Turneringsreglement for VBU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Turneringsreglement for VBU"

Transkript

1 Turneringsreglement for VBU Oksbøl den 3. september Generelle bestemmelser Stk. 1.. Vestjysk Billard Unions (VBU) turneringsleder fastsætter, og udskriver, hvert år turneringer og stævner, hvortil der er den fornødne tilslutning. Turneringerne, stævner og de enkelte kampe afvikles i henhold til dette reglement samt dommerregulativet Alle deltagere i VBU s turneringer skal have en gyldig startbog. Startbogen udskrives af klubbens turneringsleder, som indrapporterer dette til VBU. Startbogen viser årsgennemsnittet for de discipliner vedkommende har spillet i foregående sæson. 2. Startbogens anvendelse Stk. 1.. Såfremt ikke andet er meddelt, skal alle spillede kampe registreres i VBU s kartotek. Medbringes en gyldig startbog ikke til en kamp, er spilleren ikke startberettiget og modstanderen vinder uden kamp. I holdkampe udgår spilleren og de øvrige spillere stiller op efter styrke.. Det er den pågældende klub, turneringsleder og modstander, som er ansvarlig for at stk. 2 efterleves... Stk. 6. Bortkommer startbogen eller udleveres der en ny, skal klubbens turneringsleder udfærdige en ny startbog. Udleverede startbøger skal meddeles VBU inden spilleren/spillerne er spilleberettiget. Såfremt en spiller ikke har 4 registrerede turneringskampe, anvendes sidst opnåede årsgennemsnit. Hvis en spiller har 1, 2 eller 3 kampe medregnes disse sammen med kampene, der ligger til grund for det sidst udregnede årsgennemsnit. Har en spiller ingen registrerede turneringskampe hos VBU anfører klubbens turneringsleder et startsnit i startbogen, som et gennemsnit af mindst 4 interne turneringskampe, eller gennemfører 4 listekampe på 30 indgange hver. Det anførte startsnit meddeles VBU inden spilleren er spilleberettiget. Spillere med et sådant påført startsnit kan ikke deltage i CUP-turneringer før VBU har registreret mindst 4 ordinære turneringskampe (inkl. sommerturnering). Op/nedrunding af gennemsnit er ikke tilladt.

2 3. Tilmeldinger Stk. 1 Stk. 6. Tilmelding til turneringerne afkræves et turneringsindskud, som fastsættes af VBU. En spiller kan kun i de individuelle turneringer melde sig én klasse op i forhold til den klasse, hvori vedkommende spiller er registreret i. Spilleren/klubben betaler selv sine rejseomkostninger. Billardlejen betales af den arrangerende klub. VBU s turneringsledere skal senest i juni måned (se vigtige datoer på VBU s hjemmeside) hvert år modtage oplysninger om det antal hold, som en klub ønsker, at den skal tilmeldes med den kommende sæson. Holdopstillinger af tilmeldte hold skal være turneringslederne i hænde senest i august måned hvert år. (se vigtige datoer på VBU s hjemmeside) VBU udsender senest i uge 34 indbydelser og tilmeldingslister til individuelle turneringer. Afleveringsfristen fremgår af indbydelserne 4. Afvikling af turneringer. Stk. 1. Spillere og hold er forpligtede til at overholde den/de udsendte turneringsplaner, samt dommerregulativet for turneringen. Individuelle turneringer afvikles på hverdage eller lørdage. Starttidspunkt for kampe på hverdage er kl. 19:00 og på lørdag kl Finaler kan aftales til, at skulle afvikles om søndage jf. 4 stk. 9. Ved afvikling af individuelle turneringer i 3-mands pulje skal den arrangerende klub stille én person til rådighed pr. billard bord som henholdsvis dommer / listefører, Oversidderen skal være behjælpelig som dommer / listefører Ved 4 mands puljer stiller klubben 2 personer til rådighed pr. billard bord som henholdsvis dommer / listefører. Stk. 6 Stk. 8 I tilfælde af afbud i en 4-mandspulje der medfører at puljen herefter kun består af 3 spillere afvikles puljen efter de retningslinjer der gælder for afvikling af 3-mandspuljer Spilletidspunkter for turneringer fastsættes af turneringsledelsen. Spillestedet skal være åbent senest 30 minutter før starttidspunktet. Såfremt der er angivet et mødetidspunkt før første kamps spilletidspunkt, er spilleren/holdet forpligtet til at møde op. Der kan meddeles force major. En holdkamp afvikles samlet på spilledagen, og alle spillere skal være til stede fra kampens start til afslutning. Når en holdkamp skal afvikles, skal man starte med de lavest rangerende spillere på holdet, altså 3. og 4. mand ved 4-mands hold. Ved 3-mands hold startes med 2. og 3. mand.

3 Der kan dispenseres fra ovenstående, hvis begge hold er enige. Stk. 9 Stk. 10 Stk. 11 Stk. 12 Stk. 13 I puljer, hvor der er 2 spillere/hold fra samme klub, skal disse møde hinanden i 1. kamp/runde uanset seedning. Reglerne om hjemmebane kan af VBU s turneringsleder fraviges, når den pågældende spillers klub ikke har tilfredsstillende materialekapacitet eller faciliteter I puljekampe med mere end 3 spillere, skal der afvikles på mindst 2 borde, medmindre andet er bestemt af turneringslederen. I individuelle turneringer afvikles de indledende puljer normalt i 3 mands puljer. Finaler i keglebillard afvikles normalt i en 4 mands pulje, mens finaler i Carambole afvikles i en 3 mands pulje. Afvikling i 3-mands puljer sker således: Indledende runder 1. A C 2. B - vinder-1 3. B - taber-1 Finalerunder 1. B C 2. A - taber-1 3. A - vinder-1 Stk. 14 Afvikling i 4-mands puljer sker således: Indledende runder: 1. A D 2. B C 3. Vinder-1 - Vinder-2 4. Taber-1 - Taber-2 5. Vinder-1 - Taber-2 6. Vinder-2 - Taber-1 Finale runder: 1. A D 2. B C 3. Vinder-1 - Taber-2 4. Vinder-2 - Taber-1 5. Taber-1 - Taber-2 6. Vinder-1 - Vinder-2 Stk. 15 Stk. 16 Stk. 17 Stk. 18 Stk. 19 I turneringer hvor der spilles til handicapdistancer, må den beregnede distance ikke overskride 800 point. Valg af bord: a. Hjemmebanen vælger først. b. Bedste vinder efter første runde vælger bord. c. Efterfølgende runder bedst placerede Under afvikling af turneringskampe må tobaksrygning ikke finde sted i spillelokalet. I alle turneringer gives der for vunden kamp 2 matchpoints, for uafgjort kamp 1 matchpoints og for tabt kamp 0 matchpoints. Godskrivning af points i sætspil. Såfremt der ikke er samme antal spillere i alle puljer i én spillerunde, tilskrives de spillere, som har deltaget i en pulje med færre deltagere, en sejr på:

4 A) score i kampe først til 3 sæt. B) score i kampe først til 2 sæt. Dette gælder også for puljer, hvortil der er afbud. 0 Resultatskema fra turneringer, stævner eller kampe skal indsendes til VBU straks efter afviklingen, eller senest på den af VBU s turneringsleder fastsatte indleveringsdato 4 Udeblivelse, udsættelse og flytning af kampe Stk Stk. 6. Stk. 8 Stk. 9 Kampe som administreres af VBU skal som udgangspunkt, afvikles på de datoer og på det klokkeslæt, som er fastsat af turneringslederen. Såfremt en spiller/hold ikke møder op til fastsatte spilletidspunkt, skal spilleren/holdet udelukkes fra stævnet og idømmes en bøde. Udebliver en spiller/hold uden afbud, idømmes spilleren/holdet en bøde. Hvis en spiller/hold på hjemmebane ikke møder op på spilledagen, skal klubben afholde den/de tilrejsendes spilleres rejseudgifter. (Rejseudgifter defineres som kr. pr. kørt kilometer og til den enhver tids gældende laveste km sats, som er fastsat af staten.) Det er tilladt klubben at udsætte almindelige holdkampe i op til 3 uger efter den planlagte spilledato. Udsættelsen skal dog ske i enighed blandt holdene. Er den udsatte kamp ikke afviklet indenfor tidsfristen taber hjemmekampholdet uden kamp. VBU s turneringsleder kan efter anmodning give dispensation. Hvis myndighederne på grund af vejrliget fraråder alt unødigt udkørsel på den rute, eller til det sted hvor kampen skal foregå, skal der meddeles afbud til den arrangerende klub. Kampen skal herefter afvikles efter bestemmelserne i stk. 5. I individuelle turneringer er det spillerne tilladt at flytte spilletidspunktet for en runde, til et tidligere tidspunkt end det der er opgivet i den udsendte spillerunde, for så vidt spillerne er enige herom I individuelle turneringer kan spillerne ikke aftale et nyt spilletidspunkt for en spillerunde, som ligger udover det fastsatte afleveringstidspunkt for spillerunden. VBU s turneringsleder vil som hovedregel ikke tillade en udsættelse, men kan dog give dispensation hertil, hvis helt usædvanlige forhold gør sig gældende. I individuelle turneringer kan der efter aftale med VBU s turneringsleder, aftales en flytning af finalerunden til et andet tidspunkt end angivet på datoplanen for turneringen. Dette kun såfremt at alle spillerne er indforstået hermed, og at ingen af spillerne skal deltage i andre turneringer på det aftalte spilletidspunkt. Ændringen skal ske skriftligt til VBU s turneringsleder, som herefter giver en skriftlig accept. 5. Holdturneringer Stk. 1. VBU udmelder hvert år følgende holdturneringer jf. 5. stk. 2: - Vestserien, kegler distance 2 x 500 og 2 x 400 point

5 - VBU-serien, kegler distance 400 point - Serie 1, kegler distance 300 point - Serie 2, kegler distance 200 point - Serie 3, kegler distance individuel snit x 30, + 30 point - Pensionistserien, kegler distance individuel snit x 30, + 30 point - Caramboleserier efter vurdering - Ungdomshold efter vurdering - Kvindehold efter vurdering VBU forpligtiger sig til, at alle hold får minimum 18 kampe og maksimalt 24 kampe ud fra følgende: Ved 12 hold = 2 x 11 i alt 22 kampe Ved 11 hold = 2 x 10 i alt 20 kampe Ved 10 hold = 2 x 9 i alt 18 kampe Ved 9 hold = 3 x 8 i alt 24 kampe Ved 8 hold = 3 x 7 i alt 21 kampe Ved 7 hold = 3,4 x 6 i alt 18/ 24 kampe Ved 6 hold = 4 x 5 i alt 20 kampe. Tilmelder en klub flere eller færre hold (ekskl. Serie 3 og Pensionistturneringen) end de, som resultatmæssigt skal indplaceres i serierne, eller hvis en klub for første gang stiller hold, eller et hold styrkemæssigt er blevet forringet/forstærket inden sæsonstarten, indplaceres holdet således: - Startsnit max. 9,00 Serie 3 - Holdgennemsnit 0,00 6,99 Serie 2 - Holdgennemsnit 7,00 10,99 Serie 1 - Holdgennemsnit 11,00 13,99 VBU-serien - Holdgennemsnit 14,00 Vestserien Stk. 6 Stk. 8 Stk. 9 Stk. 10 Turneringslederen kan i særlige tilfælde grundet sportslige hensyn til de øvrige hold i serien, indplacere tilmeldte hold fra en klub i en anden serie, hvis holdet styrkemæssigt er blevet væsentlig forstærket/svækket i forhold til sidste sæsons resultat for holdet. En spiller kan ikke deltage i flere holdturneringskampe end der er programsat spillerunder til (ekskl. eventuelt slutspil og Serie 3 og Pensionistturneringen). Turneringslederen kan give dispensation. Spillerne på holdene stiller op efter årsgennemsnittet. Såfremt to eller flere spillere på holdet har samme årsgennemsnit, er rækkefølgende resten af sæsonen den som man stillede op med i første kamp. Møder et hold ikke fuldtalligt op, spiller de fremmødte som nr. 1, 2 og 3. Mindst 3 spillere skal møde op for et hold En spiller der er placeret på et for lavt rangerende hold, må aldrig rykke ned. Gælder også for spillere som spiller i en anden union Et hold må ikke forstærkes med en spiller fra et højere rangerende hold, såfremt vedkommende har et større startbogssnit, end holdets indplaceringssnit jf. stk. 3. I de sidste 4 spillerunder må et hold ikke anvende spillere fra et højere rangerende hold. VBU s turneringsleder kan dog dispensere for denne regel.

6 Stk. 11 Stk. 12 Stk. 13 Stk. 14 Stk. 15 Stk. 16 Et hold kan frasige sig retten til oprykning grundet frafald i spillematerialet. Holdet indplaceres i den efterfølgende sæson efter stk.3. Et hold der frasiger sig retten til oprykning kan i den efterfølgende turnering ikke blive puljevinder. I holdturneringerne for VBU-serien, Serie 1 og Serie 2 kan der ske op/nedrykning. I Serie 3 kan kun spillere, der har et lavere startbogssnit end 9,00 deltage. Pensionistserien afvikles som en åben turnering med hold af 3 spillere, som kan tilmeldes uden snitbegrænsninger. Serien er en samlet pulje uden op/nedrykning, hvor hver enkelt spiller har sin egen fastsatte distance. Holdturneringer afvikles generelt på følgende dage og tidspunkter: - Vestserien - Torsdag kl. 19:30 - VBU-serien - Torsdag kl. 19:30 - Serie 1 - Onsdag kl. 19:30 - Serie 2 - Tirsdag kl. 19:30 - Serie 3 - Mandag kl. 19:30 - Pensionistserien - Mandag og Onsdag formiddag/eftermiddag - Øvrige ikke fastsat 6. Individuelle turneringer Stk. 1 VBU udmelder hvert år følgende individuelle turneringer: Keglebillard: Mænd Kvinder Snit Distance Snit Distance Elite 70, , M 35,00-69, ,50-9, A 20,00-34, ,00-7, B 14,00-19, ,00-4, C 9,00-13, ,01-2, D 5,00-8, E 0,01-4, VBU-CUP Startsnit x , minimum 120 point VBU-DOUBLE Snitsum x 15 oprundet til nærmeste 10. Min 180 max 700 VBU-SUPERCUP Startsnit x Minimum distance 350 og maksimum distance 800. (Kun for Elite, M, A og B spillere) Carambole, mænd Fri Carambole 3 Bande Carambole Snit Distance Snit Distance M 3,00-6, ,650-0, A 1,75-2, ,450-0, B 1,00-1, ,250-0, C 0,01-0, ,001-0,249 15

7 Carambole, kvinder Fri Carambole 3 Bande Carambole Snit Distance Snit Distance Elite 0,001-3 x12 Kvinder 0,75-75 (max 50 indgange) Stk. 6. Stk. 8 Stk. 9 Stk. 10 Ungdomsspillere kan deltager i alle seniorrækkerne. Hvis en spiller går videre uden kamp, seedes spilleren efter foregående rundes resultat. Såfremt en pulje i en individuel turnering kun består af 2 spillere, afvikles kampen ikke hvis spillerne er enige herom. Begge spillere videre seedes med den sidst opnåede placering og gennemsnit Spillere i kvalifikationsrunder seedes videre i turneringen efter opnåede resultater. Oversiddende spillere seedes i efterfølgende runde jf. stk. 6 eller stk. 7. I VBU klasser vil oversiddere altid placeres som 1 er, men det er ikke sikkert, som den bedste 1er. Spillere som har været med i 1. runde, skal hvis de har spillet bedre end oversidders snit placeres bedre. Oversiddere kan ikke placeres dårligere end som puljevinder. I VBU Cupper vil oversiddere altid placeres som 1 er, men det er ikke sikkert, som den bedste 1er. Spillere som har været med i 1. runde, skal hvis de har spillet bedre end oversidders SNIT %, placeres bedre. Oversiddere kan ikke placeres dårligere end som puljevinder En pulje, hvor der spilles alle mod alle, kan højst bestå af 2 spillere fra samme klub, såfremt de fysiske rammer ikke er til hindring herfor. Hvis en spiller bliver seedet således, at en pulje ved normal seedning kommer til at bestå af 3 spillere fra samme klub, tildeles den lavest seedede spiller en seedning lavere, end den der ellers ville være opnået, medmindre det er den lavest rangerende spiller, så seedes der op. For at deltage i en ungdomsturnering, må spilleren ikke være fyldt 19 år den 1. september i den pågældende sæson. Inddeling i puljer med ulige antal spillere (3-mands puljer) 6 deltagere 9 deltagere 12 deltagere Pulje Pulje Pulje Pulje Stk. 11 Inddeling i puljer med lige antal spillere (4-mands puljer) 8 deltagere 12 deltagere 16 deltagere Pulje Pulje

8 Pulje Pulje Stk. 12 Stk. 13 Stk. 14 Stk. 15 Stk. 16 Stk. 17 Stk. 18 Stk I individuelle turneringer til distance seedes den første runde efter spillernes årsgennemsnitet. I individuelle turneringer med handicapturneringer seedes den første runde efter spillernes distancer I individuelle holdturneringer med handicapdistancer for hold seedes den første runde efter holdgennemsnitsdistancer.. I individuelle turneringer til distancer sker seedning til den efterfølgende spillerunde således: a. Placering i puljen uanset matchpoints (se endvidere stk. 6 og 7) b. Totalsnit c. Totalscore d. Højeste serie, næsthøjeste serie osv. I individuelle turneringer til handicapdistance sker seedning til den efterfølgende spillerunde således: a. Placering i puljen uanset matchpoints (se endvidere stk. 6 og 7) b. % af totalsnit c. % af totalscore I individuelle holdturneringer med handicapdistance for hold sker seedning til den efterfølgende spillerunde således: a. Placering i puljen uanset matchpoints (se endvidere stk. 6 og 7) b. % af totalholdscore c. % af totalholdsnit. I individuelle turneringer til distancer sker placeringen i den færdigafviklede pulje således: a. Matchpoint b. Totalsnit c. Totalscore d. Højeste serie, næsthøjeste serie osv. I individuelle turneringer til handicapdistancer sker placeringen i den færdigafviklede pulje således: a. Matchpoint b. % af totalsnit c. % af totalscore I individuelle holdturneringer med handicapdistance for hold sker placeringen i den færdigafviklede pulje således: a. Matchpoint b. % af totalholdscore c. % af totalholdsnit 7. Præmier, diplom og tilskud Stk. 1 VBU udsætter præmier i samtlige turneringer, således:

9 Holdturneringer: Vestserien VBU-serien Serie 1 Serie 2 Serie 3 Pensionistserien Individuelle turneringer: VBU- mestre, alle discipliner VBU-CUP VBU-DOUBLE VBU-SUPERCUP Ladies CUP Årets ungdomsspiller Årets ungdomscupspiller - Vandrepokal, diplom og medaljer - Vandrepokal, diplom, medaljer og pengepræmie - Vandrepokal, diplom, medaljer og pengepræmie - Vandrepokal, diplom, medaljer og pengepræmie - Diplom til vinder - Vandrepokal samt erindringspokal - Vandrepokal samt erindringspokal I individuelle turneringer med kun 1 deltager udleveres der kun diplom. I pengeturneringer er præmiesummen mindst 75 % af turneringsindskuddet. VBU yder et tilskud, som fastsættes af bestyrelsen, til afvikling af, og til fortæring ved, finaler. VBU vil derudover - i særlige tilfælde - yde tilskud til enkeltpersoner eller en klub, hvis sportslige interesser taler herfor 8 Protester og tiltrædelse Stk. 1 Uoverensstemmelser og protester af enhver art skal indsendes skriftlig til VBU. Afgørelser, som er afgjort af VBU kan ikke ankes, men kan i særlige tilfælde foreligges VBU s repræsentantskab. VBU er berettiget til, eller hvis der ansøges herfor, at give dispensation fra dette reglement, såfremt det kan dokumenteres, at der er uforudsigelige hændelser, sportslige forudsætninger/ hensyn, eller etiske regler, herfor. Ovenstående reglement, som er vedtaget af VBU s bestyrelse erstatter alle tidligere reglementer, forordninger eller tilsvarende, som er udstedt af VBU på turneringsområdet, samt tidligere henvisninger til andre reglementer. p.b.v. F. Thomsen Formand VBU

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLE

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLE Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse...

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR ALLE DISCIPLINER

TURNERINGSREGLEMENT FOR ALLE DISCIPLINER Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2017-2018 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning...

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR ALLE DISCIPLINER

TURNERINGSREGLEMENT FOR ALLE DISCIPLINER Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE 2-4 4 SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og

Læs mere

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 1 Til DM for klubhold kan hver kreds tilmelde 1 hold, dog kan SBKr og BD-M tilmelde 2 hold (dog kun ét hold fra samme klub). Den arrangerende

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2012-2013 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Tilhørsforhold... 3 3 Spilleregler... 3 4 Medlemskab af flere klubber... 3 5 Klubskifte...

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

Regler for afvikling af turneringer i vest samt Regions- og Landsfinale

Regler for afvikling af turneringer i vest samt Regions- og Landsfinale Regler for afvikling af turneringer i vest samt Regions- og Landsfinale 2016-2017 Disciplin: Op/Nedrykning Regionsfinale: Elite div. Kegler (1 pulje á 12 Ned: nr. 11 & 12 Der spilles alle mod alle Landsfinale:

Læs mere

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Paragraf 1 Fyns Tennis Union og DGI Fyn Tennis har fra og med 2017 indgået et samarbejde i henhold til at styrke og udvikle holdturneringen for

Læs mere

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom.

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. B.1 Generelt: B.1.0 Deltagende landsdelsforeninger i den fælles jyske holdturnering for Ungdom nedsætter turneringsudvalget. B.1.1 Turneringsudvalget kan dispensere

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Opdateret den 26. september 2012 Indledning Det er enhver klub- eller holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet, idet de

Læs mere

EN DANSKE BILLARD UNION TURNERINGSREGLEMENT FOR ALLE DISCIPLINER

EN DANSKE BILLARD UNION TURNERINGSREGLEMENT FOR ALLE DISCIPLINER EN DANSKE BILLARD UNION TURNERINGSREGLEMENT FOR ALLE DISCIPLINER KEGLEBILLARD - CARAMBOLE - 5-KEGLER AFVIKLING AF LANDSMESTERSKABER UNGDOMS- OG LADIES CUP-GRANDPRIX KEGLEBILLARD 2013-2014 DDBU SPORTSBILLARD

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement Formål 1.1. Formålet er at samle petanquespillere fra klubber der er medlem af Firmaidræt StorKøbenhavn til idrætsligt og kollegialt samvær til gavn og glæde for udøverne og deres firmaer samt udvikle

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43262626

Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43262626 Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43262626 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219 Kontonr.456-52-27365

Læs mere

FSKBH Håndbold - Reglement

FSKBH Håndbold - Reglement FSKBH Håndbold - Reglement Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og deres virksomheder, samt

Læs mere

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Rude 11 Ligaen Puljer Holdsammensætning Spillere Puljeinddeling Spillerunder

Læs mere

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 12. SEPTEMBER 2014 I BRISTOL

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 12. SEPTEMBER 2014 I BRISTOL Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 INFORMATIONER OM TURNERINGEN Vintersæson `en 2013/14. 1 STRUKTUR FOR UNGDOM, sæson 2013-14 (skematisk) Generelt: Kvalifikationsturnering i U-16 1. Division og U-18 1. Division

Læs mere

Reglement for Landspokalturneringen

Reglement for Landspokalturneringen Finalerne i landspokalturneringen 2015 afholdes som Final Four 1 Udskrivning af turneringen Dansk Volleyball Forbund udskriver hvert år en Landspokalturnering i en dame- og en herrerække. 2 Pokaler I hver

Læs mere

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering 1 Turneringens struktur Holdturneringen er en turnering arrangeret af Fyns Skak Union (FSU), i hvilken FSU's klubber er berettigede til at deltage med et eller

Læs mere

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 01. FEBRUAR 2013 I BRISTOL

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 01. FEBRUAR 2013 I BRISTOL REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 01. FEBRUAR 2013 I BRISTOL Deltagere: Jan Mortensen TU-leder og repr. for eliteudvalget (JM) Jan Bemmann (JB) Peter Lund (PL) Sv. Aage Hansen (SVH) Karsten Jørgensen (KJ)

Læs mere

Regler for afvikling af turneringer i vest samt Regions- og Landsfinale 2014-15

Regler for afvikling af turneringer i vest samt Regions- og Landsfinale 2014-15 Regler for afvikling af turneringer i vest samt Regions- og Landsfinale 2014-15 Disciplin: Op/Nedrykning Regionsfinale: Landsfinale: Elite div. Kegler (1 pulje á 12 hold) Ned: nr. 11 & 12 1-4 spiller DM

Læs mere

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold.

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. 1 Mesterskaberne udskrives i 3 aldersgrupper: 1. 35-44 år holdet skal i hver holdmatch minimum bestå af 1 dame og 2 herrer som

Læs mere

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 04. SEPTEMBER 2015 I BRISTOL

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 04. SEPTEMBER 2015 I BRISTOL Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR ALLE DISCIPLINER

TURNERINGSREGLEMENT FOR ALLE DISCIPLINER Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling BORDTENNISREGLEMENT 1. Formål 2. Gyldighedsområde 3. Turneringsform og - inddeling 3.1. Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3. Aldersgrupper og rækker 3.4. Flere hold i samme række 4. Spillere 4.1. Holdturneringen

Læs mere

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Rude 11 Ligaen Puljer Holdsammensætning Spillere Puljeinddeling Spillerunder

Læs mere

JBTU S REGLEMENT 2013/2014

JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Jysk Bordtennis Union JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Kapitel 1. Generelt 1. Formål 2. Arrangementer 3. Licens 4. Alderskategorier 5. Klubstifter Kapitel 2. Holdturneringen 6. Indbydelse, tilmelding og holdtrækning

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 5. Reglement for DSU s holdturneringer 5.1. Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 1 Turneringens struktur Turneringen består af 58 klubhold med 8 spillere på hvert. Holdene er opdelt hierarkisk

Læs mere

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton 2015-2016. A Turneringsreglementet for hold er udskrevet og er gældende for turnering arrangeret af holdturneringsudvalget i DGI

Læs mere

Den Danske Billard Union indbyder hermed til 3-Bande Carambole Tour med DM kvalifikation

Den Danske Billard Union indbyder hermed til 3-Bande Carambole Tour med DM kvalifikation Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Veststjælland/Storstrømmen - Reglement for Veteranholdturnering - Pr 22/

Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Veststjælland/Storstrømmen - Reglement for Veteranholdturnering - Pr 22/ Reglement for den Sjællandske Veteranholdturnering Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan

Læs mere

Retningslinjer for 7-kant Stævner

Retningslinjer for 7-kant Stævner Retningslinjer for 7-kant Stævner 2008-2009 Medlemmer er følgende foreninger: Kalundborg, Svebølle Hvidebæk, Føllenslev/Særslev, Gørlev, Årby og Rørby/Værslev og Raklev. For et år ad gangen skiftes foreningerne

Læs mere

Reglement for FTU Holdturneringen 2014

Reglement for FTU Holdturneringen 2014 Reglement for FTU Holdturneringen 2014 Paragraf 1 Fyns Tennis Union udskriver hvert år en holdturnering, hvori alle klubber, der er medlem af unionen, kan deltage med et eller flere hold. Der er også mulighed

Læs mere

BADMINTON. November 2011 afsnit 3.2. Jernbanefritid

BADMINTON. November 2011 afsnit 3.2. Jernbanefritid BADMINTON November 2011 afsnit 3.2 BADMINTON Som officielle turneringer betragtes de af JF arrangerede - for tiden DJM for hold, DJM individuelt og DJM for oldboys/oldgirls individuelt samt et årligt stævne

Læs mere

ALBANI CUP. Generelle spilleregler

ALBANI CUP. Generelle spilleregler Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 ALBANI CUP Knockoutturnering Spillere Vinder af kampen Scoretavler Præmier Dommere Generelle spilleregler Vigtige datoer

Læs mere

DBTU koncept for Ungdoms Top 12

DBTU koncept for Ungdoms Top 12 DBTU koncept for Ungdoms Top 12 Udarbejdet af DBTUs Eliteudvalg - august 2017. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af DBTUs Ungdoms Top 12 en årlig turnering

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer 5. REGLEMENT FOR DSU S HOLDTURNERINGER 5-2 5.1 Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-2 5.2 Instruks for kampledere i Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-12 5.3 Reglement for Dansk

Læs mere

DBTU koncept for Top 12

DBTU koncept for Top 12 DBTU koncept for Top 12 Udarbejdet af DBTU s turneringsudvalg juni 2010 tilrettet af Eliteudvalget i oktober2015. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af Top

Læs mere

SUPER LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Super Liga Mesterskabet

SUPER LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Super Liga Mesterskabet Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Super Ligaen Puljer Holdsammensætning Spillere Puljeinddeling Spillerunder

Læs mere

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse Reglement Indledning 1. Rækkerne opdeles med en mesterrække med 8 hold, en A-række med 7 hold, en B-række med 7 hold, en C- række med 4 hold og en D-række med 4 hold (4-mands hold). Tilmelding af hold

Læs mere

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2)

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2) Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2) Præambel Dette turneringsreglement gælder for alle hold, som deltager i Badminton Københavns (KBKr) holdturnering.

Læs mere

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 07. MAJ 2015 I BRISTOL

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 07. MAJ 2015 I BRISTOL Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund 2003 Formelle bestemmelser for DKF s Danmarksturnering. DKF's turneringsledelse 1 Turneringsledelsen i DKF's Danmarksturnering

Læs mere

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER 16. Østdanmarksserien. OP- OG NEDRYKNINGSREGLER ØSTDANMARKSSERIEN er unionens øverste række, hvorfra der er oprykning til Danmarksturneringens 2. division. Det bedst placerede, oprykningsberettigede hold

Læs mere

Turneringsformer under DBwF Landsudvalg Region ØST

Turneringsformer under DBwF Landsudvalg Region ØST Turneringsformer under DBwF Landsudvalg Region ØST Ledelsen af DBwF Landsudvalg Region ØST udbyder en række turneringsformer for klubhold. Følgende turneringsformer udbydes: 6 mands holdturnering for damehold

Læs mere

DBTU koncept for Top 12

DBTU koncept for Top 12 DBTU koncept for Top 12 Udarbejdet af DBTU s turneringsudvalg juni 2010. Spilleplan tilrettet november 2013. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af Top 12 en

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

Reglement for SLTU s holdturnering

Reglement for SLTU s holdturnering Reglement for SLTU s holdturnering Juniorer 2016 21. april 2016 1 Forord til Reglementet 3 Kapitel I: Generelle bestemmelser 4 Unionen udskriver turneringen 4 Deltagergebyr og præmier 4 Rækker, aldersgrupper

Læs mere

Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion

Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion Indholdsfortegnelse: Side 1 Formål, regler, definitioner og gældende for og foreningens pligter 2 2 Struktur og tilmelding af hold 2 3 Inddeling

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

DBU Sjælland s turneringsafdeling har foretaget lodtrækningen til puljevinderkampene.

DBU Sjælland s turneringsafdeling har foretaget lodtrækningen til puljevinderkampene. Lodtrækning til puljevinderkampene DBU Sjælland s turneringsafdeling har foretaget lodtrækningen til puljevinderkampene. Vi nærmer os med hastige skridt endnu en turneringsafslutning, og de mange puljevinderkampe

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer 5. REGLEMENT FOR DSU S HOLDTURNERINGER 5-2 5.1 Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-2 5.2 Instruks for kampledere i Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-9 5.3 Reglement for Dansk

Læs mere

SLT. Sommerlandsturnering Afsnit

SLT. Sommerlandsturnering Afsnit 1. Deltagelse Sommerlandsturneringen er danmarksmesterskab for klubhold. Danske og udenlandske statsborgere med dansk licens har ret til at deltage i Danmarksmesterskaber. Udenlandske statsborgere skal

Læs mere

TURNERINGSREGLER FOR KØBENHAVNS BADMINTON KREDS HOLDTURNERING 2012-2013 KBKr s hjemmeside: www.badmintonkoebenhavn.dk

TURNERINGSREGLER FOR KØBENHAVNS BADMINTON KREDS HOLDTURNERING 2012-2013 KBKr s hjemmeside: www.badmintonkoebenhavn.dk TURNERINGSREGLER FOR KØBENHAVNS BADMINTON KREDS HOLDTURNERING 2012-2013 KBKr s hjemmeside: www.badmintonkoebenhavn.dk Side 1 1. Holdturneringen består af et antal serier, hvis antal og størrelse hvert

Læs mere

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 Reglement for den pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration

Læs mere

TURNERINGSAFVIKLING POOL

TURNERINGSAFVIKLING POOL DEN DANSKE BILLARD UNION TURNERINGSAFVIKLING POOL Sæson 2016-2017 1. AFVIKLING AF MESTERSKABER 2. AFVIKLING AF DANSK POOL TOUR 3. SHOT-CLOCK & TIMEOUT. 4. DISTANCER 5. RANGLISTER. 6. RATING. 7. SEEDNING.

Læs mere

Holdturneringen består af en landsdækkende Elitedivision og 1. division samt en Vest- og en Østregion.

Holdturneringen består af en landsdækkende Elitedivision og 1. division samt en Vest- og en Østregion. Holdturneringsregler Regler for Dansk Backgammon Forbunds holdturnering Gyldige fra den 1. september 2015 1. Turneringsform og -struktur 1.1 Generelt Dansk Backgammon Forbund (DBgF) afvikler hver sæson

Læs mere

Regler for Cityturneringerne

Regler for Cityturneringerne Regler for Cityturneringerne Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Handicap i Rude 11 Ligaen Puljer Holdsammensætning

Læs mere

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 07. MAJ 2013 I BRISTOL

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 07. MAJ 2013 I BRISTOL REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 07. MAJ 2013 I BRISTOL Deltagere: Jan Mortensen TU-leder og repr. for eliteudvalget (JM) Jan Bemmann (JB) Peter Lund (PL) Sv. Aage Hansen (SVH) Karsten Jørgensen (KJ)

Læs mere

ØST UDVALG. Aktivitetskoordinator Tim Høst. Tlf Side 1

ØST UDVALG. Aktivitetskoordinator Tim Høst. Tlf Side 1 Turneringer under DBwF Landsudvalg ØST Ledelsen af DBwF Landsudvalg ØST udbyder en række turneringer. Følgende turneringer udbydes: 6 mands holdturnering for damehold og for herrehold (DT Øst), dvs. 2.

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016 PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne,

Læs mere

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding.

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Reglement Indledning n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Tilmelding af hold og opdatering af kluboplysninger. n2.nhovedkredsen indbyder

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2017-2018 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne,

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 7

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 7 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 7 TURNERINGSINFORMATION 2013-2014 Side 1 Turneringsudvalget: Formand: Sonja Hansen Tlf. 26 25 57 60 Mail: sonja.hansen.jhf@dhf.dk Medlemmer: Kirsten Jacobsen Tlf. 75 17 26

Læs mere

REGLEMENT FOR SVBK S KREDSPOKALTURNERING SÆSON 2015/16

REGLEMENT FOR SVBK S KREDSPOKALTURNERING SÆSON 2015/16 REGLEMENT FOR SVBK S KREDSPOKALTURNERING SÆSON 2015/16 Ændringer i forhold til reglement for KP 2014/15: Generelle bestemmelser 2. I turneringen kan SVBK's klubber deltage med et ubegrænset antal hold.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Almene regler... 2. 2. Klassificeringssystem... 2. 3. Idrætsmateriel... 2. 4. Idrætsregler... 2. 5. FM-holdturnering...

Indholdsfortegnelse. 1. Almene regler... 2. 2. Klassificeringssystem... 2. 3. Idrætsmateriel... 2. 4. Idrætsregler... 2. 5. FM-holdturnering... Indholdsfortegnelse Side 1. Almene regler... 2 2. Klassificeringssystem... 2 3. Idrætsmateriel... 2 4. Idrætsregler... 2 5. FM-holdturnering... 3 6. Ændring af turneringsregler... 6 7. Bekendtgørelse...

Læs mere

Reglement. for turneringer udskrevet. JHF kreds 4. 2014 2015 efter ombrydning

Reglement. for turneringer udskrevet. JHF kreds 4. 2014 2015 efter ombrydning Reglement for turneringer udskrevet af JHF kreds 4 2014 2015 efter ombrydning Jydsk Håndbold Forbund Kreds 4 Sjællandsgade 57, 8900 Randers C Forord: Nogle turneringer udskrives og administreres af JHF,

Læs mere

ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT

ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT Almindelige bestemmelser: 01. Formål. 02. Arrangementer. 03. Licens. 04. Alderskategorier. 05. Klubskifte. 06. Påklædning. Generelt om holdturneringen: 07. Indbydelse, tilmelding

Læs mere

Turneringer under DBwF udvalg Vest

Turneringer under DBwF udvalg Vest Følgende turneringer udbydes: Turneringer under DBwF udvalg Vest Turnerings udvalg VEST udbyder en række turneringer. 6 mands holdturnering for damehold og for herrehold, som Ude- /Hjemmekampe 4-mands

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: Alle hold spiller 2 X 15 minutter. Vedr. børneturneringen.

Læs mere

INDBYDELSE - Turnering 2016/2017

INDBYDELSE - Turnering 2016/2017 INDBYDELSE - Turnering 2016/2017 Volleyballudvalget i DGI Volleyball Syd har herved fornøjelsen at indbyde til TURNERIN- GEN 2016/2017, som afvikles fra ca. 24. oktober 2016 til ca. 1. april 2017. Der

Læs mere

DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014

DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014 DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014 Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI s turneringsreglement gældende fra november 2012, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider:

Læs mere

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 09. MAJ 2017 I ODENSE

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 09. MAJ 2017 I ODENSE Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 29. AUGUST 2013 I BRISTOL

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 29. AUGUST 2013 I BRISTOL REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 29. AUGUST 2013 I BRISTOL Deltagere: Jan Mortensen TU-leder og repr. for eliteudvalget (JM) Jan Winther (JW) Sv. Aage Hansen (SVH) Jan Bemmann (JB) Karsten Jørgensen (KJ)

Læs mere

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM 1 Deltagere: Stk. 1. Individuelt Danmarksmesterskab i skoleskak ( Individuelt DM ) og kvalifikation hertil står åbent for deltagere, som opfylder alle følgende betingelser:

Læs mere

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2005-2006 (8hk) ikke er tilmeldt holdturneringen for en anden klub uanset hovedkreds.

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2005-2006 (8hk) ikke er tilmeldt holdturneringen for en anden klub uanset hovedkreds. Reglement Indledning n1.nalle rækker inddeles med 8 hold i hver. B/C-rækker dog efter tilmelding. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække, 2 A-rækker, 2 B-rækker og C-rækker efter tilmelding. Tilmelding af

Læs mere

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 26. NOV I ODENSE

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 26. NOV I ODENSE Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

Pokalturneringsregler

Pokalturneringsregler Pokalturneringsregler Regler for Dansk Backgammon Forbunds Pokalturnering 1. Turneringsform og -struktur 1.1 Generelt Gyldige pr. 1. april 2011 Dansk Backgammon Forbund (DBgF) afvikler hver sæson en landsdækkende

Læs mere

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 17. MARTS 2017 I ODENSE

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 17. MARTS 2017 I ODENSE Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM 1 Deltagere: Stk. 1. Individuelt Danmarksmesterskab i skoleskak ( Individuelt DM ) og kvalifikation hertil står åbent for deltagere, som opfylder alle følgende betingelser:

Læs mere

1 Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Midt- og Vestsjælland/Storstrømmen - Reglement for Seniorholdturnering - Pr 1/

1 Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Midt- og Vestsjælland/Storstrømmen - Reglement for Seniorholdturnering - Pr 1/ 1 Reglement for den Sjællandske Seniorholdturnering Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan

Læs mere

I. Anvendelsesområde og ledelse II. Matchformat og -afvikling

I. Anvendelsesområde og ledelse II. Matchformat og -afvikling I. Anvendelsesområde og ledelse. 1. Dette reglement gælder for KTU s udendørs holdturnering, herefter benævnt holdturneringen. Kun klubber, der er medlem af KTU, kan deltage i holdturneringen. Stk. 2.

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2016-2017 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne,

Læs mere

Reglement for Landspokalturneringen

Reglement for Landspokalturneringen Finalerne i landspokalturneringen 2016 afholdes som Final Four 1 Udskrivning af turneringen Volleyball Danmark udskriver hvert år en Landspokalturnering i en dame- og en herrerække. 2 Pokaler og præmier

Læs mere

Dartturneringen. Årgang 23. Pil-A. Pil-A. Kolding 2014 / 2015

Dartturneringen. Årgang 23. Pil-A. Pil-A. Kolding 2014 / 2015 Dartturneringen A` Pil-A Pil-A Kolding Årgang 23 2014 / 2015 2 3 REGELSÆT FOR DARTTURNERINGEN PIL`A` KOLDING Der spilles 501 >Straight on< og lukkes med en double. Alle divisioner spiller 4 singler og

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund Ungdomsudvalget www.bowlingsport.dk

Danmarks Bowling Forbund Ungdomsudvalget www.bowlingsport.dk DBwF s Rankingstævne-ansøgning Læs venligst vejledningen inden du udfylder denne ansøgning. Du finder vejledningen her http:///wp-content/uploads/vejledning.pdf Dokumentet kan findes i word- dokument under:

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 TURNERINGSINFORMATION 2012-2013 Side 1 Turneringsudvalget: Formand: Lars Paaske Tlf. 20 16 94 96 Mail: lp@telebilling.dk - Næstformand: Jon Laugesen Tlf. 75 56 22 48 Mail:

Læs mere

BORDTENNIS. INDBYDELSE TIL 2. RUNDE HOLDTURNERING Ungdom SÆSON

BORDTENNIS. INDBYDELSE TIL 2. RUNDE HOLDTURNERING Ungdom SÆSON BORDTENNIS INDBYDELSE TIL 2. RUNDE HOLDTURNERING Ungdom SÆSON 2017 2018 Indbydelse til turnering. JBTU og DGI indbyder hermed til 2. halvdel af Ungdomsholdturneringen i sæson 2017 2018. Ungdomsturneringen

Læs mere