Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension"

Transkript

1 2016/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension (Rådighedsløn til personer, der har nået folkepensionsalderen, beregning af førtidspension for visse tjenestemænd og ret til tilskadekomstpension) 1 I lov om tjenestemænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 488 af 6. maj 2010, som ændret ved 4 i lov nr af 28. december 2011 og 16 i lov nr. 628 af 8. juni 2016, foretages følgende ændring: 1. 32, stk. 4, nr. 2, ophæves. Nr. 3 og 4 bliver herefter nr. 2 og 3. 2 I lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 489 af 6. maj 2010, som ændret ved 3 i lov nr af 28. december 2011, 1 i lov nr af 28. december 2011 og 11 i lov nr. 628 af 8. juni 2016, foretages følgende ændringer: 1. I 4, stk. 1, udgår»eller ville have været berettiget til rådighedsløn, hvis pågældende ikke havde nået folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension«. 2. I 6, stk. 8, ændres», når en tjenestemand i politikorpset inden den 1. januar 2019 begærer afsked efter at være fyldt 63 år«til:»for tjenestemænd, der er født inden den 1. januar 1959, og som får fastsat pensionsalderen efter 17, stk. 4«. 3. I 8, stk. 1, ændres»lov om arbejdsskadeforsikring«til:»lov om arbejdsskadesikring eller lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion«. 3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. 2, nr. 3, har virkning fra den 4. april 2014 for personer, der på eller efter denne dato af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har fået anerkendt sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion som værende omfattet af lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion. 1

2 4 Loven gælder ikke for Grønland. 2

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets indhold 2.1. Rådighedsløn til personer, der har nået folkepensionsalderen Gældende ret Finansministeriets overvejelser og den foreslåede ordning 2.2. Beregning af førtidspension for visse tjenestemænd Gældende ret Finansministeriets overvejelser og den foreslåede ordning 2.3. Ret til tilskadekomstpension Gældende ret Finansministeriets overvejelser og den foreslåede ordning 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 9. Sammenfattende skema 1. Indledning Med lovforslaget foreslås det, at bestemmelsen i tjenestemandslovens 32, stk. 4, nr. 2, om, at der ikke ydes rådighedsløn til den, der har nået folkepensionsalderen, ophæves. Det indebærer, at der ydes rådighedsløn til en tjenestemand, der afskediges på grund af stillingsnedlæggelse, selv om tjenestemanden har nået folkepensionsalderen, medmindre der efter andre regler ikke ydes rådighedsløn. Det foreslås som konsekvens heraf, at tjenestemandspensionslovens 4, stk. 1, om optjening af pensionsalder i rådighedslønsperioden ændres. Endvidere foreslås det at ændre tjenestemandspensionslovens 6, stk. 8, om beregning af førtidspension med henblik på at bringe bestemmelsen i overensstemmelse med det, der var forudsat ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i 2011 og 2013 for så vidt angår visse tjenestemænd i politikorpset og kriminalforsorgen. Endelig foreslås det, at tjenestemandspensionslovens 8, stk. 1, om tilskadekomstpension ændres, således at der på grundlag af erstatning efter lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion (veteranloven) kan tilkendes tilskadekomstpension efter tjenestemandspensionsloven. 2. Lovforslagets indhold 2.1. Rådighedsløn til personer, der har nået folkepensionsalderen Gældende ret Efter tjenestemandslovens 32, stk. 1, bevarer en tjenestemand, der afskediges, fordi ændringer i forvaltningens organisation eller arbejdsform medfører, at stillingen nedlægges, sin hidtidige løn i 3 år (rå- 3

4 dighedsløn). Den, der modtager rådighedsløn, har pligt til at overtage en anden passende stilling efter reglerne i tjenestemandslovens 12 og 13. Der ydes efter tjenestemandslovens 32, stk. 4, ikke rådighedsløn til den, der 1) ansættes i eller får anvist en anden stilling, som den pågældende har pligt til at overtage efter 12 og 13, 2) har nået folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, 3) har opnået den for stillingen fastsatte afgangsalder eller 4) på afskedstidspunktet på grund af sygdom eller uegnethed ikke er i stand til at overtage en stilling, som den pågældende efter 12 og 13 ville have pligt til at overtage. EU-Domstolen har ved dom af 26. september 2013 i sag C-546/11, Toftgaard, fastslået, at artikel 2 og artikel 6, stk. 1, i Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (beskæftigelsesdirektivet) er til hinder for en national bestemmelse, der automatisk udelukker en tjenestemand, der har nået folkepensionsalderen, fra retten til rådighedsløn. Dommen blev afsagt i forbindelse med en præjudiciel forelæggelse, hvor Højesteret havde stillet spørgsmål til EU-Domstolen om fortolkningen af artikel 6 i beskæftigelsesdirektivet. I den konkrete sag, der gav anledning til den præjudicielle forelæggelse for EU-Domstolen, havde tjenestemanden på fratrædelsestidspunktet nået folkepensionsalderen, hvorfor der ikke blev ydet rådighedsløn med henvisning til tjenestemandslovens 32, stk. 4, nr. 2. EU-Domstolen fastslog, at tjenestemandslovens 32, stk. 4, nr. 2, går videre end nødvendigt for at forfølge legitime formål inden for rammerne af dansk ret, idet den automatisk udelukker de tjenestemænd, der har ret til folkepension, fra retten til rådighedsløn. På den baggrund fandt EU-Domstolen, at beskæftigelsesdirektivet skal fortolkes således, at det er til hinder for en national bestemmelse, hvorefter en tjenestemand, der har nået den alder, hvor han kan modtage folkepension, alene af denne grund ikke har ret til den rådighedsløn. Efter tjenestemandspensionslovens 4, stk. 1, indgår det antal år i pensionsalderen, i hvilke tjenestemanden har været berettiget til rådighedsløn i medfør af tjenestemandslovens 32 eller ville have været berettiget til rådighedsløn, hvis pågældende ikke havde nået folkepensionsalderen Finansministeriets overvejelser og den foreslåede ordning EU-Domstolen har i Toftgaard-dommen fastslået, at beskæftigelsesdirektivets artikel 2 og artikel 6, stk 1, er til hinder for en national bestemmelse, hvorefter en tjenestemand, der har nået folkepensionsalderen, alene af denne grund ikke har ret til rådighedsløn. Efter Finansministeriets opfattelse indebærer dommen, at tjenestemandslovens 32, stk. 4, nr. 2, ikke kan opretholdes, således at der skal ydes rådighedsløn til en tjenestemand, der afskediges på grund af stillingsnedlæggelse, selv om tjenestemanden har nået folkepensionsalderen, medmindre der efter andre regler ikke ydes rådighedsløn. Moderniseringsstyrelsen offentliggjorde den 10. december 2013 retningslinjer for ydelse af rådighedsløn til tjenestemænd, der har nået folkepensionsalderen. De statslige ansættelsesmyndigheder har administreret reglerne om rådighedsløn i overensstemmelse hermed og har genoptaget tidligere afgjorte sager efter reglerne herom. Der er i forbindelse hermed efterbetalt for lidt udbetalt rådighedsløn og modregnet for meget udbetalt pension i det omfang kravene ikke var forældet. Det foreslås på den anførte baggrund, at bestemmelsen i tjenestemandslovens 32, stk. 4, nr. 2, ophæves. Endvidere foreslås det, at tjenestemandspensionslovens 4, stk. 1, konsekvensændres som følge af den foreslåede ophævelse af tjenestemandslovens 32, stk. 4, nr. 2. Perioden, hvori en tidligere tjenestemand modtager rådighedsløn, medregnes i pensionsalderen, hvorfor der efter ophævelse af tjenestemandslovens 32, stk. 4, nr. 2, ikke længere skal være særskilt hjemmel i tjenestemandspensionslovens 4

5 4, stk. 1, til at medregne den periode i pensionsalderen, hvori en tidligere tjenestemand ville have været berettiget til rådighedsløn, hvis pågældende ikke havde nået folkepensionsalderen. Der henvises til de specielle bemærkninger til lovforslagets 1, nr. 1, og 2, nr Beregning af førtidspension for visse tjenestemænd Gældende ret Når en tjenestemand anmoder om afsked efter at have nået pensionsudbetalingsalderen, jf. pensionsbeskatningslovens 1 a, nedsættes pensionen med et førtidspensionsfradrag i forhold til den tid, der står tilbage, indtil tjenestemanden når folkepensionsalderen eller den lavere alder, ved hvilken den pågældende skulle have været afskediget, jf. tjenestemandspensionslovens 6, stk. 6. Pensionen nedsættes dog ikke, når en tjenestemand anmoder om afsked efter den aldersgrænse for pligtig afgang, der er aftalt i medfør af tjenestemandslovens 29, men inden en individuelt aftalt højere aldersgrænse, jf. tjenestemandspensionslovens 6, stk. 7. Pensionen nedsættes heller ikke, når en tjenestemand i politikorpset inden den 1. januar 2019 anmoder om afsked efter at være fyldt 63 år, jf. tjenestemandspensionslovens 6, stk Finansministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Ved overenskomstforhandlingerne i 2011 blev der indgået aftale om, at den pligtige afgangsalder på 63 år ophæves fra den 1. januar 2012 for tjenestemænd i politikorpset og fra den 1. januar 2019 for uniformeret personale i kriminalforsorgen. Der blev endvidere indgået aftale om skærpelse af førtidspensionsfradrag for tjenestemænd, der fratræder den 1. januar 2019 eller senere. Som opfølgning på overenskomstforhandlingerne i 2011 blev der ved lov nr af 28. december 2011 om ændring af lov om tjenestemandspension og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland (Ophævelse af aldersgrænser for optjening af pensionsalder og krav om mindste pensionsalder for ret til opsat pension, fastsættelse af pension for visse tjenestemænd og førtidspensionsfradrag for visse tjenestemænd) indsat en ny bestemmelse i tjenestemandspensionslovens 6, stk. 8. Efter denne bestemmelse nedsættes pensionen ikke efter lovens 6, stk. 6, når en tjenestemand i politikorpset inden den 1. januar 2019 anmoder om afsked efter at være fyldt 63 år. Formålet med bestemmelsen var at stille de pågældende tjenestemænd pensionsmæssigt, som om de fortsat havde en pligtig afgangsalder på 63 år. Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 var der enighed mellem parterne om at foretage en ændring af ikrafttrædelsesbestemmelsen i aftalen om førtidspensionsfradrag fra overenskomstforhandlingerne i 2011, så aftalen blev bragt i overensstemmelse med det, der var forudsat ved forhandlingerne. Det indebærer, at aftalen om førtidspensionsfradrag har virkning for tjenestemænd, der er født den 1. januar 1959 eller senere, og som fratræder den 1. januar 2019 eller senere. For tjenestemænd, der er født inden den 1. januar 1959, finder de hidtidige regler anvendelse. Med henblik på at bringe tjenestemandspensionslovens 6, stk. 8, i overensstemmelse med det, der var forudsat mellem parterne ved overenskomstforhandlingerne i 2011 og som følger af ændringen af aftalen om førtidspensionsfradrag ved overenskomstforhandlingerne i 2013, foreslås det at ændre bestemmelsen, således at pensionen ikke nedsættes efter lovens 6, stk. 6, for tjenestemænd, der er født inden den 1. januar 1959, og som får fastsat pensionsalderen efter lovens 17, stk. 4. Henvisningen til 17, stk. 4, indebærer, at bestemmelsen omfatter tjenestemænd i politikorpset, der er ansat inden den 1. januar 2012, og uniformerede tjenestemænd i kriminalforsorgen, der er ansat inden den 1. januar 2019, og at pensionen for de pågældende tjenestemænd beregnes, som om de fortsat havde en pligtig afgangsalder på 63 år. Pensionen beregnes således uden førtidspensionsfradrag og på grundlag af den pensionsalder, tjenestemanden ville have opnået ved tjeneste indtil sit fyldte 70. år, dog højst 37 års pensionsalder. 5

6 Tjenestemænd i politikorpset, der er ansat inden den 1. januar 2012, og uniformerede tjenestemænd i kriminalforsorgen, der er ansat inden den 1. januar 2019, som er født den 1. januar 1959 eller senere, og som fratræder den 1. januar 2019 eller senere, får beregnet pensionen på grundlag af den pensionsalder, tjenestemanden ville have opnået ved tjeneste indtil sit fyldte 70. år, dog højst 37 års pensionsalder, jf. tjenestemandspensionslovens 17, stk. 4. For disse tjenestemænd skal der foretages et førtidspensionsfradrag ved alderspensionering før folkepensionsalderen, jf. tjenestemandspensionslovens 6, stk. 6. Førtidspensionsfradragets størrelse er aftalt mellem Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer i parternes aftale om førtidspensionsfradrag. Der henvises til de specielle bemærkninger til lovforslagets 2, nr Ret til tilskadekomstpension Gældende ret Efter tjenestemandspensionslovens 8, stk. 1, er en tjenestemand berettiget til den egenpension, der gælder for en pensionsalder på 37 år (højeste pensionsanciennitet), hvis afsked finder sted på grund af utjenstdygtighed, som er forårsaget af, at der under udførelse af tjenesten er overgået tjenestemanden en tilskadekomst, der begrunder krav på erstatning for tab af erhvervsevne i henhold til lov om arbejdsskadesikring Finansministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Ved lov nr. 336 af 2. april 2014 om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion (veteranloven) blev der gennemført en supplerende ordning til lov om arbejdskadesikring. Veteranloven giver mulighed for at anerkende sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) hos tidligere udsendte soldater og andre statsansatte, og denne anerkendelse giver ret til erstatning og godtgørelse, der tidligere ikke har kunnet opnås efter lov om arbejdsskadesikring. Der blev i forbindelse med veteranlovens vedtagelse foretaget ændringer i en række andre love som konsekvens af veteranloven. Der blev imidlertid ikke foretaget ændringer i tjenestemandspensionslovens 8, stk. 1, om tilskadekomstpension. Det har den konsekvens, at forhenværende tjenestemænd med ret til erstatning for tab af erhvervsevne efter veteranloven ikke har kunnet tillægges ret til tilskadekomstpension efter tjenestemandspensionsloven. Der er i forarbejderne til veteranloven henvist til tjenestemandspensionslovens 8, stk. 1, om tilskadekomstpension, og der er i forarbejderne endvidere angivet skønnede merudgifter i relation til tilskadekomstpension for tjenestemænd. Det er således i forarbejderne til veteranloven forudsat, at veteranloven skulle give mulighed for tilskadekomstpension efter tjenestemandspensionslovens 8, stk. 1. Dette lovforslag medfører, at tilkendelse af erstatning for tab af erhvervsevne efter veteranloven kan give ret til tilskadekomstpension efter tjenestemandspensionsloven, såfremt den pågældende i øvrigt opfylder betingelserne herfor. Veteranloven trådte i kraft den 4. april 2014 og gælder også for personer, der før lovens ikrafttræden har fået konstateret en sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD). Det foreslås i lovforslagets 3, stk. 2, at tilskadekomstpension efter tjenestemandspensionslovens 8, stk. 1, på grundlag af en tilkendt erhvervsevnetabserstatning tidligst vil kunne tilkendes fra det tidspunkt, hvor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har anerkendt sygdommen som hørende under veteranloven. Det betyder, at forhenværende tjenestemænd, der tidligere har fået afslag på erstatning for tab af erhvervsevne efter arbejdsskadesikringsloven på grund af sent diagnosticeret PTSD, men som på eller efter den 4. april 2014 får tilkendt erstatning for tab af erhvervsevne efter veteranloven, kan tilkendes tilskadekomstpension efter tjenestemandspensionslovens 8, forudsat bestemmelsens betingelser herfor i øvrigt er opfyldt, 6

7 dog tidligst med virkning fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings anerkendelse af sygdommen efter veteranloven. Der henvises i øvrigt til de specielle bemærkninger til lovforslagets 2, nr Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige De økonomiske konsekvenser af den foreslåede ophævelse af tjenestemandslovens 32, stk. 4, nr. 2, jf. lovforslagets 1, nr. 1, vil afhænge af, i hvilket omfang ansættelsesmyndighederne nedlægger tjenestemandsstillinger og som følge heraf afskediger tjenestemænd, der har nået folkepensionsalderen eller når folkepensionsalderen i rådighedslønsperioden. I forbindelse med vedtagelsen af veteranloven i 2014 blev der taget højde for de økonomiske konsekvenser af, at veteranloven kunne medføre krav på tilskadekomstpension efter tjenestemandspensionsloven. Nærværende lovforslag medfører således ikke yderligere økonomiske konsekvenser som følge af den foreslåede ændring af tjenestemandspensionslovens 8, stk. 1. Der henvises til punkt 5.3 om»udgifter i relation til tilskadekomstpension for tjenestemænd«i de almindelige bemærkninger i lovforslag nr. L 104 fra folketingsåret Heraf fremgår det, at det i relation til udgifter til tilskadekomstpension i 2014 vurderes at ville koste ca. 4,1 mio. kr. i udgifter til sager, som på daværende tidspunkt var afvist i arbejdsskadesystemet, og ca. 0,7 mio. kr. i de efterfølgende år. Der vil være udgifter til disse sager i ca. 45 år. Den samlede udgift til ydelserne efter veteranloven vil i denne periode være ca. 29,5 mio. kr. til sager, som på daværende tidspunkt var afvist i arbejdsskadesystemet. Derudover var der udgifter til nye sager på ca. 0,4 mio. kr. i 2014, 0,5 mio. kr. i 2015, og der vil være udgifter på 0,7 mio. kr. i 2016 samt 0,9 mio. kr. i Under forudsætning af en tilgang til ordningen på 22 sager årligt fremover vil den årlige udgift efter 45 år blive ca. 8,0 mio. kr. Lovforslaget har ingen konsekvenser for kommuner og regioner. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Med forslaget om at ophæve tjenestemandslovens 32, stk. 4, nr. 2, bringes loven i overensstemmelse med beskæftigelsesdirektivets artikel 2 og artikel 6, stk. 1, jf. EU-Domstolens dom af 26. september 2013 i sag C-546/11, Toftgaard. EU-Domstolen fastlog ved dommen, at beskæftigelsesdirektivet skal fortolkes således, at det er til hinder for en national bestemmelse, hvorefter en tjenestemand, der har nået den alder, hvor han kan modtage folkepension, alene af denne grund ikke har ret til rådighedsløn. Som følge heraf foreslås det, at tjenestemandslovens 32, stk. 4, nr. 2, ophæves. 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 5. juli august 2016 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: Akademikerne, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Centralorganisationernes Fællesudvalg, Danske Regioner, Datatilsynet, Domstolsstyrelsen, Forhandlingsfællesskabet, Færøernes Landsstyre, Offentligt An- 7

8 sattes Organisationer, KL, Kommunernes Lønningsnævn, Regionernes Lønnings- og Takstnævn, Rigsombudsmanden på Færøerne, Rigsrevisionen og Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab. Lovforslaget har i henhold til tjenestemandslovens 48 været forhandlet med tjenestemændenes centralorganisationer. 9. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Positive konsekvenser/mindreudgifter (hvis ja, angiv omfang) Negative konsekvenser/merudgifter (hvis ja, angiv omfang) Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Med forslaget om at ophæve tjenestemandslovens 32, stk. 4, nr. 2, bringes loven i overensstemmelse med beskæftigelsesdirektivets artikel 2 og artikel 6, stk. 1, jf. EU-Domstolens dom af 26. september 2013 i sag C-546/11, Toftgaard. Overimplementering af EU-retlige minimumsforpligtelser Ja Nej X Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Efter tjenestemandslovens 32, stk. 1, bevarer en tjenestemand, der afskediges, fordi ændringer i forvaltningens organisation eller arbejdsform medfører, at stillingen nedlægges, sin hidtidige løn i 3 år (rådighedsløn). Den, der modtager rådighedsløn, har pligt til at overtage en anden passende stilling efter reglerne i tjenestemandslovens 12 og 13. Der ydes efter tjenestemandslovens 32, stk. 4, nr. 2, ikke rådighedsløn til den, der har nået folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension. Det foreslås, at bestemmelsen i 32, stk. 4, nr. 2, ophæves som følge af EU-Domstolens dom af 26. september 2013 i sag C-546/11, Toftgaard. I dommen fastslog EU-Domstolen, at beskæftigelsesdirektivet skal fortolkes således, at det er til hinder for en national bestemmelse, hvorefter en tjenestemand, der har nået den alder, hvor han kan modtage folkepension, alene af denne grund ikke har ret til rådighedsløn. Dommen indebærer, at tjenestemandslovens 32, stk. 4, nr. 2, ikke kan opretholdes. Det foreslås på den baggrund, at tjenestemandslovens 32, stk. 4, nr. 2, ophæves. Som følge af den foreslåede ordning skal der derfor ydes rådighedsløn til en tjenestemand, der afskediges på grund af stillingsnedlæggelse, selv om tjenestemanden har nået folkepensionsalderen, medmindre der efter andre regler ikke ydes rådighedsløn. 8

9 Der henvises i øvrigt til pkt i de almindelige bemærkninger til lovforslaget. Til nr. 1 Til 2 Efter tjenestemandspensionslovens 4, stk. 1, indgår det antal år i pensionsalderen, i hvilke tjenestemanden har været berettiget til rådighedsløn i medfør af tjenestemandslovens 32 eller ville have været berettiget til rådighedsløn, hvis pågældende ikke havde nået folkepensionsalderen. Det foreslås, at tjenestemandspensionslovens 4, stk. 1, konsekvensændres som følge af den foreslåede ophævelse af tjenestemandslovens 32, stk. 4, nr. 2. Perioden, hvori en tidligere tjenestemand modtager rådighedsløn, medregnes i pensionsalderen, hvorfor det foreslås, at der efter ophævelsen af tjenestemandslovens 32, stk. 4, nr. 2, ikke længere skal være særskilt hjemmel i tjenestemandspensionslovens 4, stk. 1, til at medregne den periode i pensionsalderen, hvori en tidligere tjenestemand ville have været berettiget til rådighedsløn, hvis pågældende ikke havde nået folkepensionsalderen. Til nr. 2 Når en tjenestemand anmoder om afsked efter at have nået pensionsudbetalingsalderen, jf. pensionsbeskatningslovens 1 a, nedsættes pensionen med et førtidspensionsfradrag i forhold til den tid, der står tilbage, indtil tjenestemanden når folkepensionsalderen eller den lavere alder, ved hvilken den pågældende skulle have været afskediget, jf. tjenestemandspensionslovens 6, stk. 6. Pensionen nedsættes dog ikke, når en tjenestemand anmoder om afsked efter den aldersgrænse for pligtig afgang, der er aftalt i medfør af tjenestemandslovens 29, men inden en individuelt aftalt højere aldersgrænse, jf. tjenestemandspensionslovens 6, stk. 7. Pensionen nedsættes heller ikke, når en tjenestemand i politikorpset inden den 1. januar 2019 anmoder om afsked efter at være fyldt 63 år, jf. tjenestemandspensionslovens 6, stk. 8. Med henblik på at bringe tjenestemandspensionslovens 6, stk. 8, i overensstemmelse med det, der var forudsat ved overenskomstforhandlingerne i 2011, og som følger af ændringen af aftalen om førtidspensionsfradrag ved overenskomstforhandlingerne i 2013, foreslås det at ændre bestemmelsen, således at pensionen ikke vil blive nedsat efter lovens 6, stk. 6, for tjenestemænd, der er født inden den 1. janaur 1959, og som får fastsat pensionsalderen efter lovens 17, stk. 4. Henvisningen til 17, stk. 4, vil indebære, at bestemmelsen omfatter tjenestemænd i politikorpset, der er ansat inden den 1. januar 2012, og uniformerede tjenestemænd i kriminalforsorgen, der er ansat inden den 1. januar 2019, og at pensionen for de pågældende tjenestemænd beregnes, som om de fortsat havde en pligtig afgangsalder på 63 år. Pensionen vil således blive beregnet uden førtidspensionsfradrag og på grundlag af den pensionsalder, tjenestemanden ville have opnået ved tjeneste indtil sit fyldte 70. år, dog højst 37 års pensionsalder. Tjenestemænd i politikorpset, der er ansat inden den 1. januar 2012, og uniformerede tjenestemænd i kriminalforsorgen, der er ansat inden den 1. januar 2019, som er født den 1. januar 1959 eller senere, og som fratræder den 1. januar 2019 eller senere, vil få beregnet pensionen på grundlag af den pensionsalder, tjenestemanden ville have opnået ved tjeneste indtil sit fyldte 70. år, dog højst 37 års pensionsalder, jf. tjenestemandspensionslovens 17, stk. 4. For disse tjenestemænd skal der foretages et førtidspensionsfradrag ved alderspensionering før folkepensionsalderen, jf. tjenestemandspensionslovens 6, stk. 6. Førtidspensionsfradragets størrelse er aftalt mellem Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer i parternes aftale om førtidspensionsfradrag. 9

10 Til nr. 3 Efter tjenestemandspensionslovens 8, stk. 1, er en tjenestemand berettiget til den egenpension, der gælder for en pensionsalder på 37 år (højeste pensionsanciennitet), hvis afsked finder sted på grund af utjenstdygtighed, som er forårsaget af, at der under udførelse af tjenesten er overgået tjenestemanden en tilskadekomst, der begrunder krav på erstatning for tab af erhvervsevne i henhold til lov om arbejdsskadesikring. Forhenværende tjenestemænd, der er tilkendt erstatning for tab af erhvervsevne efter lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion (veteranloven), kan ikke tilkendes tilskadekomstpension efter den gældende tjenestemandspensionslov. Med den foreslåede ændring af tjenestemandspensionslovens 8, stk. 1, sikres det, at forhenværende tjenestemænd, der er tilkendt erstatning for tab af erhvervsevne efter veteranloven, kan tilkendes ret til tilskadekomstpension efter tjenestemandspensionsloven. Veteranloven, der trådte i kraft den 4. april 2014, gælder også for personer, der før lovens ikrafttræden har fået konstateret sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD). Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) foretager på eget initiativ en vurdering heraf og træffer afgørelse efter veteranloven i forhold til personer, der har modtaget afgørelse om, at de ikke er berettigede til erstatning efter arbejdsskadesikringsloven på grund af manglende dokumentation for, at PTSD-sygdommen er opstået i tilknytning til tjenesten inden for de fastlagte tidsrammer. Det foreslås, at tilskadekomstpension efter tjenestemandspensionslovens 8, stk. 1, under de i bestemmelsen fastlagte betingelser tidligst vil kunne tilkendes med virkning fra tidspunktet for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse om anerkendelse af, at sygdommen falder ind under veteranloven. Det betyder, at tjenestemænd, der tidligere har fået afslag på erstatning for tab af erhvervsevne efter lov om arbejdsskadesikring på grund af sent diagnosticeret PTSD, og som på eller efter den 4. april 2014 får tilkendt erstatning for tab af erhvervsevne efter veteranloven, kan tilkendes en tilskadekomstpension efter tjenestemandspensionsloven. Efter lovforslagets vedtagelse vil Moderniseringsstyrelsen på eget initiativ foretage en vurdering og træffe afgørelse efter tjenestemandspensionslovens 8, stk. 1, i forhold til personer, der tidligere har modtaget en afgørelse om, at de ikke er berettigede til tilskadekomstpension efter tjenestemandspensionsloven, fordi erhvervsevnetabserstatningen er ydet efter veteranloven. Til 3 Det foreslås i stk. 1, at loven træder i kraft den 1. januar Det foreslås i stk. 2, at den foreslåede bestemmelse i 2, nr. 3, har virkning fra den 4. april 2014 for personer, der på eller efter denne dato af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har fået anerkendt sent diagnosticeret posttraumatiske belastningsreaktion som værende omfattet af lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion (veteranloven). Det indebærer, at en forhenværende tjenestemand kan tilkendes tilskadekomstpension med virkning fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings anerkendelse af sygdommen efter veteranloven. Når en forhenværende tjenestemand får tilkendt en erhvervsevnetabserstatning efter veteranloven, vil en eventuel tilskadekomstpension efter tjenestemandspensionsloven blive ydet med tilbagevirkende kraft fra den første kalenderdag i måneden efter, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har truffet afgørelse om anerkendelse af sygdommen efter veteranloven. Der henvises i øvrigt til pkt i de almindelige bemærkninger til lovforslaget. Til 4 Det foreslås, at loven ikke skal gælde for Grønland. 10

11 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om tjenestemænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 488 af 6. maj 2010, som ændret ved 4 i lov nr af 28. december 2011 og 16 i lov nr. 628 af 8. juni 2016, foretages følgende ændring: Stk Stk. 4. Der ydes ikke rådighedsløn til den, der 1) --- 2) har nået folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, 3-4) , stk. 4, nr. 2, ophæves. Nr. 3 og 4 bliver herefter nr. 2 og 3. 2 I lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 489 af 6. maj 2010, som ændret ved 3 i lov nr af 28. december 2011, 1 i lov nr af 28. december 2011 og 11 i lov nr. 628 af 8. juni 2016, foretages følgende ændringer: 4. En tjenestemands pensionsalder er det antal år, i hvilket han efter sit fyldte 25. år har været statstjenestemand eller tjenestemand i folkeskolen, folkekirken, Folketinget, under Københavns kommunale skolevæsen, Færøernes landsstyre før den 1. januar 1988 eller Grønlands landsråd eller hjemmestyre før den 1. januar 1980 eller har været berettiget til rådighedsløn i medfør af 32 i lov om tjenestemænd eller ville have været berettiget til rådighedsløn, hvis pågældende ikke havde nået folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension. Stk I 4, stk. 1, udgår»eller ville have været berettiget til rådighedsløn, hvis pågældende ikke havde nået folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension« Stk

12 Stk. 8. Pensionen nedsættes ikke efter stk. 6, når en tjenestemand i politikorpset inden den 1. januar 2019 begærer afsked efter at være fyldt 63 år. Stk Finder afsked sted på grund af utjenstdygtighed, som er forårsaget af, at der under udførelse af tjenesten er overgået tjenestemanden en tilskadekomst, der begrunder krav på erstatning for tab af erhvervsevne i henhold til lov om arbejdsskadeforsikring, er han berettiget til den egenpension, der gælder for en pensionsalder på 37 år. Stk I 6, stk. 8, ændres», når en tjenestemand i politikorpset inden den 1. januar 2019 begærer afsked efter at være fyldt 63 år«til:»for tjenestemænd, der er født inden den 1. januar 1959, og som får fastsat pensionsalderen efter 17, stk. 4«. 3. I 8, stk. 1, ændres»lov om arbejdsskadeforsikring«til:»lov om arbejdsskadesikring eller lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion«. 3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. 2, nr. 3, har virkning fra den 4. april 2014 for personer, der på eller efter denne dato af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har fået anerkendt sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion som værende omfattet af lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion. 4 Loven gælder ikke for Grønland. 12

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension. Lovforslag nr. L 32 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension. Lovforslag nr. L 32 Folketinget Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension (Rådighedsløn

Læs mere

Forslag. til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension

Forslag. til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension UDKAST 05-07-2016 J.nr. 2016-6001-0007 Fremsat den {FREMSAT} af finansministeren Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension (Rådighedsløn til personer, der har nået

Læs mere

2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag.

2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag. 2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-801-9 Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren

Læs mere

Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr

Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr. 11-801-9 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemandspension og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland (Ophævelse

Læs mere

16. august 2005 PIH J.nr Udkast. Forslag. til

16. august 2005 PIH J.nr Udkast. Forslag. til Udkast 16. august 2005 PIH J.nr. 05-801-24 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemandspension (Bevarelse af tillæg til visse pensionister til det 67. år og beregning af pension til tjenestemænd

Læs mere

Førtidspensionsfradrag

Førtidspensionsfradrag Cirkulære om Førtidspensionsfradrag 2014 Cirkulære af 20. maj 2014 Modst.nr. 029-14 J.nr. 2013-7002-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Førtidspensionering... 5 3. Førtidspensionsfradrag...

Læs mere

Førtidspensionsfradrag

Førtidspensionsfradrag Cirkulære om Førtidspensionsfradrag 2015 Cirkulære af 26. marts 2015 Modst. nr. 010-15 J.nr. 2013-7002-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Førtidspensionering... 5 3. Førtidspensionsfradrag...

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre 2011/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-204-150 Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 1. Staten yder for 2016

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 8. december 2008 J.nr. 08-801-3 Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Læs mere

Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen

Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen J.nr. 2016-7022-0011 Finansministeriets regulativ af 30. september 2016 Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen I. Pensionsordningen 1. Pensionsordningens navn er "Pensionsordningen for

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 489 af 06/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 09-801-5 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1371

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Førtidspensionsfradrag

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Førtidspensionsfradrag FINANSMINISTERIET Cirkulære om Førtidspensionsfradrag 1999 1 CIRKULÆRE OM FØRTIDSPENSIONSFRADRAG (Til samtlige ministerier m.v.) 1. Indledning Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

16. august 2005 PIH 05-801-24. Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension

16. august 2005 PIH 05-801-24. Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension Til Se fordelingsliste 16. august 2005 PIH 05-801-24 Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension Hermed sendes udkast af 16. august 2005 til forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 510 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2017-7001-0007 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 489. Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension Herved bekendtgøres lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger 2014 Cirkulære af 21. marts 2014 Modst.nr. 014-14 J.nr. 2014-7622-001 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler

Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler J.nr. 2016-7022-0010 Finansministeriets regulativ af 30. september 2016 Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler I Pensionsordningen 1. Pensionsordningens navn er "Pensionsordningen af 1925

Læs mere

Tjenestemandspension er

Tjenestemandspension er Tjenestemandspension er en løbende og livsvarig ved indtrædende/afsked pga alder (baseret på optjening/opsparing) sygdom (forsikringsmæssig dækning af risiko for sygdom) dødsfald (risikodækning af forsørgelsen

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2012 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2012 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger Cirkulære af 8. marts 2012 Modst.nr. 010-12 J.nr. 12-882-33 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2012 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 10. januar 2008 Fmst., Perst. j.nr. 07-30-1. 1. I 29 udgår fylder 70 år eller.

FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 10. januar 2008 Fmst., Perst. j.nr. 07-30-1. 1. I 29 udgår fylder 70 år eller. FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 10. januar 2008 Fmst., Perst. j.nr. 07-30-1 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige andre love (Ophævelse af den generelle pligtige

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010 2010 Cirkulære af 5. februar 2010 Perst. nr. 008-10 J.nr. 10-882-24 2 Indholdsfortegnelse 1. Regulering

Læs mere

Tjenestemandspension

Tjenestemandspension Tjenestemandspension Lovgrundlag: Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland, 55, der lyder som følger: Der tilkommer tjenestemænd pension

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige andre love Kirkeudvalget 2009-10 L 115 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Kopieret fra Retsinformation (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=114507) den 26. april 2010. Fremsat den 1. april 2008 af finansministeren

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 48 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 48 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 48 Offentligt Europaudvalget, Ligestillingsudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten og Folketingets EU-Oplysning EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

2007/2 LSF 175 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar Fremsat den 1. april 2008 af finansministeren (Lars Løkke Rasmussen) Forslag.

2007/2 LSF 175 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar Fremsat den 1. april 2008 af finansministeren (Lars Løkke Rasmussen) Forslag. 2007/2 LSF 175 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-30-1 Fremsat den 1. april 2008 af finansministeren (Lars

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær.

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. Cirkulære om Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning, 1 Personkreds, 2 Uansøgt svagelighedspensionering,

Læs mere

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV)

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV) Udvalget for Forretningsordenen UFO alm. del - Bilag 39 Offentligt Lovforslag nr. L 300 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge

Læs mere

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1 Pensionsregulativ af 2013 for kommuner Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1... 4 Kapitel 2. Egenpension... 4 2... 4 3... 4 4... 5 4a... 6 5... 6 6... 7 7... 8 8...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL

Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL TAT s temadag for kommende seniorer 1.3.2011 Vi beskæftiger

Læs mere

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni )

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni ) Nr. 32 5. juli 1971 Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni 1995 1) Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Egenpension. Kapitel 3. Ægtefællepension. Kapitel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr Cirkulære om Åremålsansættelse 2016 Cirkulære af 19. april 2016 Modst. nr. 022-16 J.nr. 2016-1718-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer ved OK15... 5 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Pensionstabeller. 1. april 30. november 2017

Pensionstabeller. 1. april 30. november 2017 Pensionstabeller 1. april 30. november 2017 Pensionstabeller 1. april 30. november 2017 Denne publikation er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

UDKAST. 1. I 5 a, stk. 4, ændres 65 år til 70 år. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2007.

UDKAST. 1. I 5 a, stk. 4, ændres 65 år til 70 år. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2007. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (forhøjelse af aldersgrænsen for aftaler om fratræden) 1 I lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til 2010/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2009-0020714 Fremsat den 13. oktober 2010 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Læs mere

Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd

Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd Side 1 Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd mfl. Kommunernes Landsforening Side 2 1. Indledning Regulativet omfatter tjenestemænd, som er ansat efter Tjenestemandsregulativ af 1991 for kommuner

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2006 og for skalatrin 51 pr. 1. oktober 2006

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2006 og for skalatrin 51 pr. 1. oktober 2006 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2006 og for skalatrin 51 pr. 1. oktober 2006 2005 Cirkulære af 20. februar 2006 Perst. nr. 010-06 PKAT nr.

Læs mere

Forslag. Fremsat den 20. december 2013 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. til

Forslag. Fremsat den 20. december 2013 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. til 2013/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: 2013-0009422 Fremsat den 20. december 2013 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 40 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 40 Folketinget 2015-16 Fremsat den 4. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen UDKAST 28. juni 2006 Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen (Til samtlige ministerier mv.) Indledning

Læs mere

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandspension Tjenestemandspension Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandsbegrebet Indtil omkring 1979 den dominerende ansættelsesform i staten, folkeskolen og folkekirken Baseret på livslang ansættelse,

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1 Indholdet i åremålsansættelse... 3 2 åremålsstillingen...

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik 2005

Rammeaftale om seniorpolitik 2005 Foreningen af Kommunale Chefer KC jnr. 43401.8 Rammeaftale om seniorpolitik 2005 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Kapitel

Læs mere

AFTALE OM FØRTIDSPENSIONSFRADRAG

AFTALE OM FØRTIDSPENSIONSFRADRAG Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM FØRTIDSPENSIONSFRADRAG 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. FØRTIDSPENSIONSFRADRAG... 3 1. FØRTIDSPENSIONSFRADRAG... 3

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år)

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 22 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) I lov om forbud mod

Læs mere

21.02.1 Side 1 PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE

21.02.1 Side 1 PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en

Læs mere

Denne publika ion er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon

Denne publika ion er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon Denne publika ion er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33 92 80 00 modst@modst.dk Publikationen er udelukkende udsendt elektronisk. Omslag: Bgraphics

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland 2007/2 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0497 Fremsat den 12. december 2007 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005 2005 Cirkulære af 15. april 2005 Perst. nr. 011-05 PKAT nr. J.nr. 05-882-5 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Modtagere på høringslisten 5. juli 2005 J.nr. 05-870-6

Modtagere på høringslisten 5. juli 2005 J.nr. 05-870-6 Modtagere på høringslisten 5. juli 2005 J.nr. 05-870-6 Høring over bekendtgørelse om beregning af tjenestemandspensioner og om fordeling af tjenestemandspensionsbyrden mellem staten og kommunerne for tjenestemænd,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af hjemmeværnsloven

Forslag. Lov om ændring af hjemmeværnsloven 2016/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2016/006708 Fremsat den 6. oktober 2016 af forsvarsministeren (Peter Christensen)

Læs mere

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet.

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. KL Afsnit I Pkt. A) Definition En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. Pkt. B) Retsgrundlag for opsat pension m.v. Pensionsregulativets

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr. 724 af 9. september 1993 om tjenestemandspension, som senest ændret ved lov nr. 346 af 2. juni 1999

Lovbekendtgørelse nr. 724 af 9. september 1993 om tjenestemandspension, som senest ændret ved lov nr. 346 af 2. juni 1999 Lovbekendtgørelse nr 724 af 9 september 1993 om tjenestemandspension, som senest ændret ved lov nr 346 af 2 juni 1999 Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel 2 Egenpension Kapitel 3 Ægtefællepension Kapitel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves.

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 32 Bilag 3 Offentligt Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og deres efterladte i de sønderjyske landsdele samt om ændring

Læs mere

D O M. Afsagt den 28. september 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, Jeanett Bukhave (kst.) og Anders Raagaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 28. september 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, Jeanett Bukhave (kst.) og Anders Raagaard (kst.)). D O M Afsagt den 28. september 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, Jeanett Bukhave (kst.) og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-2296-14: A (advokat Mads Krøger Pramming,

Læs mere

23.05 O.15 Side 1. Aftale om førtidspensionsfradrag KL Forhandlingsfællesskabet

23.05 O.15 Side 1. Aftale om førtidspensionsfradrag KL Forhandlingsfællesskabet Side 1 Aftale om førtidspensionsfradrag KL Forhandlingsfællesskabet Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Førtidspensionsfradrag... 3 1 Førtidspensionsfradrag... 3 Kapitel 2: Tjenestemænd, der er født

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2016-17 Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister 2008/1 LSF 83 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmjn., Søfartsstyrelsen, sag nr. 200807699 Fremsat den 3. december

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for ( ) UDKAST Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension. (Regulering af folkepensionsalderen)

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for ( ) UDKAST Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension. (Regulering af folkepensionsalderen) Version 10-09-2015 Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for ( ) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Regulering af folkepensionsalderen) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2011/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 061.77K.271

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

StK:Forsvar. Populærudgave. af Civilarbejderloven DEN OFFENTLIGE GRUPPE

StK:Forsvar. Populærudgave. af Civilarbejderloven DEN OFFENTLIGE GRUPPE StK:Forsvar Populærudgave af Civilarbejderloven 2003 DEN OFFENTLIGE GRUPPE FORORD I 1996 udgav STK:Forsvar en populærudgave af Civilarbejderloven som på ingen måde erstattede lovteksterne i Civilarbejderloven

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken FINANSMINISTERIET Cirkulære om Anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken 2000 1 Cirkulære om anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken (Til ministerier og styrelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSSKABET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere