Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Referat Sundheds-, Idræts- og : Torsdag den 10. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard (A) Morten Westergaard (C) Mette Lene Jensen (V) Peter Poulsen (A) Jan Ryberg (L) Ib Kirkegaard (O) Deltagere: Fraværende: Sagsoversigt 01. Godkendelse af dagsorden Beslutningssag: Godkendelse af forslag til ny sundhedspolitik Orienteringssag: Idrætsforeningers brug af skolefaciliteter Orienteringssag: Status for nyt Helsingør Stadion og andre idrætsfaciliteter - Etape Kommende sager Meddelelser/eventuelt...14 Bilagsliste...15

2 2 01. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/27458 Sundheds-, Idræts- og Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den Godkendt.

3 3 02. Beslutningssag: Godkendelse af forslag til ny sundhedspolitik Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 16/10029 Sundheds-, Idræts- og Sundhedspolitik , til SIF Sundhedsprofil SIF Indledning Center for Sundhed og Omsorg har udarbejdet forslag til en ny Sundhedspolitik Den eksisterende sundhedspolitik udløber i Med den nye politik bevæger vi os væk fra udelukkende at tænke ind i den traditionelle sundhedsopfattelse og retter fokus mod, at borgerne skal trives i bred forstand. Da borgernes trivsel er et vigtigt omdrejningspunkt på tværs af kommunens centre, er politikkens overordnede formål at skabe grundlag for fælles retning, således at sundhed, trivsel og livskvalitet tænkes ind i alle kommunens indsatser. Med denne sag skal Sundheds- Idræts- og godkende udkastet til sundhedspolitik Sammen om at leve godt og længe med henblik på at sende politikken i høring hos de øvrige fagudvalg og høringsberettigede råd. Politikken forventes godkendt endeligt i Sundheds-, Idræts- og i februar 2017 og slutteligt i Byrådet. Marlene Würgler og Anette Philipsen, Center for Sundhed og Omsorg, deltager under dette punkt. Retsgrundlag Sundhedsloven 119 Relation til vision og tværgående politikker Der er relation til visionsmål: Tidlig indsats og Et levende sted. En tværgående sundhedspolitik har relation til mange af kommunens politikker, f.eks.: Mobilitetsplanen, Idræts- og fritidspolitikken, Erhvervs- og Vækstpolitikken, Politik for brugerinddragelse for ældre, børn, børnefamilier og voksne med særlige behov, Politik for et værdigt ældreliv, Frivillighedspolitikken og Handicappolitikken. Sagsfremstilling 1. Sundhedspolitikken som ramme for fremme af sundhed, trivsel og livskvalitet Borgernes sundhed påvirkes ikke kun af sundhedsvæsenets indsatser men også af uddannelse, jobsituation, sociale relationer, kulturelle, miljømæssige vilkår og meget mere. Disse områder arbejdes der med i kommunens forskellige centre, og derfor danner sundhedspolitikken ramme og fælles retning for et tværgående samarbejde. Igennem tværgående indsatser skal sundhedspolitikken medvirke til at forbedre borgernes trivsel og livskvalitet, så de får bedre mulighed for at gennemføre en uddannelse, varetage et job og deltage aktivt i det lokale liv. 2. Sundhedspolitikkens ambition, principper og målsætninger skaber retning

4 4 Sundhedspolitikken er bygget op om en ambition, seks bærende principper samt syv målsætninger. Ambitionen sætter rammen for, hvor vi i Helsingør Kommune ønsker at være i 2022: Helsingør Kommune skal være blandt de sundeste kommuner i Danmark. En kommune hvor det er let og naturligt for alle at træffe sunde valg og trives. Og hvor alle har mulighed for at tage ansvar for eget liv, helbred og udnytte egne evner. De seks bærende principper går på tværs af områder og centre og danner fundamentet for kommende indsatser i hele Helsingør Kommune: Vi forebygger og tilbyder tidlige indsatser livet igennem, så vi ikke først sætter ind, når problemerne opstår. Vi skaber sammenhængende indsatser på tværs for at sikre løsninger af høj kvalitet. Vi tager afsæt i borgernes ønsker, mål og viden om eget liv. Vi sikrer særlig støtte til de borgere, som har de største behov. Vi integrerer sundhedsfremme og forebyggelse i den kontakt, borgerne har med kommunen. Vi tager udgangspunkt i den bedste viden, om det der virker, og søger nye veje for at sikre borgerne de bedste muligheder for at leve det liv, de ønsker. De syv målsætninger er forudsætningen for at nå ambitionen. Målsætningerne fungerer også som fokusområder i politikken: Styrke trivsel, livskvalitet og den mentale sundhed. Skabe større lighed i sundhed. Arbejde systematisk med at gøre det sunde valg nemt, både i byens rum, i boligmiljøer og faciliteter, som kommunen stiller til rådighed. Skabe forebyggende indsatser for børn og unge. Arbejde for, at borgere med kronisk sygdom kan mestre egen sygdom, og at fysisk og psykisk sygdom ligestilles. Skabe gode rammer for sund aldring. Gøre mere af det, vi ved virker, og samtidig finde nye måder og metoder til at indfri målsætningerne. 3. Sundhed, trivsel og livskvalitet tænkes ind i alle kommunens indsatser Med Sundhedspolitikken sætter vi fokus på, at borgerne skal trives og have det godt. Der er mange forskellige faktorer, der har indflydelse på den enkeltes sundhed, trivsel og livskvalitet. Faktorer som arv, køn og alder er som udgangspunkt uforanderlige. Mange andre faktorer har vi som kommune og borgere stor indflydelse på, fx sundhedsydelser, læring og uddannelse, arbejdsløshed, levevilkår, sociale relationer, mestring af hverdagens udfordringer og dannelse af fællesskaber. Det er et ansvar, som vi italesætter via Sundhedspolitikken En ny sundhedspolitik skal derfor i høj grad ses som en anledning til at koordinere og samarbejde om sundheds- og trivselsindsatser på tværs af kommunens indsatser og ydelser. 4. En strukturel tilgang til sundhed

5 5 Med den nye sundhedspolitik bevæger vi os fra overvejende at have fokus på individrettet forebyggelse og sundhedsfremme til også at have fokus på strukturel forebyggelse. Med strukturelle tiltag skaber man sundhedsfremmende rammer for den brede befolkning i Helsingør Kommune. Det kan være gennem byplanlægning, kompetenceudvikling af medarbejdere, sund mad i kommunale haller og meget mere. De strukturelle og fysiske rammer i blandt andet daginstitutioner, skoler, på arbejdspladser og i kulturlivet har stor betydning for borgernes liv og hverdag. Strukturelle tiltag er et godt supplement til individuelle eller målgruppebaserede indsatser. Implementering og forankring af sundhedspolitikken via fælles handleplaner Implementeringen af sundhedspolitikken og de godkendte fokusområder vil ske løbende fra via fælles handleplaner. I handleplanerne sætter vi fokus på 1-2 fokusområder ad gangen. I udarbejdelsen af handleplanerne inddrages borgere og andre interessenter. Planen for udarbejdelse af handleplaner fremlægges til godkendelse i Sundheds-, Idræts-, og primo Behandling af sundhedspolitikken Der er planlagt følgende proces for behandling af sundhedspolitikken: Udvalg m.m. Behandling Dato Sundheds-, Idræts- og Godkendelse af fremlagte udkast med henblik på, at politikken kan sendes i høring i øvrige fagudvalg og råd. Handicaprådet Høring Idrætsrådet Høring Ældrerådet Høring Teknik-, Miljø- og Høring Klimaudvalget Socialudvalget Høring Kultur- og Turismeudvalget Høring Børne- og Høring Uddannelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Høring Integrationsrådet Høring Udsatterådet Høring Sundheds-, Idræts- og Godkendelse af politikken Økonomiudvalget Godkendelse af politikken Byrådet Endelig godkendelse af politikken Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Med denne sag sendes politikken i høring i de andre politiske fagudvalg samt høringsberettigede råd. Indstilling Center for Sundhed og Omsorg indstiller, 1. at forslag til ny sundhedspolitik godkendes med henblik på høring i relevante råd og

6 6 øvrige fagudvalg. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den Indstillingen godkendt. Sundhedspolitikken sendes også i høring i Idræts- og Fritidsforum. Referat fra Sundheds-, Idræts- og s møde den 29. april 2014 vedr. Sundhedsprofil 2013 vedlægges referatet.

7 7 03. Orienteringssag: Idrætsforeningers brug af skolefaciliteter Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 16/23647 Sundheds-, Idræts- og Indledning Peter Poulsen (S) har ønsket, at udvalget orienteres om samt drøfter konkrete problemstillinger vedrørende idrætsforeningers brug af skoleidrætsfaciliteter. Baggrunden er, at en række foreninger oplever problemer i forbindelse med brug af skolefaciliteterne, som ikke er optimal i forhold til foreningernes aktiviteter. Det omhandler mangelfuld rengøring, aflysninger med kort varsel, skolernes brug af foreningers redskaber uden forudgående aftale m.v. Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab deltog i et skoleledermøde den 24. august 2016, hvor håndteringen af et fremadrettet samarbejde omkring foreningernes brug af skolefaciliteter blev drøftet. Det blev aftalt, at der nedsættes en arbejdsgruppe med fagfolk på tværs af relevante centre med henblik på, at skabe ensartede vilkår for brug af skoler med flere brugergrupper. Retsgrundlag Folkeoplysningsloven 21 Folkeoplysningsbekendtgørelse nr Relation til vision og tværgående politikker Idræts- og Fritidspolitikken Sagsfremstilling Aftenskoler, idrætsforeninger og andre folkeoplysende foreninger benytter i dag en lang række skolefaciliteter til deres aktiviteter. Aktiviteterne foregår i de sene eftermiddags- og aftentimer. Skoler med flere brugergrupper har altid spillet en central rolle i lokalsamfundet og vi ser ofte, at samme aktivitet finder sted på samme lokalitet år efter år. Skolefaciliteter indgår derfor i kommunens samlede geografiske lokaleanvisning, hvor foreningernes aktivitetstimer fordeles i både idrætshaller og skolefaciliteter. Foreninger, der tilrettelægger aktiviteter i både idrætshaller og skolefaciliteter oplever en stor forskel i kvaliteten af de faciliteter, der stilles til rådighed. Særligt rengøringen af skolefaciliteter opleves som mangelfuld. I flere tilfælde skyldes det, at der kun gøres rent én gang om dagen. Rengøringen foretages typisk om morgenen, men efter en lang skoledag med intensiv brug, fremstår lokalerne beskidte og ikke særligt brugbare for foreningslivet. Ifølge Folkeoplysningslovens 22, stk. 2 skal kommunen afholde udgifter til bl.a. rengøring af de lokaler, der stilles til rådighed for foreningslivet, og lokalerne skal kunne fungere på samme måde, som når de i øvrigt anvendes.

8 8 Ved anvisning af lokaler indgår også brug af lokalets udstyr og inventar, dog kan der ifølge folkeoplysningsloven ikke stilles krav om særligt udstyr til eller indretning af lokalerne. Det betyder, at foreningerne for det meste benytter eget udstyr til deres aktiviteter. Dette udstyr opbevares på skolerne, hvilket er helt i overensstemmelse med folkeoplysningsloven, da lokaleanvisningen også omfatter fornødne birum som eksempelvis depotrum. I praksis viser det sig, at skolerne i et større omfang end tidligere benytter foreningernes udstyr i undervisningen, men i flere tilfælde uden forudgående aftale. Oftest er det foreningerne, der så står alene med udgiften, når udstyret skal udskiftes på grund at slidtage eller misligholdelse. Folkeoplysende foreninger er kendetegnende ved, at deres aktiviteter er kontinuerlige og sæsonbetonet. Derfor anvises lokaler, gymnastiksale, idrætshaller og udendørsanlæg for en længere periode (typisk fra august til juni). Foreninger, der benytter skolefaciliteter oplever, at de anviste tider i ovennævnte periode af og til aflyses, når skolerne ved særlige lejligheder selv skal bruge de anviste lokaler. Oftest sker aflysningen med kort varsel. I Folkeoplysningsbekendtgørelsens 10, stk. 3 er det angivet, at skal et lokale i den periode, hvor det er anvist til folkeoplysende virksomhed, undtagelsesvisbenyttes til dets primære brug, skal foreningen i så god tid som muligt varsles af kommunen. Det er Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskabs vurdering, at der i forbindelse med foreningers brug af skolefaciliteter er en række forhold, som i forhold Folkeoplysningslovens intention, bør justeres i et mere formaliseret samarbejde internt i kommunen. Det er på den baggrund aftalt, at der etableres en arbejdsgruppe med fagfolk på tværs af relevante centre med henblik på, at skabe ensartede vilkår for brug af skoler med flere brugergrupper. Det skal bemærkes, at projektet bedre udnyttelse af idrætsfaciliteter, herunder skolers eventuelle vederlagsfrie brug af idrætshaller i dagtimerne behandles i en særskilt sag. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Det bør overvejes om sagen skal i høring hos Idræts- og Fritidsforum samt Idrætsrådet. Indstilling Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller at orientering foretages. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den Orientering foretaget. I april/maj 2017 foretages en opfølgning af de kommende tiltag.

9 9 04. Orienteringssag: Status for nyt Helsingør Stadion og andre idrætsfaciliteter - Etape 1 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/27947 Byrådet Nyt Helsingør Stadion - Byggefelt Proces- og tidsplan - Etape 1 Indledning Budgetforligspartierne har besluttet at afsætte midler til opførelse af nyt Helsingør Stadion i Helsingør Idrætspark, Gl. Hellebækvej. Sagen fremlægges til orientering. Retsgrundlag Tilbudsloven. Relation til vision og tværgående politikker Opførelse af et nyt stadion understøttes af Vision 2020, hvor Helsingør Kommune gennem unikke idræts- og fritidstilbud er kendt som Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune. Helsingør Kommunes idræts- og fritidspolitik sætter retning for, hvordan kommunen vil arbejde med at udvikle og understøtte et levende sted med attraktive og mangfoldige tilbud om aktiviteter på idræts- og fritidsområdet i tæt samarbejde med foreninger og skoler. Sagsfremstilling Det samlede projekt er besluttet gennemført i tre faser: Fase 1: Opførelse af nyt 1. divisions-stadionanlæg Kunstgræsbane med lysmaster, tribuner med plads til tilskuere og indendørs spiller-, tilskuer- og VIP-faciliteter mv. Endvidere bedre trafikafviklingsforhold på Gl. Hellebækvej. Fase 2: Etablering af en lang række supplerende parkeringspladser mv. Fase 3: Etablering af nye faciliteter for badminton og ny bygning for salonskytteforening samt flytning af udendørs tennisbaner (på Nordre Strandvej). På grundlag af ovenstående forslag til faseopdeling besluttede budgetforligsparterne at afsætte midler til gennemførelse af fase 1. Center for Økonomi og Ejendomme, Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og Center for By, Land og Vand har netop sendt totalrådgivning vedrørende det nye stadion i udbud. 1. Udbudsform for entrepriser Center for Økonomi og Ejendomme vælger at udbyde projektet i følgende tre storentrepriser: Bygningsentreprise Installationsentreprise

10 10 Landskabsentreprise Begrundelse for en samling af alle bygningsopgaver til én storentreprise er, at det er vigtigt, at ansvaret for de forskellige fagentrepriser og leverancer kan placeres et sted, dvs. at der kun er et firma eller konsortium, der har ansvaret for selve bygningernes opførelse. Med hensyn til installationerne vil man lettere kunne opdele det i flere entrepriser, men der ligger en fornuftig rationalitet i at samle installationsfagene, da de hænger sammen, og man på den måde får den bedste koordinering. Center for Økonomi og Ejendomme opfatter det som en fornuftig strategi at opdele byggeriet i tre storentrepriser, der har afgrænsede ansvarsområder, og kan give en øget rationalitet. Storentrepriserne kan bidrage til bedre økonomi og optimering af byggeperioden, der er af stor betydning for opgaven, idet FC Helsingør fortsat spiller på dispensation fra DBU. Det skal samtidig bemærkes, at Helsingør Kommune tidligere har anvendt udbud i storentrepriser. Center for Økonomi og Ejendomme påtænker dog, at levering af kunstgræsbane og stadionlys (lysmaster) udbydes separat som to uafhængige fagentrepriser/ systemleverancer. Kunstgræsbanen og stadionlys er anlæggets mest centrale dele. Det kræver udbud til helt særlige firmaer, der er højt specialiseret inden for en af disse to typer leverancer. For at sikre, at der opnås de mest optimale løsninger, har Center for Økonomi og Ejendomme valgt at tilknytte ingeniørfirmaet Dines Jørgensen & Co. som byggeteknisk bygherrerådgiver. Firmaet har en helt særlig ekspertise og erfaring indenfor såvel kunstgræsbane som stadionlys, og kan bistå totalrådgiveren i forbindelse med disse to fagudbud og udførelser. Center for Økonomi og Ejendomme vurderer, at begrænset licitation uden prækvalifikation (indbudt licitation) vil være den mest hensigtsmæssige udbudsform for nærværende projekt, og at der indbydes seks entreprenører heraf tre lokale og tre udenbys til hver af de tre storentrepriser. Udbud af kunstgræsbaner og stadionlys udbydes ligeledes som indbudt licitation men uafhængig af geografisk placering, idet der er tale om et begrænset antal firmaer i Danmark, der er særlig specialiseret indenfor denne type entrepriser/systemleverancer. 2. Placering af stadion Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har afholdt de første brugermøder med Helsingør Idrætsparks udendørsbrugere (foreninger) med henblik på at fastlægge et byggefelt for det nye stadion. Foreningerne blev interviewet uafhængigt dvs. enkeltvis. På baggrund af konstruktive dialoger med repræsentanter for udendørsbrugerne nåede Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab frem til den mest optimale placering af byggefeltet, jf. vedhæftet bilag. Placeringen af det nye stadion betyder blandt andet, at nuværende antal udendørsbaner kan ved mindre omlægninger bibeholdes indtil etape 2 og 3 gennemføres. Den centrale placering betyder endvidere relative store afstande til såvel nærliggende boligområde, Ungdoms- og 10. Klasseskolen, golfområdet og til konference- og kursuscentret

11 11 Konventum. 3. Ny lokalplan Center for By, Land og Vand har igangsat lokalplanarbejdet. Ny lokalplan der muliggør realisering af etape 1, udarbejdes som tillæg til gældende lokalplan 1.35 for Helsingør idrætspark. Den nye lokalplan forventes endelig vedtaget på Byrådets møde den 29. maj Forudsætning for vedtagelsens tidpunkt er dog, at Erhvervsstyrelsens varslede ændringer af planloven der forkorter offentlig høringsperiode fra 8 til 4 uger vedtages, før lokalplanforslaget sendes i høring. Center for By, Land og Vand forventer at udarbejde en miljøvurdering af lokalplanen. Miljøvurderingen forventes at omhandle emnerne trafik og belysning. 4. Proces- og tidsplan Center for Økonomi og Ejendomme har i samarbejde med Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og Center for By, Land og Vand udarbejdet en hovedtidsplan for etape 1, jf. vedhæftet bilag. Der er tale om en stram proces- og tidsplan, idet målsætningen er en ibrugtagning af det nye stadion i forbindelse med FC Helsingørs sæsonstart primo marts Proces- og tidsplanen indgår i totalrådgiverudbuddet som en forudsætning for afgivelse af tilbud. Økonomi/Personaleforhold Den samlede anlægsramme for etape 1 er kr kr. er på forhånd er afsat i budgetår Kommunikation/Høring Ingen bemærkninger. Indstilling Center for Økonomi og Ejendomme, Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og Center for By, Land og Vand indstiller, at orientering foretages. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den Orientering foretaget.

12 Kommende sager Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 16/1658 Sundheds-, Idræts- og Indledning Emne Udvalgsbesøg til/fra Helsingborg Børne- og ungdomsorganisationernes Fællesråd Folkeoplysningens Samråd Opløsning af Fonden Helsingør Eliteidrætsakademi Frivillighed halvdagstemadrøftelser Møde Ikke fastlagt Ikke fastlagt Ikke fastlagt Ikke fastlagt Ikke fastlagt Drøftelse af status som Team Danmark Kommune 1. kvartal 2017 En generel idrætspolitisk drøftelse, bl.a. i forhold til foreningslivet i kommunen halvdagstemadrøftelse Ikke fastlagt Hornbæk Hallens økonomi Dec. 2016/jan Handlingsplan for borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme januar Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den Orientering foretaget. Der fastsættes datoer for behandling af de forskellige sager.

13 Meddelelser/eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/27465 Sundheds-, Idræts- og Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den Intet.

14 14 Bilagsliste 2. Beslutningssag: Godkendelse af forslag til ny sundhedspolitik Sundhedspolitik , til SIF (385517/16) 2. Sundhedsprofil SIF (400119/16) 4. Orienteringssag: Status for nyt Helsingør Stadion og andre idrætsfaciliteter - Etape 1 1. Nyt Helsingør Stadion - Byggefelt (385542/16) 2. Proces- og tidsplan - Etape 1 (396465/16)

Tillægsdagsorden Handicaprådet

Tillægsdagsorden Handicaprådet Tillægsdagsorden Handicaprådet Mødedato: Mandag den 14. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: PRV52, Mødelokale 4 Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard

Læs mere

Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 06. december 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard (A) Morten

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde Byrådet : Mandag den 04. december 2017 Mødetidspunkt: Kl. 16:50 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Torsdag den 07. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Torsdag den 13. oktober 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat : Mandag den 27. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:15 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Per Christensen (A) Morten Westergaard (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde : Mandag den 04. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og : Mandag den 05. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:15 Sluttidspunkt: Kl. 16:40 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Referat Idrætsrådet. Mødedato: Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger:

Referat Idrætsrådet. Mødedato: Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Referat : Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Hans Henrik Schmidt (Helsingør Idrætsanlæg) Jesper Hviid (Helsingør Golf

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017 Referat for ekstraordinært møde : Onsdag den 13. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Mandag den 14. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Allan

Læs mere

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat Integrationsrådet Mødedato: Tirsdag den 13. december 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72, Til gaden Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Tawfik J. Tawfik

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget 2014-2017 : Torsdag den 07. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden Integrationsrådet : Torsdag den 28. april 2016 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Snekkersten Idrætsanlæg, mødelokale Bemærkninger: OBS: Mødet holdes i Snekkersten Idrætscenter, Agnetevej 1 Medlemmer:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen)

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Mødedato: Mandag den 31. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Pyramiden, Prøvestenen, Birkedalsvej 27 Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Torsdag den 16. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet)

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget

Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og : Tirsdag den 01. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Mødelokale 1, Mørdrupvej Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (V) John Calberg (C) Morten

Læs mere

Lemvig Kommunes Foreningsportal

Lemvig Kommunes Foreningsportal Kopi fra Lemvig Kommunes hjemmeside 14. september 2012 Links Lemvig Kommunes Foreningsportal http://www.lemvig.dk/folkeoplysningspolitik.aspx?id=1942 Folkeoplysningspolitik Introduktion Folketinget vedtog

Læs mere

Nyt Helsingør Stadion og andre idrætsfaciliteter

Nyt Helsingør Stadion og andre idrætsfaciliteter Notat Center for Økonomi og Ejendomme Nyt Helsingør Stadion og andre idrætsfaciliteter Ejendomsadministration og Udvikling Sct. Anna Gade 5B 3000 Helsingør Dato 05.07.2016 Sagsnr. 14-27947 Dokumentnr.

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Tirsdag den 22. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg

Læs mere

Helsingør Hallen Mødet afholdes i Helsingør Idrætspark, Bestyrelseslokalet, Gl. Hellebæk Vej 63-65

Helsingør Hallen Mødet afholdes i Helsingør Idrætspark, Bestyrelseslokalet, Gl. Hellebæk Vej 63-65 Referat : Mandag den 20. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Bemærkninger: Helsingør Hallen Mødet afholdes i Helsingør Idrætspark, Bestyrelseslokalet, Gl. Hellebæk Vej

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4 1 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Målsætninger... 3 Rammer for folkeoplysende virksomhed... 3 Udvikling af folkeoplysningen... 4 Folkeoplysningen i samspil med øvrige politikområder... 4 Afgrænsning

Læs mere

Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget

Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og : Tirsdag den 01. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Mødelokale 1, Mørdrupvej Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (V) John Calberg (C) Morten

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 06. december 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Anette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35 Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter: Ballerup Idrætsby bestående af Ballerup- og

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.35

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.35 Bevillingsområde 40.35 Folkeoplysende og fritidsaktiviteter mv. 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter: Ballerup og Måløv Idrætspark, East Kilbride Badet og idrætsanlæg med klubhuse og idrætshaller.

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35 Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. er der i budget

Læs mere

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik... 3 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken... 3 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Tirsdag den 22. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik 2013-2017 Politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. 1 Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat : Torsdag den 22. januar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Begüm

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden Integrationsrådet : Tirsdag den 01. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Carol Pimer

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser?

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Oplæg ved Centerchef for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab i Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Hvorfor kan idræt, kultur og

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl, Else Marie

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord Alle borgere har ressourcer og evner, som kan bruges til at skabe et godt liv for sig selv, for andre og sammen med andre.

Læs mere

Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder

Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder Notat Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder Nærværende notat omhandler forskellige muligheder for en fremtidig udvikling af de nuværende idrætsfaciliteter beliggende

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Tirsdag den 01. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Carol Pimer Krogstrup (Direkte

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget : Mandag den 09. oktober 2017 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune

Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune Indstilling - UDKAST Til Magistraten Børn og Unge Den Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune 1. Resume Byrådet besluttede den 5. december 2007, at

Læs mere

REFERAT SOCIALUDVALGET

REFERAT SOCIALUDVALGET REFERAT SOCIALUDVALGET den 18.01.2011 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Masterplan for Social & Tilbud - strategiske sigtelinjer... 4 3 Information, forespørgsler

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Tirsdag den 20. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Villa Fem Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Tawfik J. Tawfik (Direkte valgt - formand) Carol Pimer Krogstrup (Direkte valgt

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE FRITIDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE FRITIDSPOLITIK LLERØD KOMMUNE FRITIDSPOLITIK LLERØD KOMMUNE 2012 Indhold Indhold... 2 Forord... 3 kens indhold... 4 Visioner... 5 Strategi... 5 Indsatsområder, mål og handlinger... 7 Revision og evaluering... 11 2 Forord

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014 Udsattepolitik for Aarhus Kommune 1. Resume Socialdemokratiet v/ Tatiana Sørensen

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring:

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Center for Kultur og Idræt 7. juni 2012 Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed for et aktivt

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for handicappolitikken Handicappolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Gældende fra 1. januar 2012 Indhold Indledning 3 Forord 4 Vision og målsætninger 5 Frivillige foreninger og klubber 6 Voksenundervisningen 7 Fysiske rammer 8 Tilskud 9 Brugerindflydelse

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er:

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er: 1 Nr. : Budgetanalyse af hjemmeplejen Åben sag Sagsnr.: 15/27417 Sagen afgøres i: SU Bilag: Budgetanalyse af hjemmeplejen Indledning/Baggrund Med vedtagelsen af Budget 2016 besluttede Socialudvalget, at

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Onsdag den 04. november 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Tirsdag den 31. maj 2016 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72, Til gården Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Tawfik J. Tawfik (Direkte valgt - formand) Carol Pimer Krogstrup (Direkte

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

Beslutningssag: Erhvervsarealer på 3 ejendomme ved Espergærde Havn

Beslutningssag: Erhvervsarealer på 3 ejendomme ved Espergærde Havn 1 Nr. : Beslutningssag: Erhvervsarealer på 3 ejendomme ved Espergærde Havn Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 16/26332 Byrådet Strandvejen 340B ansøgning Strandvejen 344 tegning Mørdrupvej 5 ansøgning

Læs mere

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 02-02-2015 18:00 Mødeafholdelse på Skolens kontor, Munkegårdsskolen, Vangedevej 178, 2870 Dyssegård Protokollen blev læst og mødet

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Dagsorden Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Dagsorden Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Dagsorden Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. september 2017 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina

Læs mere

Torsdag den 19. november 2015 Idrætsrådet

Torsdag den 19. november 2015 Idrætsrådet Torsdag den 19. november 2015 : Torsdag den 19. november 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Bemærkninger: Stengade 72 - Til gården Møde fra 17.00-18.30 i Stengade 72, herefter

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 12. juni 2007 Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse Århus Kommune Personaleafdelingen 1. Resume Direktørgruppen har

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Referat Udsatterådet. Mødedato: Tirsdag den 09. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30

Referat Udsatterådet. Mødedato: Tirsdag den 09. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Referat : Tirsdag den 09. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Orange 3, Prøvestenen Bemærkninger: Mødet afholdes på Prøvestenen, Værelse Orange 3. Medlemmer: Lotte

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Frivillighedspolitikken

Frivillighedspolitikken Frivillighedspolitikken - en temapolitik om frivillighed Udkast - efter høring Frivillighedspolitikkens overordnede mål er at skabe så gode og optimale rammer som muligt for den samlede frivillige indsats

Læs mere