Vurdering af kvalitative artikler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering af kvalitative artikler"

Transkript

1 Vurdering af kvalitative artikler Udgangspunktet for vurdering af forskningsartikler er den ideelle artikel udarbejdet på baggrund af det ideelle forskningsprojekt. I alle forskningsprojekter er der imidlertid metodiske problemer af forskellig art, der påvirker forskningsprocessen. Det er derfor vigtigt at kunne vurdere betydningen af disse problemer i forhold til troværdigheden af artiklens resultater. Denne artikel er en systematisk gennemgang af, hvordan man vurderer artikler om kvalitative forskningsprojekter. Der sammenlignes løbende med kvalitetskriterierne for kvantitative artikler, idet hensigten således er at bibringe læseren en forståelse af forskelle og ligheder mellem vurdering af artikler om kvantitative og kvalitative forskningsartikler. Afgrænsning af, hvad der forstås ved kvalitativ forskning, er forskelligt, men i denne artikel er udgangspunktet, at kvalitativ forskning både anvender kvalitative dataindsamlingsmetoder og kvalitative metoder i bearbejdningen af data. Genstandsfeltet Formålet med kvalitative forskningsmetoder er to study things in their natural setting, attempting to make sense of, or interpret, phenomena in terms of the meanings people brings to them (5). Genstandsfeltet inden for kvalitativ forskning er således typisk noget, som man gerne vil forstå, f.eks. en patients oplevelse af sin livsverden (7). Genstandsfeltet kan også være et begreb eller et fænomen, der ønskes udforsket eller udvikling af teorier og hypoteser om forskellige sammenhænge. Heroverfor står kvantitativ forskning, der tilstræber at forklare en hypotese, og som kan gøres op i tal (hvor mange, hvor hyppigt, hvor signifikant er en forskel osv.) I kvalitativ forskning er hensigten ud fra systematisk indsamlede data at opfange essensen og systematisere dem på en så datanær måde som muligt, hvorefter der foretages en analyse. Kvalitativ forskning inden for fysioterapi beskæftiger sig typisk med patientperspektivet på behandlingsforløb f.eks. som patienttilfredshedsundersøgelser, belysning af samarbejdsrelationer, patient-terapeutforholdet eller fysioterapeuters opfattelse af særlige problemstillinger. Det kvalitative design Inden for både kvantitative og kvalitative undersøgelser er den teoretiske referenceramme styrende for tilrettelæggelsen af undersøgelsen. Sundhedsvidenskabelig forskning med kvalitative metoder henter ofte det teoretiske grundlag inden for humanistiske områder som psykologi, pædagogik, kommunikation eller sociologi. I kvalitative undersøgelser lægges stor vægt på, at det teoretiske grundlag tydeliggøres, således at væsentlige begreber og sammenhænge står klart for læseren. Dette skyldes, at validiteten og almengørelsen af en kvalitativ undersøgelse bl.a. hviler på, at metoden er gennemskuelig for læseren. Desuden skal medtages empiriske undersøgelser, der belyser teoriens praktiske anvendelighed. I det følgende gennemgås hvilke kvalitetskriterier, der bør ligge til grund for vurdering af en kvalitativ artikel. Der tages udgangspunkt i de afsnit, som en videnskabelig artikel typisk indeholder, nemlig baggrund, materiale, metode, resultater og diskussion med særlig vægt på vurdering af reliabilitet og validitet. Udgangspunktet er interviewdata indsamlet individuelt, men vurderingskriterierne kan fuldt ud overføres til fokusgruppeinterview og observationsdata. Baggrund undersøgelsens formål og teorigrundlag Baggrunden skal give læseren en forklaring på, hvorfor undersøgelsen skulle laves. Her skal ridses op, hvad man ved inden for området, og udgangspunktet vil inden for sundhedsvidenskab typisk være epidemiologiske data, dvs. hvor stort er problemet, er det stigende, i hvilken befolkningsgruppe forekommer det osv. Læseren skal her præsenteres for andre empiriske undersøgelser, som har beskæftiget sig med problemstillingen. Afsnittet skal munde ud i hvad man ikke ved, og det fører frem til formålet med netop denne undersøgelse og en afgrænsning af forskningsspørgsmålet. Faktaboks 1 viser centrale kriterier til vurdering af forskningsspørgsmålet (2). Vurdering af forskningsspørgsmålet er det klart formuleret? har det sammenhæng med formålet? er den teoretiske og empiriske baggrund velbeskrevet? er der redegjort for forskerens forforståelse? er det relevant for klinisk praksis? er det opstået på baggrund af et klart beskrevet behov? er den kvalitative metode velegnet til besvarelse af spørgsmålet? Forskningsspørgsmål, som berettiger et kvalitativt design vil typisk være et ønske om en dybere forståelse af menneskers livsverden, at der er begrænset viden på området eller omkring betydningen af et begreb. Det vil således være vanskeligt f.eks. at lave et spørgeskema, hvis man ikke ved, hvad man skal spørge om, og en kvalitativ undersøgelse kan derfor bidrage til bedre forståelse og eventuelt hypotesedannelse om genstandsfeltet. Forskningsspørgsmålet skal være forankret i en teoretisk referenceramme, der skal præsenteres i baggrunden på en måde, som gør det muligt for læseren at bedømme Marianne Lindahl fysioterapeut, MPH, Carsten Bogh Juhl fysioterapeut og MPH-studerende. Ergo- og fysioterapeutskolen i Næstved 17

2 18 resultaterne ud fra teorien. Det vil sige, at det ikke er tilstrækkeligt blot at nævne, at udgangspunktet f.eks. er en teori om kommunikation, men den skal beskrives og belyses med særligt fokus på det forskningsspørgsmål, der stilles. Manglende præsentation af teorien er en trussel mod undersøgelsens validitet særlig inden for sundhedsvidenskabelig forskning (9). Den valgte teoretiske referenceramme afspejler forskerens forforståelse, som skal fremgå klart. I kvalitativ forskning indgår forskeren i processen, og for at læseren kan bedømme baggrunden for forskerens tolkning af data, skal læseren kende hans eller hendes faglige perspektiv, eventuelle hypoteser og den valgte teoretiske referenceramme (9). Det er således meget anderledes end i kvantitativ forskning, hvor omhyggeligt beskrevne procedurer netop skal sikre imod indflydelse af forskerens selv og af tilfældigheder. Der kan i videnskabelige tidsskrifter være forskellige krav til, hvor eksplicit forskeren skal redegøre for sin forforståelse. Det er f.eks. forskelligt om brugen af jeg-form er acceptabel, og hvis dette ikke er tilfældet, giver det ikke mening at redegøre for personlige erfaringer og personligt udgangspunkt. Materiale udvælgelse af deltagerne Materialet vil i kvalitative undersøgelser typisk være personer, der følgeligt benævnes deltagerne. Udvælgelsen skal være beskrevet, og der skal være god sammenhæng mellem undersøgelsens formål, og måden hvorpå deltagerne er udvalgt. I kvantitative undersøgelser tilsigter man kvantitativ repræsentativitet, det vil sige at deltagerne er udtrukket ved en tilfældig stikprøve, og på alle væsentlige punkter ligner den gruppe af mennesker, som de blev udtrukket fra (2). Alle i målgruppen principielt skal have lige mulighed for at indgå i undersøgelsen, således at man med statistisk sikkerhed kan sige noget om fænomenets udbredelse og variation. I kvalitative undersøgelser tilsigter man derimod kvalitativ repræsentativitet, det vil sige at forskeren overvejer det kausale felt. Deltagerne skal via deres forskellige kvalitative karakteristika (f.eks. alder, køn, social status, sygdomsvarighed eller -alvor) give mulighed for at belyse forskellige aspekter og nuancer af genstandsfeltet. Udvælgelsen kan derfor være foretaget strategisk eller teoretisk, det vil sige at man f.eks. gerne vil have spredning på demografiske data eller spredning på, hvad den teoretiske referenceramme siger om det kausale felt (12). Faktaboks 2 viser centrale vurderingskriterier for udvælgelse af materiale (3). Vurdering af personudvælgelse er udvælgelsesmetoden begrundet? repræsenterer deltagerne væsentlige relevante kvaliteter i forhold til forskningsspørgsmålet? er det sandsynligt at deltagerne kan belyse forskningsspørgsmålet? præsenteres deltagerne overskueligt og relevant? Modsat kvantitative undersøgelser er det helt legalt undervejs at fastlægge gruppen af deltagere løbende for at belyse flere nuancer af feltet. Snowball sampling, hvor deltagerne udvælges løbende alt afhængig af, hvad foregående interviews belyste, anses ofte for at være en ideel udvælgelsesmetode i kvalitative undersøgelser, men den er vanskelig at gennemføre i praksis. Hvilken metode, der er benyttet i udvælgelsen skal fremgå klart og velbegrundet og have en tydelig sammenhæng med forskningsspørgsmålet. Deltagerne præsenteres med de væsentligste karakteristika enten i dette afsnit eller i resultatafsnittet. Der er i kvalitative undersøgelse de samme krav til en klar præsentation som i kvantitative undersøgelser, uanset hvordan deltagerne er blevet indlemmet, eller hvordan oplysningerne er fremkommet. Opstilling i en tabel giver læseren et godt overblik over deltagernes demografiske data og andre relevante oplysninger. I samme tabel er det en fordel, hvis deltagerne har en kodebetegnelse eller et opdigtet navn, som kan anvendes i resultatafsnittet. Hvis der f.eks. anvendes citater, skal man kunne gå tilbage til tabellen og vurdere resultaterne på baggrund af oplysningerne om den deltager, som omtales. Antallet af deltagere er ikke afgørende for undersøgelsens kvalitet, men afhænger af forskningsspørgsmålet. Der skal være tilstrækkelig mange til, at der opnås datamætning, dvs. at det er de samme temaer og mønstre, der viser sig i materialet (9), og samtidig skal det ikke være flere end data er til at håndtere og overskue. Metode vurdering af processen Både i kvantitative og kvalitative artikler skal den videnskabelige metode være beskrevet fyldestgørende. I kvantitative undersøgelser er fremgangsmåden nøje fastlagt på forhånd og nedskrevet i en protokol. Det skal bl.a. sikre, at metoden kan reproduceres, og at tilfældighedernes indflydelse er minimeret eller taget højde for i designet. Målemetoderne skal være undersøgt for deres målestabilitet og konsistens (reliabilitet), og deres validitet skal ligeledes være vurderet. Beskrivelsen i en artikel skal være udførlig og præcis og gerne med referencer til andre, der har anvendt målemetoderne eller designet inden for området. I artikler omhandlende kvalitative undersøgelser er det også et vurderingskriterium, at metoden er nøje beskrevet, men fleksibiliteten i det kvalitative design bevirker, at metoden kan ændre sig undervejs, og disse ændringer skal der redegøres for. Både dataindsamlings- og databearbejdningsmetoder skal være beskrevet, og i det følgende gennemgås kvalitetskriterier, som danner grundlag for bedømmelsen af en artikel. Metoder til dataindsamling Dataindsamlingsmetoder skal beskrive rammerne for interviews, det vil sige, hvor det foregik, hvem var tilstede, hvor lang tid det tog, om der blev anvendt båndoptager. Det sidste er ikke et krav, men det højner reliabili-

3 teten, at det teknisk er muligt at gengive det sagte og kontrollere rådata (8). Beskrivelsen af dataindsamlingen skal være således, at læseren kan bedømme kvaliteten. Faktaboks 3 viser centrale vurderingskriterier for dataindsamlingsmetoder med udgangspunkt interview (3). Vurdering af dataindsamlingsmetoder er der redegjort for de fysiske rammer? er der redegjort for andre omstændigheder f.eks. andre tilstedeværende, tidspunkt på dagen i forhold til f.eks. træning? har intervieweren personlige relationer til deltagerne? præsenteres interviewguiden og er der redegjort for baggrunden for tilblivelsen? er der anvendt lyd- eller videobåndoptager af god kvalitet? oplyses om interviewets varighed? anvendes flere forskelligartede kilder til belysning af forskningsspørgsmålet (kildetriangulering)? Det er mere troværdigt, at f.eks. en patient har udtalt sig åbent om forholdene i en afdeling, hvis interviewet foregik i patientens hjem og ikke på afdelingen. Oplysninger om interviewets varighed giver mulighed for, at læseren kan bedømme, om forskeren har været emnet grundigt igennem og har haft mulighed for at vende temaerne flere gange. Ligeledes kan det være relevant at oplyse, om interviewet er foregået f.eks. umiddelbart efter træning, og sidst, men ikke mindst hvem foretog interviewet. Det vil typisk være forskeren selv, men vedkommendes eventuelle relationer til deltagerne skal fremgå. Data bliver således mindre valide, hvis forskeren selv forestår den træning, der er genstandsfeltet og selv interviewer patienten om det, eller hvis en kollega på samme afdeling interviewes om det psykiske arbejdsmiljø. Det er sjældent, at forskeren går fuldstændig åbent ind til et interview. Han eller hun har i sin forforståelse nogle forestillinger om, hvilke centrale temaer, der skal belyses og disse præsenteres for læseren i form af en interviewguide med centrale temaer. Temaerne skal være relevante for forskningsspørgsmålet og afspejle den valgte teoretiske referenceramme. Der bør være foretaget pilotinterview med afprøvning af interviewguiden og interviewteknikken, også selv om det er en øvet interviewer. Modsat det strukturerede interview med brug af spørgeskema er fleksibilitet centralt ved det kvalitative interview. Det vil sige, at det skal fremgå, at intervieweren var åben for at erkende nye temaer. Det medfører, at interviewguiden løbende udvikles, hvilket skal nævnes eller markeres i interviewguiden. Det anses ofte for en svaghed ved kvalitativ forskning, at forskeren indgår i en tæt proces med deltagerne, men samtidig er det netop styrken, i og med at forskeren gennem den tætte kontakt får information, som ellers ikke ville være opnåelig. For at sandsynliggøre at deltagerens meninger og holdninger forstås rigtigt i interviewsituationen, kan det med fordel tydeliggøres, hvilke type spørgsmål, der blev stillet for at sikre validiteten. Det kan f.eks. gøres ved at nævne, at der er stillet opfølgende og fortolkende spørgsmål undervejs som f.eks. Det jeg hører dig sige er, er det rigtigt eller Du sagde før at kan du fortælle lidt mere om det (7). Hermed markeres også, at analyseprocessen starter allerede under dataindsamlingen. Metoder til databearbejdning I kvantitativ forskning omtales databearbejdningsmetoder kort med beskrivelse af, hvordan data er sammenstillet til at belyse forskellige dele af forskningsspørgsmålet samt den eller de anvendte statistiske metoder og det anvendte statistikprogram. Inden for kvalitativ forskning skal der redegøres klart og fyldestgørende for, hvilke metoder, der er anvendt til dataanalysen, idet en del af undersøgelsens validitet hviler på denne beskrivelse. Faktaboks 4 viser centrale vurderingskriterier for databearbejdningsmetoder (4). Vurdering af databearbejdningsmetoder hvor relevant er analysen og tolkningen? hvor omfattende er analysen og tolkningen og hvor veldefineret er de enkelte dele af analysen og tolkningen? anvendes flere forskellige perspektiver i analysefasen (forskertriangulering)? anvendes flere forskellige teoretiske perspektiver i analysen af data (teoritriangulering)? Det skal oplyses, om interviewene er udskrevet i fuld længde eller mindre, hvem gjorde det og hvor mange siders udskrift det blev samt eventuelt hvor mange af disse sider, der udgjorde datamaterialet. Det skal endvidere oplyses, hvordan man har sikret sig, at udskrifterne var præcise. Hvis udskrifterne har været sendt til godkendelse hos deltagerne, skal det fremgå, om det har medført ændringer. Hvis det er tilfældet, er der egentlig tale om et nyt datasæt. Det skal endvidere fremgå, hvis man ikke har anvendt alle data, men kun uddrag. Det er et absolut kvalitetskriterium, at der er foretaget en systematisk dataanalyse, således at resultaterne ikke er fremkommet tilfældigt på baggrund af, hvad forskeren ved en hurtig gennemlæsning syntes, var interessant. Der findes forskellige metoder, der er velbeskrevne i litteraturen (5, 10), men fælles for dem alle er, at de kræver øvelse og en systematisk tilgang. Det skal fremgå af artiklen, hvilken metode der er anvendt, hvordan fremgangsmåden har været samt hvem, eller hvor mange, der har været involveret i kodningen. Reliabiliteten af databearbejdningen øges således, når den har involveret flere personer, som uafhængigt af hinanden har foretaget kodning, analyse og sammenfatning af data (6). Der er udviklet programmer til kvalitativ databearbejdning, og hvis disse anvendes, skal det fremgå. Det er imidlertid væsentligt, at den valgte metode 19

4 står i realistisk forhold til datamaterialets omfang og de givne tidsrammer. Resultater præsentation og troværdighed Resultatafsnittet kan med fordel indledes med en oversigt over de vigtigste fund, hvorefter centrale temaer præsenteres. Disse kan præsenteres på to forskellige måder. Resultaterne kan præsenteres alene, som det gøres i kvantitativ forskning, med det ses ofte, at resultaterne præsenteres i temaer, hvor hvert tema diskuteres umiddelbart. Fremstillingen skal være klar og uden mange værdiladede ord. Formuleringen skal være således, at der henføres til deltagerne og kun til dem, dvs. at der ikke anvendes generelle vendinger indeholdende f.eks. man (5). Fremstillingen skal være løftet op over rent referat af interviewene og bære præg af, at der er foregået en analyse på baggrund af den teoretiske referenceramme. deltagere har givet udtryk for, eller de kan have til formål at belyse modsætninger. Sidstnævnte øger validiteten, idet det viser, at forskeren ikke blot er gået efter at få bekræftet sin forforståelse. Det er normalt ikke hensigtsmæssigt at anvende kvantitative udtryk, som f.eks. at 9 ud af 12 mente, eller halvdelen så sådan og sådan på det. Hensigten har netop ikke været at finde ligheder og hyppigheder, men derimod nuancer og forskelle inden for genstandsfeltet. Alligevel kan det dog være på sin plads i mindre grad at anvende en eller anden grad af kvantitative udtryk, hvis det er særlig centralt eller påfaldende. Diskussion resultater, metode og teori En god diskussion sætter resultaterne i forhold til den teoretiske referenceramme og andre empiriske undersøgelser og er desuden kritisk overfor resultaterne på baggrund af metoden. 20 Faktaboks 5 viser centrale vurderingskriterier for resultaterne med udgangspunkt interviewdata (4). Vurdering af resultaterne er datamængden tilstrækkelig til at kunne give en tilstrækkelig dybtgående og bred beskrivelse af forskningsspørgsmålet? sandsynliggøres det at hele datamaterialet anvendes eller redegøres der for udvælgelseskriterier? anvendes løbende analyse og ændringer af dataindsamlingens metoden (iterativ metode)? er deltagerne egnede til at belyse forskningsspørgsmålet? hvad er sammenhængen mellem kategorierne og er de klart beskrevet? Den kodning, der er foretaget, skal løfte emnekategorierne op over rene benævnelser og præsentere nogle samlende emnekategorier, temaer og mønstre i materialet. Temaerne behøver ikke at være de samme som i interviewguiden, da data meget vel kan have vist noget andet interessant, hvilket forskeren være åben for (10). Præsentationen skal bære præg af, at forskeren kender sit stof på tværs af datamaterialet, og for læseren er i stand til at tydeliggøre graden af korrespondens i data, dvs. at ligheder og forskelle belyses på tværs af materialet (11). Koherens i data, dvs. sammenhænge mellem begreberne og temaerne samt disses dynamiske funktion på tværs skal endvidere fremstå klart. Det kan være en fordel at præsentere fænomener eller emnekategorier og disses dimensioner i en tabel, således at læseren får et overblik over materialet. Sædvanligvis, men ikke altid, krydres med citater fra interviewene. Disse skal være centrale, korte og repræsentere alle interviewpersoner, og de skal have en identifikation, som kan føres tilbage til præsentationen af deltagerne (5). Citaterne skal understøtte teksten og skal være korte og velvalgte, dvs. interessante for læseren. De kan både være centrale for, hvad flere Faktaboks 6 viser centrale vurderingskriterier for diskussionen (4). Vurdering af diskussionen er de enkelte af konklusionen tilstrækkeligt udviklet og illustreret? hvordan passer den empiriske teori ind i den eksisterende teori og forestillinger på området? har forskeren været åben for erkendelse af nye teorier eller sammenhænge? diskuteres svagheder og styrkes ved undersøgelsens design og metode? bidrager resultaterne til bedre forståelse af klinisk praksis? diskuteres om resultaterne kan almengøres? Diskussionen bør indledes med en sammenfatning af resultaterne, således at læseren får et overblik over det ofte ret omfattende afsnit. Derefter sættes resultaterne i relation til den teoretiske referenceramme, der dannede udgangspunkt for undersøgelsen, og resultaterne sammenholdes med andre empiriske undersøgelser inden for området. Der vil ofte i data have vist sig andre teorier og nye måder at forstå sammenhænge på. Når det forekommer, skal disse nytilkomne teorier og deres relation til data og til den oprindelige teori præsenteres i diskussionen. Det anses for god kvalitet i en kvalitativ undersøgelse, hvis forskeren har været åben overfor nye måder at se tingene på og demonstrerer, at han eller hun i databearbejdningen har lagt sin forforståelse til side (9). Vurdering af reliabilitet i videnskabelige undersøgelser omfatter de forhold, der har indflydelse på målemetodens stabilitet og konsistens, således at resultaterne er pålidelige og dermed reproducerbare. I vurdering af kvantitative artikler bedømmes pålideligheden på om måleinstrumentets præcision og objektivitet er sikret, om måden at anvende måleinstrumentet på er kalibreret mellem flere undersøgere, og om der eventuelt er foretaget statistisk beregning af måleusikkerheden mellem flere undersøgere (inter-observatørva-

5 riation) og mellem den enkelte undersøgers gentagne målinger (intra-observatørvariation) (1). I kvalitative undersøgelser har reliabiliteten ikke samme fremtrædende plads i vurderingen, idet alene forskerens involvering i processen i en kvalitativ undersøgelse gør det vanskeligt at forestille sig, at andre umiddelbart kan gentage dataindsamlingen og opnå samme resultat. Alligevel er der nogle forhold, som kan bidrage til pålideligheden. I dataindsamlingen er det f.eks. om forskeren på trods af interviewererfaring har gennemført pilotinterview både for at øve egne færdigheder og for at afprøve den teoretiske referenceramme. Data skal være korrekt reproduceret fra interviewsituationen til bånd og videre til tekst, udskriften skal være ordret i sin fulde længde og tjekket grundigt, og der skal være overensstemmelse mellem forskerens feltnotater og nedskrevne indtryk af interviewet umiddelbart efter afslutningen. Det er alt sammen forhold, som skal beskrives, for at læseren kan danne sig et indtryk af reliabilieten. Forskeren kan endvidere sikre konsistensen af databearbejdningen ved, at et uafhængigt panel koder tilfældige udsnit af rådata til emnekategorier. Panelet kan også inddrages i at undersøges datas korrespondens, det vil sige ligheder og forskelle i begreberne i tilfældigt udvalgte udsnit af data (1). Validiteten er mere nærliggende at vurdere og diskutere, dvs. er data troværdige og kan analysen anses for gyldig. Validiteten hviler derfor også til en vis grad på metoden, idet det skal være muligt at følge beslutningsprocessen vedrørende metoden, og det skal anskueliggøres, at forskeren har sikret sig at deltageren mente, hvad han/hun sagde (9). Desuden skal det anskueliggøres, at data opfattes i den kontekst, det er ment. Heri ligge bl.a., at forskeren har været grundig og systematisk i sin databearbejdning og har været stoffet igennem mange gange. Validiteten er ringe, hvis artiklen efterlader det indtryk, at forskeren blot har anvendt de data, der passede til forforståelsen. Endelig hviler validiteten på, om den teoretiske referencerammer var gyldig og logisk at anvende, og om eventuelle andre teorier eller en ny forståelse af sammenhænge blev bragt på banen (4). Resultaterne skal således ikke stå for sig selv uden en teoretisk forankring, som skal være logisk og dækkende. Ekstern validitet diskuteres i kvantitative forskningsartikler på baggrund af om statistisk signifikante resultater kan generaliseres til hele populationen (2). Det hviler på en antagelse om, at man har taget højde for tilfældighedernes indflydelse i udvælgelsen gennem en stor stikprøve, at målemetoderne er reliable og validerede, samt at man har beskrevet og fulgt en forsøgsprotokol, som tager højde for alle tænkelige tilfældigheder eller undersøger, om de findes både i kontrol- og undersøgelsesgruppen. I kvalitativ forskning er det en forudsætning for at overveje en eller anden grad af generaliserbarhed, at deltagerne er en veldefineret og velbeskrevet gruppe (2). Som regel anses det imidlertid for mere rimeligt at tale om begrebsmæssig generaliserbarhed eller almengørelse. Almengørelse betyder, at man forholder sig til, om resultaterne i én eller anden udstrækning er almene for en gruppe. Almengørelse hviler på tre forhold. Det ene er, om resultaterne er forankret i én eller flere teorier, dvs. at resultaterne kan forklares og er valide i forhold til den valgte referenceramme og til eventuelle andre teorier, som viste sig i dataanalysen. Det andet er, om der er pragmatisk validitet, dvs. om resultaterne kan anvendes i klinisk praksis og endelig om metoden er beskrevet på en sådan måde, at det er sandsynliggjort, at data er pålidelige og troværdige. Sædvanligvis afsluttes forskningsartikler med perspektivering og konklusion, hvilket også skal være tilfældet for den kvalitative artikel. Her skal perspektiveringen forholde sig til undersøgelsens praktiske anvendelse og vil desuden typisk pege på behov for yderligere undersøgelser af området. Konklusionen skal være præcis og sat i forhold til den teoretiske referenceramme og skal ikke lægge op til mere, end resultaterne kan bære. Afslutning Det er vigtigt at kunne vurdere kvalitative forskningsresultater på en systematisk måde, således at artiklerne ikke kasseres på baggrund af enkelte skønhedsfejl, men de forskellige metodiske problemer vurderes i forhold til, hvilken betydning det har for resultatet. Endvidere skal læseren være klar over, at der i de fleste tidsskrifter er en begrænsning på artiklernes længde. Det kan medføre, at dele af undersøgelsen er utilstrækkeligt beskrevet, og læseren derfor har vanskeligt ved at vurdere undersøgelsens validitet. Referencer 1. Appleton J. Analysing qualitative interview data: addressing issues of reliability and validity. J Advanced Nursing 1995; 22: Carr L. The strengths and weaknesses of quantitative and qualitative research: what method for nursing. J Advanced Nursing 1994; 20: Giacomini MK, Cook DJ. Users guide to medical literature, XXlll. Qualitative research in health care A. are the results of the study valid? JAMA 2000; 284: Giacomini MK, Cook DJ. Users guide to medical literature, XXlll. Qualitative research in health care B. What are the results and how do they help me care for my patients? JAMA 2000; 284: Greenhalgh T. How to read a paper: Papers that go beyond numbers (qualitative research). BMJ 1997; 315: Hind P, Scandrett Hibden S, McAulay L. Further assessment of a method to estimate reliability and validity of qualitative research. J Advanced Nursing 1990; 15: Kvale S. Interview. København: Hans Reitzels Forlag, Locke S. Qualitative research and data analysis. Br J Ther Rehab 1998; 5: Malterud K. Kvalitative metoder I medisinsk forskning. En innføring. Oslo: Tano Aschehoug, Malterud K. Qualitative research: standards, challenges, and guidelines. Lancet 2001; 358: Schultz Jørgensen P. Om kvalitative analyser og deres gyldighed. Nord Psykol 1989; 41: Wackerhausen S. Kausal-felt metoden. En metode til udvælgelse af personer i kvalitative undersøgelser. Nyt om Forskning 1996; 2:

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Vurdering Af Kvalitative Studier VAKS

Vurdering Af Kvalitative Studier VAKS Vurdering Af Kvalitative Studier VAKS H. Høstrup, L. Schou, I. Poulsen, S. Larsen, E. Lyngsø, 17. september 2009 Indledning Uanset forskningstradition stilles der i videnskabeligt arbejde krav til en synlig

Læs mere

9. Kursusgang. Validitet og reliabilitet

9. Kursusgang. Validitet og reliabilitet 9. Kursusgang Validitet og reliabilitet 20.04.09 1 På programmet Validitet og reliabilitet - i teori og praksis Midtvejsevaluering 17-18: Oplæg 18-19: El-biler Lectio 19-20: Amnesty Cykelgruppen 1 20-21:

Læs mere

Bilag 5. Vurdering Af Kvalitative Studier VAKS

Bilag 5. Vurdering Af Kvalitative Studier VAKS Bilag 5. Vurdering Af Kvalitative Studier VAKS Formateret: Tabulatorstop: 12,78 cm, Venstre Formateret: Norsk, bokmål (Norge) H. Høstrup, L. Schou, I. Poulsen, S. Larsen, E. Lyngsø, juni 2009 Indledning

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

Vidensbegreber vidensproduktion dokumentation, der er målrettet mod at frembringer viden

Vidensbegreber vidensproduktion dokumentation, der er målrettet mod at frembringer viden Mar 18 2011 12:42:04 - Helle Wittrup-Jensen 25 artikler. Generelle begreber dokumentation information, der indsamles og organiseres med henblik på nyttiggørelse eller bevisførelse Dokumentation af en sag,

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Anders Kragh Jensen D. 12.11.2012 Dagsorden Kort opsamling på kvalitativ metode Indsamling af kvalitativt data Bearbejdelse af det indsamlede data Analyse

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog

Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog Humanistisk metode Vejledning på Kalundborg Gymnasium & HF Samfundsfaglig metode Indenfor det samfundsvidenskabelige område arbejdes der med mange

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

AMEE Oplæg Milene Torp Madsen

AMEE Oplæg Milene Torp Madsen AMEE- 2015 Oplæg Milene Torp Madsen Amee 2015 30 min. Introduktion af workshop. Hvad ved i om kvalitativ forskning? Øvelse: Kvalitativ forskningsmetode ca. 15 min. Kvalitativ vs/og kvantitativ forskning.

Læs mere

Almen studieforberedelse. 3.g

Almen studieforberedelse. 3.g Almen studieforberedelse 3.g. - 2012 Videnskabsteori De tre forskellige fakulteter Humaniora Samfundsfag Naturvidenskabelige fag Fysik Kemi Naturgeografi Biologi Naturvidenskabsmetoden Definer spørgsmålet

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Kritisk læsning af kvalitative studier Oversat fra: Critical Appraisal Skills Programme (CASP) Making sense of evidence

Kritisk læsning af kvalitative studier Oversat fra: Critical Appraisal Skills Programme (CASP) Making sense of evidence Kritisk læsning af kvalitative studier Oversat fra: Critical Appraisal Skills Programme (CASP) Making sense of evidence Public Health Resource Unit 2002 http://www.phru.nhs.uk/casp/critical_appraisal_tools.htm

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Analyseskema til kritisk vurdering af kvalitative studier

Analyseskema til kritisk vurdering af kvalitative studier Analyseskema til kritisk vurdering af kvalitative studier Efter Law, M., Stewart, D., Letts, L., Pollock, N., Bosch, J., & Westmorland, M., 1998 McMaster University REFERENCE: Kommentarer STUDIETS FORMÅL

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

Det Videnskabelige Råd ved Center for Kliniske retningslinjer. Hvilke problemstillinger arbejdes der med?

Det Videnskabelige Råd ved Center for Kliniske retningslinjer. Hvilke problemstillinger arbejdes der med? Det Videnskabelige Råd ved Center for Kliniske retningslinjer Hvilke problemstillinger arbejdes der med? 1 Det Videnskabelige Råd Skal rådgive i forhold til metodiske og forskningsmæssige problemstillinger

Læs mere

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvad er effekten af denne eksponering?. Den relaterer sig til

Læs mere

Fra protokol til fondsansøgning

Fra protokol til fondsansøgning Fra protokol til fondsansøgning En protokol adskiller sig på mange områder fra en ansøgning om eksternt finansierede forskningsmidler. En protokol er som regel meget omfangsrig, detaljeret og anderledes

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Fokusgruppeinterview

Fokusgruppeinterview Fokusgruppeinterview Peter Hjorth, Sygeplejerske, MPH, Ph.d. studerende Helle Østermark Sørensen, Projektsygeplejerske Dagsorden Præsentation af HELPS Hvad er en fokusgruppe Hvornår anvende fokusgruppe

Læs mere

Kvalitative undersøgelser med en systematisk tilgang

Kvalitative undersøgelser med en systematisk tilgang Kvalitative undersøgelser med en systematisk tilgang Øvelser til forberedelse og bearbejdning af interviews. Vibeke Krag Skov Petersen, Frederiksborg Gymnasium & HF PROGRAM 1. Intro 2. FØR interviewet

Læs mere

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Hvornår er spørgeskemaer relevante? Forberedelse til spørgeskemaer Udformning af spørgeskemaer Udformning af spørgsmål Validitet

Læs mere

Hvad er skriftlig samfundsfag. Redegør

Hvad er skriftlig samfundsfag. Redegør Hvad er skriftlig samfundsfag... 2 Redegør... 2 Angiv og argumenter... 2 Opstil hypoteser... 3 Opstil en model... 4 HV-ord, tabellæsning og beregninger... 5 Undersøg... 6 Sammenlign synspunkter... 7 Diskuter...

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

(bogudgave: ISBN , 2.udgave, 4. oplag)

(bogudgave: ISBN , 2.udgave, 4. oplag) Videnskabsteori 1. e-udgave, 2007 ISBN 978-87-62-50223-9 1979, 1999 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, København Denne bog er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering til andet end personlig brug

Læs mere

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Anders Kragh Jensen D. 12.11.2012 Dagsorden Kort opsamling på kvalitativ metode Indsamling af kvalitativt data Bearbejdelse af det indsamlede data Analyse

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18. Den videnskabelige artikel

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18. Den videnskabelige artikel + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18 Den videnskabelige artikel + Læringsmål Definere en videnskabelig artikel Redegøre for de vigtigste indholdselementer i en videnskabelig artikel Vurdere

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Vurdering af kvantitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvantitative videnskabelige artikler Vurdering af kvantitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Brug TAB/shift-TAB til at komme frem og tilbage mellem tekstfelterne)

Læs mere

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14?

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans.

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

Hygiejne i medvind samarbejde om udvikling af kommunale hygiejneorganisationer et kvalitativt studie

Hygiejne i medvind samarbejde om udvikling af kommunale hygiejneorganisationer et kvalitativt studie Hygiejne i medvind samarbejde om udvikling af kommunale hygiejneorganisationer et kvalitativt studie MPH-arbejde af hygiejnesygeplejerske Dorthe Mogensen Ved Nordic School of Public Health, NHV Gothenburg,

Læs mere

Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010

Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010 Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010 Pr. 21.01.09 nu med sidetal på Fokusgrupper både 1. og 2. udgave. Se aktuelle ændringer og andet på: http://maalgruppe.wordpress.com Generelt

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2016

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2016 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Behandling af kvantitative data 19.11.2012

Behandling af kvantitative data 19.11.2012 Behandling af kvantitative data 19.11.2012 I dag skal vi snakke om Kvantitativ metode i kort form Hvordan man kan kode og indtaste data Data på forskellig måleniveau Hvilke muligheder, der er for at analysere

Læs mere

At læse videnskabelige artikler viden og øvelse. Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende

At læse videnskabelige artikler viden og øvelse. Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende At læse videnskabelige artikler viden og øvelse Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende SIG-gruppen d. 21.04 2010 1 Program 1. Hvordan er artikler opbygget 2. Hvordan læser man dem

Læs mere

Skriv Akademisk. Konsulent vs. Studerende. - Gennemsigtighed. Problemformulering. - Rammen om opgaven. Opgavens-opbygning

Skriv Akademisk. Konsulent vs. Studerende. - Gennemsigtighed. Problemformulering. - Rammen om opgaven. Opgavens-opbygning Skriv Akademisk Konsulent vs. Studerende - Gennemsigtighed Problemformulering - Rammen om opgaven Opgavens-opbygning Hvad kommer hvornår og hvorfor? Empirisk metode - Kvalitativ vs. Kvantitativ Kilder,

Læs mere

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens Modul 14 FN2010v-A+B svarprocent 24% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde

Læs mere

SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE

SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE Kristina Bakkær Simonsen INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Hvem er jeg? Kristina Bakkær Simonsen Ph.D.-studerende på Institut for Statskundskab, afdeling for politisk sociologi Interesseret

Læs mere

ALEN SOM UDGANGSPUNKT

ALEN SOM UDGANGSPUNKT Akademisk Forlag Det kvalitative forskningsinterview MED SAMTALEN SOM UDGANGSPUNKT JETTE FOG Med samtalen som udgangspunkt 2 Jette Fog Med samtalen som udgangspunkt Det kvalitative forskningsinterview

Læs mere

EVALUERINGSDESIGN: HOLMSTRUPGÅRDS BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS

EVALUERINGSDESIGN: HOLMSTRUPGÅRDS BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS EVALUERINGSDESIGN: HOLMSTRUPGÅRDS BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS Baggrund og formål Holmstrupgård har siden 2012 haft et dagtilbud om beskæftigelsesrettede indsatser til unge med psykiatriske lidelser som

Læs mere

Seminaropgave: Præsentation af idé

Seminaropgave: Præsentation af idé Seminaropgave: Præsentation af idé Erik Gahner Larsen Kausalanalyse i offentlig politik Dagsorden Opsamling på kausalmodeller Seminaropgaven: Praktisk info Præsentation Seminaropgaven: Ideer og råd Kausalmodeller

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling Den videnskabelige artikel

Forskningsprojekt og akademisk formidling Den videnskabelige artikel + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18 Den videnskabelige artikel + Læringsmål Definere en videnskabelig artikel Redegøre for de vigtigste indholdselementer i en videnskabelig artikel Vurdere

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Geo-Nyt 82. september Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF

Geo-Nyt 82. september Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF Geo-Nyt 82 september 2014 Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF Af Ole Bay, Aalborg Katedralskole Om metode i naturgeografi Jeg har selv oplevet fremgangsmåden i min undervisning geografi som at

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET

UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET KREATIVITET OG VEJLEDNING OPLÆG V. LARS EMMERIK DAMGAARD KNUDSEN, LEK@UCSJ.DK PROGRAM 14.45-15.30: Præsentation af de mest centrale kvalitative metoder

Læs mere

Øvelse 6. Modeller 81 6.1 Oprettelse af og arbejde med modeller 82 6.2 Videre øvelser 87 6.3 Øvelser i eget projekt 87

Øvelse 6. Modeller 81 6.1 Oprettelse af og arbejde med modeller 82 6.2 Videre øvelser 87 6.3 Øvelser i eget projekt 87 Indhold Indledning 7 Øvelse 1. Introduktion til NVivo 11 1.1 NVivos skærmbillede og funktioner 12 1.2 Sources 13 1.3 Nodes 15 1.4 Classifications 17 1.5 Queries 18 1.6 Models 19 1.7 Videre øvelser 19 Øvelse

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

Videnskabsteoretiske dimensioner

Videnskabsteoretiske dimensioner Et begrebsapparat som en hjælp til at forstå fagenes egenart og metode nummereringen er alene en organiseringen og angiver hverken progression eller taksonomi alle 8 kategorier er ikke nødvendigvis relevante

Læs mere

Sommereksamen Kandidatuddannelsen i Medicin med industriel specialisering. Eksamensdato: Tid: Vigtige oplysninger:

Sommereksamen Kandidatuddannelsen i Medicin med industriel specialisering. Eksamensdato: Tid: Vigtige oplysninger: Sommereksamen 2016 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Kandidatuddannelsen i Medicin med industriel specialisering 8. semester Eksamensdato: 13-06-2016 Tid: 09.00 11.00 Bedømmelsesform Bestået/ikke

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING - en proces hen imod bachelorprojektet VIA Sundhed, Sidst redigeret 12.02.2015 Indhold Indledning... 2 Opgavens struktur... 3 Forside... 4 Ophavsret og tro-og loveerklæring...

Læs mere

Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser

Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser, som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvilke faktorer forårsagede denne hændelse?, og inddrager

Læs mere

Oftest anvendes en bred definition fra FDA på begrebet Patient Reported Outcome :

Oftest anvendes en bred definition fra FDA på begrebet Patient Reported Outcome : HVAD ER PRO(M)? Oftest anvendes en bred definition fra FDA på begrebet Patient Reported Outcome : Any report of the status of a patient s health condition that comes directly from the patient, without

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Kvalitative metoder 12.9.2011

Kvalitative metoder 12.9.2011 Kvalitative metoder 12.9.2011 Dagsorden Kort opsamling fra sidste gang Validitet, reliabilitet og kvalitative metoder Hvad er kvalitative metoder? Enkeltmandsinterviews>< Fokusgrupper Udvælgelse og invitation

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen www.eva.dk Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen Sparringsmøder, oktober 2015 Program for dagen 10.00-10.15: Velkomst og gennemgang af dagens program/ v. EVA 10.15 12.00 Præsentation

Læs mere

Udfordringer og dilemmaer i psykiatrisk forskning. Lene Nyboe 0311

Udfordringer og dilemmaer i psykiatrisk forskning. Lene Nyboe 0311 Udfordringer og dilemmaer i psykiatrisk forskning At forske er ikke bare en proces hvor man bidrager til at forklare og forstå den psykiatriske verden; det er også en måde at ændre den kliniske hverdag

Læs mere

Guide til kvalitetsvurdering af evalueringsrapporter

Guide til kvalitetsvurdering af evalueringsrapporter Guide til kvalitetsvurdering af evalueringsrapporter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Vidensproduktion Problem Teori Analyse Tolkning Empiri Konklusion Metode Hvad vil I gøre? Hvorfor

Læs mere

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Afsluttende projekt Udbydende udd.retning samt kursuskode Er fagmodulet

Læs mere

Om indsamling af dokumentation

Om indsamling af dokumentation Om indsamling af dokumentation Overordnede overvejelser omkring dokumentation Bearbejdning af kvalitative data Eksempler på visuelle / grafiske data Eksempler på skriftlige data Eksempler på mundtlige

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Uddannelse for læringsvejledere i Herlev Kommune 20. Marts 2015, kl. 09:00-15:00 Underviser: Leon Dalgas Jensen, Program for Læring og Didaktik,

Læs mere

Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence

Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence Public Health Resource Unit 2002 http://www.phru.nhs.uk/casp/critical_appraisal_tools.htm

Læs mere

Introduktion til kliniske forskningsspørgsmål og design

Introduktion til kliniske forskningsspørgsmål og design UCSF Forskerkursus Modul 1 Tirsdag den 15. November 2011 Introduktion til kliniske forskningsspørgsmål og design Julie Midtgaard Seniorforsker, Cand.Psych., PhD UCSF, Rigshospitalet DISPOSITION 08.30-09.00:

Læs mere

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt.

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt. Til de studerende i store specialefag med projektarbejde. Vedr. Projektarbejde Projektarbejdet gennemføres som et gruppearbejde. De studerende er selv ansvarlige for ved fremmøde til undervisningen at

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Type og beskrivelse Søgning Kvalitetsvurdering Syntese Analyse. kvaliteten baseret på værkets bidrag til feltet. Kan inkludere kvalitetsvurdering.

Type og beskrivelse Søgning Kvalitetsvurdering Syntese Analyse. kvaliteten baseret på værkets bidrag til feltet. Kan inkludere kvalitetsvurdering. TYPE AF REVIEW KARAKTERISERET EFTER ANVENDT METODE Type og beskrivelse Søgning Kvalitetsvurdering Syntese Analyse Critical review Formålet er at demonstrere, at forfatteren har lavet en omfattende undersøgelse

Læs mere

Indledning og problemstilling

Indledning og problemstilling Indledning og problemstilling Det er svært at blive ældre, når ens identitet har været tæt forbundet med dét at være fysisk aktiv. Men det går jo ikke kun på undervisningen, det har noget med hele tilværelsen

Læs mere

Projektrapporten. - At I kan disponere et emne/område Arbejde systematisk. - At I kan undersøge og afgrænse en problemstilling Indsnævre et problem

Projektrapporten. - At I kan disponere et emne/område Arbejde systematisk. - At I kan undersøge og afgrænse en problemstilling Indsnævre et problem Projektrapporten Krav til projektrapporten - At I kan skrive en sammenhængende rapport - Rød tråd - At I kan disponere et emne/område Arbejde systematisk - At I kan undersøge og afgrænse en problemstilling

Læs mere

Samfundsfag B - stx, juni 2008

Samfundsfag B - stx, juni 2008 Bilag 50 samfundsfag B Samfundsfag B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling september 2012 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Temamøde om forskningssamarbejde Kvalitativ (primært antropologisk) forskning

Temamøde om forskningssamarbejde Kvalitativ (primært antropologisk) forskning Temamøde om forskningssamarbejde Kvalitativ (primært antropologisk) forskning Lone Grøn Senior projektleder, Antropolog, Phd. Region Syddanmark, Torsdag d. 11.12.2009 Min baggrund Cand.mag i religionsvidenskab

Læs mere

d e t o e g d k e spør e? m s a g

d e t o e g d k e spør e? m s a g d e t o E g d spør k e e s? m a g Forord I vores arbejde med evalueringer, undersøgelser og analyser her på Danmarks Evalueringsinstitut, er spørgeskemaer en værdifuld kilde til information og vigtig viden.

Læs mere

Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2

Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2 Fremstillingsformer Fremstillingsformer Vurdere Konkludere Fortolke/tolke Diskutere Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2 Udtrykke eller Vurder: bestemme På baggrund af biologisk

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Sygeplejefaglige problemstillinger

Sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejefaglige problemstillinger - er alle velegnet som grundlag for kliniske retningslinjer? Linda Schumann Scheel Ph.d., cand.pæd. og sygeplejerske DASys Konference d. 23. september 2009 Århus Universitetshospital,

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

Bilag til AT-håndbog 2010/2011

Bilag til AT-håndbog 2010/2011 Bilag 1 - Uddybning af indholdet i AT-synopsen: a. Emne, fagkombination og niveau for de fag, der indgår i AT-synopsen b. Problemformulering En problemformulering skal være kort og præcis og fokusere på

Læs mere