Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune"

Transkript

1 Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Direktionen

2 Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder. Både i hverdagen, og når uforudsete, større hændelser truer den fortsatte drift. Politik for Fortsat Drift skal være med til at sikre, at dette ansvar varetages bedst muligt, og at Silkeborg Kommune har den robusthed, der skal til for at håndtere uventede hændelser på betryggende vis. Formål med Politik for Fortsat Drift Målet med denne Politik for Fortsat Drift er at sikre et robust beredskab, således at borgere, erhvervsliv samt kommunens afdelinger og institutioner trygt og sikkert kan videreføre deres aktiviteter, også selvom der opstår en ekstraordinær hændelse. Nøgleordene for beredskabsarbejdet er Robusthed, Tryghed og Sikkerhed. Direktionen i Silkeborg Kommune ønsker, at alle afdelinger, stabe og institutioner aktivt bidrager til at opfylde dette mål gennem en engageret, vedvarende og koordineret beredskabsindsats. En koordineret indsats er forudsætningen for håndteringen af kriser, som ikke tager hensyn til opdeling i afdelinger, stabe og institutioner. Politik for Fortsat Drift i Silkeborg Kommune skal ses i sammenhæng med kommunens generelle beredskabsplan (Plan for Fortsat Drift). Mens Politik for Fortsat Drift danner rammen om beredskabsarbejdet i Silkeborg Kommune, er Plan for Fortsat Drift det redskab, der tages i anvendelse, når og hvis Silkeborg Kommune rammes af en større og uventet hændelse. Sådan arbejder vi med beredskabsplanlægning Silkeborg Kommune følger principperne for Helhedsorienteret Beredskabsplanlægning, som er baseret på følgende områder: Ledelse, planlægningsgrundlag, forebyggelse, uddannelse, øvelser, evalueringer og beredskabsplaner Ledelse Kommunens afdelinger og stabe skal sørge for at inddrage ledere på alle niveauer i beredskabsarbejdet for at sikre en tværgående forankring. Målet er, at alle afdelinger og stabe tager ansvar for og bidrager til at opbygge og udvikle kommunens robusthed overfor ekstraordinære hændelser. Direktionen ønsker, at ledere på alle niveauer i kommunen tager ansvar for beredskabsarbejdet inden for eget område og i relevant omfang bidrager til at støtte og koordinere med andre områder samt med eksterne samarbejdspartnere. Derudover skal lederne bidrage i forhold til opfølgning op på iværksatte opgaver og aktiviteter. Endelig forventes alle ledere at være bekendt med Politik for Fortsat Drift samt relevante planer og kunne besvare spørgsmål fra medarbejdere om beredskab indenfor eget område. Silkeborg Kommune Side 1

3 Planlægningsgrundlag Silkeborg Kommunes beredskabsplanlægning skal være baseret på indsigt og erfaring, som sikrer en prioriteret indsats i forhold til at sikre den fortsatte drift af kommunens kritiske funktioner. Direktionen ønsker derfor, at alle afdelinger mindst én gang årligt vurderer afdelingens kritiske funktioner, trusler, risici og sårbarheder, samt med afsæt heri foretager nødvendige tilpasninger af planer m.m. Forebyggelse Kommunens afdelinger og stabe skal mindske konsekvenserne af ekstraordinære hændelser for borgere, erhvervsliv og kommunen som helhed gennem effektiv forebyggelse. Forebyggelse skal ske med udgangspunkt i de løbende risiko- og sårbarhedsvurderinger for dermed at sikre forebyggelsens effekt i forhold til opretholdelse og videreudvikling af kommunens robusthed, sikkerhed og tryghed. De forebyggende tiltag skal bidrage til at nedsætte sandsynligheden for at ekstraordinære hændelser indtræffer, eller i givet fald at reducere konsekvenserne af dem. Uddannelse Kommunens afdelinger og stabe skal sikre, at håndteringen af ekstraordinære hændelser foregår effektivt og kompetent. Afdelingerne skal derfor i forbindelse med de løbende risiko- og sårbarhedsvurderinger vurdere afdelingens og medarbejdernes uddannelsesbehov i forhold til eksempelvis førstehjælp, elementær brandbekæmpelse men også uddannelse i beredskabsplanlægning og krisestyring. Brand og Redning udbyder kurser i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse og formidler og koordinerer eksterne uddannelsesforløb indenfor beredskabsplanlægning og krisestyring. Øvelser Kommunens afdelinger og stabe skal have et robust, afprøvet og rutineret beredskab. Medlemmer af kommunens krisestab samt kommunens ledere og medarbejdere skal derfor være fortrolige med, hvordan de agerer ved en ekstraordinær hændelse, og det skal sikres, at planer og procedurer fungerer efter hensigten. Direktionen forventer derfor, at alle afdelinger og stabe gennemfører øvelser i delplaner og indsatsplaner i hver byrådsperiode. Omfanget af øvelser indenfor eget område fastsættes af afdelingerne selv. Beredskabschefen kan deltage som observatør i disse øvelser samt deltage i evalueringen. Derudover afholdes der på Brand og Rednings foranledning 2 øvelser i hver byrådsperiode med særlig fokus på krisestaben og afprøvning af den generelle plan. Formålet med disse er afprøvning af samarbejde og koordination ved større hændelser og kan involvere eksterne parter. Reelle hændelser kan erstatte øvelser, såfremt der foretages evaluering og såfremt opnåede erfaringer implementeres i beredskabsplanlægningen. Silkeborg Kommune Side 2

4 Evalueringer Læring er forudsætningen for styrkelse og fortsat udvikling af kommunens samlede beredskab. Kommunens afdelinger og stabe skal derfor foretage evaluering af øvelser og faktiske hændelser. Direktionen forventer, at læringspunkter fra evalueringer formidles internt i egen afdeling eller stab samt i relevant omfang eksternt, således at erfaringerne kan omsættes til justeret praksis. Evalueringer fremsendes løbende til Brand og Redning, som sikrer, at de indgår i kommunens samlede risiko- og sårbarhedsvurdering. Beredskabsplaner Kommunens afdelinger og stabe skal gennem handlingsorienterede planer skabe grundlaget for effektive og sikre beredskabsindsatser. Målet er, at ledere og medarbejdere har en fast ramme at arbejde ud fra med kendte roller og faste procedurer, når der indtræffer en hændelse, som kræver krisestyring. Direktionen forventer derfor, at alle afdelinger og stabe udarbejder planer for eget område, som beskriver områdets krisestyring (delplaner, indsatsplaner og action cards). Delplaner beskriver generelle procedurer for krisestyring i egen afdeling, indsatsplaner understøtter delplaner med konkrete planer for særligt udvalgte hændelser, mens action cards giver helt konkrete anvisninger på almindeligt forekommende hændelser eller anvisninger på delopgaver i indsatsplaner. For alle planer gælder, at de skal være korte og handlingsorienterede, overskuelige, ajourførte og realistiske. Alle planer godkendes af afdelingens eller stabens chef og fremsendes derefter til Brand og Redning. Afdelingen/staben sikrer samtidigt, at planerne publiceres på Ansvarsfordeling Overordnet ansvar Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens beredskabsplanlægning. Brand og Redning udarbejder den generelle plan, som behandles i Beredskabskommissionen, Økonomiudvalget og Byrådet. Alle øvrige delplaner, indsatsplaner og action cards udarbejdes af kommunens afdelinger og stabe efter sektoransvarsprincippet. Direktionen har ansvaret for, at beredskabsplanlægningen bliver gennemført i alle afdelinger og stabe. Beredskabschefen/Brand og Redning rådgiver afdelinger og stabe og koordinerer den samlede indsats. Medarbejdernes ansvar Byrådet forventer, at den enkelte medarbejder i det daglige formidler observerede risici, sårbarheder og muligheder for forebyggelse til sin nærmeste ledelse. Silkeborg Kommune Side 3

5 Byrådet forventer endvidere, at medarbejderne i relevant omfang bidrager i forbindelse med håndteringen af en krise, jf. beredskabslovens 57. Medarbejderne bør derfor kende de planer som de skal handle ud fra, samt deltage i relevant uddannelse og øvelser. Lovgivning Følgende lovbestemmelser og vejledninger udgør rammen for Silkeborg Kommunes beredskabsarbejde: Kommunestyrelsesloven, som bl.a. fastlægger kommunens ledelsesansvar, også i krisesituationer 69. Såfremt det under krise eller krig er umuligt at samle kommunalbestyrelsen til møde, overtager økonomiudvalget de beføjelser, der tilkommer kommunalbestyrelsen og dens udvalg. I kommuner med magistratsordning, jf. 64, overtager magistraten kommunalbestyrelsens beføjelser. Stk. 2. Er det umuligt at samle økonomiudvalget til møde under krise eller krig, styres kommunens anliggender af borgmesteren. Er det i kommuner med magistratsordning umuligt at samle magistraten til møde, styres kommunen af borgmesteren. Beredskabsloven 1, stk. 1. Redningsberedskabets opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger eller overhængende fare herfor. 25. Der skal laves en plan for kommunens samlede beredskab mindst én gang i hver kommunal valgperiode Sundhedslovens kapitel 65, som fastlægger, at kommunen skal have en sundhedsberedskabsplan Vejledning om planlægning af beredskab for vandforsyningen Vejledning om indkvarterings- og forplejningsberedskabet Vejledning vedr. bekæmpelse af ulovlige forureninger af vandløb, søer og kystnære dele af søterritoriet Silkeborg Kommune Side 4

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2007 2. udgave Håndbog om sundhedsberedskab en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67

Læs mere

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Juni 2004 Udvikling af stabsledelse 2. udgave Januar 2005 Udgivet af Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød ISBN: 87-91133-96-3 Rapporten kan hentes på

Læs mere

Redningsberedskabets Strukturudvalg

Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Redningsberedskabets Strukturudvalg Afrapportering fra Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Indhold Indhold... 1 1.... 4 2. Baggrund for

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden National strategi for cyber- og informationssikkerhed Øget professionalisering og mere viden December 2014 INFORMATIONSSIKKERHED OG CYBERSIKKERHED I denne strategi anvendes to begreber: Informationssikkerhed

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Introduktion til Beredskabsstyrelsens model for risiko- og sårbarhedsanalyse... 2

Introduktion til Beredskabsstyrelsens model for risiko- og sårbarhedsanalyse... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til Beredskabsstyrelsens model for risiko- og sårbarhedsanalyse... 2 Hvorfor bør myndigheder udarbejde risiko- og sårbarhedsanalyser?... 2 Principper i ROS-modellen...

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

En guideline til rederiets arbejde med sundhedsledelse

En guideline til rederiets arbejde med sundhedsledelse SUNDHEDSLEDELSESSYSTEM En guideline til rederiets arbejde med sundhedsledelse Søfartens Arbejdsmiljøråd Seahealth Denmark Indholdsfortegnelse Forord 3 1 Generelt 4 2 Sundhedspolitik 7 3 Rederiets ansvar

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere