Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren"

Transkript

1 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren Produktets navn Produktkode PR-nr: Varetype Maling Anvendelsesområde Thinner Firmanavn International Farvefabrik A/S Lyskaer 9 1th 2730 Herlev Denmark Telefonnr Facsimile Telefonnr.i nødituationer: +44 (0) International Paint Ved uheld: Anvendelsesbegrænsninger: Må ikke anvendes af unge under 18 år, jvfr. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges farlige arbejde. Krav til særlig uddannelse: 2. Sammensætning / oplysning om Indholdsstoffer Farlige stoffer i henhold til dansk lovgivning (Symbol og R-sætning er for det rene stof). Navn EINECS Koncentration Symbol R-sætninger 1,2,4-Trimethylbenzen < 10 Xn,N R10,R20,R36/37/38,R51-53 Butanol < 25 Xn R10,R22,R37/38,R41,R67 Ethylbenzen < 10 F,Xn R11, R20 Mesitylen < 2.5 Xi,N R10, R37, R51-53 Solventnaphtha (råolie), let aromatisk < 25 Xn,N R51-53, R65 Xylen < 25 Xn R10,R20/21,R38 Den fulde ordlyd af sætningerne: se afsnit 16 Page 1

2 3. Fareidentifikation I overensstemmelse med miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering Fareklassificering Sundhedsskadelig Miljøfarlig Indeholder Xylen R-sætninger: Brandfarlig. Farlig ved indånding og ved hudkontakt. Risiko for alvorlig øjenskade. Irriterer åndedrætsorganerne og huden. Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse. S-sætninger: Opbevares utilgængeligt for børn. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Må ikke kommes i kloakafløb. Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm. Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. P-sætninger: 4. Førstehjælpsforanstaltninger Generelt: I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Indånding: Ved ildebefindende bringes patienten i frisk luft og holdes under opsyn. Ved bevidstløshed, undersøges det om patienten trækker vejret. Hvis patienten ikke trækker vejret gives kunstigt åndedræt. Hvis den bevidstløse trækker vejret, lejres han i aflåst sideleje og holdes varm med tæpper eller lignende. Tilkald straks læge eller ambulance. Øjnene: Skyl straks med vand i mindst 10 minuter. Spil øjet godt op. Søg læge. Huden: Forurenet tøj fjernes straks, og forurenet hud vaskes grundigt med sæbe og vand. Hudrensemiddel kan anvendes. Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder.

3 Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Tilkald læge eller ambulance. Page 2

4 5. Brandbekæmpelse Brand slukkes med skum, kulsyre eller pulver. Brug ikke vandstråle, der spreder branden. Brand vil udvikle tæt, sort røg. Forbrændingsprodukter er sundhedsskadelige, og åndedrætsværn er påkrævet. Afkøl udsatte lukkede beholdere med vand. 6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld Fjern om muligt antændelseskilder og sørg for god ventilation. Undgå indånding af dampe. Se beskyttelsesforanstaltninger under punkt 7 og 8. Opsaml spild med ubrændbart, absorberende materiale f.eks. sand, jord, granulat og anbring i engangsbeholdere (se punkt 13). Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb. Page 3

5 7. Håndtering og opbevaring Håndtering: Dampene er tungere end luft og spredes langs gulvet. Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft. Forebyg dannelsen af brandbare eller eksplosive blandinger og undgå dampkoncentrationer højere end grænseværdien. Ved opbevaring: Håndter beholdere forsigtigt for at undgå beskadigelse og spild. Produktet må ikke anvendes i nærheden af åben ild eller andre antændelseskilder. Elektriske installationer bør beskyttes, i henhold til Stærkstrømsreglementets bestemmelser.. Ved brug: Undgå hud og øjenkontakt. Undgå indånding af dampe og sprøjtetåge. Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler. Personlig beskyttelse: se afsnit 8. Anvend altid emballage af samme materiale som originalemballagen. Beholderen må ikke tømmes ved hjælp af tryk. Produktet kan lades elektrostatisk. Anvend altid jordledning ved overførsel fra en beholder til en anden. Personale bør bære antistatisk fodtøj og beklædning. Gulve bør være ledende. Ingen gnistdannende værktøjer bør anvendes. Opbevaring: Følg nationale tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. Stabelhøjde max. 3 paller. Produktet opbevares utilgængeligt for børn, i tæt lukket emballage og i overensstemmelse med gældende regler på et tørt og godt ventileret sted og adskilt fra fødevarer. Hold produktet væk fra antændelseskilder og oxiderende stoffer og stærkt sure og basiske materialer. Rygning forbudt. Uvedkommende ingen adgang. Åbnet emballage må lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage. Page 4

6 8. Eksponeringskontrol / personlige værnemidler Tekniske foranstaltninger Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Hvis dette ikke er muligt, anvendes åndedrætsværn i henhold til kodenummeret (Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter). Sprøjtetåge indeholder samtlige bestanddele i produktet og må aldrig indåndes. Grænseværdier Navn ppm mg/m³ 1,2,4-Trimethylbenzen Butanol LH Ethylbenzen K Mesitylen Xylen H (H) stoffet kan optages gennem huden, (L) loftværdi (K) stoffet er optaget på listen over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende Personlige værnemidler: Åndedrætsværn: Hvis ansatte udsættes for koncentrationer, der overskrider den tilladte grænsværdi, skal de benytte passende og godkendte åndedrætsværn. Brug kombineret kul- og filterkomination A2-P2. Anvend åndedrætsværn med trykluft eller frsikluft i lukkede rum. Øjenværn: Brug egnede beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm som beskyttelse mod stænk. Håndværn: Brug viton eller nitrile handsker. Brug evt. bomuldshandsker som underhandsker. Beskyttelsescreme må ikke bruges under handsker eller i stedet for handsker. Hudværn: Anvend evt. særligt arbejdstøj, ved sprøjtning anvendes overtræksdragt. Page 5

7 9. Fysisk-kemiske egenskaber Fysisk tilstand: Flydende Flammepunkt ºC: 23 Vægtfylde (kg/l): Brandfarlig væske af klasse: II-1 Eksplosionsgrænser (vol%): 0.8 Vægt% org. opløsningsmidler: Stabilitet og reaktivitet Produktet er stabilt ved de anbefalede håndterings- og opbevaringsbetingelser, (se afsnit 7). Ved udsættelse for høje temperaturer kan dannes sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter f.eks. kulilte, kuldioxid, røg og nitrogenoxider. Hold produktet væk fra oxidationsmidler, stærkt sure og stærkt basiske materialer for at undgå varmeudviklende reaktioner. 11. Toksikologiske oplysninger (sundhedfarlige egenskaber) Der er ingen tilgængelige data for produktet. Udsættelse for produktets opløsningsmiddeldampe i koncentrationer over de tilladte grænseværdier kan forårsage skader på en række organer, herunder nervesystemet. Forgiftningssymptomer er bl.a. hukommelses- og koncentrationsbesvær, unormal træthed, irritabilitet og i ekstreme tilfælde bevidsthedstab. Organiske opløsningsmidler affedter huden. Gentagen og langvarig kontakt med produktet kan forårsage rødme og irritation. Organiske opløsningsmidler kan optages gennem huden. Stænk i øjnene giver irritation. Indtagelse i forbindelse med uheld kan give opkastninger og mavesmerter. Kemisk lungebetændelse kan opstå, hvis der ved opkastning kommer opløsningsmidler i lungerne. Indeholder ethylbenzen der er optaget på Arbejdstilsynets liste over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende Page 6

8 12. Miljøoplysninger Der er ingen tilgængelige data om produktet. Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb. Produktet er klassifiseret miljøfarlig i henhold til beregningsmetoden i Bekendtgørelsen om klassifisering, mærking m.v. af kemiske stoffer og produkter. Se punkt 2 og 15 for yderlig information. 13. Bortskaffelse Rester af produktet er klassificeret som kemikalieaffald: EØF Affaldsnummer Affaldstype H Affaldskort Transportoplysninger Transport kan finde sted i overensstemmelse med nationale regler eller ADR for vejtransport, RID for jernbanetransport og IMDG for søtransport. ADR/RID UN1263 Malingsrelateret produkt, 3, III IMDG Klasse 3 Underklasse Shippingnavn Paint Related Material UN-nr 1263 EmS F-E,S-E PK.gr. III MP Ja ICAO/IATA Shipping Name Paint Related Material Class 3 UN-nr 1263 Pk.gr. III Page 7

9 15. Oplysninger om forskrifter I overensstemmelse med miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering Fareklassificering Sundhedsskadelig Miljøfarlig Indeholder Xylen R-sætninger: Brandfarlig. Farlig ved indånding og ved hudkontakt. Risiko for alvorlig øjenskade. Irriterer åndedrætsorganerne og huden. Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse. S-sætninger: Opbevares utilgængeligt for børn. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Må ikke kommes i kloakafløb. Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm. Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. P-sætninger: Produktet Brugsklar blanding. MAL-tal (m³/l): 3845 MAL-kode: 5-3 MAL-tal (m³/l): MAL-kode: - Page 8

10 16. Andre oplysninger Oplysninger i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EU og national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes somangivet i sektion 1, ligesom det er forudsat at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes somen beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber. Det udfyldte sikkerhedsdatablad må kun gengives med tilladelse fra producenten. Den fulde ordlyd af R-sætningerne i afsnit 2: R10 Brandfarlig. R11 Meget brandfarlig. R20 Farlig ved indånding. R20/21 Farlig ved indånding og ved hudkontakt. R22 Farlig ved indtagelse. R36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. R37 Irriterer åndedrætsorganerne. R37/38 Irriterer åndedrætsorganerne og huden. R38 Irriterer huden. R41 Risiko for alvorlig øjenskade. R51-53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. R65 Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse. R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Page 9

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED 1.1 Identifikation af artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 754 -serie 1.2 Brug af substans / præparatet

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED 1.1 Identifikation af artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 114 -serie 1.2 Brug af substans / præparatet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel.

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel. Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktets navn og/eller nummer HEMPALIN

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1341916 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse: Opløsningsmiddel til

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: Produktets navn og/eller nummer. Pr-nr.: 1181983 Udstedelsesdato: Februar 1998 Revisionsdato: 18.06.2008 Firmanavn, adresse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 01-07-2012 Version: 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Flurethan Gulvmaling PR-nummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-631-1 203-726-8 201-159-0

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-631-1 203-726-8 201-159-0 Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 075726 Revideret den: 5-0-200 / LW Anvendelse: Lim til sammemklæbning af PVC-rør og -tagrender. Leverandør: enkel Norden

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Sprinklervæske 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Sprinklervæske Varenr.: 5557 PR-nr.: 1145042 Varetype: Sprinklervæske

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01 Sikkerhedsdatablad Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 0101 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: LPS 2 Fluid Varenummer:

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator: Kaustisk Soda Produkt nr.: 945.005/-025 PR-nr.: 33 77 04 Anvendelse: Til produktioner og produkter,

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 15205+15206 REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr: 1038159 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

TB-25 TIG BRUSH WELD CLEANING SOLUTION

TB-25 TIG BRUSH WELD CLEANING SOLUTION Udfærdigelsesdato: 14.07.2010 Revisionsdato: 11.01.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 2265206 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 7573 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer SIKKERHEDSDATABLAD 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: POLY GP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/9 FIP S 280 P & B FIP S 385 & B PRnr. PRnr. PRnr: 1242950 PRnr: 1242977 Anvendelse: Leverandør: Klæbestof i blandingspatron til fastgørelse i byggematerialer.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES Sid. 1 /14 SIKKERHEDSDATABLAD 1. FORBEREDELSE OG FIRMAIDENTIFIKATION 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR VAREBETEGNELSE: BRAKE CLEAN PRODUKTKODE: 2413 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. WD-40 (aerosol) SEAB Danmark A/S Baldersbuen 15F 2640 Hedehusene Telefon: 45 82 15 00 Fax: 45 82 25 62 info@seab.

SIKKERHEDSDATABLAD. WD-40 (aerosol) SEAB Danmark A/S Baldersbuen 15F 2640 Hedehusene Telefon: 45 82 15 00 Fax: 45 82 25 62 info@seab. Internkode: 47002-4 -9 Revisionsdato 20.06.2007 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Navn Leverandør E-post SEAB Danmark A/S Baldersbuen 15F 2640 Hedehusene Telefon: 45 82 15 00 Fax:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 298 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Hedegaardsvej 11 Boulstrup 8300 Odder Danmark

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Hedegaardsvej 11 Boulstrup 8300 Odder Danmark Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: SET XP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke. PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1 SIKKERHEDSDATABLAD Bremsevæske DOT 5.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 5/19/2014 8:58:55 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Bremsevæske

Læs mere

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L L140520 DENM/11L Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 2. : (EC) Emulsifiserende koncentrat.

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 2. : (EC) Emulsifiserende koncentrat. Side : 1 / 8 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Identifikation af produktet : Væske. Ref. nr : 15207031 Produkttype : (EC) Emulsifiserende koncentrat.

Læs mere