansat i Plantedirektoratet, mens afregningen foregår gennem Danmarks Erhvervsfond. (36a) Skolestyreisen finder således grundlag for iværksættelse af en nærmere undersøgelse af sagen, samtidig med at overlærer Jensen suspenderes fra tjenesten, medens undersøgelsen står på. (37a) Man har derfor fra ministeriets side ikke iværksat foranstaltninger til afhjælpning af generne, ligesom der heller ikke er foranstaltninger under forberedelse. De tre udtryk mens, samtidig med at og ligesom er kun fyldigere udtryk for og. Prøv selv at slette de kursiverede ord og' sæt punktum eller komma i stedet for. Sætningerne kan så lyde f.eks. : (35b) Hvis en virksomhed låner en medarbejder fra Plantedirektoratet, forbliver den pågældende ansat i Planted i rektoratet. Afreg n ingen sker gennem Danmarks Erhvervsfond. (36b) Skolestyreisen finder således grundlag for iværksættelse af en nærmere undersøgelse af sagen. Overlærer Jensen suspenderes fra tjenesten, mens undersøgelsen står på. (37b) Man har derfor fra ministeriets side ikke iværksat foranstaltninger til afhjælpning af generne, og der er heller ikke foranstaltninger under forberedelse. Pludselig står meddelelserne langt klarere og mere velordnede. (Sprogkonsulentens fingre klør selvfølgelig efter at bearbejde dem mere gennemgribende, men her holder vi os til emnet, det opstyltede og). Det pudsige er, at de tre udtryk mens, samtidig med at og ligesom i andre sammenhænge faktisk har en betydning udover og. Det kan have en komisk effekt: (38) (Fra en avis) : Travhingsten Arnold har i løbet af efteråret vundet 15 konkurrencer, samtidig med at han har bedækket 34 hopper spredt over hele Sydfyn. Det må da have været et syn for guder! Hvis du mener»og«, så lad være med at skrive ligesom, mens eller samtidig med at. Det tjener kun til at komplicere sætningen og gøre den kedelig og officiel. 18

17

18 Hvad lavede du i aftes? Enhver tekst er svar på et spørgsmål Det er et spørgsmål, der stilles hver dag, af mange mennesker, til mange mennesker. Vi skal ikke gå i detaljer med, i hvilken situation spørgsmålet stilles, hvorfor det stilles, eller hvem der stiller det til hvem. Men vi vil prøve at se på, hvordan to forskellige mennesker kunne tænkes at svare: Hanne:»En interessant udsendelse i tv, det kolde og fugtige vejrlig herovre, samt mangel på alternative planer og tilbud i øvrigt gjorde det let for mig at træffe beslutning om at tilbringe aftenen i mit hjem.«poul :»Jeg blev hjemme og så fjernsyn. Der var nemlig noget, jeg gerne ville se, og det var for dårligt vejr til at gå ud i. For resten havde jeg heller ikke andet at lave.«hvis Hanne altid svarer sådan, når hun bliver spurgt om noget, så kan hun ikke have mange venner tilbage. Det vil hedde om hende, at hun er fuld af omsvøb, omstændelig, dræbende kedsommelig, akade- misk, at hun taler som en bog, og at man aldrig får et konkret svar ud af hende. Alt sammen fordi hun ikke svarer på det hun bliver spurgt om, før hun har fremlagt detaljerede redegørelser, omstænd(el)igheder og årsagssammenhænge. Poul svarer først på det, han bliver spurgt om. Derefter føler han måske trang til at uddybe svaret med et par supplerende bemærkninger. Eller med andre ord : I Hannes svar skaber de første 32 ord kun afstand mellem spørgsmål og svar. I Pouls svar er afstanden til spørgsmålet den kortest mulige. Set fra spørgerens synspunkt bringer Hanne det overflødige stof først (og risikerer derved, at spørgeren er over alle bjerge, inden svaret kommer), mens Poul kommer med svaret prompte og derefter overlader det til den nysgerrige spørger selv at afgøre, hvornår han vil lukke ørerne. Lad os lige vende tilbage til de to eksempler (27) og (28). Disse to tekster er også svar på et spørgsmål, nøjagtig som Hannes og Pouls sætninger. Forskellen er, at spørgsmålet, som (27) og (28) svarer på, ikke er formuleret direkte. Den, der har skrevet teksterne, har kun haft en vag forestilling om, hvad læseren bør have at vide. Det spørgsmål, som de to tekster besvarer, kunne for eksempel lyde: Må man trække hele den forhøjede præmie fra på selvangivelsen? Man kan nu se, at (27) svarer som Hanne, (28) som Poul. Det er tit den skrivendes problem at formulere det spørgsmål, der skal besvares. Den kommende læser gør sig måske ikke klart, eller ved slet ikke, at der er et spørgsmål. Inden man begynder at udforme en tekst, er det derfor en god ide at spørge sig selv: Hvad ønsker modtageren først at få at vide? 20

19 eller Hvad skal modtageren have at vide? Svaret på dette spørgsmål skal formuleres så tidligt i teksten som muligt, og først derefter kan man så tilføje de forudsætninger, præmisser, begrundelser og omstændigheder, der fører til konklusionen. Inden du skriver en tekst, så gør dig klart, hvordan læseren ville have formuleret de spørgsmål, som din tekst skal besvare. Og svar så i den rigtige rækkefølge - og uden omsvøb! Den traditionelle måde at disponere en meddelelse på bygger på en gammel, indgroet tradition fra den klassiske logik: præmisser går forud for konklusionen. Men for den, der skal læse meddelelsen, er den omvendte rækkefølge faktisk mere logisk. Først får man selve meddelelsen, derefter (hvis man da er interesseret) får man de bagved liggende årsager og forudsætninger. Dette gælder især breve, hvis indhold er afgørelsen af en sag. Et typisk eksempel på sådan en skrivelse' kan være sat op på denne måde: (39) Ved skrivelse af 31 /21977 har De, der under nr er medlem af Ligbærernes Fagforenings Arbejdsløshedskasses Pærekøbing afdeling, klaget over en af hovedledelsen truffen afgørelse, hvorefter De... (i alt 54 ord). Det fremgår af skrivelsen bl.a., at De i perioden..., at De på grund af..., at De uden held gjorde..., at De til opfyldelse af..., samt at De og Deres advokat.... (i alt 98 ord). I en herfra indhentet udtalelse af 29/ fra Ligbærernes Fagforenings Arbejdsløshedskasse fremgår det bl.a., at..., samt at..., hvorfor kassen er af den opfattelse, at..., og der derfor.... (i alt 89 ord). Det fremgår videre, at kassen... (i alt 35 ord). I en ligeledes herfra indhentet udtalelse af... har arbejdsformidlingskontoret i Pærekøbing bl.a. anført, at..., samt at..., hvorefter kontoret.... (i alt 54 ord). Først herefter (1 112 side) kommer afgørelsen : I denne anledning skal man - med bemærkning, at De i forbindelse med arbejdsophøret har accepteret en opsigelse på 2 uger, medens De i henhold til funktionærloven har krav på 4 ugers opsigelse - meddele, at direktoratet efter det oplyste ikke har fundet grundlag for at ændre den af hovedledelsen trufne afgørelse (49 ord). Altså med andre ord et afslag, godt emballeret. Set gennem juridiske briller er det helt korrekt at fremstille sagen i denne rækkefølge - sagsreferat, præmisser og afgørelse. Men produktet bliver i langt højere grad et aktstykke end en meddelelse til modtageren - selve meddelelsen fylder kun ca. 1% af teksten, og den kommer oven i købet i slutningen og er så tilmed pakket ind i 21

20 Se 143, stk. 4 og stk. 5, jvf. stk. 2 forbehold og sirlige vendinger. Hvis man ikke vidste bedre, ville man tro, at afsenderen nærmest har til opgave at holde meddelelsen skjult for modtageren. Hvis man som sagsbehandler sender sådan en skrivelse til en borger, bør man i det mindste sende et følgebrev med. Det kunne for eksempel have denne ordlyd: (40)»Direktoratet har nu behandlet Deres sag og er nået til det resultat, at A-kassens afgørelse ikke kan ændres. Hvis De vil gå videre med sagen, kan De anke til... Se i øvrigt nærmere i vedlagte sagsfremsti IIing.«Men bedre var det at nøjes med et brev, hvor meddelelsen står krystalklart i første eller anden sætning, efterfulgt af sagsreferat og præmisser. Det vil næsten altid være den mest hensigtsmæssige og læservenlige disposition af længere tekster, hvad enten det gælder annoncer, brochurer eller breve. Tænk på, hvordan en typisk avisartikel er bygget op: (41 ) Først det væsentlige i få ord i overskriften (nu ved læseren, om artiklen har interesse) Derefter en lidt grundigere opsummering i»manchetten«'og til sidst den detaljerede behandling i»brødteksten«. Det er læservenligt! SLAGTERI STREJKEN AFBLÆST Det ser alligevel ikke ud til, at den varslede... De afgørende forhandlinger mellem.., Det kan undertiden være nødvendigt i en skrivelse at henvise til cirkulærer, bekendtgørelser og lovparagraffer -»anføre lovgrundlaget«. Det sker oftest med de tre velkendte formler: (42) I medfør af,.. (43) I henhold til... (44) Under henvisning til... Disse henvisninger tjener tit mere til at give den skrivende rygdækning end til at oplyse modtageren om noget. Afsenderen forventer vel næppe, at læseren straks - midt under læsningen - vil slå op i sin lovsamling for at kontrollere rigtig heden? Hvis det er strengt nødvendigt at henvise til love og bestemmelser, så gør det samlet, før eller efter selve teksten, og gerne efter underskriften - den interesserede læser skal nok finde det! I følgende eksempel er henvisningerne fremhævet med kursiv: 22

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/REKLAME Arne M. Eike Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup København den 22. marts 2004 Klage over tv-reklame for Dansk Hørecenter udsendt på TV 2 MEDIESEKRETARIATET

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført: Kendelse af 12. maj 1998. 97-129.334. Låneforenings virksomhed omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder. Låntagere ikke anset for virksomhedsdeltagere. Spørgsmål om hæftelse. Lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Indholdsfortegnelse Godt sprog er vigtigt 5 Relevans for modtageren 6 Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Gør teksten overskuelig

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Harald Jensens Plads 1A 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 13. november 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. WEBM2 A/S Sundsholmen 14 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 22. juni 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

Baggrundsnote om logiske operatorer

Baggrundsnote om logiske operatorer Baggrundsnote om logiske operatorer Man kan regne på udsagn ligesom man kan regne på tal. Regneoperationerne kaldes da logiske operatorer. De tre vigtigste logiske operatorer er NOT, AND og. Den første

Læs mere

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin Side 1 af 6 Til Al-Anon Familiegrupperne v. grupperepræsentanterne Al-Anons litteraturudvalg Den 6. januar 2013 Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin I litteraturudvalget

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Knud Pedersen Jernbanegade 20 4690 Haslev Nævnet har modtaget klagen den 28. januar 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder.

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. FORSVARETS PERSONELTJENESTE LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. MARTS 2013 FØR SAMTALEN

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energistyrelsens

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

F-modul 3: Sprog og argumentation

F-modul 3: Sprog og argumentation F-modul 3: Sprog og argumentation Den måde vi kommunikerer på, ændrer sig hele tiden, afhængigt af situationen. Vores sprog afhænger af hvem vi taler med. Vi taler anderledes til børn end til voksne, ligesom

Læs mere

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Version 1.0 Spillemyndigheden 14. juni 2013 Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler når en spiludbyder tilbyder sine spillere bonus for

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-78.302. Advokat kunne ikke optages i Ejendomsmæglerregistret. Lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 2, nr. 6. (Morten Iversen, Christen Sørensen og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Bent Dyrby v/ advokat Jens Peder Mathiasen Skanderborgvej 33 8680 Ry Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

Denne sproghåndbog er tænkt som et redskab, der er godt at have ved hånden, når vi henvender os til vores omverden.

Denne sproghåndbog er tænkt som et redskab, der er godt at have ved hånden, når vi henvender os til vores omverden. Det er ikke det du skriver......det er måden du gør det på!! SPROGHÅNDBOG November 2008 Forord Hver dag skriver vi til mange forskellige målgrupper: Borgere, foreninger, organisationer, kommuner, styrelser,

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Formodningen for mangler var ikke afkræftet

Formodningen for mangler var ikke afkræftet Formodningen for mangler var ikke afkræftet Telefonen var mangelfuld, idet fejlen var opstået inden for seks måneder efter købet, og den erhvervsdrivende havde ikke afkræftet formodningen. Den erhvervsdrivende

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten,

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, Kamillevænget 8 Sundeved, Broager og Sønderborg 5270 Odense

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS HC Midtjylland Brøndby, d. 1. marts 2013 Journalnr.1201-13-FS Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS Disciplinærudvalget under Dansk Håndbold Forbund (DHF) har dags dato truffet

Læs mere

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008)

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008) Kronikken 1 I en kronik forholder du dig til et emne, der er behandlet i en tekst (evt. flere tekster). Grundpillerne i en kronik er (1) en redegørelse for synspunkterne i en tekst og en karakteristik

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. juni

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter!

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter! Vurdering fp9 skriftlig fremstilling CFU København Maj 2015 Kl. 13.00-16.00 Charlotte Rytter! Eftermiddagens program 13.00-13.25 Det formelle og vurderingskriterierne 13.25-15.50 3 x vurderingsrunder af

Læs mere

Skriv en artikel. Korax Kommunikation

Skriv en artikel. Korax Kommunikation Skriv en artikel Indledningen skal vække læserens interesse og få ham eller hende til at læse videre. Den skal altså have en vis appel. Undgå at skrive i kronologisk rækkefølge. Det vækker ofte større

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Skriftlig fremstilling

Skriftlig fremstilling Skriftlig fremstilling Det at skulle formulere noget skriftligt kan være meget svært. Især hvis det er noget, man ikke gør ret tit. Hvordan skal man dog komme i gang, hvordan skal det struktureres, og

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har udført et

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk Forlaget 2vejs.dk Indhold Indhold Forord... 6 Kapitel 1 Før du skriver om målgrupper og analyser... 9 En tekstmodel sætter rammen. Vi sætter konkrete mål for de fem elementer i teksten: Du skal formulere

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Afgørelsesdato: 23. november 2011. Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff

Afgørelsesdato: 23. november 2011. Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff Ankenævnet AN-2011-1927 Ulovlig indikationsangivelse Ankenævnets sagsnr.: AN-2011-1927 Afgørelsesdato: 23. november 2011 Ankenævn: Klageemne: Klager: Indklagede: Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere