Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011"

Transkript

1 Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/ /PH

2 2/20 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Frister mv Ad 3. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion... 4 Ad 4.1. Forrum/fællesrum... 7 Ad 5. Andre forhold... 8 Ad 6. Sager til gennemsyn... 9 Ad 6.1. Lidt om sagerne... 9 Ad Bestemmelser om detentionsanbringelse af berusere Ad 6.3. Udstrækning af pligten til at føre detentionsblanketter mv Ad 6.4. Udskrift af kriminalregisteret Ad 6.5. Lægeundersøgelse Ad 6.6. Visitation Ad 6.7. Tilsyn med berusere mv Ad 6.8. Løsladelse Opfølgning Underretning... 20

3 3/20 Den 19. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en endelig rapport om sin inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni Samme dag afgav ombudsmanden endelige rapporter om sin inspektion samme dag af detentionen i Kangerlussuaq og sin inspektion den 6. juni 2011 af detentionen i Ilulissat. I rapporterne bad ombudsmanden om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har i den anledning modtaget udtalelser af 26. og 27. november 2012, 11. december 2012 og 18. april 2013 med bilag fra Politimesteren i Grønland samt en udtalelse af 20. juni 2013 fra Justitsministeriet. Udtalelsen af 26. november 2012 vedrører detentionen i Sisimiut, og det fremgår af denne udtalelse, at politimesteren til brug for sit svar har indhentet en udtalelse fra politiet i Sisimiut. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad 2.2. Frister mv. Under inspektionen af detentionen i Kangerlussuaq den 2. juni 2011 bad ombudsmanden om kopi af anholdelsesprotokollen for perioden 1. januar 2011 til 1. juni Det blev oplyst, at politiet i Grønland nu har en samlet elektronisk anholdelsesprotokol, og at ap-numrene for de enkelte stationer derfor ikke længere er fortløbende. Ombudsmanden gik i rapporten om denne inspektion ud fra, at det er muligt fra den elektroniske anholdelsesprotokol at udtrække oplysninger om de frihedsberøvelser, der har været (samlet set og) i de enkelte detentioner over en given periode. Ombudsmanden bad politimesteren om at oplyse, om det var rigtigt forstået. Hvis det var tilfældet, bad ombudsmanden om en kopi af en sådan udskrift for detentionen i Sisimiut for perioden 1. januar 2011 til 1. juni I den forbindelse nævnte ombudsmanden, at han gik ud fra, at det af de nævnte oplysninger ville fremgå, hvordan frihedsberøvelserne fordelte sig på berusere, anholdte, tilbageholdte og dømte.

4 4/20 Politimesteren i Grønland har i sine udtalelser om alle tre detentioner oplyst, at det er muligt at udtrække oplysningerne fra den elektroniske anholdelsesprotokol. Politimesteren har desuden oplyst, at der er vedlagt en udskrift af anholdelsesprotokollen samt anholdelsesrapporter/detentionsblanketter på de enkelte anholdte for den nævnte periode, hvoraf det fremgår, på hvilket grundlag anholdelsen er sket, og hvornår den anholdte er løsladt. Denne udskrift var imidlertid ikke vedlagt. Ad 3. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion I celle nr. 2 sidder der i loftet et apparatur indkapslet af metalplader med store huller. Det så umiddelbart ud som om, at der bag disse plader var et gitter med små huller, og at de yderste plader og gitteret sidder så tæt, at det ikke er muligt at hægte nogen genstande fast i de yderste store huller. Ombudsmanden bad for en god ordens skyld om at få dette bekræftet. Politimesteren i Grønland har i sin udtalelse af 26. november 2012 bekræftet, at det ikke er muligt at hægte genstande fast i hullerne mellem pladerne, da de sidder meget tæt. I celle nr. 1 og 4 sidder der på endevæggen ved siden af vinduet en metalplade med huller i. Overdelen af pladen er udformet, så det ikke er muligt at hægte nogen genstande fast i den, men hullerne i pladerne virkede umiddelbart større end de 4 mm, som Rigspolitiet har meldt ud er den maksimalt tilladte hulstørrelse, jf. (bl.a.) en opfølgningsrapport af 5. marts 2009 om ombudsmandens inspektion af detentionen i Løgstør, og det så ikke ud som om, at der var et gitter med små huller lige bag ved. En rist i en af cellerne så også umiddelbart ud til at have huller på mere end 4 mm. Ombudsmanden foretog ingen opmåling eller aftegning af de omtalte huller. Ombudsmanden henstillede til Politimesteren i Grønland at foranledige, at det blev undersøgt, hvor store hullerne i ristene/gitrene alle steder i detentionen i Sisimiut var. Hvis der var riste/gitre med en hulstørrelse på mere end 4 mm, henstillede ombuds-

5 5/20 manden til politiet at udskiftes dem. Ombudsmanden bad politiet om at underrette ham om, hvad der videre skete vedrørende dette forhold. Politimesteren i Grønland har oplyst, at en gennemgang af detentionens gitre/riste viste, at de havde huller, der var større end 4 mm. Samtlige riste/gitre er derfor blevet udskiftet, så ingen gitre/riste har huller, der er større end 4 mm. Jeg tager det oplyste til efterretning. Glassene i alle 4 indkigshuller i dørene til detentionslokalerne var noget ridsede. Ombudsmanden nævnte i rapporten, at glassene, som han havde bemærket under inspektionen, på det tidspunkt ikke var ridsede i en sådan grad, at det udgjorde en sikkerhedsrisiko, men at politiet, som ombudsmanden også tilkendegav, efter hans opfattelse inden for en overskuelig fremtid burde overveje at udskifte glassene i de 4 indkigshuller. Ombudsmanden bad om at få oplyst, om politiet havde overvejet at udskifte glassene, eller om de eventuelt allerede var blevet udskiftet. Politimesteren i Grønland har oplyst, at det er blevet besluttet, at glassene skal udskiftes, og at der er rekvireret nye glas, som dog endnu ikke er modtaget. Kameraovervågningen af detentionscellerne blev afprøvet under inspektionen. Monitoren var helt ny og installeret i politistationens frokoststue på 1. sal. Monitoren hang på væggen oppe under loftet og var synlig for alle, der kom ind i lokalet. Det blev oplyst, at det som udgangspunkt kun er politistationens personale, der er til stede i frokoststuen. Ved afprøvningen var monitoren indstillet på et hurtigt interval, så der kun var få sekunder mellem hvert skift fra den ene celle til den næste. Det fremgår af afsnit i Politimesteren i Grønlands dagsbefaling af 23. februar 2011, at der ved anvendelse af flere kameraer skal være billedskift mellem de installerede kameraer/lokaler. Billedet fra det enkelte kamera/lokale bør vises på monitoren i mindst 10 sekunder.

6 6/20 Ombudsmanden gik ud fra, at monitoren nu var indstillet, så billedet fra hver enkelt celle vises i mindst 10 sekunder. Politimesteren har bekræftet denne antagelse. Efter dagsbefalingens afsnit bør monitorer placeres på en sådan måde, at publikum på politistationen ikke har mulighed for at se tv-billedet. Da ombudsmanden gik ud fra, at publikum på politistationen ikke har adgang til frokoststuen, opfylder placeringen af monitoren det nævnte krav i dagsbefalingens afsnit Efter ombudsmandens opfattelse var monitoren imidlertid ikke hensigtsmæssigt placeret i frokoststuen, hvor der er risiko for, at de indsatte udstilles i unødvendigt omfang. Ombudsmanden var herved også opmærksom på muligheden for, at pårørende til de ansatte eller andre gæster opholder sig i frokoststuen. Ombudsmanden henstillede til politiet i Sisimiut at overveje en mere hensigtsmæssig placering af monitoren. Ombudsmanden bad om underretning om, hvad hans henstilling førte til. Politimesteren i Grønland har oplyst, at det er blevet besluttet ikke at flytte monitoren fra frokoststuen, og at begrundelsen herfor er, at der i huset ikke findes andre lokaler, der vurderes at være bedre egnet til opstilling af monitoren. Politimesteren har desuden oplyst, at tilsynet med de anholdte føres på 1. sal, at det kun er personalet, der har adgang til frokoststuen, og at dette lokale ligger langt fra publikumsrummet. Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke mere vedrørende dette forhold. Efter afsnit i politimesterens dagsbefaling skal den automatiske brandmelderfunktion afprøves mindst en gang om måneden for at sikre, at systemet fungerer tilfredsstillende. Resultatet af afprøvningen skal skrives på en blanket (dagsbefalingens bilag 3), der skal ophænges i forbindelse med brandmeldercentralen. Ombudsmanden så ikke tilførslerne på brandmelderblanketten under inspektionen, og for god ordens skyld bad han derfor om at få tilsendt en kopi af brandmelderblanketten, så han kunne se, hvornår der var foretaget afprøvninger i 2011.

7 7/20 Politimesteren i Grønland har vedlagt en kopi af 2 blanketter til afprøvning af brandmelderen. Den ene blanket omfatter tilsyn fra oktober 2008 til og med september Den anden blanket omfatter tilsyn fra oktober 2010 til og med januar For så vidt angår 2011 fremgår det, at der har været foretaget afprøvning i januar, februar, marts (2 gange), april, juli, august, oktober og november. Der er således ikke notat om afprøvninger i maj, juni, september og december Heller ikke den anden blanket indeholder notat om afprøvninger i alle måneder. Jeg har noteret mig det, der fremgår af de fremsendte blanketter. Jeg foretager mig ikke noget vedrørende det forhold, at der ikke ses at være foretaget afprøvninger i (bl.a.) de nævnte 4 måneder i Ombudsmanden bad desuden om at få oplyst, om politiet i Sisimiut har søgt indgået aftaler med naboer om alarmering af brandvæsen ved udløsning af automatisk brandmelder (lyd- og lysalarm), og om der er udleveret nøgle til detentionslokalerne til den lokale brandinspektør, eventuelt i forseglet kuvert, jf. dagsbefalingens afsnit Politimesteren i Grønland har oplyst, at det efter en konkret vurdering er besluttet ikke at udlevere en nøgle til politistationen til brandchefen, men at brandchefen er orienteret om, at der på politistationen er placeret en nøgle, som kan anvendes, hvis behovet opstår. Politimesteren har desuden oplyst, at den person, der har rådighedsvagt, altid har en tændt radio på sig med direkte forbindelse til brandalarmen. Ad 4.1. Forrum/fællesrum Folketingets Ombudsmand oprettede i forbindelse med en inspektionsrejse, som ombudsmanden foretog i 2003 i Vestgrønland, en særskilt, generel sag om (bl.a.) møbleringen af forrummene i de grønlandske detentioner og et sparsomt møblement i de enkelte detentionslokaler, som ombudsmanden omtalte nærmere i rapporten. Politimesteren havde udarbejdet en møbleringsplan for forrummene i de enkelte detentioner og i lyset heraf en liste over mangler/nyanskaffelser af inventar ligeledes til de enkelte detentioner, der blev sendt til direktoratet med brev af 25. april 2006.

8 8/20 Af bilag 1 til det nævnte brev af 25. april 2006 fremgik det, at politiet i Sisimiut havde fremsat ønsker om anskaffelse af nærmere opremset inventar til detentionen i Sisimiut. På inspektionstidspunktet var detentionen ved at blive sat i stand, og fællesrummet bar præg af, at istandsættelsen endnu ikke var helt færdig. Ombudsmanden gik ud fra, at en del af fællesrummets inventar, herunder tv og dvdafspiller, ikke fandtes i detentionen på inspektionstidspunktet på grund af den igangværende istandsættelse, og at fællesrummet nu indeholder et spisebord med 4 stole, et lille bord, en reol, tv og dvd-afspiller ophængt på væggen eller i loftet, køleskab, elkoger og brødrister. Ombudsmanden bad for god ordens skyld politiet i Sisimiut om at bekræfte, at det forholdt sig sådan. Ombudsmanden bad desuden om at få oplyst, om der i fællesrummet også findes en radio/cd-afspiller, et skab til personlige effekter, og om der til detentionen hører 2 dyner og 2 puder med tilhørende betræk. Politimesteren i Grønland har oplyst, at alle de omtalte møbler/effekter befinder sig i detentionsområdet. Ad 5. Andre forhold Af politimesterens dagsbefaling af 23. februar 2011 fremgår det, at Direktoratet for Kriminalforsorgens vejledning for anholdte og tilbageholdte altid skal udleveres til anholdte og tilbageholdte i forbindelse med indsættelse i detentionen (jf. dagsbefalingens afsnit 3.9 og 4.9). Afsonere, der anbringes i detentionen, skal have udleveret Direktoratet for Kriminalforsorgens vejledning om fuldbyrdelse af frihedsberøvende foranstaltninger i Grønland (jf. dagsbefalingens afsnit 5.9). Ombudsmanden bad om at få oplyst, hvorvidt disse vejledninger rutinemæssigt udleveres til de detentionsanbragte. Politimesteren i Grønland har oplyst, at vejledningen for anholdte og tilbageholdte altid udleveres til de anholdte og tilbageholdte, og at vejledningen om fuldbyrdelse af frihedsberøvende foranstaltninger i Grønland altid udleveres til afsonere i de få tilfælde, hvor afsonere har ophold i detentionerne. Vejledningerne findes også på grønlandsk.

9 9/20 Ad 6. Sager til gennemsyn Under inspektionen bad ombudsmanden om kopi af de seneste 15 detentionsrapporter med tilhørende bilag (lægeerklæring mv.). Ombudsmanden modtog dagen efter 16 detentionsblanketter med tilhørende bilag. Det var i alle 16 detentionsrapporter anført, at de vedrørte personer, der var blevet anholdt. I 5 af rapporterne fremgik det ikke, at de anholdte blev indsat i detentionen. Ombudsmanden lagde til grund, at de 5 anholdte ikke blev indsat i detentionen, men for en god ordens skyld bad han om at få bekræftet, at det var korrekt. Politimesteren i Grønland har bekræftet, at de nævnte personer i forbindelse med deres anholdelse ikke blev indsat i detentionen. Jeg har noteret mig denne bekræftelse. Ad 6.1. Lidt om sagerne Da ombudsmanden kun havde modtaget 3 rapporter om berusede, bad han om at få tilsendt kopi af de seneste 10 detentionsrapporter med tilhørende bilag om personer, der blev anbragt i detentionen som berusere forud for den 2. juni 2011 (hvor inspektionen fandt sted). Politimesteren i Grønland har vedlagt 10 detentionsrapporter med tilhørende bilag. Der er tale om anbringelser, der har fundet sted den 1. januar, 4. februar, 26. februar, 11. april, 8. juli, 18. juli, 24. juli, 30. juli (2 anbringelser) og 8. oktober Selv om 6 af anbringelserne fandt sted efter den 2. juni 2011, har jeg ikke fundet grundlag for at bede om detentionsrapporter med bilag om 6 andre tilfælde, der ligger forud herfor. I forbindelse med svar på ombudsmandens spørgsmål under pkt har politimesteren som nævnt under dette punkt nedenfor gengivet en oplysning fra politiet i Sisimiut om, at der alene har været anbragt 8 berusere i detentionen i perioden fra 1. ja-

10 10/20 nuar 2011 til 1. juni Jeg har, som det fremgår, modtaget rapporter om 4 af de 8 anbringelser i denne periode, og de dækker perioden fra den 1. januar 2011 til og med den 11. april Medmindre de 4 andre rapporter alle er fra den 1. januar 2011, har jeg således ikke modtaget de seneste rapporter. Min anmodning vedrørte de seneste 10 detentionsrapporter forud for den 2. juni 2011, dvs. fortløbende rapporter forud for dette tidspunkt. Jeg foretager mig dog ikke mere vedrørende det forhold, at jeg tilsyneladende ikke har fået fortløbende rapporter. I 3 af de 10 tilfælde var de tale om anbringelse af kvinder. I det ene af disse tilfælde var den pågældende på tidspunktet for anbringelsen i detentionen 14 år og 7 måneder (ap-nr. 1040). Som nævnt i pkt i den endelige rapport indeholder dagsbefalingen en særlig regel om detentionsanbringelse af berusede børn. Et barn under 15 år må kun anbringes i detentionen, hvis anden anbringelse er sikkerhedsmæssigt uforsvarlig som følge af barnets adfærd (dagsbefalingens afsnit 2). Der er endvidere i afsnit 2.9 en særlig regel om pligtmæssig underretning af forældrene og de sociale myndigheder. Hvis børn under 15 år undtagelsesvist anbringes i detentionen, skal der føres et skærpet tilsyn med de pågældende (afsnit 2.6). Det fremgår af detentionsrapporten om den nævnte anbringelse, at den pågældende blev visiteret af 4 ansatte, og at øreringe blev udleveret til værge, som der således var kontakt til, men det fremgår ikke, om der også skete underretning af de sociale myndigheder. Det fremgår videre af rapporten, at der var lægetilsyn, og der er vedlagt en udskrift fra kriminalregisteret. Den pågældende havde ophold i detentionen i godt 4 timer. Indsættelse i detentionen skete kl , der var lægetilsyn kl og et tilsyn ved fremmøde (F) kl (hvor den pågældende var på toilettet, og hvor det er noteret, at pågældende var ok), og der skete løsladelse kl Rubrikken om skærpet tilsyn er ikke udfyldt. Jeg foretager mig ikke mere vedrørende denne anbringelse ud over at bemærke, at jeg går ud fra, at politiet i Sisimiut er opmærksom på de særlige regler om detentionsanbringelse af børn under 15 år. Det bemærkes i den forbindelse, at jeg går ud fra, at den minutiøse gennemgang og indskærpelse af dagsbefalingen over for samtlige medarbejdere på politistationen i Sisimiut, som politimesteren i udtalelsen af 18. april 2013 har oplyst fandt sted i december 2012, jf. også pkt. 6.7, også omfattede reglerne om detentionsanbringelse af mindreårige.

11 11/20 De øvrige rapporter med bilag har jeg også læst igennem, men jeg har ikke foretaget en egentlig gennemgang af rapporterne. Ad Bestemmelser om detentionsanbringelse af berusere Efter dagsbefalingens afsnit 2 skal berusede i det omfang, det er forsvarligt, overgives til andre herunder pårørende i hjemmet, hospital eller forsorgshjem der kan tage sig af dem, så længe rusen varer. En beruset må, ligeledes efter afsnit 2, kun indsættes i detentionen, hvis det er strengt nødvendigt, fordi der ikke er andre, der på forsvarlig måde kan tage sig af den pågældende. Ombudsmanden bad politiet i Sisimiut om at oplyse, i hvilken udstrækning den nævnte fremgangsmåde praktiseres i Sisimiut som alternativ til anbringelse af de pågældende i detentionen. Det fremgår af Politimesteren i Grønlands udtalelse, at politiet i Sisimiut over for ham har oplyst, at det kun er i meget sjældne tilfælde, at en beruser indsættes i detentionen, og at dette kun sker i tilfælde, hvor det vurderes, at det ikke er muligt eller forsvarligt at overlade den berusede i andres varetægt. Politiet i Sisimiut har endvidere (som allerede nævnt i pkt. 6.1) oplyst, at der alene har været anbragt 8 berusere i detentionen i perioden fra 1. januar 2011 til 1. juni Ad 6.3. Udstrækning af pligten til at føre detentionsblanketter mv. Ombudsmanden gik ud fra, at detentionsblanketten nu foreligger elektronisk, og at politiet i Sisimiut derfor fremover vil anvende den (elektroniske) detentionsblanket, der er bilag til den til enhver tid gældende dagsbefaling. Politimesteren har oplyst, at politiet i Sisimiut anvender den elektroniske detentionsblanket.

12 12/20 Ad 6.4. Udskrift af kriminalregisteret Det fremgår af dagsbefalingens afsnit 2.2, at der, i forbindelse med at der træffes beslutning om indsættelse af berusere i detentionen, skal trækkes en udskrift fra kriminalregisteret, der skal hæftes sammen med detentionsblanketten. Der var vedhæftet en udskrift fra kriminalregisteret til 3 af de 11 rapporter om anbringelse af anholdte i detentionen, som ombudsmanden havde gennemgået, men ingen af udskrifterne var udskrevet forud for indsættelsen i detentionen. Ombudsmanden kritiserede, at der manglede udskrifter i de 3 tilfælde. Ombudsmanden bad desuden om oplysninger om politiets praksis med hensyn til indhentelse af oplysninger fra kriminalregisteret. Politimesteren i Grønland har oplyst, at politimesteren ligesom ombudsmanden finder det beklageligt, at der mangler udskrifter i 3 tilfælde. Politimesteren har endvidere oplyst, at dagsbefalingens regler herom er blevet indskærpet over for personalet på stationen i Sisimiut. Justitsministeriet har udtalt, at ministeriet ligeledes finder det beklageligt, at der i de omtalte tilfælde mangler udskrift fra kriminalregisteret. Da Politimesteren i Grønland har indskærpet reglerne herom over for personalet på politistationen i Sisimiut, foretager Justitsministeriet sig ikke yderligere i anledning af dette forhold. Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig af samme grund heller ikke mere vedrørende dette forhold. Jeg går ud fra, at indskærpelsen også har omfattet tidspunktet for indhentelse af oplysninger fra kriminalregisteret. Selv om Politimesteren i Grønland (og Justitsministeriet) ikke har svaret på ombudsmandens anmodning om nærmere oplysninger om politiets praksis med hensyn til indhentelse af oplysninger fra kriminalregisteret, foretager jeg mig på denne baggrund ikke mere vedrørende dette forhold. Ad 6.5. Lægeundersøgelse Alle kategorier af indsatte, der er påvirket af spiritus, skal så vidt muligt under alle omstændigheder fremstilles for en læge (eller efter omstændighederne for en sygeplejerske eller en anden repræsentant for sundhedsvæsenet) før indsættelse i deten-

13 13/20 tionen, hvis der er tale om påvirkning i en sådan grad, at indsættelse af den pågældende i detentionen af denne grund skønnes strengt nødvendig. Det fremgår af dagsbefalingens afsnit 2.2 både den nugældende og den tidligere dagsbefaling at der i tilfælde, hvor det ikke er muligt forud for indsættelsen at fremstille den pågældende for en læge mv., skal udarbejdes en notits om grunden hertil. Ombudsmanden anførte, at han forstod det sådan, at der skal udarbejdes en notits, både når det ikke er muligt at fremstille for en læge mv. (jf. at lægeundersøgelse skal ske så vidt muligt ), og når det ikke er muligt at foretage denne undersøgelse før indsættelsen i detentionen (men først efter). I sagen om ombudsmandens inspektion af detentionen i Ilulissat havde han bedt politimesteren om at oplyse, om det var rigtigt forstået. Ombudsmanden udtalte, at det hvis denne antagelse i sagen om detentionen i Ilulissat var rigtig var beklageligt, at der enten ikke var udarbejdet en sådan notits, eller at en notits ikke var vedhæftet i et tilfælde, hvor lægeundersøgelsen først fandt sted efter indsættelsen i detentionen. Også i sagerne om inspektion af detentionerne i Kangerlussuaq og Ilulissat udtalte ombudsmanden kritik af manglende notat i lignende tilfælde. Politimesteren i Grønland har i sin udtalelse af 27. november 2012 i sagen om inspektionen af detentionen i Ilulissat oplyst, at politimesteren ligesom ombudsmanden finder det beklageligt, at der ikke er udfærdiget notits i de tilfælde, der er omtalt i rapporten om denne inspektion. Politimesteren har henvist til, at det er et krav efter dagsbefalingen. Politimesteren har i sin udtalelse af 18. april 2013 efter spørgsmål fra Justitsministeriet oplyst, at personalet ved alle tre detentioner er blevet indskærpet dagsbefalingens krav til udfærdigelse af notits i sådanne tilfælde, og at reglerne den 27. marts 2013 er blevet indskærpet over for politikredsens regionsledere, der er ansvarlige for de detentionsanbringelser, der finder sted på de enkelte politistationer. Justitsministeriet har udtalt, at ministeriet ligeledes finder det beklageligt, at der i flere tilfælde ikke er blevet udfærdiget notits om baggrunden for manglende eller sen fremstilling for læge mv. Da Politimesteren i Grønland har indskærpet reglerne herom over for personalet ved alle tre detentioner og over for politikredsens regionsledere, foretager Justitsministeriet sig ikke yderligere i anledning af dette forhold.

14 14/20 Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig heller ikke mere vedrørende dette forhold. Ad 6.6. Visitation Rubrikkerne i detentionsblanketten om visitation var udfyldt i 9 af de 11 tilfælde. Ombudsmanden bad om at få oplyst, hvorfor der ikke blev foretaget visitation i de 2 sidste tilfælde. Det fremgår af Politimesteren i Grønlands udtalelse, at den tjenestegørende polititjenestemand, der deltog ved indsættelserne, har oplyst, at der er foretaget visitation i de nævnte tilfælde. Politimesteren har endvidere anført, at politimesteren finder det beklageligt, at det ikke er blevet korrekt noteret. Jeg har noteret mig, at der skete visitation i begge tilfælde, men at der ikke er gjort notat herom, og at politimesteren har beklaget de manglende notater i sagerne. Ombudsmanden nævnte desuden, at der selv om kvittering fra den detentionsanbragte ikke er omfattet af dokumentationskravet i dagsbefalingen efter hans opfattelse bør gøres notat i de tilfælde, hvor den pågældende ikke ønsker at kvittere. Ombudsmanden nævnte, at det således efter hans opfattelse i sådanne tilfælde udtrykkeligt bør fremgå, hvorfor der ikke foreligger en kvittering fra den detentionsanbragte, og at effekterne er udleveret. For så vidt angår sidstnævnte forhold vil det være tilstrækkeligt, at den polititjenestemand, der har løsladt den pågældende, angiver sine initialer eller underskriver blanketten som det var sket i 2 tilfælde. Politimesteren i Grønland har oplyst, at politimesteren også finder, at der bør gøres notat, hvis den løsladte ikke ønsker at kvittere. Det fremgår endvidere af politimesterens udtalelse, at politiet i Sisimiut har oplyst, at det tjenestegørende personale i de beskrevne tilfælde typisk anfører "ønsker ikke at skrive under" eller lignende sammen med polititjenestemandens underskrift eller initialer. Endelig har politimesteren anført, at det er beklageligt, at det ikke er sket i de omtalte tilfælde.

15 15/20 Blandt de 11 detentionsanbragte, som indgik i ombudsmandens undersøgelse, var der ingen kvinder, men ombudsmanden bad om oplysning om praksis med hensyn til (videregående) visitation af detentionsanbragte, der har et andet køn end de betjente, der anholder vedkommende. For så vidt angår detentionen i Sisimiut, har Politimesteren i Grønland i sin udtalelse af 26. november 2012 oplyst, at kvindelige anholdte visiteres af politistationens kvindelige polititjenestemand eller en kvindelig administrativ medarbejder inden for normal arbejdstid ( ). Politimesteren har endvidere oplyst, at i de tilfælde, hvor en kvinde anholdes uden for normal arbejdstid, tilkaldes den kvindelige polititjenestemand til at foretage visitationen. Ad 6.7. Tilsyn med berusere mv. Ombudsmanden undersøgte, om der i de 11 tilfælde, som ombudsmanden gennemgik, var ført tilsyn i overensstemmelse med minimumsreglerne i dagsbefalingen (jf. afsnit 2.6). 6 af de 11 tilfælde gav anledning til bemærkninger. I et af de disse tilfælde (ap-nr. 612) udtalte ombudsmanden, at det var meget beklageligt, at der fra et fysisk tilsyn kl den dag, hvor den pågældende blev anbragt i detentionen, til kl næste dag, hvor den pågældende blev løsladt, manglede mindst 4 tilsyn ifølge minimumsreglerne i dagsbefalingen, og at der slet ikke var ført tilsyn med den pågældende i mere end et halvt døgn (fra kl til næste morgen). Politiet i Sisimiut har over for Politimesteren i Grønland om dette tilfælde oplyst, at der er ført tilsyn med den pågældende person i overensstemmelse med reglerne herom, men at de gennemførte tilsyn desværre ikke er blevet noteret på detentionsblanketten. Politimesteren har udtalt, at han finder det beklageligt, at politiet i Sisimiut ikke kan dokumentere, at der i det pågældende tilfælde er ført tilsyn i overensstemmelse med de gældende regler. Jeg har noteret mig, at der blev ført tilsyn med den pågældende i overensstemmelse med dagsbefalingens regler, men at der ikke er gjort notat herom.

16 16/20 I et andet tilfælde (ap-nr. 617) bad ombudsmanden om at få oplyst, hvornår den pågældende blev indsat i detentionen, og hvornår det første tilsyn blev foretaget. Om denne anbringelse (der fandt sted samme dag som ap-nr. 612) udtalte ombudsmanden desuden, at det var meget beklageligt, at der fra et fysisk tilsyn kl den dag, hvor den pågældende blev anbragt i detentionen, til kl den næste dag, hvor den pågældende blev løsladt, manglede mindst 4 tilsyn ifølge minimumsreglerne i dagsbefalingen, og at der slet ikke var ført tilsyn med den pågældende i mere end et halvt døgn (fra kl til kl næste morgen). Om dette tilfælde har politiet i Sisimiut over for politimesteren oplyst, at indsættelsestidspunktet fejlagtigt er angivet til kl , og at det korrekte tidspunkt er kl Politiet i Sisimiut har endvidere oplyst, at den pågældende person blev fysisk placeret i anstalten, da detentionen på daværende tidspunkt ikke kunne anvendes på grund af skimmelsvamp. Politimesteren har endvidere oplyst, at der ikke foreligger dokumentation for, at der er ført tilsyn med den pågældende person i overensstemmelse med reglerne herom, hvilket politimesteren har beklaget. Jeg har noteret mig det oplyste herunder om, at detentionen på det pågældende tidspunkt (maj 2011) ikke kunne benyttes på grund af skimmelsvamp. Detentionslokalerne var ligesom politistationen ved at blive sat i stand på inspektionstidspunktet (den 2. juni 2011), men som anført i pkt. 3 i den endelige rapport forstod ombudsmanden, at der ikke var konstateret skimmelsvamp i detentionslokalerne (men kun på selve politistationen). Denne antagelse blev ikke rettet, da den foreløbige rapport var sendt til bemærkninger vedrørende de faktiske forhold. Denne anbringelse fandt som nævnt sted samme dag som anbringelsen med ap-nr Så vidt jeg forstår, skete anbringelse i dette tilfælde i detentionen og ikke et andet sted på grund af skimmelsvamp i detentionen. Jeg har ikke fundet grundlag for at afklare, hvorfor det kun var i det ene af de to tilfælde denne dag, at der skete anbringelse i anstalten på grund af skimmelsvamp i detentionen. Alle de rapporter, som ombudsmanden modtog til gennemgang, omfattede som anført i pkt. 6.1 i den endelige rapport anbringelser inden for en 14 dages periode i maj I yderligere et tilfælde (ap-nr. 628) kritiserede ombudsmanden, at der ikke blev ført mindst ét fysisk tilsyn i tidsrummene kl og Ombudsmanden

17 17/20 nævnte i den forbindelse, at det udtrykkeligt fremgår af dagsbefalingen, at selve detentionsanbringelsen ikke udgør et tilsyn. Om dette tilfælde har politiet i Sisimiut over for politimesteren oplyst, at man fejlagtigt har betragtet selve detentionsanbringelsen som et tilsyn. Politiet i Sisimiut har endvidere oplyst, at der er ført tilsyn mellem kl og kl , idet der er ført et tilsyn kl Politimesteren har i sin udtalelse anført, at politimesteren finder det beklageligt, at politiet i Sisimiut har anset selve detentionsanbringelsen som et tilsyn. Vedrørende en anbringelse med ap-nr. 657 udtalte ombudsmanden, at det var meget beklageligt, at der slet ikke var ført tilsyn med den pågældende i de 3 timer og 40 minutter, hvor vedkommende var anbragt i detentionen, særligt fordi den pågældende ved anbringelsen var påvirket af spiritus i middel grad. Om dette tilfælde har politiet i Sisimiut over for politimesteren oplyst, at der er ført tilsyn med den pågældende person i overensstemmelse med reglerne herom, men at de gennemførte tilsyn desværre ikke er blevet noteret på detentionsblanketten. Politimesteren i Grønland har udtalt, at han finder det beklageligt, at politiet i Sisimiut ikke kan dokumentere, at der i den pågældende sag er ført tilsyn i overensstemmelse med reglerne herom. Med hensyn til en anbringelse med ap-nr. 671 udtalte ombudsmanden, at det var beklageligt, at der ikke blev ført mindst ét fysisk tilsyn i tidsrummene kl og kl Også vedrørende dette tilfælde nævnte ombudsmanden, at det udtrykkeligt fremgår af dagsbefalingen, at selve detentionsanbringelsen ikke udgør et tilsyn. Om dette tilfælde har politiet i Sisimiut over for politimesteren oplyst, at det ikke med sikkerhed kan fastslås, om der rent faktisk blev ført tilsyn med den pågældende person, men ikke er gjort notat herom.

18 18/20 Politimesteren i Grønland har udtalt, at han også finder det meget beklageligt, hvis der ikke har været ført de krævede tilsyn i de opgivne tidsrum. Hvis tilsynene har fundet sted, finder politimesteren det ligeledes beklageligt, at der ikke er gjort notat herom på detentionsblanketten. Også i en sag med ap-nr. 681 udtalte ombudsmanden, at det var beklageligt, at der ikke havde været ført tilsyn i tidsrummene kl og kl Om dette tilfælde har Politimesteren i Grønland anført, at politimesteren ligeledes finder det beklageligt, at der tilsyneladende ikke har været ført tilsyn med den indsatte mellem indsættelsen kl og kl , og at tilsynet kl blev udført som et teknisk tilsyn. Politimesteren finder det endvidere beklageligt, at der derefter ikke har været ført tilsyn frem til kl , hvor den anholdte blev udtaget til afhøring. Under henvisning til at der i samtlige 6 sager ikke var foretaget et eller flere af de tilsyn, som der efter dagsbefalingens minimumsregler er pligt til at foretage, og at de 6 sager udgjorde mere end halvdelen af de detentionsrapporter, som ombudsmanden havde undersøgt for en periode på kun 14 dage, henstillede ombudsmanden til Politimesteren i Grønland at indskærpe over for politiet i Sisimiut, at dagsbefalingens minimumsregler om tilsyn fremover skal overholdes. Ombudsmanden gik ud fra, at politimesteren løbende vil følge op på, om minimumsreglerne for tilsyn bliver overholdt. Ombudsmanden bad om underretning om, hvad hans henstilling gav anledning til. Ombudsmanden henledte samtidig opmærksomheden på, at der ifølge dagsbefalingens afsnit 2.6 skal udarbejdes en notits, hvis det ikke har været muligt i konkrete tilfælde at foretage enkelte tilsyn efter retningslinjerne, herunder inden for de foreskrevne tidsrum. Politimesteren har i forbindelse med omtalen af de enkelte anbringelser i sin udtalelse oplyst, at det er blevet indskærpet personalet på politistationen i Sisimiut, at alle tilsyn skal føres og noteres.

19 19/20 Politimesteren i Grønland har i udtalelsen desuden oplyst, at politimesteren overvejede tiltag for at sikre, at reglerne overholdes. Politimesteren ville underrette mig, når det var besluttet, hvilke tiltag der ville blive gennemført. I udtalelsen af 18. april 2013 har politimesteren oplyst, at der i december 2012 blev afholdt personalemøder på politistationen i Sisimiut, hvor dagsbefalingen minutiøst blev gennemgået og indskærpet over for samtlige medarbejdere på stationen, og at medarbejderne således er sat grundigt ind i dagsbefalingen. Justitsministeriet har udtalt, at ministeriet ligeledes finder det meget beklageligt, at der i de pågældende tilfælde ikke har været ført tilsyn i overensstemmelse med reglerne herom, og at reglerne om dokumentation ikke er overholdt fuldt ud i de omtalte tilfælde. Da Politimesteren i Grønland har indskærpet reglerne om tilsyn, herunder pligten til at gøre notat om gennemførte tilsyn, over for personalet på politistationen i Sisimiut, og da politimesteren overvejede mulige tiltag, der kan sikre overholdelse af dagsbefalingens regler, foretager Justitsministeriet sig ikke yderligere i anledning af dette forhold. Jeg tager det oplyste til efterretning, herunder om den minutiøse gennemgang af reglerne i dagsbefalingen over for alle medarbejderne på politistationen i Sisimiut i december 2012, og jeg foretager mig heller ikke mere vedrørende dette forhold. Ad 6.8. Løsladelse Ombudsmanden udtalte, at det var beklageligt, at rubrikkerne om overførselstidspunkt ikke var udfyldt i 3 rapporter. Politimesteren i Grønland har i sin udtalelse af 18. april 2013 oplyst, at politimesteren også finder det beklageligt, at rubrikkerne om overførselstidspunkt ikke er udfyldt. Politimesteren har endvidere også under dette punkt henvist til de personalemøder, der blev afholdt på politistationen i Sisimiut i december 2012, hvor dagsbefalingen minutiøst blev gennemgået og indskærpet over for samtlige medarbejdere på stationen, og at medarbejderne således er sat grundigt ind i dagsbefalingen. Justitsministeriet har udtalt, at ministeriet ligeledes finder det beklageligt, at rubrikkerne om overførselstidspunkt ikke er udfyldt i de pågældende tilfælde. Henset til det, som Politimesteren i Grønland har oplyst om, at reglerne er gennemgået og indskærpet over for personalet, foretager Justitsministeriet sig dog ikke yderligere i anledning af dette forhold.

20 20/20 Opfølgning Jeg betragter herefter sagen om inspektionen af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011 som afsluttet. Underretning Denne rapport sendes til politiet i Sisimiut, Politimesteren i Grønland, Kriminalforsorgen i Grønland, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Justitsministeriet og Rigspolitichefen. København, den

Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011

Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011 Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00244-4/PH 2/20 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Frister mv.... 3 Ad 3. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion...

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009

Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009 Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00064-3/PH 2/19 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion... 4 Ad 2. Forrum

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv.

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. marts 2002 af detentionen i Tønder. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere angivne

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011

Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011 19. december 2011 Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011 ENDELIG J.nr. 2011-1699-6180/MV3 1/33 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelse af detentioner... 2 2.1. Regelgrundlag...

Læs mere

Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil.

Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 16. maj 2003 af arresten/detentionen i Kangerlussuaq. I rapporten bad jeg politiet i Kangerlussuaq og Politimesteren

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00074-5/PH 2/13 Indholdsfortegnelse Ad 2. Detentionslokalerne... 3 Ad 3.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-...

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende: 1/1 Den 18. september 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. februar 2007 inspektion af detentionen på politistationen i Vordingborg. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. juli 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 23. marts 2004 af detentionen på politistationen i Grenå. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. om

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet.

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet. 1/6 Den 19. marts 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 19. september 2006 af detentionen på politistationen i Skive. I rapporten bad jeg Midt- og Vestjyllands Politi og Justitsministeriet

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00161-6/PH 2/12 Indholdsfortegnelse Ad 1. Indledning... 3 Ad 2. Detentionslokalerne... 4 Ad 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006

Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006 Den 19. april 2012 Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1067-618/PK3 1/17 Indholdsfortegnelse Ad 3. Møblering af celler... 2 Ad 4. Vejledning til detentionsanbragte

Læs mere

Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006

Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006 Den 22. februar 2011 Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1069-618/PK 1/24 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv.... 2 Ad 3. Møblering af celler... 3 Ad

Læs mere

Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006

Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006 15. februar 2011 Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1066-618/PK 1/19 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv.... 2 Ad 2. Forrum og møblering af forrum...

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 2. februar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af detentionen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet

Læs mere

Ad. 1. Detentionslokalerne

Ad. 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. januar 2005 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. august 2004 af detentionen i Nykøbing Falster. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 2. april 2001 af detentionen i Ringsted. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. oktober 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af detentionen i Holbæk. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. februar 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 13. oktober 2005 af detentionen i Nyborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. september 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v...2. 2. Celler, forrum mv...4. 3. Inventar...8. 4. Tv-overvågning mv...10

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v...2. 2. Celler, forrum mv...4. 3. Inventar...8. 4. Tv-overvågning mv...10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle spørgsmål m.v...2 2. Celler, forrum mv...4 3. Inventar...8 4. Tv-overvågning mv...10 5. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder og pligter...12

Læs mere

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 31. marts 2011 Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2101-618/LF 2008-2102-618/LF 2008-2104-618/LF 2008-2105-618/LF 2008-2106-618/LF 2008-2107-618/LF 2008-2108-618/LF

Læs mere

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 Den 21. september 2009 Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0247-618/PK3 1/7 Den 1. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Arresten/detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention 1 Den 8. juni 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af detentionen i Vejle. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i Vejle og Justitsministeriet. Jeg modtog herefter breve

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på Samsø. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. marts 2003 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af detentionen i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Oplysninger fra kriminalregistret

Oplysninger fra kriminalregistret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 3 (nu Station Bellahøj) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

I redegørelsen fra politimesteren er der flere gange nævnt navne mv. på bl.a. de tilbageholdte. Jeg har valgt at anonymisere disse oplysninger.

I redegørelsen fra politimesteren er der flere gange nævnt navne mv. på bl.a. de tilbageholdte. Jeg har valgt at anonymisere disse oplysninger. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. november 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 20. april 2005 af detentionen i Odense. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen...2

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionen...2 2. Rapportgennemgang...5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...7 2.1.1. Politiloven...7 2.1.2. Detentionsbekendtgørelsen...8 2.2.

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Herning modtaget en udtalelse af 9. juni 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 1. september 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Herning modtaget en udtalelse af 9. juni 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 1. september 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. maj 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 25. januar 2006 af detentionen i Herning. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. februar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. september 2005 af detentionen på politistationen i Varde. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i

Læs mere

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge.

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009

Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 170 Offentligt Den 23. december 2010 Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009 ENDELIG J.nr. 2009-2802-618/PK 1/36 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

1/17. Indholdsfortegnelse

1/17. Indholdsfortegnelse 1/17 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne... 3 Ad punkt 2. Rapportgennemgang... 4 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 4 Ad

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 7 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalet på Samsø...2. 2. Brugen af detentionslokalet...6. 3. Detentionsanbringelse...7

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalet på Samsø...2. 2. Brugen af detentionslokalet...6. 3. Detentionsanbringelse...7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalet på Samsø...2 2. Brugen af detentionslokalet...6 3. Detentionsanbringelse...7 4. Anvendelse som venterum...8 5. Gennemgang af rapporter...10

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7...15 3. Opfølgning...17 4. Underretning...17 2 Den 21. februar 2000 foretog

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE RAPPORTGENNEMGANG...4

Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE RAPPORTGENNEMGANG...4 1 Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE...2 2. RAPPORTGENNEMGANG...4 2.1. GRUNDLAGET FOR DETENTIONSANBRINGELSEN...6 2.2. LÆGEUNDERSØGELSE...8 2.2.1. Tidspunktet for tilkald af læge...11 2.2.2. Tidspunktet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne.

Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne. Den 21. november 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. juni 2001 af detentionen i Haderslev. I rapporten anmodede jeg om udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...6 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...19

Læs mere

Venterummene på politistationen i Silkeborg

Venterummene på politistationen i Silkeborg FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 18. juni 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. april 2003 af venterum på politistationen i Silkeborg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Silkeborg om

Læs mere

Med Justitsministeriets brev af 16. juli 2001 modtog jeg herefter:

Med Justitsministeriets brev af 16. juli 2001 modtog jeg herefter: Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

1/19. Indholdsfortegnelse

1/19. Indholdsfortegnelse 1/19 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1 Detentionslokalerne... 2 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 3 Ad punkt 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang...4

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...7 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion Forrum og møblering af forrum Møblering af celler...

Indholdsfortegnelse. 1. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion Forrum og møblering af forrum Møblering af celler... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1/36 Indholdsfortegnelse 1. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion...3 2. Forrum og møblering af forrum...6 3. Møblering af celler...7 4. Vejledning til detentionsanbragte

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster.

Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster. Jeg har tidligere den 19. marts 1998 foretaget inspektion

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Inspektionen udgjorde en af de i alt syv inspektioner af arrester/detentioner og anstalter for domfældte i Grønland i uge 21 og 22.

Inspektionen udgjorde en af de i alt syv inspektioner af arrester/detentioner og anstalter for domfældte i Grønland i uge 21 og 22. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2003 foretog jeg inspektion af arresten/detentionen i Qasigiannguit. I forbindelse med inspektionen modtog jeg rapportmateriale mv. til gennemgang. Rapportmaterialet

Læs mere

Indholdsfortegnelse Tidspunktet for tilkald af læge Oplysninger fra Kriminalregisteret... 9

Indholdsfortegnelse Tidspunktet for tilkald af læge Oplysninger fra Kriminalregisteret... 9 Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 175 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14 3. Opfølgning...15 4. Underretning...16 2 Den 8. februar 2000 foretog jeg og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 3

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 3 2. Rapportgennemgang... 7 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 8 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten.

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten. 1/9 Den 14. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. august 2006 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere

1. Detentionen Frederiksberg politis detentionslokaler ligger sammen med Frederiksberg politis venterum i en høj kælder under politistationen.

1. Detentionen Frederiksberg politis detentionslokaler ligger sammen med Frederiksberg politis venterum i en høj kælder under politistationen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. september 2004 foretog jeg og to af embedets øvrige medarbejdere en inspektion af detentionen på politistationen på Frederiksberg. Den 16. september 2004 modtog jeg pr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v Celler, forrum mv Inventar Tv-overvågning mv... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v Celler, forrum mv Inventar Tv-overvågning mv... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle spørgsmål m.v.... 2 2. Celler, forrum mv.... 4 3. Inventar... 6 4. Tv-overvågning mv... 8 5. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 21. december 2010 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 ENDELIG J.nr. 2009-3499-618/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 2 3. Rapportgennemgang... 5

Læs mere

Jeg har tidligere den 11. oktober 1993 besigtiget detentionen i Paamiut.

Jeg har tidligere den 11. oktober 1993 besigtiget detentionen i Paamiut. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 51 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Celler, forrum mv...3 2. Forrum og møblering af forrum...7 3. Vejledning til detentionsanbragte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1...5 2.2...8 2.3...13 2.4...14 2.5...15 2.6...20 2.7...20 3. Opfølgning...23 4. Underretning...23 Folketingets

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. august 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af venterum på Politistationen i Holbæk. I rapporten bad jeg Politimesteren i Holbæk om oplysninger

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang... 5. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang... 5. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 12 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne.

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 I forbindelse med ophold i Nuuk i anden anledning foretog jeg den 24. august 2001 en opfølgende inspektion af detentionen i Nuuk. Inspektionen der var uvarslet, bortset fra at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...6 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringel-...7

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Bestemmelser om detentionsanbringelse...4

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Bestemmelser om detentionsanbringelse...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...4 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 5 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Celler, forrum mv...5. 2. Inventar...7. 3. Tv-overvågning mv...8

Indholdsfortegnelse. 1. Celler, forrum mv...5. 2. Inventar...7. 3. Tv-overvågning mv...8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Celler, forrum mv...5 2. Inventar...7 3. Tv-overvågning mv...8 4. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder og pligter...10 5. Andre forhold...11

Læs mere

1/27. Indholdsfortegnelse

1/27. Indholdsfortegnelse 1/27 Indholdsfortegnelse 1. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion... 2 2. Forrum og møblering af forrum... 6 3. Møblering af celler... 8 4. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...8 2.2. Lægeundersøgelse...10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Arrest/detentionslokaler...4. 2. Bemanding...5. 3. Tilsyn og overvågningssystem...5. 4. Brandalarm...7

Indholdsfortegnelse. 1. Arrest/detentionslokaler...4. 2. Bemanding...5. 3. Tilsyn og overvågningssystem...5. 4. Brandalarm...7 1 Indholdsfortegnelse 1. Arrest/detentionslokaler...4 2. Bemanding...5 3. Tilsyn og overvågningssystem...5 4. Brandalarm...7 5. Vejledning om alkoholafvænning...7 6. Andre forhold...8 7. Gennemgang af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7... Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...29 3. Opfølgning...32 4. Underretning...32 Folketingets

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

1/27. Indholdsfortegnelse

1/27. Indholdsfortegnelse 1/27 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne..... 3 2. Rapportgennemgang... 5 2.1 Bestemmelser om detentionsanbringelse... 5 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-... 6 anbringelse,

Læs mere

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009 Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 496 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. Fax +45 33 13 25 12 +45 33

Læs mere

I den endelige rapport om inspektionen er anført følgende:

I den endelige rapport om inspektionen er anført følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. april 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 29. januar 2003 af detentionen og venterummet hos politiet i Middelfart. I rapporten anmodede jeg Politimesteren

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Bellahøj den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Bellahøj den 14. december 2010 Den 29. december 2011 Inspektion af detentionen på Station Bellahøj den 14. december 2010 ENDELIG J.nr. 2010-4541-6180/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 3 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Celler, forrum mv Tv-overvågning mv Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder og pligter...

Indholdsfortegnelse. 1. Celler, forrum mv Tv-overvågning mv Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder og pligter... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Celler, forrum mv...3 2. Møblering af forrum...8 3. Tv-overvågning mv...10 4. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder og pligter...10 5. Andre

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...2

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...3

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne...3 2. Rapportgennemgang...7 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...8 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringel

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. februar 2003 foretog jeg og tre af embedets øvrige medarbejdere i tilslutning til inspektionen af Arresthuset i Hobro en inspektion af detentionen i Hobro. I forbindelse

Læs mere

Jeg går ud fra at indbringelserne normalt kan ske med den fornødne diskretion.

Jeg går ud fra at indbringelserne normalt kan ske med den fornødne diskretion. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. marts 2005 foretog jeg og to af embedets øvrige medarbejdere en inspektion af detentionen på Station Amager (Københavns Politi). I forbindelse med inspektionen modtog

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere