KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)"

Transkript

1 28 KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

2 INDHOLD 28 KONTROL OG OVERVÅGNINGSPROGRAM Indledning Principperne for kontrol- og overvågningsprogrammet Organisation Komponentpakker Krav til kontrol på byggepladsen i forhold til lovbestemte miljøkrav Krav til spildkontrol med henblik på verifikation af de i miljøvurderingen anvendte spildrater og overholdelse af kontraktuelt fastsatte krav Overvågning af iværksatte afværge- og kompensationsforanstaltninger Overvågning af udvalgte biologiske/kemiske komponenter 1614 VVM-REDEGØRELSE KAPITEL 28 KONTROL OG OVERVÅGNINGSPROGRAM 1611

3 28 KONTROL OG OVERVÅGNINGSPROGRAM 28.1 INDLEDNING I det følgende skitseres de overordnede rammer og principper for et kontrol- og overvågningsprogram for anlæg og drift af Femern Bælt-forbindelsen. Der redegøres for, hvordan et sådant program kan organiseres, udføres og rapporteres, samt hvilke fokusområder der kan være relevante. Af VVM-bekendtgørelsen fremgår det ikke, at der er et formelt krav om, at en VVM-redegørelse skal indeholde et kontrol-og overvågningsprogram. Det er dog praksis, at der udarbejdes et program, hvis projektet har påvirkninger, hvis effekter og udvikling ikke kan kontrolleres eller overvåges alene på grundlag af myndighedernes overvågningsprogrammer og dertil knyttede krav og grænseværdier. Da også Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 936 af 24. september 2009) er taget i betragtning, er der skitseret et program i overensstemmelse med dennes krav. Formålet med kontrol- og overvågningsprogrammet er: At kontrollere, at projektet overholder allerede gældende normer, krav og grænseværdier for anlæg og drift At overvåge, om projektets belastninger er som antaget i miljøvurderingerne At overvåge, at afværge- og kompensationsforanstaltningerne virker som antaget Om nødvendigt at kunne iværksætte korrigerende handlinger 28.2 PRINCIPPERNE FOR KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAMMET Programmet vil tage udgangspunkt i de anlægs- og driftsaktiviteter, som påvirker miljøet, og hvor det er muligt at måle en effekt Programmet vil blive udført for udvalgte aktiviteter (belastninger eller virkninger). For aktiviteter, hvor der ikke er vurderet at være nogen egentlig påvirkning, eller hvor påvirkningen er så lille, at den vurderes helt uden betydning, udføres der ikke kontrol eller overvågning Programmet vil bygge på egenkontrol, hvor kravene til entreprenørens dokumentation for overholdelse af vilkår, krav mv. fastsættes kontraktuelt Programmets resultater vil med faste intervaller blive afrapporteret til myndighederne. Interesseorganisationer, særligt berørte parter og offentligheden i almindelighed vil få adgang til overvågningsdata og resultater Programmet eller dele heraf vil blive iværksat senest ved anlægsstart og forventes afsluttet i løbet af driftsfasen, afhængigt af typen af parameter, der moniteres 28.3 ORGANISATION Inden anlægsstart vil der blive etableret et miljøledelsessystem som vil beskrive arbejdets organisering, roller og ansvarsfordeling mellem selskabet, entreprenøren og myndighederne. Miljøledelsessystemet vil opstille retningslinjer og procedurer for gennemførelsen af kontrol- og overvågningsprogrammet, hvoraf det vil fremgå, hvad der skal kontrolleres og overvåges, af hvem, hvornår og hvordan. Herudover vil afrapporteringsform og -frekvens ligeledes fremgå KOMPONENTPAKKER Kontrol- og overvågningsprogrammet vil være baseret på følgende hovedkomponentpakker: Krav til kontrol på byggepladsen i forhold til lovbestemte miljøkrav VVM-REDEGØRELSE KAPITEL 28 KONTROL OG OVERVÅGNINGSPROGRAM 1612

4 Krav til spildkontrol med henblik på verifikation af de i miljøvurderingen anvendte spildrater og overholdelse af kontraktuelt fastlagte krav Overvågning af iværksatte afværge- og kompensationsforanstaltninger Overvågning af udvalgte biologiske, fysiske samt kemisk komponenter Krav til kontrol på byggepladsen i forhold til lovbestemte miljøkrav Der tænkes i første omgang på de almindelige normer, krav og grænseværdier for f. eks. Emissioner (støj/vibrationer, støv, og lys), olie- og kemikaliehåndtering, affaldshåndtering, spildevandsudledninger, råstofforbrug mv. Kontrol og overvågning af disse forhold vil ikke adskille sig fra, hvad der er normal praksis for andre byggepladser og vil i vid udstrækning blive baseret på entreprenørens egenkontrol og indberetning til bygherre og myndigheder (herunder f.eks. Lolland Kommune, Naturstyrelsen og Arbejdstilsynet). Der vil være byggepladser både på land og til vands. Selskabet vil overvåge entreprenørens aktiviteter i henhold til miljøledelsessystemets retningslinjer og procedurer, og de personer, som selskabet udpeger til at føre tilsyn med entreprenøren, vil blive udstyret med det fornødne mandat og ret til om nødvendigt at kunne igangsætte korrigerende handlinger, herunder standsning af igangværende arbejde. Det forventes, at de forskellige myndigheder vil stille vilkår om, at selskabet skal fremsende dokumentation for, at aktiviteter er udført i henhold til gældende lovgivning. Herudover forventes det også, at de forskellige myndigheder selv vil føre tilsyn med projektet Krav til spildkontrol med henblik på verifikation af de i miljøvurderingen anvendte spildrater og overholdelse af kontraktuelt fastsatte krav Sedimentspildkontrollen er en vigtig parameter i relation til de potentielle marine påvirkninger af f.eks. flora og fauna og derfor også vigtig i relation til gennemførelse af eventuelle afværgeforanstaltninger (ændrede graveintensiteter eller tilsvarende), som kan bringes i anvendelse, hvis sedimentspredningen afviger væsentligt fra det, der er lagt til grund for miljøvurderingen. Alle andre overvågningsaktiviteter kan kun afsløre virkninger efter, at de har fundet sted. Spild af sediment vil forekomme i forbindelse med selve udgravningen af tunnelrenden, arbejdshavnen på Lolland og adgangskanalen hertil, samt ved losning af pramme og ved afvanding af sedimentationsbassinerne i de planlagte landopfyldningsområder. De potentielle påvirkninger fra sedimentspild på den marine flora, fauna og fugle er beskrevet i tidligere kapitler. Spildmængderne pr. tidsenhed varierer i forhold til typen af uddybningsmateriel, typen af havbundsmateriale og vanddybden på stedet. Entreprenøren, der får tildelt opgaven med at udføre de marine anlægsarbejder, vil kontraktuelt blive ansvarlig for at kontrollere sedimentspildet fra alle relevante kilder til søs. Ved arbejder tæt på Lolland og Fehmarns kyster vil kravene til spildkontrollen være højere end ved arbejder længere ude i Femern Bælt. Selskabet vil kontrollere entreprenørens kontrolforanstaltninger enten ved egne kontrolmålinger og/eller ved at have repræsentanter om bord på entreprenørens fartøjer og på arbejdspladser på land. Entreprenøren vil skulle afrapportere til selskabet i henhold til retningslinjer og procedurer fastlagt i kontrakterne og i henhold til det implementerede miljøledelsessystem. VVM-REDEGØRELSE KAPITEL 28 KONTROL OG OVERVÅGNINGSPROGRAM 1613

5 Overvågning af iværksatte afværge- og kompensationsforanstaltninger Overvågning af iværksatte afværge- og kompensationsforanstaltninger vil ske med henblik på at følge disses forventede effekt og udvikling. Denne målrettede overvågning vil især kunne omfatte særligt beskyttede arter. De enkelte afværge- og kompensationsforanstaltninger vil hovedsageligt vedrøre forhold på land, eksempelvis etablering af erstatningssø, vandhuller og øvrige 3-områder. Overvågningen vil tage udgangspunkt i, at målsætninger i vandplaner, udarbejdet i henhold til vandrammedirektivet, fortsat kan opfyldes, og at områdets økologiske funktionalitet vil blive bibeholdt. På det marine område vil f.eks. kysterosion og den naturlige retablering af havbunden blive overvåget. Selskabet vil forestå overvågningen, som vil blive udført i henhold til Miljøledelsessystemets retningslinjer og procedurer. Afrapportering vil ske til de forskellige myndigheder, og data og resultater vil også blive gjort tilgængelige for offentligheden Overvågning af udvalgte biologiske/kemiske komponenter Overvågningen af udvalgte biologiske komponenter har to formål. Dels at verificere grundlæggende modelantagelser og dels at dokumentere den faktiske miljøtilstand via udvalgte parametre, som er repræsentative for økosystemernes funktion. Her tænkes der specielt på lovbestemte forhold, så som Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag, vandramme- og havstrategidirektivernes krav til god vandkvalitet og opretholdelse af god miljøtilstand i havets økosystemer. Miljøvurderingerne på det marine område bygger på 3D modeller, herunder bl.a. en sedimentspildsmodel og en økologisk model. For at verificere disse modeller og deres antagelser, vil der blive udført målinger på udvalgte parametre. Disse parametre vil være målinger af det egentlige sedimentspild, de aktuelle fysiske tilstande, som medvirker til sedimenttransport, så som strøm, vind, bølger samt direkte effekter af sediment i vandfasen i form af lysreduktion og den mulige effekt på havets flora og fauna. På grund af Femern Bælts hydrauliske forhold hvor effekterne af et sedimentspild først kan erkendes op til flere måneder efter, at det er sket, på grund af den naturlige sediment-resuspension, tjener det ikke noget formål at tilrettelægge det marine biologiske overvågningsprogram som et feedbackovervågningsprogram. Overvågningsprogrammerne på de biologisk komponenter vil derfor udelukkende være overvågningsprogrammer, der kan sikre, at udviklingen af områderne kan følges gennem anlægs- og driftsfasen. For habitat-, fuglebeskyttelse-, havstrategi- og vandrammedirektivet har miljømyndighederne, for de flestes vedkommende, fastsat mål og udarbejdet overvågnings- og indsatsprogrammer. Det vil være naturligt, at overvågningen fra selskabets side af udvalgte biologiske/kemiske komponenter i forbindelse med anlæg af sænketunnelen tager udgangspunkt i disse mål og planer, deres indikatorer og så vidt muligt understøtter myndighedernes overvågningsprogrammer. Som et eksempel på udvalgte komponenter kan nævnes overvågning af svaner, der benytter ålegræs som en af sine fødekilder. Ålegræs er en karakterplante for naturtypen 1160 lavvandet bugter og vige. Denne naturtype udgør en del af udpegningsgrundlaget for (H 152) habitatområdet Hyldekrog-Rødsand, og sang- og knopsvaner er to arter på udpegningsgrundlaget for (F83) fuglebeskyttelsesområdet Hyllekrog-Rødsand. Også på dette område vil selskabet selv forestå overvågningen, som vil blive udført i henhold til Miljøledelsessystemets retningslinjer og procedurer. Afrapportering vil ske til myndighederne, og data og resultater vil blive gjort tilgængelige for offentligheden. VVM-REDEGØRELSE KAPITEL 28 KONTROL OG OVERVÅGNINGSPROGRAM 1614

Administrationsgrundlag for søterritoriet

Administrationsgrundlag for søterritoriet Administrationsgrundlag for søterritoriet Oceaner af værdier et hav af muligheder Indhold Forord 3 1. Indledning 4 2. Principper og vurderingskriterier 6 2.1. Hvilke overordnede principper ligger til grund

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

KONSEKVENSVURDERING I FORHOLD TIL VANDRAMMEDIREKTIVET VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

KONSEKVENSVURDERING I FORHOLD TIL VANDRAMMEDIREKTIVET VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 21 KONSEKVENSVURDERING I FORHOLD TIL VANDRAMMEDIREKTIVET VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 21 KONSEKVENSVURDERING I FORHOLD TIL VANDRAMMEDIREKTIVET 1367 21.1

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald Udarbejdet af GEUS og DD for en Tværministeriel arbejdsgruppe under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Februar 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Odense Havn November 2012 ODENSE HAVNETERMINAL VVM-redegørelse Ikke teknisk resumé

Odense Havn November 2012 ODENSE HAVNETERMINAL VVM-redegørelse Ikke teknisk resumé Odensee Havn November 20122 ODENSE HAVNETERMINAL VVM-redegørelse Ikke teknisk resumé PROJEKT VVM-redegørelse Ikke teknisk resumé Odense Havn Projekt nr. 203388 Dokument nr. 125392524 Version 1 VVM-redegørelsen

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

En guideline til rederiets arbejde med sundhedsledelse

En guideline til rederiets arbejde med sundhedsledelse SUNDHEDSLEDELSESSYSTEM En guideline til rederiets arbejde med sundhedsledelse Søfartens Arbejdsmiljøråd Seahealth Denmark Indholdsfortegnelse Forord 3 1 Generelt 4 2 Sundhedspolitik 7 3 Rederiets ansvar

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse og miljørapport For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage November 2013 1 2 Del 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Jammerbugt

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Landbrugsdrift og Natura 2000

Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Udgivet i 2005 af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning Redaktion: Erik B. Aksig, Frans Bach,

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020

Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020 Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020 April 2011 Miljøministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Klima- og Energiministeriet Forsvarsministeriet Justitsministeriet Ministeriet for

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Vejledning Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse 2014 Titel: Vejledning til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Redaktion: Kystdirektoratet og Naturstyrelsen Udgiver:

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 1/14 1. Anvendelsesområde Akkrediteringsbestemmelsen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

Femern Bælt forbindelsen og miljøet

Femern Bælt forbindelsen og miljøet Femern Bælt forbindelsen og miljøet Miljøkonsultationsrapport 2006 Udgivet af Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Tyskland Transport- og Energiministeriet, Danmark Støttet af EU Kommissionen

Læs mere