Årsrapport 2007 LEGO Koncernen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2007 LEGO Koncernen"

Transkript

1 Årsrapport 2007 LEGO Koncernen

2

3 Hoved- og nøgletal, LEGO Koncernen Resultatopgørelse: Nettoomsætning Omkostninger (6.556) (6.393) (6.605) (6.394) (7.919) Resultat før særlige poster (99) (1.148) Nedskrivning af anlægsaktiver (677) (172) Omstruktureringsomkostninger og andre særlige poster (46) (350) (129) (136) (283) Finansielle poster (35) (44) (51) (75) 88 Resultat før skat (987) (1.515) Resultat af fortsættende aktiviteter (1.284) (965) Resultat af ophørende aktiviteter (516) 77 Årets resultat (1.800) (888) Balance: Aktiver vedrørende fortsættende aktiviteter Aktiver vedrørende ophørende aktiviteter Aktiver i alt Egenkapital Gældsforpligtelser vedrørende fortsættende aktiviteter Gældsforpligtelser vedrørende ophørende aktiviteter 271 Pengestrømsopgørelse: Pengestrømme fra driftsaktivitet Investering i materielle aktiver Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (467) 597 (656) (70) (205) Samlede pengestrømme (541) Medarbejdere: Gennemsnitligt antal medarbejdere (heltidsansatte), fortsættende aktiviteter Gennemsnitligt antal medarbejdere (heltidsansatte), ophørende aktiviteter Nøgletal (i %) Bruttomargin 65,0 64,9 58,0 57,9 54,3 Overskudsgrad (ROS) 18,1 17,0 5,4 (14,5) (23,7) Nettomargin 12,8 16,5 3,0 (28,6) (13,1) Egenkapitalforrentning (ROE) 71,6 147,1 44,2 (131,0) (28,1) ROIC I 69,7 63,6 16,2 (2,0) (13,5) ROIC II 77,1 67,4 15,2 (18,9) (19,1) Soliditetsgrad 27,9 17,2 8,0 5,9 26,7 Soliditetsgrad (inkl. ansvarlig lånekapital) 46,2 33,2 8,0 5,9 26,7 Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Anbefalinger og Nøgletal 2005 udarbejdet af Den Danske Finansanalytikerforening. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis. Hoved- og nøgletal er udarbejdet i henhold til IFRS og er tilpasset således, at LEGO A/S koncernstruktur afspejles. Parenteser angiver negative tal.

4 NETTOOMSÆTNING RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT (400) (800) (1.200) (1.600) AKTIVER I ALT SOLIDITETSGRAD INKL. ANSVARLIG LÅNEKAPITAL 50% 45% % 35% 30% % 20% % 10% % 0% INVESTERINGER I MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 700 FRIE PENGESTRØMME FØR FINANSIERING (500)

5 INDHOLD 75 ÅR UNG BERETNING: ÅRETS RESULTAT Stigende omsætning Resultat før særlige samt finansielle poster og skat Særlige poster Finansielle poster Selskabsskat Årets resultat Egenkapital og pengestrømme MARKEDS- OG SALGSUDVIKLING Det globale marked LEGO salget STRATEGISK RETNING FASTHOLDES Opdeling i faser RESULTATER I 2006 OG Omstrukturering og udflytning af forsyningskæden Forbedring af produktporteføljens lønsomhed Forberedelse til vækst STRATEGISK RETNING I Forretningsplatformen under opbygning Sikring af fortsat efterspørgsel Et premium brand på det globale marked STAKEHOLDER RELATIONER FORBRUGERE Det bedste er ikke for godt Europas bedste forbrugerservice KUNDER FORRETNINGSPARTNERE Tæt samarbejde om udflytningen Code of Conduct sætter rammerne MEDARBEJDERE Kompetencer i fokus Mål for ulykkesfrekvens ikke nået Certificering i Europa SAMFUND OG MILJØ Læring gennem leg LEGO Charity Holistisk tilgang til miljøpåvirkningen AKTIONÆRER Ejerstruktur KIRKBI A/S Bestyrelse Direktion og koncernledelse Risikostyring FORVENTNINGER TIL REGNSKAB: Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter

6

7 FORORD 75 år ung I august 2007 var det 75 år siden, LEGO Koncernen blev grundlagt. Siden da har virksomheden, drevet af grundlæggerens holdning og virksomhedens motto, Det bedste er ikke for godt, udviklet sig til en af verdens mest kendte og anerkendte virksomheder. Børn over hele kloden henrykkes over LEGO klodsen i skabende og sjov leg. Forældre værdsætter LEGO systemets udviklende evne og er trygge ved LEGO klodsens høje kvalitet. Pædagoger inspireres af systemets evne til at skabe læring i leg. Den store efterspørgsel efter LEGO produkterne i 2007 bekræftede denne position og gav en god baggrund at fejre 75 års jubilæum på. Efter en målrettet indsats over en årrække fra ledelse og medarbejdere fremstår LEGO Koncernen fornyet og forynget. Vækst og lønsomhed er genskabt. Bedre leveringsdygtighed og serviceløft har øget kundernes tilfredshed og LEGO Koncernens markedsandele. Nye kompetencer har styrket konkurrenceevnen. Efter nogle forretningsmæssigt vanskelige år kunne LEGO Koncernen således fejre jubilæum med rank ryg. Resultaterne i 2007, en stærkt stigende efterspørgsel og en særdeles tilfredsstillende indtjening, bekræftede, at den strategi, koncernen har fulgt siden 2004, er den rette. Også 2007 stillede store udfordringer til medarbejderne. Udflytningen af store dele af produktionsapparatet er en meget vanskelig og ressourcekrævende opgave, hvis løsning kræver en stor indsats fra de fleste af virksomhedens funktioner. Det er imponerende, at størsteparten af den store efterspørgsel efter LEGO produkterne alligevel kunne tilfredsstilles. LEGO Koncernens bestyrelse og virksomhedens ejere er meget taknemmelige over for alle medarbejdere for denne fremragende indsats. I 2007 fortsatte arbejdet med at opnå en balanceret værdiskabelse, således at alle virksomhedens stakeholdergrupper tilgodeses. Det tætte samarbejde med såvel forbrugere som kunder og andre forretningspartnere blev udbygget i løbet af året med gode resultater. Dette arbejde vil fortsætte i de kommende år. Et element i denne strategi er også at øge opmærksomheden på god governance i virksomheden, og det har i 2007 blandt andet betydet overgang til rapportering efter den internationale regnskabsstandard IFRS, hvilket afspejles i denne årsrapport. Justeringen af selskabsstrukturen er færdiggjort i løbet af året, og den sidste tilpasning af ejerstrukturen forventes afsluttet i Selv om LEGO Koncernen er nået langt i sine bestræbelser på at forny virksomheden og genskabe dens konkurrencedygtighed, udestår stadig en række udfordringer. For at kunne bevare sin position som et premium brand på et meget konkurrencepræget legetøjsmarked skal LEGO Koncernen også i de kommende år arbejde målbevidst med løbende, også brugerdreven, produktfornyelse, stor omkostningsbevidsthed og planlægningssikkerhed samt kundebetjening i topklasse. Men LEGO Koncernen ser fremtidens udfordringer i møde med den styrke, LEGO klodsen og virksomhedens historie giver, og den gode udvikling i 2007 forventes at fortsætte i 2008 med en salgsvækst i størrelsesordenen 3-5% til følge. Udfordringerne er mange, men viljen og evnen til at overvinde dem er stor og fornyet, så vi glæder os sammen med rigtigt mange børn jorden rundt til de næste 75 år. Billund, februar 2008 Mads Øvlisen Bestyrelsesformand ÅRSRAPPORT

8

9 BERETNING 2007 Årets resultat LEGO Koncernens resultat før skat blev i 2007 DKK mio. mod DKK mio. i Resultatet er væsentligt bedre end ventet ved årets begyndelse og betragtes som særdeles tilfredsstillende. LEGO Koncernen har i 2007 ændret regnskabsprincipper, idet koncernen er overgået til internationale regnskabsstandarder (IFRS). Dette betyder en ændring i indregningen af visse regnskabsposter. Også LEGO Koncernens ændrede selskabsstruktur og koncernfællesskabet med LEGO Holding, som beskrevet i årsrapporten for 2006, påvirker sammenligningstallene for 2003 til 2006, som er tilpasset den nye struktur og regnskabspraksis. Ændringerne som følge af de nye regnskabsprincipper fremgår af note 36. Stigende omsætning Det særdeles tilfredsstillende resultat skyldes primært en væsentligt større omsætning end forventet. Dertil kommer engangsindtægter ved salg af bygninger. LEGO Koncernens nettoomsætning steg 2,9% fra DKK mio. i 2006 til DKK mio. i Ved årets start forventedes en faldende omsætning, idet ikke mindst de store udflytningsaktiviteter forventedes at lægge et stort pres på virksomheden. Det lykkedes imidlertid at producere på et niveau, som matchede den stærke efterspørgsel i markedet igennem året. Alle LEGO Koncernens markeder oplevede således en omsætningsstigning i lokal valuta.. Omsætningsstigningen er fortsat drevet af de klassiske produktlinjer LEGO City, LEGO Technic, og LEGO Creator samt af LEGO Star Wars, som er godt på vej til at blive en af koncernens klassiske linjer. BIONICLE er fortsat en af LEGO Koncernens bedst sælgende produktlinjer, selv om 2007 ikke var et vækstår for denne linje. Licens- og royaltyomkostningerne faldt i 2007 til DKK 484 mio. mod DKK 517 mio. året før. Posten omfatter væsentligst royalty til KIRKBI for brug af varemærker, herunder LEGO varemærket, men også licensaftaler med opfindere, designere og andre rettighedshavere om anvendelse af intellektuelle rettigheder er indeholdt. Resultat før særlige samt finansielle poster og skat LEGO Koncernens resultat før særlige samt finansielle poster og skat blev DKK mio. i 2007 mod DKK mio. i Overskudsgraden (ROS) blev i ,1% mod 17,0% i Den øgede omsætning er væsentligste årsag til det særdeles tilfredsstillende resultat, mens en højere investeringsaktivitet, en negativ udvikling i hovedvalutaer og de væsentligt højere omkostninger, herunder den voldsomt stigende oliepris, har påvirket resultatet negativt. Salg af bygninger påvirkede resultatet positivt med DKK 224 mio. mod DKK 141 mio. i Særlige poster Særlige poster i 2007 udgøres væsentligst af DKK 46 mio. i restruktureringsomkostninger. I forhold til sammenligningstallene for 2006 er særlige poster påvirket af IFRS implementerin- Jørgen Vig Knuds torp, administrerende direktør ÅRSRAPPORT

