Årsrapport 2007 LEGO Koncernen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2007 LEGO Koncernen"

Transkript

1 Årsrapport 2007 LEGO Koncernen

2

3 Hoved- og nøgletal, LEGO Koncernen Resultatopgørelse: Nettoomsætning Omkostninger (6.556) (6.393) (6.605) (6.394) (7.919) Resultat før særlige poster (99) (1.148) Nedskrivning af anlægsaktiver (677) (172) Omstruktureringsomkostninger og andre særlige poster (46) (350) (129) (136) (283) Finansielle poster (35) (44) (51) (75) 88 Resultat før skat (987) (1.515) Resultat af fortsættende aktiviteter (1.284) (965) Resultat af ophørende aktiviteter (516) 77 Årets resultat (1.800) (888) Balance: Aktiver vedrørende fortsættende aktiviteter Aktiver vedrørende ophørende aktiviteter Aktiver i alt Egenkapital Gældsforpligtelser vedrørende fortsættende aktiviteter Gældsforpligtelser vedrørende ophørende aktiviteter 271 Pengestrømsopgørelse: Pengestrømme fra driftsaktivitet Investering i materielle aktiver Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (467) 597 (656) (70) (205) Samlede pengestrømme (541) Medarbejdere: Gennemsnitligt antal medarbejdere (heltidsansatte), fortsættende aktiviteter Gennemsnitligt antal medarbejdere (heltidsansatte), ophørende aktiviteter Nøgletal (i %) Bruttomargin 65,0 64,9 58,0 57,9 54,3 Overskudsgrad (ROS) 18,1 17,0 5,4 (14,5) (23,7) Nettomargin 12,8 16,5 3,0 (28,6) (13,1) Egenkapitalforrentning (ROE) 71,6 147,1 44,2 (131,0) (28,1) ROIC I 69,7 63,6 16,2 (2,0) (13,5) ROIC II 77,1 67,4 15,2 (18,9) (19,1) Soliditetsgrad 27,9 17,2 8,0 5,9 26,7 Soliditetsgrad (inkl. ansvarlig lånekapital) 46,2 33,2 8,0 5,9 26,7 Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Anbefalinger og Nøgletal 2005 udarbejdet af Den Danske Finansanalytikerforening. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis. Hoved- og nøgletal er udarbejdet i henhold til IFRS og er tilpasset således, at LEGO A/S koncernstruktur afspejles. Parenteser angiver negative tal.

4 NETTOOMSÆTNING RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT (400) (800) (1.200) (1.600) AKTIVER I ALT SOLIDITETSGRAD INKL. ANSVARLIG LÅNEKAPITAL 50% 45% % 35% 30% % 20% % 10% % 0% INVESTERINGER I MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 700 FRIE PENGESTRØMME FØR FINANSIERING (500)

5 INDHOLD 75 ÅR UNG BERETNING: ÅRETS RESULTAT Stigende omsætning Resultat før særlige samt finansielle poster og skat Særlige poster Finansielle poster Selskabsskat Årets resultat Egenkapital og pengestrømme MARKEDS- OG SALGSUDVIKLING Det globale marked LEGO salget STRATEGISK RETNING FASTHOLDES Opdeling i faser RESULTATER I 2006 OG Omstrukturering og udflytning af forsyningskæden Forbedring af produktporteføljens lønsomhed Forberedelse til vækst STRATEGISK RETNING I Forretningsplatformen under opbygning Sikring af fortsat efterspørgsel Et premium brand på det globale marked STAKEHOLDER RELATIONER FORBRUGERE Det bedste er ikke for godt Europas bedste forbrugerservice KUNDER FORRETNINGSPARTNERE Tæt samarbejde om udflytningen Code of Conduct sætter rammerne MEDARBEJDERE Kompetencer i fokus Mål for ulykkesfrekvens ikke nået Certificering i Europa SAMFUND OG MILJØ Læring gennem leg LEGO Charity Holistisk tilgang til miljøpåvirkningen AKTIONÆRER Ejerstruktur KIRKBI A/S Bestyrelse Direktion og koncernledelse Risikostyring FORVENTNINGER TIL REGNSKAB: Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter

6

7 FORORD 75 år ung I august 2007 var det 75 år siden, LEGO Koncernen blev grundlagt. Siden da har virksomheden, drevet af grundlæggerens holdning og virksomhedens motto, Det bedste er ikke for godt, udviklet sig til en af verdens mest kendte og anerkendte virksomheder. Børn over hele kloden henrykkes over LEGO klodsen i skabende og sjov leg. Forældre værdsætter LEGO systemets udviklende evne og er trygge ved LEGO klodsens høje kvalitet. Pædagoger inspireres af systemets evne til at skabe læring i leg. Den store efterspørgsel efter LEGO produkterne i 2007 bekræftede denne position og gav en god baggrund at fejre 75 års jubilæum på. Efter en målrettet indsats over en årrække fra ledelse og medarbejdere fremstår LEGO Koncernen fornyet og forynget. Vækst og lønsomhed er genskabt. Bedre leveringsdygtighed og serviceløft har øget kundernes tilfredshed og LEGO Koncernens markedsandele. Nye kompetencer har styrket konkurrenceevnen. Efter nogle forretningsmæssigt vanskelige år kunne LEGO Koncernen således fejre jubilæum med rank ryg. Resultaterne i 2007, en stærkt stigende efterspørgsel og en særdeles tilfredsstillende indtjening, bekræftede, at den strategi, koncernen har fulgt siden 2004, er den rette. Også 2007 stillede store udfordringer til medarbejderne. Udflytningen af store dele af produktionsapparatet er en meget vanskelig og ressourcekrævende opgave, hvis løsning kræver en stor indsats fra de fleste af virksomhedens funktioner. Det er imponerende, at størsteparten af den store efterspørgsel efter LEGO produkterne alligevel kunne tilfredsstilles. LEGO Koncernens bestyrelse og virksomhedens ejere er meget taknemmelige over for alle medarbejdere for denne fremragende indsats. I 2007 fortsatte arbejdet med at opnå en balanceret værdiskabelse, således at alle virksomhedens stakeholdergrupper tilgodeses. Det tætte samarbejde med såvel forbrugere som kunder og andre forretningspartnere blev udbygget i løbet af året med gode resultater. Dette arbejde vil fortsætte i de kommende år. Et element i denne strategi er også at øge opmærksomheden på god governance i virksomheden, og det har i 2007 blandt andet betydet overgang til rapportering efter den internationale regnskabsstandard IFRS, hvilket afspejles i denne årsrapport. Justeringen af selskabsstrukturen er færdiggjort i løbet af året, og den sidste tilpasning af ejerstrukturen forventes afsluttet i Selv om LEGO Koncernen er nået langt i sine bestræbelser på at forny virksomheden og genskabe dens konkurrencedygtighed, udestår stadig en række udfordringer. For at kunne bevare sin position som et premium brand på et meget konkurrencepræget legetøjsmarked skal LEGO Koncernen også i de kommende år arbejde målbevidst med løbende, også brugerdreven, produktfornyelse, stor omkostningsbevidsthed og planlægningssikkerhed samt kundebetjening i topklasse. Men LEGO Koncernen ser fremtidens udfordringer i møde med den styrke, LEGO klodsen og virksomhedens historie giver, og den gode udvikling i 2007 forventes at fortsætte i 2008 med en salgsvækst i størrelsesordenen 3-5% til følge. Udfordringerne er mange, men viljen og evnen til at overvinde dem er stor og fornyet, så vi glæder os sammen med rigtigt mange børn jorden rundt til de næste 75 år. Billund, februar 2008 Mads Øvlisen Bestyrelsesformand ÅRSRAPPORT

8

9 BERETNING 2007 Årets resultat LEGO Koncernens resultat før skat blev i 2007 DKK mio. mod DKK mio. i Resultatet er væsentligt bedre end ventet ved årets begyndelse og betragtes som særdeles tilfredsstillende. LEGO Koncernen har i 2007 ændret regnskabsprincipper, idet koncernen er overgået til internationale regnskabsstandarder (IFRS). Dette betyder en ændring i indregningen af visse regnskabsposter. Også LEGO Koncernens ændrede selskabsstruktur og koncernfællesskabet med LEGO Holding, som beskrevet i årsrapporten for 2006, påvirker sammenligningstallene for 2003 til 2006, som er tilpasset den nye struktur og regnskabspraksis. Ændringerne som følge af de nye regnskabsprincipper fremgår af note 36. Stigende omsætning Det særdeles tilfredsstillende resultat skyldes primært en væsentligt større omsætning end forventet. Dertil kommer engangsindtægter ved salg af bygninger. LEGO Koncernens nettoomsætning steg 2,9% fra DKK mio. i 2006 til DKK mio. i Ved årets start forventedes en faldende omsætning, idet ikke mindst de store udflytningsaktiviteter forventedes at lægge et stort pres på virksomheden. Det lykkedes imidlertid at producere på et niveau, som matchede den stærke efterspørgsel i markedet igennem året. Alle LEGO Koncernens markeder oplevede således en omsætningsstigning i lokal valuta.. Omsætningsstigningen er fortsat drevet af de klassiske produktlinjer LEGO City, LEGO Technic, og LEGO Creator samt af LEGO Star Wars, som er godt på vej til at blive en af koncernens klassiske linjer. BIONICLE er fortsat en af LEGO Koncernens bedst sælgende produktlinjer, selv om 2007 ikke var et vækstår for denne linje. Licens- og royaltyomkostningerne faldt i 2007 til DKK 484 mio. mod DKK 517 mio. året før. Posten omfatter væsentligst royalty til KIRKBI for brug af varemærker, herunder LEGO varemærket, men også licensaftaler med opfindere, designere og andre rettighedshavere om anvendelse af intellektuelle rettigheder er indeholdt. Resultat før særlige samt finansielle poster og skat LEGO Koncernens resultat før særlige samt finansielle poster og skat blev DKK mio. i 2007 mod DKK mio. i Overskudsgraden (ROS) blev i ,1% mod 17,0% i Den øgede omsætning er væsentligste årsag til det særdeles tilfredsstillende resultat, mens en højere investeringsaktivitet, en negativ udvikling i hovedvalutaer og de væsentligt højere omkostninger, herunder den voldsomt stigende oliepris, har påvirket resultatet negativt. Salg af bygninger påvirkede resultatet positivt med DKK 224 mio. mod DKK 141 mio. i Særlige poster Særlige poster i 2007 udgøres væsentligst af DKK 46 mio. i restruktureringsomkostninger. I forhold til sammenligningstallene for 2006 er særlige poster påvirket af IFRS implementerin- Jørgen Vig Knuds torp, administrerende direktør ÅRSRAPPORT

10 BERETNING 2007 gen. Årsagen hertil er, at en række restruktureringshensættelser foretaget i 2004 først opfylder indregningskravene i IFRS i Særlige poster udgør i 2006 en udgift på DKK 80 mio. mod en indtægt på DKK 280 mio. efter de tidligere regnskabsprincipper. Finansielle poster Totalt set var finansielle poster stort set uændret i forhold til året før, dvs. en nettoudgift på DKK 35 mio. i 2007 mod en nettoudgift på DKK 44 mio. i Selskabsskat Selskabsskat udgør DKK 386 mio. mod en indtægt på DKK 9 mio. året før. Årets effektive skatteprocent er 27% mod -1% sidste år, idet LEGO Koncernen i 2006 anvendte skattemæssige underskud, der ikke tidligere havde været aktiveret. Årets resultat Årets resultat blev DKK mio. mod DKK mio. i Egenkapital og pengestrømme Aktiverne er reduceret bl.a. som følge af salg af bygninger og udgør DKK mio. i 2007 mod DKK mio. ved udgangen af Afkastet af den investerede kapital (ROIC I) var i ,7% mod 63,6% i Egenkapitalen er efter årets resultat og udlodning af udbytte forøget med DKK 488 mio. til DKK mio. i Soliditeten ved årets udgang i 2007 udgør 27,9%. Forrentningen af egenkapitalen (ROE) blev i ,6% mod 147,1% i Koncernens pengestrømme fra driftsaktiviteter er i 2007 positivt påvirket af det stigende resultat, men som følge af stigende skattebetalinger faldt pengestrømme fra driftsaktivitet fra DKK i 2006 til DKK mio. i Pengestrømme fra investeringsaktivitet er faldet som følge af stigende investeringer, og mindre salg af aktiver, mens pengestrømme fra finansieringsaktivitet er faldet som følge af optagelse af subordineret lån på DKK mio. i 2006, samt tilbagebetaling af realkreditlån i Koncernens samlede pengestrømme er således faldet fra DKK mio. i 2006 til DKK 592 mio. i For 2007 forventes i 2008 en udbyttebetaling på DKK 1 mia. Udbyttebetalingen reflekterer strategien bag den nye selskabsstruktur, hvor LEGO Koncernen udelukkende er driftsselskab, mens al overskydende likviditet udloddes til moderselskabet LEGO Holding A/S. Markedsog salgsudvikling Det globale marked Det globale marked for traditionelt legetøj var stort set uændret i I USA var der i starten af året tegn på vækst, men i løbet af andet halvår blev markedet presset af en usikker økonomi og adskillige tilbagekaldelser af legetøj. Dertil kommer, at året ikke bød på deciderede modediller blandt legetøj. Totalt set forblev det amerikanske marked derfor uændret i Derimod oplevede det europæiske marked for traditionelt legetøj totalt set en svag vækst. De fleste lande havde vækstrater på et par procent, men nogle af de østeuropæiske markeder oplevede tocifrede vækstrater i Det største asiatiske marked, Japan, faldt op mod 5% i løbet af året, mens det øvrige Asien opnåede stærk vækst, især trukket op af Kina. I Sydamerika skabte især Brasilien og Mexico vækst på markedet i LEGO salget Salget af LEGO produkter i detailhandlen opnåede i 2007 tocifrede vækstrater på en række af de nordeuropæiske markeder, blandt andet en stigning på 15% i Storbritannien. Samtidig blev LEGO Koncernens stærke position i de østeuropæiske lande yderligere styr- 8 ÅRSRAPPORT 2007

11 BERETNING 2007 ket i 2007 med markant salgsvækst i blandt andet Rusland, Tjekkiet og Ungarn. Væksten på de nord- og østeuropæiske markeder var især drevet af klassiske produktlinjer som LEGO City, LEGO Creator, LEGO DUPLO og LEGO Star Wars, men også nylanceringer viste gode resultater på disse markeder. I Mellem- og Sydeuropa kom væksten i LEGO salget først rigtigt i gang i andet halvår. Samlet set blev væksten i dette område ca. 6%, men både Italien og Spanien nåede tocifrede vækstrater i Også i Mellem- og Sydeuropa er de klassiske produktlinjer de bedst sælgende. Til trods for tendensen til stagnation på det amerikanske marked, steg LEGO salget i USA med 4% i lokal valuta stærkt drevet af LEGO Star Wars samt produktlinjerne LEGO Creator og LEGO City. På grund af den svækkede dollarkurs er væksten dog væsentligt mindre, når der omregnes til danske kroner. I Kina åbnedes den første LEGO butik i Beijing i samarbejde med kæden Kidsland efter et koncept, som anvendes i Japan. Kina er fortsat et lille marked for LEGO Koncernen, men spås gode vækstmuligheder i de kommende år. Også en række andre, mindre markeder som f.eks. Australien, New Zealand og Mexico opnåede tocifrede vækstrater. Også i den direkte kontakt med forbrugerne nåede LEGO Koncernen gode resultater i LEGO Education, som leverer undervisningsmaterialer til børn og unge helt fra førskolealderen og til universitetsstudierne, udvikler sig særdeles positivt og opnår støt stigende udbredelse over hele verden med tocifrede vækstrater. Det direkte salg til forbrugerne havde ligeledes sunde vækstrater i Det direkte salg sker gennem internetsalg, postordresalg samt egne varemærkebutikker. Omsætningsstigningen tilskrives dels forbrugernes stigende interesse for internetkøb og dels en række tiltag til forbedring af kundeoplevelsen i såvel varemærkebutikkerne som online salget. Samlet set opnåede LEGO Koncernen en mindre stigning i sin globale markedsandel i OMSÆTNINGENS FORDELING 2007 Centralog Sydeuropa - 27,1% Nordamerika, Australien, New Zealand, Storbritannien - 30,1% Community, Education, Direct - 16,3% Norden, Benelux, Østeuropa, Asien - 26,5% OMSÆTNINGENS FORDELING 2006 Centralog Sydeuropa - 27,2% Nordamerika, Australien, New Zealand, Storbritannien - 32,4% Community, Education, Direct - 15,8% Norden, Benelux, Østeuropa, Asien - 24,6% ÅRSRAPPORT

12

13 BERETNING 2007 Strategisk retning fastholdes LEGO Koncernen har nu gennemført fire år af sin syvårige strategi, som har til formål at skabe en gennemgribende forandring af virksomheden og videreudvikle LEGO brandet som et synonym for den kreative bygge- og rolleleg, som giver læring gennem leg. I løbet af årene gennemgår LEGO Koncernen en fundamental ændring af hele virksomheden dens processer, forretningsgange, struktur og ikke mindst relationen til stakeholders. Opdeling i faser Strategiplanen er opdelt i faser med hver sine prioriteringer. Første fase gennemførtes i og bragte virksomheden ud af en finansiel krise, som var resultatet af flere års dårlige økonomiske resultater som følge af urentabel vækst. Anden fase af strategien påbegyndtes i Denne fase har 3 hovedtemaer. - Omstrukturering og udflytning af forsyningskæden - Forbedring af produktporteføljens lønsomhed - Forberedelse til vækst Målet i denne fase er at skabe en bæredygtig kerneplatform, som sikrer den langsigtede lønsomhed. For at gennemføre denne fase skabte LEGO Koncernen i 2006 en ny organisationsstruktur. Gennem blandt andet den nye produktionsstruktur, investering i nye ITplatforme, udvikling af medarbejderkompetencer og implementering af veldefinerede og robuste kerneprocesser bygges grundlaget for LEGO Koncernens langsigtede udvikling. Fasen betragtedes som en forberedelse til den omsætningsvækst, som ved planens begyndelse var forudset fra Resultater i 2006 og / Stabilisere virksomheden (få kontrol) Opbygge og forsvare portefølje af kerneprodukter Med anden fases fokus på at genskabe en konkurrencedygtig virksomhed med en langsigtet bæredygtig lønsomhed forventedes en uændret eller endog svagt faldende omsætning, da refokuseringen på kernen i virksom- Rebalancere kapitalstruktur Styrke kerneforretning Vækst / Opbygge platform Bæredygtig vækst Overlevelse Opbygge en bæredygtig platform for vækst ÅRSRAPPORT

14 BERETNING 2007 heden skar flere produktlinjer fra sortimentet. På grund af den vellykkede repositionering af LEGO produkterne og den positive udvikling i markedet opnåede LEGO Koncernen i 2006 og 2007 imidlertid en omsætningsstigning på henholdsvis 11% og 3%. I tråd med det stærke fokus på lønsomhed er omsætningsstigningen sket med øget værditilvækst for både LEGO Koncernen og dens kunder. Omstrukturering og udflytning af forsyningskæden Ved udgangen af 2007 er næsten hele virksomhedens distribution flyttet til eksterne partnere. Distribution i Nordamerika foregår fra to distributionscentre i henholdsvis Texas (til detailhandlen) og Tennessee (direkte til forbrugerne). Al distribution til detailhandlen i resten af verden foregår fra et distributionscenter i Tjekkiet, mens den resterende distribution direkte til forbrugerne håndteres i Danmark. Dertil kommer, at ca. 70% af LEGO Koncernens pakkeaktiviteter og ca. 20% af støbeaktiviteterne er flyttet til eksterne partnere i Østeuropa og Mexico har dermed været et år, hvor en meget stor aktivitetsmængde og betragtelige mængder af produktionsudstyr er udflyttet. Eksempelvis har 90% af pakkeudstyret på et tidspunkt i løbet af året været i transit. Udflytningen er sket i en periode med omsætningsstigning til trods for forventet omsætningsnedgang. Det er derfor meget tilfredsstillende, at det lykkedes for LEGO Koncernen at imødekomme størsteparten af den øgede efterspørgsel efter LEGO produkter. Udflytningen har i løbet af 2006 og 2007 vist sig at være væsentligt mere omkostningskrævende og kompliceret end forudset ved planens vedtagelse. Det ses blandt andet i et større behov end forventet for integration mellem parterne på IT-området. På baggrund af disse udfordringer og det øgede kapacitetsbehov som følge af større omsætning end forventet blev det i 2007 besluttet at udskyde yderligere flytning af støbeaktiviteter måneder, således at udflytningen forventes afsluttet i Størstedelen af produktionen vil fortsat foregå i henholdsvis Østeuropa og Mexico, mens en del af produktionen vil foregå i Billund, Danmark. Forbedring af produktporteføljens lønsomhed Resultaterne for såvel 2006 som 2007 viser, at LEGO Koncernen er nået langt i bestræbelserne på at forbedre lønsomheden. Det langsigtede mål om en overskudsgrad (ROS) på 13,5% er nået både i 2006 og En overskudsgrad på 13,5% efter betaling af varemærkelicens betyder, at koncernen og varemærket tilsammen skaber et afkast, som er blandt branchens bedste. Dette er helt i overensstemmelse med opfattelsen af LEGO brandet som et premium brand. De gode resultater skyldes et intenst arbejde gennem de seneste fire år med konstant at forbedre og udvikle LEGO Koncernens kerneproduktportefølje gennem målrettet forbedring af produktdesignet og videreudvikling af de ikoniske LEGO produktlinjer. Samarbejdet med detailhandlen forbedres til stadighed. Gennem blandt andet optimering af produktionsplanlægning og distribution samt styrket Key Account Management arbejdes systematisk med marginforbedring for både forhandlerne og LEGO Koncernen. Disse aktiviteter er blevet støttet af en målrettet indsats for at øge effekten af kampagner og promotions, samtidig med at omfanget af priskampagner er væsentligt reduceret. Produktmixet er væsentligt forbedret i de senere år. De mest lønsomme linjer er givet særlig opmærksomhed, og en række mindre lønsomme produkter og produktlinjer er udgået af sortimentet. Endelig er igangsat et arbejde med strategisk prissætning, som også har skabt resultater. Arbejdet med at sikre lønsomheden har indtil nu givet gode resultater. Målene for overskuds- 12 ÅRSRAPPORT 2007

15 BERETNING 2007 grad er nået før planlagt, og væksten er nået gennem værditilvækst frem for volumenvækst. Indsatsen på lønsomhed fortsætter dog med uformindsket styrke gennem fortsatte produktivitetsforbedringer. Ikke mindst fordi en række eksterne faktorer forventes at påvirke LEGO Koncernens lønsomhed negativt i de kommende år. Stigende omkostninger på blandt andet råvarer, transport og lønninger samt valutakursfald på især US dollar medfører et øget pres på lønsomheden. Forberedelse til vækst Udover den løbende produktudvikling af kerneprodukterne inden for såvel eksisterende som nye ikoniske produktlinjer arbejder LEGO Koncernen i disse år yderligere på nogle få større innovationsprojekter. Herigennem sikres, at LEGO Koncernen også i fremtiden kan levere nyskabende produkter, der opfylder forbrugernes ønsker om nytænkning kombineret med det evigunge LEGO system. Et eksempel herpå er LEGO Universe et onlineprojekt, som skal give et meget stort antal brugere mulighed for at bygge, spille og lege med hinanden i et sikkert, underholdende, lærerigt og ikonisk LEGO univers. Spillet forventes lanceret i Arbejdet med at forberede fremtidens vækst viser således god fremdrift, til trods for at branchen byder på store udfordringer. Strategisk retning i 2008 Igennem de seneste år er nået meget væsentlige resultater inden for periodens væsentligste strategiske temaer. LEGO Koncernens fremtidige produktionsstruktur er fastlagt, og udflytningen af størstedelen af produktionen er gennemført. Denne proces forventes at fortsætte frem til 2010 med fortsat fokus på forbedringer i omkostningsstrukturen for at imødegå stigende eksterne omkostninger. I de kommende år planlægges med en balanceret, bæredygtig vækst i omsætningen på 3-7% om året. Dette anses for realistisk, da væksten baseres på LEGO Koncernens kernesortiment, som har genfundet sin store styrke over hele verden. Udvikling af nye kundesamarbejder og nye markeder forventes også at bidrage til væksten. Fortsat opbygning og forbedring af forretningsplatformen vil således gå hånd i hånd med en kontrolleret vækst i årene Forretningsplatformen under opbygning Den fortsatte opbygning af forretningsplatform omfatter i 2008 først og fremmest opnåelse af de planlagte omkostningsbesparelser i forbindelse med udflytning og omstrukturering af forsyningskæden. Dette er af afgørende betydning for koncernens langsigtede lønsomhed. I 2007 er LEGO Koncernens egen innovationsmodel implementeret. Ligesom LEGO produkterne systematisk støtter udviklingen af kreativitet, er virksomhedens nye innovationsmodel bygget op omkring en systematisk tilgang til innovation. Modellen anvendes ikke kun til produktudvikling, men også til forbedring eller nyudvikling af for eksempel forretningsprocesser og markedsføringsmateriale. På IT-området gennemføres i 2007/08 en opdatering af virksomhedens SAP platform og CRM system, ligesom IT platformen i koncernens mærkevarebutikker udskiftes. Gennem bedre understøttelse af koncernens processer sikrer de store investeringer større gennemsigtighed i virksomheden og dermed større manøvredygtighed for koncernens ledere. Endvidere gennemføres en gennemgribende opdatering og modernisering af nøgleværktøjer og nøgleprocesser, herunder Key Account Management, salgs- og driftsplanlægning og finansiel planlægning. Koncernens nye People & Culture strategi er en væsentlig byggeklods i den fremtidige LEGO CITY LINJEN ER VOKSET MED 101% LEGO City er blevet koncernens absolut største linje og udgjorde i % af det samlede salg. Siden 2005 har linjen gennemgået en designmæssig opstramning, så den er blevet mere virkelighedsnær. Nu ligner en fejemaskine den fejemaskine, man vil opleve på villavejene. Den samlede vækst i LEGO City linjen er i perioden 2005 til 2007 på 101%. ÅRSRAPPORT

16

17 BERETNING 2007 forretningsplatform. Strategien indeholder implementering af en række ledelsesværktøjer til blandt andet rekruttering, medarbejderudvikling og medarbejdervurdering, skabelsen af en stærkere, fælles kultur og opbygning af nye vigtige kompetencer som for eksempel opbygning af strategiske partnerskaber. Sikring af fortsat efterspørgsel Det stærke momentum i markedet kombineret med høje forventninger om vækst fra virksomhedens kunder, detailhandlen, understøtter LEGO Koncernens mål for de kommende år om fortsat omsætningsvækst. Gennem et stærkt fokus på udviklingen af produktlinjer baseret på kernen LEGO klodsen og LEGO systemet samt en fortsat styrkelse af planlægnings-, markedsførings- og salgsarbejdet er målet i de kommende år at fastholde en profitabel vækst i salget til detailhandlen på 3-7%. Indsatsen vil også omfatte LEGO Koncernens direkte salg til forbrugerne gennem mærkevarebutikker samt postordre- og onlinesalg. Planerne omfatter en videreudvikling af salgskanalerne, forbedring af kendskabet til og samarbejdet med LEGO entusiaster over hele verden samt udvikling og vækst i koncernens virtuelle platforme. af LEGO legen. Dette er grundlaget for LEGO Koncernens unikke position og dermed virksomhedens differentiering på markedet. LEGO sortimentet vil fortsat udgøre en relativt lille niche på det globale legetøjsmarked med en markedsandel på nogle få procent. Derfor satser virksomheden på differentiering samt et udstrakt samarbejde med partnere inden for alle led af virksomhedens globale værdikæde. LEGO Koncernen vil herigennem blive en mere netværksbaseret virksomhed. Samtidig vil samarbejdet med virksomhedens kernebrugere og de mange LEGO communities fortsat blive understøttet og udbygget. Denne forretningsmodel indebærer en balanceret relation til koncernens seks stakeholdergrupper. LEGO Koncernen har allerede i 2006 formuleret målsætninger for alle stakeholdergrupperne. Disse målsætninger er yderligere videreudviklet i 2007, og en fortsat balanceret tilgang til alle stakeholdergrupper vil være et vigtigt grundlag for virksomhedens arbejde i fremtiden. NYT ELEKTRISK BYGGESYSTEM I efteråret 2007 blev LEGO Koncernens nye elektriske byggesystem lanceret. De såkaldte Power Functions kan bygges sammen med ethvert LEGO produkt og tilføjer nye funktioner til legen. Systemet er udarbejdet i tæt samarbejde med udvalgte AFOLs (Adult fans of LEGO), som i en årrække har efterspurgt ny teknologi i produkterne. De første Power Functions elementer bliver brugt i LEGO Technic, LEGO Creator og LEGO Star Wars produkter. Et premium brand på det globale marked Ved udgangen af 2010 forventes LEGO Koncernen at have gennemført en fundamental forandring af sin forretningsmodel og dermed at have sikret, at en langsigtet, bæredygtig forretningsplatform er på plads. Grundlaget vil være et premium brand. Tro mod sit motto Det bedste er ikke for godt vil virksomheden fortsat levere en meget høj kvalitet. Produktudbuddet vil være tro mod historien, autentisk og samtidig originalt og moderne i sit udtryk. De to fundamentale former for leg, at skabe noget og at lege rollelege, støttes af LEGO produkterne. Dertil kommer, at produkterne skaber læring igennem leg, idet både systematik, logik og kreativitet udvikles ÅRSRAPPORT

18

19 BERETNING 2007 Stakeholder relationer - et bæredygtigt samarbejde Ud fra mottoet Det bedste er ikke for godt stræber LEGO Koncernen konstant efter at være verdens bedste legetøjsvirksomhed. Samspillet med stakeholders er for LEGO Koncernen en naturlig del af denne mission. For at sikre en systematisk tilgang til denne dialog har ledelsen defineret fem primære stakeholdergrupper, som alle interagerer med den sjette, det omliggende samfund. Det er vigtigt, at interaktionen med stakeholdergrupperne sker på et grundlag, der er værdiskabende for helheden. Det er blandt andet derfor, LEGO Koncernen som den første legetøjsproducent tilsluttede sig FN s Global Compact i De 10 principper i Global Compact sætter nogle gode rammer for, hvordan virksomheder opfører sig ansvarligt. LEGO Koncernen arbejder derfor med en balanceret bæredygtighedsmodel, hvori de tre forhold, som vurderes som væsentligst for stakeholderne, er integreret. Disse tre områder er stakeholdernes forventninger om værdiskabelse, deres forventninger til brandet og endelig deres forventninger til, hvordan virksomheden forvalter sit samfundsmæssige ansvar. Der er en tæt sammenhæng mellem disse tre områder, som derfor ikke kan adskilles. De enkelte stakeholderes krav og forventninger inden for de tre områder er dog forskellige, og derfor er foretaget en overordnet kortlægning af disse som udgangspunkt for arbejdet med langsigtet, balanceret værdiskabelse. I arbejdet med at definere stakeholdernes forventninger er der taget udgangspunkt i de stakeholders, der naturligt indgår i værdikæden, det vil sige forbrugere, kunder, medarbejdere, og forretningspartnere, mens ejerne sætter den overordnede retning samt rammer og krav. Resultater og ansvar i forhold til samfundet er udledt af de forventninger, som de øvrige stakeholdere i værdikæden har. På den måde sikres, at indsatsområder i forhold til samfundet er baseret på virksomhedens værdier og mission og er i overensstemmelse med den strategiske retning. Og dermed at de bidrager til den langsigtede værdiskabelse og fastholdelse af konkurrenceevnen, hvilket er forudsætningen for en langsigtet bæredygtig udvikling. BALANCERET BÆREDYGTIGHEDSMODEL ÅRSRAPPORT

20 BERETNING 2007 I det følgende gennemgås LEGO Koncernens stakeholder grupper og virksomhedens tilgang til disse. I bæredygtighedsrapporten, som udkommer i foråret 2008, redegøres mere detaljeret for resultaterne fra 2007 i relation til virksomhedens stakeholders. Forbrugere Glæden ved at bygge. Stoltheden ved at skabe. LEGO Koncernen arbejder konstant og målrettet på at levere produkter, som kan give forbrugerne de udviklende legeoplevelser, som virksomheden gennem generationer har været og stadig er kendt for. Det er brand-værdierne kreativitet, kvalitet og sjov leg, der er styrende for virksomhedens relation til forbrugerne. I disse år arbejder virksomheden aktivt med involvering af forbrugerne i produktudviklingen. Det sker gennem LEGO entusiasters direkte deltagelse i udvikling af specifikke produkter, og det sker gennem en tæt, løbende dialog med forbrugerne om såvel eksisterende som fremtidige produkter. Herigennem får virksomheden værdifuld indsigt i forbrugerønsker og -adfærd, ligesom forbrugerne får direkte indflydelse på LEGO sortimentet. Et eksempel herpå er et hobbytog, som blev lanceret i Togæsken blev udviklet i samarbejde med ti LEGO entusiaster, som blev bedt om at udvikle forskellige togmodeller på basis af et sæt LEGO elementer. Den færdige æske giver mulighed for at bygge hele 30 forskellige togmodeller, som alle er udviklet af LEGO entusiasterne. Togæsken sælges gennem LEGO Koncernens egne varemærkebutikker og internetsalg. Det bedste er ikke for godt Kvalitet er et nøgleord for LEGO Koncernen, og det er afgørende for at være bedst, at kvalitet gennemsyrer al kontakt med forbrugerne. Et væsentligt element i kvaliteten er produktsikkerhed, og der arbejdes fokuseret på, at alle LEGO produkter er sikre. Det vil sige, at de altid lever op til eller overgår lovgivningens strengeste krav. Produktsikkerhed er således en integreret del af udviklingen af nye LEGO produkter. Det indebærer løbende tests og kontroller både af de enkelte elementer og af de råmaterialer, der indgår heri. Alle disse krav er klart beskrevet i LEGO Koncernens omfattende produktsikkerhedshåndbog. I løbet af 2007 har der i legetøjsindustrien været et meget højt antal tilbagekaldelser af produkter, der ikke har levet op til standarderne for legetøjssikkerhed. Dette medførte stor opmærksomhed i medierne og hos kunder og forbrugere. LEGO Koncernen foretog på den baggrund en ekstra gennemgang af de systemer, som skal sikre legetøjets sikkerhed, ligesom der blev foretaget ekstra tests ved uafhængige testlaboratorier. Som forventet blev der ikke fundet nogen problemer med LEGO produkterne. Den megen fokus på legetøjssikkerhed har dog betydet, at LEGO Koncernen har igangsat en omfattende opdatering og udvikling af de systemer, der anvendes til at sikre, at det løbende kan dokumenteres, at LEGO produkterne overholder gældende sikkerhedskrav. LEGO Koncernens mål er at producere legetøj, der er så sikkert, at det aldrig bliver nødvendigt at foretage en tilbagekaldelse. Der har i 2007 ikke været produkttilbagekaldelser, og LEGO Koncernen har således nået det mål, der blev sat for Målet føres videre til For at sikre at en eventuel beslutning om produkttilbagekaldelse sker med udgangspunkt i forbrugerhensyn og på basis af virksomhedens retningslinjer for produktsikkerhed, tages sådanne beslutninger af et tværorganisatorisk forum i virksomheden. 18 ÅRSRAPPORT 2007

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen Årsrapport 2006 LEGO Koncernen Hoved- og nøgletal for LEGO Koncernen [ D K K M I O. ] 2006 2005 2004 2003 2002 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 7.823 7.050 6.315 6.792 9.601 Omkostninger (6.475) (6.582)

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Bæredygtighed 2007 LEGO Koncernen

Bæredygtighed 2007 LEGO Koncernen Bæredygtighed 2007 LEGO Koncernen Bæredygtighed Sammenhængen til årsrapporten LEGO Koncernen lægger vægt på en god dialog med alle væsentlige stakeholders. For at styrke denne dialog udgav LEGO Koncernen

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Den succesfulde leder i krisetider. Ledelsens Dag 2009

Den succesfulde leder i krisetider. Ledelsens Dag 2009 Den succesfulde leder i krisetider Ledelsens Dag 2009 4 scenarier Vækst Scenarie 1 Scenarie 2 Mere af det samme Fagre nye verden Forbruger økonomi Økonomisk vækst, evolutionær påvirkning af strategien

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Håndtering af Kunderelationen Westergaard IT-Konference2014

Håndtering af Kunderelationen Westergaard IT-Konference2014 Håndtering af Kunderelationen Westergaard IT-Konference2014 Semler Gruppen Etablereti1917 Danmarksstørsteprivatejedebilimportør Harsolgtmere end 1.000.000 nyebilersiden 1948 Omsætning ca 9 Mia kr Supporterer144

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper 1 Bæredygtig værdiskabelse Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Kundecentrisk HR. PWC HR & Business Summit 2014. Jesper Mortensen, HR Direktør (jesper.mortensen@tryg.dk) onsdag den 19 november 2014

Kundecentrisk HR. PWC HR & Business Summit 2014. Jesper Mortensen, HR Direktør (jesper.mortensen@tryg.dk) onsdag den 19 november 2014 Kundecentrisk HR PWC HR & Business Summit 2014 Jesper Mortensen, HR Direktør (jesper.mortensen@tryg.dk) 1 onsdag den 19 november 2014 Præsentation Tryg At skabe tryghed og værdi skal være kernen i alt,

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015

Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015 11 % omsætningsvækst understøttet af succesfulde produktlanceringer og valutakursbevægelser Frie pengestrømme på DKK 543 mio. svarende

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Royal Greenland A/S Årsrapport 2012/13

Royal Greenland A/S Årsrapport 2012/13 Royal Greenland A/S Årsrapport 2012/13 Generalforsamling, Nuuk 10. februar 2014 CEO Mikael Thinghuus Årets resultat Omsætningsfremgang trods lavere rejekvoter Resultatopgørelse 2010/11 2011/12 2012/13

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Årsrapport 2005 LEGO Koncernen

Årsrapport 2005 LEGO Koncernen Årsrapport 2005 LEGO Koncernen Udvalgte produktpriser 2005 DUPLO Dora & Diego s Animal Adventure: Dr. Toy: Smart Play Smart Toy : Product of Excellence DUPLO Thomas Load & Carry Set: National Parenting

Læs mere

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag Samfundsmæssigt ansvar i Nordea Skaber tillid hver dag Skaber tillid hver dag Hvad betyder samfundsmæssigt ansvar? Samfundsmæssigt ansvar (CSR) handler om virksomhedens vilje til at tage hensyn til sin

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14

Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14 Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Lena Olving Deputy CEO og

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Bæredygtighedsrapport 2006

Bæredygtighedsrapport 2006 Bæredygtighedsrapport 2006 Dette er LEGO Koncernens første bæredygtighedsrapport. Her kan du læse, hvor vi er med dette arbejde, og hvor vi ønsker at bevæge os hen. Vi vil derfor værdsætte enhver tilbagemelding

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Fusioner. - hvor svært kan det være? www.a-2.dk 2002, A-2 A/S

Fusioner. - hvor svært kan det være? www.a-2.dk 2002, A-2 A/S Fusioner - hvor svært kan det være? 2002, A-2 A/S www.a-2.dk Baggrund og formål med undersøgelsen 2 Resultatet er, at kun 30 pct. af virksomhedshandlerne skabte shareholder value, mens 31 pct. faktisk

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere