Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 960

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 960"

Transkript

1 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 960 Dette er en samlet pdf af forslag til Lokalplan nr Pakhus Blandet byområde ved Mariane Thomsens Gade, Aarhus Ø, Aarhus Midtby med Tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 samt Miljørapport for samme. Forslagene er offentlig fremlagt fra den 03. september til den 29. oktober August 2014

2

3 Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 2. september 2014 Side 1 af 2 Forslag til lokalplan nr. 960 Pakhus 2013 Blandet byområde ved Marianne Thomsens Gade, Aarhus Ø, Aarhus Midtby TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Planafdelingen Kalkværksvej Aarhus C Telefon: Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste lokalplanområde. Samtidig har kommunen udarbejdet tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 og Miljørapport til lokalplanen og kommuneplantillægget. Forslaget betyder Området må anvendes til blandet bolig- og erhvervsformål. Forslaget kan ses på Borgerservice på Rådhuset, Risskov og Viby Bibliotek Hovedbiblioteket, Mølleparken, Aarhus, Byggesagsafdelingen, Grøndalsvej 1, Viby J og fra onsdag den 3. september til onsdag den 29. oktober Miljøvurdering I henhold til 4 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillægget er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planen antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Miljørapporten er udarbejdet som selvstændig rapport, der er fremlagt offentligt i samme periode som forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.

4 Dine muligheder Hvis du mener, at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du sende dine bemærkninger til Center for Byudvikling og Mobilitet, Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C, eller på senest den 29. oktober Herefter vil kommunen tage endelig stilling til planen. Skriv venligst afsendernavn og adresse på brev eller mail. 2. september 2014 Side 2 af 2 Lokalplanens indhold For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden medfører et midlertidigt forbud mod enhver bebyggelse, udstykning, nedrivning og ændret anvendelse af ejendommene i lokalplanområdet, der vil kunne foregribe indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelse af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- og anlægsarbejde. Retsvirkningerne af lokalplanen Lokalplanen gælder fra den dag, det er offentliggjort, at planen er vedtaget endeligt. Dette indebærer, at hvis en ejendom ønskes bebygget, udstykket eller anvendt på en anden måde end hidtil, skal det ske i overensstemmelse med planen. Lokalplanen medfører derimod ikke pligt til at opføre de bygninger, anlæg m.v., der er indeholdt i planen, og en eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte uændret. Bestemmelserne i private byggeservitutter og andre såkaldte tilstandsservitutter bortfalder i det omfang, de ikke er forenelige med lokalplanen. Kommunen kan dispensere fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Når en dispensation berører omboendes interesser, skal disse underrettes om den pågældende dispensation og have 14 dages frist til at fremkomme med bemærkninger herom, før dispensationen eventuelt gives. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun foretages ved en ny lokalplan. Med venlig hilsen Anne Schmidt Andersen

5 Lokalplan nr. 960 CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Lokalplan nr. FORSLAG Aarhus Kommune Center for Byudvikling og Mobilitet Planafdelingen Måned 2xxx 960 I offentlig høring fra 3. september til 29. oktober 2014 Pakhus Blandet byområde ved Marianne Thomsens Gade, Aarhus Ø, Aarhus Midtby. Indeholder tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013

6 Om dette hæftes indhold Der indledes med et afsnit om lokalplanens indhold, hvor baggrunden for lokalplanen beskrives, ligesom målet med planen og planens hovedtræk også beskrives. Til afsnittet hører illustrationer, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger afsnittet med de bindende bestemmelser for den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet, bygningers udseende, veje og stiers forløb m.v. Herefter følger et afsnit som beskriver hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og anden planlægning som vedrører lokalplanen. Det drejer sig f.eks. om veje, stier, skoler, institutioner, støj, teknisk forsyning m.v. Det sidste afsnit omhandler hvilke retsvirkninger forslaget til lokalplanen har, og hvad der vil gælde når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort. Bagest i hæftet sidder lokalplankortet som visuelt supplerer lokalplanens bestemmelser. Her ligger lokalplanområdet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås ved Center for Byudvikling og Mobilitet, Planafdelingen Kalkværksvej, 10, 8000 Aarhus C Tlf Lokalplanen kan ses ved Borgerservice på Rådhuset, Risskov og Viby Bibliotek Tlf Kortgrundlag Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Lokalplanen er udarbejdet af Center for Byudvikling og Mobilitet, Planafdelingen i samarbejde med: Plusform Arkitekter MAA Museumsgade 24B 8000 Aarhus C Vedtagelsesdatoer Forslag til Lokalplan nr. 960 er godkendt af Aarhus Byråd den 27. august 2014 Forslaget er offentlig fremlagt fra den 3. september 2014 til den 29. oktober 2014

7 AARHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 960 Pakhus 2013 Blandet byområde ved Mariane Thomsens Gade, Aarhus Ø, Aarhus Midtby INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS INDHOLD Beskrivelse af området, baggrund og mål med planen, planens hovedtræk m.v LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1. Formål Område og opdeling Anvendelse Udstykning Trafikforhold Teknisk forsyning Terrænregulering Bebyggelsens omfang og placering m.m Bebyggelsens udseende Opholdsarealer, hegn og beplantning Støjforhold Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Grundejerforening Ophævelse af ældre lokalplan LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Lokalplanens forhold til kommuneplanen, veje, stier, støj, institutioner, teknisk forsyning m.v LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Retsvirkninger af forslaget til lokalplanen Retsvirkninger af lokalplanen TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN Bilag VIRKSOMHEDSLISTE... Bilag LOKALPLANKORT 1 og 2... Bilag Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. 960

8 2 LOKALPLANENS INDHOLD Her beskrives baggrunden for lokalplanen, målet med planen samt planens hovedtræk. Eksisterende forhold Denne lokalplan gælder for et område af Pier 4 på Nordhavnen, Aarhus Havn. Lokalplanområdet, der er ca m 2 stort, var ved planens udarbejdelse ejet af Aarhus Kommune og beliggende i byzone. Området har tidligere været anvendt til havneformål i form af containerterminal. Området er i dag afviklet som havneerhvervsområde, og der findes ingen eksisterende bebyggelse. Beskrivelse af området Området er beliggende på Ø2 i Aarhus Ø ved Mariane Thomsens Gade. Det er omfattet af Lokalplan 858, hvor det udgør delområde I. Planens baggrund Denne lokalplan har baggrund i den overordnede og langsigtede planlægning for De Bynære Havnearealer, der for år tilbage blev muliggjort med udbygning af den nye Østhavn og udflytning af havneerhvervsaktiviteter fra de ældre havnearealer til den nye Østhavn. Luftfoto af Nordhavnen med omgivelser. Lokalplanområdet er vist med rød farve. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 960

9 3 Som opfølgning på Masterplan, regionplantillæg med VVM-redegørelse og kommuneplanlægning for havnens udvidelse, udskrev Aarhus Byråd i 1999 en byplanidékonkurrence for De Bynære Havnearealer. Konkurrencen skulle fremkalde idéer til, hvordan der kan skabes et visuelt og funktionelt bedre samspil mellem byen, havnen og bugten og inddrage frigjorte havnearealer til byformål på længere sigt. Med udgangspunkt i det vindende konkurrenceforslag blev de overordnede visioner og strategier for omdannelsen indarbejdet i Kommuneplan 2001 og i Handlingsplan for De Bynære Havnearealer. Disse blev i 2003 fulgt op med Helhedsplan for De bynære Havnearealer og i 2005 med Kvalitetshåndbog, der som Tillæg nr. 58 til Kommuneplan 2001 fastlagde kommuneplanrammerne og det nærmere indhold i den fremtidige bydel. I 2006 udarbejdedes Dispositionsplan for de nordlige områder, der fastlægger en mere præcis anvendelse af Nordhavnen. Dispositionsplanen har været grundlaget for kommunens udbud og salg af arealer i Nordhavnen og den gennemførte lokalplanlægning fra 2007 og frem til i dag. Lokalplanen har til formål at muliggøre opførelse af ny bebyggelse til blandet bolig og erhverv på den næst nordligste af de planlagte 4 øer på Pier 4 i Nordhavnen. Desuden er det planens formål at fastlægge bestemmelser for etablering af veje, stier, parkering, samt adgangsvej til den bagved beliggende bebyggelse Isbjerget, samt opholdsarealer. Planens hovedtræk Baggrunden for lokalplanen er projektet Pakhus Pakhus 2013 er et kontorhus projekt, med fleksible arealer, der kan rumme mange forskellige virksomheder Pakhus 2013 består af 5 bygninger som tilsammen udgør maksimalt m 2. Bebyggelsen er beliggende på den vestligste del af Ø2, foran Isbjerget, og ved siden af Lighthouse. Bygningerne er placeret således at der skabes åbninger på tværs af området og på den måde skabes der luft og lys til omgivelserne samt kig ind i gårdrummet. Man ankommer til området via broen fra Bernhard Jensens Boulevard, som også er adgangsvej til kvarters pladsen og den bagved beliggende bebyggelse, Isbjerget. Der bliver etableret parkeringskælder under det meste af lokalplanområdet. Adgang til kælderen sker via den allerede etablerede parkeringskælder under Kvarters pladsen, som også giver adgang til Isbjergets parkering. Der kan herudover etableres overdækket parkering på terræn i en del af gårdrummet, hvor der ovenpå etableres et hævet opholdsareal. Der etableres herudover cykelparkering både på terræn og i kælder. Bebyggelsens udseende Bygningerne udformet som skarpe geometriske former. Facaderne udføres som elementer med en overflade i tegl og mindre bygningsdele med overvejende brug af glas. Facaderne har en variation i vindueshullernes placering og størrelse, som skal medvirke til at give et varieret og foranderligt facadeudtryk. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 960

10 4 Illustration der viser hvordan bebyggelsen er placeret, og det hævede grønne opholdsareal i gårdrummet. Bebyggelsen, set fra Boulevarden med den højeste bygning til erhvervsformål i forgrunden, Lighthouse i baggrunden. Bebyggelsen, set fra kanalen, med bygningerne til blandet bolig- og erhvervsformål i forgrunden, Lighthouse til højre. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 960

11 5 Bebyggelsens rene erhvervsdel består af 3 bygninger, delområde II, III og IV, med bygninger på 8/10 etager, 8/10 og 10/12 etager på sammenlagt m 2. Bebyggelsens blandede bolig- og erhvervsdel, delområde I, består af 2 bygninger på 9 og13 etager, med ca m 2 til boligformål og ca m 2 til erhvervsformål. I gårdrummet, delområde V, er der bebyggelse til trapper, affaldshåndtering og lignende 400 m 2. Bygningerne til erhverv består af to bygningsdele, der er forbundet med en mellembygning overvejende i glas. I de to øverste etager i mellembygningen vil de tekniske installationer blive integreret i, så yderligere tekniske installationer på tagene vil blive minimalt. Erhvervsbygningerne er de højeste bygninger på maksimalt 12 etager, idet de har en større etagehøjde end bebyggelsen på 13 etager til blandet bolig- og erhvervsformål. De blandede bolig- og erhvervsbygninger er placeret ud mod Kvarters pladsen og nær Isbjerget. De bygninger er på henholdsvis 9 og 13 etager. De 5 underste etager i den højeste bygning, vil blive anvendt til erhvervsformål, som f.eks. et hotel eller hotellejligheder, der uden gener kan ligge tæt sammen med boligerne. De to bygninger står på en base hævet op over Kvarters pladsen og den laveste af bygningerne er placeret i forreste række i det sydøstlige hjørne ned mod kanalen, og den høje bygning er placeret centralt i forhold til Kvarters pladsen. Omkring hjørnerne er der overdækkede terrasser integreret i bygningen. På bygningernes sider er der altaner, der hænger ud fra facaden. Opholdsarealer Lokalplanen grænser op til Kvarters pladsen som er udlagt i lokalplan nr. 858, og denne lokalplan udlægger opholdsarealer så der sikres et varieret forløb af byrum. Arealerne er offentligt tilgængelige og etableres med belægninger og udstyr for forskellige former for ophold, rekreative aktiviteter og arrangementer. Beplantning indgår som en del af indretningen for at skabe en grøn karakter. Der udlægges derudover færdsels- og opholdsarealer, indrettet med muligheder for leg og ophold og en samtidig funktion som brandredningsveje. I lokalplanområdet skal der etableres udendørs opholdsarealer svarende til mindst 10 % af boligetagearealet og mindst 5 % af erhvervsbebyggelsens etageareal. De udendørs opholdsarealer er delvist placeret inden for det område, der er udlagt som torve-, opholds- og færdselsareal, delområde V, og delvist på større samlede opholdsarealer på tage. Desuden er der opholdsarealer til de enkelte boliger og erhvervslejemål i form af terrasser, altaner og lignende, og de medregnes i den samlede opholdsarealberegning. Veje, stier og parkering Veje og stier Lokalplanområdet skal have vej tilslutning til Bernhard Jensens Boulevard via en vej- og broforbindelse over kanalen (Mariane Thomsens Gade) i den nordvestlige Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 960

12 6 del af området. For de bløde trafikanter er der også mulighed for adgang via broer til de nord og syd for beliggende øer og via bugtpromenaden langs kystværnet sydøst for lokalplanområdet. Adgangsvejen udlægges som en del af et større sammenhængende torve-, opholds- og færdselsareal, og anlægges som kørebane i en bredde af ca. 6,5 m. der giver adgang til Kvarters pladsen og bebyggelsen Isbjerget øst for lokalplanområdet. Vejen giver også, via et rampeanlæg, adgang til et underjordisk parkeringsanlæg under Kvarters pladsen, og herfra videre adgang til en parkeringskælder under det meste af lokalplanområdet. Vejen skal herudover benyttes til vareindlevering, renovation, brand og redning, handicapkørsel og lignende i lokalplanområdet. Alle veje i lokalplanområdet vil få status som private fællesveje. De øvrige færdselsarealer indrettes på de bløde trafikanters præmisser og udlægges som arealer til både færdsel og ophold. Disse arealer indrettes også med henblik på at sikre mulighed for brand- og redningskørsel. Parkering Bilparkering i området skal etableres som en kombination af underjordisk parkering og overfladeparkering. På terræn og i bebyggelsens stueetage kan der indrettes maksimalt 75 bilparkeringspladser herunder handicap- og gæsteparkeringspladser, resten skal etableres i parkeringskælder. På de udlagte færdsels- og opholdsarealer er der mulighed for af- og pålæsning for store køretøjer, ligesom der er mulighed for indretning af pladser til handicap parkering. Pladser til varelevering samt renovationskørsel indrettes således, at dette sker via enkelte og centralt placerede pladser. Der skal i alt indrettes parkering til mindst 175 og maksimalt 350 bilparkeringspladser, der skal fungere som fælles parkering for lokalplanområdet. Herved sikres bl.a. mulighed for en vis dobbeltudnyttelse af parkeringsanlægget, boliger og erhverv imellem. Parkeringskælderen vil fungere som hele bebyggelsens ankomstareal for kørende, hvorfor anlægget skal gives en venlig og imødekommende atmosfære ved lyse materialer og farver. Kælderen skal lyssættes med et højt lysniveau over parkeringspladserne, ligesom der eventuelt kan integreres dagslys for at skabe tryghed. Cykelparkering kan dels indrettes i parkeringskælderen, dels på terræn og i bebyggelsens stueetage. Der skal i alt etableres mindst 650 cykelparkeringspladser inden for lokalplanområdet, heraf skal mindst 150 cykelparkeringspladser etableres på terræn eller i bebyggelsens stueetage, og resten i parkeringskælder. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 960

13 7 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anvendelse, bygningers og vejes udformninger m.v. 1. Formål Lokalplanen har til hovedformål at sikre: at at at at at området anvendes til blandet bolig- og erhvervsformål, der fastlægges retningslinjer for bebyggelsens omfang, placering og opdeling, der fastlægges retningslinjer for bebyggelsens arkitektoniske helhed, bilparkering fastlægges primært som underjordisk parkering, dog med mulighed for parkering i mindre omfang på terræn, der oprettes grundejerforeninger til varetagelse af fælles opgaver i lokalplanområdet. 2. Område og opdeling Matrikelkort Lokalplangrænse Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 960

14 8 Stk. 1. Stk. 2. Lokalplanområdet er afgrænset som vist på lokalplankortet, og omfatter jf. matrikelkortet følgende matrikelnumre: 2148df, 2148dp, 2148 dq og 2148 dr samt alle parceller der efter den 7. april 2013 udstykkes i området. Se fodnote 1. Lokalplanområdet er opdelt i delområderne I, II, III, IV og V som vist på lokalplankortet. Se fodnote Anvendelse Delområde I Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Området er udlagt til blandet bolig- og erhvervsformål i form af etagehusbebyggelse med tilhørende færdsels- og opholdsarealer m 2 må anvendes til boligformål. Se fodnote 2 Erhvervsformål skal være i form af erhverv indenfor virksomhedsklasse 1, og som er medtaget på virksomhedslisten bagerst i hæftet. Mindst 95 % af boligerne skal være helårsboliger, og maksimalt 5 % af boligerne må være uden pligt til helårsbeboelse. Se fodnote 3 Boliger uden pligt til helårsbeboelse skal placeres højere end 2. etage. Delområde II, III og IV Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Området er udlagt til erhvervsformål i form af etagehusbebyggelse med tilhørende færdsels- og opholdsarealer. Erhvervsformål skal være i form af erhverv der er inden for virksomhedsklasse 1, jf. virksomhedslisten bagerst i hæftet. Inden for området kan der højst etableres 600 m² bruttoetageareal til detailhandelsbutikker for handel med dagligvarer og udvalgsvarer. Den enkelte butik til handel med dagligvarer må højst have et bruttoetageareal på 400 m² og den enkelte butik til handel med udvalgsvarer må højst have et bruttoetageareal på 200 m². Fællesbestemmelser for delområde I, II, III og IV Stk. 7. Erhvervsanvendelse i stueetage langs delområdets ydre afgrænsning, skal i så stor udstrækning som muligt anvendes til publikumsorientere I tvivlstilfælde defineres den nøjagtige grænse af Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. Den præcise afgrænsning bør foretages så tidligt som muligt. I henhold til byggelovgivningen er erhverv tilladt i egen bolig, når erhvervet udøves af beboerne uden fremmed medhjælp, og ejendommens og kvarterets præg af boligområde i øvrigt fastholdes. Som eksempler på sådanne erhverv kan nævnes frisør, advokat-, revisor-, tegnestue- og lægevirksomhed og lignende liberale erhverv samt dagpleje og lignende. Det skal i en tinglyst deklaration fastlægges, hvilke boliger der er uden pligt til helårsbeboelse. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 960

15 9 de erhverv og funktioner, f.eks. i form af detailhandelsbutikker, restauranter, caféer, foyerfunktion (f.eks. til hoteller, klinikker og øvrige liberale erhverv), mødelokaler, kantiner, sports-, fritids- og udstillingsvirksomhed og lignende samt til parkeringsformål. Delområde V Stk. 8. Området er udlagt til torve, opholds- og færdselsareal. Der kan opføres overdækninger, trappe- og adgangsveje samt bygninger til affaldshåndtering og tekniske installationer inden for området. 4. Udstykning Stk. 1. Der er ingen særlige bestemmelser om udstykning. 5. Trafikforhold Stk. 1. Stk. 2. Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra en tilslutning til Bernhard Jensens Boulevard via vej A-B (Mariane Thomsens Gade) som vist på lokalplankortet. På lokalplankortet er med signatur vist de arealer, der er udlagt til: Torve-, opholds- og færdselsarealer. Vej A-B, 8,0 m bred. Ramper til parkeringskælder og Kvartersplads, min. bredde pr. kørespor 3 m. Stiforbindelse a-b og a-c, min. 5 m brede. Se fodnote 4. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. I parkeringskælder skal der sikres areal til intern vej med en minimums udlægsbredde pr. kørespor på 3 m til betjening af underjordisk parkeringsanlæg. Vejarealet skal udlægges med forbindelse til rampen. Fra vej A-B skal der via ramper sikres adgang til parkering under terræn både i lokalplanområdet og under Kvarterspladsen samt til Isbjerget, området øst for lokalplanområdet. Rampeanlægget skal etableres inden for lokalplanområdet, og i princippet som vist på illustrationen på næste side. Alle færdselsarealer skal, hvor der er forskelle i terrænniveau, udformes med ramper eller elevator, så der er tilgængelighed for alle. 4 Der skal jf. vejlovgivningen fremsendes et projekt for private fællesveje og private fællesstier til godkendelse hos Aarhus Kommune, Trafik og Veje. Før vejprojektet er approberet, kan der ikke udstedes byggetilladelse. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 960

16 10 Stk. 6. Stk. 7. Der skal i nødvendigt omfang sikres brandveje. Ved brandveje, herunder vej A-B, skal porte og gennemkørsler under forbindelsesgange have en fri højde på mindst 4,5 m. Bilparkering skal etableres som fælles parkering som en kombination af parkering på terræn, i bebyggelsens stueplan og i parkeringskælder under terræn. Der kan, på terræn og i bebyggelsens stueplan, indrettes maksimalt 75 bilparkeringspladser, herunder handicap- og gæsteparkeringspladser. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 960

17 11 Der skal etableres fælles bilparkering med mindst 175 og højst 350 bilparkeringspladser. Stk. 8. Stk. 9. Stk. 10. Stk. 11. Stk. 12. Cykelparkering skal etableres som en kombination af parkering på terræn/i bebyggelsens stueetage og i kælder. Der skal der etableres areal til mindst 650 cykelparkeringspladser. Cykelparkering skal placeres centralt i forhold til adgange. Der skal via rampe eller elevator sikres adgang fra færdsels- og opholdsarealet til cykelparkering i cykelkælder. Der skal på få og centralt placerede steder inden for lokalplanområdet etableres af- og pålæsningspladser for områdets vareindlevering samt renovation. Der skal desuden sikres vendemuligheder for vare- og servicekøretøjer. Ved vej- og stitilslutninger skal der sikres oversigtsarealer jf. gældende vejregler. 6. Teknisk forsyning Stk. 1. Stk. 2. Nybyggeri skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. Nybyggeri til erhvervsformål i byggefelterne II, III og IV skal opføres som lavenergibebyggelse, hvorved forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet. Se fodnote Terrænregulering Stk. 1. Det er i forbindelse med byggemodning kun tilladt at terrænregulere indtil 0,5 m i forhold til eksisterende terræn. Se fodnote Bebyggelsens omfang og placering m.m. Stk. 1. Ny bebyggelse skal placeres i overensstemmelse med de på lokalplankort 1 viste byggefelter. Ny bebyggelse skal, bortset fra kældre, placeres på et reguleret terræn i min. kote 2,50 m. fastlagt i forhold til DVR Da byggeri i delområderne II, III og IV skal opføres som lavenergihuse, vil der for dette byggeri i henhold til Planlovens 19, stk. 4, efter anmodning fra ejer, blive dispenseret fra 6, stk. 1. Ansøgning om dispensation til at regulere terræn mere end 0,5 m skal indsendes til Byggesagsafdelingen samtidig med at byggemodningsprojekt indsendes til Center for Byens Anvendelse. Omfanget af terrænreguleringen skal fremgå af projektet. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 960

18 12 Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Kældre kan etableres inden for hele lokalplanområdet. Kældre uden for bygninger skal være helt under terræn. Der kan uden for byggefelterne etableres altaner over stueetage op til 1,8 m uden for byggefelterne. Mindre bygninger til kvarterets tekniske forsyning kan placeres i delområde V. Det maksimale etageareal er fastsat således i de enkelte delområder: Delområde I Delområde II Delområde III Delområde IV Delområde V I alt maksimalt m 2 etageareal m 2 etageareal m 2 etageareal m 2 etageareal. 400 m 2 etageareal m 2 etageareal Udover de angivne maksimale etagearealer må der etableres overdækkede altaner, inddækkede altaner, balkoner, tagterrasser samt kældre uanset om kælderens loft ligger mere end 1,25 meter over det omgivende terræn, blot kældergulvet ligger under terræn. Etagearealet i det enkelte delområde må variere med op til +/- 5 %, dog må det samlede maksimale etageareal ikke overstige det angivne. Stk. 5. Inden for byggefelterne som vist på lokalplankortene kan bebyggelse højst opføres med følgende højder og etageantal foruden kælder, tagterrasser og teknikbygninger m.v. på tage: Byggefelt Maksimal højdekote i forhold til DVR90 Maksimalt etageantal foruden evt. kælder Ia kote 32,50 9 Ib kote 44,50 13 IIa kote 35,10 8 IIb kote 42,70 10 IIIa kote 42,70 10 IIIb kote 50,30 12 IIIc kote 7,90 1 IVa kote 35,10 8 IVb kote 42,70 10 Va,b & c kote 7,90 1 Stk. 6. Ud over maksimal bygningshøjde kan der på tage etableres tekniske installationer, trappe-/elevatortårne, vejrstationer til styring af bebyggelsens indeklima, ventilationshætter og lignende afkast under forudsætning af, at de integreres i tagfladernes udformninger og indgå i den enkelte bygnings arkitektoniske formsprog. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 960

19 13 Ovennævnte tekniske installationer mv. på tage må højst have et areal svarende til 15 % af den enkelte bygnings tagflade og må opføres med en maksimal højde på 2,0 m over den enkelte tagflade, elevatortårne kan dog gives en højde på maksimalt 3,00 m. Derudover skal tekniske installationer mv. på tage, bortset fra trappe-/elevatortårne, placeres mindst 1 m fra bygningernes facadelinjer. Ud over ovennævnte tekniske installationer kan der på tagfladerne etableres ovenlys og energiproducerende anlæg i form af solceller og solfangere eller lignende med en maksimal højde på 1,0 m over den enkelte tagflade. Stk. 7. Ud over maksimal bygningshøjde kan der i 2. etages højde i område V etableres åbne forbindelsesgange og opholdsarealer, der forbinder bebyggelserne i delområde II, III og IV. Gangene skal forsynes med værn og vindafskærmning. 9. Bebyggelsens udseende Stk. 1. Stk. 2. Ny bebyggelse skal med hensyn til proportioner, tage og facader udformes i et formsprog i princippet som vist på illustrationerne side 4. Bebyggelsen skal udføres i ens facadematerialer og ens tagudformning med fladt tag med beplantning (grønne tage) og tagterrasser. Inden for det samlede arkitektoniske tema kan den enkelte bygning udformes med en variation inden for sammensætning af materialer og farver. Bygningers facader må kun have overflader af følgende materialer i følgende farver: Tegl, uglaseret i teglens naturlige farve Glas Mindre bygningsdele, herunder facader på inde liggende altaner og taghuse, må desuden bestå af følgende materialer i farver der er i harmoni med det primære materialevalg, jf. 9 stk. 1: Beton Natursten Fiberplader Glasfiber Stål, zink, kobber og aluminium, herunder metalliske, profilerede plader Træ Stk. 3. Anlæg til indvinding af solenergi skal fremstå som et eller flere rektangler eller kvadrater på den enkelte tagflade eller vægflade. Anlæggets areal må maksimalt udgøre 50 % af hver tagflade eller vægflade. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 960

20 14 Der kan gives tilladelse til anlæg med et større areal f.eks. hele ejendommens tagflade, såfremt anlægget opføres som en integreret del af bygningens arkitektur. Stk. 4 Stk. 5. Til energiproducerende anlæg på tage og facader må ikke benyttes reflekterende materialer, som kan give anledning til væsentlige gener for omgivelserne. Skiltning på bygninger må alene ske på lodrette facader og ikke over skæring mellem tag og facade. Skiltning skal være begrænset til firmanavn og/eller logo. Udformning, størrelse, skrifttype og farve skal være tilpasset bygningens arkitektur. Skiltning og reklamering på en ejendom i forbindelse med de erhverv der i henhold til 3 stk. 2 kan drives fra egen bolig, må alene omfatte firmanavn og bomærke, og højst have en udstrækning på 0,25 m 2. Udover ovennævnte skilt er det kun muligt at skilte ved indkørslen til området i form af et henvisningsskilt til områdets virksomheder. Placeringen skal overholde vejlovgivningens bestemmelser om oversigtsarealer. Stk. 6. Almindelige udendørs radio- og tv-antenner herunder parabolantenner må hvis de anbringes på bygninger højst rage 100 cm op over disses højeste punkt. Stk. 7. Der må ikke opsættes parabolantenner med en større diameter end 1,0 m. 10. Opholdsarealer, hegn og beplantning Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Der skal etableres opholdsarealer svarende til mindst 10 % af boligbebyggelsens etageareal, og 5 % af erhvervsbebyggelsens etageareal. Opholdsarealerne må ikke være belastet af støj som fastlagt i 11. Opholdsarealer skal i princippet placeres inden for området, der er udlagt som torv, opholds- og færdselsareal, arealerne skal være opholdsegnede og skal indrettes med byinventar. Der kan desuden indrettes opholdsarealer på tage og altaner. Arealer til vejadgang og parkering kan ikke medregnes i den samlede opholdsarealberegning. Opholdsarealer skal udformes med et grønt præg med græs, stauder, buske og træer. Opholdsarealer skal indrettes så de, ud over almindelig ophold, kan anvendes til forskellige udendørs fysiske aktiviteter. Opholdsarealer skal gives et ordentligt udseende og skal med hensyn til udformning, terrænregulering, befæstelse, beplantning, belysning og udstyr i øvrigt udformes på en sådan måde, at der opnås en arkitektonisk og miljømæssig attraktiv helhedsvirkning i området. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 960

21 15 Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Stk. 7. Langs kanal mod sydvest skal der være beplantning i form af en trærække, grupper af træer eller solitære træer, jf. lokalplankortet. Beplantningen skal være en videreførelse af og skabe sammenhæng med naboområderne. Se fodnote 7. Langs kajkanter kan der etableres anlæg til sidde- og opholdspladser samt fortøjning af små både m.v. Oplagring uden for bygninger må ikke finde sted. Der skal etableres vindafskærmning ved gangforbindelser og opholdsarealer i 2. etages højde i område V. jf. 8 stk Støjforhold Vejtrafikstøj Stk. 1. Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som vejtrafikstøj påfører bebyggelse til støjfølsomme erhverv og offentlige formål (f.eks. kontorer), på facaden, der vender bort fra Bernhardt Jensens Boulevard ikke overstiger 63 db L den. Det skal sikres, at det indendørs støjniveau i støjfølsomme opholds- og arbejdsrum ikke overstiger 38 db L den på døgnbasis. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som vejtrafikstøj påfører bebyggelse til boligformål ikke overstiger 58 db L den. Det skal sikres, at det indendørs støjniveau i sove og opholdsrum, som skyldes vejtrafikstøj, ikke overstiger 33 db L den målt med lukkede vinduer og døre og med åbne udeluftventiler. Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som vejtrafikstøj påfører udendørs opholdsarealer ikke overstiger L den 58 db. Letbanestøj og vibrationer Stk. 5. Stk. 6. Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som letbanestøj påfører boliger, ikke overstiger L den 64 db på døgnbasis. Det skal sikres, at vibrationer som letbanetog påfører boliger, ikke overstiger 75 db (KB-vægtet accelerationsniveau). 7 Specielt henledes opmærksomheden på, at der ved placeringen af beplantningen, skal tages hensyn til placering af forsyningsledninger, oversigt samt eventuel belysning. I øvrigt henvises til "Vejledning for Træplantninger" der kan fås ved henvendelse til Aarhus Kommune, Trafik og Veje. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 960

22 16 Virksomhedsstøj Stk. 7. Stk. 8. Virksomheder, der etablerer sig i området, må ikke påføre omgivelserne et støjniveau, der overstiger de grænseværdier, der er gældende i henhold til kommuneplanens støjbestemmelser. Boliger skal støjisoleres i forhold til støj fra containerterminalerne på Østhavnen. Se fodnote 8 og 9. Det skal sikres, at det beregnede ækvivalente korrigerede støjniveau, som virksomhedsstøj fra containerterminalerne påfører boliger o.l., ikke overstiger følgende grænseværdier indendørs i sove- og opholdsrum: mandag - fredag kl lørdage kl mandag - fredag kl lørdage kl søn- og helligdage kl alle dage kl db(a) 33 db(a) 28 db(a) Værdierne gælder for støjbelastningen Lr fra hver enkelt virksomhed, bestemt over et referencetidsrum på 8 timer om dagen (dog kun 7 timer lørdage kl og 4 timer lørdage kl ), en time om aftenen og ½ time om natten. Der forudsættes en efterklangstid på 0,5 sekunder, samt at alle oplukkelige vinduer er åbnet 0,35 m². Stk. 9. Udendørs opholdsarealer, som de er defineret i 10 stk. 1, skal placeres, så de er afskærmet i forhold til støj fra containerterminalerne på Østhavnen. Se fodnote 8 og 9 Det skal sikres, at det beregnede ækvivalente korrigerede støjniveau, som virksomhedsstøj fra containerterminalerne påfører disse udendørs opholdsarealer, ikke overstiger følgende grænseværdier: mandag - fredag kl lørdag kl mandag - fredag kl lørdag kl søn- og helligdage kl Alle dage kl (i parentes angivet spidsværdi om natten) 50 db(a) 45 db(a) 40 (55) db(a) Stk. 10 Udendørs opholdsarealer, der er placeret i direkte tilknytning til boligen, og som er forbeholdt den enkelte boligs beboere (altaner, tagterrasser m.v.), indrettes og evt. afskærmes, så Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier kan overholdes. Se fodnote Støjniveauet er beskrevet i lokalplanens redegørelse. Det påhviler bygherren at dokumentere, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier kan over holdes, forudsat havnevirksomhederne overholder gældende miljøgodkendelser. Kommunen påser i forbindelse med byggesagsbehandlingen, at det fornødne dokumentationsmateriale foreligger. Dog med den undtagelse fra vejledningen, at natteperiodens slut tidspunkt bliver rykket fra 7 til 6. Begrundelsen er at Miljøstyrelsens støjundersøgelse af containerterminalen opererer med at natteperioden slutter kl. 6 Vurderingen af, om de vejledende grænseværdier er overholdt, skal ske ved beregning til yderkanten af det udendørs opholdsareal (altanen) i 1,5 m højde over gulvet. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 960

23 17 Lavfrekvent støj fra hurtigfærger Stk. 11. Boliger skal støjisoleres i forhold til lavfrekvent støj fra hurtigfærger. Det skal sikres, at det lavfrekvente støjniveau, LpA,LF, i frekvensområdet Hz indendørs, midlet over det 2 minutters tidsrum med højest støjbelastning som hurtigfærger påfører boliger o.l., ikke overstiger følgende grænseværdier indendørs i beboelsesrum dag (kl ) aften/nat (kl ) 30 db(a) 25 db(a) 12. Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Ny bebyggelse ikke må tages i brug før: Den i 6 nævnte tilslutning til kollektiv varmeforsyning har fundet sted. jf. dog 6, stk. 2. De i 5 nævnte veje, torve-, opholds- og færdselsarealer samt bilog cykelparkeringspladser og de i 10 nævnte opholdsarealer, er anlagt. Det ved beregning er eftervist, at de i 11 nævnte støjkrav er overholdt. 13. Grundejerforening Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Der skal stiftes en forening til at varetage de fælles grundejerinteresser i lokalplanområdet. Se fodnote 11. Grundejerforeningen skal efter krav fra Aarhus Kommune, Planlægning og Byggeri optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Grundejerforeningen skal efter krav fra Center for Miljø og Energi sammenslutte sig med én eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger. Grundejerforeningen skal overtage og vedligeholde lokalplanområdets fællesarealer, samt lokalplanområdets veje og stier og parkeringsarealer. 14. Ophævelse af ældre lokalplan Den under 5. februar 2009 af byrådet vedtagne lokalplan nr. 858 for Aarhus Kommune ophæves for den del, der vedrører lokalplanområdet. 11 Supplerende bestemmelser om grundejerforening findes i deklarationen, der er udarbejdet for lokalplanområdet. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 960

24 18 LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Her beskrives lokalplanens forhold til kommuneplanen og anden planlægning, som vedrører lokalplanen. Kommuneplanen Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været den kommuneplan, som byrådet har vedtaget. Kommuneplanen fastlægger i kommuneplantillæg nr. 58 Kvalitetshåndbog for De Bynære Havnearealer nogle overordnede rammer for udviklingen af en ny bydel på havnen. Disse er genvedtaget i forbindelse med Kommuneplan Nedenstående kort er et udsnit af Kommuneplanens rammekort, og lokalplanområdet er som vist, beliggende i rammeområde BL, der er udpeget til blandet bolig- og erhvervsformål. Lokalplanområdet er beliggende i byzone. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 960

25 19 Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Kommuneplanen gør det muligt i lokalplanområdet at opføre bebyggelse med en bygningshøjde i kote 33,4 (maksimalt 9 etager) - dog kan en mindre del af bebyggelsen opføres med en maksimal bygningshøjde i kote 40,8 (maksimalt 10 etager). For at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, der er gengivet sidst i hæftet. Heri ændres rammebestemmelse for område nr BL, således at en del af bebyggelsen i den sydvestlige del af rammeområdet kan opføres med en maksimal bygningshøjde i kote 50,3 (maksimalt 12 etager erhverv og 13 etager bolig). Den nødvendige ændring af kommuneplanen søges gennemført ved Tillæg nr.31 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Højhuspolitik for Aarhus Kommune Aarhus Byråd vedtog den 11. oktober 2006 Tillæg nr. 84 til Kommuneplan 2001, Højhuspolitik for Aarhus Kommune, hvor der bl.a. stilles krav om, at der skal foretages en konsekvensanalyse. Tillægget er med Kommuneplan 2013 fortsat gyldigt. I Højhuspolitik for Aarhus Kommune er der udpeget områder, hvor højhuse er uønskede, og områder hvor højhuse ikke som udgangspunkt afvises. Lokalplanen omhandler et areal, der indgår i områderne, hvor høje huse ikke som udgangspunkt afvises. Konsekvensanalysen skal beskrive påvirkningen af byens skyline, byarkitekturen på kvartersniveau, byrummene ved foden af de høje huse, det lokale klima (f.eks. skygge- og vindforhold) og trafikstrukturen. Disse vurderinger indgår i den miljørapport, som er udarbejdet i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer (Lov nr. 316 af 5. maj 2004) i forbindelse med lokalplanforslagets udarbejdelse. Miljørapporten medtager derfor også konsekvensanalysen i forhold til Tillæg nr. 84 til Kommuneplan 2001, Højhuspolitik for Aarhus Kommune. Miljørapporten gengives i et særskilt hæfte, og i nærværende lokalplan er indarbejdet et ikke-teknisk resumé af miljørapporten under afsnittet Miljøvurdering på side 31. Anden fysisk planlægning Som supplement til kommuneplanlægningen for De Bynære Havnearealer er der gennemført følgende planlægning: Handlingsplan for De Bynære Havnearealer fra 2001 og Helhedsplan for De Bynære Havnearealer fra Begge planer blev vedtaget af byrådet. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 960

26 20 Efterfølgende har byrådet i 2006 vedtaget Dispositionsplan for de nordlige områder. Her fastlægges et princip om, at områdets bebyggelse nedtrappes mod vandsiden både mod øst ud mod bugten og mod vest ud mod Fiskeri-, Træskibsog Lystbådehavnen. Som supplement til dispositionsplanen og som grundlag for byggemodning, udbud og salg af arealer bliver der til hver enkelt udbud udarbejdet et materiale, der detaljeret angiver de fysiske og tekniske rammer for udbud af de enkelte byggefelter. Overordnede vej- og trafikforhold Trafikplan for Aarhus Midtby samt Helhedsplan for De Bynære Havnearealer danner grundlaget for den overordnede trafikplan for området. Nørrebrogade/Nørreport vil fremover være hovedadgangen til det store byomdannelsesområde i Aarhus Ø. Der er etableret en sekundær adgang til området via en forlængelse af Hjortholms Vej med forbindelse til Skovvejen. Det overordnede trafikale mål for Midtbyen er at skabe god trafikal tilgængelighed og et sikkert trafikmiljø. Det er intentionen at prioritere den kollektive og lette trafik og dermed begrænse biltrafikken. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 960

27 21 Trafikstrukturkort. Området skal have vejadgang fra Mariane Thomsens Gade, der via en bro over kanalen har forbindelse til Bernhardt Jensens Boulevard. Mariane Thomsens Gade føres via kælder under byggeriet frem til Isbjerget. Letbane og jernbane Aarhus Byråd har besluttet at indføre letbaner som en del af den fremtidige kollektive trafikbetjening i Aarhus. Letbanen skal på længere sigt forbinde omliggende byer med Aarhus. Der er truffet beslutning om letbanens første etape, der udnytter Grenåbanens og Odderbanens spor, suppleret med et ca. 12 km nyt spor mellem Aarhus City og Lisbjerg. Letbanen har et forløb - fra Aarhus H frem til Nørreport - i princippet svarende til Grenåbanens eksisterende tracé. Fra Nørreport fortsætter letbanen ad Nørreport/Nørrebrogade. Grenåbanens forløb via Østbanetorvet opretholdes og der planlægges på sigt en gren med forløb i Bernhardt Jensens Boulevard i Aarhus Ø. På den første etape af letbanen planlægges der etableret standsningssteder ved Dokk1, Skolegyde/Skolebakken og Nørreport. Ved etablering af letbanen kan der forventes at ske en justering af den kollektive busdrift på strækningen. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 960

28 22 Naturbeskyttelsesinteresser Der er ingen forhold i lokalplanområdet, som er omfattet af Naturbeskyttelsesloven. Arkæologiske forhold Moesgård Museum har foretaget arkivalsk kontrol af ovennævnte område, med det formål at lokalisere eventuelle spor efter menneskelige aktiviteter, der er omfattet af Museumslovens 27, dvs.: Strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og gravpladser, flytbare genstande og monumenter og den sammenhæng hvori disse spor er anbragt (jævnfør Museumslovens 27 stk. 1). Oprindelig havbund menes at befinde sig omkring kote -9 meter, men kan varierer. Foretages der i forbindelse med byggeri gravearbejder til et niveau omkring oprindelig havbund, kan der være anlæg i form af skibsvrag der er omfattet af Museumsloven. Moesgård Museum bør da i god tid inddrages i planlægningen. Ved anlægsarbejder hvor oprindelig bund ikke berøres vurderes det, at der ikke er anlæg omfattet af Museumsloven. Skulle der mod forventning dukke et enestående arkæologisk materiale op i forbindelse med anlægsarbejder over oprindelig havbund, skal Moesgård Museum underrettes, og museet vil foretage de nødvendige undersøgelser. Udgifterne til en evt. udgravning dækkes af Kulturarvsstyrelsen (Museumsloven 27, stk. 5:2). Aarhus Kommuneatlas I lokalplanområdet er der ingen bygninger eller bymæssige sammenhænge, som er registreret som bevaringsværdige i Aarhus Kommuneatlas. Kystnær del af byzonen Lokalplanens område ligger inden for den kystnære del af byzonen. I følge Lov om Planlægning, 16, stk. 4 skal der i lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne oplyses om den visuelle påvirkning af kysten. Herudover skal redegørelsen omfatte en begrundelse, såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde og volumen fra den eksisterende bebyggelse i området. Lokalplanen er udarbejdet med det formål at muliggøre en etape af en ny bydel på Nordhavnen. Planlægning af Aarhus Ø har som vision og mål, at der ved byomdannelse af de hidtidige havnearealer kan skabes en samlet ny tæt og høj bydel. Lokalplanen muliggør opførelse af en etagehusbebyggelse med bebyggelse i en tæt struktur med en ny front mod kysten og med bygningshøjde i op til 44,0 m. Bebyggelsen vil sammen med den øvrige udbygning af den nye bydel danne en helt ny byprofil for Aarhus og betyde en væsentlig og samtidig bevidst tilstræbt påvirkning af kysten og Aarhus Bugt. Projektet Pakhus 2013, der ligger til grund for lokalplanen, vil sammen med de Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 960

29 23 øvrige nye bebyggelser i den nye bydel blive udformet som en sammenhængende helhed og med en arkitektur, der vil give det nye bykvarter sit selvstændige udtryk i et samspil med bugten og den eksisterende by. Under den hidtidige anvendelse af Nordhavnen til havneerhvervsformål har der kun været begrænsede muligheder for offentlighedens adgang til området. Ved realisering af det nye bykvarter vil der blive tilvejebragt varierede og alsidige muligheder for offentlighedens adgang til og brug af området til rekreative og oplevelsesmæssige aktiviteter. På de efterfølgende sider er visualiseringer af den nye bebyggelse. Visualiseringerne illustrerer denne lokalplans påvirkning af kystlandskabet. På visualiseringerne er projekterne Light*house og Isbjerget. Fotostandpunkterne er vist på næste side. Kort med placering af fotopunkter for de 4 illustrationer, der er vist nedenfor Lokalplanområdet er vist med rød farve. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 960

30 24 Illustration nr. 1 viser lokalplanens bebyggelse set fra Promenaden langs kysten, mod syd-øst langs kanalen med Lighthouse på højre side og Isbjerget på venstre side. Illustration nr. 2 viser lokalplanens bebyggelse set fra Jette Tikjøbs Plads med Z-Huset til højre og Lighthouse til venstre. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 960

31 25 Illustration nr. 3 viser lokalplanens bebyggelse samt de hidtil planlagte projekter på De Bynære Havnearealer set fra standpunkt ved Den Permanente ved Riis Skov Illustration nr. 4 viser lokalplanens bebyggelse samt de hidtil planlagte projekter på De Bynære Havnearealer set fra Bernhard Jensens Boulevard. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 960

32 26 Støjmæssige forhold Vejtrafikstøj De støjmæssige forhold er vurderet med udgangspunkt i kommuneplanens støjbestemmelser. Lokalplanens område vil primært være belastet af vejtrafikstøj fra trafikken på Bernhardt Jensens Boulevard, Mariane Thomsens Gade og Helga Pedersens Gade. På baggrund af beregninger er støjniveauet på facader til bebyggelse til boligformål beregnet til at ligge under 58 db L den, og vil således ikke overskride kommuneplanens støjgrænse på 58 db L den. Det vurderes derfor at de indendørs støjkrav umiddelbart er overholdt. For facader til bebyggelse til støjfølsomme erhverv, er støjpåvirkningen beregnet til at ligge under 63 db L den. Det forventes derfor, at der ikke vil være et indendørs støjniveau der overstiger kommuneplanens grænseværdi på 38 db L den. Samtidig med beregningerne af vejtrafikstøj på facaderne, er der foretaget beregninger af støjniveauet på de udendørs opholdsarealer, hvor støjniveauet ikke må overstige 58 db L den. Beregningerne viser at der vil være tilstrækkeligt store udendørs opholdsarealer hvor støjniveauet overholder grænseværdien. Støj fra letbane Lokalplanområdet vil som følge af placeringen tæt på en planlagt letbane blive belastet af støj og vibrationer, når banen sættes i drift. Af kommuneplanens støjbestemmelser fremgår det, at det konstante udendørs støjniveau, som banetrafik påfører boligbebyggelse, ikke må overstige L den 64 db på døgnbasis. Tilsvarende gælder det for bebyggelse til støjfølsomt erhverv og offentlige formål, at det konstante udendørs støjniveau, som banetrafikken påfører bebyggelsen ikke må overstige L den 69 db på døgnbasis. Derudover gælder bygningsreglementets krav vedrørende det indendørs støjniveau. Kommuneplanens støjbestemmelser vurderes umiddelbart at være overholdt.. Støj fra søtrafik Færgedriften på Pier 3 kan fortsætte frem til år 2020, hvor efter Aarhus Kommune ifølge aftale med Aarhus Havn overtager arealet. Mols-Linien A/S har lejekontrakt på arealet, der senest vil ophøre i Mols-Linien A/S sejler fra Aarhus til Odden med 2 Cat-Link-færger og de nye Kat Express I & 2 af typen HSLC Incat 112 m. Tidligere sejlede de også med færgetypen Seajet, der fremover kun skal bruges som erstatningsfærge ved nedbrud ol. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 960

33 27 Støjudbredelse fra Cat-Link og Seajet færgerne er undersøgt i 2007 i forbindelse med lokalplanlægning for de første boligbebyggelser på Pier 4. Beregninger viser, at der ikke sker nogen overskridelse af grænseværdier for støj i forhold til lokalplanområdet ved drift med Cat-Link færgen. Seajet færgetypen, vil overskride grænseværdierne, dog ganske lidt, i de tidlige aftentimer. Støjberegningerne af KatExpress færgerne er foretaget i forbindelse med færgernes miljøgodkendelse i henholdvis august 2012 og maj Her er beskrevet, at de vejledende grænseværdier for almindelig støj, L DEN og L AFmax samt lavfrekvent støj er overholdt i forhold til de to byggerier Isbjerget og Lighthouse på Pier 4. Det fremgår dog, at den vejledende grænseværdi for lavfrekvent støj kun bliver overholdt når en ude/inde korrektion, der er målt i de to byggerier bliver benyttet. Ved beregning af indendørs støjbelastning fra hurtigfærger anvendes en korrektion for den støjreduktion, der kan forventes indendørs i forhold til det udendørs støjniveau. Denne ude/inde korrektion er fastlagt på baggrund af målinger udført primært for boligtyper der er typiske for åben lav bebyggelse. Det blev dog forventet, at de nye boliger i Isbjerget og Lighthouse ville blive opført med en bedre lydisolation end den af Miljøstyrelsen opgivne. Derfor er der foretaget måling af lavfrekvent ude/inde korrektion på 2 udvalgte boliger i de to byggerier. Målingerne viser, at der er en væsentligt bedre lydisolation end de i hurtigfærgebekendtgørelsen anførte værdier for ude-inde korrektion. Af nedenstående tabel fremgår den lavfrekvente støjbelastning, med hurtigfærgebekendtgørelsens anførte værdier for ude-inde korrektion og med den faktisk målte korrektion. Krav LpA,LF Beregnet LpA,LF efter bekendtgørelsen Beregnet LpA,LF målt korrektion Isbjerget 25 db(a) 27,5 db(a) 20,3 db(a) LightHouse 25 db(a) 28,1 db(a) 18,4 db(a) med Som det fremgår, er de to byggerier isoleret mere end tilstrækkeligt mod lavfrekvent støj fra hurtigfærgerne og dermed bliver det lavfrekvente støjniveau indendørs ikke overskredet. Denne lokalplan skal sikre, at byggeri med boliger, bliver udført med en støjisolering, der giver en ude/inde korrektion, der vil bringe den lavfrekvente støj under grænseværdien. Grænseværdien er fastsat på grundlag af: Bekendtgørelse fra Miljø- og Energiministeriet nr af 21. december 2011 om miljøgodkendelse af hurtigfærgeruter. Lokalplanen sikrer derfor, at det lavfrekvente støjniveau, LpA,LF, i frekvensområdet Hz indendørs, midlet over det 2 minutters tidsrum med højest støjbelastning som hurtigfærger påfører boliger o.l., ikke overstiger følgende grænseværdier indendørs i beboelsesrum: Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 960

Ændringer i Lokalplan 933

Ændringer i Lokalplan 933 Ændringer i Lokalplan 933 Bilag 4 LOKALPLANENS INDHOLD I afsnittet Planens baggrund, bliver 12.525 m 2 rettet til 13.275 m 2. I afsnittet Bebyggelse bliver de fire første afsnit rettet til: Det omgivende

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 953. Område til boliger ved Thit Jensens Gade, Aarhus Ø, Aarhus Midtby. April 2014

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 953. Område til boliger ved Thit Jensens Gade, Aarhus Ø, Aarhus Midtby. April 2014 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 953 Område til boliger ved Thit Jensens Gade, Aarhus Ø, Aarhus Midtby April 2014 Lokalplan nr. 953 Område til boliger ved Thit Jensens Gade, Aarhus Ø, Aarhus Midtby Indeholder

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 953 Område til boliger ved Thit Jensens Gade, Aarhus Ø, Aarhus Midtby

Forslag til lokalplan nr. 953 Område til boliger ved Thit Jensens Gade, Aarhus Ø, Aarhus Midtby Den 9. juli 2013 Forslag til lokalplan nr. 953 Område til boliger ved Thit Jensens Gade, Aarhus Ø, Aarhus Midtby Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr Blandet byområde ved Mariane Thomsens Gade, Pakhus 2013, Aarhus Ø. Februar 2015

Aarhus Kommune. Lokalplan nr Blandet byområde ved Mariane Thomsens Gade, Pakhus 2013, Aarhus Ø. Februar 2015 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 960 Blandet byområde ved Mariane Thomsens Gade, Pakhus 2013, Aarhus Ø. Februar 2015 Lokalplan nr. 960 Aarhus Kommune Center for Byudvikling og Mobilitet Planafdelingen Januar

Læs mere

Lokalplan nr. 960 FORSLAG

Lokalplan nr. 960 FORSLAG Lokalplan nr. 960 FORSLAG Pakhus 2013 - Blandet byområde ved Marianne Thomsens Gade, Aarhus Ø, Aarhus Midtby. Indeholder tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2009 Om dette hæftes indhold Der indledes med et afsnit

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 933

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 933 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 933 Dette er en samlet pdf af forslag til lokalplan nr. 933 - Område til boliger ved Bernhardt Jensens Boulevard, Nordhavnen, Aarhus Midtby Tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2009

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 933. Område til boliger ved Bernhardt Jensens Boulevard, Nordhavnen, Aarhus Ø. April 2013

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 933. Område til boliger ved Bernhardt Jensens Boulevard, Nordhavnen, Aarhus Ø. April 2013 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 933 Område til boliger ved Bernhardt Jensens Boulevard, Nordhavnen, Aarhus Ø. April 2013 Lokalplan nr. 933 Område til boliger ved Bernhardt Jensens Boulevard, Aarhus Ø. Indeholder

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 858

Århus Kommune Lokalplan nr. 858 Århus Kommune Lokalplan nr. 858 Blandet byområde på Nordhavnen Århus Midtby, -3. udbudsrunde Februar 2009 Århus Kommune Lokalplan nr.: Blandet byområde på Nordhavnen Århus Midtby, -3. UDBUDSRUNDE Indeholder

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 726 Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden 23 og 25, Århus Midtby KONGSBAK INFORMATIK November 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune. Bygningshøjder og omfang Aarhus Ø

TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune. Bygningshøjder og omfang Aarhus Ø Til: Teknisk Udvalg Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 10. marts 2014 7. februar 2014 Side 1 af 5 Bygningshøjder og omfang Aarhus Ø TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune 1. Konklusion

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 804 - Boliger og erhverv

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 895

Århus Kommune Lokalplan nr. 895 Århus Kommune Lokalplan nr. 895 Område til ungdomsboliger/kollegier ved Bernhardt Jensens Boulevard, Nord-havnen, Århus Midtby. December 2010 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til ungdomsboliger/kollegier

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Lokalplan 1014, Bygaden Nord - Forslag

Lokalplan 1014, Bygaden Nord - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. februar 2016 Lokalplan 1014, Bygaden Nord - Forslag Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Område ved

Læs mere

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET. Lokalplan nr. 990 FORSLAG

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET. Lokalplan nr. 990 FORSLAG CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Lokalplan nr. 990 FORSLAG Blandet byområde ved Lokesvej, Åby Indeholder tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013 Om dette hæftes indhold Der indledes med et afsnit om lokalplanens

Læs mere

Indstilling. Lokalplan 953, Boliger Aarhus Ø - Endelig. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. november 2013

Indstilling. Lokalplan 953, Boliger Aarhus Ø - Endelig. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. november 2013 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 29. november 2013 Lokalplan 953, Boliger Aarhus Ø - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 953. Område til boliger ved Thit Jensens Gade,

Læs mere

INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG

INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Byliv og boliger ved Bassin 7 BAGGRUND FOR HØRINGEN Aarhus Kommune er i gang med, at udvikle området ved Bassin 7 på Aarhus Ø. Det er

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde i Gellerup Nord og Tillæg nr. 78 til Kommuneplan 2013.

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde i Gellerup Nord og Tillæg nr. 78 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2016 Lokalplan 1014, Blandet byområde i Gellerup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 11. januar 2017 Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Dette materiale omhandler et område nær dig. Der planlægges for en boligbebyggelse

Læs mere

Forslaget betyder Området må anvendes til blandet bolig og erhverv.

Forslaget betyder Området må anvendes til blandet bolig og erhverv. Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 25. oktober 2016 Side 1 af 2 Forslag til Lokalplan nr. 1034 Blandet bolig- og erhvervsområde mellem Bernhardt Jensens Boulevard, Dagmar Petersens Gade, Esther

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001. Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé

Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001. Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé Århus Kommune Lokalplan nr.: Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001 743 forslag Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé Vilhelm Becks Vej Kaj Munks Vej Vidtskuevej

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Lokalplan 1061, Generationernes Hus, Aarhus Ø - Forslag

Lokalplan 1061, Generationernes Hus, Aarhus Ø - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. maj 2017 Lokalplan 1061, Generationernes Hus, Aarhus Ø - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 1061,

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej.

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 010 - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Offentligt fremlagt i perioden den 11. november 2008 til og med den 6. januar

Læs mere

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 19. februar 2016 Trøjborgvej 72-74 ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for Trøjborgvej

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 974

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 974 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 974 Dette er en samlet pdf af forslag til Lokalplan nr. 974 - Boliger ved Grete Løchtes Gade, Aarhus Ø med Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013 samt Miljørapport for samme. Forslagene

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Indstilling. Lokalplan 997, Ceres-området ved Thorvaldsensgade - Endelig. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3.

Indstilling. Lokalplan 997, Ceres-området ved Thorvaldsensgade - Endelig. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. august 2015 Lokalplan 997, Ceres-området ved Thorvaldsensgade - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 997, Ceresområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. 815

Århus Kommune. Lokalplan nr. 815 Århus Kommune Lokalplan nr. 815 Dette er en samlet pdf til den supplerende høring af forslag til lokalplan nr. 815 - Blandet byområde på Nordhavnen Århus Midtby, -1. UDBUDSRUNDE samt Miljøvurderingen for

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 858

Århus Kommune Lokalplan nr. 858 Århus Kommune Lokalplan nr. 858 Dette er en samlet pdf af forslag til lokalplan nr. 858 - Blandet byområde på Nordhavnen Århus Midtby, -3. udbudsrunde samt Miljøvurderingen for samme. Forslagene er offentlig

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Ungdomsboliger på Gøteborg Allé 7, Christiansbjerg

Ungdomsboliger på Gøteborg Allé 7, Christiansbjerg Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 1. december 2016 Ungdomsboliger på Gøteborg Allé 7, Christiansbjerg Dette materiale omhandler et område nær dig. Den eksisterende erhvervsbebyggelse på Gøteborg

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 829 Udvidelse af ARoS Aarhus Kunstmuseum

Forslag til lokalplan nr. 829 Udvidelse af ARoS Aarhus Kunstmuseum Den 4. december 2007 Forslag til lokalplan nr. 829 Udvidelse af ARoS Aarhus Kunstmuseum Århus Kommune Teknik og Miljø Århus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste

Læs mere

Lokalplan nr. 953 FORSLAG. I offentlig høring fra 10. juli til 4 september 2013

Lokalplan nr. 953 FORSLAG. I offentlig høring fra 10. juli til 4 september 2013 Lokalplan nr. 953 FORSLAG I offentlig høring fra 10. juli til 4 september 2013 Område til boliger ved Thit Jensens Gade, Aarhus Ø, Aarhus Midtby Indeholder tillæg nr. 63 til Kommuneplan 2009 Om dette hæftes

Læs mere

Lokalplan nr. 6. Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken. Vedtagelsesdato: 15. marts Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978.

Lokalplan nr. 6. Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken. Vedtagelsesdato: 15. marts Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978. Lokalplan nr. 6 Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 15. marts 1978 Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978 \ x ' / BESKYTTEDE BOLIGER BRØNSHOLMSDALSPARKEN

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 1034

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 1034 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 1034 Blandet bolig- og erhvervsområde mellm Bernhardt Jensens Boulevard, Dagmar Petersens Gade, Ester Aggebos Gade og Jette Tikjøbs Plads, Aarhus Ø - Plan ID 3252579 Ophæver

Læs mere

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej Lokalplan nr. 88 for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej December 1994 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde. Juni 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde. Juni 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 755 Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde KONGSBAK INFORMATIK Juni 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde 755 Indeholder tillæg nr. 81 til Kommuneplan

Læs mere

Forslag. Århus Kommune Lokalplan nr.: Udvidelse af ARoS Aarhus kunstmuseum Indeholder tillæg nr. 129 til Kommuneplan 2001

Forslag. Århus Kommune Lokalplan nr.: Udvidelse af ARoS Aarhus kunstmuseum Indeholder tillæg nr. 129 til Kommuneplan 2001 Århus Kommune Lokalplan nr.: Udvidelse af ARoS Aarhus kunstmuseum Indeholder tillæg nr. 129 til Kommuneplan 2001 829 Silkeborgvej Vesterbrogade Forslag Thorvaldsensgade Carl Blochs Gade Åboulevarden Vester

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 863

Århus Kommune Lokalplan nr. 863 Århus Kommune Lokalplan nr. 863 Område til cityformål ved H. H. Seedorffs Stræde og Østergade Se endvidere lokalplan nr. 591 Oktober 2009 Sønder Allé Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til cityformål

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Bykernen i Nyborg Nørregade 25-37 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 26. juni 2015 Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune har fået en henvendelse fra en privat grundejer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Teknik og Miljø Dorthe Fogh Monrad November 2015 Teknisk bilag: Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Områdets bebyggelse skal fremtræde som tæt-lav/etage bebyggelse,

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. 815

Århus Kommune. Lokalplan nr. 815 Århus Kommune Lokalplan nr. 815 Dette er en samlet pdf af forslag til lokalplan nr. 815 - Blandet byområde på Nordhavnen Århus Midtby, -1. UDBUDSRUNDE samt Miljøvurderingen for samme. Forslagene er offentlig

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 69. for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård

Lokalplan nr. 69. for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård Lokalplan nr. 69 for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård Juli 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til boligformål og

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 1059, Hejredalskvarteret - Endelig

Lokalplan 1059, Hejredalskvarteret - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 19. september 2017 Lokalplan 1059, Hejredalskvarteret - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1059, Boliger og erhverv

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE LOKALPLAN 42 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 3650 ØLSTYKKE OVERSIGTSKORT OVER LOKALPLANOMRADETS AFGRÆNSNING HAMPELANDSKOLEN rt-n HAMPELAND STENBUKKEN

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 29. november 2016 Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej 79-83 i Tilst Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 933, Boliger, Nordhavnen. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 933, Boliger, Nordhavnen. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse, LP 933, Boliger, Nordhavnen 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 32 vedrører et ubebygget område mellem Klausdalsbrovej og Sennepshaven vest for vandtårnet og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere