Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger"

Transkript

1 April 2013 Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger Konkurrence er en væsentlig forudsætning for produktivitet Effektiv konkurrence medfører åbenlyse fordele for samfundet. Konkurrence fremmer virksomhedernes virkelyst og incitament til at udvikle nye produkter og services. I det hele taget gør konkurrence både individer, virksomheder og samfund skarpere og mere kompetente. Konkurrence er dermed en væsentlig forudsætning for virksomhedernes produktivitet. Således bør det for virksomheder, myndigheder og politikere være en klar målsætning, at sikre så fri og lige konkurrence som overhovedet muligt. Der skal være de rigtige rammer for konkurrencen... og samtidig skal virksomhederne fokusere på at blive så konkurrencedygtige som muligt. I første omgang drejer det sig om at skabe de rigtige rammer for konkurrencen. Reguleringen må f.eks. ikke skabe unødvendige barrierer for adgangen til brancher eller markeder. Håndhævelsen af reglerne skal være ens på tværs af Europa, og endelig bør det offentlige i langt højere grad konkurrenceudsætte deres opgaver på de områder, hvor der er velfungerende private markeder. Samtidig med at rammerne for konkurrence skal være rigtige, er det mindst lige så vigtigt, at virksomhederne hver især fokuserer på, hvordan de kan stå stærkest og blive mest konkurrencedygtige. De fleste brancher og virksomheder - og især globale virksomheder - er i dag i konkurrence om den samlede forsyningskæde. Konkurrencefordelene og produktivitetspotentialerne ligger for mange virksomheder mere i interaktionen med andre virksomheder end i virksomheden selv. Konkurrencedygtighed kommer bl.a. med specialisering. Ved at indgå i tætte samarbejder med både kunder og leverandører, kan virksomheder opnå en høj grad af specialisering og effektivisering samtidig med, at de skærper deres profil og styrkepositioner.

2 Det kan konstateres, at de store eller højt specialiserede virksomheder samt nichevirksomheder er de mest produktive. Det er samtidig også denne type virksomheder, som allerede i dag er meget opmærksomme og gode til at indgå i tæt samarbejde med deres leverandører og kunder. Produktivitetstallene for en række erhverv og underbrancher har vist, at disse brancher med fordel kunne fokusere på mulighederne for at styrke deres konkurrencedygtighed via en stærk forsyningskæde. Tre hovedanbefalinger DI s produktivitetspanel har på den baggrund identificeret tre hovedanbefalinger, der bør forfølges af alle relevante aktører for at styrke produktiviteten via øget konkurrence og samarbejde. Konkurrence 1. Konkurrencehæmmende regulering bør fjernes (16 anbefalinger understøtter dette se bilaget) 2. Øget liberalisering og konkurrenceudsættelse vil fremme produktiviteten (5 anbefalinger understøtter dette se bilaget) Samarbejde mellem virksomheder 3. Konkurrencedygtige globale forsyningskæder skabes gennem tættere samarbejde (5 virksomhedsrettede indsatområder skal styrke dette) 1. Konkurrencehæmmende regulering bør fjernes. Produktivitetspanelet anbefaler, at unødvendig regulering, der konkurrencen, fjernes. Problem Regulering hæmmer det ledelsesmæssige rum og de beslutninger, der skal til for at øge produktiviteten. Samtidig er der eksempler på regulering, der direkte hæmmer konkurrencen ikke mindst priskonkurrencen - hvorfor forbrugerne får færre valgmuligheder og dyrere varer. Tiden er løbet fra reglerne - men virksomhederne skal stadig efterleve dem... Særligt problematiske er de eksempler på lovgivning, der hæmmer konkurrencen, hvor det oprindelige formål med loven med tiden har ændret sig. Det er både dyrt for virksomhederne og meningsløst at bevare regulering, som tiden er løbet fra. Samtidig er der mange eksempler på konkurrencehæmmende regulering. Det gælder f.eks. danske særregler, mangel på EUharmonisering mv., som påvirker produktiviteten negativt. 2

3 Rigide danske brandkrav har sendt 200 DSV arbejdspladser til Sverige DSV ønskede at etablere et lager i Danmark med 200 nye arbejdspladser. Desværre for Danmark endte man med at placere lageret i Landskrona i Sverige. Beslutningen skyldtes primært de stramme restriktive brandkrav i Danmark. I Sverige er det eksempelvis muligt at bygge en mezzanin på 5000 m2 oven på portene, hvilket ikke er muligt i Danmark pga. de stramme brandkrav. Samtidig fordrer brandreglerne i Danmark en sektionering af hallerne, som mindsker lagerkapaciteten. De danske brandregler alene ville i forhold til den faktiske pris i Sverige fordyre projektet med 20 pct. svarende til 23,7 mio. svenske kroner. Det er bemærkelsesværdigt, at vi i Danmark opretholder regler, der er markant strammere end vores naboland, og dermed forværrer vores virksomheders konkurrenceevne. Alle lande opererer med tekniske handelshindringer... I visse tilfælde kan andre hensyn vægte højere end konkurrencen Der er ligeledes eksempler på konkurrencehæmmende regulering, der har karakter af tekniske handelshindringer. Der er næppe tvivl om, at stort set alle lande opererer med en eller anden form for tekniske handelshindringer, der holder hånden under dele af hjemmemarkedet og forhindrer udenlandske aktører i at komme ind på markedet. Dette er naturligvis også konkurrencehæmmende. Danmark er ingen undtagelse, og de tekniske handelshindringer er formentlig med til at bevare nogle danske arbejdspladser. Der vil være eksempler på regulering, hvor formålet vejer tungere end konkurrencen. Sådan bør det også være, hvis blot denne afvejning har fundet sted, og beslutningerne er taget på et veldokumenteret og velovervejet grundlag. Der findes derudover eksempler på reguleringer, der ikke kommer fra staten, men fra andre aktører, der også potentielt kan virke konkurrencehæmmende. Der kan fx være tale om overenskomster. Dette område behandler produktivitetspanelet i forbindelse med temaet overenskomster. En udfordring er reglerne, der fortolkes forskelligt, en anden udfordring er, at reglerne heller ikke håndhæves ens i Europa. Unødvendige regler skal væk Løsning Konkurrencehæmmende regler skal fjernes, så virksomhederne ikke påføres flere unødvendige udgifter, der i sidste ende koster arbejdspladser og tid. Adgangen til et velfungerende marked skal være ens for alle, og det samme gælder håndhævelsen af reglerne. Hvis det Indre Marked skal fungere efter hensigten og være med til at øge produktiviteten i Europa, er det essenti- 3

4 elt, at reglerne fortolkes og håndhæves ens. Anbefalingerne 1-16 adresserer konkurrencehæmmende regulering og lægger op til en ensartet håndhævelse af reglerne. Det er en politisk beslutning at sikre, at den unødvendige konkurrencehæmmende regulering fjernes. Virksomhederne og organisationerne har samtidig et medansvar for at bringe konkurrencebegrænsninger på banen og bidrage til konstruktive løsninger. Derudover findes en række relevante organer, hvor dele af anbefalingerne kan viderebearbejdes. Det gælder eksempelvis Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Virksomhedsforum eller de udvalg regeringen har nedsat i forlængelse af det konkurrencepolitiske udspil. De konkrete forslag De konkrete forslag gennemgås i vedlagte bilag. Produktivitetspotentiale og effekt Pænt løft i produktiviteten I forhold til produktiviteten skønnes effekten af anbefalingerne 1-16 samlet set at give et løft i produktiviteten på 0,2 procentpoint. Anbefalingerne ventes at give anledning til en ret betydelig effekt på de områder, som de vedrører, ikke mindst inden for landtransport og i byggeriet. Disse områder udgør dog kun en mindre del af den samlede økonomi Øget liberalisering og konkurrenceudsættelse vil fremme produktiviteten Produktivitetspanelet anbefaler en øget liberalisering af både offentlige og private erhverv, da det i næsten alle tilfælde vil styrke konkurrencen. Naturlige offentlige monopoler er selvklart undtagelsen. Samtidig er der mange områder inden for den offentlige sektor, der ikke er konkurrenceudsat på trods af, at de samme ydelser tilbydes på velfungerende private markeder. Der er for lidt konkurrence om de offentlige opgaver. Med det udgangspunkt har panelet identificeret fem konkrete forslag til områder, der med fordel kan konkurrenceudsættelse. 1 De største effekter er at finde inden for transportområdet: 4 pct., bygger i- et: 3 pct. og it- og teleområdet: 1 pct. Det vurderes samlet at give et produktivitetsløft på samfundsniveau på 0,2 pct., hvilket svarer til et løft i ve l- standsniveauet på knap 4 mia. kr. 4

5 116 lovregulerede erhverv i Danmark Megen offentlig produktion kan udliciteres Problem Der er i dag 116 lovregulerede erhverv i Danmark, hvortil der ikke er fri adgang 2. Det er ikke hensigtsmæssigt for produktiviteten. En anden problemstilling er, at store dele af den offentlige produktion med fordel lige så godt kunne foregå i privat regi. Det offentlige kunne vælge at finansiere ældrepleje og børnepasning uden at producere disse ydelser i offentlig regi. Der er på ingen måde tale om naturlige monopoler på disse områder, men alene om selvvalgte monopoler, hvor der dog de senere år i begrænset omfang er foretaget en mindre udlicitering af opgaverne. Det er værd at notere sig, at der er klare forskelle mellem lande, omkring, hvad der opfattes som en offentlig opgave. I USA er ambulancekørsel således en typisk offentlig opgave, mens hospitaler er private. I Danmark er det nærmest præcist modsat. Det kunne tyde på, at private virksomheder er i stand at løfte begge typer opgaver på tilfredsstillende vis. Løsning Regeringen har bebudet en gennemgang af de lovregulerede erhverv for at sikre, at der ikke er unødvendige barrierer for adgangen til erhvervene. Det arbejde bakker DI s produktivitetspanel fuldt ud op om. Det er vigtigt, at der ikke kun bliver set på barrierer men også på, om det kunne være muligt med en totalliberalisering af erhvervene. Samtidig har panelet noteret sig de initiativer, der ligger i regeringens konkurrencepolitiske udspil (okt. 2012), hvor panelet støtter initiativerne til øget konkurrence og liberalisering bl.a. inden for apotekerbranchen, praktiserende tandlæger og tandplejere, bygge- og anlægsområdet mv. I de respektive arbejdsgrupper, der udløber af regeringens konkurrencepolitiske udspil, hvor DI er repræsenteret og hvor det er relevant, skal DI arbejde for, at mulighederne for liberalisering fremmes og udnyttes, og at resultaterne bliver så ko n- krete og ambitiøse som muligt. Liberalisering kan virke Der er mange eksempler på, at liberalisering virker. Et af de mest oplagte eksempler er luftfarten, hvor en stort set verdensomspændende deregulering har fundet sted. Konkurrencen er skærpet, og priserne er blevet reduceret markant. 2 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser, d e- cember

6 Gennemgribende liberalisering af telemarkedet Også telemarkedet er blevet dereguleret, hvilket har ført til markant lavere priser og høj vækst i produktiviteten. Særligt mobiltelefoni har de seneste ti år oplevet et betydeligt prisfald på godt 70 pct. Danmark er blandt de lande, der har dereguleret mest på telemarkedet. De danske teleydelser er da også blevet billigere end teleydelser i udlandet. I forhold til konkurrenceudsættelse foreslår panelet følgende mål: Regeringen skal fastsætte konkrete og ambitiøse mål for graden af konkurrenceudsættelse i kommuner, regioner og staten. Kommunerne skal med udgangspunkt i eksisterende erfaringer øge konkurrenceudsættelsen fra 25,0 pct. (2011) til minimum 36,7 pct. i 2014 svarende til gennemsnittet for de ti bedste kommuner inden for hvert hovedområde. Regioner skal med udgangspunkt i eksisterende erfaringer øge konkurrenceudsættelsen fra 20,9 pct. (2011) til minimum 24,2 pct. i 2014 svarende til den bedste region inden for hvert hovedområde. Flere opgaver bør konkurrenceudsættes inden for flere områder f.eks. social- og ældreområdet, sundhedsområdet og de tekniske områder. De konkrete forslag Produktivitetspanelet peger yderligere på 5 konkrete initiativer i anbefalingerne i vedlagte bilag. Produktivitetspotentiale og effekt Flere af de lovregulerede erhverv bør liberaliseres og konkurrenceudsættes. Det vil have en gunstig effekt på produktiviteten, der dog ikke umiddelbart kan kvantificeres. Kun 25 pct. kommer i udbud Udlicitering af rengøring på Frederiksberg gav 8 mio. kr. I dag konkurrenceudsættes kun ca. 25 pct. af de udbudsegnede opgaver i den offentlige sektor. Denne andel bør øges. Den bedste kommune konkurrenceudsætter mere end dobbelt så meget som den dårligste. Der er med andre ord et stort potentiale for at fremme produktiviteten, hvis kommunerne bliver bedre til at lære af hinanden. De økonomiske konsekvenser vil være positive pga. konkurrencestyrkelsen. Øget udlicitering og liberalisering vil i en række tilfælde have en positiv effekt på den offentlige økonomi. Eksempelvis har udlicitering af rengøring medført årlige besparelser alene for f.eks. Frederiksberg kommune på 8 mio. kr. 3 Effektens størrelse kan ikke generaliseres, men vil skulle beregnes på de konkrete områder fra gang til gang. 3 Offentlig-privat samarbejde, 2010, DI. 6

7 Yderligere info Konkurrenceudsættelsen i kommunerne er stort set uændret fra 2010 til 2011, og dermed er de seneste års positive udvikling bremset op. Endnu værre ser det ud i regionerne, hvor konkurrenceudsættelsen har været faldende de seneste år. Den begrænsede stigning, der har været i den offentlige sektors offentlig-private samarbejde, er hovedsageligt sket i staten. Inddragelse af private virksomheder i varetagelsen af offentlige opgaver er et effektivt redskab til at sikre, at opgaven bliver løst bedst og billigst, hvilket understøttes af dokumenterede erfaringer fra såvel Økonomi- og Indenrigsministeriet som Finansministeriet. En fjerdedel af alle offentlige driftsopgaver er i dag omfattet af konkurrence, og det er især staten, der har drevet udviklingen det seneste år. Potentialet for at øge konkurrenceudsættelsen er derfor fortsat stort. Alene kommunerne kan ved at lære af hinandens erfaringer øge konkurrenceudsættelsen med 25,3 mia. kr. Det betyder, at hvis videndelingen fungerede, og de gode eksempler blev delt mellem kommunerne, vil der kunne spares 3,8 mia. kr. årligt, der eksempelvis ville kunne benyttes til bedre service. Tilsvarende kunne regionerne hente besparelser på mere end 400 mio. kr. årligt ved at øge konkurrenceudsættelsen svarende til den bedste region 4. Et potentiale på 4.2 mia. kr. En besparelse på 4,2 mia. kr. svarer til et løft i produktiviteten i den offentligt betalte produktion på 0,8 procentpoint. og dermed et løft i den samlede produktivitet i samfundet på 0,25 procentpoint. 3. Konkurrencedygtige globale forsyningskæder skabes gennem tættere samarbejde Produktivitetspanelet anbefaler, at danske virksomheder sætter yderligere fokus på den samlede forsyningskæde gennem tættere samarbejde med leverandører og kunder med henblik på at kunne stå stærkere i konkurrencen. Der er forretning i at samarbejde Problem Danmark har et stort problem med en meget svag produktivitetsudvikling, men der er meget stor forskel både på tværs af brancher og inden for de enkelte brancheområder. For at øge produktiviteten på tværs af virksomheder og brancher er der således behov for, at flere virksomheder aktivt opsøger og forfølger de muligheder og gevinster, der ligger i et tættere samarbejde på tværs af forsyningskæden. I dag er en virksomheds konkurrenceevne og produktivitetsniveau ikke kun relevant for den enkelte virksomhed, men for 4 Offentlig-privat samarbejde, 2012, DI. 7

8 den samlede forsyningskæde. Hovedparten af danske virksomheder indgår i globale forsyningskæder, og er dermed underlagt globale konkurrencevilkår. 5 indsatsområder For at løfte produktiviteten hos flere virksomheder handler det om, at hver enkelt virksomhed arbejder målrettet for at finde sin egen værdiskabende plads i værdikæden, indgår i samarbejde og har en innovationsfremmende dialog med både kunder og leverandører. Der er behov for stærkere samarbejde i forsyningskæden Med et forstærket samarbejde i hele forsyningskæden styrkes mulighederne for at producere varer eller levere ydelser i en meget høj kvalitet i Danmark og med en høj grad af innovation til en konkurrencedygtig pris på det globale marked. Næste skridt: Fra hensigt til handling Produktivitetspanelet peger på 5 indsatsområder for øget samarbejde i forsyningskæder, hvor panelet i den kommende tid vil finde konkrete løsninger på, hvordan erhvervslivet og organisationerne kan tage ansvar for at løfte konkrete virksomheders udfordringer på området. De fem indsatsområder er kort beskrevet nedenfor. I. Manglende strategi og omstillingsparathed koster dyrt For at danske virksomheder fortsat kan være synlige på det globale marked, og stå imod presset udefra med intensiveret konkurrence, er det nødvendigt at udvikle og sikre tilstrækkelige strategiske kompetencer. Der findes ikke kun én løsning men mange muligheder Åbenhed og fælles forståelse - Danfoss og deres leverandører har gennem open book og fælles kendskab til hinandens logistikfunktioner nedbragt kapitalbinding betragteligt og reduceret leadtime. Danfoss har sammen med deres leverandører anvendt ressourcer på at kortlægge de fælles logistikprocesser. Videngrundlaget gjorde det muligt at re-designe et nyt og mere effektivt logistik-setup. Ingen dyr spildtid på byggepladsen - Solar er en teknisk grossist virksomhed, der på den ene side har producenter, og på den anden side har kunder som f.eks. el-installatører og industrivirksomheder. Resultatet af Solars lean-projekt kan bl.a. ses ved at leveringskvaliteten er øget med 100 pct. I samarbejdet med eksempelvis Kemp & Lauritzen koordineres og optimeres materialeflowet, så produkterne bliver leveret præcis på det tidspunkt, der er brug for dem på byggepladsen. 8

9 Fremadrettet handler det om, at arbejde strategisk og systematisk med sine leverandører og kunder, og have en større forståelse for, hvilken forsyningskæde man indgår i. II. For lidt fokus på ressourceforbrug og omkostningsminimering Mange især små og mellemstore virksomheder bruger i dag ressourcer på en bred vifte af opgaver, som ligger uden for virksomhedens primære kompetenceområde. Virksomhederne skal afsøge mulighederne for på den mest optimale måde, at afsætte virksomhedens interne ressourcer og kompetencer til virksomhedens kerneforretning og i højere grad inddrage eksterne specialister i drifts- og udviklingsopgaver, som ligger udover virksomhedens primære virke. III. Tabte ordrer og mistet beskæftigelse, når kunden flytter ud Når virksomheder i dag, og tidligere, har flyttet en stor del af produktionen udenfor Danmarks grænser, så har det ofte været med mistet omsætning til underleverandørerne til følge. Startede med en ordre Virksomheden Sjølund A/S tog skridtet til at blive global underleverandør af højt specialiserede valsede profiler med egen fabrik i Kina. Sjølund A/S tog hul på det kinesiske eventyr i kølvandet på en ordre. Som mangeårig strategisk underleverandør til Siemens, blev Sjølund A/S inviteret med, da Siemens fik en ordre på produktion af højhastighedstog i Kina, og efter udvikling af de første togsæt i Tyskland skulle teknologien overdrages til den kinesiske producent CNR. Målet for Sjølund var større omsætning ikke at flytte omsætning. Det mål er nået. Også i Danmark, for de kinesiske ordrer har affødt opgaver til den danske fabrik i form af test og udvikling af nye produkter, som sker i Danmark. I forbindelse med en virksomheds udflytning eller off-shoring bør virksomheden i sin beslutningsproces overveje at invitere velfungerende danske underleverandører med ud til f.eks. Kina for at etablere en produktion der. IV. Vanskeligt finansieringsklima hos leverandører øger risikoen for nedbrud i forsyningskæden Mange mindre og mellemstore virksomheder er præget af det vanskelige finansieringsklima. Carlsberg viser vejen til stærk og robust forsyningskæde Carlsberg har generelt et stærkt fokus på supply chain optimeringer, og i 2013 ventes lanceret et storstillet projekt, der 9

10 også involverer et program for leverandørfinansiering. Koncernen regner med, at kunne hente et trecifret millionbeløb gennem forbedret arbejdskapital og samtidig nedbringe risikoen for nedbrud i forsyningskæden, ved at understøtte at leverandøren ikke kommer i finansieringsvanskeligheder. Supply Chain Finansiering spænder fra ændrede betalingsbetingelser til mere komplekse finansieringsinstrumenter til gavn for begge parter. V. Mindre virksomheders samarbejde giver adgang til store kunder Det opleves ofte som vanskeligt af mindre virksomheder og iværksættere at få særligt store virksomheder til at åbne op for et samarbejde. Konsekvensen er, at mulige produktivitetsforbedringer går tabt, fordi nye og forbedrede løsninger ikke tages i anvendelse eller realiseres. Ofte kan den lukkede port hos store aftagere sparkes op med en samlet gruppe af virksomheder og iværksættere der i fællesskab leverer en totalløsning, der er mere attraktiv for især større kunder end virksomhedernes enkeltprodukter. 10

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat

ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat samarbejde AF MARKEDSCHEF MORTEN JUNG OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Resumé Den offentlige sektor udfylder en meget central

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Konkurrence og produktivitet

Konkurrence og produktivitet Den 9. januar 2013 Konkurrence og produktivitet Når der skal findes forklaringer på en svag produktivitet er manglende konkurrence blandt de oplagte kandidater. Der er ikke nogen entydig sammenhæng mellem

Læs mere

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE dansk erhvervs innovationspolitik / Dansk Erhverv 3 Innovation Innovation handler

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 229 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Anledning Samråd i Finansudvalget Dato / tid 2. februar 2017

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Hvordan hjælper forsyningsstrategien på fjernvarmens grønne omstilling?

Hvordan hjælper forsyningsstrategien på fjernvarmens grønne omstilling? Hvordan hjælper forsyningsstrategien på fjernvarmens grønne omstilling? Temadag om varmepumper, 29. september 2016 v/ Marie Hindhede, kontorchef, Energistyrelsen Energistyrelsen 30. september 2016 Side

Læs mere

Konkurrenceudsættelse. offentlig it. Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten

Konkurrenceudsættelse. offentlig it. Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten Konkurrenceudsættelse af offentlig it Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten Konkurrenceudsættelse af offentlig it Effektiviseringen af den offentlige

Læs mere

Notat til Produktivitetskommissionen om mulighederne for styrket offentlig-privat samarbejde

Notat til Produktivitetskommissionen om mulighederne for styrket offentlig-privat samarbejde Oktober 2013 Notat til Produktivitetskommissionen om mulighederne for styrket offentlig-privat samarbejde Produktivitetskommissionen har bedt en række aktører, herunder DI, om input til kommissionens videre

Læs mere

Djøfs forslag til. principper for udlicitering

Djøfs forslag til. principper for udlicitering Djøfs forslag til principper for udlicitering April 2015 Djøf arbejder for vækst Som faglig organisation har Djøf en klar politisk dagsorden. Den handler om at sikre vækst. Et samfund i vækst skaber flere

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Udfordringer og muligheder for dansk eksport. Oplæg til Erhvervsudviklingsdøgnet 23. maj 2013 af Vibeke Rovsing Lauritzen Chef for Eksportrådet

Udfordringer og muligheder for dansk eksport. Oplæg til Erhvervsudviklingsdøgnet 23. maj 2013 af Vibeke Rovsing Lauritzen Chef for Eksportrådet Udfordringer og muligheder for dansk eksport Oplæg til Erhvervsudviklingsdøgnet 23. maj 2013 af Vibeke Rovsing Lauritzen Chef for Eksportrådet 1 Emner Eksportforventninger og rammebetingelser Krisens betydning

Læs mere

Eksport og produktivitet

Eksport og produktivitet Den 9. januar 13 Eksport og produktivitet Vigtigt med konkurrenceevne Skarp global konkurrence I en markedsøkonomi med effektiv konkurrence er det kun konkurrencedygtige virksomheder, der vil kunne blive

Læs mere

Konkurrence, vækst og velstand

Konkurrence, vækst og velstand Konkurrence, vækst og velstand Professor Philipp Schröder, PhD Aarhus Universitet, medlem af Konkurrencerådet Årsdage for offentligt indkøb - 2. marts 2017 Konkurrence? Vækst og velstand BNP=Værditilvækst

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst SIDE 23 Af økonomisk konsulent maria hove pedersen, mhd@di.dk Virksomhederne har gennem en årrække nedbragt værdien af kapitalen per produktionskrone ved kun at investere ganske lidt i nye maskiner og

Læs mere

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion DI Analysepapir, november 2013 Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk Gennem de sidste

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver som i Danmark løses både

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BALLERUP Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Analyse af byggeriet som forretning

Analyse af byggeriet som forretning Jakob Orbesen, konsulent jaor@di.dk, 2132 0321 OKTOBER 2017 Analyse af byggeriet som forretning Byggeriet er overordnet en fornuftig forretning, som i forhold til overskudsgrad og afkastet af investeret

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Svag udvikling i kommunernes brug af private leverandører understreger behov for måltal

Svag udvikling i kommunernes brug af private leverandører understreger behov for måltal April 2016 Svag udvikling i kommunernes brug af private leverandører understreger behov for måltal Fortsat svag stigning i PLI'en 1. Sagen kort Med de netop offentliggjorte kommuneregnskaber har DI beregnet

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER

DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER En styrket arkitektbranche Perspektiver i et strategisk samarbejde med Dansk Erhverv DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER FORSLAG TIL FÆLLES LØSNINGER PÅ 4 INDSATSOMRÅDER INDHOLD Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Temaer for kommende drøftelser Overordnede temaer, som partnerskabet skal drøfte 1. Nye teknologier og forretningsmodeller 2. Fremtidens kompetencer 3.

Læs mere

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Dato: 22. september 2011 Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Brevid: 1490218 Indledning Region Sjælland er den største virksomhed i regionen med et budget på ca. 17 mia. kr. og godt 17.000

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI 2011-2013 Strategi for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2011-2013 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blev etableret ved en fusion af Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Eksempler på regulering, der kan hæmme konkurrencen

Eksempler på regulering, der kan hæmme konkurrencen Den 9. januar 2013 Eksempler på regulering, der kan hæmme konkurrencen Dette notat indeholder en række eksempler på regulering, der hæmmer konkurrencen. Det drejer sig om: - eksempler, hvor reguleringen

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen. Præsentation på Kommunernes Landsforenings

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen. Præsentation på Kommunernes Landsforenings Det danske produktivitetsproblem Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation på Kommunernes Landsforenings Erhvervskonference i Bella Centret d. 8. februar 2013 Dagsorden Produktiviteten

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Produktivitet i byggeriet

Produktivitet i byggeriet Januar 2014 Indledning Produktivitetskommissionen vurderer, at manglende international konkurrenceudsættelse sammen med en uhensigtsmæssig udformning af den offentlige regulering kan have medvirket til

Læs mere

Produktivitet også en udfordring for den offentlige sektor

Produktivitet også en udfordring for den offentlige sektor Produktivitet også en udfordring for den offentlige sektor Hvem er KORA? Dannet 1. juli, 2012 En fusion af: DSI AKF KREVI Pt ca. 100 medarbejdere økonomer, politologer, sociologer, antropologer, psykologer

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10 Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2-1 Analysepapir. maj 213 Danmark attraktivt for udenlandske investorer Analysens hovedkonklusioner Udviklingen i de direkte investeringer bør ikke

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Denne analyse stiller skarpt på Greater Copenhagens vækst i forhold til en af regionens største konkurrenter, Stockholm. 25.02.2015 Side 1/5 Analysen

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen 1 Sammenfatning Formålet med denne analyse er at vise store virksomheders

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 6 på pressemøde den 17. februar 2014 Dagsorden Hvad er offentlig-privat

Læs mere

Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Udfordringen v. økonomi- og indenrigsministeren Klare mål v. finansministeren Konkrete initiativer i Vækstplan DK v. skatteministeren Udfordringen

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af affaldsforbrændingssektoren

Konkurrenceudsættelse af affaldsforbrændingssektoren Konkurrenceudsættelse af affaldsforbrændingssektoren Louise Brix, Energistyrelsen Energistyrelsen 2. Februar 2017 Agenda Baggrund Forsyningsstrategi Udspil om Konkurrenceudsættelse af affaldsforbrænding

Læs mere

Liberalisering og øget konkurrence på postområdet

Liberalisering og øget konkurrence på postområdet Analyse: Liberalisering og øget konkurrence på postområdet Sammenfatning 1 Om analysen Denne analyse er gennemført af Lauritzen Consulting v/ Finn Lauritzen for CEPOS. Analysen af postområdet indgår i

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter August 2012 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter AF KONSULENT CLAUS AASTRUP SEIDELIN, clas@di.dk Virksomheder, der henter udenlandske eksperter, opnår en årlig produktivitetsgevinst

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØGE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. oktober 2013 Danmark blandt mest konkurrencestærke

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Regeringens nye arbejdsprogram

Regeringens nye arbejdsprogram DI Nyhedsbrev Den 24. februar 2010 Regeringens nye arbejdsprogram Nyt regeringsprogram 1. Indledning I går gennemførte statsminister Lars Løkke Rasmussen en omfattende regeringsrokade, og i dag blev regeringens

Læs mere

Dødens gab mellem USA og Danmark

Dødens gab mellem USA og Danmark Den 7. oktober 9 Fokus på ud af krisen: Med en serie på arbejdspapirer sætter DI fokus på s muligheder ud af krisen sammenlignet med vores fire vigtigste samhandelslande: Tyskland, Sverige, og Storbritannien.

Læs mere

Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet

Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet Anders Goul Møller, Økonomisk konsulent angm@di.dk SEPTEMBER 2016 Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet DI s medlemsvirksomheder forventer et positivt 4.kvartal 2016, med rekordhøje forventninger for hjemmemarkedsvirksomhederne.

Læs mere

Center for Logistik Produktivitet hvor blev den af?

Center for Logistik Produktivitet hvor blev den af? Logistikkens dag 2013 Center for Logistik Produktivitet hvor blev den af? Kenn Steger- Jensen Professor in Manufacturing & Supply Chain Systems, Ph.D., M.Sc., M.Eng. Main activities CELOG's main activities

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

FRI Strategi 2018 FRI 2.0

FRI Strategi 2018 FRI 2.0 FRI Strategi 2018 FRI 2.0 Vision og Mission Vision FRI er den førende interesseorganisation for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der aktivt understøtter langsigtet udvikling, effektivisering og vækst

Læs mere

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Laura Svaneklink, chefkonsulent lans@di.dk JANUAR 2017 Bertil Egger Beck, konsulent beeb@di.dk Peter Beyer Østergaard, student pebo@di.dk Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Kommuner og andre offentlige

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere