EFCA CA FGIII 1602 DIREKTIONSASSISTENT. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EFCA CA FGIII 1602 DIREKTIONSASSISTENT. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling."

Transkript

1 ANSÆTTELSE EU-FISKERIKONTROLAGENTURET EFCA ER ET EU-ORGAN, SOM BLEV OPRETTET I 2005, OG SOM SKAL TILRETTELÆGGE DEN OPERATIVE KOORDINERING AF MEDLEMSSTATERNES FISKERIKONTROL OG -INSPEKTION OG BISTÅ DEM MED AT SAMARBEJDE MED HENBLIK PÅ AT OVERHOLDE BESTEMMELSERNE I DEN FÆLLES FISKERIPOLITIK FOR DERIGENNEM AT SIKRE DISSES EFFEKTIVE OG ENSARTEDE ANVENDELSE. Agenturet følger den personalepolitik, der er fastsat i personalevedtægten for EU's institutioner og organer. Ansøgere, der har bestået udvælgelsesprøven, vil blive tilbudt en stilling på grundlag af denne personalevedtægt. EFCA gennemfører udvælgelsesprocedurer med henblik på at oprette en reserveliste på højst 12 ansøgere til følgende stilling: EFCA CA FGIII 1602 DIREKTIONSASSISTENT Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling. Ansøgerne ansættes på betingelse af, at de er i besiddelse af deres borgerlige rettigheder. Ansøgerne skal have opfyldt deres forpligtelser i henhold til gældende lov om værnepligt og opfylde de vandelskrav, der stilles for at bestride det pågældende hverv. EFCA har en ansættelsesproces, der er uafhængig af og adskilt fra andre EU-institutioner eller - agenturer. I forbindelse med ansættelser behandler EFCA kun ansøgninger til stillinger, der har været opslået, hvilket betyder, at uopfordrede ansøgninger ikke kommer i betragtning. Formålet hermed er at sikre lige behandling af ansøgerne. Hvis en ansøger mener, at han/hun er blevet tilsidesat ved en bestemt afgørelse, kan vedkommende indgive en klage til EFCA's administrerende direktør i henhold til artikel 90, stk. 2, i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. 1. Ansættelsesvilkår De ansøgere, der har bestået en udvælgelsesprøve, vil blive udnævnt til kontraktansatte i EFCA, jf. artikel 3a, i afsnit I, i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. De skal overholde forpligtelserne i personalevedtægten, herunder bestemmelserne om interessekonflikter. Ansøgere, der har bestået udvælgelsesprøven, vil blive ansat i den lønklasse, der er nævnt i overskriften på den tilbudte stilling, eller i givet fald beholde lønklassen i henhold til en eksisterende kontrakt. 1

2 Ansættelsesproceduren følger EU-institutionernes og -organernes regler og praksis, og ansøgere, der har bestået udvælgelsesprøven, tilbydes en kontrakt som kontraktansat. Kontrakten kan forlænges. Tjenestestedet er Vigo, Spanien. 2. Almindelige betingelser for ansøgninger For at ansøgeren kan anses for kvalificeret, skal en række formelle krav være opfyldt. Disse krav er som følger: A. Betingelser Statsborgerskab i en af Den Europæiske Unions medlemsstater eller Island eller Norge. Besiddelse af borgerlige rettigheder. Opfyldelse af forpligtelser i henhold til gældende lov om værnepligt. Opfyldelse af de vandelskrav, der stilles for at udføre den stilling, der søges om. Indgivelse af en fuldstændig ansøgning for hver stilling, der søges om. Ansøgerne kan ansøge på et hvilket som helst af Den Europæiske Unions officielle sprog, men det ville være hensigtsmæssigt at ansøge på engelsk for at fremme udvælgelsesprocessen, da EFCA anvender engelsk som arbejdssprog. Ansøgerne anmodes dog også om at anføre deres uddannelsesmæssige kvalifikationer og tidligere stillinger på modersmålet. EFCA fører en aktiv ligestillingspolitik og accepterer ansøgninger uden forskelsbehandling på grund af alder, race, politisk og/eller religiøs overbevisning, køn eller seksuel orientering, civilstand og/eller familiemæssige forhold og uanset handicap af enhver art. Hvis du indkaldes til en samtale, vil du blive bedt om at fremlægge dokumentation for de oplysninger, du har anført i din ansøgning. B. Indgivelse af ansøgninger Hver ansøgning skal indeholde følgende dokumenter: 1. et detaljeret curriculum vitae i europæisk format (der kan hentes på følgende adresse: 2. en behørigt udfyldt og underskrevet tro- og love-erklæring ( ~87 Kb), (LINK på internettet) 3. selve ansøgningen på højst to sider, herunder en klar angivelse af den stilling, du søger, og din adresse til brug for korrespondance og indkaldelse til samtale. Disse tre dokumenter skal sendes pr. til: I emnelinjen bedes dit efternavn angivet efterfulgt af stillingsreferencen: EFTERNAVN EFCA-CA-XXX-XXXX Bemærk, at kun fuldstændige ansøgninger, der indeholder ovennævnte krævede dokumenter og oplysninger, vil blive taget i betragtning. Fristen for at indgive din ansøgning er: DEN 10. JUNI 2016 (24:00) CET 2

3 3. Udvælgelsesprocedure A. Udvælgelse Der nedsættes en udvælgelseskomité i forbindelse med udvælgelsesproceduren. Fortrolighedsprincippet er fastsat i artikel 6 i bilag III til personalevedtægten, hvori det hedder, at udvælgelseskomitéens arbejde er fortroligt med henblik på at garantere lige behandling af ansøgerne og upartiskhed i forbindelse med udvælgelseskomitéens arbejde. Ansøgerne underrettes om udvælgelseskomitéens sammensætning. Ansøgerne må hverken direkte eller indirekte tage personlig kontakt til medlemmerne af udvælgelseskomitéen i forbindelse med udvælgelsesprøven. Enhver overtrædelse af denne regel medfører udelukkelse fra udvælgelsesproceduren. Hvis udvælgelseskomitéen på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af proceduren opdager, at ansøgeren ikke opfylder en eller flere af de generelle eller særlige betingelser for adgang til udvælgelsesproceduren, eller at oplysningerne på ansøgningsformularen ikke stemmer overens med bilagene, vil ansøgeren blive udelukket. Udvælgelseskomitéen træffer afgørelse om de ansøgere, der får adgang til udvælgelsesproceduren, i overensstemmelse med de krav, der er anført i denne meddelelse. Ansøgningerne fra de kvalificerede ansøgere gennemgås. Udvælgelseskomitéen træffer afgørelse om de ansøgere, der skal indkaldes til samtale. Kun udvalgte ansøgere vil blive kontaktet. De ansøgere, der indkaldes til samtale, vil blive anmodet om at deltage i en skriftlig prøve, der som minimum indebærer en anonym kvalificerende del, en del, der sigter mod at vurdere de særlige kvalifikationer, som kræves for stillingen, og en del, der har til formål at vurdere de generelle kvalifikationer, som kræves for midlertidigt ansatte ved Den Europæiske Union generelt. Disse dele kan samles i en eller flere dele. Efter samtalerne vil der blive opstillet en reserveliste over egnede ansøgere. B. Reserveliste og ansættelse Hver enkelt ansøger, der har været indkaldt til samtale, vil pr. brev blive underrettet om, hvorvidt han/hun er blevet optaget på reservelisten. Reservelisten gælder i op til to år fra datoen for det brev, hvori ansøgeren blev underrettet, og kan forlænges. Derfor kan ansøgere, hvis navn er opført på en reserveliste, blive tilbudt en kontrakt i denne periode. Ansøgere bør bemærke, at opførelse på reservelisten ikke er en garanti for ansættelse. Ansættelsesproceduren er som følger: Når og hvis der bliver midler til rådighed, vil ansøgere, der står på reservelisten, komme i betragtning til en eventuel ansættelse. Hvis der udfærdiges et skriftligt tilbud om ansættelse, skal ansøgeren gennemgå en obligatorisk lægeundersøgelse for at godtgøre, at han/hun rent fysisk er i stand til at varetage den pågældende stilling, og ansøgeren skal fremlægge alle relevante dokumenter (originaler eller bekræftede kopier). EFCA beskæftiger ansatte i overensstemmelse med ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige ansatte. Udvalgte ansøgere vil blive tilbudt en tidsbegrænset kontrakt med mulighed for forlængelse. Udvalgte ansøgere, som ansættes, gennemgår en indledende prøvetid på ni måneder. C. Løn og sociale ydelser Ansattes løn består af en grundløn, korrigeret med en justeringskoefficient i forhold til leveomkostningerne i Vigo, og af supplerende tillæg og fradrag. Der er en grundlønstabel for hver ansættelsesgruppe, som er opdelt i en række lønklasser og løntrin. Ansatte kan stige til det næste løntrin hvert andet år. Kontraktansatte ved EFCA udnævnes i den ansættelsesgruppe, der er fastsat i meddelelsen om den udvælgelsesprocedure, som de har bestået. Den månedlige startløn i den laveste lønklasse i ansættelsesgruppe III er 2 536,18 (tallene, som er i euro, gælder pr. 1. januar 2016 og omfatter ikke tillæg). En kontraktansat ansættes på det første løntrin i lønklassen. For klassificeringen i lønklasse 3

4 tages der hensyn til behørigt dokumenteret erhvervsmæssig aktivitet i tilknytning til et af EFCA's aktivitetsområder. En given periode kan kun medregnes én gang. Tillæg: Ud over grundlønnen kan ansatte være berettiget til forskellige tillæg, navnlig et udlandstillæg eller særligt udlandstillæg (afhængigt af, om ansøgeren har forladt sin medlemsstat for at tiltræde en stilling ved EFCA) og familietillæg (afhængigt af personlige forhold) i form af husstandstillæg, børnetilskud, førskoletillæg, uddannelsestillæg. Fradrag: De ansatte betaler skat til EU i form af kildeskat. Lønnen er fritaget for national beskatning, og de ansatte bidrager til EU's socialsikringssystem og pensionsordning. Under visse omstændigheder, navnlig når ansatte er forpligtet til at skifte bopæl i forbindelse med tiltrædelse af stillingen, kan EFCA også refundere forskellige udgifter i forbindelse med ansættelsen, navnlig flytteudgifter. Yderligere oplysninger findes på EFCA's websted. Endvidere giver følgende link dig adgang til oplysninger om EU-forvaltningen og personalevedtægten: Vigtigt: Bemærk, at et bindende tilsagn kun kan gives efter en kontrol af alle betingelser, og at det vil have form af en kontrakt underskrevet af den administrerende direktør. Bemærk, at det kan tage nogen tid, før udvælgelsesprocessen er afsluttet, og at der ikke vil blive offentliggjort oplysninger i denne periode. Når en udvælgelsesproces er afsluttet, vil dens status blive vist på EFCA's websted ( D. Databeskyttelse Bemærk oplysningerne om databeskyttelse til ansøgerne i EFCA's ansættelsesprocedurer. 4. Særlige krav og detaljer vedrørende de tilbudte stillinger Stillingsbeskrivelse Overordnet formål: At bidrage til arbejdet i en enhed og/eller sektion, sikre tjenesternes funktion og en hensigtsmæssig anvendelse af ressourcerne og derved bidrage til EFCA's generelle mål. Vigtigste funktioner og opgaver Den ansatte vil udføre forvaltningsopgaver, herunder udfærdigelse, regnskab, administrativ, operationel og/eller finansiel støtte og andre tilsvarende opgaver og i givet fald fortolkning af gældende regler og generelle instrukser, vurdering af de krav, der skal opfyldes, og forslag til foranstaltninger, der skal træffes. Under tilsyn af midlertidigt ansatte og i overensstemmelse med den tjeneste, som den ansatte vil blive tilknyttet, vil vedkommende være ansvarlig for bl.a. at deltage i administrative, operationelle og/eller finansielle procedurer for en given forretningsenhed på grundlag af de fastsatte mål og til støtte for den tekniske, juridiske og finansielle sammenhæng i aktiviteterne følge op på procedurer (inden for drift, økonomi, indkøb, logistik eller HR) og fremskynde flowet af arbejdsdokumenter i samarbejde med andre ansatte og enheder, der er involveret bistå i forbindelse med projekter, udarbejde krav i forbindelse med kontrakter, fungere som operationel og/eller finansiel initieringsansvarlig i finansielle transaktioner eller udføre andre opgaver og kontroller 4

5 udføre databehandling og -analyse, fastlægge og overvåge statistikker, sammenstille støttedokumenter og oplysninger, foretage periodisk gennemgang og vurdering af dokumenter, udvikle rutiner på grundlag af god praksis bistå lederen med at koordinere aktiviteterne på baggrund af arbejdsprogrammet og en enheds mål, dagsordensstyring og tilrettelæggelse af mødesteder og tjenesterejser oprette, formatere og revidere udkast til dokumenter, planer, rapporter, uofficielle oversættelser eller præsentationer, herunder arkivering og opdatering af intranet- /internetindhold midlertidigt overtage andre medarbejderes funktioner i forbindelse med fravær. Krav til kvalifikationer og erfaring A. Kvalifikationskriterier En videregående uddannelse attesteret ved et eksamensbevis eller en uddannelse på gymnasieniveau attesteret ved et eksamensbevis, der giver adgang til videregående uddannelse, og tre års relevant erhvervserfaring. Meget god beherskelse af engelsk og et tilfredsstillende kendskab til mindst ét andet officielt EU-sprog. B. Udvælgelseskriterier Væsentlige Faglige kompetencer Mindst fire års erhvervserfaring med operationelle eller horisontale støttetjenester inden for de vigtigste funktioners og opgavers rammer. Mindst to års erfaring med at arbejde på internationalt plan. Avanceret evne til at anvende ikt-applikationer (kontor-, database- og workflowapplikationer). Evne til at sikre en effektiv dokument- og registerhåndtering. Færdigheder inden for redigering, formatering, beregning og præsentation. Forståelse af EU's reguleringsrammer. Personlige kvaliteter Fordelagtige Evne til at tilpasse sig ændrede opgaver og krav. Særdeles gode organisatoriske færdigheder og evne til at prioritere. Høj grad af integritet og evne til at overholde principperne om gennemsigtighed og fortrolighed. Konstruktiv, positiv og udpræget serviceorienteret holdning. Udpræget initiativ og ansvarsfølelse i forhold til de tildelte arbejdsområder. Evne til at arbejde effektivt i et multikulturelt og multiprofessionelt team. Omhyggelig og detaljeorienteret. Evne til at kommunikere klart og præcist. Arbejdserfaring inden for EU's offentlige administration. Kendskab til et tredje EU-sprog. 5

EFCA TA AD PROJEKTLEDER PÅ OMRÅDET FOR CHARTRING AF KAPACITETER

EFCA TA AD PROJEKTLEDER PÅ OMRÅDET FOR CHARTRING AF KAPACITETER ANSÆTTELSE EU-FISKERIKONTROLAGENTURET EFCA ER ET EU-ORGAN, SOM BLEV OPRETTET I 2005, OG SOM SKAL TILRETTELÆGGE DEN OPERATIVE KOORDINERING AF MEDLEMSSTATERNES FISKERIKONTROL OG -INSPEKTION OG BISTÅ DEM

Læs mere

EFCA TA AD DATAANALYTIKER. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling.

EFCA TA AD DATAANALYTIKER. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling. ANSÆTTELSE EU-FISKERIKONTROLAGENTURET EFCA ER ET EU-ORGAN, SOM BLEV OPRETTET I 2005, OG SOM SKAL TILRETTELÆGGE DEN OPERATIVE KOORDINERING AF MEDLEMSSTATERNES FISKERIKONTROL OG -INSPEKTION OG BISTÅ DEM

Læs mere

EFCA TA AD REGNSKABSFØRER. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling.

EFCA TA AD REGNSKABSFØRER. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling. ANSÆTTELSE EU-FISKERIKONTROLAGENTURET EFCA ER ET EU-ORGAN, SOM BLEV OPRETTET I 2005, OG SOM SKAL TILRETTELÆGGE DEN OPERATIVE KOORDINERING AF MEDLEMSSTATERNES FISKERIKONTROL OG -INSPEKTION OG BISTÅ DEM

Læs mere

EFCA TA AST KOORDINATOR FOR KONTROLOPERATIONER

EFCA TA AST KOORDINATOR FOR KONTROLOPERATIONER ANSÆTTELSE EU-FISKERIKONTROLAGENTURET EFCA ER ET EU-ORGAN, SOM BLEV OPRETTET I 2005, OG SOM SKAL TILRETTELÆGGE DEN OPERATIVE KOORDINERING AF MEDLEMSSTATERNES FISKERIKONTROL OG -INSPEKTION OG BISTÅ DEM

Læs mere

(ECDC/AD/2016/SRS-SEVPD)

(ECDC/AD/2016/SRS-SEVPD) Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme Ledig stilling som seniorekspert i i støtteenheden for overvågning og reaktion (ECDC/AD/2016/SRS-SEVPD) Interesserede opfordres til at

Læs mere

(ECDC/AD/2015/SRS-GLGS)

(ECDC/AD/2015/SRS-GLGS) Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme Ledig stilling som seniorekspert inden for generel overvågning / gruppeleder for generel overvågning i støtteenheden for overvågning og

Læs mere

(ECDC/AD/2016/SRS-HEP)

(ECDC/AD/2016/SRS-HEP) Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme Ledig stilling som seniorekspert i hepatitis i støtteenheden for overvågning og reaktion (ECDC/AD/2016/SRS-HEP) Interesserede opfordres

Læs mere

(ECDC/AD/2015/SRS-GLSDS)

(ECDC/AD/2015/SRS-GLSDS) Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme Ledig stilling som seniorekspert inden for datastyring / gruppeleder for overvågningsdatatjenester i støtteenheden for overvågning og reaktion

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

Ledig stilling som leder af Enheden for Planlægning og Evaluering (midlertidigt ansat, AD 10) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

Ledig stilling som leder af Enheden for Planlægning og Evaluering (midlertidigt ansat, AD 10) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) Ledig stilling som leder af Enheden for Planlægning og Evaluering (midlertidigt ansat, AD 10) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/013 Offentliggørelse Stillingsbetegnelse Ekstern

Læs mere

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. Juridisk specialist (M/K)

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. Juridisk specialist (M/K) STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE Stillingsbetegnelse Ansættelsesgruppe/lønklasse AD 6 Kontrakttype Reference Ansøgningsfrist Tjenestested Juridisk specialist (M/K) Midlertidigt

Læs mere

MEDDELELSE OM LEDIG STILLING ECA/2015/JUR. 2 stillinger som jurist - lønklasse AD 8 - AD 9 Den Juridiske Tjeneste - Formandens kontor

MEDDELELSE OM LEDIG STILLING ECA/2015/JUR. 2 stillinger som jurist - lønklasse AD 8 - AD 9 Den Juridiske Tjeneste - Formandens kontor Menneskelige ressourcer Ansættelse og karriereudvikling MEDDELELSE OM LEDIG STILLING ECA/2015/JUR 2 stillinger som jurist - lønklasse AD 8 - AD 9 Den Juridiske Tjeneste - Formandens kontor HVEM ER VI?

Læs mere

Ledig stilling som leder af Enheden for Operationer (midlertidigt ansat, AD 10) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.

Ledig stilling som leder af Enheden for Operationer (midlertidigt ansat, AD 10) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF. Ledig stilling som leder af Enheden for Operationer (midlertidigt ansat, AD 10) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/001 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern Leder af Enheden

Læs mere

Ledig stilling som HR-assistent (kontraktansat, FG III) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/CA/003

Ledig stilling som HR-assistent (kontraktansat, FG III) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/CA/003 Ledig stilling som HR-assistent (kontraktansat, FG III) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/CA/003 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern HR-assistent 1. HVEM ER VI? Det Europæiske

Læs mere

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REGIONSUDVALGET

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REGIONSUDVALGET 18.6.2013 DA Den Europæiske Unions Tidende C 172 A/1 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REGIONSUDVALGET STILLINGSOPSLAG CDR/AD 14/ 13BIS /13 vedrørende stillingen som DIREKTØR (M/K) i Direktoratet

Læs mere

REKRUTTERING TIL STILLING SOM MEDARBEJDER I PERSONALEAFDELINGEN (FGIII) I DET EUROPÆISKE ARBEJDSMILJØAGENTUR (EU-OSHA)

REKRUTTERING TIL STILLING SOM MEDARBEJDER I PERSONALEAFDELINGEN (FGIII) I DET EUROPÆISKE ARBEJDSMILJØAGENTUR (EU-OSHA) REKRUTTERING TIL STILLING SOM MEDARBEJDER I PERSONALEAFDELINGEN (FGIII) I DET EUROPÆISKE ARBEJDSMILJØAGENTUR (EU-OSHA) Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) er et decentralt EU-agentur, der blev

Læs mere

Frist for indgivelse af ansøgninger: 16/01/ Ledig stilling: Midlertidigt personale AD8-AD9. 2. Arbejdsopgaver:

Frist for indgivelse af ansøgninger: 16/01/ Ledig stilling: Midlertidigt personale AD8-AD9. 2. Arbejdsopgaver: STILLINGSOPSLAG nr. AD/T/01/16 vedrørende EN stilling som ADMINISTRATOR (M/K) i sekretariatet for Gruppe I (Arbejdsgivergruppen) i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) Offentliggørelse i

Læs mere

Ledig stilling som medarbejder med ansvar for operationer - ekstern dimension (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

Ledig stilling som medarbejder med ansvar for operationer - ekstern dimension (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) Ledig stilling som medarbejder med ansvar for operationer - ekstern dimension (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/004 Offentliggørelse Ekstern Funktionsbetegnelse

Læs mere

Ledig stilling som Field Officer (midlertidigt ansat, AD 6) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/015

Ledig stilling som Field Officer (midlertidigt ansat, AD 6) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/015 Ledig stilling som Field Officer (midlertidigt ansat, AD 6) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/015 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern Field Officer 1. HVEM ER VI? Det

Læs mere

Ledig stilling som asylstøttemedarbejder Dublin (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.

Ledig stilling som asylstøttemedarbejder Dublin (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF. Ledig stilling som asylstøttemedarbejder Dublin (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/035 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern Asylstøttemedarbejder

Læs mere

Ledig stilling som leder af Afdelingen for operationer (DOP) (midlertidigt ansat, AD 12) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

Ledig stilling som leder af Afdelingen for operationer (DOP) (midlertidigt ansat, AD 12) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) Ledig stilling som leder af Afdelingen for operationer (DOP) (midlertidigt ansat, AD 12) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/009 Offentliggørelse Stillingsbetegnelse Ekstern Leder

Læs mere

Ledig stilling som leder af Enheden for Planlægning og Evaluering (midlertidigt ansat, AD 10) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

Ledig stilling som leder af Enheden for Planlægning og Evaluering (midlertidigt ansat, AD 10) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) Ledig stilling som leder af Enheden for Planlægning og Evaluering (midlertidigt ansat, AD 10) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/005 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern

Læs mere

REKRUTTERING TIL STILLING SOM FINANSANSVARLIG OG INTERN KONTROLLØR (FGIII) I DET EUROPÆISKE ARBEJDSMILJØAGENTUR (EU- OSHA)

REKRUTTERING TIL STILLING SOM FINANSANSVARLIG OG INTERN KONTROLLØR (FGIII) I DET EUROPÆISKE ARBEJDSMILJØAGENTUR (EU- OSHA) REKRUTTERING TIL STILLING SOM FINANSANSVARLIG OG INTERN KONTROLLØR (FGIII) I DET EUROPÆISKE ARBEJDSMILJØAGENTUR (EU- OSHA) Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) er et decentralt EU-agentur, der

Læs mere

REKRUTTERING TIL DET EUROPÆISKE ARBEJDSMILJØAGENTUR (EU-OSHA) - CHEF FOR PERSONALEAFDELINGEN (AD 7)

REKRUTTERING TIL DET EUROPÆISKE ARBEJDSMILJØAGENTUR (EU-OSHA) - CHEF FOR PERSONALEAFDELINGEN (AD 7) REKRUTTERING TIL DET EUROPÆISKE ARBEJDSMILJØAGENTUR (EU-OSHA) - CHEF FOR PERSONALEAFDELINGEN (AD 7) Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) er et decentralt EU-agentur, der blev oprettet i 1996 og

Læs mere

Ledig stilling som leder af sektionen for løn og rettigheder (midlertidigt ansat, AD 8) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

Ledig stilling som leder af sektionen for løn og rettigheder (midlertidigt ansat, AD 8) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) Ledig stilling som leder af sektionen for løn og rettigheder (midlertidigt ansat, AD 8) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/031 Offentliggørelse Stillingsbetegnelse Ekstern Leder

Læs mere

Ledig stilling som regnskabsfører (midlertidigt ansat, AD 7) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/007

Ledig stilling som regnskabsfører (midlertidigt ansat, AD 7) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/007 Ledig stilling som regnskabsfører (midlertidigt ansat, AD 7) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/007 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern Regnskabsfører 1. HVEM ER VI? Det

Læs mere

Ledig stilling som administrativ assistent (kontraktansat, FG III) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/CA/003

Ledig stilling som administrativ assistent (kontraktansat, FG III) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/CA/003 Ledig stilling som administrativ assistent (kontraktansat, FG III) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/CA/003 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern Administrativ assistent 1.

Læs mere

Ledig stilling som støttemedarbejder for den administrerende direktør (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

Ledig stilling som støttemedarbejder for den administrerende direktør (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) Ledig stilling som støttemedarbejder for den administrerende direktør (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/033 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern

Læs mere

EFCA CA FGIV 1701 PROJEKTMEDARBEJDER. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling.

EFCA CA FGIV 1701 PROJEKTMEDARBEJDER. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling. ANSÆTTELSE EU-FISKERIKONTROLAGENTURET EFCA ER ET EU-ORGAN, SOM BLEV OPRETTET I 2005, OG SOM SKAL TILRETTELÆGGE DEN OPERATIVE KOORDINERING AF MEDLEMSSTATERNES FISKERIKONTROL OG -INSPEKTION OG BISTÅ DEM

Læs mere

Ledig stilling som leder af Afdelingen for operationer (DOP) (midlertidigt ansat, AD 12) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

Ledig stilling som leder af Afdelingen for operationer (DOP) (midlertidigt ansat, AD 12) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) Ledig stilling som leder af Afdelingen for operationer (DOP) (midlertidigt ansat, AD 12) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/026 Offentliggørelse Stillingsbetegnelse Ekstern Leder

Læs mere

Ledig stilling som leder af Enheden for kommunikation og interessenter (midlertidigt ansat, AD 10) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

Ledig stilling som leder af Enheden for kommunikation og interessenter (midlertidigt ansat, AD 10) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) Ledig stilling som leder af Enheden for kommunikation og interessenter (midlertidigt ansat, AD 10) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/025 Offentliggørelse Stillingsbetegnelse interessenter

Læs mere

DET EUROPÆISKE LÆGEMIDDELAGENTUR

DET EUROPÆISKE LÆGEMIDDELAGENTUR DET EUROPÆISKE LÆGEMIDDELAGENTUR Løbende indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende kontraktansættelse med henblik på midlertidige opgaver (London) Agenturet har ansvaret for at koordinere vurderingen

Læs mere

Ledig stilling som kommunikationsmedarbejder (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.

Ledig stilling som kommunikationsmedarbejder (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF. Ledig stilling som kommunikationsmedarbejder (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/003 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern Kommunikationsmedarbejder

Læs mere

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. Stedfortrædende projektleder (M/K)

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. Stedfortrædende projektleder (M/K) STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE Stillingsbetegnelse Ansættelsesgruppe/lønklasse AD 6 Kontrakttype Reference Ansøgningsfrist Stedfortrædende projektleder (M/K) Midlertidigt

Læs mere

Ledig stilling som leder af enheden for menneskelige ressourcer (midlertidigt ansat, AD 10) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

Ledig stilling som leder af enheden for menneskelige ressourcer (midlertidigt ansat, AD 10) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) Ledig stilling som leder af enheden for menneskelige ressourcer (midlertidigt ansat, AD 10) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/016 Offentliggørelse Ekstern Funktionsbetegnelse

Læs mere

Ledig stilling som kommunikationsassistent (kontraktansat, FG III) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/CA/009

Ledig stilling som kommunikationsassistent (kontraktansat, FG III) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/CA/009 Ledig stilling som kommunikationsassistent (kontraktansat, FG III) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/CA/009 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern Kommunikationsassistent 1.

Læs mere

Ledig stilling som leder af IKT-afdelingen Projekter og kontrakter (midlertidigt ansat, AD 8) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

Ledig stilling som leder af IKT-afdelingen Projekter og kontrakter (midlertidigt ansat, AD 8) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) Ledig stilling som leder af IKT-afdelingen Projekter og kontrakter (midlertidigt ansat, AD 8) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/020 Offentliggørelse Stillingsbetegnelse Ekstern

Læs mere

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REGIONSUDVALGET

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REGIONSUDVALGET 9.7.2013 DA Den Europæiske Unions Tidende C 196 A/1 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REGIONSUDVALGET STILLINGSOPSLAG nr. CDR/SG/AD16/15/13 vedrørende stillingen som GENERALSEKRETÆR (M/K)

Læs mere

Ledig stilling som projektkoordinator (kontraktansat, FG IV) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/CA/004

Ledig stilling som projektkoordinator (kontraktansat, FG IV) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/CA/004 Ledig stilling som projektkoordinator (kontraktansat, FG IV) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/CA/004 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern Projektkoordinator 1. HVEM ER VI?

Læs mere

Ledig stilling som databeskyttelsesansvarlig (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.

Ledig stilling som databeskyttelsesansvarlig (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF. Ledig stilling som databeskyttelsesansvarlig (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/018 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern Databeskyttelsesansvarlig

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) KONTORCHEF (AD 9) Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark (København) (m/k)

BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) KONTORCHEF (AD 9) Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark (København) (m/k) 12.4.2011 DA Den Europæiske Unions Tidende C 114 A/3 BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) Europa-Parlamentet gennemfører en udvælgelsesprocedure på grundlag af kvalifikationsbeviser

Læs mere

Ledig stilling som logistikmedarbejder (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/008

Ledig stilling som logistikmedarbejder (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/008 Ledig stilling som logistikmedarbejder (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/008 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern Logistikmedarbejder 1. HVEM

Læs mere

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. Finansiel assistent (M/F) kl , lokal tid i Alicante (CET)

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. Finansiel assistent (M/F) kl , lokal tid i Alicante (CET) STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE Stillingsbetegnelse Ansættelsesgruppe/lønklasse AST 3 Kontrakttype Reference Ansøgningsfrist Tjenestested Finansiel assistent (M/F) Midlertidigt

Læs mere

Frist for indgivelse af ansøgninger: 20/03/2017 kl Ledig stilling: Midlertidigt ansat AD11 - AD Arbejdsopgaver:

Frist for indgivelse af ansøgninger: 20/03/2017 kl Ledig stilling: Midlertidigt ansat AD11 - AD Arbejdsopgaver: STILLINGSOPSLAG nr. AD/T/01/17 vedrørende EN stilling som KONTORCHEF (M/K) i sekretariatet for Gruppe I (Arbejdsgivergruppen) i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) Offentliggørelse i henhold

Læs mere

Ledig stilling som kommunikationsmedarbejder (kontraktansat, FG IV) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.

Ledig stilling som kommunikationsmedarbejder (kontraktansat, FG IV) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF. Ledig stilling som kommunikationsmedarbejder (kontraktansat, FG IV) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/CA/011 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern Kommunikationsmedarbejder

Læs mere

Ledig stilling som ledende planlægningsmedarbejder (AD 7) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/007

Ledig stilling som ledende planlægningsmedarbejder (AD 7) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/007 Ledig stilling som ledende planlægningsmedarbejder (AD 7) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/007 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern Ledende planlægningsmedarbejder 1.

Læs mere

Meddelelser og oplysninger

Meddelelser og oplysninger Den Europæiske Unions Tidende C 191 A Dansk udgave Meddelelser og oplysninger 60. årgang 16. juni 2017 Indhold V Øvrige meddelelser ADMINISTRATIVE PROCEDURER Revisionsretten 2017/C 191 A/01 Stillingsopslag

Læs mere

Ledig stilling som uddannelsesmedarbejder (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.

Ledig stilling som uddannelsesmedarbejder (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF. Ledig stilling som uddannelsesmedarbejder (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/008 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern Uddannelsesmedarbejder

Læs mere

C 368 A. Den Europæiske Unions Tidende. Meddelelser og oplysninger. Øvrige meddelelser. 59. årgang. 7. oktober Dansk udgave.

C 368 A. Den Europæiske Unions Tidende. Meddelelser og oplysninger. Øvrige meddelelser. 59. årgang. 7. oktober Dansk udgave. Den Europæiske Unions Tidende C 368 A Dansk udgave Meddelelser og oplysninger 59. årgang 7. oktober 2016 Indhold V Øvrige meddelelser ADMINISTRATIVE PROCEDURER Europa-Kommissionen 2016/C 368 A/01 Der søges

Læs mere

Ledig stilling som dataanalysemedarbejder (kontraktansat, FG IV) på Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/CA/006

Ledig stilling som dataanalysemedarbejder (kontraktansat, FG IV) på Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/CA/006 Ledig stilling som dataanalysemedarbejder (kontraktansat, FG IV) på Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/CA/006 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern Dataanalysemedarbejder 1.

Læs mere

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REGIONSUDVALGET

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REGIONSUDVALGET 18.2.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 46 A/1 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REGIONSUDVALGET STILLINGSOPSLAG nr. CDR/SG/AD16/3/14 vedrørende stillingen som GENERALSEKRETÆR (M/K)

Læs mere

Ledig stilling som HR-assistent (midlertidigt ansat, AST 3) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/029

Ledig stilling som HR-assistent (midlertidigt ansat, AST 3) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/029 Ledig stilling som HR-assistent (midlertidigt ansat, AST 3) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/029 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern HR-assistent 1. HVEM ER VI? Det

Læs mere

Ledig stilling som ikt-assistent (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/005. Ekstern Iktmedarbejder

Ledig stilling som ikt-assistent (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/005. Ekstern Iktmedarbejder Ledig stilling som ikt-assistent (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/005 Offentliggørelse Funktionsbetegnels e Ekstern Iktmedarbejder 1. HVEM ER VI? Det

Læs mere

- hørt af Rådet på ny, jf. EF-traktatens artikel 283 (C5-0575/2003), - der henviser til forretningsordenens artikel 67 og 71, stk.

- hørt af Rådet på ny, jf. EF-traktatens artikel 283 (C5-0575/2003), - der henviser til forretningsordenens artikel 67 og 71, stk. P5_TA(2004)0111 Tjenestemandsvedtægten * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om ændret forslag til Rådets forordning om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Læs mere

Ledig stilling som sikkerhedsassistent (kontraktansat, FG III) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/CA/007

Ledig stilling som sikkerhedsassistent (kontraktansat, FG III) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/CA/007 Ledig stilling som sikkerhedsassistent (kontraktansat, FG III) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/CA/007 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern Sikkerhedsassistent 1. HVEM ER

Læs mere

Ledig stilling som civilsamfundsmedarbejder (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.

Ledig stilling som civilsamfundsmedarbejder (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF. Ledig stilling som civilsamfundsmedarbejder (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/009 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern Civilsamfundsmedarbejder

Læs mere

Ledig stilling som IKT-medarbejder (kontraktansat, FG IV) på Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/CA/004

Ledig stilling som IKT-medarbejder (kontraktansat, FG IV) på Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/CA/004 Ledig stilling som IKT-medarbejder (kontraktansat, FG IV) på Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/CA/004 Offentliggørelse Stillingsbetegnelse Ekstern IKT-medarbejder 1. HVEM ER VI? Det

Læs mere

Ledig stilling som ikt-medarbejder (kontraktansat, FG IV) på Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/CA/005

Ledig stilling som ikt-medarbejder (kontraktansat, FG IV) på Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/CA/005 Ledig stilling som ikt-medarbejder (kontraktansat, FG IV) på Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/CA/005 Offentliggørelse Stillingsbetegnelse Ekstern Ikt-medarbejder 1. HVEM ER VI? Det

Læs mere

Ledig stilling som ledende informationsmedarbejder (midlertidigt ansat, AD7) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.

Ledig stilling som ledende informationsmedarbejder (midlertidigt ansat, AD7) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF. Ledig stilling som ledende informationsmedarbejder (midlertidigt ansat, AD7) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/019 Offentliggørelse Stillingsbetegnelse Ekstern Ledende informationsmedarbejder

Læs mere

Ledig stilling som informationsassistent - IDS (midlertidigt ansat, AST 4) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.

Ledig stilling som informationsassistent - IDS (midlertidigt ansat, AST 4) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF. Ledig stilling som informationsassistent - IDS (midlertidigt ansat, AST 4) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/023 Offentliggørelse Stillingsbetegnelse Ekstern Informationsassistent

Læs mere

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN 31.7.2013 DA Den Europæiske Unions Tidende C 219 A/1 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE Offentliggørelse af ledig stilling

Læs mere

Ledig stilling som leder af administrationsafdelingen (midlertidigt ansat, AD 12) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.

Ledig stilling som leder af administrationsafdelingen (midlertidigt ansat, AD 12) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF. Ledig stilling som leder af administrationsafdelingen (midlertidigt ansat, AD 12) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/022 Offentliggørelse Ekstern Funktionsbetegnelse Leder af administrationsafdelingen

Læs mere

Ledig stilling som leder af sikkerhedssektionen (midlertidigt ansat, AD 8) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.

Ledig stilling som leder af sikkerhedssektionen (midlertidigt ansat, AD 8) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF. Ledig stilling som leder af sikkerhedssektionen (midlertidigt ansat, AD 8) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/010 Offentliggørelse Stillingsbetegnelse Ekstern Leder af sikkerhedssektionen

Læs mere

Ledig stilling som assistent for afdelingslederen (midlertidigt ansat, AST 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.

Ledig stilling som assistent for afdelingslederen (midlertidigt ansat, AST 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF. Ledig stilling som assistent for afdelingslederen (midlertidigt ansat, AST 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/027 Offentliggørelse Stillingsbetegnelse Ekstern Assistent for

Læs mere

Ledig stilling som ledende medarbejder (domstole og retsinstanser) (midlertidigt ansat, AD 7) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

Ledig stilling som ledende medarbejder (domstole og retsinstanser) (midlertidigt ansat, AD 7) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) Ledig stilling som ledende medarbejder (domstole og retsinstanser) (midlertidigt ansat, AD 7) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/011 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern

Læs mere

Ledig stilling som IKT-assistent (midlertidigt ansat, AST 4) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/012

Ledig stilling som IKT-assistent (midlertidigt ansat, AST 4) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/012 Ledig stilling som IKT-assistent (midlertidigt ansat, AST 4) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/012 Offentliggørelse Stillingsbetegnelse Ekstern IKT-assistent 1. HVEM ER VI? Det

Læs mere

Ledig stilling som ledende medarbejder administrativ støtte (midlertidigt ansat, AD 7) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.

Ledig stilling som ledende medarbejder administrativ støtte (midlertidigt ansat, AD 7) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF. Ledig stilling som ledende medarbejder administrativ støtte (midlertidigt ansat, AD 7) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/034 Offentliggørelse Stillingsbetegnelse Ekstern Ledende

Læs mere

UDVÆLGELSE AF MIDLERTIDIGT ANSATTE TIL GENERALDIREKTORATET FOR MARITIME ANLIGGENDER OG FISKERI

UDVÆLGELSE AF MIDLERTIDIGT ANSATTE TIL GENERALDIREKTORATET FOR MARITIME ANLIGGENDER OG FISKERI COM/TA/MARE/15/AD8 UDVÆLGELSE AF MIDLERTIDIGT ANSATTE TIL GENERALDIREKTORATET FOR MARITIME ANLIGGENDER OG FISKERI Europa-Kommissionen organiserer en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte fem administratorstillinger

Læs mere

SPØRGSMÅL & SVAR ANSÆTTELSE

SPØRGSMÅL & SVAR ANSÆTTELSE 1. Hvilke dokumenter er nødvendige for en ansættelse? SPØRGSMÅL & SVAR ANSÆTTELSE En liste over de dokumenter, der skal uploades i PEOPLE-applikationen, indgår i det tilbud, som du har modtaget eller vil

Læs mere

Ledig stilling som leder af økonomisektionen (midlertidigt ansat, AD 8) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.

Ledig stilling som leder af økonomisektionen (midlertidigt ansat, AD 8) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF. Ledig stilling som leder af økonomisektionen (midlertidigt ansat, AD 8) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/019 Offentliggørelse Ekstern Funktionsbetegnelse Leder af økonomisektionen

Læs mere

Indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende kontraktansættelse med henblik på midlertidige opgaver (EMA, London)

Indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende kontraktansættelse med henblik på midlertidige opgaver (EMA, London) Indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende kontraktansættelse med henblik på midlertidige opgaver (EMA, London) Agenturet har ansvaret for at koordinere vurderingen og overvågningen af human-

Læs mere

Ledig stilling som ledende økonomi-/budgetmedarbejder (midlertidigt ansat, AD 7) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.

Ledig stilling som ledende økonomi-/budgetmedarbejder (midlertidigt ansat, AD 7) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF. Ledig stilling som ledende økonomi-/budgetmedarbejder (midlertidigt ansat, AD 7) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/020 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern Ledende økonomi-/budgetmedarbejder

Læs mere

Ledig stilling som ledende budgetmedarbejder (midlertidigt ansat, AD 7) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.

Ledig stilling som ledende budgetmedarbejder (midlertidigt ansat, AD 7) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF. Ledig stilling som ledende budgetmedarbejder (midlertidigt ansat, AD 7) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/022 Offentliggørelse Stillingsbetegnelse Ekstern Ledende budgetmedarbejder

Læs mere

Indkaldelse af interessetilkendegivelser. Budget- og regnskabsassistent. (Midlertidigt ansat lønklasse AST3) Ref. BEREC/2017/01

Indkaldelse af interessetilkendegivelser. Budget- og regnskabsassistent. (Midlertidigt ansat lønklasse AST3) Ref. BEREC/2017/01 Indkaldelse af interessetilkendegivelser Budget- og regnskabsassistent (Midlertidigt ansat lønklasse AST3) Ref. BEREC/2017/01 Interesserede opfordres til at søge i forbindelse med oprettelse af en reserveliste

Læs mere

Ledig stilling som IKT-assistent (kontraktansat, FG III) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/CA/005

Ledig stilling som IKT-assistent (kontraktansat, FG III) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/CA/005 Ledig stilling som IKT-assistent (kontraktansat, FG III) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/CA/005 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern IKT-assistent 1. HVEM ER VI? Det Europæiske

Læs mere

Ledig stilling som IKT-assistent (midlertidigt ansat, AST 4) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/036

Ledig stilling som IKT-assistent (midlertidigt ansat, AST 4) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/036 Ledig stilling som IKT-assistent (midlertidigt ansat, AST 4) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/036 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern IKT-assistent 1. HVEM ER VI? Det

Læs mere

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. IT-specialist (M/F) (24:00), lokal tid i Alicante (CET)

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. IT-specialist (M/F) (24:00), lokal tid i Alicante (CET) STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE Stillingsbetegnelse Ansættelsesgruppe/lønklasse AD 6 Kontrakttype Reference Ansøgningsfrist Tjenestested IT-specialist (M/F) Midlertidigt ansat

Læs mere

MEDDELELSE OM ALMINDELIGE UDVÆLGELSESPRØVER EPSO/AD/236-239/12 KONFERENCETOLKE (DA/DE/EN/SK) (2012/C 197 A/02)

MEDDELELSE OM ALMINDELIGE UDVÆLGELSESPRØVER EPSO/AD/236-239/12 KONFERENCETOLKE (DA/DE/EN/SK) (2012/C 197 A/02) C 197 A/6 DA Den Europæiske Unions Tidende 5.7.2012 MEDDELELSE OM ALMINDELIGE UDVÆLGELSESPRØVER EPSO/AD/236-239/12 KONFERENCETOLKE (DA/DE/EN/SK) (2012/C 197 A/02) Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor

Læs mere

Ledig stilling som leder af indkøbssektionen (midlertidigt ansat, AD 8) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.

Ledig stilling som leder af indkøbssektionen (midlertidigt ansat, AD 8) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF. Ledig stilling som leder af indkøbssektionen (midlertidigt ansat, AD 8) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/014 Offentliggørelse Ekstern Funktionsbetegnelse Leder af indkøbssektionen

Læs mere

Stillingsopslag og oprettelse af en reserveliste til stillingen som leder af administrations- og økonomiafdelingen (TA AD9) i BEREC-støttekontoret

Stillingsopslag og oprettelse af en reserveliste til stillingen som leder af administrations- og økonomiafdelingen (TA AD9) i BEREC-støttekontoret Stillingsopslag og oprettelse af en reserveliste til stillingen som leder af administrations- og økonomiafdelingen (TA AD9) i BEREC-støttekontoret Ref. BEREC/2015/02 Bekendtgørelse Stillingens titel Ekstern

Læs mere

Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister

Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Er du cand.jur. eller cand.merc.jur.? Den Europæiske Unions Domstol i Luxembourg beskæftiger mange danske jurister. Er du cand.jur. eller cand.merc. jur.

Læs mere

Ledig stilling: Enterprisearkitekt Enhed: Enheden for informations- og kommunikationsteknologi Reference: (ECDC/AD/2016/ICT-EA)

Ledig stilling: Enterprisearkitekt Enhed: Enheden for informations- og kommunikationsteknologi Reference: (ECDC/AD/2016/ICT-EA) Ledig stilling: Enterprisearkitekt Enhed: Enheden for informations- og kommunikationsteknologi Reference: (ECDC/AD/2016/ICT-EA) Interesserede opfordres til at søge ovennævnte stilling som midlertidigt

Læs mere

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. 07/11/2016 (24:00), lokal tid i Alicante (CET)

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. 07/11/2016 (24:00), lokal tid i Alicante (CET) STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE Stillingsbetegnelse Ansættelsesgruppe/lønklasse AD 6 Kontrakttype Reference Ansøgningsfrist Tjenestested Occupational Health and Safety Specialist

Læs mere

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig Det Europæiske Jernbaneagentur Valenciennes, Frankrig Indkaldelse af ansøgninger til optagelse på liste over eksperter i Human Factors, der skal bistå det nationale undersøgelsesorgan i visse medlemsstater

Læs mere

INTERNE REGLER FOR PRAKTIKOPHOLD I SEKRETARIATET FOR GRUPPEN FOR DET EUROPÆISKE FOLKEPARTI (PPE) I EUROPAPARLAMENTET

INTERNE REGLER FOR PRAKTIKOPHOLD I SEKRETARIATET FOR GRUPPEN FOR DET EUROPÆISKE FOLKEPARTI (PPE) I EUROPAPARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKOPHOLD I SEKRETARIATET FOR GRUPPEN FOR DET EUROPÆISKE FOLKEPARTI (PPE) I EUROPAPARLAMENTET Indhold Artikel 1: Almindelige bestemmelser...3 Artikel 2: Forskellige former for praktikophold...3

Læs mere

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN 9.11.2010 C 302 A/1 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN OPSLAG AF STILLLING Direktør for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur Bilbao (Spanien) (KOM/2010/10285) (2010/C 302

Læs mere

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb 12. oktober 2015 Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb Lederen Ansættelsesudvalg Formalier Før ansættelsessamtalen Overvejelser inden stillingsopslaget Lederen tager initiativ til nedsættelse

Læs mere

Ledig stilling som. HR-assistent (lønklasse AST3) i administrationsafdelingen. i Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder

Ledig stilling som. HR-assistent (lønklasse AST3) i administrationsafdelingen. i Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder Ledig stilling som HR-assistent (lønklasse AST3) i administrationsafdelingen i Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder REF.: ACER/2016/14 Offentliggørelse Titel og funktion Generaldirektorat/tjeneste

Læs mere

INDKALDELSE AF INTERESSETILKENDEGIVELSER. Midlertidigt ansatte (AD6) "Presse- og kommunikationsmedarbejder" ERCEA/TA/136/2016

INDKALDELSE AF INTERESSETILKENDEGIVELSER. Midlertidigt ansatte (AD6) Presse- og kommunikationsmedarbejder ERCEA/TA/136/2016 Ref. Ares(2016)3636701-19/07/2016 INDKALDELSE AF INTERESSETILKENDEGIVELSER Midlertidigt ansatte (AD6) "Presse- og kommunikationsmedarbejder" ERCEA/TA/136/2016 Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) 14291/17 ADD 1 COLAC 123 CFSP/PESC 1007 FORSLAG fra: modtaget: 13. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Offentliggørelse GD ENER (BXL) Generaldirektorat/tjeneste ****** 1. VI ER

Offentliggørelse GD ENER (BXL) Generaldirektorat/tjeneste ****** 1. VI ER Ledig stilling som økonomiassistent (lønklasse AST3) i administrationsafdelingen i Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) REF.: ACER/2016/17 Offentliggørelse Titel og funktion

Læs mere

ANSØGNING TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN OM EF-SORTSBESKYTTELSE

ANSØGNING TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN OM EF-SORTSBESKYTTELSE Den Europæiske Union EF Sortskontor ANSØGNING TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN OM EF-SORTSBESKYTTELSE Via nationalt organ: Sag nr: Forbeholdt det nationale organ Udfyldes af Sortsmyndigheden Ansøgningsdato: Prioritetsdato:

Læs mere

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REGIONSUDVALGET STILLINGSOPSLAG CDR/AD14/6BIS/2016. vedrørende stillingen som DIREKTØR (M/K)

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REGIONSUDVALGET STILLINGSOPSLAG CDR/AD14/6BIS/2016. vedrørende stillingen som DIREKTØR (M/K) 11.2.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 52 A/1 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REGIONSUDVALGET STILLINGSOPSLAG CDR/AD14/6BIS/2016 vedrørende stillingen som DIREKTØR (M/K) i Direktoratet

Læs mere

Administrerende direktør for Eurojust

Administrerende direktør for Eurojust Ledig stilling Administrerende direktør for Eurojust Midlertidigt ansat i lønklasse AD 14 - Haag Ref. 17/EJ/01 Send Deres ansøgning senest den 17. marts 2017 midnat CET til adapplications@eurojust.europa.eu

Læs mere

Indkaldelse af interessetilkendegivelse om etablering af en reserveliste til stillingen som. HR-medarbejder (lønklasse AD7)

Indkaldelse af interessetilkendegivelse om etablering af en reserveliste til stillingen som. HR-medarbejder (lønklasse AD7) Indkaldelse af interessetilkendegivelse om etablering af en reserveliste til stillingen som HR-medarbejder (lønklasse AD7) i Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder REF.: ACER/2015/09

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET "Kriterier og betingelser for ansøgninger vedrørende indkaldelse af forslag VP/1999/002" bør læses omhyggeligt, inden skemaet udfyldes. De betingelser, der fremgår af indkaldelsen

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 25.11.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0080/2008 af Cédric Callens, luxembourgsk statsborger, om urimelig aflønning af kontraktansatte

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere