VVM UDVIDELSE AF EKSISTERENDE GRUSGRAV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VVM UDVIDELSE AF EKSISTERENDE GRUSGRAV"

Transkript

1 Bilag 5 Gunderup Grus- og Stenleje ApS VVM UDVIDELSE AF EKSISTERENDE GRUSGRAV Beplantnings- og efterbehandlingsplan for reetablering af Gunderup Grusog Stenleje matr. nr. 1be Mariagerkloster, Mariager Jorder og 4f Fjelsted, Mariager Jorder og 3k Svenstrup By, Svenstrup, Mariagerfjord Kommune. INDHOLD 1. september 2016 Projekt nr Dokument nr Dokument nr Version 1 Udarbejdet af MKN Kontrolleret af JQC Godkendt af JQC 1 Indledning Dynamisk retableringsplan Jordbunds- og lokalitetsforhold Naturarealer i skoven før og efter Naturarealer før indvinding Naturarealer i graveområdet efter indvinding Fortidsminder Fortidsminder inden indvinding Areal til reetablering og rejsning af erstatningsskov Skrænter og skrænthældninger Træartsvalg Opbygning af skoven Referencer...17 NIRAS A/S Buchwaldsgade 35, 3. sal 5000 Odense C CVR-nr Tilsluttet FRI T: F: E:

2 1 INDLEDNING I forbindelse med indvinding af råstoffer (sand, sten og grus) i Nonneholt Skov, syd for Mariager by ved Gunderup, for Gunderup Grus- og Stenleje, vil en stor del af skoven inden for arealets 112,6 ha skulle fældes. Fældningen vil ske over flere etaper som indvindingen skrider frem, således at 25 ha holdes åbent ad gangen. Denne beplantnings- og efterbehandlingsplan beskriver, hvordan området vil blive reetableret, herunder jordbundsforhold, natur og fortidsminder, samt opbygning af skoven og valg af plantearter i den nye skov som rejses. 2 DYNAMISK RETABLERINGSPLAN Nonneholt Skov er pålagt fredskovspligt, og som betingelse i skovlovstilladelsen for at kunne rydde skoven ved den første graveetape på 8,5 ha, har Naturstyrelsen Himmerland stillet vilkår om, at der for det første rejses skov i Nonneholt Skov efter endt indvinding på de arealer, der er afgravet, og at der for det andet rejses ny erstatningsskov på et areal uden for skoven svarende til 50% af arealet, hvor der fældes fredskov /1/. Det forventes, at kravet om 50% erstatningsskov i den første tilladelse også vil blive kravet i de fremtidige tilladelser i de følgende etaper af indvindingen. Dvs. alt andet lige vil fældning af fredskov kræve at der genrejses et tilsvarende areal skov, samt rejses ca. 56,3 ha erstatningsskov, hvis al skov fældes, og dermed at i alt ca. 168,9 ha skov skal være rejst, når indvindingen af råstoffer på arealet er bragt til ende. Der arbejdes med cirka-angivelser for arealstørrelser, da der er nogle ubekendte faktorer, som først bliver afklaret, som indvindingen skrider frem. Det ubekendte beror på, at der ligger en række fortidsminder med 100 meter beskyttelseszone inden for graveområdet og inden for arealet afsat til erstatningsskov. Ved planens tilblivelse er det ikke muligt at afgøre, hvorvidt det kan tillades, at der må graves og plantes inden for fortidsmindebeskyttelseszonerne, og dermed er det heller ikke muligt at give et nøjagtigt estimat på arealet af skov som fældes inden indvinding, og dermed hvor meget skov der skal genrejses og rejses på erstatningsarealet. Det nuværende arealestimat fremgår af afsnit 6. Der gøres opmærksom på at kortbilag mv. viser bruttoarealer. Det endelige areal, som vil blive tilplantet vil afhænge af indvindingen, betingelser i skovlovstilladelser, forhold omkring fortidsminder, dispensationer vedr. natur mv. Figur 2.1 viser arealet beliggende i Nonneholt Skov, hvor der med tiden skal genrejses skov efter endt indvinding og området syd for Nonneholt Skov, hvor erstatningsskoven med tiden vil komme til at ligge. Som det ses, vil skovene blive to 2

3 adskilte dele. Som en følge af, at der ved igangværende råstofindvinding mellem de to nye skove, også vil blive rejst skov, vil der imidlertid i praksis blive tale om mere eller mindre sammenhængende skovområder, med tiden. Figur 2.1: Det ansøgte areal er markeret med blåt (113 ha) og arealet til erstatningsskov (57 ha) er markeret med rødt. 3 JORDBUNDS- OG LOKALITETSFORHOLD Med undtagelse af nogle små hjørner af arealet, hvor der skal rejses erstatningsskov, hhv. i det sydvestlige og det sydøstlige hjørne, ligger hele området, som beplantningsplanen dækker, indenfor det regionale graveområde udlagt i Råstofplan 2012, se Figur 3.1. Det fremgår af figuren, at erstatningsskoven syd for det ansøgte areal, stort set kun dækker arealer, der allerede er indvundet råstoffer på tidligere. 3

4 Figur 3.1: Oversigt over det regionale graveområde ved Gunderup udlagt i Råstofplan Desuden er der vist de igangværende og færdiggravede arealer. Den nye skov, der rejses efter endt indvinding i Nonneholt Skov, vil komme til at ligge op til 20 meter under det nuværende terræn på det ansøgte areal. I råstofkortlægningen /2/ er overjorden (det lag som ligger over råstofforekomsterne) vurderet til at variere fra 0 til 5 meter. Inden indvinding stakkes overjorden op. Efter endt indvinding, vil overjorden blive fordelt på arealet i en lagtykkelse på forventet op imod 0,5 meter. Specielt skal der være fokus på at der er minimum 0,5 meter overjord, hvor der skal etableres skovbryn, for at sikre en tidlig etablering af disse. Øvrig overjord vil blive brugt til at rette skrænter af til et anlæg på ca. 1:1. 4

5 Figur 3.2: Overjordstykkelser ud fra /2/. Desuden ses placeringen af det ansøgte areal samt arealet til erstatningsskov. Jordbundsforholdene for trævækst forventes at blive middelgode-ringe, og det vil afspejle sig i det træartsvalg, som gøres. At jordbundsforholdene for trævækst forventes at blive middelgode-ringe skyldes, at underjorden, fordi der er gravet 20 meter væk ovenover, ikke vil have gennemgået jordbundsdannende processer, som overjorden ellers vil have været udsat for siden sidste istid. Det betyder, at der vil være færre næringsstoffer tilgængelige, som træerne skal leve af. Ydermere har overjorden, som lægges ud igen efter endt indvinding været stakket op under indvindingen, og det vil alt andet lige have haft betydning for den biologiske aktivitet i jorden, som kan være gået helt i stå. Derudover kan overjorden have lidt strukturskader. Valget af træarter betyder, at der plantes træarter, der er forholdsvist fleksible mht. voksested. Gentilplantningen vil ske ca. 20 meter under det nuværende terræn. Det betyder at der bliver gode læforhold, og den langstrakte form syd-nord, betyder at der bliver 5

6 forholdsvist lunt, til fordel for varmeelskende flora og fauna. Omvendt betyder det også, at der særligt i forårsmånederne kan komme ret store forskelle på dag- og nattemperaturer, da de lavest-liggende områder vil være særligt udsat for nattefrost. Det får indflydelse på træartsvalget ved, at der kun i begrænset omfang vælges træarter, der er følsomme overfor nattefrost i den kritiske tid ved løvspring. Eksempelvis er bøg ret udsat for forårsnatte-frost, og derfor ikke velegnet til frostudsatte lokaliteter. 4 NATURAREALER I SKOVEN FØR OG EFTER 4.1 Naturarealer før indvinding Inden for graveområdet ligger der ca m 2 meget tilgroet mose, der er registreret som beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Mosen har kun en begrænset vandholdende evne. Dertil ligger der et par ikke registrerede mindre mosehuller, men ved at de ligger i skov, er de beskyttet efter skovlovens 28. De ikke registrerede moser er forholdsvist åbne, men har også begrænset vandholdende evne. De ikke registrerede moser vurderes at have et samlet areal på m 2. Figur 4.1 viser, hvor de to moseområder ligger indenfor graveområdet. 6

7 Figur 4.1: 3-beskyttet (orange) og 28- beskyttet (rød) natur indenfor det planlagte graveområde. Inden for arealet til erstatningsskov ligger der en beskyttet sø i den vestlige del af området og i den sydøstlige del ligger et større sammenhængende overdrevsareal. Vandstanden i søen er begrænset og overdrevet er under tilgroning med trævækst. I forbindelse med rejsning af skov på arealet, sikres, at der ikke plantes inden for de beskyttede områder. Ud over den eksisterende natur er der endvidere udlagt erstatningsnatur på to ha på en sydvendt sandet skråning. Erstatningsnaturen er udlagt som erstatning for fjernelse af et hedeareal på ca. en ha., der efter godkendelse fra Mariagerfjord Kommune, blev fjernet i forbindelse med indvinding. Erstatningsnaturarealet vil henstå til naturlig succession. 4.2 Naturarealer i graveområdet efter indvinding Idet de to moseområder i graveområdet og særligt det ene ligger i vejen for indvindingen, og begge derudover har en forholdsvist dårlig vandholdende evne, og dermed må forventes at gro til med tiden, er det foreslået at lave et nyt samlet na- 7

8 turområde, der bliver dobbelt så stort som de to eksisterende. Planen er at etablere et ca m 2 stort moseområde inde i den vestlige næse af graveområdet. Moseområdets tilstand sikres ved at grave ud og lægge en ler-membran under og efterfølgende pode vegetationen med planter fra de to eksisterende moseområder. Slutresultatet skulle gerne blive meget bedre end de to eksisterende moseområder. Moseområderne samles i et område af graveområdet, som ud over gravearbejdet med at lave erstatningsnatur i form af det nye moseområde, ikke vil blive udsat for indvinding af råstoffer. Det samlede område som friholdes fra råstofindvinding bliver på ca. 8,2 ha og er vist på Figur 4.2, hvor også det nye moseområde er vist og dertil fortidsmindet, der ligger inden for området og de fortidsmindebeskyttelseszoner, der overlapper området. Figur 4.2: Placering af det område, der ikke udsættes for indvinding, og det eksisterende samt det supplerende moseområde på etape 2. Desuden ses placeringen af fortidsminder samt deres beskyttelseszoner. 8

9 5 FORTIDSMINDER 5.1 Fortidsminder inden indvinding Inden for det ansøgte areal ligger der to registrerede fortidsminder, gravhøje, og inden for område udlagt til erstatningsskov ligger der tre registrerede fortidsminder, ligeledes gravhøje. Dertil ligger der flere registrerede gravhøje op ad det ansøgte areal og området udlagt til erstatningsskov, hvor 100 meter beskyttelseszonen omkring gravhøjene overlapper arealerne. På det ansøgte areal er der overlap til otte fortidsmindebeskyttelseszoner og ved området udlagt til erstatningsskov er der overlap til ti fortidsmindebeskyttelseszoner, se Figur 5.1 og Figur 5.2 Under udarbejdelse af VVM og beplantningsplan, har der være dialog med Mariagerfjord Kommune, der er myndighed på fortidsmindebeskyttelseszonerne og Slots- og Kulturstyrelsen, der er myndighed på fortidsminderne, omkring mulighederne for at indvinde og tilplante inden for fortidsmindebeskyttelseszonerne. Idet der i første etape af indvindingen (frem til 2026) ikke er konflikter med fortidsmindebeskyttelseszoner, og da meddelte dispensationer kun har en gyldighedsperiode på tre år, er det aftalt, at der løbende ansøges om dispensationer til at indvinde inden for beskyttelseszonen, som indvindingen skrider frem. 9

10 Figur 5.1: Ansøgt areal med fortidsminder og deres beskyttelseszoner. Det er vist med skravering, hvilke af beskyttelseszonerne, hvor der foreløbigt er tænkt at ansøge om dispensation til at indvinde råstoffer. Mht. fortidsminder på erstatningsskovsarealet har der ligeledes været dialog med Mariagerfjord Kommune og Kulturarvsstyrelsen om tilplantning inden for fortidsmindebeskyttelseszonerne. Som for indvinding inden for beskyttelseszonerne, vil der løbende blive søgt dispensation herfor, hvis det vurderes at have en hensigtsmæssig landskabelig og formidlingsmæssig effekt. 10

11 Figur 5.2: Arealet udlagt til erstatningsskov med beskyttelseslinjer til fortidsminder. Det irregulære skraverede område viser hvor erstatningsnaturen ligger. I første omgang vil der være tale om at søge dispensation for fortidsminde nr , Gunderup Høj, der er en rundhøj fra Oldtiden, og som er synlig fra Kjellerupvej. Det skulle den gerne blive ved med at være, også efter rejsning af skov på arealet. Der vil derfor blive søgt om dispensation for at fortidsmindebeskyttelseszonen beholder sit bruttoareal, men udvides ned mod Kjellerupvej, for i stedet at blive indskrænket i sider og top. Dette sikrer at publikum i stedet for et vindue på meter, får et indsigt til gravhøjen over et stræk på et par hundrede meter. 6 AREAL TIL REETABLERING OG REJSNING AF ERSTATNINGSSKOV Det ansøgte areal har et bruttoareal på 112,6 ha skov, og er pålagt fredskovspligt. Skoven fældes på mindre delarealer ad gangen, efterhånden som indvindingen 11

12 skrider frem Dog vil der være 13,6 ha, som ikke fældes, fordi der enten er tale om skovbryn som bevares, fortidsmindebeskyttelseszoner, hvor indenfor der ikke graves, beskyttet natur som retableres eller det hjørne af graveområdet der lades urørt bortset fra 1,1 ha erstatningsnatur. Dette betyder, at der ryddes 99 ha skov i alt. Den skov som ryddes skal rejses igen, og dertil skal der udlægges 50 % supplerende erstatningsskov, svarende til 49,5 ha. I alt vil det sige, at der genrejses 99 ha skov og rejses 49,5 ha ny skov, svarende til 148,5 ha i alt. Tabel 6.1 øverst viser fordelingen. Området afsat til supplerende erstatningsskov er brutto på 77,6 ha. Heraf går der 20,7 ha fra, hvor skovrejsning ikke er mulig. Det er her fortidsmindebeskyttelseszoner, registreret beskyttet natur og erstatningsnatur. Dette giver i alt 56,9 ha, hvor der kan rejses skov. Da det formelt set kun er nødvendigt at rejse 49,5 ha skov, er der 7,4 ha disponible til, hvis der sker ændringer i arealfordelingen, eller der bliver behov for yderligere areal. Tabel 6.1 viser arealstørrelserne, der relaterer sig til erstatningsskovsarealet. Tabel 6.1: Oversigt over arealer til genrejsning af skov og til erstatningsskov, samt den del af områderne, hvor der bevares skovbryn, ikke rejses skov inden for fortidsmindebeskyttelseslinjer eller inden for beskyttet natur og erstatningsnatur. Genrejsning af skov og erstatningsskov Ha Areal til genrejsning af skov i graveområdet Bruttoareal 112,6 Skovbryn, natur, fortidsminder, skov som ikke fældes -13,6 Skov som fjernes i alt 99,0 Nødvendigt areal til erstatningsskov, 50% 49,5 Estimat for skov som genrejses og rejses, i alt 148,5 Areal til erstatningsskov Bruttoareal 77,6 Fortidsminder og beskyttet natur, som friholdes for skovrejsning -20,7 Nettoareal 56,9 Areal til evt. yderligere disponering (50% af skovareal - nettoareal) 7,4 7 SKRÆNTER OG SKRÆNTHÆLDNINGER Som udgangspunkt vil skrænter ned til den afgravede flade blive efterbehandlet med en hældning på 1:1. I nogle tilfælde, hvor skrænterne ligger op ad vej eller et skov- eller naturareal, kan der blive tale om hældninger på 1:1,5 til 1:2, for at sikre at der ikke sker nedskridninger. I hvilket omfang det vil blive tilfældet, vil afhænge 12

13 af, hvad der kommer til at stå i gravetilladelserne for indvindingen, som pt. endnu ikke er meddelte for hele området. Skrænter der efterlades med en hældning på 1:1 vil som udgangspunkt ikke blive tilplantet efterfølgende, da skræntens hældning gør plantning meget vanskelig. Skrænter der efterlades mindre stejle vil i nogle tilfælde blive tilplantet. Dette vil bero på et konkret skøn fra gang til gang. 8 TRÆARTSVALG Der er ingen restriktioner for indvinder på, hvilke træarter der kan anvendes til genrejsning af skov i Nonneholt Skov efter endt indvinding og til erstatningsskoven. Indvinder har præference for løvtræer, så skoven vil blive en skov hovedsageligt baseret på løvtræer. På et møde mellem indvinder, repræsentanter for Lokalkomiteen for Danmarks Naturfredningsforening (DN) og NIRAS, ytrede DN ønske om at satse fortrinsvis på Eg, der er egnskarakteristisk, hjemmehørende og velegnet på lokaliteten. Det er derfor besluttet, at Eg vil være hovedtræarten på de delarealer der rejses skov på, efterhånden som efterbehandlingen skrider frem. Som beskrevet under afsnit 3, så betyder indvindingen af råstoffer, at jordbundsmæssigt, så går dyrkningsforholdene fra i dag at være gode-ringe, til efter indvinding at blive middelgode-ringe. For en sikkerheds skyld satses hovedsageligt på træarter, der er forholdsvist fleksible mht. voksested. Tabel 8.1 viser, hvilke træ- og buskarter, der vil blive satset på. De med fed markerede arter er særligt velegnede. De med kursiv markerede arter er arter, der forventes at kunne give en meget høj salgspris for kævler, hvis de opkvistes frem mod hugst. Kolonnen Skovbryn indeholder træ- og buskarter til brug i skovbryn. Kolonnen Skov, ringe lokaliteter indeholder træarter til de sandede lokaliteter inden for graveområdet og inden for erstatningsskovsarealet. Kolonnen Skov, bedre lokaliteter indeholder træarter til de mere næringsrige lokaliteter inden for erstatningsskovsarealet, og til hvis der træffes lerede partier på den afgravede flade inden for graveområdet. Arten bøg vil kun blive anvendt, hvor der ikke er risiko for forårsfrost, på nordvendte skråninger og eventuel til senere efterplantning, under en beskyttende skærm af andre træer. Tabel 8.1: Oversigt over valg af buske- og træarter til skovbryn og til skov. Type Skovbryn Skov, ringe lokaliteter Løvfældende Almindelig hvidtjørn Almindelig hyld Almindelig syren Skov, bedre lokaliteter 13

14 Benved Dunet gedeblad Engriflet hvidtjørn Fjeldribs Hassel Kvalkved Mirabel Rød kornel Sargent æble Skovæble Slåen Tørst Stedsegrønne Fuglekirsebær Småbladet lind Stilkeg Vintereg Cypres Omorika Almindelig hæg Fuglekirsebær Småbladet lind Stilkeg Vintereg Skovfyr Hybridlærk Cypres Omorika Rødgran Almindelig hæg Fuglekirsebær Småbladet lind Stilkeg Vintereg Avnbøg Bøg Navr Spidsløn Valnød Hybridlærk Cypres Omorika Rødgran 9 OPBYGNING AF SKOVEN Ud over at træartsvalget er frit, skal vejledning om privat skovrejsning /4/ følges. Skovbryn opbygges som beskrevet i vejledning om privat skovrejsning, således at de bliver mindst 20 meter brede mod N og V og mindst 10 meter brede mod S og Ø. Skovbryn vil komme til at bestå af ca. 20% buske, ca. 70% løvfældende træer og ca. 10% stedsegrønne træer til at skabe læ i vinterhalvåret. For at skabe en skov, der vil være modstandskraftig overfor sygdomme, storme og klimaforandringer mv. og der samtidig kan opnå en vedproduktion af en tilfredsstillende kvalitet, baseres de enkelte delarealer der rejses skov på, efterhånden som 14

15 efterbehandlingen skrider frem, på tre hovedtræarter, med Eg som den dominerende. Selve skoven opbygges med et system, bestående af: 2 rk. Hybridlærk 9 rk. Eg mv. 2 rk. Hybridlærk etc. Systemet opbygges med Eg (vinter- og stilkeg) som hovedtræart (ca. 70%) og yderligere to arter, eksempelvis Lind og Kirsebær. Dette giver et skovsystem, der giver tidlige indtægter og er rationelt at vedligeholde maskinelt og som fremmer artsdiversitet på længere sigt. Løvtræerne plantes gruppevis, således at der bliver minimum 50 meter á 9 rk. af samme art samlet, idet det giver den bedste overlevelse, hvis træerne plantes i forholdsvist store grupper, og således ikke risikerer at blive overvokset af andre naboarter, der kan være mere hurtigt voksende. Rækkerne med Hybridlærk fortættes med Hybridlærk i hele rækker. Hybridlærken har en særlig funktion her. Hybridlærk er hurtigt voksende, og deres funktion er hurtigt at skabe læ, skygge og skovklima til gavn for de andre træer i skoven. Hybridlærkene fældes og flises, når de har nået en tilstrækkelig vedproduktion, forventet ca. 20 år, og op til 30 år, hvis jordbunden viser sig meget ringe. Dette giver tidlige indtægter til skovdriften. Hvor de to rækker lærk har stået, vil der efterfølgende blive ladt åbent til skovspor, som skal anvendes ved maskinel tynding mv. i løvskoven. Det øvrige vej- og spornet, der er i dag og som etableres under afgravningen vil i store træk blive bibeholdt i skoven. Figur 9.1 viser opbygningen af skoven. Figurerne er også vedlagt som bilag. Bemærk at der som udgangspunkt ikke plantes inden for fortidsmindebeskyttelseszonerne, men at der kan blive tale om at søge dispensation for at tilpasse zonerne. 15

16 Figur 9.1: Beplantningsplan for graveområde Gunderup og erstatningsskovsarealet, bruttoarealer. 16

17 10 REFERENCER /1/ Naturstyrelsen, 2015: Tilladelse til råstofgravning. Gunderup, Mariager. /2/ Region Nordjylland, 2011: Råstofkortlægning, Gunderup. Råstofplanlægning. Interesseområde Gunderup. Mariagerfjord Kommune. /3/ Hilbert, P., 2012: Hvordan rejses en god skov? Skovdyrkerne /4/ Miljø- og Fødevareministeriet, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, 2016: Privat skovrejsning. Vejledning om tilskud til privat skovrejsning. 17

1. Beskrivelse. 2. Mål og planer. Vestjylland, Stråsøkomplekset Plan efter stormfald 2013

1. Beskrivelse. 2. Mål og planer. Vestjylland, Stråsøkomplekset Plan efter stormfald 2013 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Dette er stormfaldsplanen for Stråsøkomplekset i Vestjylland. Stråsøkomplekset er et stort sammenhængende naturområde på ca. 5.200 ha. Udover Stråsø Plantage består området

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup Indkaldelse af idéer og forslag Gunderup Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup Debatfase fra den 10. december 2014 til den

Læs mere

NOTAT. Østsjælland J.nr. NST Ref. KSL Den 29. oktober Referat fra møde den i skovrejsningsrådet for Hørup Skov

NOTAT. Østsjælland J.nr. NST Ref. KSL Den 29. oktober Referat fra møde den i skovrejsningsrådet for Hørup Skov NOTAT Referat fra møde den 21.10 2015 i skovrejsningsrådet for Hørup Skov Østsjælland J.nr. NST-203-00022 Ref. KSL Den 29. oktober 2015 Mødedeltagere: Bent Kjær Hansen, Frederikssund Kommune Jan Petersen,

Læs mere

Gødningsbeholdere i landskabet. - placering og beplantning

Gødningsbeholdere i landskabet. - placering og beplantning Gødningsbeholdere i landskabet - placering og beplantning 2 Titel: Gødningsbeholdere i landskabet - placering og beplantning Udgave: 1. udgave august 2002 Oplag: 4.000 stk. Layout: Gitte Bomholt, Landbrugets

Læs mere

Gødningsbeholdere i landskabet

Gødningsbeholdere i landskabet Gødningsbeholdere i landskabet - placering og beplantning Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet Titel: Gødningsbeholdere

Læs mere

Ny beplantnings- & driftsplan for Grundejerforeningen Skovbakkens randbeplantning

Ny beplantnings- & driftsplan for Grundejerforeningen Skovbakkens randbeplantning Ny beplantnings- & driftsplan for Grundejerforeningen Skovbakkens randbeplantning Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Problemformulering:... 2 Løsningsforslag overordnet:... 3 Områdedefinitioner

Læs mere

Forhøring vedr. råstofindvinding på matr. nr. 236 Strandmarken, Hasle Jorder, Bornholms Regionskommune

Forhøring vedr. råstofindvinding på matr. nr. 236 Strandmarken, Hasle Jorder, Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Diverse myndigheder og naboer inden for 300 m fra det ansøgte område m.fl. Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø CVR: 26 69 63 48 11. juli 2016 J. nr. 01.09.00P19-0048

Læs mere

Andholm Grusgrav BILAG 1

Andholm Grusgrav BILAG 1 Andholm Grusgrav BILAG 1 Grave- og efterbehandlingsplan Udarbejdet for Nymølle Stenindustrier A/S af ENBICON Aps. I samarbejde med Malthas Tegnestue samt Pennen & Sværdet Bilag 1 Graveplan Der er for Andholm

Læs mere

Naturstyrelsen har købt et areal ved Ladby ved Næstved på ca. 35 ha, for at lave ny skov og natur (se kort 1).

Naturstyrelsen har købt et areal ved Ladby ved Næstved på ca. 35 ha, for at lave ny skov og natur (se kort 1). Storstrøm J.nr. NST-4161-00037 Ref. MRO Den 17. juni 2013 SKOVREJSNINGSPLAN - LADBYSKOVEN Indledning Naturstyrelsen har købt et areal ved Ladby ved Næstved på ca. 35 ha, for at lave ny skov og natur (se

Læs mere

Udarbejdelse af grave- og efterbehandlingsplaner - i forbindelse med råstofindvinding

Udarbejdelse af grave- og efterbehandlingsplaner - i forbindelse med råstofindvinding Udarbejdelse af grave- og efterbehandlingsplaner - i forbindelse med råstofindvinding Version 5 august 2013 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Generelt... 3 2.1 Indledning... 3 2.2 Planens

Læs mere

Indvinding af hvidt sand i Tranum Klitplantage

Indvinding af hvidt sand i Tranum Klitplantage Indvinding af hvidt sand i Tranum Klitplantage GRAVE OG EFTERBEHANDLINGSPLAN FOR INDVINDING AF HVIDT SAND I TRANUM KLITPLANTAGE Rekvirent Naturstyrelsen Vendsyssel Sct. Laurentii Vej 148 9990 Skagen Rådgiver

Læs mere

Bilag 1 Grave- og efterbehandlingsplan Damolin A/S

Bilag 1 Grave- og efterbehandlingsplan Damolin A/S Bilag 1 Grave- og efterbehandlingsplan Damolin A/S Beskrivelse af grave- og efterbehandlingsplan for Stærhøj Molerindvindingens forløb og efterbehandling af molergravene: Før indvindingen påbegyndes plantes

Læs mere

1 Resume... 2. 2 Planprocessen... 2. 3 Råstofforsyning og produktion... 3. 3.1 Ler som råstofforekomst... 3. 3.2 Indvinding af ler på Fyn...

1 Resume... 2. 2 Planprocessen... 2. 3 Råstofforsyning og produktion... 3. 3.1 Ler som råstofforekomst... 3. 3.2 Indvinding af ler på Fyn... Redegørelse for lerindvinding på Fyn Indhold 1 Resume... 2 2 Planprocessen... 2 3 Råstofforsyning og produktion... 3 3.1 Ler som råstofforekomst... 3 3.2 Indvinding af ler på Fyn... 3 3.3 Gravning og transport...

Læs mere

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer NOTAT Projekt Grusgravning i Vester Hornstrup Kunde Jørgen og Peter Olesen Notat nr. 01 Dato 2012-02-06 Til Fra Kopi til Region Syddanmark, Andreas Blinkenberg Rambøll, Niels N. Christensen og Trine Mehlsen

Læs mere

Notat. Referat fra møde den 28.10 2014 i skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled

Notat. Referat fra møde den 28.10 2014 i skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled Notat Referat fra møde den 28.10 2014 i skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled Østsjælland J.nr. NST-203-00035 Mødedeltagere: Vibeke Heskjær, Høje-Taastrup Kommune Kristel H.J. Hansen, Høje-Taastrup Kommune

Læs mere

BILAG 3. Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER

BILAG 3. Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER BILAG 3 Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER OVERSIGT OVER RETNINGSLINIEÆNDRINGER Kap. 4. Retningslinier for den fremtidige råstofforsyning Gældende retningslinier

Læs mere

1 Hvordan så skoven ud før stormfaldet. 2 Hvordan vil ejer tilplante sin skov. 3 Gentilplantningen:

1 Hvordan så skoven ud før stormfaldet. 2 Hvordan vil ejer tilplante sin skov. 3 Gentilplantningen: 1 Hvordan så skoven ud før stormfaldet En skov på 100 ha bestod inden stormfaldet af 30 løvtræbevoksninger og 70 nåletræbevoksninger. I skoven er der sket fladefald på 65 ha. Heraf var 45 ha nåletræ og

Læs mere

Region Nordjylland vurdering/indstilling:

Region Nordjylland vurdering/indstilling: B 138 Vesthimmerlands Kommune Region Nordjylland har i brev dateret 18. maj 2011 indkaldt ideer og forlag vedr. anvendelse af interesse området ved Blære. Dette medfører ikke nye bemærkninger fra Vesthimmerlands

Læs mere

Høringssvar i sag om skovrejsning i Mariagerfjord Kommune j.nr. SVANA

Høringssvar i sag om skovrejsning i Mariagerfjord Kommune j.nr. SVANA Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Vasevej 7 8920 Randers NV 6.1.2 Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer:

Læs mere

Læbælter. Dybdepløjet / reolpløjet. Antal Rækker. Alm. pløjet Renhold Ingen renhold. 1a 3 x x. 1c 3 x x. 1d 3 x x. 1f 6 x x x.

Læbælter. Dybdepløjet / reolpløjet. Antal Rækker. Alm. pløjet Renhold Ingen renhold. 1a 3 x x. 1c 3 x x. 1d 3 x x. 1f 6 x x x. Læbælter Læbælter - nr. 1 på demonstrationsarealet Der er en meget lang tradition for at plante læbælter i Danmark. Rundt omkring står der stadig rester af de første enkeltrækkede læbælter af sitka- eller

Læs mere

Ny beplantnings- & driftsplan for Grundejerforeningen Skovbakkens randbeplantning

Ny beplantnings- & driftsplan for Grundejerforeningen Skovbakkens randbeplantning Ny beplantnings- & driftsplan for Grundejerforeningen Skovbakkens randbeplantning Side 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Problemformulering:... 2 Løsningsforslag overordnet:... 3 Områdedefinitioner

Læs mere

Notat. Referat fra møde den 20.9 2011 i skovrejsningsrådet for Greve Skov

Notat. Referat fra møde den 20.9 2011 i skovrejsningsrådet for Greve Skov Notat Referat fra møde den 20.9 2011 i skovrejsningsrådet for Greve Skov Østsjælland J.nr. NST-203-00004 Deltagere: BA Bjarke Abel, Greve Kommune HJ Heidi Evy Jørgensen, Greve Kommune PB Per Breddam, Danmarks

Læs mere

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune #split# Råstofplan 2016 Plan og Miljø Dato: 04-05-2016 Sags. nr.: 86.07.00-P17-1-15 Sagsbeh.: Gorm Pilgaard Jørgensen Lokaltlf.: +4599455109 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen i Bornholms Regionskommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen i Bornholms Regionskommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. september 2013 J.nr.: NMK-503-00059 Ref.: bemad AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor

Læs mere

DEBATOPLÆG. Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø .:

DEBATOPLÆG. Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø  .: Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille DEBATOPLÆG INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL VVM REDEGØRELSE Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø Email.: naturmiljo@regionsjaelland.dk Side

Læs mere

Naturstyrelsen har overtaget arealer ved Fælleseje ved Næstved på ca. 35 ha, for at lave ny skov og natur (se kort 1).

Naturstyrelsen har overtaget arealer ved Fælleseje ved Næstved på ca. 35 ha, for at lave ny skov og natur (se kort 1). Storstrøm J.nr. NST-4161-00037 Ref. MRO Den 27. juni 2013 SKOVREJSNINGSPLAN - FÆLLESEJESKOVEN Indledning Naturstyrelsen har overtaget arealer ved Fælleseje ved Næstved på ca. 35 ha, for at lave ny skov

Læs mere

Dispensation til skovrejsning nær rundhøj nr , og 16093

Dispensation til skovrejsning nær rundhøj nr , og 16093 Inga Pedersen Klovenhøjvej 37 Svingelbjerg 9640 Farsø Dato: 23. oktober 2017 Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2017-37469 Dokumentnr.: 820-2017-263429 Sagsbehandler:

Læs mere

NCC har med brev af 6. januar 2014 ansøgt om ændringer i planen for efterbehandlingen af Siem Grusgrav.

NCC har med brev af 6. januar 2014 ansøgt om ændringer i planen for efterbehandlingen af Siem Grusgrav. Center Natur og Miljø NCC ROADS A/S Råstoffer - hovedkontor Ejby Industrivej 8 2600 Glostrup Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 01.09.00-P19-1199-07

Læs mere

Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover

Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover Udarbejdet på baggrund af vurderingsrapporten; Dambakken, 3 og 6. aug. 2009 ved Marianne Lyhne.

Læs mere

Naturstyrelsen har overtaget arealer ved Fælleseje ved Næstved på ca. 35 ha, for at lave ny skov og natur (se kort 1).

Naturstyrelsen har overtaget arealer ved Fælleseje ved Næstved på ca. 35 ha, for at lave ny skov og natur (se kort 1). Storstrøm J.nr. NST-4161-00037 Ref. MRO Den 27. juni 2013 SKOVREJSNINGSPLAN - FÆLLESEJESKOVEN Indledning Naturstyrelsen har overtaget arealer ved Fælleseje ved Næstved på ca. 35 ha, for at lave ny skov

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Øde Hastrup, Roskilde Debatperiode fra den 16. marts til den 19. april 2015. Send dine idéer og

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk Dato Klage over fredning ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé FS 32/2012 Region Sjælland ønsker at indbringe Fredningsnævnet for Østsjællands

Læs mere

Ansøgning om råstofindvinding på matr. nr. 19a Tune by Tune. VVM-screning.

Ansøgning om råstofindvinding på matr. nr. 19a Tune by Tune. VVM-screning. Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6478 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk Greve Kommune Rådhusholmen 10 2670 Greve Att.: Jens Erling Klindt CVR-nr. 48233511 Ansøgning om råstofindvinding

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Munke Bjergby Delområde, gravefelt B. Mindre udvidelse mod vest Sorø Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde

Læs mere

Vildtremiser - nr. 3 på demonstrationsarealet.

Vildtremiser - nr. 3 på demonstrationsarealet. Vildtremiser Vildtremiser - nr. 3 på demonstrationsarealet. Vildtremiser er beplantninger, hvis eneste formål er at være til gavn for vildtet. Det kan de f.eks. være som ynglested, dækning og spisekammer.

Læs mere

Øvrige områder RÅSTOFPLAN REGION SJÆLLAND

Øvrige områder RÅSTOFPLAN REGION SJÆLLAND Retningslinjer Generelle retningslinjer Graveområder Sand, sten, grus, kalk, kridt og ler skal primært graves indenfor de lokale eller regionale graveområder, som er angivet på figur 5. Graveområderne

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Planafdelingen Centerparken Brande Att.: Marie Lyster Nielsen

Ikast-Brande Kommune Planafdelingen Centerparken Brande Att.: Marie Lyster Nielsen Regionshuset Viborg Regional Udvikling Ikast-Brande Kommune Planafdelingen Centerparken 1 7330 Brande Att.: Marie Lyster Nielsen e-mail: malni@ikast-brande.dk Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7810 0000

Læs mere

Lisbjerg Skov Status 2005

Lisbjerg Skov Status 2005 Bilag 2 Eksempel på status og skovudviklingsplan for Lisbjerg Skov og Havreballe Skov Lisbjerg Skov Status 2005 Bevoksede er (ha) (%) Ubevoksede er (ha) (%) Bøg 45,43 29,16 Krat, hegn 1,19 0,76 Eg 52,01

Læs mere

1. Beskrivelse. 2. Mål og planer. Frøslev Plantage Plan efter stormfald 2013

1. Beskrivelse. 2. Mål og planer. Frøslev Plantage Plan efter stormfald 2013 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Frøslev Plantage er på ca.1042 ha og er beliggende få kilometer fra den dansk-tyske grænse. Mod øst afgrænses plantagen af motorvej E45. Området kaldet Frøslev Sand blev indtil

Læs mere

Kongerslev Kalk A/S Aalborg Kommune

Kongerslev Kalk A/S Aalborg Kommune Habitatkonsekvensvurdering i forbindelse med forsat indvinding af kalk på Kongerslev Kalk samt udvidelse af graveområdet mod nord og vest Debatfase 18. december 2014 til 16. februar 2015 Kongerslev Kalk

Læs mere

Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland

Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland Dato: 6. maj 2014 Brevid: 2294917 Udkast Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland Råstofplanens og lovens rammer for behandling af ansøgninger

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Naturnær skovdrift i statsskovene

Naturnær skovdrift i statsskovene Naturnær skovdrift i statsskovene Hvad, Hvordan og Hvornår 2005 Titel: Naturnær skovdrift i statsskovene Hvad, Hvordan og Hvornår Udgivet af: Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Fotos: Lars Gejl/Scanpix,

Læs mere

Revideret grave- og efterbehandlingsplan for Kallerup Grusgrav. Baldersbuen 16 A. Matr.nr 1a m.fl.

Revideret grave- og efterbehandlingsplan for Kallerup Grusgrav. Baldersbuen 16 A. Matr.nr 1a m.fl. DB-environment Kløverprisvej 89 2650 Hvidovre Danmark T +45 4272 6283 CVR-nr. 33984448 Center for Regional Udvikling Klima og Ressourcer Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att.: Nikolaj Thyssen

Læs mere

Beskrivelse af graveområdet

Beskrivelse af graveområdet 7 8 9 Beskrivelse af graveområdet Bjerrede Graveområde er et nyt graveområde i forslag til Råstofplan for Region Sjælland 2012 2023. Graveområdet ved Bjerrede består af to gravefelter A og B som ligger

Læs mere

Naturplan Granhøjgaard marts 2012

Naturplan Granhøjgaard marts 2012 1 Naturplan Granhøjgaard marts 2012 Jørgen & Kirsten Andersen Udarbejdet af skovrider Søren Paludan, Paludan Skov og Naturkonsulent Landbrug Landskab Natur Jagt Park 2 Indhold Sammendrag... 3 Rydning af

Læs mere

Natura 2000 Basisanalyse

Natura 2000 Basisanalyse J.nr. SNS 303-00028 Den 20. marts 2007 Natura 2000 Basisanalyse Udarbejdet af Landsdelscenter Midtjylland for skovbevoksede fredskovsarealer i: Habitatområde nr. H228 Stenholt Skov og Stenholt Mose INDHOLD

Læs mere

NOTAT. Østsjælland J.nr. NST-203-00044 Ref. KSL Den 9. oktober 2015. Referat fra møde den 7.10 2015 i skovrejsningsrådet for Tune Skov

NOTAT. Østsjælland J.nr. NST-203-00044 Ref. KSL Den 9. oktober 2015. Referat fra møde den 7.10 2015 i skovrejsningsrådet for Tune Skov NOTAT Referat fra møde den 7.10 2015 i skovrejsningsrådet for Tune Skov Østsjælland J.nr. NST-203-00044 Ref. KSL Den 9. oktober 2015 Mødedeltagere: Björn E.H. Jensen,Greve Kommune Morten Vincents, Roskilde

Læs mere

Kølbækvej Sunds Udgår af planen Baseret på luftfotos ser det ikke ud til at være udnyttet. Hvis ikke afgravet: Ingen bemærkninger

Kølbækvej Sunds Udgår af planen Baseret på luftfotos ser det ikke ud til at være udnyttet. Hvis ikke afgravet: Ingen bemærkninger Aulum Kronborgvej Ikke udpeget landskab. Mindre udvidelse af eksisterende område. Efterbehandlingsplan bør redegøre for landskabelig tilpasning og hensyn til de landskabelige interesser i området Der er

Læs mere

Tjæreborg, Esbjerg Kommune

Tjæreborg, Esbjerg Kommune Tjæreborg, Esbjerg Kommune 1 Ansøgning om graveområde Tjæreborg Sten & Grus foreslår udvidelse af graveområdet ved Tjæreborg med et areal der tidligere har været gravet, men hvor ansøger vurderer at der

Læs mere

Skovrejsning Jr. nr. NST- 335-05071

Skovrejsning Jr. nr. NST- 335-05071 Returadresse Land, By og Kultur Land og Vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Naturstyrelsen, Søhøjlandet Vejlsøvej 12 8600 Silkeborg shl@nst.dk Skovrejsning Jr. nr. NST- 335-05071 Albækvej 4, 6933

Læs mere

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE Region Sjælland Juni RÅSTOFKORTLÆGNING FASE - GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE PROJEKT Region Sjælland Råstofkortlægning, sand grus og sten, Fase Gundsømagle Projekt nr. Dokument nr. Version Udarbejdet af

Læs mere

Nitratudvaskning fra skove

Nitratudvaskning fra skove Nitratudvaskning fra skove Per Gundersen Sektion for Skov, Natur og Biomasse Inst. for Geovidenskab og Naturforvaltning Variation i nitrat-koncentration Hvad påvirker nitrat under skov Detaljerede målinger

Læs mere

Grave- og efterbehandlingsplan for matrikel nr. 13a Tjæreby By, Vor Frue, april 2016

Grave- og efterbehandlingsplan for matrikel nr. 13a Tjæreby By, Vor Frue, april 2016 NCC Roads A/S Grave- og efterbehandlingsplan for 13a Tjæreby By, Vor Frue Grave- og efterbehandlingsplan for matrikel nr. 13a Tjæreby By, Vor Frue, april 2016 Nærværende plan er gældende for matrikel 13a

Læs mere

Referat fra møde den i skovrejsningsrådet for Hørup Skov

Referat fra møde den i skovrejsningsrådet for Hørup Skov Skov- og Naturstyrelsen Københavns Statsskovdistrikt Referat fra møde den 23.8 2006 i skovrejsningsrådet for Hørup Skov Mødedeltagere: CC BH CD HV SS RP KS JN Carsten Cederholm, Slangerup Kommune Anker

Læs mere

Fortsat grusgravning i Bromme Plantage i Sorø kommune

Fortsat grusgravning i Bromme Plantage i Sorø kommune DEBAT R e g i o n p l a n 2005-2016 DEBAT Regionplan 2005-2016 Tillæg 11 TILLÆG 11 Fortsat grusgravning i Bromme Plantage i Sorø kommune Januar 2006 Et vue over graveområdet i Bromme. Indledning NCC Råstoffer

Læs mere

PLANTEPLAN - Hjerting Strandpark Vest

PLANTEPLAN - Hjerting Strandpark Vest PLANTEPLAN - Hjerting Strandpark Vest 1/11 På sydsiden af eksisterende 2 beplantningsbælte etableres et ca.16 m bredt læbælte bestående af 10 rækker med 1,50 m mellem rækkerne og 1,25 m mellem planterne.

Læs mere

Tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af gældende til den

Tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af gældende til den Bedsted Lø Grusværker Aps Stenagervej 9 6230 Rødekro Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens T. Vejrup E-mail: jens.t.vejrup@rsyd.dk Direkte tlf.: 2336 3614 Den 2. maj 2017 Journal nr.: 17/2331 Tillæg til

Læs mere

Derudover er der på udsendelsesliste også nedenstående personer. Hvis du ønsker at blive slettet fra listen så send en mail til iddni@nst.dk.

Derudover er der på udsendelsesliste også nedenstående personer. Hvis du ønsker at blive slettet fra listen så send en mail til iddni@nst.dk. Nordsjælland J.nr. NST 229-00027 Ref. iddni Den 20. januar 2015 Mødereferat fra møde i Skovrejsningsrådet for Gørløse Skov. Mødet blev holdt den 22. september 2014 i Gørløse Forsamlingshus Deltagere: Anne

Læs mere

Hjardemål Klitplantage (Areal nr. 72)

Hjardemål Klitplantage (Areal nr. 72) Hjardemål Klitplantage (Areal nr. 72) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Hjardemål Klitplantage ligger ved Jammerbugten, øst for Hanstholm. Plantagen ligger syd og vest for Hjardemål Klit og har sin største udstrækning

Læs mere

UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling

UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling 01-10- 2012 Frederikshavn Kommune/Natur Sagsbehandler: sili Administrative

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 212 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 212 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 212 Offentligt DATO 8. december 2014 Til Dansk Folkeparti Igen en urimelig sag, hvor loven om strandbeskyttelseslinjen rammer skævt Vi er pensionister og bosiddende

Læs mere

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt pr. mail:

Læs mere

VVM UDVIDELSE AF GUNDERUP GRUS- OG STENLEJE

VVM UDVIDELSE AF GUNDERUP GRUS- OG STENLEJE Bilag 3 Gunderup Grus- og Stenleje VVM UDVIDELSE AF GUNDERUP GRUS- OG STENLEJE Natur 1. september 2016 Projekt nr. 218734 Dokument nr. 1220912152 Version 1 Udarbejdet af RBL Kontrolleret af CHG Godkendt

Læs mere

TRÆPOLITIK STEVNS KOMMUNE

TRÆPOLITIK STEVNS KOMMUNE TRÆPOLITIK STEVNS KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 De overordnede mål... 3 2.3 Afgrænsning... 4 3. TRÆETS FYSIOLOGI... 4 3.1 Introduktion til træets fysiologi...

Læs mere

Kabelprojekt mellem Bilstrup og Idomlund Bilag vedrørende fokusområder i Holstebro Kommune Skive Kommune

Kabelprojekt mellem Bilstrup og Idomlund Bilag vedrørende fokusområder i Holstebro Kommune Skive Kommune Kabelprojekt mellem Bilstrup og Idomlund Bilag vedrørende fokusområder i Holstebro Kommune Skive Kommune Dok. 15/00917-4 1/7 Holstebro Kommune Nordre Ringvej nordvest om Holstebro Energinet.dk har været

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

Hedensted Kommune Natur og Miljø Tjørnevej Uldum Att.: Vibeke Volmers/Aino Hvam

Hedensted Kommune Natur og Miljø Tjørnevej Uldum Att.: Vibeke Volmers/Aino Hvam Hedensted Kommune Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Att.: Vibeke Volmers/Aino Hvam Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 miljoe@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Dispensationsansøgning vedr. fortidsmindebeskyttelseslinjen i forbindelse med etablering af skovlandbrug.

Dispensationsansøgning vedr. fortidsmindebeskyttelseslinjen i forbindelse med etablering af skovlandbrug. 1 - Ansøgning Mira Illeris og Esben Schultz Svanholm Solbakkevej 18 3630 Jægerspris mirailleris@gmail.com www.permakulturliv.dk www.levbæredygtigt.dk www.svanholm.dk 02.01.2016 Dispensationsansøgning vedr.

Læs mere

Lokalplan T 15.01.01 Solfangeranlæg i Stege

Lokalplan T 15.01.01 Solfangeranlæg i Stege Lokalplan T 15.01.01 Solfangeranlæg i Stege September 2014 Lokalplanen Lokalplan Kommunalbestyrelsen har d. 28. august 2014 vedtaget lokalplan T15.01.01. Planen er offentliggjort på kommunens hjemmeside

Læs mere

Vilkår Landzonetilladelsen kan først udnyttes, når der er indhentet tilladelse efter Skovloven, og når klagefristen er udløbet uden klager.

Vilkår Landzonetilladelsen kan først udnyttes, når der er indhentet tilladelse efter Skovloven, og når klagefristen er udløbet uden klager. Plan og Kultur Naturnær.dk Østerbro 4 5690 Tommerup 19. december 2017 Sags id: 2017-0857 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af sø som ansøgt på ejendommen matr.

Læs mere

DISPENSATION fra åbeskyttelseslinjen

DISPENSATION fra åbeskyttelseslinjen Per Flindt og Mette Flindt Dato: 27.10.2015 Strædet 5 Sagsb.: Michael Leth-Espensen 4420 Regstrup Sagsnr.: 15/15908 Dir. tlf.: 72 36 41 50 E-mail: landzone@holb.dk DISPENSATION fra åbeskyttelseslinjen

Læs mere

Indsatsområder i prioriteret rækkefølge tidsmæssigt

Indsatsområder i prioriteret rækkefølge tidsmæssigt FREDENSBJERGPARKEN GENEREL PLEJE Klipning af pur mellem boligblokke. Beskæring af beplantninger frem til renovering eller udskiftning. Vedligeholdelse af nyplantninger efter 3 års etableringspleje. 11.

Læs mere

Rebild Kommunes foreløbige høringssvar i forbindelse med forslag til råstofplan 2016 samt forslag til Miljøvurdering og miljørapport.

Rebild Kommunes foreløbige høringssvar i forbindelse med forslag til råstofplan 2016 samt forslag til Miljøvurdering og miljørapport. Center Natur og Miljø Region Nordjylland Råstofgruppen Niels Bohrsvej 30 9220 Aalborg Øst Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 01.09.00-A00-2-14 Ref.:

Læs mere

Vejledning om skovloven 39 - Erstatningsskov

Vejledning om skovloven 39 - Erstatningsskov Denne vejledning er senest ændret d. 14. december 2015. Vejledning om skovloven 39 - Erstatningsskov Indhold Hjemmel... 3 1. Hvornår stilles krav om erstatningsskov? (bkg. 1 2)... 4 1.1 Hovedregel... 4

Læs mere

Naturplan Ånæssegård okt. 2009

Naturplan Ånæssegård okt. 2009 1 Naturplan Ånæssegård okt. 2009 V. Niels Peter Ravnsborg Udarbejdet af skovrider Søren Paludan, Paludan Skov og Naturkonsulent Landbrug Landskab Natur Jagt Park 2 Indhold Sammendrag... 3 Remiser og tilag

Læs mere

Bemærkninger til Region Syddanmarks forslag om udlægning af nye grave- og interesseområder i forbindelse med udformning af Råstofplan 2012.

Bemærkninger til Region Syddanmarks forslag om udlægning af nye grave- og interesseområder i forbindelse med udformning af Råstofplan 2012. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Att: Andreas Blinkenberg By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Landbrug og Grundvand Odense Slot Indgang M Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense

Læs mere

HM ENTREPRENØR A/S Snaptunvej 11 7130 Juelsminde. Tillæg til eksisterende tilladelser til råstofindvinding

HM ENTREPRENØR A/S Snaptunvej 11 7130 Juelsminde. Tillæg til eksisterende tilladelser til råstofindvinding Regionshuset Horsens HM ENTREPRENØR A/S Snaptunvej 11 7130 Juelsminde Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tillæg til eksisterende tilladelser til råstofindvinding

Læs mere

Aalsbo, Assens Kommune

Aalsbo, Assens Kommune Aalsbo, Assens Kommune 1 Ansøgning om graveområde Ejeren af matr.nr.1b Ålsbo, Rørup, Erholm Gods, har foreslået nyt graveområde på 34 ha. Området ligger ud til landevejen mellem Gelsted og motorvejen -

Læs mere

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2184 Fax 7232 3213 krso@hillerod.dk Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten Sag 219-2015-2430 22. januar 2015 Undertegnede

Læs mere

Kulturintensitet og kulturmodeller: Erfaringer fra naturnær skovdrift og øget biomasseproduktion

Kulturintensitet og kulturmodeller: Erfaringer fra naturnær skovdrift og øget biomasseproduktion Sponsorer: ENERWOODS Kulturintensitet og kulturmodeller: Erfaringer fra naturnær skovdrift og øget biomasseproduktion NordGen Forest Thematic Day - Kulturkvalitet og øget træproduktion Sabro 23. august

Læs mere

Hønsnap-Kollund, Aabenraa Kommune

Hønsnap-Kollund, Aabenraa Kommune Hønsnap-Kollund, Aabenraa Kommune 1 Ansøgning om to graveområder Aabenraa Kommune foreslår to eksisterende råstofgrave ved Hønsnap og Kollund udlagt som graveområder, idet eksisterende tilladelser påregnes

Læs mere

Den 17. november 2016

Den 17. november 2016 Den 17. november 2016 Region Hovedstaden Regional Udvikling Miljø & Ressourcer Graveplan St. Havelsevej 145 og 158, 3310 Ølsted, matr.nr. 7f og 8a, St. Havelse By, Ølsted Anlægsfase matr. 7f Afrømning

Læs mere

Trunderup, Assens Kommune

Trunderup, Assens Kommune Trunderup, Assens Kommune 1 Ansøgning om graveområde Råstofentreprenør Freiberg & Jespersen ansøger om et graveområde på ejendommen matr. 8x m.fl. Trunderup der ligger i både Assens og Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Referat fra møde den i skovrejsningsrådet for ny statsskov ved Skibby

Referat fra møde den i skovrejsningsrådet for ny statsskov ved Skibby NST-203-00091 Referat fra møde den 11.10 2017 i skovrejsningsrådet for ny statsskov ved Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning, Frederikssund Byråd Jørgen Bech, Frederikssund Byråd Troels Karlog, Frederikssund

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2 Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 425 af 18. maj 2016 Projektets karakteristika Projektbeskrivelse jf. ansøgningen Råstofindvinding og forarbejdning

Læs mere

Løvtræ dækker 63% af det skovbevoksede areal på distriktet, mens 37% er nåletræ. Træartsfordeling, SNS-Kronjylland (bevokset areal 2895 ha)

Løvtræ dækker 63% af det skovbevoksede areal på distriktet, mens 37% er nåletræ. Træartsfordeling, SNS-Kronjylland (bevokset areal 2895 ha) 1.4 Skovene Det skovbevoksede areal på Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland distrikt omfatter 2895 ha. De mest betydende skove er Viborg Plantage, Hald Ege og de øvrige skove omkring Hald Sø, Vindum Skov,

Læs mere

Nordsjælland J.nr. NST 229-00027 Ref. iddni Den 20. december 2014. Skovrejsningsrådet for Skævinge Skov

Nordsjælland J.nr. NST 229-00027 Ref. iddni Den 20. december 2014. Skovrejsningsrådet for Skævinge Skov Skovrejsningsrådet for Skævinge Skov Nordsjælland J.nr. NST 229-00027 Ref. iddni Den 20. december 2014 Mødereferat fra møde i Skovrejsningsrådet for Skævinge Skov. Mødet blev afholdt torsdag den 25. september

Læs mere

Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing

Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing Punkt 9. Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing 2017-054657 By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 39 i skovloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 39 i skovloven 1. Toldboden 2 8800 Viborg Telefon: 72 40 56 00 nmkn@naevneneshus.dk www.nmkn.dk 18. januar 2017 J.nr.: NMK-61-00113 KlageID: 107788 Ref.: EBRAU-NMKN AFGØRELSE i sag om Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings

Læs mere

Anlægsrapport - F399/FP276 lind (Tilia cordata) østpulje - fremavl af træer og buske til landskabsformål Jensen, Viggo

Anlægsrapport - F399/FP276 lind (Tilia cordata) østpulje - fremavl af træer og buske til landskabsformål Jensen, Viggo university of copenhagen Anlægsrapport - F399/FP276 lind (Tilia cordata) østpulje - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 Jensen, Viggo Publication date: 2009 Document Version Også kaldet

Læs mere

Tilstede: Jeppe: formand, Flemming: afd. 1, Ingelise: afd. 3, Anette: afd.4, Bro: afd. 5 og Anker: afd. 6

Tilstede: Jeppe: formand, Flemming: afd. 1, Ingelise: afd. 3, Anette: afd.4, Bro: afd. 5 og Anker: afd. 6 Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Christianslund den 29.10.2013 Tilstede: Jeppe: formand, Flemming: afd. 1, Ingelise: afd. 3, Anette: afd.4, Bro: afd. 5 og Anker: afd. 6 1. Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

LOKALPLAN O Transformerstation ved Ore Oktober AFDELING FOR PLAN OG BY vordingborg.dk

LOKALPLAN O Transformerstation ved Ore Oktober AFDELING FOR PLAN OG BY vordingborg.dk LOKALPLAN O 17.05.01 Transformerstation ved Ore Oktober 2017 AFDELING FOR PLAN OG BY vordingborg.dk Vedtagelse Kommunalbestyrelsen har den 12. oktober 2017 vedtaget Lokalplan O 17.05.01. Vedtagelsen er

Læs mere

Geologisk kortlægning ved Hammersholt

Geologisk kortlægning ved Hammersholt Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Geologisk kortlægning ved Hammersholt Råstofboringer og korrelation med eksisterende data i interesseområde

Læs mere

Rebild Kommunes høringssvar til forslag til råstofplan 2016 samt forslag til Miljøvurdering og miljørapport.

Rebild Kommunes høringssvar til forslag til råstofplan 2016 samt forslag til Miljøvurdering og miljørapport. Center Natur og Miljø Region Nordjylland Råstofgruppen Niels Bohrsvej 30 9220 Aalborg Øst Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 01.09.00-A00-2-14 Ref.:

Læs mere

Emne: Observationer ifm. Skovning i Naturstyrelsen Sønderjyllands skove på Als.

Emne: Observationer ifm. Skovning i Naturstyrelsen Sønderjyllands skove på Als. DN Sønderborg Afdeling Formand: Andreas Andersen, Midtkobbel 73, 6440v Augustenborg Telefon: 74884242, 61341931, e-mail: a-andersen@mail.dk Naturstyrelsen Sønderjylland Feldstedvej 14 6300 Gråsten Dato:

Læs mere

University of Copenhagen

University of Copenhagen university of copenhagen University of Copenhagen Anlægsrapport - F392/FP405 skovæble (Malus sylvestris) vestanlæg - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 Jacobsen, Birgitte; Jensen,

Læs mere

Lenny Kristensen Munkholmsvej 20 Sønderlade 9670 Løgstør lennykristensen@email.dk

Lenny Kristensen Munkholmsvej 20 Sønderlade 9670 Løgstør lennykristensen@email.dk Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lenny Kristensen Munkholmsvej 20 Sønderlade 9670 Løgstør lennykristensen@email.dk Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk

Læs mere

Plantebeskrivelser af planter fra Plant for Vildtet

Plantebeskrivelser af planter fra Plant for Vildtet Plantebeskrivelser af planter fra Plant for Vildtet Skov- og Naturstyrelsen giver tilskud til en række vildtplanter. Du kan her se en liste over disse planter og læse omkring de enkelt arter. Planterne

Læs mere