VERD AT VIDE OM WS 1af4 TJEKLISTE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VERD AT VIDE OM WS 1af4 TJEKLISTE"

Transkript

1 VERD AT VIDE OM WS 1af4 TJEKLISTE Din bolig er fuldt udstyret med tekniske installationer for varme, svarende til dagens standard. Installationerne passer i det vesentlige sig selv, dog er Verd at vide om WS, et overblik over, hvad du generelt bsr vere opmarksom p6 i vedligeholdelsen af disse installationer. Du bsr altid regelmassigt efterse og servicere installationerne jfr. de vedlagte bygningsdelskort. Det kan vere en fordel pa visse af installationerne at entrere med en fagmand, der foretager de regelmessige eftersyn. Det gor du ved at oprette en serviceaftale. At gore: VAND. rengor sanitet. motion6r ventiler. rens filtre i blandingsbatterier. afkalk brusehoved. rens aflab og vandldse. sikre efterfyldning af vandlase, hvis du er bortrejst i en lengere periode VARME. rengsr radiatorer med almindelige rengoringsmidler. motion6radiatorventiler. udluft radiatorer ved start pi fyringssasonen. hold afsperringsventiler iteknikskakt 6bne VANDINSTALLATIONER - FORSYNING Vandforsyning Vandet i din bolig leveres af det offentlige forsyningsselskab, og er drikkevand af hoj kvalitet. Afhengig af installationen i din ejendom opvarmes det varme brugsvand enten centralt eller lokalt i din bolig. Uagtet at der er monteret returlsb pi det varme vand, md du - specielt i perioder hvor forbruget er lavt - paregne, at der kan gi lidt tid, for det varme vand ndr frem. Vandinstallation Vandindfsringen til din bolig sker iteknikskakten i din bolig, hvor der ogsa sidder mdlere og afsperringsventiler, der tillader helt at lukke forsyningen til din bolig. Fra hovedindforingen grenes ud via fordelerrar til de enkelte tapsteder. Fremforingen til tapstederner udfsrt som "ror-i-rst''. Det tillader, at man kan trekke nye ror, hvis der skulle opstdr en lekage. Foran hvert tapsted er monteret en kugleventil, der tillader at afsperre for det enkelte blandingsbatteri. Vandmiler og afregning af vand Har du egen indforing, sidder forsyningsselskabets vandmiler i din bolig. I s6 fald vil forsyningsselskabet kontakte dig direkte om aflesning. Det mest almindeliger dog, at ejendommen har en felles maler, i hvilketilfalde der sidder en s6kaldt blmaler i din bolig. Har ejendommen central opvarmning af det varme brugsvand, vil der tilsvarende sidde en blmaler for forbruget af dette. Begge milere sidder i teknikskakten i din bolig. Ejerforeningen i din ejendom fastlegger, hvordan forbruget afleses. Det normale er dog, at enten du selv eller foreningen aflaser en gang om 6ret, hvorefter der udarbejdes et fordelingsregnskab ejendommensam lede forbrug. Det kan imidlertid anbefales, at du selv foretager aflesning vasentligt oftere. Dels giver det dig en foling med dit forbrug. Dels giver det dig en advarsel i tilfelde af en evt. skjult lekage. Omkring forbruget kan du pa biblioteket hente nyttige anvisninger i, hvordan du nedsetter s6vel forbruget af koldt som varmt vand i dine daglige rutiner.

2 VERD AT VIDE OM WS 2af4 VAN DI NSTALLATIONER - VEDLIG EHOLDELS E OG REPARATI ON Sanitet Rengoring Sanitet bor rengores regelmessigt med almindeligt rengoringsmiddel, pa den made begrenser du ogsa kalkafsetninger. Du kan desuden begrense kalkafsetningen pi haner, armaturer og lign. ved altid at tsrre efter brug. Skulle det alligevel ske, renge,res med eddike eller de specialmidler, derf6s i handlen. Skrappere midler som eddikesyre o. lign. bor ikke anvendes, tilsvarende for skurende rengoringsmidler. Lsbende vand f.eks. fra utat pakning i cisternen bar straks udbedres, da det efter en tid vil give afsetninger af kalk og rust, der erfaringsmassigt kan vanskelige at flerne. Forkromedemner rengores som sanitet, dog bor der i tilfelde af kalkafsetninger ikke benyttes syre i nogen form. StAlvaske med kalkafsatninger kan rengores med skurepulver eller et af de specialmidler, der findes i handlen. Blandi ngs batterier & ventiler Perlatoren er den yderste del af vandhanen. Her sidder et filter, som opsamler kalk og smasten fra vandet. Dette filter bor renses og afkalkes hver 2. eller 3. mdned. Filtret kan skrues af med en tang, f.eks. en papegojetang. Perlatorenbar udskiftes med 2-56rs mellemrum, alt eftervandets hirdhed, altsa oftere hvis der er meget kalk ivandet. Under kskkenvasken, foran blandingsbatterierne, og foran vandtilslutningen toilettet er der monteret kuglehane-ventiler som afsperringsmulighed. Disse ventiler bsr motioneres mindst en gang om Aret for at sikre, at de ikke setter sig fast pa grund af kalkaflejringer. Afhengig af type kan de umiddelbart skrues ind og ud, evt. skal du benytte en umbraco-nogle. Blandingsbatteriet til bruseren er dog et termostat-batteri, og her sidder der et filter ved indgangen til batteriet. Dette kan vare lidt mere indviklet at rense, se derfor de vedlagte producentoplysninger. Afkalkning af brusehoved Brusehovedet vil afhengigt af kalkmangden i vandetilstoppes efter kortere eller lengere tid. Aftalk derfor brusehovedet regelmessigt med eddikesyre iblandet vand og lad det std nogle timer." Aflob og vandlise Begge dele bor rengores regelmessigt. Allab fra kskken- og hindvask kan umiddelbart renses ved at skrue den vandlds af, der sidder under vasken. Husk at holde en spand under. Vandlisen til hindvaske sidder under vasken, og bunden kan umiddelbart skrues af og renses for skidt. Efterfyld vandlasen. Tjek ogsi aflabsrarene under vasken for utetheder ved samlingerne. Gulvaflobet i brusekabinen renses ved at tage risten op og lafte den vandlis der sidder i aflobsskalen op. Hvis vaskemaskinen er monteret med eget aflsb, vil det normalt direkte kunne ibnes for rensning. Bruseraflsbet kan renses ved at tage risten op og lsfte den vandlas, der sidder i aflsbsskilen op. Er en rensning af vandldrsene ikke nok til at sikre passage, kan det bagvedliggende rar renses med en sakaldt split. Brug af kemiske midler som natriumhydroxid o. lign. ma starkt frarddes. Stir boligen tom i en periode, er der risiko for, at aflsbenes vandlase tsrrer ud, hvilket vil medfore lugtgener. Specielt gulvaflob i badevarelser med gulvvarm er ofte udsat for udtsrring. En losning er selvfolgelig regelmessig efterfyldning af vandlisen. Alternativt kan vandlisen fyldes med en svertfordampelig vaske, f.eks. glycerin eller madolie. Eftersyn og service Der forekommer en del kalk i vores drikkevand, hvilket oger risikoen for at f.eks. ventiler kan "gro fast". Det er derfor en god rutine f.eks. en gang drligt at "motionere" alle ventiler i installationen, dvs. skrue dem i bund og derefter ud igen et par gange.

3 VARD AT VIDE OM WS 3af4 Pi samme mide kan lssrevne kalkpartikler m.m. satte sig i installationens filtre, og give en mindre vandstrile. For blandingsbatterier vil det typisk vare filtret i den sakaldte perlator. Perlatoren kan umiddelbart skrues af blandingsbatteriets tud og derpa renses, evt. med eddike, hvis den ogsi er tilkalket. Tilsvarende for bruser-hovedet. Men i bruserens termostatbatteri der indskudt et filter fsr batteriet af hensyn til dettes drift. Hvordan dette filter renses, fremg6r af produktbladet indsat under bygningsdelskortet. Normalt er dog, at armaturet skal demonteres for adgang til filteret, og det er her vigtigt, at huske at afbryde for vandet forinden. Da blandingsbatterier i dag er keramiske vil det ikke vere aktuelt at skulle skifte pakninger i dem, og skulle de f6 mekaniske defekter, vil en reparation sjeldent kunne svare sig i forhold til en udskiftning. For nogle typer er det dog muligt, at udskifte enkeltelementer f.eks. overdelen, der henvises til bygningsdelskortet. I toilettets cisterne sidder dog stadig et par pakninger, der skal udskiftes en gang imellem. Lober toilettet, vil det typisk enten vere pakningen itillobet fra cisterne til skal eller pakningen i tillobetil cisternen, der er utat og skal skiftes. Hvordan cisternen 6bnes for adgang er forskellig for de forskellige modeller, der henvises til bygningsdelskortet. Husk forinden at afsperre vandtilforslen ved den kugleventil, der sidder pa toilettes vandtilslutning. Reparationer - udskiftni nger De fleste arbejder, der knytter sig til vandinstallationen, skal udfsres af en autoriseret installator, og der mi kun benyttes materialer med en sarlig, sakaldt VA-godkendelse. Enkelte ting md dog i dag ogsi udfores uden autorisation. Dit lokale byggemarked vil evt. kunne vejlede dig, eller du kan se det pa Her finder du ogsa nyttige anvisninger for arbejdets udfsrelse. Ver dog opmarksom pi, at risikoen for vandskader m.v. gor, al ikke autoriserede reparationer skal gores med omtanke. VARMEINSTALLATIONER. FORSYNING Varmestyring - central varmeforsyning Har ejendommen central varmeforsyning sker (ogs6) denne regulering centralt for hele ejendommen. (Din mulighed for at regulere er da via radiatorventilerne pa radiatorerne). Ved central varmeforsyning sidder der i din teknikskakt en bi-m6ler for maling af dit forbrug. Normalt vil mileren skulle afleses en gang drligt, hvorefter ejerforeningen foranlediger, at der udarbejdes et fordelingsregnskab. Det anbefales dog starkt, at du selv aflaser forbruget mere regelmessigt, sa du opndr en foling med dit forbrug. Du kan pa biblioteket hente nyttige anvisninger i, hvordan du uden vasentlig nedsettelse af komforten kan spare pa energiforbruget Nir ejendommen har central varmeforsyning sker der ogsa en regulering for udetemperaturen, (og maske dognet ), men her centralt for hele ejendommen. Din mulighed for at reguler er da via radiatorventilerne pi radiatorerne. Du bor ogs6 her bruge lidt tid i starten for at finde den indstilling af radiatorventilerne, der passer dig. Den centrale reguleringar, at temperaturen p6 det vand, der sendes frem til radiatorerne skifter efter Arstiden. Er det lunt udenfor, er det vand, der sendes frem, maske kun 40 C, og du vil opleve, at radiatorerne kun er lune i toppen og kolde i bunden. Er det koldt udenfor vil temperaturen pa det fremsendte vand omvendt op til 70 C, og du vil opleve, at hele radiatoren er "rigtig" varm. Den centrale styring gor ogsi at du kun vil have begrensede muligheder for, i den enkelte bolig, at sikre en meget hoj varme. Gulwarme Er der gulwarme - evt. blot i en del af boligen - sker regulering af gulvvarmen enten via en termostat eller en reguleringsventil i det pageldende rum. Husk ved regulering af gulwarme, at der forlober en god tid, far en ny ligevegt har indstillet sig. Ved klinkegulve med gulwarme kan der f.eks. gi op til et dogn. Det anbefales ved indflytningen at eksperimentere lidt med forskellige indstillinger af gulwarmen, indtil du foler, at overfladen og rummet har en passende temperatur. Efterfolgende bor det ikke vere nsdvendigt at regulere.

4 r VIERD AT VIDE OM WS 4aI 4 VARMEINSTALLATIONER - VEDLIGEHOLDELSE OG REPARATION Rengoring Radiatorer kan gores rene med almindelige rengoringsmidler, skurende midler bar undgas. Eftersyn og service Radiatorventiler bor "motioneres" mindst en gang 6rligt, dvs. skrues et par gange helt ind, derpa helt ud og endelig tilbage til indstillingen. Ved opstart af fyringssasonen bar radiatorerne udluftes. Det gor du ved at skrue helt op for ventilen og lade den sta et par timer. Herefter 6bner du luftskruen pa radiatoren, indtil der kommer vand ud. Husk at holde et glas eller lignende under. Herefter skrues luftskruen til og radiatorventilen tilbage pi indstillingen. Er der gulwarmebar du ogsa udlufte den. Luftskruen sidder her i teknikskakten ved fordelerroret til gulwarmen. Er der klukkende lyde fra radiatoren, er det normalt et tegn pa luft, og radiatoren bor udluftes. Kommer der bankelydeller knirkende lyde, bsr du kontakte NCC. Er der ingen varme i hele lejligheden, bar du sikre dig, at afsperringsventilerne i teknikskakten er 6bne og derefter ved central varmeforsyning kontakte ejerforeningen. Har du egen varmekilde se da vedlagte brochureblad for varmekilden, hvor der er angivet muligheder for fejl, du selv kan undersoge, ellers anbefales det at kontakte en servicemand. se i kontaktafsnittet. Reparationer - udskiftning Der galder her de samme forhold som blev navnt for vand ovenfor.

5 VERD AT VIDE OM WS Eksempel pi blandingsbatteri i kskken Bf sndingsbotteri Forkromet kobberrsr Kugleventil (lukket) Kugleventil (6ben) Rorbe,ring BLANDING5BATTERI I KAKKEN

6 VERD AT VIDE OM WS Eksempel pi pungvandlis Aflab fro hendvosk Evt. aflsb fro overlab VondlSs Rensekop kloak PUNGVANDLAs

7 VARD AT VIDE OM WS Eksempel pi blandingsbatteri i badevarelse Bf qndingsbotteri Forkromet kobberrsr leventil (lukket) Kugleventil (8ben) F,grbe,ring BLANDINGSBATTERI I BA DEV, RELSE

8 r VERD AT VIDE OM WS Eksempel pi termostatbl a nd i n gs batteri bruser Armaturtilslutning (evt. kugfeventil) Brusesf ange Omlsber Vrider (vondm engde) Blondingsbotteri Vrider (termostot) BRUSEBLANDINGSBATTERT I BA DEV/ RELSE

9 VERD AT VIDE OM WS Eksempel pi P-vandlis Aflab f ra vosk Evt. sideindlab fro f.eks. voskemoskine Omlaber Omlsber Aflsb til foldstornme P-VANDLTS jningsstykke (vandlss)

10 VARD AT VIDE OM WS Eksempel pi gulvaflob { Evt' skrue Aflabsrist Evt:-sid eindlsb.\ *>< l"-\."-* Risterarnrne GULVAFLOB

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Boligkontoret Fredericia, Korskærparken afdeling 503. Brugervejledning

Boligkontoret Fredericia, Korskærparken afdeling 503. Brugervejledning Boligkontoret Fredericia, Korskærparken afdeling 503 0978578d\DK00904-3-JALM Køkken: Brugervejledning For at undgå fugt- og dampskader på overskabe bør kaffemaskiner, elkedler, friturekogere o. lign. trækkes

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet Så skåner du også miljøet Vi har tidligere været vant til, at der var vand nok, og at vand er næsten gratis. Sådan er det ikke mere. I denne folder får du en række gode råd, som kan hjælpe dig til at bruge

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Afd. 28-30 - Sammenlægning

Afd. 28-30 - Sammenlægning AAB Afd. 28-30 Brugervejledning Afd. 28-30 - Sammenlægning BEBOERVEJLEDNING OM DRIFT & VEDLIGEHOLDELSE - ved ibrugtagning efter endt ombygning/renovering af lejligheden Indhold: - Malede overflader - Ophængning

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG 1-4 år afhængig af, hvor stort et hus man har Indhold Forord... Introduktion... Vigtige faktorer i planlægningen... Energien på byggepladsen... Lukning af byggeriet... Opvarmning

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere