Analyse: Unge i Midtjylland. AMK Midt-Nord Oktober 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse: Unge i Midtjylland. AMK Midt-Nord Oktober 2016"

Transkript

1 Analyse: Unge i Midtjylland AMK Midt-Nord Oktober 2016

2 Indhold Hovedkonklusioner: Antallet af unge på en offentlig forsørgelsesydelse i Midtjylland har været stigende, og har i de senere år ligget på et stabilt højt niveau. Gruppen af ledige unge kommer længere og længere væk fra arbejdsmarkedet, hvilket bl.a. skyldes en stigning i antallet af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande. Størstedelen af de ledige unge er aktivitetsparate, og særligt gruppen af aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere fylder antalsmæssigt meget. Der er store kommunale forskelle i andelen af unge der er aktivitetsparate, samt hvor stor en andel af dem der aktiveres. Unge der debuterer i kontanthjælpssystemet som 18-årige, og forbliver i ydelsen i mere end 6 måneder, har tilbøjelighed til at blive i det offentlige forsørgelsessystem i en lang årrække. Gruppen af 29-årige kontanthjælpsmodtagere er tungere end gruppen af 18-årige, og har svære ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet/uddannelsessystemet efter 5 år. Appendiks: Første del (fra side 3): Indeholder overordnede analyser af gruppen af udsatte unge, med særligt fokus på de aktivitetsparate. Anden del (fra side 8): Indeholder et særligt fokus på gruppen af 18- og 29-årige kontanthjælpsmodtagere. OBS: Nogle af tallene i analysen kan være påvirket af de senere års tilkomst af flygtninge. Det kan således være med til at påvirke det samlede ledighedstal, men også på tværs af kommunerne, alt efter hvor mange flygtninge de har modtaget. Det kan ligeledes påvirke de kommunale forskelle, alt efter om en kommune har mange uddannelsesinstitutioner. Der kan være en tendens til, at kommuner med et bredt spektrum af uddannelsesmuligheder, også har en stærkere gruppe af unge, da mange af de ressourcestærke unge flytter efter deres uddannelsesvalg. 2

3 Første del: Udviklingen i unge på offentlige forsørgelsesydelser Fig. 1 Udvikling i antal personer (16-29 år) på offentlige forsørgelsesydelser, 1. kvt kvt. 2016, Midtjylland Stabilt højt ledighedsniveau blandt unge Figur 1 viser udviklingen, fra 2008 til 2016, i antallet af unge i Midtjylland, antallet af unge i Midtjylland på en offentlig forsørgelsesydelse, samt andelen af unge i Midtjylland på en offentlig forsørgelsesydelse. Som det fremgår af figuren, er antallet af unge i Midtjylland steget fra I samme periode, er antallet af unge i Midtjylland på en offentlig forsørgelsesydelse ligeledes steget. Fra 2. kvartal 2008 til 2. kvartal 2016 steg antallet af unge på en ydelse med , hvilket svarer til en stigning på 38,5 pct. Da antallet af unge og antallet af unge på en offentlig forsørgelsesydelse er vokset sideløbende, har andelen af unge på en offentlig forsørgelsesydelse også ligget nogenlunde stabilt på omkring 16 pct. fra ultimo og statistikbanken (FOLK1A) Inden finanskrisen og frem til i dag, er der dog sket en markant stigning i andelen af unge på en offentlig forsørgelsesydelse. Fra 2. kvartal 2008 til 2. kvartal 2016 er andelen steget med 4,5 procentpoint. Tabel 1. Udvikling i unge (16-29 år) på offentlige forsørgelsesydelser, fuldtidspersoner, jun jun. 16. Midtjylland Jun 2015 Jun 2016 Udvikling Antal Antal Andel Udvikling % A-dagpenge ,4% ,7% Kontanthjælp ,0% ,9% Uddannelseshjælp ,7% -34-0,3% Revalidering ,3% ,6% Forrevalidering ,1% ,3% Integrationsydelse ,2% Sygedagpenge ,4% ,6% Jobafklaringsforløb ,1% ,2% Ledighedsydelse ,9% -15-5,8% Ressourceforløb ,5% ,8% Fleksjob ,7% 52 8,0% Førtidspension ,3% ,2% Øvrige* ,4% ,3% I alt ,0% 464 1,8% * Fra 1. sept er indført en integrationsydelse, der træder i stedet for uddannelseseller kontanthjælp for nytilkomne, flygtninge og familiesammenførte udlændinge samt personer, der ikke har opholdt sig lovligt i riget i sammenlagt mindst 7 år ud af de seneste 8 år. ** Øvrige består af kontantydelse, arbejdsmarkedsydelse samt særlig uddannelsesydelse Svag stigning i det samlede antal unge ydelsesmodtagere indenfor det seneste år I juni 2016 var der unge (fuldtidspersoner) i aldersgruppen år som modtag en offentlig forsørgelsesydelse i Midtjylland. Siden juni 2015 har der således været en stigning på 464 personer (1,8 pct.). Fordelt på ydelsestyper er det tydeligt, at uddannelseshjælpsmodtagere er klart den største gruppe ift. ledige unge, idet 39,7 pct. af de unge modtager denne ydelse. Ses der bort fra de jobparate a- dagpengemodtagere, er der ligeledes mange unge på kontanthjælp (8 pct.) og integrationsydelse (4,2 pct.). Volumenmæssigt er det således relevant at fokusere på disse grupper (kontant- og uddannelseshjælp samt integrationsydelse). Men også fordi der blandt disse ydelsesgrupper, er et stort potentiale for at rykke de unge nærmere arbejdsmarkedet. 3

4 Unge på kontant- og uddannelseshjælp samt integrationsydelse Fig. 2 Unge (16-29 år) på kontant- og uddannelseshjælp samt integrationsydelse (fuldtidspersoner), 1. kvt kvt. 2016, Midtjylland Gruppen af ledige unge bliver tungere Figur 2 viser udviklingen i unge på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse, fordelt på dem der er hhv. ikke-jobparate og jobparate. Udviklingen er ligeledes vist med og uden indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. I figuren fremgår det, at der fra 2008 til 2016 er sket en stor stigning i antallet af ikke-jobparate unge. Fra 2. kvartal 2008 til 2. kvartal 2016 er antallet steget med 6420, så det samlede antal af ikkejobparate var på i 2. kvartal Her er det dog værd at være opmærksom på, at en stor del af stigningen efter indførelsen af kontanthjælpsreformen, skyldes antallet af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. Men selvom der ses bort fra denne gruppe, er der dog fortsat en stigning i gruppen af ikke-jobparate unge. I samme periode har antallet af jobparate unge ligget stabilt omkring 3.000, og med et mindre fald i 2014 og 2015, grundet indførelsen af kontanthjælpsreformen, hvor de unge kontanthjælpsmodtagere blev fordelt på 3 nye visitationskategorier, hvilket medførte at der var færre tilbage i gruppen af åbenlyst uddannelsesparate. Der er således en stor og stigende udfordring i, at gruppen af ledige unge kommer længere og længere væk fra arbejdsmarkedet. Fig. 3 Unge (16-29 år) på kontant- og uddannelseshjælp samt integrationsydelse, fordelt på visitationskategori, august 2016, Midtjylland Størstedelen af de ikke-jobparate unge er aktivitetsparate Figur 3 viser, at blandt de unge på hhv. kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse, er langt størstedelen af dem visiteret som aktivitetsparat. I Midtjylland er 68,9 pct. af gruppen aktivitetsparate, hvilket er 2,7 procentpoint højere end landsgennemsnittet. Figuren viser ligeledes, at der er flere aktivitetsparate i Østjylland end Vestjylland. I figur 2 blev det fremhævet, at ungegruppen kommer fortsat længere fra arbejdsmarkedet, og i figur 3 blev der zoomet ind på, at denne gruppe primært består af aktivitetsparate, som netop er den visitationsgruppe, der befinder sig længest væk fra arbejdsmarkedet. På den efterfølgende side vil fokus derfor være på de aktivitetsparate unge. 4

5 Aktivitetsparate unge Fig. 4 Unge (16-29 år) på kontant- og uddannelseshjælp samt integrationsydelse, fordelt på visitationskategori og kommuner, juni 2016, Midtjylland Store kommunale forskelle i antallet af aktivitetsparate unge Der er en relativt stor forskel på de midtjyske kommuner i forhold til andelen af aktivitetsparate unge. F.eks. er der 50 pct. aktivitetsparate i Struer og Skive, mens det er 73 og 72 pct. i hhv. Favrskov og Syddjurs På trods af forskellen mellem de midtjyske kommuner, har de dog den ting til fælles, at gruppen af aktivitetsparate unge fylder mest i alle kommuner. Fig. 5 Andelen af aktivitetsparate unge (16-29 år) på kontant- og uddannelseshjælp samt integrationsydelse, ud af alle unge (16-29 år) i kommunen/regionen, 3. kvt. 2016, Midtjylland De store variationer mellem kommunerne i figur 4, kan skyldes de unges til- og fraflytning blandt kommunerne. Der kan således være en tese om, at de mest ressourcestærke unge flytter til kommuner med et bredt uddannelsesvalg. For at tage højde for denne faktor, fokuserer figur 5 derfor på andelen af aktivitetsparate ift. den samlede befolkning af unge i Midtjylland. På den måde bliver der set på den samlede andel af aktivitetsparate ud af kommunens ungegruppe, og ikke blot på den interne kategorisering på ydelsen. Figur 5 illustrerer en tendens til, at en stor kommune som Aarhus, med mange uddannelsesmuligheder, tiltrækker ressourcestærke unge, mens de f.eks. flytter væk fra en kommune som Favrskov. Derudover er det interessant, at langt størstedelen af de midtjyske kommuner, har en højere andel af aktivitetsparate unge ift. den samlede ungebefolkning, end på landsplan. Fig. 6 Udviklingen i unge (16-29 år) aktivitetsparate fordelt på kontanthjælp, uddannelseshjælp, og integrationsydelse (fuldtidspersoner), 1. kvt kvt. 2016, Midtjylland Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere fylder mest Fra 1. kvartal 2014 til 2. kvartal 2016 steg antallet af aktivitetsparate med 1.176, hvilket svarer til en stigning på 14,4 pct. Siden indførelsen af integrationsydelsen, er det særligt denne gruppe, som har trukket antallet af aktivitetsparate op. Figur 6 illustrerer ligeledes, at de aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, er klart den største af de tre grupper. I 2. kvartal 2016 fyldte de hele 68,3 pct. af de aktivitetsparate. Der er således en stor udfordring i, at mindske det store antal af aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere. Der vil derfor også blive set nærmere på denne gruppe, på den efterfølgende side. 5

6 Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere Fig. 7 Andel aktivitetsparate (fuldtidspersoner) ud af alle uddannelseshjælpsmodtagere, fordelt på kommuner og herkomst, august 2016, Midtjylland De fleste uddannelseshjælpsmodtagere er ikke umiddelbart i stand til at tage en uddannelse eller et job Figur 7 viser, at der generelt er store kommunale forskelle i andelen af aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere. I Holstebro er der f.eks. 72 pct. aktivitetsparate, mens der i Struer kun er 31 pct. I figuren fremgår det ligeledes, at mange af de midtjyske kommuner ligger over landsgennemsnittet ift. andelen af aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere. Derfor ligger det samlede midtjyske gennemsnit også over landsgennemsnittet med 3 procentpoint. Fig. 8 Antal forløb fordelt på varighed på ydelsen (uddannelseshjælp), juli 2016, Midtjylland I figuren fremgår det ligeledes, hvor stor en andel af de aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere der består af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. De største andele af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande finder man i Aarhus (13,6%), Horsens (4,1%), Herning (3,9%) og Skanderborg (3,4%). Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere er længe på ydelsen En af de helt store udfordringer ved de aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, udover at de antalsmæssigt er mange, er at de ofte er længe på ydelsen. Som det fremgår af figur 8, har langt størstedelen af de aktivitetsparate været på ydelsen i 2-3 år. Det tyder således på, at mange af de aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere bliver i ydelsen, når de visiteres som aktivitetsparat. Det er derfor vigtigt at arbejde aktivt på, at færre bliver/forbliver aktivitetsparate. Både ud fra et økonomisk incitament, men også for den enkelte unges muligheder for at komme tættere på arbejdsmarkedet. Derfor vil der i det følgende blive fokuseret på aktiveringen af de aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere. 6

7 Aktivering af aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere Fig. 9 Andel fuldtidsaktiverede aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere (fuldtidspersoner), august 2016 Midtjylland Høj aktiveringsandel blandt de aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere i Midtjylland Figur 9 viser, at langt størstedelen af de midtjyske kommuner ligger over landsgennemsnittet, ift. andelen af aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere som er i aktivering. Det samlede midtjyske gennemsnit er derfor også 1,2 procentpoint højere end landsgennemsnittet. Der er dog fortsat store kommunale forskellige, idet der i Hedensted f.eks. er 64 pct. i aktivering, mens det kun er 14,9 pct. i Horsens. Fig. 10 Andel aktiverede aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere fordelt efter tilbud, august 2016 Midtjylland Lav andel virksomhedsrettet aktivering af de aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere Hvor figur 9 viste, hvor stor en andel af de aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere der aktiveres, fokuserer figur 10 i så på, hvilke type aktivering de får. Her fremgår det, at 76,5 pct. af de aktivitetsparate unge i Midtjylland aktiveres gennem vejledning og opkvalificering, mens det kun er 23,5 pct. der aktiveres via virksomhedsprak, løntilskud og nytteindsats. Der kan derfor være et stort potentiale i, at flere af de aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere får en virksomhedsrettet indsats. Denne linje anbefales bl.a. i Koch-Udvalgets rapport fra 2015, hvor det fremhæves, at det har en positiv beskæftigelseseffekt, når borgere på kanten får en virksomhedsrettet indsats (Nye veje mod job, marts 2015). 7

8 Anden del: De 18- og 29-årige kontanthjælpsmodtagere I dette afsnit vil der blive fokuseret på de 18 årige og 29 årige i kontanthjælpssystemet. De to grupper er valgt for at belyse to ungegrupper der befinder sig vidt forskellige steder i kontanthjælpssystemet, selv de begge går under betegnelsen unge. De 18-årige kan således bidrage med en viden om unge som for første gang træder ind i kontanthjælpssystemet, og de 29-årige kan bidrage med viden om personer som er på vej ud af ungegruppen og på vej videre i det offentlige forsørgelsessystem eller som selvforsørgere. Analyserne er baseret på data fra Dream, og følger de to grupper over hhv. 2 og 5 år. Det betyder, at man følger alle de personer, som i uge var 18 år og på kontanthjælp i Midtjylland, og følger deres status i uge (efter 2 år) og i uge (efter 5 år). Samme fremgangsmåde gælder for de 29-årige. Det er således muligt at følge gruppernes udvikling over tid. Når der fortolkes på Dream-data er det værd at have in mente, at der over tid kan foregå mange bevægelser mellem ydelserne, eller mellem ydelse og beskæftigelse/uddannelse. I de nedenstående analyser bliver der foretaget to nedslag, som kan give en indikation af, hvor den oprindelige startgruppe bevæger sig hen. I forhold til gruppen af 18-årige, vil der kun blive fokuseret på de unge, som fra nedslagspunktet i uge er på kontanthjælp i minimum 6 måneder efter. På den måde bliver nogle af de unge sorteret fra, som blot er i kontanthjælpssystemet i en kortere periode, fordi de f.eks. venter på uddannelsesstart. Samme metode vil blive anvendt for de 29- årige. Tabel 2. Personer der i uge var 18 år og på kontanthjælp (i minimum 6 mdr. fra uge 30), og deres status efter 2 og 5 år, Midtjylland årige på kontanthjælp i uge Uge Uge Uge Uddannelseshjælp ikke jobparat 36,6% Beskæftiget 5,7% 15,0% Ressourceforløb 10,2% Ingen ydelse 11,0% 9,7% SU, vus, svu 8,6% 9,1% Førtidspension 2,6% 6,2% Ledighedsydelse, fleksjob 0,7% 5,1% Forrevalidering, Revalidering 3,8% 2,6% DP alm. Ledig 2,0% Øvrig 1,3% 1,5% Syge DP, barsels DP 1,3% Uddannelseshjælp alm. ledig 0,7% Kontanthjælp alm. ledig 7,9% 2,4% * Kontanthjælp ikke jobparat 92,1% 63,8% * * Efter indførelsen af kontanthjælpsreformen i januar 2014, blev store dele af kontanthjælpsmodtagerne under 30 år omvisiteret til uddannelsesparate. Kilde: Dream Mange af de unge der debuterer i kontanthjælpssystemet som 18-årige, bliver i systemet i en lang årrække. I uge var der årige der modtog kontanthjælp. Ud af dem var 453 på ydelsen i mere end 6 måneder, hvilket svar til ca. 60 pct. Ud af de 453 unge var 7,9 pct. jobparate og 92,1 pct. var ikke-jobparate. Efter 2 år er 63,8 pct. af gruppen fortsat ikke-jobparate, og kun 14,3 pct. er kommet i beskæftigelse eller uddannelse. 74,6 pct. af gruppen modtager således stadig en offentlig forsørgelsesydelse. Efter 5 år er 36,6 pct. af gruppen fortsat ikke-jobparate, og 24,1 pct. er nu kommet i enten beskæftigelse eller uddannelse. 6,2 pct. er kommet på førtidspension og 10,2 pct. er i ressourceforløb. Ud af den samlede gruppe modtager 66,2 pct. stadig en offentlig forsørgelsesydelse. Det er ligeledes interessant, at der efter 5 år, er 9,7 pct. der ikke modtager nogen form for ydelse. Det kan være unge der venter på uddannelsesstart, eller unge lever af familie og venner. 8

9 Tabel 3. Personer der i uge var 29 år og på kontanthjælp (i minimum 6 mdr. fra uge 30), og deres status efter 2 og 5 år, Midtjylland årige på kontanthjælp i uge 30 Uge 30 Uge 30 Uge Kontanthjælp ikke jobparat 87,1% 68,9% 42,1% Beskæftiget 4,5% 13,1% Ledighedsydelse, fleksjob 3,2% 9,0% Ressourceforløb 7,9% Førtidspension 6,0% 7,3% Ingen ydelse 4,5% 5,2% Kontanthjælp alm. ledig 12,9% 5,6% 4,7% SU, vus, svu 4,1% 3,0% Forrevalidering, Revalidering 2,1% 2,4% Syge DP, barsels DP 1,7% DP alm. Ledig 1,5% Voksenlærlinge, Rotationsvikar, servicejob 1,1% Øvrig 1,1% 1,1% * Efter indførelsen af kontanthjælpsreformen i januar 2014, blev store dele af kontanthjælpsmodtagerne under 30 år omvisiteret til uddannelsesparate. Kilde: Dream Over tid er de 29-årige en tungere gruppe end de 18-årige. I uge var der årige der modtog kontanthjælp. Ud af dem var 12,9 pct. jobparate og 87,1 pct. var ikke-jobparate. I 2011 var der således en lidt større andel af de 18- årige der var visiteret som ikkejobparat, end gruppen af 29-årige. Efter 2 år er 68,9 pct. af gruppen fortsat ikke-jobparate, og kun 8,6 pct. er kommet i beskæftigelse eller uddannelse. 86,9 pct. af gruppen modtager således stadig en offentlig forsørgelsesydelse. Efter 5 år er 42,1 pct. af gruppen fortsat ikke-jobparate, og 16,1 pct. er nu kommet i enten beskæftigelse eller uddannelse. 7,3 pct. er kommet på førtidspension og 7,9 pct. er i ressourceforløb. Ud af den samlede gruppe modtager 78,8 pct. stadig en offentlig forsørgelsesydelse. Sammenlignet med de 18-åriges udvikling over tid, har gruppen af 29- årige udviklet sig til en tungere ledighedsgruppe. Efter 5 år er andelen af gruppen af de 29-årige der er på en offentlig forsørgelsesydelse 12,6 procentpoint højere end hos gruppen af 18-årige. Derudover er der også 5,4 procentpoint flere blandt de 29-årige der er ikke-jobparate. Blandt gruppen af 18-årige var der efter 5 år 24,1 pct. der var kommet i beskæftigelse eller uddannelse. Hos gruppen af 29-årige var det kun 16,1 pct. Det kan være en naturlig konsekvens af, at den yngre gruppe har mere tilbøjelighed til at påbegynde en uddannelse, hvorfor der efter 5 år også er 6 procentpoint flere der har påbegyndt en uddannelse blandt gruppen af 18-årige. 9

10 Definitioner Uddannelsesydelse: Uddannelseshjælpsmodtagere er unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det vil sige unge, der ikke har gennemført en erhvervsuddannelse, en erhvervsgrunduddannelse (egu) eller en videregående uddannelse. Åbenlys uddannelsesparat: En ung, der ved den første visitationssamtale vurderes ikke at have nogen barrierer - og som derfor ikke har behov for hjælp og støtte - i forhold til at starte på en uddannelse og gennemføre denne på ordinære vilkår. Uddannelsesparat: En ung, der vurderes med den rette støtte og aktive indsats at kunne påbegynde en uddannelse inden for ca. 1 år og gennemføre denne uddannelse på ordinære vilkår. Aktivitetsparat: En ung, der ikke vurderes at være uddannelsesparat, fordi vedkommende har problemer af faglig, social og/eller helbredsmæssig karakter. Aktivitetsparate unge har behov for ekstra støtte og hjælp i længere tid end ca. 1 år, inden de kan påbegynde en uddannelse, som de kan gennemføre på almindelige vilkår. 10

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland AMK-Midt-Nord September 2016 Status på unge Midtjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun. 16.

Læs mere

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord september 2016 Status på unge RAR Nordjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun.

Læs mere

UNGE på KANTEN. Karl Schmidt AMK Midt Nord

UNGE på KANTEN. Karl Schmidt AMK Midt Nord UNGE på KANTEN Karl Schmidt AMK Midt Nord 1 2 Statsminister Lars Løkke Rasmussen: Vi har begået et kollektivt uddannelsessvigt Masser af gode viljer. Man må bare konstatere at på trods af det er det sket

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere

F A K T A A R K. Fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse Hvad sker der efter overgangen?

F A K T A A R K. Fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse Hvad sker der efter overgangen? F A K T A A R K Fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse Hvad sker der efter overgangen? 11. december 2015 J.nr. VOA/MAM/CHF Baggrund Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering laver i forskellige

Læs mere

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 20-08-2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE NOTAT Dato: 4-2-21 bskps@herning.dk Unge ledige udvikling i målgrupper med mere. ruar 21 Med følgende notat gives en status på udviklingen i gruppen af unge ledige i Herning

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. 1. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. 1. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 1. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens STRATEGISKE MÅL Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med virkning fra 1. januar

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. 2. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. 2. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 2. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens STRATEGISKE MÅL Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med virkning fra 1. januar

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. Afslutning 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. Afslutning 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET Afslutning 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens STRATEGISKE MÅL Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med virkning fra 1. januar

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp...

Læs mere

Beskæftigelsesreform. Langtidsledighed. Aktivering. Kontakt. Andel i job 3 mdr. efter nyledighed. 1. samtale inden for 1 mdr.

Beskæftigelsesreform. Langtidsledighed. Aktivering. Kontakt. Andel i job 3 mdr. efter nyledighed. 1. samtale inden for 1 mdr. Beskæftigelsesreform Andel i job 3 mdr. efter nyledighed Langtidsledighed Udvikling Kontakt 1. samtale inden for 1 mdr. 1. tilbud inden for 3/6 mdr. Aktivering I % af arbejdsstyrken Aktiveringsberørte

Læs mere

AMK-Øst August Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst August Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst August 2016 Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden August 2016 Unge på offentlig forsørgelse Jobcentrenes indsats for at få unge under 30 år væk fra offentlig forsørgelse og videre til ordinær

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Beskæftigelsesudviklingen for lønmodtagere...2 2. De unge på offentlig forsørgelse...3 3. Udviklingen i det samlede antal offentligt forsørgede....5

Læs mere

6-by barometer: Oversigt

6-by barometer: Oversigt 6-by barometer: Oversigt Barometer Resultatstatus Indsatsstatus Økonomistatus Bestand Effekt Ministerens Ministerens mål 2009 mål Aktiveringsgrad Forsørgertryk 1 16-11-2016 Kontanthjælp: Visitationskategori

Læs mere

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord 7-1-2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet,

Læs mere

Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk

Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk Nr. 20, 12. september 2014 Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling vedr. arbejdsmarkedsydelser, side 3 Nyt på Jobindsats.dk, side 5 Nøgletal, side 7 Målinger om uddannelseshjælp

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

6-by barometer: Oversigt

6-by barometer: Oversigt 6-by barometer: Oversigt Barometer Resultatstatus Bestand 1 Effekt Ministeren Ministerens smål 2009 mål Indsatsstatus Økonomistatus Aktiverings -grad Forsørgertr yk Kontanthjælp: Visitationskategori -

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

AMK-Øst 23. maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland

AMK-Øst 23. maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland AMK-Øst 23. maj 2016 Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland Maj 2016 Ikke arbejdsmarkedsparate Ikke arbejdsmarkedsparate anvendes her som betegnelse for borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

Effektrapport pr. april Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet

Effektrapport pr. april Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Effektrapport pr. april 2017 Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet INDHOLD OVERBLIK Side 03 INDLEDNING Side 06 ALLE YDELSER Side 07 KONTANT- OG UDDANNELSESHJÆLP Side 08 A-DAGPENGE Side 11 LANGTIDSLEDIGE

Læs mere

Bilag 1 - Opfølgning på ungeindsatsen

Bilag 1 - Opfølgning på ungeindsatsen 7. januar 2015 Sagsbeh: ShRa & ToNi Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Budget og analyse Bilag 1 - Opfølgning på ungeindsatsen Bilaget er overordnet inddelt i tre hovedspor. Første og anden del

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Kommunenotat Rebild 2015

Kommunenotat Rebild 2015 Kommunenotat Rebild 215 Befolkning og arbejdsmarked Rebild Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden steg.

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 21-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Social og Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 2016

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 2016 RESULTATRAPPORT FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 216 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene.

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene. Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 26.10.2015 Benchmarking mål for beskæftigelsesområdet 2016 - Opdatering til Udvalg for Beskæftigelse november 2015. - Opdaterede

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Kommunenotat. Horsens Kommune

Kommunenotat. Horsens Kommune Kommunenotat Kommune 215 Kommunenotat - Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord. 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig

Læs mere

Spørgsmål 1 Hvor mange personer har kommunens jobcentre formidlet ordinært arbejde til i hvert af kvartalerne i 2015 og 2016?

Spørgsmål 1 Hvor mange personer har kommunens jobcentre formidlet ordinært arbejde til i hvert af kvartalerne i 2015 og 2016? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Jakob Næsager, MB E-mail: Jakob_naesager@br.kk.dk Kære Jakob Næsager 03-05-2017 Sagsnr. 2017-0124645 Dokumentnr. 2017-0124645-15

Læs mere

AMK-Øst Maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden

AMK-Øst Maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden AMK-Øst Maj 2016 Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden Maj 2016 Ikke arbejdsmarkedsparate Ikke arbejdsmarkedsparate anvendes her som betegnelse for borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2014

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2014 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Kommunenotat. Skanderborg Kommune

Kommunenotat. Skanderborg Kommune Kommunenotat Skanderborg Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Skanderborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Kommunenotat. Lemvig Kommune

Kommunenotat. Lemvig Kommune Kommunenotat Lemvig Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Lemvig Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Kommunenotat. Norddjurs Kommune

Kommunenotat. Norddjurs Kommune Kommunenotat Norddjurs Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Norddjurs Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Kommunenotat. Aarhus Kommune

Kommunenotat. Aarhus Kommune Kommunenotat Aarhus Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Aarhus Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Kommunenotat. Hjørring

Kommunenotat. Hjørring Kommunenotat Hjørring 215 Befolkning og arbejdsmarked Hjørring Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

RESULTATRAPPORT 3.KVARTAL 2017 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 18.DECEMBER 2017

RESULTATRAPPORT 3.KVARTAL 2017 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 18.DECEMBER 2017 .KVARTAL 7 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D..DECEMBER 7 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur : Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen Figur a: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsløshedsforsikrede, akademikere Figur b: Dagpengemodtagere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Kommunenotat. Brønderslev

Kommunenotat. Brønderslev Kommunenotat Brønderslev 215 Befolkning og arbejdsmarked Brønderslev Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Kvartalsstatistik Den 12. august 2015 Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik

Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik N o t a t April 2017 Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik Indledning Dette notat indgår i analysematerialet vedrørende forenkling af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret - januar 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Resultatrevision for 2014

Resultatrevision for 2014 1 of 15 1. Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen giver en status over

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

Kommunenotat. Struer Kommune

Kommunenotat. Struer Kommune Kommunenotat Struer Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Struer Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

RESULTATRAPPORT 2.KVARTAL 2017 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 25. SEPTEMBER 2017

RESULTATRAPPORT 2.KVARTAL 2017 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 25. SEPTEMBER 2017 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 5. SEPTEMBER 17 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur a: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsløshedsforsikrede, akademikere Figur b: Dagpengemodtagere

Læs mere

Resultatrapport 2/2017

Resultatrapport 2/2017 November 2017 Resultatrapport 2/2017 Halvårlig opfølgning på ungeindsatsen Hermed følger den anden af de halvårlige resultatrapporter for Frederiksberg Kommunes ungeindsats for året 2017. Resultatrapporterne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014 d. 28.8.214 Kontanthjælpsreform Ledigheden er faldet fra 213 til 214. Dette skyldes bl.a. at færre bliver kategorisereret som arbejdsmarkedsparate og flere som ikke-arbejdsmarkedsparate under den nye kontanthjælpsreform.

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 09-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Kommunenotat. Thisted

Kommunenotat. Thisted Kommunenotat Thisted 215 Befolkning og arbejdsmarked Thisted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 3/2014 Indledende kommentarer Hermed følger den tredje resultatrapport for effektstyring på

Læs mere

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Kommunenotat. Viborg Kommune

Kommunenotat. Viborg Kommune Kommunenotat Viborg Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Viborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal 2017

Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal 2017 Vedrørende Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgsmøde Dato: 1.6. Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper fordelt på følgende områder: Sygedagpenge/jobafklaringsforløb

Læs mere

Ledelsesinformation, november 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, november 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, oktober... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, oktober... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks 100,

Læs mere

LEDELSESINFORMATION BESKÆFTIGELSES OG INTEGRATIONSUDVALGET

LEDELSESINFORMATION BESKÆFTIGELSES OG INTEGRATIONSUDVALGET LEDELSESINFORMATION BESKÆFTIGELSES OG INTEGRATIONSUDVALGET Pr. 31-08-2015 1. Økonomisk oversigt Tabel 1.1 Forbrugsoversigt på forsørgelsesområdet Beløb i 1.000 kr. Korrigeret budget 2015 Forbrug 31-08-2015

Læs mere

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013 From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 213 Til Jobcenter Hermed fremsendes Beskæftigelsesregion opfølgningsrapport til Job- og Arbejdsmarkedsudvalget og det Lokale

Læs mere

Kommunenotat. Frederikshavn

Kommunenotat. Frederikshavn Kommunenotat Frederikshavn 215 Befolkning og arbejdsmarked Frederikshavn Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og

Læs mere

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse.

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse. N O T A T Kontanthjælpsreformen Status august 2016 28. oktober 2016 Mål Kontanthjælpsreformen bygger på følgende centrale intentioner: Færre personer på kontanthjælp og uddannelseshjælp. Kontanthjælp må

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere