FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD."

Transkript

1 FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

2 Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken? 5 Omsorgsdage og ændring af arbejdstid 6 Omsorgsdage og fratrædelse 6 Hvordan bruger medarbejderen Timebanken? dage 7 10 dage eller mere 8 Sygdom og afvikling af timer fra timebanken 8 Udbetaling fra Timebanken 8 Kan selskabet bestemme, at timerne skal afvikles? 9 Når selskabet vil udbetale timerne 9 Når saldoen kommer over 300 timer 10 Opsigelse og fritstilling 10 Forfremmelse 12 Samarbejde 12 Statistik 12 Bilag 13

3 INDLEDNING OK12 indførte Timebanken. Senest 1. januar 2013 skulle selskaberne etablere en timebank. Selskaber, der foretog de nødvendige systemtilpasninger, og indgik evt. aftaler, kunne sætte Timebanken i gang tidligere. Enkelte selskaber fik dispensation til at sætte timebanken i gang senere end 1. januar 2013, dog senest 1. april Timebanken er et samlet tælleværk, som skal bidrage til forenkling af de eksisterende arbejdstidsregler og til mere ensartede regler. De administrativt tunge regler om tillæg af +50% for flekstimer, der ikke er afviklet efter 2 kvartaler, og for overarbejde, der ikke er afspadseret, er indarbejdet i Timebanken. Medarbejderen får med Timebanken ret til at råde over sine timer i Timebanken under hensyn til selskabets drift. Timebanken medfører også forenkling af seniordage og omsorgsdage, da disse ikke skal afholdes i tildelingsåret. Hvem er omfattet af Timebanken? Timebanken skal omfatte medarbejdere, der er dækket af overenskomstens afsnit 2, medarbejdere i charge til og med fuldmægtige, og afsnit 3, IT-medarbejdere. Vikarer, der er ansat i selskabet for mere end en måned, er omfattet af timebanken, med mindre de ved lokal aftale er holdt uden for timebanken. Taksatorer og ekspeditionssekretærer, specialister og lignende er ikke omfattet af Timebanken, med mindre dette aftales lokalt. Hvad er Timebanken? Timebanken er en opgørelse af medarbejderens tilgodehavende frihed, dvs. Flekstimer Omsorgsdage Seniorfridage Merarbejdstimer Overarbejde

4 4 Timebank Hver medarbejder skal have en konto i Timebanken. Selskabet skal etablere et registreringssystem, så bevægelserne på hver medarbejders konto i Timebanken kan følges af såvel selskab som medarbejder. Medarbejderen skal kunne følge med i, hvad der sættes ind i timebanken. Forbrug fra timebanken sker altid i timer/minutter. Medarbejderen skal kunne se periodens afspadserede timer timer udbetalt 1:1 timer udbetalt med +50 aktuel saldo De eksisterende fleksaftaler fortsætter efter lokal aftale mellem selskab og personaleforening og timerne indsættes i Timebanken. Fleksaftalerne skal respektere Timebankens regler. Det er muligt at aftale, at flekstimer opsamles, og overføres til timebanken en gang om måneden. Hvis en medarbejdergruppe ikke er omfattet af flekstid, kan det opretholdes i timebanken, men gruppen vil være omfattet af timebankens øvrige elementer. Overordnet set kan en lokalaftale ikke trumfe timebanksreglerne. Omsorgsdage, der ikke bruges, vil ikke længere komme til udbetaling, med mindre medarbejderen eller selskabet bestemmer det, da timerne indgår i Timebanken. Vejledningen om omsorgsdage anvendes med respekt af Timebanken, så omsorgsdage, der er gået ind i Timebanken behandles efter Timebankens regler. Seniorfridage, der ikke bruges i kalenderåret, falder ikke bort. Timerne indgår i Timebanken. Medarbejdere med selvstændig arbejdstilrettelæggelse, der ikke honoreres for merarbejde, kan ikke lægge merarbejdstimer i timebanken..

5 Timebank 5 Hvordan kommer timerne i Timebanken? Timerne kommer ind i Timebanken efterhånden som de optjenes. Flekstimer kommer ind efter selskabets fleksaftale. Hvis selskabets flekstidsaftale har særlige rettigheder for medarbejderne, kan disse aftales ind i Timebanken. Det kan fx være en mulighed for at låne timer i Timebanken. Aftalen indgås mellem selskab og personaleforening. Overarbejdstimer kommer i Timebanken med den tid, medarbejderen har ret til at afspadsere. Der ændres ikke på gældende satser for optjening og afspadsering af overarbejde. Eksempel 1: Overarbejde 1 time i forlængelse af normal arbejdstid på en mandag giver ret til 1½ times frihed. Der indsættes 1½ time i Timebanken. Eksempel 2: Overarbejde 1 time på en søndag giver ret til 2 timers frihed. Der indsættes 2 timer i Timebanken. Omsorgsdage og seniordage indsættes i Timebanken når de tildeles efter gældende regler ved kalenderårets start med timetal svarende til det antal dage, der sættes ind. Da det er timer, der indsættes i timebanken, skal der ikke afrundes til hele eller halve dage, hvis medarbejderen er på nedsat tid. Tildelingen er forholdsmæssig og svarer til antallet af omsorgsdage gange med det gennemsnitlige timetal, fx med årsnorm 1.865,5 timer, 7 timer, 10½ minutter/7,18 timer. En negativ saldo i timebanken vil blive nedbragt med omsorgsdage og evt. seniordage, der tilskrives 1. januar. Da det er muligt at have negativ saldo efter selskabets aftale om timebank, vil medarbejderens mulighed for at afholde frihed svarende til omsorgsdagene eller seniordagene ikke være forringet. Holder medarbejderen fri svarende til alle omsorgsdage, vil medarbejderens timebank blot igen få negativ saldo.

6 6 Timebank En mulighed for at have negativ saldo i timebanken kan ikke bruges til at kræve kontant udbetaling. Omsorgsdage, seniordage og ændring af arbejdstid Omsorgsdage og seniordage tildeles ved årsskiftet. Medarbejderens arbejdstid ved årsskiftet bestemmer tildelingen af dagene, der indgår i Timebanken som timer. Eksempel 3: Medarbejderen er på fuld tid pr. 1. januar og tildeles 5 omsorgsdage. Den 1. februar går medarbejderen på nedsat tid i 12 måneder. Medarbejderen bevarer de tildelte 5 omsorgsdage året ud. Tildelingen af omsorgsdage 1. januar det følgende år sker på grundlag af den nedsatte arbejdstid, uanset at medarbejderen den 1. februar går tilbage på fuld tid. Omsorgsdage og fratrædelse Fratræder en medarbejder i årets løb, beregnes det antal timer (dage), medarbejderen har ret til. Timebankens saldo reguleres for dage herudover, som ikke er brugt. Se iøvrigt den fælles vejledning om omsorgsdage. Eksempel 4 Medarbejderen er tildelt 5 omsorgsdage 1. januar og siger selv op ultimo januar. Medarbejderen har brugt timer svarende til 1 omsorgsdag fra Timebanken. Selskabet regulerer Timebankens saldo med timerne for 4 omsorgsdage. Eksempel 5 Medarbejderen er tildelt 5 omsorgsdage 1. januar og siger selv op ultimo januar. Medarbejderen har brugt timer svarende til 3 omsorgsdage fra Timebanken. Selskabet regulerer Timebankens saldo med timerne for 2 omsorgsdage.

7 Timebank 7 Eksempel 6 Medarbejderen er tildelt 5 omsorgsdage 1. januar og siger selv op ultimo januar. Medarbejderen har brugt timer svarende til alle 5 omsorgsdage fra Timebanken. Selskabet regulerer ikke Timebankens saldo. Hvordan bruger medarbejderen Timebanken? Medarbejderen har ret til at trække på sin konto, og dermed afvikle opsparede timer. Opsparing og afvikling sker på de betingelser, der er fastsat i overenskomsten. Hver medarbejder kan højst sætte 300 timer i Timebanken, hvis ikke selskabet og medarbejderen aftaler et højere loft. Denne aftalemulighed står åben, hvis der er særlige hensyn. Aftalen skal angive den ønskede opsparing, formålet med at opspare mere end loftet på 300 timer samt hvornår timerne skal afholdes. Personaleforeningen skal have aftalen til godkendelse og give svar inden 14 dage. Formålet kan eksempelvis være, at medarbejderen ønsker at spare timer op til en længere rejse. Ønsker medarbejderen at aftale et højere loft i forbindelse med planlægning af pensionering, skal selskab og medarbejder være opmærksomme på reglerne om pensionstilsagn. Hvis en medarbejder har aftalt at spare mere end 300 timer op, og efter at have nået det aftalte antal timer forlader selskabet (siger op, dør, fortryder aftalen, eller bliver sagt op af selskabet), udbetales timerne 1: dage Medarbejderen kan vælge at afvikle sine timer i Timebanken som enkelte timer eller i dage som afspadsering, nedsat tid eller orlov. Afvikling af 1-9 dage skal medarbejderen aftale med selskabet på samme måde som omsorgsdage, jf. omsorgsdagsvejledningen (afsnit IV). Hensynet til selskabets drift omfatter bl.a. minimumsbemandingsregler, vagtplaner og øvrigt fravær i afdelingen.

8 8 Timebank Medarbejderen kan ikke ved at varsle afvikling af timer fra Timebanken tilsidesætte ferieplanlægningen. Det er ikke hensigten, at den ferieplanlægning, der skal sikre tilstrækkelig bemanding fx i hovedferieperioden, og samtidig vise hensyn til medarbejdernes børns skolesommerferie, kan tilsidesættes af en medarbejder, der meddeler afvikling af timer fra Timebanken i strid med den lagte ferieplan. Også i denne situation skal der vises rimeligt hensyn til selskabets drift. Mere end 9 dage Ønsker medarbejderen at afvikle 10 dage eller mere, skal det varsles 2 måneder forud. Når medarbejderen har varslet afvikling fra Timebanken af mere end 9 dages frihed, kan selskabet modsætte sig dette eller aflyse aftalt frihed, i samme omfang som fastlagt ferie kan ændres. Det betyder, at der skal være væsentlige, upåregnelige driftmæssige hensyn, der gør det nødvendigt. Efter ferieloven kan arbejdsgiver kun ændre en fastlagt ferie Når der er tale om væsentlige driftmæssige hensyn Når situationen har været upåregnelig for arbejdsgiveren Ændringen skal være nødvendig i forhold til den lønmodtager, hvis ferie ændres Lønmodtagerens økonomiske tab skal erstattes Væsentlige driftmæssige hensyn, der er upåregnelige for arbejdsgiveren, skal have karakter af force majeure-lignende situationer. En ekstrem situation kan fx være skybrudssituationer. Sygdom og afvikling af timer fra timebanken Sygdom opstået før eller under afvikling af timer fra timebanken håndteres efter selskabets lokale praksis, eller efter lokal aftale herom. Udbetaling fra Timebanken Udbetaling fra Timebanken kan ske efter medarbejderens ønske. Det bør i den

9 Timebank 9 lokale aftale beskrives, hvornår medarbejderen senest skal give besked om ønsket udbetaling for at timerne kan udbetales sammen med den næste almindelige lønkørsel. Udbetaling sker med den aktuelle timeløn inkl. pension. Udbetaling efter medarbejderens ønske sker uden yderligere tillæg. Kan selskabet bestemme at timerne skal afvikles? Selskabet har en interesse i at medarbejderen afvikler sine timer i Timebanken løbende. For at sikre, at selskabet kan skride ind inden loftet på 300 timer, er der sat en advarselslampe op ved 250 timer. Når medarbejderen 250 timer, kan selskabet pålægge medarbejderen at aftale afvikling af timerne. Formålet med aftalen er at undgå, at medarbejderen rammer loftet på 300 timer. Det vil være naturligt at tage udgangspunkt i bevægelserne på medarbejderens konto i Timebanken, når den nødvendige afvikling af timer aftales. Medarbejderen skal så aftale afviklingen under hensyn til selskabets drift, og med 2 måneders varsel, hvis medarbejderen vil bruge 10 dage eller mere på én gang. Selskabet kan systemmæssigt sikre, at leder og medarbejder i god tid inden de 250 timer nås har en dialog om opsparing i Timebanken. Det kan fx være ved at leder og medarbejder af registreringssystemet i Timebanken gøres opmærksom på, at medarbejderen har opsparet et bestemt antal timer. Når selskabet vil udbetale timerne Undtagelsesvis udbetaling Selskabet kan kun undtagelsesvist bestemme, at timer fra Timebanken skal udbetales. Heri ligger, at selskabet ikke systematisk eller regelmæssigt kan forlange timerne i Timebanken til udbetaling. Det er nødvendigt at selskaberne konkret begrunder kravet om udbetaling, fx med en ekstraordinær arbejdsbelastning,

10 10 Timebank der ikke med rimelighed har kunnet forudsiges ved den almindelige planlægning. I forbindelse med udbetaling efter selskabets ønske skal det sikres, at medarbejderen har mulighed for at afholde frihed svarende til de omsorgsdage/seniorfridage, der er lagt ind i Timebanken ved årets start for det aktuelle år. Pålægger selskabet medarbejderen at få timer fra Timebanken udbetalt, skal selskabet betale et tillæg på +50%. Tillægget på +50% beregnes af timelønnen før pension. Eksempel 7 Medarbejder i lønklasse 33 med timeløn på 200 kr. skal undtagelsesvist have udbetalt 10 timer fra Timebanken. Udbetalingen udgør: 10 timer á 200 kr. + (50% tillæg af 10 x 200 kr.)= kr. Pension: 16% af (10 x 200 kr.) = 320 kr. Når saldoen kommer over 300 timer Hvis medarbejderen når 300 timer i Timebanken, skal timer derudover udbetales som aktuel timeløn inkl. pension med tillæg af +50%. Det gælder også selvom selskabet har pålagt medarbejderen at aftale afvikling af timer i Timebanken, men medarbejderen ikke har efterkommet selskabets pålæg herom. Undlader medarbejderen at følge selskabets pålæg om at indgå aftale om at afvikle timer i Timebanken, når saldoen er nået op på 250 timer, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser. Opsigelse og fritstilling Afskediger selskabet en medarbejder, eller siger medarbejderen selv op, standser optjeningen i Timebanken. For at undgå at timer fra Timebanken modregnes i medarbejderens dagpenge ved ledighed skal selskabet ved opsigelsen specificere i hvilket omfang timerne er optjent tidligere end 3 måneder før fratrædelsestidspunktet.

11 Timebank 11 Hvis opsigelsesperioden rækker ind over et årsskifte er konsekvensen, at nytildelte seniordage og omsorgsdage pr. 1. januar skal håndteres uden for Timebanken. Flekstimer vil som udgangspunkt også skulle behandles uden for timebanken efter opsigelsen, men overenskomstens parter har givet dispensationer fra overenskomstens krav herom på baggrund af at selskab og personaleforening sammen har indstillet, at flekstimer fortsat kan indsættes i timebanken i opsigelsesperioden. Har medarbejderen negativ saldo i timebanken på opsigelsestidspunktet, kan der oparbejdes timer til udligning af saldoen. Selskaberne er ikke afskåret fra at beordre overarbejde i opsigelsesperoden. En opsagt medarbejder kan dog ikke sætte overarbejdstimerne i timebanken, og skal være opmærksom på, at overarbejde i opsigelsesperioden kan få betydning for evt. dagpengeudbetaling. Selskabet skal holde overarbejdstimerne uden for timebanken. Afvikling eller udbetaling følger de hidtil gældende regler, se overenskomstens side 132, bemærkninger til 19. Medarbejderen skal så vidt muligt afspadsere sine timer i Timebanken inden fratræden. Hvis saldoen ikke er afspadseret inden fratræden, skal den udbetales ved fratrædelsen. Det sker som aktuel timeløn inkl. pension uden tillæg af +50%. Arbejdsgiveren kan opfordre medarbejderen til at afvikle så mange timer fra Timebanken som muligt. Medarbejderen skal loyalt søge at afvikle sine timer inden fratrædelsen. Fritstiller selskabet medarbejderen, kan der ikke modregnes i medarbejderens konto i Timebanken. Timebankens saldo udbetales ved fratrædelsen. Det sker som aktuel timeløn inkl. pension uden tillæg af +50%. Det kan således ikke være en betingelse for fritstilling, at medarbejderen først har afspadseret timer i timebanken.

12 12 Timebank Medarbejdere, der pensioneres, følger de samme regler som medarbejdere, der fratræder efter opsigelse. Medarbejdere, der bortvises, skal have deres timer fra Timebanken udbetalt. Udbetalingen sker som aktuel timeløn inkl. pension uden tillæg af 50%. Afgår medarbejderen ved døden, skal timerne i Timebanken udbetales til medarbejderens dødsbo. Udbetalingen sker som aktuel timeløn inkl. pension uden tillæg af 50%. Forfremmelse til stillinger uden for timebanken En medarbejder, der bliver forfremmet, og ikke længere er omfattet af timebanken efter forfremmelsen, kan aftale afvikling af timebankens indestående i form af frihed eller udbetaling, så der er gjort op med de optjente timer inden tiltræden i den nye stilling, der ikke er omfattet af timebanken. Samarbejde Selskab og medarbejdere har en fælles interesse i en velfungerende Timebank. Derfor skal status for anvendelse af Timebanken løbende drøftes i SU. Ved udløbet af overenskomstperioden evalueres Timebanken. Selskabet skal udarbejde statistik til disse formål. Der bør tages højde for dette ved de lokale aftaler og opbygningen af de administrative systemer, der skal køre Timebank. Statistik FA og DFL udarbejder en statistikvejledning til brug for evaluering af timebanken.

13 Timebank 13 EKSEMPLER PÅ Spørgsmål og svar om Timebank på forsikring Flekstidsaftaler Hvad sker der med rettigheder i den eksisterende flekstidsaftale om f.eks. tandlægebesøg og lignende? Kan en indskrænkning af flekstidsaftalen overføres til timebanksaftalen? Løber flekstidsaftaler videre og går flekssaldoen ind i timebanken? Timer ud fra Timebanken Er der et loft på udbetalinger, hvis selskabet finder en tvingende årsag til at udbetale timebanken? Hvor lang varsling er der i forbindelse med frihed fra Timebanken? Hvad gør man, når der varsles 50 timers overarbejde til en større gruppe, hvor nogen medarbejdere bryder loftet? Hvis selskabet undtagelsesvis vil udbetale alle timer i Timebanken, og en medarbejder, der har 200 timer i slutningen af februar, holder fem dages frihed i forbindelse med en skiferie. Vil saldoen så gå i nul? Får man stadig ferietillæg? Hvis du har en medarbejder, der får beordret overarbejde skal timerne i timebanken? Hvis medarbejderne beder om udbetaling er det 1-1 timer? Er udbetalte tillæg på +50% pensionsgivende? Rettigheder i Flekstidsaftaler som fx ret til tandlægebesøg eller mulighed for at låne timer kan føres videre i timebanken. Hvis en medarbejdergruppe ikke er omfattet af flekstid, kan det godt opretholdes, men gruppen vil være omfattet af timebankens øvrige elementer. Overordnet set kan en lokalaftale ikke trumfe timebanksreglerne. Flekstimer der ikke står til udbetaling efter de gamle regler umiddelbart før overgang til Timebank, går ind i Timebanken. Nej, men det er beskrevet i vejledningen om, at virksomheden ikke må gå under antallet af seniordage og omsorgsdage i løbet af et år. Medarbejderen har mindst en uges varsel som ved omsorgsdage. Med en uges varsel kan medarbejderen få op til og med 9 dages fri med mindre selskabet har grund til at afvise ønsket. Medarbejderen skal vise rimeligt hensyn til selskabets drift. Så udbetales alt over 300 timer med 50% tillæg. Ja, hvis medarbejderen er tildelt 5 omsorgsdage, og der er brugt frihed svarende hertil, kan selskabet undtagelsesvist udbetale resten af saldoen. Timer fra Timebanken kommer til udbetaling som løn, og der indeholdes ferietillæg. Ja, alt overarbejde skal sættes ind i timebanken. Ja Nej, tillæg på +50% er ikke pensionsgivende.

14 14 Timebank Hvis en medarbejder får 7 seniorfridage inden opsigelse, kommer de så til udbetaling som seniorfridage? Må medarbejderen systematisk og regelmæssigt bede om udbetaling fra Timebanken? Er der et saglighedskriterium, hvis medarbejderen ikke afvikler timer under opsigelse? Må vi sætte Timebanken i spil i forbindelse med fratræden? Hvordan fordeles opsparede timer i Timebanken i forbindelse med dødsfald, herunder i forhold til særligt begunstigede? Hvornår afvikler man særlige merarbejdstillæg? Timebank - hvordan? Kan arbejdsgiverne pålægge en dagsnorm? Når saldoen runder 251 timer skal medarbejdere så lave en aftale om at nå 250 eller 0 timer? Kan man individuelt aftale et andet max end de 300 timer for timebanken? Er det både arbejdsgiver og medarbejder, der kan lave sådan en aftale? Skal personlige tillæg over grundlønnen med i timebanken? Gælder Timebankens grænser på 250 og 300 timer også for deltidsansatte? Kan man aftale en lokal overgangsperiode for indførelse af TB. Kan en medarbejder, der er omfattet af Timebank undgå at være omfattet af en flekstidsaftale? Ja, hvis de ikke afspadseres, skal de udbetales, når medarbejderen fratræder. Ja. I princippet nej, men medarbejderen skal i videst mulige omfang afvikle sin saldo. Ved fritstillelse kan Timebanken ikke sættes i spil. Ved en almindelig opsigelse kan arbejdsgiveren opfordre medarbejderen til at afvikle så mange timer fra Timebanken som muligt. Medarbejderen skal loyalt søge at afvikle sine timer inden fratrædelsen. Ved gensidige aftaler om fratræden kan medarbejderens timer i Timebanken inddrages i fratrædelsesordningen. Indestående i Timebanken indgår i boet. Merarbejde indsættes i Timebanken og afvikles som andre timer i Timebanken. Ja, det følger af ledelsesretten. Det er op til aftale. Men der skal tages stilling til, hvad der er tilstrækkeligt for at holde saldoen under 300 timer. Ja, selskab og medarbejder kan lave en sådan aftale, når medarbejderen har et særligt behov. Ja, aktuel løn er inkl. tillæg, så den løn, der evt. skal udbetales, er inkl. personlige tillæg. Ja. Timebanken starter senest 1. januar Ja, det afhænger af den lokale flekstidsaftale.

15 Timebank 15 Kan virksomheden beslutte, at ekspeditionssektærer og it-medarbejdere med selvstændig arbejdstidstilrettelæggelse kun skal være delvist med? Deltid, merarbejde og ferie I dag betales feriepenge en gang om året. Hvad kommer til at gælde nu? Feriegodtgørelse af merarbejde skal udbetales sammen med ferietillægget det efterfølgende ferieår. Hvordan ved man, hvor mange merarbejdstimer der har været, når de måned for måned går ind i Timebanken? IT-medarbejdere er helt omfattet af Timebanken. Ekspeditionssekretærer og lign. Omfattes efter lokal aftale. Deltidsansatte får feriegodtgørelse på 7 % af merarbejdstimerne, og timerne lægges ind i Timebanken. På samme måde som hidtil. Det er nødvendigt at have et særligt regnskab for merarbejdstimerne.

16 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE KØBENHAVN K TELEFON FAX DANSKE FORSIKRINGSFUNKTIONÆRERS LANDSFORENING APPLEBYS PLADS KØBENHAV K TELEFON FAX

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 1. UDGAVE APRIL 2012 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 1. UDGAVE APRIL 2012 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 1. UDGAVE APRIL 2012 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Alle har fokus rettet på omkostningerne

Alle har fokus rettet på omkostningerne FORSIKRING Alle har fokus rettet på omkostningerne 3 Løn 3 Arbejdstid 4 Timebank 6 Ferie og frihed 9 Uddannelse og kompetenceudvikling 10 Fagligt arbejde 10 Frem mod OK14 11 De sociale bestemmelser 8 Udgivelse,

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN.

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S OG PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. De mellem FA og DFL indgåede overenskomster og aftaler er i den udstrækning, hvor de efter deres natur kan

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret.

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret. Hj.nr.: 2007-2000-21 Aftale om opsparing af frihed (Fridøgnsbanken) Med henvisning til 3 i Finansministeriets og centralorganisationernes aftale af 14. juni 2002 om opsparing af frihed samt 3 i aftale

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Arbejdstid og merarbejde

Arbejdstid og merarbejde HR OG KOMMUNIKATION Arbejdstid og merarbejde Retningslinjer for uddannelsesfaglige medarbejdere i UCL Oktober 2014 Indhold 1. Opgørelse af arbejdstid (AC, CO10 og LC s forhandlingsområde)...3 1.1 Merarbejde

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om Jyske Banks overenskomst 2012-2014

Velkommen til informationsmøde om Jyske Banks overenskomst 2012-2014 GROK 2012 Velkommen til informationsmøde om Jyske Banks overenskomst 2012-2014 Side 1/44 GROK 2012 - dagsorden Generelt info om overenskomsten og forløbet Kredsbestyrelsen Heltidsulykkesforsikring Børns

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Plustid mere løn for mere arbejde

Plustid mere løn for mere arbejde Plustid mere løn for mere arbejde Vejledning Tænk længere Vejledning om plustid // Side 2 Indhold Indledning.... 3 Hvem er omfattet af aftalerne om plustid?... 3 Hvad kan Djøf hjælpe med?... 3 Del 1. Individuel

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Opsparingsdage. Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011

Cirkulære om aftale om. Opsparingsdage. Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011 Cirkulære om aftale om Opsparingsdage 2015 Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011 2 Cirkulære om aftale om opsparingsdage Ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne i 2015 har Finansministeriet og

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10 LØNSERVICE Frihedsregnskabet Den 1. marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3 1.1. Ferieregnskabet... 4 1.1.1. Ny arbejdsgiver i LønService... 4 1.1.2. Sådan foretager du korrektioner...

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER VEJLEDNING OM LOKALAFTALER INDHOLD FORORD... 3 HVAD ER EN LOKALAFTALE?... 4 HVORDAN INDGÅS EN LOKALAFTALE?... 5 LOKALAFTALERS INDHOLD... 6 OPSIGELSE AF LOKALAFTALER... 7 LOKALAFTALENS RELATION TIL STANDARDOVERENSKOMSTEN...

Læs mere

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger.

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger. SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER. Rammer for indgåelse af senior- og fratrædelsesordninger. En seniorordning kan etableres, når universitetet vurderer, at det vil være muligt og hensigtsmæssigt. Herudover

Læs mere

Arbejdstidsaftalen. Eva Hoff Sonne November 2010

Arbejdstidsaftalen. Eva Hoff Sonne November 2010 Arbejdstidsaftalen Eva Hoff Sonne November 2010 Ultrakort historik Reglerne har deres rødder i tjenestemandslovgivningen fra begyndelsen af 1900-tallet! Ensidigt fastsat indtil 1969 herefter aftale Blev

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

Notat fra DFL. Hjælpeark for TR ved opsigelser

Notat fra DFL. Hjælpeark for TR ved opsigelser Februar 2015 / side 1 af 6 / 13-0936 Hjælpeark for TR ved opsigelser Februar 2015 / side 2 af 6 / 13-0936 Dato: Navn: Medlemsnummer: Personalenummer: Indmeldelsesdato DFL/PF Tillidsrepræsentant: HUSK at:

Læs mere

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 ÅRSNORM - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 Indledning...3 Før vi arbejder med planlægning af årsnormen...3 Hvor mange timer består årsnormen af...3 Hvad skal afskrives årsnormen og hvordan

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv 2007-2009 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv Følgende overenskomst er indgået mellem Chili foto & arkiv og Dansk Journalistforbund. Overenskomsten dækker de i Chili foto &

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN Til samtlige ministerier m.v. 1. Hermed følger aftale af 2. maj 1997 om ferie indgået mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel, Statstjenestemændenes Centralorganisation

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Vilkår for ansættelse på timeløn i butiksområdet i TDC Tele Danmark, Privat

Vilkår for ansættelse på timeløn i butiksområdet i TDC Tele Danmark, Privat Lokalaftale nr. 4.F.1 Redigeret 2013 Vilkår for ansættelse på timeløn i butiksområdet i TDC Tele Danmark, Privat Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

OK14 Forsikring. De sociale bestemmelser 7. OK14 - ansvarlig overenskomst i usikre tider 2. Forsikringsordninger 8. Moderate lønstigninger 3

OK14 Forsikring. De sociale bestemmelser 7. OK14 - ansvarlig overenskomst i usikre tider 2. Forsikringsordninger 8. Moderate lønstigninger 3 OK14 Forsikring OK14 - ansvarlig overenskomst i usikre tider 2 Moderate lønstigninger 3 Arbejdstid og timebank 4 Pensionsregulativet 6 De sociale bestemmelser 7 Forsikringsordninger 8 Fagligt arbejde 9

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension.

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension. ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk 1. 1.1 område Denne lokalaftale gælder for de hos Energinet.dk ansatte medarbejdere med en akademisk uddannelse, som er eller kunne være blevet

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Præambel I denne skabelon opereres der med begreberne flekstid, fikstid, overskudstimer, underskudstimer og over/merarbejde.

Præambel I denne skabelon opereres der med begreberne flekstid, fikstid, overskudstimer, underskudstimer og over/merarbejde. AARHUS UNIVERSITET SKABELON FOR FLEKSTIDSAFTALE PÅ AARHUS UNIVERSITET Præambel I denne skabelon opereres der med begreberne flekstid, fikstid, overskudstimer, underskudstimer og over/merarbejde. Fikstid

Læs mere

Plustid Vejledning. September 2013

Plustid Vejledning. September 2013 Plustid Vejledning September 2013 Indledning... 1 Hvem er omfattet af aftalerne om plustid?... 1 Hvad kan Djøf hjælpe med?... 1 Del 1. Individuel aftale om plustid... 1 1. Væsentlige fakta om plustid...

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2017 2020 Mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2017 2020 Truck-Kompagniet Skagen ApS OVERENSKOMST 2017-2020 mellem DI

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS VERENSKOMST TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2014 2017 2014-2017 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls Kommentarer til landsdækkende overenskomster mellem BL og HK-Privat/Faglig Puls December 2008 side 2 Indholdsfortegnelse Seniorfridage...3 Valgfri ordning...4 Pension...5 Lokale aftaler...6 Beboerrådgivere/Boligsociale

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Hold da helt ferie. - i ferieåret

Hold da helt ferie. - i ferieåret Hold da helt ferie - i ferieåret 2003 2004 Arbejdsdirektoratet September 2003 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Nedenfor på næste side gengives aktuelt gældende lokalaftale, samt kopier af tidligere versioner af lokalaftalen.

Nedenfor på næste side gengives aktuelt gældende lokalaftale, samt kopier af tidligere versioner af lokalaftalen. Lokalaftale nr. 4.H. om overarbejde Nedenfor på næste side gengives aktuelt gældende lokalaftale, samt kopier af tidligere versioner af lokalaftalen. Mht. aktuelt gældende satser benyt dette link: https://teleoest.dk/index.php?id=3300

Læs mere

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA 01.04.2016 PRÆSENTATION Faglig sagsbehandler Gitte Rahbek FORVENTNINGER Hvad forventninger har i til i dag?? Konkrete spørgsmål?? Hvor gælder aftalen?? Vigtigt

Læs mere

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID VEJLEDNING OM ARBEJDSTID INDHOLD FORORD... 3 ARBEJDSTIDSFORMER (STOK ENS 3, 5, 6 OG 7)... 4 Arbejdstidens længde/årsnorm (STOK ens 3)... 4 Fastsat arbejdstid - (STOK ens 5)... 4 Service/teknikere og fastsat

Læs mere

Vedhæftet notat lønadministration nye aftaler BAS er d.d. udleveret til tillidsrepræsentanterne på BAS.

Vedhæftet notat lønadministration nye aftaler BAS er d.d. udleveret til tillidsrepræsentanterne på BAS. Vedhæftet notat lønadministration nye aftaler BAS er d.d. udleveret til tillidsrepræsentanterne på BAS. Notatet er udarbejdet i samarbejde med tillidsrepræsentanterne. Struer, den 2009 For BERLINGSKE AVISTRYK

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Cirkulære om Ferieaftalen 2005 Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

tat meddelelse 24.07.01 J. nr. 5.1./99-02-0

tat meddelelse 24.07.01 J. nr. 5.1./99-02-0 tat meddelelse 24.07.01 J. nr. 5.1./99-02-0 Om: Opsparing af frihed for ansatte inden for TAT s forhandlingsområde I forbindelse med aftaleforhandlingerne i 1999 blev der i december 2000 indgået en rammeaftale

Læs mere

Gennemgang af resultatet om ny overenskomst mellem Boligselskabernes Landsforening og Akademikerorganisationerne.

Gennemgang af resultatet om ny overenskomst mellem Boligselskabernes Landsforening og Akademikerorganisationerne. Gennemgang af resultatet om ny overenskomst mellem Boligselskabernes Landsforening og Akademikerorganisationerne. Der er aftalt en 3-årig overenskomst for perioden 1. april 2011 31.marts 2014. Lønregulering

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

FERIE OG AFSPADSERING

FERIE OG AFSPADSERING FERIE OG AFSPADSERING Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indhold 1 Automatisk beregning af ferie og afspadsering...3 2 Overtidsmodeller...4 2.1 Ingen honorering af overarbejde...4 2.2 Honorering

Læs mere

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Forhandlingsprotokollat Mellem underviserne, repræsenteret ved Medarbejderforeningen for medlemmer af Dansk Journalistforbund ansat på

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område September 2015 10-09-2015 SIDE 1 Oplæg Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid.

Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid. KØBENHAVNS UNIVERSITET Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid. Omfatter ikke: AC-ansatte, undervisere og dyrepassere ( Lager & Handel ) er p.t. uafklaret,

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 12 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne vejledning gælder kun for medarbejdere,

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere