Indhold. Koncernprofil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Koncernprofil"

Transkript

1 Årsrapport 2007

2 Indhold Koncernprofil Koncernprofil 2 Socialt charter for Rockwool koncernen 2 Udsigterne efter den aktuelle opbremsning på markedet 3 Femårsoversigt 4 Rockwool koncernens finansielle mål 5 Årsberetning for Bestyrelse 11 Koncernledelse 12 Corporate governance 13 Aktionærinformation 14 Videnressourcer 16 Energi & miljø 18 Isoleringsområdet 22 Systems Division 26 BuildDesk 30 Koncernens styring af finansielle risici 32 Anvendt regnskabspraksis 33 Resultatopgørelse 37 Balance Aktiver 38 Balance Passiver 39 Pengestrømsopgørelse 40 Egenkapitalopgørelse 41 Segmentregnskab 42 Noter 43 Nøgletalsdefinitioner 52 Ledelses- og revisionspåtegning 53 Koncernoversigt 54 Rockwool koncernen er verdens førende leverandør af produkter og løsninger baseret på stenuld. Koncernen er blandt verdens førende isoleringsproducenter. Med vores isolering og andre produkter til byggeriet såsom akustiklofter og facadeplader samt konsulentdivisionen BuildDesk sikrer koncernen energieffektive og brandsikre bygninger med god akustik, kvalitetsfacader og behageligt indeklima. Vigtige forretningsområder uden for byggesektoren omfatter dyrkningssubstrater til gartneribranchen, specialfibre til bremsebelægninger og pakninger samt systemer til støj- og vibrationsdæmpning ved veje og jernbaner. Koncernen omsatte i 2007 for DKK 13,9 mia. Koncernen har sit tyngdepunkt i Europa, men har også produktion, salg og tjenesteydelser i Nordamerika og Asien. Godt hjulpet af et stort netværk af forhandlere, partnere og andre forretningsforbindelser når koncernens produkter og løsninger næsten alle dele af kloden. Koncernen beskæftiger over medarbejdere og har hovedsæde lidt udenfor København. Selskabet er noteret på OMX Den Nordiske Børs København. Forsidefoto: Den spanske arkitekt Santiago Calatravas imponerende auditorium i Palau de les Arts Reina Sofia er en del af Valencias nye City of Arts and Science. Den spektakulære tagkonstruktion mere end 230 m lang og 70 m høj bruger Rockwool løsninger til at reducere energiforbruget og skabe en god akustik

3 Socialt charter for Rockwool koncernen Rockwool koncernens produkter og tjenesteydelser har en positiv effekt på de globale problemer med klimaforandringer og svindende reserver af fossile energiressourcer. Samtidig forbedrer de leveforholdene for millioner af mennesker ved at sikre dem varmekomfort, opvarmning og afkøling til en pris, de kan betale, nedsat brandrisiko, lavere støj- og vibrationsgener og færre kemikalier i grøntsager fra drivhuse. Disse basale, positive bidrag til verden er vigtige for koncernens medarbejdere, for ledelsen og bestyrelsen og for hele stemningen på vores arbejdsplads. Koncernens positive bidrag til verden er også af afgørende betydning for dens største aktionærer, Rockwool Fonden og Kähler-familien. Ifølge vedtægterne skal alle Rockwool Fondens indtægter bruges til samfundsgavnlige formål. Rockwool koncernen skal som virksomhed selvfølgelig tjene penge for at kunne udvikle forretningen og sikre aktionærerne et afkast. Prioriteringen skal imidlertid ikke kun tage højde for, hvor koncernen kan tjene flest penge, den skal også sikre, at koncernen fortsat har en positiv indflydelse på samfundet i de lande og på de kontinenter, hvor den driver virksomhed. Koncernen skal derfor undgå at blive involveret i produkter og aktiviteter, der påvirker folks sundhed og velfærd negativt, og vi skal drive virksomhed på en måde, der sikrer, at vi også har en positiv effekt på det omgivende samfund. Rockwool koncernen påvirker typisk miljøet og samfundet ved at drive virksomhed i overensstemmelse med høje etiske standarder og ved at uddanne vores medarbejdere på højt internationalt niveau uanset hvor i verden det foregår. Koncernen har en åben dialog med sine interessenter. Rockwool fabrikker

4 Årsrapport Udsigterne efter den aktuelle opbremsning på markedet Økonomisk var 2007 det bedste år nogensinde i Rockwool koncernens historie. Med en vækst i omsætningen på 21 % og en overskudsgrad på 19 % har koncernen opnået et resultat, vi kun kunne drømme om for få år siden. Afslutningen på året viste dog, at vores aktiviteter også er påvirket af de generelle konjunkturudsving i den globale økonomi, og at den aktuelle opbremsning inden for byggeriet også har konsekvenser for os. På lidt længere sigt kan vi dog se, at vi stadig har et solidt fremtidigt vækstgrundlag. Bygninger indgår i bestræbelserne på at reducere verdens afhængighed af energi og i kampen mod global opvarmning. I Europa og andre steder er der gennemført vigtige initiativer for at sikre et mere bæredygtigt byggeri i fremtiden. Den hidtidige skærpelse af energikravene til bygninger er kun en beskeden begyndelse. Politikere verden over er enige om, at energiforbruget i fremtidens byggeri skal være meget lavere end i dag. Kravet om mere energieffektivt nybyggeri vil øge vores omsætning pr. opført kvadratmeter. En skærpelse af kravene til eksisterende bygninger vil dog have langt større betydning. Det årlige nybyggeri udgør kun ca. 1 % af den samlede byggemasse. Eksisterende bygninger vil derfor give anledning til endnu større energibesparelser og ombygningsaktiviteter med større isoleringsefterspørgsel end nybyggeri. Vores stigende aktivitetsniveau i vækstøkonomierne i Central- og Østeuropa vil fortsat være et gode i de kommende år. Over 25 % af vores omsætning ligger nu i disse regioner, hvor behovet for en opdatering af bygningerne er endnu større end i Vesteuropa. Særligt det russiske marked har været en vækstmotor, som fortsat genererer stærke vækstrater. Alt i alt - trods den økonomiske nedgang og den langsomme proces med at implementere lovgivningen om at nedbringe energiforbruget i bygninger - er de langsigtede vækstfaktorer fortsat meget stærke!

5 4 Årsrapport 2007 Femårsoversigt Resultatposter i DKK mio.: Nettoomsætning 8.215, , , , ,2 EBITDA 1.090, , , , ,1 EBIT 490,0 665,8 884, , ,8 Finansielle poster -98,6-80,1-42,6-33,5 20,9 Resultat før skat 426,3 603,5 870, , ,6 Årets resultat (efter minoritetsinteresser) 251,8 405,5 574,3 950, ,2 Cash flow (fra driftsaktiviteter) 774, , , , ,0 Balanceposter i DKK mio.: Anlægsaktiver 4.339, , , , ,0 Omsætningsaktiver 2.445, , , , ,6 Aktiver i alt 6.785, , , , ,6 Egenkapital 4.138, , , , ,7 Langfristede forpligtelser 912,0 891, ,5 775,2 976,7 Kortfristede forpligtelser 1.734, , , , ,2 Øvrige poster i DKK mio.: Investeringer og akkvisitioner 632,5 704,2 943, , ,3 Af- og nedskrivninger 600,7 652,0 615,1 717,4 685,3 Forsknings- og udviklingsomkostninger 158,7 161,0 168,9 188,2 251,7 Antal medarbejdere: Antal medarbejdere Nøgletal: Overskudsgrad 6,0 % 7,3 % 8,8 % 12,2 % 19,5% Resultat pr. aktie på DKK 10 11,5 18,5 26,7 44,0 90,8 Udbytte pr. aktie på DKK 10 3,3 4,0 4,8 9,6 14,4 Cash earnings pr. aktie på DKK 10 35,2 51,3 51,3 83,8 112,9 Indre værdi pr. aktie 188,4 204,9 235,0 274,0 345,4 Afkastningsgrad 10,2 % 13,8 % 18,3 % 26,8 % 44,9% Egenkapitalforrentning 6,2 % 9,4 % 12,1 % 17,3 % 29,1% Soliditet 61,0 % 63,3 % 63,4 % 70,1 % 71,4% Hovedtal i EUR mio.: Nettoomsætning 1.103, , , , ,9 Resultat før skat 57,3 81,1 116,6 187,8 370,0 Årets resultat (efter minoritetsinteresser) 33,9 54,5 77,0 127,4 263,6 Aktiver i alt 911,4 955, , , ,7 Egenkapital 555,9 605,1 680,3 809, ,7 Investeringer og akkvisitioner 85,0 94,7 126,5 134,7 217,4 Af- og nedskrivninger 80,7 87,6 82,4 96,2 91,9 Omregningskurs (ultimokurser) 7,44 7,44 7,46 7,46 7,46 For nøgletalsdefinitioner, se side 52. De udsagn om fremtiden, der er indeholdt i denne rapport, herunder forventet salg og indtjening, er i sagens natur forbundet med risici og usikkerhed og kan påvirkes af faktorer, som influerer på koncernens aktiviteter, for eksempel globale økonomiske forhold, herunder rente- og valutaudvikling, råmaterialesituation, produktions- og distributionsrelaterede problemer, kontraktbrud eller ikke-forventet kontraktophør, markedsdirigerede prisnedsættelser, markedets accept af nye produkter, lanceringer af konkurrerende produkter og andre uforudsete faktorer.

6 Årsrapport Rockwool koncernens finansielle mål Mål 2007-resultat Omsætningsfremgang på minimum 8 % om året. Omsætningen steg med 21 %. Omsætningsvækst Mål Overskudsgrad på 11 % af omsætningen. Overskudsgraden nåede 19,5 %. Overskudsgrad Mål Afkastningsgrad på 15 % af den investerede kapital. Afkastningsgraden var på 45 % af den investerede kapital. Afkastningsgrad Mål Soliditet på minimum 50 % af aktiverne. Soliditeten i slutningen af 2007 var på 71,4 %. Soliditet Mål

7 Årsberetning for 2007 Omsætningen steg 21 % og nåede DKK 13,9 mia. EBITDA steg 60 % og nåede DKK 3,4 mia. Årets resultat efter minoritetsinteresser steg 107 % og nåede DKK mio. Udgifter til investeringer blev på DKK mio. Cash flow fra driftsaktiviteter udgjorde DKK 2,5 mia., hvilket er en stigning på 37 % i forhold til I 2008 ventes en omsætningsvækst på 0 % og et resultat efter minoritetsinteresser på omkring DKK mio. Investeringsniveauet bliver på omkring DKK 2,0 mia. Bestyrelsen foreslår udbyttet hævet med 50 % til DKK 14,40 pr. aktie.

8 Årsrapport Omsætning Et stærkt byggemarked i årets første halvdel sikrede Rockwool koncernen det bedste resultat nogensinde. Koncernens omsætning steg med 21 % en historisk høj vækstrate og nåede DKK 13,9 mia. Geografisk set var det igen de central- og østeuropæiske markeder, der viste størst omsætningsfremgang, med det russiske marked på en klar førsteplads. Omsætningen i regionen steg med 37 % og nåede DKK 3,5 mia. eller 25 % af koncernens nettoomsætning. I Vesteuropa, vores hovedregion der tegner sig for 66 % af koncernens omsætning, viste markedet også en positiv udvikling med en vækst på 16 %, så den samlede omsætning kom op på DKK 9,2 mia. I begge regioner skete der en opbremsning på de fleste nationale markeder i løbet af efteråret og vinteren. På markederne uden for Europa var udviklingen god med en stigning i omsætningen på 14 % til DKK 1,2 mia. Udviklingen på det nordamerikanske marked var fortsat god trods krisen i den amerikanske byggesektor. Aktiviteterne i Fjernøsten viste også en lovende udvikling. Der blev åbnet et nyt kontor i Shanghai, som skal stå for den stigende omsætning i Kina. Af koncernens syv forretningsområder var det isoleringsområdet, der opnåede den største vækst med en omsætningsfremgang på 22 % til DKK 11,8 mia. Omsætningen inden for både erhvervs- og boligbyggeri steg betydeligt i forhold til 2006, men aktiviteterne inden for boligbyggeriet toppede i foråret og sommeren og viste en nedadgående tendens i løbet af efteråret og vinteren. Aktiviteterne i Systems Division viste også solid vækst. Omsætningen steg med 11 % og nåede DKK 2,1 mia. Rockfon aktiviteterne fik gavn af den gode udvikling på markederne for erhvervsbyggeri. Trods store markedsudfordringer sker der en stadig forbedring af rentabiliteten i Grodan dyrkningsløsninger. Koncernens konsulentaktiviteter BuildDesk blev udvidet med overtagelsen af det hollandske energikonsulentfirma CEA. CEA gruppen var et førende navn i Holland inden for konsulentbistand vedrørende energieffektivitetsprojekter og gennemførelse heraf. I løbet af 2007 blev firmaet, dets produkter og tjenesteydelser integreret i BuildDesk organisationen. Produktion På grund af den stigende efterspørgsel efter koncernens produkter fik fabrikkerne udsolgt i den første del af året. For at tilfredsstille efterspørgslen blev en del kapacitetsudvidelsesprojekter gennemført med henblik på at øge kapaciteten i de eksisterende produktionslinjer. Desuden blev der indført flere skiftehold for maksimalt at udnytte produktionslinjerne. Trods alle tiltag oplevede kunderne i de fleste segmenter forlængede leveringstider. Blandt de vigtigste tiltag til at øge kapaciteten var et projekt til fjernelse af flaskehalse på fabrikken i Tjekkiet. Den nye udvidede produktionslinje åbnede efter planen i juni. I Kroatien blev den nye fabrik indviet den 19. september som planlagt, men indkøringen måtte stoppes, da myndighederne tog det usædvanlige skridt at forlange en midlertidig lukning på grund af mindre afvigelser mellem byggetilladelsen og den færdige bygning. Vi er i dialog med myndighederne, men vi er usikre ang. tidsplanen for genåbningen.

9 8 Årsrapport 2007 Fabrikkernes høje udnyttelsesgrad skabte gunstige betingelser for et godt finansielt resultat. De stigende priser på råmaterialer trak dog i den modsatte retning. Prisen på koks den vigtigste energiressource til smeltning af sten i de fleste fabrikker steg voldsomt i årets løb, og også andre vigtige energikilder såsom gas, elektricitet og brændsel blev dyrere. Højere energipriser vil have en negativ effekt på kort sigt, da koncernomkostningerne stiger, men på langt sigt vil det være til gavn for koncernen, da det bliver mere fordelagtigt at sørge for god isolering. Et typisk isoleringsprodukt kan i sin levetid spare mere end hundrede gange den energi, der går til at producere det. For at tilfredsstille den forventede stigning i efterspørgslen efter isoleringsprodukter i de kommende år har koncernen iværksat et ekspansionsprogram bestående af fem nye produktionslinjer (to på nye fabrikker og tre på eksisterende fabrikker), der skal udvide kapaciteten i det eksisterende produktionsapparat med ca. 25 % inden udgangen af Placeringen af disse produktionslinjer blev fastlagt i 2007 med to i EU (Polen, Storbritannien), en i Rusland, en i Ukraine og en i Canada. Årets resultat I 2007 havde koncernen et resultat før afskrivninger, renter og skat (EBITDA) på DKK 3,4 mia., hvilket var en forbedring på 60 % i forhold til EBITDA udgjorde 24,4 % af nettoomsætningen. Resultatet af den primære drift (EBIT) blev på DKK 2,7 mia., hvilket var en stigning på DKK 1,3 mia. eller 93 %. Finansielle poster udviste en nettoindtægt på DKK 21 mio., hvilket var DKK 54 mio. mere end året før. Skat udgjorde DKK 700 mio. svarende til en effektiv skatteprocent på 25,4 %. Den effektive skatteprocent er 5,4 procentpoint lavere end sidste år. Resultatet efter skat og minoritetsinteresser var DKK mio., hvilket var en forbedring på DKK mio. eller 107 % i forhold til Investeringer og cash flow Cash flow fra driftsaktiviteter var på DKK 2,5 mia., hvilket var en stigning på 37 % i forhold til Denne positive Omsætning fordelt på lande Tyskland 14% Frankrig 12% Rusland 10% Holland 9% Polen 8% Storbritannien 6% Danmark 6% USA, Canada 5% Andre 30% Den kraftige vækst på det russiske byggemarked fortsatte i 2007, og forventningerne er positive. Målet for et nyt nationalt program er at hæve byggeaktiviteten til 80 mio. kvadratmeter i 2010, hvilket er en stigning på 45 % i forhold til i dag

10 Årsrapport Så meget voksede de europæiske byggemarkeder i 2007 >5% 3-5% 1-3% 0-1% <0% Kilder: Euroconstruct for EU og egne skøn for øvrige lande. udvikling skyldtes især den stærke udvikling i overskuddet. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser steg med DKK 62 mio. eller 4 %, hvilket er mindre end stigningen i omsætningen. Den højere arbejdskapital skyldtes især en stigning i varebeholdninger, hvilket dels er en bevidst aktion for at sikre råvareforsyningen og dels skyldes det faktum, at salgsvolumen faldt mere end forventet ved årets slutning. I 2007 endte investeringer på DKK 1,6 mia., hvilket er en stigning på 61 % sammenlignet med sidste år og en smule højere end de tidligere meddelte forventninger, men stadig i overensstemmelse med den langsigtede plan. Det frie cash flow blev på DKK 859 mio., hvilket trods en stigning i investeringer på DKK 0,6 mio. - var en stigning på 53 mio. i forhold til Det frie cash flow svarer til 6,2 % af koncernens omsætning. Balancen De samlede aktiver ved udgangen af 2007 udgjorde DKK 10,9 mia., hvilket var en stigning på DKK 2,3 mia. i forhold til slutningen af Stigningen skyldes hovedsageligt en stigning i de materielle anlægsaktiver (DKK 989 mio.), en stigning i de likvide beholdninger (DKK 532 mio.) og en stigning i varebeholdning (DKK 498 mio.). Ved udgangen af 2007 udgjorde egenkapitalen DKK 7,8 mia. svarende til en soliditet på 71,4 %. Det stærke cash flow i 2007 er blevet anvendt til at nedbringe den rentebærende gæld. Ved udgangen af 2007 udgjorde den rentebærende gæld DKK 112,3 mio., hvilket var en nedgang på DKK 15,0 mio. i forhold til udgangen af Ved udgangen af 2007 har koncernen endvidere uudnyttede garanterede kreditfaciliteter svarende til DKK 1,5 mia. Forventninger Den negative salgsudvikling som vi oplevede i 4. kvartal 2007 er fortsat ind i 1. kvartal af I dette kvartal forventer vi at omsætningen vil være 3 % lavere end det exceptionelle 1. kvartal EBIT for 1. kvartal 2008 for-

11 10 Årsrapport 2007 ventes at ende på ca. halvdelen af det opnåede niveau i 1. kvartal Nedgangen i markedet som startede i det vesteuropæiske boligbyggeri har gradvist forplantet sig til erhvervssegmentet i mange lande og påvirker også koncernens resultater i Central- og Østeuropa. Vi forventer at det Europæiske byggemarked gradvist vil komme på fode igen i løbet af 2008 i takt med en generel erkendelse af at den Europæiske økonomi er robust og at diverse relevante makro-økonomiske parametre er positive. Vi forudser at omsætningen ikke stiger i Uanset byggeaktiviteten vil isoleringsmarkedet blive begunstiget af bestræbelserne på at nedbringe energiforbruget og reducere udledningen af CO 2. Bygninger udgør den største post i samfundets energiregnskab og tegner sig for 40 % af det samlede forbrug i Europa og USA. Energikravene til både nybyggeri og eksisterende boliger forbedres løbende. Inflation på råmaterialer, energi, logistikudgifter og lønninger vil være markant i 2008 og langt overgå de effektivitetsforbedringer vi kan opnå i vores fabrikker. Vi forventer derfor et nettoresultat for 2008 på DKK 1,3 mia. I forventning om et stigende pres fra lovgiverne i Europa og Nordamerika om at begrænse bygningers energiforbrug samt deres udledning af CO2, sammen med en fortsat stigning i energipriserne, fortsætter vi vores kapacitetsinvesteringer som annonceret i november 2006 og udspecificeret i løbet af Investeringsudgifterne i 2008 forventes at blive DKK 2,0 mia. Palau de les Arts Reina Sofia af arkitekt Santiago Calatrava

12 Årsrapport Bestyrelse Bestyrelse (fra venstre) Connie Enghus Theisen (Født 1960, nationalitet: dansk) Valgt af medarbejderne. Andre stillinger, som er relateret til selskabet: Medlem af bestyrelsen i Rockwool Fonden Lars Elmekilde Hansen (Født 1960, nationalitet: dansk) Valgt af medarbejderne Tom Kähler, Formand (Født 1943, nationalitet: dansk) Formand for bestyrelsen i A/S Saltbækvig. Andre stillinger, som er relateret til selskabet:medlem af bestyrelsen i Rockwool Fonden, leder af Kählerfamiliens møder Gustav Kähler (Født 1937, nationalitet: dansk) Medlem af bestyrelsen i A/S Saltbækvig. Andre stillinger, som er relateret til selskabet: Medlem af bestyrelsen i Rockwool Fonden, deltager i Kählerfamiliens møder Henrik Nyegaard, Næstformand (Født 1940, nationalitet: dansk) Formand for bestyrelserne i Danfoss A/S og Gyldendal A/S. Næstformand for bestyrelserne i VELUX A/S og VKR Holding. Medlem af bestyrelsen i Dovista A/S Preben Damgaard (Født 1963, nationalitet: dansk) Formand for bestyrelserne i Proactive A/S, Axcess A/S og Heart Made A/S. Medlem af bestyrelsen i Bang & Olufsen A/S, AO Johansen A/S, DTU-Innovation A/S, ERP International 2 A/S, Excitor A/S og ZYB A/S Michaeel Emborg (Født 1966, nationalitet: dansk) Valgt af medarbejderne Jan W. Hillege (Født 1941, nationalitet: hollandsk) Medlem af bestyrelsen i Plasticon, Geo Delft, Delft Hydraulics, Enza og Hoge School van Utrecht Jürgen Sengera (Født 1943, nationalitet: tysk)

13 12 Årsrapport 2007 Koncernledelse Koncernledelse (fra venstre) Henrik Frank Nielsen (Født 1961, nationalitet: dansk) Systems Division Patrice Azaïs (Født 1954, nationalitet: fransk) South West Division Carsten B. Winther (Født 1961, nationalitet: dansk) Technology Eelco van Heel (Født 1955, nationalitet: dansk) Koncernchef Klaus Franz (Født 1953, nationalitet: tysk) Central Division Medlem af bestyrelsen i Rockwool Fonden, Gelsenwasser AG, Gelsenkirchen og Stadtwerke Bochum GmbH / Holding für Verkehr und Versorgung GmbH (HVV), Bochum Stig Damgaard Pedersen (Født 1965, nationalitet: dansk) BuildDesk Division Jakob Sørensen (Født 1952, nationalitet: dansk) Corporate Affairs Medlem af bestyrelsen i Ingeniørfirmaet Lytzen A/S og Ingeniørfirmaet Lytzen Holding A/S Gilles Maria (Født 1958, nationalitet: fransk) CFO Theo Kooij (Født 1960, nationalitet: hollandsk) North East Division

14 Årsrapport Corporate Governance Corporate governance i Rockwool International A/S (RI) er beskrevet i et 18-siders dokument på koncernens hjemmeside. Principperne herfor fremgår af vedtægterne, forretningsorden for bestyrelsen samt ledelsesinstrukser for direktionen, og de er i overensstemmelse med koncernens mere generelle værdier og forretningsregler, sammenfattet i bl.a. People & Brands og Principles of Leadership. I henhold til bestemmelserne i aktieselskabsloven og RI s vedtægter er kontrol- og ledelsesfunktionerne i RI delt mellem koncernledelsen og bestyrelsen samt generalforsamlingen af aktionærer. Koncernledelsen Koncernledelsen er ansvarlig for den daglige ledelse af selskabet. Den består af koncernchefen og otte andre direktører. Tre direktører, herunder koncernchefen, er registreret som direktion i henhold til dansk lovgivning. Bestyrelsen ansætter medlemmerne af koncernledelsen og fastsætter deres vederlag. Formandskabet, der består af formanden og næstformanden, finder sammen med koncernchefen efterfølgere til direktører, som derefter præsenteres for bestyrelsen til godkendelse. Koncernledelsens medlemmer har følgende nationale baggrund: dansk: 5, hollandsk: 1, fransk: 2, tysk: 1. Bestyrelsen Bestyrelsen træffer beslutning i sager, der er af væsentlig betydning for koncernens aktiviteter. Disse sager inkluderer beslutninger om strategiske initiativer, godkendelse af periodeplaner samt beslutninger om større investeringer og frasalg. En vigtig del af bestyrelsens arbejde er løbende at overvåge de risikofaktorer, som er forbundet med selskabets drift. Alle bestyrelser i Rockwool selskaberne skal etablere en oversigt over de væsentligste risikoforhold i forbindelse med driften, og på grundlag af disse opstilles en koncernrisikoprofil, der løbende evalueres. Bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for en periode på ét år. Når der vælges medlemmer til bestyrelsen, lægges der vægt på kandidaternes evne til at bidrage til koncernens strategiske udvikling. Det prioriteres at vælge bestyrelsesmedlemmer med et godt kendskab til det marked, hvor koncernen opererer. For øjeblikket er der seks generalforsamlingsvalgte medlemmer: en tysker, fire danskere og en hollænder. Bestyrelsesmedlemmerne skal træde tilbage ved næste generalforsamling efter det fyldte70. år. Yderligere medlemmer vælges af medarbejderne i henhold til dansk lovgivning. Bestyrelsen udpeger formand og næstformand blandt bestyrelsesmedlemmerne. Begge vælges for et år ad gangen. Bestyrelsen har nedsat to komiteer: en Revisionskomite og en Vederlagskomite. Bestyrelsen mødtes fem gange i Mødesproget er engelsk. Som beskrevet i gennemgangen på af Rockwool koncernens corporate governance har bestyrelsen i starten af 2007 evalueret bestyrelsen samt topledelsen. Konklusionen var, at bestyrelsen arbejder og samarbejder med management på en professionel måde. Der blev stillet enkelte ændringsforslag, som kan lede til forbedringer. Generalforsamlingen og aktionærerne Selskabets aktiekapital er sammensat af to typer aktier, nemlig A-aktier (59,5 % af kapitalen), der hver har 10 stemmer, og B-aktier (40,5 % af kapitalen), der hver har én stemme. En fjernelse af denne forskel mellem aktieklasserne er i øjeblikket ikke på tale. Med de interessante men kapitaltunge ekspansionsmuligheder, som koncernen i disse år står over for, sikrer de to aktieklasser de optimale rammer for en langsigtet planlægning, der bedst kan skabe aktionærværdi. Der er ikke selskabets bestyrelse og koncernledelse bekendt indgået aktionæroverenskomster, som indeholder forkøbsret eller stemmeretsbegrænsninger. Rockwool Fonden selskabets største aktionær med 23 % af aktiekapitalen arbejder til gavn for samfundet, men tager behørigt hensyn til selskabets langsigtede interesser. RI-bestyrelsesmedlemmerne Tom Kähler, Gustav Kähler og et af de tre medarbejdervalgte medlemmer, Connie Enghus, er også medlemmer af bestyrelsen i Rockwool Fonden. Som omtalt i Børsprospektet fra 1995 foreligger der mellem nogle medlemmer af Kähler-familien en aftale om at afholde regelmæssige møder med henblik på at koordinere familiens interesser i relation til selskabet, hvori det tillige er aftalt at drøfte stemmeafgivelsen på generalforsamlinger i selskabet, idet parterne dog ikke er forpligtet til at stemme i fællesskab. Tom Kähler og Gustav Kähler begge medlemmer af bestyrelsen deltager i disse møder. For en detaljeret beskrivelse af Rockwool koncernens overholdelse af OMX Den Nordiske Børs Københavns anbefalinger vedrørende Corporate governance besøg

15 14 Årsrapport 2007 Aktionærinformation Aktiekurs og børsnotering Kursstigningen på Rockwool aktierne blev i 2007 på 32,1 % for A-aktien og 35,9 % for B-aktien. For første gang i otte år klarede aktierne sig dog dårligere end udviklingen i benchmark-indekset, der steg med 62,1 %. Ved udgangen af året var kursen på A-aktien DKK og på B-aktien DKK Aktielikviditeten steg kraftigt i årets løb, og den samlede aktieomsætning endte på DKK 15,5 mia., hvilket var en stigning på 178 % i forhold til Rockwool aktierne er noteret på OMX Den Nordiske Børs København. Aktierne er optaget i OMX nordiske Large Cap-indeks. Rockwools B-aktier blev opført på Dow Jones Eurostoxx 600 den 1. oktober 2007, men forlader indekset igen den 25. marts 2008 pga. den lavere markedsværdi. Pr. 30. november 2007 står B-aktierne opført på Morgan Stanley Capital Index (MSCI) for nordiske aktier. Investor Relations-politik Rockwool koncernens finansielle kommunikation har som mål at informere professionelle og private investorer, analytikere og erhvervspresse præcist og fyldestgørende, således at værdifastsættelsen af Rockwool aktierne i videst muligt omfang afspejler selskabets situation og forventninger. Rockwool koncernen stræber efter en åben og aktiv dialog med aktiemarkedets interessenter. Denne sikres bl.a. via: Præsentationer for større grupper af investorer og analytikere, heraf nogle via webcast Individuelle møder med større investorer samt analytikere Fondsbørsmeddelelser Kvartalsrapporter Årsrapporten Newsletter, der fremsendes til aktionærer Koncernens miljørapport Generalforsamlingen I de tre uger op til en regnskabsaflæggelse indstilles den finansielle kommunikation. Udbytte Rockwool International A/S tilstræber at udbetale et stabilt udbytte under hensyntagen til koncernens rentabilitet og udviklingen i egenkapitalen. Udbyttet blev fordoblet for regnskabsåret 2006 til DKK 9,60 pr. aktie. På den ordinære generalforsamling den 23. april 2008 vil bestyrelsen foreslå, at udbyttet for regnskabsåret 2007 hæves til DKK 14,40 pr. aktie. Aktionærer, der ejer mere end 5 % af aktiekapitalen eller stemmerne Aktiekapital Stemmer Rockwool Fonden, 2640 Hedehusene 23 % 30 % Elisabeth Kähler, 2900 Hellerup 11 % 12 % Gustav Kähler, 2942 Skodsborg 7 % 8 % Dorrit Eegholm Kähler, DK-2830 Virum 6 % Aktionærgruppens ejerandel per 11. marts 2008 Aktionærgruppens stemmeandel per 11. marts 2008 Rockwool Fonden Rockwool Fonden Andre aktionærer med mere end 5 % Andre aktionærer med mere end 5 % Institutionelle investorer med mindre end 5 % Institutionelle investorer med mindre end 5 % Private investorer med mindre end 5 % Private investorer med mindre end 5 %

16 Årsrapport Finansiel kalender 2008 Årsrapport marts Investormøde med webcast 13. marts Generalforsamling 23. april Udbetaling af udbytte 29. april 1. kvartalsrapport 22. maj 2. kvartalsrapport 29. august Investormøde med webcast 30. august 3. kvartalsrapport 20. november Fakta Aktionærer A-aktier (10 stemmer) B-aktier (1 stemme) Kurs A-aktie (DKK) Kurs B-aktie (DKK) Markedsværdi (DKK mio.) Udbytte pr. aktie (DKK) 14,40 9,60 Omsætning af aktier (DKK mio.) Følgende analytikere følger Rockwool aktierne: ABN AMRO Bo Andresen Alm. Brand Henton Thomas Hundebøll Carnegie Bank A/S Daniel E. Moustgaard Danske Equities Daniel Pattersen Exane BNP Paribas Benoit Huet Handelsbanken Fasial Kalim Ahmad Jyske Bank Lars Terp Paulsen Kaupthing Research Michael Drøscher Jørgensen LD Markets Lars Jørgensen Nordea Bank A/S Carsten Warren Petersen SEB Enskilda Kristian Marthedal Sydbank Rune Majlund Dahl Aktiekursudvikling A-aktie B-aktie Industri indeks (CSE2010PI) OMX C20

17 16 Årsrapport 2007 Videnressourcer Det er blevet en større strategisk udfordring at rekruttere og fastholde højt kvalificeret arbejdskraft. Rockwool koncernen er inde i en periode med historisk kraftig vækst. På et arbejdsmarked med stor efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft har vi brug for et voksende antal specialister til at bygge og optimere fabrikker, udvikle nye markeder og styre globaliseringen af selskabets aktiviteter. Uanset disse udfordringer faldt medarbejderomsætningen en smule i 2007 (se Nøgletal). Fraværsprocenten er fortsat lav. Rockwool koncernen arbejder systematisk på at præcisere værdier og forventninger over for medarbejderne, foretage undersøgelser af medarbejdernes opfattelse af koncernen og ikke mindst iværksætte initiativer til at forbedre de områder, hvor der ifølge medarbejderne er plads til forbedringer. I 2007 var Rockwool University og dets team af undervisere i verdensklasse med til at fremme People & Brands forandringsprocessen. I 2008 vil alle ledelsesteams have gennemført ledelsestræning og fået 360 -tilbagemelding om deres lederevner. Træningsaktiviteterne blev også styrket på andre områder i Kerneværdier Træningen i vores kerneværdier Ansvar, Ærlighed, Engagement, Pålidelighed og Effektivitet forstærkes i takt med den stigende internationalisering af Rockwool koncernen. Mange nye medarbejdere fra en bred vifte af forskellige kulturer og religioner er blevet en del af Rockwool familien, og en fælles forståelse af vores værdier kan ikke tages for givet. I 2007 har selskaberne i Rockwool koncernen arbejdet på at gøre værdierne til en relevant del af arbejdsdagen for hver enkelt medarbejder. Dette arbejde vil blive intensiveret i Nøgletal Medarbejderomsætning, funktionærer 5,5% 6,6% 6,4% Fravær, funktionærer 1,8% 1,9% 2,0% Fravær, produktionsmedarbejdere 4,4% 4,0% 4,2% Uddannelsesdage pr. funktionær 3,1 3,2 4,5 Uddannelsesdage pr. produktionsmedarbejder 1,7 1,8 2,2 Sikkerhed, Ulykkesfrekvens 1 16,2 11,5 14,9 Medarbejderundersøgelse 2 3,76 3,88 3,90 Forskning og udvikling (DKK mio.) Patenter bevilget i året Pr. mio. arbejdstimer, 2 5 er den højeste karakter og 1 er den laveste, 3 Ekskl. Deutsche Rockwool.

18 Årsrapport Kinesiske muligheder Jeg har et interessant og nyttigt job i en god virksomhed. Kina har virkelig brug for dette produkt for at nedbringe landets energispild og luftforurening. Unge kinesere skifter ofte job 2-3 gange om året, men jeg vil gerne blive mindst 5-10 år. I traditionelle kinesiske virksomheder er der kun én der bestemmer, og det er chefen. Men i vores virksomhed træffes beslutningerne på grundlag af drøftelser mellem mange forskellige parter. Det er mere acceptabelt, og i den sidste ende er det mere effektivt, fordi alle forstår, hvorfor virksomheden gør som den gør. En enkelt person kan ikke favne det hele, så når medarbejderne inddrages, sådan som det sker i vores virksomhed, betyder det også færre fejl. Johnson Cheng You (31), Key Account Manager for tagisoleringsområdet i Kina, hvor Rockwool koncernen indviede Shanghai-kontoret i Nye grænser for erfarne eksperter Jeg ledte efter kompleksitet og krævende ingeniør-udfordringer. Der er ikke mange danske virksomheder, som tilbyder projekter på det niveau af kompleksitet som Rockwool Engineering gør. Det professionelle og tekniske miljø gør dette til et meget interessant og udfordrende sted at arbejde. Projekt manager Bent Vad Hansen (42) startede i Rockwool Engineering i Juni Han er ansvarlig for nøgleløsninger til projektet i Ukraine.

19 Energi & miljø Kapløbet om energieffektive bygninger går hurtigere end nogensinde, fordi regeringerne har indset det presserende behov for handling. Særligt i EU, som er Rockwool koncernens største marked, konkurrerer et stigende antal lande om at blive mest energieffektiv. Der er ikke blot tale om et kortsigtet modelune. Mange mål og handlinger rækker helt frem til Bedre isolering er et væsentligt redskab. Flere kraftværker eller mindre spild af dyr energi? Bedre energi- og CO 2 -effektivitet i bygninger og industriprocesser rummer et enormt økonomisk potentiale. Kraftværk baseret på fossilt brændsel i Cheshire i Storbritannien.

20 Årsrapport Energi en stadig større udfordring Energi står nu øverst på den politiske dagsorden. Oliepriserne er mere end tredoblet siden begyndelsen af 2003, men efterspørgslen er fortsat stigende især i udviklingslandene. Der er voksende bekymring for vores energiforsyningssikkerhed. 87 % af verdens energiforsyning kommer stadig fra ikke-vedvarende energikilder. Afhængigheden af importeret energi er stor og stigende i de fleste OECD-lande. Den europæiske gaskrise i 2006 understregede risikoen. De fleste af verdens naturgasreserver kontrolleres af kun tre lande. Fire lande kontrollerer hovedparten af oliereserverne. Bekymringen over den globale opvarmning lægger stadigt større pres på politikerne for at bremse det voldsomme spild af fossile brændsler. EU har ensidigt forpligtet sig til at nedbringe CO 2 -udledningen med 20 %, men sigter mod et flersidigt mål på 30 % inden Det er stadig muligt at begrænse den globale temperaturstigning til kun 2 C. Ifølge FN s klimapanel IPCC forudsætter dette dog en % reduktion af den globale udledning af CO 2 inden Den mest oplagte løsning isolering Det går mere og mere op for politikerne, at bygninger er det mest oplagte sted at begynde. Bygninger står for over 40 % af energiforbruget og CO 2 -udledningen fra slutbrugere i EU og USA. Opvarmning og afkøling er de største energislugere i vores samfund. Et voksende antal nye rapporter f.eks. fra IPCC, Ecofys, Stern, Vattenfall/McKinsey og CEPS påpeger, at bedre energieffektivitet i bygninger, herunder navnlig isolering, måske er det mest omkostningseffektive middel til at reducere energispild og udledning af CO 2. Energiforbruget til opvarmning kan halveres på en lønsom måde med de energiløsninger, vi kender i dag. Det vil betyde en forbedring af vores livskvalitet ikke en forringelse. Hvis alle bygninger, som alligevel moderniseres, blev bragt op til gældende energistandarder, kunne vi alene i Europa med tiden reducere energiomkostningerne med 270 mia. om året og vi ville spare 460 mio. tons CO 2 om året (hvilket er mere, end vi er forpligtet til i henhold til Kyoto-protokollen). På verdensplan anslår Vattenfall, at det alene i bygninger ville være muligt og lønsomt at reducere CO 2 - udledningen med op til mio. tons om året. EU-handlingsplaner, der rykker Kapløbet om energieffektivitet ses tydeligt i EU. En 25 % stramning af energikravene til nybyggeri er ikke usædvanligt i forbindelse med de 27 medlemsstaters og associerede landes gennemførelse af EU-direktivet om bygningers energimæssige ydeevne (2002/91/EF), forkortet EPBD. Nu skal energikravene tages op til revision med regelmæssige mellemrum som højst bør være hvert femte år. Effekten af EPDB er først langsomt begyndt at vise sig. I 2007 blev der opstillet en række ambitiøse mål på mellemlangt sigt. Standarder på linje med passivhuse for nyt boligbyggeri planlægges indført i Storbritannien (2013), Norge (2017) og Østrig (2015/2020), superlavenergihuse i Frankrig (2012), Tyskland (2012), Holland (2015) og Danmark (2015). Et passivhus er ekstremt velisoleret og bruger op til 90 % mindre energi til opvarmning og nedkøling end en gennemsnitsbolig. Som næste trin planlægger Storbritannien at indføre CO 2 -neutrale huse i I 2020 skal boliger i Frankrig producere mere energi, end de forbruger, og nybyggeri i Tyskland skal så vidt muligt opvarmes uden brug af fossile brændsler.

EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN

EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN Oktober 2008 Energieffektivitet i bygninger står højt på dagsordnen over hele Europa. Vi præsenterer i dette nummer tre eksempler fra Holland, Tjekkiet og Spanien med stort potentiale

Læs mere

ROCKWOOL NEWSLETTER. Eiffeltårnet renoveret med ROCKWOOL isolering. Mød formanden. Stærkt salg i Rusland. Fra start i Indien. Et ROCKWOOL vindue, tak

ROCKWOOL NEWSLETTER. Eiffeltårnet renoveret med ROCKWOOL isolering. Mød formanden. Stærkt salg i Rusland. Fra start i Indien. Et ROCKWOOL vindue, tak ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Eiffeltårnet renoveret med ROCKWOOL isolering Mød formanden Stærkt salg i Rusland ROCKWOOL NEWSLETTER AKTIONÆRMAGASIN / JUNI 2013 Fra start i Indien Et ROCKWOOL vindue, tak Lys

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28 Årsrapport 2013/14 Gabriel Holding A/S CVR nr. 58 86 87 28 Gabriel sætter rekord i omsætning og resultat Resumé Omsætningen steg til 281,8 mio. kr. (264,9 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) blev

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17 Årsrapport 2011/12 CVR nr. 69 74 99 17 Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Mio. DKK 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 Resultatopgørelse Omsætning 11.023 10.172 9.537 8.820 8.463 Forsknings-

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012

CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012 CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012 MARKEDSOVERSIGT VORES MARKEDER 1 Danmark Norge Sverige Finland Polen Tyskland Baltikum 2 Storbritannien Frankrig Schweiz Italien Portugal Sydøsteuropa 3 Rusland Ukraine Kasakhstan

Læs mere

5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER

5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER ÅRSRAPPORT 2010/11 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER 12 IC COMPANYS ARBEJDE MED CORPORATE GOVERNANCE 16 DIREKTION OG BESTYRELSE

Læs mere

Årsrapport 2010/11. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911

Årsrapport 2010/11. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911 Årsrapport 2010/11 Bang & Olufsen a/s koncernen CVR-nr. 41257911 Indhold 3 Kære Bang & Olufsen aktionær 5 Selskabsoplysninger med videre 6 Bang & Olufsen kort fortalt 12 Femårsoversigt, hoved- og nøgletal

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3 Coloplasts bestyrelse og direktion forholder sig mindst en gang årligt til principperne for selskabsledelse, som bla. stammer fra lovgivning, praksis og anbefalinger. Bestyrelse og direktion vurderer selskabets

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Vestas Wind Systems A/S. Delårsrapport Tredje kvartal 2013

Vestas Wind Systems A/S. Delårsrapport Tredje kvartal 2013 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Tredje kvartal 2013 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 4 Finansiel udvikling... 6 Markedsudvikling... 9 Forretningsudvikling... 10

Læs mere

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen H.D. STUDIET I FINANSIERING HOVEDOPGAVE FORÅR 2010 OPGAVELØSER: MADS A. RASMUSSEN VEJLEDER: CLAUS BAJLUM Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen 2010 H A N D E L S H Ø J S K O L E N I KØBENHAVN

Læs mere

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 9 FORVENTNINGER 10 RESULTATER PR. BRAND 18 KONCERNRESULTAT 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR

Læs mere

Delårsrapport Første kvartal 2013

Delårsrapport Første kvartal 2013 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Første kvartal 2013 Selskabsmeddelelse af 8. maj 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling,

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2013

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2013 A.P. Møller Mærsk A/S Årsrapport 2013 Maersk Line Majestic Mærsk Langelinie, København Majestic Mærsk ligger stolt bag Gruppens hovedsæde på Esplanaden. Verdens største skib besøgte København i dagene

Læs mere

NKT Holding A/S. Årsrapport 2005

NKT Holding A/S. Årsrapport 2005 NKT Holding A/S Årsrapport 2005 Indhold Side Ledelsesberetning Resumé 1 - Forventninger til 2006 2 Hovedtal - DK 3 - EURO 101 Strategi 4 Kommentarer til regnskabet for 2005 7 Andre koncernforhold - Corporate

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365

Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365 Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365 9 22 26 30 Gennemsigtighed er det nye sort En række virksomheder er blandt de første til at imødegå en ny forbrugertrend Indien kan blive

Læs mere

S c e n a r i e r. f o r e j e n d o msmarkedets. f r e m m o d 2 0 1 5. Instituttet for Fremtidsforskning

S c e n a r i e r. f o r e j e n d o msmarkedets. f r e m m o d 2 0 1 5. Instituttet for Fremtidsforskning S c e n a r i e r f o r e j e n d o msmarkedets og byggeriets udvikling f r e m m o d 2 0 1 5 n y e t e k n o l o g i e r & p ro d u k t i v i t e t S c e n a r i e 5 I n n ovat i o n S c e n a r i e 4

Læs mere

Årsrapport. Innovators in sound. CVR-nr. 24257843

Årsrapport. Innovators in sound. CVR-nr. 24257843 103 / Ledelsesberetning / FORORD FRA BESTYRELSEN GN Store Nord A/S Årsrapport 2013 Innovators in sound CVR-nr. 24257843 104 / Ledelsesberetning / FORORD FRA BESTYRELSEN Den globale udvikling er afhængig

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Klima. En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide. En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job

INDBLIK I EU-POLITIK. Klima. En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide. En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job INDBLIK I EU-POLITIK Klima En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job INDHOLD Hvorfor vi behøver en europæisk politik for klimaindsats...

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Resultat og retning 2011-2012

Resultat og retning 2011-2012 Resultat og retning 2011-2012 VisitDenmark VisitDenmark er den eneste organisation, der markedsfører hele Danmark som destination for ferie- og mødeturister i udlandet. Introduktion 4: Resultater 2011

Læs mere