Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Regnskab A-skat Lønmodtagerbidrag Særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) CVR-/SE-nr. Arbejdsgiverens navn og adresse: (gl. nr. A 75)

2 A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing A-skat A-skat er en acontoskat, som arbejdsgivere mv. skal trække ved udbetaling af løn, pension og dagpenge mv. Arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) Lønmodtagere skal betale arbejdsmarkedsbidrag, i daglig tale lønmodtagerbidrag. Lønmodtagerbidraget trækkes af arbejdsgiveren, når der udbetales løn mv. Særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) Fra 1. januar 1999 skal arbejdsgivere mv. trækkke SP-bidrag af løn mv. til ansatte. Vejledninger ToldSkat s vejledninger indgår i en erhvervsserie, der bl.a. omfatter "LønLeksikon" om A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag. en række pjecer, eksempelvis "Løn", "Angivelse og betaling samt virksomhedens kalender" og "Indberetning af personnumre". I vejledningerne kan De læse mere om regnskabsbestemmelser, A-skat, lønmodtagerbidrag og den særlige pensionsopsparing (SP-bidrag). De kan finde alle vejledninger på ToldSkat s hjemmeside under "Virksomhed" - "Vejledninger". Ønsker De et print af vejledninger eller har De spørgsmål er De velkommen til at kontakte Deres regionale told- og skattemyndighed. De skal som arbejdsgiver føre regnskab med grundlaget for beregning af lønmodtagerbidrag lønmodtagerbidrag Regnskabsskema På regnskabsskemaet skal De skrive SP-bidrag A-indkomst A-skat udbetalt skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. Regnskabet skal føres både samlet og for hver enkelt lønmodtager. Regnskabet skal enten føres på særlige konti i den almindelige bogføring eller i ToldSkat s regnskabshæfte. Regnskabshæftet med tilhørende bilag skal opbevares i 5 år efter udløbet af det regnskabsår, i hvilket den sidste postering er foretaget. Regnskabshæftet I regnskabshæftet skal De for hver lønmodtager skrive alle ydelser, der skal trækkes A-skat, lønmodtagerbidrag og SPbidrag af samt skatte- og bidragsfri rejse- og befordringsgodtgørelse. Beløbene anvendes ved Deres månedlige angivelse af trukket A-skat, lønmodtagerbidrag og SP-bidrag. Endvidere skal beløbene anvendes på de årlige oplysningssedler. Regnskabet skal føres med kuglepen. Fejl rettes ved nye posteringer med angivelse af fortegn (+ eller ). Indhold Regnskabshæftet indeholder regnskabsskemaer (konti for de enkelte lønmodtagere) samlebilag til de månedlige og årlige optællinger. lønmodtagerens navn, adresse og personnummer skattekortets oplysninger om fradrag og trækprocent. Hvis der forevises bikort, skal De skrive trækprocenten. Hvis der afleveres frikort, skal De skrive det indkomstbeløb, der kan udbetales uden skattetræk. Er der hverken bikortoplysninger, skattekort eller frikort, skal De som hovedregel trække A-skat med 60% samt lønmodtagerbidrag og SP-bidrag. De kan læse nærmere herom i Løn- Leksikon. De skal ligeledes skrive andre oplysninger af betydning. For eksempel hvilken legitimation, der er anvendt, hvis der ikke foreligger skattekort.

3 Skattekortets fradrag/frikortets indkomstbeløb må De ikke anvende ved beregning af lønmodtagerbidraget. Reglerne vedrørende dagpenge mv. er beskrevet i LønLeksikon og i pjecen Løn, og beregningen er vist ved eksempler. Fra 1. januar 1999 er det muligt at få skattekortoplysningerne for Deres ansatte leveret elektronisk. De enkelte kolonner I kolonne 1 skal De skrive dato for udbetaling af løn mv. Datoen er normalt afgørende for, i hvilken måned de beløb, som De har trukket, skal angives og indbetales. I kolonne 2 skal De skrive bilagsnummer for det tilhørende bilagsmateriale, for eksempel kvittering fra lønmodtageren. I kolonne 3 skal De skrive den lønperiode, som udbetalingen vedrører. I kolonne 4 skal De skrive bruttoindkomst, herunder feriegodtgørelse og søgnehelligdagsbetaling i den lønperiode, hvori udbetalingen sker. Særlige regler vedrørende feriegodtgørelse er beskrevet i LønLeksikon. Søgnehelligdagsbetaling: Vær opmærksom på, at såfremt tilgodehavende søgnehelligdagsbetaling hensættes på en kort- eller mærkeordning, skal træk af A-skat, lønmodtagerbidrag og SP-bidrag ske senest den 31. december i optjeningsåret. Dagpenge ved sygdom og barsel: Hvis De i den såkaldte arbejdsgiverperiode udbetaler lovpligtige dagpenge efter lovgivningen herom, må beløbet ikke medtages her. I stedet beregnes SP-bidrag (efter fradrag af ATP). SP-bidraget og ATP-beløbet skal De medtage i kolonne 6 og restbeløbet i kolonne 10, idet der ikke skal trækkes lønmodtagerbidrag af dagpengene. Hvis De i henhold til kollektiv overenskomst, individuel aftale eller lov i stedet for at udbetale dagpenge, udbetaler løn under sygdom og barsel, så skal beløbet medtages her, og De skal, som ved almindelig lønudbetaling, beregne ATP (skrives i kolonne 6) og anføre restbeløbet i kolonne 7. De skal trække lønmodtagerbidrag (skrives i kolonne 8) og trække SP-bidrag (skrives i kolonne 9). Hvis De udbetaler supplerende løn til en ansat, der får dagpenge fra det offentlige, skal De medtage den supplerende løn her, idet De skal beregne ATP samt trække lønmodtagerbidrag og SP-bidrag som ved en almindelig lønudbetaling. Hvis De udbetaler dels ikke lovpligtige dagpenge, dels løn under sygdom, så anses den samlede udbetaling for løn, og De skal medtage beløbet her, idet De skal beregne ATP samt trække lønmodtagerbidrag og SP-bidrag som ved en almindelig lønudbetaling. Dagpengegodtgørelse ved 1. og 2. ledighedsdag: Hvis De udbetaler lovpligtig dagpengegodtgørelse ved 1. og 2. ledighedsdag, så må beløbet ikke medtages her - det fulde beløb skal skrives i kolonne 10, idet der ikke skal betales lønmodtagerbidrag, SP-bidrag og ATP heraf. Fratrædelsesgodtgørelse, jubilæumsgratiale/-gaver mv.: Hvis De udbetaler fratrædelsesgodtgørelse, jubilæumsgratiale/-gaver eller vederlag til afløsning af pensionstilsagn skal disse udbetalinger ikke medtages her, men skrives i kolonne 13. I kolonne 5 skal De skrive den skattemæssige værdi af personalegoder, der er A-indkomst. Værdien skal De opgøre efter fradrag af lønmodtagerens eventuelle egenbetaling for anvendelse af godet. Vær opmærksom på, at de enkelte goder skal oplyses hver for sig på oplysningssedlen. I kolonne 6 skal De skrive lønmodtagerens egne bidrag til pensionsordninger, herunder egne bidrag til ATP. Hvis De udbetaler lovpligtige dagpenge, skal SP-bidraget, der trækkes af dagpengene også skrives i denne kolonne - og må ikke medtages i kolonne 9. Dette skyldes, at SP-bidrag af dagpenge skal indbetales direkte til ATP sammen med Deres øvrige kvartalsvise ATP-indbetalinger. Vær opmærksom på, at kolonne 6 kun oplyser lønmodtagerens andel af ATP-bidrag. Ved udfyldning af oplysningssedlen skal årets total derfor tillægges Deres andel af ATP-bidrag for den enkelte lønmodtager. ATP-bidrag (både arbejdsgiver- og lønmodtagerdelen) og SPbidrag af lovpligtige dagpenge skal De for hver enkelt lønmodtager oplyse som et samlet beløb på oplysningssedlen. I kolonne 7 skal De skrive den samlede bidragspligtige A-indkomst (AM-indkomst), der er grundlaget for beregningen af lønmodtagerbidraget. Det gøres ved at sammenlægge beløbene i kolonnerne 4 og 5 samt fratrække beløbet i kolonne 6. Vær opmærksom på den særlige beregning af lovpligtige dagpenge, jf. kolonne 4. I kolonne 8 skal De skrive lønmodtagerbidraget, som De har trukket. Beløbet skal skrives i hele kroner efter sædvanlig øreafrunding. I kolonne 9 skal De skrive SP-bidraget, som De har trukket. Beløbet skrives i hele kroner efter sædvanlig øreafrunding. Grundlaget for beregningen er beløbet i kolonne 7. Vær opmærksom på, at træk af SP-bidrag vedrørende lovpligtige dagpenge ikke skal medtages her, men skrives i kolonne 6. I kolonne 10 skal De skrive A-indkomst, De ikke skal trække lønmodtagerbidrag af, som for eksempel dagpenge efter lovgivningen herom. I LønLeksikon kan De læse om hvilke beløb, De ikke skal trække lønmodtagerbidrag af. Vær opmærksom på, at såfremt De udbetaler lovpligtig dagpengegodtgørelse ved 1. og 2. ledighedsdag, så skal hele beløbet skrives her, idet De ikke skal trække lønmodtagerbidrag (De skal heller ikke trække SP-bidrag og ATP).

4 I kolonne 11 skal De skrive den samlede A-indkomst, som skal danne grundlag for træk af A-skat. Beløbet opgøres ved at sammenlægge beløbene i kolonnerne 7 og 10 samt fratrække beløbene i kolonnerne 8 og 9. Hvis A-indkomsten er mindre end frikortets indkomstbeløb, skal De tillige skrive A-indkomsten bag på frikortet. I kolonne 15 skal De skrive skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er udbetalt efter reglerne i ligningslovens 9. I "LønLeksikon" kan De læse om reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, herunder hvilke oplysninger der skal fremgå af virksomhedens regnskabsgrundlag I kolonne 12 skal De skrive den A-skat, som De har trukket. Skal der ikke trækkes A-skat, skrives 0. A-skatten beregnes i hele kroner. I kolonne 13 skal De skrive eventuelle fratrædelsesgodtgørelser, jubilæumsgratialer/-gaver eller vederlag til afløsning af pensionstilsagn. Det er det fulde beløb, De skal skrive, dvs. både den skattefrie og den skattepligtige del. Hvis en del af beløbet indbetales til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger, skal denne del tillige skrives i kolonne 14. På samme måde skal den del af beløbet, der eventuelt er brugt til en gave (for eksempel et ur), også skrives i kolonne 14. I kolonne 14 skal De skrive den del af en fratrædelsesgodtgørelse eller jubilæumsgratiale, der indbetales til en pension og / eller den del, der er brugt til køb af en tingsgave. Vær opmærksom på, at beløbene vedrørende pensionsindbetalinger og køb af gaver skal oplyses hver for sig på oplysningssedlen. Reglerne er beskrevet i LønLeksikon, og beregning af lønmodtagerbidrag og A-skat er vist ved eksempler. SP-bidraget beregnes efter samme princip som lønmodtagerbidraget. Samlebilag Samlebilaget udfyldes således: Øverst skriver De måned og årstal. I kolonne 17 skal De skrive skemanummer på det regnskabsskema, hvorfra overførsel finder sted. Endvidere skal De skrive bilagsnummer for indbetalingsbilag vedrørende Tilsagnsordninger mv. (kolonne 23) og bilagsnummer for den månedlige giroindbetaling til ToldSkat. Kolonne 16 kan De benytte til supplerende bemærkninger. Afstemninger For hver måned skal De sammentælle regnskabsskemaets beløbskolonner. De afstemte beløb understreges. De sammentalte beløb for grundlaget for beregning af lønmodtagerbidrag /AM-indkomst (kolonne 7) lønmodtagerbidrag (kolonne 8) SP-bidrag (kolonne 9) A-indkomst (kolonne 11) A-skat (kolonne 12) skal De overføre til samlebilaget for den pågældende måned. Til kolonne 18 skal De overføre det sammentalte grundlag for lønmodtagerbidrag (AM-indkomsten) fra kolonne 7 i regnskabsskemaet. Til kolonne 19 skal De overføre det sammentalte lønmodtagerbidrag fra kolonne 8 i regnskabsskemaet. Til kolonne 21 skal De overføre den sammentalte A-indkomst fra kolonne 11 i regnskabsskemaet. Til kolonne 22 skal De overføre den sammentalte A-skat fra kolonne 12 i regnskabsskemaet. I kolonne 23 skal De skrive beløb, der - uden at kunne henføres til den enkelte ansatte - indbetales til en pensionskasse, som er omfattet af lov om tilsyn med firmapensionskasser (tilsagnsordninger) eller til en hjælpe- og understøttelsesfond, som opfylder betingelserne i pensionsbeskatningslovens 52. I kolonne 24 skal De skrive det beregnede lønmodtagerbidrag, som skal betales af de i kolonne 23 anførte ordninger. Beløbet skrives i hele kr. efter sædvanlig øreafrunding. Til kolonne 20 skal De overføre det sammentalte SP-bidrag fra kolonne 9 i regnskabsskemaet.

5 Angivelse mv. På girokortet til ToldSkat skal De angive lønmodtagerbidrag og SP-bidrag (summen af kolonnerne 19 og 20) angives som et samlet beløb A-skat (summen af kolonne 22) lønmodtagerbidrag af tilsagnsordninger mv. (summen af kolonne 24) lønmodtagerbidrag (kolonne 19) SP-bidrag (kolonne 20) A-indkomst (kolonne 21) A-skat (kolonne 22) det sammentalte beløb for disse tre poster. Endvidere skal De oplyse (CPR-nr) på alle de personer, der har fået udbetalt eller godskrevet A-indkomst i den pågældende måned. Hvis der ikke er udbetalt A-indkomst i måneden, skal dette også indberettes (med kr. 0). De kan få yderligere information om indberetningspligten i vejledningen "Indberetning af personnumre" eller ved henvendelse til Deres regionale told- og skattemyndighed. På ToldSkats hjemmeside under "Virksomhed" kan De læse om edb-løsninger til erhvervslivet. Ved årets udgang skal De opgøre årets samlede beløb. De samlede beløb vedrørende bidragsgrundlaget vedrørende lønmodtagerbidrag (kolonne 18) de enkelte personalegoder, der er A-indkomst (kolonne 5) A-indkomst, der ikke indgår i AM-bidragspligtig indkomst (kolonne 10) fratrædelsesgodtgørelse, jubilæumgratiale /-gaver mv. (kolonne 13) den del heraf, der er brugt til køb af tingsgave (kolonne 14) den del heraf, der er indbetalt til en pension (kolonne 14) skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse (kolonne 15) skal alle stemme overens med de tilsvarende oplysninger på oplysningssedlerne.

6 Fortsat fra skema: Indkomstmodtagerens navn Adresse Fradrag ifølge skattekort Ændret den til Dato Bilag nr. Lønperiode fra - til datointerval ugenummer eller måned pr. 1 dag pr. 1 uge pr. 14. dag pr. 1 måned Trækprocent Grundlag for lønmodtagerbidrag Løn mv. Personalegoder, (ekskl. fratrædelsesgodtgørelse/ A-indkomst der er jubilæumsgratiale mv.) Den ansattes egne pensionsbidrag, herunder ATP Bidragsgrundlag (AM-indkomst) ( ) Trukket lønmodtagerbidrag Kroner Øre Kroner Øre Kroner Øre Kroner Øre Hele kroner

7 CPR-nr. Evt. internt nr. Regnskabsskema 1 Frikortets maksimumbeløb/restbeløb Evt. andre oplysninger Trukket særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) A-indkomst, der ikke indgår i bidragspligtig indkomst A-indkomst i alt ( ) Trukket A-skat Hele kroner A-indkomst Kroner Øre Kroner Øre Hele kroner Kroner Øre Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale mv. Bruttobeløb Heraf indbetalt til pension og/eller brugt til køb af en tingsgave Skattefri rejseog befordringsgodtgørelse Kroner Øre Kroner Øre Bemærkninger Fortsættes på skema

8 Samlebilag for afregning af A-skat, lønmodtagerbidrag og SP-bidrag for måned i året Overført fra skema / Bilag nr. Bidragsgrundlag, lønmodtagerbidrag (AM-indkomst) Trukket lønmodtagerbidrag Trukket særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) A-indkomst Trukket A-skat Bidragsgrundlag tilsagnsordninger mv. Beregnet lønmodtagerbidrag af tilsagnsordninger mv Kroner Øre Hele kroner Hele kroner Kroner Øre Hele kroner Kroner Øre Hele kroner

9 SKATTEMINISTERIET Told- og Skattestyrelsen Østbanegade København Ø

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl.

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Danmarks Idræts-Forbund Dansk Firmaidrætsforbund Danske Gymnastik- og

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Godt i gang med indberetning. > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel

Godt i gang med indberetning. > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel Godt i gang med indberetning > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel 1 INDHOLD Det skal I indberette... Indberetning på www.industrienspension.dk... Ordforklaring til indberetning...

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: MAS@FANET.DK

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere