Beskæftigelsesplan 2012 for Allerød Kommune. Udkast

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2012 for Allerød Kommune. Udkast"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2012 for Allerød Kommune Udkast Maj 2011

2 Indholdsfortegnelse Indledning Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Allerød Udviklingen i jobcenterets målgrupper Ministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i Samlet oversigt over mål for indsatsen i Begrænse antallet af borgere i arbejdskraftreserven Begrænse tilgangen til permanente forsørgelsesydelser Begrænse antallet af unge offentligt forsørgede Integration af indvandrere og efterkommere Nedbringelse af antallet af lange sygedagpengeforløb Jobcenterets inddragelse af andre aktører i Budget for beskæftigelsesindsatsen i 2011 og LBR s virksomhedsrettede plan... 20

3 Indledning Beskæftigelsesplanen for Allerød for 2012 er udarbejdet af de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret. Beskæftigelsesplanen er blevet til i en tæt dialog mellem de administrativt ansvarlige for indsatsen, Det lokale Beskæftigelsesråd og Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse i Allerød. Beskæftigelsesplanen beskriver udfordringer og muligheder for beskæftigelsesindsatsen i Allerød og fastlægger med udgangspunkt i disse, mål og strategier for beskæftigelsesindsatsen i de kommende år. Beskæftigelsesplanen udgør dermed det kommende års planlægningsgrundlag for indsatsen. Fokus på i 2011 og 2012 at afbøde de negative konsekvenser af lavkonjunktur Planlægningen af indsatsen i år 2012 er præget af de udfordringer, som følger af konjunktursituation. For jobcenteret betyder lavkonjunkturen, at der i det kommende år må fortsat må forventes en relativ høj ledighed, og at ledighedsperioderne for de ledige er længere end under højkonjunktur. Endvidere har konjunktursituationen betydning for samarbejdet med virksomhederne, hvor rummeligheden er under pres i forhold til etablering af praktik-, løntilskudspladser og fleksjob til borgerne. Samtidig forventes 2011 imidlertid også at blive et omstillingsår, hvor konjunkturen forventes at vende, så der igen kommer fremgang i beskæftigelsen. Det er afgørende at indsatsen i 2011 og 2012 har fokus på at afbøde de negative konsekvenser af den midlertidige lavkonjunktur, herunder undgå at ledigheden fører til, at flere borgere marginaliseres i forhold til arbejdsmarkedet eller trækker sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet på efterløn. Et sådant tab af arbejdskraft vil blive svær at erstatte, når konjunkturerne vender igen. Den største udfordring på lidt længere sigt er således at sikre tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft til at imødegå de kommende års fald i arbejdsstyrken, når flere ældre trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Jobcenter Allerød vil derfor fastholde og videreudvikle de seneste års indsatser og gode resultater med henblik på at understøtte et øget og kvalificeret arbejdsudbud. Vision om en håndholdt beskæftigelsesindsats i Allerød Det er Allerød Kommunes vision at gennemføre en håndholdt beskæftigelsesindsats, hvor indsatsen altid tager udgangspunkt i den enkelte borger og virksomhed med henblik på at skabe resultater i form af job, uddannelse og et effektivt arbejdsudbud. Det er i den forbindelse en væsentlig barriere for gennemførelsen af en håndholdt beskæftigelsesindsats, at den nuværende bureaukratisering af indsatsen lægger beslag på langt størsteparten af jobcentrets ressourcer. Med henblik på at realisere visionen om håndholdt beskæftigelsesindsats er der således et markant behov for at frisætte en væsentlig del af den indsats, der i øjeblikket må anvendes til at beskrive, dokumentere, indberette, administrere, kontrollere og benchmarke indsatsen. 1

4 Da dette bureaukrati imidlertid er fastsat ved lov ligger det uden for jobcentrets muligheder at ændre det. Udfordringen består derfor i inden for de bestående rammer at tilrettelægge indsatsen så hensigtsmæssigt som muligt. Her kan Jobcenter Allerød profitere af sin størrelse, der tilgodeser overskuelighed, nærhed og tværsektorielt samarbejde i sagsbehandlingen. Tæt opfølgning på beskæftigelsesplanen for 2012 og forudsætningerne for de fastsatte mål Fastsættelsen af mål og resultatkrav for indsatsen i 2012 er sket med afsæt i Beskæftigelsesregionens forventninger til udviklingen i ledigheden på Sjælland, og hvordan udviklingen vil påvirke de forskellige forsørgelsesgrupper, a-kasser mv. Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune vil i dialog med LBR foretage en tæt opfølgning på resultatudviklingen af beskæftigelsesindsatsen i 2011 og 2012, herunder overvåge om der er behov for at justere beskæftigelsesplanens fastsatte resultatkrav, forudsætninger og antagelser. 2

5 1. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Allerød Beskæftigelsesindsatsen i Allerød står overfor en række udfordringer i 2012 og de efterfølgende år. En del af udfordringerne er udløst af lavkonjunkturen, mens andre udfordringer skyldes den demografiske og strukturelle udvikling på arbejdsmarkedet. Udfordringerne danner udgangspunkt for formuleringen af de mål og strategier, der er opstillet for de forskellige indsatser i nærværende plan. Udsigt til fortsat faldende beskæftigelse Beskæftigelsen i Østdanmark forventes at fortsætte sit fald i de kommende 1-2 år. Beskæftigelsesregionen forventer således, at antallet af beskæftigede i hele Østdanmark - set fra da beskæftigelsen var på sit højeste i starten af i alt falder med ca personer frem mod Hidtil er det især beskæftigelsen inden for industrien og bygge- og anlægssektoren som har været hårdt ramt af udviklingen. Frem mod 2012 forventes denne udvikling at fortsætte dog med mindre hastighed end i Udsigt til fortsat stigende ledighed Den faldende beskæftigelse betyder, at ledigheden i hele landet er stigende. I Østdanmark forventes ledigheden at nå op på mere end , svarende til ca. 5,5 pct. af arbejdsstyrken. I Allerød er ledigheden firedoblet ift. det hidtidige lavpunkt i oktober 2008, og i februar 2011 er det officielle ledighedstal således på 354 personer svarende til 2,9 pct. af arbejdsstyrken. I et historisk perspektiv er ledigheden dog stadig på et forholdsvis lavt niveau. Stigningen i ledigheden rammer især de unge og ikke-faglærte. Disse grupper har typisk løsere ansættelsesformer, er nyuddannede med ringe joberfaring og/eller har en høj jobomsætning. Samtidig rammer stigningen særligt mænd, da de i højere grad end kvinder er beskæftiget inden for eksempelvis industri og bygge/anlægssektoren, der er hårdt ramt af lavkonjunkturen. Risiko for at flere ældre trækker sig tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet Erfaringerne viser, at ekstra mange trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, når der er krise i økonomien. Det kan være udtryk for, at mange ældre over 60 år går på efterløn, når de mister jobbet eller har været ledige et stykke tid. Hvis denne tendens gør sig gældende i den aktuelle situation, vil det være risiko for at arbejdsudbuddet i Allerød og omegn reduceres varigt, og at der dermed er et mindre råderum for at understøtte vækst og erhvervsudvikling i området, den dag konjunkturerne vender. Beskæftigelsesindsatsen i Allerød bør derfor understøtte at færrest mulige borgere trækker sig tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet som følge af ledighed. Også selvom 3

6 en øget tilbagetrækning på arbejdsmarkedet på kort sigt kan bidrage til at mindske ledigheden. Den demografiske udvikling medfører flere ældre og færre unge Den aldersbetingede tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet betyder, at der i de kommende år bliver færre unge til at forsørge flere ældre. Arbejdsstyrken forventes at falde i de kommende år, og det kan få stor betydning for erhvervsudviklingen og beskæftigelsen i Allerød. En faldende arbejdsstyrke betyder, at kompetencer og kvalifikationer forsvinder fra arbejdsmarkedet, og at de lokale virksomheder kan få store udfordringer i forhold til at skaffe tilstrækkelig med kvalificeret arbejdskraft. Samtidig bliver der færre til at understøtte vækst og udvikling blandt virksomhederne i Allerød og færre til at finansiere de kommunale serviceudgifter. Fremtidens arbejdsmarked stiller høje kompetencekrav Globaliseringen og den teknologiske udvikling medfører, at virksomhederne i stigende grad efterspørger mere veluddannede og omstillingsparate medarbejdere. Det betyder, at de nye job, der hvert år oprettes, generelt stiller større uddannelsesmæssige krav end de job, der hvert år nedlægges eller typisk flyttes til udlandet. Udviklingen skærpes af, at mange veluddannede og erfarne borgere nærmer sig pensionsalderen i Allerød. Det gælder særligt inden for en række af den offentlige sektors hovedområder sundhed, undervisning og administration, hvor mange ældre med mellem- og længerevarende uddannelser i de kommende år vil trække sig tilbage, og hvor det kan blive en udfordring at tiltrække borgere med de rette kvalifikationer ikke mindst når beskæftigelsen igen begynder at stige. Det er derfor en stor udfordring for den lokale beskæftigelsesindsats at understøtte, at borgerne i Allerød-området opnår de nødvendige kompetencer til at indgå på arbejdsmarkedet fremadrettet ikke mindst i en situation hvor der kan blive brug for en erstatning for de mange beskæftigede, der kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet i de kommende år. Kompetenceudfordringen skal ses i sammenhæng med, at der stadig er unge i Allerød, der ikke forventes at gennemføre en kompetencegivende uddannelse. Jobcenterets målgrupper har stor betydning kommunens økonomi Udviklingen i antallet af offentligt forsørgede har stor betydning for Allerød Kommunes økonomi. Alene de samlede udgifter til den offentlige forsørgelse udgør over 177 mio. kr. i 2009, hvoraf ca. 90 mio. kr. er kommunalt finansieret. Hertil kommer udgifter til den aktive beskæftigelsesindsats (jobcenteret, aktivering mv.) samt lavere skatteindbetalinger fra borgere, som overgår fra beskæftigelse til ledighed. Økonomisk vil beskæftigelsesindsatsens betydning for kommunen øges i de kommende år i takt med at målgrupperne forventeligt stiger i antal, og i takt med at kommunernes delvise økonomiske ansvar for arbejdsløshedsdagpengene indfases. 4

7 2. Udviklingen i jobcenterets målgrupper Med afsæt i ovenstående beskæftigelsespolitiske udfordringer præsenteres i det følgende de væsentlige rammer for den borger- og virksomhedsrettede indsats i Jobcenter Allerød. Antallet af offentligt forsørgede i Allerød er stigende Udviklingen og sammensætningen af jobcenterets målgrupper medfører en række udfordringer for den lokale beskæftigelsesindsats i Allerød i de kommende år. Antallet af offentligt forsørgede er faldet i Allerød frem til juli 2008, hvor niveauet var på sit laveste med ca personer. Siden da er antallet af offentligt forsørgede steget til godt personer i februar 2010, hvilket er på niveau med antallet af offentligt forsørgede i starten af I forhold til juli 2008 hvor antallet af offentligt forsørgede var lavest - har der været store forandringer i sammensætningen af målgrupperne, jf. figur 1. Udviklingen har været karakteriseret ved følgende: Arbejdsløshedsdagpenge er steget med 248 personer (+177 pct.) Kontanthjælpsmodtagere mv. er steget med 81 personer (+113 pct.) Revalidering er steget med 14 personer (+108 pct.) Forrevalidering er faldet med 1 personer (- 6 pct.) Ledighedsydelse er steget med 10 personer (+ 53 pct.) Fleksjob er steget med 13 person (+13 pct.) Sygedagpenge er steget med 68 personer (+21 pct.) Førtidspension er faldet med 36 personer (-7,6 pct.) Aktuelt udgør de offentligt forsørgede i Allerød Kommune 11,4 pct. af alle borgere i den erhvervsaktive alder. Selvom de offentlige udgifter pr. borger i arbejdsstyrken i Allerød hører til blandt de laveste i hele landet og også er lavere end gennemsnittet i sammenligningskommunerne udgør det en stigning på 19 % ift. niveauet i juli Den største ydelsesgruppe blandt de offentligt forsørgede i Allerød er modtagere af førtidspension, som udgør 3,1 pct. af befolkningen i den erhvervsaktive alder. Herefter kommer forsikrede ledige (2,1 pct.), sygedagpengemodtagere (1,8 pct.), de øvrige ydelser forrevalidering, revalidering, fleksjob og ledighedsydelse (i alt 1,2 pct.) samt kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse (1,1 pct.). Fortsat stigning i antallet af offentligt forsørgede stiller krav til indsatsen i 2012 Udviklingen med en stigning i antallet af offentligt forsørgede borgere vil fortsætte ind 2011 og frem til 2012, hvor konjunkturen igen forventes at vende. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland forventer således en samlet stigning i ledigheden på knap 6 pct. i Udviklingen betyder, at der i 2011 og 2012 vil være langt flere borgere end i 2007 og 2008, som vil skulle modtage rådgivning, samtaler og indsats fra jobcenteret. 5

8 Endvidere indebærer udviklingen, at gruppen af offentligt forsørgede forventes at være langt mere sammensat i 2011/2012 end i perioden før finanskrisen. Der vil således både være en stor gruppe af ledige, som er klar til med kort varsel at tage et ordinært job, samtidig med at der også vil være en større gruppe af borgere, som har flere og sammensatte barrierer og en længere vej tilbage til arbejdsmarkedet. Det stigende antal offentligt forsørgede, stiller store krav til jobcenterets prioritering med hensyn til - inden for de givne ressourcer - at levere den fornødne service, samtaler, tilbud m.v. til de forskellige målgrupper. Endvidere stilles store krav til jobcenteret med hensyn til at differentiere indsats og tilbud til de forskellige persongruppers behov for vejledning, rådgivning, aktivering, opkvalificering mv. Konjunktur-udviklingen giver nye udfordringer i virksomhedssamarbejdet De aktuelle konjunkturer med faldende beskæftigelse og stigende ledighed indebærer, at virksomhederne kun i begrænset omfang mangler kvalificeret arbejdskraft. Når konjunkturerne vender igen, vil omfanget af arbejdskraftsmangel imidlertid hurtigt kunne vokse, jf. de demografiske og strukturelle udfordringer nævnt ovenfor. Beskæftigelsesindsatsen i Allerød i 2011 og 2012 vil derfor først og fremmest have fokus på at afbøde de negative virkninger af lavkonjunkturen og sikre det størst mulige arbejdsudbud, så mulighederne for vækst og udvikling i virksomhederne understøttes bedst muligt, når konjunkturerne vender igen. Den aktuelle konjunkturudvikling betyder endvidere, at rummeligheden i mange virksomheder er under pres, og at det derfor bliver vanskeligere for jobcenteret at etablere praktikpladser, løntilskudspladser, fleksjob m.v. Jobcenteret vil derfor i 2011 og 2012 først og fremmest søge samarbejde med virksomheder inden for brancher, hvor der forsat er - eller er udsigt til - stigende beskæftigelse. Jobcenteret vil endvidere udbygge samarbejdet med Allerød Kommunes institutioner om den lokale beskæftigelsesindsats, herunder at kommunens fremtidige rekrutteringsbehov understøttes via den aktive beskæftigelsesindsats. 3. Ministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2012 Beskæftigelsesministeren har udmeldt 4 mål for beskæftigelsesindsatsen i Alle 4 mål har til hensigt at forebygge langtidsledighed, at nedbringe antallet af personer på offentlig forsørgelse og at sikre et velkvalificeret og tilstrækkeligt stort udbud af arbejdskraft. De 4 mål fremgår af nedenstående boks: Boks 1. Ministerens mål for

9 Ministerens mål 1: Ledige skal hurtigt tilbage i job Langtidsledigheden skal bekæmpes. Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) begrænses mest muligt. Ministerens mål 2: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre mennesker på permanent offentlig forsørgelse. Jobcentrene skal sikre, at tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt Ministerens mål 3: Unge skal i uddannelse eller job. Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt Ministerens mål 4: Flere indvandrere og efterkommere skal i job. Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt 4. Samlet oversigt over mål for indsatsen i 2012 Allerød Kommune har fastsat 4 konkrete resultatmål for udviklingen i ministerens mål i perioden frem til december Endvidere er der på baggrund af en vurdering af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i kommunen valgt at opstille et selvstændigt resultatmål for udviklingen i sygedagpengeindsatsen, jf. i øvrigt den udarbejdede resultatrevision for De fem resultatmål for beskæftigelsesindsatsen i Allerød fremgår neden for: 1. Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til xxx personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2012, svarende til en stigning på xx pct. fra december 2010 til december Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til xxx personer (fuldtidspersoner) i december Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til xxx personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012, svarende til en stigning på xx pct. fra december 2010 til december Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til xxx personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012, svarende til en stigning xx pct. fra december 2010 til december Antallet af langvarige sygedagpengeforløb med over 26 ugers varighed skal nedbringes til 88 forløb i december 2012, svarende til et fald på 25 pct. fra december 2010 til december 2012 De ovenstående resultatmål er fastsat på baggrund af en række forudsætninger til arbejdsmarkedsudviklingen og jobcenterets indsats i 2011 og Det gælder blandt andet: Udviklingen i ledigheden fordelt på a-kasser i 2011 og 2012 Den forventede udvikling i de forskellige forsørgelsesgrupper i 2011 og 2012 Betydningen af jobcenterets indsats for resultatudviklingen 7

10 Som grundlag for den konkrete fastlæggelse af resultatkrav er lagt til grund, at udviklingen i ledigheden og i de forskellige forsørgelsesgrupper i Allerød vil svare til de prognoser for 2011 og 2012, som Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland har offentliggjort for Sjælland som helhed. Allerød Kommune vil følge udviklingen i resultatmålene og de tilknyttede forudsætninger tæt i løbet af 2011 og 2012, herunder vurdere behovet for eventuelle justeringer i resultatmålene. Samtidig vil resultatudviklingen i Beskæftigelsesministeriets sammenligningsklynge blive overvåget, herunder særligt udviklingen i Hørsholm og Rudersdal Kommuner, som vurderes at ligne Allerød Kommune mest med hensyn til grundlæggende rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen. I de følgende afsnit præsenteres baggrund og forudsætninger for de 5 resultatmål samt de overordnede indsatsstrategier, som danner grundlag for jobcenterets indsats i 2012 for at realisere målene Begrænse antallet af borgere i arbejdskraftreserven Det første resultatmål for beskæftigelsesindsatsen i 2012 i Allerød Kommune har fokus på er at begrænse antallet af borgere i arbejdskraftreserven: Ministerens mål 1: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) begrænses mest muligt. Formålet med resultatmålet er, at understøtte at virksomhederne får den arbejdskraft, som de har behov for. Ved at begrænse antallet af personer, som opnår 3 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse mest muligt, styrkes det effektive arbejdsudbud samtidig med at det forebygges, at ledighedsudviklingen ikke fører til stigende langtidsledighed og marginalisering. Fastlæggelse af mål for 2012 Den igangværende lavkonjunktur har betydet, at ledigheden og langtidsledigheden er steget i Allerød Kommune. Det er en udfordring fordi lange ledighedsperioder udgør en risiko for mere permanent marginalisering fra arbejdsmarkedet. Særlig de ledige ufaglærte og ledige med forældede uddannelser vurderes at være i risiko for langtidsledighed og marginalisering. I lighed med resten af landet er arbejdskraftreserven i Allerød steget under krisen, jf. figur 3. 8

11 Jobcenter Allerød har i 2010 oplevet en stigning på knap 26 % i forhold til Den voldsomme relative stigning i arbejdskraftreserven skal dog ses i forhold til, at Jobcenter Allerød fortsat har den laveste ledighed i landet. I Allerød udgør arbejdskraftreserven således den næstlaveste andel af arbejdsstyrken i Østdanmark, nemlig 1,4 pct. Figur 3: Scenarier for udviklingen i arbejdskraftreserven i Allerød frem mod ultimo 2012 I vurderingen af den fremadrettede resultatudvikling frem til december 2012 har Allerød Kommune lagt følgende til grund: Kilde: Jobindsats.dk, BRHS og egne beregninger Beskæftigelsesregionens forventninger til udviklingen i ledigheden i 2011 og 2012 i de forskellige a-kasser samt for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Den konkrete a-kassesammensætning i befolkningen i Allerød Kommune Jobcenterets indsats for at begrænse arbejdskraftreserven Med afsæt i ovenstående forudsætninger fastsættes følgende resultatmål for arbejdskraftreservens udvikling frem til december 2012 i Allerød Kommune: Ministerens mål 1: Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til xxx personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2012, svarende til en stigning på xx pct. fra december 2010 til december 2012 Målsætningen om en stigning på xx pct. er ambitiøs set i lyset af den hidtidige udvikling i arbejdskraft reserven i Allerød Kommune. Det er Allerød Kommunes vurdering, at udsigten til forbedrede konjunkturbetingelser i løbet af 2011/2012 samt effekterne af jobcenterets indsats i samarbejde med a- kasser, uddannelsesinstitutioner, andre aktører mv., bør gøre det muligt at realisere målet. Allerød Kommune vil i 2011 og 2012 overvåge resultatudviklingen, herunder om forudsætningerne vedrørende ledighedsudviklingen viser sig korrekte. Derudover vil Allerød Kommune følge op i forhold til, om resultatudviklingen fremadrettet er på niveau med eller bedre end udviklingen i Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Jobcenteret vil forfølge følgende overordnede strategier for at opnå målet: 9

12 Fokusområder i indsatsen for at begrænse arbejdskraftreserven Fokus på job i indsatsen fra start: o Synliggørelse af ledige job og jobområder med gode beskæftigelsesmuligheder fra start, når borgeren møder første gang o Understøttelse af brancheskift o Understøttelse af geografisk og faglig mobilitet o Fokus på jobsøgning også for de personer der er i gang med aktivering o Fokus på at bevare de lediges eget initiativ og ansvar i forhold til at søge og finde job pas på ikke at omklamre eller fratage de ledige ansvaret Tilrettelæggelse af en tidlig og intensiv indsats for grupper af nyledige: o Det skal afdækkes, hvordan der kan ske en fremrykning af indsatsen for nye ledige (samtaler og aktivering) med henblik på at reducere tilgangen til arbejdskraftreserven og samtidig sikre en effektiv ressourceudnyttelse og økonomi i indsatsen o Undersøgelse af muligheden for at oprette netværk/jobklubber i forhold til jobsøgning for de ledige. Eksempelvis etablering af netværk med fokus på jobsøgning inden for et bestemt område. Fortsat styrkelse og udvikling af samarbejdet med a-kasserne om en tidlig og intensiv indsats for de nyledige og langvarige ledige Øget anvendelse af løntilskud til længerevarende ledige og til ledige med risiko for langtidsledighed o Udnyttelse af offentlig løntilskudskvote, herunder i Allerød Kommune o Sikre flere private løntilskudspladser Målrettet anvendelse af uddannelsesaktivering i sammenhæng med løntilskud eller virksomhedspraktik o Synliggørelse af den lediges økonomi i forbindelse med opkvalificering Udarbejdelse af en opkvalificeringsstrategi for udvalgte ledige målrettet job i Allerød Kommune: o At imødegå de kommende års rekrutteringsbehov i Allerød Kommune via en målrettet opkvalificering af udvalgte ledige o At anvendelsen af offentlig jobtræning f.eks. kobles med uddannelse med henblik på ordinært arbejde inden for de områder i Allerød Kommunes serviceområder, hvor der forventes stor aldersbetinget afgang i de kommende år Tættere samarbejde og dialog med virksomhederne om fremtidige behov og om hvor der kan skabes åbninger for ledige i forhold til job eller ansættelse med løntilskud. Udvikling af særlige samarbejdsaftaler med virksomheder om praktik- eller løntilskudspladser som introduktion til nye jobområder for den enkelte ledige. Øget fokus på etablering af jobrotationsprojekter gerne i samarbejde med andre jobcentre Begrænse tilgangen til permanente forsørgelsesydelser Beskæftigelsesministerens mål 2 sætter fokus på at øge arbejdsudbuddet og begrænse antallet af personer på permanente offentlig forsørgelsesydelser: 10

13 Ministerens mål 2: Jobcentrene skal sikre, at antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. Formålet med resultatmålet er, at langt flere borgere skal opnå og fastholde ordinær beskæftigelse og at langt færre borgere skal have tilkendt førtidspension og fleksjob. Resultatmålet skal ses i lyset af, at antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger på landsplan har været stigende i en årrække, og at der derfor er et potentiale for at øge arbejdsudbuddet, hvis tilgangen til de permanente forsørgelsesydelser kan begrænses. Fastlæggelse af mål for 2012 Allerød Kommune har fastlagt følgende resultatmål i forhold til en begrænsning af antal borgere på permanente forsørgelsesydelser frem mod 2012: Ministerens mål 2: Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til 608 personer (fuldtidspersoner) i december 2012, hvilket er samme antal som i december Resultatmålet bygger på en ambition om, at tilgangsmønsteret til tre ordninger kan fastholdes på niveauet for de seneste år, jf. figur 4. Herunder er forudsat, at jobcenterets opfølgningsindsats på sygedagpengeområdet kan bidrage positivt til resultatmålet, hvilket skal ses i lyset af, at ca. 44 pct. af tilgangen af borgere til førtidspension i Allerød Kommune aktuelt overgår fra sygedagpenge. Figur 4: Den regionale målsætning for udviklingen i antallet af borgere på permanente ydelser Endvidere vil en realisering af resultatmålet stille krav til at begrænse udviklingen i antallet af ledighedsydelsesmodtagere, herunder en mulig stigning i antallet af ydelsesmodtagere, som mister deres fleksjob, som følge af krisen. Kilde: Jobindsats.dk, BRHS og egne beregninger Anm.: Allerød Kommune vil i 2011 og 2012 overvåge resultatudviklingen tæt. Jobcenteret vil forfølge følgende strategier for at opnå resultatmålet: Sikre at der i den aktive beskæftigelsesindsats for den enkelte borger fra start er fokus på at finde alle mulige veje for, at borgeren ikke ender med en førtidspension En begrænsning af tilgangen til gruppen kræver en målrettet og aktiv indsats over for kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere, jf. at ca. 60 pct. af tilgangen til førtidspension kommer fra henholdsvis kontanthjælp og sygedagpenge Endvidere skal der ske et eftersyn af praksis vedrørende revurdering af fleksjob 11

14 Aktive forløb for sygedagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere og ledighedsydelsesmodtagere herunder udredning og afklaring, virksomhedsrettet indsats Målrettet og aktiv indsats for modtagere af ledighedsydelse, med henblik på at nedbringe varigheden af ledighedsydelse. Særligt fokus på at undgå at unge mennesker kommer i en situation, hvor førtidspension er sidste mulighed Fokus på at styrke og udvikle samarbejdet med centrale aktører i indsatsen, herunder læger, sundhedssystemet, kommunale forvaltninger, a-kasser m.v Begrænse antallet af unge offentligt forsørgede Beskæftigelsesministerens mål 3 sætter fokus på indsatsen for uddannelse og job til unge. Ministerens mål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Indsatsen for unge skal ses i sammenhæng med, at Folketinget har vedtaget en landsdækkende målsætning om at mindst 95 pct. af alle unge i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og at 50 pct. af alle unge skal gennemføre en videregående uddannelse. Unge under 30 år er aktuelt særlig hårdt ramt af konjunktursituationen. Dels rammer lavkonjunkturen typisk de helt nyuddannede unge, som mangler joberfaring og dels unge uden uddannelse og ufaglærte, som ofte arbejder inden for områder med kortvarige job, midlertidige ansættelser, høj jobomsætning og/eller høj konjunkturfølsomhed. De unge er sårbare i den aktuelle situation på arbejdsmarkedet. Det viser sig bl.a. ved, at antallet af unge ledige er steget, at en del unge mangler en praktikplads, og at mange unge med personlige og/eller sociale problemer har svært ved at få et fodfæste på arbejdsmarkedet eller ved at gennemføre en uddannelse. Samtidig peger udviklingen på arbejdsmarkedet på, at virksomhederne i fremtiden i stigende grad vil efterspørge mere veluddannede og omstillingsparate medarbejdere. Det betyder, at de nye job, der oprettes generelt stiller større uddannelsesmæssige krav end de job, der nedlægges eller flyttes til udlandet. Udviklingen skærpes af, at mange veluddannede og erfarne borgere nærmer sig pensionsalderen. Ovenstående udvikling kan også få store konsekvenser i Allerød Kommune. Det vurderes, at Allerød Kommune har en stor gruppe af ressourcestærke unge der via begrænset indsats nok skal klare sig i forhold til uddannelse og job. Der er imidlertid også en gruppe af mere svage unge eksempelvis unge med psykiske problemer mv. For denne gruppe af unge er der risiko for, at de ikke opnår en 12

15 uddannelse og at de får lange ledighedsperioder eller marginaliseres på arbejdsmarkedet. I modsætning til 2009 hvor udviklingen for unge under 30 år lå markant under gennemsnittet i klyngen har Jobcenter Allerød i 2010 oplevet en bekymrende udvikling. Fra december 2009 til december 2010 er antallet af unge under 30 år steget med 37 %. Stigningen ses både blandt forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere. Jobcentret har i samarbejde med det Lokale Beskæftigelsesråd sat fokus på problemstillingen og har ansat en ungekoordinator, som skal sikre en hurtig og helhedsorienteret indsats. Målet er hurtigst muligt, at sikre, at de unge går i job eller uddannelse eller i størst muligt omfang tilbydes forløb der øger deres uddannelsesparathed. Indsatsen for at sikre unge uddannelse og job er derfor et vigtigt fokusområde i beskæftigelsesindsatsen i Allerød Kommune. Fastlæggelse af mål for 2012 Allerød Kommune har fastlagt følgende resultatmål for ungeindsatsen frem til december 2012: Ministerens mål 3: Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til xxx personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012, svarende til en stigning på xx pct. fra december 2010 til december I vurderingen af den fremadrettede resultatudvikling fra december 2010 til december 2012 har Allerød Kommune lagt følgende til grund: Det aktuelle niveau og sammensætning af unge ydelsesmodtagere i Allerød Kommune Beskæftigelsesregionens forventninger til udviklingen i ledigheden i 2011 og 2012 for de forskellige grupper af unge ydelsesmodtagere Effekter af jobcenterets job- og uddannelsesrettede indsats for de unge Målsætningen om en stigning på xx pct. fra december 2010 til december 2012 afspejler, at der har været en kraftigere stigning i ungeledigheden i Allerød, end de forventninger til udviklingen som er lagt til grund i Beskæftigelsesregionens prognoser, jf. figur 5. Resultatmålet afspejler således beskæftigelsesregionens prognoser for udviklingen i de forskellige forsørgelsesgrupper frem til 2012, når der samtidig er taget højde for den ekstraordinære stigning i ungegruppen i

16 Målsætningen om xxx unge modtagere af offentlig forsørgelse ultimo 2012 afspejler samtidig en forventning til effekterne af jobcenterets ungeindsats, herunder udnyttelsen af de nye muligheder i lovgivningen ( ungepakkerne ) samt ansættelse af en ungekoordinator. Figur 5: Scenarier for udviklingen i antallet af unge offentligt forsørgede i Allerød frem til ultimo 2012 Hvis den forventede ledighedsudvikling i Region Hovedstaden & Sjælland skulle slå fuldt igennem ift. ungegruppen i Allerød, ville det i stedet svare til et niveau på xxx personer i december 2012, jf. figur 5. Kilde: Jobindsats.dk, BRHS og egne beregninger Anm.: Allerød Kommune vil i 2011 og 2012 overvåge resultatudviklingen på ungeområdet, herunder om forudsætningerne vedrørende ledighedsudviklingen viser sig korrekte. Derudover vil Allerød Kommune følge op på, om resultatudviklingen forløber på niveau med eller bedre end udviklingen i Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Jobcenteret vil forfølge følgende strategier for at opnå resultatmålet i ungeindsatsen: Indsatsen skal tage udgangspunkt i den enkelte unge. Fokus på udvikling af metoder til bedre afdækning og screening. Mere fokus på de unges ressourcer. Der skal bygges videre på ressourcer i indsatsen. Diagnoser og barrierer må ikke lægge unødvendige begrænsninger for indsatsen Tidlig indsats for de unge mellem år, som har behov for støtte til uddannelsesvalg og fastholdelse. o Udnyttelse af mulighederne i Ungepakke 2 o Tættere samarbejde med Børn og unge o Mentorer skal støtte unge i uddannelsesvalg og fastholdelse m.v. o Udvikling af en vifte af praktik-pladser, hvor unge kan afprøve forskellige fag med henblik på uddannelsesvalg o Tidlig indsats for unge med Læse-/stave-problemer Koordination og samarbejde med de centrale aktører, som har betydning for at skabe resultater i ungeindsatsen i Allerød Kommune o Samlet ungestrategi i Allerød hvor de centrale aktører i ungeindsatsen hver især løfter ansvar i forhold til indsatsen og gennemfører fælles initiativer o Samarbejde med omkringliggende jobcentre om ungeindsatsen o Undersøge om Allerød Kommune kan få gavn af igangsatte initiativer fra Region Hovedstaden o Et tættere samarbejde og en tættere opfølgning og dialog mellem jobcenteret og Ungdommens uddannelsesvejledning Intensiveret indsats for at sikre lære- og praktikpladser til de unge: o I private virksomheder o I Allerød Kommunes forskellige institutioner/virksomheder o Kombinationsforløb 14

17 Fokus på etablering af virksomhedsrettede tilbud til unge. Kommunens egne arbejdspladser bør gå forrest i forhold til at etablere pladser til unge Mere fokus på andre typer af uddannelse for de svageste unge eksempelvis GVU forløb. Øget anvendelse af sociale klausuler i Allerød Kommunes indkøb og kontraktindgåelser med henblik på at styrke ungeindsatsen (f.eks. praktikpladser) 4.4. Integration af indvandrere og efterkommere Beskæftigelsesministerens mål 4 sætter fokus på indsatsen for at sikre en øget arbejdsmarkedstilknytning og integration af borgere med baggrund i ikke-vestlige lande: Ministerens mål 4: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund har generelt en lavere erhvervsdeltagelse end borgere med dansk baggrund. Med fremtidens stigende efterspørgsel efter arbejdskraft er der et stort potentiale i at forbedre integrationen og få flere borgere med baggrund i ikke-vestlige lande ind på arbejdsmarkedet. Fastlæggelse af mål for 2012 Allerød Kommune har fastlagt følgende resultatmål i forhold til indsatsen for at begrænse antallet af indvandrere og efterkommere, som modtager offentlig forsørgelse: Ministerens mål 4: Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til xxx personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012, svarende til en stigning x pct. fra december 2010 til december I vurderingen af den fremadrettede resultatudvikling fra december 2010 til december 2012 har Allerød Kommune lagt følgende til grund: Det aktuelle niveau og sammensætning af indvandrere og efterkommere, som modtager offentlig forsørgelse i Allerød Kommune Beskæftigelsesregionens forventninger til udviklingen i ledigheden i 2011 og 2012 for de forskellige grupper af ydelsesmodtagere Effekterne af jobcenterets indsats for målgruppen 15

18 Målsætningen om en stigning på x pct. frem til ultimo 2012 til et niveau på xxx personer er ambitiøs set i lyset af, at beskæftigelsesregionen forventer en samlet stigning i ledigheden fra 2010 til ultimo 2012 på xx pct. Figur 6: Scenarier for udviklingen i antallet af offentligt forsørgede indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande i Allerød frem til ultimo 2012 Hvis den samlede ledighedsudvikling skulle slå fuldt igennem i forhold til gruppen af indvandrere og efterkommere i Allerød, ville det svare til et niveau på xxx personer i december 2012, jf. figur 6. Kilde: Jobindsats.dk, BRHS og egne beregninger Anm.: Det er imidlertid Allerød Kommunes vurdering, at udsigten til orbedrede konjunkturbetingelser i løbet af 2011/2012 samt effekterne af jobcenterets indsats, bør gøre det muligt at realisere målet. Allerød Kommune vil i 2011 og 2012 overvåge resultatudviklingen, herunder om forudsætningerne vedrørende ledighedsudviklingen viser sig korrekte. Derudover vil Allerød Kommune følge op i forhold til, om resultatudviklingen fremadrettet bringes tilbage til det tilsvarende niveau som i Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Jobcenteret vil forfølge følgende overordnede strategier for at opnå målet: Målgruppen er meget sammensat - fra kvoteflygtninge og til nyledige borgere med mange års beskæftigelse og indsatsen skal derfor målrettes den enkelte borgers individuelle situation i lighed med øvrige borgere Sikre og fastholde jobsigtet i indsatsen herunder for ledige dagpengemodtagere o Understøtte jobsøgning o Håndholdt tidlig indsats, hvor der tages kontakt til virksomhed med henblik på jobsamtale med borgeren Fokus på sproglige og kulturelle barrierer Udvikling af forløb, hvor sprog-undervisning kobles med virksomhedsforløb, herunder mentor-ordning Fokus på at sikre at unge med baggrund i ikke-vestlige lande - herunder efterkommere understøttes i at få uddannelse og job 4.5. Nedbringelse af antallet af lange sygedagpengeforløb Sygedagpengeindsatsen har i flere år været et helt centralt indsatsområde for beskæftigelsesindsatsen i Allerød Kommune. 16

19 Sygedagpengemodtagerne er antalsmæssigt en meget stor ydelsesgruppe i Jobcenter Allerød, og sygedagpengeområdet repræsenterer derfor et stort arbejdskraftpotentiale. Antallet af sygedagpengesager er i Allerød faldet med 14 % i 2010 i forhold til 2009 mod en gennemsnitlig stigning på 6 % for klyngen. Jobcenter Allerød har i 2010 gennemført en omlægning af sygedagpengeindsatsen, hvor der i modsætning til tidligere nu fokuseres både på en tidlig indsats samt en ekstraordinær indsats i forhold til de langvarige sager. Tallene viser at indsatsen har haft den tilsigtede virkning, og denne forsættes og udvikles i 2011 og Andelen af langvarige sager ligger dog fortsat højt i Allerød Kommune med 12,3 pct. af alle sygedagpengesager. Gennemsnittet for de sammenlignelige jobcentre i klyngen er på 11,9 pct. Et langvarigt sygeforløb øger den enkelte borgers risiko for både at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet og for en social deroute. Samtidig medfører sygedagpengefraværet store offentlige udgifter i form af tabt arbejdsproduktion, mindre økonomisk vækst og udgifter til offentlig forsørgelse. Det bliver derfor en vigtig opgave for jobcenteret i 2011 og 2012 fortsat at nedbringe antallet af forløb med langvarigt sygefravær. Andelen af sygemeldte i arbejdsstyrken er fortsat blandt de laveste i Østdanmark med 3,8 mod et gennemsnit i Østdanmark på 4,8 %. Fastlæggelse af mål for 2012 Allerød Kommune har fastlagt følgende resultatmål i forhold til at nedbringe antallet af langvarige sygedagpengeforløb: Antallet af langvarige sygedagpengeforløb med over 26 ugers varighed skal nedbringes til 88 forløb i december 2012, svarende til et fald på 25 pct. fra december 2010 til december

20 Målsætningen skal ses i lyset af at Allerød Kommune har haft en kraftigere stigning i de lange forløb end sammenligningskommunerne og aktuelt i februar 2011 har en højere andel af langvarige forløb. Samtidig forventes konjunkturerne i 2011 og 2012 til en vis grad at kunne bidrage til at mindske omfanget af sygefravær. Endelig afspejler målsætningen en forventning til effekterne af jobcenterets målrettede indsats på sygedagpengeområdet i 2011 og 2012 Jobcenteret vil forfølge følgende strategier for at opnå målet: Omfanget af langvarige sager skal nedbringes: o Fokus på hurtig afklaring af sagerne Fastholdelsesindsats i forhold til de lokale virksomheder Figur 9: Scenarier for udviklingen i antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger i Allerød Personer Målrettet ressourceanvendelse i forhold til sager, hvor der kan gøres en reel forskel frem for sager, hvor borgere er alvorligt og uhelbredeligt syge Intensiveret aktiveringsindsats for sygedagpengemodtagere og løbende evaluering af indsatsen: o Vurdering af de enkelte tilbuds effekter o Løbende justering af tilbudssammensætning Øget anvendelse af delvis raskmelding og sikring af at forløb med delvis raskmelding overgår til fuld raskmelding hurtigst muligt Samarbejde mellem kommunens sundhedsteam, voksenrådgivningen og jobcenteret om indsatsen Øget synliggørelse over for virksomhederne af, hvilke muligheder der er for bistand ved sygemeldinger, herunder brug af hjælpemidler jan-06 jun-06 Dec Resultatmål Allerød (-20 pct.) nov-06 apr-07 sep-07 feb-08 jul-08 dec-08 maj-09 okt-09 mar-10 aug-10 jan-11 jun-11 Personer nov-11 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Anm.: Opgørelsen baserer sig på udtrækket antal forløb fordelt på varighed og er således ikke identisk med udtrækket for det tidligere ministermål

21 5. Jobcenterets inddragelse af andre aktører i 2012 Jobcenteret kan samarbejde med andre aktører i forhold til varetagelsen af indsatsen for udvalgte målgrupper, hvor andre aktører besidder en særlig indsigt og særlige kompetencer i forhold til at levere specialiserede forløb. Jobcenter Allerød vil bruge andre aktører i forhold til særlige målgrupper, hvor andre aktører kan gøre en forskel. Afgørende for, om der er tale om en særlig målgruppe, er, at de ledige har et fælles arbejdsmarkedspolitisk problem, som kan udgøre en barriere for deres mulighed for at komme i beskæftigelse. Anden aktørs indsats skal sikre, at de ledige hurtigst muligt kommer i job. Ligeledes skal anden aktørs indsats give den ledige et klart jobfokus, herunder skal det sikres, at den ledige er aktivt jobsøgende med en faglig og geografisk mobilitet. I valget af andre aktører lægger Jobcenter Allerød vægt på, at aktøren arbejder meget målrettet på at kvalificere og motivere de ledige og har et virksomhedsrettet fokus i indsatsen, ligesom pris og kvalitet er en afgørende faktor. For at sikre de lediges valgfrihed og aktørernes kundeunderlag har Jobcenter Allerød i samarbejde med de omkringliggende jobcentre indgået fælles delaftaler med andre aktører i forhold til det landsdækkende serviceudbud og udbuddet for akademikere. Opfølgningen på anden aktørs indsats foretages ligeledes i fællesskab med de øvrige jobcentre. Jobcenter Allerød forventer ikke i 2012 at gennemføre egne udbudsforretninger. Der er formuleret følgende mål for indsatsen: Inddragelsen af andre aktører Mindst 3 pct. af de ledighedsberørte (forsikrede og ikke-forsikrede) påbegynder i 2012 et forløb hos andre aktører. Jobcenteret vil i indsatsen forfølge følgende strategier: I forhold til ledige med en lang videregående uddannelse skal jobcenteret anvende beskæftigelsesregionens LVU-udbud. Jobcenteret vil foretage en individuel vurdering i forhold til ledige, der kan omfattes af målgrupperne inden for det landsdækkende udbud, om hvorvidt anden aktør kan gøre en forskel. Dog vil ledige med følgende karakteristika blive visiteret til anden aktør 6. Budget for beskæftigelsesindsatsen i 2011 og

22 7. LBR s virksomhedsrettede plan 20

23 Tillæg nr. 2 21

Beskæftigelsesplan 2012 for Allerød Kommune

Beskæftigelsesplan 2012 for Allerød Kommune Beskæftigelsesplan 2012 for Allerød Kommune Maj 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Allerød... 3 2. Udviklingen i jobcenterets målgrupper... 5 3. Ministerens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013 for Allerød Kommune

Beskæftigelsesplan 2013 for Allerød Kommune Beskæftigelsesplan 2013 for Allerød Kommune Maj 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Allerød... 2 2. Udviklingen i jobcenterets målgrupper... 3 3. Ministerens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 for Allerød Kommune

Beskæftigelsesplan 2014 for Allerød Kommune Beskæftigelsesplan 2014 for Allerød Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Allerød... 2 2. Udviklingen i jobcenterets målgrupper... 4 3. Ministerens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Allerød Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Allerød Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Allerød Kommune Bjarkesvej 2 3450 Allerød Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den 14. juni

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Job & Arbejdsmarked. Opfølgning på Beskæftigelsesplan Januar 2010

Job & Arbejdsmarked. Opfølgning på Beskæftigelsesplan Januar 2010 Job & Arbejdsmarked Opfølgning på Beskæftigelsesplan 29 Januar 21 Indsatsområder for den virksomhedsrettede indsats i 29 Flaskehalsindsats Forebyggelse af sygefravær Mål for den virksomhedsrettede indsats

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 for Allerød Kommune

Beskæftigelsesplan 2010 for Allerød Kommune Beskæftigelsesplan 2010 for Allerød Kommune Som vedtaget af Udvalget for Kultur, Beskæftigelse og Erhverv den 20. august 2009 efter høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 17. august 2009. August 2009

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Maj 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 0. Resumé (tillæg 1)... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2014... 4 3. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2014

Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2014 Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 214 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 214 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Helsingør. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011

Beskæftigelsesplan Jobcenter Helsingør. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Helsingør Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Maj 2010

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere