Ark No 101/1887. De Ejere og Brugere af Lodder, der grænse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ark No 101/1887. De Ejere og Brugere af Lodder, der grænse"

Transkript

1 Ark No 101/1887 De Ejere og Brugere af Lodder, der grænse til Veile Aa eller Omløbsaa, som ønske en Landvæsenskommission afholdt, for at den trufne Bestemmelse om Forpligtelsen for Brugerne til uden Erstatning at modtage det oplagte Fyld og fjerne det fra Aakanten kan søges forandret, anmodes om herpaa at tegne deres Navne med Angivelse af de Mtr. No paa de Englodder, som de eie eller bruger. Naar Begjæringen om Udnævnelse af en Landvæsenskommission er affattet, vil den blive forelagt til Underskrift af dem, der herpaa have tegnet sig. Veile d 29 April Hertzum Mtr No 167 & No 168b E. Friis Mtr (Parcel) A. Christensen Mtr 2h og 73 Hans S. Hansens Lod Mtr 71g Iver J. Hansen Mtr N 152 N. Thomsen Mtr No a N. Chr Bisgaard S. Winding Mtr No 101 H.A.Hviid Mtr Nr 98 og 92 Chr. Larsen Mtr No 168a Charlote Christensen Mtr No 172A

2 Nicholine Hansen No 107 A. Rasmussen Erhard Gylling C.?

3 Ark No Fortegnelsen over Eiere af Englodderne langs Sønderaa fra Tenen til Udløbet. og langs Omløbsaaen

4 Sønderaaen fra Tenen til Sønderbro Mtr No 16 Søndre Side Hover Kommune Mtr No 205 Nordre Side Kæmnerembedet 152 Iver Hansen Søndermarken 132 G. Vestfal 153b Niels Bisgaard 1 Præsteembedet 150 og 151b Niels Bisgaard 153a Apotheker Friis 158b Niels Bisgaard 151a Apotheker Friis 159 Niels Bisgaard 151b Jørgen Sørensen Vinding mark 166 Vognm. Niels Thomsen 158a Kbm Christiansen Søndergade 168b Dyrlæge Hutsen 162 P. Gluds Enke 172a Vognm S.P.Christensens Enke 206 Fælles Veie 171 Morten Frandsen Høien 165 Dyrlæge Hutsen 176b Morten Frandsen Høien 166 Hesteh Niels Schou 168a Ølhandler Lassen 172b Hesteh Niels Schou 176a Kbm Erik Gylding

5 Sønderaaen nedenfor Gammelhavn. Søndre Side Mtr No Nordre Side Matr No 205 Havnen 169a Mølleeier Hansen 205 Havnen 75 Fhv Lærer Christensen 71g Lods Hansen 71f Jernstøber Rasmussen 71e Jernstøber Rasmussen 205 Havnen

6 Omløbsaaen fra Stokkebroen Mtr No 196d c 77b 77a Nordre Side Fru Petersen Kjøbm P. Asmussen Kjøbm P. Asmussen Østre Side Hesteh H. Jørgensen Hesteh H Jørgensen Vognm Carl Lassen Vognm Carl Lassen Vognm Carl Lassen Slagter Andersen Slagter Andersen Hvids Arvinger N J Hammerum R Pagh P. Gluds Enke Præsteembedet Amtmandsembedet Apotheker Friis P. Møhl Erik Gylding Mtr No 45 41b a Vestre Side Hesteh. H. Jørgensen Hesteh H. Jørgensen R. Pagh P. Gluds Enke Hvids Arvinger FRk. Vinding Michelius Hansen Veile Kommune Byfogedembedet Kbm Erik Gylding Kbm Erik Gylding

7 Ark No 101/1887 Extrakt Udskrift af Vejle Amts Landvæsenskommissionsprotokol No 3. Aar 1884 den 7. Januar Eftermiddag Kl 1 samledes den til Regulering af Dels af Vejle og Grejs Aaer nedsatte Landvæsenskommission paa Vejle Raadhussal. Amtsvandløbsintøren og Assistent Schmith, vare tilstede. Ligeledes vare mødt en Del af Engejerne. Til Protokollen fremlagdes 3 Exemplarer af Vejle Avis og 3 do af Vejle Folkeblad angaaende Meddelelse om Kjendelsens Afsigelse i dag samt Fortegnelse over de Udgifter som ere foranledigede ved Nedsættelsen af fornævnte Landvæsenskommission saavel til de forberedende tekniske Arbejder som under selve Kommissionsforetningen. Derefter blev der til Protokollen fremlagt og for de Mødte oplæst en Kjendelse i Sagen saalydende: Kjendelse i Landvæsenskommissionssagen angaaende Regulering af Dele af Vejle og Grejs Aaer, afsagt paa Vejle Raadhus den 7 Januar 1884 og fremlagt samme Dag til Landvæsenskommissionens Forhandlingsprotokol. Under 8 Oktober 1880 og 13 s M har Vejle Amt udmeldt undertegnede Landvæsenskommission til med Hensyn paa Affattelsen af et Regulativ for efternævnte Aa- M22/87 H.V.1 F 12 ( 2/87

8 strækninger, nemlig af Vejle Aa Strækningen fra Tenen til Aaens Udløb i Vejle Fjord (Sønderaa) og af Grejs Aa de 2 Vejle Kjøbstad særlig vedrørende Dele, Vejle Mølleaa og den saakaldte Omløbsaa, begge fra Omløbsslusen ved Stokkebroen til Udløbet i Sønderaa at tage Bestemmelser om de Punkter, til hvis Fastsættelse der i Henhold til Lov 1880 No 63 udkræves Landvæsenskommissionens Medvirkning, navnlig: 1. Spørgsmaalet om hvilke Arbejder der bør foretages for at tilvejebringe en bedre Regulering af de nævnte Aastrækninger. 2. Tidspunktet for Reguleringsarbejdernes Udførelse. 3. Af hvem og i hvilket Forhold Udgifterne ved de forberedende tekniske og andre Arbejder ved Landvæsenskommissionsforretningen samt, ved Udførelsen af Reguleringsarbejderne skulle udredes. 4. Af hvem og i hvilket Forhold Udgifterne ved den fremtidige Vedligeholdelse skulle udredes. 5. Hvorledes den ved Reguleringen optagne Fyld skal bortskaffes. 6. og 7. I. Vejle Aa (Sønderaaen) II. For den saakaldte Omløbsaa.

9 III. Mølleaaen, der fra Omløbsslusen ved Stokkebroen løber gjennem Vejle By og falder i Sønderaa nedenfor Vejle Vandmølle, har en længde fra Omløbsslusen til Møllen af c Fod og fra Møllen til Udløbet i Sønderaa af c. 419 Fod, se Plankort II og III, mærkede Bilag D og E. Naar daglig Vande i Vejle Havn sættes til Coten 1000 (Decimallinier) bliver Bundcoten ved Omløbsslusen østre Side 1420 og derfra reguleres Bunden ved et jævnt fordelt Fald til Møllen, hvor Bundcoten bliver Fra Møllen til Udløbet i Sønderaa reguleres Bunden ved et jævnt fordelt Fald fra en Cote nedenfor Møllen af 720 til en Cote ved Udløbet af 690, se Nivelleringskort mærket Bilag A. Fra Omløbsslusen til Møllen gives Aaløbet Retning, Brede og Anlæg som for hvert enkelt Sted bestemt ved Forlig, indgaaede for Kommissionen den 23 Maj. I7. Juni og 12 Juli 1881 samt 14 August og 22 Oktober Fra Møllen til Udløbet i Sønderaa er Retning, Brede og Anlæg ligeledes nærmere bestemt ved Forlig indgaaede for Kommissionen den 13 Juli 1881 og 10 Decbr Ved Forlig indgaaede for Kommissionen den 23 Maj, 7 Juni og 12 Juli 1881 samt 14. August

10 og 26 Novbr 1883 og ved Skrivelser fra enkelte Lodsejere, fremlagte til Kommissionens Forhandlingsprotokol i dens Møde den 13 August 1883, er Afgjørelse truffet, dels om Erstatning for Strømarealer, som af Lodsejere ere inddragne under deres Ejendomme, dels om Godtgjørelse for Afgivelser af Grund til Aaens Udvidelse for Indrykning af Bolværker m.v. Ved Forligene af 23 Maj, 7 Juni og 12 Juli 1881 er Borttagelse af, uberettigede Hindringer for Vandets frie Løb i Mølleaaen nærmere bestemt og vedtaget. Indretningen af de over Aaløbet førende private Broer er bestemt i Kommissionsmødet den 13 August 1883 og vedtaget af samtlige Broejere ved Forlig indgaaede for Kommissionen den 14 Aug., 3 September, 22 og 24 Oktober samt 27 November d.a. Hvad angaar de 4 offentlige Broer over Aaløbet, nemlig Stokkebroen, Nørrebro, Broen ved Vissingsgade og Havnebroen, hvilke ikke opfylde eller uden overdrevne Bekostninger kunne indrettes til at opfylde de Fordringer, der ere stillede til de private Broer, vil der ved fremtidig Ombygning være fra Vedkommendes Side at erhverve Kjendelse for, hvorledes bemeldte Broer ved Ombygning skulle indrettes. Som Bidrag til den aarlige Vedligeholdelse

11 Aaløbet under Stokkebroen og Nørrebro vil Vejle Amtskommune have at udrede et aarligt Tilskud af 10 Kr for sin Andel af bemeldte Broer. Et manglende Flodemaal ved Omløbsslusen ovenfor Stokkebroen, bestaaende af en i Aaen nedrammet Pol, er gjenoprettet i Henhold til de ved en Landvæsenskommissions Kjendelse af 27 Marts 1875 og en ny dertil sluttende Forretning af 2. A- pril s.a. trufne Bestemmelser. Et Flodemaal ved Vandmøllen, bestaaende af en Linie eller Rille indhugget i Granitgrundstenen under Møllegaardens nordre Bygnings sydøstre Hjørne, østre Gavlside, i samme Højde som Flodemaalet, er fundet forsvarligt og tilstrækkeligt samt stemmende med de ved nysnævnte Forretning af 2 April 1875 angivne Mærker. Som Hjælpemiddel til Overholdelse af Flodemaalet vil Mølleren have ved Omløbsslusen og ligeledes ved Mølleslusen at anbringe et Ringeapparat, der bevæges hørligt, saasnart Vandet stiger højere end tilladt og konstrueres efter nærmere Anvisning af Vandløbsinspektøren samt vedligeholdes af Mølleren. Udgifterne ved de aarlige Vedligeholdelsesarbejder afholdes i Henhold til Skrivelse fra Vejle Byraad af 22 Novbr paa Stræk-

12 ningen fra Omløbsaaen ved Stokkebroen til Skjellet mellem Vejle Skolevæsens Grund ved Aaen og Vejle Vandmølles Grund, af Vejle Kommune. Paa Strækningen nedenfor det nysnævnte Skjel til Udløbet i Sønderaa afholdes Udgifterne til den aarlige Vedligeholdelse i Henhold til et for Kommissionen den 10 Oktober 1883 indgaaet Forlig af Ejeren af bemeldte Vandmølle. Ved sidsnævnte Forlig har Møller Hansen tillige indvilget i 1 Gang aarlig, nemlig i Tidsrummet fra medio Juni til medio Juli, om fornødent i 3 efter hinanden følgende Dage uden Vederlag at tørlægge Aaen for den aarlige Oprensnings Skyld, men skulde længere Tids Tørlægning af Aaen i bemeldte Anledning nødvendiggjøres har han forbeholdt sig en Erstatning af 25 Kr for hver Dag Tørlægningen vedvarer ud over bemeldte Dage, hvilken Erstatning udredes af og fordeles imellem de Oprensningspligtige efter Strømlængderne. Ifølge de Overslag, der senest ere fremlagte over Bekostningerne ved Reguleringen af Sønderaaen og Omløbsaaen efter de ovenfor under I og II for disse Aastrækningers Vedkommende anførte Bestemmelser stille Udgifterne sig saaledes: Til Udvidelse og Regulering af Sønderaa

13 fratenen til Udløbet i Vejle Fjord c Kr og deraf for Strækningen fra Sønderbro til Udløbet i Vejle Fjord 18,576 Kr Til Udvidelse og Regulering af Omløbsaaen c tilsammen c Kr hvoraf Vejle Havnevæsen efter foranstaaende og i Henhold til den tidligere anførte Overensomst maa antages at ville komme til at udrede Igjen c Kr der bliver at udrede af samtlige øvrige i Reguleringen af bemeldte Aastrækninger Interesserede nemlig Engejerne Vest og Øst for Vejle By, Vejle Amts Vejvæsen, Vejle Kommune, Ejerne af Mtr. No 61, 62, 77a, 76, 110, , 118, 119, 120 og 121af, Vejle Bygrund samt Jernbanevæsenet. Efter et for Kommissionen den 10 Decbr fremsat Forslag og Tilsagn har Direktoratet for de jydsk- fynske Statsbaner paa Strækningen mellem Jernbanens Hegnslinier ved Jernbanebroen ønsket selv at lade Reguleringsarbejderne udføre in natura efter de under foran under I anførte Bestemmelser, og ligeledes den fremtidige Vedligeholdelse af Aaløbet paa denne Strækning. Forsaavidt den tilsynshavende kommunale Myndighed ikke maatte samtykke heri, vil Jernbanevæsenet have at deltage i Udgifterne til Regulering og Vedligeholdelse efter den Interesse, hvortil samme nedenfor er ansat. Ifølge en fremlagt Fortegnelse over den Værdiforøgelse, som Engene Øst og Vest for

14 Byen ere anslaaede til at kunne faa ved Reguleringen, se Bilag II til denne Kjendelse, ere Vejle Kjøbstads Enge Nord for Vejle Aa) ansatte til en effek- Syd ) tiv Værdiforøgelse af Kr 59 Øre Nord for Vejle Aa: de Vest og Nord for Vejle Kjøbstads Enge beliggende og til Landjurisdiktionen hørende Engstykker, der findes opførte paa den ommeldte Fortegnelse Syd for Vejle Aa: Petersholms Enge og af N. Vilstrup Enge de Engstykker, der findes anførte paa den ommeldte Fortegnelse Det bemærkes, at ved de enkelte Engstykkers Ansættelse til Værdiforøgelse i den ovennævnte Fortegnelse er kun Hensyn taget til de ved Udstykning m.v. foregaaede Delinger af de paagjældende Mtr. No, som ere noterede i Matrikulskontoret før den 20 Septbr Vejle Amts Vejvæsen for Aastrækningen under Sønderbro og langs Mtr. No 60 af Vejle Bygrunde Do for do fra Omløbsaaen til Gjeddebroen og under denne Bro Vejle Kommune Vejle Bygrunde Mtr No 61,62,76,77a,110,112,115,118, 119,120 og de jydsk-fynske Statsbaner Kr 00 Øre

15 Den aarlige Vedligeholdelse af de ovenfor under I og II omhandlede Aastrækninger Sønderaa og Omløbsaaen, bliver at foranstalte af den tilsynshavende kommunale Myndighed og Fordelingen af Udgifterne dertil sker i fornødent Fald paa samme Maade som Fordelingen af Udgifterne ved Reguleringsarbejderne. Thi eragtes: Reguleringen af følgende Aastrækninger af Vejle Aa Strækningen fra Tenen til Aaens Udløb i Fjorden og af Grejs Aa den saakaldte Mølleaa og Omløbsaa, begge fra Omløbsslusen ved Stokkebroen til Aaens Udløb i Vejle Aa, bør fremmes overensstemmende med de i ovennævnte for Landvæsenskommissionen indgaaede Forlig og iøvrigt efter de foran af Kommissionen tagne Bestemmelser. Ligesom bemeldte Forlig og Bestemmelser ogsaa blive Rettesnoren for Aastrækningernes fremtidige Vedligeholdelse, saaledes blive Udgifterne ved Reguleringen og den fremtidige Vedligeholdelse at fordele imellem samtlige deri Interesserede overensstem-

16 mende med disse Forlig og Bestemmelser. Udgifterne ved de forberedende tekniske og andre Arbejder saavelsom ved Landvæsenskommissionsforretningen udredes med 3/5 af Vejle Amt og 2/5 Dele af Vejle Kommune. Vejle den 7 Januar M.A. Monrad C.G.Campen I. Helms Extrakt Udskriftens Rigtighed bekræftes. Vejle Amt den 15 Juni Betaling 1 Kr 25 Øre CN Nutzhorn Vejle Amthus

17 Ark No 101/1887 Efter Amtets Foranstaltning blev der som bekjendt i 1885 foretaget en Regulering af Veile Aa og Omløbsaaen og den ved denne Regulering oprensede Fyld? paa de til Aaen grænsende Lodder, men da Lodseierne erkjendte, at den foretagne Oprensning og Regulering var et stort, gode for Veile Enge, skjøndt de nærmest Aaen liggende Lodder ikke vilde have størst Nytte af den, paatoge de fleste Eiere af de omtalte Lodder sig at bortskaffe den oprensede Fyld som? for den nævnte Regulering uden derfor at, erholde noget Vederlag, for at Udførelsen af Foretagendet derved kunde lettes. I 1886 er imidlertid en ny Oprensning foretaget, og en ny Mængde Fyld optaget paa de nævnte Lodder, og disse Eiere og Brugere? ikke lidt ved at saa vel Regulativet beordres dem med? Strenghed til inden en meget kort Frist at fjerne den opbragte Fyld mindst 10 Fod fra Aakanten og sandsynligvis vil dette gjentage sig hvert Aar. Det synes dog, som om det nævnte Regulativ ikke fuldt ud rummer hvad Ret er, naar nogle Lodseiere som have mindst Gavn af Oprensningen, først skulle finde sig i, at der i en betydelig bredde oplæsses paa deres Lodder ufrugtbart og udvasket Sand, som ødelægger Græsvæxten, og dernæst selv skulle bortkjøre Fylden med stor Bekostning og til stor Ulempe for Engen paa de Steder, hvor den opkjøres af kjøretøjer medens de Lodseiere, som have mest Gavn af Oprensningen, aldeles ingen Udgift have, thi naar det offentlige lægger den oprensede Fyld paa Aakanten, og siden bekjendtgjør, at den ikke maa ligge der, men af Eierne skal flyttes 10 Fod længere ind, saa gjør det offentlige jo kun Arbeidet halvt og fordre af Lodseierne, at de skulle gjøre en Del af Oprensningsrbeidet, in natura og bagefter betale fuld Andel af Udgifterne efter Repartitionen. Vi vide ikke, om det nævnte Regulativ er uomstødeligt, og vi have ikke Raad til efter først ar have maattet udrede en stor Sum til Aareguleringen og nu være paa gode Veie til at have vor Eiendom gjort værdiløs bagefter, - selv af udrede Omkostningerne M 26/87 H.V. 1 F C 12 B 2/87

18 ved en Landvæsenskommission, men vi tillade os nu at henvende os til det høie Byraad, i Tillid til at det vil vide at værne om sine Borgeres Ret, og at det vil forhindre, at der gjøres Uret mod enkelte, med Andragende om, at Raadet vil træffe saadanne Foranstaltninger, som det i den nævnte Sag maatte finde hensigtsmæssige for at faa ændret de Bestemmelser i Regulativet, som have vist sig uheldige og som sandsynligvis senere ville vise sig ugjennemførlige naar Retfærdigheden skal ske Fyldest. Da der den 3die dennes er bekjendtgjort, at være Fyld, som ikke er bortkjørt inden 15de Ds. vil blive bortskaffet paa vedkommende Eiere og Brugeres Bekostning, kunde der maaske opnaaes en Udsættelse af Fristen, naar Sagen nu? om, hvorvel der muligt kunde træffes Foranstaltninger til en mere ligelig Fordeling af Omkostningerne ved Bortskaffelsen af den oplagte Fyld. Veile den 5 Marts Hutzen Carl Larsen N. Thomsen Erhard Gylding Dyrlæge Hansine Hviid Agnes Hviid Nielsine Winding Mickeline Hansen Paa Enkefru Gluds Vegne J. Møller?

19 Ark No 101/1887 I Anledning af et af Dyrlæge Hutzen og 9 andre Lodseiere i Veile Enge til Amtsraadet indgivet Andragende af 9 ds. om at den regulativmæssige Bortførelse af Oprensningsfylden fra Veile Aa og Omløbsaaen maa stilles i Bero indtil Spørgsmaalet om en Forandring af Regulativet i saa Henseende har været forelagt og er blevet afgjort af en Landvæsenskommission, som Andragerne have anmodet Veile Byraad om paa deres Vegne hurtigst muligt at begjære nedsat, - har Amtsraadet under 22 ds. bevilget den begjærte Henstand paa den nysnævnte Betingelse. Hvilket herved tjenstlig meddeles Byraadet, med Bemærkning at Dyrlæge Hutzen er anmodet om at bekjendtgjøre Resolutionen for Deltagerne i Andragendet. Vejle Amts Vandløbskontor Vejle d. 23 Marts H. Kidde Til Veile Byraad

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874.

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Ark No 28/1874 Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Indenrigsministeriet har under 15 d.m. tilskrevet Amtet saaledes: Efter Modtagelsen af den af Amtet under 30. Juni d.a, hertil indsendte Skrivelse hvor Vejle

Læs mere

Ark No 16/1886. Vejle Amtsraad, d. 5 Juni Til Vejle Byraad.

Ark No 16/1886. Vejle Amtsraad, d. 5 Juni Til Vejle Byraad. Vejle Amtsraad, d. 5 Juni 1886. Til Vejle Byraad. I Anledning af det ærede Byraads Skrivelse af 20. f.m. angaaende Udvidelse af Landevej No 15, hvor den støder til Vejle Bys Vestergade, skal jeg under

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Til Det

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad.

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad. Ark No 35/1883 Forsamlingen antager, at en Formueskat som Lovforslaget ikke kan? gjøre der??? udover den egentlige Indtægt som Beskatning efter I og C tillader. at det overlades til hver Kommunes Vedtægt

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten Ark No 27/1879 Ansøgninger om Arrestforvarerposten 1. Bager I.F. Kastrup, Kolding 2. Husmand J. Chr. Nielsen, Ammitsbøl Mark 3. Leutnant G.I.F. Gjerding, Aarhus 4. Christen Jeppesen, Kjøbenhavn 5. A. Jespersen,

Læs mere

cst. Hvilket herved meddeles det ærede Byraad til behagelig Efterretning. Veile d. 30 Marts Paa Kirkeinspectionens A.C.

cst. Hvilket herved meddeles det ærede Byraad til behagelig Efterretning. Veile d. 30 Marts Paa Kirkeinspectionens A.C. Ark No 19/1880 Stiftsøvrigheden har under 18de d.m. tilskrevet Kirkeinspectionen saaledes: Ved behagel. Skrivelse af 10de d.m. har Inspectionen meddelt os, at Veile Byaad, for at undgaae Paaligningen af

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Ark No 1/1884 Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Arbejdernes Sygekasse Forening for Størstedelen kun af mindre bemidlede Folk, saasom Daglejere, Arbejdsmænd, Haandværkssvende,

Læs mere

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014 Side 11 Regnskab D. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning 1866 Side 12 Efterat den ifølge Lov af 17de Novbr. 1865 om Erstatning for Krigsskade oprettede Erstatnings-Commission

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

Ark No 58/1883. Til Byraadet!

Ark No 58/1883. Til Byraadet! Til Byraadet! Undertegnede, Datter af Snedkermester Vedel Jensen, tillader sig herved ærbødigst at ansøge de højtærede Byraad om at maatte komme i Betragtning ved Besættelsen af den ledige Læreindeplads

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Næsby Strand. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Næsby Strand. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet 00005.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00005.00 Fredningen vedrører: Næsby Strand Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 27-09-1918 Fredningsnævnet 08-12-1917 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Ark No 38/1876. Udvalget for Skolevæsenet i Veile d 18 Septembr J. Møller H.C. Therkilsen E. Friis. Til Byraadet.

Ark No 38/1876. Udvalget for Skolevæsenet i Veile d 18 Septembr J. Møller H.C. Therkilsen E. Friis. Til Byraadet. I Henhold til den ny Skoleplan skal Skoleudvalget tillade sig at fremkomme med følgende Forslag til Ordning af Skolevæsenets Timelærere og Timelærerinder. 1) at Madamme Neuchs og Jomfruerne Fischer entlediges

Læs mere

Ark No 35/1875. Til Byraadet i Vejle.

Ark No 35/1875. Til Byraadet i Vejle. Til Byraadet i Vejle. I Anledning af den over mig indsendte Klage tillader jeg mig korteligt at fremsætte følgende. De tvende af L. Vistesens i Klagen anførte Børn ere konfirmerede. Førstnævnte i 71 og

Læs mere

Ark No 15/1883. Dansk Statsbaner i Jylland og Fyn- Aarhus, den 29 December Jour. Nr Bilag

Ark No 15/1883. Dansk Statsbaner i Jylland og Fyn- Aarhus, den 29 December Jour. Nr Bilag Dansk Statsbaner i Jylland og Fyn- Aarhus, den 29 December 1884. Jour. Nr. 12863 Bilag Under Henvisning til 6 af den med det ærede Byraad afsluttede Overenskomst af 20de/31te Marts 1883, angaaende Overdragelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 212-1920) Originalt emne Den danske Købstadforening Foreninger Færdselen Gader Kørsel Kørsel i Almindelighed Skatter og Afgifter Skatter og Afgifter i Almindelighed Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Ark No a/1883 ??? Beskikkelse for hidtilværende Detaillist Kristoffer Holm til at være Mægler i Veile Kjøbstad

Ark No a/1883 ??? Beskikkelse for hidtilværende Detaillist Kristoffer Holm til at være Mægler i Veile Kjøbstad ??? Overauditeur, Borgmester, Byfoged og Byskriver i Veile R.D. gjør vitterligt: at den hidtilværende Detaillist i Veile Kristoffer Holm, har andraget om at blive beskikket til Mægler i Veile og da han

Læs mere

Ark No 7/1885 Vejle Borgmester- og Byfogedkontor den 4 September Justitsministeriet har under G.D. tilskrevet mig saaledes:

Ark No 7/1885 Vejle Borgmester- og Byfogedkontor den 4 September Justitsministeriet har under G.D. tilskrevet mig saaledes: Ark No 7/1885 Vejle Borgmester- og Byfogedkontor den 4 September 1884. Justitsministeriet har under G.D. tilskrevet mig saaledes: I Anledning af det med Vejle Kjøbstads Bygningskommission paategnede Erklæring

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes:

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: Vejle Amt d. 12 Febr. 1883 Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: I Anledning af det med Hr. Amtmandens behagelige Erklæring af 8 f.m. hertil indsendte Andragende, hvori V ejle Byraad

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Ark No a/1885. Laurits Jørgensen Overretssagfører. Til Vejle Byraad.

Ark No a/1885. Laurits Jørgensen Overretssagfører. Til Vejle Byraad. Ark No a/1885 Laurits Jørgensen Overretssagfører Til Vejle Byraad. Efter at jeg har forholdt Hr Mazanti den med Byraadets ærede Skrivelse af 6 ds. af Hr Aarup givne Forklaring over Udstedelsen af Anvisingen

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

Ark No 23/1874. Til Indenrigsministeriet

Ark No 23/1874. Til Indenrigsministeriet Ark No 23/1874. Til Indenrigsministeriet I behagelig Skrivelse af 31 Marts d.a. til Amtet har det høje Ministerium forlangt Byraadets Erklæring til Oplysning om Forholdet med Hensyn til den af Communen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

00745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00745.00. Fredningen vedrører: SkolIerhøje. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00745.00. Fredningen vedrører: SkolIerhøje. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00745.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00745.00 Fredningen vedrører: Skolerhøje Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 16-04-1940 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark.No.95/ Beretning Om Husflidsskolens Virksomhed i Vinterhalvaaret

Ark.No.95/ Beretning Om Husflidsskolens Virksomhed i Vinterhalvaaret 1889-095-001 Ark.No.95/1889 95 Beretning Om Husflidsskolens Virksomhed i Vinterhalvaaret 1888/1889 Skolen tog sin Begyndelse den 16 Octbr 1888 og sluttede den 16 Mai 1889 Skolen har været besøgt af 8 Kvinder

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Ark No 60/1875. Veile den 28 Mai ærbødigst A. Hansen. Til Veile Byeraad

Ark No 60/1875. Veile den 28 Mai ærbødigst A. Hansen. Til Veile Byeraad Ark No 60/1875 Jeg tillader mig herved at andrage om at den aabne Plads i Nørre Skoven som ligger overfor Baiersk-Ølbryggeriet maa overlades mig til Afbenyttelse i indeværene Sommer Maaneder. Veile den

Læs mere

Udvalget for Kommunens Jorder og Ejendomme til Efterretning, idet man skal anmode om, at Arealet maa blive opsat og opmaalt, saafremt Grosserer N.

Udvalget for Kommunens Jorder og Ejendomme til Efterretning, idet man skal anmode om, at Arealet maa blive opsat og opmaalt, saafremt Grosserer N. Udvalget for Kommunens Jorder og Ejendomme til Efterretning, idet man skal anmode om, at Arealet maa blive opsat og opmaalt, saafremt Grosserer N. Fr. Petersen matte erklære sig villig til at købe, herom

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Strib Odde. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Strib Odde. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet 00045.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00045.00 Fredningen vedrører: Strib Odde Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 13-05-1919 Fredni ngsnævnet 21-12-1918 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for. Frederiksborg Amtsraadsreds.

U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for. Frederiksborg Amtsraadsreds. U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Frederiksborg Amtsraadsreds. Aar 1943, Mandag den 22.November afsagde Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt i Sagen om Fredning af Humlebæk

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Byrådssag Transskriberet af Rita Jacobsen August 2012

Byrådssag Transskriberet af Rita Jacobsen August 2012 Byrådssag 1875-11 Paa den mig tilhørende grund udenfor Hotel du Nord bygningen agter jeg i indeværende foraar at opføre et stendige imod søen for derefter efterhaanden at opfylde det inddigede stykke.

Læs mere

Laurits Møller, Søn af Skomager L. Møller 10 ¼ Aar 4de meget god jævn) ) Møller Nielsen, Søn af ) Kunne

Laurits Møller, Søn af Skomager L. Møller 10 ¼ Aar 4de meget god jævn) ) Møller Nielsen, Søn af ) Kunne Ark No 84/1887 Erklæring. i Anledning af hosfølgende Ansøgninger om Friplads i Realafdelingen for efternævnte Børn. Børnene Ald Klasse Opførsel Begavelse Anm a. af den alm. Borgerskole (Forskolen) 1. Laurtis

Læs mere

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39.

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. 30 Marts. 1889 Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. Vi Christian den Niende, osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende: Lov: 1. Enhver Læremester

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> ALLINGE - GUDHJEM KOMMUNEz( REG. NR.1ys-

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954)

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954) Politiets procedure i København, når en kvinde mistænkes for at leve af at prostituere sig. Københavns Politi Hovedstationens 3die Afdeling d. 29. Juli 1898 En Advarsel af Frederiksberg Politi Oktober

Læs mere

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32.

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. 15. Mai 1875. Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. Vi Christian den 9de osv. G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov: 1. Forpligtelsen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 383-1915) Originalt emne Kommunelæger Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 30. marts 1916 2) Byrådsmødet den 30.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933) Originalt emne Aarhus Museum Aarhus Teater Begravelsesvæsen Begravelsesvæsen i Alm. Belysningsvæsen Bevillingsnævn Biblioteker Boligforeninger Brandkommission

Læs mere

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren.

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren. Byrådssag 1871-unr-01 Tilbud paa Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage successive i Løbet af Vinteren. Pr 1 Potte 1½ Pd Steenolie 19½ sk. Frederikshavn den 22 de Septbr. 1871. I. B. Iisager Til

Læs mere

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet. 23. Mai 1873 Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.) Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen

Læs mere

Ark No 51/1883. Til Byraadet i Veile.

Ark No 51/1883. Til Byraadet i Veile. Byraadet i Veile. Ved hoslagt at fremsende vedlagte 12 Ansøgninger om Fripladser i Realafdelingen ledsaget af Skoleinspecteurens Erklæring af 9de Dcbr. f.a. tillader Udvalget sig at foreslaa at Fripladserne

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kommentar til kilde 1: Forude ventede et kæmpe-lobbyarbejde fra mange sider. Nogle ønskede en bane, der fulgte højderyggen med sidebaner til købstæderne. Andre ønskede

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

Forhandlingsprotokol ( nederste del af siden)

Forhandlingsprotokol ( nederste del af siden) Forhandlingsprotokol 1870 15 ( nederste del af siden) Aar 1870, d.16. Januar afholdtes et Møde hos Gjæstgiver Brøndum. Det nyvalgte Udvalg constituerede sig og valgte af sine Medlemmer: Holst, Meyer, Møller,

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Ark No h/1887. Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget

Ark No h/1887. Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget Ark No h/1887 Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget et Barn i Byens Skole for Realafdelingen (:den saakaldte Borgerskole :) kostede

Læs mere

Ark.No.8/1889 Veile 1. Septbr 1889 Velby. Herr Borgmester Overauditør Ørsted Rbd Veile

Ark.No.8/1889 Veile 1. Septbr 1889 Velby. Herr Borgmester Overauditør Ørsted Rbd Veile 1889-008-001 Ark.No.8/1889 Veile 1. Septbr 1889 Velby. Herr Borgmester Overauditør Ørsted Rbd Veile Istedetfor at genere Hr. overauditeur med personlig samtale, tillader jeg mig at vælge denne Vei til

Læs mere

Byrådssag 1875-31. J.C.J. Hesse Prokurator Frederikshavn. Til Byraadet i. Frederikshavn

Byrådssag 1875-31. J.C.J. Hesse Prokurator Frederikshavn. Til Byraadet i. Frederikshavn Byrådssag 1875-31 J.C.J. Hesse Prokurator Frederikshavn Til Byraadet i Frederikshavn Da jeg for en Tid siden er fyldt 60 Aar beder jeg mig fritaget for det mig overdragne hverv at være Revisor. Saafremt

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 391-1908) Originalt emne Lønninger Pension Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. november 1908 2) Byrådsmødet den 1. april 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 12. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Originalt emne Undervisning og Drift Universitet Uddrag fra byrådsmødet den 5. september 1935 - side 8 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 52_5-1935)

Læs mere

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter I anledning af foranstaaende skal jeg bemærke, at Politistationens Linoleum er gennemslidt flere Steder

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

XI. Næringsvæsen. A) Brændevinshandel, Krohold og anden Beværtningsernæring.

XI. Næringsvæsen. A) Brændevinshandel, Krohold og anden Beværtningsernæring. XI. Næringsvæsen. A) Brændevinshandel, Krohold og anden Beværtningsernæring. Det er særlig gjort Sogneraadene til Pligt i Forbindelse med Politimesteren at vaage over, at ulovlig Brændevinshandel og Udskænkning

Læs mere

Mødet derpaa hævet. H. Christensen A. Winther Jens Chr. Hansen S. Sørensen Mads Jensen

Mødet derpaa hævet. H. Christensen A. Winther Jens Chr. Hansen S. Sørensen Mads Jensen Side 41 A Formue og Leilighed, 6150 Rdlr. Til dette Beløb vedtog Commissionen i Henhold til Vedtægtens 13 at tillægge 313 Rdlr 5 mk 4 sk eller lidt over 5%, altsaa i det hele 6463 Rdlr 5 mk 4 sk. Ved Opsummeringen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Ark No 104/1893. Vaskeribygning m.v. til Sygehuset ved Vejle.

Ark No 104/1893. Vaskeribygning m.v. til Sygehuset ved Vejle. Vaskeribygning m.v. til Sygehuset ved Vejle. Afskrift Genpart. Det Kgl. Sundhedskollegium. Kjøbenhavn den 8 September 1888. Ved at tilbagesende det med det høje Indenrigsministeriums Skrivelse af 28 Juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 493-1937) Originalt emne Fagforeninger Foreninger Lønninger Lønninger i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 20. august 1937 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869

Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869 Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869 Interessentskabscontract Imellem os Undertegnede R.B. Green, Julius Achenbach,

Læs mere