Årsrapport 2007 LEGO Koncernen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2007 LEGO Koncernen"

Transkript

1 Årsrapport 2007 LEGO Koncernen

2

3 Hoved- og nøgletal, LEGO Koncernen Resultatopgørelse: Nettoomsætning Omkostninger (6.556) (6.393) (6.605) (6.394) (7.919) Resultat før særlige poster (99) (1.148) Nedskrivning af anlægsaktiver (677) (172) Omstruktureringsomkostninger og andre særlige poster (46) (350) (129) (136) (283) Finansielle poster (35) (44) (51) (75) 88 Resultat før skat (987) (1.515) Resultat af fortsættende aktiviteter (1.284) (965) Resultat af ophørende aktiviteter (516) 77 Årets resultat (1.800) (888) Balance: Aktiver vedrørende fortsættende aktiviteter Aktiver vedrørende ophørende aktiviteter Aktiver i alt Egenkapital Gældsforpligtelser vedrørende fortsættende aktiviteter Gældsforpligtelser vedrørende ophørende aktiviteter 271 Pengestrømsopgørelse: Pengestrømme fra driftsaktivitet Investering i materielle aktiver Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (467) 597 (656) (70) (205) Samlede pengestrømme (541) Medarbejdere: Gennemsnitligt antal medarbejdere (heltidsansatte), fortsættende aktiviteter Gennemsnitligt antal medarbejdere (heltidsansatte), ophørende aktiviteter Nøgletal (i %) Bruttomargin 65,0 64,9 58,0 57,9 54,3 Overskudsgrad (ROS) 18,1 17,0 5,4 (14,5) (23,7) Nettomargin 12,8 16,5 3,0 (28,6) (13,1) Egenkapitalforrentning (ROE) 71,6 147,1 44,2 (131,0) (28,1) ROIC I 69,7 63,6 16,2 (2,0) (13,5) ROIC II 77,1 67,4 15,2 (18,9) (19,1) Soliditetsgrad 27,9 17,2 8,0 5,9 26,7 Soliditetsgrad (inkl. ansvarlig lånekapital) 46,2 33,2 8,0 5,9 26,7 Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Anbefalinger og Nøgletal 2005 udarbejdet af Den Danske Finansanalytikerforening. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis. Hoved- og nøgletal er udarbejdet i henhold til IFRS og er tilpasset således, at LEGO A/S koncernstruktur afspejles. Parenteser angiver negative tal.

4 NETTOOMSÆTNING RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT (400) (800) (1.200) (1.600) AKTIVER I ALT SOLIDITETSGRAD INKL. ANSVARLIG LÅNEKAPITAL 50% 45% % 35% 30% % 20% % 10% % 0% INVESTERINGER I MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 700 FRIE PENGESTRØMME FØR FINANSIERING (500)

5 INDHOLD 75 ÅR UNG BERETNING: ÅRETS RESULTAT Stigende omsætning Resultat før særlige samt finansielle poster og skat Særlige poster Finansielle poster Selskabsskat Årets resultat Egenkapital og pengestrømme MARKEDS- OG SALGSUDVIKLING Det globale marked LEGO salget STRATEGISK RETNING FASTHOLDES Opdeling i faser RESULTATER I 2006 OG Omstrukturering og udflytning af forsyningskæden Forbedring af produktporteføljens lønsomhed Forberedelse til vækst STRATEGISK RETNING I Forretningsplatformen under opbygning Sikring af fortsat efterspørgsel Et premium brand på det globale marked STAKEHOLDER RELATIONER FORBRUGERE Det bedste er ikke for godt Europas bedste forbrugerservice KUNDER FORRETNINGSPARTNERE Tæt samarbejde om udflytningen Code of Conduct sætter rammerne MEDARBEJDERE Kompetencer i fokus Mål for ulykkesfrekvens ikke nået Certificering i Europa SAMFUND OG MILJØ Læring gennem leg LEGO Charity Holistisk tilgang til miljøpåvirkningen AKTIONÆRER Ejerstruktur KIRKBI A/S Bestyrelse Direktion og koncernledelse Risikostyring FORVENTNINGER TIL REGNSKAB: Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter

6

7 FORORD 75 år ung I august 2007 var det 75 år siden, LEGO Koncernen blev grundlagt. Siden da har virksomheden, drevet af grundlæggerens holdning og virksomhedens motto, Det bedste er ikke for godt, udviklet sig til en af verdens mest kendte og anerkendte virksomheder. Børn over hele kloden henrykkes over LEGO klodsen i skabende og sjov leg. Forældre værdsætter LEGO systemets udviklende evne og er trygge ved LEGO klodsens høje kvalitet. Pædagoger inspireres af systemets evne til at skabe læring i leg. Den store efterspørgsel efter LEGO produkterne i 2007 bekræftede denne position og gav en god baggrund at fejre 75 års jubilæum på. Efter en målrettet indsats over en årrække fra ledelse og medarbejdere fremstår LEGO Koncernen fornyet og forynget. Vækst og lønsomhed er genskabt. Bedre leveringsdygtighed og serviceløft har øget kundernes tilfredshed og LEGO Koncernens markedsandele. Nye kompetencer har styrket konkurrenceevnen. Efter nogle forretningsmæssigt vanskelige år kunne LEGO Koncernen således fejre jubilæum med rank ryg. Resultaterne i 2007, en stærkt stigende efterspørgsel og en særdeles tilfredsstillende indtjening, bekræftede, at den strategi, koncernen har fulgt siden 2004, er den rette. Også 2007 stillede store udfordringer til medarbejderne. Udflytningen af store dele af produktionsapparatet er en meget vanskelig og ressourcekrævende opgave, hvis løsning kræver en stor indsats fra de fleste af virksomhedens funktioner. Det er imponerende, at størsteparten af den store efterspørgsel efter LEGO produkterne alligevel kunne tilfredsstilles. LEGO Koncernens bestyrelse og virksomhedens ejere er meget taknemmelige over for alle medarbejdere for denne fremragende indsats. I 2007 fortsatte arbejdet med at opnå en balanceret værdiskabelse, således at alle virksomhedens stakeholdergrupper tilgodeses. Det tætte samarbejde med såvel forbrugere som kunder og andre forretningspartnere blev udbygget i løbet af året med gode resultater. Dette arbejde vil fortsætte i de kommende år. Et element i denne strategi er også at øge opmærksomheden på god governance i virksomheden, og det har i 2007 blandt andet betydet overgang til rapportering efter den internationale regnskabsstandard IFRS, hvilket afspejles i denne årsrapport. Justeringen af selskabsstrukturen er færdiggjort i løbet af året, og den sidste tilpasning af ejerstrukturen forventes afsluttet i Selv om LEGO Koncernen er nået langt i sine bestræbelser på at forny virksomheden og genskabe dens konkurrencedygtighed, udestår stadig en række udfordringer. For at kunne bevare sin position som et premium brand på et meget konkurrencepræget legetøjsmarked skal LEGO Koncernen også i de kommende år arbejde målbevidst med løbende, også brugerdreven, produktfornyelse, stor omkostningsbevidsthed og planlægningssikkerhed samt kundebetjening i topklasse. Men LEGO Koncernen ser fremtidens udfordringer i møde med den styrke, LEGO klodsen og virksomhedens historie giver, og den gode udvikling i 2007 forventes at fortsætte i 2008 med en salgsvækst i størrelsesordenen 3-5% til følge. Udfordringerne er mange, men viljen og evnen til at overvinde dem er stor og fornyet, så vi glæder os sammen med rigtigt mange børn jorden rundt til de næste 75 år. Billund, februar 2008 Mads Øvlisen Bestyrelsesformand ÅRSRAPPORT

8

9 BERETNING 2007 Årets resultat LEGO Koncernens resultat før skat blev i 2007 DKK mio. mod DKK mio. i Resultatet er væsentligt bedre end ventet ved årets begyndelse og betragtes som særdeles tilfredsstillende. LEGO Koncernen har i 2007 ændret regnskabsprincipper, idet koncernen er overgået til internationale regnskabsstandarder (IFRS). Dette betyder en ændring i indregningen af visse regnskabsposter. Også LEGO Koncernens ændrede selskabsstruktur og koncernfællesskabet med LEGO Holding, som beskrevet i årsrapporten for 2006, påvirker sammenligningstallene for 2003 til 2006, som er tilpasset den nye struktur og regnskabspraksis. Ændringerne som følge af de nye regnskabsprincipper fremgår af note 36. Stigende omsætning Det særdeles tilfredsstillende resultat skyldes primært en væsentligt større omsætning end forventet. Dertil kommer engangsindtægter ved salg af bygninger. LEGO Koncernens nettoomsætning steg 2,9% fra DKK mio. i 2006 til DKK mio. i Ved årets start forventedes en faldende omsætning, idet ikke mindst de store udflytningsaktiviteter forventedes at lægge et stort pres på virksomheden. Det lykkedes imidlertid at producere på et niveau, som matchede den stærke efterspørgsel i markedet igennem året. Alle LEGO Koncernens markeder oplevede således en omsætningsstigning i lokal valuta.. Omsætningsstigningen er fortsat drevet af de klassiske produktlinjer LEGO City, LEGO Technic, og LEGO Creator samt af LEGO Star Wars, som er godt på vej til at blive en af koncernens klassiske linjer. BIONICLE er fortsat en af LEGO Koncernens bedst sælgende produktlinjer, selv om 2007 ikke var et vækstår for denne linje. Licens- og royaltyomkostningerne faldt i 2007 til DKK 484 mio. mod DKK 517 mio. året før. Posten omfatter væsentligst royalty til KIRKBI for brug af varemærker, herunder LEGO varemærket, men også licensaftaler med opfindere, designere og andre rettighedshavere om anvendelse af intellektuelle rettigheder er indeholdt. Resultat før særlige samt finansielle poster og skat LEGO Koncernens resultat før særlige samt finansielle poster og skat blev DKK mio. i 2007 mod DKK mio. i Overskudsgraden (ROS) blev i ,1% mod 17,0% i Den øgede omsætning er væsentligste årsag til det særdeles tilfredsstillende resultat, mens en højere investeringsaktivitet, en negativ udvikling i hovedvalutaer og de væsentligt højere omkostninger, herunder den voldsomt stigende oliepris, har påvirket resultatet negativt. Salg af bygninger påvirkede resultatet positivt med DKK 224 mio. mod DKK 141 mio. i Særlige poster Særlige poster i 2007 udgøres væsentligst af DKK 46 mio. i restruktureringsomkostninger. I forhold til sammenligningstallene for 2006 er særlige poster påvirket af IFRS implementerin- Jørgen Vig Knuds torp, administrerende direktør ÅRSRAPPORT

10 BERETNING 2007 gen. Årsagen hertil er, at en række restruktureringshensættelser foretaget i 2004 først opfylder indregningskravene i IFRS i Særlige poster udgør i 2006 en udgift på DKK 80 mio. mod en indtægt på DKK 280 mio. efter de tidligere regnskabsprincipper. Finansielle poster Totalt set var finansielle poster stort set uændret i forhold til året før, dvs. en nettoudgift på DKK 35 mio. i 2007 mod en nettoudgift på DKK 44 mio. i Selskabsskat Selskabsskat udgør DKK 386 mio. mod en indtægt på DKK 9 mio. året før. Årets effektive skatteprocent er 27% mod -1% sidste år, idet LEGO Koncernen i 2006 anvendte skattemæssige underskud, der ikke tidligere havde været aktiveret. Årets resultat Årets resultat blev DKK mio. mod DKK mio. i Egenkapital og pengestrømme Aktiverne er reduceret bl.a. som følge af salg af bygninger og udgør DKK mio. i 2007 mod DKK mio. ved udgangen af Afkastet af den investerede kapital (ROIC I) var i ,7% mod 63,6% i Egenkapitalen er efter årets resultat og udlodning af udbytte forøget med DKK 488 mio. til DKK mio. i Soliditeten ved årets udgang i 2007 udgør 27,9%. Forrentningen af egenkapitalen (ROE) blev i ,6% mod 147,1% i Koncernens pengestrømme fra driftsaktiviteter er i 2007 positivt påvirket af det stigende resultat, men som følge af stigende skattebetalinger faldt pengestrømme fra driftsaktivitet fra DKK i 2006 til DKK mio. i Pengestrømme fra investeringsaktivitet er faldet som følge af stigende investeringer, og mindre salg af aktiver, mens pengestrømme fra finansieringsaktivitet er faldet som følge af optagelse af subordineret lån på DKK mio. i 2006, samt tilbagebetaling af realkreditlån i Koncernens samlede pengestrømme er således faldet fra DKK mio. i 2006 til DKK 592 mio. i For 2007 forventes i 2008 en udbyttebetaling på DKK 1 mia. Udbyttebetalingen reflekterer strategien bag den nye selskabsstruktur, hvor LEGO Koncernen udelukkende er driftsselskab, mens al overskydende likviditet udloddes til moderselskabet LEGO Holding A/S. Markedsog salgsudvikling Det globale marked Det globale marked for traditionelt legetøj var stort set uændret i I USA var der i starten af året tegn på vækst, men i løbet af andet halvår blev markedet presset af en usikker økonomi og adskillige tilbagekaldelser af legetøj. Dertil kommer, at året ikke bød på deciderede modediller blandt legetøj. Totalt set forblev det amerikanske marked derfor uændret i Derimod oplevede det europæiske marked for traditionelt legetøj totalt set en svag vækst. De fleste lande havde vækstrater på et par procent, men nogle af de østeuropæiske markeder oplevede tocifrede vækstrater i Det største asiatiske marked, Japan, faldt op mod 5% i løbet af året, mens det øvrige Asien opnåede stærk vækst, især trukket op af Kina. I Sydamerika skabte især Brasilien og Mexico vækst på markedet i LEGO salget Salget af LEGO produkter i detailhandlen opnåede i 2007 tocifrede vækstrater på en række af de nordeuropæiske markeder, blandt andet en stigning på 15% i Storbritannien. Samtidig blev LEGO Koncernens stærke position i de østeuropæiske lande yderligere styr- 8 ÅRSRAPPORT 2007

11 BERETNING 2007 ket i 2007 med markant salgsvækst i blandt andet Rusland, Tjekkiet og Ungarn. Væksten på de nord- og østeuropæiske markeder var især drevet af klassiske produktlinjer som LEGO City, LEGO Creator, LEGO DUPLO og LEGO Star Wars, men også nylanceringer viste gode resultater på disse markeder. I Mellem- og Sydeuropa kom væksten i LEGO salget først rigtigt i gang i andet halvår. Samlet set blev væksten i dette område ca. 6%, men både Italien og Spanien nåede tocifrede vækstrater i Også i Mellem- og Sydeuropa er de klassiske produktlinjer de bedst sælgende. Til trods for tendensen til stagnation på det amerikanske marked, steg LEGO salget i USA med 4% i lokal valuta stærkt drevet af LEGO Star Wars samt produktlinjerne LEGO Creator og LEGO City. På grund af den svækkede dollarkurs er væksten dog væsentligt mindre, når der omregnes til danske kroner. I Kina åbnedes den første LEGO butik i Beijing i samarbejde med kæden Kidsland efter et koncept, som anvendes i Japan. Kina er fortsat et lille marked for LEGO Koncernen, men spås gode vækstmuligheder i de kommende år. Også en række andre, mindre markeder som f.eks. Australien, New Zealand og Mexico opnåede tocifrede vækstrater. Også i den direkte kontakt med forbrugerne nåede LEGO Koncernen gode resultater i LEGO Education, som leverer undervisningsmaterialer til børn og unge helt fra førskolealderen og til universitetsstudierne, udvikler sig særdeles positivt og opnår støt stigende udbredelse over hele verden med tocifrede vækstrater. Det direkte salg til forbrugerne havde ligeledes sunde vækstrater i Det direkte salg sker gennem internetsalg, postordresalg samt egne varemærkebutikker. Omsætningsstigningen tilskrives dels forbrugernes stigende interesse for internetkøb og dels en række tiltag til forbedring af kundeoplevelsen i såvel varemærkebutikkerne som online salget. Samlet set opnåede LEGO Koncernen en mindre stigning i sin globale markedsandel i OMSÆTNINGENS FORDELING 2007 Centralog Sydeuropa - 27,1% Nordamerika, Australien, New Zealand, Storbritannien - 30,1% Community, Education, Direct - 16,3% Norden, Benelux, Østeuropa, Asien - 26,5% OMSÆTNINGENS FORDELING 2006 Centralog Sydeuropa - 27,2% Nordamerika, Australien, New Zealand, Storbritannien - 32,4% Community, Education, Direct - 15,8% Norden, Benelux, Østeuropa, Asien - 24,6% ÅRSRAPPORT

12

13 BERETNING 2007 Strategisk retning fastholdes LEGO Koncernen har nu gennemført fire år af sin syvårige strategi, som har til formål at skabe en gennemgribende forandring af virksomheden og videreudvikle LEGO brandet som et synonym for den kreative bygge- og rolleleg, som giver læring gennem leg. I løbet af årene gennemgår LEGO Koncernen en fundamental ændring af hele virksomheden dens processer, forretningsgange, struktur og ikke mindst relationen til stakeholders. Opdeling i faser Strategiplanen er opdelt i faser med hver sine prioriteringer. Første fase gennemførtes i og bragte virksomheden ud af en finansiel krise, som var resultatet af flere års dårlige økonomiske resultater som følge af urentabel vækst. Anden fase af strategien påbegyndtes i Denne fase har 3 hovedtemaer. - Omstrukturering og udflytning af forsyningskæden - Forbedring af produktporteføljens lønsomhed - Forberedelse til vækst Målet i denne fase er at skabe en bæredygtig kerneplatform, som sikrer den langsigtede lønsomhed. For at gennemføre denne fase skabte LEGO Koncernen i 2006 en ny organisationsstruktur. Gennem blandt andet den nye produktionsstruktur, investering i nye ITplatforme, udvikling af medarbejderkompetencer og implementering af veldefinerede og robuste kerneprocesser bygges grundlaget for LEGO Koncernens langsigtede udvikling. Fasen betragtedes som en forberedelse til den omsætningsvækst, som ved planens begyndelse var forudset fra Resultater i 2006 og / Stabilisere virksomheden (få kontrol) Opbygge og forsvare portefølje af kerneprodukter Med anden fases fokus på at genskabe en konkurrencedygtig virksomhed med en langsigtet bæredygtig lønsomhed forventedes en uændret eller endog svagt faldende omsætning, da refokuseringen på kernen i virksom- Rebalancere kapitalstruktur Styrke kerneforretning Vækst / Opbygge platform Bæredygtig vækst Overlevelse Opbygge en bæredygtig platform for vækst ÅRSRAPPORT

14 BERETNING 2007 heden skar flere produktlinjer fra sortimentet. På grund af den vellykkede repositionering af LEGO produkterne og den positive udvikling i markedet opnåede LEGO Koncernen i 2006 og 2007 imidlertid en omsætningsstigning på henholdsvis 11% og 3%. I tråd med det stærke fokus på lønsomhed er omsætningsstigningen sket med øget værditilvækst for både LEGO Koncernen og dens kunder. Omstrukturering og udflytning af forsyningskæden Ved udgangen af 2007 er næsten hele virksomhedens distribution flyttet til eksterne partnere. Distribution i Nordamerika foregår fra to distributionscentre i henholdsvis Texas (til detailhandlen) og Tennessee (direkte til forbrugerne). Al distribution til detailhandlen i resten af verden foregår fra et distributionscenter i Tjekkiet, mens den resterende distribution direkte til forbrugerne håndteres i Danmark. Dertil kommer, at ca. 70% af LEGO Koncernens pakkeaktiviteter og ca. 20% af støbeaktiviteterne er flyttet til eksterne partnere i Østeuropa og Mexico har dermed været et år, hvor en meget stor aktivitetsmængde og betragtelige mængder af produktionsudstyr er udflyttet. Eksempelvis har 90% af pakkeudstyret på et tidspunkt i løbet af året været i transit. Udflytningen er sket i en periode med omsætningsstigning til trods for forventet omsætningsnedgang. Det er derfor meget tilfredsstillende, at det lykkedes for LEGO Koncernen at imødekomme størsteparten af den øgede efterspørgsel efter LEGO produkter. Udflytningen har i løbet af 2006 og 2007 vist sig at være væsentligt mere omkostningskrævende og kompliceret end forudset ved planens vedtagelse. Det ses blandt andet i et større behov end forventet for integration mellem parterne på IT-området. På baggrund af disse udfordringer og det øgede kapacitetsbehov som følge af større omsætning end forventet blev det i 2007 besluttet at udskyde yderligere flytning af støbeaktiviteter måneder, således at udflytningen forventes afsluttet i Størstedelen af produktionen vil fortsat foregå i henholdsvis Østeuropa og Mexico, mens en del af produktionen vil foregå i Billund, Danmark. Forbedring af produktporteføljens lønsomhed Resultaterne for såvel 2006 som 2007 viser, at LEGO Koncernen er nået langt i bestræbelserne på at forbedre lønsomheden. Det langsigtede mål om en overskudsgrad (ROS) på 13,5% er nået både i 2006 og En overskudsgrad på 13,5% efter betaling af varemærkelicens betyder, at koncernen og varemærket tilsammen skaber et afkast, som er blandt branchens bedste. Dette er helt i overensstemmelse med opfattelsen af LEGO brandet som et premium brand. De gode resultater skyldes et intenst arbejde gennem de seneste fire år med konstant at forbedre og udvikle LEGO Koncernens kerneproduktportefølje gennem målrettet forbedring af produktdesignet og videreudvikling af de ikoniske LEGO produktlinjer. Samarbejdet med detailhandlen forbedres til stadighed. Gennem blandt andet optimering af produktionsplanlægning og distribution samt styrket Key Account Management arbejdes systematisk med marginforbedring for både forhandlerne og LEGO Koncernen. Disse aktiviteter er blevet støttet af en målrettet indsats for at øge effekten af kampagner og promotions, samtidig med at omfanget af priskampagner er væsentligt reduceret. Produktmixet er væsentligt forbedret i de senere år. De mest lønsomme linjer er givet særlig opmærksomhed, og en række mindre lønsomme produkter og produktlinjer er udgået af sortimentet. Endelig er igangsat et arbejde med strategisk prissætning, som også har skabt resultater. Arbejdet med at sikre lønsomheden har indtil nu givet gode resultater. Målene for overskuds- 12 ÅRSRAPPORT 2007

15 BERETNING 2007 grad er nået før planlagt, og væksten er nået gennem værditilvækst frem for volumenvækst. Indsatsen på lønsomhed fortsætter dog med uformindsket styrke gennem fortsatte produktivitetsforbedringer. Ikke mindst fordi en række eksterne faktorer forventes at påvirke LEGO Koncernens lønsomhed negativt i de kommende år. Stigende omkostninger på blandt andet råvarer, transport og lønninger samt valutakursfald på især US dollar medfører et øget pres på lønsomheden. Forberedelse til vækst Udover den løbende produktudvikling af kerneprodukterne inden for såvel eksisterende som nye ikoniske produktlinjer arbejder LEGO Koncernen i disse år yderligere på nogle få større innovationsprojekter. Herigennem sikres, at LEGO Koncernen også i fremtiden kan levere nyskabende produkter, der opfylder forbrugernes ønsker om nytænkning kombineret med det evigunge LEGO system. Et eksempel herpå er LEGO Universe et onlineprojekt, som skal give et meget stort antal brugere mulighed for at bygge, spille og lege med hinanden i et sikkert, underholdende, lærerigt og ikonisk LEGO univers. Spillet forventes lanceret i Arbejdet med at forberede fremtidens vækst viser således god fremdrift, til trods for at branchen byder på store udfordringer. Strategisk retning i 2008 Igennem de seneste år er nået meget væsentlige resultater inden for periodens væsentligste strategiske temaer. LEGO Koncernens fremtidige produktionsstruktur er fastlagt, og udflytningen af størstedelen af produktionen er gennemført. Denne proces forventes at fortsætte frem til 2010 med fortsat fokus på forbedringer i omkostningsstrukturen for at imødegå stigende eksterne omkostninger. I de kommende år planlægges med en balanceret, bæredygtig vækst i omsætningen på 3-7% om året. Dette anses for realistisk, da væksten baseres på LEGO Koncernens kernesortiment, som har genfundet sin store styrke over hele verden. Udvikling af nye kundesamarbejder og nye markeder forventes også at bidrage til væksten. Fortsat opbygning og forbedring af forretningsplatformen vil således gå hånd i hånd med en kontrolleret vækst i årene Forretningsplatformen under opbygning Den fortsatte opbygning af forretningsplatform omfatter i 2008 først og fremmest opnåelse af de planlagte omkostningsbesparelser i forbindelse med udflytning og omstrukturering af forsyningskæden. Dette er af afgørende betydning for koncernens langsigtede lønsomhed. I 2007 er LEGO Koncernens egen innovationsmodel implementeret. Ligesom LEGO produkterne systematisk støtter udviklingen af kreativitet, er virksomhedens nye innovationsmodel bygget op omkring en systematisk tilgang til innovation. Modellen anvendes ikke kun til produktudvikling, men også til forbedring eller nyudvikling af for eksempel forretningsprocesser og markedsføringsmateriale. På IT-området gennemføres i 2007/08 en opdatering af virksomhedens SAP platform og CRM system, ligesom IT platformen i koncernens mærkevarebutikker udskiftes. Gennem bedre understøttelse af koncernens processer sikrer de store investeringer større gennemsigtighed i virksomheden og dermed større manøvredygtighed for koncernens ledere. Endvidere gennemføres en gennemgribende opdatering og modernisering af nøgleværktøjer og nøgleprocesser, herunder Key Account Management, salgs- og driftsplanlægning og finansiel planlægning. Koncernens nye People & Culture strategi er en væsentlig byggeklods i den fremtidige LEGO CITY LINJEN ER VOKSET MED 101% LEGO City er blevet koncernens absolut største linje og udgjorde i % af det samlede salg. Siden 2005 har linjen gennemgået en designmæssig opstramning, så den er blevet mere virkelighedsnær. Nu ligner en fejemaskine den fejemaskine, man vil opleve på villavejene. Den samlede vækst i LEGO City linjen er i perioden 2005 til 2007 på 101%. ÅRSRAPPORT

16

17 BERETNING 2007 forretningsplatform. Strategien indeholder implementering af en række ledelsesværktøjer til blandt andet rekruttering, medarbejderudvikling og medarbejdervurdering, skabelsen af en stærkere, fælles kultur og opbygning af nye vigtige kompetencer som for eksempel opbygning af strategiske partnerskaber. Sikring af fortsat efterspørgsel Det stærke momentum i markedet kombineret med høje forventninger om vækst fra virksomhedens kunder, detailhandlen, understøtter LEGO Koncernens mål for de kommende år om fortsat omsætningsvækst. Gennem et stærkt fokus på udviklingen af produktlinjer baseret på kernen LEGO klodsen og LEGO systemet samt en fortsat styrkelse af planlægnings-, markedsførings- og salgsarbejdet er målet i de kommende år at fastholde en profitabel vækst i salget til detailhandlen på 3-7%. Indsatsen vil også omfatte LEGO Koncernens direkte salg til forbrugerne gennem mærkevarebutikker samt postordre- og onlinesalg. Planerne omfatter en videreudvikling af salgskanalerne, forbedring af kendskabet til og samarbejdet med LEGO entusiaster over hele verden samt udvikling og vækst i koncernens virtuelle platforme. af LEGO legen. Dette er grundlaget for LEGO Koncernens unikke position og dermed virksomhedens differentiering på markedet. LEGO sortimentet vil fortsat udgøre en relativt lille niche på det globale legetøjsmarked med en markedsandel på nogle få procent. Derfor satser virksomheden på differentiering samt et udstrakt samarbejde med partnere inden for alle led af virksomhedens globale værdikæde. LEGO Koncernen vil herigennem blive en mere netværksbaseret virksomhed. Samtidig vil samarbejdet med virksomhedens kernebrugere og de mange LEGO communities fortsat blive understøttet og udbygget. Denne forretningsmodel indebærer en balanceret relation til koncernens seks stakeholdergrupper. LEGO Koncernen har allerede i 2006 formuleret målsætninger for alle stakeholdergrupperne. Disse målsætninger er yderligere videreudviklet i 2007, og en fortsat balanceret tilgang til alle stakeholdergrupper vil være et vigtigt grundlag for virksomhedens arbejde i fremtiden. NYT ELEKTRISK BYGGESYSTEM I efteråret 2007 blev LEGO Koncernens nye elektriske byggesystem lanceret. De såkaldte Power Functions kan bygges sammen med ethvert LEGO produkt og tilføjer nye funktioner til legen. Systemet er udarbejdet i tæt samarbejde med udvalgte AFOLs (Adult fans of LEGO), som i en årrække har efterspurgt ny teknologi i produkterne. De første Power Functions elementer bliver brugt i LEGO Technic, LEGO Creator og LEGO Star Wars produkter. Et premium brand på det globale marked Ved udgangen af 2010 forventes LEGO Koncernen at have gennemført en fundamental forandring af sin forretningsmodel og dermed at have sikret, at en langsigtet, bæredygtig forretningsplatform er på plads. Grundlaget vil være et premium brand. Tro mod sit motto Det bedste er ikke for godt vil virksomheden fortsat levere en meget høj kvalitet. Produktudbuddet vil være tro mod historien, autentisk og samtidig originalt og moderne i sit udtryk. De to fundamentale former for leg, at skabe noget og at lege rollelege, støttes af LEGO produkterne. Dertil kommer, at produkterne skaber læring igennem leg, idet både systematik, logik og kreativitet udvikles ÅRSRAPPORT

18

19 BERETNING 2007 Stakeholder relationer - et bæredygtigt samarbejde Ud fra mottoet Det bedste er ikke for godt stræber LEGO Koncernen konstant efter at være verdens bedste legetøjsvirksomhed. Samspillet med stakeholders er for LEGO Koncernen en naturlig del af denne mission. For at sikre en systematisk tilgang til denne dialog har ledelsen defineret fem primære stakeholdergrupper, som alle interagerer med den sjette, det omliggende samfund. Det er vigtigt, at interaktionen med stakeholdergrupperne sker på et grundlag, der er værdiskabende for helheden. Det er blandt andet derfor, LEGO Koncernen som den første legetøjsproducent tilsluttede sig FN s Global Compact i De 10 principper i Global Compact sætter nogle gode rammer for, hvordan virksomheder opfører sig ansvarligt. LEGO Koncernen arbejder derfor med en balanceret bæredygtighedsmodel, hvori de tre forhold, som vurderes som væsentligst for stakeholderne, er integreret. Disse tre områder er stakeholdernes forventninger om værdiskabelse, deres forventninger til brandet og endelig deres forventninger til, hvordan virksomheden forvalter sit samfundsmæssige ansvar. Der er en tæt sammenhæng mellem disse tre områder, som derfor ikke kan adskilles. De enkelte stakeholderes krav og forventninger inden for de tre områder er dog forskellige, og derfor er foretaget en overordnet kortlægning af disse som udgangspunkt for arbejdet med langsigtet, balanceret værdiskabelse. I arbejdet med at definere stakeholdernes forventninger er der taget udgangspunkt i de stakeholders, der naturligt indgår i værdikæden, det vil sige forbrugere, kunder, medarbejdere, og forretningspartnere, mens ejerne sætter den overordnede retning samt rammer og krav. Resultater og ansvar i forhold til samfundet er udledt af de forventninger, som de øvrige stakeholdere i værdikæden har. På den måde sikres, at indsatsområder i forhold til samfundet er baseret på virksomhedens værdier og mission og er i overensstemmelse med den strategiske retning. Og dermed at de bidrager til den langsigtede værdiskabelse og fastholdelse af konkurrenceevnen, hvilket er forudsætningen for en langsigtet bæredygtig udvikling. BALANCERET BÆREDYGTIGHEDSMODEL ÅRSRAPPORT

20 BERETNING 2007 I det følgende gennemgås LEGO Koncernens stakeholder grupper og virksomhedens tilgang til disse. I bæredygtighedsrapporten, som udkommer i foråret 2008, redegøres mere detaljeret for resultaterne fra 2007 i relation til virksomhedens stakeholders. Forbrugere Glæden ved at bygge. Stoltheden ved at skabe. LEGO Koncernen arbejder konstant og målrettet på at levere produkter, som kan give forbrugerne de udviklende legeoplevelser, som virksomheden gennem generationer har været og stadig er kendt for. Det er brand-værdierne kreativitet, kvalitet og sjov leg, der er styrende for virksomhedens relation til forbrugerne. I disse år arbejder virksomheden aktivt med involvering af forbrugerne i produktudviklingen. Det sker gennem LEGO entusiasters direkte deltagelse i udvikling af specifikke produkter, og det sker gennem en tæt, løbende dialog med forbrugerne om såvel eksisterende som fremtidige produkter. Herigennem får virksomheden værdifuld indsigt i forbrugerønsker og -adfærd, ligesom forbrugerne får direkte indflydelse på LEGO sortimentet. Et eksempel herpå er et hobbytog, som blev lanceret i Togæsken blev udviklet i samarbejde med ti LEGO entusiaster, som blev bedt om at udvikle forskellige togmodeller på basis af et sæt LEGO elementer. Den færdige æske giver mulighed for at bygge hele 30 forskellige togmodeller, som alle er udviklet af LEGO entusiasterne. Togæsken sælges gennem LEGO Koncernens egne varemærkebutikker og internetsalg. Det bedste er ikke for godt Kvalitet er et nøgleord for LEGO Koncernen, og det er afgørende for at være bedst, at kvalitet gennemsyrer al kontakt med forbrugerne. Et væsentligt element i kvaliteten er produktsikkerhed, og der arbejdes fokuseret på, at alle LEGO produkter er sikre. Det vil sige, at de altid lever op til eller overgår lovgivningens strengeste krav. Produktsikkerhed er således en integreret del af udviklingen af nye LEGO produkter. Det indebærer løbende tests og kontroller både af de enkelte elementer og af de råmaterialer, der indgår heri. Alle disse krav er klart beskrevet i LEGO Koncernens omfattende produktsikkerhedshåndbog. I løbet af 2007 har der i legetøjsindustrien været et meget højt antal tilbagekaldelser af produkter, der ikke har levet op til standarderne for legetøjssikkerhed. Dette medførte stor opmærksomhed i medierne og hos kunder og forbrugere. LEGO Koncernen foretog på den baggrund en ekstra gennemgang af de systemer, som skal sikre legetøjets sikkerhed, ligesom der blev foretaget ekstra tests ved uafhængige testlaboratorier. Som forventet blev der ikke fundet nogen problemer med LEGO produkterne. Den megen fokus på legetøjssikkerhed har dog betydet, at LEGO Koncernen har igangsat en omfattende opdatering og udvikling af de systemer, der anvendes til at sikre, at det løbende kan dokumenteres, at LEGO produkterne overholder gældende sikkerhedskrav. LEGO Koncernens mål er at producere legetøj, der er så sikkert, at det aldrig bliver nødvendigt at foretage en tilbagekaldelse. Der har i 2007 ikke været produkttilbagekaldelser, og LEGO Koncernen har således nået det mål, der blev sat for Målet føres videre til For at sikre at en eventuel beslutning om produkttilbagekaldelse sker med udgangspunkt i forbrugerhensyn og på basis af virksomhedens retningslinjer for produktsikkerhed, tages sådanne beslutninger af et tværorganisatorisk forum i virksomheden. 18 ÅRSRAPPORT 2007

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen H.D. STUDIET I FINANSIERING HOVEDOPGAVE FORÅR 2010 OPGAVELØSER: MADS A. RASMUSSEN VEJLEDER: CLAUS BAJLUM Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen 2010 H A N D E L S H Ø J S K O L E N I KØBENHAVN

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen

Strategisk analyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen Strategisk analyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen Forfatter: Nikolina Eyðbjørnsdóttir Vejleder: Jesper Banghøj Copenhagen Business School HD(R) 2010 Indholdsfortegnelse Forkortelser...5 1 Indledning...6

Læs mere

Virksomhedsprofil En introduktion til LEGO Koncernen 2009

Virksomhedsprofil En introduktion til LEGO Koncernen 2009 Virksomhedsprofil En introduktion til LEGO Koncernen 2009 Indhold Eventyret begyndte i 1932 3 LEGO Koncernen i hovedtal 4 Retningen mod fremtiden 5 LEGO Koncernen 6 Idé og produktion 7 Århundredets legetøj

Læs mere

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 9 FORVENTNINGER 10 RESULTATER PR. BRAND 18 KONCERNRESULTAT 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR

Læs mere

Årsrapport 2010/11. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911

Årsrapport 2010/11. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911 Årsrapport 2010/11 Bang & Olufsen a/s koncernen CVR-nr. 41257911 Indhold 3 Kære Bang & Olufsen aktionær 5 Selskabsoplysninger med videre 6 Bang & Olufsen kort fortalt 12 Femårsoversigt, hoved- og nøgletal

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

Årsrapport. Innovators in sound. CVR-nr. 24257843

Årsrapport. Innovators in sound. CVR-nr. 24257843 103 / Ledelsesberetning / FORORD FRA BESTYRELSEN GN Store Nord A/S Årsrapport 2013 Innovators in sound CVR-nr. 24257843 104 / Ledelsesberetning / FORORD FRA BESTYRELSEN Den globale udvikling er afhængig

Læs mere

CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012

CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012 CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012 MARKEDSOVERSIGT VORES MARKEDER 1 Danmark Norge Sverige Finland Polen Tyskland Baltikum 2 Storbritannien Frankrig Schweiz Italien Portugal Sydøsteuropa 3 Rusland Ukraine Kasakhstan

Læs mere

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28 Årsrapport 2013/14 Gabriel Holding A/S CVR nr. 58 86 87 28 Gabriel sætter rekord i omsætning og resultat Resumé Omsætningen steg til 281,8 mio. kr. (264,9 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) blev

Læs mere

Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365

Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365 Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365 9 22 26 30 Gennemsigtighed er det nye sort En række virksomheder er blandt de første til at imødegå en ny forbrugertrend Indien kan blive

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER

5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER ÅRSRAPPORT 2010/11 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER 12 IC COMPANYS ARBEJDE MED CORPORATE GOVERNANCE 16 DIREKTION OG BESTYRELSE

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3 ÅRSRAPPORT 2012/13 B IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2012/13 LEDELSESBERETNING 2 INDLEDNING 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 STRATEGI OG KAPITALSTRUKTUR 11 FORVENTNINGER 12 SEGMENTRESULTATER 20 KONCERNRESULTAT 24 RISIKOSTYRING

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Resultat og retning 2011-2012

Resultat og retning 2011-2012 Resultat og retning 2011-2012 VisitDenmark VisitDenmark er den eneste organisation, der markedsfører hele Danmark som destination for ferie- og mødeturister i udlandet. Introduktion 4: Resultater 2011

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

5 HOVED- OG NØGLETAL 11 FORVENTNINGER 12 IC COMPANYS UDVIKLER 11 SPORTS- OG MODEBRANDS MED FORSKELLIGE OPGAVER 34 VIRKSOMHEDSANSVAR I IC COMPANYS

5 HOVED- OG NØGLETAL 11 FORVENTNINGER 12 IC COMPANYS UDVIKLER 11 SPORTS- OG MODEBRANDS MED FORSKELLIGE OPGAVER 34 VIRKSOMHEDSANSVAR I IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2011/12 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 KONCERNSTRATEGIEN UNDERSTØTTER AMBITIONEN OM AT UDVIKLE IC COMPANYS I RETNING AF PREMIUM-SEGMENTET 11 FORVENTNINGER 12 IC COMPANYS UDVIKLER 11 SPORTS- OG MODEBRANDS

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

KONSOLIDERET ÅRSRAPPORT. Et stærkere andelsselskab på et vanskeligt marked. takket være effektiv drift, stærke globale brands og voksende markeder

KONSOLIDERET ÅRSRAPPORT. Et stærkere andelsselskab på et vanskeligt marked. takket være effektiv drift, stærke globale brands og voksende markeder 2 4 KONSOLIDERET ÅRSRAPPORT Et stærkere andelsselskab på et vanskeligt marked takket være effektiv drift, stærke globale brands og voksende markeder Det globale mælkemarked er turbulent, men også fuld

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden SustainabilityTrends Deloitte Sustainability Spring 2014 Fem trends former fremtiden 2 4 10 18 26 32 Kontrol er godt. Samarbejde er bedre Øget værdi af compliance Tænk sammenhæng og vis værdiskabelsen

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere