Indhold. Koncernprofil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Koncernprofil"

Transkript

1 Årsrapport 2007

2 Indhold Koncernprofil Koncernprofil 2 Socialt charter for Rockwool koncernen 2 Udsigterne efter den aktuelle opbremsning på markedet 3 Femårsoversigt 4 Rockwool koncernens finansielle mål 5 Årsberetning for Bestyrelse 11 Koncernledelse 12 Corporate governance 13 Aktionærinformation 14 Videnressourcer 16 Energi & miljø 18 Isoleringsområdet 22 Systems Division 26 BuildDesk 30 Koncernens styring af finansielle risici 32 Anvendt regnskabspraksis 33 Resultatopgørelse 37 Balance Aktiver 38 Balance Passiver 39 Pengestrømsopgørelse 40 Egenkapitalopgørelse 41 Segmentregnskab 42 Noter 43 Nøgletalsdefinitioner 52 Ledelses- og revisionspåtegning 53 Koncernoversigt 54 Rockwool koncernen er verdens førende leverandør af produkter og løsninger baseret på stenuld. Koncernen er blandt verdens førende isoleringsproducenter. Med vores isolering og andre produkter til byggeriet såsom akustiklofter og facadeplader samt konsulentdivisionen BuildDesk sikrer koncernen energieffektive og brandsikre bygninger med god akustik, kvalitetsfacader og behageligt indeklima. Vigtige forretningsområder uden for byggesektoren omfatter dyrkningssubstrater til gartneribranchen, specialfibre til bremsebelægninger og pakninger samt systemer til støj- og vibrationsdæmpning ved veje og jernbaner. Koncernen omsatte i 2007 for DKK 13,9 mia. Koncernen har sit tyngdepunkt i Europa, men har også produktion, salg og tjenesteydelser i Nordamerika og Asien. Godt hjulpet af et stort netværk af forhandlere, partnere og andre forretningsforbindelser når koncernens produkter og løsninger næsten alle dele af kloden. Koncernen beskæftiger over medarbejdere og har hovedsæde lidt udenfor København. Selskabet er noteret på OMX Den Nordiske Børs København. Forsidefoto: Den spanske arkitekt Santiago Calatravas imponerende auditorium i Palau de les Arts Reina Sofia er en del af Valencias nye City of Arts and Science. Den spektakulære tagkonstruktion mere end 230 m lang og 70 m høj bruger Rockwool løsninger til at reducere energiforbruget og skabe en god akustik

3 Socialt charter for Rockwool koncernen Rockwool koncernens produkter og tjenesteydelser har en positiv effekt på de globale problemer med klimaforandringer og svindende reserver af fossile energiressourcer. Samtidig forbedrer de leveforholdene for millioner af mennesker ved at sikre dem varmekomfort, opvarmning og afkøling til en pris, de kan betale, nedsat brandrisiko, lavere støj- og vibrationsgener og færre kemikalier i grøntsager fra drivhuse. Disse basale, positive bidrag til verden er vigtige for koncernens medarbejdere, for ledelsen og bestyrelsen og for hele stemningen på vores arbejdsplads. Koncernens positive bidrag til verden er også af afgørende betydning for dens største aktionærer, Rockwool Fonden og Kähler-familien. Ifølge vedtægterne skal alle Rockwool Fondens indtægter bruges til samfundsgavnlige formål. Rockwool koncernen skal som virksomhed selvfølgelig tjene penge for at kunne udvikle forretningen og sikre aktionærerne et afkast. Prioriteringen skal imidlertid ikke kun tage højde for, hvor koncernen kan tjene flest penge, den skal også sikre, at koncernen fortsat har en positiv indflydelse på samfundet i de lande og på de kontinenter, hvor den driver virksomhed. Koncernen skal derfor undgå at blive involveret i produkter og aktiviteter, der påvirker folks sundhed og velfærd negativt, og vi skal drive virksomhed på en måde, der sikrer, at vi også har en positiv effekt på det omgivende samfund. Rockwool koncernen påvirker typisk miljøet og samfundet ved at drive virksomhed i overensstemmelse med høje etiske standarder og ved at uddanne vores medarbejdere på højt internationalt niveau uanset hvor i verden det foregår. Koncernen har en åben dialog med sine interessenter. Rockwool fabrikker

4 Årsrapport Udsigterne efter den aktuelle opbremsning på markedet Økonomisk var 2007 det bedste år nogensinde i Rockwool koncernens historie. Med en vækst i omsætningen på 21 % og en overskudsgrad på 19 % har koncernen opnået et resultat, vi kun kunne drømme om for få år siden. Afslutningen på året viste dog, at vores aktiviteter også er påvirket af de generelle konjunkturudsving i den globale økonomi, og at den aktuelle opbremsning inden for byggeriet også har konsekvenser for os. På lidt længere sigt kan vi dog se, at vi stadig har et solidt fremtidigt vækstgrundlag. Bygninger indgår i bestræbelserne på at reducere verdens afhængighed af energi og i kampen mod global opvarmning. I Europa og andre steder er der gennemført vigtige initiativer for at sikre et mere bæredygtigt byggeri i fremtiden. Den hidtidige skærpelse af energikravene til bygninger er kun en beskeden begyndelse. Politikere verden over er enige om, at energiforbruget i fremtidens byggeri skal være meget lavere end i dag. Kravet om mere energieffektivt nybyggeri vil øge vores omsætning pr. opført kvadratmeter. En skærpelse af kravene til eksisterende bygninger vil dog have langt større betydning. Det årlige nybyggeri udgør kun ca. 1 % af den samlede byggemasse. Eksisterende bygninger vil derfor give anledning til endnu større energibesparelser og ombygningsaktiviteter med større isoleringsefterspørgsel end nybyggeri. Vores stigende aktivitetsniveau i vækstøkonomierne i Central- og Østeuropa vil fortsat være et gode i de kommende år. Over 25 % af vores omsætning ligger nu i disse regioner, hvor behovet for en opdatering af bygningerne er endnu større end i Vesteuropa. Særligt det russiske marked har været en vækstmotor, som fortsat genererer stærke vækstrater. Alt i alt - trods den økonomiske nedgang og den langsomme proces med at implementere lovgivningen om at nedbringe energiforbruget i bygninger - er de langsigtede vækstfaktorer fortsat meget stærke!

5 4 Årsrapport 2007 Femårsoversigt Resultatposter i DKK mio.: Nettoomsætning 8.215, , , , ,2 EBITDA 1.090, , , , ,1 EBIT 490,0 665,8 884, , ,8 Finansielle poster -98,6-80,1-42,6-33,5 20,9 Resultat før skat 426,3 603,5 870, , ,6 Årets resultat (efter minoritetsinteresser) 251,8 405,5 574,3 950, ,2 Cash flow (fra driftsaktiviteter) 774, , , , ,0 Balanceposter i DKK mio.: Anlægsaktiver 4.339, , , , ,0 Omsætningsaktiver 2.445, , , , ,6 Aktiver i alt 6.785, , , , ,6 Egenkapital 4.138, , , , ,7 Langfristede forpligtelser 912,0 891, ,5 775,2 976,7 Kortfristede forpligtelser 1.734, , , , ,2 Øvrige poster i DKK mio.: Investeringer og akkvisitioner 632,5 704,2 943, , ,3 Af- og nedskrivninger 600,7 652,0 615,1 717,4 685,3 Forsknings- og udviklingsomkostninger 158,7 161,0 168,9 188,2 251,7 Antal medarbejdere: Antal medarbejdere Nøgletal: Overskudsgrad 6,0 % 7,3 % 8,8 % 12,2 % 19,5% Resultat pr. aktie på DKK 10 11,5 18,5 26,7 44,0 90,8 Udbytte pr. aktie på DKK 10 3,3 4,0 4,8 9,6 14,4 Cash earnings pr. aktie på DKK 10 35,2 51,3 51,3 83,8 112,9 Indre værdi pr. aktie 188,4 204,9 235,0 274,0 345,4 Afkastningsgrad 10,2 % 13,8 % 18,3 % 26,8 % 44,9% Egenkapitalforrentning 6,2 % 9,4 % 12,1 % 17,3 % 29,1% Soliditet 61,0 % 63,3 % 63,4 % 70,1 % 71,4% Hovedtal i EUR mio.: Nettoomsætning 1.103, , , , ,9 Resultat før skat 57,3 81,1 116,6 187,8 370,0 Årets resultat (efter minoritetsinteresser) 33,9 54,5 77,0 127,4 263,6 Aktiver i alt 911,4 955, , , ,7 Egenkapital 555,9 605,1 680,3 809, ,7 Investeringer og akkvisitioner 85,0 94,7 126,5 134,7 217,4 Af- og nedskrivninger 80,7 87,6 82,4 96,2 91,9 Omregningskurs (ultimokurser) 7,44 7,44 7,46 7,46 7,46 For nøgletalsdefinitioner, se side 52. De udsagn om fremtiden, der er indeholdt i denne rapport, herunder forventet salg og indtjening, er i sagens natur forbundet med risici og usikkerhed og kan påvirkes af faktorer, som influerer på koncernens aktiviteter, for eksempel globale økonomiske forhold, herunder rente- og valutaudvikling, råmaterialesituation, produktions- og distributionsrelaterede problemer, kontraktbrud eller ikke-forventet kontraktophør, markedsdirigerede prisnedsættelser, markedets accept af nye produkter, lanceringer af konkurrerende produkter og andre uforudsete faktorer.

6 Årsrapport Rockwool koncernens finansielle mål Mål 2007-resultat Omsætningsfremgang på minimum 8 % om året. Omsætningen steg med 21 %. Omsætningsvækst Mål Overskudsgrad på 11 % af omsætningen. Overskudsgraden nåede 19,5 %. Overskudsgrad Mål Afkastningsgrad på 15 % af den investerede kapital. Afkastningsgraden var på 45 % af den investerede kapital. Afkastningsgrad Mål Soliditet på minimum 50 % af aktiverne. Soliditeten i slutningen af 2007 var på 71,4 %. Soliditet Mål

7 Årsberetning for 2007 Omsætningen steg 21 % og nåede DKK 13,9 mia. EBITDA steg 60 % og nåede DKK 3,4 mia. Årets resultat efter minoritetsinteresser steg 107 % og nåede DKK mio. Udgifter til investeringer blev på DKK mio. Cash flow fra driftsaktiviteter udgjorde DKK 2,5 mia., hvilket er en stigning på 37 % i forhold til I 2008 ventes en omsætningsvækst på 0 % og et resultat efter minoritetsinteresser på omkring DKK mio. Investeringsniveauet bliver på omkring DKK 2,0 mia. Bestyrelsen foreslår udbyttet hævet med 50 % til DKK 14,40 pr. aktie.

8 Årsrapport Omsætning Et stærkt byggemarked i årets første halvdel sikrede Rockwool koncernen det bedste resultat nogensinde. Koncernens omsætning steg med 21 % en historisk høj vækstrate og nåede DKK 13,9 mia. Geografisk set var det igen de central- og østeuropæiske markeder, der viste størst omsætningsfremgang, med det russiske marked på en klar førsteplads. Omsætningen i regionen steg med 37 % og nåede DKK 3,5 mia. eller 25 % af koncernens nettoomsætning. I Vesteuropa, vores hovedregion der tegner sig for 66 % af koncernens omsætning, viste markedet også en positiv udvikling med en vækst på 16 %, så den samlede omsætning kom op på DKK 9,2 mia. I begge regioner skete der en opbremsning på de fleste nationale markeder i løbet af efteråret og vinteren. På markederne uden for Europa var udviklingen god med en stigning i omsætningen på 14 % til DKK 1,2 mia. Udviklingen på det nordamerikanske marked var fortsat god trods krisen i den amerikanske byggesektor. Aktiviteterne i Fjernøsten viste også en lovende udvikling. Der blev åbnet et nyt kontor i Shanghai, som skal stå for den stigende omsætning i Kina. Af koncernens syv forretningsområder var det isoleringsområdet, der opnåede den største vækst med en omsætningsfremgang på 22 % til DKK 11,8 mia. Omsætningen inden for både erhvervs- og boligbyggeri steg betydeligt i forhold til 2006, men aktiviteterne inden for boligbyggeriet toppede i foråret og sommeren og viste en nedadgående tendens i løbet af efteråret og vinteren. Aktiviteterne i Systems Division viste også solid vækst. Omsætningen steg med 11 % og nåede DKK 2,1 mia. Rockfon aktiviteterne fik gavn af den gode udvikling på markederne for erhvervsbyggeri. Trods store markedsudfordringer sker der en stadig forbedring af rentabiliteten i Grodan dyrkningsløsninger. Koncernens konsulentaktiviteter BuildDesk blev udvidet med overtagelsen af det hollandske energikonsulentfirma CEA. CEA gruppen var et førende navn i Holland inden for konsulentbistand vedrørende energieffektivitetsprojekter og gennemførelse heraf. I løbet af 2007 blev firmaet, dets produkter og tjenesteydelser integreret i BuildDesk organisationen. Produktion På grund af den stigende efterspørgsel efter koncernens produkter fik fabrikkerne udsolgt i den første del af året. For at tilfredsstille efterspørgslen blev en del kapacitetsudvidelsesprojekter gennemført med henblik på at øge kapaciteten i de eksisterende produktionslinjer. Desuden blev der indført flere skiftehold for maksimalt at udnytte produktionslinjerne. Trods alle tiltag oplevede kunderne i de fleste segmenter forlængede leveringstider. Blandt de vigtigste tiltag til at øge kapaciteten var et projekt til fjernelse af flaskehalse på fabrikken i Tjekkiet. Den nye udvidede produktionslinje åbnede efter planen i juni. I Kroatien blev den nye fabrik indviet den 19. september som planlagt, men indkøringen måtte stoppes, da myndighederne tog det usædvanlige skridt at forlange en midlertidig lukning på grund af mindre afvigelser mellem byggetilladelsen og den færdige bygning. Vi er i dialog med myndighederne, men vi er usikre ang. tidsplanen for genåbningen.

9 8 Årsrapport 2007 Fabrikkernes høje udnyttelsesgrad skabte gunstige betingelser for et godt finansielt resultat. De stigende priser på råmaterialer trak dog i den modsatte retning. Prisen på koks den vigtigste energiressource til smeltning af sten i de fleste fabrikker steg voldsomt i årets løb, og også andre vigtige energikilder såsom gas, elektricitet og brændsel blev dyrere. Højere energipriser vil have en negativ effekt på kort sigt, da koncernomkostningerne stiger, men på langt sigt vil det være til gavn for koncernen, da det bliver mere fordelagtigt at sørge for god isolering. Et typisk isoleringsprodukt kan i sin levetid spare mere end hundrede gange den energi, der går til at producere det. For at tilfredsstille den forventede stigning i efterspørgslen efter isoleringsprodukter i de kommende år har koncernen iværksat et ekspansionsprogram bestående af fem nye produktionslinjer (to på nye fabrikker og tre på eksisterende fabrikker), der skal udvide kapaciteten i det eksisterende produktionsapparat med ca. 25 % inden udgangen af Placeringen af disse produktionslinjer blev fastlagt i 2007 med to i EU (Polen, Storbritannien), en i Rusland, en i Ukraine og en i Canada. Årets resultat I 2007 havde koncernen et resultat før afskrivninger, renter og skat (EBITDA) på DKK 3,4 mia., hvilket var en forbedring på 60 % i forhold til EBITDA udgjorde 24,4 % af nettoomsætningen. Resultatet af den primære drift (EBIT) blev på DKK 2,7 mia., hvilket var en stigning på DKK 1,3 mia. eller 93 %. Finansielle poster udviste en nettoindtægt på DKK 21 mio., hvilket var DKK 54 mio. mere end året før. Skat udgjorde DKK 700 mio. svarende til en effektiv skatteprocent på 25,4 %. Den effektive skatteprocent er 5,4 procentpoint lavere end sidste år. Resultatet efter skat og minoritetsinteresser var DKK mio., hvilket var en forbedring på DKK mio. eller 107 % i forhold til Investeringer og cash flow Cash flow fra driftsaktiviteter var på DKK 2,5 mia., hvilket var en stigning på 37 % i forhold til Denne positive Omsætning fordelt på lande Tyskland 14% Frankrig 12% Rusland 10% Holland 9% Polen 8% Storbritannien 6% Danmark 6% USA, Canada 5% Andre 30% Den kraftige vækst på det russiske byggemarked fortsatte i 2007, og forventningerne er positive. Målet for et nyt nationalt program er at hæve byggeaktiviteten til 80 mio. kvadratmeter i 2010, hvilket er en stigning på 45 % i forhold til i dag

10 Årsrapport Så meget voksede de europæiske byggemarkeder i 2007 >5% 3-5% 1-3% 0-1% <0% Kilder: Euroconstruct for EU og egne skøn for øvrige lande. udvikling skyldtes især den stærke udvikling i overskuddet. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser steg med DKK 62 mio. eller 4 %, hvilket er mindre end stigningen i omsætningen. Den højere arbejdskapital skyldtes især en stigning i varebeholdninger, hvilket dels er en bevidst aktion for at sikre råvareforsyningen og dels skyldes det faktum, at salgsvolumen faldt mere end forventet ved årets slutning. I 2007 endte investeringer på DKK 1,6 mia., hvilket er en stigning på 61 % sammenlignet med sidste år og en smule højere end de tidligere meddelte forventninger, men stadig i overensstemmelse med den langsigtede plan. Det frie cash flow blev på DKK 859 mio., hvilket trods en stigning i investeringer på DKK 0,6 mio. - var en stigning på 53 mio. i forhold til Det frie cash flow svarer til 6,2 % af koncernens omsætning. Balancen De samlede aktiver ved udgangen af 2007 udgjorde DKK 10,9 mia., hvilket var en stigning på DKK 2,3 mia. i forhold til slutningen af Stigningen skyldes hovedsageligt en stigning i de materielle anlægsaktiver (DKK 989 mio.), en stigning i de likvide beholdninger (DKK 532 mio.) og en stigning i varebeholdning (DKK 498 mio.). Ved udgangen af 2007 udgjorde egenkapitalen DKK 7,8 mia. svarende til en soliditet på 71,4 %. Det stærke cash flow i 2007 er blevet anvendt til at nedbringe den rentebærende gæld. Ved udgangen af 2007 udgjorde den rentebærende gæld DKK 112,3 mio., hvilket var en nedgang på DKK 15,0 mio. i forhold til udgangen af Ved udgangen af 2007 har koncernen endvidere uudnyttede garanterede kreditfaciliteter svarende til DKK 1,5 mia. Forventninger Den negative salgsudvikling som vi oplevede i 4. kvartal 2007 er fortsat ind i 1. kvartal af I dette kvartal forventer vi at omsætningen vil være 3 % lavere end det exceptionelle 1. kvartal EBIT for 1. kvartal 2008 for-

11 10 Årsrapport 2007 ventes at ende på ca. halvdelen af det opnåede niveau i 1. kvartal Nedgangen i markedet som startede i det vesteuropæiske boligbyggeri har gradvist forplantet sig til erhvervssegmentet i mange lande og påvirker også koncernens resultater i Central- og Østeuropa. Vi forventer at det Europæiske byggemarked gradvist vil komme på fode igen i løbet af 2008 i takt med en generel erkendelse af at den Europæiske økonomi er robust og at diverse relevante makro-økonomiske parametre er positive. Vi forudser at omsætningen ikke stiger i Uanset byggeaktiviteten vil isoleringsmarkedet blive begunstiget af bestræbelserne på at nedbringe energiforbruget og reducere udledningen af CO 2. Bygninger udgør den største post i samfundets energiregnskab og tegner sig for 40 % af det samlede forbrug i Europa og USA. Energikravene til både nybyggeri og eksisterende boliger forbedres løbende. Inflation på råmaterialer, energi, logistikudgifter og lønninger vil være markant i 2008 og langt overgå de effektivitetsforbedringer vi kan opnå i vores fabrikker. Vi forventer derfor et nettoresultat for 2008 på DKK 1,3 mia. I forventning om et stigende pres fra lovgiverne i Europa og Nordamerika om at begrænse bygningers energiforbrug samt deres udledning af CO2, sammen med en fortsat stigning i energipriserne, fortsætter vi vores kapacitetsinvesteringer som annonceret i november 2006 og udspecificeret i løbet af Investeringsudgifterne i 2008 forventes at blive DKK 2,0 mia. Palau de les Arts Reina Sofia af arkitekt Santiago Calatrava

12 Årsrapport Bestyrelse Bestyrelse (fra venstre) Connie Enghus Theisen (Født 1960, nationalitet: dansk) Valgt af medarbejderne. Andre stillinger, som er relateret til selskabet: Medlem af bestyrelsen i Rockwool Fonden Lars Elmekilde Hansen (Født 1960, nationalitet: dansk) Valgt af medarbejderne Tom Kähler, Formand (Født 1943, nationalitet: dansk) Formand for bestyrelsen i A/S Saltbækvig. Andre stillinger, som er relateret til selskabet:medlem af bestyrelsen i Rockwool Fonden, leder af Kählerfamiliens møder Gustav Kähler (Født 1937, nationalitet: dansk) Medlem af bestyrelsen i A/S Saltbækvig. Andre stillinger, som er relateret til selskabet: Medlem af bestyrelsen i Rockwool Fonden, deltager i Kählerfamiliens møder Henrik Nyegaard, Næstformand (Født 1940, nationalitet: dansk) Formand for bestyrelserne i Danfoss A/S og Gyldendal A/S. Næstformand for bestyrelserne i VELUX A/S og VKR Holding. Medlem af bestyrelsen i Dovista A/S Preben Damgaard (Født 1963, nationalitet: dansk) Formand for bestyrelserne i Proactive A/S, Axcess A/S og Heart Made A/S. Medlem af bestyrelsen i Bang & Olufsen A/S, AO Johansen A/S, DTU-Innovation A/S, ERP International 2 A/S, Excitor A/S og ZYB A/S Michaeel Emborg (Født 1966, nationalitet: dansk) Valgt af medarbejderne Jan W. Hillege (Født 1941, nationalitet: hollandsk) Medlem af bestyrelsen i Plasticon, Geo Delft, Delft Hydraulics, Enza og Hoge School van Utrecht Jürgen Sengera (Født 1943, nationalitet: tysk)

13 12 Årsrapport 2007 Koncernledelse Koncernledelse (fra venstre) Henrik Frank Nielsen (Født 1961, nationalitet: dansk) Systems Division Patrice Azaïs (Født 1954, nationalitet: fransk) South West Division Carsten B. Winther (Født 1961, nationalitet: dansk) Technology Eelco van Heel (Født 1955, nationalitet: dansk) Koncernchef Klaus Franz (Født 1953, nationalitet: tysk) Central Division Medlem af bestyrelsen i Rockwool Fonden, Gelsenwasser AG, Gelsenkirchen og Stadtwerke Bochum GmbH / Holding für Verkehr und Versorgung GmbH (HVV), Bochum Stig Damgaard Pedersen (Født 1965, nationalitet: dansk) BuildDesk Division Jakob Sørensen (Født 1952, nationalitet: dansk) Corporate Affairs Medlem af bestyrelsen i Ingeniørfirmaet Lytzen A/S og Ingeniørfirmaet Lytzen Holding A/S Gilles Maria (Født 1958, nationalitet: fransk) CFO Theo Kooij (Født 1960, nationalitet: hollandsk) North East Division

14 Årsrapport Corporate Governance Corporate governance i Rockwool International A/S (RI) er beskrevet i et 18-siders dokument på koncernens hjemmeside. Principperne herfor fremgår af vedtægterne, forretningsorden for bestyrelsen samt ledelsesinstrukser for direktionen, og de er i overensstemmelse med koncernens mere generelle værdier og forretningsregler, sammenfattet i bl.a. People & Brands og Principles of Leadership. I henhold til bestemmelserne i aktieselskabsloven og RI s vedtægter er kontrol- og ledelsesfunktionerne i RI delt mellem koncernledelsen og bestyrelsen samt generalforsamlingen af aktionærer. Koncernledelsen Koncernledelsen er ansvarlig for den daglige ledelse af selskabet. Den består af koncernchefen og otte andre direktører. Tre direktører, herunder koncernchefen, er registreret som direktion i henhold til dansk lovgivning. Bestyrelsen ansætter medlemmerne af koncernledelsen og fastsætter deres vederlag. Formandskabet, der består af formanden og næstformanden, finder sammen med koncernchefen efterfølgere til direktører, som derefter præsenteres for bestyrelsen til godkendelse. Koncernledelsens medlemmer har følgende nationale baggrund: dansk: 5, hollandsk: 1, fransk: 2, tysk: 1. Bestyrelsen Bestyrelsen træffer beslutning i sager, der er af væsentlig betydning for koncernens aktiviteter. Disse sager inkluderer beslutninger om strategiske initiativer, godkendelse af periodeplaner samt beslutninger om større investeringer og frasalg. En vigtig del af bestyrelsens arbejde er løbende at overvåge de risikofaktorer, som er forbundet med selskabets drift. Alle bestyrelser i Rockwool selskaberne skal etablere en oversigt over de væsentligste risikoforhold i forbindelse med driften, og på grundlag af disse opstilles en koncernrisikoprofil, der løbende evalueres. Bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for en periode på ét år. Når der vælges medlemmer til bestyrelsen, lægges der vægt på kandidaternes evne til at bidrage til koncernens strategiske udvikling. Det prioriteres at vælge bestyrelsesmedlemmer med et godt kendskab til det marked, hvor koncernen opererer. For øjeblikket er der seks generalforsamlingsvalgte medlemmer: en tysker, fire danskere og en hollænder. Bestyrelsesmedlemmerne skal træde tilbage ved næste generalforsamling efter det fyldte70. år. Yderligere medlemmer vælges af medarbejderne i henhold til dansk lovgivning. Bestyrelsen udpeger formand og næstformand blandt bestyrelsesmedlemmerne. Begge vælges for et år ad gangen. Bestyrelsen har nedsat to komiteer: en Revisionskomite og en Vederlagskomite. Bestyrelsen mødtes fem gange i Mødesproget er engelsk. Som beskrevet i gennemgangen på af Rockwool koncernens corporate governance har bestyrelsen i starten af 2007 evalueret bestyrelsen samt topledelsen. Konklusionen var, at bestyrelsen arbejder og samarbejder med management på en professionel måde. Der blev stillet enkelte ændringsforslag, som kan lede til forbedringer. Generalforsamlingen og aktionærerne Selskabets aktiekapital er sammensat af to typer aktier, nemlig A-aktier (59,5 % af kapitalen), der hver har 10 stemmer, og B-aktier (40,5 % af kapitalen), der hver har én stemme. En fjernelse af denne forskel mellem aktieklasserne er i øjeblikket ikke på tale. Med de interessante men kapitaltunge ekspansionsmuligheder, som koncernen i disse år står over for, sikrer de to aktieklasser de optimale rammer for en langsigtet planlægning, der bedst kan skabe aktionærværdi. Der er ikke selskabets bestyrelse og koncernledelse bekendt indgået aktionæroverenskomster, som indeholder forkøbsret eller stemmeretsbegrænsninger. Rockwool Fonden selskabets største aktionær med 23 % af aktiekapitalen arbejder til gavn for samfundet, men tager behørigt hensyn til selskabets langsigtede interesser. RI-bestyrelsesmedlemmerne Tom Kähler, Gustav Kähler og et af de tre medarbejdervalgte medlemmer, Connie Enghus, er også medlemmer af bestyrelsen i Rockwool Fonden. Som omtalt i Børsprospektet fra 1995 foreligger der mellem nogle medlemmer af Kähler-familien en aftale om at afholde regelmæssige møder med henblik på at koordinere familiens interesser i relation til selskabet, hvori det tillige er aftalt at drøfte stemmeafgivelsen på generalforsamlinger i selskabet, idet parterne dog ikke er forpligtet til at stemme i fællesskab. Tom Kähler og Gustav Kähler begge medlemmer af bestyrelsen deltager i disse møder. For en detaljeret beskrivelse af Rockwool koncernens overholdelse af OMX Den Nordiske Børs Københavns anbefalinger vedrørende Corporate governance besøg

15 14 Årsrapport 2007 Aktionærinformation Aktiekurs og børsnotering Kursstigningen på Rockwool aktierne blev i 2007 på 32,1 % for A-aktien og 35,9 % for B-aktien. For første gang i otte år klarede aktierne sig dog dårligere end udviklingen i benchmark-indekset, der steg med 62,1 %. Ved udgangen af året var kursen på A-aktien DKK og på B-aktien DKK Aktielikviditeten steg kraftigt i årets løb, og den samlede aktieomsætning endte på DKK 15,5 mia., hvilket var en stigning på 178 % i forhold til Rockwool aktierne er noteret på OMX Den Nordiske Børs København. Aktierne er optaget i OMX nordiske Large Cap-indeks. Rockwools B-aktier blev opført på Dow Jones Eurostoxx 600 den 1. oktober 2007, men forlader indekset igen den 25. marts 2008 pga. den lavere markedsværdi. Pr. 30. november 2007 står B-aktierne opført på Morgan Stanley Capital Index (MSCI) for nordiske aktier. Investor Relations-politik Rockwool koncernens finansielle kommunikation har som mål at informere professionelle og private investorer, analytikere og erhvervspresse præcist og fyldestgørende, således at værdifastsættelsen af Rockwool aktierne i videst muligt omfang afspejler selskabets situation og forventninger. Rockwool koncernen stræber efter en åben og aktiv dialog med aktiemarkedets interessenter. Denne sikres bl.a. via: Præsentationer for større grupper af investorer og analytikere, heraf nogle via webcast Individuelle møder med større investorer samt analytikere Fondsbørsmeddelelser Kvartalsrapporter Årsrapporten Newsletter, der fremsendes til aktionærer Koncernens miljørapport Generalforsamlingen I de tre uger op til en regnskabsaflæggelse indstilles den finansielle kommunikation. Udbytte Rockwool International A/S tilstræber at udbetale et stabilt udbytte under hensyntagen til koncernens rentabilitet og udviklingen i egenkapitalen. Udbyttet blev fordoblet for regnskabsåret 2006 til DKK 9,60 pr. aktie. På den ordinære generalforsamling den 23. april 2008 vil bestyrelsen foreslå, at udbyttet for regnskabsåret 2007 hæves til DKK 14,40 pr. aktie. Aktionærer, der ejer mere end 5 % af aktiekapitalen eller stemmerne Aktiekapital Stemmer Rockwool Fonden, 2640 Hedehusene 23 % 30 % Elisabeth Kähler, 2900 Hellerup 11 % 12 % Gustav Kähler, 2942 Skodsborg 7 % 8 % Dorrit Eegholm Kähler, DK-2830 Virum 6 % Aktionærgruppens ejerandel per 11. marts 2008 Aktionærgruppens stemmeandel per 11. marts 2008 Rockwool Fonden Rockwool Fonden Andre aktionærer med mere end 5 % Andre aktionærer med mere end 5 % Institutionelle investorer med mindre end 5 % Institutionelle investorer med mindre end 5 % Private investorer med mindre end 5 % Private investorer med mindre end 5 %

16 Årsrapport Finansiel kalender 2008 Årsrapport marts Investormøde med webcast 13. marts Generalforsamling 23. april Udbetaling af udbytte 29. april 1. kvartalsrapport 22. maj 2. kvartalsrapport 29. august Investormøde med webcast 30. august 3. kvartalsrapport 20. november Fakta Aktionærer A-aktier (10 stemmer) B-aktier (1 stemme) Kurs A-aktie (DKK) Kurs B-aktie (DKK) Markedsværdi (DKK mio.) Udbytte pr. aktie (DKK) 14,40 9,60 Omsætning af aktier (DKK mio.) Følgende analytikere følger Rockwool aktierne: ABN AMRO Bo Andresen Alm. Brand Henton Thomas Hundebøll Carnegie Bank A/S Daniel E. Moustgaard Danske Equities Daniel Pattersen Exane BNP Paribas Benoit Huet Handelsbanken Fasial Kalim Ahmad Jyske Bank Lars Terp Paulsen Kaupthing Research Michael Drøscher Jørgensen LD Markets Lars Jørgensen Nordea Bank A/S Carsten Warren Petersen SEB Enskilda Kristian Marthedal Sydbank Rune Majlund Dahl Aktiekursudvikling A-aktie B-aktie Industri indeks (CSE2010PI) OMX C20

17 16 Årsrapport 2007 Videnressourcer Det er blevet en større strategisk udfordring at rekruttere og fastholde højt kvalificeret arbejdskraft. Rockwool koncernen er inde i en periode med historisk kraftig vækst. På et arbejdsmarked med stor efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft har vi brug for et voksende antal specialister til at bygge og optimere fabrikker, udvikle nye markeder og styre globaliseringen af selskabets aktiviteter. Uanset disse udfordringer faldt medarbejderomsætningen en smule i 2007 (se Nøgletal). Fraværsprocenten er fortsat lav. Rockwool koncernen arbejder systematisk på at præcisere værdier og forventninger over for medarbejderne, foretage undersøgelser af medarbejdernes opfattelse af koncernen og ikke mindst iværksætte initiativer til at forbedre de områder, hvor der ifølge medarbejderne er plads til forbedringer. I 2007 var Rockwool University og dets team af undervisere i verdensklasse med til at fremme People & Brands forandringsprocessen. I 2008 vil alle ledelsesteams have gennemført ledelsestræning og fået 360 -tilbagemelding om deres lederevner. Træningsaktiviteterne blev også styrket på andre områder i Kerneværdier Træningen i vores kerneværdier Ansvar, Ærlighed, Engagement, Pålidelighed og Effektivitet forstærkes i takt med den stigende internationalisering af Rockwool koncernen. Mange nye medarbejdere fra en bred vifte af forskellige kulturer og religioner er blevet en del af Rockwool familien, og en fælles forståelse af vores værdier kan ikke tages for givet. I 2007 har selskaberne i Rockwool koncernen arbejdet på at gøre værdierne til en relevant del af arbejdsdagen for hver enkelt medarbejder. Dette arbejde vil blive intensiveret i Nøgletal Medarbejderomsætning, funktionærer 5,5% 6,6% 6,4% Fravær, funktionærer 1,8% 1,9% 2,0% Fravær, produktionsmedarbejdere 4,4% 4,0% 4,2% Uddannelsesdage pr. funktionær 3,1 3,2 4,5 Uddannelsesdage pr. produktionsmedarbejder 1,7 1,8 2,2 Sikkerhed, Ulykkesfrekvens 1 16,2 11,5 14,9 Medarbejderundersøgelse 2 3,76 3,88 3,90 Forskning og udvikling (DKK mio.) Patenter bevilget i året Pr. mio. arbejdstimer, 2 5 er den højeste karakter og 1 er den laveste, 3 Ekskl. Deutsche Rockwool.

18 Årsrapport Kinesiske muligheder Jeg har et interessant og nyttigt job i en god virksomhed. Kina har virkelig brug for dette produkt for at nedbringe landets energispild og luftforurening. Unge kinesere skifter ofte job 2-3 gange om året, men jeg vil gerne blive mindst 5-10 år. I traditionelle kinesiske virksomheder er der kun én der bestemmer, og det er chefen. Men i vores virksomhed træffes beslutningerne på grundlag af drøftelser mellem mange forskellige parter. Det er mere acceptabelt, og i den sidste ende er det mere effektivt, fordi alle forstår, hvorfor virksomheden gør som den gør. En enkelt person kan ikke favne det hele, så når medarbejderne inddrages, sådan som det sker i vores virksomhed, betyder det også færre fejl. Johnson Cheng You (31), Key Account Manager for tagisoleringsområdet i Kina, hvor Rockwool koncernen indviede Shanghai-kontoret i Nye grænser for erfarne eksperter Jeg ledte efter kompleksitet og krævende ingeniør-udfordringer. Der er ikke mange danske virksomheder, som tilbyder projekter på det niveau af kompleksitet som Rockwool Engineering gør. Det professionelle og tekniske miljø gør dette til et meget interessant og udfordrende sted at arbejde. Projekt manager Bent Vad Hansen (42) startede i Rockwool Engineering i Juni Han er ansvarlig for nøgleløsninger til projektet i Ukraine.

19 Energi & miljø Kapløbet om energieffektive bygninger går hurtigere end nogensinde, fordi regeringerne har indset det presserende behov for handling. Særligt i EU, som er Rockwool koncernens største marked, konkurrerer et stigende antal lande om at blive mest energieffektiv. Der er ikke blot tale om et kortsigtet modelune. Mange mål og handlinger rækker helt frem til Bedre isolering er et væsentligt redskab. Flere kraftværker eller mindre spild af dyr energi? Bedre energi- og CO 2 -effektivitet i bygninger og industriprocesser rummer et enormt økonomisk potentiale. Kraftværk baseret på fossilt brændsel i Cheshire i Storbritannien.

20 Årsrapport Energi en stadig større udfordring Energi står nu øverst på den politiske dagsorden. Oliepriserne er mere end tredoblet siden begyndelsen af 2003, men efterspørgslen er fortsat stigende især i udviklingslandene. Der er voksende bekymring for vores energiforsyningssikkerhed. 87 % af verdens energiforsyning kommer stadig fra ikke-vedvarende energikilder. Afhængigheden af importeret energi er stor og stigende i de fleste OECD-lande. Den europæiske gaskrise i 2006 understregede risikoen. De fleste af verdens naturgasreserver kontrolleres af kun tre lande. Fire lande kontrollerer hovedparten af oliereserverne. Bekymringen over den globale opvarmning lægger stadigt større pres på politikerne for at bremse det voldsomme spild af fossile brændsler. EU har ensidigt forpligtet sig til at nedbringe CO 2 -udledningen med 20 %, men sigter mod et flersidigt mål på 30 % inden Det er stadig muligt at begrænse den globale temperaturstigning til kun 2 C. Ifølge FN s klimapanel IPCC forudsætter dette dog en % reduktion af den globale udledning af CO 2 inden Den mest oplagte løsning isolering Det går mere og mere op for politikerne, at bygninger er det mest oplagte sted at begynde. Bygninger står for over 40 % af energiforbruget og CO 2 -udledningen fra slutbrugere i EU og USA. Opvarmning og afkøling er de største energislugere i vores samfund. Et voksende antal nye rapporter f.eks. fra IPCC, Ecofys, Stern, Vattenfall/McKinsey og CEPS påpeger, at bedre energieffektivitet i bygninger, herunder navnlig isolering, måske er det mest omkostningseffektive middel til at reducere energispild og udledning af CO 2. Energiforbruget til opvarmning kan halveres på en lønsom måde med de energiløsninger, vi kender i dag. Det vil betyde en forbedring af vores livskvalitet ikke en forringelse. Hvis alle bygninger, som alligevel moderniseres, blev bragt op til gældende energistandarder, kunne vi alene i Europa med tiden reducere energiomkostningerne med 270 mia. om året og vi ville spare 460 mio. tons CO 2 om året (hvilket er mere, end vi er forpligtet til i henhold til Kyoto-protokollen). På verdensplan anslår Vattenfall, at det alene i bygninger ville være muligt og lønsomt at reducere CO 2 - udledningen med op til mio. tons om året. EU-handlingsplaner, der rykker Kapløbet om energieffektivitet ses tydeligt i EU. En 25 % stramning af energikravene til nybyggeri er ikke usædvanligt i forbindelse med de 27 medlemsstaters og associerede landes gennemførelse af EU-direktivet om bygningers energimæssige ydeevne (2002/91/EF), forkortet EPBD. Nu skal energikravene tages op til revision med regelmæssige mellemrum som højst bør være hvert femte år. Effekten af EPDB er først langsomt begyndt at vise sig. I 2007 blev der opstillet en række ambitiøse mål på mellemlangt sigt. Standarder på linje med passivhuse for nyt boligbyggeri planlægges indført i Storbritannien (2013), Norge (2017) og Østrig (2015/2020), superlavenergihuse i Frankrig (2012), Tyskland (2012), Holland (2015) og Danmark (2015). Et passivhus er ekstremt velisoleret og bruger op til 90 % mindre energi til opvarmning og nedkøling end en gennemsnitsbolig. Som næste trin planlægger Storbritannien at indføre CO 2 -neutrale huse i I 2020 skal boliger i Frankrig producere mere energi, end de forbruger, og nybyggeri i Tyskland skal så vidt muligt opvarmes uden brug af fossile brændsler.

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Indhold. Rockwool koncernen...3. Koncernens styring af finansielle risici...26. Femårsoversigt...4. Resultatopgørelse...27. Balance - Aktiver...

Indhold. Rockwool koncernen...3. Koncernens styring af finansielle risici...26. Femårsoversigt...4. Resultatopgørelse...27. Balance - Aktiver... Årsrapport 2008 Indhold Rockwool koncernen...3 Femårsoversigt...4 Når situationen strammer til...5 Årsberetning for 2008...6 Isoleringsområdet...10 Systems Division...14 Corporate Governance...16 Socialt

Læs mere

Indhold. Forsidefoto:

Indhold. Forsidefoto: Årsrapport 2006 Indhold En historisk vækstmulighed 3 Femårsoversigt 4 Rockwool koncernens finansielle mål 5 Virksomhedsprofil 6 Årsberetning for 2006 7 Bestyrelse 11 Koncernledelse 12 Corporate governance

Læs mere

Indhold. Rockwool koncernen...3. Koncernens styring af finansielle risici...26. Femårsoversigt...4. Resultatopgørelse...27. Balance - Aktiver...

Indhold. Rockwool koncernen...3. Koncernens styring af finansielle risici...26. Femårsoversigt...4. Resultatopgørelse...27. Balance - Aktiver... Årsrapport 2008 Indhold Rockwool koncernen...3 Femårsoversigt...4 Når situationen strammer til...5 Årsberetning for 2008...6 Isoleringsområdet...10 Systems Division...14 Corporate Governance...16 Socialt

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

25 Koncernledelse. 26 Ledelses- og revisionspåtegning. 27 Resultatopgørelse. 28 Balance - Aktiver. 29 Balance - Passiver. 30 Pengestrømsopgørelse

25 Koncernledelse. 26 Ledelses- og revisionspåtegning. 27 Resultatopgørelse. 28 Balance - Aktiver. 29 Balance - Passiver. 30 Pengestrømsopgørelse Årsrapport 2009 INDHOLD 3 Rockwool koncernen 25 Koncernledelse 4 Femårsoversigt 5 Trimning med henblik på fremtidig vækst 6 Energi og miljø 10 Årsberetning for 2009 14 Isoleringssegmentet 18 Systems segmentet

Læs mere

Indhold. Forsidefoto:

Indhold. Forsidefoto: Årsrapport 2005 Indhold Femårsoversigt 4 Koncernprofil 5 Rockwool koncernens finansielle mål 6 Årsberetning for 2005 8 Bestyrelse 11 Koncernledelse 12 Corporate governance 13 Aktionærinformation 14 Videnressourcer

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling.

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. 42 Corporate governance / Carlsberg Årsrapport 2006 Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. Carlsberg

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

ROCKWOOL koncernen 2014

ROCKWOOL koncernen 2014 ROCKWOOL koncernen 2014 Indholdet af denne brochure er et uddrag af ROCKWOOL International A/S årsrapport for 2014. Se hele rapporten (på engelsk) på vores hjemmeside: > www.rockwool.com/annual+reports

Læs mere

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Lena Olving Deputy CEO og

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Rockwool Rapporten 2010

Rockwool Rapporten 2010 Rockwool Rapporten 20 1 Nøgletal Nettoomsætning (DKK mio.) Årets resultat efter minoritetsinteresser (DKK mio.) 15.000 2.000 12.000 1.500 9.000 1.000 6.000 3.000 500 0 06 07 08 09 0 06 07 08 09 Investeringer

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Årsrapport 2010. offentliggjort 10. marts 2011

Årsrapport 2010. offentliggjort 10. marts 2011 Årsrapport 2010 offentliggjort 10. marts 2011 I Indhold Nøgletal... 2 Klar til vækst... 3 Isolering den oplagte vej til lavere energiudgifter... 4 Samfundsengagement... 7 Rockwool Fonden. Indtjening anvendes

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Rockwool rapporten 2011

Rockwool rapporten 2011 Rockwool rapporten 2011 CREATE AND PROTECT Rockpanel facadebeklædning skaber et farverigt og levende miljø for børnene på denne skole i Gentofte og beskytter samtidig bygningen mod vejr og vind. Rockpanel

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Tyskland Tyskland Singapore Spanien USA ROCKDELTA STØJ- & VIBRATIONSKONTROL Danmark Forsidefoto: Spanien

Tyskland Tyskland Singapore Spanien USA ROCKDELTA STØJ- & VIBRATIONSKONTROL Danmark Forsidefoto: Spanien ÅRSRAPPORT 2003 Forsidefoto: Hotel Opera i Oslo. Rockwool løsningerne omfattede såvel termisk isolering indvendigt og udvendigt som isolering af bygningens ventilationsanlæg for at dæmpe vibrationerne.

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Meddelelse nr. 01 2014 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 01 2014 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 01 2014 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København ROCKWOOL International A/S Hovedgaden 584, Indgang C 2640 Hedehusene Tlf.: 46 56 03 00 www.rockwool.com CVR-nr.: 54879415 Side 1/1 21.

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Årsrapport 2011. Offentliggjort 1. marts 2012

Årsrapport 2011. Offentliggjort 1. marts 2012 Årsrapport 2011 Offentliggjort 1. marts 2012 Indhold 2011 vigtige skridt fremad trods international krise...3 Nøgletal...4 Femårsoversigt...5 Isolering den rentable vej til et energieffektivt samfund...6

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Tyskland Tyskland Singapore Spanien USA ROCKDELTA STØJ- & VIBRATIONSKONTROL Danmark Forsidefoto: Spanien

Tyskland Tyskland Singapore Spanien USA ROCKDELTA STØJ- & VIBRATIONSKONTROL Danmark Forsidefoto: Spanien ÅRSRAPPORT 2003 Forsidefoto: Hotel Opera i Oslo. Rockwool løsningerne omfattede såvel termisk isolering indvendigt og udvendigt som isolering af bygningens ventilationsanlæg for at dæmpe vibrationerne.

Læs mere