Direktionens budgetnotat til budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktionens budgetnotat til budget"

Transkript

1 Sagsnr Ø Dato Sagsbehandler Annette Wendt Direktionens budgetnotat til budget Resume Dette notat giver et overblik over, hvordan budgettet for ser ud på nuværende tidspunkt. Notatet er suppleret af en lang række andre dokumenter, som beskriver forskellige delelementer af budgettet nærmere. Der er fx en beskrivelse af hvert enkelt reduktionsforslag og hvert enkelt anlægsforslag og baggrundsmateriale som fx økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Alle dokumenter er samlet i én dagsorden i Ditmer. Balancen til budgetseminaret: i mio. kr Balance ved starten af budgetlægningen 64,6 162,6 89,8 120,9 Indarbejdede ændringer -61,2 25,4 5,0 57,3 Reserveret til likviditetsforøgelse 55,0 Balance til budgetseminaret 58,4 188,0 94,8 178,2 + = underskud og - = overskud Hvad er indarbejdet i budgettet Følgende er indarbejdet i budgettet: Nyt budget på finansieringsposterne Nyt budget på aktivitetsbestemt medfinansiering, sundhedsområdet Nyt budget på arbejdsmarkedsområdet Ændringer som følge af ny lovgivning (lov og cirkulæreprogram) Vores andel af 350 mio. kr. til forebyggelse på sundhedsområdet fra økonomiaftalen. Vores andel er 5 mio. kr. Kommunerne får kun finansiering til de 150 mio. kr., svarende til 2 mio. kr. i Næstved Lån til sydlig fordelingsvej på 27,5 mio. kr. i 2015 og 27,5 mio.kr. i 2016 (kræver lånedispensation, frist for at fremsende ansøgning var d. 6. august) Nye lån på 30 mio. kr. i hhv og 2018 Tekniske korrektioner (fremgår af afsnit 11) En anlægsramme som er identisk med anlægsrammen fra sidste års budget, dog reduceret med 4,25 mio. kr. årligt, idet lånemulighederne på køb af jord er reduceret. Dvs. anlægsudgifter i 2015 på 133 mio. kr på 201 mio. kr på 79 mio. kr på 110 mio. kr. Anlægsrammen for 2018 er identisk med anlægssummen i 2018 i sidste års 10 årige anlægsbudget. Anlægsrammen skal både dække anlægsudgifter og afledt drift, idet al tidligere afledt drift er pillet ud af budgettet. Side 1 af 12

2 Fagudvalgenes omprioriteringer De indarbejde ændringer er specificeret i afsnit 11. Hvad er ikke indarbejdet i budgettet Det, som ikke er indarbejdet i budgettet endnu, er: Direktionens råderumspulje Fagudvalgenes reduktionsforslag Fagudvalgenes udvidelsesforslag Konkrete anlægsprojekter Særtilskud. Kræver særlig bevilling efter ansøgning. Frist for ansøgning var d. 4. august Lån til kommuner med lav likviditet. Kræver lånedispensation, frist for at fremsende ansøgning var d. 6. august Konklusion Balancen i budgettet er uacceptabel. Det foreliggende budget har underskud i alle årene og det er ikke en mulighed, på grund af kommunens lave likviditet. Ved budgetlægningens opstart var der forventet et gennemsnitlig årligt underskud på 110 mio. kr., hvilket var baggrunden for, at fagudvalgene har haft til opgave at udarbejde reduktionsforslag for 3%, og Direktionen har fået til opgave at finde reduktioner for 30 mio. kr. Balancen til budgetseminaret er forværret, så der er et gennemsnitlig underskud i de 4 år på 130 mio. kr. Dette er dog opgjort uden at medregne de 55 mio. kr. vi får i ekstraordinært likviditetstilskud i Balancen kan forbedres med forslag fra Direktionens råderumspulje og med fagudvalgenes reduktionsforslag. Balancen kan desuden forbedres, hvis der indarbejdes færre anlægsprojekter end anlægsrammen fra sidste år. Balancen kan også forbedres ved forøgelse af skatteprocenterne enten indkomstskatten, grundskyldspromillen eller dækningsafgiften. Endelig kan balancen kan også forbedres, hvis vi får bevilget et særtilskud eller lån. Balancen forværres hvis der indarbejdes nogen af fagudvalgenes udvidelsesforslag. Direktionen anbefaler, at der findes besparelser for 100 mio. kr. om året og hertil yderligere 30 mio. kr. årligt i reduktioner fra effektiviseringsstrategien. Direktionen har i budgetforslaget forudsat en kasseopbygning i 2015 på 55 mio. kr. Det ekstraordinære tilskud til kommunerne i 2015 på 3 mia. kr. kan kommunerne reelt kun anvende til at forbedre likviditeten eller afvikle gæld med. Den samlede ramme, som kommunerne må bruge på serviceudgifter, er ikke sat op, og det er rammen for anlægsudgifter heller ikke. Så selvom kommunerne tilsammen har fået bedre finansieringsmuligheder i 2015, har de ikke fået lov til at bruge pengene. Side 2 af 12

3 2. Resultatopgørelse Nedenstående oversigt viser resultatopgørelsen, som den ser ud til budgetseminaret. i kr., 2015-prisniveau Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Driftsindtægter: Skat/tilskud udligning Nettodriftsudgifter (ekskl. forsyning og ældreboliger) Økonomiudvalg Beskæftigelsesudvalget Sundheds- og psykiatriudvalget Omsorgsudvalget Børne- og skoleudvalget Kulturudvalget Teknisk udvalg Ejendomsudvalget Beredskabskommissionen Pris- og lønstigninger Driftsudgifter i alt Renter Resultat af ordinær drift (strukturel balance) Nettoanlægsudgifter (ekskl. forsyning og ældreboliger) Anlægsramme (uspecificeret) Pris- og lønstigninger Anlægsudgifter i alt Resultat af det skattefinansierede område Finansiering Likviditetsforbedring (økonomiaftale) Optagne lån Afdrag på lån (langfristet gæld) Øvrige finansforskydninger Finansiering i alt Samlet balance på det skattefinansierede område Resultat af det brugerfinansierede område samt ældreboliger Balance ekskl. likviditetstilskud Negative tal er indtægter, positive tal er udgifter. I balancen er positive tal underskud og negative tal er overskud. 3. Strukturel balance Den strukturelle balance (resultat af ordinær drift i resultatopgørelsen) viser i hvilket omfang kommunen kan finansiere sine driftsudgifter ved skatter og tilskud. Det strukturelle overskud anvendes til likviditetsopbygning, afdrag på gælden og anlæg. Størrelsen af den strukturelle balance viser, om økonomien i kommunen er sund eller ej. I den vedtagne økonomiske politik er der et mål om, at den strukturelle balance minimum er på 175 mio. kr. årligt. Side 3 af 12

4 I mio. kr Strukturel balance -151,9-40,6-14,6 15,7 -= overskud på den strukturelle balance, + = underskud på den strukturelle balance. Den strukturelle balance er under målet i 2015 og langt under målet i 2016 og I 2018 er der ligefrem underskud på den strukturelle balance. I 2015 indgår det ekstraordinære likviditetstilskud på 55 mio. kr., havde vi ikke fået det, var balancen også langt under målet i Den strukturelle balance er en klar indikator for, at det er nødvendigt at reducere driftsudgifterne og/eller øge indtægterne. 4. Ramme for serviceudgifter I aftalen mellem regeringen og KL er aftalt en samlet ramme for serviceudgifter for kommunerne tilsammen. Kommunernes Landsforening splitter den samlede ramme op i en teknisk serviceramme for hver kommune. Den tekniske serviceramme for Næstved er på 3.138,7 mio. kr. Budgettet til budgetseminaret indeholder serviceudgifter på 3.153,4 mio. kr., dvs. 14,7 mio. kr. over rammen, man da forudsættes indarbejdet en lang række reduktioner i budgettet, så er der ikke risiko for, at Næstved overskrider servicerammen. 5. Direktionens råderumspulje, fagudvalgenes reduktionsforslag og udvidelsesforslag I henhold til budgetstrategien er der udarbejdet en række reduktionsforslag, som kan forbedre balancen. Dette er dels Direktionens råderumspulje og fagudvalgenes reduktionsforslag. Oversigt over reduktionsforslag: Direktionens råderumspulje Krav Reduktionsforslag: Økonomiudvalget Beskæftigelsesudvalget Sundheds- og psykiatriudvalget Omsorgsudvalget Børne- og skoleudvalget Kulturudvalget Teknisk udvalg Ejendomsudvalget Beredskabskommissionen Reduktionsforslag i alt Samlede reduktionsmuligheder Side 4 af 12

5 Nogle af fagudvalgene har budgetproblemer på deres område, hvilket det er besluttet, at de selv skal finansiere ved at omprioritere inden for eget område. Disse omprioriteringer er alle indarbejdet i budgettet. Alle omprioriteringerne fremgår af særskilt bilag i Ditmer. Udvalgene har også fremsat udvidelsesforslag. Valg af et eller flere af disse forslag medfører en forværring af balancen. Oversigt over udvidelsesforslag: Max tilladt Økonomiudvalget Beskæftigelsesudvalget Sundheds- og psykiatriudvalget Omsorgsudvalget Børne- og Skoleudvalget Kulturudvalget Teknisk udvalg Ejendomsudvalget Beredskabskommissionen I alt Alle forslagene er beskrevet i særskilte dokumenter. 6. Ansøgning om særtilskud og lån Der kan søges om særtilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner. Puljen er på 300 mio. kr. Der er administrativt fremsendt ansøgning om særtilskud på 30 mio. kr. Svar forventes ultimo august. Vi søgte også sidste år, men fik ikke noget. Der er 5 lånepuljer, hvor der kan ansøges om lov til at optage lån. Der er en ordinær lånepulje på 200 mio. kr. Den er tiltænkt projekter på vej og administrationsområdet. Vi søger 27,5 mio. kr. til Ring Syd fra denne pulje. Der er en pulje til anlægsprojekter på de borgernære områder. Puljen er på i alt 500 mio. kr. Puljen kan kun dække anlægsprojekter på ældreområdet, undervisning og dagpasning. Vi har ikke ansøgt puljen. Der er en lånepulje på 500 mio.kr. til kommuner med lav likviditet. Vi søger lån fra denne pulje på 60 mio. kr. Der var en tilsvarende pulje sidste år, hvor vi søgte om at låne 40 mio. kr. og fik lov at låne 28 mio. kr. Uanset om der ønskes hjemtaget yderligere lån til styrkelse af likviditeten, skal vi søge denne pulje, i tilfælde af vi får afslag fra den anden pulje på lån til Ring syd. Lån til Ring Syd skal vi helst opnå fra den ordinære lånepulje, hvor lånet må optages som 25-årige lån. Fra denne lånepulje må løbetiden kun være 10 år, og det vil betyde, at vi skal budgettere med større afdrag end det, som der pt. er budgetteret med. Den fjerde lånepulje er på 200 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale. Vi søger 1,7 mio. kr. fra denne pulje til struktur på biblioteksområdet. Side 5 af 12

6 Endelig er der en lånepulje til offentlige private samarbejdsprojekter (OPP/OPS). Vi ansøger ikke denne lånepulje. Svar forventes ultimo august. 7. Mulighed for forhøjelse af skatteprocenterne Balancen kan forbedres ved forhøjelse af skatteprocenterne enten indkomstskatten, grundskyldspromillen eller dækningsafgiften. En forhøjelse af skatteprocenterne kræver dog tilladelse fra Indenrigsministeriet, da vi ellers skal betale strafafgift for en del af det øgede skatteprovenu. Straffen udgør 75% i det først år, 50% i de to følgende år og 25% i det fjerde år. Femte år får vi love at beholde hele provenuet. Provenu ved forhøjelse af skatten: Tabellen viser provenuet, hvis vi ikke får lov til at sætte skatten op og dermed sanktioneres. Får vi lov til at forhøje skatten vil vi kunne opnå provenuet, som er anført i år 2019 i alle årene. i mio. kr Indkomstskatten 2,9 5,7 5,7 8,6 11,4 med 0,1% Grundskyldspromillen 2,6 5,2 5,2 7,9 10,5 med 1 promille Dækningsafgiften med 1 promille 1,2 2,5 2,5 3,7 4,9 Frist for ansøgning om lov til at sætte skatten op uden sanktion er den 5. september. 8. Udvikling i likviditeten Likviditeten i Næstved er lav, og det er nødvendigt med overskud i budgetterne i de kommende år for at overholde den økonomiske politik. I den økonomiske politik er det målet, at den gennemsnitlige likviditet skal genopbygges til 175 mio. kr. i denne byrådsperiode. Den forventede udvikling i likviditeten er vist i nedenstående tabel. Udviklingen vist ud fra budgettet som det ser ud til budgetseminaret: I mio. kr. Budgetårets balance (+ = underskud) Gennemsnitslikviditet ultimo året (+ = positiv likviditet) ,4-55,0 1) 58, ,0-37, ,8-178, , ) I budgetforslaget for 2015 er der et underskud på 58,5 mio. kr., men det er inkl. et reserveret beløb til kasseopbygning på 55 mio. kr. nettoforbruget af likviditet i 2015 udgør dermed 3,5 mio. kr. Virkningen af et underskud i et budgetår kommer med et halvt års forsinkelse i gennemsnitslikviditeten. Side 6 af 12

7 Som det fremgår af tabellen, skal der indarbejdes store reduktioner i budgettet, da kommunen ellers bliver sat under administration af Indenrigsministeriet. Det sker, hvis den gennemsnitlige kassebeholdning kommer under 0 kr. 9. Udvikling i gælden Ifølge den økonomiske politik skal kommunens nettogæld (uden ældreboliger) årligt nedbringes, og i alt nedbringes med minimum 100 mio. kr. i denne byrådsperiode ( ). På længere sigt skal kommunens gæld ned på landsgennemsnittet. Udvikling i gælden: Lånoptagelse Afdrag Gæld ultimo året , ,4 62,4-922, ,3 65,3-897, ,7 67,7-869, ,7 70,6-838,8 Opgørelsen er ekskl. Ældreboliger. Udover lånene er der en række leasingaftaler, som til dels kan sidestilles med lån. Samlet var der leasingaftaler for 223 mio. kr. pr Forberedelse til budgetseminaret i august Det forudsættes, at alle byrådsmedlemmer har sat sig ind i budgetmaterialet forud for budgetseminaret. Der vil på budgetseminaret alene blive givet et oplæg om den samlede økonomi, mens indholdet af de enkelte forslag, der skal prioriteres imellem, ikke vil blive gennemgået. Forud for budgetseminaret afholdes to orienteringsaftener, hvor udvalgenes forslag bliver gennemgået, og hvor der kan stilles uddybende spørgsmål til materialet. Orienteringsaftenerne er d. 14. og 19. august. Alt budgetmateriale er løbende lagt på hjemmesiden og alle både borgere, MED-udvalg og fagforeninger - har kunnet komme med kommentarer og forslag til budgettet. De indkomne høringssvar er ikke medtaget i budgetmaterialet. Her henvises til at læse forslagene på hjemmesiden på Klik på budget 2015 på forsiden. Den 4. august var der indkommet følgende antal høringssvar Økonomiudvalget: 1 Beskæftigelsesudvalget: 0 Sundheds- og psykiatriudvalget: 2 Omsorgsudvalget: 3 Børne- og skoleudvalget: 23 Kulturudvalget: 16 Teknisk udvalg: 2 Ejendomsudvalget: 2 Beredskabskommissionen: 0 Side 7 af 12

8 11. Indarbejdede ændringer i budgettet siden budgetlægningens opstart Siden budgetlægningens start er der administrativt indarbejdet en række ændringer i budgettet, ud fra hvad budgetstrategien giver lov til. Nedenstående oversigt viser, hvad der er indarbejdet i budgettet. Efter oversigten er der kommentarer til ændringerne. notatnr i kr. += merudgifter/mindreindtægter; - = mindreudgifter/merindtægter Tekniske ændringer 1 Tjenestemandspensioner Afledt drift fjernet, natur og miljø Afledt drift fjernet, Trafik og miljø Afledt drift fjernet, ejendomme Afledt drift fjernet, undervisning Nyt budgetforslag renovation (ØK 16/6) Overgangstilskud folkeskolen Reduceret tilskud Næstvedhallerne (BYR 24/6) Tekniske ændringer i alt Demografi, aktivitetsbestemt medfinans og arbejdsmarked 6 Demografi ældre Demografi dagpasning Demografi Handicap/psykiatri Aktivitetsbestemt medfinansiering Arbejdsmarked, sammenhæng med punkt Øvrige ændringer i alt Anlæg 9 Nedjusteret anlægsramme pga. mindre lånemulighed, jordkøb Økonomiaftale, sundhedsområdet Lov- og cirkulære program Finansiering 12 Indkomstskat og selskabsskat Tilskud og udligning Beskæftigelsestilskud, sammenhæng med punkt Grundskyld, dækningafgift, dødsbobeskatning Lånoptagelse Renter og afdrag Afsat til kasseopbygning (økonomiaftale) Ændring i prisfremskrivning pga. nye prisstigningsskøn Finansiering i alt Pris- og lønstigning af ændringer SAMLEDE ÆNDRINGER Balance fra sidste år (+ = underskud; - = overskud) Ny balance (+ = underskud; - = overskud) Side 8 af 12

9 Kommentarer til de indarbejdede ændringer 1. Tjenestemandspensioner Budgettet til tjenestemandspensioner er tilrettet til det faktiske antal tjenestemænd, vi har i arbejde, og hvor vi betaler tjenestemandspensionsforsikringspræmie og til det faktiske antal tjenestemænd vi har, som er gået på pension, hvor vi betaler tjenestemandspension (udover det som vores forsikring dækker). 2. Afledt drift af anlægsprojekter Afledt drift af alle anlægsprojekter er fjernet, da det endnu ikke er besluttet hvilke anlægsprojekter, der skal indgå i budget Renovation Renovationsbudgettet er behandlet i Økonomiudvalget d. 16/6. Renovation er et brugerfinansieret område dvs. at udgifter og indtægter skal være lige store set over en årrække. Der kan dog godt være både over- eller underskud i det enkelte år. Renovationsområdet har oparbejdet et overskud på ca. 25 mio. kr. som skal afvikles over de kommende år. Renovationsområdet planlægger at anvende opsparing i 2018 og 2019 på en totaludskiftning af renovationsbeholdere mv. 4. Overgangstilskud folkeskolereformen Der er en samlet pulje på 300 mio. kr. i 3 år. Startende med ½ pulje i 2014 og slutter med en halv pulje i Fordelingen imellem kommunerne udregnes på ny hvert år. Det tilskud vi får i 2015 er 1,8 mio. kr. større end det som allerede var afsat i budgettet. Budgettet på skoleområdet forhøjes med 1,8 mio. kr. så det afsatte budgetbeløb er identisk med det tilskud vi får. 5. Reduceret tilskud Næstved hallerne I forbindelse med bevilling af yderligere anlægstilskud på 5 mio. kr. besluttede byrådet samtidig at reducere det fremtidige driftstilskud med kr. årligt. 6. Demografireguleringer Budgetterne på ældreområdet, dagpasning og handicap/psykiatri er ændret efter den forventede ændring i antal borgere i målgruppen. Der var allerede budgetteret med, at budgettet skulle følge udviklingen i målgruppen. Ændringerne er udtryk for, at der nu forventes en lidt anderledes udvikling i målgruppen end sidste år. Ændringerne er beregnet ud fra befolkningsprognosen fra april Der er ingen ændring på undervisningsområdet, hvor antallet af 7-16-årige forventes at udvikle sig på samme måde, som der allerede er budgetteret efter. 7. Aktivitetsbestemt medfinansiering Budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering er tilrettet efter Kommunernes landsforenings skøn over Næstveds udgifter til området. Næstveds egen forventning til udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering ligger 5-6 mio. kr. højere, men regionerne har meddelt, at de forventer, at overskride deres aktivitetsramme i 2014 og kommunerne vil få en efterregulering i Det er forudsat, at der kommer en Side 9 af 12

10 efterregulering i 2015 på 5-6 mio. kr., hvilket er i samme størrelsesorden som den efterregulering, vi har fået i Arbejdsmarkedsområdet Der er udarbejdet et nyt budgetforslag for på arbejdsmarkedsområdet. Budgetforslagets udgangspunkt er det forventede regnskab 2014 fra budgetkontrollen pr. 1/7-14. De forventede 2014-udgifter er fremskrevet til 2015 med baggrund i KLskøn fordelt på ydelsesgrupper/kontoområder. Budgetbeløbene i 2015 er fremskrevet til ligeledes ud fra KLs skøn for udviklingen. KL-skønnene er suppleret med administrationens egne skøn på de områder, hvor det har været muligt og hvor det er vurderet at det giver et mere retvisende budget ud fra Næstved Kommunes forhold. Administrationens egne skøn/tilføjelser er brugt på kontanthjælpsområdet inkl. aktivering (budget til grundtilskud til produktionsskolen er lagt til. Herudover er besparelse fra moderniseringsaftalen sidste år (1 mio. kr.) fratrukket på kontanthjælpsområdet), førtidspension (egne data er brugt og fremregnet ud fra forventet tilgang/afgang), seniorjob (egne data er brugt og fremregnet ud fra forventet afgang) og ressourceforløb (der er indlagt en forventning om et forbrug der er 5 mio. kr. mindre end KLs skøn). Ændringer fra lov- og cirkulæreprogrammet er med i KLs skøn på arbejdsmarkedsområdet og er derfor ikke særskilt indarbejdet. Som en del af sygedagpengereformen indføres den nye ordning jobafklaringsforløb. Reformen medfører at sygemeldte, der ikke kan få forlænget sygedagpenge, overgår til jobafklaringsforløb, hvor der udbetales ressourceforløbsydelse. I budgetforslaget er der indarbejdet 16,7 mio. kr. til jobafklaringsforløb i 2015, svarende til KLs skøn. På forsikrede ledige (A-dagpenge) er budgettet lagt med udgangspunkt i beskæftigelsestilskuddet dvs. at de forventede udgifter til området er sat lig med det udmeldte tilskud som kommunen modtager på finansieringssiden. Det betyder at budgettet til forsikrede ledige er reduceret med ca. 23 mio. kr. i forhold til basisbudgettet fra sidste års budgetlægning. Budgetforslaget betyder at rammen på arbejdsmarkedsområdet samlet reduceres med -43,8 mio. kr. i 2015, -43,8 mio. kr. i 2016, -43,1 mio. kr. i 2017 og -34,3 mio. kr. i I budgetforslaget for 2015 udgør de samlede overførselsudgifter 1,51% af grundlaget fra kommuneaftalen og er dermed 0,07%-point over landsgennemsnittet. Det svarer til 40,5 mio. kr. I regnskab 2013 og det forventede regnskab 2014 (fra budgetkontrollen pr. 1/7-14) ligger Næstved Kommune henholdsvis 71,6 mio. kr. og 44,2 mio. kr. over landsgennemsnittet. 9. Anlæg Som udgangspunkt er der det samme anlæg inde i hvert af årene som sidste år. Anlægsudgifter til jordkøb er låneberettiget. Jordkøb foreslås reduceret fra 10 til 5 mio. kr. og det betyder at vi kan låne 4,25 mio. kr. mindre hvert år. Det lavere lån er Side 10 af 12

11 indarbejdet og samtidig er de samlede anlægsudgifter reduceret med et tilsvarende beløb hver år, så nettovirkningen af anlæg og lån er uændret i forhold til sidste år. 10. Økonomiaftalen I Økonomiaftalen er der tilført kommunerne tilsammen 350 mio. kr. til løft af sundhedsområdet. Kommunerne har selv skullet finansiere de 200 mio. kr., ved reducerede kørselsudgifter (100 mio. kr.) og reducerede udgifter til beredskab (100 mio. kr.). Næstved Kommunes andel af 350 mio. kr. udgør 5,0 mio. kr. Hvis det kun regnes af det nettobeløb, vi har fået, udgør det 2,1 mio. kr. Der er indarbejdet et løft på 5 mio. kr. på sundhedsområdet. Det har været hensigten i aftalen, at kommunerne skal anvende beløbet til en øget indsats på sundhedsområdet, men det er ikke noget krav. 11. Lov og cirkulæreprogram Der er udarbejdet særskilt bilag med hvilke nye lovregler som kommunerne er underlagt og hvordan det er indarbejdet i budgettet. 12. Indkomstskat og selskabsskat Der er indarbejdet det statsgaranterede beløb i For årene er der indarbejdet en forventet statsgaranti. I beregningen er anvendt Næstveds egen befolkningsprognose, som er mere optimistisk, end Danmarks Statistiks befolkningsprognose, som anvendes i statsgarantien. At anvende egen befolkningsprognose sidestiller budgetteringen af skatteindtægter efter indbyggertal og demografireguleringerne som også er efter egen befolkningsprognose. Det budgetterede udskrivningsgrundlag udgør: I mio. kr , , , ,0 Der er udarbejdet særskilt bilag der beskriver skatter og tilskud nærmere. Kommunens indtægtsprognose opdateres løbende igennem august og september 2014, efterhånden som der kommer en mere præcis opgørelse af borgernes indkomster for skatteåret Endeligt valg mellem statsgaranti og selvbudgettering træffes ved Byrådets 2. behandling af budgettet i oktober. 13. Tilskud og udligning Der er indarbejdet det statsgaranterede beløb i For årene er der indarbejdet en forventet statsgaranti. I beregningen er anvendt Næstveds egen befolkningsprognose, som er mere optimistisk, end Danmarks Statistiks befolkningsprognose, som anvendes i statsgarantien. At anvende egen befolkningsprognose sidestiller budgetteringen af skatteindtægter efter indbyggertal og demografireguleringerne som også er efter egen befolkningsprognose. Vi får et betragteligt større tilskud i 2015 end budgetteret sidste år. Dette skyldes dels vores andel af det ekstraordinære bloktilskud på 3 mia. kr. Vores andel er 55 mio. kr. Men det hænger også nøje sammen med de lavere skatteindtægter. Side 11 af 12

12 Der er udarbejdet særskilt bilag der beskriver skatter og tilskud nærmere. 14. Beskæftigelsestilskud Der er budgetteret med det udmeldte beskæftigelsestilskud. Tilskuddet gives til at dække udgifterne til forsikrede ledige. Nedgang i tilskuddet skal derfor ses i sammenhæng med udgifterne på arbejdsmarkedsområdet, som ligeledes er reduceret. Udgifterne på arbejdsmarkedsområdet er reduceret mere end beskæftigelsestilskuddet. men omfatter også kontanthjælp, sygedagepenge mv., hvor der også forventes faldende udgifter dels pga. konjunkturer, men i særdeleshed pga. kontanthjælpsreformen. De to tal kan altså ikke umiddelbart sammenlignes. 15. Grundskyld, dækningsafgift og dødsbobeskatning Der er foretaget en genberegning ud fra seneste vurdering af grund- og ejendomsvurderinger. 16. Lån Lånoptagelse er reduceret med 4,25 mio. kr. i hvert af årene pga. forslag om lavere anlægsbudget til jordkøb. Det er tilladt at låne 85% af udgifterne til jordkøb. I det gamle anlægsbudget var der budgetteret med 10 mio. kr. til jordkøb. I de anlægsblokke, der foreligger nu, er der forslag om jordkøb for 5 mio. kr. årligt. Derudover er der indarbejdet 30 mio. kr. i lånoptagelse i årene 2017 og i Lånoptagelse vil kræve at der afsættes lånepuljer og at vi får andel af lånepuljen. Øget lånoptagelse er medtaget i 2017 og 2018, idet det anses for realistisk at der også vil være lånepulje i de år, samt det med så stram en økonomi vil være urealistisk at afdrage mere end 100 mio. kr. på nettogælden i denne byrådsperioden, som det er forudsat i den økonomiske politik. 17. Renter og afdrag Der er foretaget en genberegning ud fra faktiske lån (renteudgifter og afdrag) og ud fra forventet likviditet (renteindtægter). 18. Afsat til kasseopbygning Der er indarbejdet en udgift på 55 mio. kr. til at forøge kassebeholdningen med. De 55 mio. kr. svarer til Næstveds andel af det ekstraordinære bloktilskud. Midlerne er ekstraordinære og bør derfor gå til en tiltrængt kasseopbygning. I økonomiaftalen er der desuden ikke givet lov til, at hverken drifts- eller anlægsudgifterne må forøges, så midlerne kan anvendes til likviditetsopbygning eller gældsafvikling. 19. Ændring i prisfremskrivning pga. nye pris og lønstigningsskøn De nyeste skøn for stigningen i priser og lønninger i perioden er større end de skøn, der blev anvendt ved sidste års budgetlægning. Det betyder, at basisbudgettet forøges, for at budgettet giver mulighed for samme serviceniveau som besluttet sidste år. De stigningsskøn, som er anvendt, er Kommunernes Landsforenings skøn fra marts Merudgifter til de højere prisstigninger har indgået i beregningen af kommunernes bloktilskud og er dermed kompenseret over bloktilskuddet. Side 12 af 12

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.01.00-S00-85-14 Dato: 08-09-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2015-2018 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Direktionens budgetnotat. Beskrivelse af budgettet og dets forudsætninger, som det ser ud til budgetseminaret. 8. August 2017 Side 1 af 16

Direktionens budgetnotat. Beskrivelse af budgettet og dets forudsætninger, som det ser ud til budgetseminaret. 8. August 2017 Side 1 af 16 Direktionens budgetnotat 2018-2021 Beskrivelse af budgettet og dets forudsætninger, som det ser ud til budgetseminaret. 8. August 2017 Side 1 af 16 Indhold 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Hvad er

Læs mere

Direktionens budgetnotat. Beskrivelse af budgettet og dets forudsætninger, som det ser ud til budgetseminaret. 4. august 2016 Side 1 af 14

Direktionens budgetnotat. Beskrivelse af budgettet og dets forudsætninger, som det ser ud til budgetseminaret. 4. august 2016 Side 1 af 14 Direktionens budgetnotat 2017-2020 Beskrivelse af budgettet og dets forudsætninger, som det ser ud til budgetseminaret 4. august 2016 Side 1 af 14 Indhold 1. Indledning...3 2. Resume...3 3. Hvad er indarbejdet

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Side 1 Udgangspunkt for budgetlægningen Kommunens budgetgrundlag for budget 2019 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2018-2021 korrigeret

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budgetseminar 24. august 2017

Budgetseminar 24. august 2017 Budgetseminar 24. august 2017 Program Kl. 8-8.30 Kl. 8.30-8.45 Kl. 8.45-10.00 Kl. 10.00-11.00 Kl. 11.00-12.00 Kl. 12.00-13.00 Kl. 13.00-13.45 Kl. 13.45-14.15 Kl. 14.15-14.45 Kl. 14.45-15.15 Kl. 15.15-16.15

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2017... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 3 Pris- og lønstigningsskøn... 4 Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2014

Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 11-08-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2014. Forbrugsprocenten

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-16 Dato: 08-08-2016 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2017-2020 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Administrationens. budgetnotat. Beskrivelse af budgettet og dets forudsætninger, som det ser ud til budgetseminarret.

Administrationens. budgetnotat. Beskrivelse af budgettet og dets forudsætninger, som det ser ud til budgetseminarret. budgetnotat Administrationens 2019-2022 Beskrivelse af budgettet og dets forudsætninger, som det ser ud til budgetseminarret. 7. august 2018 Side 1 af 22 Indhold 1. Indledning...3 2. Resume...3 3. Hvad

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Finansiering. (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2019-2021 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet 1. INDLEDNING Med 2. behandlingen af budgettet den 6. oktober 2015 er Thisted Kommunes Budget 2016 nu vedtaget. Budgettet tager udgangspunkt i Direktionens og senere Strategi- og Økonomiudvalgets oplæg

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 21. august 2014 Afsættet for budgetlægningen for 2015

Læs mere

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger:

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger: Økonomi og Analyse Sagsnr. 262183 Brevid. 1960155 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Opdateret samlet overblik over budget 2015-2018 22. august 2014 Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2014

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2014 Budgetkontrol pr. 1. oktober 2014 Der gennemføres 3 årlige budgetkontroller ved udgangen af henholdsvis 1., 2. og 3. kvartal. Budgetkontrollen er inddelt i følgende seks afsnit: 1. Overordnet resultat

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016 Præsentation af budgetoplægget Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den aktuelle økonomiske situation Forhandlingsoplæg De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2018-2021 1. Ny indtægtsprognose 2018-2021 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud og udligning i juli 2017. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Finansiering. (side 25-32) 25 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 25-32) 25 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 25-32) 25 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år 1. INDLEDNING Totalbudgettet består af sammenfattende hovedtal samt en række mere specifikke oplysninger om de enkelte udgifter og indtægter, bl.a. om skatter og generelle tilskud og om driftsudgifterne

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

egnskabsredegørelse 2016

egnskabsredegørelse 2016 Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets

Læs mere

Bilag A: Økonomisk politik

Bilag A: Økonomisk politik Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Budgetstrategi

Budgetstrategi Sagsnr. 00.30.10-S00-5-16 Dato 6. februar 2017 Sagsbehandler Annette Wendt Budgetstrategi 2018-2021 1. Indledning De store beslutninger omkring fastlæggelse af serviceniveau og den grundlæggende prioritering

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år 1 1. INDLEDNING Totalbudgettet består af sammenfattende hovedtal samt en række mere specifikke oplysninger om de enkelte udgifter og indtægter, bl.a. om skatter og generelle tilskud og om driftsudgifterne

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Befolkningstal i budgettet Statsgaranti statsgaranti Ændring i forhold til forgående år

Befolkningstal i budgettet Statsgaranti statsgaranti Ændring i forhold til forgående år 1. INDLEDNING De kommunale udgifter og indtægter omfatter driftsudgifter, statsrefusioner, anlægsudgifter, renter, finansforskydninger, lån og afdrag samt statslige tilskud og mellemkommunal udligning.

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Tekniske ændringer til Budgetforslag

Tekniske ændringer til Budgetforslag Postadresse: Favrskov Kommune Budgetafdeling Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tekniske ændringer til Budgetforslag 2018 21 26. september 2017 Sagsbehandler:

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2014... 3 Forudsætninger for budgetlægningen... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 4 Pris- og lønstigningsskøn... 4

Læs mere

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013 Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 Den 8. august 2014 Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 Der gennemføres 3 årlige budgetkontroller ved udgangen af henholdsvis 1., 2. og 3. kvartal. Denne budgetkontrol indeholder desuden det lovpligtige halvårsregnskab.

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere