Tilsynsrapport. Center for voksne med særlige behov Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Center for voksne med særlige behov Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:"

Transkript

1 Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Center for voksne med særlige behov Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade Frederiksberg

2 Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger om tilbuddet 4 Resultat af tilsynet 5 Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet 5 Vurdering af temaet Uddannelse og beskæftigelse 6 Vurdering af temaet Selvstændighed og relationer 8 Vurdering af temaet Målgruppe, metoder og resultater 10 Vurdering af temaet Organisation og ledelse 16 Vurdering af temaet Kompetencer 18 Vurdering af temaet Økonomi 20 Vurdering af temaet Fysiske rammer 22 Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 24 Rapporten er udskrevet

3 Læsevejledning Tilsynsrapportens indhold Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne er hentet fra Tilbudsportalen, hvor tilbuddet selv har indberettet bl.a. stamoplysninger. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Udover en samlet vurdering af kvaliteten hos tilbuddet, indeholder tilsynsrapporten en gennemgang af de syv temaer fra Kvalitetsmodellen, hvor der kan være lagt særligt fokus på udvalgte temaer. Et tilsyn kan godt indeholde mere end ét tilsynsbesøg, eksempelvis hos et tilbud med flere afdelinger. Ligeledes kan tilsynet været administrativt og ikke indeholde et konkret tilsynsbesøg. Det fremgår af tilsynsrapporten hvorvidt der har været et fysisk tilsynsbesøg, hvor henne og hvorvidt de var anmeldt eller uanmeldt. Efter endt høringsperiode vil udvalgte oplysninger fra tilsynsrapporten blive publiceret på Tilbudsportalen. Det drejer sig om den samlede vurdering, temavurderingerne samt eventuelle påbud eller vilkår. Kvalitetsmodellen Socialtilsynet vurderer kvaliteten hos tilbuddet ud fra en Kvalitetsmodel, som er beskrevet i Bekendtgørelse om socialtilsyn. Kvalitetsmodellen er et dialogbaseret redskab, som skal give et systematisk og målrettet udgangspunkt for socialtilsynets samlede faglige vurdering af tilbuddenes kvalitet. Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af 6, stk. 2, i lov om socialtilsyn. Hvert tema er konkretiseret i et antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål for indsatsen i tilbuddene. For hvert kriterium er fastlagt en eller flere kvalitetsindikatorer. Indikatorerne er tegn på, at den kvalitet, som er udtrykt i kriteriet, forekommer i praksis. Vurderingen af et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under hensyn til tilbuddets karakter og målgruppe. n af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets samlede vurdering af, om tilbuddet har den fornøden kvalitet. Socialtilsynet kan inddrage andre forhold i kvalitetsvurderingen, som vurderes at være relevante for kvaliteten inden for rammerne af temaet. Ved det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet vurdere, om kvaliteten i tilbuddet i praksis er tilstrækkelig, og om betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt. Der anvendes forskellige systematikker for, hvordan indikatorer og kriterier bedømmes ved henholdsvis godkendelse og det driftsorienterede tilsyn. Temaer - Uddannelse og beskæftigelse - Selvstændighed og relationer - Målgruppe, metoder og resultater - Organisation og ledelse - Kompetencer - Økonomi - Fysiske rammer I kvalitetsmodellen er både 'Gennemsnitlig bedømmelse' på temaniveau og '' på indikatorniveau angivet ud fra følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. 3

4 Stamoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Hovedadresse Parkvej Ballerup Center for voksne med særlige behov Kontaktoplysninger Tlf: Hjemmeside: Tilbudsleder CVR nr. Robert Lorentzen Virksomhedstype Tilbudstyper Offentlig ABL 105, stk. 2 (almen ældrebolig/ handicapvenlig bolig) Afdelinger Afdeling Adresse Pladser i alt Tilbudstyper Pladser i alt 21 Egebjerg Bygade 6 almen ældrebolig/ handicapvenlig bolig (ABL 105, stk. 2), Hold-An Vej 8 almen ældrebolig/ handicapvenlig bolig (ABL 105, stk. 2), Klakkebjerg 7 almen ældrebolig/ handicapvenlig bolig (ABL 105, stk. 2), Pladser på afdelinger 21 Målgrupper 18 til 65 år (udviklingshæmning) 4

5 Resultat af tilsynet Status for godkendelse Godkendt Tilsynet er gennemført Tilsynet er udført af Tilsynskonsulenter Indebar tilsynet et fysisk besøg Dato for tilsynsbesøg Socialtilsyn Hovedstaden Rikke Callesen (Tilsynskonsulent) Susanne Hellstrøm (Tilsynskonsulent) Ja : Parkvej 10, 2750 Ballerup (Anmeldt) Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet De tre bofællesskaber i Center for voksne med særlige behov, er et samlet tilbud med 21 pladser til voksne med udviklingshæmning. Borgerne har selvstændige boliger og støtten leveres efter servicelovens 85. Det er socialtilsynets samlede konklusion, at tilbuddet har den fornødne kvalitet i henhold til kvalitetsmodellens temaer. Samlet set har tilbuddets medarbejdere og ledelse relevante kompetencer, erfaring og viden om målgruppen og om tilbuddets valgte tilgange og metoder. Det konkluderes, at tilbuddets medarbejdere i varierende grad har præsent viden om tilbuddets valgte tilgange om metoder og tilbuddet har fastlagt plan for efteruddannelse af medarbejdere i henhold til tilbuddets referenceramme og implementering af viden i den daglige praksis. Det konkluderes, at tilbuddets er i proces omkring deres dokumentationspraksis, hvor der er fokus på at målrette og kvalificere dokumentationen, til gavn for borgernes udvikling og trivsel. Særligt fokus i tilsynet Opmærksomhedspunkter 5

6 Vurdering af temaet Temavurdering Uddannelse og beskæftigelse Et centralt mål med den sociale indsats er, at borgerne i videst muligt omfang inkluderes i samfundslivet. Uddannelse og /eller beskæftigelse er et væsentligt aspekt heri. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet med udgangspunkt i de mål, der er for de enkelte borgere, og under hensyn til borgernes behov og forudsætninger stimulerer borgernes udvikling og læring med henblik på at understøtte paratheden og mulighederne for uddannelse og/eller beskæftigelse for borgerne, herunder at tilbuddet i forhold til børn og unge understøtter, at de får en god skolegang socialt og fagligt. Desuden er det vigtigt, at tilbuddet forpligter sig i de samarbejdsrelationer, der er nødvendige for at understøtte, at målene for borgernes uddannelse og/eller beskæftigelse opnås. Vurdering af tema Socialtilsynets vurderer, at tilbuddet under hensynstagen til borgernes behov og forudsætninger, understøtter dem i at være i beskæftigelse, og at tilbuddet indgår i samarbejdsrelationer med beskæftigelsestilbuddene i det omfang, der er relevant for den enkelte borger. Tilbuddet kan med fordel styrke deres gode indsats ved i samarbejde med borgerne, at opstille konkrete mål for, hvordan tilbuddet skal understøtte borgernes parathed og mulighed for at være i beskæftigelse. Gennemsnitlig vurdering 4 Udviklingspunkter Tilbuddet kan med fordel have fokus på at opstille mål for alle borgere i relation til deres dagsbeskæftigelse. Kriterium 01 Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse af kriterium Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes tilknytning til deres beskæftigelses- eller dagtilbud. Tilbuddet har opmærksomhed på, at have løbende kommunikation med borgernes dagsbeskæftigelse, for at dermed at sikre borgernes potentiale udnyttes til fulde. Der gives eksempler på konkret målopsættelse i relation til emnet og dermed vurderer socialtilsynet, at tilbuddet i et vist omfang opstiller konkrete mål i henhold til borgernes dagsbeskæftigelse. Tilbuddet kan dermed arbejde på, at sikre målopsættelse for en større del af borgerne. Indikator 01.a af Indikator 01.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå 3 (i middel grad opfyldt) n hæves fra i lav grad, til i middel grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at gennem dialog med medarbejder og leder gives der praksis eksempel på konkrete mål, fx at motivere borgeren til at komme afsted til dagtilbuddet. Leder beretter, at der opstilles mål i relation til borgernes dagtilbud eller beskæftigelse når det giver mening for den enkelte borger. Ellers understøttes tilknytningen ved, at botilbuddet sikrer samarbejde med borgernes beskæftigelsestilbud. Der redegøres for hvordan samarbejde og kommunikation foregår og de er vidende om at 6

7 indhente samtykke, når der udveksles oplysninger om borgerne. Af stikprøve i dokumentationen fremgår der eksempel på mål som både dagtilbuddet og botilbuddet tager afsæt i. Der er i bedømmelsen lagt vægt, at tilbuddet ikke konsekvent opstiller konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse. Indikator 01.b af Indikator 01.b Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud 5 (i meget høj grad opfyldt) n er opfyldt i meget høj grad. Der er lagt vægt på, at under nærværende tilsyn fremkom der ikke oplysninger, der give anledning til ændringer. Det fremgår, at borgerne i de tre bofællesskaber alle har et miljøskifte, typisk i form af et dagtilbud eller andet beskæftigelsestilbud. 7

8 Vurdering af temaet Temavurdering Selvstændighed og relationer Et mål med den sociale indsats er at understøtte, at borgerne i så høj grad som muligt indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i overensstemmelse med egne ønsker og behov. Et væsentligt led heri er, at tilbuddet medvirker til, at borgerne sikres mulighed for personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og fællesskaber, og at borgerne opnår de sociale kompetencer, som deltagelse i aktiviteter og sociale relationer og netværk kræver. Det er væsentligt, at tilbuddets indsats og aktiviteter er rettet imod dette mål, og at det afspejles i aktiviteter i dagligdagen, i personalets adfærd, i de metoder, der anvendes, og afspejles i tilbuddets åbenhed mod og involvering i og af det omkringliggende lokal- og civilsamfund. Det er ligeledes centralt for borgernes selvstændighed og relationer, at tilbuddet understøtter borgernes kontakt til og samvær med familie og netværk. Vurdering af tema Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets pædagogiske indsats tager afsæt i at understøtte og styrke borgernes selvstændighed og sociale relationer, både i og udenfor borgernes hjem. Tilbuddet opstille ikke konsekvent mål omhandlede borgernes selvstændighed og relationer, og dermed afspejler dokumentationen ikke den positive pædagogiske indsats. Gennemsnitlig vurdering 3,7 Udviklingspunkter Kriterium 02 Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed af kriterium Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i deres daglige praksis har fokus på at understøtte og styrke borgernes selvstændighed og sociale kompetencer. Denne praksis afspejles ikke konsekvent i dokumentationen og dermed kan det være vanskeligt for tilbuddet at følge op på indsatsen og dokumentere de positive resultater. Indikator 02.a af Indikator 02.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå 3 (i middel grad opfyldt) n hæves fra i lav grad, til i middel grad. Der er lagt vægt på, at ud fra dialogen med medarbejdere og stikprøver i dokumentationen, fremgår det at der opstilles mål i henhold til borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Endvidere er det et gennemgående temaer i bofællesskaberne at have fokus på borgernes selvbestemmelse. Fx beretter medarbejder fra Klakkebjerg om arbejdet omkring med- og selvbestemmelse og der gives eksempler på hvordan det kommer til udtryk i borgernes hverdag, samt de faglige refleksioner det har taget 8

9 afsæt i. Der er i bedømmelsen lagt vægt, at der ikke konsekvent opstilles mål i henhold til indikatoren. Indikator 02.b af Indikator 02.b Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund n hæves fra i middel grad, til i høj grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at generelt er det gældende for de tre bofællesskaber, at borgere har boet sammen i mange år. Medarbejderne beskriver, at borgerne dermed har indgående kendskab til hinanden, på både godt og ondt. Ud fra dialogen med borger, medarbejdere og ledelsen fremgår det tydeligt, at borgerne indgår i positive fællesskaber, både i og udenfor tilbuddet, ud fra den enkeltes ønsker og interesser. Bofællesskaberne er placeret i afgrænsede bymiljøer, hvor borgerne færdes trygt og er kendt i det omgivende samfund. Indikator 02.c af Indikator 02.c Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen Nærværende tilsyn har ikke givet anledning, til at ændre på bedømmelsen. Det fremgår at borgerne har kontakt til pårørende og venner, ud fra egne ønsker og behov. Der fremkommer en konkret problemstilling med en pårørende, der kan optræde grænseoverskridende overfor borgerne. 9

10 Vurdering af temaet Temavurdering Målgruppe, metoder og resultater Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at der er et klart formål med indsatsen, og at tilbuddets metode medvirker til at sikre borgernes trivsel og resulterer i den ønskede udvikling for borgerne. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet kan redegøre for dets målsætning, målgruppe(r) og metoder. Herunder er det vigtigt, at tilbuddet kan redegøre for, hvordan og i hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af de mål, som i samarbejde med borgerne er sat for de enkelte borgeres udvikling og trivsel. Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at tilbuddet arbejder med resultatdokumentation og kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet og positiv effekt. Tilbuddet skal som væsentlige overordnede elementer af kvaliteten respektere og sikre borgernes medinddragelse, medbestemmelse og indflydelse vedrørende beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet. Tilbuddet skal understøtte borgernes fysiske og mentale sundhed samt forebygge magtanvendelser og overgreb. Vurdering af tema Overordnet for bofællesskaberne vurderer socialtilsynet, at tilbuddet har en tydelig målsætning for indsatsen for målgruppen, med udgangspunkt i relevante tilgange og metoder. Socialtilsynet konstaterer en positiv proces omkring af sikre opkvalificering og målrettet dokumentation, der afspejler den pædagogiske indsats der ydes for den enkelte borger. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har et klart formål med indsatsen og at tilbuddets metoder medvirker til at sikre borgernes trivsel og resultere i en positiv udvikling for borgerne. Hertil vurderes det, at tilbuddet tager afsæt i relevante tilgange og metoder, hvor den neuropædagogiske tilgang danner et fælles fagligt fundament. Det vurderes, at tilbuddet sikrer borgernes rettigheder, hvor den daglige praksis tager udgangspunkt i borgernes med- og selvbestemmelse. Endvidere varetager tilbuddet borgernes sundhed og trivsel, ud fra de behov og ønsker borgerne har. Socialtilsynet vurderer, at der benyttes relevant pædagogisk intervention, for at forebygge magtanvendelser og overgreb. Gennemsnitlig vurdering 3,9 Udviklingspunkter Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet kan forbedre sin indsats med at dokumentere den indsats, der ydes borgerne, i henhold til valgte tilgange og metoder. Det vil være en fordel for tilbuddet, at opsætte konkrete, målbare og operationelle mål for og med borgerne og at have fokus på evaluering af det pædagogiske arbejde, alt til egen læring for forbedring af indsatsen. 10

11 Kriterium 03 Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne af kriterium Der er ikke sket ændringer af tilbuddets målgruppe og dermed er der fortsat en bredde i målgruppen, der samlet har behov for pædagogisk støtte for at sikre udvikling og trivsel. Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne har indgående viden om borgerne og hvordan de skal anvende tilbuddets valgte tilgange og metoder. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet kan højne fagligheden i deres dokumentationspraksis, ved at de valgte tilgange og metoder afspejles. Det vurderes at tilbuddet har relevant fokus på, hvordan dokumentationspraksis kan kvalificeres og målrettes. Socialtilsynet vurderer, at den faglige udvikling kan være sårbar i de små enheder og bemærker positivt, at ledelsen har blik for, at sikre faglige sparring ud fra en fælles referenceramme, på tværs af bofællesskaberne. Ledelsen beretter at det nye dokumentationssystem er en fælles platform, for både forvaltning, botilbud, dagtilbud mv. Socialtilsynet bemærker overfor ledelsen, at borgerne bør informeres om deling og udveksling af oplysninger. Indikator 03.a af Indikator 03.a Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe Bedømmes i høj grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at ud fra praksis eksempel om arbejdet med borgernes selvbestemmelse, afspejles en forholdemåde i henhold til stedet tilgange og metoder, samt berettes om indsats, der tager udgangspunkt i borgernes individuelle behov og forudsætninger. En medarbejder beskriver at viden om neuropædagogik giver et fagligt sprog og perspektivere indsatsen. Endvidere fremgår det af dialogen, at medarbejderne også forholder sig kritisk og nuancerede til den neuropædagogiske tænkning. Adspurgt om hvorledes de pædagogiske tilgange og metoder omsættes i hverdagen, beretter leder hvordan de har fået italesat og fået blik for, at det ofte handler om de små justeringer i hverdagen og en medarbejder fortæller, at den neurofaglige tilgang er med til at begrunde den indsats der sker i hverdagen. Endvidere berettes om balancen mellem, at sikre struktur og skabe udvikling, hvor borgerne præsenteres for nye ting. Medarbejderne på tværs af bofællesskaberne er i gang med neuropædagogisk uddannelse, som også bidrager til faglig sparring på tværs af bofællesskaberne, hvilket lederen ser som en nødvendighed. Socialtilsynet får fremvist en overskuelig plan, hvor det er tydeligt hvordan den enkelte borger skal støttes igennem dagen. Medarbejder fortæller hvordan disse strukturer udarbejdes ud fra faglige refleksioner og drøftelser. Det er tydeligt for socialtilsynet, at medarbejderne har indgående kendskab til borgernes ønsker og behov og denne systematik er tydelig for alle medarbejdere og sikrer en løbende tilpasning og justering af indsatsen. Leder beskriver, hvordan det har højnet det faglige niveau og kvalificeret de faglige drøftelse, at medarbejderne har gennemgået neuropædagogisk uddannelse. Samt en bevidsthed om at ændringer skal ske hos medarbejderne, for at borgernes udvikling og trivsel kan øges.. Indikator 03.b af Indikator 03.b Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen 3 (i middel grad opfyldt) n hæves fra i lav grad, til i middel grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at ud fra stikprøver i dokumentationen, ses der eksempler på opstilling at pædagogiske mål for borgerne. Endvidere beskrives en praksis, der er samstemmende med dokumentationen. Ledelsen beretter at medarbejderne har gennemgået kursus omkring dokumentation og tilbuddet skal have nyt dokumentationssystem, Nexus. 11

12 Endvidere beskriver ledelsen hvilke punkter der fremadrettet skal være mere fokus på, fx beskrivelse af den indsats der har ført til resultatet. Dette forventer ledelsen fører til mere kvalificeret dokumentationspraksis, der sikrer at medarbejderne arbejder i samme retning. Socialtilsynet ser eksempel på sprogbrug, fx "konflikter" hvor det kan fremstå som om borgeren skal ændre sig. Det giver anledning til en positiv drøftelse af opsætning af mål og i løbet af dialogen fremkommer flere gode faglige refleksioner, fx hvordan målet kunne specificeres. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at der ses eksempler på konkrete mål for borgerne, det fremgår ikke tydeligt af dokumentationen, hvordan der dokumenteres til brug for læring og forbedring af indsatsen, da der ikke konsekvent fremgår handleanvisninger i henhold til tilbuddets valgte tilgange og metoder. Medarbejderne kan beskrive den indsats der udføres i henhold til målet, men det er ikke tydeligt hvordan der evalueres på målet og dermed bliver resultaterne ikke tydelige for medarbejderne. Adspurgt om sammenhæng mellem mål og daglige notater, tilkendegiver leder og medarbejderne, at dette kan forbedres, da der dokumenteres om dagligdags ting og ikke i henhold til målene. Indikator 03.c af Indikator 03.c Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 3 (i middel grad opfyldt) n hæves fra i meget lav grad, til i middel grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at der beskrives pædagogiske handleplaner, hvor VUM og bestilling er en del af den pædagogiske plan og medarbejderen har en oplevelse af det sikrer positive resultater for borgerne. Endvidere beskrives, at det er i proces med at sikre implementering af mål fra visiterende kommune for alle borgere. Indikator 03.d af Indikator 03.d Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte at målene for borgerne opnås. 5 (i meget høj grad opfyldt) Bedømmes i meget høj grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at gennem dialogen og stikprøver i dokumentationen, viser at tilbuddet har et aktivt samarbejde med andre aktører omkring flere borgers mål. Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet af kriterium Socialtilsynet vurderer, at borgerne mødes med respekt og anerkendelse af deres selvbestemmelsesret, hvilket løbende drøftes i medarbejdergruppen. Hertil sikrer tilbuddet borgerinddragelse, både på individuelt og kollektivt niveau. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet kan have et øget fokus på, at sikre det er faglighed og borgernes grundlæggende rettigheder, der danne grundlag for arbejdet med borgernes med- og selvbestemmelse og ikke subjektive holdninger. Indikator 04.a Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt af Indikator 04.a Bedømmes i høj grad at være opfyldt. Det vægtes, at ud fra dialogen med borger, ledelsen og medarbejdere, afspejles en anerkende tilgang hvor borgernes rettigheder imødeses og de har en etik velfunderet tilgang. Dokumentationen afspejler generelt et anerkende sprogbrug, hvor borgerne er inddraget. Der ses også eksempel på, hvor det er pårørendes ønske der tages afsæt i, i målopsættelsen, som har begrænset succes, da det ikke er borgers ønske. Det beskrives, at brug af- eller ikke brug af kogeplader, sker ud fra pædagogiske overvejelser, og borgerne er inddraget. 12

13 Indikator 04.b af Indikator 04.b Borgerne har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Bedømmes i høj grad at være opfyldt. Det vægtes, at medarbejdere og leder beskriver de inddrager borgerne i beslutninger, både på individuelt og kollektivt niveau. Adspurgt om hvordan borgerne udfordres i henhold til nye ting, berettes hvordan de med motivation præsentere borgerne for fx nye madretter mv. Endvidere gives eksempel på nyt tiltag med besøgshund, som blev taget godt imod af borgerne. Gennem dialogen fremkommer flere dilemmaer omhandlende borgernes med- og selvbestemmelse, hvor der ikke altid er konsensus blandt medarbejderne eller pårørende. Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel af kriterium Ud fra dialogen fremgår det, at borgerne har gode og sunde interne relationer, hvilket understøtter borgernes trivsel. Endvidere vurderes det, at tilbuddet i den daglige praksis har opmærksomhed på, at borgerne er velbefindende, både fysisk og psykisk. Endvidere har tilbuddet øget deres fokus på borgernes evt. behov for seksualvejledning. Socialtilsynet observerer borgere som færdes trygt rundt i tilbuddet eller i egen bolig. Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet af Indikator 05.a 5 (i meget høj grad opfyldt) Bedømmes i meget høj grad at være opfyldt. Ud fra dialog med borger, medarbejdere og ledelse, er det tydeligt for socialtilsynet at borgernes trivsel er høj og der i det daglige er tiltag, der har til hensigt at understøtte og udvikle borgernes trivsel. Endvidere beskrives med praksis eksempler, hvordan der er fokus på situationer eller andet der kan have negativ indflydelse på borgernes trivsel. Fx en pårørende der ikke respektere borgernes grænser. Hvilket socialtilsynet bemærker, kan have betydning for borgernes generelle trivsel. Indikator 05.b af Indikator 05.b Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser 5 (i meget høj grad opfyldt) Bedømmes i meget høj grad at være opfyldt. Ledelsen bekræfter, at som ved forrige tilsyn sikres alle borgere hjælp til at opsøge relevante sundhedsydelser og de følges til dette, hvis de ønsker det. Endvidere oplyses det, at tilbuddet kan inddrage seksualvejleder, ved behov. Indikator 05.c af Indikator 05.c Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed Bedømmes i høj grad at være opfyldt. Det vægtes, at gennem dialog med medarbejdere og ledelsen fremkommer flere eksempler på, hvordan tilbuddet arbejder motiverende samt de dilemmaer der opstår i forbindelse med arbejdet omkring borgernes sundhed. Det er tydeligt for socialtilsynet, at tilbuddet har en refleksiv forholdemåde til emnet og de udfordringer, det kan medføre. Fx en borger har, efter ønske fra pårørende, vægttab som mål og skal vejes. Hvilket borgeren ikke er interesseret i. En medarbejder beskriver, at det ofte bliver abstrakt for borgerne samt der er fokus på ikke at overskride borgernes selvbestemmelse. 13

14 Kriterium 06 Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser af kriterium Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med pædagogisk intervention forebygger og håndterer magtanvendelser. Hertil vurderes det, at tilbuddet kan fortsætte deres opmærksomhed omkring, at flytte fokus væk fra borgernes adfærd til den pædagogiske indsats. Indberetninger om magtanvendelser skal sendes til socialtilsynet. Indikator 06.a Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås af Indikator 06.a Bedømmes i høj grad at være opfyldt. Det vægtes at, ledelsen beskriver at have blik for, det handler om ændret pædagogisk indsats, når der skal ske forandringer. Magtanvendelser forekommer sjældent og der fortælles om en hændelse, som udløste brug af magt. Socialtilsynet bemærker at tilbuddet kan inddrage yderligere faglige metoder og indgange i deres refleksioner om ændret tilgang, for at forebygge brug af magt, da der fremkommer eksempel på, at fokus kun er på borgerens adfærd. Indikator 06.b af Indikator 06.b Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 3 (i middel grad opfyldt) Bedømmes i middel grad at være opfyldt. Det vægtes, at tilbuddet har få magtanvendelser. Under tilsynet fortælles om et tilfælde. Indberetningen er tilsyneladende ikke modtaget i socialtilsynet. Dermed er det ikke tydeligt for socialtilsynet, hvordan tilbuddet efterbearbejder magtanvendelser. Af dialogen fremgår det, at medarbejderne drøfter eventuelle hændelser på næstkommende personalemøde. Kriterium 07 Tilbuddet forebygger overgreb af kriterium Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med pædagogisk indsats forebygger overgreb mellem borgerne. Hertil vurderes, at tilbuddet iværksætter relevante tiltag, når der opstår konkrete situationer. Indikator 07.a af Indikator 07.a Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet Bedømmes i høj grad at være opfyldt. Det vægtes, at der beskrives situationer der kan tilskrives almindelige uoverensstemmelser. Generelt beskrives at borgerne kender hinanden godt og respektere hinanden. Medarbejderne beretter, hvordan de støtter borgerne i disse situationer. Medarbejder fortæller, hvordan de i henhold til to borgere arbejder målrettet for at forebygge en vedvarende konflikt mellem de to borgere. Endvidere beskrives en borger, at have fået en udfarende adfærd, og der fortæller om faglige overvejelser i henhold til at støtte borgerne med at sætte grænser. Indikator 07.b Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne 3 (i middel grad opfyldt) 14

15 af Indikator 07.b Bedømmes i middel grad at være opfyldt. Det vægtes, at der redegøres for en indsats i henhold til konkrete situationer og der gives eksempel på konkret handleplan, i relation til konkret konflikt mellem to borgere, som har medført positivt resultat. Ud fra de oplysninger socialtilsynet har, foreligger der ikke et overordnet beredskab for tilbuddet. 15

16 Vurdering af temaet Temavurdering Organisation og ledelse En væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale tilbud er en hensigtsmæssig organisering og en kompetent og ansvarlig ledelse. En ledelse, der driver tilbuddet fagligt og økonomisk forsvarligt, og som både sætter rammerne for tilbuddets strategiske udvikling og varetager den daglige ledelse. Vurdering af tema Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en kompetent ledelse der sikrer en stabil drift af de tre bofællesskaber, hvor afdelingslederen har den daglige ledelse. Hertil vurderes det, at ledelsen har blik for hvilke udviklingsmæssige tiltag der kan styrke indsatsen for borgerne i tilbuddet. Gennemsnitlig vurdering 3,4 Udviklingspunkter Ledelsen kan med fordel sikre drøftelse af pårørendes rolle i tilbuddet. Kriterium 08 Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse af kriterium Det vurderes, at tilbuddet ledelse har relevante kompetencer i henhold til den daglige ledelsesportefølje. Hertil sikre at tilbuddet både har formaliseret drøftelser og daglig ad hoc sparring, der understøtter udvikling i den pædagogiske indsats. Ledelse og medarbejder har efter behov mulighed for at benytte sig af ekstern supervision. Indikator 08.a Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet af Indikator 08.a Bedømmes i høj grad at være opfyldt. Det vægtes, at ledelsen har relevant uddannelse, erfaring og viden om målgruppen samt ledelsesmæssig erfaring. Ledelsen beskrives at være retningsangivende og at det er trygt for medarbejderne med en fast ledelse. Indikator 08.b af Indikator 08.b Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere 3 (i middel grad opfyldt) 16

17 Bedømmes i middel grad at være opfyldt. Det vægtes, at både medarbejdere og ledelse kan få supervision efter behov og ønske, men modtager ikke fast supervision. Medarbejder beretter der er rum for faglig sparring og drøftelse, og at dette har positiv effekt for indsatsen for den enkelte borger. Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent af kriterium Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent. Medarbejderne har relevant uddannelse og har mange års erfaring i arbejdet med målgruppen. Der er iværksat kompetenceudvikling for alle medarbejdere ved længerevarende kurser i neuropædagogik. Sygefraværet er ikke højere end på sammenlignelige tilbud. Personalegennemstrømningen er højere end på sammenlignelige tilbud. Indikator 09.a af Indikator 09.a Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer Bedømmes i høj grad at være opfyldt. Det vægtes, at medarbejdere og ledelsen beretter om en tilgang og hverdag som afspejler, at borgerne har tilstrækkelig kontakt, ud fra egne ønsker og behov. Borger tilkendegiver, at modtage relevant støtte og socialtilsynet observerer anerkendende samspil mellem borger og medarbejder i alle tre bofællesskaber. Endvidere vægtes det, at samarbejdet på tværs af bofællesskaberne er begrænset og dermed kan der opstå små lukkede enheder. Ledelsen tilkendegiver at være opmærksom på denne problematik og har blik for at imødese dette. I henhold til en af de ledige stillinger, har medarbejderne ønske om en sundhedsfaglig uddannet person, af hensyn til ændringer i borgergruppen. Indikator 09.b af Indikator 09.b Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser 2 (i lav grad opfyldt) n fastholdes i lav grad at være opfyldt. Det vægtes, at ledelsen beskriver mere stabilitet omkring personale situationen. Hertil vægtes, at tilbuddet har to ledige stillinger. Det vægtes, at efter tilsynsbesøget er årsrapporten lagt på Tilbudsportalen, hvor det oplyses at personalegennemstrømningen er på 25 %. Indikator 09.c af Indikator 09.c Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser Bedømmes at være opfyldt i høj grad. Det vægtes, at ledelsen oplyser sygefraværet er faldende, men det forventes at have sammen niveau som i 2014, men vil slå igennem i Det vægtes, at efter tilsynsbesøget er årsrapporten lagt på Tilbudsportalen, hvor det oplyses at sygefraværet gennemsnitlig er 9,4 dag pr medarbejder. 17

18 Vurdering af temaet Temavurdering Kompetencer Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere har de kompetencer, det vil sige uddannelse, erfaring eller viden, der er nødvendige i forhold til tilbuddets målsætninger og målgruppe, de metoder tilbuddet anvender samt borgernes aktuelle behov. Herunder skal børn og unge sikres en tryg hverdag og opvækst med nære og stabile relationer. Udover tilbuddets aktuelle kompetenceniveau er det vigtigt, at tilbuddet har et strategisk fokus på, hvordan de nødvendige kompetencer sikres på såvel kort som langt sigt, samt hvordan eventuelle specialistkompetencer kan tilvejebringes. Det er et vigtigt aspekt af kvaliteten af et tilbud, at medarbejderne på en etisk måde forholder sig til og handler i forhold til borgerne. Herunder at medarbejderne møder borgerne med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus på borgernes retssikkerhed. Vurdering af tema Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne i botilbuddene samlet set har de kompetencer, der er nødvendige i forhold til målgruppen. Socialtilsynet vurderer, at der er meget fokus på borgernes selv- og medbestemmelse og på den etiske tilgang til borgerne og der er igangsat et neuropædagogisk kompetenceudviklingsforløb for alle medarbejderne i botilbuddene. Socialtilsynet vurderer at den neuropædagogiske tilgang er i proces med at blive implementeret. Gennemsnitlig vurdering 4 Udviklingspunkter Ledelsen kan med fordel udarbejde en strategi for, hvorledes den neuropædagogiske tilgang skal implementeres i organisationen og hvilke succeskriterier der er for implementeringen. Kriterium 10 Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder af kriterium Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov. Medarbejderne redegør generelt relevant for anvendelse af tilgange og metoder, dog ses der at være variation af hvor præsent det er for medarbejderne. Det vurderes, at implementeringen af vagte tilgange og metoder er ikke konsekvent i tilbuddet, fx afspejles det begrænset i tilbuddets dokumentationspraksis. Indikator 10.a af Indikator 10.a Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder Bedømmes i høj grad at være opfyldt. Det vægtes, at størstedelen af medarbejderne har en uddannelse som pædagoger. Derudover lægges der vægt på, at ledelsen har iværksat at alle medarbejdere over en årrække får en længerevarende neuropædagogisk uddannelse, samt at alle medarbejdere skal på medicinkursus. 18

19 Hertil vægtes det, at ved ledige stillinger tages der stilling til behov blandt borgerne, fx ønske om ansættelse af sundhedsfaglig person. Medarbejderne redegør generelt relevant for stedet tilgange og metoder, der ses at være variation af hvor præsent det er for medarbejderne. Implementeringen er den neuropædagogiske tænkning er ikke konsekvent i tilbuddet, fx afspejles det begrænset i tilbuddets dokumentationspraksis. Indikator 10.b af Indikator 10.b Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer Bedømmes i høj grad at være opfyldt. Det vægtes at den borger socialtilsynet taler med, giver udtryk for at være tilfreds med den støtte og hjælp vedkommende modtager. Socialtilsynet observerer anerkende og imødekommende relation mellem medarbejderne og borgerne. Hertil vægtes, at gennem dialog med medarbejderne og ledelsen fremkommer faglige refleksioner over egen praksis, der vidner om relevante faglige kompetencer der kommer til udtryk i samspillet med borgerne, som er præget af en individuel tilpasset tilgang. Det vægtes, at der gives eksempler på manglende konsensus mellem medarbejderne, som kan være udtryk for en praksis ud fra subjektive holdninger. 19

20 Vurdering af temaet Temavurdering Økonomi Det er afgørende, at tilbuddene har en bæredygtig økonomi, da det har store konsekvenser for beboerne i døgntilbud, hvis tilbuddet må lukke af økonomiske grunde, fordi det kan betyde, at borgerne må flytte. Samtidig er det afgørende, at tilbuddet har økonomiske forudsætninger for fortløbende at kunne udvikle sig, og at der er sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og den fastsatte takst. Det skal derfor sikres, at der stilles relevante krav til tilbuddets økonomi, herunder med hensyn til gennemsigtighed i økonomien. Vurdering af tema Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt og gennemskueligt for Socialtilsynet og de visiterende kommuner. Gennemsnitlig vurdering 3,5 Udviklingspunkter Kriterium 11 Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt af kriterium Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet vurderer at er økonomisk bæredygtigt. Indikator 11.a af Indikator 11.a Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport 3 (i middel grad opfyldt) Indikatoren bedømmes i middel grad at være opfyldt. Der aflægges som udgangspunkt ikke et særskilt, revisorpåtegnet regnskab for kommunale eller regionale tilbud. Da der således ikke foreligger dokumentation til at belyse indikatoren, bedømmes indikatoren med scoren 3. Indikator 11.b Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget 20

21 af Indikator 11.b Indikatoren bedømmes i høj grad, at være opfyldt. Økonomien viser et balanceret forhold mellem indtægter og samlede driftsomkostninger. Kriterium 12 Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe af kriterium Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer. Indikator 12.a af Indikator 12.a Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer Indikatoren bedømmes i høj grad at være opfyldt. Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer. Kriterium 13 Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner af kriterium Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer. Indikator 13.a af Indikator 13.a Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet 3 (i middel grad opfyldt) Tilbuddet har ikke indberettet nøgletal til Tilbudsportalen under Årsrapport. Der aflægges som udgangspunkt ikke et særskilt, revisorpåtegnet regnskab for kommunale eller regionale tilbud. Socialtilsynet har derfor taget nøgletallene til efterretning. Da der ikke foreligger dokumentation til at belyse indikatoren, bedømmes indikatoren med scoren 3. 21

22 Vurdering af temaet Temavurdering Fysiske rammer De fysiske rammer udgør en central del af et tilbud, både som ramme om borgernes liv og som ramme om den indsats, der finder sted. Det er derfor væsentligt, at tilbuddets omgivelser, udformning, indretning, faciliteter og stand er velegnede samt hensigtsmæssige i forhold til tilbuddets målgruppe samt understøtter indsatsens formål og indhold. Det er vigtigt, at de fysiske rammer inde og ude tilgodeser borgernes behov, interesser og rettigheder blandt andet i forhold til at sikre borgernes trivsel, ret til privatliv, udfoldelsesmuligheder og mulighed for at opretholde sociale netværk. Vurdering af tema Socialtilsynets vurderer fortsat, at de fysiske rammer generelt fungerer godt som ramme både om borgernes hverdagsliv og om den pædagogiske indsats, personalet yder. Socialtilsynet vurderer således, at de fysiske rammer tilgodeser borgernes behov og rettigheder i forhold til at sikre deres trivsel, ret til privat liv og mulighed for fællesskab med bofællerne. Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer ikke i tilstrækkelig grad kan imødekomme øget plejebehov og brug af tekniske hjælpemidler, grundet små badeværelser. Gennemsnitlig vurdering 4 Udviklingspunkter Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel af kriterium Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes trivsel og udvikling. Fælles arealerne er rummelige og dermed har borgerne gode muligheder for at indgå i både fællesskabet og trække sig til egen bolig. Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer ikke er fremtidssikrede i henhold til ændringer i borgergruppen, med øget plejebehov og tekniske hjælpemidler, da badeværelserne er små. Indikator 14.a Borgerne trives med de fysiske rammer af Indikator 14.a Bedømmes i høj grad at være opfyldt. Der er ikke sket ændringer af de fysiske rammer, hvorfor tekst for forrige tilsyn overføres. Hertil vægtes det, at ledelsen har overvejelser om, at de fysiske rammer vanskeligt kan imødekomme de behov der følge med, når borgerne bliver ældre. I bofællesskabet på Hold-an Vej, er de i proces med at istandsætte fælles arealerne, bl.a. ved at male og indrette med nye møbler. Overført tekst 22

23 Oplysninger fra hjemmeside og konstateret på tilsyn: Bygaden, 6 boliger: Bygaden blev bygget i Det er et hus på 310 m2 med et stort fælles spisekøkken, opholdsstue, vaskerum og et udendørs skur. Hver borger har en selvstændig 1-værelses lejlighed med eget bad og toilet og tekøkken med køleskab. Hold-an Vej, 8 boliger: Hold-an Vej er taget i brug i august 1997, og er et hus på 602,3 m2. Her er et fælles køkken, en fælles stue, gæsteværelse, bryggers og vaskerum samt depotrum. Derudover er der seks 1½-værelses og to 1-værelses lejligheder med tekøkken og eget bad/toilet. Klakkebjerg, 7 boliger: Klakkebjerg er opført i august 1994, og er et hus på 450 m2. Der er fem 1½-værelses og to 1-værelses lejligheder med eget badeværelse samt tekøkken med køleskab. Desuden er der en fælles stue, en spisestue, køkken og gæsteværelse. Der er døgndækning. Det er medarbejdernes opfattelse, at borgerne trives i de fysiske rammer i Klakkebjerg. Indikator 14.b af Indikator 14.b De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov 3 (i middel grad opfyldt) Bedømmes at være opfyldt i middel grad. Der er lagt vægt på, at der ikke er sket de store ændringer af tilbuddets fysiske rammer. Det ene bofællesskab har iværksat ændringer af fælles arealer. Alle bofællesskaber har rummelige fællesrum, hvor borgerne frit kan færdes. Hertil vægtes det, at ledelsen oplyser, at borgernes badeværelser kan være for små i henhold til et stigende behov blandt borgerne for forskellige hjælpemidler. Indikator 14.c af Indikator 14.c De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem 5 (i meget høj grad opfyldt) Bedømmes i høj grad at være opfyldt. Det vægtes, at fremvisning af en bolig, afspejler en indretning ud fra borgerens interesser og behov. Generelt bærer indretningen i hele tilbuddet præg af, at spejle det er borgernes hjem. 23

24 Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. Dokumenter Observation Interview Interviewkilder Oversigt over ansatte og fratrådte medarbejdere Oversigt over forbrug af vikarer i hvert botilbud Ansøgning til kompetencefonden Oversigt over Intern registrering af vold og trusler vedr. 3 borgere. Bestilling fra visiterende kommune vedr. 3 borgere Dagbogsnotater for perioden 6-8 juni 2016 for 3 borgere. Centerleder, faglig konsulent og daglig leder - ansat i et år. Medarbejdere: uddannet social-sundhedsassistent,ansat i 10 år. Klakkebjerg Rundvisning af en borger, boet i tilbuddet i 26 år. pædagog ansat i 14 år. pædagogmedhjælper, ansat i 4 år. Beboere Ledelse Medarbejdere Spindelvævet afspejler socialtilsynets gennemsnitlige vurdering af kvaliteten i tilbuddet fordelt på syv temaer. Formålet med illustrationen er, at give tilbuddet et overbliksbillede af socialtilsynets vurdering på baggrund af den samlede rapport. De (scoringerne) repræsenterer derfor ikke det fulde indblik i tilsynet. Spindelvævet er først og fremmest ment som et dialogredskab mellem socialtilsynet og tilbuddet. 24

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Sønderhaven, Bofællesskabet. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Sønderhaven, Bofællesskabet. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Sønderhaven, Bofællesskabet Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Aflastningen. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Aflastningen. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Aflastningen Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Dyrskuevej. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Dyrskuevej. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Dyrskuevej Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Stenbanen. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Stenbanen. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Stenbanen Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år)

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) 1 Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) Socialtilsyn Midt tilbyder pædagogisk tilsyn med kommunale dagtilbud, selvejende dagtilbud samt private pasningsordninger, hvori der indgår kommunal finansiering

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Støttecentret i Vorbasse Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Støttecentret i Vorbasse Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Støttecentret i Vorbasse 20-10-2016 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 20. december Bekendtgørelse om socialtilsyn. 19. december Nr

Lovtidende A Udgivet den 20. december Bekendtgørelse om socialtilsyn. 19. december Nr Lovtidende A 2013 Udgivet den 20. december 2013 19. december 2013. Nr. 1557. Bekendtgørelse om socialtilsyn I medfør af 5, stk. 8, 6, stk. 3, 7, stk. 4, 8, stk. 3, 9, stk. 2, 12, stk. 4, 16, stk. 3, og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Bofællesskabet Egeparken 62. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Bofællesskabet Egeparken 62. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Egeparken 62 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Midt Papirfabrikken 38 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for Sociale tilbud Tilsynsrapport for: Uanmeldet tilsyn for Boligerne Svalevej, afd. Himmelbovej. 1 Tilsynskonsulenter: Else Mørk, seniorkonsulent

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Lynghuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Lynghuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Lynghuset Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bostøtte Gramrolighed. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bostøtte Gramrolighed. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bostøtte Gramrolighed Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer Boenheden Line Marie Regodkendelse af tilbuddet Line Marie Line Marie er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og almenboliglovens 105 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Udsigten. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Udsigten. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Udsigten Godkendt Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv 11-09-2014 Re-godkendelse af bofællesskabet Sønderhaven i Ballerup kommune. Botilbuddet Sønderhaven er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej 20 02-11-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Ekkenberg i Olufsgade 29-09-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup 04-09-2014 Re-godkendelse af botilbuddene under Organisation for voksne udviklingshæmmede i Ballerup kommune. De 3 botilbud under Organisation

Læs mere

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Concura - Huset i Tveje Merløse Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Aflastningshjemmet Rendbjerg Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Aflastningshjemmet Rendbjerg Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Aflastningshjemmet Rendbjerg 04-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Ny Ellebjerg. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Ny Ellebjerg. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Ny Ellebjerg Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Safranvej Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Safranvej Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Safranvej 21-12-2016 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Midt Papirfabrikken 38 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kløverengen. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kløverengen. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kløverengen Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Projektskibet EDUKAT Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Projektskibet EDUKAT Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Projektskibet EDUKAT 04-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Lærkely bo Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Lærkely bo Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Lærkely bo 07-12-2016 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere