Søg penge til din forskning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søg penge til din forskning"

Transkript

1 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Søg penge til din forskning En vejledning i at identificere relevante ansøgningsmuligheder, optimere projektbeskrivelser, tidslinjer og budgetter samt i at skrive gode ansøgninger. Camilla Verdich Cand.scient. i humanbiologi, Ph.d. Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

2 Forord København, februar 2014 Dette hæfte er udarbejdet til dig, der planlægger, eller er involveret i et forskningsprojekt og gerne vil søge eksterne midler til finansiering af dette. Mange forskere møder de samme udfordringer og har de samme spørgsmål i forbindelse med udformning af ansøgninger og projektbeskrivelse. Forventningen er derfor, at dette hæfte vil være en bred vifte af forskere til gavn. Hæftet er udarbejdet på baggrund af mine erfaringer som fundraiser, forskningskonsulent, forsker og projektkoordinator indenfor sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. Hæftet kan læses i sin helhed eller anvendes som opslagsværk. Camilla Verdich Cand.scient. i humanbiologi, Ph.d. Det forventes at dette hæfte vil blive opdateret i de kommende år. Den nyeste version vil til enhver tid kunne findes på hjemmesiden Kopiering og eksemplarfremstilling af papirkopier og prints fra dette hæfte må kun finde sted på institutioner eller virksomheder der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer der er nævnt i aftalen. 2

3 Introduktion 4 Kapitel 1 Tjekliste 5 Kapitel 2 Forberedelse og udformning af projektbeskrivelse, tidslinje og budget Væk interesse for projektet - Pitch dit projekt! Dokumentér det faglige rationale for dit projekt i projektbeskrivelsen Implementering af resultater og forventet gevinst ved projektet Gør dit projekt overskueligt Budget for studiet 17 Kapitel 3 - Udformning af supplerende dokumenter og fokusering af ansøgningen til fondene Lægmandsresumé og andre resuméer af projektet Fokusering af din ansøgning til specifikke fonde CV og publikationsliste 26 Kapitel 4 - Hvor kan man søge penge? Karakterisering af projektet Kilder til identifikation af relevante fonde Den endelige vurdering af, hvorvidt en given fond er relevant Krav til ansøgninger til de udvalgte fonde Planlæg din ansøgning i forhold til deadlines og begynd i god tid 33 Kapitel 5 - Udarbejdelse og fremsendelse af ansøgninger Strategiske overvejelser og tilpasninger Formalia Følgebrev Orientering af dit bagland 37 Kapitel 6 - Fondenes vurdering af ansøgninger 38 Kapitel 7 - Tilbagemelding fra fonden Hvis du modtager bevillingen Hvis du får afslag 41 Kapitel 8 - Hvor kan man få rådgivning i forbindelse med ansøgning om eksterne midler? 43 3

4 Introduktion Langt de fleste forskere vil have behov for at søge eksterne midler til finansiering af forskningsprojekter. En stor del af den sundhedsvidenskabelige forskning er i dag finansieret af offentlige og private fonde og samarbejde med industrien. Som følge heraf vil mange forskere bruge forholdsvis meget tid på at søge eksterne midler, hvilket kan forekomme frustrerende, ikke mindst fordi op til % af alle ansøgninger resulterer i et afslag. Der vil dog ofte være hjælp at hente i form af rådgivning fra forskerstøtteenheder og fundraisere, og dermed kan forskeres arbejde med de ikke-videnskabelige dele af en ansøgning reduceres. Dertil kommer de positive sidegevinster af ansøgningsprocessen, herunder gennembearbejdning af projektbeskrivelsen og udarbejdelsen af støttedokumenter, som vil komme forskeren til gavn under afviklingen af projektet. Desuden vil man som forsker vænne sig til at sælge projektet til ikke-forskere, inden projektet går i gang. Hermed udvides fokus fra det forskningsmæssige perspektiv til det bredere overblik over projektets relevans og nytteeffekt ud fra et mere patient-, borger-, og samfundsorienteret synspunkt. Endeligt vil det være en styrke og tilfredsstillelse at kunne vise, at projektet er blevet bedømt egnet til at modtage ekstern støtte. Dette hæfte indeholder en beskrivelse af en typisk ansøgningsproces fra start til slut. Første kapitel er en tjekliste for alle de informationer og elementer, som typisk vil indgå i ansøgninger om eksterne midler. De følgende sektioner handler om projektfokus, projektbeskrivelsen og budgettet. I de efterfølgende sektioner beskrives processen omkring identifikation af relevante ansøgningsmuligheder, indsendelse af ansøgninger og endeligt fondens bedømmelse og tilbagemelding på ansøgninger. Hæftes fokus og eksempler tager afsæt i sundhedsvidenskabelig forskning, omend de generelle råd og vejledninger også forventes at være nyttige for forskere indenfor andre fagområder og tilgange. Bemærk, at projektresumé og lægmandsbeskrivelse, i mange tilfælde vil være mere centrale i bedømmelsen af din ansøgning end den egentlige projektbeskrivelse. Imidlertid er forudsætningen for færdiggørelsen af disse dokumenter, at dit projekt er gennembearbejdet, og det vil derfor oftest være en fordel at udarbejde disse dokumenter efter, eller parallelt med, udarbejdelsen af projektbeskrivelsen. Hæftet er opbygget på følgende måde: Kapitel 1 giver et overblik over dokumenter og informationer, som typisk vil indgå i ansøgninger om eksterne midler. Kapitel 2 og 3 behandler flere af disse mere dybdegående. Kapitel 5 omhandler den konkrete udarbejdelse og indsendelse af en ansøgning med udgangspunkt i de udarbejdede dokumenter og informationer, med fokus på fondens krav til formalia. Kapitlerne 4 og 6-7 omhandler hhv. identifikation af relevante fonde og fondenes vurdering af og tilbagemelding på ansøgninger. Kapitlerne 8-9 beskriver kort nogle muligheder for rådgivning og for at finde yderligere information om fundraising. 4

5 Kapitel 1 Tjekliste Denne tjekliste giver et overblik over dokumenter og informationer, som typisk vil indgå i ansøgninger om eksterne midler. Kapitel 2 og 3 behandler flere af disse mere dybdegående. Meget få ansøgninger vil kræve samtlige informationer beskrevet nedenfor; men skal du sende blot et mindre antal ansøgninger, vil du formentligt have behov for størstedelen af de listede dokumenter. Hertil kan komme specifikke informationer, som de enkelte fonde ønsker fremsendt i relation til ansøgningen. Sørg derfor for, i god tid, at sikre dig overblik over punkterne på listen nedenfor såvel som de specifikke krav til den enkelte ansøgning. Formelle data SE nummer for din organisation. Dette anvendes hvor der bedes om CVR/SE nr. Dette nummer findes ofte på din organisations hjemmeside eller ved kontakt til økonomienhed. Mange organisationer har flere SE numre, så det er vigtigt at angive det rigtige. Det anbefales derfor, at du spørger økonomienheden til råds. Information om ansøger Ansøgers navn Stilling og uddannelse Arbejdsplads, herunder adresse, telefon og Sted for projektets udførelse, herunder adresse, telefon og evt. Privatadresse og telefon CV inklusiv publikationsliste (se kapitel 3.3) Projektinformation Projektets titel (kapitel 2.1) Pitch eller resumé af projektet: Kort og letforståelig fremstilling som sælger projektet og som er egnet til offentliggørelse (kapitel 2.1) Projektets varighed, herunder forventet start og slutdato (kapitel 2.4) Egentlig projektbeskrivelse (kapitel ) Budget (kapitel 2.5) Resumé i populærvidenskabeligt lægmandssprog (kapitel 3.1) Information om organisationen/enheden/afdelingen Beskrivelse af projektets organisation, projektledelse og samarbejdspartnere (kapitel 2.2) Rammer for projektets udførsel og værtsorganisationens bidrag (kapitel 2.2 og 2.5) Eventuelt en beskrivelse af instituttets/afdelingens/enhedens øvrige forskningsaktivitet (kapitel 2.2) Information i relation til godkendelser fra (hvis relevant) Videnskabsetisk komité (kapitel 2.2) Datatilsynet Lægemiddelstyrelsen Registrering af kliniske forsøg Kan fx ske via (kapitel 2.2) 5

6 Anbefalinger Fra institut eller afdelingsledelsen. Fra vejledere. Budget (kapitel 2.5) Det ansøgte beløb for hele projektperioden. Det ansøgte beløb opdelt på hvert projekt- og kalenderår. Det ansøgte beløb opdelt på budgetposter, herunder løn, drift og udstyr. Oversigt over projektressourcer, som ikke afstedkommer finansieringsbehov. Øvrige medlemmer af projektgruppen Øvrige medarbejdere i projektgruppen (navn, stilling og medvirkende institutioner). CV for øvrige medlemmer af projektgruppen. Samarbejdserklæringer. Resumé af kapitel 1 Tjekliste I dette kapitel har du fået et hurtigt overblik over hvilke oplysninger og dokumenter, som typisk vil indgå i ansøgninger om eksterne midler. Flere af de listede dokumenter og informationer er beskrevet i detaljer i senere afsnit. 6

7 Kapitel 2 Forberedelse og udformning af projektbeskrivelse, tidslinje og budget Dette kapitel gennemgår, hvordan du forbereder og udformer projektbeskrivelse, tidslinje og budget. Den gode projektbeskrivelse skal formå at vække en interesse og skal dermed, som minimum, illustrere følgende: At projektet tager udgangspunkt i et konkret problem eller en konkret udfordring At projektet rummer potentiale for at bidrage til løsningen heraf At projektet bidrager med noget nyt! Projektbeskrivelsen skal også indeholde en beskrivelse af mulige anvendelser af resultaterne, og forventet gevinst ved projektet. De fleste fonde har stor fokus på projektets reelle nytteværdi. En velskreven projektbeskrivelse skal samtidig dokumentere det faglige rationale for projektet og afspejle forskerens eller forskergruppens faglige indsigt, kompetencer og muligheder for at gennemføre projektet. Ved desuden at gøre dit projekt overskueligt, illustrerer du overblik over projektet, som dermed kommer til at fremstå gennemtænkt og troværdigt. Samtidig giver du bedømmerne en bedre forståelse af projektets opbygning og budget. I den indledende fase af projektforberedelsen vil hovedfokus ofte være på de videnskabelige aspekter, herunder på den teoretiske baggrund for projektet, hypoteser, forsøgsdesign og planer for publicering. Disse aspekter viser forskerens specifikke ekspertiser og færdigheder, og er derfor et naturligt sted at starte. Sideløbende hermed er det imidlertid en god idé at overveje de mere strategiske og formelle aspekter, og det kan samtidig være en idé at søge rådgivning hos fagfolk indenfor dette område, dvs. enten hos forskningskonsulenter eller fundraisere. Erfaringen viser, at de hyppigste svagheder i den indledende projektbeskrivelse er relateret til: Salgsparametre i projektet. Datahåndtering og analyse af datamateriale inkl. statistik afsnittet. Formidling og implementering. Opsætning af tidsplan og budget herunder overblik over og sammenhæng mellem projektet og de ansøgte midler. Beskrivelse af egetbidrag / bidrag fra arbejdsstedet herunder de projektomkostninger som dækkes af værtsinstitutionen, og som viser værtsinstitutionens engagement i projektet. De kommende fem underafsnit beskriver, hvordan du: 2.1. Vækker interessen for projektet Dokumenterer det faglige rationale for dit projekt Beskriver implementeringen af resultaterne og forventede gevinster ved dit projekt Gør projektet overskueligt Opsætter budget for det samlede finansieringsbehov og for arbejdsstedet egetbidrag. 7

8 2.1 Væk interesse for projektet - Pitch dit projekt! Det engelske begreb to pitch har flere betydninger. Det kan blandt andet betyde at slå tonen an, at kaste/smide (baseball) eller at slå noget fast. I filmbranchen bruges udtrykket en pitch om en ultrakort beskrivelse af en idé til en film, som bruges til at sælge ideen og sikre finansieringen af projektet. Kort sagt: Det er de få sætninger, man skal fortælle Steven Spielberg, hvis man møder ham i køen hos Starbucks eller i hotellets elevator, som skal vække så meget interesse, at han er interesseret i at høre mere 1. Konceptet er også brugbart i relation til forskning og fundraising. Også her gælder det, at hvad der ikke kan udtrykkes kort, er ikke værd at vide. Det afspejles også af, at Højteknologifonden ofte har omtalt deres fase-1 ansøgninger som en pitch, frem for det mere traditionelle udtryk interessetilkendegivelse. Du kan blandt andet bruge din pitch i relation til følgende aspekter af ansøgningsproceduren: I følgebrevet Som start på resuméet af projektet Som indledning til din projektbeskrivelse. Til fokusering af denne og for at sikre den røde tråd i din ansøgning, særligt i linket fra idé til den forudsete implementering af projektets resultater I din eventuelle kontakt til relevante private virksomheder, organisationer og andre, som kan være relevante potentielle samarbejdspartnere i projektet. Det vil derfor være en styrke, at afdække spørgsmålene nedenfor og at indarbejde disse aspekter i dine projektdokumenter. Hvad kan en pitch indeholde? Hvad er problemet? Hvor hyppigt er det undersøgte problem / lidelsen / tilstanden? (Volumen) Hvad er omkostningerne for samfundet? For sundhedsvæsnet? For patienten? (Ressourcer) Hvilke tiltag til løsning, forebyggelse eller begrænsning af problemet tilbyder projektet? Beskriv gerne før og efter -scenarier enten i ord eller i form af tabeller eller figurer (se afsnit 2.3). Hvad er nyt? Dette kan lyde banalt, men for ikke-eksperter indenfor et givent felt (og også for eksperter for den sags skyld), kan det ofte være uklart, præcist hvad der er nyt i et givent projekt, og hvordan dette ligger i naturlig forlængelse af den nuværende forskning på området - state of the art. Nyhedsværdien skal derfor være tydelig for læseren. Hvorfor er det nu, dette projekt skal støttes? For mange projekter er der gode rationale for, at det er lige netop nu (og ikke for 5 år siden eller om 5 år), at dette projekt er relevant. Begrundelsen kan blandt andet være: 1 Søg evt på YouTube efter Elevator pitch eller se eksempel her 8

9 I lyset af state of the art er dette projekt et af de næste skridt, der kan bringe forskningsfeltet videre. Det aktuelle problem er blevet en flaskehals eller et fokusområde (eventuelt grundet løsning af andre problemer, som tidligere var i fokus). Projektets relation til lignende initiativer nationalt og internationalt? Politisk fokus på dette område regionalt, nationalt og internationalt (overvej henvisning til konkrete politiske dokumenter). Det pågældende område er blevet overset og bør styrkes. Hvorfor dig /din forskergruppe / dit fakultet eller hospitalsafdeling? Patientgrundlag, faglig knowhow, infrastruktur, samarbejdspartnere mv. Hvad er dine kvalifikationer indenfor fagområdet og som tovholder for projektet? Hvem har glæde af projektet og hvordan? Borgere / Patienter (bedre helbred, øget livskvalitet, flere leveår). Sundhedsvæsnet (bedre kvalitet, mere økonomisk). Samfundet og økonomi (øget velfærd, reduceret sygefravær, større vækst, bedre markedsføring af Danmark). Industrien (innovation, større markedsandel). Undervisning og uddannelse (bidrag til uddannelse eller efteruddannelse). Forskningsverdenen (rykke forskningsfeltet fremad, ny viden, nye platforme). Generelle overvejelser Overvej den internationale dimension og beskriv de potentielle internationale effekter af resultatet samt de muligheder, der ligger for at bringe Danmark i en førende position indenfor området. Overvej evt. hvordan resultaterne vil kunne appliceres på andre patientgrupper, andre problemstillinger mv. for at vise potentialerne i projektet. Overvej til slut hvilke fonde eller typer af fonde, der kunne forventes at have interesse i projektet, og hvorledes deres interesseområder kan fremhæves i præsentationen af projektet (se afsnit 3.2). Projektets titel Sørg for at præsentere dit projekt så klart som muligt allerede i titlen. Det giver læseren et klart indtryk af, hvad dit projekt præcist omhandler, og det får projektet til at fremstå fokuseret. En titel som Kostens betydning for vægttab antyder således forskningsfeltet uden at give nogen information om dit projekt. En titel som Betydningen af højt versus normalt proteinindtag for vægttab under kalorie-restriktion, og for efterfølgende vægtvedligeholdelse hos overvægtige teenagere siger derimod både noget om projektets fokus, projektets opbygning, de primære outcomevariable og hvilket problem og hvilken løsning der adresseres. 9

10 2.2 Dokumentér det faglige rationale for dit projekt i projektbeskrivelsen Projektbeskrivelsen skal i første omgang vække bedømmerens interesse, og ved nærmere gennemlæsning skal den illustrere et højt fagligt niveau og fremstå som gennembearbejdet og velstruktureret. Den videnskabelige baggrund vil ofte være indfaldsvinklen til præsentationen af projektet til andre fagfolk. Når du derimod skal præsentere dit projekt for potentielle investorer, er det vigtigt først at give et indtryk af projektets relevans, det problem der søges løst og projektets nyhedsværdi, efterfulgt af en beskrivelse af den videnskabelige baggrund for projektet. Derfor kan det anbefales at indlede din projektbeskrivelse med et kort resumé af kerneaspekterne af din pitch. Det faglige rationale for projektet vil herefter fremgå af selve projektbeskrivelsen. Det er vigtigt at denne afspejler et højt fagligt niveau, og at projektet fremstår som: Fagligt velfunderet Gennemtænkt Overskueligt Gennemførligt De faglige kompetencer og rationaler vil herefter skinne igennem i beskrivelsen af: Baggrund for studiet herunder state of the art Klart defineret formål og hypotese Teorien og rationalet bag de valgte metoder og design Projektets opbygning og gennemførlighed herunder datahåndtering, etik og registrering af studiet Projektledelse og organisation af projektgruppen Baggrund for studiet og state of the art Baggrunden for studiet vil typisk være en beskrivelse af det videnskabelige felt med en passende afgrænsning (i udstrækning af emnet, i den historiske beskrivelse mv.) 2. State of the art skal beskrive det videnskabelige rationale for studiet og klart angiver den nuværende status på området, dermed angives hvor forskningen peger hen, og hvor de største udfordringer ligger. Hvis studiet har fokus på metoder, kan baggrund og teori bag de valgte metoder også beskrives her. Bemærk at baggrunden danner platform for at beskrive det der er nyt ved dit studie og illustrerer, hvorfor det netop er nu, dit studie skal udføres. Dette afsnit er endvidere rationalet og rammen for præsentationen af studiets formål og hypoteser. Ligger studiet i forlængelse af tidligere studier udført af dig eller af din forskergruppen, kan dette med fordel fremhæves, ved at beskrive og referere til egne tidligere studier i state of the art - sektionen. Dette viser, at forskergruppen er etableret indenfor det pågældende område, og at studiet er en forlængelse af 2 Her er det vigtigt at finde det rigtige niveau af detaljer. Læseren skal opnå den fornødne introduktion til projektet, og det skal skinne igennem at du har sat dig grundigt ind i baggrunden. Samtidig skal denne sektion relativt hurtigt lede frem til sagens kerne. Typisk vil denne sektion maksimalt være ½-1 side. 10

11 tidligere forskningsaktivitet. Heraf vil indtrykket af forskergruppens viden engagement og internationale anerkendelse styrkes. Klart defineret formål og hypotese Formålet og hypotesen skal præsenteres klart og overskueligt. Det skal være tydeligt for læseren, præcis hvad studiet har til formål og hvilke hypoteser der ligger bag. Dette skal hænge logisk sammen med state of the art. Teorien bag og rationalet for de valgte metoder og design Nu har læseren overblik over baggrunden og status indenfor forskningsområdet, og der foreligger en klar præcision af formålet og hypotesen. Det er nu vigtigt at illustrere, at de valgte metoder er rationelle i forhold hertil. Afhængigt af studiets fokus og metodernes karakter kan der lægges mere eller mindre fokus på denne del. Er der således alene tale om kendte standardmetoder, som anvendes indenfor det givne felt, kræves der næppe nogen lang redegørelse. Er der imidlertid tale om introduktion af nye metoder, sammenligning af metoder eller applikation af kendte metoder indenfor et nyt forskningsfelt, kan en beskrivelse være på sin plads. Det skal være klart for bedømmerne af ansøgningen: At de valgte metoder er de aktuelt stærkeste metoder til at belyse den valgte problemstilling At design og metodevalg er i overensstemmelse med formålet, så de er anvendelige til at belyse den valgte problemstilling I hvilket omfang metoderne er anerkendt og validerede, eller nye men lovende At nye metoder, som indgår i studiet, har potentiale til at bidrage med ny viden og/eller nye behandlingsformer At forskeren/forskergruppen har en god indsigt i, og erfaring med, de valgte metoder. Projektets opbygning og gennemførlighed Projektbeskrivelsen vil typisk indeholde en beskrivelse af materiale og metoder. Omfanget af dette afsnit varierer fra studie til studie. For kliniske studier vil afsnittet indeholde en beskrivelse af de enkelte delprojekter, samt en separat beskrivelse af analyser af biologiske prøver og af data. Bemærk at rækkefølgen af denne præsentation skal være logisk for den udenforstående læser. Suppler meget gerne denne sektion med figurer og tabeller som beskrevet i sektion 2.4. For humane studier vil afsnittet desuden dække følgende: 1. Angivelse af antallet af forsøgspersoner som vil indgå i studiet. Om muligt fastlægges dette antal vha. en power-beregning. Husk at beskrive den forventede hyppighed af drop out og reflektér over håndtering af dette. 2. Inklusions- og eksklusionskriterier samt rekrutteringsprocedure. Beskriv i relation hertil gerne det tilgrundliggende patient/befolkningsmateriale, og angiv hvor realistisk det er at inkluderer det antal personer, hvilke typer af selektion bias der kan forekomme og hvordan disse kan reduceres mv. Det er samtidig med til at give et billede af studiets gennemførlighed. 11

12 3. Forsøgsdesign, herunder evt. randomisering, antal besøg/undersøgelser mv. Her er det en rigtig god idé at supplere (og evt. delvist erstatte) den skrevne tekst med et flow diagram, som angiver hvilke målinger, der optages på de forskellige tidspunkter i løbet af forsøgt (se afsnit 2.4). I relation hertil kan det være relevant at beskrive instituttets/afdelingens kapacitet til at udfører disse målinger, håndtere logistik mv., hvilket også bidrager til at illustrere studiets gennemførlighed. 4. Dataindsamling kan beskrives i et særskilt afsnit eller integreres i afsnittet vedr. forsøgsdesign. Under alle omstændigheder er det vigtigt at gøre sig det klart, hvilke data/datakategorier der arbejdes med. Ud over de data som fremkommer under det aktuelle studie, kan der være baggrundsdata som indsamles fra patientjournaler eller via et indledende interview af forsøgsdeltagerne. Hvis der anvendes en Case Report Form (CRF) til data-indsamling, 3 kan dette med fordel beskrives. 5. Dataanalyser skal medtages da det er vigtigt at beskrive, hvordan data vil blive analyseret, og at denne beskrivelse er i overensstemmelse med studiets formål, hypotese og indsamlede data. Det behøver ikke at være de lange udredninger, men det er vigtigt at angive, hvad der ses som primære og sekundære endepunkter 4. Yderligere skal der redegøres for de overordnede strategier for behandling af data. Etiske aspekter Det er vigtigt at beskrive de etiske aspekter af studiet, og illustrere at disse er gennemtænkt. Angiv planlagte anmeldelser til, eller opnået tilladelse fra Videnskabsetisk Komité, Lægemiddelstyrelsen og Datatilsynet (angiv gerne sagsnummer fra anmeldelse/tilladelse). Husk også de mere praktiske etiske aspekter såsom; opbevaring af data i papirform i aflåste arkiver, aflivning af forsøgsdyr efter forsøgenes afsluttet mv. Sådanne aspekter er i stigende grad relevante i EUansøgninger. Husk endeligt at tage højde for de mere uformelle etiske aspekter. Hertil hører bl.a. patientens mulighed for at kontakte den projektansvarlige med spørgsmål undervejs i studiet, samt sikring af at studiets resultater kommunikeres til de af forsøgspersonerne, som ønsker dette. Bemærk desuden at prospektive randomiserede forsøg skal registreres i ClinicalTrials.gov 5 eller tilsvarende database. Hvis det vurderes, at dit studie bør registreres i ClinicalTrials.gov, men studiet ikke falder inden for det område, der kræver godkendelse i Videnskabsetisk Komite, er det muligt at få et standardbrev fra den regionale videnskabsetiske komite, som angiver at projektet ikke kræver godkendelse. Dette brev kan vedlægges ved registrering i ClinicalTrials.gov. 3 Se beskrivelsen hos GCP- enhederne, Her finder du også skabeloner til udformning af CRF. 4 Studiet vil adressere ét eller flere endepunkter. De fleste studier har flere endepunkter, hvoraf de primære endepunkter er de forud specificerede endepunkter, der er mest centrale i studiet, og typisk de endepunkter der er udført powerberegning på. Dertil kommer de sekundære endepunkter som adresseres i studiet, men som ikke er det primære fokus

13 Projektgruppe og ledelse Beskrivelsen af projektgruppen og projektledelsen giver en indikationen af projektets gennemførlighed i form af dedikerede videnskabelige medarbejdere og knowhow. Denne beskrivelse er også et fundament for beskrivelsen af det finansielle egetbidrag, idet de seniorer medlemmer af projektgruppen i mange tilfælde vil bidrage til projektet indenfor deres normale arbejdstid, hvorved prissætning af denne tid vil være en del af egetbidraget. I beskrivelsen af projektgruppen kan følgende aspekter beskrives: Projektleder: Ofte ansøgeren som har ejerskabet for projektet, og er ansvarlig for den daglige ledelse af projektet og for statusrapportering til styregruppen og til eksterne bidragsydere. Projektstyregruppe: Projektleder, eventuelle vejledere (hvis projektleder er Ph.d. studerende), klinisk ansvarlig samt øvrige forskergruppeledere. Denne gruppe er sammen ansvarlige for at monitorere studiets fremskridt og træffe formelle beslutninger vedrørende projektet. Projektgruppe: Øvrige medarbejdere på projektet og dermed alle de personer, der indgår i det praktiske arbejde. Husk også at fremhæve faciliteter og støttefunktioner hos værtsinstitutionen, som anvendes i projektet. Dette vil illustrere værtsinstitutionens egetbidrag og engagement samt studiets gennemførlighed. 2.3 Implementering af resultater og forventet gevinst ved projektet Oftest afsluttes projektbeskrivelsen med en angivelse af, at resultaterne planlægges publiceret i internationale videnskabelige tidsskrifter samt præsenteres ved internationale konferencer. Dette er naturligvis relevant at nævne; men det er også vigtigt at beskrive andre aspekter af formidling og implementering: Beskriv hvordan resultaterne vil blive formidlet til relevante interessenter, såsom industrien, politikere, borgere generelt og særlige grupper af borgere alt efter hvem der har interesse i og gavn af disse resultater. Det er en fordel at overveje, hvorvidt disse aftagere med fordel kan inddrages i planlægning og udførsel af projektet, f.eks. i rollen som rådgivere og sparringspartnere. Beskriv også hvordan resultaterne kan tænkes omsat til reel handling og/eller produkt f.eks. i form af udarbejdelse af nye standarder/anbefalinger, nye lægemidler, nye fødevarer etc. Du skal ikke beskrive tiltag, der er urealistiske og som ikke er rationelle i forhold til dit projekt. På den anden side skal du prøve at komme væk fra tanken om, at vi kan ikke udtale os om noget, før vi kender resultatet. Det er helt fair at sige, at hvis denne behandlingsmetode virker, vil den kunne implementeres og formidles på følgende vis. Langt de fleste fonde og puljer har til formål at støtte tiltag (herunder forskning), som kan føre til reelle resultater i form af sundhedsfremme, forbedret forebyggelse, diagnostik, behandling, rehabilitering mv. I din indledning (pitch) har du beskrevet det problem, du ønsker at adressere, og i et af ansøgningens afsluttende afsnit skal du således også beskrive, hvordan dine forskningsresultater vil blive omsat til reelle tiltag og løsninger. Dette kan gerne illustreres grafisk som beskrevet nedefor. 13

14 Tjekliste til beskrivelse af formidling og implementering Hvem er interessenterne og hvori består deres potentielle udbytte af at anvende resultaterne? Hvad kan man bruge resultaterne til, og hvordan vil man sætte dette i gang? Skal særskilt publikation og formidling af metoden overvejes? Tænk nationalt og internationalt. Det overordnede billede af projektets nyhedsværdi og potentielle gevinst Både i pitchen og i den efterfølgende beskrivelse af projektet skal det klart fremgå, at det planlagte projekt ligger i logisk forlængelse af state of the art, og at projektet bidrager med noget nyt. Det er ligeledes vigtigt at illustrere og adskille det konkrete resultat af projektet og de efterfølgende effekter/muligheder, som projektet eventuelt vil kunne give anledning til. Dette kan illustreres grafisk som nedenfor. State of the art Hvad er kendt/ til rådighed forud for projektet? 1 Resultater Hvad vil være til rådighed ved projektets afslutning? 2 Implementering/ anvendelse Hvad bliver muligt som følge af resultatet? Ansøgningen skal give et klart billede af disse tre separate felter og beskrive pilene imellem felterne. Dermed får bedømmeren et klart billede af: Hvad der er nyt? (forskellen på det to første bokse) Hvad der vil være tilgængeligt ved projektets afslutning? (dvs. hvad er det konkrete resultat af fondens/puljens investering i projektet?) Hvad der på længere sigt bliver gjort muligt, som følge af denne investering Hvem der kan være primæraftager/ lead user af de resultater, der vil forelægge ved projektets afslutning. Pil nr. 1 er det aktuelle forskningsprojekt. Pil nr. 2 er den efterfølgende proces som anvender resultatet. Forskeren spiller ikke nødvendigvis hovedrollen i den proces, hvor resultaterne anvendes. Denne proces kan varetages af den primære aftager af resultaterne, såsom det private erhvervsliv, politikere eller sundhedssektoren. Som EUekspert Sean McCarthy 6 siger om drivkraften bag denne proces: Who will be so excited that they will not be able to sleep tonight when they hear about the result of your study? Besvarelse af dette spørgsmål fortæller dig, hvem der er primæraftager. 6 Sean McCarthy er indehaver af rådgivningsfirmaet Hyperion: 14

15 2.4 Gør dit projekt overskueligt Projektbeskrivelsen kan gøres overskuelig for læseren (og for dig selv), og give et indtryk af, at projektet er gennemtænkt og grundigt planlagt, ved at gøre følgende: 1. Sikre en rød tråd i projektbeskrivelsen og sørge for, at der er en klar sammenhæng mellem introduktion og baggrund, formålet, selve beskrivelsen af studiet, datahåndteringen og beskrivelse af implementering (som beskrevet i afsnit 2.2 og 2.3) 2. Indsætte en indholdsfortegnelse og anvende overskrifter og underoverskrifter. 3. Indsætte diagrammer og figurer som illustrere tidsforløbet for projektet. Her anbefales to centrale diagrammer som beskrevet nedenfor. Flowdiagram for forsøgspersoner, patienter eller forsøgsdyr Det er en fordel at optegne et flowdiagram med angivelse af de forskellige besøg/ måletidspunkter, og med angivelse af hvilke undersøgelser og målinger, der indgår i studiet. Et sådan diagram kan laves relativt simpelt i Excel (anbefales frem for Word). Denne figur vil give bedømmere af ansøgningen, samt projektgruppe og forsøgspersoner overblik over forsøget og vil hjælpe dig i den videre planlægning. Figur 1. Eksempel på forsøgsflowdiagram Flowdiagram for hele projektet Det er endvidere en god idé at optegne et diagram for det samlede studie, herunder for forberedelse af forsøget, den praktiske gennemførsel af forsøget, dataindtastning og analyse samt artikelskrivning og formidling. Dette diagram (ofte kaldet tidslinje eller Gantt-diagram) vil være essentiel for projektlederens og styregruppens monitorering af studiet. Det vil desuden illustrere sammenhængen mellem projektbeskrivelsen og budgettet idet både du og bedømmerne af din ansøgning let kan overskue, hvornår der skal afsættes midler til f.eks. statistikerhjælp, analyse af biologisk materiale mv. 15

16 Figur 2. Eksempel på tidslinje/gantt-diagram Tidslinjen (figur 2) kan evt. erstattes med en kort oversigt over tidsplanen (i ansøgninger som ikke tillader at der indsættes figurer). Nedenfor et eksempel på en sådan tidsplan: Tidsplan Forsøgsprotokol skrevet færdig Godkendelse fra den Videnskabsetiske komité og Lægemiddelstyrelsen Inklusion af patienter påbegyndes flere undersektioner af studiet indledes/afsluttes Undersøgelse af patienter afsluttes Data analyse, Præsentation og publikation af resultater Udklip af diagrammer fra Excel kan let indsættes i Word I Excel: Marker figuren og højre klik vælg kopier. I Word: Indsæt speciel - vælg billede eller bitmap ; Træk i hjørnerne for at forstørre eller formindske. 16

17 2.5 Budget for studiet Budgettet er selvsagt meget vigtigt i forhold til søgning af eksterne midler. Dels giver det dig et overblik over, hvor mange midler der skal indhentes for at projektet kan gennemføres. Samtidig giver det de ansøgte fonde et overblik over, hvad pengene vil blive anvendt til, og hvorledes deres eventuelle økonomiske støtte vil bidrage til studiets gennemførsel. Det er projektidéen og projektbeskrivelsen, der sælger projektet. Husk imidlertid, at selvom projektet er godt, og selvom et budget på f.eks. 3 millioner lyder rimeligt, så er det vigtigt for den potentielle bevillingsgiver at se sammenhængen mellem projektet og budgettet. Bevillingsgiveren får herved mulighed for at vælge, hvilken del af projektet de kunne have interesse i at støtte. Samtidig bidrager sammenhæng mellem budget og projektbeskrivelse til, at projektet fremstår troværdigt og gennembearbejdet og således også støtteværdigt. Identifikation af poster til budgettet Som nævnt ovenfor anbefales det at optegne en tidslinje for projektet, og med udgangspunkt i denne fastlægge budgettet for studiet. Det kan ofte være en fordel at lade både tidslinje og budget indgå i ansøgninger om eksterne midler. Der skal budgetteres lønmidler til de forskere, som skal udføre projektet. For et Ph.d.-projekt, vil der typisk være tale om 3 års fuldtidsfinansiering af løn. Det kan i visse tilfælde overvejes, hvorvidt der bør søges midler til ansættelse af den Ph.d.-studerende som forskningsassistent under forberedelsen af projektet eller i en efterfølgende post doc periode. Husk også at tage højde for lønmidler til evt. frikøb af seniorforskere. Herefter kan der tages stilling til, på hvilke tidspunkter i projektforløbet der skal afsættes lønmidler til øvrige projektmedarbejdere så som sekretær, laboranter, sygeplejersker, dataindtastere og statistikere, og på hvilket tidspunkt der skal afsættes midler til indkøb af udstyr, analyse af biologisk materiale, mv. Nedenfor er der en liste over de typiske budgetposter, som skal overvejes, for at sikre at alle omkostninger i relation til projektet er dækket. Nogle af disse poster vil ikke nødvendigvis afstedkomme eksternt finansieringsbehov, idet arbejdspladsen vil finansiere disse. I relation til lønposter er det vigtigt at huske, at der skal afsættes midler til ferie, pension og lønstigning mv. Du skal derfor ikke tage udgangspunkt i den løn, der er angivet på den ansattes lønseddel, men i stedet tage kontakt til lønsektionen eller økonomienheden i din organisation. Du skal oplyse, at du skal bruge løninformation i forbindelse med søgning af eksterne midler. Vær opmærksom på, at medregne pristalsregulering og tage højde for ændringer i løntrin over projektperioden. Ofte vil din arbejdsplads desuden kunne bidrage med en oversigt over gennemsnitslønninger for forskellige medarbejdergrupper. 17

18 Listen over poster som skal overvejes i budgetlægningen Overvej for hver af disse potentielle poster, om der er et finansieringsbehov, og om der er et egetbidrag Løn VIP TAP Studentermedhjælp f.eks. til dataindtastning Konsulentbistand (løn eller drift) Statistiker IT kyndig Databasemanager Kommunikationsmedarbejder Apparatur mv. Apparatur (i nogle tilfælde skal der indhentes og medsendes tilbud på apparatur) Instrumenter, maskiner og tekniske anlæg Materialer (drift) Forsøgsdyr Engangsmateriale/utensilier Vedligeholdelse og service af materiale Edb (drift) Stationær/bærbar computer Software og licensaftaler vedr. software Vedligeholdelse/service af edb Omkostninger relateret til forsøgspersonerne (drift) Godkendelser fra videnskabsetisk komite, lægemiddelstyrelsen, datatilsynet o.l. Patientbefordring Patientydelser for deltagelse Forplejning (udgifter til speciel kost mv.) Møder, kurser og formidling Møder og kurser for projektmedarbejdere. Konferencer inkl. rejser og konferencegebyr. Evt. løn til medarbejdere under møder og kurser, hvis dette foregår udenfor den periode hvor medarbejder er lønnet af projektet. Kontorartikler og trykning af materiale Porto i forbindelse med udsendelse af informationsmateriale og udsendelse/returnering af spørgeskemaer (inkl. rykkere). Trykning af materiale såsom dagbøger, der udfyldes af patienten, eller andet materiale der skal udarbejdes i enten specielt tryk eller kopieres i større antal. Andet Ph.d. studieafgift og kursusudgifter. Udgifter til trykning af artikler og afhandling. Udarbejdelse af afrapporteringsrapport til fonde, herunder arbejdstid til dette. 18

19 Kortlægning af budgettet Ofte vil det være en fordel at udarbejde et detaljeret budget, som følger de relevante kategorier angivet ovenfor, samt et oversigtsbudget, som angiver de samlede omkostninger i nogle få specifikke kategorier. Følgende kategorier anvendes hyppigt i fondenes budgetskemaer: Løn Udstyr Drift Videnskabelig Personale (VIP) Teknisk-administrativt Personale (TAP) Til udstyr der overstiger kr. Alle øvrige omkostninger Til tider vil nogle poster blive betegnet som andre udgifter i et overordnet budget. Det detaljerede budget bør imidlertid aldrig indeholde uspecificerede poster, da dette fremstår som uigennemskueligt og utroværdigt. Man skal ikke søge om penge til poster, der ikke er afklarede. Man skal være forberedt på, at nogle fonde ønsker budgettet præsenteret i forhold til kalenderår, mens andre fonde ønsker budgettet opgjort over projektår. Derfor skal budgettet udarbejdes således, at disse to fremstillinger let kan produceres. Hos nogle fonde vil man typisk søge beløb svarende til det samlede resterende finansieringsbehov. Det kan fx være tilfældet hos de større fonde som Velux, Lundbeck, Kræftens Bekæmpelse eller forskningsrådene. Langt de fleste mindre fonde har imidlertid ikke ressourcer til at finansiere hele forskningsprojekter, men vælger at give mindre bidrag. Nogle fonde ønsker blot at se det samlede rest-finansieringsbehov udspecificeret på poster. Fonden vil herudfra beslutte, med hvilket beløb de ønsker at støtte projektet, og evt. vælge at øremærke midlerne til specifikke poster. Andre fonde ønsker en angivelse af, hvilke poster der specifikt søges støttet fra fonden. I forhold til de fonde, der alene giver mindre bevillinger ( kr. pr. bevilling), kan det ofte være en fordel at ansøge om dækning af en specifik post, da fonden hermed kan se deres midler gøre en forskel og vil blive anvendt til et konkret formål. Når du modtager bevillinger, bør du opdatere budgettet, således at du fortsat har overblik over, hvor mange midler der mangler, og hvilke poster der fortsat skal søges midler til. Eksempler på budgetopsætninger Nedenfor er der vist eksempler på opsætning af det detaljerede budget (figur 3) og det overordnede budget (figur 4). Desuden præsenteres et eksempel(figur 5) på budget til fonde, som primært ønsker at give midler til løn, og hvor der maksimalt kan søges om 1 million kr. 19

20 Figur 3. Eksempel på et specificerede budget for hele projektet Figur 4. Eksempel på et overordnet budget for hele projektet Figur 5. Eksempel på afledt budget for ansøgt beløb i en specifik ansøgning 20

Søg penge til din forskning

Søg penge til din forskning KØBENHAVNS UNIVERSITET Søg penge til din forskning En vejledning i at identificere relevante ansøgningsmuligheder, optimere projektbeskrivelser, tidslinjer og budgetter samt i at skrive gode ansøgninger.

Læs mere

Vejledning ved ansøgning til Den ordinære Pulje. under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

Vejledning ved ansøgning til Den ordinære Pulje. under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Vejledning ved ansøgning til Den ordinære Pulje under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder

Læs mere

Ansøgningsskema. Ansøger: Øvrige medlemmer af den forskergruppe på hvis vegne der søges:

Ansøgningsskema. Ansøger: Øvrige medlemmer af den forskergruppe på hvis vegne der søges: Ansøgningsskema Ny Kongensgade 20 1557 København V Telefon 33 69 11 00 E-mail: vos@vos.dk Ansøgningen inkl. dette skema og bilag i alt max. 10 sider sendes som pdf-fil til el@vos.dk senest fredag den 13.

Læs mere

Fra protokol til fondsansøgning

Fra protokol til fondsansøgning Fra protokol til fondsansøgning En protokol adskiller sig på mange områder fra en ansøgning om eksternt finansierede forskningsmidler. En protokol er som regel meget omfangsrig, detaljeret og anderledes

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 5. august 2014 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til

Læs mere

VEJLEDNING I ANSØGNING

VEJLEDNING I ANSØGNING VEJLEDNING I ANSØGNING OM DATA OG FORSKNINGSSAMARBEJDE GÆLDENDE FOR DEN LANDSDÆKKENDE AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING 2015 2020 Udarbejdet af Forskningsudvalget for Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Vejledning om udfyldelse af ansøgningsskema om støtte fra Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis

Vejledning om udfyldelse af ansøgningsskema om støtte fra Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis FONDEN FOR FAGLIG UDVIKLING AF SPECIALLÆGE- PRAKSIS c/o Regionernes Lønnings- og Takstnævn Dampfærgevej 22, Postboks 2593, 2100 København Ø Telefon 35 29 81 00, Telefax 35 29 83 21 Vejledning om udfyldelse

Læs mere

LUDVIG & SARA ELSASS FOND

LUDVIG & SARA ELSASS FOND SKEMA 3 Sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter LUDVIG & SARA ELSASS FOND LEGATANSØGNING ADMINISTRATION: Elsass Fonden Holmegårdsvej 28, DK-2920 Charlottenlund Tlf.: 39 90 95 65. Ansøgers CPR-nr./ SE-nr.

Læs mere

Budgetlægning. Linda Andresen Laboratorie og stabschef på Klinisk Forskningscenter. Amager og Hvidovre Hospital

Budgetlægning. Linda Andresen Laboratorie og stabschef på Klinisk Forskningscenter. Amager og Hvidovre Hospital Budgetlægning Linda Andresen Laboratorie og stabschef på Klinisk Forskningscenter Amager og Hvidovre Hospital, Københavns Universitet 1 På Amager Hvidovre Hospital er forskningen en del af hverdagen >500

Læs mere

Sygeplejefaglige projekter

Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter - En vejledning Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afd. X Det er afdelingens ønske at skabe rammer for, at sygeplejersker

Læs mere

Ansøgningsfristen til uddeling er den 1. september Der er 3,5 mio. kr. i puljen i 2017.

Ansøgningsfristen til uddeling er den 1. september Der er 3,5 mio. kr. i puljen i 2017. Opslag og vejledning Region Sjællands og Region Syddanmarks forskningspulje til støtte af fælles tværgående forskningsprojekter og forskerstillinger, der omhandler forskning vedr. de specialiserede funktioner.

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU) Vejledning til ansøgning om støtte til egen rejse under 1 måneds varighed Marts 2015 Bevillingssektionen Strandboulevarden 49 2100 København Ø Telefon

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Generelt om tilskud og budget Der kan søges tilskud til at dække de udgifter, som direkte kan henføres til det søgte projekt, og som

Læs mere

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 22. oktober 2016. Ansøgningsfrister: 1. runde: 15. marts 2017 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 15. januar 2017. 2. runde: 14. september 2017 kl. 24. Ansøgninger

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Adgang til det elektroniske ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur

Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur 1 Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur Soetkin Versteyhe, Forskningskonsulent https://hjerteforeningen.dk/forskning/soeg-stoette-til/ https://www.boernehjertefonden.dk/sygdomsinformation/forskning/ansogning-om-forskningsstotte

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Hvordan skrive en projektprotokol?

Hvordan skrive en projektprotokol? Hvordan skrive en projektprotokol? Vejledning til Specielle Interesse Grupper (SIG) i Fagligt selskab for nefrologiske Sygeplejersker (FS nefro) Faser i et projekt BEGREBSFASEN (hvad vil jeg undersøge?)

Læs mere

Vejledning ved ansøgning til Den særlige Pulje. under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

Vejledning ved ansøgning til Den særlige Pulje. under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Vejledning ved ansøgning til Den særlige Pulje under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 På Finansloven for 2017 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2018. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010

Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010 Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010 Generelt Ansøgningsproceduren foregår elektronisk og der kan ikke fremsendes bilag med almindelig post, ej heller

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionernes Medicinpulje

Ansøgningsskema til Regionernes Medicinpulje Ansøgningsskema til Regionernes Medicinpulje Baggrund Danske Regioners bestyrelse har etableret en uafhængig forskningspulje på medicinområdet. Puljens størrelse er 22 mio. kr. i 2015 og ansøgningsfristen

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 20.februar 2015 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE A. DOKUMENTER DER SKAL INDSENDES. Bemærk at alt materiale skal indsendes elektronisk. Hvert dokument skal indsendes som en selvstændig PDF-fil. Dokumenterne skal være påført

Læs mere

Kommunepuljen i Circularity City (CC)

Kommunepuljen i Circularity City (CC) Ansøgningsvejledning Kommunepuljen Circularity City Kommunepuljen i Circularity City (CC) Kommunepuljen er en pulje i projektet Circularity City, der gør det muligt for kommuner at ansøge om penge til

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Der er 4,8 mio. kr. i 2. opslag 2016.

Der er 4,8 mio. kr. i 2. opslag 2016. Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje 2016 2. opslag - til støtte af tværgående sundhedsforskning Ansøgningsfrist: 1. december 2016 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 1. november 2016. Ansøgning

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem Folkeskoledonationen 2017 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke ansøgningskriterier

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 På Finansloven for 2015 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2016. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

Hvad kan der søges om støtte til? Under tilskudspuljens 2. udmøntning kan der ansøges om midler til følgende tre typer af projekter:

Hvad kan der søges om støtte til? Under tilskudspuljens 2. udmøntning kan der ansøges om midler til følgende tre typer af projekter: 2. udmøntning af tilskudspuljen til iværksættelse af kommunalt og regionalt forankrede vægtstoprådgivere og nøglepersoner på særligt udsatte arbejdspladser Sundhedsstyrelsen udmønter nu ca. 21 mio. kr.

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data Forvaltning af adgang til -data Retningslinjer pr. august 2012 1. Indledende kommentarer -data (HHDD-data) er indsamlet i 2001, 2006 og 2010. Data baserer sig på postomdelte spørgeskemaer, hvori der spørges

Læs mere

Kursus i forskningsmetodologi - blok 8

Kursus i forskningsmetodologi - blok 8 1 Kursus i forskningsmetodologi - blok 8 Projektplanlægning og -gennemførelse - supplerende noter ved KOK Den bedste forudsætning for at få gennemført et projekt er, at planlægningen er i orden. God planlægning

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tredimensionel klinisk ganganalyse på

Læs mere

Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden

Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden Disse generelle vilkår for forskningsbevilling (herefter "generelle bevillingsvilkår") er gældende for Hørslev-Fondens tildeling af bevillinger

Læs mere

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning Kerteminde LAG Overskrift Fra idé til ansøgning Når du vil skrive en ansøgning til Kerteminde LAG.. Formålet med denne lille folder er at hjælpe projektansøgere med at få lavet gode ansøgninger til Kerteminde

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Fredag den 28. august 2009

Fredag den 28. august 2009 Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Til alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik Vejledning om videregivelse af personoplysninger til brug for forskning og statistik 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Definitioner 2.1. Personoplysning 2.2. Anonymiseret personoplysning (i persondatalovens

Læs mere

Politik for frikøb til forskning

Politik for frikøb til forskning Politik for frikøb til forskning Baggrund og formål Bestræbelsen på at opnå yderligere ekstern finansiering af instituttets aktiviteter er et af de vigtigste strategiske mål for Institut for Æstetik og

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Fra idé til ansøgning - en vejledning

Fra idé til ansøgning - en vejledning LAG Nyborg Fra idé til ansøgning - en vejledning Hvordan laver jeg en ansøgning til LAG Nyborg? Mange mennesker går rundt med gode idéer til et projekt, men får aldrig realiseret idéerne, fordi arbejdet

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema for Regionernes Medicinpulje 2017

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema for Regionernes Medicinpulje 2017 Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema for Regionernes Medicinpulje 2017 Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til fonden. Er et ansøgningsskema

Læs mere

Skriftlig deltagerinformation

Skriftlig deltagerinformation Skriftlig deltagerinformation Tak for din interesse for RunSAFE. Tilmelding: Hvis du ikke allerede har udfyldt tilmeldings spørgeskemaet på: http://www.vilober.dk/deltag-klik-her-2/runsafe/sporgeskema-2

Læs mere

Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF

Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF LUFT November 2011 UCSF Forskerkursus Afsluttende skriftlig rapport Rapporten Kursisternes individuelle arbejde med selvvalgt klinisk

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sst.dk). De udfyldte

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

for Komitésystemets behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter med omfattende kortlægning af den menneskelige arvemasse

for Komitésystemets behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter med omfattende kortlægning af den menneskelige arvemasse Version 3 RETNINGSLINJER for Komitésystemets behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter med omfattende kortlægning af den menneskelige arvemasse Holbergsgade 6 DK-1057 København K Tel +45

Læs mere

Opslagsprocedure for uddeling af Dansk Dermatologisk Selskabs midler for 1 million kr. i 2016:

Opslagsprocedure for uddeling af Dansk Dermatologisk Selskabs midler for 1 million kr. i 2016: Opslagsprocedure for uddeling af Dansk Dermatologisk Selskabs midler for 1 million kr. i 2016: Dette dokument beskriver opslags- og behandlingsproceduren for ansøgninger til uddeling af 1 Mio. kr. af Dansk

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til fonden. Er et ansøgningsskema

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner (FL )

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner (FL ) Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner (FL 15.75.18.60.) Ansøgningsfrist d. 15. april 2016 kl. 12:00 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

Retningslinjer for udlevering af Hvordan har du det?-data til kommunerne i Region Midtjylland

Retningslinjer for udlevering af Hvordan har du det?-data til kommunerne i Region Midtjylland Retningslinjer for udlevering af -data til kommunerne i April 2016 Baggrund 1. Formålet med -undersøgelserne Formålet med (HHDD) er at kortlægge borgernes sundhed, trivsel og sygdom i at anvende resultaterne

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2016/2017) (FL 15.75.21.20.) Ansøgningsfristen er den 10. august 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte

Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte Visioner Scleroseforeningens Forskningsudvalgs fordeling af midler muliggør opbygning, udvikling og opretholdelse af forskningsmiljøer og sklerosebehandling

Læs mere

Ansøgning om puljemidler

Ansøgning om puljemidler Ansøgning om puljemidler TJEKLISTE Udfyldt budgetskema i den skabelon som er til slut i dette dokument. Vedlagt kopi af ansøgning om støtte fra anden side, samt evt. svar. GENERELLE OPLYSNINGER Projektets

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder UDKAST Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke medicovirksomheder er omfattet?...

Læs mere

Registrering af forskningsprojekter

Registrering af forskningsprojekter Projektnummer: (udfyldes af Økonomi & Plan) Registrering af forskningsprojekter Registreringen skal omfatte alt arbejde, der er foretaget på et systematisk grundlag for at øge den eksisterende viden, samt

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Satspuljeopslag: Forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser

Satspuljeopslag: Forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser Dato 18-08-2015 Sagsnr. 4-1613-58/1 Satspuljeopslag: Forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser Som led i satspuljeaftalen for 2014-17 er der afsat i alt 15 mio. kr. til en pulje til forskningsprojekter

Læs mere

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles Microsoft aftale 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Fælles Microsoft aftale Mads Konge Nielsen, VIA Effektivisering,

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept Vejledning til ansøgning for satspuljen Kultur på Recept Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Ansøgning om 2-honorering af praktiserende læger i Region Midtjylland. Overvægt hos børn er et tiltagende problem med alvorlige konsekvenser for det enkelte

Læs mere

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE TRIN 1 ANSØGNINGEN 1.1 Venligst beskriv de sociale problemstillinger og udfordringer, der er for børn i dit samfund og som du ønsker at løse. Beskriv problemets omfang.

Læs mere

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår.

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015 ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskemaet skal udfyldes og underskrives inden det sendes til Energistyrelsen

Læs mere

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig individuel eller gruppe (max. 2 personer)

Læs mere

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING FORELØBIG BESKRIVELSE AF ANSØGNINGSFORLØBET FOR FORÅRET 2016 Til alle interesserede, Professionshøjskolerne

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING FORELØBIG BESKRIVELSE AF ANSØGNINGSFORLØBET FREM MOD ANSØGNINGSFRISTEN PRIMO JUNI 2017 Til

Læs mere

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Personalestyrelsens stillingsstruktur og stillingsstruktur - DTU Diplom giver en udførlig beskrivelse af de enkelte stillinger, inklusive stillingsindhold

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

LUDVIG & SARA ELSASS FOND

LUDVIG & SARA ELSASS FOND SKEMA 2A Sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter LUDVIG & SARA ELSASS FOND LEGATANSØGNING ADMINISTRATION: Elsass Fonden Holmegårdsvej 28, DK-2920 Charlottenlund Tlf.: 39 90 95 65 1. Ansøgers CPR-nr./

Læs mere

9. Dokumentation for den forsøgsansvarliges uddannelse (f.eks. autorisationsid).

9. Dokumentation for den forsøgsansvarliges uddannelse (f.eks. autorisationsid). Mødedato: REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE (vs-09_06-13) A. DOKUMENTER DER SKAL INDSENDES. Bemærk at alt materiale skal indsendes elektronisk. Hvert dokument skal indsendes som en selvstændig PDF-fil. Dokumenterne

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation

Vejledning til prækvalifikation Vejledning til prækvalifikation Introduktion til prækvalifikation Alle nye videregående uddannelser under Kulturministeriet skal fremover gennemgå prækvalifikation, før de kan oprettes, jf. lov om akkreditering

Læs mere

Opslag 2011, efterår Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning)

Opslag 2011, efterår Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning) 14. juni 2011 Opslag 2011, efterår Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning) j.nr. 2011-EP2 1. Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning) Højteknologifonden opslår anden runde af erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning),

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere