ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE"

Transkript

1 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S, Børsen i Luxemborg og Pressen Meddelelse nr. 17/ februar 2013 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE for BRFkredit-koncernen 2012

2 HOVED- OG NØGLETAL FOR BRFKREDIT-koncernen * Beløb i millioner kroner Basis-/beholdningsindtjening samt årets resultat Basisindtægter fra udlånsvirksomhed m.v Basisindtægter fra Fonds Basisindtægter i alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Basisindtjening før kapitalomkostninger Hybrid kernekapital Senior Secured Bonds Seniorgæld Basisindtjening Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat (- er en indtægt) Resultat efter skat Balance i sammendrag Udlån Obligationer og aktier m.v Øvrige aktiver Aktiver i alt Udstedte obligationer 1) Øvrige passiver Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Passiver i alt ) Udstedte obligationer er i 2012 og 2011 modregnet med beholdningen af egne realkreditobligationer for henholdsvis 78 mia. kr. og 85 mia. kr. Udvalgte nøgletal Indtjening pr. omkostningskrone 1,18 1,09 1,02 0,72 0,64 Driftsomkostninger og afskrivninger i pct. af gns. udlånsportefølje 0,46 0,44 0,38 0,41 0,44 Årets tabs- og nedskrivningsprocent 0,2 0,2 0,2 0,9 0,3 Egenkapitalforrentning før skat (pct.) 2,5 1,3 0,2-8,5-5,4 Egenkapitalforrentning efter skat (pct.) 1,9 1,0 0,1-6,2-4,7 Solvensprocent 15,2 16,0 13,5 13,0 12,3 Kernekapitalprocent 15,2 16,0 13,5 13,0 12,3 Basiskapital, mio. kr * BRFkredit-koncernen omtales som BRFkredit i det følgende. Årsregnskabsmeddelelse for BRFkredit-koncernen

3 Ledelsens beretning Bestyrelsen har den 25. februar 2013 godkendt BRFkredits årsrapport for BRFkredits resultat før skat blev et overskud på 252 mio. kr. i 2012 mod et overskud på 127 mio. kr. i Efter skat viste resultatet et overskud på 185 mio. kr. mod et overskud på 95 mio. kr. i RESUMÉ Basisindtægterne udgjorde mio. kr. i 2012 mod mio. kr. i Basisindtægter fra udlånsvirksomhed steg fra mio. kr. i 2011 til mio. kr. i Stigningen skyldes en øget konverteringsaktivitet i 2012, der har resulteret i øgede gebyrindtægter m.v., medens bidragsindtægterne faldt som følge af den lavere portefølje. Basisindtægter fra Fonds faldt som følge af en lavere risikofri rente i 2012 sammenlignet med Omkostningerne faldt fra 916 mio. kr. i 2011 til 910 mio. kr. i Restancerne har været faldende i forhold til samme periode af Driftsvirkningen af nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. blev forøget med 34 mio. kr. i forhold til 2011 og udgjorde 493 mio. kr. i 2012, svarende til en nedskrivningsprocent på 0,2. Forøgelsen skyldtes særligt, at det gennemsnitlige tab på privatejendomme er steget som følge af faldende ejendomspriser, samt at reservationerne til fremtidige tab er blevet forhøjet af forsigtighedshensyn. BRFkredits andel af bruttonyudlånet er gradvis øget i løbet af 2012 og højere end året før på alle forretningsområder. Andelen udgjorde 6,4 pct. i 2012 mod 4,1 pct. i BRFkredits portefølje udgjorde 196,4 mia. kr. ultimo 2012 og er dermed på niveau med året før (196,6 mia. kr.). Porteføljen af overtagne ejendomme faldt med 305 mio. kr. i 2012 og udgjorde 470 mio. kr. pr. 31. december 2012 mod 775 mio. kr. pr. 31. december Kapitalomkostningerne til afdækning af SDO- og ratingkrav var fortsat betydelige, og udgjorde 346 mio. kr. i Hybrid kernekapital, 2,2 mia. kr. blev indfriet den 13. november Indfrielsen vil medføre en reduktion i kapitalomkostningerne fra Det samlede fondsafkast udgjorde 625 mio. kr. i 2012 mod 576 mio. kr. i Efter indregning af årets resultat udgjorde solvens- og kernekapitalprocenten 15,2 ultimo Solvensbehovet er opgjort til 10,3 pct. Ultimo 2012 udgjorde BRFkredits overdækning i forhold til den tilstrækkelige basiskapital 3,0 mia. kr. For 2013 forventes et positivt resultat, der dog på grund af lavere placeringsrente og dermed et lavere fondsafkast, må påregnes at blive lavere end resultatet for Ud over fondsafkastet vil resultatet være afhængigt af den generelle økonomiske udvikling, herunder ikke mindst udviklingen i tab og nedskrivninger. BESTYRELSEN UDTALER: BRFkredit fik i 2012 et overskud før skat på 252 mio. kr. Udviklingen i resultatet er tilfredsstillende. Resultatet præges af et højt afkast af fondsbeholdningen og en basisindtjening på niveau med 2011 på trods af et fortsat højt nedskrivningsniveau samt høje kapitalomkostninger. Forretningsområderne har haft øget udlånsaktivitet samtidig med udvikling og implementering af nye it-systemer primært til understøttelse af BRFkredits distribution. BRFkredit har i 2012 indgået aftaler om fælles funding af lån med Jyske Bank, Sydbank, Arbejdernes Landsbank og Ringkjøbing Landbobank. BRFkredit forventer over en årrække at øge udstedelsen af obligationer betydeligt som følge af fælles fundingsamarbejderne. BRFkredit indfriede den 13. november den statslige hybride kernekapital på 2,2 mia. kr. Indfrielsen reducerer de fremtidige kapitalomkostninger og medfører et fald i kernekapitalprocenten. De kommende EU-kapitaldækningsregler vil øge kapitalkravene frem mod Det er vurderingen, at BRFkredits egenkapital er tilstrækkelig til at opfylde disse krav. BEGIVENHEDER INDTRUFFET EFTER REGNSKABSÅRETS UDLØB BRFkredit udstedte med valør 31. januar 2013 seniorgæld for 500 mio. EUR under BRFkredits EMTN-program. Seniorgælden løber frem til 31. januar Med udstedelsen afslutter BRFkredit refinansieringen af den statsgaranterede seniorgæld for i alt 7,2 mia. kr. med udløb april Årsregnskabsmeddelelse for BRFkredit-koncernen

4 BRFkredits resultat 2012 BRFKREDITS SEGMENTER BRFkredit består af moderselskabet BRFkredit a/s, BRFkredit Bank a/s, Ejendomsselskabet Nørreport 26, 8000 Århus C. A/S samt Ejendomsselskabet Nørgaardsvej 37-41, 2800 Lyngby A/S. BRFkredits forretningsaktiviteter er opdelt i to segmenter: 1) Realkredit m.v. 2) Fondsforvaltning REALKREDIT M.v. Realkredit m.v. omfatter finansielle aktiviteter inden for forretningsområderne Privat, Erhverv, Alment Byggeri samt aktiviteterne i BRFkredit Bank. Segmentet omfatter endvidere et risikofrit afkast af egenbeholdningen samt indtægter fra fælles funding. Basisindtægter fra udlånsvirksomhed består af bidragsindtægter, kurtage- og gebyrindtægter fra realkreditvirksomheden samt indtægter fra bankudlån og udgjorde mio. kr. i 2012 mod mio. kr. i Bidragsindtægterne udgjorde mio. kr. i 2012 mod mio. kr. i Faldet i forhold til 2011 kan henføres til faldende portefølje, som følge af den gennemførte konsolidering. Kurtage- og gebyrindtægterne netto er forøget med 125 mio. kr. til 119 mio. kr. primært som følge af konverteringsaktivitet i 2012 og gebyrindtægter i forbindelse med refinansiering. Basisindtægter fra Fonds, der primært består af et risikofrit afkast af egenbeholdningen samt af posten Øvrige renteindtægter m.v., udgjorde 125 mio. kr. i 2012 mod 195 mio. kr. i Faldet i basisindtægterne fra Fonds skyldes dels en lavere risikofri rente i 2012 sammenlignet med 2011, dels at basisporteføljernes risikoafdækning genererede et højere afkast i 2011 end Driftsomkostninger inklusive afskrivninger udgjorde 910 mio. kr. i 2012 mod 916 mio. kr. i I forhold til 2011 har der været stigende lønomkostninger, som primært kan henføres til omkostninger i forbindelse med etablering og udvikling af egen distributionsmodel på Privatområdet. Stigningen modsvares af et fald i omkostninger til administration m.m., herunder udgifter til EDC samarbejdet. Basisindtjeningen før nedskrivninger blev på 671 mio. kr., hvilket var på niveau med Driftsvirkningen af nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. udgjorde 493 mio. kr. i 2012 mod 459 mio. kr. i Driftsvirkningen i 2012 er fordelt med en reduktion af individuelle nedskrivninger på 25 mio. kr., en forøgelse af gruppevise nedskrivninger på 15 mio. kr. samt konstaterede tab m.v. på 503 mio. kr. I forhold til det samlede udlån udgjorde driftsvirkningen af nedskrivningerne 0,2 pct. i 2012, hvilket er uændret i forhold til Af den samlede driftsvirkning vedrører 439 mio. kr. BRFkredit a/s, og 54 mio. kr. vedrører BRFkredit Bank a/s. Driftsvirkningen er fordelt med en udgift på 409 mio. kr. på privatkunder og en udgift på 84 mio. kr. på erhvervskunder. Den samlede saldo på nedskrivningskontoen udgjorde i alt mio. kr. ultimo december 2012 svarende til 0,8 pct. af det samlede udlån. Heraf udgjorde gruppevise nedskrivninger 511 mio. kr. BRFkredit har i mange år ikke ydet lån til landbrug, skovbrug og gartneri. De individuelle nedskrivninger er begrænsede og udgjorde 0,4 mio. kr. på dette lånesegment. BRFkredits segmentregnskab Mio. kr. Realkredit m.v. I alt Realkredit m.v. Basisindtægter fra udlånsvirksomhed m.v Basisindtægter fra Fonds Basisindtægter i alt Fondsforvaltning Fondsforvaltning I alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Basisindtjening før kapitalomkostninger Hybrid kernekapital Senior Secured Bonds Seniorgæld Basisindtjening Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat Resultat efter skat Årsregnskabsmeddelelse for BRFkredit-koncernen

5 restanceprocenter Termin december 2012 september 2012 juni 2012 marts 2012 december 2011 september 2011 Restanceprocent efter 105 dage - 0,6 0,5 0,7 0,6 0,7 Restanceprocent efter 15 dage 1,7 2,3 1,6 2,2 1,9 2,5 Den samlede portefølje af lån til landbrug m.v., udgjorde 63 mio. kr. ultimo Restanceprocenterne udviste et fald sammenholdt med samme perioder i dages restancen efter september -terminen 2012 udgjorde 0,6 pct. mod 0,7 pct. i 2011, og 15-dages restancen udgjorde 1,7 pct. efter december-terminen 2012 mod 1,9 pct. i BRFkredit overtog i 2012 færre ejendomme på tvangsauktion sammenlignet med Der er i løbet af 2012 solgt ejendomme for 597 mio. kr. BRFkredits beholdning af midlertidigt overtagne aktiver udgjorde 470 mio. kr. ultimo 2012 mod 775 mio. kr. ultimo Midlertidigt overtagne aktiver er i regnskabet maksimalt optaget til markedsværdien, jf. anvendt regnskabspraksis. Basisindtjening før kapitalomkostninger blev i 2012 et overskud på 177 mio. kr. mod et overskud på 208 mio. kr. i Kapitalomkostninger (netto) udgjorde 346 mio. kr. i 2012 og vedrører hybrid kernekapital, Senior Secured Bonds og Seniorgæld. Omkostninger til hybrid kernekapital udgjorde 193 mio. kr. i 2012 mod 210 mio. kr. i Forskellen på 17 mio. kr. skyldes en kortere renteperiode i 2012 som følge af indfrielse af mio. kr. hybrid kernekapital i november Omkostninger til Senior Secured Bonds udgjorde 115 mio. kr. i 2012 og er forøget med 52 mio. kr. i forhold til 2011, idet den nominelle beholdning af Senior Secured Bonds ultimo 2012 er 2,9 mia. kr. højere end ultimo Omkostningerne til Seniorgæld udgjorde 38 mio. kr. i 2012 mod 92 mio. kr. i 2011, Forskellen på 54 mio. kr. skyldes væsentligst en positiv regulering på risikoafdækningen i 2012 (reguleringen var negativ i 2011, og vil set over perioden blive neutral). Herudover har BRFkredit Bank i 2012 afholdt udgifter til Garantifonden for Indskydere og Investorer på 5 mio. kr. Samlet blev basisindtjeningen et underskud kast af provenu fra udstedelse af lånekapital. på 169 mio. kr. i 2012 mod et underskud på Beholdningsindtjeningen udgjorde herefter i 157 mio. kr. i alt en indtægt på 421 mio. kr. i 2012 mod en indtægt på 285 mio. kr. i FONDSFORVALTNING BRFkredit har i 2012 haft en forsigtig investeringsstrategi SKAT med en beskeden renterisiko Resultat før skat udgjorde 252 mio. kr. i og med en fondsbeholdning, som overvejende Koncernens samlede skat er opgjort bestod af rentebærende instrumenter, til 66 mio. kr., hvorefter resultat efter skat hovedsageligt placeret i realkreditobligationer, blev på 185 mio. kr. Koncernens effektive samt finansielle instrumenter som futu- skatteprocent var 26,3. res og swaps til risikoafdækning. BRFkredits fondsbeholdning indeholder ikke aktiver fra BRFkredits samlede omkostninger til selskabsskat, sydeuropæiske lande, og indgåede futures lønsumsafgift og moms udgjorde har tyske statsobligationer som underliggende i mio. kr. BRFkredits andel af den aktiver. Det samlede fondsafkast blev finansielle sektors omkostninger til driften af i 2012 en indtægt på 625 mio. kr. mod en Finanstilsynet udgjorde i ,7 mio. kr. indtægt på 576 mio. kr. i Udviklingen i BRFkredits fondsresultat er positivt påvirket af det generelt faldende renteniveau samt BALANCE en positiv udvikling i rentespændet mellem BRFkredits balance udgjorde 229,2 mia. eurorenten og renten i danske kroner. kr. ultimo 2012 mod 220,9 mia. kr. ultimo BRFkredits realkreditudlån (inklusive BRFkredit opgør en basisindtjening og en fælles fundede realkreditudlån) var på niveau beholdningsindtjening af fondsforvaltningen. med 2011 og udgjorde i 2012 nominelt Basisindtjeningen opgøres som det risikofrie 196,4 mia. kr. BRFkredits samlede udlån afkast af egenbeholdningen. Det risikofrie opgjort til regnskabsmæssig værdi udgjorde afkast fastsættes ud fra en kort markedsrente 207,6 mia. kr. ultimo Egenkapitalen og udgjorde 65 mio. kr. i Det blev forøget med årets resultat efter skat på risikofrie afkast er lavere i 2012 i forhold 185 mio. kr. og værdireguleringer på 4 mio. til sidste år som følge af de faldende korte kr. Egenkapitalen udgjorde herefter renter. mio. kr. ultimo Beholdningsindtjeningen i 2012 kan herefter opgøres som det samlede fondsafkast (625 mio. kr.) fratrukket det risikofrie afkast på 65 mio. kr., der overføres til basisindtjeningen, samt 139 mio. kr. der vedrører risikofrit af- fondsforvaltning Mio. kr Fondsafkast Afkast rentebærende instrumenter Risikofrit afkast Risikofrit afkast af lånekapital Beholdningsafkast Årsregnskabsmeddelelse for BRFkredit-koncernen

6 SOLVENS OG EGENKAPITAL Solvens- og kernekapitalprocenten er defineret som henholdsvis basis-/kernekapitalen efter fradrag set i forhold til risikovægtede aktiver. Solvens- og kernekapitalprocenten faldt i 2012 og udgjorde 15,2 pct. Ændringen skyldes primært indfrielsen af den hybride kernekapital. udvikling i egenkapital Mio. kr. 31. december december 2011 Egenkapital primo Poster indregnet i anden totalindkomst 4 22 Henlagt af årets resultat Egenkapital ultimo Opgørelse af kapitalkravet for kreditrisiko beregnes på baggrund af den avancerede IRB-metode, idet der dog er taget hensyn til minimumskravene i lovgivningens overgangsregler. IRB-metoden skulle oprindeligt være fuldt implementeret i 2010, men overgangsreglerne er forlænget og forventes at gælde til og med Den fulde effekt af IRB-metoden er således ikke opnået, jf. størrelserne af kapitalkravet med og uden hensyntagen til overgangsreglerne. Det individuelle solvensbehov er ledelsens vurdering af BRFkredits samlede risici, herunder ledelsens vurdering af den fremtidige indtjening og risiko for tab. Det individuelle solvensbehov er opgjort som den kapital, der er vurderet til at være tilstrækkelig til at dække BRFkredits risici i en stress-situation, i pct. af de risikovægtede poster. For BRFkredit Solvens- og kernekapitalprocent 31. december december 2011 Kernekapital mio. kr Basiskapital mio. kr Risikovægtede aktiver mio. kr Solvensprocent 15,2 16,0 Kernekapitalprocent 15,2 16,0 a/s er der afsat en kapitalreservation på 4,7 mia. kr. til det almindelige kapitalkrav og 1,0 mia. kr. til øvrige risici, der ikke kapitalmæssigt er dækket af det almindelige kapitalkrav. Den tilstrækkelige basiskapital er opgjort til 5,7 mia. kr. (2011: 6,2 mia. kr.) for BRFkredit a/s svarende til et solvensbehov på 9,8 pct. (2011: 9,3 pct.). For BRFkredit-koncernen udgjorde den tilstrækkelige basiskapital 6,3 mia. kr. (2011: 6,7 mia. kr.), hvilket svarer til et solvensbehov på 10,3 pct. (2011: 9,5 pct.). Reduktionen i de risikovægtede poster skyldes primært, at BRFkredit med Finanstilsynets godkendelse har foretaget ændringer i IRB-modellerne, herunder indført en ekstra ratingklasse til nedskrivningskunder beregnet efter going concern-princippet. krav til basiskapital og overdækning 31. december 2012 Krav til basiskapital, mia. kr. BRFkredit a/s BRFkreditkoncernen Krav til basiskapital, pct. BRFkredit a/s BRFkreditkoncernen Overdækning, mia. kr. BRFkredit- BRFkredit a/s koncernen Kapitalkrav (uden overgangsregel) 4,7 4,9 8,0 8,0 4,8 4,4 Kapitalkrav (med overgangsregel) 6,8 7,0 11,6 11,4 2,7 2,3 Tilstrækkelig basiskapital (individuelt solvensbehov) 5,7 6,3 9,8 10,3 3,8 3,0 Årsregnskabsmeddelelse for BRFkredit-koncernen

7 MARKEDSRISICI RENTERISIKO Ved udgangen af 2012 var BRFkredits renterisiko opgjort efter Finanstilsynets standardmetode på 299 mio. kr., hvilket er væsentligt under såvel den grænse, som bestyrelsen har fastsat som den lovgivningsmæssige grænse. Ved fuld modregning mellem DKK og EUR udgør renterisikoen 131 mio. kr. BRFkredits renterisiko stammer som udgangspunkt fra BRFkredits obligationsbeholdning, som hovedsagelig består af danske stats- og realkreditobligationer, samt finansielle instrumenter, der i stigende grad benyttes til styring af den samlede renterisiko. Langt størstedelen af BRFkredits portefølje af danske realkreditobligationer er placeret i de mest likvide obligationer herunder mange etårige rentetilpasningsobligationer. Til at styre renterisikoen benytter BRFkredit i stigende omfang finansielle instrumenter i form af futures, optioner på futures, caps samt swaps. De underliggende aktiver i BRFkredits futures og optioner er tyske statsobligationer med forskellig løbetid, der er omfattet af daglig marginafregning. Caps og swaps er indgået med få store danske og internationale pengeinstitutter og typisk med nettingaftaler for at begrænse modpartsrisikoen. AKTIEKURSRISIKO Aktiekursrisikoen udtrykker risikoen for tab som følge af ændringer i aktiekursen. BRFkredits bestyrelse har fastsat en ramme, der maksimalt tillader eksponering i aktier svarende til 20 pct. af BRFkredits basiskapital. Endvidere må den samlede risikoeksponering i koncernforbundne selskaber ikke udgøre mere end 3 pct. af BRFkredits basiskapital. Derudover er der begrænsninger i forhold til eksponering i efterstillet kapital og unoterede selskaber. Ved udgangen af 2012 havde BRFkredit aktier for i alt 257 mio. kr. svarende til 3 pct. af basiskapitalen. Hvis aktiekurserne generelt falder med 10 pct., vil BRFkredit få et kurstab på 26 mio. kr. VALUTAKURSRISIKO BRFkredits valutakursrisiko på fondsbeholdningen er begrænset, da hovedparten af investeringerne er denomineret i danske kroner. Som følge af handel med futures og optioner til brug for risikostyring og den løbende marginstillelse samt renteswaps i euro har BRFkredit en mindre eksponering i euro. For øvrige valutaer er risikoen beskeden. Valutaeksponeringen på øvrige poster, der ikke indgår i fondsbeholdningen, er ligeledes stærkt begrænset, idet realkreditlån ydet i euro er fundet i euro-denominerede obligationer. BRFkredits statsgaranterede lån optaget i USD er fuldt afdækkede og indebærer dermed ikke nogen valutakursrisiko. Samlet kan BRFkredits valutakursrisiko ved udgangen af 2012 opgøres til mindre end 0,5 pct. af basiskapitalen. Årsregnskabsmeddelelse for BRFkredit-koncernen

8 ØVRIGE FORHOLD Privatområdet BRFkredit har i 2012 etableret aftaler om fælles funding med Jyske Bank, Sydbank, Arbejdernes Landsbank og Ringkjøbing Landbobank. Med fælles funding kan pengeinstitutterne mod betaling finansiere udlån til privatkunder med tinglyst pant i ejerboliger og fritidshuse med Særligt Dækkede Obligationer (SDO). BRFkredits fælles funding model blev lanceret i en periode, hvor udviklingen på de internationale finansielle markeder har gjort det dyrt eller vanskeligt for pengeinstitutter at opnå usikret funding. Pengeinstitutter kan med fælles funding få finansieret den del af deres udlånsbalance, der opfylder realkreditlovgivningen, i BRFkredits AAAratede SDO-kapitalcenter E mod betaling til BRFkredit. Fælles funding i BRFkredit giver pengeinstitutter en konkurrencedygtig fundingmulighed på markedsvilkår som alternativ til bl.a. belåning af udlån i Nationalbanken. Kunderelationen på fælles fundede lån forbliver i pengeinstituttet. Det er første gang, at reglerne om fælles funding i SDO-lovgivningen fra 2007 kommer i anvendelse mellem ikke-koncernforbundne institutter. Intentionen med lovændringen i 2007 var bl.a. at gøre det muligt for mindre institutter at konkurrere med store institutter, der selv har volumen til at udstede Særligt Dækkede Obligationer. Fælles funding modellen er godkendt af Finanstilsynet. Fælles funding styrker BRFkredits forretningsmodel gennem en øget indtjening og en større geografisk diversifikation og volumen i BRFkredits samlede portefølje. Risikoen på fælles fundede lån er begrænset. Lånene lever op til kravene i realkreditlovgivningen, herunder balanceprincip og kravene til værdiansættelse af ejendomme, lånegrænser og lånenes amortisering. BRFkredit har pantsikkerhed for lånet, da lån og pantebrev overdrages til eje i BRFkredit. For nye lån stiller pengeinstitutterne herudover garanti for den del af udlånet, der ligger ud over en belåningsprocent på 50. Ratings fra Standard & Poor s 31. december 2012 Særligt dækkede obligationer: - udstedt fra Kapitalcenter E AAA Realkreditobligationer: - udstedt fra Kapitalcenter B AAA - udstedt fra Instituttet i øvrigt AA- Udsteder rating (Long-term rating) A- Udsteder rating (Short-term rating) A-2 BRFkredits statsgaranterede seniorlån * AAA/Aaa BRFkredits EMTN-program A- * Rated af både Standard & Poor s og Moody s Erhvervsområdet obligationer. Herudover har BRFkredit udstedt I 2012 har BRFkredit indgået aftaler med Jyske seniorgæld samt obligationer til finansiering Bank, Sydbank, Ringkøbing Landbobank af supplerende sikkerhed i medfør af 33e i og Arbejdernes Landsbank om formidling af lov om realkreditlån og realkreditobligationer realkreditlån på erhvervsområdet. Sammen m.v. Senior Secured Bonds (Junior Covered med formidlingsaftalen med Skandinaviska Bonds). Enskilda Banken AB (SEB), som blev etableret i 2011, betyder det, at de fem banker Den samlede udstedelse af obligationer kan formidle kunder til realkreditbelåning. udgjorde 101,9 mia. kr. i 2012 (80,9 mia. kr. Aftalerne styrker BRFkredits distribution i 2011), heraf blev godt 63 mia. kr. udstedt på erhvervsområdet, og sikrer samtidig i forbindelse med refinansiering af rentetilpasningslån bankernes kunder flere konkurrencedygtige (60 mia. kr. i 2011). produkter og muligheder. BRFkredit har i 2012 solgt særligt dækkede obligationer (SDO er) for at skaffe midler til Rating nye lån og har solgt både særlig dækkede BRFkredit har ratings fra ratingbureauet obligationer (SDO er) og realkreditobligationer Standard & Poor s (S&P). BRFkredits udstederrating (RO er) til refinansiering af eksisterende er A- (stable), og BRFkredits udlån. obligationer udstedt fra henholdsvis Kapitalcenter E og Kapitalcenter B er tildelt en BRFkredit havde ved begyndelsen af 2012 rating på AAA (stable). BRFkredits kapitalcenter udstedt Senior Secured Bonds for i alt 4,5 Instituttet i Øvrigt er tildelt en rating mia. kr. Senior Secured Bonds anvendes som på AA- (stable). supplerende sikkerhed for SDO-udlånet. I løbet af 2012 blev der netto - finansieret S&P har tillige tildelt BRFkredits EMTNprogram Senior Secured Bonds for 2,9 mia. en rating på A-. Den statsgaranterede kr., således at den samlede Senior Secured seniorgæld er af S&P tildelt en rating Bonds -udstedelse ultimo 2012 androg i alt på AAA. 7,4 mia. kr. BRFkredit annoncerede den 5. december OBLIGATIONSUDSTEDELSE 2012 et EMTN-program, der fremover skal BRFkredits realkreditudlån finansieres ved udstedelse anvendes til finansiering og refinansiering af af obligationer, som primært består seniorgæld, herunder Senior Secured Bonds, af særligt dækkede obligationer og realkredit- som anvendes som supplerende sikkerhed Årsregnskabsmeddelelse for BRFkredit-koncernen

9 for SDO-obligationerne og til ratingformål. BRFkredit udstedte med valør 31. januar 2013 seniorgæld for 500 mio. EUR (3,7 mia. kr.) under EMTN-programmet. Seniorgælden løber frem til 31. januar Med udstedelsen afslutter BRFkredit refinansieringen af statsgaranteret seniorgæld for i alt 7,2 mia. kr. med udløb april Udviklingen i porteføljen BRFkredits portefølje udgjorde ultimo ,4 mia. kr. svarende til 8 pct. af det samlede marked mod 196,6 mia. kr. i 2011 (8,2 pct.). BRFkredits andel af bruttonyudlånet er gradvis øget i løbet af 2012 og højere end året før på alle forretningsområder. Andelen udgjorde 6,4 pct. i 2012 mod 4,1 pct. i UDLÅNETS SAMMENSÆTNING Ultimo 2012 bestod udlånsporteføljen af 63,1 pct. (ultimo 2011: 60,6 pct.) rentetilpasningslån, 20,3 pct. (ultimo 2011: 21,0 pct.) fastforrentede lån, 9,3 pct. (ultimo 2011: 10,6 pct.) Garantilån og andre lån med variabel rente samt 7,2 pct. (ultimo 2011: 7,8 pct.) øvrige låntyper. Der var mulighed for afdragsfrihed på 51,4 pct. (ultimo 2011: 50,7 pct.) af udlånsporteføljen. REALKREDITMARKEDET Den lave aktivitet i 2012 har sat sine aftryk på realkreditmarkedet. Væksten i nyudlånet har været svagt stigende henover året, mens konverteringsaktiviteten som følge af de meget lave renter har været væsentligt højere. Samlet set har året været kendetegnet ved en opadgående bevægelse i bruttonyudlånet, mens nettonyudlånet har været noget mere beskedent. I 2012 steg realkreditinstitutternes samlede udlån målt på obligationsrestgæld med 51 mia. kr. (2011: 42 mia. kr.), hvoraf ca. halvdelen kan tilskrives udlån til ejerboliger og fritidshuse. Hovedparten af den store konverteringsaktivitet igennem 2012 knytter sig til bevægelser i den lange rente. Det har især været muligheden for at omlægge til lån med 3,5 eller 3 pct. i rente, hvilket mange låntagere har fundet særligt attraktiv. Til trods for at mange har omlagt til fastforrentede lån, er rentetilpasningslån dog fortsat det mest populære lån. Rentetilpasningslån udgjorde i 4. kvartal ,9 pct. af de samlede udestående lån til ejerboliger og fritidshuse mod 52,7 pct. i 4. kvartal Afdragsfrihed nyder ligeledes fortsat stor popularitet, og andelen af lån med afdragsfrihed udgjorde i 4. kvartal ,3 pct. Muligheden for at lægge om til lån med den aktuelle meget lave rente har formentlig virket understøttende for dansk økonomi. Danmark har igennem længere tid været betragtet som safe haven for investorer, hvilket har været medvirkende til at skabe det ekstremt lave renteniveau. Ved seneste rentetilpasning i november/december var der tale om et meget lavt niveau, hvilket understreger, at der fortsat er stor tiltro til det danske realkreditmarked og til dansk økonomi. Årsregnskabsmeddelelse for BRFkredit-koncernen

10 DATTERSELSKABER OG ASSOCIEREDE SELSKABER BRFKREDIT BANK A/S I de senere år er bankens fokus blevet rettet mod privatkundemarkedet, andelsboliger og alment byggeri, og bankens produktudbud er løbende blevet udbygget, herunder med kassekredit, forbrugslån og mobilbank til privatkunder. BRFkredit Banks resultat efter skat blev et underskud på 42,2 mio. kr. i 2012 mod et underskud på 96,9 mio. kr. i Basisindtægter udgjorde 93,4 mio. kr. i 2012 mod 106,1 mio. kr. i Netto renteindtægterne for 2012 udgjorde 98,2 mio. kr. mod 113,4 mio. kr. i Faldet kan hovedsagelig henføres til, at der i slutningen af 2011 blev solgt en større højtforrentet pantebrevsportefølje med henblik på at begrænse risikoen på bankens aktiver. Netto gebyr- og provisionsindtægter er steget med 10,5 pct. i forhold til 2011 og udgjorde 11,2 mio. kr. i Kurstab udgjorde 16,0 mio. kr. i 2012 mod 17,5 mio. kr. i Udgifter til personale og administration udgjorde 89,8 mio. kr. i 2012 mod 84,7 mio. kr. i Andre driftsudgifter er faldet fra 13,4 mio. kr. i 2011 til 5 mio. kr. i 2012 og vedrører fortrinsvis udgifter til Garantifonden for Indskydere og Investorer. Bankens nedskrivningsprocent er faldet til 1,1 i 2012 mod 2,9 i Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. påvirker regnskabet for 2012 med 54,7 mio. kr., Driftsvirkningen er fordelt med en udgift på 56,6 mio. kr. på privatkunder og en indtægt på 1,9 mio. kr. på erhvervskunder. BRFkredit Banks balance udgjorde 8,5 mia. kr. ultimo 2012 mod 7,1 mia. kr. ultimo Udlånsporteføljen er stabiliseret i løbet af 2012 og udgør 3,5 mia. kr. svarende til porteføljen ved udgangen af Balancen tillagt garantier ultimo 2012 udgør 9,2 mia. kr. Indlånsporteføljen er steget med 1,9 pct. og udgør 5,3 mia. kr. ultimo 2012 mod 5,2 mia. kr. ultimo Bankens indlånsoverskud ultimo 2012 udgør 1,7 mia. kr. Egenkapitalen udgjorde 966,2 mio. kr. ultimo 2012 mod 1.008,4 mio. kr. ultimo Basiskapitalen ultimo 2012 udgjorde 1.080,5 mio. kr. Basiskapitalen består af kernekapital på 780,5 mio. kr. samt 300 mio. kr. i efterstillede kapitalindskud, som er uændret i forhold til Bankens solvens inklusiv resultatet for 2012 udgør 24,3 pct., heraf udgør kernekapitalen 17,5 pct. Det individuelle solvensbehov udgjorde ultimo ,1 pct. svarende til, at BRFkredit Bank har en overdækning på 497 mio. kr. i forhold til lovens krav. Indtjening pr. omkostningskrone har i 2012 været 0,62 mod 0,45 i EJENDOMSSELSKABET NØRREPORT 26, 8000 ÅRHUS C. A/S Selskabets virksomhed består i drift og udlejning af ejendommen Nørreport 26/ Knudrisgade 4-6 i Århus, hvor BRFkredits kontor i Århus har til huse. Selskabets resultat før skat blev et overskud på 3,3 mio. kr. i 2012, mod 3,1 mio. kr. i Selskabets egenkapital udgjorde 71,9 mio. kr. ultimo 2012 ud af en balance på 83,0 mio. kr. EJENDOMSSELSKABET NØRGAARDSVEJ 37-41, 2800 LYNGBY A/S Selskabet har primært til formål at erhverve, eje og drive ejendommene Nørgaardsvej 37-41, 2800 Kgs. Lyngby. Selskabets resultat før skat blev et underskud på 2,0 mio. kr. i 2012 mod et overskud på 4,3 mio. kr. i Selskabets egenkapital udgjorde 5,6 mio. kr. ultimo 2012 ud af en balance på 5,7 mio. kr. EDC-PARTNER A/S EDC-partners formål er gennem besiddelse af kapitalandele i andre selskaber, investering og finansiering at udbygge og vedligeholde et landsdækkende distributionsnet for produkter til ejendomsbranchen. Det senest afsluttede årsregnskab for EDC-partner A/S er for 2011, hvor selskabets resultat før skat blev et underskud på 0,6 mio. kr., hvilket er det samme resultat som for Selskabets egenkapital udgjorde 116,8 mio. kr. ultimo 2011 ud af en balance på 120,9 mio. kr. Som følge af ophøret af samarbejdsaftalen med EDC Mæglerne vil BRFkredits engagement i EDC-Partner blive afviklet. Årsregnskabsmeddelelse for BRFkredit-koncernen

11 RESULTAT I FORHOLD TIL FORVENTNING Ved offentliggørelsen af årsregnskabet for 2011 forventede BRFkredit et positivt resultat for 2012 om end på et fortsat lavt niveau og afhængig af udviklingen i beskæftigelse, renteniveau, beskatning af boliger og i generelle forbrugerforventninger. Basisindtjeningen før nedskrivninger på udlån og tilgodehavender blev 671 mio. kr. for 2012, hvilket var på niveau med Driftsvirkningen af nedskrivninger m.v. blev forøget med 34 mio. kr. til 493 mio. kr. Forøgelsen skyldes særligt, at det gennemsnitlige tab på privatejendomme er steget som følge af faldende ejendomspriser, samt at reservationerne til fremtidige tab er blevet forhøjet af forsigtighedshensyn. Kapitalomkostninger blev reduceret med 19 mio. kr. til 346 mio. kr., og indtjeningen på fondsbeholdningen blev forøget med 136 mio. kr. til 421 mio. kr. i Det faktiske resultat blev herefter et overskud før skat på 252 mio. kr. mod 127 mio. kr. i Resultatet blev således som forventet bedre end i 2011, hvilket ikke mindst skyldes et tilfredsstillende afkast af fondsbeholdningen. FORVENTNINGER TIL 2013 For 2013 forventes et positivt resultat, der dog på grund af lavere placeringsrente og dermed et lavere fondsafkast må påregnes at blive lavere end resultatet for Ud over fondsafkastet vil resultatet være afhængigt af den generelle økonomiske udvikling, herunder ikke mindst udviklingen i tab og nedskrivninger. BESTYRELSESBESLUTNINGER Der er i 2012 ikke vedtaget beslutninger af bestyrelsen, der er omfattet af oplysningspligten i Regler for udstedere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse for BRFkredit-koncernen

12 Supplerende information Kontaktpersoner Adm. direktør Sven A. Blomberg, telefon Direktør Carsten Tirsbæk Madsen, telefon eller mobil Direktør Lars Waalen Sandberg, telefon eller mobil Cheføkonom Ulrikke Ekelund, telefon eller mobil Adresse BRFkredit a/s Klampenborgvej 205 DK-2800 Kgs. Lyngby Telefon: Hjemmeside: brf.dk CVR-nr.: Relevant link På brf.dk kan BRFkredits årsrapport 2012 downloades i pdf-format. Årsregnskabsmeddelelse for BRFkredit-koncernen

13 Resultatopgørelse Beløb i millioner kroner Perioden 1. januar til 31. december BRFkredit-koncernen BRFkredit a/s Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer (- er en udgift) Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat Fordeles således: Aktionærer i BRFkredit a/s I alt Totalindkomst Perioden 1. januar til 31. december BRFkredit-koncernen BRFkredit a/s Årets resultat Indkomst indregnet i anden totalindkomst (direkte på egenkapitalen) Aktier disponible for salg Værdiregulering af domicilejendomme Udskudt skat af anden totalindkomst Årets totalindkomst Fordeles således: Aktionærer i BRFkredit a/s I alt Årsregnskabsmeddelelse for BRFkredit-koncernen

14 Balance Beløb i millioner kroner Pr. 31. december BRFkredit-koncernen BRFkredit a/s Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Obligationer til dagsværdi Aktuelle skatteaktiver Aktiver i midlertidlig besiddelse Andre aktiver m.v Aktier m.v Udskudte skatteaktiver Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Immaterielle aktiver Investeringsejendomme Domicilejendomme Maskiner og inventar (øvrige materielle aktiver) Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Aktiver i alt Årsregnskabsmeddelelse for BRFkredit-koncernen

15 balance, fortsat Beløb i millioner kroner Pr. 31. december BRFkredit-koncernen BRFkredit a/s Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Forpligtelser vedr. aktiver i midlertidig besiddelse Andre passiver m.v Udstedte obligationer til dagsværdi Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Gæld i alt Hensættelse til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Hybrid kernekapital Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud i alt Egenkapital Aktiekapital Overkurs ved emission Akkumulerede værdiændringer Andre reserver Lovpligtige reserver Reserver i serier Øvrige reserver Andre reserver i alt Egenkapital i alt Passiver i alt Årsregnskabsmeddelelse for BRFkredit-koncernen

16 Egenkapitalopgørelse Beløb i millioner kroner BRFkredit-koncernen Aktiekapital 1) Overkurs ved emission Akkumulerede værdiændringer Reserver i serier 2) Øvrige reserver/ Aktier disp. for salg 3) Øvrige reserver/ Overført resultat 4) Egenkapital 1. januar Aktier disponible for salg - egenkapitalen Værdiregulering af domicilejendomme Udskudt skat af egenkapitalbevægelser Indregnet i anden totalindkomst i alt Overført mellem serier Årets resultat Årets indregning på egenkapitalen i alt Udloddet udbytte Egenkapital 31. december I alt Aktier disponible for salg - egenkapitalen Værdiregulering af domicilejendomme Udskudt skat af egenkapitalbevægelser Indregnet i anden totalindkomst i alt Overført mellem serier Årets resultat Årets indregning på egenkapitalen i alt Udloddet udbytte Egenkapital 31. december ) Aktiekapitalen består af A-aktier à 100 kr. samt B-aktier à 100 kr., som alle er fuldt indbetalt. Antallet af aktier er uændret i regnskabsperioden. Hver A-aktie har 10 stemmer, mens hver B-aktie har 1 stemme på selskabets generalforsamling. Der udbetales ligeligt udbytte til A- og B-aktier. Der er ikke udstedt aktieoptioner. Alle aktier ejes af BRFholding a/s. 2) Reserver i serier: Kapital der er afsat til opfyldelse af kapitalkravet i Serier uden tilbagebetalingspligt. 3) Øvrige reserver/aktier disp. for salg: Akkumulerede værdisttigninger på aktier klassiciferet som Disponible for salg (fri reserve). 4) Øvrige reserver/overført resultat: Kapital der er afsat til opfyldelse af kapitalkravet i Instituttet i øvrigt. Årets værdireguleringer på aktier klassificeret som disponible for salg er indregnet direkte på egenkapitalen med -2 mio. kr. (2011: 20 mio. kr.). Årsregnskabsmeddelelse for BRFkredit-koncernen

17 Egenkapitalopgørelse, fortsat Beløb i millioner kroner BRFkredit a/s Aktiekapital Overkurs ved emission Akkumulerede værdiændringer Lovpligtige reserver 1) Reserver i serier Øvrige reserver/ Overført resultat Egenkapital 1. januar Værdiregulering af domicilejendomme Opskrivningshenlæggelse i datterselskab Indregnet i anden totalindkomst i alt Overført mellem serier Årets resultat Årets indregning på egenkapitalen i alt Udloddet udbytte 2) Egenkapital 31. december I alt Værdiregulering af domicilejendomme Opskrivningshenlæggelse i datterselskab Indregnet i anden totalindkomst i alt Overført mellem serier Årets resultat Årets indregning på egenkapitalen i alt Udloddet udbytte 2) Egenkapital 31. december ) Lovpligtige reserver vedrører netto opskrivning af kapitalinteresser efter indre værdis metode. 2) Der kan ikke foretages udlodning af reserver vedrørende posterne: Akkumuleret værdiændringer, Lovpligtige reserver og Reserver i serier. Årsregnskabsmeddelelse for BRFkredit-koncernen

18 Egenkapitalopgørelse, fortsat Beløb i millioner kroner Solvensopgørelse/kapital BRFkredit-koncernen BRFkredit a/s Kernekapital efter fradrag Basiskapital Vægtede poster uden for handelsbeholdningen, herunder ikke-balanceførte poster Operationel risiko Vægtede poster med markedsrisiko m.v Vægtede poster i alt Kernekapitalprocent 15,2 16,0 16,3 17,4 Solvensprocent 15,2 16,0 16,3 17,4 BRFkredits kapitalkrav i henhold til Lov om finansiel virksomhed 124 stk Kernekapitalen og basiskapitalen fremkommer således: Egenkapital Immaterielle aktiver Udskudte skatteaktiver Akkumulerede værdiændringer Kernekapital ekskl. hybrid kernekapital Hybrid kernekapital % af forskel mellem forventet tab og regnskabsmæssig nedskrivning Overskydende fradrag, der ikke kan modregnes i supplerende kapital Kernekapital efter fradrag Supplerende kapital ekskl. hybrid kernekapital Akkumulerede værdiændringer Resterende 50% af forskel mellem forventet tab og regnskabsmæssig nedskrivning Modregning af det overskydende fradrag Basiskapital De resterende 50% af forskel imellem forventet tab og regnskabsmæssig nedskrivning kan modregnes i supplerende kapital ved beregningen af basiskapitalen. Såfremt der ikke er tilstrækkelig supplerende kapital til at foretage modregning i, skal den resterende forskel reguleres allerede i kernekapitalen. Denne regulering var ikke foretaget korrekt tidligere, hvorfor kernekapitalen efter fradrag og kernekapitalprocenten er reguleret i sammenligningstallene. Reguleringen udgør for BRFkredit a/s 194 mio. kr. på kernekapitalen, og -0,3%-point på kernekapitalprocenten, mens reguleringen for BRFkredit-koncernen udgør 190 mio. kr. på kernekapitalen og -0,3%-point på kernekapitalprocenten. Basiskapitalen er ikke påvirket af denne regulering. Årsregnskabsmeddelelse for BRFkredit-koncernen

19 Klampenborgvej 205, 2800 Kgs. Lyngby Tlf , Fax , CVR-nr Design og produktion: BRFkredit DeskTopService Print: BRFkredit Kopicenter

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S, Børsen i Luxemborg og Pressen Meddelelse nr. 15/2014 24. februar 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE for BRFkredit-koncernen 2013 HOVED- OG NØGLETAL FOR BRFKREDIT-KONCERNEN * Beløb

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs A/S Luxembourg Stock Exchange Pressen. Meddelelse nr. 28/2007 23. august 2007. Halvårsrapport 2007.

Til OMX Københavns Fondsbørs A/S Luxembourg Stock Exchange Pressen. Meddelelse nr. 28/2007 23. august 2007. Halvårsrapport 2007. Til OMX Københavns Fondsbørs A/S Luxembourg Stock Exchange Pressen Meddelelse nr. 28/2007 23. august 2007 Halvårsrapport 2007 Side 1 af 19 Hovedtal for BRFkredit koncernen (BRFkredit) Basis- /beholdningsindtjening

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S, Børsen i Luxemborg og Pressen. Meddelelse nr. 53/ maj delårsrapport

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S, Børsen i Luxemborg og Pressen. Meddelelse nr. 53/ maj delårsrapport Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S, Børsen i Luxemborg og Pressen Meddelelse nr. 53/2012 21. maj 2012 delårsrapport for BRFkredit-koncernen 1. kvartal 2012 HOVED- OG NØGLETAL FOR BRFKREDIT-koncernen * Basis-/beholdningsindtjening

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til NASDAQ OMX København og pressen 6. november 2008 KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2008) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat 711 mio. kr. er på niveau med resultatet

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Halvårsrapport 2011 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr

Halvårsrapport 2011 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr Halvårsrapport 2011 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit - hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2011 2010 2009 2008 2007 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

19. maj 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen

19. maj 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 19. maj 2010 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. KVARTALSRAPPORT 2010 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2010) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat blev 388 mio. kr. mod 270 mio. kr. i 1.

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106 Side 92 af 106 ROE - forrentning af EK 2013 2012 2011 2010 2009 Jyske Bank 10,92 4,04 3,79 5,91 4,00 Vestjysk Bank -46,90-106,63-21,98 0,28-3,04 Jyske Bank mio. kr Resultat 1808 595 516 764 465 Egenkapital

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til OMX Den Nordiske Børs, København og pressen 14. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2008) PERIODEN KORT FORTALT Fremgang i resultatet i forhold til Basisindtægterne

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003 Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. februar 2004 Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar 2003 31. december 2003 Kontakt: Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2002

Halvårsrapport 1. halvår 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2002 22. august 2002 Halvårsrapport 1. halvår 2002 Realkredit Danmark 1. halvår 2002 1/13 Realkredit Danmark koncernen BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT 1. halvår 1. halvår

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2004

Halvårsrapport 1. halvår 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 6 17. august 2004 Halvårsrapport 1. halvår 2004 Realkredit Danmark 1. halvår 2004 1/15 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. halvår 1. halvår Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30.

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november 2006 Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. september 2006) PERIODEN KORT FORTALT Normaliseret realkreditmarked i 2006 Markedets

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012

Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012 Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012 Side 1 af 18 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold, der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Investorrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for de første tre kvartaler af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for de første tre kvartaler af 2015. Den 22. oktober 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for de første tre kvartaler af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

12. maj NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen. 1. KVARTALSRAPPORT 2011 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2011)

12. maj NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen. 1. KVARTALSRAPPORT 2011 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2011) Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 12. maj 2011 1. KVARTALSRAPPORT 2011 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2011) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening før nedskrivninger blev 245 mio. kr. mod 265

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2006 31. oktober 2006 Realkredit Danmark 1.-3. kvartal 2006 1/13 Hovedtal - Realkredit Danmark koncernen PERIODENS RESULTAT 1.-3. kvartal 1.-3.

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 31. maj 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2013 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 11. november 2010 KVARTALSRAPPORT 2010 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2010) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat blev 931 mio. kr. mod 803 mio. kr.

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

årsrapport for BRFkredit-koncernen 2012

årsrapport for BRFkredit-koncernen 2012 årsrapport for BRFkredit-koncernen 2012 Kort om BRFkredit-koncernen * Mission BRFkredit finansierer fast ejendom og tilbyder dertil knyttede finansielle produkter og services. VIsion Konkurrencedygtig

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere