Appendiks 3: Paradigmer for breve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Appendiks 3: Paradigmer for breve"

Transkript

1 DOKUMENT NR. 9 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udarbejdelse af miljøhistoriske redegørelser for tidligere og nuværende forurenende aktiviteter Appendiks 3: Paradigmer for breve Indholdsfortegnelse Grundejerorientering om påtænkt V1-kortlægning Endelig V1- kortlægning Paradigme til ikke-kortlægning Påtænkt kortlægning på vidensniveau Endelig kortlægning på vidensniveau Påtænkt kortlægning på vidensniveau 2 samt fastholdelse af V1-kortlægning på dele af ejendommen efter OFU Udtagning af kortlægning lettere forurenet Afsnit om nuancering til indsætning i diverse brevparadigmer

2 JORDFORURENINGSGRUPPEN Emne: Grundejerorientering om påtænkt V1-kortlægning Nr.: Revision: 10 Udarb. af: MLP Godk. af: KBM Dato: Navn Adresse Adresse Postnr. og by Påtænkt kortlægning på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven Lok. navn, vejnavn + nr., by Enten: Du / I er / Tidligere grundejer blev ved daværende Nordjyllands Amts / Viborg Amts / Århus Amts / Aalborg Kommunes brev af dato orienteret om, at din / jeres ejendom matr. nr. matrnr, beliggende adresse, var med i kortlægningen efter affaldsdepotloven, idet der i driftsperiode har været branche/aktivitet på ejendommen. Det blev vurderet, at ejendommen ikke var omfattet af affaldsdepotloven. Pr. 1. januar 2000 blev affaldsdepotloven afløst af jordforureningsloven. Jordforureningsloven gælder for flere typer af forureninger, aktiviteter og tidsperioder end den tidligere affaldsdepotlov. Derfor skal Region Nordjylland på ny vurdere og eventuelt kortlægge de anvendelser og aktiviteter, som kan have givet anledning til forurening. Jordforurening Niels Bohrs Vej 30 Postboks Aalborg Ø Tlf.: Fax: Ref.: Direkte tlf.: Jnr.: Lok. nr.: Dato: Eller: Eller: Du / I er / Tidligere grundejer blev ved daværende Nordjyllands Amts / Viborg Amts / Århus Amts / Region Nordjyllands brev dato orienteret om, at Nordjyllands Amt / Viborg Amt / Århus Amt / Region Nordjylland foretog / foretager en kortlægning af forurenede eller muligt forurenede arealer. Kortlægningen skete / sker i samarbejde med kommunerne og omfattede / omfatter en indsamling af oplysninger om aktiviteter, der eventuelt kan have forurenet jorden på din / jeres ejendom matr. nr. matrnr, beliggende adr. Region Nordjylland, Kontoret for Jordforurening og Råstoffer, har i forbindelse med indsatsplanlægningen på grundvandsområdet fået oplyst, at der i periode har været branche på din / jeres ejendom matr. nr. matr. nr. + ejerlav, beliggende adresse. ELLER Region Nordjylland, Kontoret for Jordforurenings og Råstoffer, har fået oplyst, at der i forbindelse med anlægsarbejde er konstateret forurening med stof på din / jeres ejendom matr. nr. matr. nr. + ejerlav, beliggende adresse. ELLER Region Nordjylland har fået oplyst af kommune Kommune, at der i periode har været branche på din / jeres ejendom matr. nr. matr. nr. + ejerlav, beliggende adresse. ELLER (fx i f.m. nykortlægningen) Region Nordjylland, Kontoret for Jordforurening og Råstoffer, har i forbindelse med arbejdet med kortlægning efter jordforureningsloven via lokale telefonbøger, vejvisere m.v. fået oplysninger om, at der i periode har været / er branche på din / jeres ejendom matr. nr. matr. nr. + ejerlav, beliggende adresse. Eller hvis der tidligere er udført undersøgelse: Der blev i årstal gennemført en forureningsundersøgelse på din / jeres ejendom matr. nr. matrnr, beliggende adresse. Baggrunden for forureningsundersøgelsen var, at ejendommen var med i kortlægningen efter affaldsdepotloven, idet der i

3 driftsperiode har været branche/aktivitet på ejendommen. Du / I er / Tidligere grundejer blev efterfølgende ved daværende Nordjyllands Amts / Viborg Amts / Århus Amts / Aalborg Kommunes brev af dato orienteret om, at ejendommen ikke længere var omfattet af affaldsdepotloven. Pr. 1. januar 2000 blev affaldsdepotloven afløst af jordforureningsloven. Jordforureningsloven gælder for flere typer af forureninger, aktiviteter og tidsperioder end den tidligere affaldsdepotlov. Derfor skal Region Nordjylland på ny vurdere og eventuelt kortlægge de anvendelser og aktiviteter, som kan have givet anledning til forurening. Fælles fortsættelse: Region Nordjylland påtænker derfor at kortlægge en del af din / jeres ejendom matr. nr. matr.nr på vidensniveau 1 efter reglerne i jordforureningsloven. Begrundelsen er, at den tidligere branche på ejendommen kan have medført forurening af jorden jf. 4 i loven. OBS: Hvis der er aktiviteter/brancher etableret efter 2001 branche/aktivitet på ejendommen er etableret efter 2001 og er derfor ikke omfattet af og vurderet efter jordforureningsloven. Det er kommunenavn Kommune, der er tilsynsmyndighed efter miljøbeskyttelsesloven på branche og eventuel forurening herfra. Efter forvaltningslovens 19 har du / I som ejere mulighed for at komme med yderligere oplysninger eller bemærkninger til den påtænkte kortlægning inden høringsfrist-4uger. Du / I har ret til at få at vide, hvilke oplysninger Regionen behandler, og du / I kan kræve ukorrekte oplysninger berigtiget. Regionen vil efter høringsfristen tage endelig stilling til kortlægningen af ejendommen, og du / I vil herefter modtage en afgørelse fra os. Hvis du / I har spørgsmål i forbindelse med dette brev, er du / I velkommen / velkomne til at kontakte sagsbeh på tlf tlf. Vi henviser endvidere til den vedlagte pjece Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening ELLER Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening, der informerer om Regionens kortlægning af jordforurening samt om kortlægningens konsekvenser for grundejere og brugere. Pjecen kan også findes på vores hjemmeside Kortlægningen medfører visse restriktioner for anvendelsen af den kortlagte del af ejendommen. Restriktionerne er beskrevet nedenfor. Baggrunden for kortlægningen Beskrivelse af forurenende aktiviteter, beskrivelse af hvad der evt. tidligere er foretaget af undersøgelse/afværge osv. branche kan erfaringsmæssigt give anledning til forurening af jord og/eller grundvand. Beskrivelse af evt. anden anvendelse/branche, som også skal kortlægges. Forureningskilder kan f. eks. være: Beskrivelse af mulige forureningsårsager: Lang tids påvirkning med spild og udsivning på jorden i forbindelse med indendørs og udendørs aktiviteter, oplag af olier, midler til rengøring af bildele, affedtningsmidler, kølervæske, bremsevæske, andre kemikalier og kasserede bildele og batterier samt nedvaskning af forskellige stoffer med regnvand. Side 2 af 5

4 Lang tids påvirkning fra f.eks. slibepladser med spredning af støv med f.eks. maling, metal og lim. Utætheder i tanke, smøregrave, benzin- og olieudskillere samt spild ved påfyldning eller overfyldning, både ved nedgravede og overjordiske tanke. Utætheder i kloakker, gulvafløb og rørføringer. Uheld. Ud fra de foreliggende oplysninger er en del af ejendommen omfattet af jordforureningsloven og skal derfor kortlægges på vidensniveau 1. Beskrivelse af evt. anden anvendelse/branche, som ikke kortlægges f. eks. p.g.a. manglende viden p.t. Kortudsnit Indsæt kort, hvis kun en del af matriklen kortlægges Lokaliseret (uafklaret) Udgået inden kortlægning F0 / F1 / F2 på V2-kortlagt areal V1-Kortlagt V2-Kortlagt Udgået af kortlægning Indsatsområde Den kortlagte del af Ejendommen anvendes til bolig. Ejendommen er derfor omfattet af den offentlige indsats jf. jordforureningslovens 6. ELLER Den kortlagte del af Ejendommen ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser og i indvindingsoplandet til et alment vandværk. Derudover er der bolig på den kortlagte del af ejendommen. Ejendommen er derfor omfattet af det offentlige indsatsområde jf. jordforureningslovens 6. Der tages forbehold for, at indvindingsoplande til almene vandværker samt områder med særlige drikkevandsinteresser kan ændre sig. ELLER Den kortlagte del af Ejendommen anvendes ikke til bolig og ligger ikke i et område med særlige drikkevandsinteresser eller i indvindingsoplandet til et alment vandværk. Ejendommen er derfor ikke omfattet af den offentlige indsats jf. jordforureningslovens 6. Der tages forbehold for, at indvindingsoplande til almene vandværker samt områder med særlige drikkevandsinteresser kan ændre sig. Restriktioner Den nuværende anvendelse af ejendommen er ifølge Region Nordjyllands oplysninger nuv.anv.. Den kortlagte del af Ejendommen må kun ændres til anden følsom anvendelse med kommunens forudgående tilladelse efter jordforureningslovens 8. Følsom anvendelse er i denne forbindelse: Bolig i erhvervsdelen, have (ændring fra oplagsplads til f. eks. køkkenhave eller legeplads m.v.), institution (f. eks. børnehave, vuggestue, dagpleje, skole, plejehjem m.v.), offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave eller sommerhus. VED INDSATS eller følsom anvendelse: Da ejendommen er omfattet af det offentlige indsatsområde/anvendes til sommerhus, kolonihave eller anden følsom anvendelse, skal kommunen give tilladel- Side 3 af 5

5 se til bygge- og anlægsarbejder (herunder terrænreguleringer, etablering/fjernelse af fast belægning m.v.) på grunden, inden disse påbegyndes jf. jordforureningslovens 8. Kommunen kan i den forbindelse stille krav om, at ansøgeren (ejeren eller brugeren) for egen regning udfører nødvendige forureningsundersøgelser eller på anden måde dokumenterer, at det planlagte byggeog anlægsarbejde er miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt. VED IKKE-INDSATS: Hvis anvendelsen af den kortlagte del af ejendommen skal ændres, kan kommunen stille krav om, at ansøgeren (ejeren eller brugeren) for egen regning udfører nødvendige forureningsundersøgelser eller på anden måde dokumenterer, at det planlagte bygge- og anlægsarbejde er miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Fælles fortsættelse: Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder skal flyttes jord væk fra den kortlagte del af ejendommen, skal det i overensstemmelse med jordforureningslovens 50 anmeldes til kommunens miljøforvaltning senest 4 uger inden, opgravningen påbegyndes. Videre undersøgelse Da ejendommen ikke ligger i offentligt indsatsområde, udfører og finansierer Region Nordjylland ikke yderligere undersøgelser af mulige forureninger på ejendommen jf. jordforureningslovens 6 og 7. Ejere af boliggrunde kortlagt på vidensniveau 1 har ifølge jordforureningslovens 7, stk. 3 mulighed for at anmode Regionen om at udføre og betale en forureningsundersøgelse af den boligrelaterede del af ejendommen. Regionen skal udføre denne undersøgelse indenfor ét år efter, anmodningen er modtaget. Hvis du / I ønsker at få udført en forureningsundersøgelse på din / jeres ejendom, skal du / I sende en skriftlig anmodning (brev eller ) til Regionen. Adressen står på forsiden af dette brev. Vi gør opmærksom på, at der ikke er nogen tidsfrist for, hvornår du / I kan anmode om udførelse af denne forureningsundersøgelse. Du / I kan som grundejer(e) på eget initiativ og for egne midler foretage en orienterende forureningsundersøgelse på din / jeres ejendom. Det anbefales at indsende et evt. projekt til Regionen til kommentering, inden en undersøgelse sættes i gang. Hvis det ved en undersøgelse af ejendommen kan dokumenteres, at der ikke er en forurening, som kan udgøre en miljø- og sundhedsmæssig risiko, kan Regionen udtage ejendommen af kortlægningen jf. jordforureningslovens 13. Hvis der derimod ved undersøgelsen konstateres en forurening, der kan udgøre en miljø- og sundhedsmæssig risiko, vil ejendommen i stedet skulle overgå til kortlægning på vidensniveau 2 i henhold til jordforureningslovens 5. Klage og søgsmål Region Nordjyllands afgørelse om kortlægning af ejendommen kan i overensstemmelse med jordforureningslovens 16 ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis du / I ønsker at anlægge et søgsmål ved domstolen til prøvelse af Regionens afgørelse, skal sagen være anlagt inden 12 måneder efter, afgørelsen er meddelt jf. jordforureningslovens 87. Generelt Region Nordjylland sørger for i overensstemmelse med jordforureningslovens 14, at oplysninger om kortlagte ejendomme indlægges i det landsdækkende matrikelregister. Side 4 af 5

6 Regionen gør dig / jer opmærksom på, at efter jordforureningslovens 12 er du / I som ejere forpligtet / forpligtede til at orientere eventuelle lejere af ejendommen om kortlægningen. Regionens oplysninger om ejendommen vil på forespørgsel om aktindsigt blive givet videre til f. eks. ejendomsmæglere, advokater, kreditinstitutter og andre interesserede, med mindre særlige forhold gør sig gældende. Et uddrag af oplysningerne kan også ses på Med venlig hilsen sagsbeh titel Vedlagt: Kopi sendt til: Pjecen "Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening eller Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening" Oplysningsark til grundejer(e) efter lov om behandling af personoplysninger (nr. 429 af 31. maj 2000) (kun til ejere, der ikke tidligere har modtaget oplysningerne efter persondataloven) kommune Kommune, Miljøforvaltningen Side 5 af 5

7 JORDFORURENINGSGRUPPEN Emne: Endelig V1-kortlægning Nr.: Revision: 2 Udarb. af: MLP Godk. af: KBM Dato: Navn Adresse Adresse Postnr. og by Kortlægning på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven lok.navn., adresse En del af Din / Jeres ejendom matr. nr. matr.nr., beliggende adresse, er ved Region Nordjyllands brev af dato påtænkt kortlagt på vidensniveau 1 efter reglerne i jordforureningsloven. Baggrunden for den påtænkte kortlægning på vidensniveau 1 er, at der har været branche, driftsperiode mv på ejendommen. Regionen har ikke modtaget yderligere oplysninger om ejendommen indenfor høringsfristen. Derfor er ejendommen nu kortlagt på vidensniveau 1. OBS: Hvis der er aktiviteter/brancher etableret efter 2001 branche/aktivitet på ejendommen er etableret efter 2001 og er derfor ikke omfattet af og vurderet efter jordforureningsloven. Det er kommunenavn Kommune, der er tilsynsmyndighed efter miljøbeskyttelsesloven på branche og eventuel forurening herfra. Jordforurening Niels Bohrs Vej 30 Postboks Aalborg Ø Tlf.: Fax: Ref.: Direkte tlf.: Jnr.: Lok. nr.: Dato: Hvis du / I har spørgsmål i forbindelse med dette brev, er du / I velkommen / velkomne til at kontakte mig på tlf lok.nr.. Med venlig hilsen sagsbehandler titel Kopi sendt til: Kommune Kommune, Miljøforvaltningen

8 JORDFORURENINGSGRUPPEN Emne: Grundejerorientering om ikke-kortlægning Nr.: Revision: 7 Udarb. af: SCH Godk. af: KBM Dato: Navn Adresse Adresse Postnr. og by Eller: Ikke-kortlægning efter jordforureningsloven Lok. navn, vejnavn + nr., by Enten: Du / I er / Tidligere grundejer blev ved daværende Nordjyllands Amts / Viborg Amts / Århus Amts / Aalborg Kommunes brev af dato orienteret om, at din / jeres ejendom matr. nr. matrnr, beliggende adresse, var med i kortlægningen efter affaldsdepotloven, idet der i driftsperiode har været branche/aktivitet på ejendommen. Det blev vurderet, at ejendommen ikke var omfattet af affaldsdepotloven. Pr. 1. januar 2000 blev affaldsdepotloven afløst af jordforureningsloven. Jordforureningsloven gælder for flere typer af forureninger, aktiviteter og tidsperioder end den tidligere affaldsdepotlov. Derfor skal Region Nordjylland på ny vurdere og eventuelt kortlægge de anvendelser og aktiviteter, som kan have givet anledning til forurening. Du / I er / Tidligere grundejer blev ved daværende Nordjyllands Amts / Viborg Amts / Århus Amts / Region Nordjyllands brev dato orienteret om, at Nordjyllands Amt / Viborg Amt / Århus Amt / Region Nordjylland foretog / foretager en kortlægning af forurenede eller muligt forurenede arealer. Kortlægningen skete / sker i samarbejde med kommunerne og omfattede / omfatter en indsamling af oplysninger om aktiviteter, der eventuelt kan have forurenet jorden på din / jeres ejendom matr. nr. matrnr, beliggende adr. Jordforurening Niels Bohrs Vej 30 Postboks Aalborg Ø Tlf.: Fax: Ref.: Direkte tlf.: Jnr.: Lok. nr.: Dato: Eller: Region Nordjylland, Kontoret for Jordforurening og Råstoffer har i forbindelse med indsatsplanlægningen på grundvandsområdet fået oplyst, at der i periode har været branche på din / jeres ejendom matr. nr. matr. nr. + ejerlav, beliggende adresse. ELLER Region Nordjylland, Kontoret for Jordforurening og Råstoffer har fået oplyst af den, der har givet oplysningerne, at der i forbindelse med anlægsarbejde er konstateret forurening med stof på din / jeres ejendom matr. nr. matr. nr. + ejerlav, beliggende adresse. ELLER Region Nordjylland, Kontoret for Jordforurening og Råstoffer har fået oplyst af kommune Kommune, at der i periode har været branche på din / jeres ejendom matr. nr. matr. nr. + ejerlav, beliggende adresse. ELLER Region Nordjylland, Kontoret for Jordforurening og Råstoffer har i forbindelse med arbejdet med kortlægning efter jordforureningsloven via lokale telefonbøger, vejvisere m.v. fået oplysninger om, at der i periode har været / er branche på din / jeres ejendom matr. nr. matr. nr. + ejerlav, beliggende adresse. Eller hvis der tidligere er udført undersøgelse:

9 Der blev i årstal gennemført en forureningsundersøgelse på din / jeres ejendom matr. nr. matrnr, beliggende adresse. Baggrunden for forureningsundersøgelsen var, at ejendommen var med i kortlægningen efter affaldsdepotloven, idet der i driftsperiode har været branche/aktivitet på ejendommen. Du / I er / Tidligere grundejer blev efterfølgende ved daværende Nordjyllands Amts / Viborg Amts / Århus Amts / Aalborg Kommunes brev af dato orienteret om, at ejendommen ikke længere var omfattet af affaldsdepotloven. Pr. 1. januar 2000 blev affaldsdepotloven afløst af jordforureningsloven. Jordforureningsloven gælder for flere typer af forureninger, aktiviteter og tidsperioder end den tidligere affaldsdepotlov. Derfor skal Region Nordjylland på ny vurdere og eventuelt kortlægge de anvendelser og aktiviteter, som kan have givet anledning til forurening. Fælles fortsættelse: Beskrivelse af aktiviteter på ejendommen og begrundelse for ikke-kortlægningen (fx Region Nordjylland har efterfølgende forsøgt at få oplysningerne bekræftet ved gennemgang af kommunens arkiver, luftfotos m.v. På baggrund af de foreliggende oplysninger vurderer Regionen, at der ikke har været branche på ejendommen, beskrivelse af tidligere udført OFU). Region Nordjylland vurderer på baggrund af de indsamlede oplysninger, at en del af din / jeres ejendom matr. nr. matr.nr. ikke skal kortlægges efter jordforureningsloven. OBS: Hvis der er aktiviteter/brancher etableret efter 2001 branche/aktivitet på ejendommen er etableret efter 2001 og er derfor ikke omfattet af og vurderet efter jordforureningsloven. Det er kommunenavn Kommune, der er tilsynsmyndighed efter miljøbeskyttelsesloven på branche og eventuel forurening herfra. Kortudsnit Indsæt kort, hvis kun en del af matriklen er vurderet efter jordforureningsloven Lokaliseret (uafklaret) Udgået inden kortlægning F0 / F1 / F2 på V2-kortlagt areal V1-Kortlagt V2-Kortlagt Udgået af kortlægning Regionen tager dog forbehold for, at ejendommen eventuelt senere kan blive kortlagt som led i det fortløbende kortlægningsarbejde, hvis vi modtager væsentlige nye oplysninger om ejendommen. Klage og søgsmål Region Nordjyllands afgørelse om ikke-kortlægning af ejendommen kan i overensstemmelse med jordforureningslovens 16 ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis du / I ønsker at anlægge et søgsmål ved domstolen til prøvelse af Regionens afgørelse, skal sagen være anlagt inden 12 måneder efter afgørelsen er meddelt jf. jordforureningslovens 87. Generelt Hvis du / I alligevel skulle støde på forurening, skal du / I straks kontakte miljøafdelingen i kommunenavn Kommune. Det er kommunen eller Miljøstyrelsen År- Side 2 af 3

10 hus, der er tilsynsmyndighed i forbindelse med eventuelle fremtidige forureninger. Hvis der på ejendommen er tanke, der ikke er i brug, skal vi gøre opmærksom på, at det er dit / jeres ansvar som grundejere at tømme, rense og sløjfe disse efter kommune Kommunes forskrifter. Hvis der under bygge-, anlægs- eller jordarbejde konstateres en forurening på ejendommen, skal arbejdet i henhold til jordforureningslovens 71 standses, og kommunens miljøafdeling kontaktes. Regionens oplysninger om ejendommen vil på forespørgsel om aktindsigt blive givet videre til f.eks. ejendomsmæglere, advokater, kreditinstitutter og andre interesserede, med mindre særlige forhold gør sig gældende. Et uddrag af oplysningerne kan også ses på Regionen gør dig / jer opmærksom på, at din / jeres ejendom kan ligge indenfor kommune Kommunes områdeklassificering efter jordforureningslovens 50, og at der derfor gælder særlige regler ved f.eks. jordflytning. Du / I kan få nærmere oplysninger ved at kontakte kommunen. Hvis du / I har spørgsmål i forbindelse med dette brev, er du / I velkommen / velkomne til at kontakte mig på tlf lokalnr. Med venlig hilsen sagsbeh. titel Vedlagt: Kopi til: Oplysningsark til grundejer(e) efter lov om behandling af personoplysninger (nr. 429 af 31. maj 2000) (kun til ejere, der ikke tidligere har modtaget oplysningerne efter persondataloven) Kommune Kommune, Miljøforvaltningen / Teknisk Forvaltning Side 3 af 3

11 JORDFORURENINGSGRUPPEN Emne: Påtænkt kortlægning på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven Nr.: Revision: Udarb. af: Godk. af: Dato: Navn Adresse Adresse Postnr. og by Påtænkt kortlægning på vidensniveau 2, nuancering af kortlægningen (F0 eller F1 eller F2) samt udtagning af kortlægningen efter jordforureningsloven en del af ejendommen er lettere forurenet loknavn, vejnavn, by Region Nordjylland, Kontoret for Jordforurening og Råstoffer har dato udført en indledende undersøgelse på din / jeres ejendom matr. nr. matr.nr., beliggende adresse. Undersøgelsen blev udført for at vise, om der er en forurening på ejendommen, som kan udgøre en risiko overfor boligen og / eller grundvandet. Ejendommen er ved daværende Nordjyllands Amts / Viborg Amts / Region Nordjyllands brev af dato kortlagt på vidensniveau 1 efter reglerne i jordforureningsloven, idet der har været branche og periode. Undersøgelsens resultater viser, at der er konstateret forurening med stof. Derfor påtænker Regionen at kortlægge en del af din / jeres ejendom på vidensniveau 2 jf. jordforureningslovens 5. Jordforurening Niels Bohrs Vej 30 Postboks Aalborg Ø Tlf.: Fax: Ref.: Direkte tlf.: Jnr.: Lok. nr.: Dato: Den resterende del af ejendommen, hvor der er konstateret lettere forurening med stoffer, udtages af kortlægningen. Restriktionerne for den lettere forurenede del af ejendommen er beskrevet senere i dette brev. Efter forvaltningslovens 19 har du / I som ejere mulighed for at komme med yderligere oplysninger eller bemærkninger til den påtænkte kortlægning inden høringsfrist-4uger. Du / I har ret til at få at vide, hvilke oplysninger Regionen behandler, og du / I kan kræve ukorrekte oplysninger berigtiget. Regionen vil efter høringsfristen tage endelig stilling til kortlægningen af ejendommen, og du / I vil herefter modtage en afgørelse fra os. Kortlægningen medfører visse restriktioner for anvendelsen af den kortlagte del af ejendommen. Restriktionerne er beskrevet senere i dette brev. Regionen gør dig / jer opmærksom på, at din / jeres ejendom kan ligge indenfor kommune Kommunes områdeklassificering efter jordforureningslovens 50, og at der derfor gælder særlige regler ved f.eks. jordflytning. Du / I kan få nærmere oplysninger ved at kontakte din / jeres kommune. Vi henviser endvidere til den vedlagte / tidligere fremsendte pjece: "Er din boliggrund forurenet? ELLER HVIS UDELUKKENDE ERHVERV så - Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening, der informerer om Regionens kortlægning af jordforurening samt om kortlægningens konsekvenser for grundejere og brugere. HVIS DER ER KONSTATERET FOR-

12 URENING MED TJÆRE OG/ELLER TUNGMETALLER: Desuden henviser vi til vedlagte pjece: "Min boliggrund er forurenet Praktiske forholdsregler og gode råd ved tungmetal- og tjæreforurening". HVIS DER ER KONSTATERET FORURENING MED STOFFER, DER KAN AF- DAMPE: Desuden henviser vi til vedlagte pjece: Indeklima i boliger på forurenede grunde. Pjecen / pjecerne kan også findes på vores hjemmeside Undersøgelsen og dens resultater er nærmere beskrevet i vedlagte rapport. Hvis du / I har spørgsmål i forbindelse med dette brev, er du / I velkommen / velkomne til at kontakte sagsbehandler på tlf lokalnr. Forureningsundersøgelsen Ved undersøgelsen blev der udført antal boringer til mellem antal m og antal m m.u.t. I forbindelse med borearbejdet blev der udtaget antal jordprøver, som blev analyseret for stof. Der blev desuden udtaget antal vandprøver, som blev analyseret for stof samt antal poreluftprøver til analyse for stof. Jordprøver: I antal af jordprøverne blev der konstateret indhold af stof, der overskrider Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium på JKK mg/kg TS. Indholdet af stof blev bestemt til mellem antal og antal mg/kg TS. Hvis der er et afskæringskriterium for stoffet, skal det også nævnes. Vandprøver: Der blev ikke konstateret indhold af stof i vandprøverne / vandprøven. eller I antal af vandprøverne blev der konstateret indhold af stof, der overskrider Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium på KK µg/l. Indholdet af stof blev bestemt til mellem antal og antal µg/l. Poreluftprøver: I antal poreluftprøverne blev der konstateret indhold af stof, der overskrider Miljøstyrelsens afdampningskriterium på KK µg/m 3. Indholdet af stof blev bestemt til mellem antal og antal µg/m 3. Det skal bemærkes, at poreluftmålingerne er udført under betongulv, hvor der generelt kan påregnes en tilbageholdelse i usprækket beton med en faktor på ca Vurdering Region Nordjylland vurderer, at den konstaterede forurening fra branche er af en sådan karakter og et sådant omfang, at den kan udgøre en sundhedsmæssig risiko overfor den nuværende anvendelse af ejendommen til boligformål ELLER en risiko overfor grundvandet. En del af ejendommen / Ejendommen påtænkes derfor kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven. ELLER HVIS KUN RISIKO VED FREMTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJ- DER ELLER JORDFLYTNING Region Nordjylland vurderer, at den konstaterede forurening fra branche er af en sådan karakter og et sådant omfang, at den kun udgør en risiko ved jordflytning Side 2 af 9

13 eller fremtidige bygge- og anlægsarbejder. En del af ejendommen / Ejendommen påtænkes derfor kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven. ELLER (KUN DETTE AFSNIT HVIS DER GIVES BOLIGERKLÆRING) Region Nordjylland vurderer, at den konstaterede forurening fra branche er af en sådan karakter og et sådant omfang, at den ikke kan udgøre en sundhedsmæssig risiko overfor den nuværende anvendelse af ejendommen til boligformål, men en risiko overfor grundvandet. En del af ejendommen / Ejendommen påtænkes kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven af hensyn til eventuelle jordflytninger. HVIS DET V2-KORTLAGTE AREAL LIGGER I INDVINDINGSOPLAND OG IKKE UDGØR EN RISIKO OVERFOR GRUNDVANDET: Kort beskrivelse af hvorfor vi vurderer, at forureningen ikke udgør en risiko overfor grundvandet. Eksempel: Den konstaterede forurening med stof er fundet terrænnært og er afgrænset 0,4 m u.t. og/eller den konstaterede forurening med stof vurderes at være immobil og vurderes derfor ikke at udgøre en risiko overfor grundvandet i området. Region Nordjylland har nedenfor udfærdiget en erklæring efter jordforureningslovens 21, stk. 3. Oplysning herom indføres i Matrikelregisteret. (MEDTAGES KUN, NÅR DEN OFFENTLIGE INDSATS PÅ EJENDOMMEN ER AFSLUTTET) Boligerklæring efter 21, stk. 3 Der er en forurening på (den boligrelaterede del af) ejendommen. Region Nordjylland, Kontoret for Jordforurening og Råstoffer, har vurderet, at forureningen ikke udgør en risiko for den nuværende anvendelse af ejendommen matr.nr. matr. nr. til boligformål. HVIS DER ER KONSTATERET LETTERE FORURENING UDENFOR DET V2- KORTLAGTE AREAL Den del af ejendommen, der ikke kortlægges på vidensniveau 2, er lettere forurenet, idet der er påvist indhold af stof over Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium men under afskæringskriteriet. Kortudsnit Indsæt kort, hvis kun en del af matriklen kortlægges Lokaliseret (uafklaret) Udgået inden kortlægning F0 / F1 / F2 på V2-kortlagt areal V1-Kortlagt V2-Kortlagt Udgået af kortlægning HVIS EJENDOMMEN IKKE SKAL NUANCERES, SKAL FØLGENDE AFSNIT OM NUANCERING IKKE MEDTAGES. Nuancering af ejendom Forureningskategori F0, F1 eller F2 Nuanceringssystemet Jordforurening på boliggrunde nuanceres i tre forureningskategorier F0, F1 og F2. F0 betyder, at forureningen ikke udgør en risiko for anvendelsen af hus og have. F1 betyder, at forureningen ikke udgør en risiko for anvendelsen, hvis man følger nogle få råd. F2 betyder, at ejendommen skal undersøges nærmere. Side 3 af 9

14 Der står mere om nuanceringssystemet i vedlagte pjece: Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening, der også kan findes på Regionens hjemmeside Ejendommens forureningskategori Forureningskategorien er tildelt ud fra de oplysninger, vi har om forureningen på (den boligrelaterede del af) ejendommen. Begrundelsen for tildelingen er anført i nedenstående boks. Begrundelse for forureningskategori F0, F1 eller F2: Beskriv kun den del af undersøgelsen der er udført på det nuancerede areal. Ved den indledende undersøgelse på det nuancerede areal beskr. Jordprøver: I jordprøverne blev der Vandprøver: I vandprøverne blev der Poreluft: I poreluftprøverne blev der Den konstaterede forurening på det nuancerede areal er ikke afgrænset. Region Nordjylland vurderer, at den konstaterede forurening fra branche er af en sådan karakter og et sådant omfang, at den kan udgøre en risiko for anvendelsen af ejendommen til bolig og/eller have. Eller Forureningen ligger så dybt, at den ikke udgør en sundhedsmæssig risiko over for den nuværende anvendelse til bolig herunder have. Forureningen er derfor alene kortlagt af hensyn til eventuelle jordflytninger. eller Forureningen ligger under fast belægning /under gulv i garage. Region Nordjylland vurderer, at den konstaterede forurening ikke udgør en sundhedsmæssig risiko for mennesker ved den nuværende anvendelse af ejendommen til bolig. Det er en forudsætning for nuancering på F0, at garagen/belægningen ikke fjernes, og at der søges om en 8-tilladelse hos kommunen, hvis den ønskes fjernet eller benyttet til andre formål. NB: Husk at give boligerklæring når der F0- nuanceres og skriv det ligeledes i Vurderingsafsnittet se side 2. Nuanceringen er først gældende, når du / I modtager den endelige afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2. Revision af nuanceringen (medtages kun ved nuancering på F1 eller F2) Nuanceringen af ejendommen skal revurderes, hvis der gennemføres udvidede undersøgelser eller afværgeforanstaltninger. Supplerende undersøgelser kan måske vise, om forureningen f.eks. ikke er tilgængelig, eller at den ikke udgør en indeklimarisiko. Ligeledes vil eventuelle afværgeforanstaltninger kunne medføre, at forureningen ikke længere udgør en risiko for anvendelsen til bolig, hvorfor nuanceringen kan ændres. Side 4 af 9

15 OBS DETTE AFSNIT SKAL KUN MED, HVIS DER ER TALE OM TERRÆN- NÆR FORURENING Ved terrænnær forurening, der ikke udgør en risiko for indeklimaet, kan du / I vælge at udlægge belægning over forureningen. Det kræver en 8-tilladelse fra kommunen. Regionen kan herefter nuancere jordforureningen på F0. Regionen gør dog opmærksom på, at ejendommen efter udlægning af belægning ikke længere vil være omfattet af offentlig indsats, ligesom den ikke længere vil kunne tilmeldes værditabsordningen. Indsatsområde Den kortlagte del af Ejendommen ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser og i indvindingsoplandet til et alment vandværk. Derudover er der bolig på den kortlagte del af ejendommen. Den kortlagte del af Ejendommen er derfor omfattet af det offentlige indsatsområde jf. jordforureningslovens 6. ELLER Den kortlagte del af Ejendommen anvendes til bolig og er derfor omfattet af det offentlige indsatsområde jf. jordforureningslovens 6. Den kortlagte del af Ejendommen ligger også i et område med særlige drikkevandsinteresser og i indvindingsoplandet til et alment vandværk, men de påviste forureninger vurderes ikke at udgøre en risiko overfor grundvandet. ELLER Den kortlagte del af Ejendommen anvendes ikke til bolig. Den kortlagte del af Ejendommen ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser og i indvindingsoplandet til et alment vandværk. De påviste forureninger vurderes dog ikke at udgøre en risiko overfor grundvandet og den nuværende arealanvendelse. Derfor er ejendommen ikke omfattet af den offentlige indsats jf. jordforureningslovens 6. ELLER Den kortlagte del af Ejendommen anvendes ikke til bolig. Den kortlagte del af Ejendommen ligger ikke i et område med særlige drikkevandsinteresser eller i indvindingsoplandet til et alment vandværk. Derfor er ejendommen ikke omfattet af den offentlige indsats jf. jordforureningslovens 6. Der tages forbehold for, at indvindingsoplande til almene vandværker samt områder med særlige drikkevandsinteresser kan ændre sig. Restriktioner for den kortlagte del af ejendommen Den nuværende anvendelse af den kortlagte del af ejendommen er ifølge Regionens oplysninger nuv.anv. Ejendommen / Den kortlagte del af ejendommen må kun ændres til anden følsom anvendelse med kommunens forudgående tilladelse efter jordforureningslovens 8. Følsom anvendelse er i denne forbindelse: Bolig i erhvervsdelen, have (ændring fra oplagsplads til f. eks. køkkenhave eller legeplads m.v.), institution (f. eks. børnehave, vuggestue, dagpleje, skole, plejehjem m.v.), offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave eller sommerhus. VED INDSATS eller følsom anvendelse og meget følsom anvendelse Da den kortlagte del af ejendommen er omfattet af det offentlige indsatsområde/anvendes til sommerhus, kolonihave eller anden følsom anvendelse, skal kommunen give tilladelse til bygge- og anlægsarbejder (herunder terrænreguleringer, etablering/fjernelse af fast belægning m.v.) på denne del af grunden, inden disse påbegyndes jf. jordforureningslovens 8. Kommunen kan i den forbindelse stille krav om, at ansøgeren (ejeren eller brugeren) for egen regning udfø- Side 5 af 9

16 rer nødvendige forureningsundersøgelser eller på anden måde dokumenterer, at det planlagte bygge- og anlægsarbejde er miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt. VED IKKE-INDSATS hvor der ikke er følsom eller meget følsom anvendelse Hvis anvendelsen af den kortlagte del af ejendommen skal ændres, kan kommunen stille krav om, at ansøgeren (ejeren eller brugeren) for egen regning udfører nødvendige forureningsundersøgelser eller på anden måde dokumenterer, at det planlagte bygge- og anlægsarbejde er miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt. FÆLLES FORTSÆTTELSE: Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder skal flyttes jord væk fra den kortlagte del af ejendommen, skal det i overensstemmelse med jordforureningslovens 50 anmeldes til kommunens miljøforvaltning senest 4 uger inden opgravningen påbegyndes. Restriktioner for den lettere forurenede del af ejendommen Der er konstateret lettere forurening med stof på din / jeres ejendom. Hvis der skal flyttes jord væk fra den lettere forurenede del af ejendommen, skal det anmeldes til kommunen senest 4 uger inden opgravningen starter. Hvis anvendelsen af den lettere forurenede del af ejendommen skal ændres til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads eller kolonihave, skal du / I i henhold til jordforureningslovens 72b sikre, enten at det øverste 50 cm jordlag af den ubebyggede del af arealet ikke er forurenet, eller at der er etableret en varig fast belægning. Det samme gælder, hvis der skal udføres bygge- og anlægsarbejder på et ubebygget areal, der anvendes til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus. Bestemmelsen gælder dog ikke en- eller tofamilieshuse, medmindre der er tale om opførelsen af en ny bolig. Du / I må ikke efterfølgende fjerne det påkrævede rene jordlag eller den faste belægning. Du / I har mulighed for at få en generel rådgivning fra kommunen om de sundhedsmæssige konsekvenser af den lettere forurening. I pjecen Min boliggrund er forurenet Praktiske forholdsregler og gode råd ved tungmetal- og tjæreforurening, som er vedlagt dette brev, kan du / I også finde gode råd om anvendelsen af din grund. VED INDSATS Det videre arbejde/udtagning af kortlægningen Den kortlagte del af Ejendommen kan udtages af kortlægningen, når forureningen er helt eller delvist fjernet, eller det er dokumenteret overfor Region Nordjylland, at forureningen ikke udgør en miljø- eller sundhedsmæssig risiko jf. jordforureningslovens 13. Yderligere undersøgelser/fjernelse af forureningen kan foretages på følgende måder: 1. Påbud til forurener kommune Kommune / Miljøstyrelsen Århus er/har været tilsynsmyndighed efter miljøbeskyttelsesloven på branche. Det er derfor kommune Kommune, der skal tage stilling til, hvorvidt der skal meddeles et påbud til forureneren. Et påbud kan omfatte yderligere undersøgelser eller oprydning af forureningen efter jordforureningsloven, miljøbeskyttelsesloven eller anden lovgivning. 2. Regionens indsats Én gang årligt udarbejder Regionen Indsatsplan for jordforurening, som er en oversigt over den offentlige indsats. Af indsatsplanen fremgår, hvilke kortlagte lokaliteter Regionen vil udføre udvidede undersøgelser og oprydning på. Den offentlige indsats udføres i en miljø- og sundhedsmæssigt prioriteret rækkefølge. Indsatsplanen kan ses på vores hjemmeside Side 6 af 9

17 3. Værditabsordningen Gælder ikke landbrugsejendomme + F0- og F1-nuancerede eller helårsbolig med olieforurening, som stammer fra en villaolietank, og som er konstateret efter 1. marts 2000 Der er helårsbolig på din / jeres ejendom. Derfor har du / I via værditabsordningen for boligejere i jordforureningsloven eventuelt en mulighed for at få fremskyndet den offentlige indsats over for forureningen. For at ejendommen kan blive omfattet af værditabsordningen, skal følgende betingelser opfyldes: Ejendommen var forurenet, da du / I købte den det vil sige, at du / I ikke er forureneren / forurenerne. Du / I vidste ikke, at ejendommen var forurenet, da du / I købte den. Forureningen er sket før 1. september Boligen på ejendommen er opført inden 18. november Hvis du / I ønsker at søge om at få din / jeres ejendom omfattet af værditabsordningen, skal du / I sende en ansøgning (vedlagt kopi af dit / jeres skøde) til Regionen. Retten til oprydning i henhold til værditabsordningen kan overdrages til senere erhververe af ejendommen, hvis ansøgningen om oprydning er indgivet inden overdragelsen jf. jordforureningslovens 29, stk. 2. Du / I kan læse mere om værditabsordningen i vedlagte pjece og på 4. Frivillig indsats Du / I kan som grundejere på eget initiativ og for egne midler foretage en udvidet undersøgelse og oprydning af forureningen på din / jeres ejendom. Dette vil f.eks. være tilfældet, hvis du / I ikke ønsker at afvente, at undersøgelser m.v. sættes i værk af Regionen eller en eventuel oprydning under værditabsordningen. Det anbefales at indsende et evt. projekt til Regionen til kommentering, inden en udvidet undersøgelse eller afværgeprojekt igangsættes. VED IKKE-INDSATS Det videre arbejde/udtagning af kortlægningen Da ejendommen ikke ligger i offentligt indsatsområde, vil Region Nordjylland ikke udføre og betale undersøgelse eller afværge af forureninger på ejendommen. Ejendommen kan i overensstemmelse med jordforureningslovens 13 udtages af kortlægningen, når forureningen er helt eller delvist fjernet, eller det er godtgjort overfor Regionen, at forureningen ikke udgør en miljø- eller sundhedsmæssig risiko. Yderligere undersøgelser/fjernelse af forureningen kan foretages på følgende måder: 1. Påbud til forurener kommune Kommune / Miljøstyrelsen Århus er/har været tilsynsmyndighed efter miljøbeskyttelsesloven på branche. Det er derfor kommune Kommune / Miljøstyrelsen Århus, der skal tage stilling til, hvorvidt der skal meddeles et påbud til forureneren. Et påbud kan omfatte yderligere undersøgelser eller oprydning af forureningen efter jordforureningsloven, miljøbeskyttelsesloven eller anden lovgivning. 2. Frivillig indsats Du / I kan som grundejere på eget initiativ og for egne midler foretage en udvidet undersøgelse og oprydning af forureningen på din / jeres ejendom. Det anbefales at indsende et evt. projekt til Regionen til kommentering, inden en udvidet undersøgelse eller afværgeprojekt igangsættes. Side 7 af 9

18 Klage og søgsmål Regionens afgørelse om kortlægning af ejendommen kan i overensstemmelse med jordforureningslovens 16 ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis du / I ønsker at anlægge et søgsmål ved domstolen til prøvelse af Regionens afgørelse, skal sagen være anlagt inden 12 måneder efter, afgørelsen er meddelt jf. jordforureningslovens 87. Generelt Regionen sørger for i overensstemmelse med jordforureningslovens 14, at oplysninger om kortlagte ejendomme indlægges i det landsdækkende matrikelregister. Regionen gør dig / jer opmærksom på, at efter jordforureningslovens 12 og 12A er du / I som ejere forpligtet / forpligtede til at orientere eventuelle lejere af ejendommen om kortlægningen og nuanceringen. Du / I skal skriftligt underrette eventuelle lejere om de oplysninger, som du / I modtager skriftligt fra Regionen. Dette skal ske senest 4 uger efter, at du / I har modtaget oplysningerne jf. jordforureningslovens 70. Regionens oplysninger om ejendommen vil på forespørgsel om aktindsigt blive givet videre til f.eks. ejendomsmæglere, advokater, kreditinstitutter og andre interesserede, med mindre særlige forhold gør sig gældende. Et uddrag af oplysningerne kan også ses på Med venlig hilsen navn titel Vedlagt: Rapport Oplysningsark til grundejer(e) efter lov om behandling af personoplysninger (nr. 429 af 31. maj 2000) (kun til ejere, der ikke har modtaget oplysningerne efter persondataloven tidligere) Pjecen "Er din boliggrund forurenet? eller Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening (medmindre grundejer allerede har fået den i f.m. V1- kortlægningsbrevet) Pjecen Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening (kun hvis ejendommen anvendes til bolig og kortlægningen derfor er nuanceret) Pjecen "Min boliggrund er forurenet Praktiske forholdsregler og gode råd ved tungmetal- og tjæreforurening" (kun hvis ejendommen anvendes til bolig, og der er konstateret forurening med tjære/tungmetaller) HVIS DER ER KONSTATERET FORURENING MED STOFFER, DER KAN AFDAMPE: Indeklima i boliger på forurenede grunde. Pjecen "Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen" (hvis der er bolig på ejendommen) Side 8 af 9

19 Kopi til: Kommune Kommune, Miljøforvaltningen Arbejdstilsynet hvis der vurderes at være indeklima-problemer på en erhvervsgrund Side 9 af 9

20 JORDFORURENINGSGRUPPEN Emne: Endelig V2-kortlægning Nr.: Revision: Udarb. af: Godk. af: Dato: Navn Adresse Adresse Postnr. og by Kortlægning på vidensniveau 2 og nuancering af kortlægningen på F0, 1 eller 2 samt fastholdelse af kortlægning på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven lok.navn, adresse En del af Din / jeres ejendom matr. nr. matrnr, beliggende adresse, er ved Region Nordjyllands brev af dato2 påtænkt kortlagt på vidensniveau 2 efter reglerne i jordforureningsloven. Kortlægningen af den boligrelaterede del af ejendommen er samtidig nuanceret til forureningskategori F0, F1 eller F2. Baggrunden for den påtænkte kortlægning på vidensniveau 2 er den forurening med komponent, som blev konstateret ved forureningsundersøgelsen i måned + år. På det foreliggende grundlag har Region Nordjylland vurderet, at forureningen er omfattet af jordforureningslovens 2. Jordforurening Niels Bohrs Vej 30 Postboks Aalborg Ø Tlf.: Fax: Ref.: Direkte tlf.: Jnr.: Lok. nr.: Dato: Da Regionen ikke har modtaget yderligere oplysninger om ejendommen indenfor høringsfristen, er en del af ejendommen nu kortlagt på vidensniveau 2. Hele ejendommen er tidligere kortlagt på vidensniveau 1 og indlagt i det landsdækkende matrikelregister. Denne notering vil herefter blive erstattet med det areal, som nu kortlægges på vidensniveau 2, og den resterende del af ejendommen vil blive slettet i matrikelregistret. ELLER Hele ejendommen er tidligere kortlagt på vidensniveau 1 og indlagt i det landsdækkende matrikelregister. Denne notering vil herefter blive ændret i forhold til det areal, som nu kortlægges på vidensniveau 2. Den resterende del af ejendommen vil fortsat være noteret i matrikelregistret som kortlagt på vidensniveau 1. ELLER Kortlægningen af ejendommen på vidensniveau 2 vil nu blive indlagt i det landsdækkende matrikelregister. Det skal bemærkes, at der fortsat gælder en række restriktioner for den del af ejendommen, som er konstateret lettere forurenet. Disse restriktioner er beskrevet i det tidligere fremsendte brev af dato. Hvis du / I har spørgsmål i forbindelse med dette brev, er du / I velkommen / velkomne til at kontakte mig på tlf tlf.nr. Med venlig hilsen sagsbeh titel

21 Kopi sendt til: Kommune Kommune, Miljøforvaltningen Skattecenter Aalborg Side 2 af 2

22 JORDFORURENINGSGRUPPEN Emne: Påtænkt kortlægning på vidensniveau 2 samt fastholdelse af V1-kortlægning på en del af ejendommen efter indledende undersøgelse Nr.: Revision: Udarb. af Godk. af: Dato Navn Adresse Adresse Postnr. og by Påtænkt kortlægning på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven, nuancering af kortlægningen (F0 eller F1 eller F2) samt fastholdelse af kortlægning på vidensniveau 1 resterende lettere forurenet del af ejendommen udtages af kortlægningen loknavn, vejnavn + nr, by Region Nordjylland, Kontoret for Jordforurening og Råstoffer har dato udført en orienterende forureningsundersøgelse på en del af din / jeres ejendom matr. nr. matr.nr., beliggende adresse. Undersøgelsen blev udført for at vise, om der er en forurening på ejendommen, som kan udgøre en risiko overfor boligen og / eller grundvandet. En del af Ejendommen er ved daværende Nordjyllands Amts / Viborg Amts / Region Nordjyllands brev af dato kortlagt på vidensniveau 1 efter reglerne i jordforureningsloven, idet der har været branche og periode. Jordforurening Niels Bohrs Vej 30 Postboks Aalborg Ø Tlf.: Fax: Ref.: Direkte tlf.: Jnr.: Lok. nr.: Dato: Undersøgelsens resultater viser, at der er konstateret forurening med stof. Derfor påtænker Regionen at kortlægge en del af din / jeres ejendom på vidensniveau 2 / ændre afgrænsningen af de kortlagte arealer på vidensniveau 1 og 2 (herefter forkortet til V1 og V2) jf. jordforureningslovens 4 og 5. De øvrige arealer beliggenhed vil fortsat være kortlagt på V1, da der her ikke er undersøgt for de immobile stoffer. Den resterende del af ejendommen, hvor der er konstateret lettere forurening med stoffer, udtages af kortlægningen. Restriktionerne for den lettere forurenede del af ejendommen er beskrevet senere i dette brev. Efter forvaltningslovens 19 har du / I som ejere mulighed for at komme med yderligere oplysninger eller bemærkninger til den påtænkte kortlægning inden høringsfrist-4uger. Du / I har ret til at få at vide, hvilke oplysninger Regionen behandler, og du / I kan kræve ukorrekte oplysninger berigtiget. Regionen vil efter høringsfristen tage endelig stilling til kortlægningen af ejendommen, og du / I vil herefter modtage en afgørelse fra os. Kortlægningen medfører visse restriktioner for anvendelsen af den kortlagte del af ejendommen. Restriktionerne er beskrevet senere i dette brev. Regionen gør dig / jer opmærksom på, at din / jeres ejendom kan ligge indenfor kommune Kommunes områdeklassificering efter jordforureningslovens 50, og at der derfor gælder særlige regler ved f.eks. jordflytning. Du / I kan få nærmere oplysninger ved at kontakte din / jeres kommune.

23 Vi henviser endvidere til den vedlagte / tidligere fremsendte pjece: "Er din boliggrund forurenet? ELLER Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening, der informerer om Regionens kortlægning af jordforurening samt om kortlægningens konsekvenser for grundejere og brugere. HVIS DER ER KONSTATERET FORURENING MED TJÆRE OG/ELLER TUNGME- TALLER: Desuden henviser vi til vedlagte pjece: "Min boliggrund er forurenet Praktiske forholdsregler og gode råd ved tungmetal- og tjæreforurening". HVIS DER ER KONSTATERET FORURENING MED STOFFER, DER KAN AFDAM- PE: Desuden henviser vi til vedlagte pjece: "Indeklima i boliger på forurenede grunde". Pjecen / pjecerne kan også findes på Regionens hjemmeside Undersøgelsen og dens resultater er nærmere beskrevet i vedlagte rapport. Hvis du / I har spørgsmål i forbindelse med dette brev, er du / I velkommen / velkomne til at kontakte sagsbehandler på tlf lokalnr. Forureningsundersøgelsen Ved undersøgelsen blev der udført antal boringer til mellem antal m og antal m m.u.t. I forbindelse med borearbejdet blev der udtaget antal jordprøver, som blev analyseret for stof. Der blev desuden udtaget antal vandprøver, som blev analyseret for stof samt antal poreluftprøver til analyse for stof. Jordprøver: I antal af jordprøverne blev der konstateret indhold af stof, der overskrider Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium på JKK mg/kg TS. Indholdet af stof blev bestemt til mellem antal og antal mg/kg TS. Hvis der er et afskæringskriterium for stoffet, skal det også nævnes. Vandprøver: Der blev ikke konstateret indhold af stof i vandprøverne / vandprøven. eller I antal af vandprøverne blev der konstateret indhold af stof, der overskrider Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium på KK µg/l. Indholdet af stof blev bestemt til mellem antal og antal µg/l. Poreluftprøver: I antal poreluftprøverne blev der konstateret indhold af stof, der overskrider Miljøstyrelsens afdampningskriterium på KK µg/m 3. Indholdet af stof blev bestemt til mellem antal og antal µg /m 3. Det skal bemærkes, at poreluftmålingerne er udført under betongulv, hvor der generelt kan påregnes en tilbageholdelse i usprækket beton med en faktor på ca Vurdering Region Nordjylland vurderer ud fra undersøgelsens resultater, at forureningen med stof i jorden er af en sådan art og koncentration, at den kan udgøre en sundhedsmæssig risiko overfor den nuværende anvendelse af ejendommen til boligformål ELLER en risiko overfor grundvandet. En del af ejendommen / Ejendommen påtænkes derfor kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven. ELLER HVIS KUN RISIKO VED FREMTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJ- DER ELLER JORDFLYTNING Region Nordjylland vurderer, at den konstaterede forurening fra branche er af en sådan karakter og et sådant omfang, at den kun udgør en risiko ved jordflytning Side 2 af 9

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg ANBEFALET Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg Undersøgelse udført af Oliebranchens Miljøpulje En del af ejendommen og vejarealet ud for ejendommen påtænkes kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven

Læs mere

Påtænkt kortlægning på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven

Påtænkt kortlægning på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven REGION NORDJYLLAND WDGAET REGIONALUDVIKLING 1 * SEP. 2008 Rebild Kommune ANBEFALET Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Påtænkt kortlægning på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven Mejeri med olietank,

Læs mere

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr.

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. Rosenholm Kommune Tingvej 17 8543 Hornslet Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 16. oktober 2006 8-76-5-733-79-06 Inge Broberg Kristiansen 89446698 Lokalitetsnr.: 733-0174 boal Bedes oplyst ved henvendelse

Læs mere

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november Inger Kirsten Bang Kroer Askedalsvej 2 Bjødstrup 8410 Rønde Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november 2006 8-76-5-739-75-06 Keld Juhl Knudsen 89446104 Lokalitetsnr.: 739-0120 Anna Marie Sørensen

Læs mere

Appendiks 9: Retningslinjer for udfyldelse af besigtigelsesskema

Appendiks 9: Retningslinjer for udfyldelse af besigtigelsesskema DOKUMENT NR. 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udarbejdelse af miljøhistoriske redegørelser for tidligere og nuværende forurenende virksomheder Appendiks 9: Retningslinjer for udfyldelse af besigtigelsesskema

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Amtets kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der gennem tiderne været brugt mange kemikalier i virksomheder

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen Miljøjura for enhver ATV-møde tirsdag den 17. juni 2008 Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen nogle praktiske aspekter af betydningen for boligejere, sagsbehandlere og andre Kortlægning,

Læs mere

- Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem

- Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem - Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Telefon 38665000 Direkte 38665665 Egemar Clausen Gertz Fax

Læs mere

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem N RegiOn Hovedstaden S'O - 2 Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38665000 BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem DireFkate Egemar Clausen & Gertz Mail

Læs mere

Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord.

Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord. Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord. Her kan du få mere at vide om jordforurening, nuancering og oprensning: Regionens hjemmeside: www.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET ER DIN BOLIGGRUND FORURENET Kortlægning af jordforurening Kortlægning af jordforurening Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. Derfor registrerer regionerne de grunde, hvor vi enten

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen Miljøkontrollen Kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland i tal Jordforurening og Råstoffer 10 % af befolkningen og 20 % af landets

Læs mere

Nuancering af kortlagte boligejendomme

Nuancering af kortlagte boligejendomme Nuancering af kortlagte boligejendomme Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2007 Indhold 1 BAGGRUND 5 1.1 JORDFORURENINGSLOVEN 5 1.2 KORTLÆGNING 5 1.3 BOLIGERKLÆRINGER 5 1.4 LOVÆNDRINGEN 6 1.5 NUANCERING

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 1. oktober 2012 saril 014991-2012 Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Tilladelse efter jordforureningsloven til at anlægge en facilitetsplads ved Sønder Bjerge Station

Tilladelse efter jordforureningsloven til at anlægge en facilitetsplads ved Sønder Bjerge Station Naturstyrelsen Hannenovvej 22, Raaderup 4800 Nykøbing F Att.: Sara Lindholt sxl@nst.dk Miljø- og Naturkontoret Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tilladelse efter

Læs mere

Indsatsplan for Jordforurening

Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger i 2007 Forside_februar2007.indd 2 25-05-2007 08:50:37 Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger

Læs mere

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper 8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper edenfor er beskrevet Fyns Amts praksis ved behandling af udvalgte sagstyper, enten fordi de afviger fra de generelle principper, eller fordi

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015.

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015. Center for Regional Udvikling Enhed for Jordforurening Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015.

Læs mere

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL Advokat (L) Anne Sophie Vilsbøll Bech Bruun Advokatfirma ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården, Gentofte 17. juni 2008 JORDFORURENINGSLOVEN

Læs mere

Hjørring Kommune. Martin Andreasen Holtevej Brønderslev. Hjørring den

Hjørring Kommune. Martin Andreasen Holtevej Brønderslev. Hjørring den Hjørring Kommune Martin Andreasen Holtevej 145 9700 Brønderslev Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nye vejanlæg i Aalborg Syd - Egnsplanvej og Ny Dallvej. Aalborg Kommune. VVM undersøgelse - forurenet jord

Indholdsfortegnelse. Nye vejanlæg i Aalborg Syd - Egnsplanvej og Ny Dallvej. Aalborg Kommune. VVM undersøgelse - forurenet jord Aalborg Kommune Nye vejanlæg i Aalborg Syd - Egnsplanvej og Ny Dallvej VVM undersøgelse - forurenet jord COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

Afgørelse - dispensation Region Nordjylland giver hermed dispensation til det ansøgte på betingelse af, at nedenstående vilkår overholdes.

Afgørelse - dispensation Region Nordjylland giver hermed dispensation til det ansøgte på betingelse af, at nedenstående vilkår overholdes. RGS 90 A/S Selinevej 4 2300 København S Gustav.gansted@rgs90.dk Dispensation efter jordforureningslovens 52 til tilførsel af u- forurenet jord og lettere forurenet jord til den tidligere råstofgrav Bakkelyvej

Læs mere

Midlertidig tilslutningstilladelse til tilslutning af oppumpet olieforurenet grundvand fra matr. nr. 595a Skjern Bygrunde, Bækkevangen, 6900 Skjern

Midlertidig tilslutningstilladelse til tilslutning af oppumpet olieforurenet grundvand fra matr. nr. 595a Skjern Bygrunde, Bækkevangen, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing TH. LYNGE PETERSEN A/S Engtoften 18 6900 Skjern Sagsbehandler Yvonne Grandahl Direkte telefon 99741513 E-post yvonne.grandahl@rksk.dk

Læs mere

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet NOTAT Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet Forudsætninger for handleplan 2011 Visionerne for regionens arbejde blev i 2007 formuleret i en strategi for jordforureningsområdet. Strategien

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Hjælp min boliggrund er forurenet. Få hjælp med værditabsordningen

Hjælp min boliggrund er forurenet. Få hjælp med værditabsordningen Hjælp min boliggrund er forurenet Få hjælp med værditabsordningen Hjælp til uheldige boligejere Der er hjælp at hente hvis du er én af de uheldige boligejere der har købt en bolig på en forurenet grund.

Læs mere

INFORMATION TIL BORGERE I ROSKILDE VEST

INFORMATION TIL BORGERE I ROSKILDE VEST INFORMATION TIL BORGERE I ROSKILDE VEST Civilingeniør Tommy Koefoed Roskilde Amt ATV MØDE SUNDHED OG RISIKOOPFATTELSE RADISSON, SAS - H.C. ANDERSEN HOTEL 16. maj 2002 1. RESUMÉ I den vestlige del af Roskilde

Læs mere

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007 Redegørelse november 2006 Indledning Region Syddanmark overtog den 1. januar 2007 langt hovedparten af myndighedsopgaverne på jordforureningsområdet jævnfør lov nr. 568 om ændring af lov om forurenet jord

Læs mere

2 Udførte undersøgelser og afværger

2 Udførte undersøgelser og afværger MEMO TITEL DATO 30. august 2016 TIL KOPI FRA PROJEKTNR ScandiaParken - Beskrivelse af miljøforhold Constructa A/S, Lars Hansen Profilsystemer A/S, Steen Jørgensen COWI, Anders Pørksen A065369 ADRESSE COWI

Læs mere

Jord og Grundvand Sagsbehandler: Gitte Bjørnholdt Brok Direkte: SlothMøller Nørrekobbel 7B st.th Sønderborg.

Jord og Grundvand Sagsbehandler: Gitte Bjørnholdt Brok Direkte: SlothMøller Nørrekobbel 7B st.th Sønderborg. Horsens Kommune Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Jord og Grundvand Sagsbehandler: Gitte Bjørnholdt Brok Direkte: 76292507 SlothMøller Nørrekobbel 7B st.th. 6400 Sønderborg www.horsens.dk Sagsnr. 09.08.26-G00-2-17

Læs mere

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 12. januar 2016.

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 12. januar 2016. Center for Regional Udvikling Enhed for Jordforurening Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 12. januar

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af Advokat [ ] s klage over Lemvig Kommunes afgørelse af 25. februar 2005 om ikke at udstede påbud efter olieforurening

Miljøstyrelsens afgørelse af Advokat [ ] s klage over Lemvig Kommunes afgørelse af 25. februar 2005 om ikke at udstede påbud efter olieforurening [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0040 Ref. lihan Den 15. marts 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af Advokat [ ] s klage over Lemvig Kommunes afgørelse af 25. februar 2005 om ikke at udstede påbud efter olieforurening

Læs mere

Midlertidig tilslutningstilladelse til offentlig spildevandsledning i forbindelse med afledning af oppumpet grundvand Hadsundvej 32, 9575 Terndrup

Midlertidig tilslutningstilladelse til offentlig spildevandsledning i forbindelse med afledning af oppumpet grundvand Hadsundvej 32, 9575 Terndrup Center Natur og Miljø IF Nedbrydning A/S Savannevej 2 9220 Aalborg Ø Mail: hri@ifgroup.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.00.00-P19-5-14 Ref.:

Læs mere

Indsatsplan for jordforurening 2008

Indsatsplan for jordforurening 2008 Regional Udvikling, Jordforureningsgruppen Indsatsplan for jordforurening 2008 Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger i 2008 Regional Udvikling Indsatsplan for jordforurening 2008 INDSATSPLAN

Læs mere

Min grund skal undersøges

Min grund skal undersøges Information og vejledning til grundejere Min grund skal undersøges Hvad skal der ske? www.regionsyddanmark.dk/jordforurening Formål med undersøgelsen Region Syddanmark vil nu undersøge din grund for at

Læs mere

Minimumskrav for en V2

Minimumskrav for en V2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Oprettelser generelt... 4 Oprettelse af ny lokalitet... 5 Journalnummer... 6 Opdater ny lokalitet eller eksisterende lokalitet... 7 Arealanvendelse... 7 Opret ny matrikel

Læs mere

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland April 2015 Forord 1. Bag om Strategiplan 2015 - Principper for Strategiplan 2015 - Mål for Strategiplan

Læs mere

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? Kemiingeniør Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune, Miljøafdelingen ATV Jord og Grundvand Praktiske erfaringer med indsatser til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

HISTORISK REDEGØRELSE. Hornbjergvej 19, 8543 Hornslet ROSENHOLM KOMMUNE LOKALITETSNR. 733-0174

HISTORISK REDEGØRELSE. Hornbjergvej 19, 8543 Hornslet ROSENHOLM KOMMUNE LOKALITETSNR. 733-0174 HISTORISK REDEGØRELSE Hornbjergvej 19, 8543 Hornslet ROSENHOLM KOMMUNE LOKALITETSNR. 733-0174 Udført af: Carl Bro as Forfatter: SBM For Århus Amt Dato: Marts 2006 Århus Amt: Lokalitetsnr.733-0174, Hornbjergvej

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse i sag om olieforurening efter AJVA-tank på ejendommen [ ], matr. nr. [ ], 8370 Hadsten

Miljøstyrelsens afgørelse i sag om olieforurening efter AJVA-tank på ejendommen [ ], matr. nr. [ ], 8370 Hadsten [ ] Jord & Affald Journalnr. Bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0026 Ref.: ulu/oki/dbh Den 4. november 2005 Miljøstyrelsens afgørelse i sag om olieforurening efter AJVA-tank på ejendommen [ ],

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

Huskeliste for opdatering af JAR - Team Frivillig Ansvarlig: Lotte M. Petersen. Sidst revideret den 22. februar 2013 af Lotte M. Petersen.

Huskeliste for opdatering af JAR - Team Frivillig Ansvarlig: Lotte M. Petersen. Sidst revideret den 22. februar 2013 af Lotte M. Petersen. Koncern Miljø Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Huskeliste for opdatering af JAR - Team Frivillig Ansvarlig: Lotte M. Petersen. Sidst revideret den 22. februar 2013 af Lotte M. Petersen.

Læs mere

Jens Kristian Skyldal Gl Skivevej Roslev. 10. februar Afgørelse i sag om forurening med hydraulikolie på Gl Skivevej 24, 7870 Roslev

Jens Kristian Skyldal Gl Skivevej Roslev. 10. februar Afgørelse i sag om forurening med hydraulikolie på Gl Skivevej 24, 7870 Roslev Jens Kristian Skyldal Gl Skivevej 24 7870 Roslev 10. februar 2017 Afgørelse i sag om forurening med hydraulikolie på Gl Skivevej 24, 7870 Roslev Skive Kommune meddeles hermed afgørelse om, at der ikke

Læs mere

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Hvad er forenkling? 2. Kan myndighedsadministrationen gøres lettere?

Læs mere

ATV jord og grundvand Schæffergården torsdag, den 27. oktober2011. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus Lind Cadovius Advokataktieselskab

ATV jord og grundvand Schæffergården torsdag, den 27. oktober2011. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus Lind Cadovius Advokataktieselskab ATV jord og grundvand Schæffergården torsdag, den 27. oktober2011 Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus Lind Cadovius Advokataktieselskab JORDFORURENINGSLOVEN 2011 Case No. 1 Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus

Læs mere

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet HOVEDPUNKTER Redegørelse om jordforurening 2009 Depotrådet 1 Indhold Forord Ressourcer Regionernes opgave med jordforurening Regionernes indsats for at sikre drikkevandet Regionernes indsats for at sikre

Læs mere

Region Syddanmark indbyder til prækvalifikation af tilbudsgivere i henhold til EU s udbudsdirektiv, direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004.

Region Syddanmark indbyder til prækvalifikation af tilbudsgivere i henhold til EU s udbudsdirektiv, direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004. Prækvalifikation af EU-udbud Indledende forureningsundersøgelser i henhold til Jordforureningsloven Regional Udvikling Kontaktperson: Rikke Sparsø Pedersen Jordforurening@regionsyddanmark.dk Direkte tlf.

Læs mere

Dispensation efter jordforureningsloven 52 til tilførsel af u- forurenet jord til råstofgraven i True

Dispensation efter jordforureningsloven 52 til tilførsel af u- forurenet jord til råstofgraven i True Kristian Rytter A/S Jellingvej 19 9230 Svenstrup kr@kristianrytter.dk eso@kristianrytter.dk Dispensation efter jordforureningsloven 52 til tilførsel af u- forurenet jord til råstofgraven i True Region

Læs mere

Center for Bydesign 29-01-2008 Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune. Sagsnr. Njalsgade 13, 2. + 3. sal

Center for Bydesign 29-01-2008 Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune. Sagsnr. Njalsgade 13, 2. + 3. sal Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign 29-01-2008 Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune Sagsnr. Njalsgade 13, 2. + 3. sal 2008-11053 Att: Fuldmægtig Pia Lund Dokumentnr. 2008-41451

Læs mere

Tilladelsen meddeles til Banekonsortiet I/S, Jegstrupvej 80, 8361 Hasselager, og tidsbegrænses til og med udgangen af oktober 2009.

Tilladelsen meddeles til Banekonsortiet I/S, Jegstrupvej 80, 8361 Hasselager, og tidsbegrænses til og med udgangen af oktober 2009. Banekonsortiet I/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Byggeri og miljø Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Tilladelse til etablering af midlertidig

Læs mere

Dispensation efter jordforureningsloven 52 til tilførsel af u-forurenet jord til Ellidshøj Grusgrav.

Dispensation efter jordforureningsloven 52 til tilførsel af u-forurenet jord til Ellidshøj Grusgrav. Porsheden Vognmandsforretning Porshedevej 33 9240 Nibe porsheden@post.tele.dk Dispensation efter jordforureningsloven 52 til tilførsel af u-forurenet jord til Ellidshøj Grusgrav. Region Nordjylland, Kontoret

Læs mere

En kundes behov for analysekvalitet.

En kundes behov for analysekvalitet. En kundes behov for analysekvalitet. DANAK møde den 9. juni 2017 Abelone Christensen, Region Midt, Miljø og Lisbeth Fomsgaard Bergman, Region Sjælland GV ERFA 03112016www.regionmidtjylland.d www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Dispensation efter jordforureningsloven 52 til tilførsel af u-forurenet jord til Ellidshøj Grusgrav.

Dispensation efter jordforureningsloven 52 til tilførsel af u-forurenet jord til Ellidshøj Grusgrav. NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 9100 Aalborg Att. Michael Sølgård mcs@niras.dk Dispensation efter jordforureningsloven 52 til tilførsel af u-forurenet jord til Ellidshøj Grusgrav. Region Nordjylland,

Læs mere

Lars Krogh Olesen Udlejning Ulstrupvej Hobro

Lars Krogh Olesen Udlejning Ulstrupvej Hobro Lars Krogh Olesen Udlejning Ulstrupvej 5 9500 Hobro Dispensation efter jordforureningslovens 52 til tilførsel af u- forurenet jord til råstofgraven Tofte, Ulstrupvej 5, Hobro, matr. nr. 1g Tofte By, Valsgård

Læs mere

Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/ Ref.: BEJ/ Den 9. september 2005

Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/ Ref.: BEJ/ Den 9. september 2005 [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/04-0010 Ref.: BEJ/ Den 9. september 2005 Miljøstyrelsens afgørelse om påbud om forureningsundersøgelse på [ ], matr. nr. [ ] De har

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Generel dispensation efter jordforureningslovens 52 vedrørende tilførsel af uforurenet jord til Kallerup Grusgrav

Generel dispensation efter jordforureningslovens 52 vedrørende tilførsel af uforurenet jord til Kallerup Grusgrav Henrik Thomsen Beerstedvej 7-9 7752 Snedsted henrikbthomsen@hotmail.com Generel dispensation efter jordforureningslovens 52 vedrørende tilførsel af uforurenet jord til Kallerup Grusgrav Region Nordjylland,

Læs mere

Chr. Guldhammer Jensen A/S Kirkegade Brovst

Chr. Guldhammer Jensen A/S Kirkegade Brovst Chr. Guldhammer Jensen A/S Kirkegade 71 9460 Brovst rise@chr-guldhammer.dk Dispensation efter jordforureningslovens 52 til tilførsel af u- forurenet jord til råstofgraven Nesgårdsvej 39, Brovst, matr.

Læs mere

Hjørring Kommune. HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9. Sendt på mail: Hjørring den

Hjørring Kommune. HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9. Sendt på mail: Hjørring den Hjørring Kommune HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9 9800 Hjørring Sendt på mail: rrj@hjvand.dk Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Aalborg Kommune, Borgmesterens forvaltning HOU HAVN Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Tilladelse til genindbygning af knust asfalt

Tilladelse til genindbygning af knust asfalt ELF DEVELOPMENT A/S Strandvejen 70 2 2900 Hellerup 25. januar 2016 Tilladelse til genindbygning af knust asfalt Firmaet DGE har på jeres vegne med brev af den 25. september 2015 søgt om tilladelse til

Læs mere

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017 A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01985 Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017 Påbud om supplerende undersøgelse af jord- og grundvandsforurening ved skimmerrør

Læs mere

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006 Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-450 Allerød Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE Telefon 4810 4200 Fax 4810 400 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 7295728 Tilsluttet F.R.I

Læs mere

Tilladelsen kan jf. 20 i miljøbeskyttelsesloven til enhver tid og uden erstatning ændres eller tilbagekaldes

Tilladelsen kan jf. 20 i miljøbeskyttelsesloven til enhver tid og uden erstatning ændres eller tilbagekaldes #split# 19 tilladelse til at anvende knust asfalt til at niveauudjævne gang og materialehåndteringskørselsområder samt skabe et slidstærkt og fast grund underlag på udvalgte steder. Brønderslev Kommune

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Tjekliste. Opdatering af JAR. Lokalitet. Søgning. Min status (startside) Matrikel (ois) Sagstrin (afgørelser)

Tjekliste. Opdatering af JAR. Lokalitet. Søgning. Min status (startside) Matrikel (ois) Sagstrin (afgørelser) Øvelse 0 Øvelse 1-3 Min status (startside) Søgning Lokalitet Øvelse 4, 6 og 8 Øvelse 7 Matrikel (ois) Sagstrin (afgørelser) Aktiviteter (historik/mulige forureningsårsager) Projekt (financier) Øvelse 9-10,

Læs mere

Miljøstyrelsen meddeler hermed A/S Dansk Shell, beliggende på Egeskovvej 265 i Fredericia, følgende påbud:

Miljøstyrelsen meddeler hermed A/S Dansk Shell, beliggende på Egeskovvej 265 i Fredericia, følgende påbud: A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01709 Ref. tiska/jaflo Den 26. august 2015 Påbud om undersøgelse af jordforurening ved tank 20 på A/S Dansk Shell raffinaderiet

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening med fyringsolie på Agertoften 49, 7000 Fredericia matrikel 44am, Erritsø By, Erritsø

Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening med fyringsolie på Agertoften 49, 7000 Fredericia matrikel 44am, Erritsø By, Erritsø Jesper Bargmann Agertoften 49 7000 Fredericia E-post: jesperbargmann123@hotmail.com 06-03-2012 Sags id.: 12/2962 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening

Læs mere

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V2-vand og bolig

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V2-vand og bolig Koncern Miljø Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Huskeliste for opdatering af JAR - Team V2-vand og bolig Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Sidst revideret den 24.09.2015 Opdatering af eksisterende

Læs mere

Registerblad. Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002

Registerblad. Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002 Registerblad Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002 Udgiver : Nordjyllands Amt Natur- og Miljøkontoret Erhvervsafdelingen, Jordforureningsgruppen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Journal

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Vognmand Anders Fransgaard Ærøvej 13. 8800 Viborg

Vognmand Anders Fransgaard Ærøvej 13. 8800 Viborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Vognmand Anders Fransgaard Ærøvej 13 Skottenborg 26 Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Dispensation til at modtage fyldjord

Læs mere

Leca skal foretage yderligere undersøgelse af jordforurening ved dieselstanderen.

Leca skal foretage yderligere undersøgelse af jordforurening ved dieselstanderen. Leca, Saint-Gobain Denmark A/S Randersvej 75 8940 Randers SV Virksomheder J.nr. MST-1272-01701 Ref. Tisch/cllch Den 10. feb. 2017 Att. Anne Mette Nielsen Påbud om undersøgelse af jordforurening ved dieselstander

Læs mere

Erfaringsopsamling på V2-undersøgelser

Erfaringsopsamling på V2-undersøgelser Erfaringsopsamling på V2-undersøgelser Branchebeskrivelse Autoværksteder Teknik og Administration Nr. 1 2016 Erfaringsopsamling på V2-undersøgelser Branchebeskrivelse Autoværksteder Teknik og Administration

Læs mere

De nævnte klagere ejer dels det grundstykke, hvor rastepladsen skulle etableres, dels er de naboer til pladsen.

De nævnte klagere ejer dels det grundstykke, hvor rastepladsen skulle etableres, dels er de naboer til pladsen. [Advokat for A, B og C] Jord & Affald J.nr. 133/K03-0046 Ref. SIHO Den 12. juli 2006 Deres j.nr. 750643 Miljøstyrelsen ophæver Viborg Amts afgørelse af 14. marts 2006 om indbygning af forurenet jord i

Læs mere

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny.

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk [Denne tilladelse eller udkast til tilladelse vedlægges et følgebrev, hvor der for udkast angives periode for

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Rødekro Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen [ ], 6230 Rødekro. Matr. nr. [ ].

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Rødekro Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen [ ], 6230 Rødekro. Matr. nr. [ ]. [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0055 Ref.: ulu/ Den 9. december 2005 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Rødekro Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening

Læs mere

Placeringen fremgår af bilag 2 og 3. - Region Sjælland, Alleen 15, 4180 Sorø naturmiljo@regionsjaelland.dk

Placeringen fremgår af bilag 2 og 3. - Region Sjælland, Alleen 15, 4180 Sorø naturmiljo@regionsjaelland.dk Harboes Bryggeri A/S Spegerborgvej 34 4230 Skælskør Att: Søren Malling sendt pr. mail sm@harboes.dk Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

Læs mere

Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004 om undersøgelse af forurening på [ ].

Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004 om undersøgelse af forurening på [ ]. [Advokat for A] Att. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0037 Ref. PBR/JEG/ULU/LIHAN Den 24. maj 2006 Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

Morten Bak A/S Tandskov Grusgrav, Tandskovvej Silkeborg

Morten Bak A/S Tandskov Grusgrav, Tandskovvej Silkeborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Morten Bak A/S Tandskov Grusgrav, Tandskovvej 19 8600 Silkeborg

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0282 UL/bib. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klagerne. J.nr. 2010-0282 UL/bib. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Nævnet har modtaget klagen den 17. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade 24, 7470 Karup (OK tankstation)

Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade 24, 7470 Karup (OK tankstation) Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 OK A.M.B.A. Åhave Parkvej 11 8260 Viby J ag3@viborg.dk www.viborg.dk Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade

Læs mere

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter.

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter. [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/04-0029 Ref.: Bente Jensen E-mail bej@mst.dk Den 14. oktober 2005 Påbud om undersøgelse for jordforurening, [ ], Odense Odense Kommune

Læs mere

Dette er en tilladelse til at nyttiggøre og genindbygge lettere forurenet overskudsjord 1 (klasse 2 og 3 2 ) til terrænregulering.

Dette er en tilladelse til at nyttiggøre og genindbygge lettere forurenet overskudsjord 1 (klasse 2 og 3 2 ) til terrænregulering. WR ENTREPRISE A/S For Ejendomsudvikling Kronborg Strand P/S Marielundvej 39 2730 Herlev Att: Willy Rasmussen, al@we-entreprise.dk Center for By Land og Vand Natur og Miljø Prøvestensvej 52 3000 Helsingør

Læs mere

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. anjjo/anmso/jaflo Den 20. september 2016

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. anjjo/anmso/jaflo Den 20. september 2016 A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01841 Ref. anjjo/anmso/jaflo Den 20. september 2016 Påbud om undersøgelse af jordforurening efter spild ved Havneterminalen, Fredericia

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Miljøstyrelsen oplyste på tilsynsmødet, at der kan blive tale om at oprense/ bortgrave forurenet jord afhængig af hvad resultaterne viser.

Miljøstyrelsen oplyste på tilsynsmødet, at der kan blive tale om at oprense/ bortgrave forurenet jord afhængig af hvad resultaterne viser. Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1272-00847 Ref. Anbri/amgha Den 7. marts 2014 v/ Kim Crillesen, KC@vestfor.dk og Henrik Ørnebjerg, hoe@vestfor.dk Påbud om undersøgelse

Læs mere