Håndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistance. Ansættelse af personlige hjælpere i eget hjem. Jf. Servicelovens 96

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistance. Ansættelse af personlige hjælpere i eget hjem. Jf. Servicelovens 96"

Transkript

1 Ikast-Brande Kommune Håndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistance Ansættelse af personlige hjælpere i eget hjem Jf. Servicelovens 96 Udarbejdet af Handicap og psykiatriafdelingen Juni 2012

2 1. Forord/indledning 3 2. Lovgrundlaget Servicelovens 96: Formålet Personkreds 4 3. Retningslinjer for en BPA Opfølgning og tilsyn Bistands- og/eller plejetillæg Hjælperrelaterede udgifter Merudgifter Ferie/overnatning udenfor eget hjem 6 4. Borgerens opgaver ved en BPA Arbejdslederrollen Arbejdslederopgaver Arbejdsgiverrollen Arbejdsgiveropgaver Personalemøder, medarbejderudviklingssamtaler, introduktion af nye medarbejdere og øvrige uforudsete opgaver Ansættelse og annoncering Ansættelse af hjælpere Vikardækning Afskedigelse af hjælper Bortvisning Lønindberetning, hvis kommunen administrerer lønudbetalingen Akutte situationer Arbejdsmiljø Forsikring Arbejdsgiver Handicaphjælpers jobfunktion Løn - og ansættelsesvilkår Aflønning og lønsatser Aflønning efter særlige faglige kvalifikationer Arbejdstidsregler Frihedsperiode/hviletid 12 Side 1

3 6.5 Udmåling af løn Ferie Varsling af ferie Arbejdstid/arbejdsplan Arbejdstidsbestemte tillæg Tjeneste på specialdage Rådighedstillæg Sygdom den ansatte Barns 1. og 2. sygedag Graviditet, barsel og adoption Opsigelse/prøvetid Dagpengegodtgørelse Frigørelsesattest Pension Praktisk og administrativt Ansættelseskontrakten Lønindberetning, hvis kommunen administrerer lønudbetalingen Fratrædelse Spørgsmål 16 Bilag: Bilag 1: Kvalitetsstandard Side 2

4 1. Forord/indledning Disse retningslinjer udleveres til personer, der er bevilget kontant tilskud til ansættelse af en eller flere personlige hjælpere i eget hjem i henhold til Servicelovens 96. Se endvidere kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (Fremover benævnt BPA). (Bilag 1 - Kvalitetsstandard) Formålet med retningslinjerne er: At give brugere af ordningen et redskab/en håndbog, der kan medvirke til forståelsen af ordningen herunder, hvordan man forholder sig til forskellige situationer At fungere som en håndbog for medarbejdere i Psykiatri og Handicap afdelingen. Kort fortalt om reglerne i Ikast-Brande Kommune: Bevilling af BPA 96 er placeret i Psykiatri- og Handicapafdelingens Myndighedsområde. Endelig beslutning om bevilling træffes af Visitationsudvalget i Psykiatri- og handicapafdelingen eller Sundhedsog Omsorgsudvalget afhængig af støttens omfang. Retningslinjerne for administration af BPA fastlægges af Psykiatri- og Handicapafdelingens Myndighedsområde. 2. Lovgrundlaget 2. 1 Servicelovens 96: Stk. 1 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte. Stk. 2 Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter stk. 1, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at borgeren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til hjælperne vedrørende spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed i samråd med den pågældende. Side 3

5 Stk. 3 Kommunalbestyrelsen kan tilbyde borgerstyret personlig assistance til borgere, der ikke er omfattet af personkredsen efter stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at dette er den bedste mulighed for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende hjælp for borgeren. Stk. 4 I de situationer, hvor borgeren eller en nærtstående er arbejdsgiver, skal kommunalbestyrelsen tilbyde at varetage lønudbetaling m.v. Reglerne er yderligere gennemgået i ministeriets Vejledninger og Bekendtgørelser Vejledning nr. 9 af 15/02/2011. Vejledning om borgerstyret personlig assistance. ( Vejledning nr. 7 til Serviceloven) Vejledning nr. 10 af 15/ Vejledning om særlig støtte til voksne. (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Vejledning nr. 105 af 21/12/2011. Vejledning om koordinering af respiratorhjælp og borgerstyret personlig assistance. Bekendtgørelse nr af 14/10/2010. Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til Borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 95 og 96. Bekendtgørelse nr af 15/12/2009. Bekendtgørelse om ydelser efter lov om social service under midlertidig ophold i udlandet. 2.2 Formålet Formålet med BPA ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse, så borgeren, trods omfattende funktionsnedsættelse har mulighed for deltagelse i samfundet. Formålet er herudover også at skabe mulighed for sammenhængende og helhedsorienteret hjælp til borgere, som har et omfattende hjælpebehov. 2.3 Personkreds Voksne personer, der på grund af betydeligt, varigt nedsat funktionsevne ikke eller kun i meget begrænset omfang kan bevæge sig og udføre almindelige daglige funktioner. Det er et krav at borgeren: I høj grad er afhængig af andre i almindelige daglige funktioner Har behov for såvel pleje, overvågning og ledsagelse Side 4

6 Har et behov, der ikke kan dækkes af hjemmehjælp og ledsagerordning Kan påtage sig rollen som arbejdsleder Bor i selvstændig bolig Ordningen kan kombineres med kommunal hjemmehjælp efter 83, eksempelvis hjælp morgen, aften og nat, hvis borgeren foretrækker det sådan. Hjælperordning efter 96 ydes uanset indkomstgrundlag. 3. Retningslinjer for en BPA 3.1 Opfølgning og tilsyn Kommunerne har ifølge 16 i Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. Der følges op på en bevilling første gang inden for 3 måneder. Efterfølgende revurderes BPA ordningen 1 x årligt. Der vurderes bl.a. Om behovet for hjælp er i overensstemmelse med den udmålte hjælp Om modtageren får den pleje, overvågning og ledsagelse, som var hensigten med ordningen Om modtageren opfylder betingelserne for hjælpen, herunder betingelserne for at kunne fungere som arbejdsleder/arbejdsgiver Om modtageren tilrettelægger arbejdet hensigtsmæssigt Om hjælperne udfører arbejdet tilfredsstillende Om der er for hyppige hjælperskift, der kan give anledning til en særlig indsats Om timesedler udfyldes og indberettes korrekt Om fravær indberettes korrekt Opfølgning og tilsyn udføres gennem samtale med borger og hjælpere. Det skal bemærkes at borgeren, jf. Retssikkerhedslovens 11, har pligt til at oplyse om ændringer i sine behov eller i husstandens samlede ressourcer, som indebærer, at behovet for hjælp ændres. Ved ændringer, skal borgeren henvende sig til Psykiatri- og handicapafdelingens myndighedsområde. 3.2 Bistands- og/eller plejetillæg For borgere, der modtager pension med bistands- og eller plejetillæg efter Lov om Social Pension 16 stk. 1 og 2. gælder som udgangspunkt, at bevillingen efter 96 nedsættes med den del af bistands eller plejetillægget, der anvendes til dækning af borgerens hjælpebehov, hjælperrelaterede udgifter og merudgifter efter SEL 100 til håndsrækninger. Side 5

7 3.3 Hjælperrelaterede udgifter Efter en individuel vurdering, kan der udmåles et særskilt beløb til dækning af de direkte udgifter i forbindelse med BPA. Eksempler på omkostninger ved at have hjælpere: Porto og kontorartikler Merudgifter til vand, varme og el (hjælperandel) Sæbe, toiletpapir, handsker, masker (hjælperandel) Hjælpers transportudgifter, hvis arbejdsstedet er flyttet midlertidigt Hjælpers entre udgifter ved ledsagelse til kulturelle aktiviteter Tilskud til hjælpers ferieophold/overnatning (efter individuel vurdering) Evt. huslejeandel til hjælperværelse, hvis ikke der er kompenseret efter Servicelovens 100 eller boligstøtteloven 12 stk Merudgifter Borgere med en BPA har mulighed for at søge om dækning af nødvendige merudgifter, som er en konsekvens af borgerens nedsatte funktionsevne og som vedrører borgeren selv. Udgiften til hjælperes rejse og opholdsudgifter kan ikke ydes som en merudgift. 3.5 Ferie/overnatning udenfor eget hjem Ekstrabevilling af hjælpertimer til ferie eller overnatning udenfor eget hjem kan gives efter en konkret individuel vurdering af borgerens særlige behov. Som udgangspunkt ydes der ikke tilskud til hjælperes rejse og opholdsudgifter ved ferieophold i udlandet. Ved ophold i udlandet ud over en måned henvises til bekendtgørelse nr af 15/ Bekendtgørelse om ydelser efter lov om social service under midlertidige ophold i udlandet. 4. Borgerens opgaver ved en BPA 4.1 Arbejdslederrollen Det er en forudsætning for at have en BPA, at borgeren selv skal fungere som daglig arbejdsleder. 4.2 Arbejdslederopgaver Udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag/annonce Rekruttere og udvælge hjælpere, herunder vikarer Varetage ansættelsessamtaler Varetage oplæring og daglig instruktion af hjælpere (Ved specielle plejebehov kan der ydes ekstratimer til oplæring) Varetage arbejdsplanlægning sammen med og for hjælperne Afholde personalemøder og medarbejderudviklingssamtaler Sagsbehandler kontaktes, hvis der er behov for undervisning/vejledning vedrørende forflytningsteknikker o.a. Side 6

8 4.3 Arbejdsgiverrollen Under forudsætning af, at borgeren er i stand til selv at fungere som arbejdsgiver for sine hjælpere, kan borgeren vælge at beholde arbejdsgiveransvaret. 4.4 Arbejdsgiveropgaver Annoncering efter personlige hjælpere (elektronisk f.eks. Jobnet) Ansættelse og afskedigelse af personlige hjælpere efter gældende regler Udarbejdelse af vagtplan i forhold til givent timeantal Attestation og indsendelse af lønindberetningsblanketter Indberetning af syge- og raskmelding rettidig Overholdelse af Arbejdsmiljøloven Meddelelsespligt såfremt der indtræder ændringer i det aftalte arbejdsgiverforhold Borgeren kan vælge at overføre arbejdsgiveransvaret til en nærtstående, en forening eller privat virksomhed. I så fald skal Psykiatri- og Handicapafdelingens myndighedsområde informeres om dette inden overdragelsen. Herefter udfærdiger Psykiatri- og Handicapafdelingens myndighedsområde en trepartskontrakt, der omfatter samarbejdet mellem borgeren, arbejdsgiveren og Ikast-Brande Kommune. Samme procedure anvendes også ved skift af arbejdsgiver. Psykiatri- og Handicapafdelingens myndighedsområde afholder en del af de administrationsomkostninger, der kan være forbundet med at arbejdsgiveransvaret overdrages til en privat virksomhed eller forening. Ikast-Brande Kommune har valgt at følge Kommunernes Landsforenings anbefalinger til beregninger af administrationsomkostningerne. Beregningen fremgår af BPA-bevillingen. Ønsker borgeren at overføre arbejdsgiveransvaret til en nærtstående, eller selv at være arbejdsgiver, kan de nævnte administrationsomkostninger ikke dækkes. Har borgeren eller en nærtstående arbejdsgiveransvaret, kan Ikast-Brande Kommune administrere lønudbetalingen. Der er etableret en gratis rådgivningsfunktion for borgere med en BPA. Her kan borgere få svar på mange af de spørgsmål, der knytter sig til arbejdsgiverrollen, Eksempelvis ansættelsesretlige spørgsmål, spørgsmål om arbejdsmiljø, ferielovgivning mv. Rådgivningsfunktionen har følgende Web-adresse: Ikast-Brande Kommune overtager arbejdsgivers forpligtelser i tilfælde af, at arbejdsgiver dør eller akut indlægges på hospital og ikke er i stand til at varetage arbejdsgiverfunktionen. Ikast-Brande Kommune forpligter sig ikke økonomisk ud over den bevilling, som er givet i sagen. Side 7

9 4.5 Personalemøder, medarbejderudviklingssamtaler, introduktion af nye medarbejdere og øvrige uforudsete opgaver Der bevilges timer til afholdelse af personalemøder, medarbejderudviklingssamtaler og introduktion mv. Der afsættes 0,5 timer pr. uge pr. fastansat medarbejder. 4.6 Ansættelse og annoncering Arbejdsgiveren er ansvarlig for at ansætte og annoncere efter nye hjælpere. Evt. udgifter til annoncering dækkes i henhold til Servicelovens 96. Regningen fremsendes til Psykiatri- og Handicapafdelingens myndighedsområde. Der henstilles til, at annonceringen foregår ved brug af elektroniske medier. 4.7 Ansættelse af hjælpere Ved ansættelsessamtalen skal ansøgeren informeres grundigt om, hvad arbejdet indebærer, om der er specielle vilkår, om arbejdstider, løn og ansættelsesvilkår. Specielle vilkår kan være opgaver/arbejdsfunktioner, som adskiller sig fra de almindelige opgaver i et hjælperjob og som borgeren lægger vægt på, at hjælperen skal vide og være indforstået med. Vilkårene skal fremgå af ansættelseskontrakten. Borgeren har oplysningspligt om løn- og ansættelsesforhold. Disse oplysninger fremgår bl.a. af ansættelseskontrakten. Af hensyn til udregning af pensionsbidrag skal hjælper aflevere dokumentation for ansættelser i lignende job (I form af lønsedler, ansættelseskontrakt, anciennitetskort). Kommunen anbefaler, at ansøgeren fremviser en straffeattest. Der skal ved ansættelsen gøres opmærksom på evt. rygeregler. 4.8 Vikardækning Det er borgerens ansvar at der er ansat tilstrækkeligt med personale til at dække alle vagter hos sig. Dette inkluderer også vikarer. Hvis borgeren har behov for vikarer pga. sygdom hos sit faste personale, kan han/ hun efter regning få dækket lønudgifterne til en vikar. Borgeren vil som regel kun få dækket udgifterne svarende til det, der sædvanligvis bliver udbetalt til samme vagt. Borgeren kan komme ud for at hverken faste vikarer eller fast personale kan afløse ved sygdom. Borgeren skal så vidt det er muligt kontakte sin rådgiver inden der laves en aftale med et vikarbureau, da han/ hun ellers ikke kan være sikker på, at kunne få dækket differencen, hvis der vælges en dyrere løsning. Rådgiveren vil blandt andet se på, om der er tilstrækkeligt med vikarer tilknyttet. 4.9 Afskedigelse af hjælper Ved afskedigelse af hjælpere har arbejdsgiver ansvar for, at arbejdsforholdet afsluttes på en korrekt og ordentlig måde. Opsigelsen skal altid være begrundet og foreligge skriftlig. Side 8

10 Grunde til afskedigelse kan være: Væsentlige ændringer i ansættelsen f.eks. ændringer i bevillingen, som medfører ændret timetal Væsentlige samarbejdsproblemer Hyppig sygdom Langvarig sygdom. Vær opmærksom på, at der ved langvarig sygdom, skal holdes sygesamtale inden 28 dage, samt indhentes mulighedserklæring Inden start på opsigelse af hjælperen, skal der finde tjenstlig samtale sted. Hjælperen gøres opmærksom på de forhold, som er utilfredsstillende, eller som kan nødvendiggøre en opsigelse. Hjælperen skal have lejlighed til at udtale sig om grundlaget for opsigelsen. Er der problemer med at komme i kontakt med hjælperen, f.eks. i forbindelse med samtale/partshøring, bør der sendes et anbefalet brev. Borger har derved garanti for, at hjælperen er blevet tilbudt samtale. Ved afskedigelse bør der søges vejledning hos Personale- og Organisationsafdelingen i Ikast-Brande Kommune. Ved alle former for afskedigelse skal opsigelsesvarslerne overholdes jf. ansættelseskontrakten Bortvisning En hjælper, der væsentligt misligholder sine forpligtelser i ansættelsesforholdet, kan bortvises Ansættelsesforholdet betragtes som ophørt uden varsel. Misligholdelsen skal være åbenlys og udenfor al tvivl. En hjælper bør aldrig bortvises før der er rettet henvendelse til Psykiatri- og Handicapafdelingens myndighedsområde. En bortvisning kan medføre en retssag. Taber borgeren sagen, kan dette indebære erstatningskrav fra hjælperen Lønindberetning, hvis kommunen administrerer lønudbetalingen Hjælperen skal udfylde timesedler hver måned. Borgeren er ansvarlig for, at timesedler udfyldes korrekt og i overensstemmelse med vagtplanen. Timesedlerne fremsendes med underskrift fra borger og hjælper til Psykiatri- og Handicapafdelingens myndighedsområde senest den 11. i måneden. Perioden opgøres fra den 10. i en måned til den 9. i måneden efter. Hvis timesedlerne ikke er udfyldt korrekt, kan det få den konsekvens, at lønnen ikke bliver udbetalt til tiden. Hvis der er gentagne fejl i lønsedlerne indgår dette i vurderingen af borgerens arbejdslederevner Akutte situationer Ved akut sygdom eller lignende, kan der ske en midlertidig opnormering af bevillingen. I disse tilfælde rettes henvendelse til sagsbehandler, som træffer Side 9

11 beslutning om den midlertidige opnormering. I tilfælde af hospitalsindlæggelse af længere varighed (over 2 uger) eller lignende, skal der rettes henvendelse til sagsbehandler, som træffer beslutning om den fortsatte bevilling Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøloven indeholder regler, der gælder for hjælperordningen. Når en person skal forflyttes og plejes, skal dette foregå på én for hjælperen og borgeren forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Arbejdet skal kunne udføres på en måde, så der kan arbejdes i hensigtsmæssige arbejdsstillinger, og uden at der foretages tunge løft. Ved tvivl omkring ovenstående kontaktes sagsbehandler. Borgeren skal sørge for at arbejdsforholdene er forsvarlige, ved bl.a. at sikre: At arbejdsskader undgås, f.eks. ved at de nødvendige hjælpemidler anvendes At hjælperne får den nødvendige instruktion og oplæring i at udføre arbejdet uden risiko At arbejdet tilrettelægges, så der er tid til pauser i rimeligt omfang At en sammenhængende vagt for hjælper som udgangspunkt max er på 24 timer At evt. arbejdsulykker anmeldes Ikast-Brande Kommune kan ved behov varetage undervisning i forflytningsteknik samt brug af hjælpemidler. Branchearbejdsmiljørådet for Social- og Sundhedsvæsenet har udgivet branchevejledningen Handicaphjælperens arbejdsmiljø. I branchevejledningen er der gode råd og oplysninger at hente om arbejdsmiljø, hvad borgeren skal gøre i forskellige situationer og hvordan man anmelder en arbejdsulykke. Branchevejledningen kan downloades på: Søgeord: Handicaphjælperens arbejdsmiljø Forsikring Arbejdsgiver Arbejdsgiver skal via Ikast-Brande Kommune tegne en arbejdsskadeforsikring. Ligeledes skal tegnes en erhvervsansvarsforsikring for de(n) ansatte, hvis egen familieforsikring ikke omfatter privat hushjælp og dermed hjælpere. Udgiften til ovenstående bevilges som hjælperrelaterede udgifter i henhold til Servicelovens 96. Regning sendes til Psykiatri- og Handicapafdelingen i Ikast- Brande Kommune. Modtager borgeren bistands- og /eller plejetillæg kan udgiften til forsikring modregnes heri. Ved ferieophold i udlandet skal arbejdsgiveren tegne en særlig rejseforsikring for de(n) hjælper der er med. Der kan søges om dækning af udgiften hertil. Bevillingen beror på en individuel vurdering, da der som udgangspunkt ikke ydes hjælp til afholdelse af ferie i udlandet ud, over den daglige bevilling, jf. Serviceloven 96. Side 10

12 5. Handicaphjælpers jobfunktion Handicaphjælpers opgaver vil variere alt efter den enkelte borgers handicap, behov og ønsker. Handicaphjælperen er populært sagt borgerens arme og ben. For at blive ansat som handicaphjælper er der ikke krav om specifik uddannelse eller specielle kvalifikationer. En handicaphjælper skal respektere, at arbejdspladsen er et privat hjem og indstille sig på og acceptere de forhold, der er i hjemmet. Generelt består hjælperopgaverne af praktisk hjælp og personlig pleje, hjælp til påklædning, indkøb og madlavning samt støtte til ledsagelse til aktiviteter, lægebesøg mv.. Større opgaver som hovedrengøring og håndværksmæssige opgaver er ikke handicaphjælperens job. Det vil fremgå af hjælperens ansættelseskontrakt, om der er særlige vilkår, der gælder for arbejdet. Handicaphjælperen har tavshedspligt. Det gælder også efter fratrædelse. Tavshedspligten vedrører borgerens rent private forhold, religion, sex, helbred, straffeforhold og økonomi. I tilfælde af at arbejdsgiver oplever, at handicaphjælperen har overskredet sin tavshedspligt, kan arbejdsgiver anlægge retssag for afgørelse heraf. Ligeledes gælder de samme forhold også den anden vej. Dvs. at arbejdsgiver har tavshedspligt vedrørende forhold omkring de ansatte. 6. Løn - og ansættelsesvilkår Dette kapitel skal betragtes som en hjælp til de borgere, der har valgt selv at være arbejdsgiver og har valgt at Ikast-Brande Kommune forestår lønudbetalingen. Handicaphjælpere er ikke kommunalt ansatte og er derfor ikke omfattet af overenskomster på det kommunale område. Ansættelsesforholdet er privatretligt. Sundheds- og Omsorgsudvalget har den 3. november 2011 besluttet, at der tages udgangspunkt i overenskomsten for ikke uddannet social- og sundhedshjælpere med hensyn til grundlønnen og at de lønelementer, der er nævnt i bekendtgørelsen 5 stk. 2 følger samme overenskomst: 1. Tidsbestemte tillæg 2. Stedbestemte tillæg 3. Funktions- og kvalifikationstillæg 4. Arbejdsmarkedspension 5. Anciennitet Side 11

13 6.1 Aflønning og lønsatser Aflønning sker som timeløn. Grundløn, kommunal lønskala, stedtillægsområde 0 og løntrin 11. Lønsats pr. 1. januar Trin 11: 114,14 kr. grundløn Trin 12: 116,10 kr. efter 3 år 6.2 Aflønning efter særlige faglige kvalifikationer Vurderer sagsbehandleren at udførelse af arbejdet kræver særlige faglige kvalifikationer som f.eks. at medarbejderen har en uddannelse som social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske skal dette være begrundet i borgers hjælpebehov. Og herved kan der opnås tillæg til grundlønnen. 6.3 Arbejdstidsregler Der kan ikke udbetales tillæg for overarbejde. Ansættelsen er ikke omfattet af overenskomst. Der henvises til EU's arbejdstidsdirektiv (se nedenfor). Det betyder, at hjælperen kan have vagter op til 24 timer ad gangen. Dog må den maksimale forsvarlige vagt kun være på 12 timer i træk indenfor 24 timer ved respirationsinsufficiente med døgnovervågning. Handicaphjælpere er som udgangspunkt omfattet af alle lovens bestemmelser, herunder nedenstående bestemmelser om arbejdstid: Den gennemsnitlige arbejdstid i løbet af en syvdagsperiode beregnet over en periode på 4 måneder må ikke overstige 48 timer inkl. overarbejde. Ansatte, med en daglig arbejdstid på mere end 6 timer, har ret til en pause af et sådant omfang, at pausens formål tilgodeses. Ansatte, som beskæftiges med natarbejde, skal tilbydes gratis helbredskontrol, inden de begynder natarbejde og derefter inden for et regelmæssigt tidsrum på mindre end 3 år - bestemmelsen gælder kun for personer, der udfører natarbejde i mindst 300 timer inden for en periode på 12 måneder. 6.4 Frihedsperiode/hviletid Arbejdsmiljølovens regler om fridøgn og hviletidsbestemmelser gælder. Inden for hver arbejdsperiode skal den ansatte have et fridøgn. Som hovedregel ydes der et ugentligt fridøgn indenfor hvert 7. døgn. Fridøgnet skal ligge i umiddelbar tilslutning til en daglig hvileperiode. Da den daglige hvileperiode er 11 timer, vil den ansatte derfor normalt have krav på en sammenhængende hvileperiode på 35 timer hvert 7 døgn. Der må ikke være mere end 7 døgn mellem 2 fridøgn. 6.5 Udmåling af løn Ved udmåling, tages der højde for: Tidsbestemte tillæg Stedbestemte tillæg Funktions- og kvalifikationstillæg (anciennitetstillæg) Side 12

14 Arbejdsmarkedspension Desuden skal der tages højde for omkostninger til feriepenge, feriegodtgørelse og ferie m.v. efter ferieloven, ATP, samt evt. andre lovpligtige bidrag. 6.6 Ferie Handicaphjælperen er omfattet af ferieloven og der henvises hertil. Uddrag af ferieloven. Handicaphjælperen har ret til ferie, uanset om der er optjent ferieopgørelse eller ej. Optjeningsåret følger kalenderåret. Ferieåret er fra 1. maj til 30. april. Handicaphjælperen har ret til 25 feriedage om året. Medarbejdere optjener ikke ret til ferie med løn, men får i stedet et feriekort beregnet med 12,50 %. Ved ansættelse af en ægtefælde eller forældre, der ikke ønsker at afholde ferie kan der ikke betales feriegodtgørelse på 12,50 %. Der udbetales i stedet for et ferietillæg på 1 %. Der kan ikke udbetales løn og feriepenge for den samme periode. 6.7 Varsling af ferie Handicaphjælperens ønske om ferietidspunkt, skal i videst muligt omfang imødekommes. Træf derfor aftale om ferie i god tid. Hovedferie skal aftales 3 mdr. før afvikling. Øvrig ferie skal aftales 1 mdr. før afvikling. Er der enighed om kortere varsel, er dette selvfølgelig også i orden, men aftalen bør være skriftlig. 6.8 Arbejdstid/arbejdsplan Fastansatte skal være bekendt med vagtplanen 4 uger forud. Den daglige arbejdstid skal så vidt muligt være samlet, så delt tjeneste undgås. Der betales ikke tillæg for delt tjeneste. Pause af mindre end ½ times varighed, herunder den ansatte står til rådighed og ikke kan forlade arbejdsstedet, medregnes i arbejdstiden. Andre pauser medregnes ikke. 6.9 Arbejdstidsbestemte tillæg alle dage mellem kl til kl med 28% af timelønnen alle dage mellem kl til kl med 31,5% af timelønnen lørdage mellem kl til kl med 28% af timelønnen Side 13

15 søn- og helligdage mellem til med 50% af timelønnen 6.10 Tjeneste på specialdage Juleaftensdag ligestilles med en søndag fra dagtjenestens begyndelse. Nytårsaftensdag, 1. maj og grundlovsdag ligestilles med en søndag i tiden fra kl til Rådighedstillæg Der henvises til "Ferie- og weekendophold afsnit Sygdom den ansatte Handicaphjælperen er omfattet af lov om sygedagpenge og der henvises hertil. Dog har handicaphjælperen ret til fuld løn under sygdom, hvis handicaphjælperen har mindst 8 ugers ansættelse og mindst 74 timers arbejde i denne periode. Sygemelding skal ske 1. fraværsdag inden arbejdstids begyndelse. Meldingen skal ske telefonisk til arbejdsgiveren. Når hjælperen bliver rask, skal det meldes til arbejdslederen den første dag, hvor hjælperen er arbejdsdygtig igen, også hvis det er på en fridag. Det gør tilrettelæggelsen af arbejdet nemmere. Arbejdsgiver sender mail til på første sygedag. Efter 30 sygedage modtages dagpengerefusion, refusionen udbetales til Ikast-Brande Kommune, når kommunen varetager lønadministrationen. Når hjælperen er rask, sendes en mail med raskmeldingen. Husk at der altid skal indsendes timesedler, hvor sygetimer og de timer hjælperen skulle have arbejdet, skal fremgå. Jf. Lov om sygedagpenge samt bestræbelser på at fastholde sygemeldte medarbejdere og reducere langtidssygefravær så skal du være opmærksom på, at der efter 3 ugers sammenhængende sygefravær skal afholdes en sygefraværssamtale med den ansatte. Sygefraværssamtalen skal være afholdt senest 4 uger efter 1. sygedag. Herefter skal arbejdsgiveren på baggrund af sygefraværssamtalen indberette oplysningerne til jobcentret i hjælperens bopælskommune. Oplysningerne skal indberettes på blanket DP333, som kan hentes på kommunens hjemmeside. Ved kronisk sygdom henvises til sygedagpengereglerne.der kan evt. ved en kronisk sygdom laves en 56 aftale med dækning af sygedagpenge, de dage hjælperen er sygemeldt Barns 1. og 2. sygedag Der udbetales fuld løn for barnets 1. og 2. sygedag. Side 14

16 Betingelser: Barnet er under 18 år og har ophold hos den ansatte. Og fraværet er nødvendigt af hensyn til barnet og det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet. Arbejdsgiver skal sende mail med oplysning om barnets cpr.nr. til 6.14 Graviditet, barsel og adoption Der henvises til Lov om ret til orlov og dagpenge under barsel. Handicaphjælperen har ikke ret til løn under fravær på grund af graviditet, barsel eller adoptionsorlov. Dette meddeles ved indberetning af sygemelding af hjælperen til 6.15 Opsigelse/prøvetid For dagvagter Opsigelsesvarslet er gensidigt og afhænger af ansættelsestidens længde således: Ansat under 1 måned Ansat uafbrudt 1 til 3 måneder Ansat uafbrudt over 3 måneder 7 dages varsel 14 dages varsel 1 måneds varsel Prøvetid i ansættelsesforholdet er aftalt til 14 dage, her er der ingen gensidig opsigelsesvarsel. For døgnvagter Ved ansættelse i døgnvagter er prøvetiden 2 mdr. med 3 vagters opsigelse for begge parter. Efter prøvetiden er der 7 vagters opsigelse for begge parter. Ved døgnvagter må hjælperen ikke forlade arbejdsgiveren, før afløseren er til stede. Dødsfald I tilfælde af arbejdsgivers død, gælder ovenstående opsigelsesvarsler. Kommunen dækker eventuelle udgifter til hjælperne i minimum en måned efter udgangen af den måned hvor dødsfaldet er sket. Kommunen udbetaler løn for 1., 2. og 3. ledighedsdag Dagpengegodtgørelse Arbejdsgiveren skal betale dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag ved afskedigelse af hjælpere eller ved ophør af en tidsbestemt ansættelse. Hjælperen skal have været beskæftiget i mindst 74 timer inden for de sidste 4 uger og være medlem af en arbejdsløshedskasse for at få godtgørelsen. Blanketten, bilag nr. 6 kan rekvireres i Psykiatri- og Handicapafdelingens myndighedsområde Frigørelsesattest Undtagelsesvis kan der gives en frigørelsesattest hvis der ikke er andre muligheder for at få ansat en handicaphjælper. Side 15

17 Frigørelsesattesten kan ifølge dagpengeloven kun udstedes for 1 år. Med en frigørelsesattest har handicaphjælperen ret til at ophøre med arbejdet med dags varsel uanset gældende opsigelsesvarsel Pension Aftale med Pensam Liv Aftalen gælder for handicaphjælpere, der er fyldt 21 år og har været ansat i 12 mdr. med minimum 8 timer pr. uge. Hvis handicaphjælperen op til ansættelsen er omfattet af en tilsvarende pensionsordning, bortfalder kravet om 12 mdr. ansættelse og handicaphjælperen er berettiget til pension fra ansættelsens start. Der indbetales 12,60 % af de pensionsgivende løndele. Pensionsordningen oprettes med virkning fra den 1. i den måned, hvor alle betingelser er opfyldt Praktisk og administrativt Ansættelseskontrakt udarbejdes ved alle ansættelser Ansættelseskontrakten Kontrakten udfyldes i alle felter og underskrives af arbejdsgiver og hjælper og sendes til Psykiatri- og Handicapafdelingens myndighedsområde. Har hjælperen haft lignende ansættelser tidligere, skal der medsendes dokumentation i form af lønseddel, anciennitetskort eller lign. dokumentation Lønindberetning, hvis kommunen administrerer lønudbetalingen Hjælperen skal udfylde timesedler hver måned. Arbejdsgiver er ansvarlig for, at de er korrekt udfyldt og talt sammen. Timesedlen skal underskrives både af arbejdsgiveren og lønmodtageren. Psykiatri- og Handicapafdelingens myndighedsområde skal have timesedlen senest den 11. i måneden. Perioden opgøres fra den 10. i en måned til den 9. måneden efter. Ferieafholdelse skal være påført, der må ikke være arbejdstimer på feriedage. Det skal fremgå af arbejdssedlen om der har været fravær på grund af sygdom Fratrædelse Arbejdsgiveren giver meddelelse om en handicaphjælpers ophør til Psykiatri- og Handicapafdelingens myndighedsområde. Kopi af handicaphjælperens opsigelse fremsendes med arbejdsgivers påtegnelse af rigtigheden til Psykiatri- og Handicapafdelingens myndighedsområde Spørgsmål Ved spørgsmål i forhold til de almindelige løn og ansættelsesvilkår kan administrativ sagsbehandler i Psykiatri- og Handicapafdelingens myndighedsområde kontaktes. Side 16

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Ansættelse af personlige hjælpere i eget hjem

Ansættelse af personlige hjælpere i eget hjem BPA Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Ansættelse af personlige hjælpere i eget hjem Jf. Servicelovens 96 Godkendt af Sundhed- og Omsorgsudvalget 18. maj 2017 Indhold Forord/indledning... 3 Hvem

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lov om Social Service 95 og Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 nr. 647 af 25. juni

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 December 2016 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig assistance (BPA) 3 Personkredsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Retningslinjer BPA. Borgerstyret Personlig Assistance

Retningslinjer BPA. Borgerstyret Personlig Assistance Retningslinjer BPA Borgerstyret Personlig Assistance Ansættelse af personlige hjælpere i eget hjem Jf. Servicelovens 95 og 96 Udarbejdet af Handicap og Psykiatri Gældende fra 1. juli 2009 Redigeret Januar

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Myndighedsafdelingen maj 2011 Myndighedsafdelingen 30 Kvalitetsstandard 2011 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Formålet med en

Læs mere

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95 Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter Servicelovens 95 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for udmåling af støtte

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96

Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96 Indholdsfortegnelse. Side Afsnit 1.0 Indledning... 3 1.1 Kort fortalt om reglerne i Faaborg-Midtfyn Kommune... 3 Afsnit 2.0 Lovgrundlaget... 3 2.1 Lov

Læs mere

Afsnit 1.0 Indledning. 3 1.1 Kort fortalt om reglerne i Langeland Kommune

Afsnit 1.0 Indledning. 3 1.1 Kort fortalt om reglerne i Langeland Kommune cialafdelingen Borgerstyret personlig assistance Indholdsfortegnelse. Side Afsnit 1.0 Indledning. 3 1.1 Kort fortalt om reglerne i Langeland Kommune Afsnit 2.0 Lovgrundlaget 4 2.1 Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 LOVGRUNDLAG 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde Borgerstyret

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Click here to enter text. Bilag 2 - Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance KOLDING KOMMUNE HANDICAPRÅDGIVNINGEN Borgerstyret Personlig Assistance BPA-ordning 2013 Brugervejledning 1. udgave revideret januar 2013 K L O S T E R G A D E 1 6, 6000 K O L D I N G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96 April 2011 Indholdsfortegnelse. Lovgrundlag 3 Tilskud jfr. Servicelovens 96 stk. 3 3 Hvordan ansøges om BPA 3 Hvordan

Læs mere

Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget Marts 2010

Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget Marts 2010 Håndbog i Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 95 Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget Marts 2010 Sundhed og Omsorg Visitationsenheden Møllevej 9, 7500 Holstebro Tlf.: 9611 4130, fax.:

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning December 2015 Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver

Læs mere

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Vejledende serviceniveau Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord. Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017 KVALITETSSTANDARD BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om Social Service 96 stk. 1 4

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med assistance 3. Hvor henvender jeg mig ved behov for borgerstyret personlig

Læs mere

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96.

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Titel Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om Social Service 96 Formål At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service Borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje,

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/7 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance 2016 Brug for borgerstyret personlig assistance? Hvis du eller en pårørende har behov for borgerstyret personlig assistance (BPA), kan

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Sundhed og Omsorg Kvalitetsstandard Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Marts 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 2. FORMÅL...3 3. GENERELLE BETINGELSER......3 4. PERSONKREDSEN...5

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016

Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016 Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx KVALITETSSTANDARD BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om Social Service 96 stk. 1 4 og 96a

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96.

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Den tidligere kvalitetsstandard er godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.02.11

Læs mere

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver.

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Tre parts kontrakt Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Aftalen træder i kraft den Navn Adresse CPR: Email: Telefon: Arbejdsgiver:

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3 Sidst opdateret 15.06.16. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hvem kan få BPA hvad siger loven. 3. Ansøgning.

Læs mere

96 - Borgerstyret, personlig assistance

96 - Borgerstyret, personlig assistance Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 96 - Borgerstyret, personlig assistance Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Formålet med BPA ordningen er at yde kompensation

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Serviceloven 95, stk. 2 Borgerstyret Personlig Assistance Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96.

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) Servicelovens 96. Acadre dok.: 68673-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96 Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 Hvem kan få Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 For at få en BPA-ordning, skal du have

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96 SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance BPA Lov om Social Service 95 og 96 INDHOLD FORUDSÆTNINGER...3 Lovgrundlag...3 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...3 Tilsyn...3

Læs mere

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96.

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. 11. februar 2010 Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. Med virkning fra 1. januar 2009 er betingelserne for at få bevilget hjælp i henhold til servicelovens 95 og 96 ændret.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? 3. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? 4. Hvilke aktiviteter indgår

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 25 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Målgruppe Målgruppen er borgere over 18 år med et omfattende og vedvarende behov for hjælp i dagligdagen, som har et ønske om at udpege egne hjælpere

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Servicelovens 95 stk. 2 og 96

Servicelovens 95 stk. 2 og 96 Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 95 stk. 2 og 96 Udarbejdet den 15. april 2010 Seneste revision 1. august 2011 Ikrafttræden den 1. oktober 2011 Indholdsfortegnelse. Side 1.0 INDLEDNING....4

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2013 4. udgave

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2013 4. udgave Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2013 4. udgave BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 2 3 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 Forord Den 1. januar 2009 blev Servicelovens 95 og 96 om Borgerstyret

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med borgerstyret Formålet med assistance er, at personer

Læs mere

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Model 1 Baggrund Nærværende notat beskriver følgerne ved ændring af servicelovens 95 & 96. Servicelovens 95

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 1 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Borgerstyret personlig assistance 3. Kvalitetsstandardens

Læs mere

Personlig Hjælperordning

Personlig Hjælperordning Kvalitetsstandard Lovgrundlag Personlig Hjælperordning Lov om Social Service, 1, 95stk.1, 95stk.2, 95stk.3, 95 stk.4 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr. 647 af 26.

Læs mere

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning.

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Vejledningen forsøger at besvare de spørgsmål, der typisk kan være i den forbindelse.

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

Retningslinjer for BPA efter Servicelovens 96

Retningslinjer for BPA efter Servicelovens 96 Retningslinjer for BPA efter Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance 1. Indledning... 4 1.1. Hvad er BPA?... 4 2. Lovgrundlaget... 4 2.1. Servicelovens 96... 4 2.2. Personkreds... 5 2.3. Arbejdsleder-

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96 INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Borgerstyret Gopersonlig assistance Servicelovens 95 og 96 Godkendt i Byrådet den xx xx 2017 1 Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Retningslinjer for BPA efter Servicelovens 96

Retningslinjer for BPA efter Servicelovens 96 Retningslinjer for BPA efter Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance 1. Indledning... 4 1.1. Hvad er BPA?... 4 2. Lovgrundlaget... 4 2.1. Servicelovens 96... 4 2.2. Personkreds... 5 2.3. Arbejdsleder-

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Retningslinjer for kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter Servicelovens 95

Retningslinjer for kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter Servicelovens 95 Retningslinjer for kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter Servicelovens 95 1. Indledning... 4 1.2. Hvad er kontant tilskud efter Servicelovens 95?... 4 2. Lovgrundlaget... 5 2.1. Servicelovens

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning).

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Vejledningen besvarer de spørgsmål, der typisk forekommer

Læs mere

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre 11-04- 2011 TILSYNET Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Udarbejdet af Center for Job & Socialservice juli 2011, version 2 Indholdsfortegnelse Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance...

Læs mere

INFORMATION TIL BORGERE OG LEDSAGER. Serviceinformation om ledsagerordningen. 97 i Lov om Social Service

INFORMATION TIL BORGERE OG LEDSAGER. Serviceinformation om ledsagerordningen. 97 i Lov om Social Service INFORMATION TIL BORGERE OG LEDSAGER Serviceinformation om ledsagerordningen 97 i Lov om Social Service Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Lovgivning og personkredsen for 97... 1 3. BORGER...

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Håndbog. Borgerstyret Personlig Assistance. Lov om Social Service 96

Myndighedsafdelingen. Håndbog. Borgerstyret Personlig Assistance. Lov om Social Service 96 Myndighedsafdelingen Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Lov om Social Service 96 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 1 2. KORT OG GODT OM BPA... 2 2.1 Baggrund og formål... 2 2.2 Overgang fra hjælperordning

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Kontaktperson for døvblinde

Kontaktperson for døvblinde Retningslinjer Information til borgere og pårørende Februar 2017 Kontaktperson for døvblinde Serviceloven 98 Indhold 1. Forord... 1 2. Lovgivning og personkredsen for 98... 2 3. Borger... 2 3.1. Ansøgning,

Læs mere

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 For borgere der er tilkendt BPA-ordning efter lov om social service 96 gælder følgende: Tilskud: Der udmåles tilskud efter lov om social service

Læs mere

Håndbog om BPA-ordningen. - i henhold til Servicelovens 96

Håndbog om BPA-ordningen. - i henhold til Servicelovens 96 Håndbog om BPA-ordningen - i henhold til Servicelovens 96 Juni 2016 Indholdsfortegnelse Kort og godt om BPA... 4 Baggrund og formål... 4 Generelle forhold i en BPA... 4 1. Arbejdsleder... 4 2. Arbejdsgiver...

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere