Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Regnskab A-skat Lønmodtagerbidrag Særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) CVR-/SE-nr. Arbejdsgiverens navn og adresse: (gl. nr. A 75)

2 A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing A-skat A-skat er en acontoskat, som arbejdsgivere mv. skal trække ved udbetaling af løn, pension og dagpenge mv. Arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) Lønmodtagere skal betale arbejdsmarkedsbidrag, i daglig tale lønmodtagerbidrag. Lønmodtagerbidraget trækkes af arbejdsgiveren, når der udbetales løn mv. Særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) Fra 1. januar 1999 skal arbejdsgivere mv. trækkke SP-bidrag af løn mv. til ansatte. Vejledninger ToldSkat s vejledninger indgår i en erhvervsserie, der bl.a. omfatter "LønLeksikon" om A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag. en række pjecer, eksempelvis "Løn", "Angivelse og betaling samt virksomhedens kalender" og "Indberetning af personnumre". I vejledningerne kan De læse mere om regnskabsbestemmelser, A-skat, lønmodtagerbidrag og den særlige pensionsopsparing (SP-bidrag). De kan finde alle vejledninger på ToldSkat s hjemmeside under "Virksomhed" - "Vejledninger". Ønsker De et print af vejledninger eller har De spørgsmål er De velkommen til at kontakte Deres regionale told- og skattemyndighed. De skal som arbejdsgiver føre regnskab med grundlaget for beregning af lønmodtagerbidrag lønmodtagerbidrag Regnskabsskema På regnskabsskemaet skal De skrive SP-bidrag A-indkomst A-skat udbetalt skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. Regnskabet skal føres både samlet og for hver enkelt lønmodtager. Regnskabet skal enten føres på særlige konti i den almindelige bogføring eller i ToldSkat s regnskabshæfte. Regnskabshæftet med tilhørende bilag skal opbevares i 5 år efter udløbet af det regnskabsår, i hvilket den sidste postering er foretaget. Regnskabshæftet I regnskabshæftet skal De for hver lønmodtager skrive alle ydelser, der skal trækkes A-skat, lønmodtagerbidrag og SPbidrag af samt skatte- og bidragsfri rejse- og befordringsgodtgørelse. Beløbene anvendes ved Deres månedlige angivelse af trukket A-skat, lønmodtagerbidrag og SP-bidrag. Endvidere skal beløbene anvendes på de årlige oplysningssedler. Regnskabet skal føres med kuglepen. Fejl rettes ved nye posteringer med angivelse af fortegn (+ eller ). Indhold Regnskabshæftet indeholder regnskabsskemaer (konti for de enkelte lønmodtagere) samlebilag til de månedlige og årlige optællinger. lønmodtagerens navn, adresse og personnummer skattekortets oplysninger om fradrag og trækprocent. Hvis der forevises bikort, skal De skrive trækprocenten. Hvis der afleveres frikort, skal De skrive det indkomstbeløb, der kan udbetales uden skattetræk. Er der hverken bikortoplysninger, skattekort eller frikort, skal De som hovedregel trække A-skat med 60% samt lønmodtagerbidrag og SP-bidrag. De kan læse nærmere herom i Løn- Leksikon. De skal ligeledes skrive andre oplysninger af betydning. For eksempel hvilken legitimation, der er anvendt, hvis der ikke foreligger skattekort.

3 Skattekortets fradrag/frikortets indkomstbeløb må De ikke anvende ved beregning af lønmodtagerbidraget. Reglerne vedrørende dagpenge mv. er beskrevet i LønLeksikon og i pjecen Løn, og beregningen er vist ved eksempler. Fra 1. januar 1999 er det muligt at få skattekortoplysningerne for Deres ansatte leveret elektronisk. De enkelte kolonner I kolonne 1 skal De skrive dato for udbetaling af løn mv. Datoen er normalt afgørende for, i hvilken måned de beløb, som De har trukket, skal angives og indbetales. I kolonne 2 skal De skrive bilagsnummer for det tilhørende bilagsmateriale, for eksempel kvittering fra lønmodtageren. I kolonne 3 skal De skrive den lønperiode, som udbetalingen vedrører. I kolonne 4 skal De skrive bruttoindkomst, herunder feriegodtgørelse og søgnehelligdagsbetaling i den lønperiode, hvori udbetalingen sker. Særlige regler vedrørende feriegodtgørelse er beskrevet i LønLeksikon. Søgnehelligdagsbetaling: Vær opmærksom på, at såfremt tilgodehavende søgnehelligdagsbetaling hensættes på en kort- eller mærkeordning, skal træk af A-skat, lønmodtagerbidrag og SP-bidrag ske senest den 31. december i optjeningsåret. Dagpenge ved sygdom og barsel: Hvis De i den såkaldte arbejdsgiverperiode udbetaler lovpligtige dagpenge efter lovgivningen herom, må beløbet ikke medtages her. I stedet beregnes SP-bidrag (efter fradrag af ATP). SP-bidraget og ATP-beløbet skal De medtage i kolonne 6 og restbeløbet i kolonne 10, idet der ikke skal trækkes lønmodtagerbidrag af dagpengene. Hvis De i henhold til kollektiv overenskomst, individuel aftale eller lov i stedet for at udbetale dagpenge, udbetaler løn under sygdom og barsel, så skal beløbet medtages her, og De skal, som ved almindelig lønudbetaling, beregne ATP (skrives i kolonne 6) og anføre restbeløbet i kolonne 7. De skal trække lønmodtagerbidrag (skrives i kolonne 8) og trække SP-bidrag (skrives i kolonne 9). Hvis De udbetaler supplerende løn til en ansat, der får dagpenge fra det offentlige, skal De medtage den supplerende løn her, idet De skal beregne ATP samt trække lønmodtagerbidrag og SP-bidrag som ved en almindelig lønudbetaling. Hvis De udbetaler dels ikke lovpligtige dagpenge, dels løn under sygdom, så anses den samlede udbetaling for løn, og De skal medtage beløbet her, idet De skal beregne ATP samt trække lønmodtagerbidrag og SP-bidrag som ved en almindelig lønudbetaling. Dagpengegodtgørelse ved 1. og 2. ledighedsdag: Hvis De udbetaler lovpligtig dagpengegodtgørelse ved 1. og 2. ledighedsdag, så må beløbet ikke medtages her - det fulde beløb skal skrives i kolonne 10, idet der ikke skal betales lønmodtagerbidrag, SP-bidrag og ATP heraf. Fratrædelsesgodtgørelse, jubilæumsgratiale/-gaver mv.: Hvis De udbetaler fratrædelsesgodtgørelse, jubilæumsgratiale/-gaver eller vederlag til afløsning af pensionstilsagn skal disse udbetalinger ikke medtages her, men skrives i kolonne 13. I kolonne 5 skal De skrive den skattemæssige værdi af personalegoder, der er A-indkomst. Værdien skal De opgøre efter fradrag af lønmodtagerens eventuelle egenbetaling for anvendelse af godet. Vær opmærksom på, at de enkelte goder skal oplyses hver for sig på oplysningssedlen. I kolonne 6 skal De skrive lønmodtagerens egne bidrag til pensionsordninger, herunder egne bidrag til ATP. Hvis De udbetaler lovpligtige dagpenge, skal SP-bidraget, der trækkes af dagpengene også skrives i denne kolonne - og må ikke medtages i kolonne 9. Dette skyldes, at SP-bidrag af dagpenge skal indbetales direkte til ATP sammen med Deres øvrige kvartalsvise ATP-indbetalinger. Vær opmærksom på, at kolonne 6 kun oplyser lønmodtagerens andel af ATP-bidrag. Ved udfyldning af oplysningssedlen skal årets total derfor tillægges Deres andel af ATP-bidrag for den enkelte lønmodtager. ATP-bidrag (både arbejdsgiver- og lønmodtagerdelen) og SPbidrag af lovpligtige dagpenge skal De for hver enkelt lønmodtager oplyse som et samlet beløb på oplysningssedlen. I kolonne 7 skal De skrive den samlede bidragspligtige A-indkomst (AM-indkomst), der er grundlaget for beregningen af lønmodtagerbidraget. Det gøres ved at sammenlægge beløbene i kolonnerne 4 og 5 samt fratrække beløbet i kolonne 6. Vær opmærksom på den særlige beregning af lovpligtige dagpenge, jf. kolonne 4. I kolonne 8 skal De skrive lønmodtagerbidraget, som De har trukket. Beløbet skal skrives i hele kroner efter sædvanlig øreafrunding. I kolonne 9 skal De skrive SP-bidraget, som De har trukket. Beløbet skrives i hele kroner efter sædvanlig øreafrunding. Grundlaget for beregningen er beløbet i kolonne 7. Vær opmærksom på, at træk af SP-bidrag vedrørende lovpligtige dagpenge ikke skal medtages her, men skrives i kolonne 6. I kolonne 10 skal De skrive A-indkomst, De ikke skal trække lønmodtagerbidrag af, som for eksempel dagpenge efter lovgivningen herom. I LønLeksikon kan De læse om hvilke beløb, De ikke skal trække lønmodtagerbidrag af. Vær opmærksom på, at såfremt De udbetaler lovpligtig dagpengegodtgørelse ved 1. og 2. ledighedsdag, så skal hele beløbet skrives her, idet De ikke skal trække lønmodtagerbidrag (De skal heller ikke trække SP-bidrag og ATP).

4 I kolonne 11 skal De skrive den samlede A-indkomst, som skal danne grundlag for træk af A-skat. Beløbet opgøres ved at sammenlægge beløbene i kolonnerne 7 og 10 samt fratrække beløbene i kolonnerne 8 og 9. Hvis A-indkomsten er mindre end frikortets indkomstbeløb, skal De tillige skrive A-indkomsten bag på frikortet. I kolonne 15 skal De skrive skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er udbetalt efter reglerne i ligningslovens 9. I "LønLeksikon" kan De læse om reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, herunder hvilke oplysninger der skal fremgå af virksomhedens regnskabsgrundlag I kolonne 12 skal De skrive den A-skat, som De har trukket. Skal der ikke trækkes A-skat, skrives 0. A-skatten beregnes i hele kroner. I kolonne 13 skal De skrive eventuelle fratrædelsesgodtgørelser, jubilæumsgratialer/-gaver eller vederlag til afløsning af pensionstilsagn. Det er det fulde beløb, De skal skrive, dvs. både den skattefrie og den skattepligtige del. Hvis en del af beløbet indbetales til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger, skal denne del tillige skrives i kolonne 14. På samme måde skal den del af beløbet, der eventuelt er brugt til en gave (for eksempel et ur), også skrives i kolonne 14. I kolonne 14 skal De skrive den del af en fratrædelsesgodtgørelse eller jubilæumsgratiale, der indbetales til en pension og / eller den del, der er brugt til køb af en tingsgave. Vær opmærksom på, at beløbene vedrørende pensionsindbetalinger og køb af gaver skal oplyses hver for sig på oplysningssedlen. Reglerne er beskrevet i LønLeksikon, og beregning af lønmodtagerbidrag og A-skat er vist ved eksempler. SP-bidraget beregnes efter samme princip som lønmodtagerbidraget. Samlebilag Samlebilaget udfyldes således: Øverst skriver De måned og årstal. I kolonne 17 skal De skrive skemanummer på det regnskabsskema, hvorfra overførsel finder sted. Endvidere skal De skrive bilagsnummer for indbetalingsbilag vedrørende Tilsagnsordninger mv. (kolonne 23) og bilagsnummer for den månedlige giroindbetaling til ToldSkat. Kolonne 16 kan De benytte til supplerende bemærkninger. Afstemninger For hver måned skal De sammentælle regnskabsskemaets beløbskolonner. De afstemte beløb understreges. De sammentalte beløb for grundlaget for beregning af lønmodtagerbidrag /AM-indkomst (kolonne 7) lønmodtagerbidrag (kolonne 8) SP-bidrag (kolonne 9) A-indkomst (kolonne 11) A-skat (kolonne 12) skal De overføre til samlebilaget for den pågældende måned. Til kolonne 18 skal De overføre det sammentalte grundlag for lønmodtagerbidrag (AM-indkomsten) fra kolonne 7 i regnskabsskemaet. Til kolonne 19 skal De overføre det sammentalte lønmodtagerbidrag fra kolonne 8 i regnskabsskemaet. Til kolonne 21 skal De overføre den sammentalte A-indkomst fra kolonne 11 i regnskabsskemaet. Til kolonne 22 skal De overføre den sammentalte A-skat fra kolonne 12 i regnskabsskemaet. I kolonne 23 skal De skrive beløb, der - uden at kunne henføres til den enkelte ansatte - indbetales til en pensionskasse, som er omfattet af lov om tilsyn med firmapensionskasser (tilsagnsordninger) eller til en hjælpe- og understøttelsesfond, som opfylder betingelserne i pensionsbeskatningslovens 52. I kolonne 24 skal De skrive det beregnede lønmodtagerbidrag, som skal betales af de i kolonne 23 anførte ordninger. Beløbet skrives i hele kr. efter sædvanlig øreafrunding. Til kolonne 20 skal De overføre det sammentalte SP-bidrag fra kolonne 9 i regnskabsskemaet.

5 Angivelse mv. På girokortet til ToldSkat skal De angive lønmodtagerbidrag og SP-bidrag (summen af kolonnerne 19 og 20) angives som et samlet beløb A-skat (summen af kolonne 22) lønmodtagerbidrag af tilsagnsordninger mv. (summen af kolonne 24) lønmodtagerbidrag (kolonne 19) SP-bidrag (kolonne 20) A-indkomst (kolonne 21) A-skat (kolonne 22) det sammentalte beløb for disse tre poster. Endvidere skal De oplyse (CPR-nr) på alle de personer, der har fået udbetalt eller godskrevet A-indkomst i den pågældende måned. Hvis der ikke er udbetalt A-indkomst i måneden, skal dette også indberettes (med kr. 0). De kan få yderligere information om indberetningspligten i vejledningen "Indberetning af personnumre" eller ved henvendelse til Deres regionale told- og skattemyndighed. På ToldSkats hjemmeside under "Virksomhed" kan De læse om edb-løsninger til erhvervslivet. Ved årets udgang skal De opgøre årets samlede beløb. De samlede beløb vedrørende bidragsgrundlaget vedrørende lønmodtagerbidrag (kolonne 18) de enkelte personalegoder, der er A-indkomst (kolonne 5) A-indkomst, der ikke indgår i AM-bidragspligtig indkomst (kolonne 10) fratrædelsesgodtgørelse, jubilæumgratiale /-gaver mv. (kolonne 13) den del heraf, der er brugt til køb af tingsgave (kolonne 14) den del heraf, der er indbetalt til en pension (kolonne 14) skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse (kolonne 15) skal alle stemme overens med de tilsvarende oplysninger på oplysningssedlerne.

6 Fortsat fra skema: Indkomstmodtagerens navn Adresse Fradrag ifølge skattekort Ændret den til Dato Bilag nr. Lønperiode fra - til datointerval ugenummer eller måned pr. 1 dag pr. 1 uge pr. 14. dag pr. 1 måned Trækprocent Grundlag for lønmodtagerbidrag Løn mv. Personalegoder, (ekskl. fratrædelsesgodtgørelse/ A-indkomst der er jubilæumsgratiale mv.) Den ansattes egne pensionsbidrag, herunder ATP Bidragsgrundlag (AM-indkomst) ( ) Trukket lønmodtagerbidrag Kroner Øre Kroner Øre Kroner Øre Kroner Øre Hele kroner

7 CPR-nr. Evt. internt nr. Regnskabsskema 1 Frikortets maksimumbeløb/restbeløb Evt. andre oplysninger Trukket særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) A-indkomst, der ikke indgår i bidragspligtig indkomst A-indkomst i alt ( ) Trukket A-skat Hele kroner A-indkomst Kroner Øre Kroner Øre Hele kroner Kroner Øre Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale mv. Bruttobeløb Heraf indbetalt til pension og/eller brugt til køb af en tingsgave Skattefri rejseog befordringsgodtgørelse Kroner Øre Kroner Øre Bemærkninger Fortsættes på skema

8 Samlebilag for afregning af A-skat, lønmodtagerbidrag og SP-bidrag for måned i året Overført fra skema / Bilag nr. Bidragsgrundlag, lønmodtagerbidrag (AM-indkomst) Trukket lønmodtagerbidrag Trukket særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) A-indkomst Trukket A-skat Bidragsgrundlag tilsagnsordninger mv. Beregnet lønmodtagerbidrag af tilsagnsordninger mv Kroner Øre Hele kroner Hele kroner Kroner Øre Hele kroner Kroner Øre Hele kroner

9 SKATTEMINISTERIET Told- og Skattestyrelsen Østbanegade København Ø

Oversigt korrektionsfeltnumre

Oversigt korrektionsfeltnumre Oversigt korrektionsfeltnumre Denne oversigt viser samtlige korrektionsfelter i, og hvordan de påvirker lønmodtagernes saldi. Når en korrektion behandles i, rettes lønmodtagernes saldi. Det samlede skyldige

Læs mere

Beskatning. Side 1 af 18

Beskatning. Side 1 af 18 Beskatning Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du skal indrapportere beskatning til lønsystemet og hvordan SLS beregner skat og arbejdsmarkedsbidrag. Indhold 1. Ansvar... 2 2.

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Side 1 af 8 I denne vejledning kan du læse hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale.

Læs mere

Lønseddel. Side 1 af 9

Lønseddel. Side 1 af 9 Lønseddel Side 1 af 9 I denne emnebeskrivelse beskriver vi hver enkelt del af en lønseddel. I kapitel 1 vises en lønseddel, hvor alle elementer er nummereret. I kapitel 2 forklarer vi hvert enkelt element.

Læs mere

Lønseddel Lønperiode: Marts 2009

Lønseddel Lønperiode: Marts 2009 Lønseddel Lønperiode: Marts 2009 Indkomstmodtager: Frederikke Frederiksen Frederiksvej 15 7000 Fredericia Arbejdsgiverens navn og adresse: Sportsnyt Østergade 2 8800 Viborg Personnummer: 200280-1864 Arbejdsgivernummer:

Læs mere

DATALØN. Korrektionsfeltoversigt Juni 2016

DATALØN. Korrektionsfeltoversigt Juni 2016 DATALØN Korrektionsfeltoversigt Juni 2016 Oversigt korrektionsfeltnumre Denne oversigt viser samtlige korrektionsfelter i DataLøn, og hvordan de påvirker lønmodtagernes saldi. Når en korrektion behandles

Læs mere

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale.

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Årstemamøde Dataløn 2013 Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2014 Generelt SKAT Statistik Afstemning Hvad kan Bluegarden

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

Orientering om Seniornedslag

Orientering om Seniornedslag Orientering om Seniornedslag Ulla Josta Rishøj 210147-1104 Opgjort pr. 26/06-12 Seniornedslaget gælder for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1946 til den 31. december 1952, som er i arbejde,

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2010 Side 1. DA/DS Statistik. HMC-SUPPORT

Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2010 Side 1. DA/DS Statistik. HMC-SUPPORT Hermed nogle hovedpunkter til hjælp ved årsafslutningen og start på 2011. Flere steder henvises til Tillæg med eksempler (Worddokument: eksempler Løn2000.doc). Afslutning Året 2010. a) Generelt og diverse

Læs mere

Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive

Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive Vejledning til de enkelte rubrikker i eindkomst Indberetning Der er på baggrund af Forårspakken 2.0 ændret i følgende rubrikker: 19, 20, 21, 40, 50, 51, 53, 54, 55, 60, 62, 63 og 66. Denne vejledning indeholder

Læs mere

Lønseddel. Side 1 af 11

Lønseddel. Side 1 af 11 Lønseddel Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse beskriver vi hver enkelt del af en lønseddel. I kapitel 1 vises en lønseddel, hvor alle elementer er nummereret. I kapitel 2 forklarer vi hvert enkelt element.

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

CAKIs miniguide til skat

CAKIs miniguide til skat 1 CAKIs miniguide til Skat Kilde: Skat.dk Når du driver virksomhed, bør du orientere dig i de regler for beskatning, der findes i Danmark. Som selvstændig inden for de kunstneriske fag er der sandsynlighed

Læs mere

788 Fraværsperioder - graviditetsb. sygdom-funktionær Fravær 789 Fraværsperioder - barsel funktionær Fravær 790 Fraværsperioder pr.

788 Fraværsperioder - graviditetsb. sygdom-funktionær Fravær 789 Fraværsperioder - barsel funktionær Fravær 790 Fraværsperioder pr. Lønart Tekst 1 Aktiver fratrådt 2 Ansat/fratrådt 3 diverse udregninger 4 Beregning af månedsløn og timesats 5 Aktivering af normalkørsel 6 Feriesystem - dage=1 eller timer=2 Ferie 7 Ferieafregnform. 1=f.konto,

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2.

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2. Årstemamøde DataLøn 2012 Spor 2. Program Årsafslutning Genopfriskning (same procedure as last year) Afstemning Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvad er der sket i 2012? Nye tiltag Ændringer Fravær & Refusion Hvad

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 12 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne vejledning gælder kun for medarbejdere,

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 1. december 2006 om opkrævning af indkomstskat og arbejdsmarkedsafgift Historisk

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 1. december 2006 om opkrævning af indkomstskat og arbejdsmarkedsafgift Historisk Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 1. december 2006 om opkrævning af indkomstskat og arbejdsmarkedsafgift Historisk I henhold til 66, stk. 3, 75, stk. 2 og 4, 76, stk. 1 og 5, 78, stk. 1, 81, 82, stk.

Læs mere

Afslutning af Løn år 2007

Afslutning af Løn år 2007 Afslutning af Løn år 2007 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2007 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Lone Siger Pedersen og Anette Sand. Bogen om løn og lønbogføring med Danløn

Lone Siger Pedersen og Anette Sand. Bogen om løn og lønbogføring med Danløn Lone Siger Pedersen og Anette Sand Bogen om løn og lønbogføring med Danløn Bogen om løn og lønbogføring med DanLøn af Anette Sand og Lone Siger Pedersen Regnskabsskolen ApS 2015 Udgivet af Regnskabsskolen

Læs mere

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Side 1 af 17 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du forholde dig, hvis du har ansatte, der har grønlandske eller færøske indkomster - eller hvis du har

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget L 119 -,L Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget, Skatteudvalget L 119 -,L Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget, Skatteudvalget L 119 -,L 120 - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt J.nr. 2005-711-0049 og Dato: 2006-711-0073 Til Folketinget - Skatteudvalget L 119 og L 120 Forslag til Lov om et indkomstregister

Læs mere

Lønbehandlingsoversigt

Lønbehandlingsoversigt Lønbehandlingsoversigt De 3 kolonner Opsamling til lønstatistik viser, hvordan løndelen/-feltet indgår i lønstatistikken. Statistikoplysning nr. 0010-0027 opsamles automatisk, hvis løndelene/-felterne

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. oktober 2010 Sag 23/2009 (1. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Tandlægeforeningen (tidligere Dansk Tandlægeforening) som

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3. 3. Tidsfrister... 3

1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3. 3. Tidsfrister... 3 Ydelsesbeskrivelse for drift af lønadministration i Sverige Kunden Den 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3 2.1. Beskrivelse af de overordnede driftsprocesser...

Læs mere

DATALØN. Løndeleoversigt

DATALØN. Løndeleoversigt DATALØN Løndeleoversigt Løndele/-felter til lønindberetning OBS Alle løndele/-felter som indeholder bogstaver kan kun benyttes via DataLøn Internet I DataLøn kan du specificere lønnen på forskellige løndele/-felter.

Læs mere

Opslag Senior- og fratrædelsesordninger

Opslag Senior- og fratrædelsesordninger Opslag Senior- og fratrædelsesordninger Opslag Senior- og fratrædelsesordninger Overblik Introduktion I dette Opslag, kan du se hvilke overordnede regler der gælder, og hvornår og hvordan du bruger forskellige

Læs mere

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. GRØNLANDSSKAT I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTEDIREKTORATET Maj 2006 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for

Læs mere

1. Økonomisystem... 3. 2. Elektronisk returdata... 6. 3. Standard kontoplan... 8

1. Økonomisystem... 3. 2. Elektronisk returdata... 6. 3. Standard kontoplan... 8 FIL TIL ØKONOMISYSTEM Inklusiv standard kontoplan Den 20. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Økonomisystem... 3 1.1. Fil til økonomisystem... 3 1.2. Til dig, der bruger e-conomic... 4 1.2.1. Overførsel af

Læs mere

Hvorfor får man et skattesmæk?

Hvorfor får man et skattesmæk? Hvorfor får man et skattesmæk? Den klassiske fejl for unge som rammer flere hundrede tusind unge hvert år opstår fordi man kommer til at bruge sit fradrag to gange. Du kan imidlertid selv gøre noget for

Læs mere

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL REGLER VEDR. GAVER OG TINGSGAVER

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL REGLER VEDR. GAVER OG TINGSGAVER M I C R O S O F T D Y N A M I C S N AV Indholdsfortegnelse Reglerne vedrørende gaver... 3 Tingsgave i stedet for løn eller udbetaling af kontanter/gavekort... 3 Jubilæumsgratiale eller gave gives som en

Læs mere

Kapitel 1 Definitioner 1. Ved feriebetaling forstås feriegodtgørelse, herunder sygeferiegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg.

Kapitel 1 Definitioner 1. Ved feriebetaling forstås feriegodtgørelse, herunder sygeferiegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg. Bekendtgørelse om ferie I medfør af 23, stk. 3, 24, stk. 3, 26, stk. 7, 27, stk. 3, 31, stk. 4 og 5, 32, stk. 5, 37, stk. 7 og 8, 38, stk. 3, og 46, stk. 2, i lov om ferie, jf. lov nr. 60 af 30. januar

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

FLEKSJOB. Vejledning og Generelle oplysninger til arbejdsgivere

FLEKSJOB. Vejledning og Generelle oplysninger til arbejdsgivere FLEKSJOB Vejledning og Generelle oplysninger til arbejdsgivere December 2009 VILKÅR FOR ANSATTE I FLEKSJOB Medarbejdere i fleksjob er ansat på samme vilkår som alle andre ansatte. Det betyder bl.a. at

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2014

Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplanen henvender sig til kunder og medarbejdere i. Tidsplanen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver der skal løses, i forbindelse med årsafslutningen. Der er

Læs mere

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER 33.06.4 Side 1 VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 7, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1093 af 5. september 2013 som ændret ved lov nr. 651 af 12. juni 2013, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Afslutning af Løn år 2008

Afslutning af Løn år 2008 Afslutning af Løn år 2008 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2008 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Eva Bundesen, Campus Vejle. Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Eva Bundesen, Campus Vejle. Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Inspirations- og undervisningsmateriale til AMU-uddannelserne 47379 Udarbejdelse og afstemning af lønsedler 40012 Personalejura i lønberegning 40013 Lønberegning og lønrapportering 47380 Overenskomster

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 20. september 2011 om opkrævning af indkomstskat og arbejdsmarkedsafgift

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 20. september 2011 om opkrævning af indkomstskat og arbejdsmarkedsafgift Offentliggjort på www.nanoq.gl den 20. september 2011 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 20. september 2011 om opkrævning af indkomstskat og arbejdsmarkedsafgift I henhold til 66, stk. 3, 75, stk. 2

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november /Birgitte Christensen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 79 Offentligt J.nr. 2005-318-0450 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Indlæs til Danløn. CVR-nummer;lønnummer;lønart;enheder;sats;beløb. Eksempel:

Indlæs til Danløn. CVR-nummer;lønnummer;lønart;enheder;sats;beløb. Eksempel: Indlæs til Danløn Du kan indlæse variable løndele fra eksempelvis et tidsregistreringssystem i Danløn. Hvilke løndele, der kan indlæses, fremgår af nedenstående skema (timeløn, overtid osv). Formatet på

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 Bliv klogere på løn Denne guide handler om løn og henvender sig til iværksættere, mindre virksomheder og andre, der ikke tidligere har beskæftiget sig med

Læs mere

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket DATALØN - få en god start med DataLøn blanket VELKOMMEN TIL ET FLEKSIBELT OG SIKKERT LØNSYSTEM For at du får en god start med dit nye lønsystem, har vi her samlet alle de informationer, du har brug for.

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

½-årserklæring. 1. Generelle oplysninger. Adresse. Postnr. By Telefonnr. 2. Arbejde Har du i perioden haft arbejde... - som lønmodtager?

½-årserklæring. 1. Generelle oplysninger. Adresse. Postnr. By Telefonnr. 2. Arbejde Har du i perioden haft arbejde... - som lønmodtager? ½-årserklæring 1. Generelle oplysninger Navn Cpr.nr. Adresse Postnr. By Telefonnr. ½-årserklæringen gælder fra ½-årserklæringen gælder til 2. Arbejde Har du i perioden haft arbejde... - som lønmodtager?

Læs mere

DATALØN. Løndeleoversigt

DATALØN. Løndeleoversigt DATALØN Løndeleoversigt Løndele til lønindberetning I DataLøn kan du specificere lønnen på forskellige løndele. Her kan du læse om de enkelte løndeles anvendelse og særlige forhold. Hver løndel kan kun

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Guide til ansøgning om folkepension

Guide til ansøgning om folkepension Guide til ansøgning om folkepension I denne guide får du hjælp til at komme godt igennem den digitale ansøgning om folkepension på borger.dk/folkepension. Guiden tager udgangspunkt i den typiske ansøgning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 15 I denne vejledning kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere i

Læs mere

FAQ Ferielov. A. Overgangsordningens betydning for afholdelse af ferie, når du er i løbende ansættelsesforhold

FAQ Ferielov. A. Overgangsordningens betydning for afholdelse af ferie, når du er i løbende ansættelsesforhold FAQ Ferielov 1. Overgangen til den nye ferielov A. Overgangsordningens betydning for afholdelse af ferie, når du er i løbende ansættelsesforhold 1.1 Kommer der nogen ændringer i ferieåret 2019 2020? Den

Læs mere

ProLøn-KA Lønsystem for medlemmer af Kristelig Arbejdsgiverforening

ProLøn-KA Lønsystem for medlemmer af Kristelig Arbejdsgiverforening Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for medlemmer af. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn BEK nr 3 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast (7)

Skatteministeriet J. nr Udkast (7) Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 21 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2005-711-0049 Udkast (7) Forslag til Lov om ændring af forskellige love (konsekvensændringer som følge af lov om et indkomstregister

Læs mere

9. Variable lønarter - korrektioner

9. Variable lønarter - korrektioner 9. Variable lønarter - korrektioner Disse lønarter bruges kun til korrektioner til forkert beregnede eller indberettede beløb. Der vil ikke ske nogen påvirkning af efterregulering overhovedet., dvs. efterfølgende

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v.

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v. Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v. I medfør af 74 i, 74 j, stk. 13, og 74 k, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af 7. juli 2015, og efter

Læs mere

Opsamling til lønstatistik IL-typer AM-bidrag A-indk. og A-skat. Pension PO1 PO2 FO1 FO2 GRL. ATPbidrag

Opsamling til lønstatistik IL-typer AM-bidrag A-indk. og A-skat. Pension PO1 PO2 FO1 FO2 GRL. ATPbidrag Lønbehandlingsoversigt De 4 kolonner 'opsamling til lønstatistik' viser hvordan løndelen/-feltet indgår i lønstatistikkerne. Nederst i oversigten finder du en forklaring til opsamlingen af de nævnte Løndel/-felt

Læs mere

I denne vejledning kan du læse om, hvordan du i HR-Løn med løntjek straks kan se en beregning af lønnen i kroner og ører.

I denne vejledning kan du læse om, hvordan du i HR-Løn med løntjek straks kan se en beregning af lønnen i kroner og ører. Løntjek i HR-Løn Side 1 af 7 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du i HR-Løn med løntjek straks kan se en beregning af lønnen i kroner og ører. Indhold 1. Formål med løntjek... 2 2. Sådan finder

Læs mere

JANUAR Ny ferielov i 2020 OVERGANGSREGLER MV.

JANUAR Ny ferielov i 2020 OVERGANGSREGLER MV. JANUAR 2019 Ny ferielov i 2020 OVERGANGSREGLER MV. 1. Fra forskudt ferie til samtidighedsferie Folketinget har i januar 2018 vedtaget en ny ferielov. Den nye lov ændrer det nuværende princip om den tidsmæssigt

Læs mere

Anette Sand. Bogen om løn og lønbogføring med DataLøn

Anette Sand. Bogen om løn og lønbogføring med DataLøn Anette Sand Bogen om løn og lønbogføring med DataLøn Bogen om løn og lønbogføring med DataLøn af Anette Sand Regnskabsskolen ApS 2015 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333

Læs mere

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 1-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2, og 14 i lov nr. 417 af 8.

Læs mere

Fremrykket beskatning af pensionsordninger udenfor Grønland Information om tilskudsordningen... 6

Fremrykket beskatning af pensionsordninger udenfor Grønland Information om tilskudsordningen... 6 1 Indhold Fremrykket beskatning af pensionsordninger udenfor Grønland... 5 Information om tilskudsordningen... 6 Vejledning til beregning af tilskud baseret på lønseddel fra Økonomi- og personalestyrelsen...

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2015

Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplanen til årsafslutning 2015 henvender sig til kunder og medarbejdere i. Planen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver, der skal løses i forbindelse med omtalte

Læs mere

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til Om de nye grønlandske beskatningsregler for pensionsordninger i pensionsselskaber i ( 39 a i den grønlandske indkomstskattelov) 1 Hvad er de væsentligste ændringer i loven? Fra den 1. januar 2017 er der

Læs mere

Guide: Sådan søger du folkepension

Guide: Sådan søger du folkepension Guide: Sådan søger du folkepension Velkommen til Pensionsguiden Hvis du ikke er logget på borger.dk med NemID, skal du logge på her. Klik på Log på. Er du logget på, kan du klikke her og hoppe frem til

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERGANGEN TIL NY FERIELOV. Vejledning om overgang til ny ferielov - privatområdet. Indholdsfortegnelse:

VEJLEDNING OM OVERGANGEN TIL NY FERIELOV. Vejledning om overgang til ny ferielov - privatområdet. Indholdsfortegnelse: VEJLEDNING OM OVERGANGEN TIL NY FERIELOV Vejledning om overgang til ny ferielov - privatområdet Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med overgang til

Læs mere

Afslutning af Løn år 2012

Afslutning af Løn år 2012 Afslutning af Løn år 2012 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2012 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2 og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn Bekendtgørelse om fradrag i efterløn I medfør af 74 i, 74 j, stk. 13, og 74 k, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 128 784 af 3121. januar juni 2017, og efter forhandling

Læs mere

Årsafslutning af løn år 2015. TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5.

Årsafslutning af løn år 2015. TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Årsafslutning af løn år 2015 TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Indholdsfortegnelse 1. Afregn særlig opsparing - dette skal laves før årets sidste lønkørsel... 2 2. Kør årets sidste

Læs mere

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl.

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Danmarks Idræts-Forbund Dansk Firmaidrætsforbund Danske Gymnastik- og

Læs mere

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-354-0009 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

SKATTETRÆK GRØNLAND. Grønlands Selvstyre - Skattestyrelsen. Januar 2012

SKATTETRÆK GRØNLAND. Grønlands Selvstyre - Skattestyrelsen. Januar 2012 SKATTETRÆK I GRØNLAND Grønlands Selvstyre - Skattestyrelsen Januar 2012 Forord Denne vejledning informerer arbejdsgivere og andre, der skal indeholde A-skat, om reglerne for udbetaling af A-indkomst og

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere

Til. Folketinget - Skatteudvalget

Til. Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 196 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173687 Dato: 30. august 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 196 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere