Teknik og Miljøafdelingen 18. februar 2015/JWF Sagsnr. EMN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik og Miljøafdelingen 18. februar 2015/JWF Sagsnr. EMN-2014-06939"

Transkript

1 Teknik og Miljøafdelingen 18. februar 2015/JWF Sagsnr. EMN Notat vedrørende høringssvar til forslag til lokalplan for område til offentlige formål og erhverv ved Bredhøjvej samt tilhørende forslag til Kommuneplantillæg 17. Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej Silkeborg Teknik- og Miljøafdelingens bemærkninger 2. Vejdirektoratet Niels Bohrs Vej Aalborg Øst Teknik- og Miljøafdelingens bemærkninger Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil Der gøres opmærksom på, at EnergiMidt har elanlæg og/eller fiberbredbåndsrør i området. Såfremt der skal udføres flytning/omlægning af elanlægget og eller fiberbredbåndsrørene, skal udstykkeren afholde de dermed forbundne omkostninger ved en eventuel byggemodning. Høringssvaret tages til efterretning i forbindelse med den kommende byggemodning. Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen. Vejdirektoratet gør ikke indsigelse mod lokalplanforslaget, men har flg. bemærkninger: Der er en vejbyggelinje på 17,5 m. fra vejmidte på Nordre Ringvej. Byggelinjen er ikke tinglyst, men der har været administreret efter den i årtier. Der er tinglyst en oversigtslinje på 100 x 25 m. på ejendommen på hjørnet af Kelstrupvej og Nordre Ringvej. Det oplyses, at Ringvejen overgår til kommunevej når motorvejen åbner. Vejbyggelinjen fra Nordre Ringvejs vejmidte er nævnt under afsnittet om eksisterende forhold, og er indtegnet på kortbilag 1. Afdelingen anbefaler, at der i afsnittet Lokalplanens forhold til anden planlægning under rådighedsservitutter tilføjes: På matr. Nr. 1336bs, Silkeborg Markjorder, er der tinglyst en servitut , der omfatter oversigtslinjer på hjørnet af Kejlstrupvej og Nordre Ringvej. Arealet skal friholdes for bebyggelse, beplantning, hegn m.v. højere end 1 m. Silkeborg Byråd er påtaleberettiget. Servitutten har mistet sin relevans, da krydset Kejlstrupvej/Nordre Ringvej er signalreguleret, og servitutten bør revideres ved realisering af lokalplanen. 3 Silkeborg Autoforum A/S Bredhøjvej Silkeborg Høringssvaret indeholder følgende spørgsmål og kommentarer: 1) Om Autoforums indkørsel fra Bredhøjvej skal flyttes. 2) Om de eksisterende pyloner og flag kan bibehol- 1

2 des. 3) De omtalte servitutters indhold og betydning for ejendommen. 4) Ønske om de nøjagtige mål på, hvor meget areal af ejendommen, der skal inddrages til udvidelse af Bredhøjvej. Der opfordres til, at der i stedet inddrages areal mod syd, da det vil tage Autoforums udstillingsareal. Et reduceret udstillingsareal vil få betydning for omsætningen. Teknik- og Miljøafdelingens bemærkninger Ad 1) Den nuværende vejadgangs placering fra Bredhøjvej til Silkeborg Autoforum bevares. Ad 2) Efter det foreliggende skitseprojekt vil der skulle påregnes flytning af de tre flag ved krydset og de to pyloner mod Bredhøjvej. Silkeborg Kommune vil i forbindelse med vejudvidelsen bekoste flytningerne. Lokalplanen giver fortsat mulighed for opsætning af skiltepyloner ved indkørslerne ud mod Bredhøjvej. Det vurderes, at det ikke er realistisk, at pyloner kan opsættes inden for byggefeltet på Autoforums ejendom. Det vurderes også, at der vil opstå et behov for opstilling af flag i området, men at der bør være en vis regulering, så der ikke kan opstilles lange rækker langs vejene. Det anbefales derfor, at lokalplanen tilrettes, så 7.5 om skiltning ændres til flg.: Afsnit 3 udgår: Mod Kejlstrupvej skal pyloner opsættes indenfor byggefelterne. Der kan opsættes en pylon pr. firma. Afsnit 4 ændres, så det også gælder for Kejlstrupvej: Mod Nordre Ringvej skal pyloner opsættes i en afstand fra kørebanen i henhold til vejreglernes bestemmelser for placering af faste genstande langs vej. Der kan opsættes en pylon pr. firma. Afsnit 7 udgår: Der må ikke opstilles flag i lokalplanområdet. Ændres til: Der kan opstilles flag i lokalplanområdet, hvis disse opstilles i grupper af tre. Ad 3) De tre servitutter, der er tinglyst på ejendommen, er omtalt i lokalplanen redegørelse under afsnittet om lokalplanens forhold til anden planlægning. De omhandler brugsret, brandmur samt regn- og spildevandsledninger. Ejerne af matr. nr. 1336by og 1336s er påtaleberettiget. Såfremt lokalplanens byggemuligheder udnyttes fuldt ud, er det i strid med servitutterne, som enten bør respekteres, aflyses eller erstattes med nye servitutter. Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i lokal- 2

3 planen. De tre servitutter er vedhæftet som bilag til dette notat. Ad 4) Efter det foreliggende skitseprojekt er det nødvendigt at erhverve et areal langs Bredhøjvej med en bredde på ca. 4,0 m. og en længde langs Bredhøjvej på ca. 35 m. svarende til ca. 140 m2. Ud for ejendommen ligger der i dag et offentligt vejareal på hjørnet mellem Bredhøjvej og Kejlstrupvej, som kan reduceres i forbindelse med gennemførelsen af vejprojektet. Det drejer sig om et areal på ca. 40 m2., som kan tillægges ejendommen, hvis det ønskes. Ovenstående mål er baseret på et skitseprojekt. De endelige mål kan afvige fra dette, når der foreligger et endeligt detailprojekt, som mere udførligt tager højde for bl.a. niveauforskellene på stedet. Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen. Udsnit af skitseprojektet for vejudvidelse ud for Silkeborg Autoforum er vedhæftet som bilag til dette notat. 4 Årstiderne Arkitekter Papirfabrikken Silkeborg Som rådgiver på byggeprojektet, har arkitekterne indsendt kommentarer til lokalplanforslaget vedr.: 1. Terrænregulering. Man ønsker at kunne terrænregulere tættere på nordskel end 0,5 m. 2. Om fodgængerforbindelser på parkeringsarealerne kan markeres med termoplast. 3. Om m2 er etagearealet uden kælderetagen, og om det skal tilføjes, at der kan bo 2 personer på hvert værelse. 4. Om parkeringskravet reguleres efter etagearealet altså om kravet er mindre, hvis etagearealet bliver mindre. 5. Om der kan etableres parkering inden for hele byggefelt A. 6. Formuleringen om sydvendte facader i glas vil medføre overophedning. 7. Om der foreligger støjberegninger for den fremtidige trafik på Kejlstrupvej, Bredhøjvej og Ringvejen. 8. Ønsker at bestemmelserne for omfanget af skure og overdækninger også skal omfatte carporte og mindre bygninger. 9. Om der skal opsættes mobilantenne. 10. Der ønskes mulighed for synlige rørføringer på tag og facader. Teknik- og Miljøafdelingens bemærkninger Ad 1) For at sikre, at der kan køres rundt om bygningen, og da Teknisk Skole selv er ejer af naboejendommen mod nord, vurderes det at være hensigtsmæssigt at tilrette lokalplanen, så der gives mulighed for terrænregulering langs det nordlige skel. Det anbefales derfor, at lokalplanen tilrettes, så 3

4 8.9, 1. afsnit, ændres til flg.: Der kan ikke foretages terrænregulering nærmere skel end 0,5 m. Undtaget dog langs naboskel mod nord inden for delområde II. Ad 2) Det vurderes, at det skal være muligt at markere fodgængerforbindelser med termoplast, da man normalt anvender det på veje. Det anbefales derfor, at lokalplanen tilrettes, så 5.7, 2. afsnit, ændres til flg.: Fodgængerforbindelser hen over parkeringsarealer og veje skal markeres tydeligt, f.eks. ved ændret belægning, niveauspring eller bemaling. Ad 3) I henhold til bygningsreglementet medregnes kælder ikke i etagearealet. Det vurderes, at det ikke er nødvendigt at præcisere, hvor mange der bor på hvert værelse. Hvert værelse udgør én ungdomsbolig. Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen. Ad 4) Parkeringskravet justeres efter etagearealet og boligantal med 1 p-plads/50 m2 etageareal og 1 p- plads/bolig. Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen. Ad 5) Hvis den eksisterende bebyggelse inden for delområde I nedrives, vurderes det, at der kan etableres parkering inden for hele byggefelt A. Det anbefales derfor, at lokalplanens kortbilag 2 tilrettes, så hele byggefelt A gives den mørkegrå signatur for parkering på terræn. Den lysegrå signatur for princip for vej- og parkeringsareal fastholdes. Udsnit af kortbilaget er vedhæftet som bilag til dette notat. Ad 6) I bestemmelsen om sydvendte facader står videst muligt, hvilket giver en vis flexibilitet. Bestemmelsen er tilpasset projektet, og det vurderes derudover, at den sydvendte glasfade kan give lys til den dybe underetage. Derfor anbefales det, at bestemmelsen fastholdes. Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen. Ad 7) Silkeborg Kommune har ikke foretaget støjberegninger på de omtalte veje siden Der skal derfor udarbejdes nye. Det er bygherre, der skal kunne dokumentere, at de gældende støjkrav kan overholdes. Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen. Ad 8) Carporte og mindre bygninger hører under betegnelsen skure og overdækninger. Det vurderes dog, at lokalplanens bestemmelser kan tilføjes det ønskede for at undgå eventuelle misforståelser. Det anbefales, at lokalplanens kortbilag 2 tilrettes, 4

5 så der påføres byggefelter, hvor der kan opføres skure, overdækninger, carporte og mindre bygninger. Udsnit af kortbilaget er vedhæftet som bilag til dette notat. 6.1, afsnit 4 rettes til flg.: Til delområde II må skure, overdækninger, carporte og mindre bygninger opføres med en placering jf , afsnit 2 under delområde II, rettes til flg.: Der kan etableres skure, overdækninger, carporte og mindre bygninger med en højde på maks. 4,5 m. på samlet maks m2 og opføres med en placering inden for byggefelterne som vist på kortbilag 2. Se endvidere 6.1. Ad 9) Lokalplanen stiller ikke krav til opsætning af mobilantenner, men det er besluttet, at der, så vidt det er muligt, skal anvises placering af eventuelle mobilantenner i lokalplaner for at give naboer og fremtidige beboere oplysning om, at det kan komme. Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen. Ad 10) Det vurderes, at bestemmelsen om, at rørføringer på tag skal inddækkes af hensyn til højhusbyggeriet mod nord. Ligeledes bør det fastholdes, at tekniske anlæg skal integreres i bygningskroppen eller udformes som elementer, der er tilpasset bygningens hovedform. Sidstnævnte er en åben bestemmelse, der sikrer en flexibilitet. Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen. Mindre redaktionelle rettelser: Da den eksisterende nordlige vejadgang til delområde II skal bevares, flyttes signaturen for princip for placering af antennemast mod vest på kortbilag 2. Udsnit af kortbilaget er vedhæftet som bilag til dette notat. Der er ikke modetaget bemærkninger til beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering. 5

6 Bilag til notat vedr. høringssvar 18. feb. 2015

7 Akt: Skab Matr.nr. 1336s Silkeborg Markjorder J.nr Anmelder: Landinspektør Hans Lunde Håndværkervej Silkeborg Tlf nr. (udfyldes af dommerkontoret) Rbtf GENPART , =05»2005 Tft 1.400?00 K Deklaration om brugsret Undertegnede ejer af matr.nr. 1336s Silkeborg Markjorder pålægger herved min nævnte ejendom en sålydende bestemmelse i forbindelse med deling af ejendommen ved udstykning: Med henvisning til vedhæftede rids bestemmes, at der skal være en gensidig brugsret til de skraverede arealer således at, nuværende og kommende ejere af delareal nr. 1 skal have brugsret til det på delareal nr. 2 skraverede areal og at, nuværende og kommende ejere af delareal nr. 2 skal have brugsret til det på delareal nr. 1 skraverede areal. Den gensidige brugsret skal være gældende indtil den Gensidig påtaleret har de i denne periode værende ejere af delarealerne 1 og 2. Nærværende deklaration begæres tinglyst på matr.nr. 1336s Silkeborg Markjorder forud for pantegæld, men med respekt for tidligere tinglyste servitutter. Dato: Som ejer af matr.nr. 1336s Silkeborg Markjorder For KK Ejendomme og Udlejning A/S *rf&*^ YjaQt- Den danske Landinspektorforenings Forlagsvirksomhed Blanketnummer 278A

8 Geopartner Landinspektørgården a/s Handvoerkervej Silkeborg TLF: «FAX: * Akt:Skab arealer gensidig til brugsret c a> E E o T> c <D l_ o (D > L O N o c "(_ o 0) X) o a o OJ c, L. <D v O ~ O) T fy -* c g> O) C- o a c Q) O) I *J l- O. a> c 0) < o O) C- O 13 a> -«^ in - ID CO 00 C o l/l T3 0) > JC en Q) (_ 0) *J Delnr. 1 og 2 af Motr.nr.: 133G S Ejerlov: Silkeborg Morkjorder Kommune: Amt: Silkeborg Århus Udfærdiget den til brug ved tinglysning Målforhold 1: 200 J.nr Landinspektør

9 * * * * * * * * * * * * * * * Retten i Silkeborg * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: Akt.nr,: R 639 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr S, Silkeborg Markjorder Ejendomsejer: KK Ejendomme og Udlejning A/S m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Lyst med frist til for afventning af matrikulær berigtigelse. Tillige f.s.v. ang.påtaleretten. Retsanmærkning: Pantegæld hvoro, henvises til ejendommens blad i tingbogen. Dokumentet vil blive slettet ved fristens udløb, medmindre det forinden er modtaget til endelig lysning. Hvis dokumentet slettes vil tinglysningsafgiften være tabt. Retten i Silkeborg den Karin Holm S

10 Akt: Skab (udfyldes af dommerkontore!) Anmelder: Landinspektør Hans Lunde Håndværkervej Silkeborg Tlf Med henvisning til Kort & Matrikelstyrelsens skrivelse af erklæres, at delareal nr. 1 t eholder matr.nr. 1336s Silkeborg markjorder, mens delareal nr. 2 har fået tildelt matr.nr. 1336by s mst. Silkeborg den 8. juni 2005 Hans Lunde Landinspektør Den danske Landinspektorforenings Forlagsvirksomhed Blanketnummer 278A

11 *** * *** Side: 3 * * * * * *** * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen R 639 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr S, Silkeborg Markjorder Ejendomsejer: KK Ejendomme og Udlejning A/S m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Endeligt indført på matr.nr S og 1336 BY Silkeborg Markjorder Foranstående retsanmærkning gentages Retten i Silkeborg den Sonja Bilde

12 Matr.nr. 1336s Silkeborg Markjorder Akt: Skab J.nr nr. At&j (udfyldes af dommerkontoret) Anmelder: Landinspektør Hans Lunde Håndværkervej Silkeborg Tlf GENPART , TA 1.400»00 K Deklaration forbindelse med udstykning af matr.nr. 1336s Silkeborg Markjorder, hvorved fraskilles en ejjendom, som på vedhæftede rids er angivet som delareal nr. 2 af matr.nr. 1336s Silkeborg Markjorder, erklærer undertegnede ejer af matr.nr. 1336s Silkeborg Markjorder med bindende irkning for mig og efterfølgende ejere: Den på ridset viste brandmur på delareal nr. 2 skal være fælles brandmur. Samtidig skal der udføres brandkamserstatning på bygningen på delareal nr. 1. Undertegnede ejer af matr.nr. 1336s Silkeborg Markjorder forpligter mig til at udføre disse arbejder efter påkrav fra bygningsmyndigheden. Brandmur og brandkamserstatning må ikke ændres eller fjernes uden godkendelse fra de påtaleberettigede. Hvor der på ridset er angivet branddøre i skel må etableres 2 branddøre efter bygningsmyndighedens krav. Branddørene skal til enhver tid opfylde bygningsmyndighedens krav til brandadskillelse mellem ejendomme. Det på ridset viste tagudhæng på bygning på delareal nr. 1 godkendes at overskride skellet mod delareal nr. 2. Der skal være ret til færdsel for delareal nr. 2 over delareal nr. 1 ud for branddørene, som angivet på ridset. åtaleret har s.v. angår afsnit 1. 2: Den til enhver tid værende ejer af delareal nr. 1 og 2 og bygningsmyndigheden f. s.v. angår afsnit 3: Den til enhver tid værende ejer af delareal nr. 1 og bygningsmyndigheden s.v. angår afsnit 4: Den til enhver tid værende ejer af delareal nr. 2 og bygningsmyndigheden. hærværende deklaration begæres tinglyst på matr.nr. 1336s Silkeborg Markjorder forud for p antegæld, men med respekt for tidligere tinglyste servitutter. Cato: 2.^. \Z. Z-cro^ S Dm ejer af matr.nr. 1336s Silkeborg Markjorder C Y<n F Dr KK Ejendomme og Udlejning A/S TW^ X/7A% Den danske Landinspekiørforenings Forlagsvirksomhed Blanketnummer 278A

13 NÆRVÆRENDE DEKLARATION TIL TRÆDES I MEDFØR AF 42 I LOV BEKENDTGØRELSE NR. 883 AF 18. AUGUST 2004 OM PLANLÆGNING. TILVEJEBRINGELSE AF EN LOKAL PLAN ER IKKE PÅKRÆVET. SILKEBORG BYRÅD, den ~ * J ' iens Erik Jørgensen Borgmester Aaoer Qrammnåa direktør

14 Geoportner Landinspektørgården a/s Hondvoerkervej Silkeborg TLF: «FAX: * AktrSkab nr. c a> E E o TJ c a> L TJ Q) > (- O togudhæng O) Q) TJ V en L ^ O ~ S*? s L O.Q O (1) c (D X) 01 t_ o 13 (D -* ^ in ID co co c 0) c a> L TJ O i/i TJ > t_ a> r o i_ 0) J tfl Q) Delnr. 1 og 2 af Matr.nr.: 1336 s Ejerlav: Kommune: Amt: Silkeborg Markjorder Silkeborg Århus Udfærdiget den til brug ved tinglysning Molforhold 1: 200 J.nr Landinspektør

15 *** * *** * * * * * * * * * * * Retten i Silkeborg * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 3 Akt.nr.: R 639 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr S, Silkeborg Markjorder Ejendomsejer: KK Ejendomme og Udlejning A/S m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Lyst med frist til til matrikulær berigtigelse. Retsanmærkning: Pantegæld hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen. Dokumentet vil blive slettet ved fristens udløb, medmindre det forinden er modtaget til endelig lysning. Hvis dokumentet slettes vil tinglysningsafgiften være tabt. Retten i Silkeborg den Karin Holm

16 Akt: Skab (udfyldes af dommerkontoret) Anmelder: Landinspektør Hans Lunde Håndværkervej Silkeborg Tlf I/led henvisning til Kort & Matrikelstyrelsens skrivelse af erklæres, at delareal nr. 1 heholder matr.nr. 1336s Silkeborg markjorder, mens delareal nr. 2 har fået tildelt matr.nr. 1336by MTISt. Silkeborg den 8. juni 2005 Haihs Lunde Landinspektør Den danske Landinspektorforenings Forlagsvirksomhed Blanketnummer 278A

17 *** * ^ *** Side: 4 * * * * * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen R 63 9 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr S, Silkeborg Markjorder Ejendomsejer: KK Ejendomme og Udlejning A/S m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Endeligt indført på matr.nr S og 1336 BY Silkeborg Markjorder Foranstående retsanmærkning gentages Retten i Silkeborg den Sonja Bilde

18 Matr.nr. 1336s Silkeborg Markjorder Akt: Skab (udfyldes af dommerkontoret) J.nr. J Anmelder: Landinspektør Hans Lunde Håndværkervej Silkeborg Tlf Deklaration h forbindelse med udstykning af matr.nr. 1336s Silkeborg Markjorder deklarerer undertegnede ejer af matr.nr. 1336s Silkeborg Markjorder, at de etablerede private regn- og spildevandsledninger, som er vist på vedhæftede rids, skal være til fælles brug for de 2 fremtidige ejendomme delarealerne 1 og 2 af matr.nr. 1336s Silkeborg Markjorder. _edningeme skal henligge uforstyrret, og der skal gives de til enhver tid berettigede adgang til sftersyn og rensning samt til at foretage reparations- og vedligeholdelsesarbejder i det omfang, den påtaleberettigede skønner det nødvendigt. Det er forbudt at iværksætte noget, der kan være til skade for anlægget, til hinder for adgangen til det eller for dets beståen eller til hinder eller skade for eftersyn, reparations- eller /edligeholdelsesarbejder. Der må til enhver tid tåles de ulemper, der kan være forbundet med eventuelle fremtidige eftersyns- eller reparationsarbejder. Erstatning for eventuel herved forvoldt skade fastsættes i nangel af mindelig overenskomst af uvildige mænd udmeldt af retten. Jdgifter til rensning og vedligeholdelse af ledninger og brønde afholdes til enhver tid af de ilsluttede i et forhold svarende til den nytte, den enkelte ledningsstrækning har for de pågældende ejendomme. 3 åtaleret tilkommer Silkeborg Byråd samt de til enhver tid værende ejere af parcel 1 og 2 af Tiatr.nr. 1336s hver for sig. Mærværende deklaration begæres tinglyst forud for al pantegæld på ovennævnte ejendom. Med lensyn til de på ejendommen hvilende byrder og andre servitutter henvises til ejendommens blad i ingbogen. GENPART , »05»2005 Tft 1.400?00 K Dato: 3&/-3 - czoa^ Som ejer af matr.nr. 1336s Silkeborg Markjorder r or KK Ejendomme og Udlejning A/S D reben Kjeldsen Den danske Landinspektørforenings Forlagsvirksomhed Blanketnummer 278A

19 NÆRVÆRENDE DEKLARATION TIL TRÆDES I MEDFØR AF 42 I LOV BEKENDTGØRELSE NR. 883 AF 18. AUGUST 2004 OM PLANLÆGNING. TILVEJEBRINGELSE AF EN LOKAL PLAN ER IKKE PÅKRÆVET. SILKEBORG BYRÅD, dgtø-: 2 5 APR. 200! ^J?ffØ*y if jensfcrikjørgensen Borarnester Asger yikkefgs Direktør

20 GeØpartner *> Landinspektørgården a/s Håndværkervej Silkeborg TIf Fax X N ledninger er indtegnet efter projektplaner Delnr. 1 og 2 af Matr. nr.: 1336s Ejerlav: Silkeborg Markjorder Silkeborg kommune Århus amt Udfærdiget 29. marts 2005 til brug ved tinglysning Målforhold 1:1000 Lsp.j. nr.:j rfo Landinspektør Hans Lunde

21 *** * *** Side: 3 * * * * * * * * Retten i Silkeborg * *** *** Tinglysningsafdelingen Påtegning på Byrde. Vedrørende matr.nr S, Silkeborg Markjorder Dagbogsdato: Dagbogsnr. : Afvist fra tingbogen den da medsendte selskabsudskrift er over 3 mdr. gammel og tillige er en kopi af en bekræftet on-lineudskr. Retten i Silkeborg den Birthe Ramsøe Krogh

22 *** * *** Side: 4 * * * * * *** * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen R 63 9 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr S, Silkeborg Markjorder Ejendomsejer: KK Ejendomme og Udlejning A/S m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Lyst med frist til for afventning af matrikulær berigtigelse f.s.v. ang. påtaleretten. Retsanmærkning: Pantegæld. Retten i Silkeborg den Karin Holm

23 Akt: Skab (udfyldes af dommerkontorel) Anmelder: Landinspektør Hans Lunde Håndværkervej Silkeborg Tlf Med henvisning til Kort & Matrikelstyrelsens skrivelse af erklæres, at delareal nr. 1 t ehoider matr.nr. 1336s Silkeborg markjorder, mens delareal nr. 2 har fået tildelt matr.nr. 1336by mst. Silkeborg den 8. juni 2005 Hans Lunde Landinspektør Den danske Landinspektorforenings Forlagsvirksomhed Blanketnummer 278A

24 * * * * * * * * * * * * * * * * * Retten i Silkeborg *** *** Tinglysningsafdelingen Side Akt.nr.: R 639 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr S, Silkeborg Markjorder Ejendomsejer: KK Ejendomme og Udlejning A/S m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Endeligt indført på matr.nr S og 1336 BY Silkeborg Markjorder Foranstående retsanmærkning gentages Retten i Silkeborg den Sonja Bilde

25 Udvidelse af parkeringsareal Antennemast flyttet / eksisterende vejadgang bevares Signatur for mindre bygninger jf. 6.1 og 6.3 Bilag til notat vedr. høringssvar 18.feb.2015

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Version januar 2010 Forslag til lokalplan nr. 303 Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOM- MUNE Planafdelingen Hovedgaden 77

Læs mere

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej.

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. G-110 LOKALPLAN G-110 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVERVSFORMÅL VEST FOR EGEBJERGVEJ I DET SYDVESTLIGE GEDVED GEDVED

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Favrskov Kommune, flyfoto 2008 Forslag juni 2013 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983 LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 24.1 Risby Landsby Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter 1984 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1.

LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Stevns Kommune Lokalplan 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Indledning Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 18. september 2008 endeligt vedtaget

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- ~nmelder: LandinspektØrfirmaet Nellemann Vesteraa 1 W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren - - 62al - 62bs Undertegnede ejere

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere