Teknik og Miljøafdelingen 18. februar 2015/JWF Sagsnr. EMN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik og Miljøafdelingen 18. februar 2015/JWF Sagsnr. EMN-2014-06939"

Transkript

1 Teknik og Miljøafdelingen 18. februar 2015/JWF Sagsnr. EMN Notat vedrørende høringssvar til forslag til lokalplan for område til offentlige formål og erhverv ved Bredhøjvej samt tilhørende forslag til Kommuneplantillæg 17. Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej Silkeborg Teknik- og Miljøafdelingens bemærkninger 2. Vejdirektoratet Niels Bohrs Vej Aalborg Øst Teknik- og Miljøafdelingens bemærkninger Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil Der gøres opmærksom på, at EnergiMidt har elanlæg og/eller fiberbredbåndsrør i området. Såfremt der skal udføres flytning/omlægning af elanlægget og eller fiberbredbåndsrørene, skal udstykkeren afholde de dermed forbundne omkostninger ved en eventuel byggemodning. Høringssvaret tages til efterretning i forbindelse med den kommende byggemodning. Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen. Vejdirektoratet gør ikke indsigelse mod lokalplanforslaget, men har flg. bemærkninger: Der er en vejbyggelinje på 17,5 m. fra vejmidte på Nordre Ringvej. Byggelinjen er ikke tinglyst, men der har været administreret efter den i årtier. Der er tinglyst en oversigtslinje på 100 x 25 m. på ejendommen på hjørnet af Kelstrupvej og Nordre Ringvej. Det oplyses, at Ringvejen overgår til kommunevej når motorvejen åbner. Vejbyggelinjen fra Nordre Ringvejs vejmidte er nævnt under afsnittet om eksisterende forhold, og er indtegnet på kortbilag 1. Afdelingen anbefaler, at der i afsnittet Lokalplanens forhold til anden planlægning under rådighedsservitutter tilføjes: På matr. Nr. 1336bs, Silkeborg Markjorder, er der tinglyst en servitut , der omfatter oversigtslinjer på hjørnet af Kejlstrupvej og Nordre Ringvej. Arealet skal friholdes for bebyggelse, beplantning, hegn m.v. højere end 1 m. Silkeborg Byråd er påtaleberettiget. Servitutten har mistet sin relevans, da krydset Kejlstrupvej/Nordre Ringvej er signalreguleret, og servitutten bør revideres ved realisering af lokalplanen. 3 Silkeborg Autoforum A/S Bredhøjvej Silkeborg Høringssvaret indeholder følgende spørgsmål og kommentarer: 1) Om Autoforums indkørsel fra Bredhøjvej skal flyttes. 2) Om de eksisterende pyloner og flag kan bibehol- 1

2 des. 3) De omtalte servitutters indhold og betydning for ejendommen. 4) Ønske om de nøjagtige mål på, hvor meget areal af ejendommen, der skal inddrages til udvidelse af Bredhøjvej. Der opfordres til, at der i stedet inddrages areal mod syd, da det vil tage Autoforums udstillingsareal. Et reduceret udstillingsareal vil få betydning for omsætningen. Teknik- og Miljøafdelingens bemærkninger Ad 1) Den nuværende vejadgangs placering fra Bredhøjvej til Silkeborg Autoforum bevares. Ad 2) Efter det foreliggende skitseprojekt vil der skulle påregnes flytning af de tre flag ved krydset og de to pyloner mod Bredhøjvej. Silkeborg Kommune vil i forbindelse med vejudvidelsen bekoste flytningerne. Lokalplanen giver fortsat mulighed for opsætning af skiltepyloner ved indkørslerne ud mod Bredhøjvej. Det vurderes, at det ikke er realistisk, at pyloner kan opsættes inden for byggefeltet på Autoforums ejendom. Det vurderes også, at der vil opstå et behov for opstilling af flag i området, men at der bør være en vis regulering, så der ikke kan opstilles lange rækker langs vejene. Det anbefales derfor, at lokalplanen tilrettes, så 7.5 om skiltning ændres til flg.: Afsnit 3 udgår: Mod Kejlstrupvej skal pyloner opsættes indenfor byggefelterne. Der kan opsættes en pylon pr. firma. Afsnit 4 ændres, så det også gælder for Kejlstrupvej: Mod Nordre Ringvej skal pyloner opsættes i en afstand fra kørebanen i henhold til vejreglernes bestemmelser for placering af faste genstande langs vej. Der kan opsættes en pylon pr. firma. Afsnit 7 udgår: Der må ikke opstilles flag i lokalplanområdet. Ændres til: Der kan opstilles flag i lokalplanområdet, hvis disse opstilles i grupper af tre. Ad 3) De tre servitutter, der er tinglyst på ejendommen, er omtalt i lokalplanen redegørelse under afsnittet om lokalplanens forhold til anden planlægning. De omhandler brugsret, brandmur samt regn- og spildevandsledninger. Ejerne af matr. nr. 1336by og 1336s er påtaleberettiget. Såfremt lokalplanens byggemuligheder udnyttes fuldt ud, er det i strid med servitutterne, som enten bør respekteres, aflyses eller erstattes med nye servitutter. Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i lokal- 2

3 planen. De tre servitutter er vedhæftet som bilag til dette notat. Ad 4) Efter det foreliggende skitseprojekt er det nødvendigt at erhverve et areal langs Bredhøjvej med en bredde på ca. 4,0 m. og en længde langs Bredhøjvej på ca. 35 m. svarende til ca. 140 m2. Ud for ejendommen ligger der i dag et offentligt vejareal på hjørnet mellem Bredhøjvej og Kejlstrupvej, som kan reduceres i forbindelse med gennemførelsen af vejprojektet. Det drejer sig om et areal på ca. 40 m2., som kan tillægges ejendommen, hvis det ønskes. Ovenstående mål er baseret på et skitseprojekt. De endelige mål kan afvige fra dette, når der foreligger et endeligt detailprojekt, som mere udførligt tager højde for bl.a. niveauforskellene på stedet. Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen. Udsnit af skitseprojektet for vejudvidelse ud for Silkeborg Autoforum er vedhæftet som bilag til dette notat. 4 Årstiderne Arkitekter Papirfabrikken Silkeborg Som rådgiver på byggeprojektet, har arkitekterne indsendt kommentarer til lokalplanforslaget vedr.: 1. Terrænregulering. Man ønsker at kunne terrænregulere tættere på nordskel end 0,5 m. 2. Om fodgængerforbindelser på parkeringsarealerne kan markeres med termoplast. 3. Om m2 er etagearealet uden kælderetagen, og om det skal tilføjes, at der kan bo 2 personer på hvert værelse. 4. Om parkeringskravet reguleres efter etagearealet altså om kravet er mindre, hvis etagearealet bliver mindre. 5. Om der kan etableres parkering inden for hele byggefelt A. 6. Formuleringen om sydvendte facader i glas vil medføre overophedning. 7. Om der foreligger støjberegninger for den fremtidige trafik på Kejlstrupvej, Bredhøjvej og Ringvejen. 8. Ønsker at bestemmelserne for omfanget af skure og overdækninger også skal omfatte carporte og mindre bygninger. 9. Om der skal opsættes mobilantenne. 10. Der ønskes mulighed for synlige rørføringer på tag og facader. Teknik- og Miljøafdelingens bemærkninger Ad 1) For at sikre, at der kan køres rundt om bygningen, og da Teknisk Skole selv er ejer af naboejendommen mod nord, vurderes det at være hensigtsmæssigt at tilrette lokalplanen, så der gives mulighed for terrænregulering langs det nordlige skel. Det anbefales derfor, at lokalplanen tilrettes, så 3

4 8.9, 1. afsnit, ændres til flg.: Der kan ikke foretages terrænregulering nærmere skel end 0,5 m. Undtaget dog langs naboskel mod nord inden for delområde II. Ad 2) Det vurderes, at det skal være muligt at markere fodgængerforbindelser med termoplast, da man normalt anvender det på veje. Det anbefales derfor, at lokalplanen tilrettes, så 5.7, 2. afsnit, ændres til flg.: Fodgængerforbindelser hen over parkeringsarealer og veje skal markeres tydeligt, f.eks. ved ændret belægning, niveauspring eller bemaling. Ad 3) I henhold til bygningsreglementet medregnes kælder ikke i etagearealet. Det vurderes, at det ikke er nødvendigt at præcisere, hvor mange der bor på hvert værelse. Hvert værelse udgør én ungdomsbolig. Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen. Ad 4) Parkeringskravet justeres efter etagearealet og boligantal med 1 p-plads/50 m2 etageareal og 1 p- plads/bolig. Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen. Ad 5) Hvis den eksisterende bebyggelse inden for delområde I nedrives, vurderes det, at der kan etableres parkering inden for hele byggefelt A. Det anbefales derfor, at lokalplanens kortbilag 2 tilrettes, så hele byggefelt A gives den mørkegrå signatur for parkering på terræn. Den lysegrå signatur for princip for vej- og parkeringsareal fastholdes. Udsnit af kortbilaget er vedhæftet som bilag til dette notat. Ad 6) I bestemmelsen om sydvendte facader står videst muligt, hvilket giver en vis flexibilitet. Bestemmelsen er tilpasset projektet, og det vurderes derudover, at den sydvendte glasfade kan give lys til den dybe underetage. Derfor anbefales det, at bestemmelsen fastholdes. Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen. Ad 7) Silkeborg Kommune har ikke foretaget støjberegninger på de omtalte veje siden Der skal derfor udarbejdes nye. Det er bygherre, der skal kunne dokumentere, at de gældende støjkrav kan overholdes. Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen. Ad 8) Carporte og mindre bygninger hører under betegnelsen skure og overdækninger. Det vurderes dog, at lokalplanens bestemmelser kan tilføjes det ønskede for at undgå eventuelle misforståelser. Det anbefales, at lokalplanens kortbilag 2 tilrettes, 4

5 så der påføres byggefelter, hvor der kan opføres skure, overdækninger, carporte og mindre bygninger. Udsnit af kortbilaget er vedhæftet som bilag til dette notat. 6.1, afsnit 4 rettes til flg.: Til delområde II må skure, overdækninger, carporte og mindre bygninger opføres med en placering jf , afsnit 2 under delområde II, rettes til flg.: Der kan etableres skure, overdækninger, carporte og mindre bygninger med en højde på maks. 4,5 m. på samlet maks m2 og opføres med en placering inden for byggefelterne som vist på kortbilag 2. Se endvidere 6.1. Ad 9) Lokalplanen stiller ikke krav til opsætning af mobilantenner, men det er besluttet, at der, så vidt det er muligt, skal anvises placering af eventuelle mobilantenner i lokalplaner for at give naboer og fremtidige beboere oplysning om, at det kan komme. Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen. Ad 10) Det vurderes, at bestemmelsen om, at rørføringer på tag skal inddækkes af hensyn til højhusbyggeriet mod nord. Ligeledes bør det fastholdes, at tekniske anlæg skal integreres i bygningskroppen eller udformes som elementer, der er tilpasset bygningens hovedform. Sidstnævnte er en åben bestemmelse, der sikrer en flexibilitet. Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen. Mindre redaktionelle rettelser: Da den eksisterende nordlige vejadgang til delområde II skal bevares, flyttes signaturen for princip for placering af antennemast mod vest på kortbilag 2. Udsnit af kortbilaget er vedhæftet som bilag til dette notat. Der er ikke modetaget bemærkninger til beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering. 5

6 Bilag til notat vedr. høringssvar 18. feb. 2015

7 Akt: Skab Matr.nr. 1336s Silkeborg Markjorder J.nr Anmelder: Landinspektør Hans Lunde Håndværkervej Silkeborg Tlf nr. (udfyldes af dommerkontoret) Rbtf GENPART , =05»2005 Tft 1.400?00 K Deklaration om brugsret Undertegnede ejer af matr.nr. 1336s Silkeborg Markjorder pålægger herved min nævnte ejendom en sålydende bestemmelse i forbindelse med deling af ejendommen ved udstykning: Med henvisning til vedhæftede rids bestemmes, at der skal være en gensidig brugsret til de skraverede arealer således at, nuværende og kommende ejere af delareal nr. 1 skal have brugsret til det på delareal nr. 2 skraverede areal og at, nuværende og kommende ejere af delareal nr. 2 skal have brugsret til det på delareal nr. 1 skraverede areal. Den gensidige brugsret skal være gældende indtil den Gensidig påtaleret har de i denne periode værende ejere af delarealerne 1 og 2. Nærværende deklaration begæres tinglyst på matr.nr. 1336s Silkeborg Markjorder forud for pantegæld, men med respekt for tidligere tinglyste servitutter. Dato: Som ejer af matr.nr. 1336s Silkeborg Markjorder For KK Ejendomme og Udlejning A/S *rf&*^ YjaQt- Den danske Landinspektorforenings Forlagsvirksomhed Blanketnummer 278A

8 Geopartner Landinspektørgården a/s Handvoerkervej Silkeborg TLF: «FAX: * Akt:Skab arealer gensidig til brugsret c a> E E o T> c <D l_ o (D > L O N o c "(_ o 0) X) o a o OJ c, L. <D v O ~ O) T fy -* c g> O) C- o a c Q) O) I *J l- O. a> c 0) < o O) C- O 13 a> -«^ in - ID CO 00 C o l/l T3 0) > JC en Q) (_ 0) *J Delnr. 1 og 2 af Motr.nr.: 133G S Ejerlov: Silkeborg Morkjorder Kommune: Amt: Silkeborg Århus Udfærdiget den til brug ved tinglysning Målforhold 1: 200 J.nr Landinspektør

9 * * * * * * * * * * * * * * * Retten i Silkeborg * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: Akt.nr,: R 639 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr S, Silkeborg Markjorder Ejendomsejer: KK Ejendomme og Udlejning A/S m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Lyst med frist til for afventning af matrikulær berigtigelse. Tillige f.s.v. ang.påtaleretten. Retsanmærkning: Pantegæld hvoro, henvises til ejendommens blad i tingbogen. Dokumentet vil blive slettet ved fristens udløb, medmindre det forinden er modtaget til endelig lysning. Hvis dokumentet slettes vil tinglysningsafgiften være tabt. Retten i Silkeborg den Karin Holm S

10 Akt: Skab (udfyldes af dommerkontore!) Anmelder: Landinspektør Hans Lunde Håndværkervej Silkeborg Tlf Med henvisning til Kort & Matrikelstyrelsens skrivelse af erklæres, at delareal nr. 1 t eholder matr.nr. 1336s Silkeborg markjorder, mens delareal nr. 2 har fået tildelt matr.nr. 1336by s mst. Silkeborg den 8. juni 2005 Hans Lunde Landinspektør Den danske Landinspektorforenings Forlagsvirksomhed Blanketnummer 278A

11 *** * *** Side: 3 * * * * * *** * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen R 639 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr S, Silkeborg Markjorder Ejendomsejer: KK Ejendomme og Udlejning A/S m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Endeligt indført på matr.nr S og 1336 BY Silkeborg Markjorder Foranstående retsanmærkning gentages Retten i Silkeborg den Sonja Bilde

12 Matr.nr. 1336s Silkeborg Markjorder Akt: Skab J.nr nr. At&j (udfyldes af dommerkontoret) Anmelder: Landinspektør Hans Lunde Håndværkervej Silkeborg Tlf GENPART , TA 1.400»00 K Deklaration forbindelse med udstykning af matr.nr. 1336s Silkeborg Markjorder, hvorved fraskilles en ejjendom, som på vedhæftede rids er angivet som delareal nr. 2 af matr.nr. 1336s Silkeborg Markjorder, erklærer undertegnede ejer af matr.nr. 1336s Silkeborg Markjorder med bindende irkning for mig og efterfølgende ejere: Den på ridset viste brandmur på delareal nr. 2 skal være fælles brandmur. Samtidig skal der udføres brandkamserstatning på bygningen på delareal nr. 1. Undertegnede ejer af matr.nr. 1336s Silkeborg Markjorder forpligter mig til at udføre disse arbejder efter påkrav fra bygningsmyndigheden. Brandmur og brandkamserstatning må ikke ændres eller fjernes uden godkendelse fra de påtaleberettigede. Hvor der på ridset er angivet branddøre i skel må etableres 2 branddøre efter bygningsmyndighedens krav. Branddørene skal til enhver tid opfylde bygningsmyndighedens krav til brandadskillelse mellem ejendomme. Det på ridset viste tagudhæng på bygning på delareal nr. 1 godkendes at overskride skellet mod delareal nr. 2. Der skal være ret til færdsel for delareal nr. 2 over delareal nr. 1 ud for branddørene, som angivet på ridset. åtaleret har s.v. angår afsnit 1. 2: Den til enhver tid værende ejer af delareal nr. 1 og 2 og bygningsmyndigheden f. s.v. angår afsnit 3: Den til enhver tid værende ejer af delareal nr. 1 og bygningsmyndigheden s.v. angår afsnit 4: Den til enhver tid værende ejer af delareal nr. 2 og bygningsmyndigheden. hærværende deklaration begæres tinglyst på matr.nr. 1336s Silkeborg Markjorder forud for p antegæld, men med respekt for tidligere tinglyste servitutter. Cato: 2.^. \Z. Z-cro^ S Dm ejer af matr.nr. 1336s Silkeborg Markjorder C Y<n F Dr KK Ejendomme og Udlejning A/S TW^ X/7A% Den danske Landinspekiørforenings Forlagsvirksomhed Blanketnummer 278A

13 NÆRVÆRENDE DEKLARATION TIL TRÆDES I MEDFØR AF 42 I LOV BEKENDTGØRELSE NR. 883 AF 18. AUGUST 2004 OM PLANLÆGNING. TILVEJEBRINGELSE AF EN LOKAL PLAN ER IKKE PÅKRÆVET. SILKEBORG BYRÅD, den ~ * J ' iens Erik Jørgensen Borgmester Aaoer Qrammnåa direktør

14 Geoportner Landinspektørgården a/s Hondvoerkervej Silkeborg TLF: «FAX: * AktrSkab nr. c a> E E o TJ c a> L TJ Q) > (- O togudhæng O) Q) TJ V en L ^ O ~ S*? s L O.Q O (1) c (D X) 01 t_ o 13 (D -* ^ in ID co co c 0) c a> L TJ O i/i TJ > t_ a> r o i_ 0) J tfl Q) Delnr. 1 og 2 af Matr.nr.: 1336 s Ejerlav: Kommune: Amt: Silkeborg Markjorder Silkeborg Århus Udfærdiget den til brug ved tinglysning Molforhold 1: 200 J.nr Landinspektør

15 *** * *** * * * * * * * * * * * Retten i Silkeborg * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 3 Akt.nr.: R 639 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr S, Silkeborg Markjorder Ejendomsejer: KK Ejendomme og Udlejning A/S m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Lyst med frist til til matrikulær berigtigelse. Retsanmærkning: Pantegæld hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen. Dokumentet vil blive slettet ved fristens udløb, medmindre det forinden er modtaget til endelig lysning. Hvis dokumentet slettes vil tinglysningsafgiften være tabt. Retten i Silkeborg den Karin Holm

16 Akt: Skab (udfyldes af dommerkontoret) Anmelder: Landinspektør Hans Lunde Håndværkervej Silkeborg Tlf I/led henvisning til Kort & Matrikelstyrelsens skrivelse af erklæres, at delareal nr. 1 heholder matr.nr. 1336s Silkeborg markjorder, mens delareal nr. 2 har fået tildelt matr.nr. 1336by MTISt. Silkeborg den 8. juni 2005 Haihs Lunde Landinspektør Den danske Landinspektorforenings Forlagsvirksomhed Blanketnummer 278A

17 *** * ^ *** Side: 4 * * * * * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen R 63 9 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr S, Silkeborg Markjorder Ejendomsejer: KK Ejendomme og Udlejning A/S m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Endeligt indført på matr.nr S og 1336 BY Silkeborg Markjorder Foranstående retsanmærkning gentages Retten i Silkeborg den Sonja Bilde

18 Matr.nr. 1336s Silkeborg Markjorder Akt: Skab (udfyldes af dommerkontoret) J.nr. J Anmelder: Landinspektør Hans Lunde Håndværkervej Silkeborg Tlf Deklaration h forbindelse med udstykning af matr.nr. 1336s Silkeborg Markjorder deklarerer undertegnede ejer af matr.nr. 1336s Silkeborg Markjorder, at de etablerede private regn- og spildevandsledninger, som er vist på vedhæftede rids, skal være til fælles brug for de 2 fremtidige ejendomme delarealerne 1 og 2 af matr.nr. 1336s Silkeborg Markjorder. _edningeme skal henligge uforstyrret, og der skal gives de til enhver tid berettigede adgang til sftersyn og rensning samt til at foretage reparations- og vedligeholdelsesarbejder i det omfang, den påtaleberettigede skønner det nødvendigt. Det er forbudt at iværksætte noget, der kan være til skade for anlægget, til hinder for adgangen til det eller for dets beståen eller til hinder eller skade for eftersyn, reparations- eller /edligeholdelsesarbejder. Der må til enhver tid tåles de ulemper, der kan være forbundet med eventuelle fremtidige eftersyns- eller reparationsarbejder. Erstatning for eventuel herved forvoldt skade fastsættes i nangel af mindelig overenskomst af uvildige mænd udmeldt af retten. Jdgifter til rensning og vedligeholdelse af ledninger og brønde afholdes til enhver tid af de ilsluttede i et forhold svarende til den nytte, den enkelte ledningsstrækning har for de pågældende ejendomme. 3 åtaleret tilkommer Silkeborg Byråd samt de til enhver tid værende ejere af parcel 1 og 2 af Tiatr.nr. 1336s hver for sig. Mærværende deklaration begæres tinglyst forud for al pantegæld på ovennævnte ejendom. Med lensyn til de på ejendommen hvilende byrder og andre servitutter henvises til ejendommens blad i ingbogen. GENPART , »05»2005 Tft 1.400?00 K Dato: 3&/-3 - czoa^ Som ejer af matr.nr. 1336s Silkeborg Markjorder r or KK Ejendomme og Udlejning A/S D reben Kjeldsen Den danske Landinspektørforenings Forlagsvirksomhed Blanketnummer 278A

19 NÆRVÆRENDE DEKLARATION TIL TRÆDES I MEDFØR AF 42 I LOV BEKENDTGØRELSE NR. 883 AF 18. AUGUST 2004 OM PLANLÆGNING. TILVEJEBRINGELSE AF EN LOKAL PLAN ER IKKE PÅKRÆVET. SILKEBORG BYRÅD, dgtø-: 2 5 APR. 200! ^J?ffØ*y if jensfcrikjørgensen Borarnester Asger yikkefgs Direktør

20 GeØpartner *> Landinspektørgården a/s Håndværkervej Silkeborg TIf Fax X N ledninger er indtegnet efter projektplaner Delnr. 1 og 2 af Matr. nr.: 1336s Ejerlav: Silkeborg Markjorder Silkeborg kommune Århus amt Udfærdiget 29. marts 2005 til brug ved tinglysning Målforhold 1:1000 Lsp.j. nr.:j rfo Landinspektør Hans Lunde

21 *** * *** Side: 3 * * * * * * * * Retten i Silkeborg * *** *** Tinglysningsafdelingen Påtegning på Byrde. Vedrørende matr.nr S, Silkeborg Markjorder Dagbogsdato: Dagbogsnr. : Afvist fra tingbogen den da medsendte selskabsudskrift er over 3 mdr. gammel og tillige er en kopi af en bekræftet on-lineudskr. Retten i Silkeborg den Birthe Ramsøe Krogh

22 *** * *** Side: 4 * * * * * *** * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen R 63 9 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr S, Silkeborg Markjorder Ejendomsejer: KK Ejendomme og Udlejning A/S m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Lyst med frist til for afventning af matrikulær berigtigelse f.s.v. ang. påtaleretten. Retsanmærkning: Pantegæld. Retten i Silkeborg den Karin Holm

23 Akt: Skab (udfyldes af dommerkontorel) Anmelder: Landinspektør Hans Lunde Håndværkervej Silkeborg Tlf Med henvisning til Kort & Matrikelstyrelsens skrivelse af erklæres, at delareal nr. 1 t ehoider matr.nr. 1336s Silkeborg markjorder, mens delareal nr. 2 har fået tildelt matr.nr. 1336by mst. Silkeborg den 8. juni 2005 Hans Lunde Landinspektør Den danske Landinspektorforenings Forlagsvirksomhed Blanketnummer 278A

24 * * * * * * * * * * * * * * * * * Retten i Silkeborg *** *** Tinglysningsafdelingen Side Akt.nr.: R 639 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr S, Silkeborg Markjorder Ejendomsejer: KK Ejendomme og Udlejning A/S m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Endeligt indført på matr.nr S og 1336 BY Silkeborg Markjorder Foranstående retsanmærkning gentages Retten i Silkeborg den Sonja Bilde

25 Udvidelse af parkeringsareal Antennemast flyttet / eksisterende vejadgang bevares Signatur for mindre bygninger jf. 6.1 og 6.3 Bilag til notat vedr. høringssvar 18.feb.2015

Bonefeld & Bystrup A/S

Bonefeld & Bystrup A/S Matr.nr. 35-ce Visborg By, Visborg Anmelder: Landinspektør-firmaet, Tlf. 76 28 60 60 Tinglysningsafgift 1400,- kr. J.nr. 27608 kwo Deklaration i anledning af udstykning af Bøgelunden i Hadsund om bebyggelse

Læs mere

Anmelder: Geopartner Landinspektører A/S Birk Centerpark 24 7400 Herning Tlf. 9712 5811 CVR-nr. 20014784 J.nr. 1705512 - tgj Deklaration om transformerstation med teknikskabe og underjordisk kabelanlæg

Læs mere

DEKLARATION. Aalborg Kommune, Vandforsyningen, Sønderbro 53, 9000 Aalborg

DEKLARATION. Aalborg Kommune, Vandforsyningen, Sønderbro 53, 9000 Aalborg Matr.nr.: Ejerlav : Kommune: Amt: 2b og 3b mfl. Uttrup, Aalborg Jorder Aalborg Nordjyllands 3 Anmelder: Landinspektør-firmaet Nellemann & Bjørnkjær Strandvejen 18 9 Aalborg Tlf. 98134655 Sagsnr. 1632 Afgift

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 24.06.2014-1005433413 TINGLYSNINGSDATO: 24.06.2014 13:59:06 EJENDOM: Adresse: Adresse: Resdal Bakke 11A 0001p Resdal Bakke 11B 0001ae SERVITUT: MYNDIGHED:

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkt 1-2, og byrådet for så vidt angår punkt 3-7.

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkt 1-2, og byrådet for så vidt angår punkt 3-7. Pkt. 223 Salg af ejendom Sagsnr. 192615 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal træffes beslutning om bevilling til salg af ejendommen Ringstedgade nr. 6 og bemyndigelse til forvaltningen til at underskrive

Læs mere

Retsafgift: Kr. Stempelafgift: Kr. Navn: Adr.: DEKLARATION

Retsafgift: Kr. Stempelafgift: Kr. Navn: Adr.: DEKLARATION Retsafgift: Kr. Stempelafgift: Kr. 1.250,00 / Ejerlav." Jægerspris Hovedgaard, Dråby. Matr. nr.: 1 s, 1 t, 1 aa, l_ay, ]az, Anmelder: (Ejerlejlighedsnr.) 1 aæ og i bn. Tlf.nr.: 47 31 04 23. Gade og husnr.:

Læs mere

SERVITUT. EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg. Matrikelnummer: 0052. EJER: MØLLEBUGTEN ApS Pilene 10 6470 Sydals CVR: 35402012

SERVITUT. EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg. Matrikelnummer: 0052. EJER: MØLLEBUGTEN ApS Pilene 10 6470 Sydals CVR: 35402012 SERVITUT EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 Landsejerlav: Stovgård, Dybbøl Matrikelnummer: 0052 EJER: MØLLEBUGTEN ApS Pilene 10 6470 Sydals CVR: 35402012 Underskrevet i henhold til fuldmagt af: Fuldmagtsordning

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 11.04.2014-1005286989 TINGLYSNINGSDATO: 11.04.2014 12:35:52 EJENDOM: Adresse: Thunøgade 6 Adresse: Havnegade 4 0023al SERVITUT: MYNDIGHED: ODDER KOMMUNE

Læs mere

Servitutundersøgelse Vedr. lokalplan for Erhvervsområde ved Kejlstrupvej/Stagehøjvej i Gødvad Silkeborg Kommune

Servitutundersøgelse Vedr. lokalplan for Erhvervsområde ved Kejlstrupvej/Stagehøjvej i Gødvad Silkeborg Kommune Servitutundersøgelse Vedr. lokalplan for Erhvervsområde ved Kejlstrupvej/Stagehøjvej i Gødvad 18. maj 2015 Bredhøjvej 5, 2. sal - 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 16 88 - Fax 70 12 10 14 E-mail: silkeborg@geopartner.dk

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 14.03.2013-1004370187 TINGLYSNINGSDATO: 14.03.2013 14:48:46 EJENDOM: Adresse: Klintebjergvej 87 0009æ 0010d 0009a 0009z 0027f 0009m 0029c 0005u 0009c

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: Senest påtegnet: Grædstrupvej 5L 0002aa 0002p 0019f Horsensvej 2 0003a 0003dn 0003do Ring Søpark 53 0003ek Søkildevej 11P 0004ga Søkildevej 11L 0004ka : 09.12.2016 10:28:57

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: Dato/løbenummer: 05.03.2015-1006152099 Senest påtegnet: 05.03.2015 22:18:16 Ejendom: Adresse: Japanvej 17 4200 Slagelse 0006k 0006bk 0006bq 0006br 0006bt : Tekniske

Læs mere

2.1. Udstykninger indenfor deklarationsområdet skal i princippet ske som vist på vedhæftede kortbilag.

2.1. Udstykninger indenfor deklarationsområdet skal i princippet ske som vist på vedhæftede kortbilag. Matr. nr. l i Neder Holluf by, Fraugde DEKLARATION Undertegnede Jens P. Koch & Co. A/S, Odense deklarerer hermed for sig selv og fremtidige ejere a ejendommen matr. nr. I i Neder Holluf by, Fraugde samt

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE G S3Q.0 O"* ti":- M,»«, ro CM UJ»" - CM O O SØHOLM ARKJTEKTERNE PAR, NØRREGADE 11, 7100 VEJLE PERSPEKTIV SET FRA HAVEN Tillæg til kommuneplan 1997-2008 Anmelder: og Lokalplan nr. 46 for

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

-s?/ Købers Kreditors.

-s?/ Købers Kreditors. Mtr. nr., ejerlav, sogn: 2 ae, 19 a, del Stempel: / (i København kvarter) af 18 a, alle Haldumyby,\/ eller (i de sønderjydske lands- Haldum dele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. kr. -s?/

Læs mere

Til interesserede. den 7. juli Arealudvikling Aarhus. Salgsmateriale for regnvandsbassin i Lystrup

Til interesserede. den 7. juli Arealudvikling Aarhus. Salgsmateriale for regnvandsbassin i Lystrup Til interesserede Den 7. juli 2013 Salgsmateriale for regnvandsbassin i Lystrup Vedlagt dette brev er salgsmaterialet for regnvandsbassin ved Gråmøllevej i Lystrup, som er annonceret til salg første gang

Læs mere

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol 12-02-2014 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1. [] Vedtagelse af Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr 7 for Vamdrup kommune. matr. nr. 3^ vester-vamdrup By Vamdrup landinapak 'K. OLSEN & M.RATHJE. Bønstrup Sø

Lokalplan nr 7 for Vamdrup kommune. matr. nr. 3^ vester-vamdrup By Vamdrup landinapak 'K. OLSEN & M.RATHJE. Bønstrup Sø matr. nr. 3^ vester-vamdrup By Vamdrup landinapak 'K. OLSEN & M.RATHJE Pakhustprve«4-6OOO Kolding Tbtofon OS. 52 O3 SS Bønstrup Sø Lokalplan nr 7 for Vamdrup kommune matr. nr. 3- Vester-Vamdrup By Vamdrup

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

DEKLARATION. Ovennævnte beplantningsbælter og beplantning i øvrigt projekteres, udføres og plejes 1 år efter etablering ved kommunens foranstaltning.

DEKLARATION. Ovennævnte beplantningsbælter og beplantning i øvrigt projekteres, udføres og plejes 1 år efter etablering ved kommunens foranstaltning. Anmelder: Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde DEKLARATION De på vedhæftede rids angivne ejendomme, matr.nr. 18 c, 18 m, 18 k, 18 i, 18 l, 18 p, 18 u, 18 t, 18 n, 18 o, 18 q, 18 r og 18

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

UDKAST AF 15.05.2014. Deklaration om hegning, beplantning, færdselsret, forsynings- og afløbsledninger

UDKAST AF 15.05.2014. Deklaration om hegning, beplantning, færdselsret, forsynings- og afløbsledninger LE34 Hillerød Helsingørgade 50 3400 Hillerød Tlf: 4826 4888 Web: www.le34.dk Projekt: 131853 Dokument: D14-057800 Side 1 af 4 UDKAST AF 15.05.2014 Deklaration om hegning, beplantning, færdselsret, forsynings-

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

DEKLARATION. Ovennævnte beplantningsbælter og beplantning i øvrigt projekteres, udføres og plejes 1 år efter etablering ved kommunens foranstaltning.

DEKLARATION. Ovennævnte beplantningsbælter og beplantning i øvrigt projekteres, udføres og plejes 1 år efter etablering ved kommunens foranstaltning. Anmelder: Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde DEKLARATION De på vedhæftede rids angivne ejendomme, matr.nr. 18 c, 18 m, 18 k, 18 i, 18 l, 18 p, 18 u, 18 t, 18 n, 18 o, 18 q, 18 r og 18

Læs mere

SERVITUT EJENDOM: 8541 Skødstrup. Matrikelnummer: 8541 Skødstrup Skødstrup

SERVITUT EJENDOM: 8541 Skødstrup. Matrikelnummer: 8541 Skødstrup Skødstrup SERVITUT Ny Studstrupvej 2A 0004fx Ny Studstrupvej 2B 0004fy Ny Studstrupvej 2C 0004fz EJER: NY STUDSTRUPVEJ 5, SKØDSTRUP A/S Lassonsvej 2 7430 Ikast CVR: 32338275 EJER: PÅTALEBERETTIGET: PÅTALEBERETTIGET:

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE HAR MODTAGET BEMÆRKNINGER FRA FØLGENDE AFSENDERE:

SLAGELSE KOMMUNE HAR MODTAGET BEMÆRKNINGER FRA FØLGENDE AFSENDERE: Hvidbog Lokalplan nr. 1130 for dagligvarebutik på hjørnet af Ndr. Ringgade og Valbyvej Vækst og Plan Dahlsvej 3 4220 Korsør T: 58 57 36 00 plan@slagelse.dk W: www.slagelse.dk Kontaktperson Darrin Bayliss

Læs mere

SERVITUT. EJENDOM: Adresse: Blomstervej Tilst. Matrikelnummer:

SERVITUT. EJENDOM: Adresse: Blomstervej Tilst. Matrikelnummer: SERVITUT EJENDOM: Adresse: Blomstervej 15 8381 Tilst Landsejerlav: Tilst By, Tilst Matrikelnummer: 0004he EJER: EJENDOMSSELSKABET ÅRHUS ERHVERVSPARK ApS Fynsvej 9 5500 Middelfart CVR: 27959334 PÅTALEBERETTIGET:

Læs mere

STEMPELMÆRKE JØRGEN H. KROGH ADVOKAT. roitvør to. ftfo NINOKMIMO TLF. 07~**2900. - Ui/.OJ

STEMPELMÆRKE JØRGEN H. KROGH ADVOKAT. roitvør to. ftfo NINOKMIMO TLF. 07~**2900. - Ui/.OJ JØRGEN H. KROGH ADVOKAT roitvør to. ftfo NINOKMIMO TLF. 07~**2900 STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.030 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED STRANDVÆNGET I RINGKØBING. KUN GYLDIGT MED AFSTEMPUNG AF DOMMERKONTORETS

Læs mere

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- ~nmelder: LandinspektØrfirmaet Nellemann Vesteraa 1 W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren - - 62al - 62bs Undertegnede ejere

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening Dok. om bebyggelse, beplantning, grundstørrelse, hegn, beplantning, skiltning, parkeringsplads, veje, vandforsyning, pligt til at være medlem af, grundejerforening

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

TORVET 1. 5750 RINGE. Vedrørende: Arealoverførsler mellem matr.nr. 26-p m.fl. Skærup By, Skærup og matr.nr. 26-n Skærup By, Skærup

TORVET 1. 5750 RINGE. Vedrørende: Arealoverførsler mellem matr.nr. 26-p m.fl. Skærup By, Skærup og matr.nr. 26-n Skærup By, Skærup LANDINSPEKTØR STEEN N0RGAARD Andelsselskabet Skærup Vandværk c/o Steen L. Kristensen Klosterbakken 36 Skærup 7080 Børkop TORVET 1. 5750 RINGE TLF. 62 62 25 50 www.fynsland.dk BANK: Danske Bank 4692-0010830532

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 26.03.2010-1000697446 TINGLYSNINGSDATO: 0040ax Adresse: Bauneholmvej 54 0015m 0012d 0012a 0015o 0012e 0015i Adresse: Klodgårdsvej 4 0024i 0024h 0024c

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

25. MRS 1965 * 005726 Anmelder: landinspektørerne THORSEN & KRARUP Roskilde D E K L A R A T I O N. 1

25. MRS 1965 * 005726 Anmelder: landinspektørerne THORSEN & KRARUP Roskilde D E K L A R A T I O N. 1 25. MRS 1965 * 005726 Anmelder: landinspektørerne THORSEN & KRARUP Roskilde D E K L A R A T I O N. 1 I forbindelse med udstykning af matr.nr. 7 g Viby By, Syv Sogn 2, pålægges der herved ejendommen følgende

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

EJENDOM: Adresse: Tronkærvej Skødstrup. Matrikelnummer:

EJENDOM: Adresse: Tronkærvej Skødstrup. Matrikelnummer: ========================================================== ====================== SERVITUT ========================================================== ====================== EJENDOM: Adresse: Tronkærvej

Læs mere

SERVITUT. EJENDOM: Adresse: Lille Elstedvej Lystrup. Matrikelnummer: EJER: ICT EJENDOMME A/S Sindalsvej Risskov CVR:

SERVITUT. EJENDOM: Adresse: Lille Elstedvej Lystrup. Matrikelnummer: EJER: ICT EJENDOMME A/S Sindalsvej Risskov CVR: SERVITUT EJENDOM: Adresse: Lille Elstedvej 101 8520 Lystrup 0005l 0007f 0007b 0005c EJER: ICT EJENDOMME A/S Sindalsvej 15 8240 Risskov CVR: 21755095 PÅTALEBERETTIGET: MYNDIGHED: ANMODER: AREALANVENDELSE:

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

DEKLARATION FOR PARCELLER AF MATR. NR. 5"P, 7bc 7bq SABRO BY OG SOGN.

DEKLARATION FOR PARCELLER AF MATR. NR. 5P, 7bc 7bq SABRO BY OG SOGN. DEKLARATION FOR PARCELLER AF MATR. NR. 5"P, 7bc 7bq SABRO BY OG SOGN. DEKLARATION Undertegnede ejere af det på vedhæftede deklarations rids viste område, omfattende dele af matr. nr. 5 ap, 6 h, 7 bc og

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. Nr. 1 i Neder Holluf By, Fraugde sogn, Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige ejere

Læs mere

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL EKSPROPRIATIONSPROTOKOL vedr. Ekspropriation til rådighedsret over spildevandsledning i Fårup Åstedsforretning afholdt den 21. marts 2017 I anledning af påtænkt ekspropriation vedrørende erhvervelse af

Læs mere

Notat vedrørende høringssvar til forslag til lokalplan for Søholt Idrætspark. Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger

Notat vedrørende høringssvar til forslag til lokalplan for Søholt Idrætspark. Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger Teknik og Miljøafdelingen 03.11.2014/JWF Sagsnr. EMN-2014-04578 Notat vedrørende høringssvar til forslag til lokalplan 11-012 for Søholt Idrætspark Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 19.05.2014-1005351629 TINGLYSNINGSDATO: 19.05.2014 14:04:10 EJENDOM: SERVITUT: MYNDIGHED: Kolding kommune Akseltorv 1 CVR: 29189897 PÅTALEBERETTIGET:

Læs mere

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 2o omfattende offentlig område 2D.ol i Hvide Sande syd. I henhold til kommuneplanloven (miljøministeriets bekendtgørelse nr. 734 af 21. december 1982) fastsættes herved

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J DEKLARATION OG PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 for GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J Hjemmeside: www.grf- Adresse: Horsevænget 97 oesterby.dk 8310 Tranbjerg J Deklaration Undertegnede, Århus kommune,

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Tinglysningsafgift: kr.

Tinglysningsafgift: kr. OD Tinglysningsafgift: kr. v Matr.nr. 4bø, 8a, 8d, 8e og 10ep, og alle ejendomme, der udstykkes af lokalplan HL10. Beliggende: 2600 Glostrup del af matr. nr. 8ai, 10a, og 19g alle Hvessinge By, Glostrup

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -.

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -. ULLERSLEV LOKALPLAN KOMMUNE NR.20 RETTEN~I i~1ye?org -~ kun:gvid~3tmed MSTEMPLINGJA~ DOMMERKONmREJ-~KASSEKONTRo~ppARAT E 133284~~ 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -., FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 50 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. For Mariebjerg i Vemb TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN. Tingvej Ulfborg - tlf.

LOKALPLAN NR. 50 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. For Mariebjerg i Vemb TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN. Tingvej Ulfborg - tlf. LOKALPLAN NR. 50 For Mariebjerg i Vemb ULFBORG - VEMB KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Tingvej 5-6990 Ulfborg - tlf. 97 49 15 55 LOKALPLAN NR. 50 for Mariebjerg i Vemb ULFBORG - VEMB KOMMUNE TEKNIK-

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/48. Offentlige formål ved Haraldsdalvej i Padborg Padborg Fjernvarme

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/48. Offentlige formål ved Haraldsdalvej i Padborg Padborg Fjernvarme BOV KOMMUNE Lokalplan 1/48 Offentlige formål ved Haraldsdalvej i Padborg Padborg Fjernvarme 1980 TIL TJENSTLIG BRUG VED BOV KOMMUNE *"" SÆRTRYK MED GEODÆTISK INSTITUTS TILLADELSE A. 400/76 BOV KOMMUNE

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Lokalplan nr. 58 for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Juli 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for opførelse af en bebyggelse

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

Notat. Dato: Reference: Direktionssekretariatet Journalnr.: 14/7737. Deklaration og 6 sommerhusgrunde St. Sjørup

Notat. Dato: Reference: Direktionssekretariatet Journalnr.: 14/7737. Deklaration og 6 sommerhusgrunde St. Sjørup Notat Dato: 18.08.2016 Reference: Direktionssekretariatet Journalnr.: 14/7737 Deklaration og 6 sommerhusgrunde St. Sjørup 1 Kronologisk oversigt over sagen: 7. januar 1965: Blev deklaration lyst på foranledning

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 14.05.2013-1004536468 TINGLYSNINGSDATO: 14.05.2013 11:39:49 EJENDOM: Adresse: Ragnhildgade 1 5457a Adresse: Emblasgade 3 5457b Adresse: Rovsingsgade

Læs mere

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE.

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 30 FOR SKIVE KOMMUNE FOR ET OMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. INDHOLD. RedegØrelse for lokalplanen... side

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT Tingbogen AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 20.05.2016-1007301872 TINGLYSNINGSDATO: 20.05.2016 07:51:00 EJENDOM: Adresse: Sømandshvilevej 35 0005hx Adresse: Sømandshvilevej 33 0005hy

Læs mere

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05 For Solgården i Strøby Egede FORSLAG Fremlagt i perioden 5. maj 30. juni 2014 Stevns Kommune Tillæg nr. 1 til Lokalplan 2-05 Solgården Strøby Egede Indledning Tillæg nr.

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

S E R V I T U T T E R

S E R V I T U T T E R Original. A F S K R I F T I anledning af at undertegnede NORDKYFA A/S, Rågeleje, agter at udstykke og sælge de mig tilhørende arealer matr.nr. 6-g, 6-u, 6-v og 6-x Smidstrup by, Blistrup sogn, i overensstemmelse

Læs mere

SERVITUT. PÅTALEBERETTIGET: Den Selvejende Institution Sognefogedgården Hjørringvej 180B 9900 Frederikshavn CVR: 34686491

SERVITUT. PÅTALEBERETTIGET: Den Selvejende Institution Sognefogedgården Hjørringvej 180B 9900 Frederikshavn CVR: 34686491 SERVITUT EJENDOM: Adresse: Flade Engvej 7 Landsejerlav: Flade, Frederikshavn Jorder Matrikelnummer: 0014a EJER: Frederikshavn kommune Rådhus Alle 100 CVR: 29189498 PÅTALEBERETTIGET: Den Selvejende Institution

Læs mere

Rev. 17. Maj 1978 3.1. Dansk totalentreprise a/s. Deklaration

Rev. 17. Maj 1978 3.1. Dansk totalentreprise a/s. Deklaration Rev. 17. Maj 1978 3.1 Dansk totalentreprise a/s Deklaration Undertegnede, direktør Bøje Nielsen og direktør, civilingeniør A. Jul Jørgensen, der er ejere af ejendommen matr. Nr. 2 o, Høje Tåstrup by og

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

Teknisk forvaltning Tlf. nr. (06) Hammel kommune. Lokalplan nr. 11. Østergade, Nørrevangsvej, Tilemannsvej, GI.

Teknisk forvaltning Tlf. nr. (06) Hammel kommune. Lokalplan nr. 11. Østergade, Nørrevangsvej, Tilemannsvej, GI. Teknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 9616 00 Hammel kommune Lokalplan nr. 11 Østergade, Nørrevangsvej, Tilemannsvej, GI. Randersvej l Go 9 (j U.AU619S1 Hammel kommune 8450 Hammel L O K A L P L A N N R, 11,

Læs mere

Søgaard Hovedgaard, Holmsland Klit sogn. FÆLLESDEKLARATION

Søgaard Hovedgaard, Holmsland Klit sogn. FÆLLESDEKLARATION Matr.nr. 104l, 104 v til 104ø, 104aa til 104ay, 194c, 194v, 194y til 194ø, 194aa til 194ai 196p, 196be til 195bu af Søgaard Hovedgaard, Holmsland Klit sogn. Anmelder: Kristian Madsen landsretssagfører

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 29.08.2014-1005600294 TINGLYSNINGSDATO: 29.08.2014 08:52:43 EJENDOM: Adresse: Gammelskovvej 14 6534 Agerskov Matrikelnummer: 0070 Matrikelnummer: 0171

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E Varde Kommune, Teknik og Miljø, Bytoften 2, 6800 Varde, cvr.nr. 29189811, biad@varde.dk, sælger til??? en parcel af matr.nr. 18 c, Varde Markjorder. Parcellens areal er ca.???

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012. Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012. Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde Favrskov Kommune Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012 Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde 324 Nyt kloakopland for nyt boligområde ved Nørregade i Hinnerup, Lokalplanområde

Læs mere

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej Lokalplan nr. 88 for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej December 1994 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

SERVITUT. DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: :30:28

SERVITUT. DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: :30:28 SERVITUT Spring navigeringselementer over til sideindhold domstol.dkkontaktspørgsmål og svarordbogfå teksten læst optinglysningsrettensøg ForsideNy anmeldelseforespørgmine tinglysningeropret digital fuldmagtunderskriv

Læs mere

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N.

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Mtr.nr.,ejerlav, sogn: 8 fe, Vrold under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag

Læs mere

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN NR.116 FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan nr. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej. Forslag Offentligt fremlagt i perioden 9. december

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan nr. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej. Forslag Offentligt fremlagt i perioden 9. december TILLÆG nr. 1 til Lokalplan nr. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej. Forslag Offentligt fremlagt i perioden 9. december 2013 3. februar 2014. Stevns Kommune Tillæg nr. 1 til Lokalplan

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE Matr. nr. 266 c. og del af 266 b Ringkøbing bygrunde, 2 fi, del af 2 fk, del af 30 as og del af 2 am, Ringkøbing markjorder, samt Lle_parc ller,_ dor ter_den A2. marts \nmelder: Advokat H. Thorninger Herningvej

Læs mere

Silkeborg Kommune. Del af Hesselhusområdet LOKALPLAN 61.01

Silkeborg Kommune. Del af Hesselhusområdet LOKALPLAN 61.01 Silkeborg Kommune Del af Hesselhusområdet LOKALPLAN 61.01 Matr. nr. 3 b m.fl. Tollund, Abiidskov og Hesselhus, Funder sogn Stpl. 25,- kr. Akt :Skab! nr. % 19250 Silkeborg kommune Anmelder : Stadsingenisren

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 57. Vedr. et område beliggende langs Sofiendalsvej mellem Bygaden og Skelagervej STADSARKITEKTEN I AALBORG APRIL 1974

BYPLANVEDTÆGT NR. 57. Vedr. et område beliggende langs Sofiendalsvej mellem Bygaden og Skelagervej STADSARKITEKTEN I AALBORG APRIL 1974 BYPLANVEDTÆGT NR. 57 Vedr. et område beliggende langs Sofiendalsvej mellem Bygaden og Skelagervej STADSARKITEKTEN I AALBORG APRIL 1974 BYPLANVEDTÆGT NR. 57. Sofiendalsvej, Hasseris. Byplanvedtægt for

Læs mere