Vejledning om samarbejde med frivillige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om samarbejde med frivillige"

Transkript

1 Vejledning om samarbejde med frivillige 1) Klare rammer for samarbejdet med frivillige i Specialsektoren I Specialsektoren ønsker vi at skabe et trygt og godt samarbejde mellem frivillige, medarbejdere og de borgere, der anvender tilbuddene. Derfor har vi til tilbuddene udarbejdet denne vejledning, der giver en række konkrete anvisninger og anbefalinger til samarbejdet og dermed skaber de bedste forudsætninger for at bidrage til, at samarbejdet bliver godt og trygt for alle parter. Vejledningen knytter sig til den politisk vedtagne frivillighedspolitik, og dens visioner og grundprincipper for samarbejdet med frivillige. Til de frivillige er der udarbejdet en pjece med information om det at være frivillig i Specialsektoren. Frivillighedspolitikken, vejledningen og pjecen kan findes på Specialsektorens hjemmeside på: 2) Hvorfor samarbejder vi med frivillige? I Specialsektoren arbejder vi for, at borgerne, der benytter vores tilbud bliver bedre til at mestre deres tilværelse og for at de har en god og meningsfuld tilværelse. I den sammenhæng er det vigtigt, at borgerne oplever inklusion og medborgerskab i det omkringliggende samfund. Alle mennesker ønsker at være noget for andre, og alle har noget at bidrage med. Derfor skal borgere med særlige behov for hjælp og støtte på samme vis som alle andre have mulighed for at indgå i fællesskaber med andre mennesker. I Specialsektoren tror vi på, at samarbejde med frivillige i lokalområdet er den indgangsvinkel, der som supplement til det inklusionsarbejde, der allerede finder sted på tilbuddene, gør det muligt at realisere denne vision. Et godt samarbejde med frivillige kan bidrage til, at borgerne, der benytter vores tilbud får nyt indhold i hverdagen og et mere aktivt medborgerskab med flere sociale relationer. For tilbuddenes medarbejdere kan et godt samarbejde med frivillige være med til at skabe en mere alsidig arbejdsplads med nyt liv, nye muligheder og nye perspektiver. 3) Organisering og koordinering Samtlige tilbud i Specialsektoren skal udpege en frivilligkoordinator, så det er tydeligt, hvem interesserede skal henvende sig til, hvis de ønsker at udføre frivilligt arbejde på det respektive tilbud. Med en frivilligkoordinator bliver det også tydeligt for de frivillige, hvem der kan rettes henvendelse til, hvis der opstår spørgsmål relateret til det frivillige arbejde. Tilbuddene bestemmer som udgangspunkt selv, hvordan de forskellige opgaver relateret til samarbejdet med frivillige fordeles på tilbuddet. Ansvaret for introduktionsmødet og oversigten over frivillige indsatser skal dog ligge hos frivilligkoordinatoren, da vedkommende er den person, de frivillige i første omgang retter henvendelse til, og som står for den formelle kontakt til de frivillige. Forstanderen er overordnet ansvarlig for, at tilbuddets samarbejde med frivillige sker med udgangspunkt i den politisk vedtagne frivillighedspolitik og denne vejledning.

2 Det bemærkes endvidere, at det til en hver tid er ledelsen, der har ansvaret for de frivilliges handlinger og aktiviteter på tilbuddet, ligesom det påhviler ledelsen at sikre et sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt arbejdsmiljø for de frivillige. 4) Oversigt over opgaver Denne vejledning indeholder konkrete opgaver såvel som relevante informationer om at samarbejde med frivillige. Nedenfor ses en oversigt over de overordnede opgaver: Afhold introduktionsmøde og indhent underskrevet tavshedserklæring (se afsnit 5) Indhent straffe- og børneattester, når det er nødvendigt (se afsnit 12) Indhent eventuelt samtykkeerklæring om videregivelse af personlige og fortrolige oplysninger om borgeren til den frivillige (se afsnit 10) Før en liste over borgernes ønsker til eventuelle frivillige indsatser (se afsnit 6) Udarbejd opslag, annoncer eller lignende, der kan hjælpe med rekrutteringen af frivillige (se afsnit 9) Sørg for, at frivillige på arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn bliver gjort opmærksomme på, at de skal meldes ind i en frivillig forening og tale med deres A-kasse, hvis de vil sikre sig mod at blive trukket i deres overførselsindkomst (se afsnit 15) Hjælp relationen i gang, hvis der er behov for det (se afsnit 7) Lav en oversigt over de frivillige indsatser (se afsnit 6) Giv råd og vejledning til de frivillige, når der er behov for det. 5) Start samarbejdet med et introduktionsmøde Hverdagen på Specialsektorens tilbud adskiller sig fra verden udenfor, og derfor er det vigtigt, at tilbuddet giver den frivillige en grundig introduktion til stedet og til den borgergruppe, der er tilknyttet. Det er også vigtigt, at tilbuddet informerer den frivillige om, hvem der kan rettes henvendelse til, hvis der opstår spørgsmål i relation til det frivillige arbejde. Under introduktionen præsenteres den frivillige for pjecen om at være frivillig i Specialsektoren og indholdet af denne gennemgås. Det er vigtigt, at tilbuddets frivilligkoordinator indskriver sit telefonnummer og i pjecen, så den frivillige ved, hvordan der tages kontakt til koordinatoren. Inden selve samarbejdet påbegyndes, skal den frivillige underskrive en tavshedserklæring. Yderligere skal frivilligkoordinatoren eller ledelsen se den frivilliges private straffeattest for at sikre, at der ikke er forhold, der gør samarbejdet omkring den specifikke opgave uhensigtsmæssigt. Introduktionen foretages dels for at give den frivillige en forståelse for tilbuddet, men også for at parterne har mulighed for at se hinanden an, før samarbejdet påbegyndes. Det er ledelsens ansvar, at der ikke etableres samarbejde med personer, som ikke deler tilbuddets grundlæggende værdier. 6) Frivillige indsatser og matchning

3 Det er hensigten, at den frivillige selv er med til at definere den indsats, vedkommende skal udføre. Som udgangspunkt skal tilbuddene derfor være åbne over for forslag, der har værdi for borgerne, som benytter tilbuddene og ikke er i modstrid med Specialsektorens formål og tilbuddets daglige indsats. Specialsektoren har både interesse i at etablere samarbejde med personer, der ønsker at yde en regelmæssig indsats, såsom at være besøgsven, og med personer, der tilbyder at deltage i forbindelse med et enkeltstående arrangement eller lignende. Når det er muligt, kan det være en god idé forud for samarbejdets start at drøfte med de enkelte borgere, der benytter tilbuddet, hvad de hver især kunne have lyst til at foretage sig sammen med de frivillige. Herved gøres det klart, hvilke borgere, der ønsker at have samvær med frivillige, og der opnås indsigt i, hvilke aktiviteter, der efterspørges blandt borgerne. Denne indsigt gør det muligt at præsentere forslag til konkrete, frivillige indsatser under den indledende samtale mellem frivilligkoordinatoren og den frivillige. Den specifikke indsats aftales mellem den frivillige, tilbuddet og borgeren, når dette er muligt. I den forbindelse er det vigtigt, at der indgås en klar aftale om, hvilke dage og hvilket tidspunkt den frivillige indsats udføres, så der sikres struktur i hverdagen. Frivilligkoordinatoren er ansvarlig for at føre en oversigt over, hvornår de frivillige indsatser foretages. 7) Hjælp relationen i gang, hvis der er behov for det De fleste frivillige i Specialsektoren yder en relationel indsats som besøgsven eller lignende. Relationen mellem borgeren og den frivillige opstår ikke altid af sig selv, og ofte vil det være nødvendigt at yde en pædagogisk indsats for at hjælpe relationen i gang. Til tider kan det eksempelvis være en god idé at indlede samarbejdet med, at borgeren, den frivillige og en medarbejder tager en kop kaffe sammen. Denne fremgangsmåde kan være med til at gøre situationen tryg, og medarbejderen kan samtidig hjælpe med at igangsætte en samtale eller en aktivitet mellem borgeren og den frivillige. 8) Respekter forskellene mellem frivillige og professionelle. For at sikre et godt samarbejde mellem frivillige og ansatte er det vigtigt at opbygge en gensidig forståelse og accept af de forskelle, der eksisterer mellem frivillige og ansatte og de forskellige opgaver, de varetager. Tilbuddets medarbejdere løser visiterede opgaver og har ansvaret for at følge de individuelle planer, der er lavet for og med hver enkelt borger på tilbuddet, hvorimod frivillige alene fokuserer på nuet og nærværet. Som medarbejder er det vigtigt at have en forståelse for, at frivillige ikke arbejder ud fra individuelle planer, ikke er ansat til at varetage en visiteret opgave og ikke kan pålægges referatpligt. De frivillige er der for at yde den specifikke, frivillige indsats, der er indgået aftale om, som de selv har ønsket at varetage. Et godt samarbejde forudsætter, at de frivillige respekterer medarbejdernes faglige kompetencer og de opgaver, medarbejderne er ansat til at udføre. Lige så vigtigt er det dog, at de ansatte anerkender og respekterer de frivillige og den indsats de yder. 9) Rekruttering af frivillige

4 Kontakt til frivillige kan skabes på mange forskellige måder. Nogle af de hyppigst anvendte er: Opslag og annoncer i lokalavis Opslag på facebook eventuelt i samarbejde med et lokalt frivilligcenter Placering af flyers på hotspots i de nærmeste byer og omdeling af flyers i lokalområdet eventuelt ledsaget af en borger fra tilbuddet Afholdelse af åben-hus arrangementer eller informationsdage Dialog med tidligere medarbejdere Dialog og/eller samarbejdsaftaler med uddannelsesinstitutioner Dialog og/eller samarbejde med frivillige foreninger i området At etablere samarbejde med frivillige sker sjældent fra den ene dag til den anden, og ofte vil samarbejdet starte i mindre skala med enkelte frivillige. Tilbuddene skal derfor være indstillede på, at etableringen af samarbejde med frivillige er en proces, der ofte strækker sig over længere tid. Derfor anbefales det, at tilbuddene deler deres oplevelser med hvervning af frivillige imellem sig, så alle kan få gavn af de erfaringer, der gøres. 10) Videregivelse af personlige oplysninger om borgeren til frivillige Reglerne om tavshedspligt, som offentligt ansatte er underlagt, betyder, at Specialsektorens medarbejdere ikke frit kan dele personlige og fortrolige oplysninger om borgeren med den frivillige, medmindre borgeren har givet samtykke til videregivelse af disse oplysninger til den frivillige. Hvis en samtykkeerklæring er indhentet, kan medarbejderne videregive relevante oplysninger om borgeren til den frivillige. Hvis det ikke er muligt at opnå samtykke fra en borger (eller en værge) til at videregive personlige oplysninger om borgeren til den frivillige, bør det vurderes, hvorvidt det er muligt at foretage frivilligt arbejde i relation til den specifikke borger. 11) Den frivilliges tavshedspligt Frivillige er omfattet af regler om tavshedspligt, da det i straffeloven er bestemt, at man ikke må videregive private eller fortrolige oplysninger om andre personer. Frivillige må gerne fortælle om dagens hændelser i generelle vendinger, men må ikke nævne personlige eller fortrolige oplysninger om borgeren. Hvis den frivillige er tvivl om, hvilke oplysninger, der betragtes som personfølsomme, skal frivilligkoordinatoren eller tilbuddets ledelse være behjælpelige eller henvise den frivillige til Specialsektorens jurist. Tavshedspligten, som frivillige er underlagt, fortsætter selvom den frivillige vælger at ophøre med at udføre frivilligt arbejde på tilbuddet. 12) Straffe- og børneattester I Specialsektoren indhentes der straffeattester for alle ikke-pårørende med fast tilknytning til tilbuddene, hvilket også inkluderer frivillige. Derfor skal Specialsektorens tilbud forud for samarbejdet med en frivillig

5 bede den pågældende person om at indhente og aflevere sin private straffeattest til tilbuddet. Straffeattesten behøver ikke nødvendigvis at være anmærkningsfri, men eventuelt indhold vil indgå i vurderingen af om den pågældende egner sig til at udføre frivilligt arbejde på det specifikke tilbud. Vurderingen af de forhold som måtte fremgå af en straffeattest foretages af Koncern HR og tilbuddets forstander. Er der ingen anmærkninger i straffeattesten skal den ikke sendes til Koncern HR. For personer, der ønsker at yde en frivillig indsats i forbindelse med et enkeltstående arrangement, og derfor ikke får en fast tilknytning til stedet, er det op til det enkelte tilbud at vurdere, om det er relevant at bede personen om at aflevere sin private straffeattest. Også i dette tilfælde pointeres det, at en ikke anmærkningsfri straffeattest ikke nødvendigvis er en hindring for at udføre frivilligt arbejde. Uanset om den frivillige har en fast tilknytning til Specialsektorens tilbud eller kun deltager ved et enkelt arrangement, skal der altid foreligge en ren børneattest for alle frivillige, der arbejder med børn og unge under 15 år. I sådanne tilfælde skal tilbuddet indhente samtykkeerklæring til at indhente børneattesten fra den frivillige, hvorefter denne sendes til Koncern HR, der drøfter eventuelt indhold med tilbuddets forstander. Frivillige kan finde og bestille en digital udgave af sin straffe- og/eller børneattest på politiets hjemmeside: 13) Personalesager Specialsektorens tilbud er ikke forpligtet til at lave personalesager for de frivillige. Dog anbefales det, at tilbuddene har et overordnet overblik over, hvor mange personer, der udfører frivilligt arbejde på tilbuddet, samt hvor ofte og hvor længe de er der. Når tilbuddet beder den frivillige om at aflevere sin private straffeattest har tilbuddet ansvar for at denne opbevares forsvarligt eller makulere dem. Uanset er det vigtigt, at tilbuddet laver et dokument, hvor de registrerer, at de har set den frivilliges straffeattest. 14) Økonomisk godtgørelse Som offentlig instans har Specialsektoren ikke mulighed for at give frivillige skattefri godtgørelser for kørsel, rejser, mad eller lignende, der er relateret til den frivillige indsats. Frivillige, der er medlem af en frivillig forening, kan opfordres til at undersøge, om de kan få økonomisk godtgørelse gennem den, da en række foreninger udbetaler visse skattefri godtgørelser til sine ulønnede hjælpere. Derfor er det vigtigt, at tilbuddene påskønner de frivilliges indsats på anden vis. Tilbuddene kan eksempelvis invitere de frivillige til en årlig sommerfest, temamøder el. lign. 15) Frivillige, der modtager arbejdsløshedsgodtgørelser eller efterløn Hvis personen, der ønsker at udføre frivilligt arbejde i Specialsektoren, modtager arbejdsløshedsgodtgørelse eller efterløn, er det vigtigt, at tilbuddet orienterer personen om vigtigheden af at melde sig ind i en frivillig forening, inden samarbejdet påbegyndes, da udførslen af frivilligt arbejde kan medføre træk i overførslen,

6 medmindre man er medlem af en frivillig forening. A-kasserne administrerer reglerne om frivilligt arbejde og arbejdsløshedsgodtgørelser og efterløn forskelligt, og den frivillige bør derfor opfordres til at rette henvendelse til sin A-kasse for at få et eksakt tilsagn om, at den frivillige indsats ikke vil påvirke ydelsen. 16) Forsikringsforhold Arbejdsskade Personer, der udfører frivilligt arbejde i Specialsektoren, vil som udgangspunkt ikke være omfattet af Region Nordjyllands arbejdsskadeforsikring. Derfor har frivillige typisk ikke ret til arbejdsskadeerstatning gennem regionens arbejdsskadeforsikring. Hvis en frivillig kommer til skade i forbindelse med sit frivillige arbejde på et af Specialsektorens tilbud, eksempelvis i form af faldskade på et vådt gulv, vil tilbuddet i nogle tilfælde have et erstatningsansvar. I sådanne tilfælde skal tilbuddet anmelde skaden til Gjensidige Forsikring, der foretager en konkret vurdering af, hvorvidt skaden er omfattet af Regionens/tilbuddets ansvarsforsikring. Ansvar Under det indledende møde mellem den frivillige og frivilligkoordinatoren, skal koordinatoren anbefale den frivillige til at undersøge, om vedkommende har en ansvarsforsikring, der dækker eventuelle skader, som personen i forbindelse med udførelsen af sit frivillige arbejde måtte påføre andre personer eller materielle ting. Hvis personen er medlem af en frivillig forening, skal vedkommende anbefales at undersøge, om dennes erhvervsansvarsforsikring dækker i forbindelse med det frivillige arbejde, såfremt foreningen har en sådan. Ulykke I tilfælde af, at en frivillige kommer til skade i forbindelse med sit frivillige arbejde, er det muligt, at den frivillige er dækket af sin egen private ulykkesforsikring. Derfor skal tilbuddet opfordre den frivillige til at undersøge, i hvilket omfang den frivilliges egen forsikring dækker frivilligt arbejde. Frivillige, der er medlem af en frivillig forening, bør undersøge, om de er dækket af foreningens ulykkesforsikring i forbindelse med det frivillige arbejde. Hvis en borger, der benytter tilbuddet, kommer til at gøre personskade på den frivillige, eller skade på den frivilliges private ejendele, vil det som udgangspunkt skulle dækkes af borgerens ansvarsforsikring. Hvis det vurderes, at skaden er opstået på grund af svigt eller forsømmelser fra de ansattes side, vil skaden muligvis være omfattet af regionens ansvarsforsikring. Bil Hvis en frivillig efter aftale benytter tilbuddets bil eller en bus i forbindelse med det frivillige arbejde, skal personen gøres opmærksomme på følgende:

7 Hvis der sker skade af materiel karakter, vil Regionens/tilbuddets bil-kaskoforsikring i Gjensidige Forsikring eller modpartens forsikring altid dække skaden. Hvis den frivillige kører med en borger fra tilbuddet, og borgeren kommer til skade, vil borgeren ligeledes altid være dækket af Regionens/tilbuddets bilansvarsforsikring i Gjensidige Forsikring eller af modpartens forsikring. Kommer den frivillige derimod selv til skade som fører af bilen, vil den frivillige, hvis der er tale om en soloulykke, eller en ulykke, den frivillige er skyld i, udelukkende være dækket af sin egen private ulykkesforsikring. Er der en skyldig modpart involveret, vil den frivillige være dækket af modpartens ansvarsforsikring eventuelt suppleret af sin egen private forsikring. 17) Kontaktoplysninger I tilfælde af, at der opstår spørgsmål relateret til frivillige, kan der rettes henvendelse til Specialsektorens centrale frivilligkoordinator eller jurist på Specialsektorens hovednummer:

Specialsektorens frivillighedspolitik

Specialsektorens frivillighedspolitik Specialsektorens frivillighedspolitik 1 Frivillige kan tilføje en ekstra dimension I Region Nordjylland tror vi på, at fremtidens velfærd skabes i et samspil mellem borgeren, den offentlige sektor og civilsamfundet.

Læs mere

Spilleregler for frivilligt socialt arbejde

Spilleregler for frivilligt socialt arbejde Spilleregler for frivilligt socialt arbejde Spilleregler for frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet spilleregler for frivilligt socialt arbejde inden for. Spillereglerne

Læs mere

UDKAST Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

UDKAST Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Økonomi- og Ledelsessekretariatet Den 5. oktober 2012 Svend Bayer UDKAST Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Nedenfor

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Spilleregler for frivilligt socialt arbejde

Spilleregler for frivilligt socialt arbejde Spilleregler for frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 24. september 2014 arbejde 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet spilleregler for frivilligt socialt

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem frivillige og ansatte på Ældrecenter Dalvangen

Samarbejdsaftale mellem frivillige og ansatte på Ældrecenter Dalvangen Samarbejdsaftale mellem frivillige og ansatte på Ældrecenter Dalvangen Ældrecenter Dalvangens frivilligpolitik er et sæt spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og de ansatte på Ældrecenter Dalvangen.

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

Frivillig. i Region Midtjylland

Frivillig. i Region Midtjylland Frivillig i Principper og gode råd vedrørende samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer på s arbejdspladser Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Se også Frivillig i Forsikringsforhold

Læs mere

Frivillighed i Frederikssund Kommune. - en strategisk ramme

Frivillighed i Frederikssund Kommune. - en strategisk ramme Frivillighed i Frederikssund Kommune - en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er fri vilje og villighed til at tilbyde... 3 Indsatsområde 1 - Den fælles forståelse... 4 Mulige initiativer:...

Læs mere

Frivillighed i Center for Voksne med Autisme og ADHD

Frivillighed i Center for Voksne med Autisme og ADHD Frivilligstrategi Center for Voksne med Autisme og ADHD 2016-2018 Frivillighed i Center for Voksne med Autisme og ADHD I overensstemmelse med virksomhedsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse ønsker

Læs mere

Frivillig Drejebog. For Sundheds- og Ældreafdelingen samt Psykiatri- og Handicapafdelingen i Thisted Kommune

Frivillig Drejebog. For Sundheds- og Ældreafdelingen samt Psykiatri- og Handicapafdelingen i Thisted Kommune Frivillig Drejebog For Sundheds- og Ældreafdelingen samt Psykiatri- og Handicapafdelingen i Thisted Kommune Indhold 1. Formål... 2 2. Tavshedspligt... 2 3. Forsikringer... 3 4. Opgavefordeling mellem frivillige

Læs mere

FRIVILLIG-DREJEBOG. For afdelinger og institutioner under Sundhed & Kvalitet samt Handicap & Psykiatri i Thisted Kommune

FRIVILLIG-DREJEBOG. For afdelinger og institutioner under Sundhed & Kvalitet samt Handicap & Psykiatri i Thisted Kommune FRIVILLIG-DREJEBOG For afdelinger og institutioner under Sundhed & Kvalitet samt Handicap & Psykiatri i Thisted Kommune Indhold 1. Formål...4 2. Implementering på arbejdspladsen...5 3. Tavshedspligt...5

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

AFTALE OM SAMARBEJDE. Den åbne skole/det åbne dagtilbud. Samarbejdet indgås mellem følgende parter. Dato: Samarbejdets indhold. Samarbejdets omfang

AFTALE OM SAMARBEJDE. Den åbne skole/det åbne dagtilbud. Samarbejdet indgås mellem følgende parter. Dato: Samarbejdets indhold. Samarbejdets omfang AFTALE OM SAMARBEJDE Den åbne skole/det åbne dagtilbud Samarbejdet indgås mellem følgende parter Dato: Skole/dagtilbud: Adresse: Kontaktperson: Telefon: Mail: Samarbejdsaktør: Adresse: Kontaktperson: Telefon:

Læs mere

GUIDE. Love og regler for frivillige i

GUIDE. Love og regler for frivillige i GUIDE Love og regler for frivillige i kommuner Udskrevet: 2017 Indhold Love og regler for frivillige i kommuner.............................................. 3 2 Guide Love og regler for frivillige i kommuner

Læs mere

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Det Grønlandske Hus i Aalborg er et hus, som er åbent for alle med relationer til og interesse for Grønland og grønlandske forhold. Vores formål er at

Læs mere

Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt

Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt Åben skole kompetencebanken Læringsaktiviteten Fag Klassetrin Kompetenceområde for faget Færdigheds- og vidensmål for faget Varighed Forventningsafstemning (lærer/pædagog/formidlers

Læs mere

Velkommen som fagmentor

Velkommen som fagmentor Velkommen som fagmentor Indhold Hvad er fagmentorer? Rammer for det frivillige arbejde Aftale om frivilligt arbejde som fagmentor Børneattest Hvad er det, du er i gang med at lave? Har du løst en lignende

Læs mere

Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen

Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen 2013 Titel: Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk Redaktion: Arealdrift, friluftsliv og partnerskab

Læs mere

Frivilligstrategi. Center for Voksne med Autisme og ADHD Maj 2013

Frivilligstrategi. Center for Voksne med Autisme og ADHD Maj 2013 Frivilligstrategi Center for Voksne med Autisme og ADHD Maj 2013 Frivillighed i Center for Voksne med Autisme og ADHD I overensstemmelse med virksomhedsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse ønsker

Læs mere

Spilleregler for det gode samarbejde for ansatte og frivillige på flygtningeområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune. Beskæftigelse

Spilleregler for det gode samarbejde for ansatte og frivillige på flygtningeområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune. Beskæftigelse Spilleregler for det gode samarbejde for ansatte og frivillige på flygtningeområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune Beskæftigelse // April 2017 Indholdsfortegnelse Roller i samarbejdet... 3 Ansatte... 3 Frivillige...

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Frivilligpolitik Organisation for Voksne Udviklingshæmmede Version 1

Frivilligpolitik Organisation for Voksne Udviklingshæmmede Version 1 BALLERUP KOMMUNE Frivilligpolitik Organisation for Voksne Udviklingshæmmede Version 1 2013 P A R K V E J 1 0, 2750 B A L L E R U P Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 Værdier i hverdagen... 3 1.2 Om denne frivilligpolitik...

Læs mere

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Samarbejde indgås imellem: Skole: Kontaktperson: Telefon: Mail: Samarbejdsaktør: Kontaktperson: Telefon: Mail: Tidspunkt og omfang for samarbejdet:

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige 1 Indledning I Hjørring Kommune har vi udarbejdet en fælles værdiramme for samarbejdet mellem medarbejdere og frivillige. Værdirammen

Læs mere

Lokal politik for samarbejde med pårørende. Værkstederne ved Rude Skov 2015

Lokal politik for samarbejde med pårørende. Værkstederne ved Rude Skov 2015 Lokal politik for samarbejde med pårørende Værkstederne ved Rude Skov 2015 Indledning Lokal politik for samarbejde med pårørende Denne politik er en lokal politik for samarbejde med pårørende i Værkstederne

Læs mere

Retningslinjer & information til frivillige i projekt Fri-tid

Retningslinjer & information til frivillige i projekt Fri-tid Retningslinjer & information til frivillige i projekt Fri-tid RETNINGSLINJER FOR FRIVILLIGE Vi er glade for, at du har valgt at arbejde som frivillig i projektet. For at dit arbejde kan forløbe godt, og

Læs mere

Forsikringsforhold og frivilligt arbejde

Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Denne pjece er målrettet ansatte og frivillige uden foreningstilknytning i kommunale institutioner og tilbud. Pjecen giver et overblik over, hvad der er vigtigt

Læs mere

Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland

Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland Bliv en levende del af din lokalhistorie Titel: Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland Udgivet af: Museum Vestsjælland Udgave: 1. udgave, 1. oplag sep. 2014 Copyright:

Læs mere

Samarbejdsaftale om frivillige. mellem. (navn på frivillig) og Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Samarbejdsaftale om frivillige. mellem. (navn på frivillig) og Regionshospitalet Hammel Neurocenter Samarbejdsaftale om frivillige mellem (navn på frivillig) og Regionshospitalet Hammel Neurocenter 1. Samarbejdsaftalen Denne samarbejdsaftale er gældende mellem den frivillige og Regionshospitalet Hammel

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Frivillighedspolitik. Frivillighedspolitik. for Senior-, Social- og Sundhedsområdet i Kolding Kommune

Frivillighedspolitik. Frivillighedspolitik. for Senior-, Social- og Sundhedsområdet i Kolding Kommune Frivillighedspolitik Frivillighedspolitik for Senior-, Social- og Sundhedsområdet i Kolding Kommune Februar 2017 Kolding Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 Senior- og Socialområdets frivillighedspolitik

Læs mere

Frivillig drejebog Social og Sundhed Morsø Kommune

Frivillig drejebog Social og Sundhed Morsø Kommune August 2014 Frivillig drejebog Social og Sundhed Morsø Kommune Redigeret d. 30.01.2015. Indhold Side 1. Forord 2. Indledning 1 3. Formål 1 4. Tavshedspligt 2 5. Forsikringer 2 6. Opgavefordeling mellem

Læs mere

Sankt Lukas Stiftelsens frivilligpolitik

Sankt Lukas Stiftelsens frivilligpolitik Sankt Lukas Stiftelsens frivilligpolitik 1. Indledning Det frivillige arbejde er af stor værdi for Sankt Lukas Stiftelsen og det er vores mangeårige erfaring, at en række opgaver kan løses og varetages

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard 18. december 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard Kvalitetsmodellens standard for kommunikation Dansk kvalitetsmodel på

Læs mere

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune Partnerskabsguide Favrskov Kommune 2 3 Forord I Favrskov Kommune ønsker vi, at vores elever får motiverende og lærerig undervisning. Ved at etablere partnerskaber mellem folkeskolerne og forenings-, erhvervs-

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

- for samarnejde mellem frivillige og fagpersoner

- for samarnejde mellem frivillige og fagpersoner Frivilligstrategi - for samarnejde mellem frivillige og fagpersoner 1 Hvem: Frivilligstrategien henvender sig primært til ansatte i Silkeborg Kommune. På Idræts- Kultur- og Fritidsområdet henvises til

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE Alle borgere, herunder børn, der forvolder skade på ting og/eller person kan ifalde erstatningsansvar jf. erstatningsansvarsloven. Børn

Læs mere

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom sam- værspolitik Red Barnet Ungdom samværspolitik Red Barnet Ungdoms RED BARNET UNGDOMS SAMVÆRSPOLITIK Enhver borger, som får mistanke om at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller

Læs mere

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE Rammer, regler og gode eksempler 1 KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE - RAMMER, REGLER OG GODE EKSEMPLER Redaktion Københavns Kommunes Frivillignetværk

Læs mere

Guide til Samarbejde med frivillige

Guide til Samarbejde med frivillige Denne guide er skrevet til medarbejdere i Gentofte Kommune, der samarbejder med frivillige eller gerne vil. Her kan I finde svar på de spørgsmål og overvejelser der opstår i samarbejdet med frivillige.

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

...udfører vi frivilligt arbejde i HAB

...udfører vi frivilligt arbejde i HAB SÅDAN...udfører vi frivilligt arbejde i HAB Frivillighedsrådet har sammen med HAB formuleret en strategi for samarbejdet og håndteringen af det frivillige arbejde blandt beboere i HAB. Det er sammenfattet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE Samarbejdsaftale mellem Røde Kors Frederikssund og Frederikssund Kommune Røde Kors 1. Data vedrørende samarbejdspart i kommunen Afdelingens/kontorets navn: Social Service

Læs mere

Overordnet politik for samarbejde med pårørende

Overordnet politik for samarbejde med pårørende Overordnet politik for samarbejde med pårørende Psykiatri og Handicap 2015 Udkast 5.02.2015 Indledning Overordnet politik for samarbejde med pårørende Denne politik er en overordnet politik for samarbejde

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

GUIDE. Tavshedspligt i frivilligt socialt

GUIDE. Tavshedspligt i frivilligt socialt GUIDE Tavshedspligt i frivilligt socialt arbejde Udskrevet: 2016 Tavshedspligt i frivilligt socialt arbejde Denne guide handler om regler for tavshedspligt i det frivillige arbejde, og om hvordan I kan

Læs mere

Juridiske forhold i samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet

Juridiske forhold i samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet Vedrørende: Juridiske forhold i samarbejdet med frivillige Sagsnavn: Flagskib 1 - Aktivt medborgerskab og Frivillighed Sagsnummer: 15.00.00-A00-11-13 Skrevet af: Line Bøgelund Sand Forvaltning: Social

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

Medborgerskab. - du gør en forskel 1

Medborgerskab. - du gør en forskel 1 Frivilligstrategi Medborgerskab - du gør en forskel 1 Hvem: Frivilligstrategien henvender sig til alle, som er i berøring med frivilligt arbejde i Silkeborg Kommune. Den primære målgruppe er ledere og

Læs mere

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle 1 Fagforeninger og frivillige organisationer sætter i fællesskab rammerne for samarbejde på institutionerne Ansatte og frivillige har tradition

Læs mere

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk FAMILIENETVÆRK [SEPT. 2013] Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj og Ishøj Kommune RødeKors.dk INDHOLD 1 Data vedrørende samarbejdspart i kommunen... 3 2 Data vedrørende Røde Kors-afdelingen

Læs mere

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle 1 Fagforeninger og frivillige organisationer sætter i fællesskab rammerne for samarbejde på institutionerne Ansatte og frivillige har tradition

Læs mere

Delpolitik om Udviklingssamtaler i Gentofte Kommune

Delpolitik om Udviklingssamtaler i Gentofte Kommune Delpolitik om Udviklingssamtaler i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål med udviklingssamtaler Denne delpolitik beskriver formål og retningslinjer for udviklingssamtaler i kommunen, herunder hvordan

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde

Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde Vejledning og gode råd til Red Barnets lokalforeningers dagarrangementer og kortvarige aktiviteter for børn Som frivillig kan du være

Læs mere

Velkommen som frivillig på Dansk Jødisk Museum

Velkommen som frivillig på Dansk Jødisk Museum Velkommen som frivillig på Dansk Jødisk Museum Aftaler Af hensyn til organiseringen af museets frivillige udfylder og afleverer alle frivillige en Aftale om frivillig arbejdskraft. Denne kontrakt afleveres,

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Venner Viser Vej. et frivilligtilbud til nyankomne flygtninge. rødekors.dk/vennerviservej

Venner Viser Vej. et frivilligtilbud til nyankomne flygtninge. rødekors.dk/vennerviservej Venner Viser Vej et frivilligtilbud til nyankomne flygtninge rødekors.dk/vennerviservej RAMMERNE FOR NETVÆRKSAKTIVITETEN Venner Viser Vej et frivilligtilbud til nyankomne flygtninge Det personlige møde

Læs mere

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER INDLEDNING Dette ekstramateriale supplerer udgivelsen Guide: IT-frivillige i Kommunen af Socialt Udviklingscenter SUS. Ekstramaterialet indeholder

Læs mere

Spilleregler for frivilligt arbejde i. Dagtilbud og undervisning

Spilleregler for frivilligt arbejde i. Dagtilbud og undervisning Spilleregler for frivilligt arbejde i Dagtilbud og undervisning Forslag 27. maj 2014 1 Fagmed-arbejdsgruppen: - Jette Frederiksen - Pia Vestergaard - John Lindekilde - Josephine Nielsen - Preben Huus -

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede klinisk undervisning Gældende januar 2015 Professionshøjskolen University College Nordjylland 1 1. Klinisk undervisning... 3 2. De kliniske undervisningssteder... 3 3. Fordeling af kliniske

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Hvad skal vi drøfte og overveje, inden vi går i gang?

Hvad skal vi drøfte og overveje, inden vi går i gang? Hvad skal vi drøfte og overveje, inden vi går i gang? Før I går i gang og mødes om det konkrete samarbejde, er det en god idé at overveje nogle vigtige spørgsmål og meget gerne drøfte dem med andre medarbejdere

Læs mere

Spilleregler for det gode samarbejde for ansatte og frivillige på flygtningeområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Spilleregler for det gode samarbejde for ansatte og frivillige på flygtningeområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune. 1 Spilleregler for det gode samarbejde for ansatte og frivillige på flygtningeområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune. I Ringkøbing-Skjern Kommune har vi et godt og tæt samarbejde med de frivillige organisationer.

Læs mere

Værktøjskassen. - til Frivillighedsguiden

Værktøjskassen. - til Frivillighedsguiden Værktøjskassen - til Frivillighedsguiden Hvad skal vi drøfte og overveje, inden vi går i gang? Før I går i gang og mødes om det konkrete samarbejde, er det en god idé at overveje nogle vigtige spørgsmål

Læs mere

Håndbog for frivillige medarbejdere

Håndbog for frivillige medarbejdere Håndbog for frivillige medarbejdere Indledning. Denne lille håndbog/pjece informerer om de pligter og rettigheder, du som frivillig medarbejder har. Som frivillig medarbejder er der mange forskellige opgaver

Læs mere

Tv-overvågning. Gode råd om. Tv-overvågning kan være et godt redskab til at sikre din virksomhed mod f.eks. røveri, tyveri, overfald og svind!

Tv-overvågning. Gode råd om. Tv-overvågning kan være et godt redskab til at sikre din virksomhed mod f.eks. røveri, tyveri, overfald og svind! Gode råd om Tv-overvågning Tv-overvågning kan være et godt redskab til at sikre din virksomhed mod f.eks. røveri, tyveri, overfald og svind! Udgivet af Dansk Handel & Service Tv-overvågning Nr. 6-2004

Læs mere

Retningslinjer for frivillige på Aalborg Universitetshospital

Retningslinjer for frivillige på Aalborg Universitetshospital Retningslinjer for frivillige på Aalborg Universitetshospital Justeret aftale januar 2018 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opgaver for frivillige... 3 3. Godkendelse af frivillige m.m.... 4

Læs mere

1 of 7. Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Godkendt af byrådet d.

1 of 7. Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Godkendt af byrådet d. 1 of 7 2 of 7 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi igennem - En

Læs mere

Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde)

Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde) Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde) Godkendt af: Økonomiudvalget den 1. december 2008 Byrådet den 15. december 2008 Borger- & Sundhedsudvalget den. 17. november

Læs mere

Information til frivillige. IT- frivillige støtter afasiramte i vedligeholdelse af sociale netværk og samfundsmæssig tilknytning

Information til frivillige. IT- frivillige støtter afasiramte i vedligeholdelse af sociale netværk og samfundsmæssig tilknytning Information til frivillige IT- frivillige støtter afasiramte i vedligeholdelse af sociale netværk og samfundsmæssig tilknytning 1 Dette er en informationsfolder til dig, der er frivillig i frivillignetværket

Læs mere

1. Generelle krav til leverandøren

1. Generelle krav til leverandøren 1. Generelle krav til leverandøren Leverandøren forventes at kunne levere ydelser til hele kommunen. Leverandøren skal være kendt med gældende lovgivning på området. Leverandøren skal være bekendt med

Læs mere

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik I Jammerbugt Kommune findes der over hundrede frivillige foreninger, organisationer og grupper, der arbejder frivilligt for at hjælpe andre og gøre hverdagen lettere

Læs mere

INTRODUKTION og AFTALESKRIFT

INTRODUKTION og AFTALESKRIFT INTRODUKTION og AFTALESKRIFT Formål med frivillige madguider: At hjælpe borgeren til varige livsstilsændringer i forhold til: - At højne livskvaliteten for borgeren og vejlede denne i at træffe sunde valg

Læs mere

Indhentning af straffeattester i Faaborg-Midtfyn Kommune

Indhentning af straffeattester i Faaborg-Midtfyn Kommune Indhentning af straffeattester i Faaborg-Midtfyn Kommune Godkendt af Direktionen den 20. november 2006 Ændret redaktionelt den 17. januar 2007 (blankethenvisning) INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Hvorfor straffeattester

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring.

Arbejdsskadeforsikring. Arbejdsskadeforsikring. Lovpligtig arbejdsskadeforsikring (lov om forsikring mod følger af arbejdsskade). Lovens arbejdsskadebegreb omfatter alle skader, der skyldes ulykker eller kortvarige skadelige

Læs mere

Velkommen som frivillig I Sundhed og Omsorg

Velkommen som frivillig I Sundhed og Omsorg Velkommen som frivillig I Sundhed og Omsorg Velkommen som frivillig i Sundhed og Omsorg Der er mange måder at være frivillig på, og alle, der har lyst til at bidrage, kan blive frivillige i Sundhed og

Læs mere

spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og ansatte version 01 / august 2014

spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og ansatte version 01 / august 2014 spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og ansatte version 01 / august 2014 Intro: FORMÅLET MED SPILLEREGLER Formålet med spillereglerne er at skabe de overordnede retningslinjer / principper for

Læs mere

Konceptet er udformet på en sådan måde, at det kan rumme de varierede forhold, lokalforeningerne

Konceptet er udformet på en sådan måde, at det kan rumme de varierede forhold, lokalforeningerne 1 2 Konceptet blev første gang vedtaget på generalforsamlingen den 6. marts 2010 og ændret på generalforsamlingen den 12. marts 2011 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Informationsfolder. Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik

Informationsfolder. Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik Informationsfolder Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik Randers KFUM håndbold vil med denne informationsfolder fortælle om pædofili og klubbens holdning til dette område, der kræver særlig opmærksomhed.

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

Handlingsorienteret frivillighedsstrategi

Handlingsorienteret frivillighedsstrategi Handlingsorienteret frivillighedsstrategi Indledning Aalborg Kommune forventes i løbet af 2015 at præsentere en samlet Frivillighedsstrategi dækkende for al samarbejde med frivillige i Aalborg kommune.

Læs mere

FORSIKRING AF FRIVILLIGE INDSATSER?

FORSIKRING AF FRIVILLIGE INDSATSER? FORSIKRING AF FRIVILLIGE INDSATSER? - Erfaringer fra Odense Kommunes arbejde med de nye muligheder for forsikring af frivillige H. Marie H. Iuul, Juridisk konsulent, Odense Kommune Dialogmøde 13. juni

Læs mere

Socialpsykiatrisk Boform Vestervang. Lokal Retningslinje for: Individuelle planer og status til den kommunale myndighed

Socialpsykiatrisk Boform Vestervang. Lokal Retningslinje for: Individuelle planer og status til den kommunale myndighed Socialpsykiatrisk Boform Vestervang Lokal Retningslinje for: Individuelle planer og status til den kommunale myndighed Side 2 Dokumentoverblik Standard: Individuelle planer Dokumenttype: Lokal Instruks

Læs mere

Frivillighåndbog Kom godt i gang med lokalforening

Frivillighåndbog Kom godt i gang med lokalforening Frivillighåndbog Kom godt i gang med lokalforening Indhold Velkommen til Fonden Mødrehjælpen... 2 Opstart af lokalforening... 2 Vedtægter... 2 Aktiviteter og genbrugsbutik... 2 Startkapital... 2 CVR. nr....

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig som forælder, der er bevilliget afløsning i hjemmet efter servicelovens 84, stk. 1, jf. 44.

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig som forælder, der er bevilliget afløsning i hjemmet efter servicelovens 84, stk. 1, jf. 44. 1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig som forælder, der er bevilliget afløsning i hjemmet efter servicelovens 84, stk. 1, jf. 44. I pjecen finder du information om Aflastningsordningen og svar på

Læs mere