Økonomiudvalget Referat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget Referat"

Transkript

1 Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl Sluttidspunkt for møde: Kl Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 06-juni-2002 Udvalgsværelse II Ingen. Arne Ebsen, Christian Ulrich, Finn Olsen, Mogens Johansen, Torkil Christensen åben

2 Økonomiudvalget, torsdag den 06-juni-2002 Indholdsfortegnelse Til efterretning - for åbne døre Til efterretning - Naturgas Fyn Til behandling - for åbne døre FilmFyn Beslutning af fase Daginstitutioner - selvejende Ændring af IKT organisation Indkøbssamarbejde Udskiftning af utidssvarende fyr og varmeanlæg i kommunes bygninger Institution Ansøgning om tilskud til rasteplads Andelsboligudmelding Tildeling af vejledende investeringsramme til bygningsforbedring m.v. for Samarbejdsaftale om Sandholt Lyndelse Losseplads Budget 2003 og overslagsårene. Økonomiudvalgets eget område. Adm. ændringer i basisbudget Økonomiudvalgets møder - 2. halvår Til behandling - for lukkede døre Lukket sag: Personalesag Lukket sag: Alkoholbevilling Information til pressen Bilagsliste åben

3 Økonomiudvalget, torsdag den 06-juni-2002 Side 143 Til efterretning - for åbne døre 161. Til efterretning - Naturgas Fyn J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Naturgas Fyn fremsender protokollen fra Repræsentantskabsmødet den 27. maj 2002 hos Naturgas Fyn I/S. (Bilag ligger i sagen - dok ) Til efterretning.

4 Økonomiudvalget, torsdag den 06-juni-2002 Side 144 Til behandling - for åbne døre 162. FilmFyn Beslutning af fase 2 J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: ssm Åben sag Egebjerg kommunes medfinansiering til - samt deltagelse i - dannelse af selskabet FilmFyn. Det Regionale Mål 2-Udvalg (RMU) vedtog den 4. september 2001 at igangsætte Mål 2- projektet FilmFyn fase 1. Der blev i den forbindelse nedsat en arbejdsgruppe, hvis formål bl.a. var at tilvejebringe et beslutningsgrundlag til etablering af selskabet FilmFyn (fase 2 af Mål 2-projektet). RMU vedtog i den forbindelse på møde den 4. september 2001 at reservere Mål 2-midler til projektets 2.fase. Formålet med etablering af selskabet FilmFyn er at fremme regionens erhvervsøkonomiske udvikling i form af bl.a. øget vækst, øget beskæftigelse, styrket turismeudvikling samt øget profilering af regionen Arbejdsgruppen har i forbindelse med udarbejdelsen af beslutningsgrundlaget lagt vægt på, at selskabet FilmFyn på sigt bliver kommercielt selvbærende. Som led heri, er det ønsket at etablere et privat-offentligt aktieselskab, FilmFyn A/S med A- og B-aktier med en samlet aktiekapital på 1 mio kr.: A-aktier for nominelt kr. besiddes af Fyns amt og de 9 kommuner, medens B-aktier for nominelt kr. sælges til private investorer. Efter gældende retspraksis skal amt/kommuner have betemmende indflydelse på et sådant flertal, hvorfor hver A-aktie har 3 stemmer og hver B-aktie har 1 stemme. Egebjerg kommunes andel af aktiekapitalen udgør ca. kr Der sammensættes en bestyrelse bestående af 9 medlemmer, hvoraf 5 medlemmer kommer fra (amts)kommuner og 4 medlemmer fra private investorer. Fyns Amt besætter 1 bestyrelsespost, Svendborg kommune ligeledes 1. Det foreslås, at de langelandske kommuner deles om 1, og at det samme er tilfældet med de ærøske kommuner. Den sidste bestyrelsespost skal fordeles efter aftale mellem Faaborg, Gudme og Egebjerg kommuner. FilmFyn A/S står for driften af projektet i forsøgs- og opbygningsperioden I perioden udgør de samlede nettoomkostninger til filmproduktion og administration 27.8 mio. kr., hvoraf de 12.5 mio. kr. forventes bevilget under Mål 2-programmet, Regionalfonden. De tilsvarende 12.5 mio. kr. søges bevilget af hhv. Fyns Amt (6.25 mio. kr. svarende til 1.25 mio. kr./året) og de 9 sydfynske Mål 2-kommuner (samlet 6.25 mio. kr.). De re-

5 Økonomiudvalget, torsdag den 06-juni-2002 Side 145 sterende 2.8 mio. kr. kommer fra hhv. Producentforeningen og provenu ved salg af B-aktier til private investorer. Det skal bemærkes, at Egebjerg kommunes tilskud på kr. for perioden eventuelt kan blive reduceret i det omfang, at projektet opnår fondsstøtte, der efter Mål 2- reglerne kan betragtes som offentligt eller offentliglignende medfinansiering. Projektet FilmFyn fase 2 indeholder endvidere kompetenceudviklings- og uddannelsesaktiviteter, der støttes under Mål 2-Socialfonden. Det Regionale Mål 2-Udvalg vedtog tillige den 4. september 2001 at reservere 7.8 mio. kr. fra Socialfonden til dette formål. Arbejdsgruppen anbefaler, at Fyns Amt og de 9 sydfynske Mål 2-kommuner tilsammen bevilger en ramme på 1 mio. kr. til medfinansiering af Socialfondsmidlerne med forventet udmøntning i 2002/2003. Egebjerg kommunes andel af rammen udgør kr. med kr. fordelt pr. år i 2002 og Der søges således i alt bevilget kr. ( kr kr.) fra Egebjerg kommune til medfinansiering af Mål 2-projektet FilmFyn fase 2 samt (ca.) kr til køb af A- aktier. Efter forsøgsperioden er det forventningen, at FilmFyn vil være kommercielt selvbærende i en sådan grad, at de (amts)kommunale tilskud kan reduceres. Projektet forventes evalueret i 2005 med henblik på beslutning om det videre forløb. Projektet FilmFyn fase 2 forventes behandlet på møde i Det Regionale Mål 2-Udvalg den 26. juni 2002 med henblik på bevilling af Mål 2-tilskuddet. Endelig behandling kræver, at medfinansiering fra Fyns Amt og de 9 sydfynske Mål 2-kommuner er tilvejebragt. Behandling i Det Regionale Mål 2-Udvalg er imidlertid under forudsætning af, at aktieselskab-konstruktionen er endelig afstemt med staten. Det forventes imidlertid snarest at være på plads. Såfremt dette ikke er sket inden møde den 26. juni 2002, er det anbefalingen, at der for at sikre kontinuiteten i arbejdet med selskabet FilmFyn etableres et (amts)kommunalt fællesskab. Sideløbende arbejdes der videre med etablering af en hensigtsmæssig selskabskonstruktion. Det skal bemærkes, at etablering af et (amts)kommunalt fællesskab naturligvis har implikationer for driftsbudgettet, der bl.a. beror på private investeringer. Mål 2-programmet hjemler oprindeligt ikke mulighed for støtte til filmproduktion. Det Regionale Mål 2-Udvalg vedtog derfor den 13. februar 2002 et programmeringstillæg med det formål at muliggøre anvendelse af Mål 2-støtte til formålet. Denne vedtagelse er ved skriftlig votering konfirmeret af de danske medlemmer af Overvågningsudvalg for Mål 2 i Danmark. EU-Kommissionen har imidlertid ikke udtalt sig endeligt i sagen. Den forventes dog snarest at foreligge. Kompetencen til at trække på Egebjerg kommunes udviklingspulje ligger i Økonomiudvalget. Under hensyntagen til projektets omfang og beløbets størrelse anbefales det, at sagen besluttes endelig i Kommunalbestyrelsen. På denne baggrund indstilles det, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens beslutning, at:

6 Økonomiudvalget, torsdag den 06-juni-2002 Side 146 Egebjerg kommune indgår i dannelsen af FilmFyn A/S - alternativt i etablering af et (amts)kommunalt fællesskab. Egebjerg kommune bevilger et tilskud på kr. i årene , i alt kr., til medfinansiering af Mål 2-midlerne, Regionalfonden. Egebjerg kommune bevilger ca kr. til køb af A-aktier. Det præcise beløb fastsættes under hensyntagen til kommunens befolkningstal på tidspunktet for aktie-købet. Egebjerg kommune bevilger en ramme på kr. til medfinansiering af Mål 2- midlerne, Socialfonden, til uddannelses- og kompetenceudviklingsaktiviteter. Kommunalbestyrelsens beslutning sker under forudsætning af, at tillæg til programmeringstillæget for Sydfyn og Øerne konfirmeres af EU- Kommissionen Bilag: Vedlagt beslutningsgrundlag FilmFyn fase 2 dok Indstilles bevilget Daginstitutioner - selvejende J.nr.:. Sagsid.: Initialer: ssm Åben sag Som led i behandlingen af forslag til spareinitiativer besluttede Kommunalbestyrelsen på sit møde den at tilvejebringe et beslutningsgrundlag, hvor der bla. forholdes til antal af daginstitutioner, ledelsesstruktur samt status dvs., selvejende eller kommunal. Egebjerg kommune har 2 selvejende institutioner: Solsikken i Stenstrup og Søvang i Ollerup. Kommunalbestyrelsen vedtog på samme møde oplægget til pasningsgaranti pr Ovenstående beslutninger samt kommunens generelle økonomi gør, at det er usikkert, hvilke beslutninger Kommunalbestyrelsen vil træffe på børnepasningsområdet inden for den nærmest kommende tid.

7 Økonomiudvalget, torsdag den 06-juni-2002 Side 147 Institutioners status som selvejende kan virke hæmmende på visse typer af beslutninger. Hertil kommer, at der er en 9 måneders opsigelse på institutionernes status som selvejende. Denne opsigelsesfrist kan forsinke gennemførelse af eventuelle beslutninger. I lighed med Ryslinge kommune, anbefales det at indlede skridt til opsigelse af overenskomsterne for de 2 selvejende institutioner. Hermed sikres, at Kommunalbestyrelsen står frit, når der skal træffes beslutninger på børnepasningsområdet. En opsigelse skal således betragtes som teknisk idet formålet ikke er at beslutte sig definitivt for, om alle institutioner skal være kommunale. Formålet er alene at sikre, at den selvejende status ikke blokerer for nødvendige politiske beslutninger. Det indstilles således, at Børne- og Kulturudvalget anmodes om en udtalelse, som kan behandles på Økonomiudvalgets møde den Herefter kan Økonomiudvalget evt. sætte sagen på Kommunalbestyrelsens første møde efter sommerferien. Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter sig for en opsigelse af overenskomsterne for Søvang og Solsikken, optages naturligvis drøftelser med bestyrelser, ledere og medarbejdere. Indstillingen godkendt Ændring af IKT organisation J.nr.: Sagsid.: Initialer: MIV Åben sag I forbindelse med IKT chef Mogens Ditlevsens pensionering lægges der op til en ændring af IKT organiseringen. Samtidig er der behov for en række initiativer og justeringer på IT området i Egebjerg Kommune. Oplæg til debat og beslutning fremgår af Oplæg til ændret IKT struktur pr. 1/ /. Vedlagt: Oplæg til ændret IKT-struktur pr dok. nr

8 Økonomiudvalget, torsdag den 06-juni-2002 Side 148 Det indstilles, at oplægget godkendes, og at direktionen bemyndiges til, at udmønte den beskrevne organisation og øvrige initiativer i praksis. Mht. eventuelt kommunalt samarbejde, tages sagen op igen snarest mulig. Med hensyn til udgifter til elev, indgår dette i budgetdrøftelserne. Indstillingen godkendt Indkøbssamarbejde J.nr.: Sagsid.: Initialer: MIV Åben sag Egebjerg Kommune er pr. 1. januar 2002 tilsluttet det såkaldte Fællesindkøb med 9 andre kommuner på Fyn. Alle kommunale institutioner og afdelinger kan i henhold til Økonomiudvalgets beslutning af 20. december 2001 frit benytte sig af mulighederne i dette indkøbssamarbejde. Det har dog efterfølgende vist sig, at der ved licitationer som indgås i regi af samarbejdet mellem de 10 kommuner efter den 1. januar 2002, vil være en forpligtigelse til brug af bestemte leverandører også for kommunale institutioner og afdelinger i Egebjerg. Endnu er der ikke udbudt licitationer, som giver en forpligtigelse for Egebjerg kommune. Styregruppen under Fællesindkøb (hvor Egebjerg kommune er repræsenteret ved vicekommunaldirektøren) er ansvarlig for disse eventuelle udbud. I praksis vil det kun vedrøre visse større varegrupper og repræsentanter for relevante institutioner eller afdelinger vil altid blive hørt og involveret under og efter udbudsarbejdet.. Resultatet af disse licitationer forventes at være økonomisk favorabel, og det antages derfor ikke, at blive opfattet som uhensigtsmæssig binding for institutioner og afdelinger i kommunen. Egebjerg kommunes nuværende indkøbsregler (af 16. maj 2001) er endnu ikke justeret i henhold til Fællesindkøb, men på et styregruppemøde i august er planlagt behandling af et justeret oplæg til de respektive kommunalbestyrelser. Det foreslås derfor, at Egebjerg kommunes nuværende indkøbsregler først revideres efter dette møde i styregruppen. Den politiske behandling af oplæg til ny indkøbspolitik, forventes derfor at kunne gennemføres i september 2002.

9 Økonomiudvalget, torsdag den 06-juni-2002 Side 149 Det indstilles derfor: at Økonomiudvalgets beslutning af 20. december 2001 vedr. tilslutning til Fællesindkøb, suppleres med følgende bemærkning: ved udbud af licitationer efter 1. januar 2002 i regi af Fællesindkøb er institutioner og afdelinger i Egebjerg kommune forpligtiget til at benytte sig af den eller de leverandører som vinder licitationen. de gældende indkøbsregler for Egebjerg Kommune revideres i september Indstillingen godkendt Udskiftning af utidssvarende fyr og varmeanlæg i kommunes bygninger J.nr.: P27 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag I efteråret 2001 besluttede Økonomiudvalget at Teknik- og Miljøafdelingen skulle arbejde videre med at undersøge mulighederne for at udskifte varmeinstallationer i de bygninger der kunne give et fornuftigt afkast. Kommunale bygninger inden fro Stenstrup Fjernvarmes forsyningsområde skulle friholdes. Ud fra nogle erfaringstal fra andre projekter havde vi opstillet følgende muligheder: Institution Anlæg Årlig besparelse Tilbagebetaling Vester Skerninge kr kr. 3,7 år Skole Kirkeby skole kr kr. 4,1 år Bymarkskolen kr kr. 5,6 år Kommunekontoret kr kr. 4,3 år Ollerup Plejehjem kr kr. 3,6 år Vester Skerninge Skole er ikke aktuel på grund af begrænsninger i varmeforsyningsloven, men vi har taget Materielgården med og på Kommunekontoret har vi også set på ventilationsanlægget. Nye beregninger viser at projekterne kan gennemføres som:

10 Økonomiudvalget, torsdag den 06-juni-2002 Side 150 Institution Anlæg Besparelse Tilbagebetaling Kirkeby skole kr kr. 4 år Bymarkskolen kr kr. 4,1 år Kommunekontoret gasfyr Kommunekontoret ventilation kr kr kr. 40,000 kr. 4,8 år 9 år Ollerup Plejehjem kr kr. 3 år Materielgården kr kr. 3,7 år Det skal bemærkes at på Ollerup Plejehjem og Kommunekontoret er der ikke tale om træpillefyr, men om nye gasfyr. Det viste sig ved nærmere undersøgelser at det ikke var muligt at installere et fornuftigt pillefyr i disse bygninger set i forhold til et nyt gasfyr. Ligeledes har vi taget ventilationsanlægget med der vil være en stor energibesparelse her. Såvel fyr som ventilationsanlæg er over 30 år gammel og står over for en snarlig udskiftning. Set på den baggrund vil det være en fornuftig investering også selv om der er en samlet tilbagebetalingstid på 7,1 år på disse 2 anlæg. På Materielgården er der tale om skrotning af elvarme som er alt for dyrt til enten naturgas eller et træpillefyr. Investeringen indeholder både fyr og radiatorer. Ved beslutning om at igangsætte denne udredning besluttede Økonomiudvalget også at der skulle optages et samlet energilån til formålet og at institutionerne skulle betale renter og afdrag ved den forventede besparelse. Når lånet var afdraget skulle besparelsen tilfalde den enkelte institution. Indstilling: Der afsættes rådighedsbeløb og frigives bevilling på 1, 5 mill. kr. Rådighedsbeløbet finansieres ved optagelse af et energilån der afdrages over 6 år. Teknik- og Miljøafdelingen igangsætter en detailprojektering og gennemføre projektet i samarbejde med den enkelte institution. Inden endelig beslutning i kommunalbestyrelsen sendes sagen i høring i kulturudvalget og Socialudvalget. Denne fremgangsmåde anbefales da det af hensyn til f. eks. plejehjemmet er vigtigt at arbejdet kan igangsættes efter sommerferien../. Vedlagt: - Anlægsbevillingsskemaer dok. nr Børne- og Kulturudvalgets beslutning den Fraværende: Steen Gundertofte Indstillingen anbefales. Indstilles til godkendelse.

11 Økonomiudvalget, torsdag den 06-juni-2002 Side Ansøgning om tilskud til rasteplads J.nr.: P16 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Turistgruppen søger om et tilskud på kr. fra udviklingspuljen til etablering af en rasteplads på Strandvej i Ballen. Som beskrevet fra Turistgruppen har Fyns Amt bevilget kr. med baggrund i at pladsen ses som et element til fremme af naturturisme i det Sydfynske område. Der arbejdes i øjeblikket på at igangsætte sådanne initiativer, og Fyns Amt har ønsket dette projekt fremmet som et pilotprojekt. Teknik- og Miljøafdelingen har skitseret pladsen og søgt om zonelovstilladelse og er i øjeblikket i gang med at lave en kontrakt med ejeren af arealet. Den fremtidige vedligeholdelse af pladsen kan rummes inden for det beløb der p.t. er afsat til vedligeholdelse af turistanlæg. Indstilling: Der bevilges kr. af udviklingspuljen som foreslået../. Vedlagt: - Ansøgning Rasteplads v/strandvej 94, tilskud (54333) Godkendt bevilget Andelsboligudmelding J.nr.: G01 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Økonomiudvalget besluttede i december 2002 at indberette ønsker om 8 andelsboliger på Teglbakken i Stenstrup og 8 boliger i hvert af de efterfølgende år frem til og med Erhvervs- og Boligstyrelsen har ved brev af 30. april meddelt, at Egebjerg Kommune ikke har fået kvoter i Der er heller ikke vejledende tildelt kvoter i 2003 og frem. Styrelsen har ved denne udmelding tildelt 70 % af kvoterne og de sidste 30 % er forbeholdt til ansøgning for kommuner der har et særligt behov for opførelse af andelsboliger i 2002.

12 Økonomiudvalget, torsdag den 06-juni-2002 Side 152 Indstilling: Det tages til efterretning at Egebjerg Kommune ikke har fået tildelt kvoter i Under hensyn til at Økonomiudvalget i april måned besluttede at gå ind i et projekt for ustøttede andelsboliger, og vi ikke har modtaget ønsker om et projekter for støttede andelsboliger til opførelse i år søges ikke om kvoter fra de resterende 30 %. Til efterretning Tildeling af vejledende investeringsramme til bygningsforbedring m.v. for 2002 J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Ved brev af 10. april 2002 har Erhvervs- og Boligstyrelsen tildelt vejledende investeringsrammer for 2002 på 3,2 mill. kr. For en del år siden gennemførte Egebjerg Kommune flere store byfornyelsesprojekter og vi fik nyttiggjort en række udtjente erhvervsejendomme. Der er også oprettet flere lejligheder i eksisterende boligejendomme. Den gang skulle kommunerne søge om midler til konkrete projekter, men tildelingen blev ændret til en ligelig grundtildeling og mulighed for at opspar til større projekter. Det satte byfornyelsen i Egebjerg Kommune i stå. Nu er investeringsrammen imidlertid igen ved at være af en størrelsesorden så der kan iværksættes projekter som tidligere dog knap i samme størrelse, men alligevel kan der gennemføres et projekt. Hjemtagning af et bindende tilsagn skal ske inden 20. december Teknik- og Miljøafdelingen har behov for at økonomiudvalget tager stilling til om det er noget vi skal arbejde videre med i år. Det kan ske ved at vi tager kontakt til de bygherrer der tidligere har fået afslag på grund af manglende investeringsrammer eller vi kan søge om interessante projekter. Indstilling: Selv om det tidligere har givet nogle gode projekter, og vi har fået løst nogle problemer med placering af erhverv i boligområder anbefaler Teknik- og Miljøafdelingen at vi venter til næste år med at arbejde aktivt med at finde egnede projekter. Det kræver mange ressourcer og det har vi svært ved at finde p.t. Arne Ebsen forlader mødet under dette punkt som følge af inhabilitet. Indstillingen godkendt.

13 Økonomiudvalget, torsdag den 06-juni-2002 Side Samarbejdsaftale om Sandholt Lyndelse Losseplads J.nr.: P27 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag I 1999 indgik Egebjerg Kommune sammen med Sydlangeland, Tranekær og Rudkøbing Kommuner i et samarbejde med FAKS- kommunerne om fortsat drift og afvikling af lossepladsen. Deponeringen skulle ophøre 1. april I samarbejdsaftale er bestyrelsen for FAKS bemyndiget til at varetage alle kommunernes interesser vedr. lossepladsen og samarbejde med Marius Pedersen der driver lossepladsen. I foråret 2000 blev der indgået en aftale mellem FAKS og firmaet Marius Pedersen om afvikling af lossepladsen og den kompensation firmaet skulle have ved at lossepladsen ikke blev fuldt udnyttet. Ved de efterfølgende behandling af de årlige regnskaberne har der været en fremskrivning af gælden ved lossepladsens lukning i april I 2000 var der en gæld svarende til ca. 60 kr. pr. indbygger, og dette beløb, kr. blev afsat i budgettet for Regnskabet for 2001 er netop blevet godkendt på repræsentantskabsmødet den 12. april og regnskabet slutter med en gæld der svarer til ca. 110 kr. pr. indbygger. Det samlede beløb Egebjerg Kommune skal betale er ,89 kr. Indstilling: Det indstilles til Økonomiudvalget at der meddeles en tillægsbevilling på kr. der finansieres af det samlede renovationsområde. De ekstra midler er til stede, men der er tale om en opsparing til brug for indgåelse af et samarbejde med kommunerne om Klintholm Losseplads. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Udvalget udarbejder et notat der redegør for tallene. Indstilles../. Vedlagt: - Opgørelse over gæld til FAKS vedr. lossepladsen (59165) Indstilles til godkendelse.

14 Økonomiudvalget, torsdag den 06-juni-2002 Side Budget 2003 og overslagsårene. Økonomiudvalgets eget område. Adm. ændringer i basisbudget. J.nr.: S02 Sagsid.: Initialer: Åben sag Som et led i den aftalte budgetprocedure for budgetlægningen for 2003 fremsender Økonomiafdelingen oversigt over administrative ændringer i basisbudget til Økonomiudvalgets godkendelse../. Vedlagt: - Oversigt over Adm. ændringer til basisbudget dok. nr Svend Erik Linnebjerg deltager ved sagens behandling. Godkendt og oversendt til budgetdrøftelserne Økonomiudvalgets møder - 2. halvår J.nr.: A12 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Fastsættelse af antal mødedage og tidspunkt for Økonomiudvalgets møder i perioden 01. august 31. december Ved konstituerende møde vedtoges - Mødedag: 1. torsdag i måneden - Mødetidspunkt: kl Fastholdes Økonomiudvalgets tidligere vedtagelse. Møder: 1. torsdag i måneden aflyses og erstattes af kl

15 Økonomiudvalget, torsdag den 06-juni-2002 Side Lukket sag: Personalesag Til behandling - for lukkede døre 174. Lukket sag: Alkoholbevilling 175. Information til pressen. J.nr.:. Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Alle, undtagen de lukkede.

16 Økonomiudvalget, torsdag den 06-juni-2002 Side i

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 05-juni-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 8.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 31-05-2002 Afbud fra: Steen

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 10-juni-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18:15 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 06-06-2002 Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 24-april-2002

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 17.11.2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.55 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: 07.02.2003 Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 12-februar-2003

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 15-november-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Orla Hansen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Torsdag den 30-maj-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Ingen. Mødedeltagere:

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Mandag den 30-september-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Mogens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.00 Tirsdag den 18-juni-2002 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 03-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Christian Ulrich

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 06-september-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-september-2002 Udvalgsværelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 10-februar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: onsdag den 14. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.30 Sluttidspunkt for møde: 16.15 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Asger Bjerre

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 10-01-2003

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 10.00. Sluttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Torsdag den 29-august-2002 Udvalgsværelse II deltog kun ved behandlingen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 01. februar 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: Onsdag den 25. april 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget 2003. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget 2003. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Referat Dato: Den 09-december-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 09.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 14.50 Onsdag den 28-november-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 06-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 12.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff,

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 13. juni 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Tirsdag den 22-oktober-2002 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

76 Frit valg på ældreområdet J.nr.: 16.08.00.P00 Sagsid.: 69187 Initialer: MaH Åben sag

76 Frit valg på ældreområdet J.nr.: 16.08.00.P00 Sagsid.: 69187 Initialer: MaH Åben sag Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: onsdag, den 24. november 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.25 Mødested: Udsendelsesdato: 19.11.04 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 19-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 17.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 17-marts-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Vicekommunaldirektørens kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Torsdag, den 09. januar 2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: onsdag den 24. januar 2001 Starttidspunkt for møde: 13 Sluttidspunkt for møde: 16,20 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 22-april-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.30 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 18-04-2002 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.45 Tirsdag den 13-november-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 09-11-01 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 19-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Socialudvalget 2002-05 Referat

Socialudvalget 2002-05 Referat Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 25-november-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15,00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22,05 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 20-11-2002 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Dagsorden Dato: Tirsdag den 11-februar-2003 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato:?????? Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 18. januar 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Ingen Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.30 Onsdag den 12-december-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10-oktober-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 15-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumannns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 15.12.2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Torsdag den 21-juni-1 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 18. august 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: tirsdag den 09. januar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.30 Sluttidspunkt for møde: 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.25 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Ingen. Mødedeltagere: Den 21-januar-2004

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Onsdag, den 04. august 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 02-juni-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 09,30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16,00 Mødested: Stenstrup Plejehjem Udsendelsesdato: 28-05-2003 Afbud

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Onsdag den 04-september-2002 Rådhuset Udsendelsesdato: 30-08-2002 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 27-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.35 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: 23-01-2003 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 04-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Kommunalbestyrelseslokalet Udsendelsesdato: Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 07-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 27-april-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 22-oktober-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Finn Olsen forlod mødet kl. 15.30. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 27-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 10.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.30 Mødested: STENSTRUP PLEJEHJEM Udsendelsesdato: 23-05-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 11-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale Kultur Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 08-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.10 Mødested: Udsendelsesdato: 14.06.02 Afbud fra: Onsdag den 19-juni-2002 E.Stoumann's

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 05-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 11.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.15 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 18-april-2001

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 28-januar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.45 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato:?????? Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: 28. september 2004 Starttidspunkt for møde: 16.00 Sluttidspunkt for møde: 20.00 Mødested: Udvalgsværelse 2. Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 09-oktober-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00. Ændret til kl. 19.15. Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.45. Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat. Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat. Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18. Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.10 Mødested: Udsendelsesdato: 17.09.2004 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 17-april-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Den 18-juni-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Onsdag den 26-september-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22-maj-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Niels Bo

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2 Børne- og Kulturudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 16:00-19:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Fredag den 27-05-2005 Deltagere: Steen Gundertofte, Hanne Staff, Orla Hansen, Vibeke Rindom Bemærkninger:

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 20-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 08. august 2006 Mødested: Materielgården, Håndværkervej 40, Tønder Starttidspunkt for møde 13.00 Sluttidspunkt for møde 16.20 Fraværende: Preben Linnet Bo Jessen og Niels

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: 24. januar 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

6!1 3$1 #7,911 ;,;!," &! $ 3$ " #7,9$$ $! <

6!1 3$1 #7,911 ;,;!, &! $ 3$  #7,9$$ $! < ! "# $!$!$$ %& '$ ()*+(*,*-%$*.)/$0) +12! -32 4, 55555555555555555555 () 55555555555555555555, 55555555555555555555.)/$0) $/!4 55555555555555555555 +( 55555555555555555555 -%$ &7$411 $41 "7$48 $937 44,$1!11

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 13:15-17:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 13:15-17:00. Mødested: Mødelokale 2 Økonomiudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 13:15-17:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Tirsdag den 07-06-2005 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Bemærkninger:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 28-november-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 06.10. 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.05 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.45 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Onsdag den 15-maj-2002 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 12-januar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Rita Pedersen Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: tirsdag den 06. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.00 Sluttidspunkt for møde: 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Niels Bo Lauridsen,

Læs mere

Socialudvalg Dagsorden

Socialudvalg Dagsorden Socialudvalg Dagsorden Dato: Mandag den 13-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18,00 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: 13-01-2003 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 07-november-2002 Udvalgsværelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 21-juni-1 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: tirsdag den 06. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.00 Sluttidspunkt for møde: 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Onsdag den 22-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Mie Bendrup,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 27. NOVEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 27. november 2008 Side: 2

Læs mere