Integration på arbejdsmarkedet 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integration på arbejdsmarkedet 2014"

Transkript

1 Integration på arbejdsmarkedet 2014 Lederne Maj 2014

2 Indledning Undersøgelsen belyser, i hvilket omfang indvandrere og efterkommere fra vestlige lande er blevet integreret på arbejdspladserne. Undersøgelsen giver svar på, hvor mange private og offentlige virksomheder som har en politik, der har til formål at sikre en mangfoldig medarbejderstab samt om virksomhederne har en personalepolitik, der tager særligt hensyn til medarbejdere med end anden etnisk baggrund end dansk. Det belyses, hvilken det har for virksomhederne at have medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk, samt hvad der efter lederes vurdering er vigtigt for at skabe en bedre integration på arbejdsmarkedet af personer med anden etnisk baggrund end dansk. Ledere på de virksomheder, der har ansat indvandrere og efterkommere fra -vestlige lande, bliver bedt om at forholde sig til årsagerne hertil. Det skal bemærkes, at det er et bevidst valg, at en del af spørgsmålene, som svarene i denne rapport er baseret på, er stillet specifikt om indvandrere og efterkommere fra -vestlige lande, mens andre er stillet i forhold til det brede begreb personer med anden etnisk baggrund end dansk. Integration på arbejdsmarkedet Lederne er blevet spurgt, om der er ansat medarbejdere eller ledere på deres virksomhed, som er indvandrere eller efterkommere fra -vestlige lande. Tabel 1. Er der ansat medarbejdere eller ledere på din virksomhed, som er indvandrere eller efterkommere fra -vestlige lande 1? N= Ja 61 Nej 35 Ved 4 Total 100 På mere end seks ud af ti virksomheder er der således medarbejdere eller ledere ansat, som er indvandrere eller efterkommere fra -vestlige lande. Det er primært på større virksomheder, der er ansat indvandrere eller efterkommere fra -vestlige lande, se tabel 2. På virksomheder med 500 ansatte eller flere er der således 86 procent, der svarer ja hertil, mens det på virksomheder med 1-9 ansatte er 25 procent. 1 Vestlige lande omfatter EU, øvrige vesteuropæiske og nordiske lande, Australien, Canada, New Zealand og USA. Ikke-vestlige lande er alle øvrige lande. 2

3 Tabel 2. Er der ansat medarbejdere eller ledere på din virksomhed, som er indvandrere eller efterkommere fra -vestlige lande? Fordelt efter virksomhedsstørrelse. 1-9 ansatte (N=152) ansatte (N=376) ansatte (N=347) ansatte (N=128) 500 eller flere ansatte (N=435) Ved (N=8) Ja Nej Ved Som det fremgår af tabel 3 er der forholdsmæssigt flere offentlige end private arbejdspladser, der har ansat medarbejdere eller ledere, som er indvandrere eller efterkommere fra -vestlige lande. Det er således tilfældet på knap to ud af tre offentlige arbejdspladser mod seks ud af ti private. Tabel 3. Er der ansat medarbejdere eller ledere på din virksomhed, som er indvandrere eller efterkommere fra -vestlige lande? Fordelt efter virksomhedsstørrelse. Sektor 2. N= Privat sektor (N=948) Offentlig sektor (N=424) Ja Nej Ved 4 4 Total Eksklusiv selvejende institutioner 3

4 Årsager til, at der er ansat indvandrere eller efterkommere De 507 ledere, der har svaret nej på spørgsmålet, om der er ansat medarbejdere eller ledere på deres virksomhed, som er indvandrere eller efterkommere fra -vestlige lande, er blevet spurgt om, hvad grunden hertil er. Tabel 4. Hvilken har følgende for, at der er ansat medarbejdere eller ledere på din virksomhed, som er indvandrere eller efterkommere fra vestlige lande? Mulighed for flere svar. N=507. Ingen/Mindre Nogen Stor/ Meget stor Ved Der har været kvalificerede ansøgere Der kommer sjældent ansøgninger fra personer med anden etnisk baggrund end dansk Sproglige barrierer gør arbejdet mindre effektivt Det er svært at vurdere ansøgernes kvalifikationer, hvis de har taget deres uddannelse i udlandet Virksomheden har før haft dårlige erfaringer med medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk Det giver problemer mellem medarbejderne, hvis der er for mange forskellige kulturer på arbejdspladsen Andet Der er opbakning i topledelsen til at ansætte medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk Der er opbakning fra de øvrige medarbejdere til at ansætte medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk Note: Prioriteret efter Stor og Meget stor. Den fulde svarskal fremgår af bilagstabel 1. Knap halvdelen peger på mangel på kvalificerede ansøgere, og at der sjældent kommer ansøgninger fra personer med anden etnisk baggrund end dansk, som årsager. Cirka hver tredje peger på, at sproglige barrierer gør arbejdet mindre effektivt. Modsat peger kun meget få på manglende opbakning fra de øvrige medarbejdere eller fra topledelsen som en årsag. 4

5 Ansættelseskriterier Alle ledere i undersøgelsen er blevet bedt om at forholde sig til, hvad de lægger vægt på ved ansættelse af nye medarbejdere, se tabel 5. Tabel 5. Hvilken har følgende for dig ved ansættelse af nye medarbejdere? Mulighed for flere svar. N= Ingen/ Mindre Nogen Stor/Meget stor Ved Ansætter selv nye medarbejdere Personlige egenskaber Relevant erhvervserfaring Pågældende tilfører afdelingen/ teamet nye kompetencer Relevant uddannelse Pågældende matcher det sociale liv i afdelingen/teamet Pågældende aldersmæssigt matcher de øvrige medarbejdere i afdelingen/teamet Andet Pågældendes etniske baggrund Prioriteret efter Stor og Meget stor. Den fulde svarskal fremgår af bilagstabel 2. Det er personlige egenskaber, relevant erhvervserfaring, tilføring af nye kompetencer og relevant uddannelse, som langt de fleste tillægger stor. Kun syv procent peger på, at en ny medarbejders etniske baggrund har stor eller meget stor. En mangfoldig medarbejderstab som en del af virksomhedens værdigrundlag eller personalepolitik Alle ledere i undersøgelsen er blevet spurgt, om deres virksomhed har en politik, der skal sikre en mangfoldig medarbejderstab. Det svarer hver tredje leder ja til, se tabel 6. 5

6 Tabel 6. Har din virksomhed en politik, der har til formål at sikre en mangfoldig medarbejderstab (etnisk baggrund, køn, alder, race, religion med mere)? N= Ja 33 Nej 54 Ved 12 Total 100 Der er noget overraskende i, at langt flere store end små virksomheder har en politik, der skal sikre en mangfoldighed. Således har 54 procent af virksomhederne med 500 ansatte eller flere en mangfoldighedspolitik mod 16 procent af virksomheder med 1-9 ansatte. Der er flere årsager til den forskel, men det hænger naturligt også sammen med, at jo større en virksomhed er, jo flere har formuleret en personalepolitik. Det er er nødvendigt i samme omfang på de helt små virksomheder, hvor man er tæt på hinanden i hverdagen. Således har 95 procent af virksomhederne med 500 ansatte eller flere en nedskrevet personalepolitik, hvorimod det kun gælder 47 procent af virksomhederne med mellem 1-9 ansatte. Blandt de 483 ledere, der er ansat på virksomheder med en mangfoldighedspolitik, har knap hver fjerde særligt fokus på, at der skal ansættes flere medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk i forhold til nu, og 11 procent har sat et mål for, hvor stor en andel af medarbejderne, der skal have en anden etnisk baggrund end dansk, se tabel 7 og 8. Tabel 7. Er der, som en del af virksomhedens mangfoldighedspolitik, særligt fokus på, at der skal ansættes flere medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk i forhold til nu? N=483. Ja 24 Nej 60 Ved 17 Total 100 Tabel 8. Har virksomheden sat et mål for, hvor stor en andel/procentdel af medarbejderne, der skal have en anden etnisk baggrund end dansk? N=483. Ja 11 Nej 76 Ved 13 Total 100 6

7 Blandt alle de adspurgte ledere svarer 12 procent, at deres virksomhed har en personalepolitik, der tager særligt hensyn til medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk, se tabel 10. Tabel 9. Har virksomheden en personalepolitik, der tager særligt hensyn til medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk? N= Ja 12 Nej 74 Ved 14 Total 100 Blandt virksomheder med en personalepolitik, der tager særligt hensyn til medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk, peger knap to ud af tre på, at politn indeholder regler, der forbyder at omtale indvandrere og andre grupper nedladende. Lidt over halvdelen peger på, at politn indeholder vejledere og tovholdere, der kan spørges til råds og hjælpe til i begyndelsen af ansættelsen. Mellem 40 og 50 procent svarer, at politn betyder, at arbejdstider, fridage og arbejdsbeklædning tilpasses medarbejdere med anderledes sk og traditioner. Fire ud af ti uddanner ledelsen i at arbejde med personale med anden etnisk eller kulturel baggrund, se tabel 10. Tabel 10. Indgår følgende i den særlige personalepolitik for medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk? Mulighed for flere svar. N=167. Ja Nej Ved Regler på arbejdspladsen, der forbyder at omtale indvandrere og andre grupper nedladende Vejledere og tovholdere, der kan spørges til råds og hjælpe til i begyndelsen af ansættelsen Tilpasning af arbejdstider, fridage med videre, så de kan passe med andre sk og religioner Tilpasning af regler for arbejdsbeklædning, så de udelukker medarbejdere med anderledes sk og traditioner Uddannelse af ledelsen i at arbejde med personale med anden etnisk eller kulturel baggrund Mulighed for kombinerede forløb, hvor der gives sprogundervisning på arbejdspladsen i en del af arbejdstiden Uddannelse af tillidsfolk i at arbejde med personale med anden etnisk eller kulturel baggrund Udarbejdelse af etisk eller socialt regnskab Andet Note: Prioriteret efter flest ja-svar. 7

8 Fordele/ulemper ved at have medarbejdere med anden etnisk baggrund Lederne blevet bedt om at forholde sig til en række udsagn om at have medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk. For at afdække den generelle vurdering er spørgsmålene stillet til alle ledere, det vil sige både ledere fra virksomheder, hvor der er og til ledere fra virksomheder, hvor der er, ansat medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk. Tabel 11. Hvor uenig eller enig er du i følgende udsagn om det at have medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk? 3 N=1.446 Helt/ Delvis uenig Hverken uenig eller enig Delvist enig/ Helt enig Ved Det kan give kommunikationsproblemer Det øger innovation og nye idéer at have medarbejdere fra forskellige kulturer på arbejdspladsen Det gør virksomheden attraktiv for flere ansøgere Det kan øge konflikter/misforståelser mellem medarbejdere på grund af forskelle i sprog Det kan øge konflikter/misforståelser mellem medarbejdere på grund af forskelle i kultur og religion Det gør ledelsesopgaven sværere, fordi medarbejdere med anden etnisk baggrund har andre forventninger til lederen Forskelle i humor er anledning til konflikter og misforståelse Det forbedrer virksomhedens image Det giver en bedre atmosfære, når der er medarbejdere fra forskellige kulturer på arbejdspladsen Det gør ledelsesopgaven sværere, fordi der oftere opstår konflikter/misforståelser mellem medarbejderne på grund af forskelle i sprog og kultur De holder sig generelt mere for sig selv og deltager mindre i det sociale liv på arbejdspladsen Det kræver ofte specielle hensyn til for eksempel påklædning og lignende De har typisk behov for længere oplæringstid De er så selvstændige og har derfor større behov for klare instrukser Det kræver ofte nye arbejdsgange, fordi de er vant til en anden form for ledelse Note: Prioriteret efter Delvist enig/helt enig. Den fulde svarskal fremgår af bilagstabel 3. 3 Det skal bemærkes, at der herved spørges bredt og kun til indvandrere og efterkommere med -vestlig baggrund. 8

9 Omkring halvdelen peger på, at det øger innovation og nye idéer at have medarbejdere fra forskellige kulturer på arbejdspladsen. Samtidig peger halvdelen nok overraskende på, at det kan give kommunikationsproblemer. En mangfoldig medarbejderstab forbedrer image, øger innovation og gør virksomheden mere attraktiv i kampen om de bedste medarbejdere Der er helt naturligt forskel på ledernes svar afhængig af om der er ansat medarbejdere eller ledere på virksomheden, som er indvandrere eller efterkommere fra -vestlige lande på flere områder, se tabel 12. Det skal igen bemærkes, at der er en direkte sammenhæng mellem, om medarbejderne har en anden etnisk baggrund end dansk, og om der er ansat ledere eller medarbejdere, som er indvandrere eller efterkommere fra -vestlige lande på virksomheden. Der er dog en klar tendens til, at der er en sammenhæng i vurderingen, når det gælder en mangfoldig medarbejderstab i forhold til, om virksomheden har ansat medarbejdere eller ledere fra -vestlige lande eller har. Ledere fra virksomheder, hvor der er ansat ledere/medarbejdere, som er indvandrere eller efterkommere fra -vestlige lande, peger i markant højere grad end ledere fra virksomheder, hvor der er ansat ledere/medarbejdere, på følgende fordele ved at have en mangfoldig medarbejderstab: Det forbedrer virksomhedens image Det øger innovation og nye idéer at have medarbejdere fra forskellige kulturer på arbejdspladsen Det gør virksomheden attraktiv for flere ansøgere Det giver en bedre atmosfære, når der er medarbejdere fra forskellige kulturer på arbejdspladsen Helt naturligt er der generelt en langt større andel, der svarer Ved på spørgsmålene blandt de ledere på virksomheder, der har ledere/medarbejdere, som er indvandrere eller efterkommere fra -vestlige lande. Det forklarer en stor del af forskellen i svarene. Det kan dog konstateres, at ledere fra virksomheder, der har ansat ledere/medarbejdere fra -vestlige lande vurderer, at en mangfoldig medarbejderstab er en fordel for virksomheden på en række områder. Samtidig peger lidt flere ledere fra virksomheder, der har ansat ledere/ medarbejdere fra -vestlige lande end ledere fra virksomheder, som har, på følgende: Det kan give kommunikationsproblemer Det gør ledelsesopgaven sværere, fordi medarbejdere med anden etnisk baggrund har andre forventninger til lederen Forskelle i humor er anledning til konflikter og misforståelse 9

10 Tabel 12. Uenig/enig i udsagn om det at have medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk sammenholdt med, om der er ansat medarbejdere eller ledere på virksomheden, som er indvandrere eller efterkommere fra -vestlige lande. N= Hvor uenig eller enig er du i følgende udsagn om det at have medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk? Det kan give kommunikationsproblemer Er der ansat medarbejdere eller ledere på din virksomhed, som er indvandrere eller efterkommere fra vestlige lande? Ja Nej Ved % % % Helt og delvis uenig tilsammen Hverken uenig eller enig Delvist og helt enig tilsammen Ved Det forbedrer virksomhedens image Helt og delvis uenig tilsammen Hverken uenig eller enig Delvist og helt enig tilsammen Ved Det øger innovation og nye ideer at have medarbejdere fra forskellige kulturer på arbejdspladsen Helt og delvis uenig tilsammen Hverken uenig eller enig Delvist og helt enig tilsammen Ved Det kan øge konflikter/misforståelser mellem medarbejdere på grund af forskelle i sprog Helt og delvis uenig tilsammen Hverken uenig eller enig Delvist og helt enig tilsammen Ved Det gør virksomheden attraktiv for flere ansøgere Helt og delvis uenig tilsammen Hverken uenig eller enig Delvist og helt enig tilsammen Ved

11 Er der ansat medarbejdere eller ledere på din virksomhed, som er indvandrere eller efterkommere fra vestlige lande? Ja Nej Ved Hvor uenig eller enig er du i følgende udsagn om det at have % % % medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk? Det kan øge konflikter/misforståelser mellem medarbejdere på grund af forskelle i kultur og religion Helt og delvis uenig tilsammen Hverken uenig eller enig Delvist og helt enig tilsammen Ved Forskelle i humor er anledning til konflikter og misforståelse Helt og delvis uenig tilsammen Hverken uenig eller enig Delvist og helt enig tilsammen Ved Det gør ledelsesopgaven sværere, fordi medarbejdere med anden etnisk baggrund har andre forventninger til lederen Helt og delvis uenig tilsammen Hverken uenig eller enig Delvist og helt enig tilsammen Ved De holder sig generelt mere for sig selv og deltager mindre i det sociale liv på arbejdspladsen Helt og delvis uenig tilsammen Hverken uenig eller enig Delvist og helt enig tilsammen Ved De er så selvstændige og har derfor større behov for klare instrukser Helt og delvis uenig tilsammen Hverken uenig eller enig Delvist og helt enig tilsammen Ved De har typisk behov for længere oplæringstid Helt og delvis uenig tilsammen Hverken uenig eller enig Delvist og helt enig tilsammen Ved

12 Er der ansat medarbejdere eller ledere på din virksomhed, som er indvandrere eller efterkommere fra vestlige lande? Ja Nej Ved Hvor uenig eller enig er du i følgende udsagn om det at have % % % medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk? Det giver en bedre atmosfære, når der er medarbejdere fra forskellige kulturer på arbejdspladsen Helt og delvis uenig tilsammen Hverken uenig eller enig Delvist og helt enig tilsammen Ved Det gør ledelsesopgaven sværere, fordi der oftere opstår konflikter/misforståelser mellem medarbejderne på grund af forskelle i sprog og kultur Helt og delvis uenig tilsammen Hverken uenig eller enig Delvist og helt enig tilsammen Ved Det kræver ofte specielle hensyn til for eksempel påklædning og lignende Helt og delvis uenig tilsammen Hverken uenig eller enig Delvist og helt enig tilsammen Ved Det kræver ofte nye arbejdsgange, fordi de er vant til en anden form for ledelse Helt og delvis uenig tilsammen Hverken uenig eller enig Delvist og helt enig tilsammen Ved Positiv særbehandling eller diskrimination Ledere på virksomheder, der har ansat ledere/medarbejdere fra -vestlige lande, er blevet spurgt, om de har oplevet positiv særbehandling eller diskrimination af den gruppe medarbejdere. Som det fremgår af tabel 13, svarer 64 procent og dermed langt hovedparten af lederne, at de aldrig har oplevet diskrimination af den gruppe medarbejdere, og lidt 12

13 færre, men alligevel 56 procent, at de aldrig har oplevet positiv særbehandling af den gruppe medarbejdere. Meget få har oplevet, at der i flere tilfælde eller ofte er blevet diskrimineret. Lederne i undersøgelsen er blevet spurgt, hvem der i givet fald har diskrimineret. Tabel 13. Har du oplevet, at nogen af virksomhedens medarbejdere, der er indvandrere eller efterkommere fra -vestlige lande, har oplevet følgende? N=881. Nej, aldrig Ja, i et enkelt tilfælde Ja, i nogle tilfælde Ja, i flere tilfælde Ja, ofte Ved Total Fået positiv forskelsbehandling Blevet diskrimineret Samarbejde med kommuner/jobcentre om integration Blandt de ledere der har ansat medarbejdere eller ledere, som er indvandrere eller efterkommere fra -vestlige lande, svarer mere end seks ud af ti nej til, at de har et samarbejde med kommunen/jobcenter om integration af personer med anden etnisk baggrund end dansk. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at samarbejde om integration af personer med anden etnisk baggrund end dansk naturligvis er en bredere gruppe end indvandrere og efterkommere fra -vestlige lande. Det kan dog alligevel tages som udtryk for, at langt hovedparten af de virksomheder, der har ansat medarbejdere/ledere fra -vestlige lande, har behov for et samarbejde med kommune/jobcenter for at få integration på arbejdspladsen af personer med anden etnisk baggrund til at fungere. Tabel 14. Har din virksomhed et samarbejde med kommunen/jobcenter om integration af personer med anden etnisk baggrund end dansk? N=881. Ja 15 Nej 62 Ved 23 Totalsum 100 Blandt de 136 ledere, som svarer ja, mener knap halvdelen, at samarbejdet er godt/meget godt, mens kun 15 procent mener, at det er dårligt/meget dårligt, se tabel

14 Tabel 15. Hvordan vurderer du samarbejdet med kommunen/jobcentret om integration af personer med anden etnisk baggrund end dansk? N=136. Meget dårligt 5 Dårligt 10 Hverken godt eller dårligt 29 Godt 32 Meget godt 15 Ved 9 Total 100 Styrket sprogundervisning vil give bedre integration på arbejdsmarkedet Knap seks ud af ti ledere mener, at en styrkelse af sprogundervisningen vil give bedre integration på arbejdsmarkedet. Herudover mener næsten halvdelen, at opkvalificering af de personer med anden etnisk baggrund, der har et lavt uddannelsesniveau, vil sikre bedre integration. Kun fire procent mener, at kvoteordninger på virksomhederne, hvor virksomhederne skal ansætte en vis andel af indvandrere og efterkommere fra -vestlige lande, vil føre til styrket integration. Ser man på de økonomiske incitamenter, mener kun hver tiende leder, at bedre tilskudsordninger til ansættelse af personer med anden etnisk baggrund er vejen frem. Cirka den samme andel peger på lavere mindsteløn. Hver fjerde leder mener dog, at lavere overførselsindkomster vil føre til bedre integration på arbejdsmarkedet. Lederes vurdering af, hvad der kan sikre bedre integration på arbejdsmarkedet, er signifikant forskellige afhængig af, om der er ansat ledere eller medarbejdere på virksomheden fra -vestlige lande, se bilagstabel 5. 14

15 Tabel 16. I hvilken grad er følgende vigtigt for at sikre en bedre integration på det danske arbejdsmarked af personer med anden etnisk baggrund end dansk? N= Slet / I mindre grad I nogen grad I høj/ I meget høj grad Ved Total Styrkelse af sprogundervisningen Opkvalificering af de personer med anden etnisk baggrund, der har dårlig eller ingen uddannelse Holdningsændringer hos etniske minoriteter Synliggørelse af succeshistorier om personer med anden etnisk baggrund Mere klarhed over værdien af udenlandske uddannelser Holdningsændringer hos danskere Bedre omtale af etniske minoriteter i medier/offentligheden Enklere kontakt mellem offentlige myndigheder og virksomheder Lavere overførselsindkomster Bedre tilskudsordninger til ansættelse af personer med anden etnisk baggrund Personalepolitik på arbejdspladserne, hvor der tages hensyn til medarbejdere med anden etnisk baggrund Lavere mindsteløn Andet Kvoteordninger på virksomhederne, hvor virksomhederne skal ansætte en vis andel af indvandrere og efterkommere fra -vestlige lande Note: Prioriteret efter I høj/i meget høj grad. Den fulde svarskala fremgår af bilagstabel 4. Forskelle og ligheder mellem medarbejdere fra -vestlige lande og etniske danske medarbejdere Man skal være forsigtig med at konkludere generelt ud fra forskellige stereotyper om forskelle og ligheder mellem medarbejdere fra forskellige kulturer og med forskellige etniske baggrunde. 15

16 Lederne i denne undersøgelse er dog blevet bedt om at forholde sig til fire mere generelle vurderinger om forskelle og ligheder mellem medarbejdere fra -vestlige lande og etniske danske medarbejdere. Over halvdelen af lederne svarer, at der generelt ingen forskel er mellem medarbejdere fra vestlige lande og etnisk danske medarbejdere, når det gælder egenskaberne loyale pligtopfyldende, initiativrige, flittige, servicemindede. Selv om hovedparten af lederne vurderer, at der generelt er forskel, er der dog flere ledere, der vurderer, at medarbejdere fra -vestlige lande generelt er mere pligtopfyldende, loyale og servicemindede end medarbejdere med etnisk dansk baggrund. Modsat mener flere ledere, at medarbejdere med etnisk dansk baggrund generelt er mere initiativrige end medarbejdere fra -vestlige lande. Tabel 17. Hvordan vurderer du medarbejdere, der er indvandrere eller efterkommere fra -vestlige lande sammenlignet med medarbejdere med etnisk dansk baggrund? N= De er generelt loyale og pligtopfyldende De er generelt initiativrige De er generelt flittige De er generelt servicemindede Mere end medarbejdere med etnisk dansk baggrund Ingen forskel i forhold til medarbejdere med etnisk dansk baggrund Mindre end medarbejdere med etnisk dansk baggrund Ved Forskel i vurderingen afhængig af, om der er ansat medarbejdere fra vestlige lande på virksomheden Der er forskel i ledernes vurdering på de fire spørgsmål afhængig af, om lederne er ansat på virksomheder, hvor der ansat medarbejdere fra -vestlige lande eller ej. Markant flere ledere svarer, at der er nogen forskel på medarbejdere fra vestlige lande i forhold til danske medarbejdere, hvis der er ansat medarbejdere/ledere fra -vestlige lande på virksomheden, se tabel 18. Også her skyldes forskellen meget naturligt, at andelen af ledere fra virksomheder, hvor der er ansat medarbejdere fra -vestlige lande, som svarer Ved Ikke, er meget højere end blandt ledere, hvor der er ansat medarbejdere fra -vestlige lande. 16

17 Tabel 18. Vurdering af medarbejdere fra -vestlige lande sammenlignet med medarbejdere med etnisk dansk baggrund sammenholdt med, om lederen er ansat på en virksomhed med medarbejdere fra -vestlige lande? N= Er der ansat medarbejdere eller ledere på din virksomhed, som er indvandrere eller efterkommere fra -vestlige lande? Ja Nej Ved Hvordan vurderer du medarbejdere, der er % % % indvandrere eller efterkommere fra -vestlige lande sammenlignet med medarbejdere med etnisk dansk baggrund? De er generelt loyale og pligtopfyldende Mere end medarbejdere med etnisk dansk baggrund Ingen forskel i forhold til medarbejdere med etnisk dansk baggrund Mindre end medarbejdere med etnisk dansk baggrund Ved De er generelt initiativrige Mere end medarbejdere med etnisk dansk baggrund Ingen forskel i forhold til medarbejdere med etnisk dansk baggrund Mindre end medarbejdere med etnisk dansk baggrund Ved De er generelt flittige Mere end medarbejdere med etnisk dansk baggrund Ingen forskel i forhold til medarbejdere med etnisk dansk baggrund Mindre end medarbejdere med etnisk dansk baggrund Ved De er generelt servicemindede Mere end medarbejdere med etnisk dansk baggrund Ingen forskel i forhold til medarbejdere med etnisk dansk baggrund Mindre end medarbejdere med etnisk dansk baggrund Ved

18 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med analyseinstituttet YouGov i perioden 24. januar til 10. februar Der er gennemført CAWI-interview med danske ledere. Nedenstående er en gennemgang af udvalgte baggrundsvariabler. Tabel A Køn Antal Kvinder Mænd Total Tabel B Alder Antal og derover Total Tabel C Uddannelsesniveau Antal Grund- eller folkeskole, Almengymnasial eeller Erhvervsgymnasial uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Kort videregående uddannelse under tre år Mellemlang videregående uddannelse tre til fire år Lang videregående uddannelse fem år eller mere Forskeruddannelse (f.eks. PHD) 1 21 Ønsker at oplyse 0 7 Total Tabel D Ledelsesniveau Antal Administrerende direktør/øvrig direktion 5 67 Leder med ledelsesansvar for ledere og eventuelt også andre medarbejdere Leder med ledelsesansvar for medarbejdere, men for andre ledere Total

19 Tabel E Sektor Antal Privat Offentlig Selvejende institution 5 74 Total Tabel F Virksomhedsstørrelse Antal 1-9 ansatte ansatte ansatte ansatte eller flere ansatte Ved 1 8 Total I tabeller med procentangivelser kan det ske, at summen angives til 100 procent, mens en simpel sammentælling af tallene giver et til to point højere eller lavere. Tilsvarende kan en sammenlægning af for eksempel I høj grad og I meget høj grad vise en procent, der er ét procentpoint højere/lavere end opgjort hver for sig. Hvis for eksempel 10,3 procent har svaret I høj grad, og 5,3 procent har svaret I meget høj grad, vil det ved en sammenlægning betyde, at 16 procent tilsammen har svaret I høj grad og I meget høj grad. I begge tilfælde er der tale om almindelige afrundingsprincipper. Yderligere oplysninger om undersøgelsen kan fås ved henvendelse til analysechef Kim Møller Laursen, telefon

20 Bilagstabeller Bilagstabel 1. Hvilken har følgende for, at der er ansat medarbejdere eller ledere på din virksomhed, som er indvandrere eller efterkommere fra -vestlige lande? N=507. Mulighed for flere svar. Ingen Mindre Nogen Stor Meget stor Ved Der har været kvalificerede ansøgere Der kommer sjældent ansøgninger fra personer med anden etnisk baggrund end dansk Sproglige barrierer gør arbejdet mindre effektivt Det er svært at vurdere ansøgernes kvalifikationer, hvis de har taget deres uddannelse i udlandet Andet Det giver problemer mellem medarbejderne, hvis der er for mange forskellige kulturer på arbejdspladsen Virksomheden har før haft dårlige erfaringer med medarbejdere med anden etnisk baggrund dansk Der er opbakning fra de øvrige medarbejdere til at ansætte medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk Der er opbakning i topledelsen til at ansætte medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk

21 Bilagstabel 2. Hvilken har følgende for dig ved ansættelse af nye medarbejdere? N= Ingen betyd ning Mindre Nogen Stor Meget stor Ved Jeg ansætter selv nye medarbejdere Personlige egenskaber Relevant erhvervserfaring Relevant uddannelse At pågældende tilfører afdelingen/ teamet nye kompetencer At pågældende matcher det sociale liv i afdelingen/ teamet At pågældende aldersmæssigt matcher de øvrige medarbejdere i afdelingen/ teamet Andet Pågældendes etniske baggrund

22 Bilagstabel 3. Hvor uenig eller enig er du i følgende udsagn om det at have medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk? N= Helt uenig Delvis uenig Hverken uenig eller enig Delvist enig Helt enig Ved Det øger innovation og nye idéer at have medarbejdere fra forskellige kulturer på arbejdspladsen Det kan give kommunikationsproblemer Det gør virksomheden attraktiv for flere ansøgere Det forbedrer virksomhedens image Det giver et bedre atmosfære, når der er medarbejdere fra forskellige kulturer på arbejdspladsen Det kan øge konflikter/misforståelser mellem medarbejdere på grund af forskelle i sprog Forskelle i humor er anledning til konflikter og misforståelse Det kan øge konflikter /misforståelser mellem medarbejdere på grund af forskelle i kultur og religion Det gør ledelsesopgaven sværere, fordi medarbejdere med anden etnisk baggrund har andre forventninger til lederen Det gør ledelsesopgaven sværere, fordi der oftere opstår konflikter/misforståelser mellem medarbejderne på grund af forskelle i sprog og kultur De holder sig generelt mere for sig selv og deltager mindre i det sociale liv på arbejdspladsen Det kræver ofte specielle hensyn til for eksempel påklædning og lignende De har typisk behov for længere oplæringstid Det kræver ofte nye arbejdsgange, fordi de er vant til en anden form for ledelse De er så selvstændige og har derfor større behov for klare instrukser

23 Bilagstabel 4. I hvilken grad er følgende vigtigt for at sikre en bedre integration på det danske arbejdsmarked af personer med anden etnisk baggrund end dansk. N=1.446 Slet I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Styrkelse af sprogundervisningen Holdningsændringer hos etniske minoriteter Opkvalificering af de personer med anden etnisk baggrund, der har dårlig eller ingen uddannelse Synliggørelse af succeshistorier om personer med anden etnisk baggrund Mere klarhed over værdien af udenlandske uddannelser Enklere kontakt mellem offentlige myndigheder og virksomheder Holdningsændringer hos danskere Bedre omtale af etniske minoriteter i medier/offentligheden Lavere overførselsindkomster Andet Personalepolitik på arbejdspladserne, hvor der tages hensyn til medarbejdere med anden etnisk baggrund Bedre tilskudsordninger til ansættelse af personer med anden etnisk baggrund Lavere mindsteløn Kvoteordninger på virksomhederne, hvor virksomhederne skal ansætte en vis andel af indvandrere og efterkommere fra -vestlige lande Ved 23

24 Bilagstabel 5. Hvad er vigtigt for at sikre en bedre integration på det danske arbejdsmarked af personer med anden etnisk baggrund end dansk sammenholdt med om der er ansat medarbejdere eller ledere på virksomheden, som er indvandrere eller efterkommere fra -vestlige lande? N=1.446 I hvilken grad er følgende vigtigt for at sikre en bedre integration på det danske arbejdsmarked af personer med anden etnisk baggrund end dansk. Er der ansat medarbejdere eller ledere på din virksomhed, som er indvandrere eller efterkommere fra -vestlige lande? Ja Nej Ved % % % Styrkelse af sprogundervisningen Slet I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Ved Holdningsændringer hos etniske minoriteter Slet I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Ved Opkvalificering af de personer med anden etnisk baggrund, der har dårlig eller ingen uddannelse Slet I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Ved Mere klarhed over værdien af udenlandske uddannelser Slet I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Ved

25 Synliggørelse af succeshistorier om personer med anden etnisk baggrund Slet I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Ved Holdningsændringer hos danskere Slet I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Ved Bedre omtale af etniske minoriteter i medier/offentligheden Slet I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Ved Enklere kontakt mellem offentlige myndigheder og virksomheder Slet I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Ved Bedre tilskudsordninger til ansættelse af personer med anden etnisk baggrund Slet I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Ved

26 Personalepolitik på arbejdspladserne, hvor der tages hensyn til medarbejdere med anden etnisk baggrund Slet I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Ved Lavere mindsteløn Slet I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Ved Kvoteordninger på virksomhederne, hvor virksomhederne skal ansætte en vis andel af indvandrere og efterkommere fra -vestlige lande. Slet I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Ved Lavere overførselsindkomster Slet I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Ved Andet Slet I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Ved

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Lederne November 2015 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter på 50 år og derover, der har planlagt eller overvejet, hvornår

Læs mere

Lederes opfattelse af diversitet

Lederes opfattelse af diversitet Lederes opfattelse af diversitet Lederne Juni 2 Indledning Undersøgelsen belyser hvordan ledere opfatter diversitet respondenternes vurdering af, om ledergrupper i Danmark generelt er tilstrækkeligt bredt

Læs mere

Distanceledelse Lederne September 2015

Distanceledelse  Lederne September 2015 Distanceledelse Lederne September 15 ndledning Undersøgelsen belyser: Hvor mange ledere der har distanceledelsesansvar Overordnet karakteristik af ledere med distanceledelsesansvar De ledelsesmæssige udfordringer

Læs mere

Work-life balance Lederne Februar 2015

Work-life balance   Lederne Februar 2015 Work-life balance Lederne Februar 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv om de overvejer at skifte job for at få en bedre balance

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

Hindringer for god ledelse

Hindringer for god ledelse Hindringer for god ledelse Lederne Februar 16 Indledning Undersøgelsen belyser hvilke forhold der ifølge respondenterne begrænser deres muligheder for at udøve god ledelse forskelle i vurderingen blandt

Læs mere

Samarbejdet i ledergruppen

Samarbejdet i ledergruppen Samarbejdet i ledergruppen Lederne Januar 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvad der kendetegner ledergruppen og samarbejdet i ledergruppen Hyppigheden af uenighed i ledergruppen og årsagerne til uenighed

Læs mere

Lederes arbejdstid Undersøgelse om lederes arbejdstid fordelt på Administration og organisering, Mål- og resultatstyring, Personaleudvikling og

Lederes arbejdstid Undersøgelse om lederes arbejdstid fordelt på Administration og organisering, Mål- og resultatstyring, Personaleudvikling og Lederes Undersøgelse om lederes fordelt på Administration og organisering, Mål- og resultatstyring, Personaleudvikling og Forretningsudvikling Lederne Februar 16 Indledning Undersøgelsen belyser hvordan

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015 Lederens ferie 15 Lederne August 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016 Lederens ferie 16 Lederne August 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

Ledelsesudfordringer de tre kommende år

Ledelsesudfordringer de tre kommende år Ledelsesudfordringer de tre kommende år Lederne Januar 2016 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke ledelsesopgaver der ifølge ledere vil få betydning for deres lederjob de næste tre år. For ledere i

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015 Lederne Juni 2015 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane

Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane Lederne Maj 16 Indledning Undersøgelsen sætter fokus på den aktuelle status for det psykiske arbejdsmiljø og konfliktniveauet på arbejdspladserne.

Læs mere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Lederne December 2013 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke lederroller der er de vigtigste for en topchef, hvad der er forudsætningerne

Læs mere

Tilfredshed, engagement og passion

Tilfredshed, engagement og passion Tilfredshed, engagement og passion Lederne December 214 Indledning Undersøgelsen belyser om respondenterne er tilfredse med deres nuværende job om jobbet giver mening, og hvor engagererede de er i jobbet

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Lederne Oktober 2013 Indledning Undersøgelsen belyser privatansatte lederes trivsel, i hvilket omfang de føler sig stressede, årsagerne hertil, samt

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Flygtninge på arbejdsmarkedet

Flygtninge på arbejdsmarkedet Flygtninge på arbejdsmarkedet Lederne Marts 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Lederes initiativer til beskæftigelse af flygtninge Hvor mange ledere der personligt vil være villige til at

Læs mere

STRESS Lederne April 2015

STRESS Lederne April 2015 STRESS Lederne April 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet med baggrund i WHO-5 trivselsindekset, hvor mange respondenter der kan være i stor risiko for depression eller stressbelastning, kan

Læs mere

Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet

Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Lederne November 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange ledere der er ansat på virksomheder, som har planer eller overvejelser om at ansætte

Læs mere

Jobskifte. Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014

Jobskifte. Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014 Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014 Lederne Juli 2014 Indledning Undersøgelsen belyser, hvor mange ledere der har konkrete planer eller overvejelser om at skifte job samt deres motiver

Læs mere

Jobmobilitet Lederne Maj 2015

Jobmobilitet Lederne Maj 2015 Jobmobilitet Lederne Maj 15 Indledning Undersøgelsen belyser jobmobiliteten blandt nuværende ledere og særligt betroede medarbejdere om respondenterne ville tage et job som almindelig medarbejder, hvis

Læs mere

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Undersøgelse om lederes og medarbejderes vurdering af, hvem der har ansvaret for samarbejdskultur, medarbejdernes efteruddannelse, arbejdsopgavernes løsning

Læs mere

Lederjobbet Lederne April 2016

Lederjobbet Lederne April 2016 Lederjobbet Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet lederens indflydelse på arbejdsvilkår og arbejdsopgaver, hvordan dagligdagen i lederjobbet ser ud samt rammerne og beføjelserne

Læs mere

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvilke kompetencer privatansatte topledere, mellemledere og linjeledere mener, er de vigtigste i deres

Læs mere

Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013

Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013 Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013 Lederne Juni 2013 1 Introduktion Undersøgelsen belyser længden af lederes sommerferie, og i hvilket omfang ledere får holdt den ferie, de er berettiget

Læs mere

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

Lederudvikling Lederne April 2015

Lederudvikling Lederne April 2015 Lederudvikling Lederne April 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Om respondenterne har gennemført en lederuddannelse, og hvilken lederuddannelse, de har gennemført Hvilke lederudviklingsaktiviteter

Læs mere

Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 2015

Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 2015 Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 15 Lederne Marts 16 Indledning Undersøgelsen belyser: hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Sundhedsledelse 2011

Sundhedsledelse 2011 Sundhedsledelse 2011 Ledelsens og lederes holdninger og udfordringer November 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 2 Resume... 2 Om undersøgelsen... 2 Hvilke sundhedsordninger

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 April 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Konjunkturvurdering... 1 2. Arbejdsfordelinger og ansættelsesstop... 3 3. Rekrutteringssituationen...

Læs mere

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Lederne og det Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Ledernes Hovedorganisation, december 2005 INDLEDNING Gennem de seneste 10-15 år har begrebet skiftet. I dag lægges der langt mere vægt

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

CPR-opgørelse af medarbejderstabens oprindelse

CPR-opgørelse af medarbejderstabens oprindelse CPR-opgørelse af medarbejderstabens oprindelse Vejledning til arbejdsgivere om mulighederne for at anvende CPR oplysninger til en opgørelse over medarbejderes oprindelse. Hvorfor en vejledning om CPR-opgørelse

Læs mere

Lederes holdning til og brug af sociale medier.

Lederes holdning til og brug af sociale medier. SOCIALE MEDIER Facebook, twitter og LinkedIn Lederes holdning til og brug af sociale medier. Juni 2010 Resumé... 1 Lederne aktive på sociale medier... 2 Begrænset aktivitet i arbejdstiden... 3 Sociale

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Juni Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Juni Djøf Ref. MSL/- 22.08.2017 Advokateksamen Juni 2017 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner, der

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig 5. SAMARBEJDE, INDFLYDELSE OG ORGANISERING I dette afsnit beskrives, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet mellem sikkerhedsrepræsentanten på den ene side og arbejdsleder, tillidsrepræsentant og

Læs mere

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Side 1 af 6 22.06.15 22:31 Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Kontakt Journalist RASMUS GIESE JAKOBSEN: RAGJ@kl.dk Andelen af kommunalt ansatte med ikkevestlig baggrund er steget

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

etniske minoriteter i Danmark

etniske minoriteter i Danmark Selvmordsadfærd blandt etniske minoriteter i Danmark (pilotprojekt) oje t) Baggrund Marlene Harpsøe CFS Faktahæfte nr. 22 Unni Bille-Brahes Brahes undersøgelse Velfærdsministerens svar Pilotprojekt til

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Region Midtjylland Mangfoldighedspolitikken for Region Midtjylland er udformet på baggrund af input fra regionsrådet og ledelses- og MEDsystemet. Politikken er behandlet i Regions-MEDudvalget

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Jobskifte. Undersøgelse af lederes overvejelser om jobskifte anno 2013

Jobskifte. Undersøgelse af lederes overvejelser om jobskifte anno 2013 Jobskifte Undersøgelse af lederes overvejelser om jobskifte anno 2013 Lederne August 2013 JOBSKIFTE 2013 Introduktion Undersøgelsen belyser, hvor mange ledere, der har konkrete planer eller overvejelser

Læs mere

Møder og mødekultur Lederne Oktober 2015

Møder og mødekultur Lederne Oktober 2015 Møder og mødekultur Lederne Oktober 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange møder og hvor meget tid respondenterne bruger på møder Mødekulturen på interne møder Respondenternes udbytte

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Marts Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Marts Djøf Ref. MSL/- 15.05.2017 Advokateksamen Marts 2017 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner, der

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Den målsættende, problemløsende og kommunikerende topchef

Den målsættende, problemløsende og kommunikerende topchef Den målsættende, problemløsende og kommunikerende topchef Mercuri Urval Lederne September 14 Indledning Undersøgelsen sætter fokus på, hvilke egenskaber den gode topleder skal besidde, når det gælder:

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 10. december 2015 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,5 pct. af den danske befolkning.

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge bosniske krigsflygtninge og efterkommere af bosniske krigsflygtninge er i højere grad end deres jævnaldrende i gang med en uddannelse. Både mændene

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked

Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked Det er i særlig grad drengene, der sakker bagud, når det handler om at få en uddannelse ud over folkeskolens afgangsprøve. Ifølge regeringens målsætning

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Ledernes vurderinger vedrørende klima og miljø 2009

Ledernes vurderinger vedrørende klima og miljø 2009 Ledernes vurderinger vedrørende klima og miljø 2009 December 2009 Resume...2 Indledning...3 1. Hvilke udfordringer får størst betydning for virksomhederne i de kommende år?...3 2. Hvordan inddrager virksomhederne

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold 2006 Orientering Statistisk Kontor 8. maj 2006 Kvindelige s beskæftigelse og uddannelsesforhold 73 pct. af de enlige kvindelige fra ikke-e lande i alderen 18-35 år er enten i beskæftigelse eller under

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse 1 Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse Det går fremad med integrationen af efterkommere af ikke-vestlige indvandrere i Danmark. Det er især de unge efterkommere, der er i gang med en

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Oktober Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Oktober Djøf Ref. MSL/- 29.11.2016 Advokateksamen Oktober 2016 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner,

Læs mere

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 CIOViewpoint 2010 KRISENS SPOR Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 Den verserende krises nøjagtige omfang og betydning for danske virksomheder kendes formentlig først, når krisen engang er veloverstået.

Læs mere

Byrådet anmodede den 27. oktober 2011 om, at der på baggrund af ligestillingsredegørelsen udarbejdes en ligestillingspolitik.

Byrådet anmodede den 27. oktober 2011 om, at der på baggrund af ligestillingsredegørelsen udarbejdes en ligestillingspolitik. Mangfoldighedspolitik Byrådssekretariatet Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 81.00.15-P20-1-11 Ref.: Jesper Poder Olsen Direkte tlf.

Læs mere

Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014

Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014 Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014 Udviklingsafdelingen Sagsnr. 81.00.15-G00-1-14 Jammerbugt Kommunes måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund Baggrund Det blev i trepartsaftalen

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK Resultaterne i dette faktaark stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse 2016 og omhandler primært resultaterne om praktik i forbindelse med studiet. Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft 16. december 2010 Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft. Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft ansat, og den udenlandske arbejdskraft udgør omkring 3 procent

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008

BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008 Forord Byrådet besluttede i august 2006 at igangsætte et arbejde med at formulere en integrationspolitik for Gladsaxe Kommune. Resultatet er nu klar. Baggrunden er, at der i disse år stilles øgede krav

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor

Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor 15. november 2013 Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor TNS Gallup har lavet en spørgeskemaundersøgelse for OAO omkring tillidsreformen i den offentlige sektor. 1054 offentligt ansatte har svaret

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere