Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING"

Transkript

1 INDLEDNING De 450 mio. mennesker, der bor i Den Europæiske Union, har forskellig etnisk, kulturel og sproglig baggrund. Sprogforholdene i de europæiske lande er komplekse - formet som de er af historien, geografiske faktorer og indbyggernes mobilitet. Der er i dag 20 officielle EU-sprog 1, og der tales på EU's område omkring 60 andre europæiske og ikke-europæiske sprog. Begrebet flersprogethed betegner både det forhold, at der inden for et bestemt geografisk område tales flere forskellige sprog, og det forhold, at en person kan flere sprog. Flersprogethed i begge betydninger er et karakteristisk træk ved Europa. Det er en stor fordel at kunne fremmedsprog. Sprog er nøglen til at forstå andre menneskers måde at leve på og dermed til interkulturel tolerance. Samtidig gør kendskab til sprog det lettere at arbejde, studere og rejse i hele Europa og at kommunikere med andre kulturer. Den Europæiske Union er en ægte flersproget institution, som har som ideal at kunne rumme og samle en hel række forskellige kulturer og sprog. Europa-Kommissionen vedtog derfor i november 2005 sin første meddelelse om flersprogethed 2. De tre hovedmål med Kommissionens politik inden for flersprogethed er at tilskynde til sprogindlæring, at fremme en sund flersproget økonomi og at give alle EU-borgere adgang til EU-lovgivning, -procedurer og -informationer på deres eget sprog. Mellem den 5. november og 7. december 2005 blev borgere 3 i de 25 EU-lande og i Bulgarien, Rumænien, Kroatien og Tyrkiet spurgt om deres erfaringer med og opfattelse af flersprogethed som led i Eurobarometer-undersøgelse I dette resumé fokuseres der på tre emner, som er afgørende i et flersproget samfund: det langsigtede mål, at alle EU's borgere skal kunne tale to sprog ud over deres modersmål 4 livslang sproglæring, der skal starte allerede i en meget tidlig alder 5 betydningen af uddannelse. 1 De officielle EU-sprog er dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk. Irsk bliver det 21. officielle sprog pr. 1. januar Efter Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse vil der være 23 officielle EU-sprog. 2 KOM(2005) 596: En ny rammestrategi for flersprogethed 3 I hvert land omfatter undersøgelsen personer på mindst 15 år, der er statsborgere i et EU-land. I de tiltrædende lande og kandidatlandene omfatter undersøgelsen statsborgere i disse lande og statsborgere fra EU-lande, der bor i disse lande, og som behersker det pågældende lands statssprog så godt, at de kan besvare spørgeskemaet. 4 KOM(2003) 449: Fremme af sprogindlæring og sproglig mangfoldighed: Handlingsplan Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde i Barcelona i marts 2002:

2 UDGANGSPUNKT Den Europæiske Union er flersproget på to måder: der tales mange forskellige europæiske sprog inden for EU's område, og mange borgere kan flere sprog. Sprogkundskaberne er dog ikke jævnt fordelt over hele Europa, og der er stadig god grund til at tilskynde befolkningen til at lære fremmesprog. D48a Hvad er dit modersmål? MODERSMÅL - SVAR I % (UDEN HJÆLP - FLERE SVAR MULIGT) 6 Statssprog, officielle sprog, der har officiel status i EU 7 Andre officielle EU-sprog 8 Andre sprog 9 BE Hollandsk 56 %, fransk 38 %, tysk 0,4 % 5 % 3 % CZ 98 % 2 % 0,7 % DK 97 % 2 % 2 % DE 90 % 3 % 8 % EE 82 % 1 % 18 % EL 99 % 0,2 % 0,7 % ES Spansk 89 %, catalansk 10 9 %, galisisk 11 5 %, baskisk 12 1 % 1 % 2 % FR 93 % 6 % 3 % IE Engelsk 94 %, irsk 11 % 2 % 0,2 % IT 95 % 5 % 1 % CY 98 % 2 % 1 % LV 73 % 1 % 27 % LT 88 % 5 % 7 % LU Luxembourgsk 77 %, fransk 6 %, tysk 4 % 14 % 0,8 % HU 100 % 0,8 % 0,6 % MT 97 % maltesisk, 2 % engelsk 0,6 % - NL 96 % 3 % 3 % AT 96 % 3 % 2 % PL 98 % 1 % 1 % PT 100 % 0,6 % 0,1 % SI 95 % 1 % 5 % SK 88 % 12 % 2 % FI Finsk 94 %, svensk 5 % 0,8 % 0,4 % SE 95 % 5 % 2 % UK 92 % 3 % 5 % BG 90 % 0,4 % 11 % HR 98 % 1 % 0,8 % RO 95 % 6 % 0,7 % TR 93 % 0,5 % 7 % 6 Spørgsmålet giver mulighed for flere svar, dvs. respondenterne kan nævne flere sprog som deres modersmål. Der kan også svares "ved ikke". Procenttallene for de sprog, der tales i et givet land, kan derfor sammenlagt give over eller under 100 %. Svarene er givet spontant og indkodet i en færdig liste. 7 Statssprog har en officiel status i et land. Officielle sprog har en officiel status i en bestemt region i et land eller i hele staten. Regionale sprog med officiel status i EU er catalansk, galisisk og baskisk. 8 Kategorien "andre officielle EU-sprog" omfatter de officielle EU-sprog, som tales i et land, hvor de ikke er statssprog. 9 Kategorien "andre sprog" omfatter ikke-europæiske sprog og regionale sprog og mindretalssprog, som ikke har status som officielle EU-sprog. 10 Catalansk er beskyttet ved statutten for den selvstyrende region Catalonien (4/1979), hvori det hedder, at catalansk og castiliansk er de officielle sprog i Catalonien. Lov nr. 7/1983 om sprogstandardisering i Catalonien er erstattet af lov om sprogpolitik (lov nr. af 7. januar 1998). 11 Galisisk er beskyttet ved statutten for den selvstyrende region Galicien (1982), hvori det hedder, at både galisisk og castiliansk er de officielle sprog. Loven om sprogstandardisering (1983) fremmer galisisk i alle dele af samfundet. 12 Baskisk er beskyttet ved statutten for den selvstyrende region Baskerlandet (1979), hvori det hedder, at både baskisk og castiliansk (spansk) er officielle sprog i Baskerlandet

3 Det er ikke overraskende, at de fleste europæeres modersmål er et af deres lands statssprog. 100 % af ungarerne og portugiserne anfører deres respektive statssprog som deres modersmål. I hvert land er der imidlertid registreret et mindretal, der har enten et officielt EU-sprog, som ikke er statssproget, eller et ikke-europæisk sprog som deres modersmål. 14 % af respondenterne i Luxembourg anfører, at de taler et andet EU-sprog end et af de tre statssprog. Det skyldes, at der bor et stort portugisisk mindretal i landet (modersmål 9 %), og at der er mange internationale institutioner i Luxembourg. I Slovakiet anfører 10 % af respondenterne, at de har ungarsk som modersmål 13. Hvad angår ikke-eu-sprog har en stor del af befolkningen i Letland og Estland russisk som modersmål (henholdsvis 26 % og 17 %), hvilket har historiske og geografiske årsager. Det samme fænomen ses i kandidatlandet Bulgarien, hvor 8 % af respondenterne anfører tyrkisk som modersmål. For nogle EU-borgere er modersmålet sproget i det land, de kommer fra, uden for EU. Det gælder lande, der traditionelt har mange indvandrere, f.eks. Tyskland, Frankrig og Det Forenede Kongerige. 56 % af borgerne i EU-landene kan føre en samtale på et sprog, der ikke er deres modersmål. Det er 9 procentpoint mere end i 2001 i de daværende 15 EUlande % af luxembourgerne, 97 % af slovakkerne og 95 % af letterne anfører, at de kan mindst ét fremmedsprog. D48b-d Hvilke sprog taler du godt nok til, at du kan føre en samtale på det, foruden dit modersmål? Mindst et sprog 56% Mindst to sprog 28% Mindst tre sprog 11% Ingen 44% 0% 60% Hvad angår det mål, at alle EU-borgere skal have kendskab til to sprog ud over deres modersmål, anfører 28 % af respondenterne, at de taler to fremmedsprog så godt, at de kan føre en samtale. Denne tendens er særlig tydelig i Luxembourg (92 %), Nederlandene (75 %) og Slovenien (71 %). 11 % af respondenterne svarer, at de kan mindst tre sprog ud over deres modersmål. 13 Loven om mindretalssprog blev vedtaget i Slovakiet den 10. juli Den giver mulighed for at anvende mindretalssprog i de offentlige myndigheder på lokalt plan, hvis mindst 20 % af befolkningen i området tilhører en mindretalsgruppe. 14 Eurobarometer-undersøgelse

4 Næsten halvdelen af respondenterne, nemlig 44 %, svarer dog, at de ikke kender noget andet sprog end deres modersmål. I seks EU-lande er dette oven i købet den største del af befolkningen (Irland (66 %), Det Forenede Kongerige (62 %), Italien (59 %), Ungarn (58 %), Portugal (58 %) og Spanien (56 %). Engelsk er stadig det mest udbredte fremmedsprog i Europa. 38 % af EU-borgerne anfører, at de kan engelsk nok til at føre en samtale. I 19 ud af de 29 undersøgte lande er engelsk det sprog, der beherskes bedst ud over modersmålet. Denne tendens er mest udpræget i Sverige (89 %), Malta (88 %) og Nederlandene (87 %). 14 % af europæerne anfører, at de kan enten fransk eller tysk ud over deres modersmål. Fransk er det mest udbredte fremmedsprog i Det Forenede Kongerige (23 %) og Irland (20 %), mens Tjekkiet og Ungarn er de lande, hvor der er flest, der kan tysk (henholdsvis 28 % og 25 %). Spansk og russisk er med hver 6 % med i den gruppe på fem sprog, som flest borgere i EU har kendskab til ud over deres modersmål. Det er ikke overraskende, at statssprogene i de folkerigeste EU-lande er de mest udbredte modersmål i EU. Tysk er det sprog, som flest har som modersmål (18 %). Når disse tal kombineres med tallene for kendskab til fremmedsprog, fremgår det, at engelsk klart er det mest udbredte sprog i EU, idet over halvdelen af respondenterne (51 %) taler det enten som modersmål eller som fremmedsprog. De mest udbredte fremmedsprog i EU - % Modersmål Fremmedsprog I alt Engelsk 13% 38% 51% Tysk 18% 14% 32% Fransk 12% 14% 26% Italiensk 13% 3% 16% Spansk 9% 6% 15% 10% Polsk 9% 1% Russisk 6% 7% Der er dog stor spredning i sprogkundskaberne, både geografisk og sociodemografisk set. I små EU-lande med flere statssprog, mindre udbredte "indfødte sprog" og god "sprogudveksling" med nabolandene er befolkningerne ret gode til sprog. Det gælder f.eks. i Luxembourg, hvor 92 % taler mindst to sprog. De, der bor i sydeuropæiske lande eller i lande, hvor et af de større europæiske sprog er statssprog, synes at have mere beskedne sprogkundskaber. Kun 5 % af tyrkerne, 13 % af irerne og 16 % af italienerne kan mindst to sprog ud over deres modersmål. En typisk "flersproget" europæer er ung, veluddannet eller stadig under uddannelse, født i et andet land end bopælslandet, bruger fremmedsprog i sit arbejde og er indstillet på at lære nyt. Deraf følger, at en stor del af det europæiske samfund ikke nyder godt af fordelene af flersprogetheden

5 Samtidig viser EU-borgerne kun begrænset interesse for at lære sprog. 18 % af EU-borgerne svarer, at de inden for de sidste to år har været i gang med at lære fremmedsprog eller forbedre deres kendskab til fremmedsprog, og 21 % svarer, at de har til hensigt at gøre det inden for det kommende år. Det fremgår altså, at omkring 1 ud af 5 europæere kan betegnes som en aktiv sprogelev 15, som for nylig har forbedret sine sprogkundskaber eller har til hensigt at gøre det inden for det næste år. Kun 12 % af respondenterne har inden for det sidste år forbedret deres sprogkundskaber og har også til hensigt at gøre det inden for det næste år, hvorved de får status som meget aktive sprogelever. De tre faktorer, der ofte nævnes som årsag til ikke at lære sprog, er: manglende tid (34 %), manglende motivering (30 %) og prisen for sprogundervisning (22 %). Samme mønster gør sig gældende, når man spørger, hvad der kunne tilskynde til at forbedre sprogkundskaberne: gratis sprogkurser (26 %) og fleksibel sprogundervisning, der kan indpasses i tidsplanen (18 %). Generelt bliver begrundelsen for at lære sprog mere og mere knyttet til det praktiske udbytte, f.eks. muligheden for at anvende sprogkundskaberne på arbejdet (32 %) eller for at arbejde i udlandet (27 %) sammenlignet med resultaterne fire år tidligere. Der er dog stadig mange, der anfører "blødere" motiver, f.eks. for at bruge fremmedsprog på ferier i udlandet eller for personlig tilfredsstillelse (27 %). QA5 Hvad ville være dine vigtigste grunde til at lære et nyt sprog? EB 54.1/2001 EB 64.3/2005 For at bruge det på ferier i udlandet For at bruge det på arbejdet (inklusive forretningsrejser i udlandet) For personlig tilfredsstillelse For at kunne arbejde i et andet land For at få et bedre job (i mit eget land) For at kunne forstå folk fra andre kulturer For at kunne et sprog, som tales mange steder verden over For at møde mennesker fra andre lande For at kunne studere i et andet land 6% 35% 32% 26% 27% 37% 27% 18% 23% 22% 21% 24% 17% 20% 17% 21% 14% 47% 0% 50% 15 Meget aktiv sprogelev = har både lært sprog/forbedret sine sprogkundskaber inden for de seneste to år og har til hensigt at gøre det inden for det næste år. Aktiv sprogelev = har enten lært fremmedsprog eller forbedret sine sprogkundskaber inden for de sidste to år eller har til hensigt at gøre inden for det næste år. Ikke aktiv sprogelev = har hverken lært fremmedsprog eller forbedret sine sprogkundskaber inden for de sidste to år eller har til hensigt at gøre det inden for det næste år

6 UDFORDRINGERNE Den nuværende situation indebærer betydelige udfordringer for fremtiden set i relation til de mål, der er sat for et europæisk flersproget samfund. Blandt disse udfordringer er at give borgerne mulighed for at lære sprog, at opfylde målsætningerne gennem EU's politik og at nå frem til, at borgerne i EU behersker deres modersmål og to andre sprog. Europæerne er bemærkelsesværdigt enige om, at det er godt at kunne flere sprog. 83 % mener, at kendskab til fremmedsprog er eller kunne være nyttigt for dem personligt, og over halvdelen (53 %) anser kendskab til fremmedsprog for at være meget nyttigt. Kun 16 % af respondenterne kan ikke se nogen fordele ved flersprogethed. Næsten alle i Sverige (99 %), Cypern (98 %) og Luxembourg (97 %) erkender fordelene, og selv i landene med den laveste opbakning (Portugal og Grækenland) mener tre ud af fire borgere, at sprogkundskaber er nyttige. QA1 Mener du, at kendskab til fremmedsprog er, eller kunne være, meget nyttigt, forholdsvis nyttigt, ikke særligt nyttigt eller slet ikke nyttigt for dig personligt? Meget nyttigt Forholdsvis nyttigt Ikke særligt nyttigt Slet ikke nyttigt Ved ikke 53% 30% 8% 8% 0% 50% 100% Denne opbakning gælder også holdningen til, hvordan spørgsmålet om flersprogethed skal gribes an politisk, idet 67 % af respondenterne er enige i, at sprogundervisning bør være en politisk prioritering, og 29 % er endda fuldstændig enige i dette synspunkt. I 26 ud af de 29 undersøgte lande er det størstedelen af borgerne, der deler denne holdning. Tendensen gør sig særlig tydeligt gældende i de sydeuropæiske lande, hvor sprogkundskaberne er begrænsede. 87 % af cyprioterne og 82 % af grækerne ønsker, at sprogundervisning skal være en politisk prioritering, mens størstedelen af borgerne i kandidatlandet Kroatien (55 % er uenige) og i Finland (53 %) ikke har denne holdning. QA12.1 Fortæl mig venligst, i hvilken grad du er enig eller uenig i følgende: Sprogundervisning burde være en politisk prioritering - % EU Fuldstændig enig Tilbøjelig til at være enig 29% 38% 19% 9% 6% 0% 50% 100% - 6 -

7 Målet om, at man skal kunne tale sit modersmål plus to fremmedsprog støttes lidt forbeholdent af europæerne, idet 50 % af dem er enige i, at alle i EU bør kunne tale to sprog ud over deres modersmål. 44 % af respondenterne er uenige. 28 % af europæerne angiver, at de kan føre en samtale på to fremmedsprog. Der er store forskelle landene imellem. Det ser ud til, at landene i Syd- og Østeuropa i højere grad støtter denne målsætning. Det gælder særlig Polen (75 %), Grækenland (74 %) og Litauen (69 %). Sverige (27 %) og det tiltrædende land Bulgarien (27 %) har den laveste tilslutning til tanken om, at alle skal kunne tale mindst to sprog ud over deres modersmål. Dette mål blev første gang bragt på bane i Barcelona i marts 2002 af stats- og regeringscheferne 16, som opfordrede til, at der allerede i en meget tidlig alder skal undervises i mindst to fremmedsprog. Dette er et langsigtet mål, og det gælder nu om at fortsætte indsatsen. Der er opbakning til idéen, idet 84 % af europæerne er enige i, at alle i Den Europæiske Union bør kunne tale et sprog ud over deres modersmål. 16 Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde i Barcelona i marts 2002:

8 - 8 -

9 UDDANNELSE ER VEJEN FREM Uddannelsessystemerne i de enkelte lande og de kommende generationer har afgørende betydning, når vi skal imødegå de udfordringer, som flersprogetheden stiller os over for. Som kommissionsmedlem Jan Figel (med ansvar for uddannelse, kultur og flersprogethed) udtrykker det, så vil "dagens unge i fuldt omfang [...] bidrage til at berige Europas flersprogede samfund" 17. QA7a Jeg vil nu nævne en række metoder til at lære et fremmed sprog på. Fortæl mig venligst, hvilke af disse metoder du allerede har benyttet - % EU Sprogundervisning i skolen 65% Klasseundervisning med en lærer 22% Ingen af disse 18% Uformel samtale med en person, som har sproget som sit modersmål 16% Lange eller hyppige besøg i et land, hvor sproget tales 15% Har selv lært det ved at læse bøger 13% Samtaler med en, som har sproget som sit modersmål (f.eks. en time på dit sprog, en time på hans/hendes sprog) 12% Ved at se film i original version (biograf/tv) 10% Har selv lært det ved hjælp af audiovisuelt materiale (lydbånd, CD, video osv.) 10% 0% 70% Det er i skolen og især i de ældste klasser, europæerne lærer sprog. Et stort flertal på 65 % anfører, at sprogtimerne i skolen er den måde, de har lært fremmedsprog på. På spørgsmålet om, hvor de har forbedret deres sprogkundskaber, svarede 59 %, at det var i de ældste klasser i skolen, og 24 %, at det var i grundskolen. For mange europæere er skolen tilsyneladende det eneste sted, hvor de nogensinde lærer fremmedsprog. Der er bred enighed blandt europæerne om, at det er vigtigt at unge lærer fremmedsprog. 73 % af EU-borgerne svarer, at bedre jobmuligheder er hovedbegrundelsen for, at unge bør kunne andre sprog end deres modersmål, fulgt af 38 % af respondenterne, der anfører sprogets globale status som en begrundelse for, at unge bør læse sprog. Næsten ingen (0,4 %) finder, at det ikke er vigtigt for unge at erhverve sprogkundskaber. 17 Pressemeddelelse i anledning af den europæiske sprogdag den 26. september =EN&guiLanguage=en - 9 -

10 Størstedelen af europæerne finder, at den bedste alder at begynde undervisningen i både første og andet fremmedsprog er fra seksårsalderen og frem (henholdsvis 55 % og 64 %), med andre ord i grundskolen. Hvad angår spørgsmålet om tidligt at begynde at lære to fremmedsprog, ville 39 % af EU-borgerne acceptere, at børn begynder at lære det første fremmedsprog ud over deres modersmål før seksårsalderen. Kun 17 % af respondenterne har dog denne holdning, hvad angår det andet fremmedsprog. 77 % af EU-borgerne finder, at børn skal lære engelsk som deres første fremmedsprog. Engelsk er nummer et i alle de lande, der har deltaget i undersøgelsen, undtagen Det Forenede Kongerige, Irland og Luxembourg. Herefter kommer fransk med 33 % og tysk, som 28 % af respondenterne har anført som svar. QA2b Og hvilke to sprog, ud over dit modersmål, mener du, at børn bør lære? 18 Engelsk Fransk Tysk Spansk Russisk Italiensk Svensk EU25 77 % 33 % 28 % 19 % 3 % 2 % 0 % BE 88 % 50 % 7 % 9 % 0 % 1 % - CZ 89 % 9 % 66 % 4 % 9 % 0 % - DK 94 % 13 % 62 % 13 % 0 % 0 % 0 % DE 89 % 45 % 3 % 16 % 6 % 2 % - EE 94 % 6 % 22 % 1 % 47 % 0 % 1 % EL 96 % 34 % 50 % 3 % 0 % 6 % - ES 85 % 44 % 14 % 4 % 0 % 1 % - FR 91 % 2 % 24 % 45 % 0 % 6 % - IE 3 % 64 % 42 % 35 % 1 % 4 % 0 % IT 84 % 34 % 17 % 17 % 0 % 0 % - CY 98 % 49 % 19 % 2 % 4 % 4 % 0 % LV 94 % 6 % 28 % 1 % 42 % 0 % 0 % LT 93 % 6 % 34 % 2 % 43 % 0 % 0 % LU 59 % 83 % 43 % 2 % 0 % 1 % - HU 85 % 4 % 73 % 3 % 2 % 2 % - MT 90 % 24 % 13 % 2 % - 61 % - NL 90 % 22 % 40 % 21 % 0 % 0 % - AT 84 % 29 % 2 % 10 % 4 % 11 % - PL 90 % 7 % 69 % 1 % 10 % 1 % - PT 90 % 60 % 8 % 7 % - 0 % - SI 96 % 6 % 69 % 3 % 0 % 12 % 0 % SK 87 % 7 % 75 % 3 % 6 % 1 % 0 % FI 85 % 10 % 24 % 3 % 10 % 0 % 38 % SE 99 % 17 % 35 % 31 % 1 % 0 % 1 % UK 5 % 71 % 34 % 39 % 1 % 3 % - BG 87 % 13 % 49 % 5 % 14 % 1 % - HR 82 % 5 % 69 % 2 % 0 % 14 % - RO 64 % 34 % 17 % 7 % 2 % 8 % - TR 72 % 12 % 52 % 1 % 2 % 1 % - = Første sprog = Andet sprog 18 I tabellen er de sprog fremhævet, som er anført hyppigst og næsthyppigst i landene

11 Ud over undervisningen i skolen er der mange andre måder at lære sprog på, og det kan ske i mange forskellige sammenhænge. Forskningen viser f.eks., at undertekster på film og tv kan tilskynde til og lette sprogindlæring. I de lande, hvor der normalt anvendes undertekster, går respondenterne meget ind for at se udenlandske film og programmer på originalsproget. Det gælder for 94 % af svenskerne og danskerne og 93 % af finnerne. Det er også de lande, hvor borgerne generelt er gode til flere sprog. Gennemsnitligt 10 % af EU-borgerne anfører, at de har lært sprog ved at se film på originalsproget. Størstedelen af europæerne, nemlig 56 %, foretrækker dog at se udenlandske film og programmer i eftersynkroniseret form frem for i originalversionen med undertekster. Denne tendens er særlig tydelig i Ungarn (84 %) og i Tjekkiet (78 %). QA11.8 Fortæl mig venligst, om du er tilbøjelig til at være enig eller uenig i følgende udsagn. Jeg foretrækker, at udenlandske film og programmer er med undertekster, frem for at de er eftersynkroniseret - % EU Tilbøjelig til at være enig Tilbøjelig til at være uenig Ved ikke 1 v 37% 56% 6% 0% 50% 100% KONKLUSION I lyset af de mål, der er sat for et flersproget Europa, kan situationen vurderes som lovende. Sammenlignet med resultaterne af Eurobarometer-undersøgelserne i har udviklingen i de sidste fire år været positiv: Antallet af EU-borgere, som har kendskab til mindst et fremmedsprog, er steget lineært fra 47 % i 2001 til 56 % i Europæerne føler selv, at de er blevet bedre til sprog. Sammenlignet med resultaterne i 2001 er andelen af borgere, der kan engelsk og spansk steget med 4 procentpoint, og andelen af borgere, der taler fransk og tysk meget godt, er steget med henholdsvis tre og to procentpoint 20. I dag mener flere europæere, at kendskab til et fremmedsprog er nyttigt, sammenlignet med for fire år siden (83 % i 2005 sammenlignet med 72 % i 2001). 19 Eurobarometer-undersøgelse 54.1: Europeans and Languages og Eurobarometer-undersøgelse Russisk indgik ikke i Eurobarometer-undersøgelse EB

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a)

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 411 (1) ADMODNING OM OPLYSNINGER VEDRØRENDE RET TIL FAMILIEYDELSER I DE MEDLEMSSTATER, HVOR FAMILIEMEDLEMMERNE

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu KE-80-09-930-DA-C www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu Er De interesseret i publikationerne fra Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere

Retningslinjer for udfyldning af Europass-bilag til uddannelses-/eksamensbevis (Certificate Supplement)

Retningslinjer for udfyldning af Europass-bilag til uddannelses-/eksamensbevis (Certificate Supplement) Retningslinjer for udfyldning af Europass-bilag til uddannelses-/eksamensbevis (Certificate Supplement) Formålet med Europass-bilag til uddannelses-/eksamensbevis Europass-bilaget til uddannelses-/eksamensbevis

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

DET EUROPÆISKE PERSONALEUDVÆLGELSESKONTOR (EPSO)

DET EUROPÆISKE PERSONALEUDVÆLGELSESKONTOR (EPSO) 15.9.2010 DA Den Europæiske Unions Tidende C 248 A/1 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER DET EUROPÆISKE PERSONALEUDVÆLGELSESKONTOR (EPSO) MEDDELELSE OM ALMINDELIG UDVÆLGELSESPRØVE EPSO/AD/192-197/10

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Videncenter for Økonomi og Finans Horsens d. 13. marts 2012 V. Niels Storm Stenbæk Punkter Danske bankers situation pt. Udfordringer Funding Presset

Læs mere

istockphoto/m. Boncina Fri bevægelighed i Europa: Schengenområdet Indre Anliggender

istockphoto/m. Boncina Fri bevægelighed i Europa: Schengenområdet Indre Anliggender istockphoto/m. Boncina Fri bevægelighed i Europa: Schengenområdet Indre Anliggender 1 Schengenområdet pr. 19.12.2011 EU-lande, der er med i Schengenområdet IS EU-lande, der ikke er med i Schengenområdet

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

STATUS PÅ FINANSPOLITIKKEN I EU

STATUS PÅ FINANSPOLITIKKEN I EU STATUS PÅ FINANSPOLITIKKEN I EU Karoline Garm Nissen og Maria Hove Pedersen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den globale økonomiske krise og aktive finanspolitiske lempelser førte til, at

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Forordn. nr. 1408/71: art. 73; art. 74; art. 77; art. 78 Forordn. nr. 574/72: art. 86, stk. 2; art. 88; art. 90; art. 91; art. 92

Forordn. nr. 1408/71: art. 73; art. 74; art. 77; art. 78 Forordn. nr. 574/72: art. 86, stk. 2; art. 88; art. 90; art. 91; art. 92 DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 401 (1) A. Anmodning om attest 1. Arbejdstager Selvstændig erhvervsdrivende FAMILIEATTEST MED HENBLIK

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

Statsstøttesager i Rådet inden for landbrugssektoren siden 1993 TEUF artikel 108, stk. 2, 3. afsnit

Statsstøttesager i Rådet inden for landbrugssektoren siden 1993 TEUF artikel 108, stk. 2, 3. afsnit Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og Internationale forhold Den 6. november 2014 FVM 337 Statsstøttesager i Rådet inden for landbrugssektoren siden 1993 TEUF artikel 108, stk.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere

Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort

Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort Danmark ligger på en 23. plads ud af 28 europæiske lande med hensyn til at integrere indvandrere fra ikke-eu lande på arbejdsmarkedet i 1,

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

EKSPORTFREMSTØD nogensinde online!

EKSPORTFREMSTØD nogensinde online! ÅRETS TILBUD 2013 Invitation til Danmarks største EKSPORTFREMSTØD nogensinde online! Nu samler vi alle ca. 30.000 danske eksportvirksomheder + kompetencer, produkter, services og varemærker Ét sted Online

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE

AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE Det Europæiske Råd 14-15/3-13 Bilag 10 Offentligt AKT AF U OPD EUR 14.- AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE DEN 14.-15. MARTS

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen Energistyrelsen Seminar om handlingsplan for udvikling og demonstration inden for kraftvarme fra fast biomasse den 15. juni

Læs mere

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE NATIONALE REGIONER 1 METODOLOGISK BILAG: REGIONAL ANALYSE AF EUROBAROMETERRESULTATERNE Den følgende regionale analyse er baseret på Europa-Parlamentets Eurobarometer-undersøgelser. Eurobarometer-undersøgelser

Læs mere

Health at a Glance: Europe 2010

Health at a Glance: Europe 2010 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Danish Sammendrag på dansk HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Sammendrag De europæiske lande har i de seneste årtier opnået betydelige

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Urbaniseringen i et globalt perspektiv

Urbaniseringen i et globalt perspektiv 284 8 Urbaniseringen i et globalt perspektiv 285 286 Sammenfatning Danmark er ikke alene om, at befolkningen flytter mod byerne, og Danmark er langt fra at være blandt de lande, hvor den største andel

Læs mere

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 78 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

EU-notifikationer November 2013. Affaldsprodukter. Brandsikkerhed. Brandslukningsudstyr. Brændstof. Byggebestemmelser.

EU-notifikationer November 2013. Affaldsprodukter. Brandsikkerhed. Brandslukningsudstyr. Brændstof. Byggebestemmelser. EU-notifikationer November 2013 Affaldsprodukter 2013/613/UK Det Forenede Kongerige Kvalitetsprotokol for biodiesel. Kriterier for, hvornår affald ophører med at være affald, i forbindelse med produktion

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Rapport om anvendelsen af forordning (EU) nr. 211/2011 om borgerinitiativer

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Rapport om anvendelsen af forordning (EU) nr. 211/2011 om borgerinitiativer EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.3.2015 COM(2015) 145 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Rapport om anvendelsen af forordning (EU) nr. 211/2011 om borgerinitiativer DA

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Hvad kan man købe for 10 euro? To cd-singler? Eller måske sit yndlingsugeblad hver uge i en måned? Har du nogen sinde tænkt over, hvordan

Læs mere

KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 25. august 2008. om ækvivalens mellem visse kategorier af kørekort. (meddelt under nummer K(2008) 3790) (2008/766/EF)

KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 25. august 2008. om ækvivalens mellem visse kategorier af kørekort. (meddelt under nummer K(2008) 3790) (2008/766/EF) 10.10.2008 en Europæiske Unions Tidende L 270/31 KOMMISSIONENS ESLUTNING af 25. august 2008 om ækvivalens mellem visse kategorier af kørekort (meddelt under nummer K(2008) 3790) (EØS-relevant tekst) (2008/766/EF)

Læs mere

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt Europaudvalget - Økofin Offentligt Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. - Økofin - Spørgsmål af. januar. 7. februar J.nr. 5-9 Spørgsmål:

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse Brug af udenlandske underentreprenører Spørgsmål om dette cirkulært kan rettes til Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet Søren Lange Nielsen, tlf. 72160094 (SLN@danskbyggeri.dk) Indledende bemærkninger

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Behovet for arbejdskraft fremover

Behovet for arbejdskraft fremover Behovet for arbejdskraft fremover -danskeogeuropæiske perspektiver Henning Jørgensen professor Aalborg Universitet Vidensbazar Vejle 20.11.2008 Afgørende for udviklingstrin MULD MASKINER MENNESKER Generelle

Læs mere

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Der er meget store usikkerheder forbundet med international økonomi i øjeblikket og meget taler for, at væksten i udlandet bliver lavere end først

Læs mere

Livskvalitet og krisen i Europa

Livskvalitet og krisen i Europa 14. maj 2014 Livskvalitet og krisen i Europa Af Nicolai Kaarsen Danmark og de fleste andre europæiske lande blev ramt relativt hårdt af den finansielle krise med stigende ledighed og faldende produktion

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 19.3.2010. om en håndbog om behandling af visumansøgninger og ændring af udstedte visa

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 19.3.2010. om en håndbog om behandling af visumansøgninger og ændring af udstedte visa DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2010 K(2010)1620 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 19.3.2010 om en håndbog om behandling af visumansøgninger og ændring af udstedte visa (Kun den bulgarske,

Læs mere