10 BERETNING 2007 gen. Årsagen hertil er, at en række restruktureringshensættelser foretaget i 2004 først opfylder indregningskravene i IFRS i Særlige poster udgør i 2006 en udgift på DKK 80 mio. mod en indtægt på DKK 280 mio. efter de tidligere regnskabsprincipper. Finansielle poster Totalt set var finansielle poster stort set uændret i forhold til året før, dvs. en nettoudgift på DKK 35 mio. i 2007 mod en nettoudgift på DKK 44 mio. i Selskabsskat Selskabsskat udgør DKK 386 mio. mod en indtægt på DKK 9 mio. året før. Årets effektive skatteprocent er 27% mod -1% sidste år, idet LEGO Koncernen i 2006 anvendte skattemæssige underskud, der ikke tidligere havde været aktiveret. Årets resultat Årets resultat blev DKK mio. mod DKK mio. i Egenkapital og pengestrømme Aktiverne er reduceret bl.a. som følge af salg af bygninger og udgør DKK mio. i 2007 mod DKK mio. ved udgangen af Afkastet af den investerede kapital (ROIC I) var i ,7% mod 63,6% i Egenkapitalen er efter årets resultat og udlodning af udbytte forøget med DKK 488 mio. til DKK mio. i Soliditeten ved årets udgang i 2007 udgør 27,9%. Forrentningen af egenkapitalen (ROE) blev i ,6% mod 147,1% i Koncernens pengestrømme fra driftsaktiviteter er i 2007 positivt påvirket af det stigende resultat, men som følge af stigende skattebetalinger faldt pengestrømme fra driftsaktivitet fra DKK i 2006 til DKK mio. i Pengestrømme fra investeringsaktivitet er faldet som følge af stigende investeringer, og mindre salg af aktiver, mens pengestrømme fra finansieringsaktivitet er faldet som følge af optagelse af subordineret lån på DKK mio. i 2006, samt tilbagebetaling af realkreditlån i Koncernens samlede pengestrømme er således faldet fra DKK mio. i 2006 til DKK 592 mio. i For 2007 forventes i 2008 en udbyttebetaling på DKK 1 mia. Udbyttebetalingen reflekterer strategien bag den nye selskabsstruktur, hvor LEGO Koncernen udelukkende er driftsselskab, mens al overskydende likviditet udloddes til moderselskabet LEGO Holding A/S. Markedsog salgsudvikling Det globale marked Det globale marked for traditionelt legetøj var stort set uændret i I USA var der i starten af året tegn på vækst, men i løbet af andet halvår blev markedet presset af en usikker økonomi og adskillige tilbagekaldelser af legetøj. Dertil kommer, at året ikke bød på deciderede modediller blandt legetøj. Totalt set forblev det amerikanske marked derfor uændret i Derimod oplevede det europæiske marked for traditionelt legetøj totalt set en svag vækst. De fleste lande havde vækstrater på et par procent, men nogle af de østeuropæiske markeder oplevede tocifrede vækstrater i Det største asiatiske marked, Japan, faldt op mod 5% i løbet af året, mens det øvrige Asien opnåede stærk vækst, især trukket op af Kina. I Sydamerika skabte især Brasilien og Mexico vækst på markedet i LEGO salget Salget af LEGO produkter i detailhandlen opnåede i 2007 tocifrede vækstrater på en række af de nordeuropæiske markeder, blandt andet en stigning på 15% i Storbritannien. Samtidig blev LEGO Koncernens stærke position i de østeuropæiske lande yderligere styr- 8 ÅRSRAPPORT 2007

11 BERETNING 2007 ket i 2007 med markant salgsvækst i blandt andet Rusland, Tjekkiet og Ungarn. Væksten på de nord- og østeuropæiske markeder var især drevet af klassiske produktlinjer som LEGO City, LEGO Creator, LEGO DUPLO og LEGO Star Wars, men også nylanceringer viste gode resultater på disse markeder. I Mellem- og Sydeuropa kom væksten i LEGO salget først rigtigt i gang i andet halvår. Samlet set blev væksten i dette område ca. 6%, men både Italien og Spanien nåede tocifrede vækstrater i Også i Mellem- og Sydeuropa er de klassiske produktlinjer de bedst sælgende. Til trods for tendensen til stagnation på det amerikanske marked, steg LEGO salget i USA med 4% i lokal valuta stærkt drevet af LEGO Star Wars samt produktlinjerne LEGO Creator og LEGO City. På grund af den svækkede dollarkurs er væksten dog væsentligt mindre, når der omregnes til danske kroner. I Kina åbnedes den første LEGO butik i Beijing i samarbejde med kæden Kidsland efter et koncept, som anvendes i Japan. Kina er fortsat et lille marked for LEGO Koncernen, men spås gode vækstmuligheder i de kommende år. Også en række andre, mindre markeder som f.eks. Australien, New Zealand og Mexico opnåede tocifrede vækstrater. Også i den direkte kontakt med forbrugerne nåede LEGO Koncernen gode resultater i LEGO Education, som leverer undervisningsmaterialer til børn og unge helt fra førskolealderen og til universitetsstudierne, udvikler sig særdeles positivt og opnår støt stigende udbredelse over hele verden med tocifrede vækstrater. Det direkte salg til forbrugerne havde ligeledes sunde vækstrater i Det direkte salg sker gennem internetsalg, postordresalg samt egne varemærkebutikker. Omsætningsstigningen tilskrives dels forbrugernes stigende interesse for internetkøb og dels en række tiltag til forbedring af kundeoplevelsen i såvel varemærkebutikkerne som online salget. Samlet set opnåede LEGO Koncernen en mindre stigning i sin globale markedsandel i OMSÆTNINGENS FORDELING 2007 Centralog Sydeuropa - 27,1% Nordamerika, Australien, New Zealand, Storbritannien - 30,1% Community, Education, Direct - 16,3% Norden, Benelux, Østeuropa, Asien - 26,5% OMSÆTNINGENS FORDELING 2006 Centralog Sydeuropa - 27,2% Nordamerika, Australien, New Zealand, Storbritannien - 32,4% Community, Education, Direct - 15,8% Norden, Benelux, Østeuropa, Asien - 24,6% ÅRSRAPPORT

12

13 BERETNING 2007 Strategisk retning fastholdes LEGO Koncernen har nu gennemført fire år af sin syvårige strategi, som har til formål at skabe en gennemgribende forandring af virksomheden og videreudvikle LEGO brandet som et synonym for den kreative bygge- og rolleleg, som giver læring gennem leg. I løbet af årene gennemgår LEGO Koncernen en fundamental ændring af hele virksomheden dens processer, forretningsgange, struktur og ikke mindst relationen til stakeholders. Opdeling i faser Strategiplanen er opdelt i faser med hver sine prioriteringer. Første fase gennemførtes i og bragte virksomheden ud af en finansiel krise, som var resultatet af flere års dårlige økonomiske resultater som følge af urentabel vækst. Anden fase af strategien påbegyndtes i Denne fase har 3 hovedtemaer. - Omstrukturering og udflytning af forsyningskæden - Forbedring af produktporteføljens lønsomhed - Forberedelse til vækst Målet i denne fase er at skabe en bæredygtig kerneplatform, som sikrer den langsigtede lønsomhed. For at gennemføre denne fase skabte LEGO Koncernen i 2006 en ny organisationsstruktur. Gennem blandt andet den nye produktionsstruktur, investering i nye ITplatforme, udvikling af medarbejderkompetencer og implementering af veldefinerede og robuste kerneprocesser bygges grundlaget for LEGO Koncernens langsigtede udvikling. Fasen betragtedes som en forberedelse til den omsætningsvækst, som ved planens begyndelse var forudset fra Resultater i 2006 og / Stabilisere virksomheden (få kontrol) Opbygge og forsvare portefølje af kerneprodukter Med anden fases fokus på at genskabe en konkurrencedygtig virksomhed med en langsigtet bæredygtig lønsomhed forventedes en uændret eller endog svagt faldende omsætning, da refokuseringen på kernen i virksom- Rebalancere kapitalstruktur Styrke kerneforretning Vækst / Opbygge platform Bæredygtig vækst Overlevelse Opbygge en bæredygtig platform for vækst ÅRSRAPPORT

14 BERETNING 2007 heden skar flere produktlinjer fra sortimentet. På grund af den vellykkede repositionering af LEGO produkterne og den positive udvikling i markedet opnåede LEGO Koncernen i 2006 og 2007 imidlertid en omsætningsstigning på henholdsvis 11% og 3%. I tråd med det stærke fokus på lønsomhed er omsætningsstigningen sket med øget værditilvækst for både LEGO Koncernen og dens kunder. Omstrukturering og udflytning af forsyningskæden Ved udgangen af 2007 er næsten hele virksomhedens distribution flyttet til eksterne partnere. Distribution i Nordamerika foregår fra to distributionscentre i henholdsvis Texas (til detailhandlen) og Tennessee (direkte til forbrugerne). Al distribution til detailhandlen i resten af verden foregår fra et distributionscenter i Tjekkiet, mens den resterende distribution direkte til forbrugerne håndteres i Danmark. Dertil kommer, at ca. 70% af LEGO Koncernens pakkeaktiviteter og ca. 20% af støbeaktiviteterne er flyttet til eksterne partnere i Østeuropa og Mexico har dermed været et år, hvor en meget stor aktivitetsmængde og betragtelige mængder af produktionsudstyr er udflyttet. Eksempelvis har 90% af pakkeudstyret på et tidspunkt i løbet af året været i transit. Udflytningen er sket i en periode med omsætningsstigning til trods for forventet omsætningsnedgang. Det er derfor meget tilfredsstillende, at det lykkedes for LEGO Koncernen at imødekomme størsteparten af den øgede efterspørgsel efter LEGO produkter. Udflytningen har i løbet af 2006 og 2007 vist sig at være væsentligt mere omkostningskrævende og kompliceret end forudset ved planens vedtagelse. Det ses blandt andet i et større behov end forventet for integration mellem parterne på IT-området. På baggrund af disse udfordringer og det øgede kapacitetsbehov som følge af større omsætning end forventet blev det i 2007 besluttet at udskyde yderligere flytning af støbeaktiviteter måneder, således at udflytningen forventes afsluttet i Størstedelen af produktionen vil fortsat foregå i henholdsvis Østeuropa og Mexico, mens en del af produktionen vil foregå i Billund, Danmark. Forbedring af produktporteføljens lønsomhed Resultaterne for såvel 2006 som 2007 viser, at LEGO Koncernen er nået langt i bestræbelserne på at forbedre lønsomheden. Det langsigtede mål om en overskudsgrad (ROS) på 13,5% er nået både i 2006 og En overskudsgrad på 13,5% efter betaling af varemærkelicens betyder, at koncernen og varemærket tilsammen skaber et afkast, som er blandt branchens bedste. Dette er helt i overensstemmelse med opfattelsen af LEGO brandet som et premium brand. De gode resultater skyldes et intenst arbejde gennem de seneste fire år med konstant at forbedre og udvikle LEGO Koncernens kerneproduktportefølje gennem målrettet forbedring af produktdesignet og videreudvikling af de ikoniske LEGO produktlinjer. Samarbejdet med detailhandlen forbedres til stadighed. Gennem blandt andet optimering af produktionsplanlægning og distribution samt styrket Key Account Management arbejdes systematisk med marginforbedring for både forhandlerne og LEGO Koncernen. Disse aktiviteter er blevet støttet af en målrettet indsats for at øge effekten af kampagner og promotions, samtidig med at omfanget af priskampagner er væsentligt reduceret. Produktmixet er væsentligt forbedret i de senere år. De mest lønsomme linjer er givet særlig opmærksomhed, og en række mindre lønsomme produkter og produktlinjer er udgået af sortimentet. Endelig er igangsat et arbejde med strategisk prissætning, som også har skabt resultater. Arbejdet med at sikre lønsomheden har indtil nu givet gode resultater. Målene for overskuds- 12 ÅRSRAPPORT 2007

15 BERETNING 2007 grad er nået før planlagt, og væksten er nået gennem værditilvækst frem for volumenvækst. Indsatsen på lønsomhed fortsætter dog med uformindsket styrke gennem fortsatte produktivitetsforbedringer. Ikke mindst fordi en række eksterne faktorer forventes at påvirke LEGO Koncernens lønsomhed negativt i de kommende år. Stigende omkostninger på blandt andet råvarer, transport og lønninger samt valutakursfald på især US dollar medfører et øget pres på lønsomheden. Forberedelse til vækst Udover den løbende produktudvikling af kerneprodukterne inden for såvel eksisterende som nye ikoniske produktlinjer arbejder LEGO Koncernen i disse år yderligere på nogle få større innovationsprojekter. Herigennem sikres, at LEGO Koncernen også i fremtiden kan levere nyskabende produkter, der opfylder forbrugernes ønsker om nytænkning kombineret med det evigunge LEGO system. Et eksempel herpå er LEGO Universe et onlineprojekt, som skal give et meget stort antal brugere mulighed for at bygge, spille og lege med hinanden i et sikkert, underholdende, lærerigt og ikonisk LEGO univers. Spillet forventes lanceret i Arbejdet med at forberede fremtidens vækst viser således god fremdrift, til trods for at branchen byder på store udfordringer. Strategisk retning i 2008 Igennem de seneste år er nået meget væsentlige resultater inden for periodens væsentligste strategiske temaer. LEGO Koncernens fremtidige produktionsstruktur er fastlagt, og udflytningen af størstedelen af produktionen er gennemført. Denne proces forventes at fortsætte frem til 2010 med fortsat fokus på forbedringer i omkostningsstrukturen for at imødegå stigende eksterne omkostninger. I de kommende år planlægges med en balanceret, bæredygtig vækst i omsætningen på 3-7% om året. Dette anses for realistisk, da væksten baseres på LEGO Koncernens kernesortiment, som har genfundet sin store styrke over hele verden. Udvikling af nye kundesamarbejder og nye markeder forventes også at bidrage til væksten. Fortsat opbygning og forbedring af forretningsplatformen vil således gå hånd i hånd med en kontrolleret vækst i årene Forretningsplatformen under opbygning Den fortsatte opbygning af forretningsplatform omfatter i 2008 først og fremmest opnåelse af de planlagte omkostningsbesparelser i forbindelse med udflytning og omstrukturering af forsyningskæden. Dette er af afgørende betydning for koncernens langsigtede lønsomhed. I 2007 er LEGO Koncernens egen innovationsmodel implementeret. Ligesom LEGO produkterne systematisk støtter udviklingen af kreativitet, er virksomhedens nye innovationsmodel bygget op omkring en systematisk tilgang til innovation. Modellen anvendes ikke kun til produktudvikling, men også til forbedring eller nyudvikling af for eksempel forretningsprocesser og markedsføringsmateriale. På IT-området gennemføres i 2007/08 en opdatering af virksomhedens SAP platform og CRM system, ligesom IT platformen i koncernens mærkevarebutikker udskiftes. Gennem bedre understøttelse af koncernens processer sikrer de store investeringer større gennemsigtighed i virksomheden og dermed større manøvredygtighed for koncernens ledere. Endvidere gennemføres en gennemgribende opdatering og modernisering af nøgleværktøjer og nøgleprocesser, herunder Key Account Management, salgs- og driftsplanlægning og finansiel planlægning. Koncernens nye People & Culture strategi er en væsentlig byggeklods i den fremtidige LEGO CITY LINJEN ER VOKSET MED 101% LEGO City er blevet koncernens absolut største linje og udgjorde i % af det samlede salg. Siden 2005 har linjen gennemgået en designmæssig opstramning, så den er blevet mere virkelighedsnær. Nu ligner en fejemaskine den fejemaskine, man vil opleve på villavejene. Den samlede vækst i LEGO City linjen er i perioden 2005 til 2007 på 101%. ÅRSRAPPORT

16

17 BERETNING 2007 forretningsplatform. Strategien indeholder implementering af en række ledelsesværktøjer til blandt andet rekruttering, medarbejderudvikling og medarbejdervurdering, skabelsen af en stærkere, fælles kultur og opbygning af nye vigtige kompetencer som for eksempel opbygning af strategiske partnerskaber. Sikring af fortsat efterspørgsel Det stærke momentum i markedet kombineret med høje forventninger om vækst fra virksomhedens kunder, detailhandlen, understøtter LEGO Koncernens mål for de kommende år om fortsat omsætningsvækst. Gennem et stærkt fokus på udviklingen af produktlinjer baseret på kernen LEGO klodsen og LEGO systemet samt en fortsat styrkelse af planlægnings-, markedsførings- og salgsarbejdet er målet i de kommende år at fastholde en profitabel vækst i salget til detailhandlen på 3-7%. Indsatsen vil også omfatte LEGO Koncernens direkte salg til forbrugerne gennem mærkevarebutikker samt postordre- og onlinesalg. Planerne omfatter en videreudvikling af salgskanalerne, forbedring af kendskabet til og samarbejdet med LEGO entusiaster over hele verden samt udvikling og vækst i koncernens virtuelle platforme. af LEGO legen. Dette er grundlaget for LEGO Koncernens unikke position og dermed virksomhedens differentiering på markedet. LEGO sortimentet vil fortsat udgøre en relativt lille niche på det globale legetøjsmarked med en markedsandel på nogle få procent. Derfor satser virksomheden på differentiering samt et udstrakt samarbejde med partnere inden for alle led af virksomhedens globale værdikæde. LEGO Koncernen vil herigennem blive en mere netværksbaseret virksomhed. Samtidig vil samarbejdet med virksomhedens kernebrugere og de mange LEGO communities fortsat blive understøttet og udbygget. Denne forretningsmodel indebærer en balanceret relation til koncernens seks stakeholdergrupper. LEGO Koncernen har allerede i 2006 formuleret målsætninger for alle stakeholdergrupperne. Disse målsætninger er yderligere videreudviklet i 2007, og en fortsat balanceret tilgang til alle stakeholdergrupper vil være et vigtigt grundlag for virksomhedens arbejde i fremtiden. NYT ELEKTRISK BYGGESYSTEM I efteråret 2007 blev LEGO Koncernens nye elektriske byggesystem lanceret. De såkaldte Power Functions kan bygges sammen med ethvert LEGO produkt og tilføjer nye funktioner til legen. Systemet er udarbejdet i tæt samarbejde med udvalgte AFOLs (Adult fans of LEGO), som i en årrække har efterspurgt ny teknologi i produkterne. De første Power Functions elementer bliver brugt i LEGO Technic, LEGO Creator og LEGO Star Wars produkter. Et premium brand på det globale marked Ved udgangen af 2010 forventes LEGO Koncernen at have gennemført en fundamental forandring af sin forretningsmodel og dermed at have sikret, at en langsigtet, bæredygtig forretningsplatform er på plads. Grundlaget vil være et premium brand. Tro mod sit motto Det bedste er ikke for godt vil virksomheden fortsat levere en meget høj kvalitet. Produktudbuddet vil være tro mod historien, autentisk og samtidig originalt og moderne i sit udtryk. De to fundamentale former for leg, at skabe noget og at lege rollelege, støttes af LEGO produkterne. Dertil kommer, at produkterne skaber læring igennem leg, idet både systematik, logik og kreativitet udvikles ÅRSRAPPORT

18

19 BERETNING 2007 Stakeholder relationer - et bæredygtigt samarbejde Ud fra mottoet Det bedste er ikke for godt stræber LEGO Koncernen konstant efter at være verdens bedste legetøjsvirksomhed. Samspillet med stakeholders er for LEGO Koncernen en naturlig del af denne mission. For at sikre en systematisk tilgang til denne dialog har ledelsen defineret fem primære stakeholdergrupper, som alle interagerer med den sjette, det omliggende samfund. Det er vigtigt, at interaktionen med stakeholdergrupperne sker på et grundlag, der er værdiskabende for helheden. Det er blandt andet derfor, LEGO Koncernen som den første legetøjsproducent tilsluttede sig FN s Global Compact i De 10 principper i Global Compact sætter nogle gode rammer for, hvordan virksomheder opfører sig ansvarligt. LEGO Koncernen arbejder derfor med en balanceret bæredygtighedsmodel, hvori de tre forhold, som vurderes som væsentligst for stakeholderne, er integreret. Disse tre områder er stakeholdernes forventninger om værdiskabelse, deres forventninger til brandet og endelig deres forventninger til, hvordan virksomheden forvalter sit samfundsmæssige ansvar. Der er en tæt sammenhæng mellem disse tre områder, som derfor ikke kan adskilles. De enkelte stakeholderes krav og forventninger inden for de tre områder er dog forskellige, og derfor er foretaget en overordnet kortlægning af disse som udgangspunkt for arbejdet med langsigtet, balanceret værdiskabelse. I arbejdet med at definere stakeholdernes forventninger er der taget udgangspunkt i de stakeholders, der naturligt indgår i værdikæden, det vil sige forbrugere, kunder, medarbejdere, og forretningspartnere, mens ejerne sætter den overordnede retning samt rammer og krav. Resultater og ansvar i forhold til samfundet er udledt af de forventninger, som de øvrige stakeholdere i værdikæden har. På den måde sikres, at indsatsområder i forhold til samfundet er baseret på virksomhedens værdier og mission og er i overensstemmelse med den strategiske retning. Og dermed at de bidrager til den langsigtede værdiskabelse og fastholdelse af konkurrenceevnen, hvilket er forudsætningen for en langsigtet bæredygtig udvikling. BALANCERET BÆREDYGTIGHEDSMODEL ÅRSRAPPORT

20 BERETNING 2007 I det følgende gennemgås LEGO Koncernens stakeholder grupper og virksomhedens tilgang til disse. I bæredygtighedsrapporten, som udkommer i foråret 2008, redegøres mere detaljeret for resultaterne fra 2007 i relation til virksomhedens stakeholders. Forbrugere Glæden ved at bygge. Stoltheden ved at skabe. LEGO Koncernen arbejder konstant og målrettet på at levere produkter, som kan give forbrugerne de udviklende legeoplevelser, som virksomheden gennem generationer har været og stadig er kendt for. Det er brand-værdierne kreativitet, kvalitet og sjov leg, der er styrende for virksomhedens relation til forbrugerne. I disse år arbejder virksomheden aktivt med involvering af forbrugerne i produktudviklingen. Det sker gennem LEGO entusiasters direkte deltagelse i udvikling af specifikke produkter, og det sker gennem en tæt, løbende dialog med forbrugerne om såvel eksisterende som fremtidige produkter. Herigennem får virksomheden værdifuld indsigt i forbrugerønsker og -adfærd, ligesom forbrugerne får direkte indflydelse på LEGO sortimentet. Et eksempel herpå er et hobbytog, som blev lanceret i Togæsken blev udviklet i samarbejde med ti LEGO entusiaster, som blev bedt om at udvikle forskellige togmodeller på basis af et sæt LEGO elementer. Den færdige æske giver mulighed for at bygge hele 30 forskellige togmodeller, som alle er udviklet af LEGO entusiasterne. Togæsken sælges gennem LEGO Koncernens egne varemærkebutikker og internetsalg. Det bedste er ikke for godt Kvalitet er et nøgleord for LEGO Koncernen, og det er afgørende for at være bedst, at kvalitet gennemsyrer al kontakt med forbrugerne. Et væsentligt element i kvaliteten er produktsikkerhed, og der arbejdes fokuseret på, at alle LEGO produkter er sikre. Det vil sige, at de altid lever op til eller overgår lovgivningens strengeste krav. Produktsikkerhed er således en integreret del af udviklingen af nye LEGO produkter. Det indebærer løbende tests og kontroller både af de enkelte elementer og af de råmaterialer, der indgår heri. Alle disse krav er klart beskrevet i LEGO Koncernens omfattende produktsikkerhedshåndbog. I løbet af 2007 har der i legetøjsindustrien været et meget højt antal tilbagekaldelser af produkter, der ikke har levet op til standarderne for legetøjssikkerhed. Dette medførte stor opmærksomhed i medierne og hos kunder og forbrugere. LEGO Koncernen foretog på den baggrund en ekstra gennemgang af de systemer, som skal sikre legetøjets sikkerhed, ligesom der blev foretaget ekstra tests ved uafhængige testlaboratorier. Som forventet blev der ikke fundet nogen problemer med LEGO produkterne. Den megen fokus på legetøjssikkerhed har dog betydet, at LEGO Koncernen har igangsat en omfattende opdatering og udvikling af de systemer, der anvendes til at sikre, at det løbende kan dokumenteres, at LEGO produkterne overholder gældende sikkerhedskrav. LEGO Koncernens mål er at producere legetøj, der er så sikkert, at det aldrig bliver nødvendigt at foretage en tilbagekaldelse. Der har i 2007 ikke været produkttilbagekaldelser, og LEGO Koncernen har således nået det mål, der blev sat for Målet føres videre til For at sikre at en eventuel beslutning om produkttilbagekaldelse sker med udgangspunkt i forbrugerhensyn og på basis af virksomhedens retningslinjer for produktsikkerhed, tages sådanne beslutninger af et tværorganisatorisk forum i virksomheden. 18 ÅRSRAPPORT 2007

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003 Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003 Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo KøpplerK Ulla Morin Morten

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 2. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 3. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2011-12 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3)

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Vedlagt findes følgende materiale for NEG Micon-koncernen: Rådata for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 1) Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Nøgletalsberegninger

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen Årsrapport 2006 LEGO Koncernen Hoved- og nøgletal for LEGO Koncernen [ D K K M I O. ] 2006 2005 2004 2003 2002 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 7.823 7.050 6.315 6.792 9.601 Omkostninger (6.475) (6.582)

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S Maj 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2012 om DONG Energy A/S Finansministerens redegørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Periodeoplysning for 3. kvartal 2008

Periodeoplysning for 3. kvartal 2008 Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 18. november 2008 First North Meddelelse nr. 18-2008 Periodeoplysning for 3. kvartal 2008 Resumé Efter en gennemført omkostningstilpasning udviser

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 1. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG UDVIKLING

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Årsberetning for 2007

Årsberetning for 2007 Årsberetning for 2007 Omsætningen steg 21 % og nåede DKK 13,9 mia. EBITDA steg 60 % og nåede DKK 3,4 mia. Årets resultat efter minoritetsinteresser steg 107 % og nåede DKK 1.966 mio. Udgifter til investeringer

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Bæredygtighed 2007 LEGO Koncernen

Bæredygtighed 2007 LEGO Koncernen Bæredygtighed 2007 LEGO Koncernen Bæredygtighed Sammenhængen til årsrapporten LEGO Koncernen lægger vægt på en god dialog med alle væsentlige stakeholders. For at styrke denne dialog udgav LEGO Koncernen

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Den succesfulde leder i krisetider. Ledelsens Dag 2009

Den succesfulde leder i krisetider. Ledelsens Dag 2009 Den succesfulde leder i krisetider Ledelsens Dag 2009 4 scenarier Vækst Scenarie 1 Scenarie 2 Mere af det samme Fagre nye verden Forbruger økonomi Økonomisk vækst, evolutionær påvirkning af strategien

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Virksomhedsdag. Den Danske Finansanalytikerforening 27. maj 2004

Virksomhedsdag. Den Danske Finansanalytikerforening 27. maj 2004 Virksomhedsdag Den Danske Finansanalytikerforening 27. maj 2004 27. maj 2004 KOMPAN A/S 2 Agenda Kompan - Et overblik 2003 kort fortalt Udviklingstendenser i legeredskabsindustrien - Det globale perspektiv

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Pr. fax. 33 12 86 13 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar 2000 6 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.99-31.12.99. Bestyrelsen

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling 2015/16 5. december 2016 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelsen Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2009 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2009 for Søndagsavisen a-s Den 6. maj 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11-09 Kvartalsorientering 1. kvartal 2009 for Søndagsavisen a-s Med baggrund i en gennemgribende restrukturering, hvor omkostningsniveauet er sænket markant og udviklingsaktiviteter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2014-15 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Det har været et udfordrende år for Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2010 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2010 Samfundsansvar...3 Miljøforhold...4 Sikkerhed...5

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Finansanalytikernes Virksomhedsdag. Royal Unibrew A/S v/ Ulrik Sørensen, CFO 24. maj 2007

Finansanalytikernes Virksomhedsdag. Royal Unibrew A/S v/ Ulrik Sørensen, CFO 24. maj 2007 Finansanalytikernes Virksomhedsdag Royal Unibrew A/S v/ Ulrik Sørensen, CFO 24. maj 2007 Agenda Royal Unibrew Optimering af geografisk spredte positioner Nichestrategi i store markeder Råvareprisstigninger

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere