5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet"

Transkript

1 1 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet

2 Indhold Forord 3 Status: Vi må få det bedste ud af det vi har 4 Om analysen 6 Hvor er mulighederne for øget produktivitet og indtjening? 7 1. Samarbejde mellem ledelse og medarbejdere 8 2. Bedre processer 9 3. Anvendt teknologi 9 4. Tæt på tallene Fastholde de rigtige kunder 10 Hvem driver forandringerne? 11 Konkrete eksempler på projekter 13 Hvad passer til din virksomhed 14 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 14 Projekter der skaber løbende forbedringer 15 Strategiske indsatser, der bringer virksomheden op i et højere gear 15 Rapporten er udarbejdet af Quartz+Co for Dansk Byggeri og 3F og er et led i projektet Byggeri og anlæg øget produktivitet og bedre bundlinje. Projektet er støttet af Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond. Udgvielsesår: Maj 2011 Layout og grafisk opsætning: MONTAGEbureauet ApS Forsidefoto: Anders Bach

3 3 Forord Byggeri og anlæg øget produktivitet og bedre bundlinje 3F og Dansk Byggeri tager sammen kampen op med at øge produktiviteten i bygge- og anlægsbranchen. Med kam pagnen Byggeri og anlæg øget produktivitet og bedre bundlinje igangsætter vi en proces, hvor små og mellem store virksomheder tilbydes hjælp til at arbejde med at øge produktivitet og indtjening i egen virksomhed, til gavn for ejerne, ledelsen, medarbejderne og for branchen og konkurrenceevnen som helhed. Der er behov for at sætte fokus på branchens produkti vitet. Produktivitetsudviklingen i Danmark er lavere end i de lande vi normalt sammenligner os med. Byggeog anlægsbranchen glimrer i alle analyser ved at have en util fredsstillende produktivitetsudvikling. Selv om det kan være vanskeligt at måle produktivitetsudviklingen i byggeriet korrekt, er der ingen tvivl om, at branchen står over for en stor udfordring. Det skyldes ikke mindst den øgede globale konkurrence på det danske hjemmemarked og på byggeer hvervets eksportmarkeder. Tag derfor godt imod kampagnen Byggeri og anlæg øget produktivitet og bedre bundlinje. Der er meget inspiration at hente i denne rapport, i casesamlingen 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje og på hjemmesiden bedrebundlinje.dk. I efteråret 2011 afholder vi en række fyr aftensmøder, hvor din virksomhed kan få kickstartet arbej det med at øge produktiviteten og forbedre bundlinjen. Vel mødt! Peter Hougård Nielsen Formand for byggegruppen i 3F Lars Storr-Hansen Adm. direktør Dansk Byggeri

4 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje Status: Vi må få det bedste ud af det vi har Oven på byggeboomet i har den danske bygge branche været igennem en markant negativ udvikling. Nu stabiliseres markedet efter en tur i rutchebanen, og der er gode muligheder for at drive en fornuftig forretning i bygge- og anlægsbranchen.

5 5 Markedet stabiliseres Omsætning Aktivitet i milliarder kr. (2011-priser) Beskæftigede Beskæftigede i tusinder Siden 2007 er beskæftigelsen i byggeriet faldet fra ca til personer, svarende til en reduktion på 23% af det samlede antal beskæftigede. I samme periode er omsæt ningen faldet fra 236 milliarder kr. til 174 milliarder kr., svarende til et fald på 62 milliarder kr. eller 26%. Dansk Byggeris konjunk turanalyser, som er sammenfattet i figuren oven for, viser, at der er udsigt til, at udviklingen stabiliserer sig i de kom mende år. Der vil dog ikke ske en egentlig vending. Situationen er således, at væksten ikke har umiddelbar udsigt til at vende tilbage. Alligevel er det stadigt muligt at drive en velfungerende forretning i byggebranchen. Der er penge i at gøre det godt Mulighederne for at tjene penge ligger derfor i de eksisteren de sager; færre fejl, mindre spild og adgang til højere fortjeneste. Denne rapport viser fem forskellige veje til at arbejde med produktivitet og indtjening, og den viser ligeledes en række eksempler på, hvad andre har gjort. Eksemplerne er af varierende sværhedsgrad nogle kan iværksættes her og nu, uden større investeringer, mens andre kræver en længere indsats for at vise deres fulde potentiale. Desuden er der faktisk mulighed for, at branchens virk somheder kan øge omsætningen ved at gøre et godt stykke arbejde. Mange af de virksomheder, der er fremhævet som gode eksempler, har gode erfaringer med at fastholde kunder og skabe øget omsætning gennem høj tilfredshed. Og der er et uudnyttet potentiale: n Dels rummer beskæftigelsestallene ca. 10% udlændinge (Dansk Byggeris estimat). De løser opgaver, der i højere grad kunne løses af danske håndværkere, hvis pris/kvalitet-forholdet blev oplevet som mere attraktivt af kunderne. Denne omsætning svarer til anslået 10% af branchens omsætning - ca. 17 milliarder kr. Noget af Gode muligheder for at øge omsætningen 64 % 36 % Indenfor branchen Udenfor branchen den omsætning kan flyttes til danske virksomheder. n Desuden er 18% af branchens omsætning (ca. 31 milliar der kr.) materialer, der er købt af private. Disse materia ler anvendes enten til, at kunderne selv udfører opgaver, eller til at de indkøber sort arbejde. Disse opgaver udgør et betydeligt større omsætningspotentiale, end de 18% repræsenterer. Da der primært er tale om reparation og vedligeholdelse, svarer materialeforbruget til en tabt omsætning på ca. 70 milliarder kr. En del af dem kan ligeledes vindes af byggeriets 36 % virksomheder. Gode muligheder for at øge omsætningen 64 % Indenfor branchen Udenfor branchen Udenlandsk arbejdskraft og det sorte marked tager markedsandele fra bygge -og anlægsbranchens virksomheder. Hvis man omregner den udenlandske arbejdskraft i branchen og de materialer der sælges til private, vil det give mulighed for at øge indtjeningen for branchens virksomheder med op mod 36 %. Kilde: Dansk Byggeri og Quartz+Co

6 6 Det er også klogt, at branchen som helhed sætter fokus på produktivitet og indtjening Foto: Ulrik Samsøe Figen Samlet betyder det, at der i princippet her og nu ligger et årligt omsætningspotentiale på op til 87 milliarder kr. i at øge kundernes tilfredshed og øge produktiviteten uden at der bliver flere byggeopgaver. De vil næppe nogensinde kunne realiseres fuldt ud, men det er en meget høj andel, der ikke tilfalder danske byggevirksomheder og den andel kan reduceres. Derfor er det ikke blot meningsfuldt for den enkelte virk somhed at gøre sit bedste. Det er også klogt, at branchen som helhed sætter fokus på produktivitet og indtjening, for at gøre kagen større. Og det kan bedst ske ved, at man lærer af hinanden og er åbne over for ideer, der har vist deres værd i andre virksomheder. Om analysen Denne rapport, og de cases den er baseret på, skal netop inspirere byggeriets virksomheder til at benytte sig af de bed ste ideer fra andre virksomheder og fag inden for byggeriet. Den er blevet til på baggrund af interviews med ledere og medarbejdere i 12 små og mellemstore virksomheder, som har gjort en indsats for at øge deres produktivitet og indtje ning. Interviewene er gennemført i foråret 2011 og har været anvendt til at beskrive hver enkelt virksomheds tiltag i en samling af cases. Denne rapport bygger oven på disse cases og viser, hvilke bredere tendenser de er udtryk for. Tendenser som alle byggevirksom heder med fordel kan forholde sig til i udviklingen af øget produktivitet og indtjening. Ud over denne tværgående analyse rummer rapporten også afslutningsvis en kort introduktion til hver af de 12 cases opdelt efter, hvor langsigtet en indsats der skal til for at give sig i kast med dem.

7 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje Hvor er mulighederne for øget produktivitet og indtjening? Byggeriets virksomheder optræder i meget forskellige mar keder og med meget forskellige kunder.

8 8 1. Samarbejde mellem ledelse og medarbejdere Om salg og markedsudvikling 2. Bedre processer Fem udviklingsspor De fem udviklingsspor i figuren viser to trin eller ambitionsniveauer, man som virksomhed kan orientere sig efter i arbejdet med hvert spor. Systematisk procesoptimering 3. Anvendt teknologi Om produktionsoptimering Fejlminimering I den kundevendte løsning 4. Tæt på tallene I administrationen I virksomhedens udvikling I projekterne Bevidst værdiskabelse Påvirkning af markedet 5. Fastholde de rigtige kunder Byggeriets virksomheder optræder i meget forskellige mar keder og med meget forskellige kunder. Ikke desto mindre har de fortsat meget til fælles: n Omsætningen består stort set kun af projekter med et klart fastlagt startog sluttidspunkt, snarere end løbende driftsopgaver med stabile relationer og sikker omsætning. n Projekterne har ikke alene forskellige kunder, men kræ ver også ofte samarbejde med andre virksomheder. Hver sag har således meget forskellige omstændigheder. Oplevelsen er, at man hele tiden starter forfra. n Mulighederne for at indgå i bindende sam arbejder med partnere er risikabelt, fordi efterspørgslen i markedet ændrer sig meget. n Følelsen af, at man starter forfra forstærkes af, at en del ansatte er løst knyttet til deres arbejdspladser og følger opgaverne snarere end virksomhederne. Resultatet er, at mulighederne for at øge produktiviteten i høj grad ligger i god styring af projekterne, herunder processer, systemer og samarbejder, som bidrager til at udnytte spidskompetencer, minimere fejl og optimere tidsanvendelsen. Øget produktivitet har også en positiv afsmitning på virk somhedernes indtjening, men det er ikke det eneste ele ment. Flere af de interviewede virksomheder arbejder såle des aktivt med at øge indtjeningen ved at modvirke de vil kår, byggeriet arbejder under og knytte sig tættere til kunder og medarbejdere, og gøre projekterne mere ensartede. Det gør de ved at arbejde aktivt med deres budgetter og regn skaber, og gå efter at fastholde netop de kunder og medar bejdere, der passer bedst til den forretning, de vil drive. Sammenfattende er de dygtigste virksomheder gået igen nem en generel professionalisering og har opnået en klarere kommerciel styring. Desuden har mange af dem arbejdet med en omstilling fra en produktionslogik, hvor fokus er på optimering i hvert projekt, til en servicelogik, hvor det fyl der lige så meget eller mere at få en god pris og holde fast på de gode kunder. Udviklingen kan sammenfattes i de fem udviklingsspor i figuren, som viser to trin eller ambitionsniveauer, man som virksomhed kan orientere sig efter i arbejdet med hvert spor. I det følgende beskrives hvert af de fem spor i flere detaljer. 1. Samarbejde mellem ledelse og medarbejdere En vigtig tendens blandt de virksomheder, der succesfuldt arbejder med produktivitet og indtjening, er, at der er en høj grad af internt samarbejde mellem ledere og medar bejdere. Ofte er samarbejdet endda foranlediget af fagforeninger og deres ønske om at øge medarbejdernes værdi og konkurrenceevne over for udenlandske virksomheder. Samarbejdet tager vidt forskellige former og handler om mange forskellige mål, men de har det til fælles, at de byg ger på at fremme de mål, som medarbejdere og ejere/ledere har til fælles.

9 9 Sammenfattende er de dygtigste virksomheder gået igen nem en generel professionalisering og har opnået en klarere kommerciel styring Foto Peter Jarvad Det mest gængse er at inddrage medarbejderne i at tage et øget ansvar for produktionen gennem systematisk arbejde med virksomhedskulturen og veludførte akkord- eller bonusaftaler. Disse suppleres af uddannelse og processer, der gør det let for medarbejderne at påpege fejl og komme med forbedringsforslag, fx i forbindelse med projektgransk ning eller for at forbedre samarbejdet med kunder eller partnere. På den måde kan man sikre, at medarbejderne både kan og vil bidrage til produktiviteten. I nogle tilfælde inddrages medarbejderne imidlertid også i udviklingen af virksomhedens strategi. Det gør det lettere at skabe en fælles udviklingsdagsorden og muligt at tage de næste skridt og engagere medarbejderne i at øge omsætningen. Det kan blandt andet ske ved at klæde dem på til at fremme mersalg, når de er hos kunderne, eller inddrage dem i at skaffe nye arbejdsopgaver gennem deres netværk. I begge tilfælde kræver denne udvikling, at virksomhederne investerer tid og ofte også penge i træning og uddannelse af deres medarbejdere. Denne udvikling er således et opgør med den kortsigtede og produktionsorienterede logik, der kan præge byggeriet hen imod en organisering og ledelsesfilosofi, der i højere grad ligner andre typer servicevirksomheder. 2. Bedre processer En tendens, som har været længe undervejs, men som tager til i styrke, handler om bedre styring af arbejdsprocesserne for at øge produktiviteten og minimere fejlene. Dette hand ler ikke om at standardisere alting byggeriet er jo netop kendetegnet ved, at hvert projekt er forskelligt men om at inddrage medarbejderne i at lede efter muligheder for at løse opgaverne bedre. Hele tiden. I første omgang er det et spørgsmål om at erkende, at der sker fejl i en byggeproces, og skabe en gensidig tillid til, at man godt kan tale om disse fejl for at forhindre, at de sker igen, fx på morgenmøder på pladsen. Det handler både om opgaver og arbejdsdeling inden for virksomhedens rammer, men også i forhold til samarbejdspartnere. Selvom man måske kun er sammen i en kortere periode, kan en åben dialog om de fejl, der sker, forhindre, at de bliver gentaget. I den mere avancerede afdeling handler tankegangen om at gøre processerne mindre forskellige, så de i højere grad følger en standardiseret beskrivelse, som alle trænes i. Man kan for eksempel lave ensartede aftaler om, hvordan materialerne skal pakkes. Det forhindrer, at der sker fejl eller misforståelser. Denne tankegang kan indarbejdes i virksomhedens egne processer, men det er også muligt at arbejde hen imod en højere grad af standardiserede processer, hvis man arbejder sammen med de samme hovedentreprenører eller underentreprenører flere gange. 3. Anvendt teknologi De analyserede cases rummer også eksempler på, at der kan ligge gevinster i at anvende mere teknologi i styringen og udførelsen af opgaverne. I udgangspunktet er byggebran chen mere analog end de fleste, men ikke desto mindre er der mange digitale muligheder for at understøtte det håndværksmæssige arbejde. Nogle anvender it til at holde bedre styr på deres admi nistration af medarbejdere, køretøjer og opgaver. Fx kan anvendelse af GPS gøre det let at finde de rigtige til at løse en opgave, og stregkodemærkning af materialer kan gøre det lettere at styre lageret. Tilsammen er mange it-løsninger med til at øge styringen af opgaverne, så de rigtige ting og mennesker kommer de rig tige steder hen på det rigtige tidspunkt. Denne forbedrede styring giver umiddelbart udslag i en bedre produktion. Der er mindre spild og der er klarere aftaler. Den forbedrer imidlertid også indtjeningen på sagerne, i og med, at det bliver lettere at dokumentere den præcise anvendelse af ressourcer og mandskab. Hvis man ved, hvor hver sten og hver

10 10 De virksomheder, der klarer sig godt, har ofte brugt ekstra energi på at bruge deres økonomistyring aktivt de er tæt på tallene Foto Ricky John Molloy medarbejder befinder sig, er det let at forklare regningen for kunden. It giver imidlertid også mulighed for at gå endnu et skridt videre og anvende digitale løsninger til at vise kunderne forskellige håndværksløsninger og dermed afstemme for ventninger gennem visualiseringer og letforståelige planer. Endelig kan øget anvendelse af teknologi fx smartphones - gøre det lettere at have en løbende dialog og være til gængelig for kunden. 4. Tæt på tallene De fleste virksomhedsledere i byggeriet er gode til deres fag. De kommer typisk fra branchen og startede selv med at udføre de opgaver, de i dag leder. Til gengæld kommer det økonomiske aspekt i at styre en byggevirksomhed, ikke på samme måde naturligt til dem. De virksomheder, der klarer sig godt, har imidlertid ofte brugt ekstra energi på at bruge deres økonomistyring aktivt de er tæt på tallene. Første skridt er at bruge de tal, der knytter sig til projekterne og undersøge, hvad der fører til tab eller mindre gode resultater. På den måde kan man ofte føre problemerne tilbage til arbejdsplanlægningen, tilbud det eller noget tredje, og derved blive bedre til at beregne sagerne næste gang. Det er en effektiv og meget overbevi sende vej til at lære af sine fejl. Når man lægger tallene fra sagerne sammen, får man også mulighed for at få svar på mere avancerede spørgsmål: Hvilke kunder tjener vi penge på? I hvilke typer opgaver laver vi mange fejl? Hvor høje skal vores priser være for at vi har dækket vores risiko af? På den måde bliver tallene et meget direkte ledelsesred skab, men de kan også bruges i virksomhedens overordnede udvikling fx i dialog med revisor eller bestyrelse. Ved at følge op på budgetterne månedligt, får man mulighed for at styre sin kapacitet mere præcist. Desuden kan gennem sigtighed om, hvilke sager man bruger funktionærernes tid på, give et retvisende billede af, hvilke sager der er mest profitable og hvilke kapacitetsomkostninger virksomheden kan bære. Dette er blot eksempler på, hvad der kan opnås ved nærhed til tallene. Til gengæld er de gode eksempler på, at økono mistyring ikke kun handler om den enkelte sag, men også om at styre den samlede virksomhed. 5. Fastholde de rigtige kunder Nogle arbejder også bevidst med at øge den oplevede værdi for kunderne. Og ikke bare for kunderne generelt, men især for de kunder, som man ved, har størst værdi for virksom heden. Oplevet værdi er ikke det samme som kvalitet. Selvom resul tatet er godt, er det ikke ensbetydende med, at kunden har haft en god oplevelse. Det er også af stor betydning, om man respekterer kundernes hjem, respekterer deres tid og i det hele taget gør sig umage med at tilfredsstille de behov, de har i forbindelse med projektet. For virksomheden kræver det, at virksomhedens kultur og ledelse understøtter den holdning, man vil have frem i mødet med kunden. Men det kræver også, at man har en god viden om, hvilke kunder man tjener penge på, og hvilke man ikke gør. Når man investerer i god service, skal det jo gerne komme én til gode i form af flere af de rigtige opgaver. På den måde vælger nogle fx privatkunder fra, eller fokuserer på offentlige opgaver. Andre vælger kun at løse én eller få opgavetyper, og udfører eksempelvis kun flisearbejde. For nogle virksomheder bliver denne tankegang taget et skridt længere. Virksomhederne forsøger selv at forme markedet og skabe de opgaver, man ønsker at løse. Det kommer fx til udtryk i målrettet energirådgivning til kundegrupper, som man ved kan tjene penge ved at bygge om.

11 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje 11 Hvem driver forandringerne? Udviklingen sker imidlertid ikke af sig selv. Som oftest er det en stærk virksomhedsleder og/ eller ejer, der er omdrej ningspunktet for forandringen, men det er sjældent nok i sig selv.

12 12 Fakta Mange mennesker er involveret, når en virksomhed skal igennem en udviklingsproces. For den virksomhed, der ønsker at sætte gang i en udvikling af produktiviteten og ind tjeningen, er det vigtigt at orientere sig efter disse forskellige aktører og sikre, at de medvir ker på bedste måde i forhold til det mål, man søger at opnå. Bestyrelser Fagforeninger Virksomhedsejere/ledere Mellemledere Konsulenter Medarbejdere Udviklingen sker imidlertid ikke af sig selv. Som oftest er det en stærk virksomhedsleder og/eller ejer, der er omdrejningspunktet for forandringen, men det er sjældent nok i sig selv. Forandringer, der rammer hele virksomheden, er ofte også fremmet af andre over eller under virksomhedens chef. De kræfter, der har virket stærkest i de undersøgte virksomheder, er: Bestyrelser: En let adgang til mere virksomhedsspecifik rådgivning, er at nedsætte en professionel bestyrelse, som har den fornødne indsigt og giver den fornødne indsats til at udvikle virksomhedens og ikke mindst lederens kompetencer. Bestyrelserne kan yderligere være en adgang til nye kunder og samarbejdspartnere, som er af særlig betydning for virksomheden. Virksomhedsledere: Alle udviklingstiltag fordrer en synlig og aktiv ledelse, der tager sit ansvar alvorligt. Lederne og/eller ejerne kan i sig selv være motorer for nye metoder og processer, hvis de deltager i netværk eller udvikler deres egne værktøjer til styring af virksomheden. Mellemledere: Historisk har mellemledere som fx pro jektledere og sjakbajser, måske været lidt oversete i forhold til deres betydning for virksomhedens udvik ling. Flere af de succesfulde tilgange bygger i høj grad på mellemlederens evne til at styre kunder og teams. Denne gruppe vil således ofte være det vigtigste sted at forankre en forandring. Dels fordi deres betydning er så stor, dels fordi de ofte er det gennemgående element fra opgave til opgave, og dels fordi de let kan bremse en forandring, hvis de modarbejder formålet. Medarbejdere: I flere af tilfældene er medarbejderne også blevet gjort til en vigtig motor for udvikling. Dels fordi det er dem, der i sidste ende løser opgaverne, og dels fordi de i mange tilfælde har uforløste potentia ler, fx i forhold til salg, produktionsoptimering og idé udvikling. At aktivere medarbejderne giver yderligere en gevinst i sig selv i form af et højere engagement, som kan aflæses i både produktivitet og sygefravær. Fagforeninger: En af de mest påfaldende aktører i de succesfulde virksomheder er lokale fagforeningsafde linger, som har medvirket til at øge medarbejdernes kompetencer og gøre dem mere produktive gennem fleksibilitet og forandringsvilje. Historierne viser, at fagforeninger og virksomhedsledere ofte har sammen faldende interesser over for udenlandsk konkurrence og sort arbejde. Konsulenter: Nogle konsulenter har specialiseret sig i byggeriets forhold og har tilpasset generelle værktø jer, som fx lean, regnskabssystemer eller værdibaseret ledelse til de forhold man finder i en mindre byg gevirksomhed. En del af de succesfulde virksomhe der har inddraget konsulenter i større eller mindre omfang. Som oftest er det en stærk virksomhedsleder og/eller ejer, der er omdrej ningspunktet for forandringen

13 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje 13 Konkrete eksempler på projekter Hver virksomhed skal finde den vej, der er rigtig for dem. Det kan være fornuftigt at tænke over, hvilken vej der er den rigtige og hvor meget energi og hvor mange ressourcer man har mulighed for at lægge i en forandring.

14 14 Hver virksomhed skal finde den vej, der er rigtig for dem Hvad passer til din virksomhed? Hver virksomhed skal finde den vej, der er rigtig for dem. Det kan være fornuftigt at tænke over, hvilken vej der er den rigtige og hvor meget energi og hvor mange ressourcer man har mulighed for at lægge i en forandring. Den bedste vej for din virksomhed vil være en afvejning af en lang række parametre, fx virksomhedens historie, kom petencer, konkurrencesituationen og egne interesser. Når man først har truffet en beslutning om, hvilken vej virk somheden skal, er det imidlertid slut med eftertænksomheden. Så gælder det om at sætte handling bag ordene. I dette afsnit vil vi give 12 konkrete eksempler på forbed ringsinitiativer, som er bredt anvendelige. De enkelte ideer er baseret på interviews med ledelsen af virksomheder i byggebranchen, som har gennemført initiativerne. Der er relativ stor forskel på de identificerede forbedringsinitiati ver, i forhold til implementeringshorisont, kompleksitet og investeringsbehov. Derfor har vi valgt at kategorisere initiativerne i følgende grupper: n Hurtige tiltag med umiddelbar effekt n Projekter der skaber løbende forbedringer n Strategiske indsatser der bringer virksomheden op i et højere gear Herefter er de enkelte cases kort beskrevet. Hvis du vil vide mere, er hver enkelt case beskrevet mere detaljeret i den tilhørende case-samling. I case-beskrivelsen er der fokus på initiativet og ikke på den virksomhed, hvor det har fundet sted. Mange af de fremhævede virksomheder har således også igangsat andre initiativer. Cases Hurtige tiltag med umiddelbar effekt Herunder præsenteres fire cases, som alle kan igangsæt tes uden analyser eller investeringer. Som alle forandringer kræver de imidlertid, at lederen står ved sin beslutning og investerer tid i at få tiltaget til at virke. Egil Rasmussen a/s Egil Rasmussen A/S Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre fejl og mangler Tømrerfirmaet Egil Rasmussen A/S tager kommu nikationen alvorligt. Med inspiration fra et tidligere projekt har de netop afsluttet et boligrenoveringsprojekt, hvor der blev sat fokus på kommunikationen mellem de forskellige faggrupper. Fejlprocenten kom helt ned på 0,6 % - gennemsnitligt er fejlprocenten imellem 4 og 10 % af den samlede entreprise. I dette tilfælde ville det værste scenarie have været en udgift til fejl og mangler på 4 mio. kr. I stedet blev udgiften kr. byggeri med hjertet Tonsberg A/S Et simpelt akkordsystem giver gevinster for alle Tonsberg Byg har i samarbejde med 3F aftalt priser på større klynger af arbejdsopgaver, så de ikke skal regne så mange detaljer hver gang. På den måde er de kommet ned på at regne på ca. 40 punkter. Jørn Johansen A/S Styr på bilerne med GPS Jørn Johansen, ejer og administrerende direktør i maler-, murer- og tømrerfirmaet Jørn Johansen A/S har fået styr på virksomhedens biler, og på den måde minimeret spildtiden med %. Jakon A/S En ryddelige byggeplads betaler sig Noget så enkelt som bedre oprydning, affalds sortering og fokus på ikke at stille materialer og affald der, hvor andre skal arbejde, har skabt mindre mængder affald, større arbejdsglæde og højere effektivitet i håndværkerfirmaet Jakon A/S. Rod koster kassen ryd op på pladsen!

15 15 Projekter der skaber løbende forbedringer Fire af de succesfulde projekter, har krævet en lidt større indsats og omlægning af arbejdsgange. Til gengæld viser de resultater, der bare bliver bedre og bedre, jo længere tid man arbejder med dem. Schleidt A/S It-løsninger øger indtjeningen Schleidt er en lille virksomhed med lange traditioner. Alligevel er virksomheden gået forrest i anvendelsen af it i styringen af byggesagerne. Det gør det lettere at styre projekterne og dokumentere arbejdet overfor kunderne begge dele noget der kan mærkes direkte på bundlinjen. B. Nygaard Sørensen A/S Digitale mangellister halverer tidsforbruget Firmaet B. Nygaard Sørensen A/S gjorde forsøget med at arbejde med digitale mangellister, hvor fejl og mangler blev registreret elektronisk på en bærbar computer. Det resulterede i, at registreringen af fejl og mangler nu gøres på den halve tid, fordi det simpelthen er blevet lettere, og med færre fejl i selve registreringen. Østergaard A/S Spar tid med smartphones Hurtig handling på byggepladsen, når der mødes forhindringer, er resultatet af et forsøg med smartphones i entreprenørfirmaet Østergaard A/S. I stedet for en langsommelig proces med kamera og telefonopkald, klares uforudsete situationer nu med mobiltelefoner. PL Entreprise A/S Lean en ny tankegang der giver bedre bundlinje Entreprenørfirmaet PL Entreprise A/S er begyndt at arbejde med lean i virksomheden. Allerede efter et par måneder har de opnået synlige resultater i form af mere effektive procedurer i forhold til håndtering af materiel og bestilling af varer. Samtidig har de oplevet en helt ny helhedstænkning i virksomheden, hvor medarbejdere på alle niveauer forstår, hvorfor man gør som man gør, og hvorfor det er vigtigt at følge de aftalte procedurer. Strategiske indsatser, der bringer virksomheden op i et højere gear Den sidste kategori af succeshistorier handler om at træffe valg, der laver mere fundamentalt om på virksomheder nes strategi eller organisation. Denne type tiltag kan kræve betydelige investeringer, men rummer til gengæld også muligheder for at forbedre alle dele af virksomhedens drift. Lund & Staun A/S Bred inddragelse i strategi og salg viste vejen ud af krisen Lund & Staun har demonstreret høj vækst gennem stærke kunderelationer og høj inddragelse af medarbejderne. Krisen er blevet brugt til at udvikle virksomhedens strategi og arbejde systematisk med at forbedre det interne og eksterne samarbejde gennem stillingsbeskrivelser og personlighedsprofiler. VAM A/S Empowerment er godt for både virksomhed og medarbejder I virksomheden VAM har arbejdet med empowerment givet medarbejderne større evne og vilje til at tage ansvar for deres eget arbejde og for virksom heden som helhed. På den måde har VAM opnået højere kvalitet, mindre spildtid, større engagement hos medarbejderne og højere kundetilfredshed. BT Gulve A/S Fællesadministration giver tid til kundepleje Fælles administrative funktioner for de lokale afdelinger gør det muligt at købe billigt ind og holde de administrative omkostninger på et minimum. Sam tidig kan de lokale mestre koncentrere sig om at få kunder i butikken og levere god service, der kombinerer det bedste fra håndværk og butik Skou Gruppen A/S Professionel bestyrelse som vej til øget vækst Tømrerfirmaet Skou Gruppen A/S sætter ambitiøse mål og når dem. En professionel bestyrelse har været med til at formulere mål for omsætning, gældsætning, soliditet og overskudsgrad, hvilket gør det let at tage beslutningerne i dagligdagen.

16 Byggeri og anlæg - øget produktivitet 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje er en rapport der beskriver, hvordan bygge- og anlægsbranchens virksomheder kan øge produktiviteten. De fem veje er forskellige, og spænder fra digitalisering til kundeservice, og fra at inddrage medarbejdere til at holde nøje øje med virksomhedens tal og regnskaber. Nogle tiltag kræver en større indsats, mens andre er lige til at gå til. Ens for dem alle er, at formålet er det samme: At gøre bundlinjen bedre, til glæde for virksomheden, ejeren og medarbejderne. Læs mere på Byggeri og anlæg øget produktivitet og bedre bundlinje er et projekt igangsat af 3F og Dansk Byggeri med støtte fra Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond. Projektet har yderligere udgivet casesamlingen 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje bedrebundlinje.dk Kampmannsgade 4, 1790 København V, Tlf: , Fax: , Nørre Voldgade 106, 1358 Kbh. K, Tlf: ,

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE. Kom nemt i gang!

ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE. Kom nemt i gang! ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE Kom nemt i gang! Hvordan gør jeg? Vejledning til værktøjet Dette værktøj er udviklet af Quartz+Co til Dansk Byggeri og 3F. Det bygger videre på rapporten Øget Produktivitet

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

AM2013 WS 407 Større effektivitet og bedre arbejdsmiljø i mindre byggevirksomheder

AM2013 WS 407 Større effektivitet og bedre arbejdsmiljø i mindre byggevirksomheder AM2013 WS 407 Større effektivitet og bedre arbejdsmiljø i mindre byggevirksomheder Anders Kabel, Bam-bus Martin Profit Jakobsen, BASIT ApS Workshop program Introduktion til problemstillingen Informationsteknologi

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Tilstandsrapporten - Din enhed

Tilstandsrapporten - Din enhed Tilstandsrapporten - Din enhed Hvor er I succesfulde og hvad kan forbedres? Læg mærke til, at der sondres imellem de resultater I opnår og de indsatser I gennemfører for at nå de ønskede resultater! Nøgleresultater

Læs mere

Vil du have en bedre bundlinje?

Vil du have en bedre bundlinje? Invitation Vil du have en bedre bundlinje? Så tag med til en gratis inspirationsdag nær dig og bliv knivskarp på, hvordan du skruer op for effektiviteten og forbedrer bundlinjen i fremtidens byggebranche.

Læs mere

Samarbejde om bedre bundlinje

Samarbejde om bedre bundlinje 2. årgang Nr. 6 2. årgang Nr. 1 Maj2010 2011 Januar Januar 2010 2 Foto Jens Hemmel TEMA PR O D U K T I V I T E T Samarbejde om bedre bundlinje Der er potentiale for at øge omsætningen i byggeriet med 36

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

Kære private rådgiver!

Kære private rådgiver! Kære private rådgiver! Der er virksomheder i Danmark med udfordringer, de ikke selv kan løse. De har brug for din ekspertise og viden de ved bare ikke, hvordan de finder dig. Derfor vil InnovationsAgenterne

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Sådan kan it blive en pengemaskine for din virksomhed

Sådan kan it blive en pengemaskine for din virksomhed Sådan kan it blive en pengemaskine for din virksomhed INVITATION TIL GRATIS ROADSHOW 1 kr. 2 kr. EG www.eg.dk/byg Lidt bedre på alle områder Ofte er det ikke så meget, der skal til for at øge produktiviteten.

Læs mere

BEAT YESTERDAY! Hvilken forskel gør din forretning?

BEAT YESTERDAY! Hvilken forskel gør din forretning? BEAT YESTERDAY! Hvilken forskel gør din forretning? FAGMANDEN! Page 2 LÆKKERIER! Håndværkerbranchen jubler: Hvem taler om krise? Solen skinner på landets håndværkerfirmaer, der lige nu har overraskende

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Invitation til gratis seminar Lær af branchens bedste, og find din genvej til vækst

Invitation til gratis seminar Lær af branchens bedste, og find din genvej til vækst Invitation til gratis seminar Lær af branchens bedste, og find din genvej til vækst Vil du have en mere effektiv administration, et stærkere overblik over tilbudsgivning eller måske bedre styr på planlægningen

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Personaleguide. Deleurans Eftf. ApS DELEURAN. Tlf. 86 12 66 77 Vi gør tingene ordentligt

Personaleguide. Deleurans Eftf. ApS DELEURAN. Tlf. 86 12 66 77 Vi gør tingene ordentligt Personaleguide Deleurans Eftf. ApS Vi løser alle former for el-opgaver - herunder specielt til - og ombygninger, renoveringer og små reparationer samt serviceopgaver. Alle opgaver udføres i tæt dialog

Læs mere

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer.

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. Lean Ledelse Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer, professor Startseminar: Samarbejde om forebyggelse - i en forandringstid Torsdag den 10. maj 2012 Den danske model på arbejdsmarkedet En lang tradition

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

ODIN. eshop for IT-forhandlere

ODIN. eshop for IT-forhandlere ODIN eshop for IT-forhandlere Når vi snakker om løsninger indenfor IT branchen så er det svært at komme udenom Emini. Vi har arbejdet sammen med dem i flere år og for Scribona har vores webløsning været

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Giv kunderne mere værdi med lean.

Giv kunderne mere værdi med lean. Giv kunderne mere værdi med lean. Hvor effektiv er din organisation? Bruger I tiden på de processer, der giver jeres kunder værdi? De fleste virksomheder har et stort potentiale i relation til at optimere

Læs mere

Økonomi og arbejdsmiljø

Økonomi og arbejdsmiljø Økonomi og arbejdsmiljø Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Jan Toft Rasmussen Dansk Metal Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd PKA-værktøjets formål Virksomhedens

Læs mere

styrkebaseret ledelse

styrkebaseret ledelse Mads Bab i gang med styrkebaseret ledelse Håndbog med ideer og teknikker til at sikre mere engagement, robusthed og resultater der holder. På styrkebaseretledelse.dk følger otte videoer, værktøjer til

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø

Samarbejde om arbejdsmiljø Samarbejde om arbejdsmiljø 1. Arbejdsmiljøorganisationen er blevet ændret 2. Virksomhedernes strategiske arbejdsmiljøarbejde skal styrkes 3. Hvordan kan samarbejdet i Arbejdsmiljøorganisationen ændres

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Digitalisering er lige nu

Digitalisering er lige nu Digitalisering er lige nu Indlæg på Erhvervsforum Roskildes netværksmøde Torsdag den 19. juni 2014 Hos Sydbank Uddannelseskonsulent John Wallin Pedersen Trusler er der nok af Teknologien er en bombe under

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Projekt versus virksomhed. Copenhagen Business School

Projekt versus virksomhed. Copenhagen Business School Projekt versus virksomhed Jan Mouritsen Copenhagen Business School Udgangspunkt Der er sagt meget om mulige forskelle mellem projekt og virksomhed Lineær cyklisk k tid Dynamisk bureaukratisk Eksperimenterende

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed

Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed INdbydelse TIL GRATIS ROADSHOW Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed 1 kr. 2 kr. EG www.eg.dk/byg Resultater, der kan mærkes på bundlinjen Erfaringen viser det igen og igen:

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Med baggrund i to spørgsmål Hvordan reagerer B & A virksomheder på AMO reformen?

Læs mere