HVERT BARN SIN CHANCE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVERT BARN SIN CHANCE"

Transkript

1 Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling og afprøvning af gruppeforløb for gravide og nybagte familier i udsatte bydele i Københavns Kommune

2 Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling og afprøvning af gruppeforløb for gravide og nybagte forældre i udsatte bydele i Københavns Kommune Line Seidenfaden Mail: Udgivet af: Als Research ApS Ny Vestergade 1, 2. sal th København K I samarbejde med: Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen Kontoret for Sundhed og Indkøb Grafisk design: Gurli Nielsen, Børne- og Ungdomsforvaltningen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S CO2 neutral produktion Printet in Denmark 2012

3 Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling og afprøvning af gruppeforløb for gravide og nybagte familier i udsatte bydele i Københavns Kommune

4

5 INDHOLD Forord 6 Kapitel 1 - indledning 7 Introduktion til delprojekterne 7 Evalueringens formål 8 Datagrundlag og metode 8 Rapportens opbygning 10 Kapitel 2 - Hovedkonklusioner og anbefalinger 11 Rekrutteringsmæssige erfaringer 12 Organisatoriske erfaringer 15 Pædagogiske erfaringer og resultater 17 Netværk, henvisningspraksis og samarbejdserfaringer 18 Kapitel 3 Familieform i Bispebjerg 21 Rekrutteringsmæssige erfaringer 21 Organisatoriske erfaringer 26 Pædagogiske metoder og resultater 28 Netværk, henvisningspraksis og samarbejdserfaringer 34 Kapitel 4 Nørrebro: forældrei fokus for både mor og far 36 Rekrutteringsmæssige erfaringer 36 Organisatoriske erfaringer 43 Pædagogiske metoder og resultater 46 Netværk, henvisningspraksis og samarbejdserfaringer 51 Litteraturliste 53 DELRAPPORT 3 - SLUTEVALUERING - SIDE 5

6 FORORD Als Research fremlægger hermed slutevalueringen af projekt Hvert barn sin chance: Udvikling og afprøvning af gruppeforløb for gravide og nybagte familier i udsatte bydele i Københavns Kommune. Projektet har været gennemført i perioden i et samarbejde imellem Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune. Projektet har bestået af to delprojekter, dels Familieforum i Bispebjerg og dels Forældre i fokus for både mor og far på Nørrebro. Slutevalueringen er foretaget i perioden april-juni 2012 og bygger oven på to tidligere evalueringsforløb; en indledende kortlægning foretaget i efteråret 2010 og en midtvejsevaluering gennemført i foråret I forbindelse med evalueringsarbejdet har en række projektdeltagere, medarbejdere og samarbejdspartnere medvirket som informanter. En stor tak til dem for at have bidraget med deres indsigter og erfaringer. Til slutevalueringen har været tilknyttet en koordinationsgruppe bestående af sundhedsfaglig udviklingskonsulent Line Nordberg, Børne- og Ungeforvaltningen, projektsundhedsplejerske Birthe Toftegaard, Sundhedsplejen Bispebjerg, og projektsundhedsplejerske Signe Borgwardt, Sundhedsplejen Nørrebro. En tak til alle for et godt samarbejde. Slutevalueringen er udført af chefkonsulent Jacob Als Thomsen og konsulent Line Seidenfa-den. Desuden har stud.cand.comm. Nadia Christensen og stud.cand.pæd. Aja Rosenquist bistået slutevalueringen i relation til dataindsamling og efterbehandlingen af datamaterialet. Ansvaret for resultater, konklusioner og anbefalinger påhviler alene Als Research. København, juni 2012 Jacob Als Thomsen Adm.dir., Als Research SIDE 6 - DELRAPPORT 3 - SLUTEVALUERING

7 1. INDLEDNING Introduktion til delprojekterne Projekt Hvert barn sin chance omfatter udvikling og afprøvning af undervisningsforløb for gravide og nybagte familier i udsatte bydele i Københavns Kommune. Målet med Hvert barn sin chance er at styrke en tidlig indsats målrettet udsatte og sårbare familier, ud fra antagelsen om, at tidlig identifikation og indsats i forhold til et barns vanskeligheder kan medvirke til at forebygge senere vanskeligheder. I dette afsnit skitseres de to delprojekters baggrund og formål: Familieforum Familieforums gruppeforløb for socialt udsatte nybagte mødre og deres børn strækker sig over 4 måneder, og er fordelt på mødegange á 3 timer. I projektperioden er gennemført i alt 5 gruppeforløb. Projektet ledes af to projektsundhedsplejersker, der forestår rekruttering og fastholdelse samt planlægger og faciliterer gruppegangene. Som supplement til gruppeforløbet afholdes familiesamtaler med interesserede familier, ligesom der afholdes enkelte aftenarrangementer i hvert forløb, hvor fædre, familiemedlemmer eller venner inviteres til at deltage. I gruppeforløbet er desuden indlagt en udflugt. Ved afslutningen af hvert gruppeforløb afholdes statussamtaler med de deltagende familier. Familieforum har som overordnet formål at være et udviklingsforum for socialt udsatte nybagte mødre og deres familier. Gennem samvær, erfaringsdeling og refleksion i gruppen arbejdes med at styrke mødrene i forældrerollen. Forældre i fokus for både mor og far Forældre i fokus for både mor og far er målrettet forældrepar med børn i alderen 0-3 år som er bosat i Mjølnerparken eller Den Grønne Trekant på Nørrebro. Forløbet består af 6 ugentlige mødegange á 2 timer. Projektet forestås af tre projektsundhedsplejersker, som på skift planlægger og faciliterer gruppegangene. Udover gruppeforløbet er der i forbindelse med projektet udviklet og afholdt åbne temaaftener i efteråret 2011 og foråret 2012, bl.a. for at skabe opmærksomhed om projektet i boligområderne og for at styrke indsatsen målrettet fædre. DELRAPPORT 3 - SLUTEVALUERING - SIDE 7

8 Projektet har som målsætning at udvikle et forældretilbud til nybagte familier i to udsatte boligområder, og dermed støtte og udvikle deltagernes forældrerolle og handlekompetencer i forhold til barnets sundhed, udvikling og trivsel. Evalueringens formål Slutevalueringens primære formål har været at vurdere, hvorvidt projekt Hvert barn sin chance 1 har levet op til de overordnede målsætninger, der er sat for projektet, samt at se på, hvorvidt de to delprojekter, der udgør projektet, har kastet erfaringer af sig, der kan danne udgangspunkt for en eventuel fremtidig forankring af projektets aktiviteter. Evalueringen har desuden skullet vurdere, hvilke potentialer og muligheder der ligger for udrulning af tilbuddet til andre udsatte boligområder, samt se på, hvorvidt de pædagogiske erfaringer kan gøres til grundlag for en fremtidig forældreuddannelsesmodel. På den baggrund har evalueringen skullet pege på en række fremadrettede anbefalinger af relevans for en sådan eventuel forankring. Evalueringen har haft fokus på følgende hovedtemaer: Projektets rekrutteringsmæssige erfaringer Projektets organisatoriske erfaringer Projektets pædagogiske erfaringer og resultater Projektets samarbejdserfaringer med forskellige eksterne institutioner og faggrupper Slutevalueringen har desuden i udgangspunktet skullet vurdere, om projektet har skabt registrerbare positive udviklingstendenser fastholdt med de statistiske data fra 0-punktsanalysen i den indledende kortlægning. Med henvisning til projektets korte løbetid er det blevet besluttet af projektleder og evaluator i enighed, at de metodiske usikkerheder i en sådan analyse er for store, hvorfor denne analyse er taget ud af slutevalueringsarbejdet. Datagrundlag og metode Slutevalueringen bygger videre på den dataindsamling, der er foretaget i forbindelse med den indledende kortlægning og midtvejsevalueringen. I forbindelse med slutevalueringen er der indhentet nyt datamateriale i perioden april-juni Evalueringens datamateriale består tilsammen af i alt 46 kvalitative interview og 6 deltagerobservationer. Interviewene fordeles sig således: 1 Denne evaluering vedrører udelukkende Hvert barn sin chances delprojektet 1: Gruppeforløb for gravide og nybagte familier i udsatte boligområder (Jf. Projektbeskrivelse, BUF 2010). SIDE 8 - DELRAPPORT 3 - SLUTEVALUERING

9 Informanter Slutevaluering Indledende kortlægning og midtvejsevaluering Interview med familier (Nørrebro) 7 3 Interview med mødre (Bispebjerg) 2 6 Interview med gruppeledere (Nørrebro) 1 2 Interview med gruppeledere (Bispebjerg) 1 2 Interview med kollegaer og samarbejdspartnere (Nørrebro og Bispebjerg) Deltagerobservation (Nørrebro) 2 0 Deltagerobservation (Bispebjerg) 2 2 I forbindelse med slutevalueringen er gennemført 10 interview med kollegaer og samarbejdspartnere. Der har været tale om 6 individuelle interview og 4 gruppeinterview: 1 gruppeinterview med to sundhedsplejersker i Bispebjerg 1 individuelt interview med lederen af sundhedsplejen i Bispebjerg 1 individuelt interview med en jordemoder fra Blåt Team, Hvidovre Hospital 1 individuelt interview med en jordemoder fra Familieambulatoriet og Blåt Team, Hvidovre Hospital 1 gruppeinterview med 3 medarbejdere fra Børnefamiliecenter Bispebjerg (en afdelingsleder, en koordinator i Familierådgivningen, en familiebehandler) 2 individuelle interview med sundhedsplejersker på Nørrebro 1 gruppeinterview med leder af sundhedsplejen på Nørrebro og koordinator i Sundhedshuset på Nørrebro 1 individuelt interview med projektmedarbejder i Sundhedshuset med speciale i rekruttering af fædre med anden etnisk baggrund end dansk 1 gruppeinterview med to boligsociale medarbejdere på Nørrebro I forbindelse med slutevalueringens dataindsamling blev det forsøgt at rekruttere yderligere informanter blandt deltagere i Familieforum. Det viste sig imidlertid umuligt at gennemføre mere end to interview indenfor slutevalueringens tidsramme, som følge af vanskelighe- DELRAPPORT 3 - SLUTEVALUERING - SIDE 9

10 der i forbindelse med kontakt til og rekruttering af informanter samt gentagne aflysninger af interviewaftaler. Slutevalueringen bygger ydermere på skriftligt materiale anvendt i forbindelse med gruppeforløbene i Bispebjerg og på Nørrebro: Familieforum, Bispebjerg: Velkomstbrev Eksempel på program og struktur for mødegang Beskrivelse af projektets metoder og aktiviteter Beskrivelse af formålet med familiebesøg Beskrivelse af præsentation af kursets tilbud Beskrivelse af opstartssamtale, midtvejs- og slutevaluering Statistik for deltagere, fremmøde mv. Status på henvisning af gravide Evaluering af familiesamtaler Evaluering af statussamtaler Faktaark om forskellige emner Rekrutteringsmateriale til samarbejdspartnere Begrebsafklaring Forældre i fokus for både mor og far, Nørrebro: Rekrutteringsmateriale til samarbejdspartnere Informationsmateriale til forældrene Stop op Kvalitetssikring af gruppetilbud i Sundhedshuset (Projektsundhedsplejerskernes egne løbende evalueringer) Projektsundhedsplejerskernes logbøger for gruppegange og temaaftener Skriftlige evalueringer fra forældrene Beskrivelse af projektets metoder Litteraturliste Eksempler på hjemmeøvelser Rapportens opbygning Rapporten indledes af kapitel 1, der introducerer til de to delprojekter samt til evalueringens formål, datagrundlag og metode. Kapitel 2 indeholder en præsentation af evalueringens hovedkonklusioner og anbefalinger. Her præsenteres konklusioner og målopfyldelse for hvert af delprojekterne, og på baggrund heraf udledes de overordnede konklusioner samt anbefalinger for projektet. Efter hovedkonklusionerne følger to kapitler med mere detaljerede beskrivelser og udfoldede vurderinger af de to delprojekters metoder, aktiviteter, resultater og erfaringer. Først præsenteres Familieforum og derefter Forældre i fokus for både mor og far. SIDE 10 - DELRAPPORT 3 - SLUTEVALUERING

11 2. HOVEDKONKLUSIONER og ANBEFALINGER Evalueringen viser, at de to delprojekter hver især har levet op til formålet om at støtte og udvikle deltagernes forældrerolle og handlekompetence i forhold til barnets sundhed, udvikling og trivsel. Det er evaluators vurdering, at kombinationen af konkret viden, erfaringsdeling og spejling i gruppen har styrket deltagernes forældrekompetencer og deres selvsikkerhed og handlekompetence i forhold til barnet. Hvorvidt de erhvervede kompetencer kommer til at ændre forældrenes praksis på sigt, er et mere åbent spørgsmål. Det vurderes derfor hensigtsmæssigt fremadrettet at øge opfølgningen på deltagerne efter gruppeforløbets afslutning for derved at fastholde og forankre tillært viden og redskaber. Begge projekter har inkluderet forældre med små børn, og projekternes tilgange, metoder og aktiviteter vurderes at kunne danne grundlag for projekter målrettet udsatte og sårbare småbørnsfamilier i andre bydele. Projekterne har dog også kastet lys over en række vigtige udfordringer i forhold til målgruppebestemmelse og rekrutteringsstrategier, der bør medtænkes i en eventuel fremtidig udrulning af tilbuddet. Helt centralt er det, at rekrutteringen af gravide der var begge projekters målsætning har vist sig vanskelig, hvorfor der bør anvendes en anden tilgang til rekruttering, hvis gruppeforløb for sårbare gravide skal kunne realiseres. Ligeledes er det en central erfaring, at gruppeforløb for forældrepar i socialt udsatte boligområder med en stor andel af beboere med flygtninge-, indvandrer eller efterkommerbaggrund kan være for ambitiøs en målsætning på kort sigt. En vigtig erfaring fra projekterne har været, at en succesfuld rekruttering forudsætter en massiv indsats for at informere og støtte op om rekrutterende samarbejdspartnere. Ligeledes peger evalueringen på, at projekterne må tilpasse deres metoder til den relevante målgruppe, således at der er en realistisk afvejning mellem projektets metoder og aktiviteter og målgruppens behov og interesser. Evalueringens datamateriale giver ikke mulighed for at foretage en decideret effektmåling af forældres og børns udbytte af indsatserne på kort og længere sigt. Det vurderes imidlertid, at gruppeforløb for socialt udsatte og sårbare forældre som de tager sig ud i de konkrete projekter kan styrke forældrenes handlekompetencer og dermed have en positiv betydning for forældre og børn. DELRAPPORT 3 - SLUTEVALUERING - SIDE 11

12 Evaluator vurderer, at projekterne til sammen har bidraget med værdifulde indsigter, som fremadrettet kan indtænkes i udformningen af gruppeforløb målrettet udsatte og sårbare forældre. Således vurderes Familieforum at være tilstrækkeligt gennemprøvet til at projektets organisering, metoder og lignende med fordel kan videreføres og udbredes til andre socialt udsatte områder. Hvad angår Forældre i fokus for både mor og far er det vurderingen, at projektet ligeledes har bidraget med ny viden og brugbare erfaringer i relation til forældreinddragelsesprojekter. Dette på trods af, at projektet ikke umiddelbart har formået at inddrage den planlagte målgruppe. I det følgende præsenteres evalueringens hovedkonklusioner og anbefalinger i relation til rekrutteringsmæssige erfaringer, organisatoriske erfaringer, pædagogiske erfaringer samt erfaringer i forhold til netværk, henvisningspraksis og samarbejdserfaringer. I forlængelse af hovedkonklusionerne på det enkelte tema præsenteres de overordnede anbefalinger. Rekrutteringsmæssige erfaringer Familieforum I projektperioden har i alt 39 mødre deltaget i Familieforums gruppeforløb fordelt på 5 hold. Ca. halvdelen af deltagerne har haft anden etnisk baggrund end dansk. Projektet har dermed levet op til målsætningen om at gennemføre to årlige hold á 8-10 mødre, samt målsætningen om, at 25 pct. af de rekrutterede mødre skulle have anden etnisk baggrund end dansk. Det er evaluators vurdering, at projektets deltagere i høj grad repræsenterer kernemålgruppen af udsatte og sårbare familier, samt at indsatsens to årlige gruppeforløb svarer til behovet i området. Det er ligeledes vurderingen, at en vigtig grund til den vellykkede rekruttering af deltagere til Familieforum har ligget i projektets succes med at skabe et godt kendskab til projektet blandt menige sundhedsplejersker i Bispebjerg. Forældre i fokus for både mor og far I Forældre i fokus for både mor og far har i alt 16 familier deltaget i de 4 gruppeforløb, som er afholdt i projektperioden. Projektet har dermed levet op til målsætningen om, at der i gennemsnit mindst møder tre forældrepar op pr. mødegang, men ikke til succeskriteriet om at afholde 4 årlige gruppeforløb. Generelt har Forældre i fokus for både mor og far haft store indledningsvise rekrutteringsvanskeligheder, hvorfor der undervejs er blevet foretaget en udvidelse af rekrutteringsområdet fra at omfatte Mjølnerparken og Den Grønne Trekant, til at omfatte hele Haraldsgadekvarteret. Inkluderingen af Haraldsgadekvarteret i rekrutteringsområdet har resulteret i en SIDE 12 - DELRAPPORT 3 - SLUTEVALUERING

13 deltagersammensætning, der adskiller sig fra projektets oprindelige målgruppedefinition, idet uddannelsesniveau og beskæftigelsesgrad har været væsentligt højere og andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande væsentligt mindre blandt deltagerne, end hvad der er repræsentativt for de to oprindelige områder. Det vurderes derfor, at projektet i sin nuværende form ikke i tilstrækkelig grad når de sårbare og marginaliserede grupper, som var målgruppen for projekt Hvert barn sin chance. Rekrutteringsvanskelighederne vurderes at have flere årsager, hvoraf den primære ligger i projektets ambition om at inkludere både mødre og fædre, herunder minoritetsetniske fædre til forløbene, hvilket har vist sig at være vanskeligt. I den forbindelse er det vurderingen, at projektets tilgang og metoder (ikke mindst den gruppebaserede form) ikke i tilstrækkelig grad har formået at appellere til fædrene. På trods af at projektet ikke umiddelbart har nået de opstillede målsætninger, har det bidraget med viden, som fremadrettet kan bruges til at målrette lignende tilbud og indsatser bedre til fædrenes behov og ønsker. Endvidere vurderes det, at det ikke i tilstrækkelig grad er lykkedes at udbrede kendskabet til projektet til sundhedsplejersker og potentielle samarbejdspartnere i området. Deltagerne har haft børn i alderen 0-3 år. Aldersspredningen på de enkelte hold har været varierende, men flere deltagere vurderer, at forskellen på børnenes alder i nogle tilfælde har været for stor. Rekrutteringsmæssige erfaringer på tværs af de to projekter Erfaringerne fra de to projekter viser, at rekruttering af socialt udsatte og sårbare målgrupper kan være vanskelig, og at det af denne grund er vigtigt at udvælge en målgruppe, som er realistisk at nå inden for rammerne af projektet. Således vurderes det, at rekrutteringsvanskelighederne i Forældre i fokus for både mor og far kan skyldes en for ambitiøs definition af målgruppen. Socialt udsatte og sårbare forældre, hvoraf mange har baggrund i ikke-vestlige lande, er erfaringsmæssigt en vanskeligt rekrutterbar gruppe, særligt i betragtning af projektets målsætning om at inkludere både mor og far samt projektets fokus på helt små børn. Når Familieforum har haft lettere ved at rekruttere, kan det således blandt andet skyldes, at det ikke har været et krav, at både mor og far deltog. Erfaringerne viser endvidere, at sundhedsplejerskerne står bag langt hovedparten af rekruttering til begge projekter, mens institutioner, praktiserende læger og jordemødre har vist sig at være sværere at aktivere i relation til rekruttering. Det vurderes derfor at være afgørende at få spredt kendskabet til projektet gennem vedholdende information til sundhedsplejersker. Evalueringen viser således, at der blandt de menige sundhedsplejersker er forskel på graden af bevidsthed om de to delprojekters eksistens, hvilket dels skyldes, at Familieforum har eksisteret i længere tid end Forældre i fokus for både mor og far og dels, at der i Bispebjerg er større fokus på at skabe og bibeholde opmærksomhed på projektet blandt sundhedsplejerskerne. DELRAPPORT 3 - SLUTEVALUERING - SIDE 13

14 En del af evalueringens informanter peger på, at usikkerhed i forhold til forældrerollen i stigende grad kan identificeres hos mere ressourcestærke forældre. Således har Nørrebroprojektet mødt interesse og oplevet behov blandt forældrepar, der ikke kan betegnes som de mest socialt udsatte. Evaluator anerkender, at dette behov kan være til stede, men denne forældregruppe er ikke målgruppen for Hvert barn sin chance. Erfaringen fra projekterne er dermed også, at det kan være relevant fremadrettet at nuancere begrebet om social udsathed/sårbarhed. Endelig bør det bemærkes, at begge projekter har fravalgt brug af tolkebistand. Det er evaluators vurdering, at man dermed afskærer en del af gruppen af udsatte forældre, der kunne have stor gavn af projektet. Fremadrettede anbefalinger I forbindelse med en eventuel udrulning af projektet i andre udsatte boligområder anbefales det: At gruppeforløb målrettet forældrepar ikke på kort sigt målrettes de allermest sårbare og udsatte familier med etnisk minoritetsbaggrund. At der arbejdes videre med gruppeforløb målrettet forældrepar med henblik på fortsat metodeudvikling og opsamling af erfaringer, men med en bredere målgruppedefinition, der f.eks. ikke stiller krav om repræsentativitet i forhold til beboersammensætningen i udsatte boligområder. At der arbejdes videre med andre typer af tilbud målrettet fædre i udsatte boligområder, således at der fortsat arbejdes med at øge fædrenes inddragelse i aktiviteter omhandlende forældreskab. Det kunne f.eks. være i form af temaaftener, fædregrupper og yderligere individuelle besøg af sundhedsplejersken i hjemmet. Det anbefales dog samtidig, at ikke blot fædre, men familiens netværk generelt tænkes ind i indsatserne. Dette er ikke mindst relevant i lyset af, at det f.eks. i Familieforum kun er ca. 1/3 af familierne, der indbefatter en stabilt deltagende far. At sundhedsplejerskerne til stadighed øger deres fokus på at inddrage fædrene under de almindelige besøg i hjemmet og dermed arbejder med at udvikle tilgange og metoder, så fokus bliver på hele familien fremfor primært på relationen mellem mor og barn. At ensartetheden i gruppen overvejes, både hvad angår deltagernes profiler, børnenes alder mv. For at optimere deltagernes udbytte af gruppeforløbet vurderes det hensigtsmæssigt at deltagerne kan spejle sig i hinanden. At det overvejes nøje at anvende midler til tolkebistand i forbindelse med udvikling af forældregruppeforløb i udsatte boligområder. Det kan give mulighed for at nå nogle af områdernes mest marginaliserede familier. At der fra starten udarbejdes en rekrutteringsvejledning til de menige sundhedsplejersker med beskrivelse af projektets indhold og formål samt relevanskriterier for selektion af deltagere. Derudover kan evt. i forbindelse med opstart af projektet afholdes en temadag med en grundig introduktion til projektet, dets formål, indhold og forventet udbytte for deltagerne samt en introduktion til, hvordan sundhedsplejerskerne konkret kan præsentere projektet. Endvidere bør der gøres en kontinuerlig indsats for at informere om status på forløbet og opstart af nye forløb, ligesom det fra ledelses side bør gøres klart, at projektet skal gives prioritet blandt sundhedsplejerskernes øvrige opgaver. SIDE 14 - DELRAPPORT 3 - SLUTEVALUERING

15 Organisatoriske erfaringer Familieforum Det er indtrykket, at Familieforum har formået at skabe trygge rammer for deltagerne, hvor de har rum og støtte til at arbejde med forældrekompetencer. Ligeledes vurderes forløbets omfang og de tidsmæssige rammer at være passende. Familieforums forløb er blevet afviklet over gange à 3 timers varighed. Familieforum har generelt oplevet et stabilt fremmøde blandt deltagerne, og i projektperioden har fremmødeprocenten gennemsnitligt ligget på omkring 85 pct. I et forløb var fremmødet noget mere ustabilt. Ved udarbejdelsen af evalueringsrapporten har Familieforum endnu ikke opgjort fremmødeprocenten ved forløbet i foråret Det er evaluators opfattelse, at det succesfulde fremmøde er skabt af gruppeledernes store indsats for at sikre deltagernes fremmøde og fastholdelse, bl.a. gennem udsendelsen af en påmindelsessms dagen før gruppen afholdes, ved opfølgning på fraværende deltagere og ved at skabe kontinuitet og forudsigelighed i forbindelse med forløbet, herunder ved så vidt muligt undlade at aflyse gruppegange. Forældre i fokus for både mor og far Forældre i fokus for både mor og far har ligeledes fundet en form med trygge og indbydende rammer for deltagerne, og i 3 af de 4 gruppeforløb har der været et stabilt fremmøde. Det vurderes imidlertid, at 6 mødegange à 2 timer er for få, og de interviewede forældre giver udtryk for et stærkt ønske om at udvide tilbuddet og dermed have mulighed for at komme mere i dybden med emnerne. Ud over selve gruppeforløbet fremhæver flere forældre, at de har været glade for den litteratur, som er blevet præsenteret i forløbet, og at de fremadrettet vil benytte sig af denne litteratur. Således vurderes litteraturen i relation til denne målgruppe at være en kilde til at forankre projektets resultater. Organisatoriske erfaringer på tværs af de to projekter Begge projekter formår at skabe et trygt rum for deltagerne. Begge projekter prioriterer således at skabe forudsigelighed i forløbet ved at arbejde med en klar struktur, hvor deltagerne informeres grundigt om forløbet og evt. medvirker til at tilrettelægge indholdet. Samtidig træffes aftaler om regler for afbud o. lign. i fællesskab med gruppens deltagere. Begge projekter har gode erfaringer med at skabe en velkommende stemning ved at servere mad for deltagerne. Særligt i forhold til udsatte og sårbare grupper er det vigtigt at skabe hyggelige rammer, hvor deltagerne har lyst til at komme. Erfaringerne fra projekterne er, at gruppeledernes personlige engagement er af afgørende betydning for metodernes gennemslagskraft hos deltagerne. Særligt i relation til Familieforums meget sårbare målgruppe vurderes gruppeledernes omsorg og opmærksomhed at være af afgørende betydning for deltagernes fremmøde og udbytte af projektet. DELRAPPORT 3 - SLUTEVALUERING - SIDE 15

16 Fremadrettede anbefalinger I forbindelse med en eventuel udrulning af projektet i andre udsatte boligområder anbefales det: At der fra starten skabes en klar struktur og gennemsigtighed i forløbet, ligesom det er vigtigt, at de fysiske rammer er præget af god stemning. At et relevant antal gruppegange bl.a. vurderes med udgangspunkt i forløbets målgruppe mv.. Det vurderes, at et optimalt udbytte forudsætter tilstrækkelig tid til etablering af gruppen og dybdegående diskussion af emnerne, hvorfor et gruppeforløb på minimum 8-10 gange vil være at foretrække. At strategien for fastholdelse af deltagernes læring og udvikling overvejes nøje. Deltagernes udbytte af forløbet kan sandsynligvis øges ved at bibeholde en tilknytning til projektet efter gruppeforløbets afslutning. Det kunne f.eks. gøres ved at afholde en eller flere yderligere gruppegange efter gruppeforløbets afslutning eller ved at afsætte ressourcer til, at gruppelederne kan opretholde f.eks. telefonisk kontakt med deltagerne i perioden efter forløbets afslutning. At der skabes mulighed for, at børnene kan være til stede i forbindelse med gruppegangene, enten sammen med forældrene, hvis det vurderes anvendeligt som del af forløbet, som det er tilfældet i Familieforum, eller sammen med en børnepasser. At der i tilrettelæggelsen af projektet lægges vægt på både gruppeledernes faglige kompetencer, men at der derudover arbejdes med en anerkendende tilgang med fokus på at opbygge en tillidsfuld relation til familierne gennem nærvær og oprigtighed. At gruppeforløbenes model, metoder og organisering er tydeligt beskrevet, så en anden med de rette kompetencer om nødvendigt kan tage over. SIDE 16 - DELRAPPORT 3 - SLUTEVALUERING

17 Pædagogiske erfaringer og resultater Familieforum De pædagogiske metoder er uændret i projektperioden, om end der er foretaget mindre tilpasninger i vægtningen mellem de forskellige elementer undervejs. Således har projektet valgt at fokusere stadig mere på at støtte deltagernes egen handlekraft som forældre, mens fokus på at øge deltagernes konkrete viden gradvist er nedtonet. I Familieforum anvendes børnenes tilstedeværelse aktivt i forløbet, idet den skaber mulighed for, at gruppelederne inspireret af Marte Meo-principper kan bruge konkrete situationer som afsæt for diskussioner af relevans for forløbet. De pædagogiske metoder vurderes at være relevante og have god gennemslagskraft i forhold til at styrke målgruppens forældrekompetencer. Ligeledes vurderes det, at deltagelsen i Familieforum har positiv betydning for deltagerne i forhold til øget viden, højere selvværd og selvtillid og dermed for deres handlemuligheder i forhold til forældrerollen. Forældre i fokus for både mor og far De pædagogiske metoder er uændret i projektperioden, og metoderne vurderes af deltagere og gruppeledere som relevante. Det er også evaluators vurdering, at projektet har fundet en god balance mellem den viden, som sundhedsplejerskerne bidrager med, og den refleksion og erfaringsudveksling, som finder sted i gruppen. Afprøvning og udvikling af metoder har været centrale elementer i projektet. Evaluator vurderer, at projektet i projektperioden har gjort sig en række betydningsfulde erfaringer i forhold til rekruttering, målgruppe, metoder og aktiviteter. Deltagerne oplever at have stor glæde af at spejle sig i hinanden og bruge hinanden til gensidig læring. De interviewede familier vurderer på baggrund af projektet at have fået viden og konkrete handlingsanvisninger, som omsat til praksis har haft konkret positiv betydning i deres familie. Således har projektet tilføjet familierne viden, som forældrene selv vurderer har styrket deres handlekompetencer. Det vurderes overordnet, at projektet lever op til sit formål i den forstand, at forældrene har opnået ny viden og har reflekteret over det at danne familie og er blevet styrket i forældrerollen. For mange fædre er det første gang, de har deltaget i aktiviteter med fokus på forældreskabet, og de oplever det som udbytterigt. Temaaftenerne vurderes at være et positivt tiltag, men også her kræver det et langt sejt træk at sikre fædrenes fremmøde. Fælles erfaringer på tværs af de to projekter Erfaringen fra begge projekter er, at det har positiv betydning for deltagerne at indgå i et gruppeforløb sammen med andre forældre. Evalueringen viser dog samtidig, at de positive effekter af gruppen har forskellige udtryk i de to projekter. I Familieforum op- DELRAPPORT 3 - SLUTEVALUERING - SIDE 17

18 leves gruppen af deltagerne som et trygt rum og et frirum, hvor deltagerne kan fortælle om problemer og bryde følelsen af at stå alene som sårbar forælder. I modsætning hertil oplever forældrene i Nørrebro-projektet gruppeforløbet som en bekræftelse af, at de ikke er nut cases, som én udtrykker det. For deltagerne på Nørrebro bekræfter gruppen netop, at de er normale, og at de gør det godt nok som forældre. Informanterne vurderer dog samtidig, at selve gruppeformen frasorterer en del af de allersvageste familier, som hverken har ressourcer til at deltage i et forløb over uger eller måneder eller til at indgå i gruppebaserede refleksive processer. Desuden viser undersøgelsen blandt etniske minoritetsfædre på Nørrebro, at der blandt de interviewede fædre ikke er interesse i at deltage i et gruppeforløb. De to projekters erfaringer med opfølgning/udvikling er meget forskellige. På Nørrebro har forældrene med glæde taget imod skriftlige materialer og fremhæver det som et positivt og anvendeligt element ved projektet. Familieforum har ligeledes uddelt materiale til deltagerne, men gruppelederne oplever ikke, at det har haft den store effekt, bl.a. fordi deltagerne har mistet materialet. Fremfor at fokusere på fastholdelse og forankring af faktuel viden har gruppelederne derfor valgt at fokusere på at træne deltagernes evne til at aflæse deres børns signaler og vurdere de konkrete situationer i relationen til børnene. Fremadrettede anbefalinger I forbindelse med en eventuel udrulning af projektet i andre udsatte boligområder opstilles følgende anbefalinger: At en hensigtsmæssig vægtning mellem viden og refleksion gøres afhængig af deltagersammensætningen i det enkelte gruppeforløb. At anvendelsen af skriftlige materialer begrænses for de svageste deltagergrupper. Netværk, henvisningspraksis og samarbejdserfaringer Familieforum Familieforum har i den første del af projektperioden afholdt 3 netværksmøder hos tre teams af jordemødre ligesom der har været taget kontakt til praktiserende læger. I projektperioden er i alt 34 gravide henvist til Familieforum, men få af de henviste er inden for projektets målgruppe. Der er ikke igangsat gruppeforløb for gravide, da det ikke har været muligt at samle et tilstrækkeligt antal deltagere inden for målgruppen. 8 af de henviste gravide har deltaget i Familieforum efter fødslen. Det vurderes, at Familieforum på fyldestgørende vis har sat fokus på projektet og igangsat rekrutteringen af gravide, og som følge af projektets opsøgende arbejde er der et kendskab til det blandt jordemødre i relevante teams. Der eksisterer imidlertid en række strukturelle barrierer for samarbejdet. Familieforum har løbende samarbejde med Socialforvaltningen i form af Familierådgivningen og Børnefamilieenheden i Bispebjerg. Børnefamilieenheden i Bispebjerg har henvist SIDE 18 - DELRAPPORT 3 - SLUTEVALUERING

19 5 gravide til Familieforum, og fra hvert af Familieforums gruppeforløb har 1-2 deltagere modtaget individuel rådgivning i Familierådgivningen. Familieforum samarbejder desuden med Børnefamilieenheden vedrørende konkrete sager, men Familieforum ville foretrække øget løbende sparring. Det vurderes, at statussamtalen er et godt redskab til at udvikle en strategi sammen med familierne for tiden efter gruppeforløbets afslutning, om end Familieforum har fundet det vanskeligt at realisere en inddragelse af Socialforvaltningen i ønskelig grad. Ligeledes er det positivt, at gruppelederne ved projektets afslutning tager kontakt til de menige sundhedsplejersker og gør dem opmærksom på, at familien skal tilbydes opfølgende besøg. Med tilbuddet om familiesamtaler vurderes projektet at leve op til målsætningen om at udbyde og udvikle sideløbende støttetilbud til målgruppen. Generelt vurderes også, at der i Familieforum er gjort en stor indsats for at profilere projektet, så sundhedsplejersker og samarbejdspartnere har kendskab til gruppeforløbene. Dermed lever projektet op til succeskriteriet om profilering. Forældre i fokus for både mor og far Gruppelederne har aflagt besøg hos relevante teams af jordemødre og udarbejdet informationspostkort, som jordemødrene kan udlevere til gravide i målgruppen. Med jordemødrene er desuden afholdt netværksmøder. Mails og breve er herudover sendt til praktiserende læger. Ingen af disse initiativer har imidlertid resulteret i en rekruttering af deltagere, og projektet har derfor opgivet samarbejde med disse faggrupper. Opgivelsen af samarbejdet er også forårsaget af, at målgruppen er blevet ændret til forældre med børn i alderen 0-3 år. Det vurderes imidlertid, at omdeling af skriftlige materialer ikke i sig selv er tilstrækkeligt til at generere rekruttering ad disse kanaler. En succesfuld rekruttering af gravide gennem jordemødre ville forudsætte en vedholdende indsats, fokus på personlig kontaktdannelse og netværksarbejde. Projektet har desuden i den sidste del af projektperioden indledt samarbejdet med boligsociale medarbejdere med henblik på opsporing og rekruttering af relevante forældre i de to boligområder. Skønt dette initiativ endnu ikke har resulteret i rekrutteringen af konkrete deltagere, vurderes det, at samarbejdet med boligsociale medarbejdere kan vise sig at blive et vigtigt element i den fremtidige rekrutteringsindsats. DELRAPPORT 3 - SLUTEVALUERING - SIDE 19

20 Erfaringer på tværs af de to projekter Erfaringen fra projekterne viser, at der eksisterer en række barrierer for et tværfagligt samarbejde i forbindelse med rekrutteringen af sårbare gravide og nybagte forældre. Disse barrierer består bl.a. i at jordemødrene typisk dækker et stort geografisk område og derfor kun har begrænset kendskab til indsatser i de enkelte kommuner og bydele, at sårbare gravide ikke er samlet hos de samme jordemødre samt de institutionelle barrierer for samarbejde mellem jordemødre, der er ansat i Region Hovedstaden, og de kommunalt ansatte sundhedsplejersker. Desuden er det indtrykket, at jordemødrene kan være pressede på tid. Fremadrettede anbefalinger I forbindelse med en eventuel udrulning af projektet i andre udsatte boligområder anbefales det: At eventuelle boligsociale medarbejdere i området betragtes som en potentiel vigtig samarbejdspartner. Dette samarbejde kunne bl.a. have fokus på målrettet opsporing og rekruttering af fædre, der ud fra den boligsociale medarbejders vurdering kunne være interesseret i at blive inkluderet i projektet. At barrierer i forbindelse med rekruttering af sårbare gravide søges imødekommet via et styrket samarbejde mellem jordemødre og sundhedsplejersker. Dette forudsætter en politisk/ledelsesmæssig beslutning om at afse ressourcer til netværksmøder og løbende sparring. Det kunne samtidig overvejes at lade en eller flere jordemødre i hver bydel rekruttere sårbare gravide og dermed skabe mulighed for et nært samarbejde mellem disse og relevante sundhedsplejersker, projekter og øvrige interessenter. At det kan være hensigtsmæssigt i højere grad at indarbejde tværfagligt samarbejde i relation til yderligere udvikling af bl.a. indholdet på gruppegangene. Input fra andre faggrupper og dermed forskellige faglige tilgange og erfaringer vurderes at kunne skabe grobund for i højere grad at tænke i et bredt familiebegreb, som ikke kun fokuserer på mor og barn, men også inkluderer fædre, bedsteforældre, øvrige familiemedlemmer eller venner. Et øget fokus på inddragelse af deltagernes eventuelle netværk kunne være fordelagtigt i et fremadrettet perspektiv, fordi det kan styrke forankringen af viden og give styrkede forældrekompetencer hos den enkelte forælder. SIDE 20 - DELRAPPORT 3 - SLUTEVALUERING

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

Evaluering af Projekt God Familiestart

Evaluering af Projekt God Familiestart Evaluering af Projekt God Familiestart I april 2013 godkendte byrådet Projekt God familiestart. God familiestart er et fødsels- og familieforberedende kursus, udviklet på baggrund af Leksand-modellen fra

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Præsentation af projekt og metode MindSpring

Præsentation af projekt og metode MindSpring Side 1 Præsentation af projekt og metode MindSpring for og med forældre og unge 7. marts 2013 04.04.2013 Side 2 Hvilken udfordring sigter metoden på at løse I integrationsarbejdet F.eks De særlige eksilproblematikker,

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Bilag 8 Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Forarbejde 1989-1994: Samarbejdsprojekt Trivsel i familien I denne periode arbejdede jordemødrene/sundhedsplejerskerne

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Evaluering af MindSpring København

Evaluering af MindSpring København EVALUERINGSNOTAT Emne: Evaluering af MindSpring København Afdeling: Center for Udsatte Flygtninge Udarbejdet af: Mads Ted Drud-Jensen Udgivelsesdato: 29.01.2015 Evaluering af MindSpring København Indhold

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Sundhedsplejen Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Hvad handler FORUD om? FORUD tilbyder støtte og vejledning til sårbare gravide og småbørnsfamilier med børn

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhed og Forebyggelse Børne- og ungeregion Vest Børn- og ungeforvaltningen Ørbækvej

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Præsentation af MindSpring for faggruppen af socialrådgivere ved behandlingsinstitutionerne for traumatiserede flygtninge. 16.

Præsentation af MindSpring for faggruppen af socialrådgivere ved behandlingsinstitutionerne for traumatiserede flygtninge. 16. Præsentation af MindSpring for faggruppen af socialrådgivere ved behandlingsinstitutionerne for traumatiserede flygtninge 16. september 2014 Hvad er MindSpring MindSpring er navnet på en gruppemetode,

Læs mere

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK INDLEDNING Børnesundhed besluttede i 2012, at sætte særlig fokus på amning i Odsherreds kommune. Ammevejledning i praksis har i efteråret 2013 været det gennemgående tema for et

Læs mere

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus For imødekomme behov for it-kompetenceudvikling og for at organisationen på SIA desuden kunne

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Beskrivelse af Små Skridt

Beskrivelse af Små Skridt Beskrivelse af Små Skridt Indledning De sidste 1½ år har Hanne Folsø og Ditte Østenkær, to specialuddannede jordemødre ved Aalborg Jordemodercenter, kørt et projekt for overvægtige gravide. De har haft

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej INDHOLD Beskrivelse af projektet... Projektets formål... Projektets succeskriterier... Projektets aktiviteter... Projektets gennemførelse... Om

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

11:30 12:00 Præsentation af evalueringsmodel metode og effekt

11:30 12:00 Præsentation af evalueringsmodel metode og effekt Program 11:30 12:00 Præsentation af evalueringsmodel metode og effekt 12:00 13:00 Frokost 13:00 13:40 Præsentation af evalueringsaktiviteter 13:40 13:50 Pause 13:50 14:30 Gruppediskussion: Hvad skal et

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 18. juni 2015 Tlf. dir.: 4477 2693 E-mail: cho@balk.dk Kontakt: Camilla Hoelstad Holm Notat Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Læs mere

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. juli 2014 kl. 12.00.

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. juli 2014 kl. 12.00. UDMØNTNING AF MIDLER FRA SUNDHEDSPOLITISK UDSPIL TIL SÅRBARE GRAVIDE Kommuner og regioner inviteres hermed til at indsende fælles ansøgning om midler til udvikling af den tidlige indsats i forhold til

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

Ansøgning til Egmontfonden om støtte til medfinansiering af Skilsmisseprojektet Parallelle gruppeforløb

Ansøgning til Egmontfonden om støtte til medfinansiering af Skilsmisseprojektet Parallelle gruppeforløb KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Børnefamiliecenter København 03-12-2012 Sagsnr. 2012-179840 Ansøgning til Egmontfonden om støtte til medfinansiering af Skilsmisseprojektet Parallelle gruppeforløb

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Samfundet har brug for nye effektive måder at løse sociale opgaver på, når vores velfærdssamfund skal bevares og udvikles. Her spiller Center

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Implementerings- manual til De Utrolige År Småbørn

Implementerings- manual til De Utrolige År Småbørn Implementerings- manual til De Utrolige År Småbørn Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvad er implementeringsmanualen?... 3 De tre faser i implementeringsprocessen... 3 Forberedelsesfase... 4 Ledelse...

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken 2011-2014 I denne handleplan redegøres for hvordan

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård Gladsaxe Kommunes SATS-projekt Rummelige og kompetente skolemiljøer Projektbeskrivelse Skole: Egegård Indsendes til forvaltningen senest 1. april 2009 1 1. Skolens overordnede programteori (mål og sammenhænge)

Læs mere

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kode: BF1 Bedre opsporing tidligere indsats i Det tværfaglige distriktsarbejde. Udvikling af en opsporingsmetode for aldersgrupperne 0-2 år, 3-6 år og 6-10 år i

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Flygtninge med traumer erfaringer fra Børn af krig og fred

Flygtninge med traumer erfaringer fra Børn af krig og fred Side 1 Flygtninge med traumer erfaringer fra Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen afslutning på Børn af krig og fred Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet:

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet: Evalueringsguide Denne guide er udarbejdet af Region Sjælland, Regional Udvikling, som inspiration til at evaluere og effektmåle projekter gennemført med tilskud fra de regionale udviklingsmidler. Evalueringsguiden

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune Inklusion fra mål til virkelighed Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune 1 Det vil jeg fortælle om De mange blik på inklusion Er inklusion synd for børn? Kvalitetsløft på skoleområdet

Læs mere

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport Midtvejsevalueringen af FastholdelsesTaskforces indsatser er en formativ evaluering, der har til hensigt at gøre status og vurdere,

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

- Tidlig indsats (kontakt inden for de første tre måneder efter kommunen har fået kendskab til familien).

- Tidlig indsats (kontakt inden for de første tre måneder efter kommunen har fået kendskab til familien). Ansøgning Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap Kommune Københavns Kommune Puljens formål: Formålet med puljen er at styrke kommunernes mulighed for at iværksætte, udbrede og afprøve længerevarende

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige Go Morgenmøde Ledelse af frivillige MacMann Bergs bidrag og fokus Vi ønsker at bidrage til et bedre samfund og arbejdsliv gennem bedre ledelse. Fra PROFESSION til PROFESSIONEL LEDELSE af VELFÆRD i forandring

Læs mere

At træde i de bedste fodspor fra produktionsskole til erhvervsuddannelse.

At træde i de bedste fodspor fra produktionsskole til erhvervsuddannelse. Projektplan 1. Projektets titel At træde i de bedste fodspor fra produktionsskole til erhvervsuddannelse. 2. Formål og mål Projektet vil skabe en bedre overgang fra produktionsskole til erhvervsuddannelse

Læs mere

Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord. Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse

Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord. Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse Program: Organisering af projektet Projektets mål og formål Projektets

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Sundhedshuset Vest. v/ Jytte Steengaard Sundhedskoordinator Sundhedshuset Vest, Århus Kontakt: 29203985 /jyst@.aarhus.dk

Sundhedshuset Vest. v/ Jytte Steengaard Sundhedskoordinator Sundhedshuset Vest, Århus Kontakt: 29203985 /jyst@.aarhus.dk Sundhedshuset Vest v/ Jytte Steengaard Sundhedskoordinator Sundhedshuset Vest, Århus Kontakt: 29203985 /jyst@.aarhus.dk Etablering af Sundhedshuset Vest Etableret 2001 Permanent siden 2005 Beliggende i

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål:

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål: PRÆSENTATION: BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BAGGRUND Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune.

Læs mere

Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator. Efterår 2012. Region Hovedstaden HR & Uddannelse

Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator. Efterår 2012. Region Hovedstaden HR & Uddannelse Marts 2012 HR & Uddannelse Region Hovedstaden Region Hovedstaden HR & Uddannelse Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator Efterår 2012 Samarbejdet mellem de forskellige

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

Drama som pædagogisk metode til trivsel

Drama som pædagogisk metode til trivsel Drama som pædagogisk metode til trivsel 9 dramaworkshops á 2 dage på 9 skoler fordelt på: Region Hovedstaden Sønderbro Skole Risbjergskolen Hedelyskolen Region Syddanmark 4kløverskolen Issøskolen Rinkenæs

Læs mere

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Formålet med ForeningsMentorer i Aarhus er at hjælpe børn og unge mellem 11-14 år i særligt udsatte positioner ind i foreningslivet. ForeningsMentorer i Aarhus

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere