Vurdering. A: Lav B: Middel B C: Høj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering. A: Lav B: Middel B C: Høj"

Transkript

1 Det Energipolitiske Udvalg L O Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 23. september 2004 Ejendommens BBR nr.: Byggeår: 1925 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Eksempelvej 33, 2920 Charlottenlund Fo ru d s æ t n i n ger for beregning af Energi m æ rke t Samlet opvarmet areal: 203 m², heraf 22 m² opvarmet kælder og 74 m² udnyttet tagetage. Husstandens størrelse: 3-4 personer. Hvis husstanden består af færre / fl e re pers o n e r, kan det beregnede fo r b rug omregnes ved hjælp af beregningsnøglen bagest i E n e rgiplan & dokumentat i o n. Samlet vurd e ring af ejendommens energi m æ s s i ge tilstand Isolering og varmeanlæg - herunder ydervægge, vinduer, tag, loft,gulve, varmekilde, automatik, varmerør og ventilation. El Elektriske apparater Vurdering A: Lavt varmeforbrug B: Middel varmeforbrug C: Højt varmeforbrug Opvarmningsform: Beregnet forbrug pr. år: Beregnet udgift pr. år: kr. A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 Vurdering C2 A: Lavt elforbrug B: Middel elforbrug C: Højt elforbrug Beregnet forbrug pr. år: kwh Beregnet udgift pr. år: kr. Vand Vandforbrugende apparater og udstyr A: Lavt vandforbrug B: Middel vandforbrug C: Højt vandforbrug Beregnet forbrug pr. år: 172 m³ Beregnet udgift pr. år: kr. B Vurdering B Miljøbelastning Ejendommens beregnede forbrug af varme og el giver en årlig miljøbelastning på 17,87 ton CO2 Denne miljøbelastning er: A: Lav B: Middel B C: Høj Konklusion Bygningen er opført i 1925, og efterisoleret i tag og ydervægge. Husets energiforbrug er over det gennemsnitlige energiforfrug for enfamiliehusefra samme årgang i Danmark. Denne bygnings energimærke for varme er C2. Det gennemsnitlige forbrug fra bygninger opført er C1. Det gennemsnitlige energimærke for alle enfamiliehuse i Danmark er B3. Værelset i kælderen er beregnet som opvarmet, selv om rummet ikke er godkendt til overnatning. Udarbejdet af energikonsulent nr.: Navn: Sekretariatet for Energimærkning Firma: Sekretariatet for Energimærkning Tlf. nr.: Fax nr.: Dato/Underskrift

2 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 23. september 2004 Ejendommens BBR nr.: Byggeår: 1925 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Eksempelvej 33, 2920 Charlottenlund E n e rgi konsulenten har beregnet ejendommens samlede årl i ge udgifter til va rm e, el og vand incl. faste afgifter og moms til kr. E n e rgi konsulentens fo rs l ag til fo r b e d ri n ger vil kunne re d u c e re udgi f t e rne til va rm e, el og va n d Forslag til forbedringer forventes at koste Beregnet besparelse pr. år kr kr. El Forslag til forbedringer forventes at koste Beregnet besparelse pr. år 0 kr. kr. Vand Forslag til forbedringer forventes at koste Beregnet besparelse pr. år 0 kr. kr. Hvis de anbefalede forbedringer af varmeanlæg, isolering og elektriske apparater gennemføres, vil den samlede årlige miljøbelastning reduceres med 6,90 ton CO2 E n e rgi konsulentens samlede anbefa l i n g : Der kan gennemføres en række rentable energibesparelser Kælderydervægge i opvarmet kælderrum bør isoleres Etageadskillelsen mod uopvarmet kælder kan isoleres med indblæst mineraluld, som hanebåndsloftet allerede er blevet Loft under terrasse mod syggavl kan isoleres indvendigt Der kan med fordel monteres forsatsruder med energiglas der, hvor der kun er et lag glas Kedlen kan med fordel udskiftes Der kan monteres termostatventiler og natsænkning Energiplan & dokumentation består af ialt: 9 sider og 2 bilag. Udarbejdet af energikonsulent nr.: Navn: Sekretariatet for Energimærkning Firma: Sekretariatet for Energimærkning Tlf. nr.: Fax nr.: Dato/Underskrift

3 Y d e rv æ gge og vægge I s o l e ringstype og tykke l s e Bør fo r b e d re s mod uopva rmet ru m Ydermur Ydervæg mod uopvarmet rum 30 cm hulmur isoleret, undersøgt i vestfacade med teknoskop 30 cm hulmur, isoleret ved udestue mod øst D ø re, v i n d u e r, A n t a l, a rt og glaslag Bør fo r b e d re s ove n lys og glaspart i e r Vinduer/glasdøre mod Vindue med forsatsrammer 6,3 m² Vinduer/glasdøre mod syd Vindue med forsatsrammer 5,3 m² Vinduer/glasdøre mod vest og øst Vinduer/glasdøre mod vest og øst Vinduer/glasdøre mod nord Vinduer/glasdøre mod vest og øst Vinduer/glasdøre mod vest og øst Vinduer/glasdøre mod vest og øst Vinduer/glasdøre mod nord Vindue med forsatsrammer 9 m² Vindue med 1 lag glas mod gade og have 8 m² X Vindue med 1 lag glas 0,75 m² X Vindue med 1 lag glas mod udestue 2,08 m² X Terrassedør mod udestue, 1 lag glas 3 m² X Dør med 2 lag glas, 1. sal soveværelse 2,6 m² Dør med 1 lag glas, stue 2,1 m² Ovenlys mod vest og øst Termorude 1,5 m² F u ge r A rt og tilstand Bør fo r b e d re s Fuger Mørtelfuge, tætte Side 2

4 Tag, loft eller I s o l e ringstype og tykke l s e Bør fo r b e d re s u u d nyttet tage t age Etageadskillelse mod uopvarmet loftrum Lodret skunk Vandret skunk 50 mm isolering i loft ved udbygning mod vest. Isoleringsgraden er et skøn, der bygger på sælgers oplysninger. Lodret skunk ved trappe usioleret og utilgængelig. Isoleringsgraden er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Skunkrum ved værekser og bad er udfyldt med isolering, se note. Hanebånd og vandret loft 150 mm isolering, indblæst mineraluldsgranulat. Skråvæg 30 mm isolering X Hanebånd og vandret loft 50 mm isolering over frontspids X Fladt tag Uisoleret, i "karnap" mod syd X Kvistflunke Uisoleret G u l ve - mod uopva rm e t I s o l e ringstype og tykke l s e Bør fo r b e d re s k ry b e k æ l d e r, t e rrændæk m.v. Gulv mod kælder Gulv mod krybekælder Uisoleret træbjælkelag mod uopvarmet kælder. Undersøgt med teknoskop et sted. Træ, uisoleret i udbygning mod syd. Isoleringsgraden er skønnet i forhold til bygningens opførelsesår. Der er ikke adgang til krybekælderen. X Helt eller delvist opva rm e t I s o l e ringstype og tykke l s e Bør fo r b e d re s kælder - kældery d e rv æ g, k æ l d e rgulv m.v. Kældergulv Betongulv, uisoleret. Isoleringsgraden er skønnet ift. Bygningses opførelsestidspunkt. Kælderydervæg over jord 30 cm beton i opvarmet kælderrum X Kælderydervæg under jord 30 cm beton i opvarmet kælderrum X Kældervæg mod uopvarmet rum Kældervæg mod uopvarmet rum 24 cm teglskillerum mellem opvarmet og upovarmet kælderrum X ½-stens skillevæg mellem opvarmet og uopvarmet kælderrum X Side 3

5 H ove d o p va rm n i n g A rt, i s o l e ri n g, tilstand og alder Bør fo r b e d re s - ke d e l, b r æ n d e r, va rm eveksler m.v. Kedelunit olie, inkl. brænder Kedelunit, fra mellem 1970 og 1980 X S u p p l e rende va rm e k i l d e ( r ) A rt og årga n g Bør fo r b e d re s Er i k ke m e d regnet i det b e regnede va rm e fo r b ru g Supplerende varmekilde Lukket pejs i stue Va rm t va n d s b e h o l d e r I s o l e ringstype og tykke l s e Bør fo r b e d re s og va rm e r ø r rør i uopvarmede rum rør i uopvarmede rum 20 mm isolering Uisolerede X Au t o m atisk va rm e s t y ri n g Ty p e Bør fo r b e d re s Natsænkning Ingen natsænkning X Side 4

6 R a d i at o rve n t i l e r Ty p e Bør fo r b e d re s Termostatventiler Termostatventiler på enkelte radiatorer X Ve n t i l at i o n Type (nat u rl i g, mekanisk eller va rm eve k s l e r ) Bør fo r b e d re s Ventilation Naturlig ventilation. Tæt hus E n e rgi konsulentens eventuelle bemærk n i n ger til vurd e ri n gen af isolering og va rm e a n l æ g : Der er antagelig en række forsatsruder der ikke er monteret Der er lagt plastic ud over isoleringen på loftet ved udbygningen. Plasticen bør fjernes, da den holder på fugten. I stedet bør taget understryges, så det er tæt. Skunkrum er helt stoppet med mindraluld. Dette kan betyde at tagkonstruktionen ikke får nødvendig udluftning. Isoleringen bør lægges om, så nødventig udluftning etableres. Der er ur til styringafl kedeluniten, men uret er ikke tilsluttet kedlen. Side 5

7 Fo rs l ag til fo r b e d ri n ge r P ri s Å rlig va rm e - Å rlig be- A n s l å e t i n cl. moms b e s p a re l s e s p a relse i kr. l evetid i år Kælderydervæg over jord: mm indvendig isolering Gulv mod kælder: + Indblæsning af granulat i hulrum Skråvæg: 100 mm ny isolering, hvor eksisterende isolering fjernes kr. 105 liter 600 kr. 40 år kr. 349 liter kr. 40 år kr. 77 liter 440 kr. 40 år. Fladt tag: mm udvendig isolering kr. 102 liter 580 kr. 40 år. Vinduer/glasdøre mod vest og øst: Ny forsatsrude kr. 89 liter 510 kr. 20 år. m. energiglas Vinduer/glasdøre mod vest og øst: Forsatsrammer på vinduer mod gade og have, samt øverste rammer på dannebrogsvinduer Vinduer/glasdøre mod vest og øst: Ny forsatsrude m. energiglas Vinduer/glasdøre mod nord: Forsatsramme med energiglas Hanebånd og vandret loft: mm isolering over frontspids Kældervæg mod uopvarmet rum: mm indvendig isolering Kældervæg mod uopvarmet rum: mm indvendig isolering Kælderydervæg under jord: mm indvendig isolering kr. 342 liter kr. 20 år kr. 128 liter 730 kr. 20 år kr. 32 liter 180 kr. 20 år kr. 85 liter 490 kr. 20 år kr. 162 liter 930 kr. 40 år kr. 46 liter 260 kr. 40 år kr. 31 liter 170 kr. 40 år. Disse forbedringer vil give en samlet reduktion på 6,90 ton CO2 om året og energimærket for varme vil blive: Side 6

8 El E l e k t ri s ke ap p a rat e r A n t a l Type og evt. tilstand Bør udskiftes Cirkulationspumpe 1 Ældre, 5-15 år (45 W) Olie/Ng. brænder 1 Gammel, over 15 år Ekstraapparater 1 Emhætte Vaskemaskine 1 Ældre, 5-15 år Tørretumbler 1 Ældre, 5-15 år Opvaskemaskine 1 Ældre, 5-15 år Køleskab uden frostboks 1 Nyere, 0-5 år Kummefryser 1 Nyere, 0-5 år Komfur 1 Gaskomfur med elovn E n e rgi konsulentens eventuelle bemærk n i n ger til vurd e ri n gen af de elektri s ke ap p a rat e r : Gaskomfuret er med elrktrisk ovn. Komfuret indgår i beregningerne som rent elkomfur, så der registreres ikke særskilt gasforbrug til madlavning. Der er i skemaet kun registreret de elapparater der indgår i hushandlen. Fo rs l ag til fo r b e d ri n ge r P ri s Å rl i g Å rlig be- A n s l å e t i n cl. moms e l - b e s p a re l s e s p a relse i kr. l evetid i år Disse forbedringer vil give en samlet reduktion på,00 ton CO2 om året og energimærket for el vil blive: B Side 7

9 Vand Vandforbrugende Antal Type og evt. tilstand Bør udskiftes apparater og udstyr Toilet 2 Lavt vandforbrug Armaturer i bad 4 Lavt vandforbrug Armaturer i køkken 1 Middel vandforbrug Vaskemaskine 1 Ældre, 5-15 år Opvaskemaskine 1 Ældre, 5-15 år E n e rgi konsulentens eventuelle bemærk n i n ger til vurd e ri n gen af va n d fo r b ru gende ap p a rater og udstyr: Der er i skemaet kun registerret det vandforbrugende udstyr, der indgår i hushandelen. Fo rs l ag til fo r b e d ri n ge r P ri s Å rlig va n d Å rlig be- A n s l å e t i n cl. moms b e s p a re l s e s p a relse i kr. l evetid i år Disse forbedringer vil ændre energimærket for vand til B Side 8

10 Nøgle til beregning af ejendommens samlede energi fo r b ru g Fo ru d s æ t n i n ger for bereg n i n ge rn e Ejendommens størrelse: Det samlede opvarmede areal udgør 203 m² og består af følgende arealer: Etageareal: 203 m² Tagetage: 74 m² Kælder: 22 m² Heraf 203 m² Bolig og 0 m² Delanvendelse Desuden har ejendommen 79 m² uopvarmede arealer O m regning til egen husstand Ejendommens størrelse: Hvis der opvarmes et større eller mindre areal, vil dette ændre energiforbruget. Hvis fx kun halvdelen af huset opvarmes, vil energiforbruget typisk blive 30-40% mindre. Hvis en uopvarmet kælder fremover skal være opvarmet, kan dette øge energiforbruget med 30-40%. Husstandens størrelse: Beregningerne er foretaget ud fra en husstand på 3-4 personer. Husstandens størrelse: Hvis den aktuelle husstand består af flere eller færre personer, vil det erfaringsmæssigt ændre forbruget med ca. 500 kwh el pr. person pr. år ca. 50 m 3 vand pr. person pr. år Energipriser: : El: kr. pr. 1,57 kr. pr. kwh Vand: 36,38 kr. pr. m³ Rumtemperatur: Der er regnet med en gennemsnitlig rumtemperatur på 20 C. Hvis der mulighed for automatisk sænkning af temperaturen, er der forudsat natsænkning i 8 timer pr. døgn. Energipriser: Ved beregningen af de årlige udgifter til varme, el og vand er der både regnet med selve forbruget og med eventuelle faste afgifter, som ikke påvirkes af forbruget. Rumtemperatur: Hvis der ønskes højere eller lavere rumtemperatur, vil det erfaringsmæssigt ændre de samlede udgifter til varme med 5-9% pr. varmegrad. N u v æ rende ejers oplyste energi fo r b ru g Årlig udgift Afregningsperiode Hovedopvarmning: liter olie kr Supplerende varme: 2 skovrm. brænde kr El: kwh kr Vand: 200 kbm kr Energikonsulentens bemærkninger til nuværende ejers oplyste energiforbrug/udgifter: Ejers energi- og vandforbrug stemmer godt overens med det beregnede forbrug Side 9

11 E n e rgi konsulentens ko m m e n t a rer til arealer og installat i o n e r, som i k ke indgår i det b e regnede fo r b ru g, og som i k ke er beskrevet i Energi p l an & d o k u m e n t at i o n Hvis der skal anskaffes nye elappareter, skal jeg gøre opmærksom på, at køleskabe, kummefrysere, opvaskemaskiner, fryseskabe, køle/svaleskabe og vaskemaskiner alle er EU-mærket med hensyn til energiforbeug. Skalaen går fra A til G, med A som det laveste. Dit Elselskab kan tilsende dig en liste over de elapparater der er på markedet, hvor der både oplyses om elforbrug og om eventuelt vandforbrug. Informationen er gratis. Huset egner sig til solvarme. Solvarme anvendes oftest til opvarmning af varmt vand. Selve solfangeren (absorberen) placeres på taget og solfangerbeholderen (ca 60 x 60 cm) ved siden af fyret. Et solfangeranlæg koster ca kr. For yderligere information, kontakt EnergiOplysningen på tlf , eller på nettet Informationen er gratis. Bilag: A

12 E n e rgikonsulentens supplerende bemærk n i n ger til de fo reslåede fo r b e d ri n ge r Indvendig efterisolering af kælderydervægge: Prisen på indvendig efterisolering af ydervæggen indeholder ud over isolering: - Bærende skelet af stål eller træ - Dampspærrer - Plade af f.eks. gips - Inddækninger om vinduer og ny vinduesplade (vindueskarm) - Flytning af radiatorer, stikkontakter og fodpaneler - Maling / tapet. For korrekt placering af dampspærrer i isoleringen, spørg en fagmand Loftisolering: I prisen på loftisoleringen er indregent isolering af loft- og skunklemme, kant af plade om loftlem samt hævning / etablering af gangbro over isoleringe, På side 5 med forslag til varmeforbedringer, er besparelsesforslag placeret under den punkterede linie forslag, der ikke er rentable, med mindre de foretages i forbindelse med f.eks. en ombygning. Yderligere forklaringer til besparelser i Energiplaner kan findes på Energistyrelsens Internetside Bilag: B

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport FSB - 0-77 Portugalsgade 0-2, Normandigade 0 Portugalsgade 0 2300 København S ens energimærke: Gyldig fra 30. april 203 Til

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE - ét stop til en energirigtig bolig GØR ENERGIFORBEDRING LETTERE FLERE MULIGHEDER END NOGENSINDE FØR Drømmer du om en bolig uden fodkulde og kolde vægge, og som samtidig er

Læs mere

Energimærkning. skønnet Tilbage- kr. 1 Etablering af solvarme. Hlli,1 e.r".s:--.t nins tor føtsende ejendoml. inv st ring betalingstld

Energimærkning. skønnet Tilbage- kr. 1 Etablering af solvarme. Hlli,1 e.r.s:--.t nins tor føtsende ejendoml. inv st ring betalingstld Hlli,1 e.r".s:--.t nins tor føtsende ejendoml BBR-nr.: Energimarkning nr.: Gyldigt 10 årfra: 3650 ølstykke 240 014Q04 o7 06-2011 EK-Pro. Be06 version 4 Firma: Tetcon A/s Energimærkninq oplyser om bygningens

Læs mere

Branchevejledning for energiberegninger

Branchevejledning for energiberegninger Branchevejledning for energiberegninger Forord Denne branchevejledning er udarbejdet i InnoBYG regi, som er byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri. Initiativet til branchevejledningen

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 sektionen? Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 2 indhold BR10, kapitel 7.4.2, stk. 1, Krav til isolering af klimaskærm og linjetab 7 4

Læs mere

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET NOVEMBER 2010 Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København Projekt nr. 2 ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter

Læs mere

NYE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NYE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NYE HVIDEVRER - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Brug lidt energi - og få et mindre energiforbrug Vil du gerne have et lavt energiforbrug med i købet, når du anskaffer nye hvidevarer? Så betaler det

Læs mere

Passivhuse i dansk kontekst

Passivhuse i dansk kontekst Energiforskningsprogrammet EFP Programområde EFP07-II - Energieffektivisering vejledning, hjælpeværktøj og eksempler Journalnr.: 33033-0182 November 2008 Energiforsknings-programmet EFP Programområde

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme GUIDE Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. ANLÆGSTYPER... 4 3. MULIGE LØSNINGER FOR OPGRADERING... 6 3.1 Decentrale ventilationsanlæg... 6 3.2 Centrale

Læs mere

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG 1-4 år afhængig af, hvor stort et hus man har Indhold Forord... Introduktion... Vigtige faktorer i planlægningen... Energien på byggepladsen... Lukning af byggeriet... Opvarmning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 5 3. Planlægning og projektering 6 3.1 Fastlæggelse af effektbehov 6 3.1.1 Rumvarme 6 3.1.2 Varmt brugsvand 8 3.2 Fastlæggelse af dimensioneringstemperatur

Læs mere

Hvordan bygges et passivhus

Hvordan bygges et passivhus Hvordan bygges et passivhus Passivhuse Et passivhus udmærker sig ved at have et utrolig lunt og behageligt indeklima, og ved at have et meget begrænset energiforbrug. Ethvert passivhus er derved et aktivt

Læs mere

Tilbygning/fladt tag 1960-

Tilbygning/fladt tag 1960- Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Tilbygning/fladt tag 1960- Opført i perioden: ca. 1960- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 JULI 2014 EUDP SEKRETARIATET RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 EUDP 2009: "UDVIKLING OG 1:1-DEMONSTRATION AF KONCEPTER TIL RENOVERING AF ÆLDRE ETAGEBOLIGER TIL LAVENERGIKLASSE

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat Energiløsning UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Ventilationsanlæg med varmegenvinding Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010 Sommerhuse Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010 indeholder bestemmelser for opførelse af sommerhuse. Disse bestemmelser skal også anvendes ved forandringer i eller tilbygning til sommer

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere