En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i"

Transkript

1 Forår 2008 HD 8. semester HD Finansiel Rådgivning Ledelse & Projektledelse Afhandling En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forfatter: Martin Bjærge Vejleder: Uffe Nørgaard Handelshøjskolen i Århus 2008

2 1. English Summary Indledning Problemformulering Metode Afgrænsning Aarhus lokalbank Juridiske aspekter Solvens Basiskapital Likviditet Kapitaldækningsregler Solvens i Aarhus Lokalbank Delkonklusion Udlånssammensætning Delkonklusion Indlånssammensætning Delkonklusion Rentefølsomhed Delkonklusion Udlån og solvens Delkonklusion Udlån og likviditet Delkonklusion Resultatopgørelsen Netto renteindtægter Gebyrer og provisionsindtægter Udgifter til personale og administration Kursreguleringer Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Indtjening pr. omkostningskrone Delkonklusion Rentabilitet...40 Side 2 af 71

3 12.1. ROE og ROA Forholdet mellem ROE og ROA Udviklingen i ROE Delkonklusion WACC Rentemarginal Delkonklusion Udfordringer i Aarhus Lokalbank Valg af indsatsområde Delkonklusion Projektet 5X5 modellen Risici Implementering Delkonklusion Konklusion Kildefortegnelse Bilagsoversigt...71 Side 3 af 71

4 1. English Summary In September 2007 Finanstilsynet sent out a letter to 38 danish banks, in which they were asked to account for their lending s. Aarhus Lokalbank was on the list with a growth in lending s of 79% - the highest growth of all the banks on the list. Aarhus Lokalbank was founded in April 1908, and has therefore existed in more than 100 years. The bank has branches in Hadsten, Langå and Århus. In 2007 it was decided to move the headquarters to Århus. In the past years the bank has gone through a remarkable growth in several areas. An example of this is the opening of the new branch in Århus and the doubling of the number of employees from 2003 to Therefore I want to make an analysis of the financial situation in Aarhus Lokalbank together with an identification of the challenges of the bank. First I m going to analyse the development in the solvency of the bank. The analysis compares the level and the development of the solvency between Aarhus Lokalbank and the other banks in group 3. Then I'm examining the lending- and deposit portfolio and calculating the dollar gap ratio of the bank. I m going to calculate the possibilities of the bank in increasing its lending s in relation to its goal in solvency of 10 % and by using the Internal Capital Generation Ratio (ICGR). I m also going to analyse how Aarhus Lokalbank has obtained the liquidity to finance their growth in lending s. I m evaluating the performance of the bank by reviewing chosen entries in the income statement and by using the keyfigures ROE, ROA and Profit margin. I m analysing the WACC of the bank and the development in the net interest margin. I m identifying the following challenges of Aarhus Lokalbank: Low level of solvency as a result of the marked growth in lending s Aarhus Lokalbank had the second lowest level of solvency in group 3 in % of the deposits is placed with a maturity range of 3 months or less Side 4 af 71

5 The expenses of staff and management increases to index 196 in the years from 2003 to 2007 In 2007 ROE reaches the lowest level in the period of analysis, in spite of an increasing equity multiplier. The cause is a decreasing ROA due to a decreasing profit margin. The problem has to be found in marked increasing interest expenses, increasing expenses for staff and management, decreasing earnings of charge-offs for uncollectible loans and decreasing income from investments. In 2007 the WACC increases to the highest level in the period of analysis due to a marked increase in the debt in 2007 The net interest margin decreases by 55,6% in the years from 2003 to The bank faces difficulties by forwarding the increased interest expenses to the customers. This means, that the bank will have a weaker position in the future when facing a depression. I m choosing to carry out a project in Aarhus Lokalbank with the purpose of finding out how the bank can attract deposits, increase the maturity ranges of the deposits and increase the price of the lending s of the bank. I m setting up a number of goals of the project and I m then identifying the most important parties. These are found to be the employees and the customers. I m analysing the risks of the project and sorts them by probability and effect. Then I develop plans of actions for these. The most important risks are connected to the employees and the customers, and I suggest a number of actions to comply with the effect of these risks. In the end I set up a project plan from the establishing of the project group until the project is active. The project is supposed to found a change in the routines and the mentality of Aarhus Lokalbank. Side 5 af 71

6 2. Indledning Væksten i dansk økonomi har i de senere år været høj, mens renteniveauet og inflationen har været lav. En faldende arbejdsløshed til nu et rekordlavt niveau har medført en generel sund økonomi hos danskerne. Ejendomspriserne har været stigende og tvangsauktionerne faldende som følge af den sunde samfundsøkonomi. Denne økonomiske udvikling har medvirket til at skabe gunstige vilkår for den finansielle sektor i Danmark og har betydet, at pengeinstitutterne har leveret det ene rekordoverskud efter det andet. I 2006 var pengeinstitutternes samlede indtjening 33,6 mia. efter skat, hvilket er mere end en fordobling af resultatet siden drevet af især stigende gebyrindtægter og markant høj vækst i udlån. Udlånsvæksten var fortsat meget høj i 2006 særligt i de mellemstore og i de mindre pengeinstitutter. I de mindre pengeinstitutter 2 havde mere end hver fjerde en udlånsvækst på over 40%. Til sammenligning havde de nordiske koncerner 3 en udlånsvækst på 14% på en langt mere diversificeret udlånsportefølje 4. På trods af en fortsat stærk økonomisk vækst opstod der i sommeren 2007 en betydelig uro på de internationale finansielle markeder. Uroen udsprang af stigende tab på såkaldte subprimelån til amerikanske boligejere med mindre kreditværdighed. Uroen medførte en øget fokus på kreditrisici og likviditet hos bankerne, hvilket udmøntede sig i, at de enkelte banker koncentrerede sig om at sikre egen likviditet, mens der blev tøvet med at udlåne overskudslikviditeten på interbankmarkedet 5. Første eksempel på et pengeinstitut repræsenteret på det danske marked, der kom i likviditetsvanskeligheder var den engelske storbank Northern Rock, der i sidste ende måtte reddes af en likviditetsindsprøjtning fra Bank of England, og nu ser ud til at blive solgt B99B05D4C5/0/banksektoren_i_samfundet_web.pdf Se graf side 12 2 Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på mellem 250 mio. kr. og 10 mia. kr. 3 Handelsbanken, Swedbank, SEB, DnB NOR, Nordea og Danske Bank 4 S2007_dk_web.pdf 5 3_07_web.pdf Side 6 af 71

7 I september 2007 udsendte Finanstilsynet i relation til finanskrisen brev til 38 danske banker, hvor de mest udsatte blev bedt om at redegøre for deres udlån, mens andre blot skulle indsende en risikooplysning. Først og fremmest var det væksten i udlånet, som Finanstilsynet havde øje på, men der blev samtidig taget højde for, hvor velkonsoliderede pengeinstitutterne var 6. På dette tidspunkt vurderede flere eksperter herunder bl.a. Bjarne Jensen Consult, at advarslen fra Finanstilsynet var kommet tidligt, og at der på daværende tidspunkt ikke var nogen grund til bekymring 7. På Finanstilsynets liste stod bl.a. Aarhus Lokalbank og BankTrelleborg 8. Den 21. januar 2008 meddelte BankTrelleborg, at der var indgået en aftale om fusion med Sydbank, idet banken ikke længere havde den nødvendige likviditet og ikke kunne overholde solvenskravet 9. Senioranalytiker i LD Markets Torsten Bech Jensen udpeger som syndebukke, at BankTrelleborg har haft højt fokus på vækst i udlån, uden at indlån har kunnet følge med, men også stigende funding-omkostninger har spillet ind. Torsten Bech Jensen mener, at også andre banker med lignende strategier må være pressede hårdt af kursskifte i konjunkturerne samt den højere interbankrente, og at vi vil komme til at se konsolidering i den danske pengeinstitutbranche 10. På nuværende tidspunkt nærmer vi os tiden for aflæggelse af årsregnskaber fra de danske pengeinstitutter, hvor det bliver spændende at studere udviklingen hos de øvrige pengeinstitutter fra Finanstilsynets liste herunder Aarhus Lokalbank. Aarhus Lokalbank var med en udlånsvækst på 79% pengeinstituttet med den højeste udlånsvækst på listen fra Finanstilsynet og endda 2,4 gange større end udlånsvæksten i BankTrelleborg 11. Spørgsmålet er, hvordan Aarhus Lokalbank har klaret sig siden starten af finanskrisen medio 2007, og hvilke udfordringer banken står overfor, hvis konjunkturerne vender og omkostninger generelt herunder omkostningerne til funding stiger Side 7 af 71

8 2.1. Problemformulering Aarhus Lokalbank har med deres navneændring fra Hadsten Bank og flytning af hovedsæde til Århus gennemgået en række strategiske forandringer samtidig med, at pengeinstituttet har været igennem en årrække med enorm vækst. Der ønskes derfor en analyse af den økonomiske situation i Aarhus Lokalbank samt en identifikation af bankens udfordringer Metode Først vil Aarhus Lokalbank blive introduceret kort. De juridiske bestemmelser som pengeinstitutterne i Danmark skal opfylde, og som danner ramme om driften, vil blive gennemgået, herunder Finansiel Virksomhedslov (FIL) og Bekendtgørelsen om kapitaldækning. Jeg vil herefter analysere udviklingen i bankens solvens, hvor jeg vil sammenligne niveauet og udviklingen med gennemsnittet for de sammenlignelige banker i gruppe 3. Dernæst vil udlåns- og indlånsporteføljen blive gennemgået med henblik på en vurdering af bankens udlånsportefølje og indlånssammensætning, ligesom bankens rentefølsomhed vil blive udregnet og analyseret. Jeg vil ligeledes beregne bankens muligheder for at øge udlånet, hvis målet er en solvensprocent på 10% samt ved brug af Internal Capital Generation Ratio (ICGR). Der vil blive redegjort for bankens udlånsvækst, som også vil blive sammenlignet med gennemsnittet for gruppe 3 bankerne. Derefter vil jeg analysere, hvordan Aarhus Lokalbank likviditetsmæssigt har finansieret deres udlånsvækst. Jeg vil analysere bankens indtjeningsevne og kommentere selektive poster i resultatopgørelsen. Til brug for analysen vil der blive udregnet indekstal, og tallene vil blive sammenlignet med gennemsnittet for bankerne i gruppe 3, hvor det er muligt. Rentabiliteten vil blive analyseret gennem hovednøgletallene ROE og ROA. Side 8 af 71

9 Jeg vil udregne bankens rentemarginal, ligesom bankens gennemsnitlige kapitalomkostninger - WACC vil blive beregnet. Begge nøgletal vil blive analyseret og udviklingen kommenteret. Jeg vil herefter identificere, hvilke udfordringer der findes i Aarhus Lokalbank. Udfordringerne vil blive gennemgået, hvorefter jeg vil udvælge en eller flere relevante udfordringer, som vil danne grundlag for gennemførelse af et projekt i Aarhus Lokalbank. Projektet vil blive analyseret via 5X5 modellen, ligesom der vil blive opstillet nyttemål og produktmål for projektet. Interessenterne til projektet vil blive identificeret, og der vil blive lagt en strategi over for de vigtigste interessenter. Jeg vil analysere, hvilke risici der er forbundet med projektet. Disse risici vil blive segmenteret efter sandsynlighed og effekt, og der vil blive udarbejdet handlingsplaner for disse. Til sidst vil jeg udarbejde en projektplan indeholdende delelementerne i projektet, fra etablering af projektgruppen til projektet er i drift. Jeg vil vægte analysen af udviklingen i Aarhus Lokalbank med 80%, mens valget af indsatsområde og projekt i forlængelse heraf vil vægte med 20% Afgrænsning Jeg har valgt en analyseperiode fra , da jeg mener, at denne periode giver et retvisende billede af bankens resultater og udvikling. Der skal dog gøres opmærksom på at ændrede regnskabsregler fra og med 2005 påvirker regnskabet, hvor der generelt er for behold for følgende 12 : Ændring i værdien af udlån, herunder nedskrivninger på udlån, kan påvirke analyserne af aktivsammensætning og egenkapitalforrentning. Ændringer i posten gebyr og provisioner kan påvirke analyserne af pengeinstituttets indtjening. 12 Pengeinstitutternes indtjening Finansanalyse 2006 side 20. Side 9 af 71

10 Tab- og hensættelsesprocent fra tidligere år er ikke direkte sammenlignelige med nedskrivningsprocent i Ved gennemgangen af de juridiske bestemmelser vil der udelukkende blive set på følgende paragraffer: FIL 124, 128, 129, 132, 136 og 152. Bekendtgørelse om kapitaldækning, bilag 3 standardmetoden for kreditrisiko. Valget af ovenstående skal ses i sammenhæng med den efterfølgende analyse af bankens økonomiske situation. Jeg har således valgt alene at fokusere på de paragraffer, der vil blive brugt i den efterfølgende analyse. Idet Aarhus Lokalbank anvender standardmetoden til opgørelse af kreditrisici jf. årsrapporten vil alene denne metode blive gennemgået. Jeg har i min analyse valgt sammenligne Aarhus Lokalbank med gennemsnittet for bankerne i gruppe Dette gøres, fordi Aarhus Lokalbank er placeret i gruppe 3, og fordi gennemsnittet giver godt sammenligningsgrundlag. Det har desværre kun været muligt at finde sammenligningsgrundlag til og med år På trods at dette mener jeg dog stadig, at sammenligningen er relevant i kommenteringen samt analysen af udviklingen og niveauet i nøgletallene. 13 Aarhus Lokalbank Årsrapporten 2007 side Alle nøgletal vedr. gruppe 3 er hentet på Information & statistik - Nøgletal Side 10 af 71

11 3. Aarhus lokalbank Hadsten Bank blev grundlagt den 10. december 1907 og åbnede første gang for ekspedition den 1. april Dermed har banken lidt over 100 år på bagen. I 1995 etablerede Hadsten Bank filialen Langå Bank, mens andre banker i samme periode lukkede filialer. Allerede i november 1990 drøftede man første gang at udvide markedsområdet med en afdeling i Århus, men planerne blev droppet på grund af nedgang i konjunkturerne og ugunstige forhold for bankerne, hvilket betød at Hadsten Bank i 1992 måtte konstatere et underskud på 13,9 millioner og et fald i aktiekursen til kurs 174 fra kurs 284 året før. Efter flere gode år i Hadsten Bank havde man genoptaget planerne, og i 2003 valgte man at åbne filialen Aarhus Lokalbank. Det stod hurtigt klart, at banken havde brug for mere plads, og i første omgang var planen en udbygning af ejendommen i Hadsten. Det kunne ske ved at købe naboejendommen og rive denne ned. Dette rejste dog en storm af modstand i form af læserbreve, avisartikler og underskriftsindsamlinger, som banken slet ikke var interesseret i. Derfor tog man i januar 2007 den drastiske beslutning at leje lokalerne i Toldboden i Århus, flytte hovedsædet dertil og ændre navn til Aarhus Lokalbank Juridiske aspekter Det at drive finansiel virksomhed, hvor det på den ene side drejer sig om at modtage likviditet fra indskydere, der har krav på tilbagebetaling af deres indskud enten på anfordring eller en form for opsigelse, og på den anden side formidle kapital til personer eller virksomheder, der har behov for finansiering og påtage sig risikoen for tilbagebetalingen, må siges at indeholde væsentlige risici og dermed stille krav til pengeinstitutternes likviditet og risikostyring. Disse forhold har man fra lovgivernes side forsøgt at afbalancere ved at fastsætte en række forsigtighedsregler, som finansielle virksomheder skal efterleve, hvilket er defineret i Lov om finansiel virksomhed (FIL). Loven suppleres af et antal bekendtgørelser på de forskellige delområder, heriblandt bekendtgørelsen om kapitaldækning Hadsten Bank 100 års historie Dansk Bankvæsen Kompendium s. 132 Side 11 af 71

12 4.1. Solvens De primære og helt centrale regler til beskyttelse af indskydere findes i FIL kapital 10, hvor man definerer kravet til en vis basiskapital i pengeinstituttet. Basiskapitalen skal minimum udgøre 5 millioner euro jf. dog stk Solvenskravet er i FIL 124, stk. 1, nr. 1 fastsat til at udgøre minimum 8% af de risikovægtede poster og ikke balanceførte poster. Basiskapitalen er således en sikkerhedsmargin i forhold til de risici og tab, der kan opstå, og som ikke kan dækkes af de løbende driftsindtægter 18. Hovedformålet med at opretholde en solvensprocent på minimum 8 % er at forhindre, at økonomiske problemer i pengeinstituttet kommer til at gå ud over indskyderne. Solvenskravet på 8% er ligeledes suppleret med et krav om, at bankens bestyrelse og direktion selv skal fastsætte et individuelt solvensbehov på baggrund af den risikoprofil, som banken vurderes at have jf. FIL 124 stk. 3. Finder Finanstilsynet ikke pengeinstituttets risikovurdering realistisk, kan de ændre det individuelle solvensbehov til at være højere jf. FIL 124, stk. 4. For pengeinstituttet gælder det, at et solvenskrav, hvad enten det er det lovbestemte på 8% eller et individuelt højere bestemt, ikke er nogen garanti mod økonomiske problemer. Udfordringen består derfor i, at finde en balance mellem sikkerhed og mulighed for indtjening og vækst. Der er både fordele og ulemper ved at fastsætte sin solvensprocent højt. Fordelen er, at man signalerer bedre sikkerhed end et pengeinstitut med en lavere solvensprocent. Dermed burde det være lettere at optage lån til lavere rente på kapitalmarkedet. Ulempen ved en for høj solvensprocent er til gengæld, at pengeinstituttet ikke fuldt udnytter sin likviditet, og dermed har likviditet liggende, som kunne være brugt mere effektivt til eksempelvis at øge udlånet med. Solvenskravet på 8% betyder, at hver gang et pengeinstitut udlåner 100 kr., skal det have 8 kr. i basiskapital. Sagt på en anden måde kan pengeinstituttet udlåne 100 kr. 12,5 gange 19. Det betyder således også, at når man fastsætter et højere solvensbehov end lovens krav, reserverer man en større buffer, men samtidig har man mindre likviditet at øge væksten med. 17 gælder ikke pengeinstitutter, hvis basiskapital d. 18. dec var mindre end 5 mio. euro 18 Dansk Bankvæsen Kompendium s Dansk Bankvæsen Kompendium s. 133 Side 12 af 71

13 4.2. Basiskapital Basiskapitalen består af summen af kernekapital og supplerende kapital, efter der er foretaget visse fradrag. Basiskapitalen defineres i FIL 128 således som: - Den reducerede kernekapital efter fradrag jf. 129 og 131 tillagt - Den reducerede supplerende kapital efter fradrag jf. 135 og - Fratrukket beløb i henhold til Kernekapitalen i et pengeinstitut består jf. LFV 129 af aktiekapital, overkurs ved emission, reserver, overført overskud eller underskud og hybrid kernekapital jf. 132 såfremt kernekapitalen ekskl. den hybride kernekapital udgør mindst 5% af pengeinstituttets risikovægtede poster jf Den hybride kernekapital må dog maksimalt udgøre 15% af kernekapitalen jf. 129, stk. 2. Den supplerende kapital består af ansvarlig lånekapital jf. 136, opskrivningshenlæggelser og hybrid kernekapital, der ikke er medregnet i kernekapitalen jf. 132 modsætningsvis. Den supplerende kapital må højst udgøre 100% af kernekapitalen efter fradrag jf. 135, stk. 2. Den hybride kernekapital har pengeinstitutterne i Danmark haft adgang til siden Reglerne for hybrid kernekapital findes i FIL 132. Hybrid Kernekapital står nævnt både under kernekapital samt supplerende kapital, da den del af den hybride kapital, der ikke kan rummes indenfor den øvre grænse på 15%, kan medregnes under supplerende kapital 21. Den hybride kernekapital har karakter af et gældsinstrument og skal derfor opfylde en række betingelser for at kunne medregnes i opgørelsen af basiskapitalen. Kravene findes i FIL 132 nr Det fremgår bl.a. at gælden ikke må forfalde på et forud aftalt tidspunkt. At gælden kun må tilbagebetales på pengeinstituttets initiativ og med Finanstilsynets godkendelse tidligst 1 år efter indbetalingen, samt at långiverens krav mod pengeinstituttet skal være efterstillet al anden ikkeefterstillet gæld og ansvarlige lånekapital Dansk Bankvæsen Kompendium s Dansk Bankvæsen Kompendium s Dansk Bankvæsen Kompendium s. 141 Side 13 af 71

14 4.3. Likviditet Som tidligere nævnt er hovedformålet for et pengeinstitut rollen som formidler mellem indskydere og låntagere. På denne måde påtager pengeinstituttet sig en likviditetsrisiko, der består i ikke at kunne honorere sine forpligtelser overfor indskyderne på grund af likviditetsmangel. Af FIL 152 fremgår det, at pengeinstitutter skal have en forsvarlig likviditet. Pengeinstitutterne skal løbende overholde, at de likvide midler mindst udgør 15 % af de gældsforpligtelser, der påhviler banken at betale op til en måned og 10 % af de reducerede gælds- og garantiforpligtelser 23. At likviditeten kan udgøre en væsentlig risiko er BankTrelleborg det seneste eksempel i Danmark på. Banken lod sig i januar 2008 fusionere med Sydbank, idet den ikke længere havde den nødvendige likviditet. Lige såvel kom Northern Rock i klemme, da de blev udsat for et såkaldt run, hvor en stor del af indskyderne i banken frygtede for deres indskud, og derfor hævede dem i stor stil, og Bank of England måtte træde til med en garanti for indskuddene for at dæmme op for dette Kapitaldækningsregler Den 1. januar 2007 trådte Basel II reglerne i kraft, hvor ønsket er, at kapitalkravet i større omfang skal afspejle de risici, som hvert enkelt pengeinstitut påtager sig 24. Pengeinstitutterne kan jf. Bekendtgørelse om kapitaldækning (BEK) 8 stk. 1 benytte sig af 3 metoder til opgørelse af de risikovægtede poster for kreditrisici: 1. Standardmetoden 2. Den grundlæggende interne ratingbaserede metode 3. Den avancerede interne ratingbaserede metode Bekendtgørelse om kapitaldækning indeholder i kapital 4 samt i bilag 3 opgørelsen af kreditrisici efter standardmetoden. Nedenfor ses risikovægtene for udvalgte kategorier: 23 Dansk Bankvæsen Kompendium s Månedsbrevet Bankinfo Maj 2006 side 1 Side 14 af 71

15 Udlån til Stat, region eller kommune 0% vægt Udlån til kollektive investeringsordninger (kreditkvalitetstrin 1) 20% vægt Udlån med pant i fast ejendom indenfor 80% 35% vægt Udlån til private uden sikkerhed 25 75% vægt Som tidligere nævnt anvender Aarhus Lokalbank standardmetoden til opgørelse af kreditrisici. 5. Solvens i Aarhus Lokalbank Aarhus Lokalbank har for 2007 opgjort sin solvensprocent til 12,1% mod lovens krav på 8%. I nedenstående tabel ses udviklingen i solvensprocenten fra for Aarhus Lokalbank samt gennemsnittet for de sammenlignelige banker i gruppe Tabel 1 - Solvensprocenten År Aarhus Lokalbank 12,9 11,3 12,5 10,9 12,1 Gns. Gruppe 3 16,2 17,8 15,1 15,9 - Solvensprocenten for Aarhus Lokalbank ligger set over hele perioden på et nogenlunde stabilt niveau. I forhold til de sammenlignelige banker i gruppe 3 ligger Aarhus Lokalbank dog et niveau under gennemsnittet i hele perioden. Gennemsnittet for gruppe 3 består dog af vidt forskellige banker og dermed også af vidt forskellige solvensprocenter, hvor den højeste i 2006 ligger på 64,2%, og den laveste i 2006 ligger på 10,5%. Faktisk har Aarhus Lokalbank med 10,9% den anden laveste solvensprocent i gruppe 3 i 2006, hvilket hovedsageligt skyldes, at Aarhus Lokalbank i 2006 øgede sit udlån med 88,5%. Solvensprocenten er for Aarhus Lokalbank i 2006 og 2007 udregnet således: 25 Hvis samlet engagement er under 1 mio. euro jf. BEK bilag 3 nr. 14 og Solvensprocenten for Aarhus Lokalbank er hentet i årsrapporten 2007 Side 15 af 71

16 Tabel 2 - Solvensopgørelse Egenkapital Opsskrivningshenlæggelser - (6.750) Foreslået udbytte (3.000) (3.600) Aktiverede skatteaktiver (3.212) (4.956) Hybrid kernekapital Kernekapital efter fradrag Sum af kapitalandele jf. FiL 131, stk. 2 nr. 2 - (6.785) Ansvarlig lånekapital Opskrivningshenlæggelser Rest hybrid kapital Sum af kapitalandele jf. FiL 139, stk. 1 nr. 3 (40.093) (6.785) Basiskapital Vægtede poster i alt Solvensprocent 10,9 12,1 Aarhus Lokalbank har fra 2006 øget sit udlån og tilgodehavender fra mio. kr. til at udgøre mio. kr. i 2007, hvilket er en stigning på 74,3%. Indlånene er i samme periode steget med 57,6% fra mio. kr. i 2006 til mio. kr. 2007, således at forholdet mellem udlån og indlån ultimo 2007 er 199, hvilket vil sige, at Aarhus Lokalbank stort set har dobbelt så meget udlån som indlån. Den store stigning i udlån ville normalt resultere i en faldende solvensprocent, idet de vægtede poster stiger, når udlånene øges. I tilfældet Aarhus Lokalbank falder solvensprocenten dog ikke som følge af det øgede udlån og dermed stigningen i de vægtede poster. Årsagen til dette er, at solvensprocenten er en brøk bestående af basiskapitalen i tælleren og de vægtede poster i nævneren, og da basiskapitalen hos Aarhus Lokalbank stiger procentvis mere end de risikovægtede poster medfører det en stigning i solvensprocenten fra 2006 til Ser man på udviklingen i de to elementer som indgår i beregningen af solvensen ses det, at de risikovægtede poster stiger med 46,8% 27. Som tidligere nævnt skyldes dette i høj grad stigningen i udlån, idet det er de vægtede poster med kredit- og modpartsrisiko, der stiger mest, men det skyldes også en stigning i de vægtede poster med operationel risiko 28. Den operationelle risiko er risikoen for, at banken helt eller delvist må acceptere økonomiske tab som følge af utilstrækkelige eller 27 ( )/ Aarhus Lokalbank Årsrapporten 2007 side 21 Side 16 af 71

17 uhensigtsmæssige interne procedurer, menneskelige fejl, IT-systemfejl eller eksterne påvirkninger 29. Ser man på udviklingen i basiskapitalen, kan man se, at den stiger med 63,8% 30. Denne stigning skyldes tre faktorer. For det første er der overført overskud på 36,8 mio. kr. i For det andet har banken styrket sit kapitalgrundlag ved at optage yderligere ansvarlig lånekapital på 150 mio. kr. i to omgange. Lån der forrentes med henholdsvis CIBOR 3 + 1,10% p.a. og CIBOR 6 + 1,10% p.a. indtil 2012, hvorefter renten stiger. For det tredje gennemførte banken en aktiekapitaludvidelse i august/september 2007, der øgede egenkapitalen med 50,5 mio. kr., hvorefter banken nu har aktionærer og en egenkapital på 328 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 30,9% 31. Dermed kan det ses, at hovedårsagerne til stigningen i solvensprocenten for Aarhus Lokalbank fra 2006 til 2007 er optagelsen af yderligere ansvarlig kapital, aktiekapitaludvidelse samt overført overskud på trods af en forholdsvis stor stigning i de risikovægtede poster herunder udlån. Havde Aarhus Lokalbank ikke optaget yderligere ansvarlig kapital på 150 mio. kr. ville solvensprocenten i stedet ligge på 9,3% 32, og havde dermed nærmet sig lovens krav på minimum 8%. Havde man i stedet ikke gennemført aktiekapitaludvidelsen, der forøgede egenkapitalen med 50,5 mio. kr.,ville solvensprocenten i stedet være landet på 11,2% 33. Hvis ingen af disse tiltag var blevet iværksat, ville solvensprocenten være 8,4% 34, hvilket ville være meget problematisk for banken, idet dens råderum i forhold til lovgivningen ville være meget begrænset Delkonklusion Aarhus Lokalbank har i perioden en solvensprocent, der ligger under gennemsnittet for de sammenlignelige banker i gruppe 3. I 2006 har Aarhus Lokalbank den anden laveste solvensprocent i gruppe 3, hvilket hovedsageligt skyldes, at banken det år forøgede sit udlån med 88,5%. I 2007 forøger banken igen sit udlån og denne gang med 74,3%, således at forholdet mellem 29 Aarhus Lokalbank Årsrapporten 2007 side ( )/ ( )/ Udregning: ( )/ = 0, Udregning: ( )/ = 0, Udregning: ( ( ))/ = 0,0837 Side 17 af 71

18 udlån og indlån i 2007 er 199, hvilket betyder, at Aarhus Lokalbank stort set har dobbelt så meget udlån som indlån. Dette ville normalt resultere i en faldende solvensprocent, men hos Aarhus Lokalbank stiger den i stedet fra 10,9% til 12,1%. Årsagen til dette er, at banken optager ansvarlig kapital for 150 mio. kr., der overføres overskud på 36,8 mio. kr., og der gennemføres en aktiekapitaludvidelse, der forøger egenkapitalen med 50,5 mio. kr., hvilket betyder, at basiskapitalen stiger procentvis mere end de risikovægtede poster. Havde Aarhus Lokalbank ikke gennemført aktiekapitaludvidelsen og optaget yderligere ansvarlig lånekapital, ville solvensprocenten være 8,4% mod lovens krav på minimum 8%, og dette ville være et ikke uvæsentlig problem for banken. 6. Udlånssammensætning Aarhus Lokalbank har i perioden øget deres balance fra mio. kr. til mio. kr., hvilket svarer til en forøgelse på 514%. I nedenstående tabel ses udviklingen i aktiverne i perioden samt udlånenes andel af aktiverne i samme periode. Tabel 3: Udlån/aktiver År Udlån Aktiver i alt Udlån/Aktiver 61,86% 64,95% 64,96% 74,22% 79,74% Som det ses af tabellen udgør udlånene i 2007 en væsentlig større andel af aktiverne end tidligere. Banken skriver selv i sin ledelsesberetning for 2007, at en betydelig del af den markante vækst i udlån, kan henføres til finansiering af ejendomme, som en række af bankens kunder har købt primært på det nordtyske ejendomsmarked, og hvor banken har modtaget 1. prioritets panteret 35. Hvis man ser på udlånenes sammensætning, har det i perioden udviklet sig således: 35 Aarhus Lokalbank Årsrapport 2007 side 8 Side 18 af 71

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Fusion imellem Djurslands Bank og Sparekassen Hobro

Fusion imellem Djurslands Bank og Sparekassen Hobro Fusion imellem Djurslands Bank og Sparekassen Hobro Specialeafhandling på HD FR 2011 Kasper Kortsen: Studie nr: 20091892 Indhold 1. Abstract... 4 2. Indledning... 5 3. Problemformulering... 6 4. Begrebsafklaring...

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest. 2 Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.dk, e-mail: nicholas@niroinvest.dk. Nærværende rapport er baseret

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver

SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver Er SIFI-kravene baseret på et for løst grundlag? Notat fra sekretariatet, september 2013 1 Konklusioner Ved overgang til Basel II regler i 0 erne, fik danske kreditinstitutter

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S 28. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Solvensbehov i FIH Koncernen 3. kvartal 2011

Solvensbehov i FIH Koncernen 3. kvartal 2011 Solvensbehov i Koncernen 3. kvartal 2011 Indholdsfortegnelse 1 Kapitalmål...3 1.1 Anvendte regulatoriske metoder...3 1.2 Basiskapital...3 1.3 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag...4 1.4 Metode...7 1.4.1 Stresstest

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Fusionsprojekt med Djurslands Bank og Sparekassen Kronjylland.

Fusionsprojekt med Djurslands Bank og Sparekassen Kronjylland. Fusionsprojekt med Djurslands Bank og Sparekassen Kronjylland. HDFR - Hovedopgave Jannie Østergaard Bro Eksamens nummer: 20091847 April 2011. Vejleder: Christian Farø Indholdsfortegnelse: English resume:...

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Opgørelse af solvens

Opgørelse af solvens CS01 Opgørelse af solvens 1. Basiskapital efter fradrag (CS03, post 12)... 1 2. Vægtede poster i alt (CS06, post 8)... 2 3. Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S 27. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2006 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014 Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 1 II Anvendelsesområde 2 III Kapitalgrundlag 3 V Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Nordjyske Bank overtager Sparekassen Hvetbo

Nordjyske Bank overtager Sparekassen Hvetbo Nordjyske Bank overtager Sparekassen Hvetbo Nordjyske bank Sparekassen Hvetbo Speciale HD Finansiel rådgivning 2012 8. semester - Aalborg Universitet af: Anni Bissø Kildeberg Studienr. 20102244 Vejleder:

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance. 10 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE HD FINANSIEL RÅDGIVNING VEJLEDER JESPER RAALSKOV EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE UDARBEJDET AF THOMAS PRIESS ØSTERGAARD HD-FR Specialeafhandling En oplagt fusion i det vestjyske S i d e 1 Indhold 1.0

Læs mere

Udbytte & kapitalstyring i Tryg

Udbytte & kapitalstyring i Tryg Udbytte & kapitalstyring 30. januar 2014 Udbytte & kapitalstyring i Tryg I december 2012 indførte Tryg en ny udbyttepolitik, hvor fokus er at opnå en højere grad af stabilitet i de årlige udlodninger.

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

RAPPORT 1. HALVÅR 2015

RAPPORT 1. HALVÅR 2015 RAPPORT 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Merkur Andelskasse 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar 30. juni 2015 9

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 Risikooplysninger for 1. halvår 2015 for Saxo Privatbank A/S 1. Uddybning af metoder

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts juli 2012

Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån.

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Halvårsrapport 2015 Overskud på 16,7 mio. kr. før skat Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Overskrifter for

Læs mere

FUSION. HD Finansiel Rådgivning. Speciale 8. semester Aalborg Universitet. En tænkt. Udarbejdet af: Peter Lynge - Studienr.

FUSION. HD Finansiel Rådgivning. Speciale 8. semester Aalborg Universitet. En tænkt. Udarbejdet af: Peter Lynge - Studienr. En tænkt FUSION HD Finansiel Rådgivning Speciale 8. semester Aalborg Universitet Udarbejdet af: Peter Lynge - Studienr. 20102235 Email: pelo@nykredit.dk Vejleder: Jesper Raalskov Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10.

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Den danske pengeinstitutsektor 2014... 21 2 Udgåede og nye pengeinstitutter... 23 3 Risikovurdering... 24 3.1 Introduktion... 24 3.2 Risikovurdering 2014... 24 3.3 Udvikling i risikovurderingsindeks

Læs mere

Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010

Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postbox 1040 Nikolaj Plads 6 Dato: 12. august 2010 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.: 11/2010 Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010 Resultat før skat på 5,7 mio.kr.

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Dragsholm Sparekasse

Dragsholm Sparekasse Redegørelse for beregning af solvensbehov for Dragsholm Sparekasse 5. september 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse: Konsolidering Forretningsprofil Stresstest Kreditrisiko o Stigning i Sparekassens tabs-

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Dansk Bankvæsen. Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen. 5. udgave. FORLAGET THOft/ISON

Dansk Bankvæsen. Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen. 5. udgave. FORLAGET THOft/ISON Dansk Bankvæsen Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen 5. udgave FORLAGET THOft/ISON Forord 5 Indholdsfortegnelse 7 Indledning 15 1 Generelt om banker og sparekasser.,

Læs mere