Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ir ma Mag nus sen Børge Helmer"

Transkript

1 Men det bli ver FU AM-for år igen Glæ den ved at være ale ne Hvor bli ver en som he den af? Na bo skab, når vi bli r gam le Mu lig he der mel lem gen era tio ner ne Ind kal del se til Gen eral for sam ling Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der år gang December 2016

2 Bestyrelse Knud Ra mi an To ve Holm (sek re tær) Søren-Pe ter Pe der sen (kas serer) Trau te Lar sen Kir sten Trol le gaard Jør gen sen Lis bet Thoren dahl Hel le Snell Supple an ter: Ir ma Mag nus sen Børge Helmer Redaktør: Knud Ra mi an, Eng lod den 6, Stor høj, 8320 Mår slet Tlf.: knud.ra mi Lay out og sats: Børge Helmer, Storhøjvej 16, 8320 Mårslet Tlf.: bor ge.hel Læs i dette num mer Men det bli ver FUAM-for år igen...3 Glæ den ved at være ale ne...4 Hvor bli ver en som he den af?...8 Na bo skab, når vi bli r gam le...13 Mu lig he der mel lem gen era tio ner ne...16 Hvor dan over le ver man som ung gam mel?...18 At være dø de lig...19 Ind kal del se til Gen eral for sam ling i FUAM For slag til ved tægt sæn drin ger Mø der i FUAM for året

3 Hvor bliver ensomheden af? De mindst en som me blandt al le aldersgrupper i Danmark, er de æl dre voks ne fra 65 til 80 år. Det er fak tisk ret fan tastisk! Det er i denne alder, man forlader arbejds - mar ke det og si ne kol le ger, det er i denne alder, antallet af enker-og enke mænd 65+ sti ger med om kring om året, an tal let der kom mer ale ne ind i 65+ al deren er sti gen de, det sam me er an tal let af skils mis ser. Alligevel er de mindre ensomme end alle de andre aldersgrupper. Hvad er det, de kan de æl dre voks ne? Vi prø - ver at fin de nog le af svare ne her på i det te num mer om Mu lig he der ne mellem mennesker Tak! Det te blad er sid ste num mer af 36. År - gang. Det er ud gi vet med øko no misk støt te fra VEL UX-fon den. Tak for det! Vi tør end nu ik ke lo ve, at der kom mer flere blade. Bladudgivelse er dog me - get mere end øko no mi. Det te blad har mange trofaste støtter involveret hver gang. Bla det skyl der sit nu væren de format vores trofaste lay-outer gen - nem he le 22 år Bør ge Hel mer. To år se nere 1997 be gynd te Hans Lud vig Lar sen som fast il lu stra tor i bla det - så han har 20 års ju bi læ um i år. Vi skal ik ke glem me, at det og så var ham, der i flere om gan ge skab te FU AM s lo go. Der har været skif ten de re dak tører, men den redaktionelle linje, som sta - dig er gæl den de, blev lagt af Trau te Lar sen, al lere de i 1997 som gen nem ik ke min dre end 12 år var re dak tør af bla det. Tak til al le! Men det bli ver FUAM-for år igen De læreri ge og hyg ge li ge sam ta - le-møder i Klostercafeen forsætter al - lere de til ja nu ar. I no vem ber bad vi om for slag til, hvil ke em ner vi skul le be skæf ti ge os med i for året. Vi har be - stræbt os på at imø de kom me dis se ønsker. Se programmet på indersiden af bag si den. Det er ble vet me get al si - digt. OBS! Hil sen til med lem mer Med lem mer har med det te blad få et det år li ge brev fra FU AM s be styrel se. Læs det grun digt. Spe ci elt en op for - dring til at betale kontingentet, også for Hil sen til an dre læ sere af bla det: Gør no get ved din al der. Meld dig ind i FU AM. 3

4 Glæ den ved at være ale ne Af Tove Holm Det tæt te sam vær mel lem men - nesker er no get af det mest værdifulde i tilværelsen. Det gæl der bå de æg te ska bet, det pa pir lø se for hold og det tæt te forhold mellem medlemmerne af de fle ste fa mi li er. Når vi gif ter os, me ner de fle ste af os, at æg te ska bet vil vare li vet ud - på trods af skilsmissetallene. Det troede jeg og så, da jeg gif te de mig 21 år gam - mel efter en stormende forelskelse, som vare de man ge år, og jeg føl te mig lykkelig i mit ægteskab. Hvor dan man bli ver ale ne er af gøren de for, om man kan tri ves med det. Vores liv be står af for an drin ger, og nog le af dem er man ik ke for beredt på. Nog le men ne sker har le vet he le deres voksne liv alene. Nogle ønskede må ske at le ve i et par for hold, men fandt al drig den rig ti ge. An dre øn - ske de må ske at le ve ale ne og den sid ste grup pe bli ver stør re og stør re. Men de fle ste har le vet i et fæl les skab, og nog le af dem, der ik ke selv har valgt at være ale ne, sø ger sam men i kollektiver eller bofællesskaber. Den må de, man op le ver at være ale ne på, hæn ger sam men med, hvor for man le ver ale ne, og hvor dan man væl ger at opfatte det. Nogle mennesker føler sig en som me, og de kan ha ve svært ved at fø le den glæ de, jeg ta ler om. Men der er stor for skel på at fø le sig en som og på at være ale ne. Man kan og så fø le sig en som i et par for hold. Hvis man le ver ale ne, kan man selv gøre en hel del for, at man ik ke fø ler sig en som. Når de gam le mis ter ly sten til li vet Gang på gang hører vi, at dan sker ne er et af de lyk ke lig ste folk i ver den, men det er ik ke al le dan skere, der er til fredse. For eks em pel fører tab af æg te fæl le og egen syg dom of te til selvmord hos gamle mennesker. Hvert fjerde selvmord bliver begået af æl dre over 65 år, og æl dre over 80 år teg ner sig for den hø je ste selv mords - ra te. Det er især gam le mænd, der får det me get svært, når hu stru en dør. Når mænd over 80 år mis ter de res æg te fæl le, øges ri si ko en for, at de ta - ger de res eget liv in den for et år. En af mi ne be kend te blev ale ne, da hen des mand dø de ef ter et langt, lyk - keligt ægteskab. Hun fortalte, at hun hav de haft en fø lel se af at bli ve båret på hænder gennem ægteskabet. For eks em pel var det som re gel hen des mand, der køb te hen des tøj. Det pas - se de al tid og klæd te hen de godt. Som i alle andre ægteskaber havde der været van ske li ge ti der, især på grund af perioder med økonomiske vanske - lig he der, hvor hun hav de måt tet yde mere, end hun selv hav de tro et, hun kun ne, men det hav de knyt tet dem tæt tere sam men og hav de gi vet hen - de en ny selv til lid. Ta bet af æg te fæl len føl tes ubær ligt, og savnet blev ved 4

5 med at læg ge en dæm per på hen des livs glæ de. Om vendt har jeg mødt men ne sker, som selvom ægteskabet ikke var problemfyldt, men ganske alminde - ligt føl te en uven tet fri hed ved at blive alene. For nogle mennesker er det svært at til la de sig at fø le glæ de over den fri hed, som de ik ke selv har søgt, men en an den af mi ne be kend te sag de, at hun vil le øn ske, hun hav de tur det bli ve ale ne no get før, for hen - des liv hav de været helt domineret af hendes mand. I min ven nek reds har jeg og så et ægtepar, der oplevede så mange kon - flik ter, at hu stru en på et tids punkt flyt - te de hjem me fra, men hun tog dog al - drig skrid tet til en skils mis se. Dels vid - ste hun, at det vil le bli ve en hård kamp, og det vil le lige som al le skils - mis ser bli ve smer te fuldt for dem beg - ge, for de holdt trods kon flik ter ne af hinanden. Hun havde også en følelse af, at det vil le øde læg ge hen des mands til værel se. Nu har de bo et hver for sig i man ge år, men bor så tæt på hin an - den, at de kan ha ve dag lig kon takt, og det er en selv føl ge, at de beg ge del ta - ger i familiefesterne. De har simpelt - hen ta get kon se kven sen af, at de ik ke har det godt sam men, hvis de skal gå op og ned ad hin an den he le ti den. I dag, hvor de beg ge er i halv fem ser ne, øn sker de at kom me på sam me ple je - hjem men sta dig i hver sin lej lig hed. Op brud i ker ne fa mi li en Mit lykkelige liv i kernefamilien vare - de ik ke ved, og ef ter 16 års æg te skab valg te jeg at bli ve ale ne. Jeg var al li ge - vel ik ke helt ale ne, for jeg hav de 3 børn på 3, 6 og 12 år. Jeg hav de over - vejet min beslutning om skilsmisse læn ge, vid ste godt, hvad det vil le be - ty de bå de fø lel ses mæs sigt og øko no - misk, men det var, hvad man for står ved en god skils mis se. Vi kun ne om - gås hin an den til en vis grad de le småt og stort om bør ne ne. Jeg var ik ke en stak kels en lig mor, men fik mu lig hed for at le ve det liv, som jeg øn ske de uden de be græns nin ger, der vel al tid må være, når man er to om at træf fe beslutninger. Fra min barndom hav - de jeg et ide al om et åbent hjem med man ge ven ner, der kom og gik, og min mand øn ske de, at vi luk ke de os om os selv. Ef ter skils mis sen var det be fri en de for mig, at jeg nu kun ne realisere nogle af mine drømme, ska - be det åb ne hjem, som jeg ik ke kun ne i ægteskabet. Det var glædeligt og over ra sken de, at jeg kun ne klare mig i for hold til bør ne ne, ar bejds mæs sigt og øko no misk, men den stær ke ste fø - lel se var den fri hed, jeg op le ve de. Jeg kun ne om gås de men ne sker, som jeg ger ne vil le være sam men med uden at ta ge hen syn til en part ners øn sker. Jeg kun ne oven i kø bet in vi tere an dre til at bo hos mig en tid, hvis jeg hav de lyst til det, og det har jeg gjort nog le gan ge. Jeg var ale ne med bør ne ne i 8 år, og når jeg tæn ker til ba ge, fø les det som den bed ste tid, jeg har op le vet. Der var da si tu a tio ner, hvor jeg vil le øn ske, at jeg hav de kun net dis ku tere et pro blem med bør ne nes far men det var jo blandt an det det, der hav de været svært i æg te ska bet. Min æld ste datter flyttede hjemmefra for at ud - dan ne sig og jeg må ind røm me, at der blev me get tomt ef ter hen de. No - gen tid ef ter gif te de jeg mig den ne 5

6 gang vare de det 19 år, før jeg igen valgte at være alene. Man kan si ge, at jeg hel ler ik ke den - ne gang var helt ale ne. Mit ar bej de hav de i 15 år be stå et i at ha ve un ge voksne med psykiske sygdomme i fa - mi li eple je, og den sid ste af mi ne ple - je børn tog med mig, da jeg flyt te de til År hus for at være i nær he den af mi ne voks ne børn. Jeg har været me get glad for ar bej det som fa mi li eple je mor, men det kræ ver, at man er til ste de 24 ti mer i døg net. Jeg hav de dog fri hver an den we e kend. Jeg var me get be - vidst om, at jeg vil le gøre mit bed ste for at be vare kon tak ten til de venner, jeg havde efterladt på Djursland. FUAM er også et netværk I År hus kend te jeg in gen bort set fra mi ne børn, og det var vig tigt for mig, at de ik ke skul le være mi ne ene ste kon tak ter de skul le ik ke være ale ne om at hæn ge på mig. Kort tid ef ter blev jeg op mærk som på FU AM og meld te mig ind. Den før - ste kon takt var In ger Ny gaard, som flere af os hu sker, og som bo e de i nær he den af mig. Vi blev hur tigt go de ven ner og var sam men i en FU - AM-gruppe, der beskæftigede sig med, hvor dan for æl dre har det med de res voks ne børn. Sam ti dig med at In ger Ny gård bad mig over ta ge po sten som sek re tær i FU AM, fik jeg sta dig flere ven ner, og FU AM har gi vet mig et godt so ci alt netværk. Des uden be ty - der det og så i dag, at en del af min tid er optaget af foreningsarbejdet. Fri vil ligt ar bej de bli ver til gode ven ska ber Da jeg kom til År hus, blev jeg over ra - sket og skuf fet over den hår de to ne, der al lere de den gang var over for flygt nin ge og ind van drere. Jeg meld te mig som fri vil lig i Dansk flygt nin geh - jælp, som ger ne vil le gi ve mig kon takt til en flygtningefamilie fra Iran. Det blev ik ke ale ne til et ven skab med den fa mi lie, men de vil le og så ger ne de le an dre af de res ven ner med mig. Se nere var jeg med i Ven skabs fore - nin gen for Æl dre Dan skere og Ind - van drere, og det før te til nye op ga ver og nye ven ska ber. I nog le år var jeg med i Flygtningehjælpens Rådgiv - ning i År hus og se nere men tor for en elev på Social- og Sundhedsskolen. Man ge af de men ne sker, jeg har mødt i det fri vil li ge ar bej de, har jeg sta dig kon takt med. En af dem er i flere år kom met for at hjæl pe mig i ha ven, og de man ge kon tak ter be ty der, at jeg al - drig be hø ver at være ale ne. Det fri vil - lige arbejde har været berigende på så man ge må der det var alt sam men med til, at jeg kunne føle glæde ved det liv, jeg lever. In gen und går sor gen, og den skal ha ve sin plads og sin tid, men en gang imel lem kan glæ den og så skin ne igen - nem sor gen, og den glæ de skal man bare ta ge imod, selv om man sy nes, at sor gen ram te dybt uret fær digt. Hver da gens glæ der Vi er ble vet så vant til at ta le om det, vi har ret til. Vi vil og så ha ve ret til at være glade eller endog lykkelige. Må - ske har vi glemt at være tak nem me li - ge. Der er mas ser af små ting i hver da - gen, som vi kan være tak nem me li ge for. Der er og så glæ der, som jeg før har delt med an dre, men som sta dig er der, selv om jeg nu er ale ne. Glæ - den begynder allerede om morgenen, 6

7 hvor jeg de fle ste da ge i hvert fald nu, hvor jeg er pen sio nist har lov til at våg ne lang somt, tæn ke over da gen i går og da gen, der kom mer. Fø le fri - he den ved, at jeg selv be stem mer, hvor dan de fle ste da ge skal for lø be. Må ske glæ der jeg mig til et be søg af no gen, jeg hol der af fa mi lie el ler ven ner el ler og så glæ der jeg mig over en helt ube hæf tet dag, hvor jeg kan gøre præ cis, hvad jeg har lyst til. Som me ti der kan jeg for udse en hel uge uden af ta ler, men for det me ste sker der et el ler an det uven tet, som jeg og så har glæ de af. Glæ den er der og så i lø bet af da - gen, hvor jeg kan til la de mig at le ve så lang somt, som jeg har brug for. Jeg be hø ver ik ke at nå no get be stemt. Strygetøjet tager ikke skade af at ven - te til i mor gen, og det gør støv sug nin - gen hel ler ik ke. Jeg kan gå ud og ny de naturen. Min have betyder meget for mig og gi ver glæ der hver dag. Må ske er det en plan te, som har trodset vin - teren og mod min for vent ning nu gi - ver mig de smuk ke ste blom ster. I den slags si tu a tio ner kan jeg godt savne en at de le op le vel sen med, men jeg har da ven ner, som og så ger ne vil de le ha - ve ople vel ser med mig, og det sam me Nu let ter ældre byr den Vi har gen tag ne gan ge vist, hvor dan ang sten for de kom men de æl dre er ble - vet for dre jet og mis brugt til al le mu li ge for mål. Der er kun gan ske få, der ind til vi dere har inter es se i at fast hol de, at det ik ke kom mer til at gå så galt. Et af de ste der, hvor man kan se det, er i for bru - get af ple je- og ældre bo li ger. Det gæl - der spe ci elt de yng ste af de æl dre voks ne. Det har fak tisk været fal den de si den Nu kun ne no gen tro, at det vil mi ne na bo er. Glæ den er der og så, når jeg af og til har svært ved at gi ve slip på da gen og går sent i seng med tan ken om, at jeg kan so ve, til jeg våg - ner af mig selv. Jeg op le ver fø lel sen af til freds hed med da gen, der gik, og den der ven ter. Og så er der glæ den ved børn, bør ne børn og ol de børn. Tænk at få lov at føl ge nog le små nye væsener så dukker tankerne om årene med mine egne små børn op og glæder igen. Jeg er ik ke ble vet bedt om at gi ve go de råd om at fin de glæ den i al der - dom men, selv om du er ale ne, men hvis jeg skul le si ge det me get kort, vil det være: Brug jer selv i for hold til an dre. Lad an dre bru ge jer. Vær i kon takt med både jeres egen generation og de efterfølgende. Jeg vil ger ne slut te med at ci tere et vers af Axel Ju els digt: Glæ den, Sor gen og Lyk ken Dej ligst af al le glæ der Er glæ den for slet in gen ting, Ik ke for no get, du kan el ler vil. Glæ den for in tet og glæ den for alt. Glæ den for di du er til. så var for di, de sva ge gam le i ste det for fik hjælp i eget hjem, men an tal let af hjem meh jælps mod ta gere har været kon stant i perio den. Den ne ud vik ling under stre ges af, at an tal let af gam le i dis se ung-ældre grup pe har været sti - gen de. En pas sen de for klaring kun ne være: når de nye og sun dere gen era tio - ner af gam le kom mer til, fal der ud gif - ter ne til de dyre ste for an stalt nin ger. Kil de: Dan marks sta tistik 7

8 Hvor bliver ensomheden af? Af Knud Ra mi an Temaet i FU AM har i efteråret været mu lig he der mellem men - nesker. Allerede fra halv tredsår - salderen sker der meget mellem menneskene i vores liv. Den ne ar - ti kel hand ler om, hvad der sker, og hvor for vi er så go de til at ud - nyt te de mange mu lig he der mel - lem mennesker i en periode af li - vet, hvor der faktisk sker mange for an drin ger. Mændene dør i stadigt større tal fra mid ten af halvtredserne. Det kom mer der man ge unge enker ud af. Når vi senere bli ver arbejdsfrie, taber vi kon - takten til man ge af arbejdskammera - terne. Hvert år bli ver om kring mennesker 50+ år alene på grund af skils mis ser og døds fald. Al li ge vel ser det ud til at 50+ erne forstår at indrette sig. En som he den stiger ikke, og mennesker mel lem 60 og 84 er faktisk min dre en som me end resten befolk - ningen. Al li ge vel klistrer ensomheden til al der dom men som en bur re til et par gam le sokker. Det skyldes nok, at al der dom men har flyttet sig op i firserne, hvor 7% af de 85+ årige er en - som me. Ik ke vold somt man ge, men det bringer dem på høj de med de mest en som me - de unge i aldersgrup - pen år. Der er alt så in gen tvivl om, at der sker meget mellem mennesker i al der - dom men. De mange forandringer be - tyder, at der løbende i li vet kommer netværksopgaver, som man skal hånd - 8 tere. Der er nem lig hel ler in gen tvivl om, at et velfungerende netværk er vigtigt. Et dårligt fungerende netværk koster lige så me get i tabt levetid som 20 cigaretter om da gen. Det er der for interessant, hvor dan det lykkes at håndtere forandringerne uden at bli ve ramt af ensomhed, men ved at udnytte mulighederne mel lem mennesker. Kilde: Lasgaard, M., & Friis, K. (2014). En som hed blandt voksne. Aar hus: Re gion Midtjylland, CFK - Fol ke - sund hed og Kvalitetsudvikling. Kon tak ten til ar bejds kam - mera ter og kol le ger Når man dra ger ind i det arbejdsfrie liv, for la der man den dag li ge om gang med sine kolleger. Al le undersøgelser peger på, at det er en kontakt, man kom mer til at savne de første år, men det går over. Nog le af arbejdskam - meraterne kan være ble vet go de ven - ner. En løsning er selv føl ge lig mu lig - heden for at fast hol de kontakten. Hvis man har haft en læsegruppe, en van - dretursgruppe, el ler en kortklub gi ver muligheden sig selv, el lers er tiden in - de til at etablere det li ge om kring pen - sionering. En af de stadig mere bru gte muligheder, er at arbejde som frivillig. På den må de skaber man sig nye ar - bejdskammerater blandt de frivillige. Til sidst er ven ner ne væk Vennerne sker der ik ke så me get med i begyndelsen, og vi har jo kun be hov for 4-5 nære ven ner. Dem har vi etableret os med læn ge før, vi blev

9 gam le. Jo æl dre vi bli ver jo flere af ens venner og an dre jævnaldren de vil for - svinde. Det er med til at for klare de 85+ernes ensomhed. Det er en sær lig form for alensomhed. Det er der for mange skaber sig nye ven ner tid ligt, og mens man har overskuddet til det. Udnyttelse af de mange aktivitetstilbud el ler en nettjeneste er en af ve je - ne. Ferierejserne er og så go de ve je til at mø de nye mennesker under gode rammer. Nye ven ner kom mer ikke af sig selv, men man skal være op sø gen - de og risikere fiaskoer. Det er godt at være godt gift Det er godt at være gift og spe ci elt for mæn de ne, så groft kan det si ges. Gif te mænd har en for ven tet le ve - tid, der er 7,1 år hø jere end ugif te mænds. Sam ti dig le ver æg te mæn de - ne 6,6 år læn gere end fra skil te mænd og 5,3 år læn gere end en ke mænd. En gift kvindes forventede levetid er til sammen lig ning 4,8 år hø jere end en ugift kvin des, 4,3 år hø jere end en fra - skilts og 3,5 år hø jere end en en kes. For de len af ta ger dog med sti gen de al - der. Styringsforholdet mellem parterne er ret af gøren de for, hvor til fredse par ter ne er med for hol det. En under - sø gel se af nye og gam le par vi ste, at de gam le par, der hav de le vet sam - men mere end 40 år, sy nes at være mere efter gi ven de i for hold til styrin - gen end yn gre par. Det er må ske en af forklaringerne på parforholdets overlevelse. For ny el se i det gam le par for hold Det er alt så bedst at mø de al der dom - men i et godt par for hold. Når beg ge parter bliver pensionister ændrer hver da gen sig, og man skal byg ge en ny slags hver dag op sam men. Det er en an led ning til at æn dre på rol ler ne og de les om tin ge ne på nye må der. De fle ste vil op le ve glæ den ved at bru - ge mere tid på det, som man har glæ - de ved sam men. Det be ty der fx. at rej - seaktiviteten og selskabeligheden stiger. Det grå guld er en ga ve til rej se sel - skaberne. En af de nye mu lig he der for for ny - el se er na tur lig vis at gøre som de un ge gør. De be gyn der at fore byg ge at par - hol det går i styk ker. På Cen ter for Fa - milieudvikling har man udviklet et sær ligt par-tjek på net tet, hvor man og så som en kelt per son kan be svare et sær ligt spør ge ske ma om sit par for - hold. Online-udgaven retter sig mod par eller enkeltpersoner, som på egen hånd ger ne vil ha ve in spira tion til at ta ge en sam ta le om styr ker og be kym - rin ger (på egen hånd). Det ta ger ca. 20 minutter at udfylde spørgeskema - et. Herefter genereres automatisk en feedback-rapport med resultatet. På bag grund af rap por ten kan man overve je at gå vi dere til et mere sy stematisk parcheck. Kil der: Nyt fra Dan marks sta tistik, Forskningsnyt fra Psykologi, 1992,1(3), Center for familieudvikling, Skils mis ser florerer Skils mis ser er hver dag. Det er og så ble vet let tere at bli ve skilt end no gen - sin de. Al drig er så man ge ble vet skilt. Det gæl der og så de gam le voks ne. Der er et sti gen de an tal, der bli ver skilt i halvtredsårsalderen. Det betyder, at mange bliver pensionister som fraskil - 9

10 te. I 2008 var der fra skil te i al deren 60+, i 2016 var tal let ste get til lidt over Stig nin gen skyl des spe ci elt stig nin gen for de åri ge, der har været jævnt sti gen de. Et sti - gen de an tal bli ver alt så (og så) skilt i en høj al der. An tal let af skils mis ser for de 60 + er 1000 om året. Stør ste de len er dog i al deren Som man kun ne ven te, er der no - gen, der gif ter sig igen. An tal let af gif te sti ger og så i al der dom men, men slet ik ke i det om fang. Men for man ge er det startskud det til et nyt liv, og nye for mer for par for hold er duk ket op. Antallet af fraskilte ældre kvinder og mænd, der gif ter sig igen, er for doblet på ti år. Kilde: Je a net te Ring kø bing, Po li ti ken, Dan marks sta tistik, 2015 De nye kære ste par Det er ik ke læn ge si den, at det var nærmest utænkeligt, at man giftede sig igen, hvis man var ble vet en ke el ler en ke mand. Så dan er det ik ke læn - gere. Nor mer ne har æn dret sig. De sid ste man ge år er an tal let af 65+, der gif ter sig som nævnt sti gen de. Det vrim ler med histori er om, hvor dan barndomskæresten dukker op som rid deren på den hvi de hest. Det er al li - gevel stadig undtagelsen, men oftest gif ter man sig med men ne sker, som man har kendt før. Sta dig flere fin der hin an den, som de un ge gør, ved at da te sig frem på net tet. I takt med at vi er fri skere og mo bi le hø jere op i al deren, øges mu lig he den for at fin de en nye part ner. Det er spe - cielt enkemændene, der gifter sig. De mø der ale ne-kvin der, der er yn gre end dem selv - og dem er der jo en del af. Det er van ske li gere for kvin der ne. De er æl dre end mæn de ne, når de bli - ver ale ne, og de skal så fin de æg te fæl - ler i en grup pe af mere jævnaldren de mænd, hvor an tal let er tyn det stærkt ud. Må ske er det der for, at man ge af de gen gif te mænd sy nes, at li vet er ble vet bed re. Det er ikke helt så entydigt for kvinderne. De ændrede normer betyder også, at flere og flere fin der ud af at le ve i par for hold uden at gif te sig og uden at flyt te sam men. På den må de sparer man si ne børn for en del be kym rin ger, opretholder deres barndoms hjem og ar ven. Man bli ver må ske hel ler ik ke så afhængige af hinanden og kan bedre vise sine bedste sider. At påbegynde et nyt par for hold i en høj al der kræ ver om tan ke, men det er må ske net op det, mange gamle voksne er i besiddelse af. Kil der: Maria Brunn-Schmidt, Po - litiken, Julie Greve Bentsen, Kri - steligt dagblad. Li vet som sing le Der er man ge sing ler i Dan mark. Tal - let er vok set gen nem 25 år. I 40% af al le dan ske husstan de bor der kun en enkelt person. Denne udvikling gør sig også gældende for mennesker, der er 50+. Et sti gen de an tal kom mer derfor ind i pensionsalderen alene og man ge med par for hold bag sig. Man - ge har in gen pla ner om at la ve om på det. De har valgt sing le li vet. An dre bli ver ale ne på grund af æg te fæl lens død. Det ta ger tid og man ge over ve - jel ser at kom me sig ef ter et langt æg te - skab. Man ge over ve jer at flyt te til no - get min dre, når man bli ver ale ne. En 10

11 af de nye mu lig he der er at flyt te i et se - niorbofællesskab, hvis man har øko - no mi en til det. Dem kom mer der sta - dig flere til af. De fle ste flyt ter ind i bo - fællesskaber, før de bliver alene. Et an det valg er at ud vi de sit hus, så der bli ver plads til nog le flere li kes til bør ne børn, der flyt ter ind En sjæl dent brugt mu lig hed er at flyt te sam men med børn- og bør ne børn. Et barnebarn og hendes kæreste, der flyt te de ind hos mor far, da han blev ale ne, fik li kes på fa ce bo ok. Gad vi de om det kan bli ve en po pu - lær løs ning? Skal man flyt te i en høj al - der, er det klo gest at flyt te hen et sted, hvor der er man ge jævnaldren de. Man skal og så over ve je, om man vil sat se på en til værel se som sing le el - ler ar bej de på et nyt par for hold. Det selvvalgte singleliv kan byde på man - ge for de le i form af ro, fri hed, uaf hæn - gig og tid til eg ne ven ner. Let test for kvin der Alt ty der på, at sing le li vet er let tere for kvin der end for mænd. Kvin der har et stør re so ci alt netværk og er bed re til at sø ge og få om sorg i netvær ket. Det er vig tigt, da man som en lig vil, alt an det li ge være mere sår bar, når syg dom og skavanker melder sig. Singlelivet er hår dest ved mænd. Det er må ske for - klarin gen på, at knap halv de len af al le mand li ge sing ler iføl ge rund spør gen fra Gal lup ger ne vil ha ve en kære ste nu. An der le des ser det ud med kvin - der ne, hvor kun en fjer de del af de kvindelige singler ønsker en kæreste li ge nu. De har det fint med at være sig selv. En ac cep teret livs form For sing ler ne har der ud vik let sig mange og nye muligheder. Tidligere var det for bun det med lidt skam at le - ve sing le liv, men nu er det vel an er - kendt som en livs form med si ne eg ne muligheder og sine egne organiseringer. I USA ta ler man om livs for men Flying so lo. Selv om det na tur lig vis of te kan være en øko no misk ud for - dring at klare sig med en en kelt ind - tægt, er sing ler ne ble vet så man ge, at de er ble vet en kun de grup pe, der pro - du ceres sær li ge løs nin ger til, og som kan udvikle deres egne kulturer, der har løsninger til singlelivets udfordrin - ger. De kan lø se de sær li ge op ga ver, det kan være at gå i by en og spi se på restaurant, når man er sing le. Det kan sta dig kræ ve om hu at om gås de man - ge par. Der er og så man ge si der for singler på fx Facebook. Singlelivet er et valg, et vil kår el ler beg ge de le. Sing - ler ne de ler sig i to no get for skel li ge grup per: Den ene grup pe som har valgt sing le li vet til som de res livs form og dem, der har det som et vil kår, de for sø ger at kom me ud. Den sid ste grup pe er stor og an tal let af sing ler, der søger kærligheden, afspejler sig i de utallige hjemmesider og netda - tings i der, der er opstået. Kilde: Katrine Barslev, Kristeligt dagblad, SFI Aleneboendes bolig - behov 2010, Berlingske

12 Sing le 60+ kul tur - op le vel ser, der dur Sing le 60+ kul tur er en af de me get kreative løsning på single-livets udfor - drin ger og et godt eks em pel på, hvor - dan nye muligheder mellem men - nesker ud vik ler sig. FU AM hav de be - søg af In ge Li se Jo han sen, der i 2007 flyt te de ale ne til Aar hus, da hun gik på efter løn. Hun har skabt en enestå en - de for ening. Ide en går ud på, at hvert med lem kom mer med mini mum to år li ge for slag til ak ti vi te ter og selv står i spidsen for ar ran ge men tet. Der - udover er der nedsat forskellige grup - per fx.spisegrupper, biografgrupper, bowlinggruppe alt sammen noget som med lem mer ne fin der på og ta ger initiativ til på det månedlige fællesmø - de. Men li ge nu er der luk ket for til mel - ding til grupperne. Forslagene kan ses på foreningens hjemmeside med link til dem, som man skal hen ven de sig til. Det ko ster halv treds kro ner om året at være med lem. Selv er In ge Li se bl.a. med i to spi se grup per, én grup pe på ot te, der spi ser sam men i by en en Hver da gen i fo kus Der er kom met en lil le fag bog om hver - da ge i al der dom men. Jeg er selv med - for fat ter, så en an den må an mel de den. Hver da ge ne er vig ti ge, for li vet er ik ke an det end hver dag. Det er i hver da ge - ne vi skal skaf fe os al den kva li tet, som vi har brug for, men fag fol ke ne er op ta - get af alt mu ligt an det. Når det er en fag bog kom mer den til at hand le om gam le, der har brug for fag folk. Der for er den så vig tig. Fag fol - ke ne har nem lig al le de res fag li ge inter - es ser, som de er sat til at for val te. De kan godt være mere op ta get af op træ - ning af vores gang funk tion end af vores øn sker om gå en tur. De kan være mere op ta get af vores er næring end af vores gang om må ne den og én, hvor de er fire, der skif tes til at la ve mad til hin an - den hjem me pri vat. De mid da ge er rig tig hyg ge li ge, og her er no gen fra grup pen i dag ble vet mi ne ven ner, si - ger In ge Li se, der glæ der sig over, at fore nin gen, der i dag tæl ler 93 med - lemmer, har stor aktivitet.kalenderen bugner af aktiviteter hver eneste må - ned, så der er vir ke lig no get at væl ge imel lem. Som for mand for Sing le60+kul - tur er det hen de, der sen der ak ti vi tets - li sten ud på net tet. Men hun er og så selv aktiv deltager på udflugterne. Jeg ta ger med på van dre ture i om rå det, til koncerter i Musikhuset, til foredrag og i biografen. Mange gange drikker vi bag ef ter en kop kaf fe el ler en øl sam - men og snak ker om det, vi har op le - vet. Det er hyg ge ligt, og så be ty der fællesskabet også, at man kommer af sted. Uden af ta ler for fal der man let til at væl ge den nem me løs ning med so - fa og fjern syn, si ger In ge Li se, der dog efter hån den ik ke har me get tid til at sid de for an sit eget tv-ap parat. øn ske om nog le dej li ge mål ti der. Mere op ta get af vores syg dom end af det liv, som skal le ve med den. De res fag lig - hed som vi ger ne ny de godt af, har al tid den bi virk ning, at den fjer ner op mærk - som he den fra det liv vi le ver, og som er vores. Bo gen hand ler bla. om, hvad man kan gøre, for at ens hjem ik ke bare bli ver en ar bejds plads, hvor dan man le ver med kro ni ske syg dom og hvor dan man ska ber en hver dag med dø den i hæ le ne. Tal med di ne fag folk om den. Beck, A. M., Høj lund, B., & Tho ma sen, L. S. (Eds.). (2016). at ska be gode dage - Hver dags - liv i et geron to lo gisk per spek tiv. Grå sten: Dansk Geron to lo gisk Sel skab. Den ko ster kr Men kan down loa des gra tis her fra: dan.dk/ 12

13 Na bo skab, når vi bli r gam le og hvor dan er det så i en an dels bo lig fore ning for 50+? Af Kaj Fi sker Pe ter sen Min ko ne og jeg star te de vores liv sam - men i et min dre ræk ke hus på 77 m 2. Da fa mi li en var vok set til 6 per so ner, blev det for småt. Vi byg ge de der for et ty pe hus på 144 m 2 + kæl der. Det pas se de til os den gang. Tan ken om at flyt te fra sin nu - væren de bo lig skræm mer man ge, ik - ke mindst dem, der har go de na bo er og for sent op da ger, at det var nem - mere at flyt te, før al deren sat te si ne spor. Men tro ik ke, at de go de na bo er kun fin des, det ene sted, hvor du bor. Vi har al tid været hel di ge med na bo - er, og vi har stadig væk tæt kon takt med dem gen nem al le åre ne. Jeg vil star te med at for tæl le om vores er farin ger fra de før ste over ve - jel ser om vores nu væren de og sik kert sid ste bo lig - og ti den ind til i dag. Min ko ne og jeg har nu bo et i An dels bo lig - foreningen Omegaparken i snart 14 år. Hvor og hvor dan kun ne vi tæn ke os at bo? Jeg ven der blik ket til ba ge til slut nin - gen af 90er ne. Vores vil la på i alt 265 m 2 med en grund på m 2 var mere, end vi hav de lyst og kræf ter til at hol de. Vi var fyldt 60, og vore 4 børn var flø jet fra re den. Vi hav de på et tidligere tidspunkt overvejet at dele vores hus op i to bo li ger med hver sin ind gang. Ved nær mere efter tan ke blev det dog drop pet, for vi vil le jo al li ge vel hænge på vedligeholdelsen af både hus og ha ve. Den nye bo lig skul le ger - ne rum me mu lig he den for, at vi sta - digvæk kunne samle familien uden at ha et stort slot at ved li ge hol de. Vore intentioner var at blive i nærområdet tæt ved bus og ind køb. En ting var vi eni ge om. Vi skul le flyt te, mens vi end - nu var to. I er da for unge til en se nior bo lig Da vi be gynd te at ta le om se nior bo lig, sag de nog le af vore ven ner: hvad tæn ker I dog på det er I da alt for un - ge til. To af dem var eni ge om at se ti - den an. Det ord ner sig nok, når den tid kom mer. Dis se 2 sid der i dag i hus til hal sen. Den ene i kørestol i en vil la på 185 m 2 med kæl der. Den an den med rol la tor - og toi let på øver ste eta ge. For at bru ge de res ord om Det ord ner sig, når den tid kom - mer så ord ner det sig ik ke. Det er for sent! 50+ se nior bo li ger sø - ger ik ke 80+ og der o ver. Mod nin gen På vore af ten ture i om eg nen faldt ve - jen for bi det sted, hvor vi se nere kom til at bo. Her var som no get nyt ble - vet opført en senior-andelsboligfore - ning med 24 ræk ke hu se for delt i 4 læn ger om kring et fæl leshus, og her var ste det, hvor vi kun ne tæn ke os at bo. Vi blev skre vet på en ven te li ste og den gang var de lange - de li ster. Det var dog en be gyn del se. Vi var nu 62 år. Det er nok sjæl dent i et æg te - skab, at beg ge på sam me tid er mod - 13

14 ne til at flyt te. Min ko ne brug te man ge kræf ter og flere år på at mod ne mig. En drøm me bo lig i Om e ga par ken Ef ter tre år fik vi den drøm me bo lig, som vi hav de ven tet på - en 105 m 2 se nior bo lig et ræk ke hus i et plan med lil le ha ve på beg ge si der. Hu se ne i forenin gen som vari erer i stør rel se fra m 2 er med bre de døre in gen dør trin og et stort ba de værel se. Da vi be slut te de os for den ne ty pe bo - lig, lag de vi vægt på, at øko no mi en var så dan, at den der le ve de længst, kun ne bli ve bo en de her ale ne. Der gik ik ke lang tid, før og så jeg fandt ud af, at det var det rig ti ge, vi hav de gjort. Hvad be ty der et tæt na bo skab? Før vi hand le de, vil le vi ger ne være på for kant med hen syn til, hvad et tæt naboskab kunne indebære. Min kone og jeg var klar over, at hvor 35 mennesker bor sam let, vil der al tid op stå en vis form for sym pa ti for - el ler samhørig hed med no gen. Som i an - dre af li vets for hold ser man, at no gen ka li moren og no gen dat teren, og så bli ver al le lyk ke li ge. No gen flyt ter må - ske her til for at ha ve na bo er tæt på. An dre må ske for at vi de, at der er et fæl les skab, En del har må ske de res børn bo en de langt væk, så er det trygt at vi de, at de ik ke er ale ne, hvis der er brug for hjælp el ler go de råd af den ene el ler an den art. Det be ty der ik ke, at man bor i et cir ku stelt el ler et hus med sving døre. Men det be ty der og - så, at man ik ke skal være frem med over for at ban ke på al le kan få brug for lidt hjælp. Fæl leshu set er en ker ne Fælleshu sets gil de sal med plads til 50 per so ner - er året rundt ram me om aktiviteter af forskellig art. Beboermø - der ne lig ger fast 3 gan ge om året, ligesom den år li ge gen eral for sam ling. Foreningens fødselsdag fejres i okto - ber, lige som ju le fro ko sten og så hører til de faste arrangementer. Alle med fæl les spis ning - plan lagt og ar ran - geret af køk ken hold på skift. En efter mid dag om må ne den af - holdes fredagscafé med kaffe, snak og forskel lig slags spil. Hver tirs dag sam - les en fast bi llard grup pe, lige som en flit tig skare mø des til gym nastik hver onsdag. Fest sa len kan vi le je og så til an dre f.eks. børnebørns konfirmation eller runde fødselsdage for venner og fami - lie ene ste be tin gel se er, at vi selv er med til fe sten og er an svar lig for ren - gørin gen. 1. sal i fæl leshu set er ind ret - tet med 2 værel ser og ba de værel se. Dis se kan lige le des le jes på sam me be tingel se. Det er en god må de, at ha - ve eks tra plads på. Man skal kun gøre rent, når det skal be nyt tes. Sct. Hans af ten fin der sted under ufor mel le for mer gril len tæn - des ude, og man mø der op med det, man øn sker at ind ta ge i lø bet af af te - nen. Det er ikke alle andelsboligforenin ger, der har samme regler og traditioner, som vi har. Vi fe jer for egen dør Et po si tivt træk i be bo el sen er, at man fe jer for egen dør i bå de over ført og direk te be tyd ning dog for år og efter år har vi fæl les ha ve dag. Der ske ler man ik ke til, hvad der skal la ves, og de, der har kræf ter til det, ta - 14

15 ger et godt nap med det let te ar bej de. An dre sør ger for en god fro kost. Om - kring havearbejdet er der også god an led ning til lidt hyg ge snak med al le nabo er ne. Vi har gart ner til det hår de ar bej de i vores fæl le som rå de. Et trygt na bo skab Det er me get gi ven de at bo sam men med bå de yn gre og æl dre end os selv. Hvis en na bo ik ke er i stand til at kom me ud, er det hyg ge ligt at kom me med lidt frisk bagt ka ge og se, at det mod ta ges med glæ de. Man be stem - mer selv hæk høj den ind mod fæl - leshu set, og vi har valgt, at vores hæk skal være net op så lav, at vi kan vin ke til na bo er ne el ler by de på en kop kaf fe i ha ven. Des uden er en lav hæk en del af tyverisikringen med nabo overvåg ning. Når no gen rej ser væk, er der al tid en el ler flere na bo er, som tøm - mer postkasse eller vander blomster, lige som al le om kring bo en de ori en - teres om bortrej sen, så der hol des øje med frem med tra fik i om rå det. Især hos dem, der bor ale ne, hol der vi øje med, om gardinerne bliver trukket fra i lø bet af da gen. Flere blandt beboerne bytter daglig avis og har på den må de en na tur lig kontakt. Al le kan få brug for en hånds - rækning. Det gælder i mange situatio - ner, som at skif te en pære el ler la ve kaf fe til en begravelse. En søn dag i april stod gen bo ens dør åben, og da døren sta dig stod Nød bo lig el ler lyst hus Det er tit len på en stor bog på 240 si der, som skri ver, at den har til for mål at mind ske ang - sten for at kom me på ple je hjem. Først og frem mest må en bog af den stør rel se være til plan læg gere og fag fol ke ne i kom mu ner ne for at vi se ve jen for, hvor dan det go de ple je - hjem bur de fun gere ved at for tæl le nog le af åben efter et par ti mer faldt det na - tur ligt, at man ban ke de på og gik ind. Gen bo en sad og slum re de i en stol. Hun hav de følt sig lidt sløj og tak ke de for, at no gen be kym re de sig om hen - des velbefindende. Andre eksempler er et be hjer tet na bo par, som gen nem lang tid le vere de mad til en af de æld - ste, hvis mand li ge var død. Hun hav - de mis tet ap pe tit ten og lysten til at lave mad. Hvor dan er det så gået? Det er gå et over al for vent ning at flyt te i en seniorandelsbolig. Vi flyttede 1 km væk fra vores bo lig gen nem 33 år, og glæ der os hver dag over en nem og ny ere bo lig. En fjern be kendt mød te os nogen tid efter indflytningen med følgende bemærkning: Har I ikke mis tet presti ge ved at flyt te fra jeres store villa? Nej, vi har den bo lig, der pas ser til vores nu væren de be hov for en god bo lig. Helt til ba ge fra vores før ste hjem har vi lagt vægt på, at bo li gen skul le passe til familiens størrelse. Vi befinder os godt på det jævne med lige - stillede næsten jævnaldrende, og den ud for dring, som bo for men gi ver. Vi er godt i gang med en god al der - dom - min dre ar bej de - mere fri tid og et rig tig godt nabo skab. Med et godt na bo skab er det vig tigt, at du er dig selv men aldrig dig selv nok. de bed ste eks empler. Bo gen er gra tis, hvis man down loa der den - el lers skal man be - ta le for por to. Kähler, M. (2016). Nød bo lig el ler lyst hus - Ældre sa gens vi sion om ple je hjem: Ældre sa gen. 240 si der. 15

16 Muligheder mellem generationerne: Den pro fes sio nel le re ser ve bed ste Af Knud Ra mi an Ef ter man ge år med næ sten vand - tætte skodder mellem generatio - ner ne ud vik ler der sig for ti den et væld af nye mu lig he der. Vi le ver i en glo ba li seret ver den, hvor fa mi li er rej ser ud i ver den. Det tru er med at skil le børn og bed ste for - æl dre fra hin an den. Tak ket være Sky - pe og Facetime, behøver det ikke at være så dan. I Her ning måt te In ge Bis - gaard kon sta tere, at det kun ne være svært at hol de kon tak ten til si ne bør - ne børn, da de var flyt tet først til Ja pan og se nere til Hong Kong. Tak ket være Skype kunne mormor overtage god - nat læsningen for sine børnebørn. Billed bø ger blev sendt af sted, og nu kan de god nat te fra hver sin skærm og med hver sin bog - tværs over klo den. Det er en kon takt, der har le vet i åre - vis. For man ge bed ste for æl dre har Sky pe været et sik ker må de at op ret - hol de kon tak ten på og for bør ne børn en sik ker vi den om, at der er no gen, som langt bor te føl ger in ten sivt med i deres liv. Vi le ver i et me get al der sop delt samfund, hvor generationerne faktisk le ver me get ad skilt. Det gør na tur lig - vis, at man nemt ud vik ler fore nkle de opfattelser af de andre aldersgrupper. Det er i høj grad in sti tu tio ner ne, der har skilt aldersgrupperne fra hinanden. Nu er der man ge in sti tu tio ner, der forsøger at bringe generationerne sammen igen. Gen era tio ner ne i kamp for lo kal sam fun det I Kne bel kæm per man for at hol de lo - kalsamfundet levende, og her har man skabt en hel ræk ke for skel li ge Generationsmøder mellem Mols - skolen, Børnehaven Urtehaven, og Lyngparkens aktivitetscenter og pleje - boliger. Generationsmødernes hjem - me si de er et helt ka ta log af go de ide - er. Sjet te klas ser ne har købt brugt tøj på aktivitetscenteret. De har syet det om på skolen og lavet modeopvisning for de gam le. En ung fa mi lie har sam men med en lo kal ilds jæl etableret fæl les haver for private og en skolehave. Der er blevet etableret gangforbindelse direkte fra plejeboliger og til aktivitetscen ter. Her kan børn, voks ne og æl - dre fra Lyng par ken mø des om ha ve - dyrk ning, dyr og fæl les spis ning i det fri. Det er der kommet en film ud af. Be søgs ba by er og cy kel pi lo ter Fra År hus har der bredt sig en ide om Besøgsbabyer. Det startede med en ung mandlig medarbejder fra plejeog om sorg på bar sel, der tril le de sin bar ne vogn ned til lo kal cen tret for at få en kop kaf fe. Her op da ge de han, hvor me get glæ de en ba by kan ska be hos gam le. Ide en tog han med sig på ar - bej de, og nu bre der den sig over he le lan det. En an den af de lands dæk ken - de initiativer er Cykling uden alder, der un der mot to et Al le har ret til vind i håret har en ga geret over fri - 16

17 vil li ge pi lo ter til at køre rundt med gamle fra plejeboliger. Det var også en enkeltperson, der fostrede ideen og fik den på hjul. Og der kom mer sta - dig nye initiativer. Hjerteforeningen har med støt te fra Nor dea gang i et pro jekt om kring mad sko ler for bed - ste for æl dre og de res børn, som lø ber af stablen i Nord jyl land i Hvad ko ster det at leje en baby? I FU AM har vi gen nem åre ne fulgt nogle af de mange generationsinitiativer, der er båret af iværk sæt tere og ildsjæle. Det er altid spændende og langt fra sik kert, at de over le ver. FU AM var for år til ba ge med i en gruppe, der arbejdede for skabelse af reservebedsteforældre. Det er nu ble - vet en le ve vej hos care.com til en gennemsnitlig timepris på kr. 75,15. Er muligheden for privatisering, den sik re ste vej frem til for ankring? Hvad skal det ko ste at lå ne en ba by? Kilder: -udvikling/generationsmoeder-i-kn ebel/ Se film her: edste-bearnaise-og-boerneboern Skibs værft 17

18 Hvor dan over le ver man som ung gam mel? An mel del se af Mar git Knudsen Det er en mun ter hånd bog om til - ret te læg gel se af al der dom men el ler hvor dan man le ver det ri ge liv uden at dø af det. I bo gen O ver le vel se stek nik for un ge gam le be skri ves de un ge gam les nye - ver den ud fra 12 te ma er: Der er nok at se til og ta ge sig af som ung gam mel. Det er nød ven digt at ta ge stil ling til og priori tere mel lem de rol ler, som bo gen in tro du cerer. Sti li kon - Tøj og ud se en de. Pro blem - stil lin ger om alt fra på klæd ning til an - sigt sløft nin ger ta ges op. Af snit tet rum mer end og en lil le ord bog over 17 me to der til at re du cere syn lig aldring. Glo betrot ter Ud og rej se. For fat ter ne kom mer med man ge for slag og prak ti - ske an vis nin ger, men stil ler og så spørgs må let: har man egent lig lyst til at rej se langt væk? Køk ken gud(in de) Bor dets glæ der. Her be skri ves blandt an det de øge de krav til ar bejds kræ ven de ga stro no mi - ske ind sat ser, som iføl ge for fat ter ne er kom met gen nem de se ne ste 40 år.. Te kno fil The Gad gets. Ka pit let om - hand ler blandt an det di lem ma et i, at evnen til at fat te ny te kno lo gi af ta ger med al deren sam ti dig med, at ny te kno - lo gi og di gi ta le af lø sere for tid li gere ti - ders fy si ske sy ste mer gri ber hastigt om sig. Sund heds a po stel Sund hed, syg dom og kon trol leret for fald. Hvis man øn - sker at frem stå som en stål far far, er det nok nød ven digt at ta ge gam - mel-ung dom me lig for næg tel se i an - ven del se, hæv der for fat ter ne. Ånds men ne sket Hoved et. Her rem ses bl.a. en ræk ke ak ti vi te ter op til ved li ge - hol del se af hjer ne ak ti vi te ten for at mind ske det in tel lek tu el le for fald, og med et smil be trag te sig selv som en, der end nu ik ke er ble vet for gam mel til at. Hus ejer Hjem og som mer hus. Skal man skil le sig af med si ne ejen dom me, når man mær ker de før ste stik af al der - dom? Der er na tur lig vis ik ke no get en - kelt svar på det spørgs mål. So ci alt dyr - Ven ner og be kend te. Hvad skal man med ven ner? Kun ne vi tæn ke os an dre og nye sam værs for mer? Kul tur for bru ger Lit tera tur, Mu sik, Kunst, Dans, Te a ter. Man skal være åben over for nye og ukend te gen rer og sam ti dig over ve je, hvor ung dom me lig og tren dy man be hø ver at op føre sig. Fri tids pæ da gog Bør ne bør ne ne.em - ner som græn se sæt nings kon flik ter og den go de sam ta le part ner be røres kort. Vig tigst er: Hvad vil du ger ne hu skes for? Se nior kon su lent Ned trap ning, pen - sio nering, er stat nings job. Er du pen sio - neret og par keret, el ler men talt frit stil let og din egen her re? Ple jer De vir ke lig gam le. Der er di lem - ma er i at være en ung-gam mel pårøren de til en vir ke lig gam mel. Over le vel se stek nik for un ge gam le kan læ ses sammen hæn gen de el ler som op slags bog. Den eg ner sig godt som op læg til drøf tel ser. Bo gen inde hol der te ma er der er vel - kend te for de fle ste, men den in - spirerer. Klara Bøe og Pet ter Hen rik sen Overlevelsesteknik for unge gamle Hånd bog i til ret te læg gel se af al der - dom men el ler hvor dan man le ver det rige liv uden at dø af det. Dansk Psy ko lo gisk For lag kr. 219,- 18

19 At være dø de lig Bo gan mel del se af Gre the Jen sen Hvor dan an mel der man en bog, som behandler så mange facetter omkring det at være dø de lig? Svend Brink - mann gør det gan ske kort på for si den af bogen: Gawande skriver konkret, smukt og bevægende... anbefales til al le, der er dø de li ge. Og gi ver den 5 stjerner. Sådan. Bo gen har for ord af Ja cob Brin kler, som ved bo gens ud gi vel se på dansk var for mand for Det Eti ske Råd. Han indleder med overvejelser over det at være dø de lig. Vi er det al le. Vi ved bare ikke, hvornår døden indtræffer. Den er der der for al tid som en evig ku - lis se på li vets sce ne, selv om vi of te glemmer eller udskyder at forholde os til det. Vi glem mer, at dø dens vig tig ste bud skab ik ke er at ud sky de det uaf - ven de li ge, men at le ve mens vi kan. Brin kler ser dø den som en be sin del se på li vets al vor. Det er selve forholdet til døden, der er vigtigt. Bo gen hand ler om li vet med dø den el ler at for hol de sig til li vet, mens vi sta dig har det. Bo gens for fat ter Atul Ga wan de er læ ge, Vi le ver i en kul tur, hvor der ik ke bli ver talt ret me get om livets afslutning. Læger og andet sundhedspersonale bli ver ud dan net til at hol de os i li ve, og vi er efter hån den ble vet sta dig bed re til det. Når det dre - jer sig om dø den, op står der of te et di - lem ma om kring livs for læn gel se over for livskva li tet. Det di lem ma væg tes ikke højt i lægeuddannelsen. Bo gen har 3 cen tra le te ma er. 1) At ska be nær hed og nær vær i sam ta ler med den dø en de samt pårøren de om øn sker til den del af li vet, der er til ba - ge. 2. At brin ge den dø en de i cen trum for de tilbud eller behandlingsmulig - he der, der er. 3. At på vi se hvil ke kon - se kven ser der kan være ved de en kel - te valg. Det er livskva li tet over for livs - for læn gel se. Det er så vig tigt, at læ gen og an dre be hand lere ken der den en - kel tes ønsker og holdninger til den sidste tid. Bogen veksler mellem faktuelle (videnskabelige) informationer, biografiske fortællinger og meget konkrete beskrivelser af samtale- og behand - lings for løb. Man kan lære me get om, hvor dan man kan være mere næn - som og nær væren de i samværet og samtalen med døende. Gawande ønsker et sundhedsvæsen, der re elt hjæl per men ne sker med at op nå det, som de selv sy nes er vig - tigt, når li vets af slut ning er nær. Læ - gen skal ud fra en ind le vel se i den dø - endes ønsker afdække mulighederne for, at den sid ste tid kan for lø be som ønsket. Læge-patientsamtalens betydning bør op priori teres. Den skal ha ve stør re sta tus og nå op på ni veau med de øvrige medicinske discipliner. Man ge af de til tag, som bo gen be - skri ver har vist sig at ha ve en gan ske positiv effekt på livskvaliteten for de be rør te. Det ko ster ik ke mere, at æn - dre behandlingsindsatsen i en demo - kratisk eller inddragende retning. Ofte er der tale om færre udgiftskrævende behandlinger og langt større patienttil freds hed og livskva li tet i den sid ste tid. 19

20 Ifølge Gawande er lægeverdenen be kendt med, at flere af de be hand - lingsmuligheder, de tilbyder døende, er tem me lig nyt te lø se og of te og så bi - virkningstunge. Der er gode grunde til at sætte samtalen i centrum. At være dø de lig Om livsforlængelse og livskvalitet. Af Atul Ga wan de Lind hardt og Ring hof For lag A/S, si der. Set fra kr Port ved Bal ling sko le 20

21 Der indkaldes til ordinær Generalforsamling i FU AM Ons dag den 8. fe bru ar 2017 kl i Ca fé en Klo ster ga de cen tret, Klo ster ga de 37, År hus C Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af diri gent 2. Bestyrelsens beretning 3. For slag til ved tægt sæn drin ger (be styrel sen 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for Fast læg gel se af kon tin gent for 2018 samt god ken del se af bud get for Valg af med lem mer til be styrel sen På valg er: Tove Holm Søren-Peter Pedersen Traute Larsen 7. Valg af supple an ter til be styrel sen På valg er: Irma Mag nus sen Bør ge Helmer 8. Valg af to inter ne re vi sorer På valg er: Jens-Erik Jørgensen Han ne Juul Jen sen 9. Eventuelt 21

22 Forslag til vedtægtsændringer på generalforsamlingen 8. februar 2017 Be grun del se: Da FU AM ik ke med sik ker hed vil ud - sende medlemsmeddelelser/ nyheds - bre ve skrift ligt og hel ler ik ke Nyt fra FU AM ef ter 2016, har vi gennem gå et ved tæg ter ne med hen blik på at æn - dre de para graf fer 9, 11 og 13, hvori der henvises til skriftlige meddelelser. Medlemsmeddelelser sendes elektro - nisk. Det er dog vig tigt, at med lem - mer, som ik ke kan mod ta ge elektro - nisk post, kan få brev med post. Bag grund: Vedtægter, oplysning om kom men de mø der m.v. lig ger på FUAMs hjemmeside: 9 Ordinær generalforsamling 1. af snit, 2. sæt ning æn dres til: Meddelelse om datoen gives eletro - nisk el ler i brev til hvert en kelt med - lem se nest den 31. de cem ber.(i fore - ningen medlemsmeddelelser slettes). 2. afsnit, 2. sætning: Indkaldelse til gen eral for sam lin gen og for slag fra medlemmerne til dagsordenen skal ligge på hjemmesiden. Følgende slet - tes: (-enten gennem medlemsmedde - lel ser el ler ved brev til hvert en kelt med lem være med lem mer ne i hæn - de se nest 3 uger før gen eral for sam lin - gen). 11 Ekstraordinær generalforsamling 1. af snit, 2. sæt ning: Ind kal del sen udsendes elektronisk af bestyrelsen. Resten af sætningen fjernes. 3. af snit: Der skal fore lig ge re ferat af generalforsamlingen på hjemmesiden senest 6 uger efter generalforsamlingens afholdelse. Resten af sætningen slettes. 13 Kontingent 2. af snit, 1. sæt ning; I det te kon tin - gent skal inklu deres mindst 1 år lig med de lel se elektro nisk el ler i brev til medlemmerne. (ordene skriftlig og nyhedsbrev slettes). FUAM s bestyrelse Ældreforum omprioriteret og nedlagt Med det seneste Satspuljeforlig er der enighed om at permanentgøre Natio - nalt Videnscenter for demens. Man øn sker og så at styr ke Dan ske Ældreråd. Det sker ved at om priori tere be vil - lin gen på 3,4 mio. kr. til "Ældre - forum". Det be ty der på dansk, at Ældre forum ned læg ges. Det er en bredt sundhedsoplysende indsats, der kom mer til at mang le. Kilde: Satspuljeforliget på sund heds- og ældre om rå det

23 FUAM i For året 2017 FU AM har bedt med lem mer ne om at kom me med for slag til em ner for mø - der ne i for året Øn sker ne har vi lyt tet til, og det blev til et spæn den de pro gram. 11. ja nu ar: At op le ve den 4. Al der Op læg: To ve Holm, FU AM Den fjer de al der er under kendt, men kom mer når ens mu lig he der for at klare sig selv, er ble - vet af hæn gig af an dre men ne skers ind sats, el ler rå derum met ind skræn kes for al vor. Den fjer - de al der er en af al der dom mens mu lig he der, med man ge op ga ver, der skal klares. Syg dom me kan fyl de, men man skal ind ret te sig, så der bli ver plads til an det end dem. Træt - hed træn ger sig på og må be kæm pes med over vin del se. Om gan gen med he le hjæl pe ap para - tet og sy ste mets reg ler må man or ga ni sere. Af hæn gig he den af an dre skal ac cep teres, og de skal mø des med tak nem me lig hed. Kan man fast hol de livskva li tet og livslyst kan det være en præsta tion, der får den 100 åri ges mara ton løb til at bleg ne. Det kræ ver en til ti der he roisk ind - sats, som man selv kan være stolt af, og som an dre bør værd sæt te, når det lyk kes. 8. fe bru ar: Hvordan kan ældre gammeldanskere få glæde/udbytte af nydanskernes ressourcer? Op læg: Vi får be søg fra Kvin de hu set i Aar hus, og sam men vil vi dis ku tere, hvor dan vi bli ver klo gere på spørgs må let. 8. marts: Hvor dan ska ber man over blik over, ens re el le bo mu lig he der som gam mel? Op læg: Bjar ne Friis Søren sen, Bo li gråd giv ning for se niorer, Ældre sa gen Læn ge før man kva li fi cerer sig til ældre bo li ger, går man ge æl dre voks ne rundt med flyt te o - ver ve jel ser, og man ge af dem bor ale ne. Det kan være rig tig svært at få over blik over mu lig he - der ne. Det kan være svært at få til stræk ke lig vi den om for de le og ulem per ved de for skel li ge mu lig he der. Det kan og så være svært at kom me vi dere og be slut te sig. Hvor dan gør man det bedst? 5. april: Er ken del se af den ret te bo lig til det ak tu el le liv safs nit, og som pas ser til eg ne res sour cer. Op læg: Sig fri ed Lauridsen, FU AM Man ge gam le har det godt, hvor de bor og drøm mer ik ke om at flyt te før de bli ver nødt til det. Og så selv om de kan mær ke, at det kni ber med at få det til at fun gere. De har kun sva ge fore stil lin ger om, hvor svært det kan bli ve, hvis han di cap pe ne mel der sig for al vor, og hvor lidt ind fly del se de får, når det bli ver al vor. Hvor dan bærer man sig ad med at tæn ke real istisk over sin bo lig si tu a tion og dens frem tid? 10. maj: Hvor dan får vi det med hin an den i den di gi ta le tids al der? Op læg: Knud Ra mi an, FU AM Den di gi ta le tids al der er over os al le med inter net tet og mo bil te le fo nen, som har skabt helt nye mu lig he der men ne sker i mel lem. Og så for de gam le. Nu kan man sky pe og læ se god nat - historie for sit bar ne barn på den an den si de af klo den. Vil man føl ge si ne bør ne børn er Fa ce - bo ok ste det, og net da ting er ve jen ud af sing le li vet. På trods af mu lig he der ne har en kvart mil lion men ne sker 65+ al drig været på inter net tet. Hvad be ty der det? Og hvad gør vi? Al le mø der er fra kl til i Ca fe en, Klo ster ga de Cen teret Klo ster ga de 37, År hus C Mø der ne er åb ne for al le. Det ko ster 25 kr. inklu si ve kaf fe, te og ka ge Mø de lo ka let har tele slyn ge 23

24 Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en for ening for de uprøvede ideer og projekter ISSN: Her fin der du FUAM FU AMs hjem me si de: Sek re tari a tet: To ve Holm Åkrogs Strand vej Ris skov Tele fon to ve Fore nin gens giro num mer er: Ved bank o ver før sel an ven des kon to-nr CVR-num mer:

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Når de rø de trå de ly ser

Når de rø de trå de ly ser Når de rø de trå de ly ser Knud Ra mi an Det er en helt sær lig op le vel se, at læ se 30 år gan ge af FU AM-bla det igen nem. Det kan ab so lut an be fa les i en le dig stund! Det er først, når men ne

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år I lø bet af for året hav de In ger og jeg ar bej det på et inter vi ew, der skul le brin ges i det te num mer af bla det. Vi brin ger som plan

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder

An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder Min bed ste mors historie

Læs mere

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Aktivering af ældre

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Skal 2012 bli ve et ældre ven lig he dens år? Fin des der ældre ven lig hed? Kan der være ældre ven lig hed i en by? Tan ker om ro i al der dom men Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he

Læs mere

Gam mel som 60-årig? Generalforsamling Mødereferater Høring om det aldrende samfund Læsetips

Gam mel som 60-årig? Generalforsamling Mødereferater Høring om det aldrende samfund Læsetips Gam mel som 60-årig? Generalforsamling Mødereferater Høring om det aldrende samfund Læsetips 1 Februar 2004 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re tær) 8617 9065 Søren-Peter Pe der sen (kas

Læs mere

Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder

Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder Æl dre har er farin

Læs mere

Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder

Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder Bla

Læs mere

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Læs mere

FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling.

FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling. FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 34. år gang

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Vi min des In ger Ny gård Li vets blan de de bol scher For æl dre til voks ne børn Nyt om AgeForce Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 30. år gang August 2010 Bestyrelse Knud Ra

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Nyt fra FU AM. For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag

Nyt fra FU AM. For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 33. år

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der FUAM på Facebook FUAM fyl der 30 Er om sorg til for hand ling? Al der dom mens rej ser? Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 29. år gang Au gust 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder

IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder Li vet

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Da Ældrestyr ken slog til for al vor Når ar bejds li vet slut ter Re ferat af gen eral for sam ling Fri vil ligt ar bej de Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 33. år gang Juni

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Hans Lud vig Lar sen i tusch il lu stra tio ner for FU AM gen nem 12 år Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 30. år gang Marts 2010 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm

Læs mere

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk ISBN ISBN 978-87-7857-699-6 87-7857-699-7 9 788778 576996 Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer Dværgschnauzer Denne bog giver dig svar på utal li ge prak tis ke ting om fod ring, træ ning og pel s pleje. Med

Læs mere

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900 Skriv og skriv om gam les liv For fat ter ve jen Livs historie er at for tæl le til sig selv Tin ge ne for tæl ler livs histori er Fa mi li e fred med di ne voks ne børn Ind kal del se til Gen eral for

Læs mere

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47 AFSTED: Star ten er gået for Anne-Met te Bre dahl ved de Pa ra lym pis ke Lege (PL) i Vancou ver. Hun er psy ko log og skiskytte, og har deltaget seks gan ge i PL si den 1992. 428 tidsskrift f o r n o

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer FU AM i ud vik ling Lidt om gen era tio ner nes hus At op le ve den fjer de al der De gam le og kom mu ne val get Gør no get ved din livs historie! Ind kal del se til Gen eral for sam ling Nyt fra FU AM

Læs mere

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer Det går frem ad for FUAM Om sorg er ik ke, hvad det var Sure gam le mænd Hvad fik du ik ke talt med di ne for æl dre om? At op le ve al deren Se nior TV Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

56 Maj 2009. STORHØJ Beboerforening. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009

56 Maj 2009. STORHØJ Beboerforening. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 56 Maj 2009 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009 Vi star te de med at syn ge num mer 328 i Højskolesangbogen, Den Grønne Søde Vår. a)

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen en artikelsamling Finn Holst juni 2003 www.digidakta.dk Com pu teren som kre a tivt værk tøj i mu sik un der vis nin gen - ar ti kel sam ling Det te

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Vir ke ly stens ve je i FUAM Længst mu ligt i eget hjem Re ferat af Gen eral for sam lin gen Ny he der om det lange liv Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 31. år gang Juni 2011

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Troelstrup Gammelstrup Tønning Træden. Scenarieværksted. Fremtidstanker. Idrætten. "Arbejdslørdag" Kirkelige arrangementer.

LOKAL NYTTEN. Troelstrup Gammelstrup Tønning Træden. Scenarieværksted. Fremtidstanker. Idrætten. Arbejdslørdag Kirkelige arrangementer. LOKAL NYTTEN Scenarieværksted Fremtidstanker Idrætten "Arbejdslørdag" Kirkelige arrangementer Lead me Drengeliv i Træden Månedens digt Rejsebrev fra USA Klostermølle Naturklub Troelstrup Gammelstrup Tønning

Læs mere

Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud,

Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud, 1 Jehovas egenskaber ( Abenbaringen 4:11) Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud, væl - digt det værk som din hand

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000 LANDBRUGSAFGRØDER

SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000 LANDBRUGSAFGRØDER Bilag til SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000 LANDBRUGSAFGRØDER Arrangeret af Sektion for Planteværn Skejby LANDBRUGETS RÅDGIVNINGSCENTER LANDSKONTORET FOR PLANTEAVL SKEJBY Bilag til SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000

Læs mere

Langsomt at falde i søvn

Langsomt at falde i søvn Koatitu Langsomt at falde i søvn o Gunge 2012 øen Ulik homsen 2002 oano 12 8 Mezzo temo (q = 54) 2 lto 12 8 2 eno 12 8 2 ass 12 8 2 cene # Det # # # # bed ste e lang somt 216 cene # # N # # Det bedste

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer Hvad stil ler du op med din livshistorie For tæl om livet Erin drin ger kan bru ges me get forskelligt Alle har en historie - Skriv sammen Det aldren de sam fund Re ferat af Gen eral for sam ling Nyt fra

Læs mere

GLOBAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Benny Holst. Kirstens Klumme. Bangladesh. Brasilien. Peru. Tan za nia. Kirken.

GLOBAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Benny Holst. Kirstens Klumme. Bangladesh. Brasilien. Peru. Tan za nia. Kirken. GLOBAL NYTTEN Benny Holst Kirstens Klumme Bangladesh Brasilien Peru Tan za nia Kirken Island Trold mand en fra Oz Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År gang 17 - Decem ber 2008 Re

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

Lys og kraft gennem 75 år

Lys og kraft gennem 75 år Lys og kraft gennem 75 år Lys og kraft gennem 75 år 1923-1998 Ud gi vet i an led ning af Nord vest jysk El for sy nings 75 års ju bi læum Lys og kraft gen nem 75 år 1923-1998 Til ret te læg gel se: Christen

Læs mere

Avedøre Stationby Syd - Marts 2016

Avedøre Stationby Syd - Marts 2016 Avedøre Stationby Syd - Marts 2016 Café Bi xen Den græm me æl ding er ble vet til den smuk ke sva ne. Ef ter om byg nin ger og gen åb nin gen i marts 2014 er gen brugs bu tik ken "Cafe Bi xen" ble vet

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Doña Musica s Butterflies

Doña Musica s Butterflies LMKKBVVF, Doña Musica s Butterflies ODIN TEATRET NORDISK TEATERLABORATORIUM POSTBOKS 1283 - DK-7500 HOLSTEBRO - DENMARK TEL. +45 97 42 47 77 - FAX +45 97 41 04 82 E-MAIL odin@odinteatret.dk - www.odinteatret.dk

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 8. årgang Nummer 38 December 2011 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Bioenergi er ikke altid CO2-neutralt Dansk forgasningsteknologi kan blive et guldæg Brint vil koste en flaske rødvin om

Læs mere

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 53 Maj 2007 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 19. april 2007 Ved navne op råb kon sta tere des, at 15 med - lem mer var rep ræ sen teret, her af 0

Læs mere

phillip faber kalk & oleander for tenor og bratsch

phillip faber kalk & oleander for tenor og bratsch hilli faber 2009 kalk & oleander l for tenor og bratsch Node til gennemsyn »Kom med flere knive!«www.hillifaber.dk Mit første møde med Lorca var i teaterforestillingen Blodbryllu å Gladsaxe Ny Teater rimo

Læs mere

strå - le- krans / flyg - ter al - le nat - tens skyg - ger sor - te. Lær mig, o skov, at vis - ne glad / som sent i høst dit gu - le blad; / et

strå - le- krans / flyg - ter al - le nat - tens skyg - ger sor - te. Lær mig, o skov, at vis - ne glad / som sent i høst dit gu - le blad; / et Lyksaligt det folk, som har øre for klang Lyk - sa - ligt det folk, som har ø - re for klang / her - o - ven - fra! / Det nyn - ner alt her på den e - vi - ge sang: / Hal - le - lu - ja! / Thomas Laub

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Tors dag den 4. ok to ber Ka strup-moskva....4 Fre dag den 5. ok to ber Mosk va-kathmandu....4 Lør dag den 6. ok to ber Kath mandu Be søg på Dur bar

Læs mere

Phillip Faber. kantate. til kirkeårets slutning. Partitur

Phillip Faber. kantate. til kirkeårets slutning. Partitur Philli Faber 01 kantate til kirkeårets slutning Partitur Node til gennemsyn Besætning Soli (SATB) Coro (SATB) Kororgel Crotale i G Gran Cassa Kirkeklokke i D Violino I Violino II Viola Violoncello Contrabasso

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder. En bondemand går ud at så. En dag skal Herrens skaberdrømme møde. Oluf Ring 1936. Seth Calvisius 1594

Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder. En bondemand går ud at så. En dag skal Herrens skaberdrømme møde. Oluf Ring 1936. Seth Calvisius 1594 Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder Oluf Ring 1936 En bondemand går ud at så Seth Calvisius 1594 En bon- de - mand går ud at så, / hans øj - ne er to gla - de stjer- ner, / og han strør ud på må og få

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

3F synger sammen NADARAJAH AMMAYAPILLAI, 3F VIBORG FARIYA ANDERSEN, 3F KØBENHAVN LISE-LOTTE PEDERSEN, 3F RANDERS KURT JENSEN, 3F VIBORG

3F synger sammen NADARAJAH AMMAYAPILLAI, 3F VIBORG FARIYA ANDERSEN, 3F KØBENHAVN LISE-LOTTE PEDERSEN, 3F RANDERS KURT JENSEN, 3F VIBORG 3 SYNGER sammen 3 synger sammen Når vi synger sammen, kan vi se, høre og mærke hvad det betyder at være en del af et fællesskab. ællessang er fælles historie, sprog, natur og kultur. Når vi synger sammen,

Læs mere

Trap pes tig nings sys tem. s-max 160 kg. Bet je nings vejled ning

Trap pes tig nings sys tem. s-max 160 kg. Bet je nings vejled ning Trap pes tig nings sys tem s-max 160 kg Bet je nings vejled ning CE kon for mit ets er klæ ring Fir ma et AAT Al ber An triebs tech nik GmbH er klæ rer her med at pro duk ter ne i trap pe be stig nings

Læs mere

Sparekrav må ikke forringe sikker

Sparekrav må ikke forringe sikker A R T I K E L Sparekrav må ikke forringe sikker I kampen for at minimere stink - skabenes energiforbrug, kan ar - bejdsmiljøet blive et offer. Af Gunnar Lomborg Fotos: Claus Bjørn Hansen Har man et stinkskab,

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Landdistriktspolitik for Ringsted Kommune

Landdistriktspolitik for Ringsted Kommune Landdistriktspolitik for Ringsted Kommune Indhold Visionen for landdistrikterne i Ringsted Kommune 4 Netværk og foreninger 5 Idræt, kultur og samlingssteder 6 Børn og skole 9 Ældre og sundhed 10 Boliger

Læs mere

ODIN TE A TRET NOR DISK TE A TER LA BO RA TO RIUM POST BOKS DK-7500 HOL STE BRO - DENMARK TEL. (+45) FAX (+45)

ODIN TE A TRET NOR DISK TE A TER LA BO RA TO RIUM POST BOKS DK-7500 HOL STE BRO - DENMARK TEL. (+45) FAX (+45) ODIN TE A TRET NOR DISK TE A TER LA BO RA TO RIUM POST BOKS 1283 - DK-7500 HOL STE BRO - DENMARK TEL. (+45) 97 42 47 77 - FAX (+45) 97 41 04 82 E-MAIL OdinTeat@post4.tele.DK HTTP:\\www.odinteatret.dk THOMSENS

Læs mere

Dansk Ken nel Klub. Border Collie. Atelier

Dansk Ken nel Klub. Border Collie. Atelier Dansk Ken nel Klub Border Collie Atelier 2001 For la get Ate li er, Fiol stræ de 31, 1171 Køben havn K ISBN 87-7857-282-7 Bogen er skre vet af Bor der Col lie Klub ben, spe ci al klub ben under Dansk Ken

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

øl ø ø J ø j øløøøøø øl ø ä &bølø øø øø j ø O, Skabelsens morgen Søndag morgen F C/e Tekst: Karsten H. Petersen Musik: Flemming H.

øl ø ø J ø j øløøøøø øl ø ä &bølø øø øø j ø O, Skabelsens morgen Søndag morgen F C/e Tekst: Karsten H. Petersen Musik: Flemming H. &b68 j O, Skabelsens morgen Sndag morgen Tekst: Karsten H. Petsen Musik: lemming H. Meng L L m/f maj J O, ska belsens mor gen, det helt ny e liv, nu &bl 4 m (4) væld med kraft i os ind. L j L m/f et styr

Læs mere

Morten Poulsen Tre aftenstemninger Til tekster af H. C. Andersen

Morten Poulsen Tre aftenstemninger Til tekster af H. C. Andersen 1 Morten Poulsen Tre aftenstemninger Til tekster af H. C. Ansen Noforlaget & Silmarillion 2 Udgivelser fra Noforlaget Silmarillion Morten Poulsen: 42 motetter til kirkeåret (sil06001m) Morten Poulsen:

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Bendt Astrup. 5 Årstidssange. For blandet kor. trofe

Bendt Astrup. 5 Årstidssange. For blandet kor. trofe 5 Årstidssange For blandet kor 2004 trofe 5 Årstidssange Trykt i Exprestrykkeriet Printed in Denmark 2004 trofe 0204 B trofe MMIV 4 4 Til foråret Harald Herdal Œ U Ó 4 4 Tøv ik- ke me- re men 4 kom vi

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Et bud på en soldatersalme

Et bud på en soldatersalme Et bud på en soldatersalme Af Holger Lissner Da Per Møller Henriksen skrev til mig og bad mig om at skrive en salme til soldaterne, både de udsendte og dem herhjemme, svarende til Soldatens bøn i salmebogen,

Læs mere

jeg ser de lette skyer

jeg ser de lette skyer hilli aber 2013 jeg ser de lette skyer det danske drengekors 70 års jubilæum artitur Jeg ser de lette skyer or soran solo, ligestemmigt kor (SS), mandskor (TTB), klaver og strygekvartet Coyright 2013 Philli

Læs mere

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65).

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Boganmeldelse Werner Kunz: Do Species Exist? Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Definitionen af artsbegrebet

Læs mere