A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport"

Transkript

1 A.P. Møller Mærsk A/S Årsrapport 2011

2

3 Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse Side Om Mærsk 4 Ledelsesberetning Sammenfatning 5 Forventninger til Hoved og nøgletal 10 Meddelelse fra Executive Board 13 Case: Ekspansion i vækstmarkeder 16 Gruppens forretningsområder 18 Segmentoversigt 20 Forretningsområder Maersk Liner Business 22 Maersk Oil 26 APM Terminals 30 Maersk Drilling 33 Maersk Supply Service 35 Maersk Tankers 36 Damco 37 Svitzer 39 Maersk FPSOs og Maersk LNG 40 Dansk Supermarked Gruppen 41 Odense Staalskibsværft Gruppen 42 Maersk Container Industry 42 Danske Bank A/S 42 Ro/Ro og relaterede aktiviteter 42 Ikke allokerede aktiviteter 43 Regnskabsberetning 44 Risikostyring 48 God selskabsledelse 51 Aktionærforhold 52 Bæredygtighed 55 Human resources 56 Teknologi og innovation 57 Ledelsespåtegning 58 De uafhængige revisorers påtegning 59 Ledelseshverv 60 Konsolideret regnskab 2011 Konsolideret resultatopgørelse 66 Konsolideret totalindkomstopgørelse 67 Konsolideret balance pr. 31. december 68 Konsolideret pengestrømsopgørelse 70 Konsolideret egenkapitalopgørelse 71 Noter til det konsoliderede regnskab 74 Virksomhedsoversigt 126 Definitioner 129 Selskabsmeddelelser A.P. Møller Mærsk A/S Regnskab 2011 Hoved og nøgletal 133 Resultatopgørelse 134 Totalindkomstopgørelse 135 Balance pr. 31. december 136 Pengestrømsopgørelse 138 Egenkapitalopgørelse 139 Noter til regnskabet 142 Udtalelser om forventninger til fremtiden Årsrapporten indeholder udtalelser om forventninger til fremtiden. Sådanne udtalelser er underlagt risici og usikkerheder, da en række faktorer, hvoraf mange ligger uden for A.P. Møller Mærsk A/S kontrol, kan føre til, at den faktiske udvikling og det faktiske resultat adskiller sig markant fra forventningerne i årsrapporten.

4 Om Maersk Årsrapport Om Mærsk A.P. Møller Mærsk Gruppen består af A.P. Møller Mærsk A/S og tilknyttede selskaber. Gruppen er repræsenteret globalt i 130 lande med omkring ansatte. Udover at være en af verdens største rederier, er Gruppen involveret i en lang række aktiviteter inden for energi, transport, offshore og detailhandel. Gruppen blev etableret i den danske by Svendborg i 1904 af hr. Arnold Peter Møller sammen med sin far, kaptajn Peter Mærsk Møller. Ved hr. Arnold Peter Møllers død i 1965 overtog hr. Mærsk McKinney Møller ledelsen af Gruppen. I 1993 trak han sig tilbage fra den daglige ledelse, og Gruppen er i dag ledet af hr. Nils Smedegaard Andersen, som blev den fjerde Group CEO og skibsreder i Intet tab skal os ramme, som ved rettidig omhu kunne afværges har været en kerneværdi for Gruppen siden hr. A.P. Møller skrev det til hr. Mærsk McKinney Møller i 1946.

5 Sammenfatning Årsrapport Ledelsesberetning (tal for 2010 i parentes) Sammenfatning for Gruppen 2011 DKK mio. USD mio Ændring Ændring Omsætning Resultat før af og nedskrivninger m.v. Af og nedskrivninger Avance ved salg af anlægsaktiver m.v., netto Resultat før finansielle poster Resultat før skat Årets resultat % 12% 15% 25% 8% 7% 36% % 8% 10% 32% 3% 3% 33% Pengestrøm fra driftsaktiviteter Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer % 100% % 110% Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC) 7,8% 12,7% 8,3% 12,2% Gruppens omsætning steg med 7% til USD 60,2 mia. (USD 56,1 mia.), positivt påvirket af højere oliepriser og containermængder men negativt påvirket af lavere containerfragtrater. Resultatet blev USD 3,4 mia. (USD 5,0 mia.), og var dermed i overensstemmelse med det senest udmeldte forventningsniveau på USD 3,13,5 mia., udtrykt 9. november Resultatet var negativt påvirket af lave containerfragtrater, især på ruterne mellem Asien og Europa, og positivt påvirket af avance fra salg af Netto Foodstores Limited, UK på USD 0,7 mia. Gruppens afkast af den investerede kapital (ROIC) var på 8,3% (12,2%). Maersk Liner Business havde et underskud på USD 0,6 mia. (overskud på USD 2,6 mia.) og et negativt ROIC på 3,4% (positivt med 15,3%). Det negative resultat skyldtes primært de lave rater på ruterne mellem Asien og Europa. Fragtraterne var i begyndelsen af året på et rimeligt niveau, men faldt i løbet af året på grund af tilgang af ny tonnage. Generelt var fragtraterne 8% lavere end i 2010, og dette, kombineret med 35% højere brændstofpriser, reducerede indtjeningen betydeligt. Antallet af fragtede containere steg med 11% til 8,1 mio. FFE, og Gruppen genvandt mere end den markedsandel, der blev tabt i Maersk Oil leverede et overskud på USD 2,1 mia. (USD 1,7 mia.) og et ROIC på 36,3% (32,6%), positivt påvirket af 39% højere oliepriser på gennemsnitlig USD 111 pr. tønde (USD 80 pr. tønde). Gruppens andel af olie og gasproduktionen faldt med 12%, svarende til tønder olie pr. dag ( tønder olie pr. dag), primært på grund af lavere produktionsandel i Qatar og lavere produktion i Danmark

6 MCC Qingdao Kina MCC Davao ankommer til Qingdao havnen i det nordlige Kina. Siden 2009 har MCC stået for håndteringen af alle Gruppens intraasien containerskibsfragtsaktiviteter. Selskabet har hovedkontor i Singapore, og med en flåde på mere end 60 skibe er MCC en af verdens største shortsea operatører.

7 Sammenfatning Årsrapport og Storbritannien. Det høje investeringsniveau fortsatte året ud, og Gruppen sikrede sig nye licenser i Norge, Storbritannien og i Den Mexicanske Golf og den høje efterforskningsaktivitet resulterede i nye fund. Ved årets slutning var Gruppen involveret i gennemførslen af fire store udviklingsprojekter i Storbritannien, Den Mexicanske Golf, Kasakhstan og Algeriet. APM Terminals leverede et overskud på USD 649 mio. (USD 793 mio.). Resultatet eksklusive salgsavancer og nedskrivninger var 24% højere end i Antallet af håndterede containere steg med 8% på sammenlignelig basis, og ROIC var 13,1% (16,0%). Det høje investeringsniveau fra foregående år fortsatte, og i løbet af 2011 sikrede APM Terminals yderligere nye investerings og udviklingsprojekter, primært i vækstmarkeder. Maersk Drilling leverede et overskud på USD 495 mio. (USD 399 mio.) og et ROIC på 12,7% (11,0%), positivt påvirket af højere dagsrater og bedre kontraktsdækning. Maersk Drilling indgik adskillige nye lange kontrakter og bestilte seks nye rigge til en kontraktpris USD 3,9 mia. Maersk Supply Service leverede et overskud på USD 210 mio. (USD 201 mio.) og et ROIC på 11,3% (10,5%), positivt påvirket af højere aktivitetsniveau og forbedrede spotrater. Maersk Tankers oplevede svære markedsvilkår på grund af overkapacitet i de fleste tanksegmenter og fik et tab på USD 151 mio. (USD 118 mio.) og et negativt ROIC på 4,2% (3,4%). For at udnytte flåden bedre indgik Maersk Tankers i et VLCC poolsamarbejde som medoperatør. Svitzer oplevede en noget blandet udvikling i markedet og opnåede et lidt forbedret resultat på USD 133 mio. (USD 130 mio.). ROIC var 7,0% (7,2%). Maersk FPSOs og Maersk LNG leverede et overskud på USD 8 mio. (tab på USD 242 mio.) og et ROIC på 0,3% (negativt med 8,0%), negativt påvirket af nettonedskrivninger på USD 159 mio. Der blev indgået aftale om salg af Maersk LNG for USD 1,4 mia. Salget forventes gennemført i 1. kvartal Detailhandel leverede et overskud på DKK 5,3 mia. (DKK 2,2 mia.) og et ROIC på 34,7% (15,4%), positivt påvirket af avance fra salg af Netto Foodstores Limited, UK på DKK 3,8 mia., svarende til USD 0,7 mia. Salget blev gennemført i april Pengestrøm fra driftsaktiviteter var på USD 7,3 mia. (USD 10,1 mia.), mens pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer var på USD 9,8 mia. (USD 4,6 mia.). Gruppens frie pengestrøm var negativ med USD 2,5 mia. (positiv med USD 5,5 mia.). Med en egenkapitalandel på 51,4% (51,5%), en nettorentebærende gæld på USD 15,3 mia. (USD 12,4 mia.) og en likviditetsreserve på USD 11,3 mia. (USD 14,5 mia.) er Gruppen velforberedt og besluttet på at føre sine langsigtede vækstambitioner ud i livet og handle på de muligheder, der opstår i markederne inden for kerneforretningerne, uanset at der for øjeblikket er uro på finansmarkederne. Kvartalstal Kvartalstal for Gruppen for 2011 og 2010 er tilgængelige på Damco fortsatte med at vokse og justerede sin portefølje. Med købet af NTS International Transport Services i Kina har Damco øget sit serviceudbud betragteligt inden for luftfragt. Resultatet blev et overskud på USD 65 mio. (USD 44 mio.), og ROIC var 25,8% (22,2%).

8 Forventninger til 2012 Årsrapport Forventninger til 2012 A.P. Møller Mærsk Gruppen forventer et positivt resultat, der er lavere end 2011resultatet. Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer forventes at være på samme niveau som i 2011, mens pengestrøm fra driftsaktiviteter forventes at følge resultatudviklingen. Maersk Drilling har tæt på fuld kontraktsdækning på attraktive rater i 2012 og forventer et resultat på niveau med Maersk Supply Service forventer et resultat på niveau med 2011 med en tredjedel af tilgængelige skibsdage endnu ikke kontraheret. Maersk Oil forventer et resultat betydeligt under 2011 resultatet baseret på en forventet nedgang i produktionsandelen på 20% til et niveau omkring tønder olie pr. dag ved en oliepris på USD 105 pr. tønde. Produktionsnedgangen skyldes hovedsagligt en lavere produktionsandel i Qatar, samt en naturlig modning af felterne i Nordsøen. Overdragelsen af 20% ejerskab af DUC til Nordsøfonden medio 2012 vil reducere Gruppens produktionsandel i Danmark, men vil ikke have nogen indflydelse på nettoresultatet. Efterforskningsomkostninger forventes at blive over USD 1 mia. Det samlede resultat fra alle andre aktiviteter forventes at være på niveau med 2011 eksklusive salgsavancer og nedskrivninger. Der er betydelig usikkerhed knyttet til forventningerne til 2012, ikke mindst som følge af udviklingen i verdensøkonomien. Gruppens forventede resultat afhænger af en række faktorer. Baseret på forventet indtjeningsniveau og alt andet lige er følsomheder for de fire vigtigste faktorer estimeret i nedenstående tabel: Maersk Liner Business forventer et negativt resultat i 2012 som konsekvens af overkapacitet. Den globale efterspørgsel på søfragt af containere forventes at vokse med 46% i 2012, lavere på Asien Europa ruterne, men understøttet af højere vækst på de nord og sydgående ruter. APM Terminals forventer et resultat over 2011 samt højere vækst end markedet understøttet af mængder fra nye terminaler. Faktorer Ændring Effekt på Gruppens resultat Oliepris for Maersk Oil +/ 10 USD/tønde +/ USD 0,2 mia. Bunker +/ 10 USD/tønde /+ USD 0,1 mia. Containerfragtrate +/ 100 USD/FFE +/ USD 0,9 mia. Containerfragtmængde +/ FFE +/ USD 0,2 mia.

9 Maersk Oil Dunga feltet Kasakhstan Maersk Oil s Dunga felt i Kasakhstan gennemgår en større udbygning, herunder boringen af omkring 200 nye oliebrønde samt en opgradering af faciliteterne, som vil mere end tredoble produktionen fra feltet. De nye brønde forventes at gå i produktion i 2012.

10 Hoved og nøgletal Årsrapport Beløb i DKK mio. Hoved og nøgletal Omsætning Resultat før af og nedskrivninger m.v. (EBITDA) Af og nedskrivninger Avance ved salg af anlægsaktiver m.v., netto Andel af resultat i associerede virksomheder Resultat før finansielle poster (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Årets resultat af fortsættende aktiviteter Årets resultat af ophørte aktiviteter Årets resultat A.P. Møller Mærsk A/S andel Aktiver i alt Egenkapital i alt Pengestrøm fra driftsaktiviteter Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer Investeringer i materielle anlægsaktiver Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC) Egenkapitalforrentning efter skat Egenkapitalandel Resultat pr. aktie (EPS), DKK Udvandet resultat pr. aktie, DKK Pengestrøm fra driftsaktiviteter pr. aktie, DKK Udbytte pr. aktie, DKK Børskurs (Baktie) ultimo, DKK Samlet markedsværdi, ultimo 7,8% 9,0% 51,4% ,7% 16,0% 51,5% ,3% 3,5% 46,0% ,9% 11,6% 46,2% ,3% 13,1% 44,7%

11 Hoved og nøgletal Årsrapport Beløb i USD mio. Hoved og nøgletal Omsætning Resultat før af og nedskrivninger m.v. (EBITDA) Af og nedskrivninger Avance ved salg af anlægsaktiver m.v., netto Andel af resultat i associerede virksomheder Resultat før finansielle poster (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Årets resultat af fortsættende aktiviteter Årets resultat af ophørte aktiviteter Årets resultat A.P. Møller Mærsk A/S andel Aktiver i alt Egenkapital i alt Pengestrøm fra driftsaktiviteter Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer Investeringer i materielle anlægsaktiver Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC) Egenkapitalforrentning efter skat Egenkapitalandel Resultat pr. aktie (EPS), USD Udvandet resultat pr. aktie, USD Pengestrøm fra driftsaktiviteter pr. aktie, USD Udbytte pr. aktie, USD Børskurs (Baktie) ultimo, USD Samlet markedsværdi, ultimo 8,3% 9,6% 51,4% ,2% 15,4% 51,5% ,3% 3,4% 46,0% ,1% 11,8% 46,2% ,1% 12,9% 44,7% Gennemsnitlig USD/DKK kurs USD/DKK kurs ved årets udgang 5,35 5,75 5,62 5,61 5,36 5,19 5,09 5,28 5,44 5,08 Maersk Liner Business Transporterede mængder (FFE i mio.) Gennemsnitlig rate (USD pr. FFE) Gennemsnitlig pris på brændstof (USD pr. ton) 8, , , , , Maersk Oil Gennemsnitlig andel af olie og gasproduktion (tusinde tønder olieækvivalenter pr. dag) Gennemsnitlig råoliepris (Brent) (USD pr. tønde) APM Terminals Håndterede containere (målt i mio. TEU vægtet med ejerandel) 33,5 31,5 30,9 33,3 31,0

12 Executive Board fungerer som A.P. Møller Mærsks daglige ledelse og består af: Nils Smedegaard Andersen (Group CEO) Trond Westlie Kim Fejfer Søren Skou Claus V. Hemmingsen Jakob Thomasen

13 Meddelelse fra Executive Board Årsrapport A.P. Møller Mærsk Gruppen Meddelelse fra Executive Board Gruppen leverede et acceptabelt resultat for 2011 givet markedsforholdene i container shipping. Mens Maersk Line gav underskud, leverede de fleste andre forretningsaktiviteter et godt afkast, og Gruppen foretog betydningsfulde investeringer i langsigtet vækst. Indtjeningen lå under 2010, og afkastet af den investerede kapital (ROIC) levede ikke op til Gruppens ambitioner på 10% over en industricyklus på grund af overkapacitet i containershippingmarkedet. Eksekvering af prioriteter Gruppen eksekverede godt på sine prioriteter for Kundefokus blev forstærket i hele Gruppen, og forretningsenhederne tog en række initiativer til at hæve serviceniveauet yderligere over for kunderne. En transformation af Maersk Oil blev igangsat, hvilket foreløbigt har ført til større gennemsigtighed og en mere effektiv organisation. Transformationen og initiativerne fortsætter i Vind igen prioriteten blev gennemført i hele Gruppen i form af besparelser og andre tiltag til forbedring af lønsomhed og justering af porteføljer, alt sammen for at imødegå virkningen af et forværret økonomisk klima. Aftale om salg af Maersk LNG blev indgået og forventes gennemført i 1. kvartal Endvidere ekspanderede Gruppen sine kerneforretningers positioner i vækstmarkeder, hvor den økonomiske vækst fortsatte på et højt niveau. Investering i langsigtet vækst Gruppen vurderer, at den globale efterspørgsel på shipping samt olie og gas fortsat vil vokse, og Gruppen vil derfor fortsat investere inden for disse forretninger. Maersk Oil investerede USD 4,8 mia. i efterforskning og udbygning af sin portefølje af licenser. Desuden udviklede Maersk Oil sin portefølje via nye fund, udviklingsplaner og udbygning af eksisterende udviklingsplaner. Gruppens ambition er at opnå en olieproduktion på tønder pr. dag fra de tønder pr. dag, der blev opnået i Maersk Oils andel af olieproduktionen vil falde i 2012 og 2013, før udviklingen af nye felter vil stabilisere andelen af produktionen i 2014 og trinvist øge andelen af produktionen mod målet. Maersk Line forbedrede og udvidede sine servicetilbud, ikke mindst via introduktion af det nye Daily Maerskprodukt på Asien Europa ruterne, et produkt som sætter nye standarder for industrien. WAFMAX og SAMMAXskibene med høj kølecontainerkapacitet målrettet vestafrikanske og sydamerikanske ruter, blev introduceret, hvilket yderligere styrker Maersk Lines konkurrencemæssige forspring på kølecontainermarkedet. Maersk Line erobrede markedsandele på de fleste ruter understøttet af 16% vækst i sin flåde. Maersk Line indgik nybygningskontrakt på 20 nye skibe, hver med en kapacitet på TEU, til levering fra medio 2013 til medio På grund af skibenes størrelse og effektivitet kan de opnå lavere enhedsomkostninger samt branchens bedste performance, når det gælder miljø. Konkurrencen er fortsat hård som følge af overkapacitet og en fragmenteret industri, hvilket giver behov for konsolidering, reduktion af kapacitet og mere stabile rater på et bæredygtigt niveau. I slutningen af 2011 fandt enkelte operationelle konsolideringer sted, men Maersk Line fastholder, at der er brug

14 Meddelelse fra Executive Board Årsrapport for yderligere tiltag før container shipping industrien kan levere et tilfredsstillende afkast til aktionærerne. Maersk Line er tilfreds med og vil forsvare sin nuværende markedsandel, som sikrer tilstrækkelig stordriftsfordel til at levere et optimalt produkt til kunderne. Ved at fokusere på lønsom drift frem for vækst i markedsandele, vil Maersk Line tage en række initiativer for at genoprette fragtraterne fra det nuværende tabsgivende niveau. Mere specifikt vil Maersk Line optimere sin prispolitik og tilpasse kapaciteten for at forbedre markedsbalancen. Oplægningsplaner er igangsat, super slow steaming vil i større omfang blive implementeret, og Maersk Line vil investere for at vokse med markedet. APM Terminals fortsatte sin ekspansion og vandt markedsandele, da både nye og eksisterende terminaler blev føjet til porteføljen, primært i vækstmarkeder som Georgien, Peru og Costa Rica. Indtjeningen blev også yderligere forbedret. Den langsigtede ambition for APM Terminals er at blive verdens førende havneoperatør samt at blive en mere markant bidragsyder til Gruppens resultat via nye projekter i vækstmarkeder og optimering af eksisterende terminaler samt udvikling af værdiskabende tilbud til kunder og myndigheder. Maersk Drilling investerede yderligere i ultra dybtvands og ultra harsh segmenterne, hvor efterspørgslen på højtydende rigge fortsat er stærk. Maersk Drilling vil udvide den nuværende flåde betydeligt med jackup og flydende rigge, fortrinsvis via nybygninger. I 2011 bestilte Maersk Drilling seks nye rigge, en investering på i alt USD 3,9 mia. Der er sikret kontrakter for to af de nye ultra harsh jackup rigge. Forbedret performance Gruppens aktiviteter leverede førende eller forbedrede afkast i forhold til deres konkurrenter i industrierne. Performanceforbedringerne vil fortsætte med en målsætning om, at afkast skal ligge i øverste kvartil for alle forretningsenheder. Prioriteter for 2012 Executive Board har fastlagt to overordnede prioriteter for Gruppen i 2012: At skabe vindervirksomheder og Vækstmarkeder. fokus på prissætning og konkurrenceevne, og Maersk Line vil forsøge at nyde godt af sin styrkede position inden for pålidelighed og kundetilfredshed. Omkostningsreduktioner vil fortsætte. Shippingmarkederne var vanskelige i 2011 og vil fortsat være det i nogen tid fremover. Derfor, og på grund af de væsentlige investeringer, der blev foretaget i 2011, vil Gruppens vækstambitioner i shippingsegmenterne være på et lavere niveau i Maersk Oil vil fortsætte med at investere i og vurdere efterforskningsaktiviteter for at sikre udbygning og potentiale. Det har høj prioritet for Gruppen at vende den faldende produktion og sikre støt vækst mod en fast produktionsandel på tønder pr. dag. Det forstærkede fokus på kunderne vil fortsætte i alle aktiviteter. Gruppen vil prioritere yderligere investeringer i udvalgte vækstmarkeder og styrke sit forhold til myndigheder, vigtige virksomhedspartnere og kunder. Rekruttering og andre HRaktiviteter i disse lande vil også blive udbygget, alt sammen med henblik på at etablere et solidt fundament for langsigtet ekspansion. Finansiel fleksibilitet De fundamentale finansielle forudsætninger for at føre Gruppens vækstambitioner ud i livet er på plads og finansieringspositionen fortsætter med at være stærk uden større refinansieringsrisiko i de kommende år. Gruppen vil fortsat udvide sin finansieringsbase via markedet for virksomhedsobligationer, når vilkårene er attraktive. Dette giver Gruppen styrke til at fortsætte vækststrategien og handle på de muligheder, der opstår som følge af de nuværende markedsvilkår. En styrket position Gruppen står derfor meget stærkere i dag end før krisen i Finansiel styrke, konkurrenceevne, kundefokus, produkter og service er blevet forbedret, og en række andre forbedringsinitiativer er blevet gennemført. I 2012 vil Gruppen imødekomme udfordringer og muligheder fra en styrket position. Målet for Maersk Line er at genvinde det momentum, der blev opnået under finanskrisen. Der vil være særligt

15 Maersk Drilling Liberia Vestafrika Semisubmersible riggen Mærsk Deliverer er klar til boreoperation på vanddybder på op til meter ud for Liberias kyst i Vestafrika. Eftersom let tilgængelig olie er sjælden udvider Maersk Drilling sin avancerede flåde med rigge og boreskibe til ultra dybt vand for at kunne nå de svært tilgængelige reserver.

16 Vækstmarkeder Årsrapport Case Ekspansion i vækstmarkeder Gruppen ser et stort forretningspotentiale i vækstmarkederne i Sydøstasien, Afrika, Latinamerika og Centralog Østeuropa. Disse markeder er i økonomisk vækst, og rentabiliteten er høj. I 2011 udgjorde Gruppens omsætning i vækstmarkeder 33% af den samlede omsætning, men på grund af stærkere indtjening resulterede denne omsætning i 53% af Gruppens samlede overskud. Stigende behov for transport og energi Råstoffer og lave lønomkostninger er nøglefaktorer i den rivende vækst i disse markeder. Og et højere uddannelsesniveau skubber nu yderligere på udviklingen af erhvervslivet, mens den stigende velstand skaber en større middelklasse med højere forbrug af såvel energi som forbrugsgoder. Kina ventes for eksempel at blive verdens største marked for luksusvarer i løbet af Globale handelstal bekræfter tendensen. Importen til Asien er steget væsentligt gennem de seneste år, på grund af større efterspørgsel på råvarer, importeret frugt m.v. Dette øgede efterspørgslen på kølecontainertransport som f.eks. Gruppens WAFMAX og SAMMAXskibe til de vestafrikanske og sydamerikanske ruter. Mængderne på disse markeder forventes at stige med yderligere 10% årligt i de kommende år. Gruppen vil fortsat investere kraftigt i olie og gas for at drage fordel af den øgede efterspørgsel på energi i vækstmarkederne. Ligeledes investerer Gruppen i havneterminaler og infrastruktur for at lette det stigende pres på Seneste investeringer og tiltag i vækstmarkeder Poti Terminal, Georgien Callao Terminal, Peru Moin Terminal, Costa Rica Santos Terminal, Brasilien Monrovia Terminal, Liberia Cai Mep Terminal, Vietnam Aqaba Terminal, Jordan Introduktion af WAFMAX og SAMMAX skibe Introduktion af direkte forbindelse mellem MexicoEuropa og MarokkoRusland Olielicenser offshore, Brasilien Chissonga olielicens, Angola To års borekontrakt, Angola Opstart af Peregrino FPSO, Brasilien Køb af NTS International Transport Services, Kina = Vækstmarkeder

17 Vækstmarkeder Årsrapport knudepunkter for transport. APM Terminals strategi er således stærkt fokuseret på ekspansion i vækstmarkederne, hvor virksomheden allerede har et godt fodfæste. Løsning på flaskehalsproblemer Et konkret eksempel på, hvordan Gruppen løser flaskehalsproblemer og vokser i takt med den lokale økonomi, er Apapaterminalen i Lagos, Nigeria. Halvdelen af landets eksport går gennem Apapanåleøjet, og IMF forudser, at den nigerianske økonomi vil vokse med en årlig rate på 6,4% i Udvidelse af forretningen i vækstmarkeder 33% Omsætning 53% Resultat APM Terminals overtog driften af Apapa i Dengang tog det gennemsnitlige anløb for et containerskib 20 dage. Nu tager det en dag. Dette sparer trængselsgebyrer, og landmænd drager fordel af effektive måder at eksportere deres produkter, hvilket giver et incitament til at udvikle landbruget i området. APM Terminals har investeret i infrastruktur i og omkring terminalen og tilbyder lokalansatte både uddannelse og arbejdserfaring. Virksomheden har endvidere udviklet administrative systemer, der bidrager til at nedbringe korruption. Stor interesse fra myndigheder Mange vækstmarkeder, som Nigeria, har ikke den nødvendige kapacitet i deres containerterminaler til at kunne håndtere voksende mængder gods, og APM Terminals forventer, at mængderne på disse markeder vil stige med yderligere 10% årligt i de kommende år. Vækstpotentiale Udviklede markeder Vækstmarkeder Kilde: Global Insights Gennemsnit p.a. 5,4% ( ) Gennemsnit p.a. 2,2% ( ) Omsætnings og resultatandel fra vækstmarkeder Myndigheder forsøger blandt andet at løse dette problem ved at privatisere havne og tilbyde landområder til nye havneterminaler, noget APM Terminals nyder godt af. Siden 2007 har APM Terminals fordoblet sin omsætning til USD 4,7 mia., og virksomhedens appetit for nye projekter er langt fra mættet. Omkring 70% (stigende til 80% i 2015) af investeringerne og 84% af overskuddet kommer fra vækstmarkeder. Mulighederne overstiger langt de tilknyttede risici. En fordel i erfaring Gruppen søger at udnytte fordelene ved sin globale tilstedeværelse, lange historie (Gruppens første skib anløb i Brasilien så tidligt som i 1913) og stærke lokale netværk til at udbygge forretningen i værksmarkederne. Endvidere kan Gruppens brede portefølje af virksomheder og services levere, hvad mange vækstmarkeder har brug for til yderligere at udvikle deres økonomier. Gruppen er opmærksom på det faktum, at det også indebærer risici at operere i vækstmarkeder. Derfor spredes investeringerne bevidst for at reducere disse risici, men den grundlæggende antagelse er, at mulighederne i disse markeder langt overstiger de tilknyttede risici.

18 Gruppens forretningsområder Årsrapport Gruppens forretningsområder A.P. Møller Mærsk Gruppen omfatter i alt ca selskaber. På siderne er anført væsentlige selskaber, hvor A.P. Møller Mærsk Gruppen har tilstedeværelse. En mere omfattende liste af selskaber er tilgængelig på A.P. Møller Mærsk Gruppen Investeret kapital USD mio. ROIC % 2011 ROIC % ,3 12,2 Omsætningsandel 40% Maersk Line, Safmarine, MCC og Seago Line Global containerfart Side 22 35% Investeret kapitalandel Investeret kapital USD mio ROIC % ,4 ROIC % ,3 Omsætningsandel 20% Maersk Oil Olie og gasproduktion samt efterforskningsaktiviteter Side 26 12% Investeret kapitalandel Investeret kapital USD mio ROIC % ,3 ROIC % ,6 Omsætningsandel 7% Investeret kapitalandel Omsætningsandel 3% Investeret kapitalandel Omsætningsandel 1% 10% 8% 3% Investeret kapitalandel APM Terminals Containerterminalaktiviteter, indlandstransport, containerdepoter og reparation af containere m.v. Investeret kapital USD mio. Maersk Drilling Offshore boreaktiviteter samt operation af landrigge gennem 50% ejerskab af Egyptian Drilling Company Investeret kapital USD mio Maersk Supply Service Forsyningsskibsaktivitet med ankerhånd terings og platform supplyskibe m.v. Investeret kapital USD mio ROIC % ,1 ROIC % ,7 ROIC % ,3 Side 30 ROIC % ,0 Side 33 ROIC % ,0 Side 35 ROIC % ,5

19 Gruppens forretningsområder Årsrapport Omsætningsandel 2% Maersk Tankers Tankskibstransport af råolie, olieprodukter og gas Side 36 7% Investeret kapitalandel Investeret kapital USD mio ROIC % ,2 ROIC % ,4 Omsætningsandel 4% Damco Logistik og forwarding aktiviteter Side 37 1% Investeret kapitalandel Investeret kapital USD mio. 317 ROIC % ,8 ROIC % ,2 Omsætningsandel 2% Svitzer Bugser og bjærgningsaktivitet m.v. Side 39 4% Investeret kapitalandel Investeret kapital USD mio ROIC % ,0 ROIC % ,2 Omsætningsandel 1% Maersk FPSOs og Maersk LNG Flydende olie og gasproduktionsenheder og transport af naturgas Side 40 5% Investeret kapitalandel Investeret kapital USD mio ROIC % ,3 ROIC % ,0 Omsætningsandel 16% 5% Investeret kapitalandel Dansk Supermarked Gruppen Supermarkeder (Føtex og Bilka), stormagasiner (F. Salling) og discountbutikker (Netto) m.v. Investeret kapital USD mio ROIC % ,8 Side 41 ROIC % ,8 Omsætningsandel 4% 10% Investeret kapitalandel Odense Staalskibsværft Gruppen, Side 42 20% ejerandel i Danske Bank A/S (associeret virksomhed), Maersk Container Industry, Ro/Ro og relaterede aktiviteter og øvrige Investeret kapital USD mio ROIC % ,5 ROIC % ,7

20 Segmentoversigt Årsrapport Segmentoversigt DKK mio. USD mio Omsætning Containeraktiviteter Olie og gasaktiviteter Terminalaktiviteter Tank, offshore og anden skibsfart Detailhandel Andre virksomheder Rapporteringspligtige segmenter i alt Ikke allokerede aktiviteter (Maersk Oil Trading) Elimineringer I alt Resultat Containeraktiviteter Olie og gasaktiviteter Terminalaktiviteter Tank, offshore og anden skibsfart Detailhandel Andre virksomheder Rapporteringspligtige segmenter i alt Ikke allokerede aktiviteter Elimineringer Ophørte aktiviteter, efter eliminering I alt Pengestrøm fra driftsaktiviteter Containeraktiviteter Olie og gasaktiviteter Terminalaktiviteter Tank, offshore og anden skibsfart Detailhandel Andre virksomheder Rapporteringspligtige segmenter i alt Ikke allokerede aktiviteter Elimineringer I alt

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2010

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2010 A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Side A.P. Møller - Mærsk A/S Side 2010 i hovedtræk 5 Forventninger til 2011 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsesberetning

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal 2012

A.P. Møller - Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal 2012 A.P. Møller Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal 2012 CVR nr. 22756214 A.P. Møller Mærsk Gruppen Side Ledelsesberetning Sammenfatning for Gruppen af 3. kvartal 2012 3 Sammenfatning for Gruppen af de første

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S. Halvårsrapport 2007

A.P. Møller - Mærsk A/S. Halvårsrapport 2007 A.P. Møller - Mærsk A/S Halvårsrapport 2007 A.P. Møller - Mærsk A/S, CVR. nr. 22756214, Halvårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2007 INDHOLD Sammenfatning... 1 Hoved- og nøgletal... 2 Kommentarer

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S

A.P. Møller - Mærsk A/S A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2008 INDHOLD Side INDHOLD Side A.P. Møller - Mærsk Gruppen Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 4 Resultat for 2008 5 Den økonomiske udvikling 5 Forventninger til 2009

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2013

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2013 A.P. Møller Mærsk A/S Årsrapport 2013 Maersk Line Majestic Mærsk Langelinie, København Majestic Mærsk ligger stolt bag Gruppens hovedsæde på Esplanaden. Verdens største skib besøgte København i dagene

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport A.P. Møller Mærsk A/S Årsrapport 2012 Udtalelser om forventninger til fremtiden Årsrapporten indeholder udtalelser om forventninger til fremtiden. Sådanne udtalelser er underlagt risici og usikkerheder,

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S 2006

A.P. Møller - Mærsk A/S 2006 A.P. Møller - Mærsk A/S 2006 INDHOLD Side A.P. Møller - Mærsk Gruppen Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 5 Containerskibsfart og relaterede aktiviteter 10 Tank, offshore og anden skibsfart 16 Olie-

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

ÅRSMAGASIN PÅ FORKANT MED EN VERDEN I FORANDRING Få indblik i strategi, markeder og menneskene bag Maersk Groups finansielle resultater

ÅRSMAGASIN PÅ FORKANT MED EN VERDEN I FORANDRING Få indblik i strategi, markeder og menneskene bag Maersk Groups finansielle resultater MAERSK GROUP ÅRSMAGASIN 2014/2015 Forberedt på det nye oliescenarie Det drastiske fald i oliepriser i 2014 viste, hvor vanskeligt det er at forudsige markedets udvikling S. 14 ÅRSMAGASIN PÅ FORKANT MED

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004 DFDS A/S generalforsamling 14. april 2004 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning til godkendelse

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 1. KVARTAL 2002

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 1. KVARTAL 2002 Pr. 1. kvartal 2002 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Præsentation af D/S NORDEN

Præsentation af D/S NORDEN Præsentation af D/S NORDEN ved adm. direktør Carsten Mortensen DDF s Virksomhedsdag den 3. maj 26 1 AGENDA Overblik Forretningsmodel Tørlast Tank Forventninger til 26 Q&A session Carsten Mortensen (f.

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

NYHEDSBREV AUGUST 2010

NYHEDSBREV AUGUST 2010 På trods af et allerede højt prisniveau, indikerer en række faktorer stor risiko for at olieprisen tager yderligere et hop senere i år. Det vurderer finanshuset Societe Generale i en ny analyse af oliemarkedet.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 i hovedtræk 2014 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 INDLEDNING Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 var det første år i Esbjerg Havns nye 10 års-strategi. Dermed giver året fingerpeg

Læs mere

Jeg vil forsøge at tage temperaturen på FLSmidth (hvad kan vi vente os, af en kommende Q2 rapport)

Jeg vil forsøge at tage temperaturen på FLSmidth (hvad kan vi vente os, af en kommende Q2 rapport) Jeg vil forsøge at tage temperaturen på FLSmidth (hvad kan vi vente os, af en kommende Q2 rapport) Opgaven er at finde ud af, hvordan det går for FLS med at leve op til egne forventninger for 2011, her

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Velkomst: Status og perspektiver for dansk offshore - vurderet af Peter Blach fra kompetence centeret

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015

Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015 11 % omsætningsvækst understøttet af succesfulde produktlanceringer og valutakursbevægelser Frie pengestrømme på DKK 543 mio. svarende

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015 Velkommen )l ordinær generalforsamling 27. januar 2015 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2013/14 og koncernregnskab )l godkendelse 3. Beslutning om

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 2 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

THE QUEST FOR OIL. Game Guide

THE QUEST FOR OIL. Game Guide Game Guide THE QUEST FOR OIL Et computerspil der har som generelt mål at give en detaljeret indføring i geografiske forhold og den globale olieindustri. Sådan vinder du i Quest for Oil Du kan både spille

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

TDC - Mangfoldighed i ledelsen. Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO

TDC - Mangfoldighed i ledelsen. Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO TDC - Mangfoldighed i ledelsen Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO 1 I dag leverer TDC en bred portefølje af løsninger Grundlagt 21. august 1882 ~9.000 medarbejdere ~9

Læs mere

- Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af

- Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af v/ Jan Mayland - Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af projektet - Sammenligningen - Den attraktive

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas

Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas Peter Helmer Steen, CEO Dansk Gasforening, Hotel Scandic, 13. november 2014 Nordsøfonden hvem er vi? Nordsøenhedens overordnede mål At skabe størst

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Jura Netværket København 14 september 2011. Sep-11 1

Jura Netværket København 14 september 2011. Sep-11 1 Jura Netværket København 14 september 211 Sep-11 1 NAVITASHIP 3 mæglere med samlet 5+ års shipping erfaring indenfor drift, agentur og skibsmægling i Danmark og udland. Baseret i Hellerup. Fokus primært

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Formandens mundtlige beretning 2012

Formandens mundtlige beretning 2012 Side 1 Side 2 Side 3 Formandens mundtlige beretning 2012 A/S Formandens beretning 1/15 Grundlaget for det moderne NKT er skabt gennem aktivt ejerskab. Som vi så i filmen, har koncernen arbejdet på at fokusere

Læs mere

Travelmarket.com 1. maj 2009

Travelmarket.com 1. maj 2009 Vækst trods markedskrise Travelmarkets regnskab for 3. kvartal 2008/09 viste fortsat vækst trods en finanskrise, der har ramt rejsebranchen hårdt. Med udsigt til mindre underskud i år, tror vi dog først

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere