Referat fra 5. telesårprojektledermøde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra 5. telesårprojektledermøde"

Transkript

1 Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Dato: Mandag d Referat fra 5. telesårprojektledermøde Telefon Dato Vor ref. MBK Sted: Deltagere: Fraværende: MedCom, Odense Annette Lyneborg Nielsen, Region Hovedstaden Britt Sundekilde Møller, Københavns Kommune Grethe Lomholt Nielsen, Frederikshavn Kommune Inger Stenstrøm, Langeland Kommune Ingrid Lysholdt, Aarhus Kommune Jan Henrik Madsen, Region Sjælland Karen von Påhlman, Region Nordjylland Kim Jørgensen, Region Sjælland Lea Nørgaard Bek, Region Midtjylland Lisbeth Jørgensen, Odense Universitetshospital Merete Halkjær, Københavns Kommune Tanja Gerne Jusslin, Region Syddanmark Dorthe Skou Lassen, MedCom Merete Hartun Jensen, MedCom Mie Borch Dahl Kristensen, MedCom Birgit Jane Nielsen, Region Sjælland Dorte Medum, Horsens Kommune Judith Lørup Rindum, Region Hovedstaden

2 Referat: 1. Velkomst og meddelelser Dorthe refererer fra styregruppemødet d. 4. juni: De to store emner på dagsordenen var Single sign on løsning og finansieringsmodellen efter projektafslutning. Endvidere skal telesårprojektet fremover rapportere til porteføljestyregruppen. Bestyrelsen for national sundheds-it besluttede i forbindelse med strategien at nedsætte denne gruppe, som skal gøre status på tiltag inden for sundheds-it. Porteføljestyregruppen vil følge fem projekter, hvor sårprojektet er én af disse. Danske regioner har formandskab og sekretariatsfunktion. Porteføljestyregruppen skal følge med i, om der er fremdrift i projekterne. Dorthe har ikke kunnet finde ud af, hvem der sidder i gruppen. Gruppen har tidligere fulgt KIH-projektet, og det har fungeret sådan, at man fra projektet til Danske Regioner - har sendt rapporteringsskemaer med henblik på at vise fremdrift. For projektet betyder det, at vi nu har endnu et sted at skulle rapportere ind til. Årsagen til, at projektet skal følges af denne gruppe, er formentlig, at man er nødt til at forholde til komplekse områder inden for projektet, som har sammenhæng med andre nationale tiltag. 2. Orientering fra styregruppemødet med hensyn til single sign-on løsning of fremtidig finansieringsmodel Finansieringsmodel: Økonomiaftalerne er faldet på plads. I aftalerne har man forholdt sig til finansiering af telesårdriften efter projektafslutning. Der er vedtaget en permanent finansiering frem til I aftalen biddrager både regioner og kommuner med hver 50 %. På styregruppemødet blev den eksisterende kontrakt gennemgået, og man blev enige om fortsætte med den nuværende IT-løsning, indtil den telemedicinske infrastruktur er klar til håndtering af næste generation af telemedicinsk løsning til sårpatienter. Der skal laves en beregning på, hvad det kommer til at koste. Drøftelser: Hvad ligger i finansieringen af sårjournalen? Som det er nu, ser det ud til at være en fastprisaftale. Og hvad dækker det? Er det kun databasen. Hvad med support mm.? Er der en ny generation på vej? Handler mere om, om man radikalt ændrer rollen for Dansk Telemedicin. Fortsætte med den nuværende IT løsning? Svært at tolke. Fortsætte i al uendelighed? Dorthe ser det som en mulighed for at give arbejdsro to år frem, og så ved vi mere i 2017 nyt udbud eller ny forlængelse. Hvem er systemejer? Tendens til fokus på it, men også stor omkostning og effekt i det, der ligger udenom. Komplekst nu, hvor der faktisk er flere systemejere (flere parter), men da vi er en del af et projekt, må der være tale om Nanna Skovgaard fra NSI. Styregruppen administrerer. Kontraktforlængelse: Der er andet end blot driften af systemet (support, videreudvikling, bruger- og borgerundervisning). Styregruppen er optaget af support-opgaven. På næste møde er dette et behandlingspunkt. Support hvordan og om hvad? Nu foretages der meget uformel 1. level support, men bekymring for, om det tager ressourcer fra andre ting. Drøftelser: 2

3 Dansk Telemedicin har tanker om at modernisere sårjournalen og har ansat en designer til bl.a. at arbejde med dette. Designeren har brug for nogle at sparre med, og gruppen vil gerne være involveret i dette. Hvordan skal processen mellem gruppen og Dansk Telemedicin være? Det foreslås at invitere Kristoffer med til næste projektledermøde til en diskussion om dette. Der bør være en mere synlig høringsfase i forhold til udviklingstiltag i de nationale tiltag i Pleje.net. Der er et behov for at sikre, at folk hører, at der er noget, de skal forholde sig til. Der skal ske en formalisering af dette arbejde. Det har aktuelt været svært at gennemskue beslutningsprocessen. Det aftales, at tiltag fra udviklingsgruppen lægges på testbrugeren max, hvorefter projektledergruppen, udviklingsgruppen og klinikergruppen orienteres, og der starter en høringsfase via de lokale arbejdsgrupper. Projektlederne får ansvar for at lave den lokale høring. Udviklingsgruppe forslag Dansk telemedicin MedCom Projektledergruppe Lokal høring ved klinikerne Projektledergruppe MedCom Dansk telemedicin Single sign-on: På styregruppemødet i december blev den gode sårservice (DGSS) præsenteret. DGSS blev udarbejdet i samarbejde med teknikgruppen. Styregruppen ønskede omkostningsestimering og tidsestimering og drøftelse af flere løsningsscenarier. I marts blev man enige om, at single sign on i forhold til Sundhedsjournalen, Shared Care og DGSS skulle kortlægges. Mens det kørte, oplyste Danske Regioners It-Arkitektur Råd (RITA), at de havde et arbejde i gang med fødereret brugerstyring i forbindelse med den fællesregionale præhospitale patient journal (PPJ). Sideløbende med dette har MedCom været i dialog med NSI omkring deres anbefalinger. Forslag fra RITA blev præsenteret på styregruppemøde d. 4. juni NSI har i samarbejde med en national arbejdsgruppe udført en sikkerhedsanalyse, hvor man ligeledes arbejder med fødereret løsning. Fødereret løsning: I stedet for at have dobbelt brugeradministration stoler man på hinandens brugerprofiler med tilhørende autentifikation og autorisation. Brugeroplysninger genbruges således. Man stoler på, at når man har brugeradgang i ét system, så kan man logges ind i et andet system. Roller og rettighedsstyring i den enkelte organisation er fundamentet. Men den enkelte bruger kan have forskellige roller i forskellige sammenhænge. Fødereret løsning er ikke ny eller avanceret løsning. Det er fortsat målet at udvikle en single sign-on, hvor den godkendte bruger får adgang fra sit lokale system til sårjournalen. Fødereret løsning handler kun om brugeradministrationen. Teknisk drøfter NSI og MedCom fredag, hvorledes den fællesregionale løsning kan spille sammen med en national fødereret løsning og hvilke nationale komponenter, som stilles til rådighed. Efterfølgende holdes der arbejdsmøder mellem regionale og kommunale IT-arkitekter, NSI og MedCom med henblik på at beskrive løsningsoplæg for styregruppen i september Styregruppen besluttede: Kontekst: Man skal skrive videre på den samme borger, men man skal også kunne hoppe videre. Kontekst må ligge i brugerprofilen. Inden for en journal: Hopper ind på et cpr.nr. Uden for en journal: Hopper ind på forsiden. To kald: et med (fra journal) og et uden (uden journal). Drøftelse omkring kontekst fortsætter i samarbejdet mellem NSI og MedCom, da dette formodentlig skal koordineres til øvrige nationale tiltag og planer. Teknikgruppen er aktuelt ikke involveret i arbejdet. 3. Fælles projektstatus 3

4 Region Sjælland: I regionen arbejder man med at få styr på den regionale implementering. Kommunerne er klar, og der mangler kun 3 kommuner mht. uddannelse. Nogle er så småt i gang. Internt i regionen oplever man nogle udfordringer. Man har i regionen nedsat en tværsektoriel styregruppe med kommunal repræsentation samt et par vicedirektører fra sygehusene. Sårambulatorierne, som skal indgå i projektet, er identificeret (i alt 9 stk.). Man har besluttet at nedsætte to følgegrupper: Én bestående af ledende overlæger og én bestående af koordinerende sygeplejersker. Tanken er, at lederne skal med for at understøtte koordineringen med sårambulatorierne. Gruppen med sårsygeplejersker skal 1) lave en beskrivelse af retningslinjerne for telemedicinsk sårvurdering i RS og 2) komme med forsalg til kompetenceløft/uddannelse, så de lever op til samarbejdsaftalen. Kim Jørgensen vil fremover være repræsentant for Region Sjælland i telesårprojektledergruppen og tager således over for Jan Henrik Madsen. Region Syddanmark: I Region Syddanmark er alle sårkurser gennemført og alt relevant personale uddannet. Man har i regionen nedsat en tværsektoriel styregruppe og en projektgruppe. De tværsektorielle arbejdsgange er beskrevet. Pt. er 8 sårambulatorier involveret. Da der i regionen kører et forskningsprojekt sideløbende med telesårprojektet, inkluderes ikke de diabetiske fodsår. Man afventer resultaterne fra forskningsprojektet. Man har lidt udfordringer på Fyn (OUH), hvilket har konsekvenser for de fynske kommuner. Sygehuset skal inkludere patienten, men såfremt dette ikke sker, er det vanskeligt at få en borger ind i et telemedicinsk forløb. En mulig årsag til udfordringen er, at sårcentret har en udkørende funktion, som formentlig tager nogle af patienterne. Der er i regionen aftale om et styregruppemøde omkring fremtidig drift. Man har i regionen valgt at satse på diplomkurser og ikke sårkurser, da sårkurserne kun har funktion som kickstart af projektet. Langelands kommune efterspørger, at kommunen kan få relevante patienter i telemedicinsk sårvurdering og -samarbejde, da der er et reelt behov for at udnytte denne funktion både for patienternes fordel og som aktivt redskab i kommunen. Region Nordjylland: I Region Nordjylland har man gennemført tre kurser indeholdende én introduktionsdag i Pleje.net, og der har været meget positive tilbagemeldinger på kurserne. Næste kursus afholdes i efteråret. Man har i regionen besluttet, at man skal have gennemført kursus for at kunne skrive i sårjournalen, men der har været en ressourcemæssig udfordring. Pleje.net er taget i brug i alle kommuner, og der er godt gang i sårambulatorierne. Nogle sengeafdelinger er også med. Praksislægerne i regionen er orienterede om projektet. Implementeringsmæssigt fylder det lidt, at Pleje.net ses som et kommunikationsværktøj. Der skelnes mellem et kommunikationsredskab (rammer plet) og et behandlingsredskab. Forventningerne hertil har ikke været helt afstemt, og hvem har behandlingsansvar, hvis der er tale om et behandlingsansvar? Det pointeres, at der er tale om et vurderingsredskab heraf Telemedicinsk sårvurdering. Man pointerer i regionen, at der er lidt udfordringer i forhold til statistikken, da korrespondancer ikke logges i statistikken. Det betyder, at statistikkerne ikke ser særlig gode ud på trods af god aktivitet. Man fremhæver i regionen, at KL bør melde ud til kommunerne angående den nye business case. Region Midtjylland: I Region Midtjylland går det ligeledes fremad. Man har meget detaljerede og grundige samarbejdsaftaler i alle fem klynger. Disse lægges på hjemmesiden, når de er godkendt. 12 ud af regionens 19 kommuner er i gang, og de kommuner, som er i gang, er 4

5 ved at teste, om det dur i praksis. De sidste kommuner starter op i slutningen af Alle kommuner har tænkt sig at bruge Pleje.net til alle sår, selvom nogle kommuner vælger at starte ud med nogle sårtyper. Der afholdes 7 kurser i 2014, og man undersøger i øjeblikket, om det er muligt at holde kurserne på video. Der har været positive tilbagemeldinger på 4- dages-kurserne. Man har i regionen skulle forholde sig til, hvad man gør med social- og sundhedsassistenterne, og der er nu udarbejdet et draft på et 3-dages sårkursus i samarbejde med SOSU-skolen. Der har været efterspørgsel efter yderligere kurser i Pleje.net. Der er pt. arrangeret to kurser i samarbejde med Dansk Telemedicin. En respons på Pleje.net-kurserne har været, at der er for meget salg. Gruppen spørger ind til, om regionen har overvejet at få superbrugere til at undervise i stedet for Dansk Telemedicin. Man vil i regionen overveje dette, når der bliver nogle superbrugere. Man oplever i regionen en stor udfordring i almen praksis, fordi der ikke må informeres noget ud (krav fra PLO). Man har i regionen nedsat en arbejdsgruppe, som skal kigge på, hvordan samarbejdet sikres (eksempelvis mellem klynger). Man er enige om, at der bør udarbejdes nogle retningslinjer. Regionen spørger ind til, om andre regioner er begyndt at tænke på tværs af hospitaler. I Hovedstaden har man en proces (arbejdsaftale) over efteråret (sparring muligt). Man er i Region Midtjylland i gang med et audit-arbejde. Der er lavet en audit i Århus, som vil blive sendt ud til gruppen, men som desuden også ligger på hjemmesiden. Alle sårcentre er i gang, men man har en udfordring i forhold til mangel på sårlæger. Region Midtjyllands hjemmeside omkring telemedicinsk sårvurdering: ojekter/telemedicinsk+s%c3%a5rvurdering? Region Hovedstaden: Man har i Region Hovedstaden frikøbt Britt Sundekilde Møller, som skal rejse rundt og facilitere i kommunerne. Sidste kommune uden sårkursus kommer på sårkursus i juni. På regionens opstartskurser har man valgt at invitere konsultationssygeplejersker med, og det bliver spændende at få kendskab til erfaringerne med dette. Derefter er alle 29 kommuner oplært, selvom ikke alle kommuner bruger det lige meget. Planen er, at 5 sårcentre skal dække regionen. Hvidovre er ikke startet endnu, men da der nu er ansat en sårsygeplejerske, forventes snarlig opstart. Bornholm har udfordring i at modtage undervisning pga. afstand. På Bornholm er det desuden planen at tage de praktiserende læger med. I regionen har man nedsat en tværsektoriel styregruppe, en arbejdsgruppe, som består af klinikere fra hospitaler og kommuner fra de 5 sårklynger (der holdes møder hver anden måned), et sekretariat og en indikatorgruppe, som prøver at blive mere skarp på indikatorer. I regionen har man et mål om, at alle er på medio Man fremhæver, at det er væsentligt, at man når at blive en del af processerne i projektet (eksempelvis i arbejdet omkring indikatorer gruppen er enige om, at vi skal blive enige om, hvordan vi måler sårhelingstiden, og at der eventuelt er behov for at udarbejdet nogle anbefalinger). Region Hovedstadens hjemmesider telemedicin: /Center+for+Telemedicin/Center+for+Telemedicin.htm Venerologisk+Afdeling+og+Videncenter+for+Saarheling/Videncenter+for+Saarheling/?siu=true 5

6 Drøftelser: Statistik: Logges man i statistikken, når man anvender linket og EDU/KM? Regionerne kan generelt ikke få statistikkerne til at stemme overens med hverdagen. Det er naturligvis problematisk ikke at kunne stole på statistikkerne. Planen er, at MedCom læser statistikdata ind og behandler selv for herefter at lave trykprøvninger i samarbejde med nogle fra gruppen. Kvalitet af Pleje.net undervisning: Enkelte har oplevet svingende kvalitet af undervisningen. Det er vigtigt at holde fokus på, hvad det er, Dansk Telemedicin skal til disse kurser, samt at forventningerne til Dansk Telemedicin beskrives. Der har på nogle kurser været nogle opstartsvanskeligheder, eksempelvis fordi alle skal have brugeradgang. Det pointeres, at det kan være en styrke med mere case-baseret undervisning. Dette gør man allerede på Bispebjerg, og Merete Hartun Jensen sender gerne materiale ud til gruppen. Det kunne være smart med en guide, der beskriver, hvad der kunne være smart at have på plads inden. Region Syddanmark har lavet en sådan guide, og sender den gerne ud til gruppen. Generelt erfares det, at undervisning af superbrugere giver god mening, da de kender til de lokale forhold. Det foreslås desuden, at man laver et e-læringsprogram på Pleje.net, som man kan følge i stedet for at skulle møde op til et kursus. Man kunne her overveje et muligt samarbejde med Force Technology. 4. Orientering fra klinikergruppens arbejde: 4.1. Indikatorer - primært fokus på behovet for fælles registreringstiltag af henholdsvis afsluttet patient og ophelet sår. MedCom vil arbejde på at samle anbefalinger for fælles registreringspraksis Implementering og udbredelse af den anbefalede diagnoseliste fra klinikergruppen Den anbefalede diagnoseliste er nu på plads. Den har ligget på testbrugeren max og er aktuelt sat i drift. MedCom vil i samarbejde med Dansk Telemedicin samle op på, om diagnoselisten er repræsentativ. Aktuelt er det diagnoser, som har været anvendt ganske få gange, som ikke er repræsenteret på den nye liste Vurderingsskema Det nye vurderingsskema er sat i drift. Lokalt har man haft udfordringer i udfyldelse af skemaet, da nogle punkter er ændret/forsvundet. F.eks. har arealmåling været savnet. Dette punkt er nu tilføjet igen. Hvis der er usikkerheder i udfyldelsen af skemaet er i velkomne til at sende disse til Merete. 5. Drøftelse af brugen af link via korrespondancemeddelelsen. Er sikkerhedsniveauet tilstrækkeligt? Det er muligt at sende et link med via korrespondancemeddelelsen, således at man, når man trykker på linket, hopper ind på patienten i Pleje.net. Brugen viser et behov for, at nogle ikkerutinerede brugere kan få læseadgang til Pleje.net. Det er nu sådan, at man skal taste et cpr.nr. ind, når man anvender linket, og således kun få adgang som sygeplejerske eller læge. Men der er stadig en gråzone. En del i klinikergruppen nikker genkendende til at anvende linket og sy- 6

7 nes, at det er en god mulighed. Der kører nu en snak med Dansk Telemedicin om, hvordan vi kan øge sikkerheden. Link-muligheden droppes ikke, før vi har noget, der kan afløse den, da alle adgange trods alt sker via fagsystemer. Endvidere har løsningen kørt gennem flere år, og der er forhåbentlig en single sign-on løsning på vej i nær fremtid. Det drøftes, hvorvidt vi har brug for nogle informationssikkerhedsfolk. 6. Adgang til logfiler for systemadministratorer er nu muligt/implementeret Det drøftes, hvorvidt der er nogle, der tjekker, hvem der laver hvad, og det fremhæves, at der er brug for stikprøver. Det fremhæves derudover, at der mangler en transaktionslog man kan ikke se, om de, der har været inde på patienten, har skrevet noget. Region Syddanmark har samarbejdet med Dansk Telemedicin om at få logningsfiler tilgængelige. Arbejdet koordineres og en løsning præsenteres på næste møde. MedCom har emnet på dagsordenen til næste arbejdsmøde med Dansk Telemedicin d. 16. juni Udkast til evalueringsdesign Der er muligvis brug for folk med kendskab til evalueringsdesign. Desuden skal vi tage stilling til, om data skal trækkes fra Pleje.net eller ej og om, hvad det er, vi ønsker. Først herefter kan evalueringsarbejdet begyndes. Sårhelingstiden er afgørende men enormt komplekst, bl.a. fordi dokumentationen foregår henholdsvis i Pleje.net og i fagsystemerne EPJ og EOJ. Der skal kunne skelnes mellem Forløb (mono-/tværsektoriel) + start og sluttidspunkt Akut vs. stabilt (hvornår sker skiftet, men hvor det stadig er tværsektorielt). Kan der defineres markører, der gør det muligt at måle på? Det er vigtigt at indhente information om, hvad der kan lade sig gøre, men vi er nødt til at komme med et udkast til, hvad vi ønsker. Der kan formentlig være brug for assistance fra sundhedsøkonomer. Det pointeres, at vi bør læne os op ad formålene med projektet og business casen. Spørgsmålet er, hvorvidt vi kan hente nogle af de samme data ud fra Pleje.net, som er beskrevet i business casen. Dette virker umiddelbart komplekst. Fonden for Velfærdsteknologi har et evalueringsdesign, som anvendes i kortlægningsprojekter, men der er mere vide rammer i evalueringskonteksten, da dette er et udbredelsesprojekt. Der er formodentlig forskellige interesse. Dorthe må høre styregruppen, hvad det er, de ønsker. Bjarne Kohl og en anden sundhedsøkonom bør muligvis snakke videre, men den økonomiske del i forhold til business casen er i stort omfang behandlet i baselinearbejdet. Vi skal blot have afstemt, hvorvidt der er yderligere vinkler, som vi ønsker uddybet. MAST-modellen nævnes. Professionelle evalueringsfolk kan sættes på opgaven, men de er nødt til at blive præsenteres for, hvor vi vil hen. Det pointeres, at der mangler at blive udarbejdet et måletræ: Hvad får vi fra business case, KvaliCare osv., og hvad mangler vi? Det diskuteres, hvorledes effekter kan monitoreres. Antallet af brugere giver eksempelvis ikke meget mening. Der er muligvis en mening i at beskrive forskelligheden i organisationsmodellerne samt at vise bredden og begrundelserne herfor. 7

8 Gruppen fremhæver, at det kunne være spændende at se på workflows til næste år (der er sket mange ændringer). Patienttilfredshed er desuden et andet spændende område. Dette er ikke behandlet endnu, men klinikergruppen foreslår at lægge det standardiserede spørgeskema EQ5D ind i Pleje.net. Forudsætning: Hvor mange regionale forskelle skal vi leve med? En forudsætning for at evaluere på forskellige parameter er, at vi kan gøre en indsats nu for at få data ind. Bispebjerg er pt. ved at undersøge effekten (sammenligning af patienter med og uden telemedicin) på en større patientgruppe, men arbejdet er fortsat stort og endnu ikke færdigt. OPSAMLING: VIGTIGE POINTER I INDIKATORSNAK: Tre pointer fra Inger o Ved vi om visitationstiden bliver reduceret? o Ved vi, om personalet oplever brugen af Pleje.net som bedre end den traditionelle? o Oplever borgeren bedre forløb? Karen læring af at lave sådan en implementeringsproces Lea måletræ konkretisere tingene evaluering i forhold til formål Reduktion i sårareal. Gruppen beslutter at afholde næste projektledermøde i starten af september, hvor det bl.a. kunne være oplagt med et indlæg fra Region Midtjylland om deres audit-arbejde. I forhold til MAST-modellen, laver MedCom et oplæg til, hvad vi mener, er interessant. 8. Videre drøftelse af idéen om ERFA-deling/opsamling. Ikke behandlet. 8

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

Risikolog for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering per marts 2015

Risikolog for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering per marts 2015 Risikolog for udbredelse af teleicinsk sårvurdering per marts 2015 Risiko beskrivelse Konsekvens Modforanstaltning Ejer/ansvarlig for modforanstaltning NY På baggrund af anbefalinger fra forskningsprojektet

Læs mere

Dato behandles tværsektorielt er mindre end oprindeligt antaget (se notat).

Dato behandles tværsektorielt er mindre end oprindeligt antaget (se notat). Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Organisering af telemedicinsk sårvurdering og aktuel status for

Læs mere

H E N V I S N I N G S F O R L Ø B

H E N V I S N I N G S F O R L Ø B H E N V I S N I N G S F O R L Ø B Telemedicinsk sårvurdering Anbefaling Hver region og samarbejdskommuner skal aftale, hvorledes henvisning og visitation for sår (specielt diabetiske og venøse sår) i forbindelse

Læs mere

Overgang til drift emner drøftet med projektledergruppen.

Overgang til drift emner drøftet med projektledergruppen. Pkt. 7 Bilag C Overgang til drift emner drøftet med projektledergruppen 19. juni 2015 mhj/dsl Overgang til drift emner drøftet med projektledergruppen. Det nationale udbredelses projekt af telemedicinsk

Læs mere

Referat fra 7. telesårklinikergruppemøde

Referat fra 7. telesårklinikergruppemøde Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 mbk@medcom.dk Dato: Mandag d. 26-05-14 Referat fra 7. telesårklinikergruppemøde www.medcom.dk Dato 29-05-14 Vor ref. MBK Sted: Deltagere: Fraværende:

Læs mere

M Ø D E I N D K A L D E L S E

M Ø D E I N D K A L D E L S E Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 Direkte 6543 20LHO Telefax 6543 2050 E-mail www.medcom.dk Dato 25.02.13 Vor ref. DSL M Ø D E I N D K A L D E L S E Der indkaldes til 3. styregruppemøde

Læs mere

Referat fra 7. telesårprojektledermøde

Referat fra 7. telesårprojektledermøde Referat fra 7. telesårprojektledermøde Dato: 02.09.14 Vor ref.: DSL Dato: Mandag den 25. august 2014 Sted: Deltagere: MedCom Karen von Påhlman, Region Nordjylland Grethe Lomholt Nielsen, Frederikshavn

Læs mere

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Hovedpunkter Den telemedicinske handlingsplan Det generelle De 5 konkrete initiativer sår er et af dem Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Den telemedicinske handlingsplan

Læs mere

O P S A M L I N G F RA D E T O F Ø R S T E M Ø D E R

O P S A M L I N G F RA D E T O F Ø R S T E M Ø D E R O P S A M L I N G F RA D E T O F Ø R S T E M Ø D E R Generelt Der er afholdt to møder i klinikergruppen. Gruppen er præget af stort engagement og stor vilje til at løse gruppens opgave. Der er stor forskel

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK - TVÆRSEKTORIEL HELE LANDET APRIL 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet... 2 KOMMUNESTATISTIK: Antal aktive brugere...

Læs mere

Referat fra 4. arbejdsgruppemøde vedr. telemedicinsk kortlægning

Referat fra 4. arbejdsgruppemøde vedr. telemedicinsk kortlægning Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 mbk@medcom.dk www.medcom.dk Dato 06.11.13 Vor ref. MBK Referat fra 4. arbejdsgruppemøde vedr. telemedicinsk kortlægning Tidspunkt: Fredag den 25. oktober

Læs mere

Anbefalinger til arbejdsgang i forbindelse med forandringer i Pleje.net

Anbefalinger til arbejdsgang i forbindelse med forandringer i Pleje.net Anbefalinger til arbejdsgang i forbindelse med forandringer i Pleje.net Indledning I forbindelse med det nationale telemedicinske sårvurderings udbredelses projektet, har det vist sig, at der er behov

Læs mere

Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering.

Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering. Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering. Baggrund Som konsekvens af et stigende antal patienter, der er ekstra udsat for diabetiske fodsår og venøse bensår, oplever sundhedssektoren

Læs mere

Health Telematics Telemedicinsk sårvurdering

Health Telematics Telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen dsl@medcom.dk Health Telematics Telemedicinsk sårvurdering Fællesoffentlig digitaliseringsstrateg i 2011-2015 Regionernes digitaliseringsstrateg i for sundhedsvæsenet 2013 Strategi for

Læs mere

Referat fra Projektledermøde

Referat fra Projektledermøde Dato: 25.03.15 Vor ref.: SBA, MHJ Referat fra Projektledermøde Dato: Onsdag den 25. marts 2015 Sted: Deltagere: MedCom, Konferencen Annette Lyneborg Nielsen, Region Hovedstaden Dorte Medum, Horsens Kommune

Læs mere

M Ø D E I N D K A L D E L S E

M Ø D E I N D K A L D E L S E Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 Direkte 6543 20LHO Telefax 6543 2050 E-mail www.medcom.dk M Ø D E I N D K A L D E L S E Dato 22.06.15 Vor ref. DSL 10. styregruppemøde for national implementering

Læs mere

Tværsektoriel projektgruppe for den syddanske implementering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering

Tværsektoriel projektgruppe for den syddanske implementering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering Område: Syddansk Sundhedsinnovation Afdeling: Journal nr.: Dato: 16.06.13 Udarbejdet af: Lisbeth Jørgensen E-mail: lisbeth.irene.joergensen@rsyd.dk Telefon: Referat Tværsektoriel projektgruppe for den

Læs mere

Notat Føderation af den fælles sårjournal

Notat Føderation af den fælles sårjournal Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 Telefax 6543 2050 dsl@medcom.dk www.medcom.dk Dato 05.10.2014 Dorthe Skou Lassen Notat Føderation af den fælles sårjournal Baggrund Løsning for single

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering. kort introduktion

National implementering af telemedicinsk sårvurdering. kort introduktion 1 Marts 2013 National implementering af telemedicinsk sårvurdering kort introduktion Indhold National implementering af telemedicinsk sårvurdering... 2 kort introduktion... 2 Projekt telemedicinsk sårvurdering...

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen MedCom Veje til udbredelse af telemedicin - 5 initiativer 1. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Kliniske anbefalinger

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Kliniske anbefalinger National implementering af telemedicinsk sårvurdering Kliniske anbefalinger MedCom Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 www.medcom.dk Dato: 08.10.13 1 Indhold 1 Forord... 3 2 Indledning...

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION NORDJYLLAND MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R

S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R 1.1 Generelt Der er nu afholdt 4 møder i klinikergruppen. Der afholdes i juni det femte og sidste møde i gruppen, hvor praktiserende læge/praksiskoordinatorer inviteres

Læs mere

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe Implementering af telemedicinsk sårvurdering i Region Midtjylland -et fælles anliggende mellem kommuner, region og almen praksis Vores mål med indsatsen 1 Vi har en plan. Det nationale initiativ MedCom

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION MIDTJYLLAND MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

Referat fra 2. møde i national telesårprojektledergruppe

Referat fra 2. møde i national telesårprojektledergruppe Dato: 21.01.13 Vor ref.: DSL Referat fra 2. møde i national telesårprojektledergruppe Dato: Mandag den 17. december 2012 Sted: Deltagere: First Hotel Grand, Odense Karen von Påhlman, Region Nordjylland

Læs mere

Syddansk organisering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering

Syddansk organisering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering Område: Syddansk Sundhedsinnovation Afdeling: Journal nr.: Dato: 8. februar 2013 Udarbejdet af: Inger Stenstrøm Rasmussen, Lotte Bang, Lisbeth Jørgensen, Tanja Gerner Jusslin E-mail: Tanja.Gerner.Jusslin@regionsyddanmark.dk

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING BASISSTATISTIK MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 Antal nyoprettede patienter i Pleje.net... 2 Antal nyoprettede sår i Pleje.net... 3 Antal nyoprettede

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING BASISSTATISTIK UDVIKLINGEN SIDEN 2005 STATUS PR. 1. MAJ 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 Antal nyoprettede patienter i Pleje.net... 2 Antal nyoprettede

Læs mere

Referat fra 1. projektledermøde - National telemedicinsk sårvurdering

Referat fra 1. projektledermøde - National telemedicinsk sårvurdering Referat fra 1. projektledermøde - National telemedicinsk sårvurdering Sted og dato: Grand hotel, Odense, tirsdag den 27. november 2012 Deltagere: Afbud: Lisbeth Jørgensen, OUH Tanja Gerner Jusslin, RSD,

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION HOVEDSTADEN MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

Nøgleord: Vellykket implementering Telemedicin og velfærdsteknologi På tværs af sektorer

Nøgleord: Vellykket implementering Telemedicin og velfærdsteknologi På tværs af sektorer Workshop Implementering på tværs af sektorer vores erfaringer og fif! Lea Nørgaard Bek, Center for Telemedicin Anders Horst Petersen, Nære Sundhedstilbud Nøgleord og agenda Nøgleord: Vellykket implementering

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION SJÆLLAND MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R

S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R Generelt Der er afholdt tre møder i klinikergruppen. Gruppen er præget af stort engagement og stor vilje til at løse gruppens opgave. Der er stor forskel på, hvor

Læs mere

Referat fra kommunemøde vedr. telemedicinsk kortlægning

Referat fra kommunemøde vedr. telemedicinsk kortlægning Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 mbk@medcom.dk www.medcom.dk Dato 14.01.14 Vor ref. MBK Referat fra kommunemøde vedr. telemedicinsk kortlægning Tidspunkt: Onsdag den 15. januar 2014

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

M Ø D E I N D K A L D E L S E

M Ø D E I N D K A L D E L S E Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 Direkte 6543 20LHO Telefax 6543 2050 E-mail www.medcom.dk Dato 05.10.14 Vor ref. DSL M Ø D E I N D K A L D E L S E 8. styregruppemøde for national implementering

Læs mere

System introduktion, e-learningskurser og kursus i sårkompetence

System introduktion, e-learningskurser og kursus i sårkompetence Beskrivelse af kurser indenfor både system introduktion, e-learningskurser og regionale kurser, samt allokering af midler i national implementering af telemedicinsk sårvurdering. System introduktion, e-learningskurser

Læs mere

M Ø D E I N D K A L D E L S E

M Ø D E I N D K A L D E L S E Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 Direkte 6543 20LHO Telefax 6543 2050 E-mail www.medcom.dk M Ø D E I N D K A L D E L S E Dato 24.09.13 Vor ref. DSL Der indkaldes til 4. styregruppemøde

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatet 13. maj 2015 /SUBERG Referat fra møde i Sundhedsbrugerrådet den 6. maj 2015 Deltagere: Birgit Hagen, Anni Faarup Christensen, Alice Brask, Lillian Andersen, Jens

Læs mere

Udbredelse af telemedicinsk sårvurdering - et nationalt foregangsprojekt

Udbredelse af telemedicinsk sårvurdering - et nationalt foregangsprojekt Udbredelse af telemedicinsk sårvurdering - et nationalt foregangsprojekt Nanna Skovgaard, kontorchef, Sundheds- og Ældreministeriet. - Konferencen Fælles om fremtidens telemedicin, 31. marts 2016 Disposition

Læs mere

Dagsorden. 1. Velkomst, præsentationsrunde, meddelelser Region Sjælland Evaluering miniudbud 2. Godkendelse af referat

Dagsorden. 1. Velkomst, præsentationsrunde, meddelelser Region Sjælland Evaluering miniudbud 2. Godkendelse af referat Dagsorden Kl. 10.00 12.30 1. Velkomst, præsentationsrunde, meddelelser 2. Godkendelse af referat 3. Projektbeskrivelse 4. Godkendelse af kommissorium 5. Udbudsarbejdet KL 13.15 15.00 6. Indlæg fra KvaliCare

Læs mere

Referat fra telesårprojektledermøde

Referat fra telesårprojektledermøde Dato: 24-05-13 Vor ref.: Referat fra telesårprojektledermøde Dato: Tirsdag den 21-05-13 Sted: Deltagere: Fraværende: MedCom, Odense Karen Von Påhlman, Region Nordjylland Grethe Lomholdt Nielsen, Frederikshavn

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

1. Kommunikation vedr. hjælpemidler via korrespondancemeddelelser (sygehuse og kommuner)

1. Kommunikation vedr. hjælpemidler via korrespondancemeddelelser (sygehuse og kommuner) Referat fra mødet den 16. januar i Forum for elektronisk kommunikation Deltagere: Peter Bræum, Aalborg Kommune Grethe Nielsen, Frederikshavn Kommune Karina Eriksen, Hjørring Kommune Hanne Rasmussen, Brønderslev

Læs mere

Notat om Single sign-on for kliniske brugere af telemedicinsk sårvurdering i det nationale projekt for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering

Notat om Single sign-on for kliniske brugere af telemedicinsk sårvurdering i det nationale projekt for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Notat om Single sign-on for kliniske brugere af telemedicinsk sårvurdering i det nationale projekt for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Baggrund I det nationale projekt for udbredelse af telemedicinsk

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Indsatsområde: Sundheds-IT Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Region Nordjylland og Kommuner i Region

Læs mere

Henvisning til TMS RH RM RN RSJ RSD Tidspunkt i sårforløb for henvisning til TMS

Henvisning til TMS RH RM RN RSJ RSD Tidspunkt i sårforløb for henvisning til TMS TVÆRSEKTORIEL DOKUMENTATIONSPRAKSIS HENVISNING TIL TeleMedicinskSårvurdering (TMS)/OPRETTELSE AF NYE SÅR Henvisning til TMS RH RM RN RSJ RSD Tidspunkt i sårforløb for henvisning til TMS Henvisning - hvem

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

Kravspecifikation. vedrørende konsulentopgaven. Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

Kravspecifikation. vedrørende konsulentopgaven. Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Kravspecifikation vedrørende konsulentopgaven Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Indhold 1. Baggrund... 1 2. Omfang af materiale og kravspecifikation... 3 2.1 Omfang

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

Fælles samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering. For Region Midtjylland og tilhørende kommuner

Fælles samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering. For Region Midtjylland og tilhørende kommuner Fælles samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering For Region Midtjylland og tilhørende kommuner Godkendt af Sundhedsstyregruppen den 4. november 2015 med ikrafttræden 1. december 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Telemedicinsk landkort

Telemedicinsk landkort Baggrund og formål Den telemedicinske handlingsplan Organisering Det tætte samarbejde med regioner og kommuner Metode og kortlægningsparametre Overblik i bredden Status Udvalgte nationale initiativer Lokale

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK HELE LANDET MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet... 2 KOMMUNESTATISTIK: Antal aktive brugere... 4 KOMMUNESTATISTIK:

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering Tak for samarbejdet. Spørgsmål Kilde: Politikken

Telemedicinsk sårvurdering Tak for samarbejdet. Spørgsmål Kilde: Politikken Telemedicinsk sårvurdering Tak for samarbejdet Spørgsmål dsl@medcom.dk Kilde: Politikken Udbredelses mål Forventet antal tværsektorielle sår Forventet antal kommuner som anvender telemedicinsk sårvurdering

Læs mere

Referat 10. styregruppemøde for national implementering af telemedicinsk sårvurdering

Referat 10. styregruppemøde for national implementering af telemedicinsk sårvurdering Dato: 29.06.15 Vor ref.: SBA Referat 10. styregruppemøde for national implementering af telemedicinsk sårvurdering Dato: Mandag den 29. juni 2015 fra kl. 10.00 13.00 Sted: Deltagere: Sundheds- og ældreministeriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Samarbejdsaftale om brug af telemedicinsk sårvurdering mellem Regionshospitalet Randers, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs og Randers Kommuner og praktiserende læger 03.06.14 1 Indholdsfortegnelse: 1. Aftalens

Læs mere

Referat fra 2. arbejdsgruppemøde vedr. telemedicinsk kortlægning

Referat fra 2. arbejdsgruppemøde vedr. telemedicinsk kortlægning Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 ibs@medcom.dk www.medcom.dk Dato 02.07.13 Vor ref. MBK Referat fra 2. arbejdsgruppemøde vedr. telemedicinsk kortlægning Tidspunkt: Mandag den 1. juli

Læs mere

Telemedicinsk landkort

Telemedicinsk landkort Baggrund og formål Den telemedicinske handlingsplan Organisering Det tætte samarbejde med regioner og kommuner Kortlægningsparametre Overblik i bredden og muligheden for at gå mere i dybden Status På vej,

Læs mere

Kommunernes it-arkitekturråd

Kommunernes it-arkitekturråd FØDERATIVE SIKKERHEDSMODELLER TIL SÅRJOURNALEN (OG ANDRE NATIONALE IT-LØSNINGER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET) Kommunernes it-arkitekturråd 18. december 2014 HVEM HAR DELTAGET I ARBEJDET? Arbejdsgruppe: Lars Nico

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2

Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2 Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2 Digitaliseringsstrategien og MedComs aktuelle arbejde med MedCom9 Organisatorisk understøttelse af MedComkommunikationen, henvendelse

Læs mere

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Mette Bøg Horup, Mette Birk-Olsen, Lise Kvistgaard Jensen og Kristian Kidholm I samarbejde med Knud Yderstræde, Benjamin Schnack

Læs mere

SIKU

SIKU SIKU http://www.skandinaviskdyrepark.dk/index.dsp?area=400 Dagsorden 1. Velkomst, præsentationsrunde, meddelelser 2. MedCom del 1: rammerne for projektet 3. Indlæg fra hver enkel region i samarbejde med

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Referat fra Styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Referat fra Styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Dato: 20.03.2014 Vor ref.: KRC Referat fra Styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Dato: 20.03.2014 Sted: Deltagere: Videomøde Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital (formand) Britta

Læs mere

Telemedicinsk landkort

Telemedicinsk landkort Baggrund og formål Den telemedicinske handlingsplan Organisering Det tætte samarbejde med regioner og kommuner Metode og kortlægningsparametre Overblik i bredden og muligheden for at gåmere i dybden Status

Læs mere

I Region Syddanmark forventes ansat godt 20 sygeplejersker, som i projektperioden forventes at have ca patienter i forløb.

I Region Syddanmark forventes ansat godt 20 sygeplejersker, som i projektperioden forventes at have ca patienter i forløb. Afdeling: KFIU Innovation Udarbejdet af: Lisbeth Thisted Andersen, Projektleder Aktiv Patientstøtte Sagsnr.: E-mail: Lisbeth.thisted.andersen@rsyd.dk Dato: 19. juni 2017 Telefon: 2979 6434 Projekt Aktiv

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Referat fra KKR Digitaliseringsnetværksmøde 17. juni 2013 i KL-huset.

Referat fra KKR Digitaliseringsnetværksmøde 17. juni 2013 i KL-huset. 27. 06.13/kku Referat fra KKR Digitaliseringsnetværksmøde 17. juni 2013 i KL-huset. Deltagere: Henriette Jakobsen, Odense Kommune Anne Vejtorp, Stevns Kommune Birgit Bækmann, Århus Kommune Merete Halkjær,

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Fælles Forside Servicecenter

Fælles Forside Servicecenter Fælles Forside Servicecenter 7. Maj 2015 Gitte Kjeldsen og Nanna Skovgaard Sørensen Indhold Introduktion til Fælles Servicecenter Konceptet De fire servicekategorier Samarbejde på tværs? Hvad kan vi forvente

Læs mere

Statusrapport : 6. sept. 2016

Statusrapport : 6. sept. 2016 Statusrapport : 6. sept. Region Midtjylland Organisering Styregruppe Der er nedsat en regional/kommunal programstyregruppe, der refererer til Sundhedsstyregruppen. Styregruppen holdt sit første møde den

Læs mere

5. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus. Torsdag d. 6. juni 2011

5. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus. Torsdag d. 6. juni 2011 5. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus Torsdag d. 6. juni 2011 Dagsorden 1. Velkomst, præsentation, meddelelser, dagsorden og godkendelse af referat fra sidste møde 2. Kort status MedCom, kommuner

Læs mere

Administrativt spor Implementering kræver hoved, hjerte og vilje

Administrativt spor Implementering kræver hoved, hjerte og vilje Administrativt spor Implementering kræver hoved, hjerte og vilje Konference om telemedicinsk sårvurdering 30. oktober 2015 Center for Telemedicin, Region Midtjylland Temaer Hvad mener vi med hoved, hjerte

Læs mere

Referat fra Kliniker- og udviklingsmøde

Referat fra Kliniker- og udviklingsmøde Referat fra Kliniker- og udviklingsmøde Dato: 03.03.2015 Vor ref.: SBA Dato: Tirsdag den 3. marts 2015 Sted: Deltagere: Signatur Hotel Storebælt, Nyborg Isabella Glarborg, Hillerød Kommune Jytte Meldgaard

Læs mere

Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016

Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016 Deltagere: Inger Buhl

Læs mere

MedCom 11 -Telemedicin. Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/ Jan Petersen, MedCom

MedCom 11 -Telemedicin. Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/ Jan Petersen, MedCom MedCom 11 -Telemedicin Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/5 2107 Jan Petersen, MedCom 2 MedCom 11 Telemedicin oversigt Telemedicinsk Landkortet løbende opdatering og engelsk udgave MaTis MedCom

Læs mere

REVIDERET REFERAT. Revideret referat fra møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler den 8. marts 2012

REVIDERET REFERAT. Revideret referat fra møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler den 8. marts 2012 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktionen REVIDERET REFERAT Telefon Direkte Fax Mail Web 3531 3531 3531 6749 mchr0085@bbh.regionh.dk www.regionh.dk Dato: 17. april 2012 Revideret referat fra

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

Analyse af det akutte og ambulante område

Analyse af det akutte og ambulante område Analyse af det akutte og ambulante område 19. Januar 2017 Jeanette Jensen, jej@medcom.dk Kirsten Ravn Christiansen, krc@medcom.dk Indhold Kort om baggrund for analysen Præsentation af analysens indhold

Læs mere

24. august 2015 i Sundheds- og Kvartershuset

24. august 2015 i Sundheds- og Kvartershuset Sundhed og Sammenhæng Karin Rosen Christensen AC-medarbejder Direkte: +4529323780 karin.christensen@rn.dk Referat Arbejdsgruppemøde - Korrespondancemeddelelser 24. august 2015 i Sundheds- og Kvartershuset

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

Basisbidrag: De 3 ejere finansierer MedComs basisbidrag med hver 1/3. Finansieringsmodellen er aftalt i økonomiaftalerne for 2015.

Basisbidrag: De 3 ejere finansierer MedComs basisbidrag med hver 1/3. Finansieringsmodellen er aftalt i økonomiaftalerne for 2015. MEDCOM KORT FORTALT 2 HVEM ER MEDCOM? MedCom understøtter sammenhængen i sundhedsvæsenet med digitale løsninger, der er med til at sikre patienten og borgeren bedre service samt minimere fejl. Vi understøtter

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Implementeringsgruppen

Implementeringsgruppen EPJ-Styregruppen Implementeringsgruppen Formål: EPJ-Styregruppen skal varetage den overordnede styring af videreudviklingen af EPJ og af udrulningen af EPJ på alle hospitalerne i Region Midtjylland. EPJ-Styregruppenskal

Læs mere

Sundhedsaftalen 2010-2014

Sundhedsaftalen 2010-2014 Sundhedsaftalen 2010-2014 Afrapporteringsskabelon for udviklingsgruppernes arbejde Udviklingsgrupperne afrapporterer til Den Administrative styregruppe årligt og i forbindelse med det sidste møde i Den

Læs mere

Referat fra udvidet klinikergruppemøde vedr. telemedicinsk sårvurdering

Referat fra udvidet klinikergruppemøde vedr. telemedicinsk sårvurdering Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 mbk@medcom.dk www.medcom.dk Dato 24.07.13 Vor ref. MBK Referat fra udvidet klinikergruppemøde vedr. telemedicinsk sårvurdering Tidspunkt: Sted: Deltagere:

Læs mere

Informationsmøde om genoptræning SUM SST MC. fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse

Informationsmøde om genoptræning SUM SST MC. fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse Informationsmøde om genoptræning SUM SST MC fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse Ny bekendtgørelse for GOP Bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. januar 2015 Sundhedsfaglige

Læs mere

Referat fra telesårteknik-/projektledermøde

Referat fra telesårteknik-/projektledermøde Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 mbk@medcom.dk www.medcom.dk Dato 18.10.13 Vor ref. MBK Referat fra telesårteknik-/projektledermøde Tidspunkt: Tirsdag den 1. oktober 2013 Sted: Deltagere:

Læs mere

Projektmonitorering telemedicinsk sårvurdering januar 2015 Venøse bensår

Projektmonitorering telemedicinsk sårvurdering januar 2015 Venøse bensår OBS! Det har vist sig, at MedCom indtil maj måned 2015 har anvendt for høj indfasningstakt og dermed for høje måltal i monitoreringen af udbredelsen af telemedicinske tværsektorielle sår. Det betyder,

Læs mere

Forslag til ledelsesinformation i forhold til de seks prioriterede indsatsområder

Forslag til ledelsesinformation i forhold til de seks prioriterede indsatsområder Forslag til ledelsesinformation i forhold til de seks prioriterede indsatsområder Baggrund: Det Administrative Kontaktforum besluttede i mødet den 15. juni, at økonomi, kvalitet og effekt skulle vurdere,

Læs mere