Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger"

Transkript

1 April 2013 Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger Konkurrence er en væsentlig forudsætning for produktivitet Effektiv konkurrence medfører åbenlyse fordele for samfundet. Konkurrence fremmer virksomhedernes virkelyst og incitament til at udvikle nye produkter og services. I det hele taget gør konkurrence både individer, virksomheder og samfund skarpere og mere kompetente. Konkurrence er dermed en væsentlig forudsætning for virksomhedernes produktivitet. Således bør det for virksomheder, myndigheder og politikere være en klar målsætning, at sikre så fri og lige konkurrence som overhovedet muligt. Der skal være de rigtige rammer for konkurrencen... og samtidig skal virksomhederne fokusere på at blive så konkurrencedygtige som muligt. I første omgang drejer det sig om at skabe de rigtige rammer for konkurrencen. Reguleringen må f.eks. ikke skabe unødvendige barrierer for adgangen til brancher eller markeder. Håndhævelsen af reglerne skal være ens på tværs af Europa, og endelig bør det offentlige i langt højere grad konkurrenceudsætte deres opgaver på de områder, hvor der er velfungerende private markeder. Samtidig med at rammerne for konkurrence skal være rigtige, er det mindst lige så vigtigt, at virksomhederne hver især fokuserer på, hvordan de kan stå stærkest og blive mest konkurrencedygtige. De fleste brancher og virksomheder - og især globale virksomheder - er i dag i konkurrence om den samlede forsyningskæde. Konkurrencefordelene og produktivitetspotentialerne ligger for mange virksomheder mere i interaktionen med andre virksomheder end i virksomheden selv. Konkurrencedygtighed kommer bl.a. med specialisering. Ved at indgå i tætte samarbejder med både kunder og leverandører, kan virksomheder opnå en høj grad af specialisering og effektivisering samtidig med, at de skærper deres profil og styrkepositioner.

2 Det kan konstateres, at de store eller højt specialiserede virksomheder samt nichevirksomheder er de mest produktive. Det er samtidig også denne type virksomheder, som allerede i dag er meget opmærksomme og gode til at indgå i tæt samarbejde med deres leverandører og kunder. Produktivitetstallene for en række erhverv og underbrancher har vist, at disse brancher med fordel kunne fokusere på mulighederne for at styrke deres konkurrencedygtighed via en stærk forsyningskæde. Tre hovedanbefalinger DI s produktivitetspanel har på den baggrund identificeret tre hovedanbefalinger, der bør forfølges af alle relevante aktører for at styrke produktiviteten via øget konkurrence og samarbejde. Konkurrence 1. Konkurrencehæmmende regulering bør fjernes (16 anbefalinger understøtter dette se bilaget) 2. Øget liberalisering og konkurrenceudsættelse vil fremme produktiviteten (5 anbefalinger understøtter dette se bilaget) Samarbejde mellem virksomheder 3. Konkurrencedygtige globale forsyningskæder skabes gennem tættere samarbejde (5 virksomhedsrettede indsatområder skal styrke dette) 1. Konkurrencehæmmende regulering bør fjernes. Produktivitetspanelet anbefaler, at unødvendig regulering, der konkurrencen, fjernes. Problem Regulering hæmmer det ledelsesmæssige rum og de beslutninger, der skal til for at øge produktiviteten. Samtidig er der eksempler på regulering, der direkte hæmmer konkurrencen ikke mindst priskonkurrencen - hvorfor forbrugerne får færre valgmuligheder og dyrere varer. Tiden er løbet fra reglerne - men virksomhederne skal stadig efterleve dem... Særligt problematiske er de eksempler på lovgivning, der hæmmer konkurrencen, hvor det oprindelige formål med loven med tiden har ændret sig. Det er både dyrt for virksomhederne og meningsløst at bevare regulering, som tiden er løbet fra. Samtidig er der mange eksempler på konkurrencehæmmende regulering. Det gælder f.eks. danske særregler, mangel på EUharmonisering mv., som påvirker produktiviteten negativt. 2

3 Rigide danske brandkrav har sendt 200 DSV arbejdspladser til Sverige DSV ønskede at etablere et lager i Danmark med 200 nye arbejdspladser. Desværre for Danmark endte man med at placere lageret i Landskrona i Sverige. Beslutningen skyldtes primært de stramme restriktive brandkrav i Danmark. I Sverige er det eksempelvis muligt at bygge en mezzanin på 5000 m2 oven på portene, hvilket ikke er muligt i Danmark pga. de stramme brandkrav. Samtidig fordrer brandreglerne i Danmark en sektionering af hallerne, som mindsker lagerkapaciteten. De danske brandregler alene ville i forhold til den faktiske pris i Sverige fordyre projektet med 20 pct. svarende til 23,7 mio. svenske kroner. Det er bemærkelsesværdigt, at vi i Danmark opretholder regler, der er markant strammere end vores naboland, og dermed forværrer vores virksomheders konkurrenceevne. Alle lande opererer med tekniske handelshindringer... I visse tilfælde kan andre hensyn vægte højere end konkurrencen Der er ligeledes eksempler på konkurrencehæmmende regulering, der har karakter af tekniske handelshindringer. Der er næppe tvivl om, at stort set alle lande opererer med en eller anden form for tekniske handelshindringer, der holder hånden under dele af hjemmemarkedet og forhindrer udenlandske aktører i at komme ind på markedet. Dette er naturligvis også konkurrencehæmmende. Danmark er ingen undtagelse, og de tekniske handelshindringer er formentlig med til at bevare nogle danske arbejdspladser. Der vil være eksempler på regulering, hvor formålet vejer tungere end konkurrencen. Sådan bør det også være, hvis blot denne afvejning har fundet sted, og beslutningerne er taget på et veldokumenteret og velovervejet grundlag. Der findes derudover eksempler på reguleringer, der ikke kommer fra staten, men fra andre aktører, der også potentielt kan virke konkurrencehæmmende. Der kan fx være tale om overenskomster. Dette område behandler produktivitetspanelet i forbindelse med temaet overenskomster. En udfordring er reglerne, der fortolkes forskelligt, en anden udfordring er, at reglerne heller ikke håndhæves ens i Europa. Unødvendige regler skal væk Løsning Konkurrencehæmmende regler skal fjernes, så virksomhederne ikke påføres flere unødvendige udgifter, der i sidste ende koster arbejdspladser og tid. Adgangen til et velfungerende marked skal være ens for alle, og det samme gælder håndhævelsen af reglerne. Hvis det Indre Marked skal fungere efter hensigten og være med til at øge produktiviteten i Europa, er det essenti- 3

4 elt, at reglerne fortolkes og håndhæves ens. Anbefalingerne 1-16 adresserer konkurrencehæmmende regulering og lægger op til en ensartet håndhævelse af reglerne. Det er en politisk beslutning at sikre, at den unødvendige konkurrencehæmmende regulering fjernes. Virksomhederne og organisationerne har samtidig et medansvar for at bringe konkurrencebegrænsninger på banen og bidrage til konstruktive løsninger. Derudover findes en række relevante organer, hvor dele af anbefalingerne kan viderebearbejdes. Det gælder eksempelvis Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Virksomhedsforum eller de udvalg regeringen har nedsat i forlængelse af det konkurrencepolitiske udspil. De konkrete forslag De konkrete forslag gennemgås i vedlagte bilag. Produktivitetspotentiale og effekt Pænt løft i produktiviteten I forhold til produktiviteten skønnes effekten af anbefalingerne 1-16 samlet set at give et løft i produktiviteten på 0,2 procentpoint. Anbefalingerne ventes at give anledning til en ret betydelig effekt på de områder, som de vedrører, ikke mindst inden for landtransport og i byggeriet. Disse områder udgør dog kun en mindre del af den samlede økonomi Øget liberalisering og konkurrenceudsættelse vil fremme produktiviteten Produktivitetspanelet anbefaler en øget liberalisering af både offentlige og private erhverv, da det i næsten alle tilfælde vil styrke konkurrencen. Naturlige offentlige monopoler er selvklart undtagelsen. Samtidig er der mange områder inden for den offentlige sektor, der ikke er konkurrenceudsat på trods af, at de samme ydelser tilbydes på velfungerende private markeder. Der er for lidt konkurrence om de offentlige opgaver. Med det udgangspunkt har panelet identificeret fem konkrete forslag til områder, der med fordel kan konkurrenceudsættelse. 1 De største effekter er at finde inden for transportområdet: 4 pct., bygger i- et: 3 pct. og it- og teleområdet: 1 pct. Det vurderes samlet at give et produktivitetsløft på samfundsniveau på 0,2 pct., hvilket svarer til et løft i ve l- standsniveauet på knap 4 mia. kr. 4

5 116 lovregulerede erhverv i Danmark Megen offentlig produktion kan udliciteres Problem Der er i dag 116 lovregulerede erhverv i Danmark, hvortil der ikke er fri adgang 2. Det er ikke hensigtsmæssigt for produktiviteten. En anden problemstilling er, at store dele af den offentlige produktion med fordel lige så godt kunne foregå i privat regi. Det offentlige kunne vælge at finansiere ældrepleje og børnepasning uden at producere disse ydelser i offentlig regi. Der er på ingen måde tale om naturlige monopoler på disse områder, men alene om selvvalgte monopoler, hvor der dog de senere år i begrænset omfang er foretaget en mindre udlicitering af opgaverne. Det er værd at notere sig, at der er klare forskelle mellem lande, omkring, hvad der opfattes som en offentlig opgave. I USA er ambulancekørsel således en typisk offentlig opgave, mens hospitaler er private. I Danmark er det nærmest præcist modsat. Det kunne tyde på, at private virksomheder er i stand at løfte begge typer opgaver på tilfredsstillende vis. Løsning Regeringen har bebudet en gennemgang af de lovregulerede erhverv for at sikre, at der ikke er unødvendige barrierer for adgangen til erhvervene. Det arbejde bakker DI s produktivitetspanel fuldt ud op om. Det er vigtigt, at der ikke kun bliver set på barrierer men også på, om det kunne være muligt med en totalliberalisering af erhvervene. Samtidig har panelet noteret sig de initiativer, der ligger i regeringens konkurrencepolitiske udspil (okt. 2012), hvor panelet støtter initiativerne til øget konkurrence og liberalisering bl.a. inden for apotekerbranchen, praktiserende tandlæger og tandplejere, bygge- og anlægsområdet mv. I de respektive arbejdsgrupper, der udløber af regeringens konkurrencepolitiske udspil, hvor DI er repræsenteret og hvor det er relevant, skal DI arbejde for, at mulighederne for liberalisering fremmes og udnyttes, og at resultaterne bliver så ko n- krete og ambitiøse som muligt. Liberalisering kan virke Der er mange eksempler på, at liberalisering virker. Et af de mest oplagte eksempler er luftfarten, hvor en stort set verdensomspændende deregulering har fundet sted. Konkurrencen er skærpet, og priserne er blevet reduceret markant. 2 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser, d e- cember

6 Gennemgribende liberalisering af telemarkedet Også telemarkedet er blevet dereguleret, hvilket har ført til markant lavere priser og høj vækst i produktiviteten. Særligt mobiltelefoni har de seneste ti år oplevet et betydeligt prisfald på godt 70 pct. Danmark er blandt de lande, der har dereguleret mest på telemarkedet. De danske teleydelser er da også blevet billigere end teleydelser i udlandet. I forhold til konkurrenceudsættelse foreslår panelet følgende mål: Regeringen skal fastsætte konkrete og ambitiøse mål for graden af konkurrenceudsættelse i kommuner, regioner og staten. Kommunerne skal med udgangspunkt i eksisterende erfaringer øge konkurrenceudsættelsen fra 25,0 pct. (2011) til minimum 36,7 pct. i 2014 svarende til gennemsnittet for de ti bedste kommuner inden for hvert hovedområde. Regioner skal med udgangspunkt i eksisterende erfaringer øge konkurrenceudsættelsen fra 20,9 pct. (2011) til minimum 24,2 pct. i 2014 svarende til den bedste region inden for hvert hovedområde. Flere opgaver bør konkurrenceudsættes inden for flere områder f.eks. social- og ældreområdet, sundhedsområdet og de tekniske områder. De konkrete forslag Produktivitetspanelet peger yderligere på 5 konkrete initiativer i anbefalingerne i vedlagte bilag. Produktivitetspotentiale og effekt Flere af de lovregulerede erhverv bør liberaliseres og konkurrenceudsættes. Det vil have en gunstig effekt på produktiviteten, der dog ikke umiddelbart kan kvantificeres. Kun 25 pct. kommer i udbud Udlicitering af rengøring på Frederiksberg gav 8 mio. kr. I dag konkurrenceudsættes kun ca. 25 pct. af de udbudsegnede opgaver i den offentlige sektor. Denne andel bør øges. Den bedste kommune konkurrenceudsætter mere end dobbelt så meget som den dårligste. Der er med andre ord et stort potentiale for at fremme produktiviteten, hvis kommunerne bliver bedre til at lære af hinanden. De økonomiske konsekvenser vil være positive pga. konkurrencestyrkelsen. Øget udlicitering og liberalisering vil i en række tilfælde have en positiv effekt på den offentlige økonomi. Eksempelvis har udlicitering af rengøring medført årlige besparelser alene for f.eks. Frederiksberg kommune på 8 mio. kr. 3 Effektens størrelse kan ikke generaliseres, men vil skulle beregnes på de konkrete områder fra gang til gang. 3 Offentlig-privat samarbejde, 2010, DI. 6

7 Yderligere info Konkurrenceudsættelsen i kommunerne er stort set uændret fra 2010 til 2011, og dermed er de seneste års positive udvikling bremset op. Endnu værre ser det ud i regionerne, hvor konkurrenceudsættelsen har været faldende de seneste år. Den begrænsede stigning, der har været i den offentlige sektors offentlig-private samarbejde, er hovedsageligt sket i staten. Inddragelse af private virksomheder i varetagelsen af offentlige opgaver er et effektivt redskab til at sikre, at opgaven bliver løst bedst og billigst, hvilket understøttes af dokumenterede erfaringer fra såvel Økonomi- og Indenrigsministeriet som Finansministeriet. En fjerdedel af alle offentlige driftsopgaver er i dag omfattet af konkurrence, og det er især staten, der har drevet udviklingen det seneste år. Potentialet for at øge konkurrenceudsættelsen er derfor fortsat stort. Alene kommunerne kan ved at lære af hinandens erfaringer øge konkurrenceudsættelsen med 25,3 mia. kr. Det betyder, at hvis videndelingen fungerede, og de gode eksempler blev delt mellem kommunerne, vil der kunne spares 3,8 mia. kr. årligt, der eksempelvis ville kunne benyttes til bedre service. Tilsvarende kunne regionerne hente besparelser på mere end 400 mio. kr. årligt ved at øge konkurrenceudsættelsen svarende til den bedste region 4. Et potentiale på 4.2 mia. kr. En besparelse på 4,2 mia. kr. svarer til et løft i produktiviteten i den offentligt betalte produktion på 0,8 procentpoint. og dermed et løft i den samlede produktivitet i samfundet på 0,25 procentpoint. 3. Konkurrencedygtige globale forsyningskæder skabes gennem tættere samarbejde Produktivitetspanelet anbefaler, at danske virksomheder sætter yderligere fokus på den samlede forsyningskæde gennem tættere samarbejde med leverandører og kunder med henblik på at kunne stå stærkere i konkurrencen. Der er forretning i at samarbejde Problem Danmark har et stort problem med en meget svag produktivitetsudvikling, men der er meget stor forskel både på tværs af brancher og inden for de enkelte brancheområder. For at øge produktiviteten på tværs af virksomheder og brancher er der således behov for, at flere virksomheder aktivt opsøger og forfølger de muligheder og gevinster, der ligger i et tættere samarbejde på tværs af forsyningskæden. I dag er en virksomheds konkurrenceevne og produktivitetsniveau ikke kun relevant for den enkelte virksomhed, men for 4 Offentlig-privat samarbejde, 2012, DI. 7

8 den samlede forsyningskæde. Hovedparten af danske virksomheder indgår i globale forsyningskæder, og er dermed underlagt globale konkurrencevilkår. 5 indsatsområder For at løfte produktiviteten hos flere virksomheder handler det om, at hver enkelt virksomhed arbejder målrettet for at finde sin egen værdiskabende plads i værdikæden, indgår i samarbejde og har en innovationsfremmende dialog med både kunder og leverandører. Der er behov for stærkere samarbejde i forsyningskæden Med et forstærket samarbejde i hele forsyningskæden styrkes mulighederne for at producere varer eller levere ydelser i en meget høj kvalitet i Danmark og med en høj grad af innovation til en konkurrencedygtig pris på det globale marked. Næste skridt: Fra hensigt til handling Produktivitetspanelet peger på 5 indsatsområder for øget samarbejde i forsyningskæder, hvor panelet i den kommende tid vil finde konkrete løsninger på, hvordan erhvervslivet og organisationerne kan tage ansvar for at løfte konkrete virksomheders udfordringer på området. De fem indsatsområder er kort beskrevet nedenfor. I. Manglende strategi og omstillingsparathed koster dyrt For at danske virksomheder fortsat kan være synlige på det globale marked, og stå imod presset udefra med intensiveret konkurrence, er det nødvendigt at udvikle og sikre tilstrækkelige strategiske kompetencer. Der findes ikke kun én løsning men mange muligheder Åbenhed og fælles forståelse - Danfoss og deres leverandører har gennem open book og fælles kendskab til hinandens logistikfunktioner nedbragt kapitalbinding betragteligt og reduceret leadtime. Danfoss har sammen med deres leverandører anvendt ressourcer på at kortlægge de fælles logistikprocesser. Videngrundlaget gjorde det muligt at re-designe et nyt og mere effektivt logistik-setup. Ingen dyr spildtid på byggepladsen - Solar er en teknisk grossist virksomhed, der på den ene side har producenter, og på den anden side har kunder som f.eks. el-installatører og industrivirksomheder. Resultatet af Solars lean-projekt kan bl.a. ses ved at leveringskvaliteten er øget med 100 pct. I samarbejdet med eksempelvis Kemp & Lauritzen koordineres og optimeres materialeflowet, så produkterne bliver leveret præcis på det tidspunkt, der er brug for dem på byggepladsen. 8

9 Fremadrettet handler det om, at arbejde strategisk og systematisk med sine leverandører og kunder, og have en større forståelse for, hvilken forsyningskæde man indgår i. II. For lidt fokus på ressourceforbrug og omkostningsminimering Mange især små og mellemstore virksomheder bruger i dag ressourcer på en bred vifte af opgaver, som ligger uden for virksomhedens primære kompetenceområde. Virksomhederne skal afsøge mulighederne for på den mest optimale måde, at afsætte virksomhedens interne ressourcer og kompetencer til virksomhedens kerneforretning og i højere grad inddrage eksterne specialister i drifts- og udviklingsopgaver, som ligger udover virksomhedens primære virke. III. Tabte ordrer og mistet beskæftigelse, når kunden flytter ud Når virksomheder i dag, og tidligere, har flyttet en stor del af produktionen udenfor Danmarks grænser, så har det ofte været med mistet omsætning til underleverandørerne til følge. Startede med en ordre Virksomheden Sjølund A/S tog skridtet til at blive global underleverandør af højt specialiserede valsede profiler med egen fabrik i Kina. Sjølund A/S tog hul på det kinesiske eventyr i kølvandet på en ordre. Som mangeårig strategisk underleverandør til Siemens, blev Sjølund A/S inviteret med, da Siemens fik en ordre på produktion af højhastighedstog i Kina, og efter udvikling af de første togsæt i Tyskland skulle teknologien overdrages til den kinesiske producent CNR. Målet for Sjølund var større omsætning ikke at flytte omsætning. Det mål er nået. Også i Danmark, for de kinesiske ordrer har affødt opgaver til den danske fabrik i form af test og udvikling af nye produkter, som sker i Danmark. I forbindelse med en virksomheds udflytning eller off-shoring bør virksomheden i sin beslutningsproces overveje at invitere velfungerende danske underleverandører med ud til f.eks. Kina for at etablere en produktion der. IV. Vanskeligt finansieringsklima hos leverandører øger risikoen for nedbrud i forsyningskæden Mange mindre og mellemstore virksomheder er præget af det vanskelige finansieringsklima. Carlsberg viser vejen til stærk og robust forsyningskæde Carlsberg har generelt et stærkt fokus på supply chain optimeringer, og i 2013 ventes lanceret et storstillet projekt, der 9

10 også involverer et program for leverandørfinansiering. Koncernen regner med, at kunne hente et trecifret millionbeløb gennem forbedret arbejdskapital og samtidig nedbringe risikoen for nedbrud i forsyningskæden, ved at understøtte at leverandøren ikke kommer i finansieringsvanskeligheder. Supply Chain Finansiering spænder fra ændrede betalingsbetingelser til mere komplekse finansieringsinstrumenter til gavn for begge parter. V. Mindre virksomheders samarbejde giver adgang til store kunder Det opleves ofte som vanskeligt af mindre virksomheder og iværksættere at få særligt store virksomheder til at åbne op for et samarbejde. Konsekvensen er, at mulige produktivitetsforbedringer går tabt, fordi nye og forbedrede løsninger ikke tages i anvendelse eller realiseres. Ofte kan den lukkede port hos store aftagere sparkes op med en samlet gruppe af virksomheder og iværksættere der i fællesskab leverer en totalløsning, der er mere attraktiv for især større kunder end virksomhedernes enkeltprodukter. 10

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Konkurrence og produktivitet

Konkurrence og produktivitet Den 9. januar 2013 Konkurrence og produktivitet Når der skal findes forklaringer på en svag produktivitet er manglende konkurrence blandt de oplagte kandidater. Der er ikke nogen entydig sammenhæng mellem

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier Sendt pr. e-mail til ncb@produktivitetskommissionen.dk Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Det skandinaviske boligmarked

Det skandinaviske boligmarked NR. 2 FEBRUAR 2014 Det skandinaviske boligmarked Den svage udvikling på det danske boligmarked siden 2007, kan ikke genfindes i Sverige og Norge, især på grund af en bedre økonomisk udvikling. Forskellene

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor

Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor Peter Birch Sørensen Professor, Københavns Universitet Indlæg på seminar organiseret af Produktivitetskommisjonen i Oslo den 19. maj 2014 Pct. 5,0 De

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Notat: Uhensigtsmæssig regulering i forhold til produktiviteten i danske rådgivende ingeniørvirksomheder

Notat: Uhensigtsmæssig regulering i forhold til produktiviteten i danske rådgivende ingeniørvirksomheder Til: Kopi: Fra: Produktivitetskommissionen Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI Ref.: HG/HG E-mail: hg@frinet.dk 22. marts 2013 Notat: Uhensigtsmæssig regulering i forhold til produktiviteten i danske

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse SOLRØD Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Globaliseringen og dansk økonomi Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Oversigt Hvorfor er der fokus på globalisering? Kendetegn:

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion DI Analysepapir, november 2013 Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk Gennem de sidste

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver som i Danmark løses både

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

Erhvervsdynamik og produktivitet

Erhvervsdynamik og produktivitet Den 9. januar 2013 Erhvervsdynamik og produktivitet Flere årsager bag sammenhængen Stor forskel på tværs af virksomhedsstørrelse Virksomhedsstørrelse varierer på tværs af brancher 1. Fra lille til stor

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse FREDERIKSBERG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter August 2012 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter AF KONSULENT CLAUS AASTRUP SEIDELIN, clas@di.dk Virksomheder, der henter udenlandske eksperter, opnår en årlig produktivitetsgevinst

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser Den 25. oktober 2011 DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser En ny undersøgelse fra DI viser, at omkring hver fjerde virksomhed har oprettet arbejdspladser i udlandet de seneste to

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Produktivitet i byggeriet

Produktivitet i byggeriet Januar 2014 Indledning Produktivitetskommissionen vurderer, at manglende international konkurrenceudsættelse sammen med en uhensigtsmæssig udformning af den offentlige regulering kan have medvirket til

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KOLDING Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

Effektivt indkøb sammen er vi stærke

Effektivt indkøb sammen er vi stærke 7. marts 2014 1 Effektivt indkøb sammen er vi stærke Infodage Aarhus og København den 4. og 6. marts 2013 7. marts 2014 2 Indkøb har sjældent været så meget i fokus Produktivitetskommissionen Rådet for

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013. Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche?

Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013. Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche? Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013 Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche? Vision Vinderstrategi er kendt for at være større virksomheder og vækstvirksomhedersmest attraktive

Læs mere

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober 2010.

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse Frem mod en indre markedspakke fremlagt d. 27. oktober 2010. Indre Markeds Center Att.: Maja Svankjær Thagaard og Susanne Bo Christensen 10. november 2010 Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Produktivitetsudviklingen i danske brancher. Peter Birch Sørensen, formand for Produktivitetskommissionen CEPOS vækstkonference, 14.

Produktivitetsudviklingen i danske brancher. Peter Birch Sørensen, formand for Produktivitetskommissionen CEPOS vækstkonference, 14. Produktivitetsudviklingen i danske brancher Peter Birch Sørensen, formand for Produktivitetskommissionen CEPOS vækstkonference, 14. december 2012 Nyt arbejdstidsregnskab fra Danmarks Statistik Danmarks

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 ESBJERG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Viden skaber fremtidens vækst

Viden skaber fremtidens vækst DI Videnrådgiverne er et branchefællesskab i DI for virksomheder, der lever af at udvikle, skabe, formidle og omsætte viden til unikke løsninger indenfor vidt forskellige fagligheder. DI Videnrådgiverne

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Notat til Produktivitetskommissionen

Notat til Produktivitetskommissionen Notat til Produktivitetskommissionen I Håndværksrådet er vi dybt optaget af produktivitetsproblemstillingen, og hvilken rolle vores medlemmer spiller i den sammenhæng. Derfor har vi over de seneste år

Læs mere

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Interne forhold > realistiske og målrettede strategier * def. * SWOT, muligheds og trusselsmatrix = analyseværktøjer til at idenficere stærke/svage sider,

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Indlæg på Akademikernes Inntektspolitiske konferanse i Oslo den 12. februar

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Hvorfor satse på den maritime klynge?

Hvorfor satse på den maritime klynge? Danmarks Maritime Klynge Københavns Rådhus, 10. maj 2012 Hvorfor satse på den maritime klynge? Henrik Sornn-Friese CBS, Centre for Shipping Economics and Innovation De nemme svar Vi skal satse på den maritime

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere