Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING"

Transkript

1 INDLEDNING De 450 mio. mennesker, der bor i Den Europæiske Union, har forskellig etnisk, kulturel og sproglig baggrund. Sprogforholdene i de europæiske lande er komplekse - formet som de er af historien, geografiske faktorer og indbyggernes mobilitet. Der er i dag 20 officielle EU-sprog 1, og der tales på EU's område omkring 60 andre europæiske og ikke-europæiske sprog. Begrebet flersprogethed betegner både det forhold, at der inden for et bestemt geografisk område tales flere forskellige sprog, og det forhold, at en person kan flere sprog. Flersprogethed i begge betydninger er et karakteristisk træk ved Europa. Det er en stor fordel at kunne fremmedsprog. Sprog er nøglen til at forstå andre menneskers måde at leve på og dermed til interkulturel tolerance. Samtidig gør kendskab til sprog det lettere at arbejde, studere og rejse i hele Europa og at kommunikere med andre kulturer. Den Europæiske Union er en ægte flersproget institution, som har som ideal at kunne rumme og samle en hel række forskellige kulturer og sprog. Europa-Kommissionen vedtog derfor i november 2005 sin første meddelelse om flersprogethed 2. De tre hovedmål med Kommissionens politik inden for flersprogethed er at tilskynde til sprogindlæring, at fremme en sund flersproget økonomi og at give alle EU-borgere adgang til EU-lovgivning, -procedurer og -informationer på deres eget sprog. Mellem den 5. november og 7. december 2005 blev borgere 3 i de 25 EU-lande og i Bulgarien, Rumænien, Kroatien og Tyrkiet spurgt om deres erfaringer med og opfattelse af flersprogethed som led i Eurobarometer-undersøgelse I dette resumé fokuseres der på tre emner, som er afgørende i et flersproget samfund: det langsigtede mål, at alle EU's borgere skal kunne tale to sprog ud over deres modersmål 4 livslang sproglæring, der skal starte allerede i en meget tidlig alder 5 betydningen af uddannelse. 1 De officielle EU-sprog er dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk. Irsk bliver det 21. officielle sprog pr. 1. januar Efter Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse vil der være 23 officielle EU-sprog. 2 KOM(2005) 596: En ny rammestrategi for flersprogethed 3 I hvert land omfatter undersøgelsen personer på mindst 15 år, der er statsborgere i et EU-land. I de tiltrædende lande og kandidatlandene omfatter undersøgelsen statsborgere i disse lande og statsborgere fra EU-lande, der bor i disse lande, og som behersker det pågældende lands statssprog så godt, at de kan besvare spørgeskemaet. 4 KOM(2003) 449: Fremme af sprogindlæring og sproglig mangfoldighed: Handlingsplan Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde i Barcelona i marts 2002:

2 UDGANGSPUNKT Den Europæiske Union er flersproget på to måder: der tales mange forskellige europæiske sprog inden for EU's område, og mange borgere kan flere sprog. Sprogkundskaberne er dog ikke jævnt fordelt over hele Europa, og der er stadig god grund til at tilskynde befolkningen til at lære fremmesprog. D48a Hvad er dit modersmål? MODERSMÅL - SVAR I % (UDEN HJÆLP - FLERE SVAR MULIGT) 6 Statssprog, officielle sprog, der har officiel status i EU 7 Andre officielle EU-sprog 8 Andre sprog 9 BE Hollandsk 56 %, fransk 38 %, tysk 0,4 % 5 % 3 % CZ 98 % 2 % 0,7 % DK 97 % 2 % 2 % DE 90 % 3 % 8 % EE 82 % 1 % 18 % EL 99 % 0,2 % 0,7 % ES Spansk 89 %, catalansk 10 9 %, galisisk 11 5 %, baskisk 12 1 % 1 % 2 % FR 93 % 6 % 3 % IE Engelsk 94 %, irsk 11 % 2 % 0,2 % IT 95 % 5 % 1 % CY 98 % 2 % 1 % LV 73 % 1 % 27 % LT 88 % 5 % 7 % LU Luxembourgsk 77 %, fransk 6 %, tysk 4 % 14 % 0,8 % HU 100 % 0,8 % 0,6 % MT 97 % maltesisk, 2 % engelsk 0,6 % - NL 96 % 3 % 3 % AT 96 % 3 % 2 % PL 98 % 1 % 1 % PT 100 % 0,6 % 0,1 % SI 95 % 1 % 5 % SK 88 % 12 % 2 % FI Finsk 94 %, svensk 5 % 0,8 % 0,4 % SE 95 % 5 % 2 % UK 92 % 3 % 5 % BG 90 % 0,4 % 11 % HR 98 % 1 % 0,8 % RO 95 % 6 % 0,7 % TR 93 % 0,5 % 7 % 6 Spørgsmålet giver mulighed for flere svar, dvs. respondenterne kan nævne flere sprog som deres modersmål. Der kan også svares "ved ikke". Procenttallene for de sprog, der tales i et givet land, kan derfor sammenlagt give over eller under 100 %. Svarene er givet spontant og indkodet i en færdig liste. 7 Statssprog har en officiel status i et land. Officielle sprog har en officiel status i en bestemt region i et land eller i hele staten. Regionale sprog med officiel status i EU er catalansk, galisisk og baskisk. 8 Kategorien "andre officielle EU-sprog" omfatter de officielle EU-sprog, som tales i et land, hvor de ikke er statssprog. 9 Kategorien "andre sprog" omfatter ikke-europæiske sprog og regionale sprog og mindretalssprog, som ikke har status som officielle EU-sprog. 10 Catalansk er beskyttet ved statutten for den selvstyrende region Catalonien (4/1979), hvori det hedder, at catalansk og castiliansk er de officielle sprog i Catalonien. Lov nr. 7/1983 om sprogstandardisering i Catalonien er erstattet af lov om sprogpolitik (lov nr. af 7. januar 1998). 11 Galisisk er beskyttet ved statutten for den selvstyrende region Galicien (1982), hvori det hedder, at både galisisk og castiliansk er de officielle sprog. Loven om sprogstandardisering (1983) fremmer galisisk i alle dele af samfundet. 12 Baskisk er beskyttet ved statutten for den selvstyrende region Baskerlandet (1979), hvori det hedder, at både baskisk og castiliansk (spansk) er officielle sprog i Baskerlandet

3 Det er ikke overraskende, at de fleste europæeres modersmål er et af deres lands statssprog. 100 % af ungarerne og portugiserne anfører deres respektive statssprog som deres modersmål. I hvert land er der imidlertid registreret et mindretal, der har enten et officielt EU-sprog, som ikke er statssproget, eller et ikke-europæisk sprog som deres modersmål. 14 % af respondenterne i Luxembourg anfører, at de taler et andet EU-sprog end et af de tre statssprog. Det skyldes, at der bor et stort portugisisk mindretal i landet (modersmål 9 %), og at der er mange internationale institutioner i Luxembourg. I Slovakiet anfører 10 % af respondenterne, at de har ungarsk som modersmål 13. Hvad angår ikke-eu-sprog har en stor del af befolkningen i Letland og Estland russisk som modersmål (henholdsvis 26 % og 17 %), hvilket har historiske og geografiske årsager. Det samme fænomen ses i kandidatlandet Bulgarien, hvor 8 % af respondenterne anfører tyrkisk som modersmål. For nogle EU-borgere er modersmålet sproget i det land, de kommer fra, uden for EU. Det gælder lande, der traditionelt har mange indvandrere, f.eks. Tyskland, Frankrig og Det Forenede Kongerige. 56 % af borgerne i EU-landene kan føre en samtale på et sprog, der ikke er deres modersmål. Det er 9 procentpoint mere end i 2001 i de daværende 15 EUlande % af luxembourgerne, 97 % af slovakkerne og 95 % af letterne anfører, at de kan mindst ét fremmedsprog. D48b-d Hvilke sprog taler du godt nok til, at du kan føre en samtale på det, foruden dit modersmål? Mindst et sprog 56% Mindst to sprog 28% Mindst tre sprog 11% Ingen 44% 0% 60% Hvad angår det mål, at alle EU-borgere skal have kendskab til to sprog ud over deres modersmål, anfører 28 % af respondenterne, at de taler to fremmedsprog så godt, at de kan føre en samtale. Denne tendens er særlig tydelig i Luxembourg (92 %), Nederlandene (75 %) og Slovenien (71 %). 11 % af respondenterne svarer, at de kan mindst tre sprog ud over deres modersmål. 13 Loven om mindretalssprog blev vedtaget i Slovakiet den 10. juli Den giver mulighed for at anvende mindretalssprog i de offentlige myndigheder på lokalt plan, hvis mindst 20 % af befolkningen i området tilhører en mindretalsgruppe. 14 Eurobarometer-undersøgelse

4 Næsten halvdelen af respondenterne, nemlig 44 %, svarer dog, at de ikke kender noget andet sprog end deres modersmål. I seks EU-lande er dette oven i købet den største del af befolkningen (Irland (66 %), Det Forenede Kongerige (62 %), Italien (59 %), Ungarn (58 %), Portugal (58 %) og Spanien (56 %). Engelsk er stadig det mest udbredte fremmedsprog i Europa. 38 % af EU-borgerne anfører, at de kan engelsk nok til at føre en samtale. I 19 ud af de 29 undersøgte lande er engelsk det sprog, der beherskes bedst ud over modersmålet. Denne tendens er mest udpræget i Sverige (89 %), Malta (88 %) og Nederlandene (87 %). 14 % af europæerne anfører, at de kan enten fransk eller tysk ud over deres modersmål. Fransk er det mest udbredte fremmedsprog i Det Forenede Kongerige (23 %) og Irland (20 %), mens Tjekkiet og Ungarn er de lande, hvor der er flest, der kan tysk (henholdsvis 28 % og 25 %). Spansk og russisk er med hver 6 % med i den gruppe på fem sprog, som flest borgere i EU har kendskab til ud over deres modersmål. Det er ikke overraskende, at statssprogene i de folkerigeste EU-lande er de mest udbredte modersmål i EU. Tysk er det sprog, som flest har som modersmål (18 %). Når disse tal kombineres med tallene for kendskab til fremmedsprog, fremgår det, at engelsk klart er det mest udbredte sprog i EU, idet over halvdelen af respondenterne (51 %) taler det enten som modersmål eller som fremmedsprog. De mest udbredte fremmedsprog i EU - % Modersmål Fremmedsprog I alt Engelsk 13% 38% 51% Tysk 18% 14% 32% Fransk 12% 14% 26% Italiensk 13% 3% 16% Spansk 9% 6% 15% 10% Polsk 9% 1% Russisk 6% 7% Der er dog stor spredning i sprogkundskaberne, både geografisk og sociodemografisk set. I små EU-lande med flere statssprog, mindre udbredte "indfødte sprog" og god "sprogudveksling" med nabolandene er befolkningerne ret gode til sprog. Det gælder f.eks. i Luxembourg, hvor 92 % taler mindst to sprog. De, der bor i sydeuropæiske lande eller i lande, hvor et af de større europæiske sprog er statssprog, synes at have mere beskedne sprogkundskaber. Kun 5 % af tyrkerne, 13 % af irerne og 16 % af italienerne kan mindst to sprog ud over deres modersmål. En typisk "flersproget" europæer er ung, veluddannet eller stadig under uddannelse, født i et andet land end bopælslandet, bruger fremmedsprog i sit arbejde og er indstillet på at lære nyt. Deraf følger, at en stor del af det europæiske samfund ikke nyder godt af fordelene af flersprogetheden

5 Samtidig viser EU-borgerne kun begrænset interesse for at lære sprog. 18 % af EU-borgerne svarer, at de inden for de sidste to år har været i gang med at lære fremmedsprog eller forbedre deres kendskab til fremmedsprog, og 21 % svarer, at de har til hensigt at gøre det inden for det kommende år. Det fremgår altså, at omkring 1 ud af 5 europæere kan betegnes som en aktiv sprogelev 15, som for nylig har forbedret sine sprogkundskaber eller har til hensigt at gøre det inden for det næste år. Kun 12 % af respondenterne har inden for det sidste år forbedret deres sprogkundskaber og har også til hensigt at gøre det inden for det næste år, hvorved de får status som meget aktive sprogelever. De tre faktorer, der ofte nævnes som årsag til ikke at lære sprog, er: manglende tid (34 %), manglende motivering (30 %) og prisen for sprogundervisning (22 %). Samme mønster gør sig gældende, når man spørger, hvad der kunne tilskynde til at forbedre sprogkundskaberne: gratis sprogkurser (26 %) og fleksibel sprogundervisning, der kan indpasses i tidsplanen (18 %). Generelt bliver begrundelsen for at lære sprog mere og mere knyttet til det praktiske udbytte, f.eks. muligheden for at anvende sprogkundskaberne på arbejdet (32 %) eller for at arbejde i udlandet (27 %) sammenlignet med resultaterne fire år tidligere. Der er dog stadig mange, der anfører "blødere" motiver, f.eks. for at bruge fremmedsprog på ferier i udlandet eller for personlig tilfredsstillelse (27 %). QA5 Hvad ville være dine vigtigste grunde til at lære et nyt sprog? EB 54.1/2001 EB 64.3/2005 For at bruge det på ferier i udlandet For at bruge det på arbejdet (inklusive forretningsrejser i udlandet) For personlig tilfredsstillelse For at kunne arbejde i et andet land For at få et bedre job (i mit eget land) For at kunne forstå folk fra andre kulturer For at kunne et sprog, som tales mange steder verden over For at møde mennesker fra andre lande For at kunne studere i et andet land 6% 35% 32% 26% 27% 37% 27% 18% 23% 22% 21% 24% 17% 20% 17% 21% 14% 47% 0% 50% 15 Meget aktiv sprogelev = har både lært sprog/forbedret sine sprogkundskaber inden for de seneste to år og har til hensigt at gøre det inden for det næste år. Aktiv sprogelev = har enten lært fremmedsprog eller forbedret sine sprogkundskaber inden for de sidste to år eller har til hensigt at gøre inden for det næste år. Ikke aktiv sprogelev = har hverken lært fremmedsprog eller forbedret sine sprogkundskaber inden for de sidste to år eller har til hensigt at gøre det inden for det næste år

6 UDFORDRINGERNE Den nuværende situation indebærer betydelige udfordringer for fremtiden set i relation til de mål, der er sat for et europæisk flersproget samfund. Blandt disse udfordringer er at give borgerne mulighed for at lære sprog, at opfylde målsætningerne gennem EU's politik og at nå frem til, at borgerne i EU behersker deres modersmål og to andre sprog. Europæerne er bemærkelsesværdigt enige om, at det er godt at kunne flere sprog. 83 % mener, at kendskab til fremmedsprog er eller kunne være nyttigt for dem personligt, og over halvdelen (53 %) anser kendskab til fremmedsprog for at være meget nyttigt. Kun 16 % af respondenterne kan ikke se nogen fordele ved flersprogethed. Næsten alle i Sverige (99 %), Cypern (98 %) og Luxembourg (97 %) erkender fordelene, og selv i landene med den laveste opbakning (Portugal og Grækenland) mener tre ud af fire borgere, at sprogkundskaber er nyttige. QA1 Mener du, at kendskab til fremmedsprog er, eller kunne være, meget nyttigt, forholdsvis nyttigt, ikke særligt nyttigt eller slet ikke nyttigt for dig personligt? Meget nyttigt Forholdsvis nyttigt Ikke særligt nyttigt Slet ikke nyttigt Ved ikke 53% 30% 8% 8% 0% 50% 100% Denne opbakning gælder også holdningen til, hvordan spørgsmålet om flersprogethed skal gribes an politisk, idet 67 % af respondenterne er enige i, at sprogundervisning bør være en politisk prioritering, og 29 % er endda fuldstændig enige i dette synspunkt. I 26 ud af de 29 undersøgte lande er det størstedelen af borgerne, der deler denne holdning. Tendensen gør sig særlig tydeligt gældende i de sydeuropæiske lande, hvor sprogkundskaberne er begrænsede. 87 % af cyprioterne og 82 % af grækerne ønsker, at sprogundervisning skal være en politisk prioritering, mens størstedelen af borgerne i kandidatlandet Kroatien (55 % er uenige) og i Finland (53 %) ikke har denne holdning. QA12.1 Fortæl mig venligst, i hvilken grad du er enig eller uenig i følgende: Sprogundervisning burde være en politisk prioritering - % EU Fuldstændig enig Tilbøjelig til at være enig 29% 38% 19% 9% 6% 0% 50% 100% - 6 -

7 Målet om, at man skal kunne tale sit modersmål plus to fremmedsprog støttes lidt forbeholdent af europæerne, idet 50 % af dem er enige i, at alle i EU bør kunne tale to sprog ud over deres modersmål. 44 % af respondenterne er uenige. 28 % af europæerne angiver, at de kan føre en samtale på to fremmedsprog. Der er store forskelle landene imellem. Det ser ud til, at landene i Syd- og Østeuropa i højere grad støtter denne målsætning. Det gælder særlig Polen (75 %), Grækenland (74 %) og Litauen (69 %). Sverige (27 %) og det tiltrædende land Bulgarien (27 %) har den laveste tilslutning til tanken om, at alle skal kunne tale mindst to sprog ud over deres modersmål. Dette mål blev første gang bragt på bane i Barcelona i marts 2002 af stats- og regeringscheferne 16, som opfordrede til, at der allerede i en meget tidlig alder skal undervises i mindst to fremmedsprog. Dette er et langsigtet mål, og det gælder nu om at fortsætte indsatsen. Der er opbakning til idéen, idet 84 % af europæerne er enige i, at alle i Den Europæiske Union bør kunne tale et sprog ud over deres modersmål. 16 Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde i Barcelona i marts 2002:

8 - 8 -

9 UDDANNELSE ER VEJEN FREM Uddannelsessystemerne i de enkelte lande og de kommende generationer har afgørende betydning, når vi skal imødegå de udfordringer, som flersprogetheden stiller os over for. Som kommissionsmedlem Jan Figel (med ansvar for uddannelse, kultur og flersprogethed) udtrykker det, så vil "dagens unge i fuldt omfang [...] bidrage til at berige Europas flersprogede samfund" 17. QA7a Jeg vil nu nævne en række metoder til at lære et fremmed sprog på. Fortæl mig venligst, hvilke af disse metoder du allerede har benyttet - % EU Sprogundervisning i skolen 65% Klasseundervisning med en lærer 22% Ingen af disse 18% Uformel samtale med en person, som har sproget som sit modersmål 16% Lange eller hyppige besøg i et land, hvor sproget tales 15% Har selv lært det ved at læse bøger 13% Samtaler med en, som har sproget som sit modersmål (f.eks. en time på dit sprog, en time på hans/hendes sprog) 12% Ved at se film i original version (biograf/tv) 10% Har selv lært det ved hjælp af audiovisuelt materiale (lydbånd, CD, video osv.) 10% 0% 70% Det er i skolen og især i de ældste klasser, europæerne lærer sprog. Et stort flertal på 65 % anfører, at sprogtimerne i skolen er den måde, de har lært fremmedsprog på. På spørgsmålet om, hvor de har forbedret deres sprogkundskaber, svarede 59 %, at det var i de ældste klasser i skolen, og 24 %, at det var i grundskolen. For mange europæere er skolen tilsyneladende det eneste sted, hvor de nogensinde lærer fremmedsprog. Der er bred enighed blandt europæerne om, at det er vigtigt at unge lærer fremmedsprog. 73 % af EU-borgerne svarer, at bedre jobmuligheder er hovedbegrundelsen for, at unge bør kunne andre sprog end deres modersmål, fulgt af 38 % af respondenterne, der anfører sprogets globale status som en begrundelse for, at unge bør læse sprog. Næsten ingen (0,4 %) finder, at det ikke er vigtigt for unge at erhverve sprogkundskaber. 17 Pressemeddelelse i anledning af den europæiske sprogdag den 26. september =EN&guiLanguage=en - 9 -

10 Størstedelen af europæerne finder, at den bedste alder at begynde undervisningen i både første og andet fremmedsprog er fra seksårsalderen og frem (henholdsvis 55 % og 64 %), med andre ord i grundskolen. Hvad angår spørgsmålet om tidligt at begynde at lære to fremmedsprog, ville 39 % af EU-borgerne acceptere, at børn begynder at lære det første fremmedsprog ud over deres modersmål før seksårsalderen. Kun 17 % af respondenterne har dog denne holdning, hvad angår det andet fremmedsprog. 77 % af EU-borgerne finder, at børn skal lære engelsk som deres første fremmedsprog. Engelsk er nummer et i alle de lande, der har deltaget i undersøgelsen, undtagen Det Forenede Kongerige, Irland og Luxembourg. Herefter kommer fransk med 33 % og tysk, som 28 % af respondenterne har anført som svar. QA2b Og hvilke to sprog, ud over dit modersmål, mener du, at børn bør lære? 18 Engelsk Fransk Tysk Spansk Russisk Italiensk Svensk EU25 77 % 33 % 28 % 19 % 3 % 2 % 0 % BE 88 % 50 % 7 % 9 % 0 % 1 % - CZ 89 % 9 % 66 % 4 % 9 % 0 % - DK 94 % 13 % 62 % 13 % 0 % 0 % 0 % DE 89 % 45 % 3 % 16 % 6 % 2 % - EE 94 % 6 % 22 % 1 % 47 % 0 % 1 % EL 96 % 34 % 50 % 3 % 0 % 6 % - ES 85 % 44 % 14 % 4 % 0 % 1 % - FR 91 % 2 % 24 % 45 % 0 % 6 % - IE 3 % 64 % 42 % 35 % 1 % 4 % 0 % IT 84 % 34 % 17 % 17 % 0 % 0 % - CY 98 % 49 % 19 % 2 % 4 % 4 % 0 % LV 94 % 6 % 28 % 1 % 42 % 0 % 0 % LT 93 % 6 % 34 % 2 % 43 % 0 % 0 % LU 59 % 83 % 43 % 2 % 0 % 1 % - HU 85 % 4 % 73 % 3 % 2 % 2 % - MT 90 % 24 % 13 % 2 % - 61 % - NL 90 % 22 % 40 % 21 % 0 % 0 % - AT 84 % 29 % 2 % 10 % 4 % 11 % - PL 90 % 7 % 69 % 1 % 10 % 1 % - PT 90 % 60 % 8 % 7 % - 0 % - SI 96 % 6 % 69 % 3 % 0 % 12 % 0 % SK 87 % 7 % 75 % 3 % 6 % 1 % 0 % FI 85 % 10 % 24 % 3 % 10 % 0 % 38 % SE 99 % 17 % 35 % 31 % 1 % 0 % 1 % UK 5 % 71 % 34 % 39 % 1 % 3 % - BG 87 % 13 % 49 % 5 % 14 % 1 % - HR 82 % 5 % 69 % 2 % 0 % 14 % - RO 64 % 34 % 17 % 7 % 2 % 8 % - TR 72 % 12 % 52 % 1 % 2 % 1 % - = Første sprog = Andet sprog 18 I tabellen er de sprog fremhævet, som er anført hyppigst og næsthyppigst i landene

11 Ud over undervisningen i skolen er der mange andre måder at lære sprog på, og det kan ske i mange forskellige sammenhænge. Forskningen viser f.eks., at undertekster på film og tv kan tilskynde til og lette sprogindlæring. I de lande, hvor der normalt anvendes undertekster, går respondenterne meget ind for at se udenlandske film og programmer på originalsproget. Det gælder for 94 % af svenskerne og danskerne og 93 % af finnerne. Det er også de lande, hvor borgerne generelt er gode til flere sprog. Gennemsnitligt 10 % af EU-borgerne anfører, at de har lært sprog ved at se film på originalsproget. Størstedelen af europæerne, nemlig 56 %, foretrækker dog at se udenlandske film og programmer i eftersynkroniseret form frem for i originalversionen med undertekster. Denne tendens er særlig tydelig i Ungarn (84 %) og i Tjekkiet (78 %). QA11.8 Fortæl mig venligst, om du er tilbøjelig til at være enig eller uenig i følgende udsagn. Jeg foretrækker, at udenlandske film og programmer er med undertekster, frem for at de er eftersynkroniseret - % EU Tilbøjelig til at være enig Tilbøjelig til at være uenig Ved ikke 1 v 37% 56% 6% 0% 50% 100% KONKLUSION I lyset af de mål, der er sat for et flersproget Europa, kan situationen vurderes som lovende. Sammenlignet med resultaterne af Eurobarometer-undersøgelserne i har udviklingen i de sidste fire år været positiv: Antallet af EU-borgere, som har kendskab til mindst et fremmedsprog, er steget lineært fra 47 % i 2001 til 56 % i Europæerne føler selv, at de er blevet bedre til sprog. Sammenlignet med resultaterne i 2001 er andelen af borgere, der kan engelsk og spansk steget med 4 procentpoint, og andelen af borgere, der taler fransk og tysk meget godt, er steget med henholdsvis tre og to procentpoint 20. I dag mener flere europæere, at kendskab til et fremmedsprog er nyttigt, sammenlignet med for fire år siden (83 % i 2005 sammenlignet med 72 % i 2001). 19 Eurobarometer-undersøgelse 54.1: Europeans and Languages og Eurobarometer-undersøgelse Russisk indgik ikke i Eurobarometer-undersøgelse EB

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2009 K(2009) 1201 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19.2.2009 om ændring af de i bilagene til denne beslutning

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Europæisk Vejskat Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Form 1500-04/2016 AL Albanien T T T BE Belgien T D BA Bosnien-Herzegovina T

Læs mere

ZA5944. Flash Eurobarometer 399 (The Electronic Customs Implementation in the EU) Country Questionnaire Denmark

ZA5944. Flash Eurobarometer 399 (The Electronic Customs Implementation in the EU) Country Questionnaire Denmark ZA5944 Flash Eurobarometer 99 (The Electronic Customs Implementation in the EU) Country Questionnaire Denmark A Flashnummer B Landekode C Interviewnummer NACE NACE-kode (stikprøveoplysning) NACE-kode -

Læs mere

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 INDLEDNING Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Oversættelse (DGT) afholder en oversættelseskonkurrence for skoler i EU. Konkurrencen omfatter:

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014 Økonomisk analyse 1. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Repræsentative resultater i de medlemslande inden for Den Europæiske Union Pakke, der indeholder resultater for EU og for Danmark

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 September 2009 Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 1. Formålet med denne information Formålet med denne information er at oplyse kontohaverne i SKB/OBS om, hvilke

Læs mere

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien IP/08/836 Brussels, den 3. juni 2008 EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien Europa-Kommissionen sætter i dag ekstra ind på at få gjort større brug af det gratis fælleseuropæiske

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

MØDER MELLEM BORGERE

MØDER MELLEM BORGERE Støtteansøgning GD for Uddannelse og Kultur EF-handlingsprogrammet til fremme af aktivt medborgerskab i Europa VENSKABSBYSAMARBEJDE Indkaldelse af forslag GD EAC nr. 25/05 MØDER MELLEM BORGERE Læs indkaldelsen

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a)

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 411 (1) ADMODNING OM OPLYSNINGER VEDRØRENDE RET TIL FAMILIEYDELSER I DE MEDLEMSSTATER, HVOR FAMILIEMEDLEMMERNE

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 14/08/2007-17/09/2007 Der er 373 svar ud af 373, der opfylder dine kriterier Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i: DE - Tyskland

Læs mere

Tolkning: Hvor står vi to år efter udvidelsen?

Tolkning: Hvor står vi to år efter udvidelsen? MEMO/0/174 Bruxelles, den 7. april 00 Tolkning: Hvor står vi to år efter udvidelsen? EU har nu i to år haft 5 medlemsstater og 0 officielle sprog. De mange sprog gør EU unik i verden, og for nogle kan

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Felter med en * skal udfyldes. Indledning Hvad er E-PRTR-forordningen?

Læs mere

ZA5907. Flash Eurobarometer 394 (The Role of Public Support in the Commercialization of Innovations) Country Questionnaire Denmark

ZA5907. Flash Eurobarometer 394 (The Role of Public Support in the Commercialization of Innovations) Country Questionnaire Denmark ZA90 Flash Eurobarometer 9 (The Role of Public Support in the Commercialization of Innovations) Country Questionnaire Denmark FL9 Innobarometer 0 A Flashnummer FLA B Landekode FLB C Interviewnummer FLC

Læs mere

KRISE OG ØKONOMISK FORVALTNING V

KRISE OG ØKONOMISK FORVALTNING V Generaldirektoratet for Kommunikation DIREKTORAT C - Forbindelser med Borgerne ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION KRISE OG ØKONOMISK FORVALTNING V Bruxelles, den 21. maj 2012 Europa-Parlamentet

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

UNDERSØGELSE Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation

UNDERSØGELSE Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation Parlameter 2016 Analytisk oversigt Særlig Eurobarometerundersøgelse for Europa- Parlamentet UNDERSØGELSE Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation Forfatter: Jacques

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Frivilligt arbejde og solidaritet mellem generationerne

Frivilligt arbejde og solidaritet mellem generationerne EUROPA-PARLAMENTET Frivilligt arbejde og solidaritet mellem generationerne Rapport Fieldwork: April-maj 2011 Offentliggørelse: Oktober 2011 Special Eurobarometer / Wave 75.2 TNS Opinion & Social Denne

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 Vedr.: Protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2012 KOM(2012) 17 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

Svarstatistik for Flexicurity

Svarstatistik for Flexicurity Svarstatistik for Flexicurity 03/04/2007-10/05/2007 349 responses 0. Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i PL - Polen 47 13,5% NL - Nederlandene 41 11,7% DA - Danmark 38 10,9% CZ -

Læs mere

Fattigdom i EU-landene

Fattigdom i EU-landene Fattigdom i EU-landene EU har en lang tradition for at sætte fokus på fattigdom og social eksklusion. Fattigdomsbilledet i EU-landene er meget forskelligt, det gælder udbredelsen og niveauet. En forklaring

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. APRIL 2003 Det led, der henvises til i artikel 3, stk. 2, skal indsættes

Læs mere

Juvenes Translatores

Juvenes Translatores 1 of 9 2013-05-24 13:31 Juvenes Translatores download regler Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Oversættelse (GD for Oversættelse) afholder en oversættelseskonkurrence for skoler i EU. Konkurrencen

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 89 BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2015 COM(2015) 18 final 2015/0011 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014" økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 15. september 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Europæerne i 2016: Opfattelse og forventninger, bekæmpelse af terrorisme og radikalisering

Europæerne i 2016: Opfattelse og forventninger, bekæmpelse af terrorisme og radikalisering Europæerne i 2016: Opfattelse og forventninger, bekæmpelse af terrorisme og radikalisering Særlig Eurobarometerundersøgelse for Europa- Parlamentet Undersøgelse Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion

Læs mere

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion KLIMAÆNDRINGER 2009 Standard-Eurobarometer (EB 71 EP/Kommissionen): Januar-februar 2009 Første resultater: Europæisk

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 21. august 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

Rapport om vælgerundersøgelse efter valget 2009

Rapport om vælgerundersøgelse efter valget 2009 Særlig EUROBAROMETERUNDERSØGELSE 320 Vælgerundersøgelse efter valget Særlig Eurobarometerundersøgelse EUROPA- PARLAMENTET Europa- Kommissionen Rapport om vælgerundersøgelse efter valget 2009 Feltarbejde:

Læs mere

MEDDELELSE OM ALMINDELIGE UDVÆLGELSESPRØVER EPSO/AD/236-239/12 KONFERENCETOLKE (DA/DE/EN/SK) (2012/C 197 A/02)

MEDDELELSE OM ALMINDELIGE UDVÆLGELSESPRØVER EPSO/AD/236-239/12 KONFERENCETOLKE (DA/DE/EN/SK) (2012/C 197 A/02) C 197 A/6 DA Den Europæiske Unions Tidende 5.7.2012 MEDDELELSE OM ALMINDELIGE UDVÆLGELSESPRØVER EPSO/AD/236-239/12 KONFERENCETOLKE (DA/DE/EN/SK) (2012/C 197 A/02) Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0220 (COD) 12307/17 ADD 1 INST 345 POLGEN 122 FORSLAG fra: modtaget: 13. september 2017 til: Jordi

Læs mere

TABEL I: EU-MEDLEMSSTATERNES FISKERFLÅDER (EU-28) I 2014

TABEL I: EU-MEDLEMSSTATERNES FISKERFLÅDER (EU-28) I 2014 EU-FISKERI I TAL Nedenstående tabeller viser de grundlæggende statistiske oplysninger vedrørende en lang række områder, der er tilknyttet den fælles fiskeripolitik: medlemsstaternes fiskerflåder i 2014

Læs mere

Hvad er Den Europæiske Union?

Hvad er Den Europæiske Union? Hvad er Den Europæiske Union? Den er europæisk fordi den ligger i Europa Den er en union fordi den forener lande og folk Lad os se nærmere på: Hvad har europæerne tilfælles? Hvordan opstod EU? Hvad laver

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu KE-80-09-930-DA-C www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu Er De interesseret i publikationerne fra Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt NOTAT Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (november 2014 maj 2015) Resumé Europa-Kommissionen offentliggør halvårligt

Læs mere

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN,

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN, AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIENS

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 20-13 ERU Alm.del Bilag 203 Offentligt NOTAT Implementering af EU's indre markedslovgivning Resumé Kommissionens seneste resultattavle for det indre marked (Internal

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

50-ÅRS-DAGEN FOR UNDERTEGNELSEN AF ROM-TRAKTATEN

50-ÅRS-DAGEN FOR UNDERTEGNELSEN AF ROM-TRAKTATEN 50-ÅRS-DAGEN FOR UNDERTEGNELSEN AF ROM-TRAKTATEN GRAFISK VEJLEDNING Logo Logoet Logoets størrelse Respektafstand Anvendelse af farver i forbindelse med logoet Nationale sprogversioner Det er ikke tilladt

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette eksponeringer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

FLASH EB 266 KVINDERNE OG VALGET TIL EUROPA PARLAMENTET. Sammenfattende analyse

FLASH EB 266 KVINDERNE OG VALGET TIL EUROPA PARLAMENTET. Sammenfattende analyse Bruxelles, den 2. marts 2009 FLASH EB 266 KVINDERNE OG VALGET TIL EUROPA PARLAMENTET Sammenfattende analyse På aftenen for kvindernes internationale kampdag og i lyset af det forestående valg til Europa

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit Effektive løsninger på dine problemer i Europa ec.europa.eu/solvit KEND DIN RET At bo, arbejde og studere i det EU-land, du vil, er en af dine grundlæggende rettigheder i EU. Virksomheder har desuden ret

Læs mere

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 17. oktober 2007 En ny Ioannina-afgørelse Man har på det seneste i de europæiske medier

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4..3 COM(3) 856 final ANNEXES to 3 BILAG til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Solidaritetsfond Årsrapport DA DA BILAG I: TÆRSKELVÆRDIER FOR STØRRE KATASTROFER

Læs mere

Status på tilbuddet om modersmålsundervisning i Københavns Kommune

Status på tilbuddet om modersmålsundervisning i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Modersmålsundervisningen i Københavns Kommune Børne- og Ungdomsudvalget har bedt om et notat om effekter ved modersmålsundervisning,

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre?

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? Plan arbejder på verdensplan for at opnå varige forbedringer for børn, der lever under fattige

Læs mere

Europa-Parlamentet Eurobarometer (EB/EP 84.1) Parlemeter Del II ANALYTISK OVERBLIK

Europa-Parlamentet Eurobarometer (EB/EP 84.1) Parlemeter Del II ANALYTISK OVERBLIK Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, 30 november 2015 Europa-Parlamentet Eurobarometer (EB/EP 84.1) Parlemeter 2015 - Del II ANALYTISK OVERBLIK

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23 AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

ZA6650. Flash Eurobarometer 428 (Businesses Attitudes Towards Corruption in the EU) Country Questionnaire Denmark

ZA6650. Flash Eurobarometer 428 (Businesses Attitudes Towards Corruption in the EU) Country Questionnaire Denmark ZA660 Flash Eurobarometer 8 (Businesses Attitudes Towards Corruption in the EU) Country Questionnaire Denmark A Flashnummer B Landekode C Interviewnummer NACE NACE-kode (stikprøveoplysning) NACE-kode -

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 22 JUR 229 OC 407 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Rådets forordning om ændring af forordning nr. 1 af 15. april 1958

Læs mere

Oversættelse i Kommissionen: Hvor står vi to år efter udvidelsen?

Oversættelse i Kommissionen: Hvor står vi to år efter udvidelsen? MEMO/06/173 Bruxelles, den 27. april 2006 Oversættelse i Kommissionen: Hvor står vi to år efter udvidelsen? EU har nu i to år haft 25 medlemsstater og 20 officielle sprog og forbereder sig allerede på

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0057 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0057 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0057 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.2.2013 COM(2013) 57 final 2013/0036 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af visse direktiver vedrørende transportpolitik

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0524 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0524 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0524 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.9.2007 KOM(2007) 524 endelig KOMMISSIONENS TREDJE RAPPORT i henhold til Rådets rammeafgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0700 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0700 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0700 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.11.2015 COM(2015) 700 final UDKAST TIL KOMMISSIONENS OG RÅDETS FÆLLES RAPPORT OM BESKÆFTIGELSEN Ledsagedokument til

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.10.2013 COM(2013) 674 final 2013/0322 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions og

Læs mere

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 2 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Union vegne og midlertidig anvendelse af aftalen mellem

Læs mere