5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet"

Transkript

1 1 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet

2 Indhold Forord 3 Status: Vi må få det bedste ud af det vi har 4 Om analysen 6 Hvor er mulighederne for øget produktivitet og indtjening? 7 1. Samarbejde mellem ledelse og medarbejdere 8 2. Bedre processer 9 3. Anvendt teknologi 9 4. Tæt på tallene Fastholde de rigtige kunder 10 Hvem driver forandringerne? 11 Konkrete eksempler på projekter 13 Hvad passer til din virksomhed 14 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 14 Projekter der skaber løbende forbedringer 15 Strategiske indsatser, der bringer virksomheden op i et højere gear 15 Rapporten er udarbejdet af Quartz+Co for Dansk Byggeri og 3F og er et led i projektet Byggeri og anlæg øget produktivitet og bedre bundlinje. Projektet er støttet af Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond. Udgvielsesår: Maj 2011 Layout og grafisk opsætning: MONTAGEbureauet ApS Forsidefoto: Anders Bach

3 3 Forord Byggeri og anlæg øget produktivitet og bedre bundlinje 3F og Dansk Byggeri tager sammen kampen op med at øge produktiviteten i bygge- og anlægsbranchen. Med kam pagnen Byggeri og anlæg øget produktivitet og bedre bundlinje igangsætter vi en proces, hvor små og mellem store virksomheder tilbydes hjælp til at arbejde med at øge produktivitet og indtjening i egen virksomhed, til gavn for ejerne, ledelsen, medarbejderne og for branchen og konkurrenceevnen som helhed. Der er behov for at sætte fokus på branchens produkti vitet. Produktivitetsudviklingen i Danmark er lavere end i de lande vi normalt sammenligner os med. Byggeog anlægsbranchen glimrer i alle analyser ved at have en util fredsstillende produktivitetsudvikling. Selv om det kan være vanskeligt at måle produktivitetsudviklingen i byggeriet korrekt, er der ingen tvivl om, at branchen står over for en stor udfordring. Det skyldes ikke mindst den øgede globale konkurrence på det danske hjemmemarked og på byggeer hvervets eksportmarkeder. Tag derfor godt imod kampagnen Byggeri og anlæg øget produktivitet og bedre bundlinje. Der er meget inspiration at hente i denne rapport, i casesamlingen 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje og på hjemmesiden bedrebundlinje.dk. I efteråret 2011 afholder vi en række fyr aftensmøder, hvor din virksomhed kan få kickstartet arbej det med at øge produktiviteten og forbedre bundlinjen. Vel mødt! Peter Hougård Nielsen Formand for byggegruppen i 3F Lars Storr-Hansen Adm. direktør Dansk Byggeri

4 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje Status: Vi må få det bedste ud af det vi har Oven på byggeboomet i har den danske bygge branche været igennem en markant negativ udvikling. Nu stabiliseres markedet efter en tur i rutchebanen, og der er gode muligheder for at drive en fornuftig forretning i bygge- og anlægsbranchen.

5 5 Markedet stabiliseres Omsætning Aktivitet i milliarder kr. (2011-priser) Beskæftigede Beskæftigede i tusinder Siden 2007 er beskæftigelsen i byggeriet faldet fra ca til personer, svarende til en reduktion på 23% af det samlede antal beskæftigede. I samme periode er omsæt ningen faldet fra 236 milliarder kr. til 174 milliarder kr., svarende til et fald på 62 milliarder kr. eller 26%. Dansk Byggeris konjunk turanalyser, som er sammenfattet i figuren oven for, viser, at der er udsigt til, at udviklingen stabiliserer sig i de kom mende år. Der vil dog ikke ske en egentlig vending. Situationen er således, at væksten ikke har umiddelbar udsigt til at vende tilbage. Alligevel er det stadigt muligt at drive en velfungerende forretning i byggebranchen. Der er penge i at gøre det godt Mulighederne for at tjene penge ligger derfor i de eksisteren de sager; færre fejl, mindre spild og adgang til højere fortjeneste. Denne rapport viser fem forskellige veje til at arbejde med produktivitet og indtjening, og den viser ligeledes en række eksempler på, hvad andre har gjort. Eksemplerne er af varierende sværhedsgrad nogle kan iværksættes her og nu, uden større investeringer, mens andre kræver en længere indsats for at vise deres fulde potentiale. Desuden er der faktisk mulighed for, at branchens virk somheder kan øge omsætningen ved at gøre et godt stykke arbejde. Mange af de virksomheder, der er fremhævet som gode eksempler, har gode erfaringer med at fastholde kunder og skabe øget omsætning gennem høj tilfredshed. Og der er et uudnyttet potentiale: n Dels rummer beskæftigelsestallene ca. 10% udlændinge (Dansk Byggeris estimat). De løser opgaver, der i højere grad kunne løses af danske håndværkere, hvis pris/kvalitet-forholdet blev oplevet som mere attraktivt af kunderne. Denne omsætning svarer til anslået 10% af branchens omsætning - ca. 17 milliarder kr. Noget af Gode muligheder for at øge omsætningen 64 % 36 % Indenfor branchen Udenfor branchen den omsætning kan flyttes til danske virksomheder. n Desuden er 18% af branchens omsætning (ca. 31 milliar der kr.) materialer, der er købt af private. Disse materia ler anvendes enten til, at kunderne selv udfører opgaver, eller til at de indkøber sort arbejde. Disse opgaver udgør et betydeligt større omsætningspotentiale, end de 18% repræsenterer. Da der primært er tale om reparation og vedligeholdelse, svarer materialeforbruget til en tabt omsætning på ca. 70 milliarder kr. En del af dem kan ligeledes vindes af byggeriets 36 % virksomheder. Gode muligheder for at øge omsætningen 64 % Indenfor branchen Udenfor branchen Udenlandsk arbejdskraft og det sorte marked tager markedsandele fra bygge -og anlægsbranchens virksomheder. Hvis man omregner den udenlandske arbejdskraft i branchen og de materialer der sælges til private, vil det give mulighed for at øge indtjeningen for branchens virksomheder med op mod 36 %. Kilde: Dansk Byggeri og Quartz+Co

6 6 Det er også klogt, at branchen som helhed sætter fokus på produktivitet og indtjening Foto: Ulrik Samsøe Figen Samlet betyder det, at der i princippet her og nu ligger et årligt omsætningspotentiale på op til 87 milliarder kr. i at øge kundernes tilfredshed og øge produktiviteten uden at der bliver flere byggeopgaver. De vil næppe nogensinde kunne realiseres fuldt ud, men det er en meget høj andel, der ikke tilfalder danske byggevirksomheder og den andel kan reduceres. Derfor er det ikke blot meningsfuldt for den enkelte virk somhed at gøre sit bedste. Det er også klogt, at branchen som helhed sætter fokus på produktivitet og indtjening, for at gøre kagen større. Og det kan bedst ske ved, at man lærer af hinanden og er åbne over for ideer, der har vist deres værd i andre virksomheder. Om analysen Denne rapport, og de cases den er baseret på, skal netop inspirere byggeriets virksomheder til at benytte sig af de bed ste ideer fra andre virksomheder og fag inden for byggeriet. Den er blevet til på baggrund af interviews med ledere og medarbejdere i 12 små og mellemstore virksomheder, som har gjort en indsats for at øge deres produktivitet og indtje ning. Interviewene er gennemført i foråret 2011 og har været anvendt til at beskrive hver enkelt virksomheds tiltag i en samling af cases. Denne rapport bygger oven på disse cases og viser, hvilke bredere tendenser de er udtryk for. Tendenser som alle byggevirksom heder med fordel kan forholde sig til i udviklingen af øget produktivitet og indtjening. Ud over denne tværgående analyse rummer rapporten også afslutningsvis en kort introduktion til hver af de 12 cases opdelt efter, hvor langsigtet en indsats der skal til for at give sig i kast med dem.

7 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje Hvor er mulighederne for øget produktivitet og indtjening? Byggeriets virksomheder optræder i meget forskellige mar keder og med meget forskellige kunder.

8 8 1. Samarbejde mellem ledelse og medarbejdere Om salg og markedsudvikling 2. Bedre processer Fem udviklingsspor De fem udviklingsspor i figuren viser to trin eller ambitionsniveauer, man som virksomhed kan orientere sig efter i arbejdet med hvert spor. Systematisk procesoptimering 3. Anvendt teknologi Om produktionsoptimering Fejlminimering I den kundevendte løsning 4. Tæt på tallene I administrationen I virksomhedens udvikling I projekterne Bevidst værdiskabelse Påvirkning af markedet 5. Fastholde de rigtige kunder Byggeriets virksomheder optræder i meget forskellige mar keder og med meget forskellige kunder. Ikke desto mindre har de fortsat meget til fælles: n Omsætningen består stort set kun af projekter med et klart fastlagt startog sluttidspunkt, snarere end løbende driftsopgaver med stabile relationer og sikker omsætning. n Projekterne har ikke alene forskellige kunder, men kræ ver også ofte samarbejde med andre virksomheder. Hver sag har således meget forskellige omstændigheder. Oplevelsen er, at man hele tiden starter forfra. n Mulighederne for at indgå i bindende sam arbejder med partnere er risikabelt, fordi efterspørgslen i markedet ændrer sig meget. n Følelsen af, at man starter forfra forstærkes af, at en del ansatte er løst knyttet til deres arbejdspladser og følger opgaverne snarere end virksomhederne. Resultatet er, at mulighederne for at øge produktiviteten i høj grad ligger i god styring af projekterne, herunder processer, systemer og samarbejder, som bidrager til at udnytte spidskompetencer, minimere fejl og optimere tidsanvendelsen. Øget produktivitet har også en positiv afsmitning på virk somhedernes indtjening, men det er ikke det eneste ele ment. Flere af de interviewede virksomheder arbejder såle des aktivt med at øge indtjeningen ved at modvirke de vil kår, byggeriet arbejder under og knytte sig tættere til kunder og medarbejdere, og gøre projekterne mere ensartede. Det gør de ved at arbejde aktivt med deres budgetter og regn skaber, og gå efter at fastholde netop de kunder og medar bejdere, der passer bedst til den forretning, de vil drive. Sammenfattende er de dygtigste virksomheder gået igen nem en generel professionalisering og har opnået en klarere kommerciel styring. Desuden har mange af dem arbejdet med en omstilling fra en produktionslogik, hvor fokus er på optimering i hvert projekt, til en servicelogik, hvor det fyl der lige så meget eller mere at få en god pris og holde fast på de gode kunder. Udviklingen kan sammenfattes i de fem udviklingsspor i figuren, som viser to trin eller ambitionsniveauer, man som virksomhed kan orientere sig efter i arbejdet med hvert spor. I det følgende beskrives hvert af de fem spor i flere detaljer. 1. Samarbejde mellem ledelse og medarbejdere En vigtig tendens blandt de virksomheder, der succesfuldt arbejder med produktivitet og indtjening, er, at der er en høj grad af internt samarbejde mellem ledere og medar bejdere. Ofte er samarbejdet endda foranlediget af fagforeninger og deres ønske om at øge medarbejdernes værdi og konkurrenceevne over for udenlandske virksomheder. Samarbejdet tager vidt forskellige former og handler om mange forskellige mål, men de har det til fælles, at de byg ger på at fremme de mål, som medarbejdere og ejere/ledere har til fælles.

9 9 Sammenfattende er de dygtigste virksomheder gået igen nem en generel professionalisering og har opnået en klarere kommerciel styring Foto Peter Jarvad Det mest gængse er at inddrage medarbejderne i at tage et øget ansvar for produktionen gennem systematisk arbejde med virksomhedskulturen og veludførte akkord- eller bonusaftaler. Disse suppleres af uddannelse og processer, der gør det let for medarbejderne at påpege fejl og komme med forbedringsforslag, fx i forbindelse med projektgransk ning eller for at forbedre samarbejdet med kunder eller partnere. På den måde kan man sikre, at medarbejderne både kan og vil bidrage til produktiviteten. I nogle tilfælde inddrages medarbejderne imidlertid også i udviklingen af virksomhedens strategi. Det gør det lettere at skabe en fælles udviklingsdagsorden og muligt at tage de næste skridt og engagere medarbejderne i at øge omsætningen. Det kan blandt andet ske ved at klæde dem på til at fremme mersalg, når de er hos kunderne, eller inddrage dem i at skaffe nye arbejdsopgaver gennem deres netværk. I begge tilfælde kræver denne udvikling, at virksomhederne investerer tid og ofte også penge i træning og uddannelse af deres medarbejdere. Denne udvikling er således et opgør med den kortsigtede og produktionsorienterede logik, der kan præge byggeriet hen imod en organisering og ledelsesfilosofi, der i højere grad ligner andre typer servicevirksomheder. 2. Bedre processer En tendens, som har været længe undervejs, men som tager til i styrke, handler om bedre styring af arbejdsprocesserne for at øge produktiviteten og minimere fejlene. Dette hand ler ikke om at standardisere alting byggeriet er jo netop kendetegnet ved, at hvert projekt er forskelligt men om at inddrage medarbejderne i at lede efter muligheder for at løse opgaverne bedre. Hele tiden. I første omgang er det et spørgsmål om at erkende, at der sker fejl i en byggeproces, og skabe en gensidig tillid til, at man godt kan tale om disse fejl for at forhindre, at de sker igen, fx på morgenmøder på pladsen. Det handler både om opgaver og arbejdsdeling inden for virksomhedens rammer, men også i forhold til samarbejdspartnere. Selvom man måske kun er sammen i en kortere periode, kan en åben dialog om de fejl, der sker, forhindre, at de bliver gentaget. I den mere avancerede afdeling handler tankegangen om at gøre processerne mindre forskellige, så de i højere grad følger en standardiseret beskrivelse, som alle trænes i. Man kan for eksempel lave ensartede aftaler om, hvordan materialerne skal pakkes. Det forhindrer, at der sker fejl eller misforståelser. Denne tankegang kan indarbejdes i virksomhedens egne processer, men det er også muligt at arbejde hen imod en højere grad af standardiserede processer, hvis man arbejder sammen med de samme hovedentreprenører eller underentreprenører flere gange. 3. Anvendt teknologi De analyserede cases rummer også eksempler på, at der kan ligge gevinster i at anvende mere teknologi i styringen og udførelsen af opgaverne. I udgangspunktet er byggebran chen mere analog end de fleste, men ikke desto mindre er der mange digitale muligheder for at understøtte det håndværksmæssige arbejde. Nogle anvender it til at holde bedre styr på deres admi nistration af medarbejdere, køretøjer og opgaver. Fx kan anvendelse af GPS gøre det let at finde de rigtige til at løse en opgave, og stregkodemærkning af materialer kan gøre det lettere at styre lageret. Tilsammen er mange it-løsninger med til at øge styringen af opgaverne, så de rigtige ting og mennesker kommer de rig tige steder hen på det rigtige tidspunkt. Denne forbedrede styring giver umiddelbart udslag i en bedre produktion. Der er mindre spild og der er klarere aftaler. Den forbedrer imidlertid også indtjeningen på sagerne, i og med, at det bliver lettere at dokumentere den præcise anvendelse af ressourcer og mandskab. Hvis man ved, hvor hver sten og hver

10 10 De virksomheder, der klarer sig godt, har ofte brugt ekstra energi på at bruge deres økonomistyring aktivt de er tæt på tallene Foto Ricky John Molloy medarbejder befinder sig, er det let at forklare regningen for kunden. It giver imidlertid også mulighed for at gå endnu et skridt videre og anvende digitale løsninger til at vise kunderne forskellige håndværksløsninger og dermed afstemme for ventninger gennem visualiseringer og letforståelige planer. Endelig kan øget anvendelse af teknologi fx smartphones - gøre det lettere at have en løbende dialog og være til gængelig for kunden. 4. Tæt på tallene De fleste virksomhedsledere i byggeriet er gode til deres fag. De kommer typisk fra branchen og startede selv med at udføre de opgaver, de i dag leder. Til gengæld kommer det økonomiske aspekt i at styre en byggevirksomhed, ikke på samme måde naturligt til dem. De virksomheder, der klarer sig godt, har imidlertid ofte brugt ekstra energi på at bruge deres økonomistyring aktivt de er tæt på tallene. Første skridt er at bruge de tal, der knytter sig til projekterne og undersøge, hvad der fører til tab eller mindre gode resultater. På den måde kan man ofte føre problemerne tilbage til arbejdsplanlægningen, tilbud det eller noget tredje, og derved blive bedre til at beregne sagerne næste gang. Det er en effektiv og meget overbevi sende vej til at lære af sine fejl. Når man lægger tallene fra sagerne sammen, får man også mulighed for at få svar på mere avancerede spørgsmål: Hvilke kunder tjener vi penge på? I hvilke typer opgaver laver vi mange fejl? Hvor høje skal vores priser være for at vi har dækket vores risiko af? På den måde bliver tallene et meget direkte ledelsesred skab, men de kan også bruges i virksomhedens overordnede udvikling fx i dialog med revisor eller bestyrelse. Ved at følge op på budgetterne månedligt, får man mulighed for at styre sin kapacitet mere præcist. Desuden kan gennem sigtighed om, hvilke sager man bruger funktionærernes tid på, give et retvisende billede af, hvilke sager der er mest profitable og hvilke kapacitetsomkostninger virksomheden kan bære. Dette er blot eksempler på, hvad der kan opnås ved nærhed til tallene. Til gengæld er de gode eksempler på, at økono mistyring ikke kun handler om den enkelte sag, men også om at styre den samlede virksomhed. 5. Fastholde de rigtige kunder Nogle arbejder også bevidst med at øge den oplevede værdi for kunderne. Og ikke bare for kunderne generelt, men især for de kunder, som man ved, har størst værdi for virksom heden. Oplevet værdi er ikke det samme som kvalitet. Selvom resul tatet er godt, er det ikke ensbetydende med, at kunden har haft en god oplevelse. Det er også af stor betydning, om man respekterer kundernes hjem, respekterer deres tid og i det hele taget gør sig umage med at tilfredsstille de behov, de har i forbindelse med projektet. For virksomheden kræver det, at virksomhedens kultur og ledelse understøtter den holdning, man vil have frem i mødet med kunden. Men det kræver også, at man har en god viden om, hvilke kunder man tjener penge på, og hvilke man ikke gør. Når man investerer i god service, skal det jo gerne komme én til gode i form af flere af de rigtige opgaver. På den måde vælger nogle fx privatkunder fra, eller fokuserer på offentlige opgaver. Andre vælger kun at løse én eller få opgavetyper, og udfører eksempelvis kun flisearbejde. For nogle virksomheder bliver denne tankegang taget et skridt længere. Virksomhederne forsøger selv at forme markedet og skabe de opgaver, man ønsker at løse. Det kommer fx til udtryk i målrettet energirådgivning til kundegrupper, som man ved kan tjene penge ved at bygge om.

11 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje 11 Hvem driver forandringerne? Udviklingen sker imidlertid ikke af sig selv. Som oftest er det en stærk virksomhedsleder og/ eller ejer, der er omdrej ningspunktet for forandringen, men det er sjældent nok i sig selv.

12 12 Fakta Mange mennesker er involveret, når en virksomhed skal igennem en udviklingsproces. For den virksomhed, der ønsker at sætte gang i en udvikling af produktiviteten og ind tjeningen, er det vigtigt at orientere sig efter disse forskellige aktører og sikre, at de medvir ker på bedste måde i forhold til det mål, man søger at opnå. Bestyrelser Fagforeninger Virksomhedsejere/ledere Mellemledere Konsulenter Medarbejdere Udviklingen sker imidlertid ikke af sig selv. Som oftest er det en stærk virksomhedsleder og/eller ejer, der er omdrejningspunktet for forandringen, men det er sjældent nok i sig selv. Forandringer, der rammer hele virksomheden, er ofte også fremmet af andre over eller under virksomhedens chef. De kræfter, der har virket stærkest i de undersøgte virksomheder, er: Bestyrelser: En let adgang til mere virksomhedsspecifik rådgivning, er at nedsætte en professionel bestyrelse, som har den fornødne indsigt og giver den fornødne indsats til at udvikle virksomhedens og ikke mindst lederens kompetencer. Bestyrelserne kan yderligere være en adgang til nye kunder og samarbejdspartnere, som er af særlig betydning for virksomheden. Virksomhedsledere: Alle udviklingstiltag fordrer en synlig og aktiv ledelse, der tager sit ansvar alvorligt. Lederne og/eller ejerne kan i sig selv være motorer for nye metoder og processer, hvis de deltager i netværk eller udvikler deres egne værktøjer til styring af virksomheden. Mellemledere: Historisk har mellemledere som fx pro jektledere og sjakbajser, måske været lidt oversete i forhold til deres betydning for virksomhedens udvik ling. Flere af de succesfulde tilgange bygger i høj grad på mellemlederens evne til at styre kunder og teams. Denne gruppe vil således ofte være det vigtigste sted at forankre en forandring. Dels fordi deres betydning er så stor, dels fordi de ofte er det gennemgående element fra opgave til opgave, og dels fordi de let kan bremse en forandring, hvis de modarbejder formålet. Medarbejdere: I flere af tilfældene er medarbejderne også blevet gjort til en vigtig motor for udvikling. Dels fordi det er dem, der i sidste ende løser opgaverne, og dels fordi de i mange tilfælde har uforløste potentia ler, fx i forhold til salg, produktionsoptimering og idé udvikling. At aktivere medarbejderne giver yderligere en gevinst i sig selv i form af et højere engagement, som kan aflæses i både produktivitet og sygefravær. Fagforeninger: En af de mest påfaldende aktører i de succesfulde virksomheder er lokale fagforeningsafde linger, som har medvirket til at øge medarbejdernes kompetencer og gøre dem mere produktive gennem fleksibilitet og forandringsvilje. Historierne viser, at fagforeninger og virksomhedsledere ofte har sammen faldende interesser over for udenlandsk konkurrence og sort arbejde. Konsulenter: Nogle konsulenter har specialiseret sig i byggeriets forhold og har tilpasset generelle værktø jer, som fx lean, regnskabssystemer eller værdibaseret ledelse til de forhold man finder i en mindre byg gevirksomhed. En del af de succesfulde virksomhe der har inddraget konsulenter i større eller mindre omfang. Som oftest er det en stærk virksomhedsleder og/eller ejer, der er omdrej ningspunktet for forandringen

13 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje 13 Konkrete eksempler på projekter Hver virksomhed skal finde den vej, der er rigtig for dem. Det kan være fornuftigt at tænke over, hvilken vej der er den rigtige og hvor meget energi og hvor mange ressourcer man har mulighed for at lægge i en forandring.

14 14 Hver virksomhed skal finde den vej, der er rigtig for dem Hvad passer til din virksomhed? Hver virksomhed skal finde den vej, der er rigtig for dem. Det kan være fornuftigt at tænke over, hvilken vej der er den rigtige og hvor meget energi og hvor mange ressourcer man har mulighed for at lægge i en forandring. Den bedste vej for din virksomhed vil være en afvejning af en lang række parametre, fx virksomhedens historie, kom petencer, konkurrencesituationen og egne interesser. Når man først har truffet en beslutning om, hvilken vej virk somheden skal, er det imidlertid slut med eftertænksomheden. Så gælder det om at sætte handling bag ordene. I dette afsnit vil vi give 12 konkrete eksempler på forbed ringsinitiativer, som er bredt anvendelige. De enkelte ideer er baseret på interviews med ledelsen af virksomheder i byggebranchen, som har gennemført initiativerne. Der er relativ stor forskel på de identificerede forbedringsinitiati ver, i forhold til implementeringshorisont, kompleksitet og investeringsbehov. Derfor har vi valgt at kategorisere initiativerne i følgende grupper: n Hurtige tiltag med umiddelbar effekt n Projekter der skaber løbende forbedringer n Strategiske indsatser der bringer virksomheden op i et højere gear Herefter er de enkelte cases kort beskrevet. Hvis du vil vide mere, er hver enkelt case beskrevet mere detaljeret i den tilhørende case-samling. I case-beskrivelsen er der fokus på initiativet og ikke på den virksomhed, hvor det har fundet sted. Mange af de fremhævede virksomheder har således også igangsat andre initiativer. Cases Hurtige tiltag med umiddelbar effekt Herunder præsenteres fire cases, som alle kan igangsæt tes uden analyser eller investeringer. Som alle forandringer kræver de imidlertid, at lederen står ved sin beslutning og investerer tid i at få tiltaget til at virke. Egil Rasmussen a/s Egil Rasmussen A/S Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre fejl og mangler Tømrerfirmaet Egil Rasmussen A/S tager kommu nikationen alvorligt. Med inspiration fra et tidligere projekt har de netop afsluttet et boligrenoveringsprojekt, hvor der blev sat fokus på kommunikationen mellem de forskellige faggrupper. Fejlprocenten kom helt ned på 0,6 % - gennemsnitligt er fejlprocenten imellem 4 og 10 % af den samlede entreprise. I dette tilfælde ville det værste scenarie have været en udgift til fejl og mangler på 4 mio. kr. I stedet blev udgiften kr. byggeri med hjertet Tonsberg A/S Et simpelt akkordsystem giver gevinster for alle Tonsberg Byg har i samarbejde med 3F aftalt priser på større klynger af arbejdsopgaver, så de ikke skal regne så mange detaljer hver gang. På den måde er de kommet ned på at regne på ca. 40 punkter. Jørn Johansen A/S Styr på bilerne med GPS Jørn Johansen, ejer og administrerende direktør i maler-, murer- og tømrerfirmaet Jørn Johansen A/S har fået styr på virksomhedens biler, og på den måde minimeret spildtiden med %. Jakon A/S En ryddelige byggeplads betaler sig Noget så enkelt som bedre oprydning, affalds sortering og fokus på ikke at stille materialer og affald der, hvor andre skal arbejde, har skabt mindre mængder affald, større arbejdsglæde og højere effektivitet i håndværkerfirmaet Jakon A/S. Rod koster kassen ryd op på pladsen!

15 15 Projekter der skaber løbende forbedringer Fire af de succesfulde projekter, har krævet en lidt større indsats og omlægning af arbejdsgange. Til gengæld viser de resultater, der bare bliver bedre og bedre, jo længere tid man arbejder med dem. Schleidt A/S It-løsninger øger indtjeningen Schleidt er en lille virksomhed med lange traditioner. Alligevel er virksomheden gået forrest i anvendelsen af it i styringen af byggesagerne. Det gør det lettere at styre projekterne og dokumentere arbejdet overfor kunderne begge dele noget der kan mærkes direkte på bundlinjen. B. Nygaard Sørensen A/S Digitale mangellister halverer tidsforbruget Firmaet B. Nygaard Sørensen A/S gjorde forsøget med at arbejde med digitale mangellister, hvor fejl og mangler blev registreret elektronisk på en bærbar computer. Det resulterede i, at registreringen af fejl og mangler nu gøres på den halve tid, fordi det simpelthen er blevet lettere, og med færre fejl i selve registreringen. Østergaard A/S Spar tid med smartphones Hurtig handling på byggepladsen, når der mødes forhindringer, er resultatet af et forsøg med smartphones i entreprenørfirmaet Østergaard A/S. I stedet for en langsommelig proces med kamera og telefonopkald, klares uforudsete situationer nu med mobiltelefoner. PL Entreprise A/S Lean en ny tankegang der giver bedre bundlinje Entreprenørfirmaet PL Entreprise A/S er begyndt at arbejde med lean i virksomheden. Allerede efter et par måneder har de opnået synlige resultater i form af mere effektive procedurer i forhold til håndtering af materiel og bestilling af varer. Samtidig har de oplevet en helt ny helhedstænkning i virksomheden, hvor medarbejdere på alle niveauer forstår, hvorfor man gør som man gør, og hvorfor det er vigtigt at følge de aftalte procedurer. Strategiske indsatser, der bringer virksomheden op i et højere gear Den sidste kategori af succeshistorier handler om at træffe valg, der laver mere fundamentalt om på virksomheder nes strategi eller organisation. Denne type tiltag kan kræve betydelige investeringer, men rummer til gengæld også muligheder for at forbedre alle dele af virksomhedens drift. Lund & Staun A/S Bred inddragelse i strategi og salg viste vejen ud af krisen Lund & Staun har demonstreret høj vækst gennem stærke kunderelationer og høj inddragelse af medarbejderne. Krisen er blevet brugt til at udvikle virksomhedens strategi og arbejde systematisk med at forbedre det interne og eksterne samarbejde gennem stillingsbeskrivelser og personlighedsprofiler. VAM A/S Empowerment er godt for både virksomhed og medarbejder I virksomheden VAM har arbejdet med empowerment givet medarbejderne større evne og vilje til at tage ansvar for deres eget arbejde og for virksom heden som helhed. På den måde har VAM opnået højere kvalitet, mindre spildtid, større engagement hos medarbejderne og højere kundetilfredshed. BT Gulve A/S Fællesadministration giver tid til kundepleje Fælles administrative funktioner for de lokale afdelinger gør det muligt at købe billigt ind og holde de administrative omkostninger på et minimum. Sam tidig kan de lokale mestre koncentrere sig om at få kunder i butikken og levere god service, der kombinerer det bedste fra håndværk og butik Skou Gruppen A/S Professionel bestyrelse som vej til øget vækst Tømrerfirmaet Skou Gruppen A/S sætter ambitiøse mål og når dem. En professionel bestyrelse har været med til at formulere mål for omsætning, gældsætning, soliditet og overskudsgrad, hvilket gør det let at tage beslutningerne i dagligdagen.

16 Byggeri og anlæg - øget produktivitet 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje er en rapport der beskriver, hvordan bygge- og anlægsbranchens virksomheder kan øge produktiviteten. De fem veje er forskellige, og spænder fra digitalisering til kundeservice, og fra at inddrage medarbejdere til at holde nøje øje med virksomhedens tal og regnskaber. Nogle tiltag kræver en større indsats, mens andre er lige til at gå til. Ens for dem alle er, at formålet er det samme: At gøre bundlinjen bedre, til glæde for virksomheden, ejeren og medarbejderne. Læs mere på Byggeri og anlæg øget produktivitet og bedre bundlinje er et projekt igangsat af 3F og Dansk Byggeri med støtte fra Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond. Projektet har yderligere udgivet casesamlingen 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje bedrebundlinje.dk Kampmannsgade 4, 1790 København V, Tlf: , Fax: , Nørre Voldgade 106, 1358 Kbh. K, Tlf: ,

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE. Kom nemt i gang!

ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE. Kom nemt i gang! ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE Kom nemt i gang! Hvordan gør jeg? Vejledning til værktøjet Dette værktøj er udviklet af Quartz+Co til Dansk Byggeri og 3F. Det bygger videre på rapporten Øget Produktivitet

Læs mere

Fem veje til produktivitet og bedre bundlinje Camilla Sandfeld, Dansk Byggeri

Fem veje til produktivitet og bedre bundlinje Camilla Sandfeld, Dansk Byggeri Fem veje til produktivitet og bedre bundlinje Camilla Sandfeld, Dansk Byggeri 5 veje til produktivitet og bedre bundlinje (Dansk Byggeri og 3F, 2011) Samarbejde mellem ledelse og medarbejdere Bedre processer

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

Analyse af byggeriet som forretning

Analyse af byggeriet som forretning Jakob Orbesen, konsulent jaor@di.dk, 2132 0321 OKTOBER 2017 Analyse af byggeriet som forretning Byggeriet er overordnet en fornuftig forretning, som i forhold til overskudsgrad og afkastet af investeret

Læs mere

Drivkræfter og barrierer for produktivitetsudviklingen

Drivkræfter og barrierer for produktivitetsudviklingen Produktivitetskommissionen Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier København, den 26. september 2012 BAT/sb Drivkræfter og barrierer for produktivitetsudviklingen BAT-kartellet takker for invitationen til

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Den digitale byggeplads Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Hvilke fordele kan man drage af en digital byggeplads? Og hvordan kommer man selv i gang med digitale løsninger

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Hæv produktiviteten - og tjen (flere) penge

Hæv produktiviteten - og tjen (flere) penge Bjørn Hove Hæv produktiviteten - og tjen (flere) penge VVS 17 Odense Congress Center 26-28. april 2017 Bjørn Hove TEKNIQ, Udviklingsafdelingen Ansat i TEKNIQ 2014 Økonomisk uddannelse Baggrund indenfor

Læs mere

AM2013 WS 407 Større effektivitet og bedre arbejdsmiljø i mindre byggevirksomheder

AM2013 WS 407 Større effektivitet og bedre arbejdsmiljø i mindre byggevirksomheder AM2013 WS 407 Større effektivitet og bedre arbejdsmiljø i mindre byggevirksomheder Anders Kabel, Bam-bus Martin Profit Jakobsen, BASIT ApS Workshop program Introduktion til problemstillingen Informationsteknologi

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Sådan kan it blive en pengemaskine for din virksomhed

Sådan kan it blive en pengemaskine for din virksomhed Sådan kan it blive en pengemaskine for din virksomhed INVITATION TIL GRATIS ROADSHOW 1 kr. 2 kr. EG www.eg.dk/byg Lidt bedre på alle områder Ofte er det ikke så meget, der skal til for at øge produktiviteten.

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Værdiskabelse hos køber

Værdiskabelse hos køber Værdiskabelse Periferi-ydelse Kerneydelse Fig. 11.1 Værdiskabelse hos køber 77 Pris Kvalitet Værdi Fig. 11.2 Pris/kvalitet vs. værdi 78 Udvikling af forståelse for købers behov Værdibaseret salg Produktpræsentation

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring Grøn Proces Et redskab til produktionsforberedelse og styring Undersøgelser i byggebranchen viser at ventetid, spild, svind, tyveri og skader......udgør en væsentlig del af årsagen til branchens dårlige

Læs mere

Vil du have en bedre bundlinje?

Vil du have en bedre bundlinje? Invitation Vil du have en bedre bundlinje? Så tag med til en gratis inspirationsdag nær dig og bliv knivskarp på, hvordan du skruer op for effektiviteten og forbedrer bundlinjen i fremtidens byggebranche.

Læs mere

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgstrends 2017 Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgsmål 2016 Over 110% 101-110% 100% 7% 16% 24% 47% når salgsbudgettet for 2016. 47% af sælgerne mener, at deres

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Invitation til gratis seminar Lær af branchens bedste, og find din genvej til vækst

Invitation til gratis seminar Lær af branchens bedste, og find din genvej til vækst Invitation til gratis seminar Lær af branchens bedste, og find din genvej til vækst Vil du have en mere effektiv administration, et stærkere overblik over tilbudsgivning eller måske bedre styr på planlægningen

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Vi er et stærkt team på arbejdsmiljø, og vi ser helst, at dine medarbejdere er sunde og sikre - hele dagen, også når de holder fri 2013 Sponsorkoncept:

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Introduktion til PKA et praktisk værktøj til at skabe forbedringer i virksomhedens Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø

Introduktion til PKA et praktisk værktøj til at skabe forbedringer i virksomhedens Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø Introduktion til PKA et praktisk værktøj til at skabe forbedringer i virksomhedens Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø Et godt arbejdsmiljø i virksomheden giver sundere og mere tilfredse medarbejdere.

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth Mastercase 2011 FLSmidth genopfinder sig selv Kunde: FLSmidth Forløbet [med Valcon] har været rigtig godt, en tæt dialog. Vi har arbejdet sammen nærmest som ét hold. Bo Steffensen, Chief Lean Officer FLSmidth

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

Kære private rådgiver!

Kære private rådgiver! Kære private rådgiver! Der er virksomheder i Danmark med udfordringer, de ikke selv kan løse. De har brug for din ekspertise og viden de ved bare ikke, hvordan de finder dig. Derfor vil InnovationsAgenterne

Læs mere

UNIFIED NETWORK. vækst gennem indsigt

UNIFIED NETWORK. vækst gennem indsigt UNIFIED NETWORK Unified Network Unified Network arbejder med vækstkultur vi klargør og motiverer virksomhedernes vækstfundament, nemlig menneskerne i organisationen. Hvorfor gøre noget? Hvis sygefraværet

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

7-dobling 75% 40 mio. Fra 96 materialer til. der bruges aktivt. af omsætningen på halvandet år. New-biz kundeopkald blev effektiviseret og

7-dobling 75% 40 mio. Fra 96 materialer til. der bruges aktivt. af omsætningen på halvandet år. New-biz kundeopkald blev effektiviseret og NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 7-dobling af omsætningen på halvandet år Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% New-biz kundeopkald blev effektiviseret og 75% blev til møder

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed

Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed INdbydelse TIL GRATIS ROADSHOW Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed 1 kr. 2 kr. EG www.eg.dk/byg Resultater, der kan mærkes på bundlinjen Erfaringen viser det igen og igen:

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2011. Produktivitet for vækst

DI s produktivitetsundersøgelse 2011. Produktivitet for vækst DI s produktivitetsundersøgelse 2011 Produktivitet for vækst DI, Produktivitet April 2011 DI s undersøgelse 288 respondenter blandt DI s medlemmer har deltaget i denne undersøgelse om produktivitet og

Læs mere

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14 The Innovation Board Odense, den 7. januar 2014 Henrik Karlsen, partner Vores mission Vi skal hjælpe virksomheder med at styrke deres konkurrenceevne gennem strategiske, systematiske og værdiskabende tilgange

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

VERDEN ER MIN ARBEJDSPLADS

VERDEN ER MIN ARBEJDSPLADS VERDEN ER MIN ARBEJDSPLADS AKADEMI EKSPORT SÆLGER Skab ny vækst og mere salg på internationale eksportmarkeder med en målrettet efteruddannelse. 1 Uddannelsen til Eksportsælger Eksportsælgeruddannelsen

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2012/2013 Arbejdsmarkedscenter SYD

VIRKSOMHEDSPLAN 2012/2013 Arbejdsmarkedscenter SYD VIRKSOMHEDSPLAN 2012/2013 Arbejdsmarkedscenter SYD Arbejdsmarkedscenter Syd Gunnar Clausens Vej 90 8260 Viby J Tlf. 8713 6600 E-mail: amcsyd@aarhus.dk www.amcsyd.dk Juni 2012 2 VIRKSOMHEDSPLAN 2012/13

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

Kursusforløb: Sæt kunden i centrum

Kursusforløb: Sæt kunden i centrum Kursusforløb: Sæt kunden i centrum Kursusforløbet Sæt kunden i centrum - hvorfor deltage? Kursusforløbet Sæt kunden i centrum, som Dansk Erhverv arrangerer i samarbejde med Networked Business Initiative

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource? 6 Pris på outsourcing

Læs mere

Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean. Appendiks A Værktøjskassen

Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean. Appendiks A Værktøjskassen Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean Værktøjskassen Afhandling HD (R) Forfatter: Lene Johannsen Vejleder: Bent Høgsted Dato: 1. december 2010 Værktøjskassen Begreber: Gemba Gemba betyder

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

BRANCHEANALYSE MALERE

BRANCHEANALYSE MALERE BRANCHEANALYSE MALERE Vi er konservative. Vi tjener pengene, inden vi bruger dem, og vi har ingen lån eller kassekredit. Citat fra en BDO-kunde 3 BRANCHEANALYSE MALERE Malerne fastholder omsætningsniveauet

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

BRANCHEANALYSE MALERE

BRANCHEANALYSE MALERE BRANCHEANALYSE MALERE Vi er konservative. Vi tjener pengene, inden vi bruger dem, og vi har ingen lån eller kassekredit. Citat fra en BDO-kunde 3 BRANCHEANALYSE MALERE Malerne fastholder omsætningsniveauet

Læs mere

Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5

Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5 Notat SEGES P/S SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet 22.12.2015 Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5 Forretningsudvikling i

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING e Indholdsfortegnelse Indledning 3 Outsourcing Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource 6

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Nogle af vores kunder

Nogle af vores kunder Cases 1 Nogle af vores kunder 2 Reference - Forandringsledelse Reference: DONG Forandringsledelse "Jeg har anvendt Connection Management A/S i forbindelse med et management & leadership kursus. Instruktørerne

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016 Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar 2017 August 2016 Thomas Frommelt Partner i Deloitte, statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor i 2005 Partner i 2008 Leder af Deloittes branchegruppe

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer.

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. Lean Ledelse Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

HVORDAN TEKNOLOGI FREMMER TRIVSEL OG KVALITET PÅ ARBEJDET UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE ENTREPRENØRENHEDERS BRUG AF NY TEKNOLOGI

HVORDAN TEKNOLOGI FREMMER TRIVSEL OG KVALITET PÅ ARBEJDET UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE ENTREPRENØRENHEDERS BRUG AF NY TEKNOLOGI ?? HVORDAN TEKNOLOGI FREMMER TRIVSEL OG KVALITET PÅ ARBEJDET UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE ENTREPRENØRENHEDERS BRUG AF NY TEKNOLOGI INDHOLD 1. Om undersøgelsen 3 2. Brug af teknologi i entreprenørenheder...

Læs mere

Vores arbejdsmetoder

Vores arbejdsmetoder Vores arbejdsmetoder Vores forretningsprincipper og Vores værdier udgør sammen kernen i vores virksomhed. I Vores arbejdsmåde beskrives det, hvordan vi omsætter vores ressourcer til resultater. Vi vil

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

BEAT YESTERDAY! Hvilken forskel gør din forretning?

BEAT YESTERDAY! Hvilken forskel gør din forretning? BEAT YESTERDAY! Hvilken forskel gør din forretning? FAGMANDEN! Page 2 LÆKKERIER! Håndværkerbranchen jubler: Hvem taler om krise? Solen skinner på landets håndværkerfirmaer, der lige nu har overraskende

Læs mere